nitra
bez bariér
európska únia
Projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“
objav miesto, zaži príbeh
discover the place, live the story
OBJAV NITRU bez bariér !
Vitajte v Nitre. Zastavte sa a objavujte
mesto, starobylé i súčasné zároveň.
Už v dobách 30 tisíc rokov pred naším letopočtom
sa tu, pre výhodnú polohu pod vrchom Zobor
v blízkosti rieky Nitry, usídlili prví obyvatelia.
Nitra sa hrdí najstaršou písomnou zmienkou o jej existencii
spomedzi slovenských miest. V spise „O obrátení Bavorov
a Korutáncov“ sa spomína ako miesto vysvätenia prvého
kresťanského kostola na území Slovenska v roku 828.
Bohaté dejiny Nitry dnes môžete objavovať v nálezoch
archeológov, sprítomňujú ich pamiatky uschované
v múzeách, historické budovy, kostoly, o slávnej histórii
svedčí mohutný nemý svedok čias – Nitriansky hrad.
V meste pod Zoborom, ktorým sa ako lesklá stužka vinie
rieka Nitra, možno však obdivovať nielen poklady histórie.
Nitra, obklopená prekrásnou prírodou, ozdobená rozľahlým
mestským parkom v jej srdci, ponúka relax uprostred
zelene. Svoj nezameniteľný punc dodáva mestu i výstavisko
Agrokomplex s veľtrhmi a výstavami, ktoré sem každoročne
lákajú tisícky návštevníkov. Súčasná Nitra je mestom mladých,
sídlom univerzít, Divadla Andreja Bagara, mestom s pestrou
ponukou rozličných kultúrnych a spoločenských podujatí.
Nitra víta každého návštevníka náručou plnou
zážitkov, kto sem raz zavíta, rád sa opäť vráti.
NITRA bez BARIÉR
Stručný informačný materiál – brožúra o Nitre pre turistov
so zdravotným postihnutím vznikol ako malá súčasť snahy
o debariérizáciu prostredia nielen pre domácich obyvateľov,
ale i návštevníkov Nitry. Informácie majú slúžiť na
orientáciu v meste, ktoré sa už niekoľko rokov spolupodieľa
na búraní fyzických i sociálnych bariér v rámci Európy.
V tejto brožúre sa zatiaľ odráža len časť vybraných
monitorovaných objektov, monitoring bude
pokračovať a vyústi do akčného plánu, stanovia sa
priority, kde treba vyvinúť najväčšie úsilie smerom
k postupnej absolútnej debariérizácii Nitry pre všetky
skupiny osôb so zdravotným postihnutím.
Nitra sa pravidelne zúčastňuje i súťaže „Oskar bez
bariér“, ktorej ústrednou témou je hlavne pokrok
a postup v debariérizácii a integrácii marginalizovaných
skupín obyvateľstva. Dôkazom tohto snaženia je i zisk
titulu Oskar bez bariér v roku 2009, či postup do finále
v minulých ročníkoch tejto súťaže a aj v roku 2011.
Každý, i malý krôčik v oblasti odstraňovania bariér, či
už: bezbariérové autobusy na mnohých linkách MHD,
akustické hlásenie zastávok v autobusoch, indukčné slučky
pre nedoslýchavých, zvukový maják a varovné pásy pre
nevidiacich na mestskom úrade, postupné odstraňovanie
bariér na chodníkoch i v budovách a hlavne búranie
sociálnych bariér, prináša radosť nám všetkým.
objav miesto, zaži príbeh
discover the place, live the story
SLOVO O BROŽÚRE
Predkladáme vám ponuku bezbariérových turistických
možností na strávenie príjemných chvíľ v Nitre.
Monitoring dostupnosti objektov bol realizovaný v časti
objektov slúžiacich návštevníkom Nitry, vzhľadom
na časový rozsah a účel projektu financovaného
z prostriedkov ERDF. Kritériá pre monitoring boli
stanovené prísne - podľa požiadaviek jednotlivých
dotknutých subjektov tak, aby za vyhovujúci objekt
bol vyhodnotený len ten, ktorý je dostupný bez
akýchkoľvek obmedzení bez pomoci ďalšej osoby.
