Mikrobiologický ústav FN s P a LF UK
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Ponuka vyšetrení
2010
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA
Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 1
Mikrobiologický ústav FN a LFUK
Sasinkova 4 III, 811 08 Bratislava
e-mail: [email protected]
Obsah
1. Konzultačné služby Vám poskytujú.................................................................................... 3
2. Príjem materiálu.................................................................................................................. 4
3. Prehľad poskytovaných mikrobiologických vyšetrení........................................................5
4. Bakteriologické vyšetrenia..................................................................................................7
5. Mykologické vyšetrenia....................................................................................................27
6. Parazitologické vyšetrenia................................................................................................28
7. Sérologické vyšetrenia.....................................................................................................31
8. Mikrobiálne autovakcíny.................................................................................................32
9. Ponukový list na mikrobiologické vyšetrenia Ústavu epidemiológie LFUK..................34
Máj 2010
2
1. Konzultačné služby Vám poskytujú:
prof. MUDr. D. Kotulová Ph.D.
bakteriológia a antiinfekčná terapia
príprava autovakcín
tel. č.:59357 – 206, 315
e-mail: [email protected]
RNDr. M. Blažeková
parazitológia, sérologia
bakteriológia
tel.č.:59357 – 451, 587,315
e- mail: [email protected]
MUDr. H. Hupková, PhD.
Bakteriológia a antiinfekčná
terapia; serológia
tel.č.:59357-633
e-mail: [email protected]
Službukonajúci :
Tel.: 593 57 315
Prof. MUDr. D. Kotulová, PhD
RNDr. M. Blažeková
RNDr. L. Slobodníková, PhD.
RNDr. M. Šimončičová
Mgr. Z. Petrincová
MUDr. J. Koreň
MUDr. H. Hupková, PhD.
3
2. Príjem materiálu:
Po – Pia:
So:
Ne:
7:30 – 15:30 hod.
7:30 – 12:00 hod
8:00 – 10:00 hod
Dovoľujeme si Vás požiadať o správne označovanie biologickej vzorky na skúmavke –
na obale a kompletné vypĺňanie žiadaniek vrátane kódu diagnózy, pre ktorú dané vyšetrenie vyžadujete
Označenie odberovej súpravy:
Meno a priezvisko pacienta
Rodné číslo pacienta
Dátum odberu
Druh materiálu
Hodina odberu - pri krvi na
hemokultiváciu
Sprievodný lístok
Identifikácia odosielajúceho pracoviska
(adresa, telefón)
ATB terapia v dobe odberu a zamýšľaná
alebo skončená terapia
Meno a priezvisko pacienta
Druh materiálu
Rodné číslo pacienta
Dátum narodenia
Požiadavky na diagnostiku
U ambul. pacienta. adresa bydliska
Číslo poisťovne pacienta
Dátum odberu
U hemokultúr aj hodina odberu
Kód diagnózy zodpovedajúci žiadanému
vyšetreniu
Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára
4
3. Prehľad poskytovaných mikrobiologických vyšetrení
Bakteriologické:
Kultivačné vyšetrenia aeróbne, mikroaerofilné, anaeróbne*, identifikácia izolovaných baktérií
a zistenie citlivosti na antiinfekčné liečivá kvalitatívnou metódou a metódou určenia MIC
(minimálna inhibičná koncentrácia)
Výter z tonzíl
Výter z faryngeálneho oblúka
Výter z nosa
Výter z nazofaryngu
Ster jazyka
Ster bukálnej sliznice
Výter z parodontálneho vačku
Aspirát odobratý punkciou pri sinusitíde
Spútum
Bronchoalveolárna laváž
Sekrét z prostaty, ejakulát
Plodová voda
Likvor
Krv
Sekrét, punktát, exudát, hnis z ložiska
Katétre, kanyly, drény, vnútrožilné katétre
Výter zo spojivkového vaku
Tekutina z vnútorného segmentu oka
Výtery z rán, dekubitov, popálenin, vredov
predkolenia
Výter z vonkajšieho zvukovodu,
hnis zo stredného a vnútorného ucha
Operačný materiál (tkanivo, tekutina, ster)
Moč
Pitevný materiál
Stolica
Výter z rekta
Biopsia žalúdkovej sliznice
Výter z uretry, pošvy, cervixu
Roztoky z lekárne na kontrolu sterility
* Za dodržania podmienok pre odber
a transport na anaeróbnu kultiváciu
Stery z rôznych lokalít nemocničného prostredia
Materiál pre prípravu autovakcíny
5
Dokaz NK baktérií
- Dôkaz Borrelia burgdorferi metódou PCR v likvore
Mykologické vyšetrenia:
Prítomnosť kvasiniek v materiáloch ako pri bakteriologickom vyšetrení a bližšie určenie ich
rodu a druhu. Pri systémových mykózach vyšetrujeme citlivosť na antimykotiká semikvantitatívne a pri ostatných kvalitatívne.
Sérologické vyšetrenia:
Diagnostika bakteriálnych ochorení
Sérologický dôkaz syfilisu : RRR
TPHA kvantitatívne
ASLO semikvantatívne
RF
semikvantitatívne
CRP
semikvantitatívne
ELISA :
H. pylori :
IgG kvantitatívne
IgA kvalitatívne
H. pylori:
Antigén
C. pneumoniae : IgM kvalitatívne
IgG, IgA kvantitatívne
C. trachomatis : IgG, kvantitatívne
IgA.,IgM kvalitatívne
M. pneumoniae: IgG kvantitatívne
IgA, IgM kvalitatívne
Diagnostika vírusových ochorení
HbsAg :
kvalitatívne
HIV :
kvalitatívne
Adeno- a Rotavírusy antigén
Parazitologické vyšetrenia:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
6
vyšetrenie stolice na črevné prvoky a vajíčka helmintov,
vyšetrenie čerstvej stolice na trofozoity črevných prvokov,
vyšetrenie stolice na kryptosporídie,
vyšetrenie perianálnych zlepov na enterobiózu,
vyšetrenie duodenálneho obsahu na Giardia lamblia,
vyšetrenie moču na prítomnosť vajíčok schistozóm,
vyšetrenie krvného rozteru a hrubej kvapky na dôkaz plazmódií,
vyšetrenie tkaniva na prítomnosť leishmánií,
spútum na diagnostiku vajíčok Paragonymus westermani (motolice),
− kultivačné vyšetrenie Trichomonas vaginalis,
− určenie červov, článkov pásomníc, hmyzu a iných článkonožcov,
4. Bakteriologické vyšetrenia
1. Mikroskopické vyšetrenie- natívny preparát, farbenie podľa Grama, Buriho metóda na znázornenie puzdra, Ziehlovo- Neelsenovo farbenie na dôkaz mykobaktérií, Giemsovo farbenie.
