Nemocničné noviny 3
B B
FNsP F.D.Roosevelta
Banská Bystrica
Január 2 0 12
Obča s ník F Ns P F. D. Roo se velta
Udalo sti v roku 2011
Vyšiel i ba v ele kt ronick ej for me
Novinky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v roku 2011
Mimoriadne šetrná
Rooseveltova nemocnica ako prvá na Slovensku
metóda odberu obličky
od živého darcu v rámci odštarovala roboticky asistované operácie
príbuzenských
Moderný robotický systém sa volá ,,da radikálnosti výkonu, čo skvalitňuje
Vinci“,
skladá
sa
rekonvalescenciu
pacienta
po
transplantácií
Od apríla 2011lekári II.
Urologickej kliniky SZU
ako prví na Slovensku
vykonávajú čisto
laparoskopickú
nefrektómiu /odber
obličky /. Táto metóda
odberu orgánu je oveľa
menej invazívna ako
štandardný odber a výhody,
ktoré darcovi prináša, môžu
v budúcnosti zvýšiť počet
darcov, ktorí sa odhodlajú
k tomuto dobročinnému
kroku. Výnimočný operačný
zákrok podstatne skracuje
darcovi rekonvalescenciu
po operácii, znižuje riziko
komplikácií a v porovnaní
s klasickým odberom, má aj
nezanedbateľný kozmetický
efekt.
Ako uviedol prednosta
urologickej kliniky, MUDr.
Vladimír Baláž, PhD.
,, výhodou odobratého
orgánu od živého darcu je
oveľa väčšia funkčnosť a
adaptabilnosť v tele
príjemcu. Oblička od živého
darcu prežíva v tele
príjemcu oveľa dlhšie ako
od mŕtveho darcu.“
,, výhodou odobratého
orgánu od živého
darcu je oveľa väčšia
funkčnosť a
adaptabilnosť v tele
príjemcu.“
z operačnej, ovládacej
konzoly
a
videosystému, ktorý zaisťuje lekárovi
zväčšený 3D HD obraz operačného
poľa. Mimoriadne pohyblivé operačné
nástroje operatér ovláda na diaľku
z ovládacej konzoly a jej ramená
vykonávajú operačný výkon v tele
pacienta.
Oproti klasickej chirurgickej operácii
tento operačný systém zvyšuje
presnosť a spoľahlivosť chirurgického
výkonu /neexistuje tu chvenie rúk/
a má aj väčší rozsah pohybu než aký
umožňujú ľudské ruky. Robot nemôže
chirurga nahradiť, ale významne
spresňuje jeho prácu. Pri roboticky
asistovaných výkonoch dochádza
k menšiemu poškodeniu okolitých
tkanív pri rovnakom zachovaní
operácii. Pacient je v oveľa kratšom
čase schopný začleniť sa do bežného
osobného i pracovného života.
Všetky výhody robotického systému
,,da Vinci“ sa budú uplatňovať
a využívať nielen pri urologických,
ale aj gynekologických
a chirurgických operáciách.
Robot da Vinci
Miniinvazívna chirurgia v Rooseveltovej nemocnici je
o ďalší krok vpred
Na oddelení miniinvazívnej
chirurgie a endoskopie operácie cez
prirodzené otvory rozšírili o ďalšiu
novinku – operácie žlčníka a slepého
čreva transvaginálnou cestou.
domov do 24 hodín, čo znamená kratšiu
hospitalizáciu, rekonvalescenciu
a rýchlejší nástup do plnohodnotného
osobného i pracovného života.
Starším variantom operácií cez
Laparoskopické inštrumenty sa zavedú prirodzené otvory je pupok. Táto tzv.
cez pošvu a jeden inštrument cez
SILS metóda je určená nielen ženám,
päťmilimetrový rez v pupku. Jednou
ale aj mužom.
z veľkých výhod je len minimálna
jazvička na pupku, čo neznamená iba
kozmetický efekt.
