Základná škola s materskou školou v Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
PLÁN PRÁCE
ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Plán práce ŠKD vychádza z analýzy Plánu práce na šk. rok 2012/2013 a bude sa riadiť
Plánom práce školy 2013/2014, Výchovným programom ŠKD a Pedagogicko-organizačnými
pokynmi MŠ SR pre školy a školské zariadenia na školský rok 2013/2014.
ANALÝZA PLÁNU PRÁCE ŠKD v školskom roku 2012/2013
V školskom roku 2012/2013 ŠKD navštevovalo 37 detí. Zrealizovali sme všetky
naplánované akcie, súťaže a besedy. Do každého oddelenia sme zakúpili školské pomôcky, do
herne sme zakúpili nový nábytok, hračky spoločenské hry. Rodičia platili povinný mesačný
poplatok 7,00 eur.
CHARAKTERISTIKA ŠKD
Výchova je proces dynamický, menlivý a kreatívny. A taká je aj naša práca v školskom
klube detí. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo
rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov, vychovávateliek. Táto činnosť je prepojená
s výchovným pôsobením po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v školskom klube detí je
jednou z najznámejších a je veľmi významnou formou starostlivosti o deti mladšieho školského
veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube detí
zdôrazňujeme potrebu, aby sa výchova mimo vyučovania nestala pokračovaním vyučovacieho
procesu a nebola určitou formou doučovania, ale mala by napomáhať k prehlbovaniu a pevňovaniu
získaných vedomostí vrámci vyučovania. Rešpektovanie vekových osobitostí žiakov, hygienických
zreteľov, prihliadanie na intenzitu zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom
klube detí je závislá na školskom vyučovaní, pričom je dôležitou organickou jednotou učebného
procesu s výchovou mimo vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a
vychovávateľov.
Náš školský klub ponúka:
bezpečnosť a priateľstvo,
toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru,
estetické prostredie,
rozmanitý program,
aktivity rozvíjajúce kreativitu,
činnosti podporujúce tímovú prácu a vytrvalosť,
podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti,
rozvoj komunikačných schopnosti,
zdravý životný štýl,
rovnosť príležitostí,
otvorenosť k svojmu okoliu.
ZAMERANIE ŠKD
Výchovný program nášho ŠKD vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a
vzdelávania (zákon 245/2008), z kľúčových kompetencií žiaka základnej školy, a z vlastnej
koncepcie.
.
Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú
humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností a schopností detí
získaných na vzdelávaní v základnej škole. Preferujeme, rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za
prípravu na vyučovanie a za vlastné konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj
osobnosti. Režim dňa v ŠKD zohľadňuje striedanie činností, pričom rešpektuje najmä potrebu
žiakov na oddych, relaxáciu, osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a pokoj pri písaní
školských úloh.
Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať:
 Zlepšením materiálnych a priestorových podmienok na realizovanie špecifickej záujmovej
činnosti
 Orientovaním ďalšieho vzdelávania vychovávateľov na problematiku ochrany detských a
ľudských práv a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE DIEŤAŤA V ŠKD
Výchovou a vzdelávaním mimo vyučovania v nadväznosti na výchovno-vzdelávaciu
činnosť školy primárneho vzdelávania umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho
vedomostí, záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt. Podporujeme vytváranie
vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času.
Posilňujeme jeho úctu k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam, základným slobodám,
porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.
Kľúčové kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú a navzájom prelínajú
v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej činnosti a
účasťou na výchovno-vzdelávacích aktivitách. Kľúčové kompetencie dieťaťa sú výsledkom
obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD.
Kľúčové kompetencie chápeme ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým
a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD.
Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym
osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD:
1, Kompetencia učiť sa učiť:
rieši nové, neznáme úlohy a situácie
zúčastňuje sa vedomostných súťaží
prejavuje záujem o nové informácie
2, Komunikačné kompetencie:
zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor
vypočuje si opačný názor
rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT
prijíma spätnú väzbu
3, Sociálne kompetencie:
vlastným postupom rieši jednoduché konflikty
pomenuje svoje potreby, city a pocity
presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti
rešpektuje úlohy skupiny
efektívne spolupracuje v skupine
uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením
uvedomuje si potreby ostatných žiakov
zvládne jednoduché stresové situácie
4, Pracovné kompetencie:
prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh
plánuje a hodnotí svoje činnosti
prijíma nové informácie a poznatky
dokončí prácu
kultivuje svoju vytrvalosť
plní si povinnosti
ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život
rozvíja manuálne zručnosti
5, Občianske kompetencie:
uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb
uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie
je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení
prejavuje úctu k rodičom a starším osobám
6, Kultúrne kompetencie:
pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu
rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie
rešpektuje iné kultúry a zvyky
prijíma kultúrne podnety
je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine
ovláda základy kultúrneho správania (pozdrav, podanie ruky...)
kultivuje svoj talent
Formy a metódy výchovy a vzdelávania
Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou
detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na
priamych zážitkoch. Činnosti vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti,
potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.
