ENERGOTIP
Príklad štúdie hospodárnosti vykurovania a vetrania
s rekuperáciou vzduchu
Štúdia hospodárnosti vykurovania a vetrania je vhodná pre každého majiteľa novej alebo rekonštruovanej nehnuteľnosti. Ak sa
človek rozhoduje pre realizáciu akéhokoľvek svojho plánu, je správne, ak sa rozhodne na základe odborných informácií
podložených prepočtom a nie len na základe odhadu a dezinformácií bez akéhokoľvek prepočtu. Pre zvolenie vhodného riešenia
musí byť jasné, koľko ma bude investícia stáť, koľko ma bude stáť prevádzka a aké ďalšie výhody mi to prinesie. Na základe
skúseností vieme, že mnohokrát si investor zvolí nesprávny zdroj, rozvody a spotrebiče tepla len na základe návrhu obchodnomontážnej firmy resp. montérov, bez potrebnej štúdie alebo projektu, čo má za následok zbytočné navýšenie investičných
a prevádzkových nákladov, a to aj bez toho, aby investor o tom vôbec vedel. Väčšinou mu je lišiacky nanútená len jedna
alternatíva riešenia a materiál, ktorého sa firma potrebuje zbaviť.
Z praktického dôvodu uvediem typický príklad s najčastejšími chybami realizácie vykurovania a vetrania:
-
Investor si nechá vypracovať stavebný projekt rodinného domu
-
Investuje mnoho financií do kvalitného zateplenia a okien s vyhliadkou úspory financií
-
Projekt vykurovania a vetrania si nenechá vypracovať z dôvodu „šetrenia“
-
Dom sa postaví a následne sa začne riešiť realizáciu vykurovania, vetranie sa mnohokrát ani nerieši
-
Investor zavolá inštalatérov pre vyriešenie vykurovania v jeho dome
-
Šikovný majstri vyriešia vykurovanie v priebehu niekoľkých minút, dokonca aj s cenou a to bez akýchkoľvek prepočtov
-
Investor nemá prehľad o iných možnostiach vykurovania, finálnej cene diela a ani o prevádzkových nákladoch – spolieha sa
na úsudok a návrh inštalatérov
-
Pri takomto návrhu sa neriešia tepelné straty objektu a jednotlivých miestností, resp. sa zvolí konštanta napr. cca. 50W/m3,
bez ohľadu na to, aké sú použité konštrukcie, ako sa bude objekt vetrať a pod.
-
Zdroj tepla sa zvolí s prehnaným výkonom, bez ohľadu na moduláciu výkonu a spotrebu paliva, bez prehodnotenia regulácie
s ohľadom na spôsob prevádzky, bez návrhu zabezpečovacích zariadení , emisií a pod.
-
Vykurovacie telesá sa zvolia nie podľa potreby tepla pre danú miestnosť, ale napr. podľa veľkosti okien alebo toho čo je na
sklade, čo má väčšinou za následok zbytočné predimenzovanie a tým predraženie diela. V prípade podlahového
vykurovania sa rozteč potrubí a vzájomné vyregulovanie okruhov nerieši vôbec.
-
Pri rozvode potrubí sa neriešia dimenzie, izolácie a hydraulické vyregulovanie
-
Spôsob vetrania sa väčšinou nerieši vôbec
-
Realizácia vykurovania sa ukončí, investícia sa výrazne predražila, systém aj pri použití kvalitných zariadení a materiálu
nepracuje efektívne a nedosahuje požadovaný komfort, v systéme je zbytočné množstvo vody, ktoré treba ohrievať,
prevádzkové náklady sú neprimerané použitým stavebným konštrukciám – znehodnotenie investície. Investor (laik) si ani
nie je vedomý o koľko investícii prišiel pri realizácii resp. čo efektívnejšie by mohol mať za tú istú cenu a o koľko investícii
prichádza dlhodobo pri prevádzke.
-
Čo sa týka vetrania, dom je hermeticky uzatvorený, pri nesprávnom vetraní začína vlhnúť, dosahuje sa teplota rosného
bodu na konštrukciách a tvoria sa plesne, vzniká nezdravé prostredie a zhoršuje sa komfort.