Klasický chirurgický rez má dĺžku 5 -10
cm. Rana pritom ťahá, pobolieva a
oveľa dlhšie sa hojí. Mnohé pacientky
sú nútené po otvorených operáciách
navštíviť aj plastického chirurga. Pri
laparoskopickej operácii ide pacientka
Nemocničné noviny
VÝROČIA
Strana 2 z 7
Nemocničné noviny
Transplantačné centrum FNsP F.D. Roosevelta pracuje už vyše 20
rokov
Transplantačné centrum FNsP F. D. Roosvelta úspešne
starostlivosti nielen v konkrétnej nemocnici,
vyvíja svoju činnosť už viac ako 20 rokov.
Od svojho vzniku v roku 1991 aktívne vstúpilo na scénu
slovenského zdravotníctva a zapojilo sa do programu
transplantácie obličiek. Do decembra 2011 bolo
transplantovaných 674 obličiek. Vzhľadom na nedostatok
mŕtvych darcov pracovisko začalo s transplantáciami
obličiek od živých darcov a do súčasnosti bolo
transplantovaných 97 obličiek od živých darcov vrátane
krížových transplantácií, kde si obličku darujú krížovo páry,
ktoré sami sebe nemôžu byť darcami.
ale aj
v celom štáte. Do súčasnosti bolo transplantovaných
56 pečení pre pacientov, ktorým bol takto
zachránený život.
FNsP F. D. Roosevelta a Transplantačné centrum
plánuje do budúcnosti pokračovať v kvalitnej práci
a prijímať ďalšie výzvy na poli transplantačnej
medicíny.
Po zvládnutí programu transplantácie obličiek bol
pripravený program transplantácie pankreasu. Do súčasných
dní bolo transplantovaných 9 pankreasov pre pacientov s
cukrovkou prvého typu.
V roku 2008 centrum otvorilo svoj najambicióznejší
program – transplantácie pečene, ktoré predstavujú jeden
z vrcholov v transplantačnej medicíne. Vyžadujú enormnú
mieru odbornej zdatnosti a perfektnú medziodborovú
spoluprácu. Sú meradlom kvality poskytovania zdravotnej
Transplantačný tím FNsP F.D. Roosevelta
15. rokov autológnych transplantácii
Centrum pre autológne transplantácie krvotvorných
kmeňových buniek (KKB) pri Hematologickom oddelení
FNsP F.D.Roosevelta si minulý rok pripomenulo 15.
výročie svojej činnosti.
V septembri 1995 bol Ministerstvom zdravotníctva SR
vydaný súhlas s činnosťou Regionálneho centra pre
autológne transplantácie krvotvorných buniek v Banskej
Bystrici. Zásluhou vtedajšej primárky hematologického
oddelenia MUDr. Kataríny Mocikovej sa oficiálna činnosť
centra začala v marci 1996, kedy tu bola urobená prvá
autológna transplantácia KKB u 42-ročného pacienta s
mnohopočetným myelómom.
Autológne transplantácie začala FNsP F. D. Roosevelta
vykonávať medzi prvými na Slovensku a v súčasnosti je
jedinou nemocnicou v banskobystrickom kraji, ktorá
touto liečbou môže onkologickým pacientom zachrániť
život.
Od svojho vzniku uskutočnilo naše centrum 250
autológnych transplantácii krvotvorných kmeňových
buniek.
Autológna
transplantácia
znamená
transplantáciu
vlastných krvotvorných kmeňových buniek. Táto terapia
je potrebná v niektorých prípadoch pri liečbe onko –
hematologických ochorení ako mnohopočetný myelóm,
akútna
leukémia,
či
non-Hodgkinove
lymfómy
a Hodgkinov lymfóm.
Pacientovi je pri týchto ochoreniach podávaná silná
chemoterapeutická liečba, ktorá má za následok výrazné
poškodenie krvotvorby. Bez následnej transplantácie
krvotvorných kmeňových buniek, by vo väčšine prípadov
došlo k úmrtiu pacienta aj napriek tomu, že
chemoterapia bola úspešná. Pri autológnej transplantácii
je menšie riziko infekčných komplikácií či iných
nežiadúcich účinkov. Z hľadiska účinnosti je niekedy
vhodnejšia alogénna transplantácia, teda transplantáciou
krvotvorných kmeňových buniek od darcu.
Zhodného darcu je možné nájsť na základe tzv. HLA
antigénov u rodinných príslušníkov alebo pomocou
registra darcov. HLA laboratórium, kde sa zhodnosť
antigénov zisťuje je neoddeliteľnou súčasťou nášho
Hematologického oddelenia.