Okrem popisu jednotlivých objektov z hľadiska
bezbariérového využitia vám zostavovatelia materiálu
ponúkajú aj tipy na výlety pre ľudí so zdravotným
postihnutím za objavovaním krás Nitry a jej okolia.
PIkTOgRAmy A fAREBNÉ
ROzLíšENIE
(MONItORINg OBjEKtOV)
Bezbariérové WC
Dostupnosť pre ľudí s telesným postihnutím
Dostupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím
Dostupnosť pre ľudí so sluchovým postihnutím
Dostupnosť pre ľudí s mentálnym postihnutím
Vyhovuje / Áno
Čiastočne vyhovuje
Nevyhovuje
! Certifikácia objektov podľa noriem STN
nebola predmetom zostavenia brožúry.
Dôležitým a podstatným cieľom bolo zostaviť pre vás
prehľad dostupnosti objektov, s ktorými je potrebné počítať
pri plánovaní návštevy mesta, uľahčiť vám plánovanie
pobytu a spríjemniť cestu za objavovaním histórie
a súčasnosti nášho mesta. Zároveň vám odporúčame
preveriť si špeciálne požiadavky na bezbariérovosť vopred
telefonicky – najmä u ubytovacích, prípadne reštauračných
zariadení, ktoré plánujete navštíviť počas pobytu.
Pozývame vás teda spoznať naše mesto v celej jeho kráse. Poďte
aj vy objavovať poklady histórie a pestrú súčasnosť Nitry.
INfORmácIE
Republiková špecifická organizácia
SZTP, ťažko telesne postihnutých
a vozičkárov (RŠO ŤTP a vozičkárov)
Jedná sa o jedinečnú špecifickú organizáciu takéhoto
druhu na Slovensku, ktorá od roku 1990 plní program
pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.
Poskytuje služby, ktoré občania potrebujú: sociálne
poradenstvo, sociálnu prevenciu, sociálne rehabilitácie,
športové aktivity, semináre, počítačové kurzy a ďalšie
aktivity pre ľudí s telesným postihnutím. O práci
organizácie informujú prostredníctvom vlastnej web
stránky www.vozickari.sk a časopisu VOZIČKÁR.
Organizácia od svojho vzniku zameriava svoju činnosť na
integráciu občanov s ťažkým telesným postihnutím, na
ich posilnenie v samotnej schopnosti človeka prirodzene
sa orientovať v osobnom a spoločenskom živote.
Veľkým prínosom je spolupráca organizácie so štátnou
správou a samosprávou. Organizácia je akcieschopná,
funkčná, s veľkým potenciálom a sami členovia sú
zárukou, že jej existencia má svoje opodstatnenie.
RŠO ŤTP a vozičkárov
Ľ. Okánika 6a
949 01 Nitra
Tel./Fax: +421 37 733 51 00
Mobil: +421 905 98 85 10, +421 905 898 943
E-mail : [email protected]
[email protected]
www.vozickari.sk
Web:
Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska
Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska je pracovisko poskytujúce nevidiacim
a slabozrakým ľuďom akreditované odborné služby
kompenzujúce dôsledky ich zrakového postihnutia vrátane
poskytovania sociálneho poradenstva, vykonávania
sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Nedbalova 540/17
949 12 Nitra
Tel.: +421 37 741 81 15
Mobil: +421 905 46 96 49
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.unss.nitra.sk
organizácie poskytujúce pomoc
EFFETA - Stredisko
sv. Františka Saleského Hlavným poslaním o. z. EFFETA – Stredisko sv. Františka
Saleského je vytvárať most integrácie medzi ľuďmi
bez a so sluchovým postihnutím, zvyšovať úroveň
osobnostného vývoja detí a mládeže so sluchovým
postihnutím a podporovať rozvoj duchovných a kultúrnych
hodnôt a tradícií ľudí so sluchovým postihnutím v našej
spoločnosti. Cieľom organizácie je poskytovať služby
ľuďom so sluchovým postihnutím, aby sa mohli rozvíjať ako
plnohodnotné osobnosti bez komunikačnej a informačnej
bariéry a tak dopomôcť k integrácii a inklúzii do intaktnej
(zdravej) spoločnosti. Organizácia v súčasnosti pracuje
v piatich špecializovaných strediskách, v rámci ktorých
poskytuje špecifické služby: Stredisko sociálnych služieb,
Stredisko pracovných činností, Stredisko vzdelávania,
Stredisko kultúry a Stredisko duchovného života.
EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského
Samova 4
949 01 Nitra
Tel./Fax: +421 37 652 88 23
Mobil: +421 905 17 32 92
E-mail: [email protected]
Web: www.effeta.sk
organizácie poskytujúce pomoc
Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Nitre
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
(ZPMP) je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá
združuje rodičov detí s mentálnym a viacnásobným
postihnutím, odborníkov a osoby, ktoré im chcú pomáhať.
Úlohou a cieľom ZPMP v Nitre je podpora činností a opatrení
zameraných na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v otázkach integrácie a inklúzie do spoločnosti intaktných.
ZPMP poskytuje:
- bezplatné odborné sociálne, špeciálnopedagogické
a psychologické poradenstvo,
- vzdelávacie aktivity, prednášky na aktuálne témy,
- nácvik sebaobhajovania – poznanie svojich
práv a povinností v právnych normách,
- snaha o celoživotné vzdelávanie pre všetkých, ktorí boli
v minulosti zákonom oslobodení od vzdelávania,
- obhajovanie a presadzovanie práv a záujmov ľudí
s mentálnym postihnutím tak ako určuje legislatíva,
- prezentáciu na verejnosti (prezentácia schopností
a zručností ľudí s mentálnym postihnutím
formou kreatívnych prehliadok pracovných
dielničiek, výstav výtvarných a ručných prác).
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Nitre
Rázusova 4
949 01 Nitra
Mobil: +421 904 58 00 20
E-mail: [email protected]
kULTÚRNE pamiatky
a turistické zaujímavosti
Agrokomplex –
Výstavníctvo Nitra, š. p.
Výstavná 4
tel.: +421 37 657 21 11
www.agrokomplex.sk
Evanjelický kostol
Ducha Svätého
Sládkovičova 12
tel.: +421 37 651 44 13
www.ecavnr.sk
Amfiteáter
Dolnozoborská 18
tel.: +421 37 741 09 06
fórum mladých
Fr. Mojtu 18
tel.: +421 37 642 28 34
www.forummladych.sk
Diecézne múzeum
Námestie jána Pavla II č. 7
tel.: +421 37 772 17 47
www.biskupstvo-nitra.sk
/diecezne-muzeum
Divadlo Andreja
Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4
tel.: + 421 37 772 15 77
www.dab.sk
kalvária a misijné
múzeum
Kalvária 3
tel.: +421 37 776 94 40
www.svd.sk
kazemata,
Biskupské záhrady
Námestie jána Pavla II č. 7
tel.: +421 37 772 17 47
www.biskupstvo-nitra.sk
MONItORINg OBjEKtOV
cINEmAX Nitra
Chrenovská 1661/30
tel.: +421 905 83 37 94
www.cine-max.sk
kostol sv. Petra a Pavla
Samova 2
tel.: +421 37 651 00 91
www.hmnitra.fara.sk
kostol Nanebovzatia
Panny márie
Kalvária 1
tel.: +421 37 776 94 34
www.nitrakalvaria.svd.sk
Nitrianska galéria
Župné námestie 3
tel.: +421 37 657 96 41
www.nitrianskagaleria.sk
kostol Navštívenia
Panny márie
Farská 18
tel.: +421 37 652 20 08
kostol sv. Ladislava
Piaristická 8
tel.: +421 37 772 72 51
www.piaristi.sk
kostol sv. martina
Chrenovská 25
tel.: +421 37 733 67 21
www.chrenova.fara.sk
Nitriansky hrad
Námestie jána Pavla II č. 7
tel.: +421 37 772 17 47
www.biskupstvo-nitra.sk
Ponitrianske múzeum
Štefánikova tr. 1
tel.: +421 37 651 00 00
www.muzeumnitra.sk
Slovenské
poľnohospodárske
múzeum v Nitre
Dlhá 92
tel.: +421 37 657 25 53
www.spmnitra.sk
Staré divadlo karola
Spišáka v Nitre
Ul. 7. pešieho pluku
tel.: +421 37 652 50 03
www.staredivadlo.sk
Synagóga
Pri synagóge
tel.: +421 37 652 53 20
www.nitra.sk
Trafačka
janka Kráľa 65
tel.: +421 905 65 16 67
www.trafacka.sk
Ubytovanie
Hotel Agroinštitút
Akademická č. 4
tel.: +421 37 791 01 11
