UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Názov predmetu:
Stupeň vzdelania:
Ročník:
Časový rozsah výučby:
Poznámka:
Vyučovací jazyk:
Časová dotácia:
5. ročník
ŠVP
1
ŠkVP
0
Spolu/rok
33
Výtvarná výchova
ISCED 2 – niţšie stredné
5. – 7.
99
povinný predmet
slovenský jazyk
6. ročník
1
0
33
7. ročník
1
0
33
Spolu:
3
0
99
Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Predmet výtvarná výchova vychádza z autentických skúseností ţiaka, získaných v niţšom
sekundárnom vzdelávaní, plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naďalej
vychádza z autentických skúseností ţiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych
záţitkov, dobrodruţstva tvorby a sebavyjadrovania. Rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia,
vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít.
Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu
seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina ţiakov v tomto období stráca svoju
prirodzenú výrazovosť. VV sa musí podieľať na tejto transformácii.
Uskutočňuje sa to:
– dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám,
– nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality postupmi, ktoré takéto
zručnosti nevyţadujú,
– väčším dôrazom na myslenie ţiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi a
poznávaciu funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami.
Ťaţisko sebavyjadrovania sa oproti primárnemu vzdelávaniu prenáša na iné oblasti aktivity. Do
vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú moţnosti poznávacieho
procesu ţiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutočnosti,
po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom zobrazení pozorovaných vzťahov,
po vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a
konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do vzťahu s myslením estetickým. Detskú spontánnosť má
postupne nahrádzať jej dospelý ekvivalent – duchovná otvorenosť a svieţosť, spojená s pribúdaním
vedomej tvorivej operatívnosti. Ţiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety
prírodné, civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa jeho technické schopnosti, preto potrebuje vo výtvarnej
výchove objaviť oblasť nových moţností, zodpovedajúcich svojmu vývinu.
Ciele vyučovacieho predmetu:
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané
techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej
kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj záţitok z nich. Poznať
vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové obdobia a iné kultúry.
Cez vlastnú činnosť ţiaka uvádzať k poznaniu a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov (multimédiá,
reklama, výtvarné médiá, architektúra, dizajn), k vedomému pouţívaniu zobrazovania a jeho kritickej
selekcii.
Senzomotorické ciele
Vedome rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k
vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus. Naďalej rozvíjať a
kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a
zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom VV rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) ţiaka v oblasti vyjadrovania sa
výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych
postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých
diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni
aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú osobnosť.
Pristupovať k osobnosti ţiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické
myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne pouţívanie zručností – to všetko
prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania.
Metodické východiská predmetu
Východiskami tohto procesu sú:
1.činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov výtvarných
a vizuálnych umení, sú zaloţene na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry;
2. témy /námety /obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôleţitý antropologicky a kultúrny charakter.
VV predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú moţnosť tématizovať základné antropologické
koncepty:
a) koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),
b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (ţivly, prírodne polarity...),
c) kategórie estetického preţívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),
d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, postihnutý ...;
kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta),
e) kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).
Témy ponímame z hľadiska:
a) osobnosti a veku ţiaka,
b) edukačných cieľov,
c) kultúrno-spoločenskej reality..
3. reflexia diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa;
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Cieľové kompetencie
Ţiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, zručnosti a
postoje:
Vedomosti
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom
praktických činností ţiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas
motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi
(edukačné DVD, knihy, časopisy, učebnice ).
Zručnosti a spôsobilosti
Formálne zručnosti
Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka)
vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry).
Ţiak dokáţe:
– zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer hlavných častí),
– dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, komiks),
rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika),
– hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamufláţou a napodobneninou (filmový trik, kulisa,
maskovanie, mimikry),
– vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu,
– vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických techník,
fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry,
– vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnérskeho
návrhu,
– tvorivo pouţívať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať a
štylizovať – prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty,
– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce
(regiónu), svojho sociálneho prostredia,
– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych (vybraných) tendencií
umenia 20. st. aţ po súčasnosť,
– vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z iných
predmetov.