Program je plnený formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca),
ponukou vzdelávacích, oddychových, rekreačných a spontánnych aktivít.
Formy práce pri spontánnej činnosti:
odpočinok, čítanie kníh a časopisov,
tematické hry (domov, rodina, škola doprava...),
konštruktívne hry so stavebnicou,
stolné hry, skladanie obrázkov,
voľné kreslenie, vymaľovávanky, doplňovačky,
dramatizácia rozprávky.
Formy práce pri riadenej činnosti:
vychádzky s pozorovaním,
technické práce s rôznymi druhmi materiálu,
ručné práce s využitím rôznych výtvarných techník,
práce s knihou,
súťaživé hry, didaktické hry,
hudobne pohybové hry,
športové hry.
Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti:
pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním,
experimentovanie,
hra, individuálna práca,
vlastná tvorba, aktivizujúce hry,
práca vo dvojici, v skupine, partnerská „výuka“,
samostatné a skupinové riešenie problémov,
hodnotenie, sebahodnotenie.
Metódy používané pri riadenej činnosti:
rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,
vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií,
rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu,
prezentácia výsledkov atď.
Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie sú zahrnuté
do týždennej skladby činností. Súčasťou programu je zvýšená príprava na vyučovanie.
Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa:
požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje
a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí,
požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe
vlastného záujmu a dobrej motivácie,
požiadavka záujmovosti s prvkami pestrosti,
požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nej mohli byť úspešné všetky deti, aby
sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na jej realizácií aj hodnotení,
požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj po hodnotení
ukončenej činnosti,
požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho
snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím.
Tematické oblasti výchovy
Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických
činnostiach:
- vzdelávacia, (príprava na vyučovanie)
- oddychová, (individuálne zamestnanie)
- rekreačná.
Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú,
mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu.
Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích
činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo
umožňuje komplexný rozvoj osobností detí .
Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa/žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie
uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať
realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických
oblastiach výchovy a aktivitách.
Konkrétne špecializované ciele sa uvádzajú v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný
školský rok.
Vzdelávacia činnosť (príprava na vyučovanie)
Príprava na vyučovanie nebude počas školského roku zameraná len na samotné
vypracovávanie domácich úloh, ale hlbšie sa buďme venovať vzdelávacej činnosť v rámci ŠKD.
Slovenský jazyk a literatúra: práca s knihou – plynulosť čítania, čítanie s porozumením,
reprodukcia textu, hravé čítanie (rozvíja fantáziu, aktivitu a tvorivosť) vyhľadávanie faktov, práca
s encyklopédiami, atlasmi, slovníkmi – vyhľadávanie a overovanie faktov, gramatické cvičenia.
Písanie: precvičovanie, získavanie zručností v písaní a rozvoj jemnej motoriky.
Matematika: cvičenia, logické úlohy a geometrická predstavivosť(trojrozmerné a priestorové
videnie
).
Cudzie jazyky: rozvíjanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky a čítanie textu.
Výchovným predmetom sa budeme hlbšie venovať v rámci individuálnej a oddychovej činnosti.
Prírodoveda, vlastiveda a environmentálna výchova: činnosť v týchto predmetov bude zameraná na
hlbšie
vysvetľovanie
a
názorné
ukážky
danej
témy
učiva.
Na podporu hravého prístupu k učeniu použijeme didaktické hry, doplňovačky, jazykolamy,
zmyslové hry, tematické kvízy, pamäťové hry, rozvíjanie slovnej zásoby, internet.
Oddychová činnosť (individuálne zamestnanie)
Oddychová činnosť je zameraná na rozvoj samostatnosti a vlastnej organizácie času
stráveného v ŠKD. Počas tejto činnosti sa deti budú hrať rôzne spoločenské hry, kartové hry a
tvorivé aktivity . Budú skladať stavebnice, kresliť a vymaľovávať. V tejto oblasti podporujeme
rozvoj samostatnosti, tvorivosti, spoločenského vytvárania vzťahov a rozvoja individuálneho
cítenia. Tvorivé aktivity budú zamerané na rozvoj estetického cítenia, tvorivosti, jemnej motoriky a
záujmovej činnosti. Záujmová činnosť bude zameraná na: spoločensko-vednú, prírodovednoenvironmentálnu, esteticko-výchovnú a pracovno-technickú činnosť.
V rámci oddychovej činnosti sa uskutočňuje aj individuálne zamestnanie detí a
realizujeme ho ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením
odpočinku žiakov je voľba činnosti, ktorá môže byť ovplyvnená samotným žiakom, podľa
individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená
činnosť bola skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktovom prostredí.
