UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ VÝCHOVA
Názov predmetu:
Stupeň vzdelania:
Ročník:
Časový rozsah výučby:
Poznámka:
Vyučovací jazyk:
Časová dotácia:
7. ročník
ŠVP
ŠkVP
Spolu/rok
0
Technická výchova
ISCED 2 – niţšie stredné
9.
33
Predmet vrámci ŠkVP
slovenský jazyk
8. ročník
0
9. ročník
–
1
33
Spolu:
0
1
33
Charakteristika učebného predmetu
Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií. Vďaka tomuto
vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností a to v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.
A práve vďaka získavaniu základných zručností v rôznych ľudských činnostiach prispieva k vytváraniu
ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. Celá koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
vychádza z konkrétnych ţivotných situácií. V týchto jednotlivých situáciách ţiaci prichádzajú do
priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách, ale aj širších
súvislostiach. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky
a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom
ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou.
Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov.
Ciele učebného predmetu
Cieľom predmetu technická výchova je osvojovanie si návykov pracovať bezpečne a schopnosť
analyzovať moţné riziká pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Ţiaci sa majú naučiť základom
hospodárskych a komerčných zručností, ako sú napr. základy technického kreslenia, dopravnej
výchovy a princíp malého motocykla, základy stavebnej činnosti a plánovanie času, spotreby a
nákladov, netradičné zdroje energií a systém prevodových mechanizmov. Mali by teda získať
vedomosti a zručnosti nato aby dokázali zhotoviť jednoduché výkresy a aby ich vedeli zároveň aj čítať.
Ţiak by mal vedieť popísať jednotlivé etapy vzniku nejakého výrobku. Sú to pre beţný ţivot ţiakov
veľmi dôleţité informácie. Mal by získať základy princípu činnosti malého motocykla a dopravnej
výchovy, s ktorou sa stretáva v beţnom ţivote denne a ktorá vo veľkej miere absentuje vo vyučovaní
ZŠ. Medzi dôleţité schopnosti, ktoré by mal ţiak získať, patrí aj šetrenie elektrickej energie, poznať
iné formy energií i aplikácie s netradičnými formami energií. Mal by dokázať prezentovať jednoduché
opravy v domácnostiach. Poznať systém prevodov v beţnom ţivote. Cieľom je pripraviť ţiakov na
ţivot v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce.
Obsah učebného predmetu
Obsah vzdelávania v 9. ročníku
Časová dotácia: 1 h /týždeň (ŠkVP - 1 h), 33 h/ rok
Predmet sa bude vyučovať v mesiacoch september– jún 1 hodinu každý týždeň
1.Zásady technického kreslenia (7 h)
Získať technické tvorivé myslenie.
Popísať proces vzniku technického produktu.
Základy navrhovateľskej činnosti – technické tvorivé myslenie.
Základy technickej komunikácie – zobrazovanie, technický náčrt –
kreslenie, technický výkres – čítanie. Výkres, náčrt, druhy čiar,
rozmery výkresov.
-vie realizovať drobný projekt (zhotoviť technický
náčrt, vie vybrať vhodný materiál, zvoliť
konštrukčné riešenia a spoje, navrhnúť technológie),
-vie popísať proces vzniku technického produktu,
-vie vytvárať a realizovať technické myšlienky pre
vlastné potreby pre potreby školy,
2.Malý motocykel Babeta, dopravná výchova (11h)
Poznať základný princíp dvojtaktného motora,
Princíp činnosti palivovej sústavy,
Elektrickej sústavy,
Brzdnej sústavy,
Motora a automatickej spojky,
Rámu motocykla a príslušných častí,
Dopravná situácia, komunikácie,
Značky, pravidlá dopravy,
Dopravné kriţovatky,
Vodičské oprávnenie,
3.Stavebná činnosť (5h)
Pri stavbe od myšlienky pre stavbu objektu aţ po samotnú realizáciu
Stavebné povolenia a projektová dokumentácia
Plánovanie stavby, rozvrh stavebných prác
Všetky druhy inštalácií
Kolaudácie stavby
4.Netradičné zdroje energií (4h)
Špecifikovať netradičné zdroje energií
Vodné zdroje, stroje
Typy turbín pre vodné zdroje
Atómová energia
Elektrické zdroje, druhy vyuţitie a schopnosť premeny
Elektrické stroje, prístroje a motory
5.Prevody(6h)
Špecifikovať čo sú prevody
Pohony a prevody
Druhy prevodov
Princíp jednotlivých druhov prevodov
Metódy, formy a postupy vyučovania
Výchovné a vzdelávacie stratégie predmetu vychádzajú z potreby viesť ţiakov:
- k pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných
výsledkov práce,
- k osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných
oblastiach,
- k organizácii a plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov, náradia
a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote,
- k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh,
- k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu
úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku,
- k autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere ,
k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému
prostrediu,
- k chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu
a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
- k orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce
a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre moţnosť uplatnenia,
pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú
orientáciu,
- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov
a produktov.