2. Kultivačné vyšetrenie na prítomnosť aeróbnych, fakultatívne anaeróbnych a striktne anaeróbnych baktérií.
3. Identifikácia baktérií vrátane sérotypizácie.
4. Dôkaz voľných antigénov baktérií.
5. Dôkaz toxínov C. difficile.
6. Dôkaz antigénu Adeno- a Rotavírusov
7. Citlivosť na antiinfekčné liečivá kvalitatívna a kvantitatívna (MIC).
8. Detekcia NK metódou PCR pri podozrení na neuroboreliózu.
7
Odber materiálov na vyšetrenie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výter z tonzíl
Sterilným vatovým tampónom. Čo najdôkladnejšie otrieme povrch jednej a potom druhej
mandle. Tampónom robíme súčasne tri pohyby:
1. skrutkovito otáčame tampónom okolo jeho pozdĺžnej osi,
2. posunujeme tampón dopredu a dozadu,
3. posunujeme tampón zhora nadol po mandli.
Tampón sa nesmie dotknúť koreňa jazyka. U pacientov po tonzilektómii vykonávame výter
zo zadnej steny faryngu. Tampón vložíme do transportného média.
Výter z nazofaryngu
Sterilným vatovým tampónom na drôte, ktorého koniec po vytiahnutí zo skúmavky zahneme
v dĺžke 2-4 cm do 90-110° uhla. Po stlačení jazyka tampón zavedieme za zadný okraj mäkkého podnebia. Tampón otočíme nahor a vejárovitým pohybom otrieme sliznicu v klenbe nasofaryngu. Tampón vložíme do transportného média.
Výter z nosa
Sterilný vatový tampón zavedieme skrutkovitým pohybom do dolného nosového priechodu
po spodine nosovej dutiny. Po povytiahnutí zavedieme tampón nahor do prednej časti nosovej
dutiny. Tampón vložíme do transportného média.
Výter z ucha
Opatrným skrutkovitým pohybom zavádzame tenký sterilný vatový tampón do vonkajšieho
zvukovodu. Tampón vložíme do transportného média.
Výter zo spojivkového vaku
Spojivkový vak po nadvihnutí viečka od očnej gule vytrieme skrutkovitým pohybom pomocou sterilného vatového tampónu určeného pre oftalmológiu.
Naberieme sekrét alebo materiál z vriedkov. Tampón vložíme do transportného média.
Výter z konečníka
Po stolici sterilný vatový tampón zavedieme skrutkovitým pohybom do konečníka tak ďaleko, aby sa povrch tampónu znečistil stolicou. Tampón z konečníka opatrne opäť skrutkovitým pohybom vytiahneme a vložíme do transportného média.
Stolica na Salmonella typhi (nosičstvo na salmonely všeobecne)
Pri podozrení na nosičstvo salmonel odoberáme do sterilnej nádobky so širokým hrdlom
časť druhej porcie hnačkovitej stolice po podaní síranu sodného a horečnatého. Stolica obsahuje baktérie vypudené zo žlčových ciest.
Stolica alebo výter z rekta na záchyt kampylobakterov
Pri hnačke na záchyt kampylobakterov je najvhodnejšie zaslať stolicu. Výter z rekta je nutné
zaslať v transportnom médiu.
8
Stolica na dôkaz toxínu Clostridium difficile
Pri podozrení na postantibiotickú enterokolitídu je potrebné zaslať na vyšetrenie stolicu.
Gynekologické výtery
Sterilným vatovým tampónom za kontroly pošvovým zrkadlom odoberáme materiál zo
zadnej pošvovej klenby alebo z vonkajšieho ústia krčka maternice. Tampón vložíme do transportného média. Materiál treba odosielať spolu s náterom fluoru na podložnom sklíčku – na
stanovenie MOP-u.
Výter na mykoplazmy (M) a ureaplazmy (U), vykonáva ošetrujúci lekár sterilným dakrónovým tampónom a zasiela v transportnom médiu určenom pre M. a U.
Výter na kultivačné vyšetrenie pri podozrení na Trichomonas vaginalis sa vykonáva vatovým tampónom, ktorý sa inokuluje ihneď po odbere, do kultivačného média určeného pre
Trichomonas vaginalis.
Náter sekrétu na podložnom sklíčku - zasielame vždy pri podozrení na kvapavku.
Výter na dôkaz Neisseria gonorrhoeae z uretry, pošvy alebo z cervixu sterilným vatovým
tampónom zasielame v transportnom Stuartovom médiu pri izbovej teplote /v termoske/.
Výter z uretry
Sterilným vatovým tampónom na drôte pomalým zasúvaním a otáčaním tampónu do hĺbky
3-4 cm. Pomalým otáčavým pohybom tampón vyberieme a vložíme do transportného média.
Výter na mykoplazmy (M) a ureaplazmy (U) zasielame v transportnom médiu určenom pre
M. a U.
Výter na Trichomonas vaginalis vykonávame vatovým tampónom vloženým do kultivačného média určeného pre Trichomonas vaginalis.
Náter sekrétu na podložnom sklíčku - zasielame vždy pri podozrení na kvapavku.
Výter na dôkaz Neisseria gonorrhoeae z uretry vykonáme sterilným vatovým tampónom.
Tampón je nutné zasielať v Stuartovom transportnom médiu, ktoré má mať izbovú teplotu.
Spútum
Spútum odoberáme ráno, pri prvej expektorácii. Pred odberom vzorky spúta si pacient dôkladne vypláchne ústa vodou a potom zhlboka zakašle. Vykašľané spútum zachytí do sterilnej
spútovky.
Spútum sa odoberá aj pri bronchoskopii, alebo transtracheálnou punkciou a aspiráciou.
Odber bronchoalveolárnej laváže
Zmes sekrétu s fyziologickým roztokom sa odsaje a zasiela na vyšetrenie v sterilnej nádobke alebo skúmavke.
Materiál na anaeróbnu kultiváciu
1. Tekutý materiál odoberáme a posielame v injekčnej striekačke, z ktorej po nabratí materiálu vytlačíme vzduch, koniec ihly zapichneme do gumovej zátky a prelepíme proti odpadnutiu.
9
2. Časti tkanív a orgánov posielame v sterilných skúmavkách rýchlym transportom do laboratória.
3. Výtery na detoxikovaných vatových tampónoch vložíme okamžite po odbere do transportného Amiesovho média s aktívnym uhlím (osmoticky neutrálne médium bez pomnoženia sa mikroorganizmov počas transportu).
Odber moču
Odoberá sa prvý ranný moč.
Pred odberom si muži po vytiahnutí predkožky umyjú glans mydlom a vodou alebo dezinfekčným roztokom, opláchnu vlažnou vodou a moč odoberú pri vytiahnutej predkožke. Ženy
po oddialení lábií si umyjú vonkajší genitál gázou namočenou v mydlovej vode alebo dezinfekčnom roztoku, pričom stierajú povrch sliznice spredu dozadu. Postup opakujú ďalšou gázou a nakoniec si genitál opláchnu vlažnou vodou. Pri odbere moča je potrebné nechať lábia
oddialené od seba.
Do sterilnej nádobky so širokým hrdlom sa zachytí stredný prúd moču v množstve 1020 ml. Moč sa vyšetruje kvantitatívnymi metódami. Zisťuje sa počet mikroorganizmov v 1 ml
nezriedeného moču alebo riedeného 1:100 - zo stredného prúdu moču.
U veľmi malých detí treba vyvolať reflex na spontánne močenie (Perezov reflex). Na odber možno použiť sterilné plastikové vrecko, ktoré pripevníme na genitálie po ich predchádzajúcom umytí mydlom a vodou a slabým dezinfekčným roztokom. Vrecko treba ihneď po vymočení odstrániť. Ak nedôjde k vymočeniu behom 30 minút, treba celý postup opakovať s
novým vreckom.
