Plán práce MZ - ŠKD
pri ZŠ Holubyho 15, Piešťany
pre škol. rok 2014 - 2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vedúci MZ:
Členovia MZ:
Kučerová Božena
- vychovávateľka - úväzok
Mgr. Gloszová Martina - vychovávateľka - úväzok
Manasová Monika
- vychovávateľka - úväzok
Máčeková Zlatica
- vychovávateľka - úväzok
Zástupkyňa školy – vedúca ŠKD : Mgr. Kubániová Elena
hod
hod.
hod.
hod.
Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu z minulého šk. roka :
V minulom školskom roku pracovali v ŠKD 4 oddelení s kvalifikovanými vychovávateľkami:
Kučerová Božena, Mgr. Gloszová Martina, Manasová Monika a Máčeková Zlatica. Vychovávateľky mali
skrátený úväzok: Gloszová – 20 hod., Manasová - 17 hod., Máčeková - 17 hod. Všetky tri
vychovávateľky viedli po 2 krúžky.
Poplatok za ŠKD mesačne bol 8,50 € a vyberalo sa 17€ naraz za dva mesiace.
Vychovávateľky pracovali podľa dokumentu VP ŠKD.
Uskutočnili sa nielen všetky naplánované podujatia ŠKD, ale i mnohé ďalšie, ktoré boli zamerané na
reprezentáciu školy. Celý rok sa niesol plnením úloh projektu: Boj proti obezite. s vynikajúcimi
výsledkami a propagáciou.
Splnili sa všetky naplánované úlohy vyplývajúce s plánu ŠKD.
Bola vynikajúca spolupráca s Mestskou knižnicou v Piešťanoch: požičiavanie kníh, tvorivé dielne,
besedy, vystúpenia a pod.
Vychovávateľky každú stredu využívali telocvičňu a výdatne i areál školy na zrekreovanie detí po
vyučovaní.
Pani Kučerová a Gloszová navštevovali počas školského roka akreditované vzdelávania.
V celku hodnotím stav úrovne odbornej činnosti, pestrosti aktivít a plnenia úloh vyplývajúcich z plánov za
veľmi dobrý s výbornou klímou a vzájomnou spoluprácou vychovávateliek..
1. Hlavné úlohy a ciele MZ :
a) vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov /POP-ky /:
-
-
Venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií „IKT“ detí a žiakov v tejto oblasti.
Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať webové sídla
k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk,
www.stopline.sk, www.pomoc.sk.
Aktivity v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami a organizáciami dobrovoľnícku činnosť v okolí.
Umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školské kluby detí s
cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na
vyučovanie.
-
Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov
zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov,
na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred
-
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
Motivovať a získavať deti pre ich aktívnu účasť na podujatiach environmentálneho charakteru mimo
vyučovacích hodín.
-
Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre
Organizovať rôzne popoludňajšie čitateľské aktivity
b) Ďalšie úlohy:
1. Vytvorenie tanečných súborov:
1. Tanečný súbor - Manasová
2. Ľudový detský tanečný súbor - Gloszová
3. Spevácky súbor „Holubienka“- Kučerová
4. Hudobno-tanečný súbor - Máčeková
2. Športové súťaže:
1. Vybíjaná - Gloszová
2. Pingpong - Máčeková
3. Softbal - Kučerová
4. Bedminton - Manasová
5. Olympiáda ŠKD – Gloszová + všetky vychovávateľky
6. Beh pre zdravie – projekt Kučerová
7. Dopravná výchova - projekt na celý školský rok - Kučerová
8. Zumba maratón - Manasová
9. Súťaž v tancoch - Manasová + všetky vych.
10. Branný pretek - Gloszová
11. Behá celá škola - Kučerová
3. Podujatia ŠKD:
1. Boj proti obezite – projekt na celý školský rok – aktivity v prírode, Hovorme o jedle, Odstráň obezitu,
ovocné a zeleninové týždne, výtvarná súťaž – Kučerová
2. Čitateľská gramotnosť, literárna činnosť – projekt celoročný – Kučerová.
