Ústav patológie, Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra
Laboratórna príručka
Informačný materiál pre klinikov a pacientov
1.vydanie
V Nitre 2013
1. Úvod
Laboratórna príručka je určená všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa podieľajú na
predanalytickej fáze laboratórnych a diagnostických procesov. Obsah laboratórnej príručky je
v súlade s poţiadavkami normy STN EN ISO 17025:2005, ktorá určuje pravidlá a poţiadavky
pre systém zabezpečenia kvality v medicínskych laboratóriách. Cieľom tohto dokumentu je
informovať všetkých lekárov a ţiadateľov o spektre laboratórnych vyšetrení poskytovaných
naším laboratóriom a napomôcť k zlepšeniu komunikácie uţívateľom laboratórnych sluţieb
a rovnako aj k zviditeľneniu našej práce. Nevyhnutným predpokladom dosiahnutia správnych
laboratórnych výsledkov je poskytnutie potrebných informácií v rámci predanalytickej
a postanalytickej fázy, ako aj samotných procesov prebiehajúcich v našom laboratóriu.
2
1.2
1.
Obsah
Úvod ................................................................................................................................................ 2
2. Informácie o laboratóriu ...................................................................................................................... 5
2.1. Základné informácie o laboratóriu ........................................................................................... 5
2.2 Organizácia laboratória, vybavenie, obsadenie, členenie ...................................................... 6
2.3 Zoznam ponúkaných vyšetrení ................................................................................................ 6
2.4 Základné metódy spracovania materiálu ................................................................................ 6
2.5 Úroveň a stav akreditácie pracoviska ...................................................................................... 7
3. Manuál pre odbery primárnych vzoriek .............................................................................................. 7
3.1 Sprievodné listy k zásielke histologického a cytologického materiálu .................................. 7
3.1.1
Sprievodný list k materiálu na bioptické vyšetrenie....................................................... 7
3.1.2
Sprievodný list k materiálu na cytologické vyšetrenie ................................................... 8
3.1.3. Vyšetrenie sérových autoprotilátok ...................................................................................... 8
3.2 Poţiadavka na urgentné vyšetrenie CITO(akútne vyšetrenie)................................................ 9
3.3 Označenie vzoriek na bioptické a cytologické vyšetrenie ........................................................ 9
3.4 Zásady práce so vzorkami ....................................................................................................... 10
3.5 Odber a fixácia materiálu na bioptické vyšetrenie. .............................................................. 10
3.5.1 Všeobecné zásady pri odbere tkaniva .................................................................................. 10
3.5.2 Fixácia materiálu................................................................................................................... 11
3.5.3 Špecifické požiadavky na odber a fixáciu ............................................................................. 11
3.6 Odber materiálu na cytologické vyšetrenie ........................................................................... 12
3.6.1
Odber a fixácia moču .................................................................................................... 12
3.6.2
Odber výpotku , punktátu alebo tenkoihlovej biopsie ................................................. 13
3.6.3 Odber a fixácia spúta na cytologické vyšetrenie .................................................................. 13
3.7 Odber materiálu na peroperačnú biopsiu (rýchlu histológiu) ............................................. 13
3.8 Transport vzoriek .................................................................................................................... 14
3.8.1 Transport bežného bioptického materiálu ........................................................................... 14
3.8.2 Transport cytologického materiálu ...................................................................................... 14
4. Predanalytické procesy ...................................................................................................................... 14
4.1.Príjem materiálu a sprievodky na vyšetrenie ........................................................................ 14
4.2. Kritériá pre prijatie alebo odmietnutie kolízneho primárneho materiálu .......................... 15
4.3 Postup pri nesprávnej identifikácii vzorky, alebo ţiadanky................................................ 15
5. Vydávanie výsledkov a komunikácia s pracoviskom ........................................................................ 16
5.1 Informácia o formách vydávaných výsledkov ...................................................................... 16
3
5.2 Typy laboratórnych nálezov a laboratórnych správ ............................................................ 16
5.2.1 Záverečná správa bioptického vyšetrenia obsahuje: ........................................................... 17
5.2.2 Záverečná správa cytologického vyšetrenia obsahuje: ........................................................ 17
5.3 Uvoľňovanie a tlač laboratórnych výsledkov........................................................................ 18
5.3.1 Distribúcia laboratórnych výsledkov a správ ........................................................................ 18
5.3.2 Vydávanie výsledkov priamo pacientom .............................................................................. 18
5.3.3 Telefonické hlásenie výsledkov, zasielanie výsledkov faxom, elektronickou poštou. ......... 18
5.3.4 Hlásenie výsledkov v kritických intervaloch ......................................................................... 19
5.4 Zmeny výsledkov a nálezov .................................................................................................... 19
6. Intervaly od dodania materiálu do vydania laboratórnych výsledkov .............................................. 20
7. Riešenie sťaţností.............................................................................................................................. 20
8. Vydávanie spotrebného materiálu ..................................................................................................... 20
Prílohy Laboratórnej príručky ÚP 2013 ................................................................................................ 22
4
2. Informácie o laboratóriu
2.1. Základné informácie o laboratóriu
Ústav patológie sídli v priestoroch Fakultnej nemocnice Nitra, LP č.2, 1.PP blok A. Svojim
zameraním je bioptické a cytologické pracovisko, ktoré poskytuje histologickú a cytologickú
diagnostiku, ako aj skríning orgánovo špecifických a orgánovo nešpecifických protilátok pre
diagnostiku autoimunitných ochorení.
Identifikačné údaje
Názov zdravotníckeho zariadenia
Adresa
Identifikačné údaje
Telefón
Fax
E-mail
Web
Štatutárny zástupca, riaditeľ
Primár laboratória, odborný zástupca
Manaţér kvality
Odborný zástupca pre LVM, vedúci laborant
Zástupca manaţéra kvality
Prevádzkový čas
Dokumentačný pracovník
5
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6, 95001 Nitra
IČO: 17336007
DIČ: 2021205197
037/6545289
6514271
[email protected]
www.fnnitra.sk
MUDr. Jozef Valocký
MUDr. Alexander Sládeček
Tel. 037/6545239
E-mail: [email protected]
MUDr. Alexandra Budayová
Tel: 0376545291
E-mail:
Mgr. Helena Gavurová
Tel: 037/6545547
E-mail: [email protected]
MUDr. Ivana Langová
pondelok - piatok
7,00 – do 15,00 hod.
Anna Šemnicerová
Tel: 037/6545823
2.2
Organizácia laboratória, vybavenie, obsadenie, členenie
Laboratórium má v súlade s kapacitnými, prístrojovými a odbornými moţnosťami stanovený
rozsah metód laboratórnych vyšetrení, ktoré realizuje. Priestorové a technické vybavenie
laboratória spĺňa všetky kritériá, ktoré sú kladené na prevádzkovanie laboratória patologickej
anatómie. Personálne obsadenie je v súlade s platnými normami a zamestnanci laboratória
spĺňajú svojim vzdelaním podmienky odbornej spôsobilosti.
Na čele všetkých lekárov je odborný vedúci lekár. Za dodrţiavanie zásad kontroly kvality je
zodpovedný manaţér kvality.
Laboratórium sa člení na štyri úseky:

Príjem materiálu a dokumentácia

Úsek biopsie

Úsek imunohistochémie a autoprotilátok
 Úsek špeciálnych metód a cytológie
2.3
Zoznam ponúkaných vyšetrení
1. Histologické vyšetrenia tkanív a orgánov
2. Peroperačná biopsia
3. Imunohistochemické vyšetrenia tkanív
4. Cytologické vyšetrenie punktátov z telesných dutín a moču
5. Sérologické vyšetrenie orgánovo špecifických a nešpecifických protilátok
2.4
Základné metódy spracovania materiálu
1. Zhotovenie parafínového tkanivového bloku a príprava preparátu
2. Príprava preparátov zo zmrazených tkanív
3. Spracovanie negynekologického cytologického materiálu
4. Sérologická diagnostika autoprotilátok:NIF, ELISA, WB
5. Imunohistochémia:priama,nepriama.
6
2.5
Úroveň a stav akreditácie pracoviska
Ústav patológie je akreditované pracovisko od r.2008, podľa medzinárodnej normy pre
medicínske laboratóriá ISO/IEC 17025:2005.(viď prílohy).Taktieţ máme vypracovaný
interný a externý systém kontroly kvality.
3. Manuál pre odbery primárnych vzoriek
Táto kapitola obsahuje špecifické pokyny týkajúce sa správneho odberu, fixácie, manipulácie
s materiálom na cytologické, bioptické a sérologické vyšetrenie. Tieto informácie sú dôleţité
a potrebné pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa v akomkoľvek kroku podieľajú
na predanalytickej fáze vyšetrenia.
3.1
Sprievodné listy k zásielke histologického a cytologického materiálu
S kaţdým materiálom na histologické a cytologické vyšetrenia musí byť doručený riadne
vyplnený sprievodný list. Ústne poţiadavky na vyšetrenia nie sú akceptované. Laboratórium
ÚP má vlastné ţiadanky, ktoré sú dostupné v NIS, pre externých dodávateľov sú k dispozícii
na stránke www.fnnitra.sk (sekcia SVALZ, Ústav patológie, LP)
3.1.1 Sprievodný list k materiálu na bioptické vyšetrenie
Musí obsahovať tieto povinné údaje:

Meno a priezvisko pacienta, adresa

Rodné číslo, prípadne iné identifikačné číslo v prípade cudzincov alebo novorodencov

Číslo poisťovne, alebo informácia o inej forme úhrady vyšetrenia

Identifikácia klinického pracoviska, ordinujúceho lekára, hlavne kódy lekára a poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti

Predmet vyšetrenia, lokalizácia odberu

Dátum odberu

Klinická diagnóza, priebeh ochorenia

V prípade súrneho vyšetrenia zvýraznenie poţiadavky označením –CITO

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára
Povinne podmienené údaje:
7

Predchádzajúce histologické vyšetrenia

Popis odobraného materiálu, alebo anatomickú špecifikáciu miesta odberu

Telefónne číslo pre prípad telefonického hlásenia urgentného výsledku
3.1.2 Sprievodný list k materiálu na cytologické vyšetrenie
Musí obsahovať tieto povinné údaje:

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko

Rodné číslo, prípadne iné identifikačné číslo v prípade cudzincov alebo novorodencov

Číslo poisťovne, alebo informácia o inej forme úhrady vyšetrenia

Identifikácia klinického pracoviska, ordinujúceho lekára, hlavne kódy lekára a poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti

Poţiadavku na špeciálne druhy farbenia

Číslo, alebo iné označenie sklíčok, ktoré súhlasia s označením na ţiadanke

Dátum odberu

Klinická diagnóza, priebeh ochorenia

V prípade súrneho vyšetrenia zvýraznenie poţiadavky označením CITO

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára
Povinne podmienené údaje:

Predchádzajúce cytologické, alebo histologické vyšetrenia

Telefónne číslo pre prípad telefonického hlásenia CITO výsledku
Upozornenie:
Ţiadanky prosíme vyplňovať čitateľne, najlepšie počítačom v prípade vyplňovania ţiadanky
rukou prosíme písať paličkovým písmom. Na ţiadanke prosíme uvádzať minimálne povinné
údaje. Identifikácia sprievodného lístka a materiálu musí súhlasiť.
3.1.3. Vyšetrenie sérových autoprotilátok
Na vyšetrenie sérových autoprotilátok metódou nepriamej imunofluorescencie (NIF) na
tkanivách, bunkových substrátoch a náteroch, ELISA, WB je potrebné vyplniť sprievodný list
(viď prílohy) a označiť poţadované vyšetrenia. Odber krvi sa vykonáva ráno na lačno cca 5
ml, podľa poţadovaných vyšetrení (viď prílohy). Po scentrifugovaní krvi v laboratóriu ÚP by
sérum malo byť nechylózne, nehemolytické. Skúmavka musí obsahovať identifikačné údaje:
meno a priezvisko, rodné číslo pacienta. V prípade, ţe je zhoda ţiadanky so skúmavkou,
materiál sa príjme a spracuje.
Žiadanka musí obsahovať tieto povinné údaje:
8

Meno a priezvisko pacienta

Rodné číslo, prípadne iné identifikačné číslo v prípade cudzincov alebo novorodencov

Číslo poisťovne, alebo informácia o inej forme úhrady vyšetrenia

Identifikácia klinického pracoviska, ordinujúceho lekára, hlavne kódy lekára a poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti

Poţiadavku na typ vyšetrenia

Dátum odberu

Klinická diagnóza, priebeh ochorenia

V prípade súrneho vyšetrenia zvýraznenie poţiadavky označením CITO

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára
Povinne podmienené údaje:

Predchádzajúce vyšetrenia

Adresa pacienta

Telefónne číslo pre prípad telefonického hlásenia CITO výsledku
Upozornenie:
Ţiadanky prosíme vyplňovať čitateľne, najlepšie počítačom v prípade vyplňovania ţiadanky
rukou prosíme písať paličkovým písmom. Na ţiadanke prosíme uvádzať minimálne povinné
údaje. Identifikácia sprievodného lístka a materiálu musí súhlasiť.
3.2 Požiadavka na urgentné vyšetrenie CITO(akútne vyšetrenie)
Materiál na urgentné vyšetrenie sa posiela rovnakým spôsobom, ako beţné histologické
vyšetrenie. Musí byť označené červenou farbou napísaným slovom CITO. Tieto vyšetrenia
budú vyšetrené prednostne.
3.3 Označenie vzoriek na bioptické a cytologické vyšetrenie
Vzorka na bioptické vyšetrenie musí byť označená menom a priezviskom pacienta, rodným
číslom a dátumom narodenia. Skúmavky kontaminované biologickým materiálom, nezaliate
vo fixačnom roztoku, alebo nedostatočná identifikácia odobratého materiálu sú dôvodom na
vyradenie vzorky z procesu ďalšieho spracovávania.
V prípade odoslania spúta na cytologické vyšetrenie prosíme označiť vzorky aj poznámkou,
z ktorého dňa je materiál odobratý.
V prípade značenia sklíčok na cytologické vyšetrenie je dôleţité, aby sklíčko a ţiadanka na
vyšetrenie boli označené rovnako. Jednoznačná identifikácia pacienta na sprievodke a sklíčku
je daná menom a priezviskom pacienta, dátumom narodenia, alebo číslom, ktoré pridelí
ošetrujúci lekár. Pokiaľ má pacient viac ako jednu vzorku, je potrebné okrem identifikácie
sklíčok uviesť aj lokalizáciu odberu. Vzorky, ktoré nie sú správne označené, alebo nie je
9
moţná identifikácia vzorky a pacienta, nie sú ďalej spracovávané. Vedúci laborant
telefonicky upozorní na túto skutočnosť odosielajúceho lekára. Vzorky sú vyšetrené aţ po
doplnení a upresnení poţadovaných informácií.
!!! Materiál od pacientov s potvrdeným ochorením HBV, HIV, HCV, TBC a podobne
musí byť výrazne a na viditeľnom mieste označený ako infekčný materiál !!!
3.4 Zásady práce so vzorkami
Kaţdá vzorka je povaţovaná za potencionálne infekčnú. Je potrebné zabrániť kontaktu
pacientov a verejnosti s biologickým materiálom po odbere. Materiál je zabezpečený
v uzavretých transportných nádobách tak, aby nedošlo počas transportu ku kontaminácii osôb,
priestorov. V prípade kontaminácie prostredia, alebo pracovníka zabezpečujúceho transport
biologického materiálu, je potrebné sa riadiť zásadami dezinfekcie a dekontaminácie.
Kontaminované odberové nádobky, alebo ţiadanky nemôţu byť prijaté do laboratória. Preto
prosíme o dôkladné očistenie odberových nádob, respektíve o ich dôkladné uzavretie, aby
počas transportu nedošlo ku kontaminácii ţiadaniek a nádobiek zvonku. Pri kaţdom kroku
manipulácie s biologickým materiálom je potrebné pouţívať ochranné pracovné rukavice.
3.5
Odber a fixácia materiálu na bioptické vyšetrenie.
3.5.1 Všeobecné zásady pri odbere tkaniva
Z pohľadu bioptického laboratória pre odber biologického materiálu nie je kladená
poţiadavka na špeciálnu prípravu pacienta.
Odbery vykonávajú špecializovaní lekári na klinických oddeleniach a ambulanciách.
Dokonalosť vykonaného bioptického odberu je predpokladom spoľahlivej
histopatologickej diagnózy.
Odobratá excízia by mala mať hrúbku asi 0,5 cm. Pri väčších bločkoch tkaniva fixatívum
prenikne len do povrchových vrstiev a v strede tkaniva môţe dôjsť k autolýze.
Samotný odber má byť šetrný, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu tkaniva. Nie je
vhodné pouţívanie chirurgických pinziet s ostrými háčikmi. Tkanivo je najvhodnejšie
vykrajovať ostrými skalpelmi alebo ţiletkami, aby sa predišlo pohmoţdeniu tkaniva. Pri
tenkostenných orgánoch sa môţu na odber pouţiť aj ostré noţnice. Tkanivo násilne
nerozťahovať, aby nevznikli mikroskopické trhliny v jeho vnútri. Nevhodne vykonaný odber
alebo nešetrné zaobchádzanie s materiálom pri odbere môţe výrazne obmedziť
diagnostiku. Materiál odobratý pri operačných zákrokoch sa posiela na jedno pracovisko
a vcelku. Pri veľkých vzorkách je vhodné označiť miesto lézie voľne naloţeným stehom,
alebo farebným označením tušom. Ak je dôleţité orientovať menšie vzorky, je potrebné aj
tieto označiť vhodným spôsobom.
Najčastejšie chyby pri odbere:
-malý objem bioptickej vzorky
- mechanické zmliaţdenie tkaniva nešetrným zaobchádzaním
- termická alterácia
10
-oneskorené dodanie natívnej vzorky
-pouţitie malého mnoţstva fixačnej tekutiny na veľký objem tkaniva
-nedostatočná predfixačná úprava(resekáty čreva)
- nedostatočné topografické označenie stehom, alebo farebnou značkou
- nedostatočné údaje o vzorkách na ţiadanke
- zasielanie rôznych topografických odberov v jednej fixačnej nádobke a pod.
3.5.2 Fixácia materiálu
Materiál po odbere je potrebné okamţite fixovať. Na fixáciu sa pouţíva 10% formaldehyd.
Fixovaný materiál sa skladuje pri izbovej teplote, pri ktorej fixačný roztok lepšie preniká do
tkaniva. Fixačnej tekutiny musí byť dostatočné mnoţstvo, tkanivo musí byť celé ponorené.
Ideálny objem fixačnej tekutiny je pribliţne 10 násobok objemu fixovaného tkaniva. Fixačná
tekutina musí mať zo všetkých strán prístup ku tkanivu. To znamená, ţe najvhodnejšie je, aby
sa do nádoby naliala najprv fixačná tekutina, a do nej sa ponorí odobraté tkanivo. Pri plošných
tkanivách (pr. koţa sa môţe napnúť na kovové alebo korkové podloţky). Tým sa zabráni
skrúteniu materiálu. Malé, alebo viacpočetné punktáty sa orientujú na molitanovú podloţku,
ktorá je uloţená v plastovej kazete, okamţite po odbere sa uloţí do transportnej nádoby