www.agroinstitut.sk
Hotel capital
Farská 16
tel.: +421 37 692 52 01
www.hotelcapital.sk
Hotel Alexander´s
Mostná 2807/68
tel.: +421 37 792 04 01
www.alexanders.sk
Hotel centrum
Svätoplukovo námestie 1/A tel.: +421 37 655 43 97
www.hotelcentrum.sk
Hotel átrium
Štefánikova tr. 8
tel.: +421 37 652 37 90
www.hotelatriumnitra.sk
city hotel Nitra
Svätoplukovo námestie 1
tel.: +421 37 652 12 03
www.city-hotel.sk
Hotel Dituria
Farská 1315/41
tel.: +421 37 772 18 66
www.hoteldituria.sk
Internát SPU
tr. A. Hlinku 38
tel.: +421 37 650 88 77
www.uniag.sk
Hotel Evis
Ďurkova 11
tel.: +421 37 651 72 42
www.hotelevis.sk
Internát Ukf
Dražovská cesta 2
tel.: +421 37 640 81 67
www.ukf.sk
Hotel mikado
Hollého 11
tel.: +421 37 321 03 21
www.hotelmikado.sk
Penzión Hoffer
Hlohovecká cesta
tel.: +421 37 655 40 25
www.penzion-hoffer.sk
Hotel Olympia
tr. A. Hlinku 57
tel.: +421 37 653 67 27
www.hotelolympia.sk
Pensione Ristorante
moretti
Sládkovičova 15
tel.: +421 903 58 08 85
www.pensionemoretti.sk
Hotel River
Nábrežie mládeže 2A
tel.: +421 905 24 42 45
www.hotelriver.sk
Penzión PkO
janka Kráľa 4
tel.: +421 37 741 30 46
www.pkonitra.sk
MONItORINg OBjEKtOV
Penzión Pribina
Radlinského 111/15
tel.: +421 37 651 57 54
www.penzionpribina.sk
Ubytovňa Nitra
Čajkovského 2
tel.: +421 37 651 87 00
www.ubytovnanitra.sk
Penzión zoborská
Dolnozoborská 8
tel.: +421 37 651 11 94
www.penzionzoborska.sk
Ubytovňa Nitran
Sládkovičova 7
tel.: +421 37 653 42 86
www.ubytovanienitran.sk
Ubytovňa Dara
Akademická ulica 3/A tel.: +421 37 651 81 32
www.ubytovanienitra.sk
Reštaurácie
Reštaurácia a vináreň
Buganka
Panská dolina 65
tel.: +421 37 651 24 51
www.buganka.sk
Hájovňa U Hoffera
Špitálska 8
tel.: +421 37 655 40 25
www.penzion-hoffer.sk
The Irish Times Pub
Kupecká 12
tel.: +421 37 657 51 06
www.irishtimespub.sk
Izba starej matere
Radlinského 8
tel.: +421 37 652 60 16
www.izbastarejmatere.
obedovat.sk
MONItORINg OBjEKtOV
mediacafe Restaurant
Fraňa Mojtu 18
tel.: +421 905 47 76 72
www.mediacafe.sk
Restaurant & coctail bar
Paladium
Štúrova 71
tel.: +421 37 650 65 78
www.paladium-nitra.sk
Pensione Ristorante
moretti
Sládkovičova 15
tel.: +421 903 58 08 85
www.pensionemoretti.sk
Patriot Restaurant mlyny
Štefánikova tr. 61
tel.: +421 37 322 12 11
www.patriot-restaurant.sk
Reštaurácia a kaviareň
múzeum
Štefánikova tr. 1
tel.: +421 37 741 99 80
www.muzeumnitra.sk
Ristorante pizzeria
Toscana
Dolnozoborská 42
tel.: +421 37 651 33 33
www.pizzeriatoscana.sk
Oko
Fr. Mojtu 6
tel.: +421 37 651 03 63
www.oko-centrum.sk
Wasabi Sushi bar
Mostná 58
tel.: +421 37 642 55 88
www.sushinitra.sk
Doprava
Autobusová stanica
Staničná 1
tel.: +421 37 659 93 45
www.veolia-transport.sk
Železničná stanica
Staničná
tel.: +421 37 229 41 95
www.zsr.sk
Služby
HOmEO Nitra
Fr. Mojtu 281/18
tel.: 037/652 27 80
www.homeonitra.sk
Lekáreň DAmI
Špitálska 563/13
tel.: +421 37 651 44 72
Lekáreň fatranská
Fatranská 13
tel.: +421 37 653 47 63
Lekáreň NáDEJ
Štefánikova tr. 52
tel.: +421 37 652 23 82
Lekáreň NEOPROT
Výdajňa zdravotníckych
pomôcok
Špitálska 6
tel.: +421 37 654 52 71
www.neoprot.sk
Lekáreň POD BORINOU
Hviezdoslavova tr. 1
tel.: +421 37 773 04 08
Lekáreň SUNPHARmA
Štefánikova tr. 61
tel.: +421 37 322 12 36
Nitriansky informačný
systém
Štefánikova tr. 1
tel.: 037/16 186
www.nisys.sk
ÖmV Slovensko, s. r. o.
