Základná odborová organizácia sestier a pôrodných asistentiek
pri Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo
Vyšných Hágoch
so sídlom v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 059 84 Vysoké Tatry
IČO 42236894, E-mail: [email protected], Tel.: 0907 808 270
Vyšné Hágy, 24.1.2014
Ing. Jozef Poráč, MPH
Riaditeľ
NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
059 84 Vysoké Tatry
Vážený pán riaditeľ,
na základe predošlých rokovaní si Vám dovoľujeme podať nasledujúce návrhy na zmenu,
príp. úpravu:
I. Návrh na úpravu zdravotníckej dokumentácie.
Navrhujeme úpravu zdravotníckej dokumentácie týkajúcu sa poverenia na intravenóznu
aplikáciu liekov a parenterálnej výživy, ktorú v súčasnej podobe považujeme za nedostatočnú. Pri
farmakoterapii v ordinácii je sestra na základe rozhodnutia lekára oprávnená podávať lieky
všetkými dostupnými formami. Iba na intravenóznu aplikáciu lieku musí mať sestra písomné
poverenie od lekára. Takéto poverenie však nie je potrebné na intramuskulárnu aplikáciu lieku.
Písomné poverenie môže byť udelené na maximálne pol roka a je súčasťou zdravotnej
dokumentácie pacienta, ktorého sa týka. To znamená, že lekár nemôže sestru paušálne poveriť na
intravenóznu aplikáciu všetkým pacientom v jednom dokumente, ale iba tak, že poverí sestru
osobitne pre každého pacienta. Môže však na jednom dokumente poveriť na intravenóznu aplikáciu
alebo podávanie parenterálnej výživy viacero sestier. Súčasne musí lekár poučiť sestru o postupe pri
výskyte komplikácii. Lekár aj sestra takéto poverenie podpisujú.
Navrhujeme úpravu aktuálnej dokumentácie, podľa predloženého návrhu. Podľa § 19 ods.
2písm. c/zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poverenie súčasťou
zdravotníckej dokumentácie pacienta.
V rámci niektorých pracovísk sme sa stretli so situáciu, kedy sestry odmietli podpísať
aktuálne poverenie z obavy právneho postihu v prípade pochybení, či už zo strany ordinujúceho
lekára, alebo zo strany sestry, ktorá ordinovanú liečbu aplikuje. Toto poverenie má byť sestrou
podpísané bez nátlaku a po predchádzajúcom poučení lekárom, čo sa v praxi nerealizuje a zo strany
lekárov padli aj slovné vyhrážky a útoku na dôstojnosť a vzdelanie sestier, čo považujeme za
neakceptovateľné, keďže aplikácia intravenóznych liekov a parenterálnej výživy nie je
v kompetencii sestry, ale v kompetencii lekára. Predmetné poverenie je len potvrdením aktuálneho
stavu a pomerov v zdravotníctve, kedy sestra vykonáva pracovné činnosti, ktoré nie sú v jej
kompetencii a v mnohých prípadoch vykonáva činnosti, ktoré by mal vykonávať lekár, alebo iný
zdravotnícky pracovník. Nie je našou snahou odmietať pracovné činnosti, ale je potrebné zaviesť do
systému poriadok a ochrániť zamestnancov v našom prípade sestry, ale aj zamestnávateľa od
zbytočných komplikácií, ktoré môžu nastať.
II. Návrh na riešenie nadčasových hodín u sestier.
Podľa § 97 Zákonníka práce možno zamestnancovi nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac
150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotníckej povolanie podľa osobitného predpisu,
možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu
prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku. Práca nadčas nesmie presiahnuť
v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa
zamestnávateľ nedohodol zo zástupcami zamestnancov inak. Ak zamestnanec vykonáva prácu
nadčas, t.j. práca je nariadená zamestnávateľom alebo vykonávaná so súhlasom zamestnávateľa.
V zmysle § 121 ZP - Mzda za prácu nadčas. Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda
a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva
rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho
priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného
voľna za prácu nadčas, patrí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna;
v tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi
náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone
práce nadčas, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa prvej vety.
Určite ste s jednotlivými § ZP dostatočne informovaný, avšak v praxi sa stretávame
s množstvom prípadov, že sestrám nie je umožnené čerpanie náhradného voľna z dôvodu
nedostatočného počtu personálu na jednotlivých oddeleniach, zabezpečenia plynulej nepretržitej
prevádzky oddelenia, alebo PN, čím sa sestrám výrazne zvyšuje počet nadčasových hodín. Takýmto
spôsobom dochádza k fyzickému, aj psychickému vyčerpaniu zamestnancov a hlavne demotivácii,
čo sa môže odraziť na kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je aj napriek tomu
vždy na vysokej úrovni oproti iným ZZ v regióne.
Navrhujeme, aby sa každej sestre preplatili nadčasové hodiny kvartálne a to v prípade, ak aj
napriek čerpaniu NV neklesne v počte nadčasových hodín pod hranicu 30 hodín. Nadčasové hodiny
nad túto hranicu by boli preplácané automaticky aj so mzdovým zvýhodnením, ak neboli nadčasové
hodiny vyčerpané NV do 3 mesiacov.