s fixatívom. Väčšie orgány je potrebné narezať, aby fixačná tekutina prenikla čo najhlbšie.
Materiál je potrebné dávať do dostatočne veľkých nádob. Nie je vhodné vtesnať veľké
mnoţstvo materiálu do malých nádob. Dôleţité je nádoby poriadne uzavrieť, aby sa zabránilo
vyliatiu fixačnej tekutiny. Nefixované tkanivo sa dodáva do laboratória len v prípade
peroperačnej biopsie. V laboratóriu uchovávame fixované nespotrebované tkanivo po
stanovení konečnej diagnozy 3 mesiace, po jej uplynutí matariál likvidujeme . Parafínové
bločky a výsledkové listy sa archivujú podľa registratúry 20 rokov, histologické preparáty 5
rokov.
Upozornenie:!!!
Pri nedostatočnej fixácii dochádza k nezvratným autolytickým zmenám tkanív a orgánov.
3.5.3 Špecifické požiadavky na odber a fixáciu
Biopsia prsníka
Vzorka musí byť kompaktná, bez narezania, aby bolo moţné sa presne vyjadriť k okrajom
excízie. Najvhodnejšie je, aby bol materiál dodaný vcelku. V prípade, ţe je rozdelený na viac
vzoriek, musia byť jednotlivé vzorky označené s dôrazom na vzájomnú súvislosť.
Vzorky je potrebné pre potrebu topografickej orientácie vţdy označiť aspoň dvomi stehmi,
napr. krátky, alebo modrý steh ventrálne a dlhý, alebo biely steh laterálne. V prípade tkaniva
po predchádzajúcej punkcii musí byť spoľahlivo označené miesto pôvodného výkonusvorkou, alebo vodičom.
Veľkosť lézie pre peroperačnú biopsiu by nemala byť menšia ako 10 mm. V praxi to
znamená, ţe peroperačná biopsia by sa mala realizovať, len v prípade veľkosti patologickej
lézie cca 6-7 mm, kedy je moţné jednu polovicu technicky spracovať a druhú ponechať pre
definitívny parafínový blok. Peroperačne je moţné vyšetriť len hmatné lézie.
Materiál z punkčnej (core-cut) biopsie
Odobraté vzorky je nutné fixovať niekoľko minút vo formole a následne vloţiť paralelne (3-5
valčekov) medzi dve molitanové podloţky do plastovej kazety. Výhodou tohto postupu je
obmedzenie rizika fragmentácie valčekov počas transportu.
11
Iný materiál z punkčnej biopsie (punktáty z prostaty, pečene)
Odobraté vzorky je potrebné vloţiť (paralelne 1-2 valčeky pri punktátoch pečene, jeden
samostatný valček pri biopsii prostaty) medzi dve molitanové podloţky do plastovej kazety.
Výhodou tohto postupu je obmedzenie rizika fragmentácie a deformácie (špirálovitým
skrútením) valčekov počas transportu.
Spracovanie lymfatických uzlín
Periférne LU (cervikálne, axilárne, inguinálne) treba odoberať s vedomím, ţe sa nesmie počas
výkonu pomliaţdiť, alebo rozdeliť na časti. Zachovanie uzliny počas excidovania, ako aj
v histologickom obraze je dôleţité z hľadiska posúdenia architektoniky uzliny. Počas
excidovania následne lekár uzlinu makroskopicky popíše a zmeria. Pokiaľ to moţne nie je , je
nutné zabezpečiť okamţitú fixáciu vo fixačnom roztoku (Carnoy, Formaldehyd). Interval
medzi vyňatím uzliny a jej vloţením do fixatíva minimalizujte, nesmie totiţ na povrchu
obschnúť. Optimálna dĺţka fixácie je 24 hodín.
Resekát čreva
Veľkosť transportnej nádoby s formaldehydom treba voliť podľa dĺţky resekovaného
črevného segmentu na kratšie, cca do 20 cm -kde sú vhodné nádoby 3-5 L, na dlhšie
resekáty nádoby 10 L, na kompletné kolektómie aj s väčšou časťou omenta pouţívajte vedrá
12-15 L.
!!!!Platí zásada, že resekáty tenkého a hrubého čreva , rovnako aj žalúdka a duodena
musia byť vkladané do fixačného roztoku už očistené od črevného a fekaloidného obsahu,
čo sa často nedodržiava !!!!
Prienik fixatíva do črevného lumenu pri neošetrených preparátoch je pomalý, nedostatočný
a slizničné procesy autolyzujú, sťaţujú aţ znemoţňujú exaktnú diagnostiku, najmä
diferenciáciu a typizáciu nádorov a zápalových chorôb. Malé a drobné lézie(vredy, polypy,
perforácie) je vhodné označiť stehom.
3.6
Odber materiálu na cytologické vyšetrenie
3.6.1 Odber a fixácia moču
Vţdy sa vyšetruje stredný prúd moču a pacient o tom musí byť vopred poučený. Určenie
minimálneho mnoţstva vzorky je vţdy individuálne. V prípade neistoty konzultuje lekár
vykonávajúci odber s lekárom z nášho pracoviska.
12
Na sprievodke k materiálu je nutné označiť charakter vzorky: spontánny, katetrizovaný, a iné.
Na odber moču sú určené plastové skúmavky s uzáverom. Na fixáciu sa pouţíva roztok 1 %
mertiolátu sodného (etylmerkuritiosalicylan sodný). K 10 ml odobratého moču sa pridá 5
kvapiek tohto roztoku.
3.6.2 Odber výpotku , punktátu alebo tenkoihlovej biopsie
Odbery iných telových tekutín vykonáva vţdy lekár. Ide napr. o tenkoihlové biopsie, odber
tekutín
z
telových
dutín.
Naše pracovisko nemá ţiadne špeciálne poţiadavky na výkon odberov takýchto telových
tekutín. Určenie minimálneho mnoţstva je vţdy individuálne. V prípade neistoty konzultuje
lekár
uskutočňujúci
odber
s
lekárom
nášho
pracoviska.
Ak sa odobraté tekutiny dodávajú v stave, v akom boli odobraté, je nutné ich čo najskôr (do
15 minút) dopraviť do laboratória na spracovanie. Ak nie je moţné ich do tohto času doručiť,
je potrebné tekutinu fixovať pridaním 50-70% etanolu v pomere 1:1. Takto fixovanú tekutinu
je moţné dodať aj neskôr, pričom nemusí byť uskladnená v chladničke.
.
3.6.3 Odber a fixácia spúta na cytologické vyšetrenie
Najvhodnejšie vzorky spúta sa získajú pri spontánnom hlbokom kašli. Pred odberom
materiálu sa odporúča výplach úst, aby sa vzorka zbavila slín a hlienu z ústnej dutiny, ktoré
nemajú diagnostickú hodnotu. Najideálnejšie je odber uskutočniť tri dni za sebou. Na fixáciu
spúta je dôleţité pouţiť zmes 10% formaldehydu a 70% benzínalkoholu v pomere 1:1.
3.7 Odber materiálu na peroperačnú biopsiu (rýchlu histológiu)