Pravidlo:
Investícia do štúdie a následného projektu s ohľadom na ostatné profesie sa oplatí. Investícia sa
niekoľkonásobne vráti pri realizácii a prevádzke. Podmienkou je realizácia v zmysle projektu
s použitím navrhnutých zariadení a materiálov.
Čo obsahuje štúdia
-
Podrobný výpočet tepelnej straty objektu a ročnej potreby tepla na vykurovanie a ohrevu teplej vody
-
Presný výpočet množstva vzduchu na vetranie a ročná úspora na vykurovaní pri vetraní s rekuperáciou
-
Návrh viacerých zdrojov tepla z hľadiska paliva a technológie (plyn, drevo, ELI, tepelné čerpadlá a pod.)
-
Porovnanie vybraných zdrojov tepla z hľadiska investičných a prevádzkových nákladov
-
Odporučenie distribúcie tepla a jeho optimalizovanie z investičného a prevádzkového hľadiska
-
Nájdenie optimálneho spôsobu vykurovania, ohrevu TÚV a vetrania daného objektu – úspora financií
Čo obsahuje projekt
-
Nadväzuje na štúdiu
-
Zapracovanie vybraného zdroja tepla s príslušnými komponentmi
-
Prepočet veľkosti expanznej nádoby, poistného ventila a emisií
-
Návrh distribúcie tepla a spotrebičov
-
Hydraulické vyregulovanie systému
-
Potrebná výkresová dokumentácia a technická správa
Čo potrebujeme
-
Výkresová dokumentácia - stavebná časť
-
Energetické hodnotenie budovy alebo presný výkaz skladieb stavebných konštrukcií
-
Miesto osadenia objektu
Vzorový príklad:
-
Rekonštrukcia dvojpodlažného rodinného domu v Bardejove
-
Úžitková plocha 162,5m2 a vykurovaný objem 425,0m3
-
Vonkajšia/vnútorná výpočtová teplota = -15°C/20°C
-
Počet dní vykurovacieho obdobia 237 a priemerná teplota vo vykurovacom období 2,1°C
-
zvolený druh paliva – plyn ( z dôvodu jestvujúcej pl. prípojky)
-
zdroj tepla – plynový kotol s ekvitermickou reguláciou
-
rozvody a spotrebiče tepla – plast-hliníkové rozvody a panelové vykurovacie telesá
-
teplotný spád vykurovacej vody 75/60°C
-
súčinitele prechodu tepla stavebných konštrukcií – spĺňajú požadované hodnoty pre rekonštruované budovy
A) Stavebné podklady
B) Výpočet tepelných strát
-
uvažované s útlmom vykurovania na 8 hod, znížením vnútornej teploty o max. 3°C, časom zakúrenia 2 hod
-
simulácia celého objektu vo výpočtovom programe s ohľadom na splnenie príslušných noriem
Tepelné straty objektu, bez vetrania s rekuperáciou
Q = 11,85 kW z toho:
-
Strata prechodom tepla 4,67 kW
-
Strata pre zakúrenie
3,60 kW
-
Strata vetraním
3,58 kW
Tepelné straty objektu, vetraním s rekuperáciou
(účinnosť rekuperačnej jednotky min. 80%)
Q = 8,99 kW z toho:
-
Strata prechodom tepla 4,67 kW
-
Strata pre zakúrenie
3,60 kW
-
Strata vetraním
0,72 kW
Výpočet bol prevedený aj s výpočtom pre jednotlivé miestnosti v dvoch alternatívach (bez rekuperácie a s rekuperáciou
vzduchu ) z dôvodu správneho návrhu vykurovacích telies.
Porovnajte si tepelnú stratu prechodom tepla stavebnými konštrukciami (4,67 kW) a tepelnú stratu vetraním (3,58 kW).
Koľko sa investuje do zateplenia objektu a výmeny okien a pritom porovnateľná tepelná strata vetraním sa zanedbáva.
C) Prevádzkové náklady na vykurovanie a vetranie
C1) Vykurovanie a vetranie bez rekuperácie
Ročná potreba tepla: Er = 31 025 kWh/rok
Cena plynu (cenník 2014) bez mesačných poplatkov za odberné miesto: 1433 EUR s DPH
Výpočtová hodnota Er platí za predpokladu, že systém vykurovania je správne navrhnutý a zrealizovaný.