V takomto prostredí sa žiaci môžu: hrať námetové a stolové hry, hry s hračkami, kresliť, prezerať
detské knihy a časopisy, venovať sa čítaniu alebo práci na počítačoch. Okrem toho môže prebiehať
aj premietanie video rozprávok, hry na koberci, neformálne rozhovory so žiakmi.
1. spoločensko-vedná činnosť:
Vštepovať deťom zásady disciplíny, kolektívnosti. Formovať v deťoch pojmy ako
tolerancia, humanita – oblasť ľudských práv. Zamerať sa na zdravotnú prípravu, protipožiarnu
prípravu, dopravnú prípravu. Budovať v deťoch kladný vzťah k prírode, okoliu, národu,
(poznávanie okolia krajiny, poznávanie tradícií – sviatky, úcta k starším)
Ciele:
- spolurozhodovať o živote v skupine
- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie
- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
- vyjadrovať vlastný názor
- vedieť vypočuť opačný názor
- využívať všetky dostupné formy komunikácie
- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa
- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty
- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať
2.prírodovedno- enviromentálna činnosť:
Viesť deti k ochrane a tvorbe životného prostredia vlastným príkladom, získavať
vedomosti a zručnosti na základe samostatnej práce detí v priamom kontakte s prírodou
(prírodovedné vychádzky, výstavky prírodnín, pozorovanie prírody, používanie prírodného
materiálu v rôznych činnostiach týždenného plánu).
Ciele:
- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia
3.esteticko–výchovná činnosť:
Učiť deti kultivovanému vyjadrovaniu, spôsobu správania a vystupovania, vnímať a
prežívať krásu okolo seba. Využívať formy recitácie, spevu, tanca, maľovania, modelovania a iných
techník. Pestovať lásku k hudbe, schopnosť vnímať prejavy rôzneho žánru (poézia, hudba,
maľovanie...). Rozvíjať predstavivosť, fantáziu vlastnou tvorbou rozprávok, riekaniek, výtvarného
vyjadrovania. Táto činnosť je zameraná na jednotlivé výchovy zvlášť.
Ciele:
- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
- rozvíjať základy vzťahu k umeniu
- rozvíjať talent a špecifické schopnosti
- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností,
- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia,
- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení,
- objavovať krásu v bežnom živote.
4.pracovno-technická činnosť:
Formovať základné pracovné zručnosti, návyky a schopnosti, rozvíjať tvorivosť, učiť
deti zužitkovať prírodný, odpadový materiál pri svojich prácach, pochopiť význam techniky ako
zložky ľudskej kultúry. Upevňovať vzťah k práci, chápať význam pre spoločnosť (práca s rôznym
materiálom), montážne a demontážne práce so stavebnicami, besedy (zaujímavé povolania rodičov)
a exkurzie do rôznych podnikov v rámci obce: pekáreň, Kovaplet, pizzeria, knižnica, lekáreň,
obecný úrad, farský úrad, koniareň...
Ciele:
- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele
- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
- vedieť spolupracovať so skupinou
- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
- získavať základy zručností potrebných pre praktický život
 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov
Rekreačná činnosť
Má charakter výdatnej pohybovej a telovýchovnej činnosti, ktorú deti vykonávajú,
podľa možností, vonku na školskom dvore, ihrisku, preliezačkách a v triede. Táto činnosť je
skutočne výdatná, zaraďujeme ju už pri prejave strednej únavy, pomáha žiakom odreagovať sa,
odstrániť únavu. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu. Pri
rekreačnej činnosti využívame formy: pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v
miestnosti a telocvični.
Pohybová a telovýchovná činnosť:
Dbať na pozitívne ovplyvňovanie fyzického a psychického zdravia, rozvíjať pohybovú
aktivitu rôznymi hrami, pohybom odbúravať a usmerňovať nadbytočnú energiu, vyvolávať radosť a
relax.
Ciele:
- kultivovať základné hygienické návyky
- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
- pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog
- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy
-poznať základné princípy zdravého životného štýlu
rozvíjať športový talent a schopnosti
-
Materiálno-technické priestorové podmienky
Materiálne podmienky:
I. oddelenie ŠKD pracuje v triede ZŠ a II. oddelenie má samostatnú herňu.
Pre deti v ŠKD sú zabezpečené : ležadlá, televízor, DVD prehrávač, CD-prehrávače, detské
divadielko s maňuškami, lezecká stena, športové náčinie, spoločenské hry, knihy
a skladačky, hračky, maliarske stojany, stoly a potreby na výtvarnú výchovu.
pri hrách na školskom dvore využívame zatrávnené detské ihrisko s preliezačkami a
pieskoviskom. ŠKD má možnosť využívať futbalové ihrisko s umelou trávou a telocvičňu.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
Školský klub berie zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických
podmienok a ochranu ich fyzického a duševného zdravia v čase ich pobytu v klube.