Pri laboratóriu vzniklo aj Humanitné združenie darcov
kostnej drene, ktorého cieľom je spájať pracovníkov HLA
transplantačných laboratórií, rodinných príslušníkov
pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami
a hlavne
dobrovoľných
darcov
kostnej
drene
/periférnych krvotvorných kmeňových buniek / za účelom
rozširovania databázy Národného registra darcov kostnej
drene SR.
Strana 3 z 7
VÝROČIA
Nemocničné noviny
50. výročie lekárskej knižnice
Lekárska knižnica FNsP F. D. Roosevelta
v tomto roku oslavuje päťdesiat rokov
od svojho vzniku.
Je nenahraditeľnou pomocnou rukou
lekárov a zdravotných sestier v procese
ich
celoživotného
vzdelávania.
Špecializovaná knižnica poskytuje okrem
bežných knižničných služieb aj niekoľko
špecifických
ako
napríklad
vypracovávanie a opravovanie zoznamov
použitej
literatúry/bibliografických
odkazov podľa platnej STN.
Knižničný fond, ktorý disponuje 15000
exemplármi z rôznych odborov medicíny,
by závidela nejedna knižnica na
Slovensku. Počas roka využije služby
tejto knižnice takmer 5000 čitateľov.
Knižnicu od roku 1978 vedie PhDr. Viera
Kiková a na správe a poskytovaní služieb
sa podieľajú dve odborné pracovníčky
so stredoškolským
knihovníckym
vzdelaním.
Lekárska
knižnica
vo
FNsP
F.D.
Roosevelta je po dlhoročnom umŕtvovaní
lekárskych knižníc jediná aktívne
fungujúca na území Banskobystrického
kraja
a jednou z mála v rámci
Slovenskej republiky.
História knižnice sa
v šesťdesiatych rokoch.
začala
písať
Potreba systematického sústreďovania
odbornej
medicínskej
literatúry
v nemocniciach vyústila v šesťdesiatych
rokoch do zriaďovania lekárskych
knižníc
priamo
v zdravotníckych
zariadeniach.
V našej nemocnici sa tak stalo v roku
1961, keď riaditeľ MUDr. Štekl
s docentom Hrnčiarom vyčlenili ešte v
starom nemocničnom areáli miestnosť
a poverili
pani
Elenu
Harajovú
vytvorením a spravovaním knižnice.
Dnes je pre mnohých študujúcich
a ďalej sa vzdelávajúcich lekárov
a zdravotné sestry práve naša Lekárska
knižnica jediným zdrojom odborných
medicínskych informácií v širokom okolí
Vpravo: Anna Benková, PhDr.
Viera Kiková, Emília Beňová
„ Je nenahraditeľnou
pomocnou rukou
lekárov
a zdravotných sestier
v procese ich
celoživotného
vzdelávania.“
30. výročie nového nemocničného areálu
Nový nemocničný areál FNsP F. D. Roosevelta, alebo
ľudovo zaužívané pomenovanie Nová nemocnica,
slúži svojim pacientom už 30 rokov.
Až do osemdesiatych rokov minulého storočia sídlila
banskobystrická nemocnica na kopci Bánoš v širšom
centre mesta. V šesťdesiatych rokoch prestali kapacity
Starej
nemocnice
postačovať
a
Ministerstvo
zdravotníctva rozhodlo o výstavbe novej.
Pôvodný areál bol svojim rozsahom obmedzený, preto
bolo pre novú nemocnicu „vybraté nové stavenisko
západne od centra mesta, pri obci Podlavice, pod
Laskomerom. Tento areál má výhodné spojenie
s mestom a má výhodné krajinné
aj klimatické
podmienky, tak dôležité pre pohodu a pobyt
pacientov,“ uvádza sa v projektovej štúdii z roku 1982.
Výstavba sa začala v roku 1968. Hlavným architektom
rozsiahleho projektu bol Ing. arch. Štefan Imrich,
stavbu realizovali Pozemné stavby, n.p. Vynaložené
prostriedky dosiahli výšku 850 miliónov Kčs. Stavba
trvala trinásť rokov. Nemocnica bola skolaudovaná
v roku 1981 a pásku počas otváracieho ceremoniálu
slávnostne prestrihol Peter Colotka, vtedajší predseda
vlády SSR. Dostavaný objekt mal kapacitu 1108 postelí.