Kontrola a hodnotenie žiakov
Hodnotí sa:
- teoretická časť,
- praktická časť, práca v areáli školy
- projekt,
- samostatná práca,
- práca s knihou,
- aktivita,
- prístup k predmetu.
Ţiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie ţiakov ZŠ. na základe známok z ústnych
odpovedí, známok z praktických aktivít v triede a v dielni.
Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku.
Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu sú: učebnice, odborné časopisy, encyklopédie
a odborná literatúra, manuály. Prínosom pri vyučovaní je pouţívanie meotaru, PC, internetu
a prezentácii na IKT a vyuţívanie názorných učebných prostriedkov (modely, obrazy,
fotografie, ....)
Učebnica : Technická výchova pre 5.až 9. Ročník ZŠ
POŽIADAVKY NA VÝSTUP
Výstupy zahrňujú to, čo ţiak vie, chápe a je schopný vykonať, aby ukončil proces vzdelávania.
Vzdelávacie výstupy – sú zistenia k vedomostiam a pochopeniu učiva, ktoré vedú k zručnosti
a praktickej činnosti.
v oblasti komunikačných schopností: vedieť čítať jednoduché technické značky a schémy zapojenia.
Poznať základný stavebný materiál, jeho funkciu, pouţitie. Poznať funkciu, hlavné parametre
a správne pouţitie základných pomocníkov v domácnosti. Vedieť opísať výrobu, rozvod energie,
poznať ekologické aspekty výroby energie. Poznať význam dopravy, vypočítať spotrebu paliva.
Oboznámiť sa s modernými spotrebičmi v domácnosti. Poznať pravidlá bezpečnosti pri práci, vedieť
poskytnúť prvú pomoc pri úraze. Oboznámiť sa so systémom práce motocykla a jeho funkciou. Vedieť
popísať systém rozvodu motocykla. Poznať zloţenie a funkciu motocykla. Oboznámiť sa s opravou.
Poznať moţnosti šetrenia v domoch a zároveň spôsoby zamedzenia úniku . Poznať výpočet spotreby
energie, rozvodov a prevodov.
v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: riešiť úlohy zamerané
na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať
schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní, samostatne tvoriť závery na základe
zistení, skúmaní alebo riešení úloh,
v oblasti sociálnych kompetencií: vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo
dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej
alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,
v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: pouţívať správne postupy a
techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, vyuţívať
učebné, kompenzačné a iné pomôcky, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických
podmienkach.
Profil absolventa
Vzdelanostný model absolventa 9. ročníka niţšieho sekundárneho stupňa je zaloţený na
kľúčových spôsobilostiach, kompetenciách, ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí
a hodnotových postojov, umoţňujúci jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumieť sa,
začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobne sa rozvíjať veku primeranej úrovni.
Absolvent 9. ročníka má osvojené tieto kľúčové kompetencie:
k celoživotnému učeniu sa: - uvedomuje si potrebu svojho učenia sa, ako prostriedku
sebarealizácie a osobného rozvoja, - kritický hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu
komunikačné kompetencie: - dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri
spracovaní a vyjadrovaní informácii a vedomostí technického charakteru, - dokáţe prezentovať
svoje technické poznatky
kompetencie riešiť problémy: - uplatňuje pri riešení problémov metódy zaloţené na analyticko kritickom a tvorivom myslení
zodpovedajúce jeho vedomostnej úrovni technického charakteru,
kompetencie sociálne a personálne: - dokáţe na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu
a budovať si samostatnosť, nezávislosť ako člen celku, - osvojil si základné postupy efektívnej
spolupráce v skupine.
Učebné osnovy pre 9.ročník ZŠ predmet Technická výchova
Názov predmetu:
Stupeň vzdelania:
Ročník:
Časový rozsah výučby:
Poznámka:
Vyučovací jazyk:
Časová dotácia:
9. ročník
ŠVP
0
ŠkVP
1
Spolu/rok
33
Technická výchova
ISCED 2 – niţšie stredné
9
33
voliteľný predmet
slovenský jazyk
Spolu:
0
1
33
Tématický Téma
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Prierezová
téma
Zásady
technického
kreslenia
Úvod do učiva.