Podmienky pre bezpečné pôsobenie:
všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá pripravuje obedy, vrátane nápojov
miestnosť ŠKD je svetlá, pravidelne vetraná, s tečúcou vodou
s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací deň a priebežne
pred rôznymi akciami
pre deti je spracovaný Vnútorný poriadok školy pre ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste
v priestoroch ŠKD
v prípade úrazu je žiakom podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch je kontaktovaný rodič,
prípadne lekár
školský klub je svojím prostredím ochranou pred násilím, šikanovaním a všetkými
patologickými javmi,
dôraz v ŠKD kladieme na rešpekt a plnenie potrieb jedinca.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov
Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov v školskom klube je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod,
ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení žiaka budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov
na úspešných a neúspešných.
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať
vývoj žiaka.
Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať
do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského
zariadenia
Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších
školských aktivít. Na hodnotenie pedagogických pracovníkov školského klubu budeme používať
tieto metódy:
pozorovanie (hospitácie)
rozhovor
hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy
vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)
Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia ŠKD je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie
o tom, ako sú deti schopné zvládnuť požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela,
ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠKD.
Pravidelne monitorujeme:
podmienky na výchovu
spokojnosť s vychovávateľkami
prostredie školy
úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Kritériom pre nás je:
spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
kvalita výsledkov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
dotazníky pre žiakov a rodičov
Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (ďalej len ĎVPZ) má veľký dopad na
celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je
súčasťou ročného plánu školy.
Tento systém má tieto ciele:
uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe
udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať)
pedagogických zamestnancov
motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti (rozširujúce štúdium, dokončenie II. stupňa VŠ)
zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu
efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.
pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj
školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba
pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch) atď.
pripravovať pedagogických zamestnancov na prácu s modernými materiálnymi
prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe,
podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov
sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií
prostredníctvom efektívneho informačného systému
pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie
ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a odborného
zamestnanca školy
každý pedagogický i odborný zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho vzdelávania za
rovnakých podmienok
Činnosť v ŠKD bude v jednotlivých mesiacoch zameraná na danú tému, podľa ktorej sa
budú odvíjať jednotlivé aktivity vo výchovno-vzdelávací činnostiach.
V rámci ŠKD budeme uskutočňovať aj prázdninovú činnosť pod názvom Klubáčik. Činnosť
Klubáčika bude prebiehať v dňoch 30.10. 2013 (oznam 10.10.2013), 3.2.2013 (oznam 10.1.2014),
24. a 25.2. 2014 (oznam 5.2.2014) letné prázdniny 7.-.11.7.2014. Činnosť bude zameraná na
oddychovú a rekreačnú činnosť.
Počas školského roka budeme v ŠKD robiť rôzne súťaže a budeme sa zúčastňovať podujatí, ktoré
vyhlási CVČ v Pezinku.
PLÁN VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Mesiac
IX.
Činnosť
SEPTEMBER 2013 – téma Pani jeseň
Náplň
Oddychová činnosť
Individuálne zamestnanie
Rekreačná činnosť
Príprava na vyučovanie
spoločensko-vedná činnosť: organizácia v ŠKD,
oboznámenie s bezpečnosťou, slušné správanie v ŠKD,
na školskom dvore, na vychádzke a v jedálni,
rozprávanie o príchode jesene, znaky a činnosti,
tajničky na jesennú tému
prírodovedno-environmentálna činnosť: pozorovanie
prírody
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: jeseň
na papieri (vytváranie koláží, odtláčanie listov,...),
výroba jesennej výzdoby, modelovanie so slaného
cesta
hudobná činnosť: počúvanie najobľúbenejšej piesne
detí
literárna činnosť: jesenné básne
pracovno-technická činnosť: beseda o vytváraní si
pozitívneho vzťahu k práci, úprava priestorov ŠKD a
starostlivosť o kvety
spoločenské hry, hry na koberci, kolové hry a kartové
hry, zábavné hry
hry na školskom dvore, hry na preliezačkách, lezenie
na horolezeckú stenu, vychádzka, súťaž v preskakovaní
na švihadle, tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry
s bábkami a hračkami
Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
Ciele: venovať sa aktivitám v prírode
 Vytvárať podmienky pre rozvoj tvorivosti
 Pestovať v deťoch správne zameranie na spoznávanie prírody a jej ochranu
Kompetencie:
 Dieťa zvládne motoriku rúk.
 Pozná nové zaujímavé techniky.
 Vie kreatívne myslieť a tvoriť, naučí sa využiť svoje schopnosti.
 Aktívne využije spoločné voľné odpoludnie spolu s rodičmi a vychovávateľkou.
Prierezové témy:
 Osobnostný a sociálny rozvoj – sociálna komunikácia v škole ,v rodine
Mesiac
X.