Cievkovaný moč sa odoberá pri jednorázovom cievkovaní močového mechúra alebo z
permanentnej cievky.
Pri jednorázovom cievkovaní odoberáme moč po vyprázdnení asi jednej tretiny predpokladaného objemu močového mechúra. Pri permanentnej cievke sa odoberá moč po dezinfekcii
vonkajšieho ústia cievky 70 % etanolom a odtečení aspoň 5 ml moča.
Moč odobratý suprapubickou punkciou výrazne označíme. Takto získaný moč v sterilnej
skúmavke urýchlene transportujeme do laboratória.
Odber moču na nosiče pôd
Stredný prúd moča sa zachytí do odberovej nádobky ktorá je súčasťou odberovej súpravy.
Do moča sa ponorí nosič s kultivačnými pôdami. Moč sa z nádobky vyleje. Nádobka sa uzavrie, označí sa a odošle do laboratória.
Odber krvi na hemokultiváciu
Pri podozrení na sepsu s intermitentnou bakteriémiou a fungémiou sa odber krvi riadi teplotnou krivkou, prípadne triaškou. Odoberajú sa postupne 3 vzorky krvi ( optimálne množstvo), minimálne však 2 vzorky, do hemokultivačnej nádoby pre aeróbnu, prípadne aj anaeróbnu kultiváciu.
Súčasne sa odoberá aj ster z kože po dezinfekcii miesta vpichu ( kontrola dezinfekcie).
Prvý odber podľa možnosti treba vykonať pred začatím antimikrobiálnej liečby ( ak sa pacientovi už podávajú antibiotiká a terapiu nie je možné prerušiť, najvhodnejšie je odber krvi
10
urobiť pred podaním ďalšej dávky lieku). Baktérie sa do krvného riečiska začínajú vyplavovať asi 1 hodinu pred vzostupom teploty, kedy sa urobí prvý odber. Ak teplotná krivka nie je
známa, prvý odber sa robí pri triaške.
Posledný odber treba urobiť 30 minút pred teplotným vrcholom.
Pri kontinuálnej teplote a podozrení na kontinuálnu bakteriémiu a fungémiu sa krv odoberá
3-krát v 40- až 60-minútových intervaloch.
Krv na hemokultiváciu sa musí odoberať prísne asepticky. Miesto vpichu sa najprv potrie
70% etanolom ( benzínalkoholom), potom sa aplikuje dezinfekčný prípravok, určený na dezinfekciu kože pred operáciou ( krúživým pohybom od centra k okrajom) a nechá sa pôsobiť
1,5 – 2 minúty. Najvhodnejšie sú jódové preparáty, nie však u pacientov alergických na jód.
Zvyšky dezinfekčného činidla je potom vhodné zotrieť benzínalkoholom (opäť krúživým pohybom od centra k okrajom). Po odbere krvi sa asepticky vymení ihla, dezinfikuje sa zátka
hemokultivačnej nádoby a krv sa vstrekne do média, s ktorým sa musí okamžite premiešať.
Pri odbere jednotlivých hemokultúr je vhodné striedať miesto vpichu ( žilu ). Krv sa nemá
odoberať cez dlhodobo zavedené katétre a infúzne cievky.
Množstvo odobratej krvi sa riadi vekom pacienta a typom odberovej súpravy ( u detí obvykle 5 ml, u dojčiat 1 ml, u dospelých 10 ml ). Na odbery sú u nás k dispozícii nádobky
BACTEC obsahujúce tekuté kultivačné médium pre aeróbne alebo anaeróbne mikroorganizmy. Optimálne množstvo krvi býva uvedené na hemokultivačných nádobách, do ktorých sa
odber robí.
Ak sa hemokultivačná nádoba po odbere nemôže okamžite transportovať do mikrobiologického laboratória a nie je k dispozícii termostat, ponecháva sa pri izbovej teplote. Hemokultúra
sa nikdy neuskladňuje v chladničke.
Súčasne s odberom krvi sa zabezpečí aj odber a transport materiálu na mikrobiologické vyšetrenie z predpokladaného ložiska sepsy ( hnis z abscesu, empyém, moč, likvor, spútum
a pod.).
Vzorky krvi v laboratóriu kultivujeme 7 dní. Pozitívny výsledok (izoláciu a identifikáciu
bakteriálneho kmeňa a jeho antibiotikogram) hlásime telefonicky odosielateľovi.
Odber hnisu, punktátov a exsudátov
Robíme sterilnou punkčnou ihlou do sterilnej skúmavky po očistení povrchového exsudátu
70 % alkoholom. Ak je materiál hustý, naberáme ho sterilným detoxikovaným vatovým tampónom po incízii zo steny dutiny abscesu a umiestňujeme do transportného média (aj na anaeróbne vyšetrenie).Najvhodnejšie je odobrať materiál z rozhrania so zdravým tkanivom.
Odber hnisu a exsudátov tam, kde je zavedená drenáž vykonáme tak, že voľný koniec drénu pred odoberaním dezinfikujeme 70 % etylalkoholom. Potom prvú časť hnisu necháme odtiecť, alebo odoberieme injekčnou striekačkou. Na vyšetrenie posielame až ďalšiu časť hnisu
buď na tampóne v transportnom médiu, alebo v striekačke s vytlačeným vzduchom, ohnutou
ihlou a zaistenou leukoplastom (anaeróbne vyšetrenie).
Výter z dekubitu
Očistíme povrch sterilným fyziologickým roztokom. Sterilným vatovým tampónom odoberieme materiál zo spodiny dekubitu a vložíme do transportného média ( na anaeróbnu kultiváciu viď str. 9).
11
Intravenózny katéter
Očistíme kožu okolo katétra 70 % etylalkoholom. Asepticky vyberiem katéter a odstrihneme
sterilnými nožnicami 5 cm dlhý kus z distálneho konca katétra priamo do sterilnej nádobky.
Okamžite transportujeme (aby sme zabránili vyschnutiu) pri izbovej teplote.
Odber likvoru
Odber likvoru sa doporučuje vopred ohlásiť do laboratória. Odber robíme po dôkladnej
dezinfekcii kože. Materiál sa odoberá sterilnou ihlou na lumbálnu punkciu do sterilnej skúmavky. Okamžite sa transportuje do laboratória .
Bioptický materiál na dôkaz Helicobacter pylori
Odosiela sa v sterilnom fyziologickom roztoku.
Odber vzoriek :
Výsledok mikrobiologického vyšetrenia závisí od:
− vhodného načasovania odberu (hemokultúra)
− správnej techniky odberu biologickej vzorky
− odberu vhodnej biologickej vzorky, jej typickej časti
− odberu biologickej vzorky pred začatím liečby antimikrobiálnymi liekmi
− ak je biologická vzorka zasielaná v priebehu antimikrobiálnej terapie - upozornite na
sprievodnom lístku aké antibiotikum a aké dávkovanie ste u pacienta použili
− dostatočného množstva biologickej vzorky
− vhodného transportu a vhodného trasportného média
− rýchleho doručenia biologickej vzorky (max do 2 hod.)