3. Environmentálny projekt - projekt na celý školský rok - Kučerová
4. Program na imatrikuláciu – všetky vych.
5. Imatrikulácia prvákov – Kino fontana – Kučerová + všetky vych.
6. Karaoke - súťaž v speve - Kučerová
7. Superstar – súťaž v ľudových piesňach - Manasová
8. Tvorivá dielňa ku Dňu matiek – papierové kvety – všetky vych.
9. Svetový deň mlieka –výroba koktailov – všetky vych.
10. Svetový deň výživy – výroba šalátov – všetky vych.
11. Tvorivá dielňa – jesenné aranžovanie – všetky vych.
12. Tvorivá vianočná dielňa – všetky vych.
13. Tvorivá veľkonočná dielňa – všetky vych.
14. Mikulášska besiedka – Kučerová + všetky vych.
15. Výzdoba chodieb – Šarkaniáda, Snehuliakiáda, Kvietkiáda – všetky vych.
16. Vianoce v ŠKD - projekt na obdobie 5 týždňový – ozdoby, stromčeky, koledy, betlehemy, básničky, výzdoba
– Kučerová +všetky vych.
17. Fašiangový karneval – Gloszová + všetky vych.
18. Pálenie Moreny – projekt na obdobie 5 týždňov – tvorivá dielňa- letečká, nácvik programu, tance, pesničkyKučerová + všetky vych.
19. Veľkonočné trhy pre rodičov – všetky vych.
20. Deň Zeme v ŠKD – projekt na obd. 1 týždňa (Enviráčik...) – Kučerová + všetky vych.
21. Deň matiek – vystúpenie súborov – všetky vychovávateľky
22. MDD v ŠKD - projekt na obdobie 1. týždňa (plavba loďou...) Kučerová + všetky vych.
23. Výlety do prírody – kolektívne, všetky vych.
24. Apríl mesiac lesov – Prírodoved. projekt na obd.1. mes. – Kučerová + všetky vych.
4. Zapojenie sa do súťaží v rámci školy:
1. Červené stužky
2. Záložka do knihy spája školy
3. Európa v škole
5. Ďalšie aktivity:
1. Výroba pohľadníc pre dôchodcov
2. Výroba darčekov na zápis do 1. ročníka
3. Tvorba nástenky v hlavnej budove
4. Tvorba časopisu Klubáčik
5. Tvorba webstránky školy - časť ŠKD
6. Prezentovanie školy – webstránka, TV, PT, súťaže, vystúpenia a pod.
7. Spolupráca s Mestskou knižnicou
8. Spolupráca s CVČ Ahoj
9. Zber batérií
10. Zber papiera
11. Využívanie triedy DOV
6. 400€ - ocenenie najaktívnejšia škola roka 2013-2014:
- Textil a galantéria na šitie krojov pre tanečné súbory a spevácky súbor
- Dresy pre deti na športové podujatia
2.
Kompetencie – vytyčujú výchovné ciele VVČ
v ŠKD
Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov na vyučovaní. Kompetencie sa
v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých
tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej
činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového
výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. Dieťa ŠKD má mať osvojené tieto kľúčové kompetencie na
úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD.
