PRACOVNÝ PORIADOK
ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE SAV
Zmena a doplnenie Pracovného poriadku ÚEP SAV z dňa 1.1.2011 podľa
veľkej novelizácie Zákonníka práce platnej od 1.9.2011.
Pracovný poriadok ÚEP SAV sa mení a dopĺňa takto:
Časť II.
Pracovný pomer
1. V ods. 5 sa slová „§ 48, ods. 2 až 5 Zákonníka práce“ nahrádzajú slovami „§ 48, ods. 6
Zákonníka práce“.
2. V ods. 7 sa slová „sa spravuje zákonom s týmito odchýlkami“ nahrádzajú slovami „sa
spravuje § 52 Zákonníka práce s týmito odchýlkami. Písm. a) znie: „nevzťahujú sa na
neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom
dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch“. Písm. c) znie:
„nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové
zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa
zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak“.
3. V ods. 8 sa slová „odchodné a odstupné sa riadi § 76 Zákonníka práce“ nahrádzajú
slovami „odstupné sa riadi § 76, odchodné § 76a Zákonníka práce.
Časť III.
Pracovná disciplína
1. V ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „a 83“.
2. V ods. 2 v prvej vete sa vypúšťajú slová „a 83“.
3. Dopĺňa sa ods. 6:
„6. Výkon inej zárobkovej činnosti sa riadi § 83 Zákonníka práce.“
Časť IV.
Pracovný čas a doba odpočinku
1. Ods. 7 znie:
„7. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi
vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu
skončenia pracovného pomeru.“
Tieto zmeny a doplnenia Pracovného poriadku ÚEP SAV nadobúdajú účinnosť 1.10.2011
V Bratislave, 30.9.2011
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
riaditeľka ÚEP SAV
Download

Zmena a doplnenie pracovného poriadku platné od 1.10.2011