1.MZ v ŠKD
škol. rok 2014-15
konaného dňa 25. augusta 2014
Program :
1. organizačné pokyny k začiatku školského roka
2. výchovno-vzdelávacia činnosť v šk. roku 2014-2015
3. schválenie Plánu MZ - úlohy vychovávateliek, plán podujatí v rámci ŠKD
4. dokumentácia oddelenia
5. úväzky vychovávateliek, pohotovosti, otváranie,
6. rôzne
7. diskusia
8. uznesenie
Prítomní :
1. Mgr. Kubániová E. – zástup. školy
2. Kučerová Božena – ved. MZ
3. Mgr. Gloszová Martina
4. Manasová Monika
5. Máčeková Zlatica
1. organizačné pokyny k začiatku školského roka : p. Mgr. Kubániová – zástup. školy :
- Začiatok škol.roka v ŠKD v pondelok nebude v prevádzke , obedy nebudú,
- Vychovávateľky nastúpia o 8.00 na zahájenie na školskom dvore, Kučerová zabezpečuje ozvučenie
- Úväzky, IV.oddelenie má znížený úväzok na 0,8 - z dôvodu racionalizačných opatrení
- Rekreačné činnosti v Škd - na školskom dvore od 13.3O
- Zoznamy detí ŠKD – roztriediť osobné spisy, zadelenie detí do odd. na dverách k 2.septembru
- Vyučovanie 1. ročníky prvý týždeň 3 hodiny, ostatné ročníky po,ut.,st. 4 hodiny, št., piatok už podľa
rozvrhu
- Obedy v 1. týždni - I. a IV. oddelenie prví, už pred pol dvanástou
- Plány termínovaných úloh podľa pokynov na nástenke v hlav. Budove
- 2.septembra : overenie zoznamov detí v oddeleniach,
2) Výchovno-vzdelávacia činnosť v šk. roku 2014-2015
odd.
vychovávateľka
triedy
vyučujúci
miestnosť
I.
Kučerová Božena
1.A 3.B
Kostková, Gardonová,
2.podlažie - ŠKD
II.
Mgr.Gloszová Martina
2.A 4.A
Baková, Majtánová
1.podlažie - ŠKD
III.
Manasová Monika
2.B 4.B
Jančovičová, Bezáková
3. podlažie. v 2.B
IV.
Máčeková Zlatica
1.B
Sokolová, Zemánková
1.podlažie v 1.A
3.A
a) Organizácia činností v ŠKD:
-
V činnosti oddelení postupovať podľa dokumentu : „Výchovný program ŠKD“). Pri skrátenom
pracovnom čase vychovávateliek sa plnenie plánu prispôsobí podmienkam
„Plán oddelenia“ : vypracovávať podľa VP ŠKD, Úloh vyplývajúcich z Výchovného plánu
1
-
„Plán VVČ“ /týždenné plány/: vypracovávať podľa VP ŠKD a Plánu oddelenia vopred a dávať na
podpis zástupkyni školy
b) Podujatia v oddeleniach :
-
na konci mesiaca – malá gremiálka vychovávateliek – vyhodnotenia oddelení a plán na dalsí mesiac
– odovzdať písomne ved. MZ
Zapísať do prehľadu aktivít v „Pláne oddelenia“ a Triednej knihy
Podujatie oddelenia mimo školy - OZNAM - rodičom písomne/ vždy dávať podpisovať rodičom +
zápis do knihy v zborovni
Športové aktivity zaraďovať častejšie v priebehu týždňa, využívať športový areál a telocvičňu čo
najviac
telocvičňa pre ŠKD raz týždenne – 14.30 – 15.3° - podľa rozpisu
Hospitácie – minimálne jedna za štvrťrok – viesť si evidenciu v Pláne oddelenia
Brigády – približne každý druhý štvrtok, v čase, ako ktorej vychovávateľke bude vyhovovať –
termíny na nástenke v zborovni
V rámci zvyšovania čitateľskej gramotnosti zaraďovať do všetkých činností čítanie detí nahlas,
čítanie s porozumením, navštevovať knižnice, plniť úlohy projektu
Plniť úlohy projektov ŠKD : Boj proti obezite, Environmentálna výchova, DOV.
c) Na nástenkách oddelenia bude zverejnené :
-
Rozpis obedov
Zoznam detí
Odchody detí z ŠKD
Tiesňové linky
Vnútorný poriadok detí v ŠKD
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti - Týždenný plán
Prehľad týždennej činnosti
d) Harmonogram obedov – vypracuje ved. MZ do 3.9.