Bezpečnosť pri
práci.
Hodnotenie
predmetu.
Základy
navrhovateľskej
činnosti –
technické tvorivé
myslenie.
Žiak má vedieť
čítať jednoduchý
technický výkres.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
žiaka.
Estetická
výchova.
Druhy čiar.
Základy technickej
komunikácie –
zobrazovanie,
technický náčrt,
technický výkres –
čítanie.
Poznať základné
druhy čiar
a vedieť ich
používať pri
tvorbe
technického
výkresu.
Žiak má poznať
časti malého
motocykla, vedieť
teoreticky aj
prakticky montáž
a demontáž
kolies. Poznať
princíp činnosti
motora
Environmentálna
výchova.
(7)
Druhy
premietaní.
Rozmery
výkresov.
Druhy
technických
výkresov.
Popisové pole.
Druhy rezov.
Úplný, čiastočný
a polovičný rez.
Zostavy
technických
výkresov.
Technický výkres
podľa
predloženej
súčiastky.
Malý
motocykel
babeta
Malý motocykel
babeta: hlavná
charakteristika
(11)
Rám motocykla
a kolesá.
Demontáž
a montáž kolies.
Palivová
Tematický celok je
zameraný na
oblasť stavby
a činnosti malého
motocykla, jeho
využitia ,
bezpečným
správaním pri
praktických
Osobnostný
a sociálny rozvoj
žiaka.
Dopravná
výchova.
sústava. Princíp
činnosti.
Praktická
činnosť.
Motor. Pohonná
jednotka,
princíp činnosti.
Praktická
ukážka.
činnostiach.
Poznanie
dopravných
značiek a riešenie
dopravných
situácií.
a prevodového
mechanizmu.
Bezpečnosť
a ochrana
zdravia.
Žiak má poznať
základnú
stavebnú
dokumentáciu,
Výchova
k manželstvu
a rodičovstvu.
Prevodový
mechanizmus.
Princíp činnosti.
Praktická
ukážka.
Dopravná
situácia.
Dopravné
komunikácie.
Dopravné
značky,
dopravné
pravidlá.
Dopravné
križovatky,
zásady
predchádzania,
praktické
riešenie
modelových
situácií.
Vodičské
oprávnenie –
skúšobné testy.
Stavebná
činnosť
(5)
Stavebná
činnosť – od
myšlienky po
realizáciu.
Stavebné
povolenia,
projektová
dokumentácia.
Environmentálna
Stavebné
povolenia,
projektová
dokumentácia.
Inštalácie – voda,
elektrina, plyn.
plán, praktické
činnosti.
výchova.
Solárne, veterné
elektrárne, malé
vodné elektrárne.
Žiak pozná
netradičné zdroje
energií.
Environmentálna
výchova.
Vodné turbíny,
typy.
Projektové
vyučovanie.
Kolaudačné práce.
Regionálna
výchova.
Plánovanie,
rozvrh
stavebných
prác.
Inštalácie.
Kolaudácie.
Netradičné
zdroje
energií
(4)
Netradičné
zdroje energií.
Vodné zdroje
a stroje. Typy
turbín.
Atómová
energia.
Elektrická
energia, stroje,
prístroje
a motory.
Prevody
(6)
Jednoduché
stroje
a prístroje.
Pohony
a prevody.
Prevody do
pomala, do
rýchla.
Reťazové
prevody.
Princíp, použitie,
výhody
Elektrické stroje
a prístroje,
ochrana pred
zasiahnutím el.
prúdom.
Teoretické
vedomosti
s použitím
modelov, získanie
základných
informácií.
Žiak má poznať
teoreticky
jednoduché stroje
a prístroje, typy
prevodov.
Ochrana života
a zdravia.
Mediálna
výchova.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
žiaka.
Rodinná výchova.
a nevýhody.
Ozubené
prevody.
Remeňové
prevody.
Vzhľadom na veľký areál školy a znížený počet hodín v triedach
v priaznivých mesiacoch bude sa pracovať na úprave okolia, čo
budeme v tejto forme zapisovať aj do triednej knihy. Počet takýchto
hodín bude závisieť od počasia a množstva vykonanej práce.
Download

UO Technická výchova.pdf