− odberu biologickej vzorky bez nežiadúcej primárnej a sekundárnej kontaminácie
− presného označenia vzorky a čitateľného vyplnenia sprievodného lístka
−
Za odber materiálu a spôsob transportu je zodpovedný ošetrujúci lekár
12
Ponukový list na bakteriologické vyšetrenie – odber, uchovávanie a transport vzoriek
Druh vyšetrenia
vzorka
Vyšetrenie infekcií horných dýchacích ciest a
dutiny ústnej
Vyšetrenie infekcií dolných dýchacích ciest –
spútum, laváž
Vyšetrenie infekcie oka
Vyšetrenie infekcií močových ciest
V transportnom médiu
≤ 2 hod.
izbová teplota
Maximálna doba transportu
(hod.)
V transportnom médiu
≤ 8 hod.
izbová teplota
Spútovka, alebo skúmavka
(nie transportné. pôdy!)
≤ 2 hod.
izbová teplota
≤ 2 hod.
izbová teplota
Vatovým tampónom
v transp. médiu AMIES
s akt. uhlím (alebo
STUART)
Stredný prúd moča
1) 5 ml v sterilnej nádobke
(skúmavke, NTZ fľaši)
V transportnom médiu
≤ 2 hod.
izbová teplota
V transportnom médiu
≤ 8 hod.
izbová teplota
≤ 2 hod.
izbová teplota
≤ 8 hod.
+4ºC
≤ 2 hod.
izbová teplota
≤ 8 hod.
izbová teplota
V transportnom médiu
≤ 2 hod.
izbová teplota
V transportnom médiu
≤ 8 hod.
izbová teplota
Odporúčaná sterilná
odberová súprava
Vatový tampón v transportnom médiu AMIES s
aktívnym uhlím (alebo
STUART)
2) Transport. pôdy (Uricult...)
Vyšetrenie infekcií GIT1
1
Vat. tamp. v transp. médiu
AMIES s akt. uhlím (alebo
STUART) alebo nádobka
na stolicu
Transport do laboratória
Odporúčaná skratka
Poznámka
TT
TN
TJ
TSL
TNF
TPV
tamp. z tonzíl
tamp. z nosa
tamp. z jazyka
tamp. zo slizníc
tamp. z nasofar.
tamp. z paradent.
vačku
S
spútum z expect.
BAL bron. alveol. lav.
TTA transtrach. asp.
TOL tamp. oka ľ.
TOP tamp. oka p.
(výter spoj. vaku)
MOČ moč na kult..
MC moč cievk.
EPI moč epikután. (perkutánne)
MNF moč z nefrost.
TR
tamp. z rekta
STO stolica (v ster. parazitolog. nádobke)
ŽŠ
žalúdočná šťava
DŠ
duodenálna šťava
ŽLČ žlč
Podozrenie na týfus konzultovať telefonicky pre rozšírenie palety odoberaných materiálov.
13
Druh vyšetrenia
vzorka
Vyšetrenie na kampylobakteriózu - stolica
Vyšetrenie na prítomnosť
šigel - stolica
Stolica na dôkaz toxínu –
C. difficile - stolica
Vyšetrenie žalúd. sliznice
na Helicobacter pylori
Vyšetrenie infekcií reprodukčného systému ženy
Vyšetrenie infekcií reprodukčného systému ženy
a muža - M, U
Ejakulát
Odporúčaná sterilná
odberová súprava
Transport do laboratória
nádobka na stolicu, prípadne tampón z rekta
v Carry-Blair trans. médiu
stolica ihneď
izbová teplota
tampón v transp. médiu
Plodová voda
ster. vat. tamp. v transp.
médiu AMIES s akt. uhlím
(alebo STUART) alebo
ster. skúm. alebo hemokult. nádobka2
Pred odberom ohriať na izbovú teplotu.
14
V transportnom médiu
≤ 24 hod.
izbová teplota
18-25 °C
≤ 5 hod.
4°C
48 h
dodržiavať pokyny odberu
a interpret. výsledkov
≤ 2 hod.
izbová teplota
V transportnom médiu
≤ 2 hod.
izbová teplota
≤ 8 hod.
izbová teplota
V transportnom médiu
≤ 24 hod.
izbová teplota
≤ 15 minút
izbová teplota
≤ 2 hod.
izbová teplota
≤ 3 hod
ster. vat. tamp. v transp.
médiu AMIES s akt. uhlím
(alebo STUART)
2
V transportnom médiu
≤ 2 hod.
izbová teplota
sliznica na Helicobacter pylori
(skúmavku na požiadanie
dodá laboratórium)
TC
tamp. z cervixu
TV tamp. z vagíny
TU tamp. z uretry
Odberová nádobka
Vyšetrenie infekcií reprodukčného systému muža
STO stolica (v ster. nádobke)
TR
tamp. z rekta
Izbová teplota
ihneď
ster. vat. tamp. v transp.
médiu AMIES s akt. uhlím
(alebo STUART)
Preparát
transp. médium Mycoplasma IST a odberové
tamp. pre Mycoplasma
IST
V skúmavke
≤ 2 hod. +4 °
Odporúčaná skratka
Poznámka
≤ 0,5 hod.
izbová teplota
24 hod
+4 °C
2h
Odberová nádobka
Sterilná skúmavka s 2 ml
20 % glukózy
Maximálna doba transportu
(hod.)
STO
STO
HP
E
ejakulát
TU
PS
E
TG
PV
tamp. z uretry
prostat. sekrét
ejakulát
tamp. z glans p.
plodová voda
Druh vyšetrenia
vzorka
Vyšetrenie infekcií CNS
likvor
Vyšetrenie pri septických
stavoch, krv na hemokultiváciu
Hnis, punktáty, aspiráty
a tkanivo na aeróbne
a mikroaerofilné kult.
vyšetrenie
Hnis na anaeróbne kultivačné vyšetrenie
Vnútroočná tekutina
Tkanivo (aj peroperačne)
Vyšetrenie povrchových
infekcií kože
Operačný materiál,
tekutina, ster
Pitevný materiál
Sterilná skúmavka
(nie transp. pôdy!)
Hemokultivačné nádobky
BACTEC
ihneď
izbová teplota
≤ 2 hod.
izbová teplota
Maximálna doba transportu
(hod.)
≤ 2 hod.
izbová teplota
≤ 2 4 hod.
izbová teplota
ster. vat. tamp. v transp.
médiu AMIES s akt. uhlím
(alebo STUART) pre tek.
mat. ster. skúm. alebo
hemokult. nádobka3
ster. vat. tamp. v transp.
médiu AMIES s akt. uhlím
V transportnom médiu
≤ 2 hod.
izbová teplota
V transportnom médiu
≤ 8 hod.
izbová teplota
V transportnom médiu
≤ 2 hod.
izbová teplota
ihneď
V transportnom médiu
≤ 8 hod.
izbová teplota
–––
Ihneď
–––
V transportnom médiu
≤ 2 hod.
izbová teplota
V transportnom médiu
≤ 8 hod.
izbová teplota
ihneď
izbová teplota
–––
STE
ihneď
izbová teplota
–––
Pit. TK pit. TK
Pit. T pit. tampón
Odporúčaná sterilná
odberová súprava
Tek. mat. v plnej ster.
striekačke bez vzduchovej
bubliny, alebo v hemokult.
nádobke*
Skúmavka so sterilným
fyziologickým roztokom
ster. vat. tamp. v transp.
médiu AMIES s akt. uhlím
(alebo STUART)
v sterilnej skúm.,
ster steril. vat. tamp.
v transp. médiu AMIES
s akt. uhlím (alebo
STUART)
v sterilnej skúm.,
ster z prísl. orgánu steril.
vat. tamp. v transp. médiu
AMIES s akt. uhlím
Transport do laboratória
Odporúčaná skratka
Poznámka
LIK
likv. na volné antigény a kultiváciu
H
hemokultúra
(+ lokalizácia ART artéria
CVK cent. ven. kat....)