Činnosť
OKTÓBER 2013 – téma Úcta ku starším
Náplň
Oddychová činnosť
Individuálne zamestnanie
Rekreačná činnosť
Príprava na vyučovanie
spoločensko-vedná činnosť: tematický rozhovor o
starých rodičoch, pomoc a starostlivosť,
prírodovedno-environmentálna činnosť: kvíz o ochrane
prírody, ochrana prírody: triedenie odpadu, kde patrí
odpad a kde nie, kvíz o ochrane prírody,
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: výroba
darčeku pre starých rodičov, koláž z odpadového
materiálu, modelovanie z hmoty, vymaľovanie,
vystrihovanie a kreslenie jesenných stromov, listov,
výroba halloweenskej výzdoby
hudobná činnosť: rôzne hudobné štýly súčasnosť a
minulosť
literárna činnosť: rozprávka pre babku a dedka
pracovno-technická činnosť: vytváranie mesta zo
stavebníc (celo mesačná činnosť)
dychové cvičenia, spoločenské hry, hry so
stavebnicami, hry na koberci, zábavné hry, hry podľa
vlastného výberu detí,
pravidlá futbalu a hokejbalu, loptové hry, vychádzka,
súťaž v strieľaní na bránu, lezenie na horolezeckú
stenu, tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s
bábkami a hračkami
Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – dopravné značky a svetelná
signalizácia
Ciele:
 Venovať sa vzťahu k starším ľudom.
 Zameranie detí na budovanie si vzťahu.
Kompetencie dieťa:
 Dokáže spolupracovať s ostatnými a rešpektovať ich.
 Má pozitívny vzťah ku starším ľuďom.
 Vie tvorivo pracovať a premýšľať.
 Trávi voľný čas so starými rodičmi.
Prierezové témy
 Osobnostný a sociálny rozvoj – efektívne riešenie konfliktov v škole a v rodine
 Pomoc starým rodičom
 Tvorba projektu a prezentačné práce – rozvíjať u žiakov schopnosť poznať sám seba a svoje
schopnosti, spolupracovať v skupine
Mesiac
XI.
Činnosť
NOVEMBER 2013 – téma Čarodejnice a strašidlá
Náplň
Oddychová činnosť
Individuálne zamestnanie
Rekreačná činnosť
Príprava na vyučovanie
spoločensko-vedná činnosť: voľné rozprávanie o
heloweene, strašidlách a čarodejniciach, pomôcť
deťom pochopiť rozdiel medzi skutočnosťou a
výmyslom
prírodovedno-environmentálna činnosť: vychádzky,
hľadanie a zber šišiek, rozpoznávanie ihličnatých
stromov, kvíz o stromoch
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: výroba
masiek, výroba svietnikov, využitie šišiek na výtvarnú
prácu
hudobná činnosť: hudobné nástroje
literárna činnosť: čarodejnícke rozprávky
pracovno-technická činnosť:
uvoľňovacie cvičenia, kartové a stolové hry, hry na
koberci, zábavné hry a hry podľa vyberú detí
pravidlá vybíjanej a vybíjanej v kruhu, lezenie na
horolezeckú stenu, hry v telocvični, súťaž v
zábavných súťažiach, vychádzka, tvorivé hry,
hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a hračkami
Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
Ciele
 Vytvárať podmienky na rozvoj tvorivosti a fantázie.
 Priblížiť deťom svet čarodejníc a strašidiel.
 Rozvíjať pozitívne vzťahy medzi deťmi, zdôrazniť význam priateľstva.
 Deti učíme ako majú rozlišovať realitu a fikciu.
Kompetencie
 Dieťa sa učí kreatívne myslieť a tvoriť, uplatniť si svoje schopnosti pri vykonávaní rôznych
aktivít.
 Dokážeme rozlišovať dobro a zlo, rozdiel medzi vymysleným a skutočným.
 Nadobudne nový vzťah k sebaovládaniu.
Prierezové témy:
 Osobnostný a sociálny rozvoj – zabrániť prejavom neadekvátnych agresívnych reakcií
 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – príprava na karneval: výzdoba, masky
 Environmentálna výchova – rešpektovanie životného prostredia a chápať jeho vplyv na
človeka
Mesiac
XII.
Činnosť
DECEMBER 2013 – téma Vianočné snívanie
Náplň
Oddychová činnosť
Individuálne zamestnanie
Rekreačná činnosť
Príprava na vyučovanie
spoločensko-vedná činnosť: svetové a slovenské
Vianoce, tradície, porovnávanie, kvíz o Vianociach
prírodovedno-environmentálna činnosť: pozorovanie
prírody na vychádzke, prečo potrebujme vodu
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: výroba
maličkostí na predaj – Vianočné trhy, výroba
vianočných prianí, vianočná výzdoba, modelovanie z
domácej plastelíny
hudobná činnosť: spievanie kolied a koledovanie
literárna činnosť: vianočný komiks spoločná práca na
celý mesiac
pracovno-technická činnosť: upratovanie ŠKD –
hračky, papiere, knihy
spoločenské hry, hry v kruhu, oddychové cvičenia,
kartové hry, hry so stavebnicami, hry podľa vlastného
výberu detí
atletika – pravidlá a disciplíny, lezenie na horolezeckú
stenu, hry v telocvični, vychádzka, hry na snehu a
súťaž v hádzaní snehovými guľami. súťaž šikovnosti,
tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a
hračkami
Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – bezpečnosť na ceste
Ciele:
 Vytvárať podmienky pre rozvoj tvorivosti, predstavivosti a fantázie
 Podporovať a podnecovať u detí nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu
 Učiť prostredníctvom zážitkového vyučovania
 Rozvíjať u detí aktívne používanie zručnosti
 Prostredníctvom vlastných produktov pestovať u detí radosť z obdarovania
Kompetencie dieťa:
 Ovláda prácu s rôznymi nástrojmi.