Bratislavská 10
tel.: 037/654 12 22
www.omv.sk
ÖmV Slovensko, s. r. o.
Novozámocká 4
tel.: 037/651 81 87
www.omv.sk
ÖmV Slovensko, s. r. o.
Dražovská cesta
tel.: +421 37 654 11 71
www.omv.sk
Prima banka Slovensko, a. s.
Štefánikova tr. 3
tel.: 0850 700 007
www.primabanka.sk
Práčovne a čistiarne, s. r. o.
Priemyselná 9
tel.: +421 37 692 42 01
www.pacnitra.sk
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Štefánikova tr. 10
tel.: 0850 111 888
www.slsp.sk
Práčovne a čistiarne, s. r. o.
Štefánikova tr.
tel.: +421 37 652 58 83
www.pacnitra.sk
Tatra banka, a.s.
Palárikova 3
tel.: 0850 111 100
www.tb.sk
Práčovne a čistiarne, s. r. o.
jurkovičova
tel.: +421 37 773 32 84
www.pacnitra.sk
Všeobecná úverová banka
Nitra
Štefánikova tr. 44
tel.: 0850 123 000
www.vub.sk
Práčovne a čistiarne, s. r. o.
Výstavná
tel.: +421 37 733 34 31
www.pacnitra.sk
MONItORINg OBjEKtOV
Obchodné centrá
centro Nitra
Akademická 1/A,
tel.: +421 37 650 47 64
www.centronitra.sk
Oc galéria Nitra
Bratislavská 2109/5
tel.: +421 37 775 51 11
www.itesco.sk
galéria mlyny Nitra
Štefánikova tr. 61
tel.: +421 37 322 11 11
www.mlyny-nitra.sk
zOc mAX
Chrenovská 30
tel.: +421 37 690 04 10
www.ocmax.sk
mestská tržnica
Štefánikova tr. 50
tel.: +421 37 652 81 80
Verejné inštitúcie
Daňový úrad
Damborského 5
tel.: +421 37 694 51 00
www. drsr.sk
Dôvera zdravotná
poisťovňa, a. s.
Coboriho 2
tel.: 0850 850 850
www.dovera.sk
MONItORINg OBjEKtOV
krajské riaditeľstvo Pz
Piesková 32
tel.: +421 961 30 11 11
www.minv.sk
mestská polícia
Cintorínska 6
tel.: +421 37 692 25 55
www.mspnitra.sk
mestský úrad
Štefánikova tr. 60
tel.: +421 37 650 21 11
www.msunitra.sk
Obvodné oddelenie Pz
Nábrežie mládeže 1
tel.: +421 961 30 11 11
www.minv.sk
Okresné riaditeľstvo Pz
Piaristická 5
tel.: +421 961 30 34 11
www.minv.sk
Okresné stavebné
bytové družstvo
Dlhá 4
tel.: +421 37 692 78 21
www.osbdnr.sk
Okresný súd
Štúrova 9
tel.: +421 37 652 52 21
www.justice.gov.sk
Slovenská pošta
Svätoplukovo námestie 2
tel.: 0800 122 413
www.posta.sk
Službyt Nitra, s.r.o.