Hemokultivačnú nádobku
pred odberom ohriať na
izb. teplotu
P
punktát
TZR tamp. z rany
TOR tamp. oper. rany
TK tkanivo
(+ lokalizáciu a orgán)
TZR tamp. z rany
TOR tamp. oper. ran.
KM komorový mok
(+ lokalizáciu a orgán,
zabezpečiť ihlu!)
TK
tkanivo
TZR tamp. z rany
TK tamp. z kože
(+ lokalizácia alebo orgán,
ster, výter)
tamp. z oper. rany
15
Druh vyšetrenia
Odporúčaná sterilná
odberová súprava
vzorka
Stery z nemocn. prostredia
Materiál na prípravu auto- podľa druhu materiálu
vakcíny
16
Maximálna doba transOdporúčaná skratka
portu
Poznámka
(hod.)
Konzultovať telefonicky s pracoviskom
Vakcíny sa pripravujú na návrh klinického imunológa a alergológa a po konzultácii s
pracoviskom
Transport do laboratória
Stanovenie citlivosti na antimikrobiálne liečivá
Disková difúzna citlivosť je kvalitatívna citlivosť, ktorá sa určí podľa veľkosti inhibičnej
zóny rastu mikroorganizmov, vytvorenej zvolenou koncentráciou antimikróbnej látky za 16 –
18 hod. inkubácie.
Break-Point je kvalitatívne testovanie citlivosti. Hraničná koncentrácia (mg/l) je koncentrácia, pri ktorej sa testuje účinnosť antibiotika za definovaných "in vitro" podmienok.
Hodnoty C (citlivý), S (stredne citlivý), M (citlivý v moči) a R (rezistentný) zohľadňujú prienik liečiva do tkanív a spôsob aplikácie.
MIC je kvantitatívne testovanie citlivosti. Minimálna inhibičná koncentrácia (mg/l) je
najnižšia koncentrácia antibiotika, ktorá zastavuje rast a rozmnožovanie testovaného mikroorganizmu za definovaných "in vitro" podmienok.
MBC je kvantitatívne testovanie citlivosti. Minimálna baktericídna koncentrácia (mg/l)
je najnižšia koncentrácia antibiotika, ktorá usmrtí 99,9 % jedincov testovaného kmeňa mikroorganizmu za definovaných "in vitro" podmienok.
Kritéria pre voľbu spôsobu a rozsahu laboratórneho vyšetrenia citlivosti
Voľba vyšetrenia závisí od:
-
Predpokladaného pôvodcu (možná nemocničná infekcia).
Očakávanej citlivosti (podľa antibiotických prehľadov).
Klinickej diagnózy a celkového obrazu ochorenia.
Lokalizácie infekčného procesu (farmakokinetika liečiva).
Veku pacienta.
Pridružených ochorení (stav imunitného systému, ochorenia obličiek, pečene, ...)
Disková difúzna citlivosť kvalitatívna
• bežné G+ a G- baktérie, izolované z biologických materiálov
Semikvantitatívna - Break-Point (BP)
•
•
G+
GRESIST
baktérie izolované z moču
podľa dohovoru s ošetrujúcim lekárom
Lokálny Break-Point (LokBP)
•
antibiotiká účinné pri lokálnej aplikácii – koža, vredy predkolenia, dekubity, vonkajší
zvukovod
Kvantitatívna - minimálna inhibičná koncentrácia (MIC)
•
•
•
G+, GENTECO
REZIST
baktérie izolované z krvi a likvoru
z moču u geriatických pacientov s infekciou močových ciest
u imunodeficientných pacientov (diabetes, onkologickí pacienti liečení imunosupresívami)
17
•
•
•
u chronických a recidivujúcich infekcií
po izolácii kmeňov rezistentných v diskovej difúznej citlivosti
na požiadanie ošetrujúceho lekára
E - testy MIC
• kmene Streptococcus pneumoniae, rezistentné na OXA, ERY a iné liečivá
• kmene Haemophilus influezae.
• kmene Staphylococcus aureus, Enterococcus sp. na určenie rezistencie na VAN
• PNC na anaeróbne baktérie
Zostava ATB na zisťovanie kvalitatívnej diskovej citlivosti
STAFYLOKOKY
I. schéma : AMC, OXA, TTC, ERY, CLI, COT, CFT, CXT, VAN
II. schéma : GEN, CIP, RIF, CXM, CTX
STREPTOKOKY a Corynebacterium sp.
PNC, AMP, CFT, TTC, ERY, CLI, VAN, COT, moč: CIP
pneumokoky: CTX, AMC
ENTEROKOKY
AMP, AMC, GEN120, VAN, STM300,
HEMOFILY
AMP, AMC, CXM, CTX, OFL, COT, TTC, ERY, AZI
GONOKOKY
PNC, CXM, TTC, CIP, AMC
BRANHAMELLA SP.
AMC, CXM, COT, TTC, ERY
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ( GNNFB, G- rezist. paličky)
PIP, PIB, MER, CTZ, CPM, AMI, CIP, COL, CPZ, CPS
Acinetobacter sp.: UNA, TOB
18
GRAMNEGATÍVNE ČREVNÉ PALIČKY
AMP, GEN, TTC, OFL, COT, CTX, AMC, CXM
ANAERÓBNE BAKTÉRIE
PNC, AMC, TIM, CLI, IMP, MTZ, CXT
ATB NA LOKÁLNE POUŽITIE
CMP, GEN, BAC, NEO, MUP
OČI - spojovky
CMP, GEN, BAC, NEO, OFL
VNÚTROOČNÁ INFEKCIA
CFT, CAZ, CXM, AMI, GEN, VAN, CIP, OFL
UŠI – vonkajší zvukovod
ERY, GEN, NEO, OFL, MUP
19
Zostavy ATB pre stanovenie MIC (minimálnych inhbičných koncentrácií)
Zostava MIC pre G- mikroorganizmy
Zostava MIC pre G+ mikroorganizmy
20
Zostava MIC pre Gramnegatívne nefermentujúce baktérie
Zostava MIC pre rod Enterococcus
21
Zostava BP pre G- mikroorganizmy
Zostava na určenie citlivosti na lokálne aplikované liečivá
22
Zoznam antibiotických skratiek
AMI
AMP
AMC
A+IB (UNA)
AZT
AZI
BAC
CFT
FEP
CPZ
C+IB
CTX
CXT
CRM
CAZ
CPD
CXM
CIP
CLI
ERY
GEN
CMP
IMI
COL
COT
LND
MEM
MTZ
MUP 200
MUP 5
MXF
NET
NEO+BAC
NEO
OFL
OXA
PEN
PIP
P+IB
RIF
SPE
SYN
SUL
TTC
TIM
TOB
VAN
amikacin
ampicilín
amoxicilín/klav. kys.