- Dodržovať harmonogram obedov
- V jedálni obedujeme vždy pokiaľ možno so všetkými deťmi naraz
- Z jedálne vždy odchádzajú všetky spoločne v sprievode vychovávateľky.
- Obedovanie vychovávateliek je vždy pred priamou činnosťou s deťmi, pokiaľ to nie je možné –
stoluje s deťmi
- Dbať na disciplínu detí v jedálni a správne stolovanie
- Po skončení obeda nechať po sebe čisté stoly.
- Obedy treba zaplatiť vždy do 20-teho predchádzajúceho mesiaca, v inom prípade rodič vyhľadá
osobne ved. stravovne p. Hronskú, /tel.76 232 63
- Nikdy nenechávame v triede deti samé bez dozoru
- Pri presune detí z pavilónov sa vždy prezujú...
- Na dvor vychádzať až po 6. vyučovacej hodine
- Brigádovanie : všetky oddelenia naraz, ak nemôžeš, daj si náhradný termín – zaznačovanie do TK
- Rozpis telocvične – t.času požiadavka - stredy 13.45 – 15.°° ( - ak nemôžeš, vymeň si)
- Plán spoločných podujatí – na nástenke Škd
- Plán podujatí pre vedenie – každý mesiac - vyplývajúci z plánu ŠKD – vypracuje ved., MZ
- Na dverách Zoznam detí, Prehľad týždennej činnosti
- Rodičia nevstupujú do tried - nariadenie vedenia školy
2
-
Zberové aktivity : Zber batérií, Zber papiera
Vych. sa zúčastňujú na všetkých RR a informujú rodičov o činnosti v ŠKD
e) POPLATKY v ŠKD :
- za 1 mesiac: 8,50 €, v hmotnej núdzi 0,- €
- vyberáme naraz za dva mesiace 17€
- príspevky na činnosť a na hygienické potreby navrh 3€ na dva mesiace, odsúhlasiť na
rodičovskej schôdzi
- prevzatie príspevku zapísať - /bločky/- zoznamy aj s peniazmi za sept. a okt. odovzdať
16.septembra p. Ţivicovej
- v ďalších mesiacoch odovzdať príspevky podľa rozpisu :
november + december do 28.10 2014
január + február
do 19.12. 2014
marec + apríl
do 24.2. 2014
máj + jún
do 23.4. 2014
f)Brigády na školskom dvore : Všetky oddelenia naraz
11., 25. september
9., 23. október
6., 20. november
4. 18. december
22.
január
5. 19.
12. 26.
16. 30.
14. 28.
11. 25.
február
marec
apríl
máj
Jún
g) Výzdoba – nástenka v hlavnej budove :
September - október
november - december
január - február
marec - apríl
máj - jún
Gloszová, Manasová
Kučerová, Máčeková
Manasová, Gloszová
Máčeková, Kučerová
všetky
3. Schválenie plánu MZ:
-
Oboznámenie s dokumentom
Prerokovanie plánu podujatí a aktivít a jeho schválenie vychovávateľkami
doplnenie návrhu plánu podujatí vo Výchovnom pláne ŠKD
zapracovanie úloh z plánu MZ do Plánov oddelenia
vytýčenie hlavných aktivít, činností úloh a cieľov vyplývajúcich z POP-ky.
4. Dokumentácia v ŠKD:
1. Plán oddelenia a) Zoznam detí, (ich krúžkové aktivity v škole, popoludňajšie vyučovanie ...)
b) Plán všetkých TOV po mesiacoch – vychádzajú z VP ŠKD
3
c)
d)
e)
f)
Prehľad úloh z vyplývajúcich z Plánu MZ a Výchovného programu (konkrétne)
Prehľad aktivít
Zakladanie dokumentov – rozhodnutia o prijatí, žiadosť o prijatie, účty
TLAČIVÁ : Každá vych. dostane 1 tlačivo z každého druhu, ktoré bude používať na kopírovanie :
Zastupovanie, Informovaný súhlas, Príspevky, Záznamy z aktivít, Plán VVČ – týždenný plán...