Na tú dobu špičkové zariadenie európskej úrovne
ponúkalo možnosti, ktoré znamenali veľký posun
vo vývoji a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti
v bývalom Stredoslovenskom kraji. „Boli tu moderné a
nové
technické
zariadenia,
dvojnásobný
počet
operačných sál, striktne rozdelených na septické
a aseptické, čo umožnilo zavedenie dôslednejšieho
hygienicko- epidemiologického režimu. Priestranné
oddelenia poskytovali pacientom vyšší komfort, pretože
už neboli na izbách po 6 až 8, ale max. po 3. Zvýšením
kapacít, dostalo príležitosť aj množstvo mladých
lekárov.“ spomína na toto obdobie prof. MUDr. Peter
Kothaj, CSc., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU.
Hoci dnes už areál pociťuje ťarchu svojich rokov na
každom kroku, stále patrí medzi najvýznamnejšie
zdravotnícke zariadenia na Slovensku, v ktorom je ročne
hospitalizovaných
okolo
30 000
pacientov
a na
špecializovaných ambulanciách lekári vyšetria viac ako
400 000 chorých.
Strana 4 z 7
Nemocničné noviny
Najrozsiahlejšia rekonštrukcia v histórii nemocnice
FNsP F.D. Roosevelta prechádza najrozsiahlejšiou
rekonštrukciou vo svojej histórii.
V septembri minulého roku opravu
slávnostne,
poklepaním po základnom kameni, otvorili minister
zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, riaditeľ FNsP F.D.
Roosevelta MUDr. Michal Bucek a ekonomický riaditeľ
spoločnosti Váhostav – SK, a.s. Ing. Martin Buňák.
Oprava bude prebiehať za plnej prevádzky nemocnice,
avšak bez obmedzení v
poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, keďže operovať sa bude na dve zmeny.
Predpokladaný termín ukončenia prác je v októbri
2013.
Projekt Komplexnej rekonštrukcie operačných sál,
urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej
nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Projekt bol schválený Ministerstvom
zdravotníctva SR ako riadiacim orgánom v rámci
Operačného programu Zdravotníctvo v roku 2010. Ide
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v sume
26,5 mil. Eur .
Pre 30 ročný areál nemocnice je takáto rozsiahla
rekonštrukcia veľkým prínosom a zrenovované priestory tak
dosiahnu štandard vyspelých európskych krajín.
Vpravo: Ing. Martin Buňák,
ekonomický riaditeľ
spoločnosti Váhostav – SK,
a.s, Ivan Uhliarik minister
zdravotníctva SR,
MUDr. Michal Bucek,
riaditeľ FNsP F.D.
Roosevelta
Po rekonštrukcii sa zefektívni logistika operačného
procesu. Zvýši sa aj komfort operovaného pacienta.
Výraznou zmenou prejde aj technicko – prevádzkové
vybavenie priestorov.
Napríklad klimatizácia na
operačných sálach nebude regulovať len teplotu
vzduchu, ako to bolo doteraz, ale aj jeho vlhkosť
a prúdenie.
Urgentný príjem, ktorý je v súčasnosti vnímaný ako
pohotovostné ambulancie, sa rekonštrukciou zmení na
Oddelenie urgentného príjmu s novým manažmentom
pacienta,
kvalitnejším
technickým
vybavením,
rozsiahlejšími možnosťami diagnostiky a zákrokovou
sálou, kde bude možné ihneď operovať pacienta
bezprostredne ohrozeného na živote.
Návšteva z USA
V septembri 2011 sa na pôde Fakultnej nemocnice F.D.
Roosevelta
uskutočnilo
priateľské
stretnutie
s predstaviteľmi College of Osteopathic Medicine z
Nova Southeastern University z Floridy.
Univerzitu
reprezentovali pani
Cecilia Rokusek, honorárna
konzulka Slovenskej republiky na Floride a dekan
floridskej univerzity pán Anthony Silvagni.