ampicilín/sulbactam (Unasyn)
aztreonam
azitromycin
bacitracin
cefalotin
cefepim
cefoperazon
cefoperazon/sulbactam
cefotaxim
cefoxitin
cefpirom
ceftazidim
cefpodoxim
cefuroxim
ciprofloxacin
klindamicin
erytromycín
gentamicin
chloramfenikol
imipenem
kolistin
ko- trimoxazol
linezolid
meropenem
metronidazol
mupirocín
mupirocín
moxifloxacin
netilmicin
nebacin
neomycin
ofloxacin
oxacilin
penicilín
piperacilin
piperacilin/tazobactam
rifampicin
spektinomycin
synercid
sulfametoxazol
tetracyklin
tikarcilin/klav. kys.
tobramycin
vankomycin
23
Break-pointy a zastupiteľnosť antibiotík pri „ in vitro“ testovaní
citlivosti 1),2) k 1.7. 2008 (platí len pre SK verziu).
Skratka
Break-pointy (mg/l)
S
I
R
L
≤8
≤8
≤0,25
≤8
+4
≤16+4
≤64+4
16
16
+8
32-64+4
-
≥32
≥0,25
≥32
+16
≥64+4
≥128+4
≤2
-
≥2
≤0,25
-
≥0,5
CFT
Gram+
≤8
16
≥32
-
CFZ
CXM
≤8
≤8
16
16
≥32
≥32
-
CTX*
(G- len
fermentujúce)
CPZ
C+IB
CAZ
FEP
AZM
MEM
IPM
GEN**
TOB
AMI
ERY
≤8
16-32
≥64
-
≤16
≤16
≤8
≤8
≤8
≤4
≤4
≤4
≤4
≤16
≤0,5
32
32
16
16
16
8
8
8
8
32
1-4
≥32
≥32
≥32
≥32
≥32
≥16
≥16
≥32
≥32
≥64
≥8
≤128
≤128
-
CLI
≤0,5
1-2
≥4
SYN
LND
LND
(Stafylok)
RIF
VAN
TEI
OFL
CIP
≤1
≤4
≤2
≤4
≤1
≤4
≤8
≤2
≤1
2
8
4
2
8-16
16
4
2
≥4
>8
≥8
≥8
≥4
≥32
≥32
≥8
≥4
MXF
COL
SMP
TTC
SLF
TRI
COT
FUR
≤1
≤2
≤8
≤4
≤8
≤32
-
2
16
8
64
-
≥4
≥4
≥32
≥16
≥256
≥16
≥128
≥64
AMP
(enterok.)
(staf.)
A+IB
P+IB
(Pseudom.)
OXA
S.aureus
S.lugdun.
Ost.CoNstaf.
Poznámky
24
≤256
-
Zastúpené generiká
Ampicilin
Amoxycilin
Ampic.+Sulb.2:1
Amoxycilin+Klavul. 2:1
Piperacilin+Tazobactam
Registrované preparáty
Ampicilin, Penstabil,
Penbritin, Amoclen,
Amoxil, Ampiclox
Unasyn,Bitammon,(Sulb.:Betrion)
Augmentin,Betalactyn,Amoxiklav
Tazocin
Oxacilin
Meticilin
Oxacilin,Prostaphlin
Všetky registrované cefalosporíny
≤32
Cefalotin-ak je kmeň C,
účinné sú všetky cefalosporíny
Cefazolin
Cefuroxim
Cefoxytin
Cefamandol
Cefotaxim,Ceftriaxon,
Ceftizoxim,Ceftibuten
Cefixim
Cefoperazon
Cefoperazon+Subactam 1:1
Ceftazidim
Cefepim
Aztreonam
Meropenem
Imipenem
Gentamicin
Tobramycin
Amikacin
Erytromycin,Spiramycin
Roxitromycin,Claritromycin
Azitromycin,Josamycin
Clindamycin,Linkomycin
-
Quinupristin/Dalfopristin
Linezolid
-
Rifampin
Vankomycin
Teicoplanin
Ofloxacin
Ciprofloxacin,Pefloxacin,
Norfoxacin
≤32
≤128
≤128
≤256
≤64
Moxifloxacin
Kolistin
Chloramfenikol
Tetracykliny
Sulfametoxazol
Trimetoprim
Trim+Sulfon. 1:19
Nitrofurantoin,Nifuratel
-
-
Cefazolin,Vulmizolin,Cefamezin, Kefzol
Zinacef,Zinnat,Axetine,Mefoxin,Boncefin,
Mandol,Mandocef
Claforan,Cefotaxime,Rocefin,Lendacin,
Ceftizox,Cedax,Globocef,suprax
Cefobid
Sulperazon
Fortum,Kefadim
Maxipime
Azactam
Meronem
Tienam,Conet
Gentamicin,Gramycin
Brulamycin,Nebcin
Anikacin,Amikin,Selemycin,Miacin
Erythrocin,Eryc,Emu-V,Rovamycin
Rulid,Roximol,Sumamed,Klacid,
Fromilid,Wilprafen
Dalacin C,Klimicin,Lincomicin,Lincocin
Neloren
Synercid
Zyvox
Rifampicin,Rifamor
Vancomycin,Vancoled,Edicin,Lyphocin
Targocid
Tarvid,Ofloxin,Taroflox
Ciphin,Ciplox,Ciprinol,Ciprobay,Abactal
Peflacine,Medociprin,Nolicin,Noroxin,
Norflox
Avelox
Colimycin
Chloramphenicol
Tetracyklin,Rolitetracyklin,Doxycyklin
sulfonamidy
Triprim
Cotrimoxazol,Biseptol,Bactrim
Furadantin,Macmiror
* G-nefermentujúce-nie je zastupiteľnosť,
** G+ ak sú kmene citlivé na GEN, účinné sú všetky aminoglykozidy
G- Enterobacteriacae – riadiľ sa striktne podľa údajov na MIC
1) Pri útočnej terapii dávame prednosť parenterálnym liečivám
2) Zastupiteľnosť nemožno použiť pre spracovanie antibiotických prehľadov
Upravené podľa : CLSI,2005
25
26
5. Mykologické vyšetrenie
1. Mikroskopické vyšetrenie
2. Kultivačné vyšetrenie
3. Identifikácia kvasiniek (test klíčenia spór, biochemické testy)
4. Citlivosť na antiinfekčné liečivá kvalitatívne a kvantitatívne
Odber vzoriek
Vyšetrenie na prítomnosť kvasiniek sa robí štandardne u všetkých materiálov okrem stolice.
Ak ide o postantibiotickú hnačku, na ktorej sa môžu podieľať kvasinky, o ich dôkaz v stolici
je treba požiadať na sprievodnom lístku.
