ŽIADOSŤ
O VYJADRENIE K:
.......................................................................................................................
(územnému konaniu, stavebnému konaniu, pripojeniu na vodovod a kanalizáciu, atď.)
Žiadateľ:
....................................................................................................................................................
Adresa:. ...........................................................................................................................................................
Kontakt. Tel. č./ e-mail :
.................................................................................................................................
(IČO, DIČ, IČ DPH):
....................................................................................................................
Číslo účtu: .....................................................
bank. spojenie: .............................................................
Miesto stavby: ................................................
ulica: .......................................... parc. č. ...................
Investor: ....................................................... .adresa: ..................................................................................
ŽIADAM VÁS TÝMTO O VYJADRENIE K:
................................................................................. .
(stavbe, nadstavbe, prístavbe, umiestneniu- rod. domu, objektu a pod.)
pripojeniu na verejný vodovod :
....................................................................................................
a pripojeniu na verejnú kanalizáciu :
.................................................................................................
Odvádzanie vôd z povrchového odtoku ( zrážkových vôd ) bude do:
(do verejnej kanalizácie, potoka, vsakom na vlastnom pozemku a pod.)
V súčasnosti na predmetnej nehnuteľnosti je / nie je stavba :
(rod. dom, chata, príp. iné)
a nehnuteľnosť je / nie je pripojená na verejný vodovod , alebo je / nie je pripojená na verejnú
kanalizáciu.
Jestvujúca prípojka vody a vodomerná šachta sú vo vlastníctve: ............................................................
(meno a priezvisko, názov organizácie a pod.)
na pozemku: ........................................................................................ parc. č.: ................................................
(uviesť vlastníka pozemku)
Jestvujúca kanalizačná prípojka a šachta sú vo vlastníctve: ...................................................................... .
(meno a priezvisko, názov organizácie a pod.)
na pozemku:
............................................................................................... parc. č .
(uviesť vlastníka pozemku)
Poznámka :
V ................................ dňa: ...................................
........................................
Podpis
Pozn.: K žiadosti je potrebné doložiť prílohy uvedené na druhej strane žiadosti o vyjadrenie!
Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING, inž. a dod. činnosť , Dolnozoborská č.16 , Nitra
Ing. Valíček.: 0908729737
Nehodiace sa preškrtnite
Príloha k žiadosti:
1.
2.
3.
4.
Kópia katastrálnej mapy so zákresom vodovodu/kanalizácie
Doklad preukazujúci majetkovú podstatu /list vlastníctva
Projektová dokumentácia stavby
Zmluva o odbere vody medzi vlastníkom vodovodu (obcou)
a odberateľom, alebo vyjadrenie obce
5. Zmluva o odkanalizovaní čistení odpadových vôd medzi vlastníkom verejnej kanalizácie
(obcou) a producentom odpadových vôd, alebo vyjadrenie obce.
Nehodiace preškrtnite
Download

ŽIADOSŤ[1] voda, kanál