janka Kráľa 122
tel.: +421 37 692 21 09
www.sluzbyt-nitra.sk
Sociálna poisťovňa
Slančíkovej 3
tel.: +421 37 692 12 00
www.socpoist.sk
Správa zariadení
sociálnych služieb
Baničova 12
tel.: +421 37 692 55 11
www.szss.sk
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny
Štefánikova tr. 88
tel.: +421 37 244 09 99
www.upsvar.sk
Union
Štefánikova tr. 30
tel.: 0850 111 211
www.union.sk
Všeobecná zdravotná
poisťovňa
Mostná 58
tel.: +421 37 282 42 23
www.vszp.sk
Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja
Rázusova 2A
tel.: +421 37 692 29 11
www.unsk.sk
zariadenie pre seniorov
zOBOR
janského 7
tel.: +421 37 692 67 11
www.zpszobor.sk
športoviská
futbalový štadión
jesenského 4
tel.: +421 37 741 30 75
www.sarznitra.sk
mestská plaváreň
Kúpeľná 4
tel.: +421 37 651 74 81
www.sarznitra.sk
mestská športová hala
Dolnočermánska 105
tel.: +421 37 642 19 70
www.sarznitra.sk
Tenisové kurty
Ďumbierska 2
tel.: +421 37 653 36 81
www.sarznitra.sk
mestské kúpalisko
Na Sihoti
tel.: +421 37 741 96 22
www.sarznitra.sk
zimný štadión
jesenského 2
tel.: +421 918 88 72 78
www.hcnitra.sk
zdravotnícke zariadenia
fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6
tel.: +421 37 654 51 11
www.fnnitra.sk
Jessenius
– diagnostické centrum
Fatranská 12
tel.: +421 37 653 74 46
www.jessenius.sk
Lekárska pohotovostná
pomoc pre deti a dospelých
Špitálska 6
tel.: +421 37 654 52 88
Poliklinika chrenová
Fatranská 12
Poliklinika klokočina
Hviezdoslavova tr. 1
zdravotné stredisko
Čajkovského 46
zubná poliklinika
Koceľova 29
MONItORINg OBjEKtOV
Vzdelávacie inštitúcie
krajská knižnica
karola kmeťka v Nitre
Fr. Mojtu 281/18
tel.: +421 37 741 65 80
www.ksknitra.sk
Univerzita konštantína
filozofa v Nitre
(hlavná budova)
tr. A. Hlinku 1
tel.: +421 37 640 81 11
www.ukf.sk
Slovenská
poľnohospodárska
univerzita v Nitre
(hlavná budova)
tr. A. Hlinku 2
tel.: +421 37 641 41 11
www.spu.sk
Tip na bezbariérový výlet
„Stretnutie s mojmírovskými
strašidlami“
v spolupráci s Nitrianskou
organizáciou cestovného ruchu
info: NISYS, Štefánikova tr. 1
Nitra – pešia zóna,
tel.: 037/16 186, www.nisys.sk
MONItORINg OBjEKtOV
Bezbariérová prehliadka Horným mestom
Svätoplukovo námestie, Župné námestie, Františkánsky kostol
sv. Petra a Pavla s kláštorom, Pribinovo námestie, Katedrála
sv. Emeráma, Diecézne múzeum, kazemata
„Po stopách
nitrianskych legiend“
Bezbariérové prehliadky
Nitry so sprievodcom
Bezbariérová prehliadka
Dolným mestom
prehliadka pešej zóny,
Synagógy (exteriérová), presun
Farskou ulicou smerom do
mestského parku
BEZBARIéROVé PREHlIADKy A VÝlEty
Projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“
európska únia
NITRA BEZ BARIÉR
Vydalo: Mesto Nitra v roku 2012
Spracovali: N. Šimová, E. Klenková, A. Pivarčiová
Monitoring objektov zabezpečovali: V. Franko,
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne
postihnutých a vozíčkarov; P. Ajdariová, Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska; A. Šmehilová, EFFETA –
Stredisko sv. Františka Saleského; E. Števková, Združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre
Grafická koncepcia: Peter Jánsky
Foto: J. Kubíček, P. Rafaj, Z. Paulíniová, Ľ. Synaková
Tlač: Patria I., spol. s r.o.
Náklad: 5.000 kusov
Download

nitra bez bariér