Zostava antimykotík na zisťovanie kvalitatívnej diskovej citlivosti
Kožné mykózy
NY, CTR, EC, KET, MCZ
Gynekologické mykózy
NY, CTR, EC, MCZ
Systémové mykózy
KET, MCZ, FCA25, VC21
NY
EC
CTR
MCZ
KET
FCA
VCZ
Nystatin
Ekonazol
Klotrimazol
Mikonazol
Ketokonazol
Flukonazol
Vorikonazol
Zostava na zisťovanie kvantitatívnej citlivosti na antimykotiká
5FC
AMB
FCA
ITR
VRC
Flucytozín
Amfotericín B
Flukonazol
Itrakonazol
Vorikonazol
27
6. Parazitologické vyšetrenie
1. Mikroskopické vyšetrenie – natívny a farbený preparát ( vrátane koncentračných
metód).
2. Kultivačné vyšetrenie – Trichomonas vaginalis
3. Identifikácia článkonožcov a červov
4. Špecializovaná diagnostika vybraných tropických parazitóz
Odber vzoriek.
Vyšetrenie stolice na črevné prvoky a helminty
TYČINKOU ODOBERIEME VZORKU STOLICE O VEĽKOSTI VLAŠSKÉHO
ORECHA A VLOŽÍME DO ČISTEJ UZATVÁRATELNEJ NÁDOBY. PRI PODOZRENÍ
NA INFEKCIU ENTAMOEBA HISTOLYTICA ZASIELAME STOLICU IHNEĎ EŠTE
TEPLÚ DO LABORATÓRIA. JE POTREBNÉ VYŠETRIŤ ASPOŇ 3 VZORKY Z 3
ROZLIČNÝCH DNÍ, PRI CHRONICKOM OCHORENÍ JE NUTNÉ VYŠETRIŤ 8-10
VZORIEK STOLICE.
Perianálny zlep (Enterobius vermicularis)
Ráno, ešte pred rannou toaletou, prilepíme priesvitnú lepiacu pásku (cca 4 cm) na análne kožné riasy. Pritisneme a po stiahnutí prilepíme lepivou vrstvou na podložné sklíčko.
Vyšetrenie duodenálneho obsahu na G. lamblia
Odber duodenálnej šťavy sa robí sondou pri gastroskopii do sterilnej nádoby. Je nutné vzorku
dopraviť do laboratória ešte teplú!
Vyšetrenie moču na Schistosoma haematobium
Zbierajú sa posledné porcie moča od 8. hod rannej až do 20. hod. večera. Moč skladujeme
v chladničke a ráno transportujeme do laboratória
Vyšetrenie krvi na maláriu a iné krvné parazity
Pokožku na strednom prste ľavej ruky dezinfikujeme, sterilnou ihlou urobíme vpich a prvú
kvapku krvi utrieme sterilným tampónom. Vytlačíme ďalšiu väčšiu kvapku, kvapneme na
okraj podložného sklíčka. Ďalšie tri malé kvapky krvi kvapneme na opačný koniec toho istého
podložného sklíčka. Rohom ďalšieho podložného sklíčka spojíme a rozotrieme tri kvapky na
cca 1x1 cm. Veľkú kvapku na opačnom konci sklíčka rozotrieme hranou druhého podložného
sklíčka roztiahneme a urobíme krvný náter. Krvný náter a hrubú kvapku necháme vyschnúť
a až potom transportujeme do laboratória.
28
Vyšetrenie materiálu na leishmaniózu
Pri kožnej forme odoberieme z okraja leishmaniového vredu tkanivo skrutkovitým pohybom
pomocou sterilnej ihly (na extrakciu zubných nervov), alebo pri viscerálnej forme punktát
z kostnej drene rozotrieme na podložné sklíčko, necháme zaschnúť a transportujeme do laboratória
Vyšetrenie na T. vaginalis
Sterilným vatovým tampónom odoberieme materiál z pošvy a vložíme ho do transportnéhokultivačného média. Špajdlu tampónu zalomíme tak aby vatový tampón ostal v médiu. Transportujeme do laboraboratória čo najskôr, prípadne v termoprepravke( v zimných mesiacoch je
nevyhnutné).
29
Ponukový list na parazitologické vyšetrenie – odber, uchovávanie a transport vzoriek
Druh vyšetrenia
vzorka
Vyšetrenie stolice na črevné prvoky a vajíčka helmintov
Vyšetrenie čerst. stolice na
trofozoity črev. prvokov
Odporúčaná odberová
súprava
Umelohmotná nádobka pre
štandardné parazitologické
vyšetrenie
Umelohmotná nádobka pre
štandardné parazitologické
vyšetrenie
Vyšetrenie stolice na kryp- Umelohmotná nádobka pre
tosporídie
štandardné parazitologické
vyšetrenie
Vyšetrenie na enterobiózu Podložné sklíčko priehľadná lep. páska
Vyšetrenie duod. obsahu
sterilná skúmavka so zátna G. lamblia
kou
Moč na prítomnosť vajíDostatočne veľká uzatvočok schistosóm
rená nádobka
Krvný rozter a hrubá
Podložné sklíčko
kvapka
s uschnutým krv. rozterom
Tkanivo na diagnost. leis- Podložné sklíčko
hmánii
s uschnutým tkanivom
Spútum na diag. vajíčok
Spútovka
P. westermani
Kultivačné vyšetrenie na
Odberová súprava pre
T. vaginalis
T.vaginalis
Determinácia červov,
vhodná nádobka s liehom
článkov červov, hmyzu a
al. formaldehydom
iných arthropód
30
+4 °C
Maximálna doba transportu
(hod.)
24 h
+37 °C
do 30 min
do 2 h
+4 °C
do 24 h
do 2 h
odpor. 3 vyš.
+4 °C
do 24 h
do 1 h
odpor. 3 vyš.
+37 °C
do 30 min
do 1 h
+4 °C
do 24 h
do 2 h
pri izb. teplote
do 3-6 h
do 2 h
pri izb. teplote
do 3-6 h
do 2 h
+4 °C
do 24 h
do 2 h
+37 °C
transport obmedziť na min.
do 2 h
+4 °C
do 24 h
do 2 h
Teplota uloženia do odoslania na vyšetrenie
1. predbežný výsledok
do 2 h
Odporúčaný počet vyšetrení
odpor. 3 vyš.,
pri chron. giardiáze 8-10
vyš.
podľa potreby, pri vzostupe horúčky
incíziu robiť z mladších
vredov
odpor. 3 vyš.
7. Sérologické vyšetrenie :
Odber krvi na sérologické vyšetrenie
Krv odoberáme ráno nalačno asepticky v množstve 5 – 7 ml z vena cubiti do skúmavky určenej pre sérologické odbery, alebo do špeciálnej striekačky určenej na odber a transport krvi.
Kontaminované a hemolytické sérum sa na vyšetrenie nemôže použiť.
Odber stolice na dôkaz antigénov Adeno- a Rotavírusov
Pri hnačke a negatívnom bakteriologickom vyšetrení, je potrebné zaslať na vyšetrenie stolicu
Odber stolice na dôkaz antigénu H. pylori
Na dôkaz prítomnosti antigénu H. pylori, alebo na dôkaz úspešnosti jeho liečby, , je potrebné
zaslať na vyšetrenie stolicu
Ponukový list na sérologické vyšetrenie
SÉROLOGICKÁ DIAGNOSTIKA BAKTERIÁLNYCH VYŠETRENÍ
Druh vyšetrenia
Skratka
Metóda
Materiál
Vykonáva sa
Výsledok
do
RRR
Rýchla reaginová
reakcia
sérum
denne
24 hod
negat.