Účelom je stanovenie histologickej diagnózy počas operácie.
Materiál : Tkanivá v natívnom stave.
Odberové kritériá stanovené ÚP:
1. palpovateľné lézie
2. veľkosť nie menšia ako 10 mm
3. označenie tkaniva stehmi pre presnú topografickú orientáciu pri excidovaní, podľa
potreby zavedenie lokalizačnej sondy
4. celistvosť
5. nie je vhodný materiál po predchádzajúcej punkcii
Dostupnosť : denne v pracovných dňoch
Zásady organizačného postupu:
Nahlásenie: Poţiadavka na peroperačné vyšetrenie musí byť objednávateľom jednotlivých
oddelení ohlásená telefonicky minimálne 1 deň pred operáciou . Telefonická správa musí
obsahovať dátum kedy bolo vyšetrenie objednané, klinické pracovisko, meno pacienta, vek,
dátum, pribliţnú hodinu operácie, orgán, resp. tkanivo určené na vyšetrenie a meno
objednávateľa. Ak operatér, počas operácie rozhodne, ţe peroperačné vyšetrenie nie je
potrebné, musí operatér alebo ním poverená osoba toto rozhodnutie telefonicky oznámiť ÚP.
V mimoriadnych prípadoch, ak si to situácia vyţaduje môţe operatér alebo ním poverený
pracovník objednať peroperačné vyšetrenie aj počas operácie (t.j. bez predchádzajúcej
objednávky). Postup je ten istý ako je uvedené vyššie.
13
Označenie sprievodného listu(žiadanky) a materiálu na peroperačnú biopsiu:
Pre označenie odberovej nádobky a vyplnenie sprievodného listu platia rovnaké pravidlá, ako
pri beţnom bioptickom vyšetrení – musí byť zhoda v mene, priezvisku a dátumu narodenia.
Je dôleţité výrazne označiť na ţiadanke typ poţadovaného vyšetrenia červenou farbou RH
a klapku ,prípadne dve, kde je moţné výsledok nahlásiť. Akákoľvek nezhoda v označení
nádobky s materiálom alebo ţiadanky na vyšetrenie je riešená telefonicky s operačnou sálou,
ktorá materiál odosielala.
Príjem materiálu na peroperačné vyšeternie
Materiál z klinického pracoviska fyzicky prijíma poverený pracovník Ústavu patológie
(laborantka), ktorý skontroluje údaje na nádobe s údajmi na sprievodnom liste
k histologickému vyšetreniu, počet zaslaného materiálu a správnosť odberového štandardu.
V prípade zhody uvedie na sprievodný list dátum a hodinu príjmu, svoj podpis a vyţiada si
podpis príslušnej osoby, ktorá materiál priniesla.
3.8 Transport vzoriek
3.8.1 Transport bežného bioptického materiálu
Pokiaľ je tkanivo dostatočne fixované a skladované pri izbovej teplote, nie je rýchlosť
transportu z pohľadu laboratória časovo limitovaná. Materiál je do laboratória transportovaný
vo fixačnom roztoku v pevne uzatvárateľných nádobách. Tieto sa sústreďujú do
uzatvárateľných plastových kontajnerov, v ktorých sú dopravené na naše pracovisko.
3.8.2 Transport cytologického materiálu
Materiál na cytologické vyšetrenie v podobe náterov, alebo odtlačkov na sklíčkach je
fixovaný hneď po odbere. Sklíčka sa skladujú v špeciálnych krabičkách určených pre tento
účel. Krabičky na uskladnenie skiel sú plastové, sklíčka sú v nich dostatočne chránené proti
znehodnoteniu, preto sú vhodné aj na transport. Dodáva na poţiadanie ÚP.
Materiál na cytologické vyšetrenie v podobe punktátov telesných dutín je potrebné doručiť do
laboratória ihneď po odbere.
4. Predanalytické procesy
4.1.Príjem materiálu a sprievodky na vyšetrenie
ÚP prijíma materiál určený na bioptické vyšetrenie od 7,00-15,00 v pracovných dňoch. Príjem
materiálu vykonávajú poverené laborantky ústavu patológie podľa harmonogramu denných
sluţieb, vypracovaný vedúcou laborantkou. Úkon prijatia materiálu spočíva v kontrolovaní
a porovnávaní údajov na nádobe s materiálom s údajmi na sprievodnom liste
k histologickému vyšetreniu a správnosť odberového štandardu a fixácie. Rovnako
preberajúci pracovník ÚP skontroluje správnosť poţadovaných údajov vo všetkých kolónkach
na sprievodnom liste – podpis a pečiatka lekára, kód poisťovne, MKCH – kód, slovné
uvedenie klinickej diagnózy. Tento úkon sa odohráva za stálej prítomnosti osoby, ktorá
materiál s klinického pracoviska priniesla. V prípade akejkoľvek nezhody pracovník ÚP
nesmie takýto materiál prijať a ihneď je vrátený pracovníkovi, ktorý ho priniesol spolu aj so
14
sprievodným listom. V prípadoch absolútnej zhody údajov je materiál na ÚP prijatý.
Pečiatkou označí dátum príjmu na sprievodný list, na ktorý sa podpíše i pracovník klinického
pracoviska, ktorý materiál priniesol. Preberajúca laborantka ÚP potvrdí svojím podpisom
príjem materiálu v knihe evidencie odoslaného materiálu z príslušného klinického pracoviska
v príslušnej kolónke i s dátumom príjmu.
4.2. Kritériá pre prijatie alebo odmietnutie kolízneho primárneho
materiálu
Materiál na bioptické vyšetrenie:
Biologický materiál alebo ţiadanky, ktoré nespĺňajú poţiadavky laboratória na správny odber,
správne označenie materiálu, správne vyplnenie ţiadaniek alebo správnu fixáciu biologického
materiálu môţe laboratórium odmietnuť. Kritériá na odmietnutie ďalšieho spracovania sú:
Nejasná identifikácia jednotlivých vzoriek (chýbajúca identifikácia, nečitateľné alebo
nejednoznačné označenie), materiál vrátime na nápravu chyby na odosielajúce pracovisko
Materiál v stave znemožňujúcom ďalšie spracovanie (biologický materiál v rozklade, viditeľne
kontaminovaný biologický materiál, ak bol použitý nevhodný fixačný roztok)
Mechanicky poškodené skúmavky, kontaminované krvou alebo iným biologickým materiálom
Vzorka bez žiadanky, nedostatočne vyplnená žiadanka. Náprava stavu je vždy vybavovaná
s príslušným klinickým pracoviskom. O týchto skutočnostiach laboratórium vedie záznamy
v príslušnej dokumentácii
V prípade nesprávneho vyplnenia sprievodného listu (chýba kód odosielajúceho lekára, kód poisťovne