2. Plán výchovnovzdelávacej činnosti (týždenné plány)
- Vyplňujeme na určené tlačivo, podľa úloh a plánu vo VP ŠKD.
3. Triedna kniha : vyplňujeme jednotne podľa pokynov vedenia : neškrtať, nebieliť , napísať oprava,
dátum, podpis..
o Podpisujeme aj prázdninové dni
o Striedať všetky TOV počas týždňa
o Stredy - rekreačný deň – zaraďovať športovú TOV
o Športovú činnosť zaraďovať aj v iných dňoch, môžu byť aj dve – „kombinované“ TOV za deň
-
Názvy činností zapisujeme podľa názvov „Temat. oblastí výchovy /TOV/“ /vo VP SKD/
4. Rozhodnutie o prijatí do ŠKD – vydáva riaditeľ školy , vypíšeme tlačivo- zoznam všet. deťmi v odd.
5. Žiadosť o prijatie do ŠKD - sa vypisuje každý školský rok
6. Osobný spis – vedie vychovávateľka - vypisuje ho na základe žiadosti o prijatie do ŠKD. Osobný spis
dieťaťa bude s deťmi počas celého pobytu v ŠKD, je to predpísané tlačivo , archivuje sa 10 rokov.
Zmeny v údajoch sa prikladajú k Osobnému spisu. Vychovávateľky si vymenia Osobné spisy detí
z minulého škol. roka k súčasným deťom v oddeleniach.
7. Prehľad týždennej činnosti – si vypracuje každá vychovávateľka príchodov detí do ŠKD, obedovania
a rozdelenia VVČ v jednotlivých dňoch
5. Úväzky vychovávateliek:
-
Kučerová, Gloszová, Manasová majú úväzok 27hod. týždenne, Máčeková 22 hodín týždenne
Presný rozpis bude vypracovaný po stanovení rozvrhov v triedach
6. Rôzne :
Na nástenkách oddelenia bude zverejnené :
o Rozpis obedov
o Zoznam detí
o Odchody detí z ŠKD
o Tiesňové linky
o Vnútorný poriadok detí v ŠKD
o Plán výchovno-vzdelávacej činnosti - Týždenný plán
-
dodržovať pracovnú dobu – nástupy i odchody do práce
rodičia nevstupujú do tried
obedy mimo práce s deťmi, alebo stolovať s nimi
znížiť hlučnosť detí pri obede a zanechať vždy čisté stoly
PC učebňu využívať iba na činnosti spojené so záujmovými činnosťami a časopisom ŠKD
na rannej ŠKD nepoužívať PC, iba DVD – vhodné rozprávky, upratať triedu po odchode
Každú zmenu v počtoch detí v oddeleniach oznámiť ved. MZ – tabuľka, nástenka
4
7. Diskusia :
-
Získavanie kreditov v rámci vzdelávania
Odhlasovanie z obedov deň dopredu : /033 76 232 63/
Zadeľovanie detí do oddelení – Osobné spisy a Ţiadosti o prijatie do ŠKD.
Imatrikulácia detí 1. ročníka – príprava programu
Príprava kostýmov pre deti v súboroch
8. Uznesenie :
Úloha :
Termín :
1. Upresnenie zoznamov detí v oddeleniach
2. Žiadosti o prijatie do ŠKD vybrať od detí
3. Zoznamy detí v oddeleniach na dverách
Zodpovedný :
2.9.
všetky vych.
do 8.9.
všetky vych.
3.9.
4. Využívať telocvičňu pre ŠKD podľa rozpisu
všetky vych.
celý šk. rok
5. Príspevky odovzdať podľa harmonogramu
6. Vypracovanie Plánu oddelenia
7. Plnenie úloh vyplývajúce z Plánu MZ
8. Zúčastniť sa triednych RR a informovať rodičov o činnosti v ŠKD
všetky vych.
celý šk. rok
všetky vych.
16.9.
všetky vych.
priebežne
všetky vych.
každú RR
všetky vych.
Prítomní :
Zapísala :
27.augusta 2014
5
Download

MZ ŠKD 2014/15.pdf