TPHA
Hemaglutinačná reakcia (špecifická)
sérum
24 hod.
negat.
Antistreptolyzín O
ASO
sérum
24 hod
C-reaktívny proteín
CRP
sérum
denne
24 hod
do
200 mj/ml
6 mg/l
Reumatoidný faktor
RF
Aglutinačná metóda
latexová
Aglutinačná metóda
latexová
Aglutinačná metóda
latexová
podľa pozitivity (aj denne)
denne
sérum
denne
24 hod
8 mj/ml
Rýchla reaginová
reakcia (dôkaz nešpecifických protilátok)
Dôkaz špecifických
protilátok)
Normálne
hodnoty
31
Helicobacter pylori
HP
Helicobacter pylori
HPA
Chlamydia
trachomatis
ELISA proti Cag Ag
IgG kvantitatívne
IgA
Antigén (Ag)
22 RU
Pozit/negat
stolica
Podľa potreby
CT
Pozit/negat
22 RU
ELISA IgG,kvant.
sérum
IgA,IgM kvalit.
raz za 2 týždne alebo podľa množstva
vzoriek
ELISA IgG, kvantitatívne,
Chlamydia
pneumoniae
CP
MP
22 RU
Sérum
pozit/negat
IgA, IgM kvalitatívne
Mycoplazma
pneumoniae
pozit/negat
ELISA IgG, kvantitatívne
IgA, IgM kvalitatívne
sérum
raz za 2 týždne alebo
podľa množstva vzoriek
22 RU
pozit/negat
Sérologická diagnostika vírusových ochorení
HIV 1,2,0
HIV
ELISA
1x týždenne
pozit/negat
HbsAg
HBV
ELISA
2x týždenne
pozit/negat
Aglutinácia
podľa potreby
pozit/negat
Adeno- a Rota
vírusy
8. Mikrobiálne autovakcíny
Mikrobiálne autovakcíny pripravujeme pre pacientov s chronickými, recidivujúcimi ochoreniami, prípadne ochoreniami, ťažko liečiteľnými antimikróbnymi antibiotikami a chemoterapeutikami. Postupujeme podľa metodík, publikovaných MZ ČR (Subkomisia pre nové liečivá) v prílohe Acta Hygienica, 1991.
Liečbu navrhuje ošetrujúci lekár a musí odporučiť imunológ / alergológ. Na odber sa môže
na naše oddelenie dostaviť pacient po dohovore (tel.: 59357- 442, prof. MUDr. D. Kotulová,
CSc., p. Tollerová) s pracovníkmi Laboratória pre prípravu autovakcín. Musí si priniesť vyplnený „Sprievodný lístok na prípravu autovakcíny", na ktorom imunológ odporučí pripraviť
autovakcínu. Ak pacient je na túto liečbu poukázaný z iného zdravotníckeho zariadenia mimo
32
FN v Bratislave, je možné zaslať adekvátnym spôsobom izolované a identifikované kmene
z miesta v ktorom sa infekt nachádza a priložiť vyplnený sprievodný lístok na prípravu autovakcíny.
Príprava vakcíny trvá najmenej 3 týždne. V prípade, že je pripravená k odovzdaniu,
oznamujeme to písomne objednávateľovi vakcíny, ktorý musí zariadiť jej prebratie spolu
s návodom na používanie.
V prípade, že je potrebné prekonzultovať nejasnosti s pripravovateľom vakcíny .
Prof. MUDr. D. Kotulová, CSc.
prednosta
Tel: 59357 206, 315
Fax: 59357 583
E. mail: [email protected]
33
SPRIEVODNÝ LÍSTOK NA PRÍPRAVU VAKCÍNY
Meno a priezvisko pacienta : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodné číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poisťovňa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamestnanie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bydlisko trvalé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnóza (indikácia k príprave vakcíny) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaslaný materiál: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátum odberu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplikačná forma vakcín: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kožný test: 1. 15 min. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 hod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
ATB liečba v posledných 2 týždňoch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imunomodulačná a iná doterajšia terapia za posledný rok : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
...........................................................................
Žiadame zistenie citlivosti :
Áno
Nie
Doporučenie imunológa, alergológa :
Pečiatka, podpis
Vyšetrenie žiada :
Pečiatka, podpis
Kam sa má pacient dostaviť na odber : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
Výsledok vyšetrenia :
Meno a priezvisko pacienta :
Rodné číslo :
Autovakcína bude hotová – príďte si prevziať : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
Opakovať odber materiálu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
34
9. Ponukový list na mikrobiologické vyšetrenia Ústavu epidemiológie LF
UK
Prednosta: Doc. MUDr. Sylvia Bazovská, tel.: 593 57 487
e-mail: [email protected]
Druh vyšetrenia
materiál
výsledok do
normálne hodnoty
Leptospirózy tel.: 593 57 492 Prof. MUDr. P. Bakoss, DrSc.
dôkaz protilátok
mikroaglutinačný test
sérum
do 2. dňa v prípade
s antigénmi 14 serol.
likvor
negativity
skupín
moč
kultivačne
Lymeská borelióza
dôkaz protilátok
nepriama IF
s endem. kmeňmi
ELISA
Westernblot+
tel.: 593 57 491
sérum
likvor
negat.
Doc. MUDr. S. Bazovská, CSc.
do 2. dňa
1:256 hranične pozit.
negat.
Anaplazmóza
nepriama IF
sérum
Legionelózy tel.: 593 57 493 MUDr. M. Špaleková, PhD.
dôkaz protilátok
aglutinačné reakcie
sérum
do. 2. dňa
nepriama IF reakcia
(2 ml)
s antigénmi L. pneumophila 1-15
a 5 LLO
kultivačne++
dôkaz antigénu v moči
negat.
negat.
Tularémia tel.: 593 57 494 MUDr. V. Výrosteková, PhD., Doc. RNDr. D. Guryčová,
PhD.
dôkaz protilátok
aglutinačná reakcia
sérum
do 2. dňa
negat.
kultivačne+++
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
+
v prípade pozitivity u systémových ochorení po dohode Westernblot
++
kultivácia z bronchoalveolárnej laváže alebo pľúcneho punktátu
+++ kultivácia pri glandulárnej forme punktátu
35
Odber bežného materiálu a jeho zasielanie do
mikrobiologického laboratória.
Riadne vyplnenie žiadaniek
Meno, rodné číslo, číslo poisťovne, razítko oddelenia, razítko lekára spolu
s podpisom lekára, kód diagnózy, uviesť lieky ( ktoré pacient užíva), špeciálne požiadavky súvisiace s diagnózou pacienta. Pri pacientoch – cudzincoch posielať xerox
kópiu karty poistenca.
Informácie o výsledkoch žiadať až po 10 hodine.
Bakteriologické lab. – t.č. 59357315
Sérologické lab. – t. č. 59357380
Parazitologické lab. – t.č. 59357587
Odber materiálu:
Akýkoľvek odber na mikrobiologické vyšetrenie treba doručiť do laboratória
v priebehu 2-4 hodín a zabezpečiť ho riadne vyplneným sprievodným lístkom
36
Download

ponuka vyıetrení úplne super nová