pacienta a pod.) je biologický materiál prijatý na vyšetrenie, ale chýbajúce údaje sa doplnia na základe
telefonického kontaktu odosielajúceho klinického pracoviska s vedúcou laborantkou ÚP. O kaţdej
nezrovnalosti sa vykoná záznam v dokumentácii na to určenej.
Materiál na cytologické vyšetrenie:
Vyliatie tekutiny určenej k cytologickému spracovaniu (moč, punktát): Pokiaľ sa jedná
o čiastočné vyliatie a množstvo tekutiny je dostatočné na zhotovenie náteru, spracuje sa. Pri
úplnom vyliatí punktátu informujeme o tom odosielajúceho lekára. O každej mimoriadnej
skutočnosti vedieme záznam v príslušnej dokumentácii.
Materiál, ktorý preukázateľne nebol skladovaný a transportovaný pri predpísanej teplote (+4
až +8oC) môže laboratórium odmietnuť na ďalšie spracovanie.
Laboratórium má právo odmietnuť vzorky punktátov, ktoré neboli fixované a odber materiálu
bol uskutočnený pred viac ako 48 hodinami od dátumu doručenia do laboratória.
4.3
15
Postup pri nesprávnej identifikácii vzorky, alebo žiadanky
Po zistení nedostatočnej alebo nejasnej identifikácie vzorky, alebo po zistení nedostatočného
vyplnenia sprievodného listu resp. nedodanie biologického materiálu alebo sprievodného
listu. zodpovedný pracovník –vedúca laborantka telefonicky kontaktuje odosielajúce klinické
pracovisko a vyţiada chýbajúce údaje. Pokiaľ budú niektoré vyšetrenia odmietnuté, bude
o tom informovaný ordinujúci lekár písomnou aj telefonickou formou. Údaje o odmietnutých
vzorkách evidujeme v príslušnej dokumentácii. Všetky dodatočné zmeny údajov súvisiacich
s identifikáciou vzorky a údajov o pacientovi sú dokumentované zápisom do ţiadanky a do
elektronickej dokumentácie v laboratórnom informačnom systéme. Kaţdá zmena týkajúca sa
identifikácie vzorky, alebo ţiadanky musí byť doplnená údajmi – kto, kedy a prečo zmenu
vykonal. Zodpovedný pracovník laboratória telefonicky vyzve odosielajúce pracovisko
o nápravu nezrovnalostí. O kaţdej nezrovnalosti sa vykoná záznam v dokumentácii na to
určenej.
5. Vydávanie výsledkov a komunikácia s pracoviskom
5.1 Informácia o formách vydávaných výsledkov
Ústav patológie v súčasnosti vyuţíva jeden spôsob vydávania výsledkov:
 Distribúcia tlačených laboratórnych výsledkov
 Prezeranie výsledkov klinickým lekárom
heslo(autoprotilátky)
v NIS cez vlastné prístupové
 Telefonickým hlásením(peroperačná biopsia)
5.2 Typy laboratórnych nálezov a laboratórnych správ
 Ukončené a úplné laboratórne nálezy a správy
 Predbeţné laboratórne nálezy a správy (po vykonaní špeciálnych vyšetrení sú doplnené
a distribuované ako úplné laboratórne nálezy a správy)
Laboratórne nálezy a správy tlačené z archívu (po vyţiadaní klinickým lekárom, má rovnaký formát
ako úplná správa, pracovník laboratória takúto správu označí ako ODPIS VÝSLEDKU.
Všetky zistené makroskopické i mikroskopické zmeny, vrátane diagnostického popisu
a záveru s vymenovaním pouţitých imunohistochemických a špeciálnych metód sú
zaznamenávané do elektronického média. Diagnostické závery a všetky potrebné údaje sú
kódované do príslušných rubrík na elektronickom výsledkovom liste. Veľký význam má
hodnotenie kvality vzorky.
Záverečné správy- výsledkové listy sú doručované cez podateľňu FN , alebo na poţiadanie
pomocou špeciálneho exportu do počítačového systému ţiadateľa.
16
5.2.1 Záverečná správa bioptického vyšetrenia obsahuje:
Identifikačné údaje laboratória (názov, logo, sídlo a kontaktná adresa laboratória)
Identifikačné číslo pridelené naším laboratóriom
Identifikácia pacienta (meno, rodné číslo, číslo poisťovne, bydlisko)
Identifikácia lekára poţadujúceho vyšetrenie (meno, adresa pracoviska, kódy lekára
a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti)
Dátum odberu materiálu
Predmet vyšetrenia a lokalizácia
Klinická indikácia k vyšetreniu (diagnóza)
Záver patológa – makroopis
Záver patológa – mikroskopický nález, zhrnutie, číselný kód podľa medzinárodnej klasifikácie
chorôb *
Dátum príjmu do laboratória a dátum odoslania výsledku vyšetrenia
Identifikácia pracovníka, kto excidoval, meno vyšetrujúceho lekára, meno lekára, ktorý
výsledok v prípade potreby konzultoval, meno lekára, ktorý výsledok schvaľoval
Kaţdý prvopis výsledku je opatrený pečiatkou oddelenia a podpisom lekára, ktorý vykonal
mikroskopickú diagnostiku. Odpis výsledku je opečiatkovaný a označený poznámkou: ODPIS
VÝSLEDKU
Metóda A/akreditovaná, N/neakreditovaná
*Záver patológa = mikroskopické stanovenie diagnózy. Lekár sa pri stanovení diagnózy riadi
medzinárodne uznávanými štandardami – napr. pri hodnotení gastrointestinálnych zápalových
procesov, pri hodnotení nádorových procesov sa pouţíva medzinárodná klasifikácia TNM,
histologická typizácia nádorov podľa WHO vrátene gradingu, pouţíva doporučené algoritmy
pri imunohistochemickom hodnotení zhubných nádorov. Hodnotí veľkosť nádorov, ich
vzdialenosť od hranice, posudzuje blízke a vzdialené okolie nádorov, hodnotí vzdialenosť
nádorov od resekčných okrajov. V závere patológa sa moţu nachádzať aj názory
a interpretácie.
5.2.2 Záverečná správa cytologického vyšetrenia obsahuje:
Identifikačné údaje laboratória (názov, sídlo a kontaktná adresa laboratória)
Identifikačné číslo pridelené naším laboratóriom
Identifikácia pacienta (meno, rodné číslo, číslo poisťovne, bydlisko)
17
Identifikácia lekára poţadujúceho vyšetrenie (meno, adresa pracoviska, kódy lekára
a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti)
Dátum odberu materiálu
Predmet vyšetrenia a lokalizácia odberu
Záver, mikroskopický nález