Zároveň žiadame o spracovanie a poskytnutie presných údajov počtu nadčasových hodín
u sestier v priebehu jednotlivých mesiacov v roku 2013. Na našom poslednom stretnutí sme od Vás
dostali prísľub, že začiatkom roku 2014 vyriešime túto situáciu.
III. Reakcia na žiadosť ZO SLO.
Dňa 15.1.2014 Vám
bola predsedom ZO SLO MUDr. Oravcom doručená žiadosť
o sprístupnenie informácií o ktorej bola vyrozumená aj ZO OSaPA. ZO OSaPA súhlasí
s predloženou žiadosťou ZO SLO v doručenom znení a žiadame o sprístupnenie informácií, ktoré
budete adresovať ZO SLO.
IV. Návrhy na skvalitnenie starostlivosti.
Aj napriek tomu, že v rámci ústavu pôsobí Komisia na ochranu a bezpečnosť práce, dovoľujeme
si Vám navrhnúť zmeny, ktoré môžu zásadne prispieť ku skvalitneniu poskytovanej ošetrovateľskej
starostlivosti.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zváženie možnosti prijať na jednotlivé oddelenia s počtom sestier 6 + sanitár siedmu sestru,
čím by sa odbúrali nadčasové hodiny, príp. zdravotníckych asistentov, ktorí by mohli
doplniť stav ošetrujúceho personálu a v prípade potreby (veľkého počtu pacientov, vážnych
stavov) by mohli byť dopĺňaný aj do nočných zmien, čo by znížilo preťaženosť sestier aj
z ohľadom na dodržiavanie personálnych normatív.
Inovácia, príp. úplná rekonštrukcia signalizačných zariadení na všetkých oddeleniach, ktoré
sú v nevyhovujúcom až dezolátnom stave. Mnohokrát sú nefunkčné a sestra tak nemá
kontakt s pacientom v prípade akútnej situácie, vrátane nadštandardných izieb.
Rekonštrukcia kúpeľní (v rámci D traktu neprebehla rekonštrukcia starej kúpeľne na
oddelení 1D)
Oprava, alebo výmena postelí (tu vidíme obrovský bezpečnostný problém, postele sú
zastarané s nefunkčnými brzdami, čo môže viesť k úrazom a pádom pacientov, čo sa reálne
aj deje.) Postele na štandardných oddeleniach nespĺňajú bezpečnostné podmienky
a požadovanú kvalitu aj v rámci prevencie dekubitov.
Na štandardných oddeleniach je nedostatok, alebo úplná absencia antidekubitných pomôcok,
polohovacích lôžok, v rámci ústavu máme iba jednu zdvíhaciu plošinu na bezpečný presun
imobilných pacientov. Takéto plošiny by mali byť k dispozícii na každom oddelení ústavu.
Chceme upozorniť na dlhé čakacie doby pri požiadavkách vedúcich sestier na opravu
zariadení v rámci oddelení, príp. pri objednávkach zdravotníckych pomôcok a materiálu,
ktoré sú nevyhnutnosťou pri poskytovaní kvalitnej starostlivosti. Mnohokrát nakupujú
pomôcky z vlastných finančných zdrojov.
Pracovný odev – navrhujeme zmenu uniforiem u sestier, zdravotníckych asistentov
a sanitárov, keďže terajšie uniformy sa ukázali ako materiálne nekvalitné. Zároveň by sme
pracovný odev doplnili o vesty, čím by sme skvalitnili pracovný odev ako základnú
bezpečnostnú pomôcku pri práci. V prípade akceptácie návrhu Vás žiadame o možnosť
pripomienkovať jednotlivé návrhy spoločností, ktoré sa zapoja do výberového konania.
Žiadame zrušenie povinností sestier opúšťať pracovisko a nechávať pacientov na oddelení
bez dohľadu kvôli nočným hláseniam stavu pacientov a stravným hláseniam. Tieto činnosti
môžu byť realizované aj elektronicky.
Žiadame o zabezpečenie a distribúciu stravy priamo na oddelenie pre každú sestru počas
víkendov a sviatkov, keďže aj v tomto prípade musia sestry nechávať oddelenia bez
dohľadu, čo považujeme za bezpečnostné riziko a riešenie je len v organizácii stravovacej
prevádzky.
Navrhujeme elektronizáciu všetkých požiadaviek na vyšetrenia v rámci diagnostických
oddelení (OKB, OKM, OFDg, patológia)
Veríme, že budete naše podnety vnímať pozitívne.
Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom
Za Výbor ZO OSaPA
Mgr. Ivana Harvanová
Podpredsedníčka ZO OSaPA Vyšné Hágy
Na vedomie:
ZO SLO V. Hágy
ZO SOZ ZaSS V. Hágy
Download

Vyšné Hágy, 24.1.2014 Ing. Jozef Poráč, MPH Riaditeľ