Kompetencie učiť sa učiť
- rieši nové, neznáme úlohy a situácie
- zúčastňuje sa vedomostných súťaží
- prejavuje záujem o nové informácie
- zbiera nové informácie IKT formami
Komunikačné kompetencie
- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor
- vypočuje si opačný názor
- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT
- prijíma spätnú väzbu
- používa etické prvky v komunikácii
Sociálne kompetencie
- pomenuje svoje potreby, city a pocity
- zvládne jednoduché stresové situácie
- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty
- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti
- rešpektuje úlohy skupiny
-
efektívne spolupracuje v skupine
uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením
uvedomuje si potreby ostatných detí
poskytne pomoc alebo pomoc privolá
Pracovné kompetencie
- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh
- plánuje a hodnotí svoje činnosti
- prijíma nové informácie a poznatky
- dokončí prácu
- kultivuje svoju vytrvalosť
- plní si svoje povinností
- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život
- rozvíja manuálne zručnosti
Občianske kompetencie
- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb
- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie
- uvedomuje si zodpovednosť za svoje správanie, skutky, vyjadrenia
- je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení
- prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám
Kultúrne kompetencie
- pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu
- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie
- rešpektuje iné kultúry a zvyky
- prijíma kultúrne podnety
- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine
- ovláda základy kultúrneho správania
- kultivuje svoj talent
- zúčastňuje sa na kultúrnom dianí v obci, kole
- zapája sa do skultúrňovanie prostredia v ktorom žije
3. Dokumentácia v ŠKD
a) Výchovný program ŠKD : Výchova a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach sa uskutočňuje v súlade z § 8 školského zákona podľa výchovného programu, ktorý
je základným dokumentom školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, z ktorého vychádza celá
VVČ. Má rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje detí získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti
v škole.
Po prvom roku práce podľa tohto dokumentu bol upravený a doplnený.
c) Plán oddelenia : Každá vychovávateľka si vypracuje Plán oddelenia, v ktorom vychádza z VP
ŠKD, Plánu MZ pre ŠKD, Plánu školy a POP-ky.
d) Plán výchovno – vzdelávacej činnosti - „Týždenný plán“ - Plní úlohy, námety a ciele
vyplývajúce z Výchovného programu pre ŠKD. Vychovávateľka do svojich činností zahrnie
krúžkovú činnosť, využívanie špeciálnych učební školy a telocvične, využívanie IKT na škole,
spoluprácu s ďalšími organizáciami /Mestská knižnica, CVČ, a pod./ a zapája sa do súťaží
v rámci školy, vyplňuje zápis z organizovania, alebo účasti na podujatí
e) Program týždennej činnosti - obsahuje všetky VVČ tak, ako ich počas týždňa striedame,
s časovým rozvrhom všetkých ostatných činností / obed, odpočinková, samoobslužná, rekreačná
činnosť, príprava na vyučovanie/
4. Výchovno-vzdelávacia činnosť /VVČ / v školskom klube
- Striedanie všetkých VVČ / Tematických oblastí výchovy TOV počas týždňa/ :
1. Vzdelávacia TOV – každý deň
2. Spoločensko-vedná TOV
3. Pracovno-technická TOV
4. Prírodovedno-environmentálna TOV
5. Esteticko-výchovná TOV / hudobná, výtvarná/
6. Telovýchovná, zdravotná a športová TOV
5. Program dňa
Z dôvodu dodržovania psychohygieny detí, vychovávateľky zabezpečujú prípravu na
výchovno-vzdelávací proces a relaxačno-oddychové a záujmové činnosti podľa Programu dňa :
1. Odpočinková a rekreačná činnosť – Tiché zamestnanie, rekreačné hry na odpočinok po
vyučovaní
2. Samoobslužná činnosť – Hygiena, úprava školských potrieb, pomôcok, šatne, okolitého
prostredia
3. Obed
4. Odpočinková a rekreačná činnosť - odpočinok po obede a rekreačná činnosť spojená pobytom
vonku- športové, pohybové a spontánne hry, s cieľom zrekreovania sa po vyučovaní, pričom
vychádzame zo záujmov a potrieb detí.
5. Záujmové činnosti - TOV / Krúžková činnosť/
6. Vzdelávacia TOV – príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh, didaktické hry
6. Ďalšie úlohy vychovávateľky
- vykonávať hospitačnú činnosť – najmenej raz za štvrťrok
- skvalitnenie výchovnej práce vychovávateliek štúdiom odbornej literatúry
- vyberať poplatok – úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD - 8,50 € na mesiac, vyberanie 17€ za 2 mesiace
narazdeti v soc. núdzi 0€
- ranná ŠKD – PC učebňa v budove I.stupňa, zapisujeme dochádzku detí. Môžu chodiť i nezapísané deti
a deti z II. stupňa
- využívanie telocvične - vyhradená jeden deň v týždni- vychovávateľky budú chodiť do telocvične podľa
rozpisu
- zaraďovanie do VVČ – mediálnu a environmentálnu výchovu, čitateľskú gramotnosť, počítačovú
gramotnosť, vzájomnú komunikatívnosť, významné výročia, sviatky a dni v škol. roku
- osvojovanie si a využívanie IKT v ŠKD, využívať PC na plnenie úloh v rámci TOV.