Návštevu prijali námestník pre liečebno – preventívnu
starostlivosť MUDr. Juraj Šváč, PhD., zmocnenec pre
kvalitu MUDr. Peter Molnár a prednosta II. Chirurgickej
kliniky SZU Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
Cieľom stretnutia bolo hľadanie možných ciest
spolupráce v oblastiach ako napríklad výskum, výmena
lekárov v postgraduálnom štúdiu či vzdelávanie
všeobecných lekárov a sestier.
Návšteva floridskej delegácie bola pokračovaním jej
stretnutí na úrovní mestskej samosprávy, konkrétne
dohody však budú predmetom ďalších rokovaní.
Základný kameň
rekonštrukcie
Dar od Ligy proti
rakovine
Organizácia Liga proti rakovine už niekoľko rokov našej
nemocnici prispieva nemalými finančnými prostriedkami.
Z tohtoročného výnosu Dňa narcisov venovala
Onkologickej klinike SZU finančný dar v celkovej sume
16.000 €. Darované financie boli použité na nákup
fixačných, antidekubitných a hygienických pomôcok.
Fixačnými pomôckami sú onkologickí pacienti fixovaní
počas rádioterapie v polohe, v ktorej je docielená čo
najvyššia presnosť radiačnej liečby. Antidekubitné a
hygienické pomôcky zas zvyšujú komfort pacientov počas
hospitalizácie.
Za poskytnutý finančný dar srdečne ďakujeme!
Oddelenie dlhodobo chorých
Hoci bolo samostatné Geriatrické oddelenie zrušené,
starostlivosť o starých dlhodobo chorých je v našej
nemocnici zabezpečená.
Pod II. Internou klinikou SZU vzniklo Oddelenie
dlhodobo chorých, ktoré disponuje 20 lôžkami.
Primárkou oddelenia je MUDr. Eva Vnenčáková.
Strana 5 z 7
Nemocničné noviny
Medzinárodný deň sestier
Sestry a pôrodné asistentky FNsP FDR BB a sestry SUSCCH
a.s., spoločne so sestrami iných zdravotníckych zariadení
si tento pamätný deň pripomenuli slávnostnou
konferenciou, ktorá sa konala 18.5.2011 v priestoroch
FNsP FDR BB.
Na konferenciu prijali pozvanie hostia z oboch už
spomínaných zdravotníckych zariadení, hostia zo SZU a SK
SaPA, VÚC BBSK.
Stalo sa tradíciou, že pri tejto príležitosti sú
odmeňované sestry a pôrodné asistentky pamätným
listom a malým darčekom. Ani teraz tomu nebolo inak a
odmenených bolo 8 sestier.
Odborný program bol bohatý na prednášky a niesol sa v
duchu hlavnej témy vyhlásenej Medzinárodnou radou
sestier "Preklenutie rozdielov: zvyšovanie dostupnosti a
rovnosti."
Urgentné ambulancie sú
presťahované
Z dôvodu začatej rekonštrukcie urgentného príjmu,
ktorá prebieha v rámci projektu Komplexnej
rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu
a centrálnej sterilizácie sú urgentné ambulancie
presťahované. Chirurgická a interná ambulancia
urgentného príjmu sú presunuté ku Kontrolným
traumatologickým ambulanciám. Dostanete sa
k nim hlavným vstupom do monoblokov na – 1.
poschodí. Po vstupe zabočíte vľavo.
Ambulancie sú viditeľne označené.
POHĽAD DO HISTÓRIE...
Slovenská nemocnica s menom amerického prezidenta
Naša nemocnica patrí medzi najväčšie nemocnice na Slovensku. Málokto však dnes pozná dôvod, prečo
nesie nemocnica meno významného amerického prezidenta. Po odpoveď sa musíme vrátiť o niekoľko
desaťročí späť.
Začiatkom dvadsiateho storočia sídlila nemocnica v inej časti Banskej Bystrice, na kopci Bánoš. Bola známa pod
názvom ako Mestská a od roku 1918 Štátna oblastná nemocnica. V tom čase mala kapacitu 125 postelí. Počas
II. svetovej vojny, v období SNP, slúžila nemocnica raneným vojakom Prvej Československej armády.
Po skončení vojny nemocnicu svojim záujmom poctili zahraniční, no najmä americkí Slováci, ktorí venovali
väčší počet diagnostických prístrojov a inštrumentária. Zároveň americká Rooseveltova nadácia poukázala
finančné prostriedky na výstavbu nového moderného pavilónu. Výstavba nemocnice bola započatá 20. júna
1947 a ako Pamätná listina z tohto dňa hovorí: „ bola pomenovaná na počesť slávneho prezidenta USA F. D.