 Vie si zvoliť správne motívy na vyjadrenie zadaných alebo zvolených materiálov.
 Dokáže byť empatický, nájde si svoje miesto v kolektíve a zároveň rozvíja svoju
individualitu.
Prierezové témy:
 Osobnostný a sociálny rozvoj – prejavovanie pozitívnych citov k iným ľuďom
 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti- schopnosť prezentovať sám seba
 Multikultúrna výchova – rozozná dobro a zlo v živote
Mesiac
I.
Činnosť
JANUÁR 2014 – téma Zimné zápolenie
Náplň
Oddychová činnosť
Individuálne zamestnanie
Rekreačná činnosť
Príprava na vyučovanie
spoločensko-vedná činnosť: bezpečnosť počas zimy –
úrazy a prvá pomoc, otužovanie, strava, kvíz o prvej
pomoci
prírodovedno-environmentálna činnosť: vychádzka a
pozorovanie zimnej prírody, zimný spáči- rozprávanie
o zvieratkách
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: zima na
papieri
hudobná činnosť: opera – čo je to zaujímavosť,
počúvanie a pozeranie vystúpení
literárna činnosť: zimná rozprávka
pracovno-technická činnosť: vytváranie pozitívnych
návykov k práci, starostlivosť o kvety a upratovanie
ŠKD
uvoľňovacie cvičenia, stolové a kartové hry, zábavné
hry, hry na koberci, kolové hry, hry podľa vlastného
výberu detí
pravidlá basketbalu, hry na snehu, lezenie na
horolezeckú stenu, hry v telocvični, vychádzka, súťaž v
hádzaní na kôš, súťaž v zimných športoch (sánkovanie,
gúľanie sa po snehu, hod snehovou guľou)tvorivé hry,
hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a hračkami
Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
Ciele:
 Pestovať vzťah k aktívnemu odpočinku v prírode
 Naučiť sa správnym návykom v obliekaní sa počas zimných mesiacov
 Uvedomiť si význam technických podmienok dopravy
 Pestovať pozitívny vzťah ku zvieratám
Kompetencie:
Dieťa:
 Vie a chápe ako využiť vhodné poveternostné podmienky na pobyt v prírode a vie sa im
prispôsobiť.
 Rozozná potenciálne hrozby v doprave a vie na ne vhodne reagovať.
 Je empatické nielen k ľuďom, ale i k prírode.
Prierezové témy:
 Ochrana života a zdravia - riešenie mimoriadnych situácií, civilná ochrana
 Environmentálna výchova pomoc pri prezimovaní vtáctva v školskej záhrade
Mesiac
II.
Činnosť
FEBRUÁR 2014 – téma Karneval a cirkus
Náplň
Oddychová činnosť
Individuálne zamestnanie
Rekreačná činnosť
Príprava na vyučovanie
spoločensko-vedná činnosť: Prišiel k nám cirkus –
tematické rozprávanie o karnevale a cirkuse, život v
cirkuse, cirkusové vystúpenie detí v ŠKD (súťaž o
naj...)
prírodovedno-environmentálna činnosť: ochrana
zvierat, ako môžu deti pomôcť týraným zvieratkám
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: výroba
masiek, cirkusových potrieb, karnevalová výzdoba,
modelovanie
hudobná činnosť: kvíz o hudobných štýloch
literárna činnosť: cirkusová rozprávka
pracovno-technická činnosť: práca naša každodenná –
správny prístup k pomoci rodičom
uvoľňovacie cvičenia, kartové a stolové hry, hry na
koberci, zábavné hry a hry podľa vyberú detí
pravidlá gymnastiky, hry v telocvični, lezenie na
horolezeckú stenu, vychádzka, hry na snehu, súťaž v
stavaní postáv zo snehu, zábavné súťaže, tvorivé hry,
hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a hračkami
Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – výbava cyklistu a bicykla
Ciele
 Vytvárať podmienky na rozvoj tvorivosti a fantázie.
 Venovať sa aktivitám v prírode.
 Priblížiť deti k ľudovým tradíciám našich predkov na tému karneval a cirkus.
 Rozvíjať pozitívne vzťahy medzi deťmi, zdôrazniť význam priateľstva.