- spolupráca s webmajstrom školy – poskytovanie materiálu z činností v oddeleniach
- začleniť do Plánov oddelenia úlohy vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov /POP-ky/
- Plniť úlohy vyplývajúce z celoročných projektov: Boj proti obezite, Čitateľská gramotnosť,
Environmentálna výchova, DOV.
 Výzdoba – nástenka v hlavnej budove :
September- Október
Gloszová, Manasová,
November - December
Kučerová, Máčeková
Január - Február
Manasová, Gloszová,
Marec - Apríl
Máčeková, Kučerová
Máj - Jún
všetky
 Plán organizovania spoločných podujatí :
- Imatrikulácia
- Mikuláš v ŠKD
- Karneval
- Vynášanie Moreny
- Veľkonočné trhy
- Deň matiek - vystúpenie
- MDD- zábavné popoludnie
- Olympiáda ŠKD
- Vystúpenie pre MŠ
- Plavba loďou
- Karaoke
- Zumba maratón
- ŠKD-dance
INÉ : Časopis Klubáčik, beseda so psychologičkou
Plán aktivít v rámci školy :
- Pohľadnice pre učiteľov dôchodcov – Vianoce
- Darčeky na zápis detí do 1. ročníka
- Zapájanie sa do súťaží v rámci školy podľa vlastného uváženia – participácia s MZ I.
stupeň
- Spolupráca s inými organizáciami mimo školy : CVČ, Mestská knižnica,
- Aktuálna výzdoba učební a chodieb školy – Šarkaniáda, Snehuliakiáda, Kvietkovo
 Zadelenie detí do oddelení :
odd.
vychovávateľka
triedy
I.
Kučerová Božena
1.A
II.
Mgr.Gloszová Martina
2.A
vyučujúci
miestnosť
3.B
Kostková, Gardonová,
2.podlažie - ŠKD
4.A
Baková, Majtánová
1.podlažie - ŠKD
III.
Manasová Monika
2.B
4.B
Jančovičová, Bezáková
3. podlažie. v 2.B
IV.
Máčeková Zlatica
1.B
3.A
Sokolová, Zemánková
1.podlažie v 1.B

Brigády na školskom dvore : všetky oddelenia naraz - štvrtky
11., 25.
9., 23.
6., 20.
4. 18.
22.

september
október
november
december
január
5. 19.
12. 26.
16. 30.
14. 28.
11. 25.