Roosevelta, veľkého priateľa Slovákov - Nemocnicou Rooseveltovou. Ako prezident Roosevelt bol ochráncom
ubiedeného ľudstva nech táto nemocnica je záchrancom nemocného obyvateľstva.“
V dôsledku politických zmien v bývalej Československej republike musel byť v roku 1954 tento názov zmenený.
Po páde komunistického režimu sa v roku 1991 nemocnica, už v novom nemocničnom areáli, vrátila k názvu
Nemocnica F. D. Roosevelta. Od roku 2004, keď sa nemocnica stala fakultnou je oficiálny názov nemocnice
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta. Naša nemocnica je jediná v strednej a pravdepodobne aj v
celej Európe, ktorá nesie meno amerického prezidenta.
Prezident USA
Franklin D. Roosevelt
Pamätná listina
z roku 1947
Pavilón nemocnice postavený
z finančnej pomoci
Rooseveltovej nadácie
Nemocničné noviny
Strana 6 z 7
Poďakovania od našich pacientov...
(výber)
Píšem Vám v mene môjho otca Petra Navoya a jeho rodiny, žiaľ najprv Vám musím oznámiť že otec 02.11.2011
zomrel v Breznianskej nemocnici.
Týmto by som aj za neho a celú našu rodinu chcel vyjadriť vďaku za starostlivosť, ktorú ste mu na Vašej klinike
poskytli. Menovite, by som sa chcel poďakovať doktorom Hrncarovi a Laffersovi, ktorý mu v ťažkých chvíľach dodavali
toľko potrebnú chuť do života. Ďakujem.
S pozdravom Miroslav Navoy (syn), Pohorelá
Chcel by som sa touto cestou čo najsrdečnejšie poďakovať za účinnú liečbu, ktorá mi bola poskytnutá na II.
Neurologickej klinike po náhlej mozgovej príhode. Chcem sa poďakovať za starostlivosť, ktorá mi bola poskytovaná
na lôžkovej izbe JIS od zodpovedných sestričiek a ošetrujúcej pani doktorky MUDr. Trškovej.
Chcem popriať celému kolektívu veľa zdravia, osobných úspechov a čo najmenej pacientov.
S pozdravom
Štefan Šoltes
Vážený pán riaditeľ,
dovoľte, aby sme touto cestou úprimne poďakovali oddeleniu traumatológie, kde sa liečila po úraze naša 82-ročná
matka Alžbeta Ďuranová.
Po úspešnom zoperovaní MUDrr. Kanianskym vyvstali komplikácie, následkom ktorých bolo treba voliť ďalšie a ďalšie
postupy, čo si vyžiadalo opakovane niekoľko týždňov hospitalizácie a dlhotrvajúcu liečbu aj v následnej domácej
starostlivosti.
Tu chceme vyzdvihnúť predovšetkým starostlivosť MUDr. Vladimíra Hermana, jej ošetrujúceho lekára. Jeho
profesionalita, láskavý a prívetivý prístup nám pomáhali prekonať všetky krízy až do úspešného zavŕšenia celej
liečby.
Rovnako oceňujeme obetavú prácu sestier a ostatného personálu počas celého obdobia rekonvalescencie.
Dnes (pozn. 30.9.2011), celý rok po úraze, je naša matka znovu pohyblivá a teší sa zo života.
Hlboko sa skláňame pred tými, ktorí majú neustále na pamäti pomáhať a ctiť si život.
Anna Bystranová a Ján Ďurana, Banská Bystrica
Vážený pán riaditeľ,
Pani Anna Bartušová nám poslala list, v ktorom vyjadruje poďakovanie kolektívu očnej kliniky najmä pani lekárke
MUDr. Márii Molnárovej, PhD., prednostke kliniky, za vysoko odborný a ľudský prístup počas liečby pacientky. Týmto
by som sa Vám aj ja chcel poďakovať za prácu Vášho kolektívu a prístup k pacientom.