 Kvalitnou a pestrou činnosťou dávať deťom podnety pre získavanie vzťahu k sebaovládaniu.
Kompetencie:
Dieťa:
 Sa učí kreatívne myslieť a tvoriť, uplatniť svoje schopnosti pri vykonávaní rôznych aktivít.
 Dokáže byť empatické, nájde si svoje miesto v kolektíve a zároveň rozvíja svoju
individualitu.
 Nadobudne nový vzťah k sebaovládaniu.
Prierezové témy:
 Osobnostný a sociálny rozvoj – zabrániť prejavom neadekvátnych agresívnych reakcií
 Multikultúrna výchova –vzájomná tolerancia a rešpektovanie odlišných názorov, postojov
hodnôt iných ľudí v medziľudských vzťahoch a komunikácii v ŠKD
 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – príprava na karneval: výzdoba, masky
 Environmentálna výchova – rešpektovanie životného prostredia a chápanie jeho vplyvu na
človeka
Mesiac
III.
Činnosť
MAREC 2014 – téma Kniha, knižka, knižočka
Náplň
Oddychová činnosť
Individuálne zamestnanie
Rekreačná činnosť
Príprava na vyučovanie
spoločensko-vedná činnosť: tematický rozhovor na
tému čítam, čítaš a čítame, pozitívny vzťah ku knihám
a čítaniu, návšteva v knižnici
prírodovedno-environmentálna činnosť: jarné
prebúdzanie prírody, znaky jari
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť:
ilustrácie do knižky, jarná a veľkonočná výzdoba,
maľovanie, kreslenie a vystrihovanie
hudobná činnosť: jarné piesne
literárna činnosť: tvorba rozprávky, básní a príbehov
pracovno-technická činnosť: výroba obalu knihy,
starostlivosť o kvety a upratovanie ŠKD
dychové cvičenia, spoločenské hry, hry so
stavebnicami, hry na koberci, zábavné hry, hry podľa
vlastného výberu detí
pravidlá volejbalu a prehadzovanej, lezenie na
horolezeckú stenu, vychádzka, hry v telocvične, hry na
školskom dvore, súťaž v predhadzovaní a hádzaní
lopty, tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s
bábkami a hračkami
Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
Ciele:
 Pestovať v deťoch lásku.
 Vytvoriť podmienky pre rozvoj tvorivosti. Naučiť deti prírodu nie len spoznať, ale ju i
rešpektovať.
 Vytvorenie spoločného herbára.
Kompetencie:
Dieťa:
 Dokáže rozoznať základné rastliny nachádzajúce sa v regióne.
 Má rozvinutú motoriku rúk, pracuje bezpečne so základným záhradníckym náradím.
Prierezové témy:
 Multikultúrna výchova – akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj
tolerancie
 Ochrana života a zdravia - pohyb a pobyt v prírode
Tvorba projektu – prezentovať svoju prácu a vedieť si ju verbálne obhájiť
Mesiac
IV.
Činnosť
APRÍL 2014 – téma Pre našu zem
Náplň
Oddychová činnosť
Individuálne zamestnanie
Rekreačná činnosť
Príprava na vyučovanie
spoločensko-vedná činnosť: tradície na Veľkú noc svet
a Slovensko, tematický rozhovor o Veľkej noci,
stravovanie na jar , očistenie organizmu
prírodovedno-environmentálna činnosť: Naša zem – čo
je Zem, ako sa k nej správať, čo je dobré a čo je zlé,
deti pri záchrane Zeme, kvíz o zemeguli
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná výchova: výroba
veľkonočných pohľadníc, maľovanie zemegule, zvierat
a rastlín, modelovanie zo slaného cesta
hudobná činnosť: hudobné nástroje
literárna činnosť: rozprávky o ochrane Zeme
pracovno-technická činnosť: výroba zemegule, ako sa
pracuje na jar na poli a v záhrade
uvoľňovacie cvičenia, stolové a kartové hry, zábavné
hry, hry na koberci, kolové hry, hry podľa vlastného
výberu detí
posilňovacie cvičenia, vychádzka, loptové hry a hry na
školskom dvore, lezenie na horolezeckú stenu,
preliezačky a skákanie škôlky, zábavné hrynaháňačky, tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s
bábkami a hračkami
Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – dopravné prostriedky
Ciele:
 Pestovať v deťoch správne zameranie na spoznávanie prírody.
 Učiť deti prírodu nielen spoznávať, ale aj ju rešpektovať.
 Pri príležitosti Dňa Zeme zapojiť deti do úpravy okolia školy, čistenia okolia.
 Výchovnú činnosť zamerať na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia.
 Poznávanie našej obce, regiónu.
Kompetencie:
Dieťa:
 Dokáže uplatniť ochranársky vzťah k prírode.
 Vie vnímať prírodu ako neodmysliteľnú súčasť života a podľa toho sa k nej aj správať.