február
marec
apríl
máj
Jún
POPLATKY v ŠKD za 1 mesiac:
8,50 € - poplatok za pobyt v ŠKD
0€
- v hmotnej núdzi
Záujmové činnosti v ŠKD a ich ciele :
Spoločensko – vedná TOV :
o rozvoj priateľských vzťahov
o kultúrny spôsob vyjadrovania, správanie sa, komunikatívnosť
o boj proti obezite – zdravý životný štýl, pohyb, šport, strava
o zdravý životný štýl
o konzumácia mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny - zdravá výživa
o vzájomná úcta v rodine, slušné vyjadrovanie, komunikovanie, asertivita
o pestovať kladný vzťah k prírode a okoliu ochrana životného prostredia
o uskutočňovať environmentálne aktivity
o ľudské práva a deti v ŠKD a ich osvojenie deťmi
o viesť k láske k rodnému mestu, poznávaním kultúrnych a histor. pamiatok
Esteticko – výchovná oblasť TOV :
o rozvíjať cit pre krásu
o zapájať sa do určitých výtvar. podujatí v rámci školy
o rozvíjať výtvarné myslenie, predstavivosť a fantáziu
o pestovať zmysel pre organizáciu práce
o utvárať vzťah k dramatickému umeniu
o kultivácia hovoreného prejavu
o vzbudiť u detí záujem o literatúru
o výtvarné prejavy k významným dňom v roku
o kladný vztah k hudbe, ľudovým piesňam
o zapájanie sa do výtvarných súťaží v rámci školy
o environmentálne prvky vo výtvarnej práci detí
Pracovno – technická oblasť TOV :
o
o
o
o
o
o
o
o
rozvoj tvorivosti, fantázie, estetického cítenia
rozvoj aktivity, samostatnosti
rozvíjať pracovné zručnosti, šikovnosti, presnosť pri konštrukčných prácach
dbať na bezpečnosť pri práci, najmä pri strihaní
využívať rôzny a najmä odpad. materiál – environmrnt. výchova
utvárať kladný vzťah k práci, radosť z vlastnej práce
samoobslužné práce detí, poriadok v šatni, v triede, na chodbách
rozvoj tvorivosti pri tvorivých dielňach
Prírodovedno – environmentálna TOV:
o rozvíjať kladný vzťah k prírode
o rozširovať poznatky o všetkom čo nás obklopuje
o vnímať krásu prírody všetkými zmyslami
o citlivý vzťah k živej prírode
o ochrana prírody, starostlivosť o zvieratá v zime
o význam prírody pre člověka
o poznávanie jes. plodov, ovocie, zelenina– zdravá výživa
o domáce zvieratá – dobytok a mliečne výrobky a zvýšenie jej konzumácie
o enviromentálna výchova, využívanie odpadového materiálu na činnost
o zber batérií, papiera apod.
Telovýchovná, športová a zdravotná oblasť TOV :
o sebadisciplína, zdravá súťaživosť
o poznávať pohybové hry, základné činnosti športových hier
o rozvíjať rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť, pohybovú výkonnosť
o upevňovať kolektívnosť, družnosť, čestnosť a disciplínu pri hrách
o základy prve pomoci, ošetrenie drobných poranení
o dopravná výchova a osvojovanie si vedomostí pomocou časopisu Mladý záchranár
o čo najviac využívať pohyb detí na školskom dvore a využívať prirodzené organizačné
schopnosti detí,
o zdravý životný štýl, zaraďovať čo najviac pobytu vonku a šport. Vyžitie
o využívať telocvičnu a školský dvor na pohyb – boj proti obezite
Plán stretnutí MZ :
1. 25. august -
- Výchovno-vzdelávacia činnosť v šk. roku 2013-2014
- organizačné pokyny k začiatku šjkol. roka
- schválenie Plánu MZ - úlohy vychovávateliek, plán podujatí v rámci
ŠKD
-
výchovný program ŠKD, tvorba týždenných plánov
projekty v ŠKD
tvorba súborov v oddeleniach
príprava Imatrikulácie
zadeľovanie detí do oddelení
úprava tried
dokumentácia oddelenia
úväzky vychovávateliek, pohotovosti, otváranie,
prehľad obedovania
diskusia
2. 19. november
-
vyhodnotenie činnosti ŠKD za 1. štvrťrok
podujatia a aktivity v nasledujúcom období
metodický materiál - projekty ŠKD
diskusia
3. 21. január
-
vyhodnotenie činnosti v 2. štvrťroku
príprava spoločných podujatí v 3. štvrťroku
metodický materiál – jarné zvyky a tradície
diskusia
4. 15. apríl
-
vyhodnotenie za 3. štvrťrok
aktivity v 4. štvrťroku
metodický materiál - beseda s psychologičkou
diskusia
5.
- vyhodnotenie činnosti MZ a výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD
- diskusia
17.jún
V Piešťanoch, 28.augusta 2014
Vypracovala : Kučerová Božena
Základná škola, Holubyho 15, Piešťany
Školský rok 2014 / 2015
Vypracovala : Kučerová Božena
Download

MZ ŠKD - plán 2014/2015.pdf