Dátum príjmu do laboratória a dátum odoslania výsledku vyšetrenia
Identifikácia pracovníka, kto excidoval, meno vyšetrujúceho lekára, meno lekára, ktorý
výsledok v prípade potreby konzultoval.
Kaţdý prvopis výsledku je opatrený pečiatkou oddelenia a podpisom lekára, ktorý vykonal
mikroskopickú diagnostiku. Odpisy výsledkov sú opečiatkované a označené poznámkou
ODPIS VYSLEDKU
Metóda A/akreditovaná, N/neakreditovaná
5.3 Uvoľňovanie a tlač laboratórnych výsledkov
Po mikroskopickom hodnotení biologického materiálu prebieha zapísanie výsledkov do
laboratórneho informačného systému. Po dôkladnej kontrole sú výsledky uvoľnené lekárom.
Uvoľňovanie a tlač laboratórnych výsledkov prebieha denne v čase od 7,00 hod. do 15,00
hod.
5.3.1 Distribúcia laboratórnych výsledkov a správ
Výsledky sú distribuované centrálne cez podateľňu FN Nitra v zalepených obálkach, ktoré sú
označené príslušným klinickým pracoviskom.
5.3.2 Vydávanie výsledkov priamo pacientom
Výsledky pacientom ÚP nevydáva, vo výnimočných situáciach výsledok ÚP vydá po súhlase
primára ak o to poţiada ošetrujúci lekár písomným spôsobom. Ţiadosť o vydanie výsledku
pacientovi do rúk zakladáme na určené miesto. Správu o výsledku vydávame len v zalepenej
obálke s označeným adresátom – ošetrujúcim lekárom.
5.3.3 Telefonické hlásenie výsledkov, zasielanie výsledkov faxom, elektronickou poštou.
ÚP výsledky v elektronickej, faxovej forme neodosiela.V ojedinelých prípadoch a
výnimočných situáciách, keď je nebezpečenstvo z predĺţenia dodacej doby, pri riešení
nejakého problému, alebo k poskytnutiu niektorých chýbajúcich informácií. Poskytnúť
výsledok faxom, alebo elektronickou formou je moţné, len so súhlasom vedúceho lekára a na
základe písomnej ţiadosti ošetrujúceho lekára, ktorý výsledok od nás poţaduje.
18
Telefonické hlásenie výsledkov je štandardné v prípade peroperačnej biopsie lekár-lekárovi,
iné poskytovanie nieje moţné, jedine so súhlasom primára. Pracovník, ktorý hlási výsledok
telefonicky je povinný sa presvedčiť, či hovorí s oprávneným pracovníkom.
5.3.4 Hlásenie výsledkov v kritických intervaloch
Na mikroskopické vyšetrenia v laboratóriu klinickej patológie a cytológie sa kritické
intervaly nevzťahujú. Vyšetrenia peroperačnej biopsie sa pokladajú za CITO, preto po
vyšetrení sú ihneď hlásené indikujúcemu lekárovi telefonicky. Záverečná správa
z peroperačnej biopsie je doručená poštou.
5.4 Zmeny výsledkov a nálezov
Zmeny moţno vykonávať:
a) V identifikačnej časti
b) Vo výsledkovej časti
Oprava identifikačnej časti:
Opravou identifikačnej časti rozumieme opravu rodného čísla, zmena poisťovne a zmena
alebo významná oprava mena alebo priezviska pacienta po odoslaní výsledku. Oprava
identifikácie je vykonaná prepísaním pôvodných údajov. Nová opravená výsledková správa sa
vytlačí a zaloţí k pôvodnej vytlačenej verzii. Zmena sa vyznačí farebne a pracovník, ktorý
zmenu vykonal podpíše obidva výsledkové listy.
Opravy poisťovní sa vykonávajú po odmietnutí vyúčtovania pôvodne uvedenou poisťovňou.
Zmeny poisťovní nepotvrdzujeme vytlačením nového výsledkového listu.
Oprava výsledkovej časti:
Opravu výsledkovej časti laboratórium nevykonáva. Laboratórium vykonáva len doplnenie
alebo upresnenie pôvodného komentáru. Chyba vo výsledkovej časti je riešená ako nezhoda.
O chybnom výsledku je informovaný zadávajúci lekár. Ihneď sa vykoná systém nápravy napr.
opakované mikroskopické hodnotenie a následne oprava chybného výsledku. Zodpovednosť
za nápravu má vedúci lekár prípadne poverení lekári. Kaţdá zmena musí byť evidovaná
a vystopovateľná.
Za správnosť nálezovej časti vrátane správnosti kódov zodpovedá vyhodnocujúci lekár.
Kópie výsledkov konzultačných vyšetrení, vrátane presnej identifikácie konzultačného
laboratória sú doručené indikujúcemu lekárovi a originál sa archivuje v laboratóriu spolu
s pôvodnou sprievodkou. Zároveň sa výsledky konzultačného vyšetrenia zaznamenávajú
elektronickou formou do laboratórneho informačného systému.
Ak z nejakých dôvodov dôjde k zisteniu chybného výsledku, musí sa urýchlene napraviť.
Pokiaľ sa chyba zistí po vydaní výsledku z laboratória, musí sa vystaviť nový výsledkový list
vyšetrenia so zaznamenaným správnym výsledkom. Nový výsledkový list spolu
s ospravedlňujúcim listom s názvom Revízia vyšetrenia sa odošle ošetrujúcemu lekárovi.
19
6. Intervaly od
výsledkov
dodania materiálu do vydania laboratórnych
Všetky vzorky, ktoré sú prijaté do laboratória sú spracovávané priebeţne podľa poţadovaného
vyšetrenia v poradí, v akom sú prijímané do laboratória. Statimové vyšetrenia sú vyšetrované
prednostne, ihneď po ich prijatí do laboratória. Jedná sa predovšetkým o rýchlu peroperačnú
biopsiu. Výsledok peroperačnej biopsie je hlásený do 30 minút od doručenia na naše
pracovisko. Statimové bioptické vyšetrenie (nie peroperačná biopsia) môţe byť vykonané do
48 hodín. Pre urýchlenie dodania výsledkov klinickým lekárom odporúčame prehľad
výsledkov cez web stránku nášho laboratória.
Prehľad intervalov dodania výsledkov poskytuje nasledujúca tabuľka.
Druh vyšetrenia
Štandardné histologické vyšetrenie
Imunohistochemické vyšetrenia
Peroperačné vyšetrenie
CITO
Dostupnosť výsledku
3 – 7 dní
7-10 dní
Do 30 min.
24 – 48 hodín
7. Riešenie sťažností
Sťaţnosti lekára, pacienta, alebo ostatných zúčastnených je podnetom pre zlepšenie práce
nášho laboratória. Zodpovední pracovníci laboratória sa venujú kaţdej opodstatnenej
sťaţnosti. Za riešenie sťaţností je zodpovedný vedúci lekár a manaţér kvality. Sťaţnosti
moţno podávať na:

Výsledky laboratórnych vyšetrení

Spôsob jednania pracovníkov

Nedodrţanie deklarovaného intervalu medzi doručením vzorky do laboratória a dodaním
výsledku
Spôsoby podania sťaţnosti:

Písomne (poštou, e-mailom, faxom, cez webovú stránku laboratória)

Ústne (telefonicky, osobne)
Laboratórium má vypracované postupy na evidenciu a riešenie opodstatnených sťaţností.
8. Vydávanie spotrebného materiálu
Ústav patológie poskytuje ambulanciám a klinikám FN odberový materiál. Pri poţiadavke
uveďte, čo poţadujete na lístku, ktorý je podpísaný a opatrený pečiatkou, aby naši pracovníci
vedeli kam majú materiál odoslať.
20
1. Fixačné tekutiny – 10% formaldehyd, metanol, Carnoy – vydávame na poţiadanie
2. Transportné krabičky, kazety pre cytológiu – prázdne doručujeme na výmenu
3. Odberové nádoby rôzne veľkosti– sú dodávané na poţiadanie.
4. Molitanové podložky do plastových kaziet(punktáty)-vydávame na poţiadanie
21
Prílohy Laboratórnej príručky ÚP 2013
Príloha č.1 : Dotazník
Váţený zákazník,
Ústav patológie FN Nitra Vás láskavo ţiada o vyplnenie predloţeného dotazníka,
vyhodnotenie ktorého má za cieľ skvalitniť našu doterajšiu spoluprácu.
1. Ako často vyuţívate naše sluţby?
Denne
týţdenne
mesačne
iný interval – aký
2. Ste spokojný s našimi sluţbami?
Vţdy
často
málokedy
vôbec
Dôvod:………………………………………………….
3. Ste spokojný s komunikáciou a s prístupom pracovníkov ÚP voči Vášmu
pracovisku?
Vţdy
často
málokedy
vôbec
Dôvod:…………………………………………………..
4. Vyhovuje Vám doterajší spôsob zaslania výsledkov a jeho formálna stránka?
Vţdy
často
málokedy
vôbec
Dôvod:……………………………………………………
5. Navrhujete i inú informáciu, akú Vám poskytujeme v súčasnosti na
výsledkovom liste?
6. Vaše ďalšie návrhy:
Ďakujeme za spoluprácu
Ústav patológie
Fakultná nemocnica Nitra
22
Príloha č.2 :
Sprievodný list k zásielke histologického materiálu (Ţiadanka o histologické vyšetrenie)
Odosielateľ :
Meno chorého:
Čís. Poi. :
Dátum narodenia :
Kód poisť.:
Adresa chorého :
Číslo chorobopisu :
Predmet vyšetrenia a lokalizácia :
Trvanie choroby :
Predošlé oţarovanie :
Predošlé histol. vyšetrenie :
Fixačná tekutina ( druh ) :
Klinická diagnóza ( resp. stručný klinický priebeh )
Odoslané dňa :
23
Podpis lekára :
Príloha č.3 : Typy serologických vyšetrení vykonávaných na ÚP
Dôkaz sérových autoprotilátok
NIF:
ANA proti jadrám
AEMA proti endomýziu
ASMA proti hladkému svalu
AMA proti mitochondriám
APCA proti parietálnym bunkám
ASCA proti Saccharomyces cerevisiae
LM Liver mosaic
ELISA:
ATA(TPO, TG)
ANCA(MPO, PR3)
AGAD
AIA2
CCP
WB:
Liver profile
ENA scren
24
Príloha č.4: Ţiadanka na sérologické vyšetrenie
FN Nitra, Špitálska č.6, 950 01 Nitra
Stredisko:
Dátum odberu:
ŢIADANKA NA VYŠETRENIE PRE SvaLZ: sérológia MUDr.A.Sládeček
Odber objednaný na:
Objednávateľ:
Kód útvaru:
vytlačené:
Kód lekára:
SPAT1/2013
vytlačil:
KP:
000000/0000 Neznámy pacient
sérum
AEMA
Objednal: XXXX Dg.:
odber vykonal:
01.01.0000
15:35 XXXX
Poznámka:
_____ _______ _______ ________ _________ __________ ___________ ________
FN Nitra, Špitálska č.6, 950 01 Nitra
Stredisko:
Dátum odberu:
ŢIADANKA NA VYŠETRENIE PRE SvaLZ: sérológia MUDr.A.Sládeček
Odber objednaný na:
Objednávateľ:
Kód útvaru:
vytlačené:
Kód lekára:
SPAT1/2013
vytlačil:
KP:
000000/0000 Neznámy pacient
Objednal: XXXX Dg.:
Poznámka:
25
sérum
AEMA
odber vykonal:
01.01.0000
15:35 XXXX
Príloha č.5
26
Príloha č.6:
27
Download

Laboratórna príručka 2013 - Fakultná nemocnica Nitra