Ivan Uhliarik
Minister zdravotníctva SR
Touto cestou sa chcem čo najvrúcnejšie poďakovať vedeniu nemocnice, zvlášť oddeleniu OAIM na nultom poschodí,
za príkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá v čase od 9.2.2011 do 18.3.2011. Dňa 8.2.2011 som
bola v ťažkom zdravotnom stave prevezená z infekčného zariadenia do zariadenia OAIM v Banskej Bystrici, kde som
následne bola uvedená do umelého spánku. Tento ťažký zdravotný stav bol spôsobený chrípkovým ochorením
s ťažkým obojstranným zápalom pľúc. Môj stav bol dlhú dobu počas umelého spánku kritický až beznádejný, ale
vďaka lekárom a ošetrujúcemu personálu, ktorí to nevzdali spolu so mnou , sme to vyhrali. Všetci na oddelení OAIM
pri záchrane môjho života podali až nadľudské úsilie o moju záchranu, za čo im patrí veľké ĎAKUJEM. Z celého srdca
Vám ďakujem za moju záchranu života.
Emília Slančeková
Celému personálu neurochirurgickej kliniky želám krásne Vianoce a všetkým Ďakujem, že tieto Vianoce prežijem
doma, zdravá a šťastná práve preto, že ste mi takto pred rokom zachránili život.
Viktória Francistyová, Zvolen
Nemocničné noviny
Strana 7 z 7
Nemocnica v číslach
B B
FNsP F.D .Roosevelta
Banská Bystr ica
FNsP F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Autori článkov:
Mgr. Ružena Maťašeje
Mgr. Jana Krúpová
Kontakt:
[email protected]
Telefón: 048/441 3254
Občasník neprešiel jazykovou
úpravou.
Občasník bol vydaný iba
v elektronickej forme.
Sme na webe!
www.fnspfdr.sk
FNsP F. D. Roosevelta je najväčšie
zdravotnícke zariadenie
v Banskobystrickom samosprávnom kraji
s najkomplexnejším rozsahom
zdravotnej starostlivosti. Je
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva SR. V novom
nemocničnom areáli sídli od roku 1981.
V roku 1991 sa vrátila k pôvodnému
názvu spred štyridsiatich rokov –
Nemocnica F. D. Roosevelta. Od roku
2004 je zariadenie fakultnou
nemocnicou, to znamená že je
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná
výučbovou základňou Slovenskej
na 11 klinikách a 23 oddeleniach.
zdravotníckej univerzity.
Disponuje 901 lôžkami, na ktorých bolo
v roku 2011 hospitalizovaných
30 346 pacientov. Pod jednotlivé kliniky
a oddelenia patrí spolu 93 ambulancií,
na ktorých v roku 2011 uskutočnili
412 333 vyšetrení. V nemocnici pracuje
2143 zamestnancov. Z tohto počtu je
340 lekárov, 831 sú sestry, 395 ostatní
zdravotnícki zamestnanci, 126 sú
pomocní pracovníci v zdravotníctve,
zvyšok tvoria technicko – hospodárski
a robotnícki pracovníci.
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
kliník a oddelení:
34
lôžok:
901
zamestnancov:
2143
hospitalizácii za rok:
30 346
ambulantných vyšetrení: 412 333
Oddelenie zákrokových sál a robotickej chirurgie
V poliklinike FNsP F.D.Roosevelta na prízemí boli v zrekonštruovaných
priestoroch vybudované nové zákrokové sály.
Na týchto sálach sa bude vykonávať široké spektrum menej náročných, krátkych
chirurgických
zákrokov, ktorých pooperačný priebeh nevyžaduje dlhú
hospitalizáciu pacienta. Jedna zákroková sála bude vyhradená pre roboticky
asistované operácie, ktoré za pomoci technológie da Vinci vykonáva FNsP FDR
ako jediná na Slovensku.
Nachádzajú sa tam 3 zákrokové sály a 6 pooperačných lôžok. Sály disponujú
moderným vybavením a novou prístrojovou technikou. Fungovať budú pod
hlavičkou novozriadeného Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie.
Primárom oddelenia bol menovaný MUDr. Vladimír Baláž, PhD. Vedúcou sestrou
je Mgr. Mária Turčanová.
Download

Nemocničné noviny 3 - FNsP FD Roosevelta