 Vie sa správne prechádzať v prírode.
Prierezové témy:
 Osobnostný a sociálny rozvoj – spoločenské správanie na verejnosti
 Environmentálna výchova – prispieť k rozvoju osobnosti detí tak, že nadobudne schopnosť
chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo
svojom okolí
 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine
Mesiac
V.
Činnosť
MÁJ 2014 – téma Moja mamička
Náplň
Oddychová činnosť
Individuálne zamestnanie
Rekreačná činnosť
Príprava na vyučovanie
spoločensko-vedná činnosť: pre našu mamičku,
tematické rozprávanie o našich mamičkách – úcta,
poďakovanie a pomoc, starostlivosť o rodinu
prírodovedno-environmentálna činnosť: máj v prírode,
jar v plnom prúde, máme radi prírodu
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: výroba
darčekov ku Dňu matiek, portrét mamičky, kvetinové
témy na maľovanie, kreslenie a vystrihovanie, výroba
darčeku pre mamu, modelovanie
hudobná činnosť: súťaž v spievaní piesní
literárna činnosť: jarné básne a básne pre mamu
pracovno-technická činnosť: starostlivosť o kvety a
upratovanie ŠKD
dychové cvičenia, spoločenské hry, hry so
stavebnicami, hry na koberci, zábavné hry, hry podľa
vlastného výberu detí
uvoľňovacie cvičenia, vychádzka, zábavné súťaže,
lezenie na horolezeckú stenu, hry na preliezačkách,
loptové hry a zábavné hry- naháňačky, tvorivé hry,
hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a hračkami
Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
Ciele:
 V spolupráci s učiteľkami pripraviť besiedku a vystúpenie pre mamičky.
 Zamerať sa na emocionálne vyjadrovanie detí v spojitosti s materinským jazykom.
 Umožniť kreatívne využitie detských nápadov pri výrobe maličkostí pre mamičky.
 Umožniť deťom prezentovať pred rodičmi celoročnú prácu v ŠKD.
Kompetencie
 Dokáže tvorivo spracovať jednotlivé výtvarné techniky
 Pracuje s rôznymi netradičnými výtvarnými materiálmi.
 Vie prezentovať svoju prácu na verejnosti.
Prierezové témy
 Tvorba projektu - prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine
 Ochrana života a zdravia – bezpečná manipulácia s pracovnými nástrojmi
Mesiac
V I.
Činnosť
JÚN 2014 – téma Mesiac plný hier
Náplň
Oddychová činnosť
Individuálne zamestnanie
Rekreačná činnosť
Príprava na vyučovanie
spoločensko-vedná činnosť: ako sa správne hrať,
dodržiavanie pravidiel, zvládanie svojich emócii, ako
sa pripraviť na koniec školského roka, zábavné súťaže
každý deň, oslava MDD (zábavné popoludnie)
prírodovedno-environmentálna činnosť: vychádzka do
prírody pozorovanie listnatých stromov a liečivé
rastliny
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: fúkanie
farieb, otláčanie kvetov, maľovanie ihriska,
modelovanie z domácej plastelíny, výroba predmetov
na predaj – Remeselný jarmok (tvorivá dielňa)
hudobná činnosť: moderné piesne a rozpoznávanie nôt
literárna činnosť: prázdninová rozprávka
pracovno-technická činnosť: starostlivosť o kvety a
upratovanie ŠKD
uvoľňovacie cvičenia, kartové a stolové hry, hry na
koberci, zábavné hry a hry podľa vyberú detí
vychádzka, zábavné hry, loptové hry, lezenie na
horolezeckú stenu, hry na preliezačkách, zábavné
súťaže, tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s
bábkami a hračkami
Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – kreslenie(maľovanie) spoločného
obrázku o dopravnej výchove
Ciele:
 Pestovať pozitívny, kritický vzťah k životu a ľuďom.
 Naučiť prijímať iných v ich rozdielnosti, akceptovať ich názory a učiť sa robiť kompromisy.
 Viesť deti k poznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov.
 Rozvíjať tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri riešení problémov.
 Rozvíjať slovnú zásobu žiakov o výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú.
Kompetencie :
Dieťa:
 Vie myslieť a tvoriť kreatívne, uplatniť svoje schopnosti pri vykonaní rôznych aktivít.
 Prijíma deti iných národností.
 Vie vnímať prírodu ako neodmysliteľnú súčasť života a podľa toho sa k nej aj správať.
Prierezové témy:
 Multikultúrna výchova – akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj
tolerancie
 Ochrana života a zdravia - pohyb a pobyt v prírode
 Tvorba projektu – prezentovať svoju prácu a vedieť si ju verbálne obhájiť
Tento dokument je otvorený a je možné ho počas celého roka dopĺňať a
obmieňať.
vypracovala Bc. Ľubica Cíferská
Download

plán práce školského klubu detí - Základná škola s materskou