Na zníženie alebo zvýšenie tejto hodnoty môže mať ešte vplyv: spôsob vetrania, spôsob prevádzky t.j. nastavenie teploty pre rôzne miestnosti a riadenie
útlmu vykurovania, extrémne teplota vonkajšieho vzduchu počas sezóny, účinnosť zvoleného zdroja, hydraulické vyregulovanie, izolácia rozvodov, voľba
spotrebičov tepla a pod.
C1) Vykurovanie a vetranie s rekuperáciou
Ročná potreba tepla: Er = 23 537 kWh/rok
Cena plynu (cenník 2014) bez mesačných poplatkov za odberné miesto: 1083 EUR s DPH
Cena ELI (cenník 2014) za pohon rekuperačnej jednotky: 115 EUR s DPH
Celková ročná cena za vykurovanie a vetranie: 1198 EUR s DPH
Celková ročná úspora za vykurovanie a vetranie (oproti systému bez rekuperácie): 235 EUR s DPH
Výpočtová hodnota Er platí za predpokladu, že systém vykurovania je správne navrhnutý a zrealizovaný.
Na zníženie alebo zvýšenie tejto hodnoty môže mať ešte vplyv: časové nastavenie vetrania s rekuperáciou , spôsob prevádzky t.j. nastavenie teploty pre
rôzne miestnosti a riadenie útlmu vykurovania, extrémne teplota vonkajšieho vzduchu počas sezóny, účinnosť zvoleného zdroja tepla a rekuperačnej
jednotky, hydraulické vyregulovanie, izolácia rozvodov, voľba spotrebičov tepla a pod.
D) Investičné náklady na vykurovanie a vetranie
Pri porovnávaní systému dimenzovaného pre vykurovanie bez rekuperácie s totožným systémom dimenzovaným pre
vykurovanie s rekuperáciou vzduchu vyšli nasledovné investičné úspory realizácie vykurovania (len materiál) v prospech
riešenie s rekuperáciou.
-
Kotol s príslušenstvom:
- 38 EUR s DPH
-
Vykurovacie telesá:
- 250 EUR s DPH
-
Rozvody vykurovania
- 96 EUR s DPH
SPOLU: - 384 EUR s DPH
Poznámka:
Len zo zaujímavosti sme nechali naceniť systém vykurovania náhodne vybranej realizačnej firme. Po zaslaní všetkých
potrebných stavebných podkladoch a ujasnení systému (totožný s našim návrhom – varianta bez rekuperácie) nám
vypracovali cenovú ponuku. Všetko vypracovali samozrejme bez potrebných výpočtov a vzťahov k stavebným konštrukciám.
Kotol navrhli s výkonom 23 kW (odhad tepelných strát na cca. 17 kW) a vykurovacie telesá boli predimenzované o cca. 55%.
Pri takejto forme realizácie by sme prišli o nemalé peniaze nielen pri investícii ale aj pri prevádzke.
E) Vyhodnotenie
Pri porovnávaní dvoch totožných systémoch vykurovania s rozdielnym spôsobom vetrania sa jednoznačne potvrdili
investičné aj prevádzkové úspory pre vykurovanie s vetraním pomocou rekuperácie vzduchu. Pri odhadovanej cene
rekuperačnej jednotky s príslušenstvom (dod. + mont.) do 2000 EUR je návratnosť investície cca. 7 rokov. Rekuperácia
vzduchu má svoje ďalšie nesporné výhody, ktoré nám túto investíciu zefektívnia a to:
-
zaistí stále čerstvý vzduch a optimálnu vlhkosť vo všetkých miestnostiach (zdravotné hľadisko)
-
odvetrá škodlivé látky z nábytku, stavebných materiálov a pod.
-
zamedzuje vzniku škôd spôsobených vlhkosťou a plesňami
-
vetranie bez prievanu, teplotných výkyvov, prachu a hluku
-
nízkymi prevádzkovými nákladmi nezaťaží rodinný rozpočet
Download

Vzor výpočtu