Zvargran - Zváračská škola Banská Bystrica
Ing. Peter Hančinský - ZVARGRAN, Kalinčiakova 11, P.O.BOX 86 974 05 Banská Bystrica
Telefón: 048/48 00 743 (medzi 16.00 - 18.00 hod)
Mobil: 0905 / 965 329
E - mail: [email protected]
IČO: 34 255 028
DIČ: 1029237451
IČ DPH: SK1029237451
Banka: Poštová banka Banská Bystrica
Číslo účtu: 20041512 / 6500
Ev. č.: Žo-95/2082, reg. č. 2071/95
č. Žo-2004/01684/2/2MO, č. ž. reg. 601-10455
Z Á V Ä Z N Á
Žiadateľ (názov organizácie):_______________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Adresa:________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
P R I H L Á Š K A
na skúšku zvárača podľa STN 05 0705, EN287-1, EN ISO 9606-2, AD 2000-MERKBLATT HP3,
EN 13 133, EN 1418, STN 05 0710 /* (nehodiace sa preškrtnite, prípadne doplňte iné)
Osobné údaje žiadateľa:____________________________________________________________________________
Meno a priezvisko:________________________________________________________________________________
Dátum a miesto narodenia:_________________________________________________________________________
Adresa trvalého bydliska:___________________________________________________________________________
Prípadná doterajšia zváračská kvalifikácia:_____________________________________________________________
Platný základný kurz zvárania:______________________________________________________________________
Číslo zváračského preukazu:________________________________________________________________________
Platná úradná skúška (uviesť len metódu zvárania):______________________________________________________________________
Údaje o skúške zvárača, na ktorú sa prihláška podáva:____________________________________________________
Označenie skúšky zvárača (norma, predpis):__________________________________________________________________________
Podľa priloženého postupu zvárania (WPS), alebo na požiadanie spracuje zváračská škola:_______________________
Zodpovedný pracovník:____________________ Schopný zvárať na základe lekárskeho potvrdenia:______________
Meno a priezvisko:________________________ Dátum:________________________________________________
Číslo telefónu:____________________________
Pečiatka a podpis lekára:
Pečiatka, podpis a dátum:
Preskúmanie a posúdenie prihlášky:___________________________________________________________________
Meno a podpis:
Dátum:
Poznámka:
Osobné údaje žiadateľa budú použité na vydanie zváračského preukazu alebo certifikátu – osvedčenia o skúške zvárača
(Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).
Download

Z Á V Ä Z N Á PR I HL Á Š K A