Technické zručnosti
Ţiak dokáţe:
– zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, noţnice,
šablóna, špachtľa, valček a pod.),
– kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania,
– zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať tvar,
plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus,
roztieranie, zapúšťanie),
– zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláţi a v asambláţi (vkladanie, lepenie, spínanie,
viazanie, drôtovanie a pod.),
– zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáţ), obliepanie, obväzovanie,
odrôtovanie,
– zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáţ, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez, linorez a
pod.),
– zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a
jednoduchého odlievania reliéfu do sadry,
– zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláţí,
– zvládnuť základné grafické operácie na počítači.
Mentálne spôsobilosti
Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku,
vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania,
konvergentného a divergentného myslenia.
Ţiak dokáţe:
– vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) alebo hľadiska
(dôleţité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé),
– chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania
skutočnosti,
– vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska s inými typmi
krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a fyzického
prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) ...,
– uvedomovať si moţnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr. premeny
látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie, (tvarov, povrchov, línií, bodov,
obsahov) matematiky (počtu, mnoţín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ...,
– pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú
ikonografiu, erb, značku, logo.
Postoje
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – ţiak je vedený k tomu, aby pri
kaţdej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval svoj
estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôleţitým momentom výučby,
ktorý vyvaţuje prevaţne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula.
U ţiaka sa sformovali tieto postoje:
– otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom a
témou,
– otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových),
– spontánne výtvarné riešenia,
– hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – inovovanie grafických stereotypov na
základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného názoru (myslenia),
– tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí,
– aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a pretváranie,
– vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí, ktorých obdivuje (povaţuje za svoj vzor) a porovnať ich so svojím
štýlom,
– hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia; budovania vlastného vkusu a tváre (imidţu),
– spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných ţiakov.
Stratégia vyučovania:
Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí
ţiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť vyuţijeme:
1.Motivačné metódy, ako je motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov),
motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú
demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou, ukáţky).
2.Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností, ako je rozprávanie (vyjadrovanie
skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),
3.Praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáţe)
4.Samostatné
učenie
prostredníctvom
informačnej
a komunikačnej
techniky
a
experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).
5.Diagnostické metódy - zabezpečíme korektné a objektívne hodnotenie:
- praktických zručností - hodnotíme predovšetkým proces tvorby, záujem, tvorivosť,
- prezentácia projektov hodnotiť úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov
a komunikatívnych zručností
Učebné zdroje:
edukačné DVD, knihy, časopisy, obrazový materiál, Učebnica výtvarnej výchovy pre 5. ročník,
Učebnica výtvarnej výchovy pre 6. ročník, encyklopédie výtvarného umenia
Hodnotenie a klasifikácia predmetu výtvarná
výchova
V rámci novej koncepcie vyučovania výtvarnej výchovy , zavádzame spôsob hodnotenia a
klasifikácie žiaka známkami.
Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je, ţe sa
v rámci jej procesu očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii techník, nástrojových a koordinačných
zručností, ale najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických reprezentácií
skutočnosti (obrazov, objektov, priestorových riešení, akčných a procesuálnych vyjadrení svojej
fantázie, predstáv a reality vonkajšieho sveta). Výtvarná výchova na ZŠ je predmet, ktorý sa
nenapĺňa realizáciou poţadovaného programu (edukačnej úlohy), ale v ktorých je tento
program len východiskom k samostatnému (tvorivému) výtvarnému vyjadrovaniu sa
žiaka. Ináč by nespĺňali svoje ťaţiskové poslanie: formovať mentálne štruktúry žiaka v
smere aktívnej otvorenosti voči interpretáciám a vyjadrovaniu sveta a seba, orientovať
žiaka k tvorivému prístupu – či v rámci sebavyjadrovania, alebo riešenia zadaných úloh.
Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný
vývoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení ţiaka má
prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými kritériami pre
porovnávanie s výkonmi iných ţiakov.
Aţ v druhom rade je teda hodnotenie porovnaním v rámci skupiny žiakov (triedy). Toto porovnanie
má mať najmä výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti každého žiaka poskytuje obraz o
rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať stanovisko a výsledku činnosti
v porovnaní medzi jednotlivými ţiakmi. Nehodnotíme teda len (alebo v prvom rade) výsledok
činnosti (vytvorený artefakt), ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu.
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ ţiakovi poskytne
citlivú, veku primeranú, analyticky podloţenú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti
(viď kritériá hodnotenia). Vo vzájomnej komunikácii má ţiak moţnosť klásť otázky alebo
zdôvodniť svoj prístup. Túto formu odporúčame príleţitostne kombinovať aj so sebahodnotením
žiaka.
Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok, porovnateľné so známkovaním,
aké sa pouţíva v iných predmetoch vyučovaných na škole. Školy najmä v prvom ročníku
primárneho vzdelávania pouţívajú rôzne formy hodnotenia. Odporúčame hodnotenie výtvarnej
výchovy na ZŠ primerane zosúladiť so spôsobom hodnotenia ostatných predmetov.
Hodnotíme škálou od 1 do 5, pokiaľ škola nepouţíva na hodnotenie iný systém (slovné
hodnotenie a pod.). Nie je nutné známkovať každú prácu a kaţdý výkon ţiaka. Je na voľbe
učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli ţiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách
a vývoji. Odporúčame však, aby ţiak bol hodnotený z úloh v rámci rozličných metodických radov,
aby bola vyváţenosť výkonu ţiaka, nakoľko môţu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov
a schopností ţiakov.
Kritériá hodnotenia
Učiteľ má brať ohľad na to, ţe výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a
intímnym svetom ţiaka a ţe toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh
iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých
kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania ţiaka. Uprednostňujeme
osobný, diferencovaný prístup. Predložené kritériá sú orientačné, učiteľovi poskytujú štruktúru
analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť ţiaka v rámci výtvarnej výchovy. Výsledok
výtvarných činností (artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ zvaţuje všetky niţšie
vymenované kritériá.
Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôleţitý, u ţiaka naň vzniká obyčajne citová väzba – spokojnosť
dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následne motivuje pre ďalšiu výtvarnú prácu a udrţiava jeho
záujem o sebavyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal stanovisko. Okrem neho
treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných činností, pretoţe práve v rámci tohto
procesu dochádza k formácii osobnosti ţiaka a k získavaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov
výtvarnej výchovy.
Učiteľ u ţiaka hodnotí primerane veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a
vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,
- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
- cieľavedomosť riešení,
- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,
- schopnosť spolupracovať,
- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spoluţiakov;
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí :
- technické zručnosti (ovládanie poţadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s
nimi),
- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka),
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie,
- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť
analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať záţitky);
c) priebeh získavania vedomostí :
- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými
úlohami,
- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho,
- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich pouţívania;
d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.
Ţiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie ţiakov ZŠ.
Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku.
Obsah vzdelávania v 5. ročníku
Časová dotácia: 1 h/týţdeň (ŠVP – 1 h), 33 h/rok
Obsahový štandard
Rozvíjajúce ciele
Výstupný štandard
Prierezové témy
1. Základné prvky výtvarného vyjadrovania - výtvarný jazyk - 4h
Poznávať jazyk, jazykové prostriedky.
Formovať a rozvíjať gramotnosť ţiaka.
Zvládnuť jednoduché grafické techniky odtláčania.
Negatív a pozitív ( v plastickom vyjadrení)
-námet: figuratívna kompozícia zloţená z odtlačkov
rôznych predmetov,
-technika: vtláčanie do hliny (modelovacej hmoty),
sadrový odliatok - reliéf
Textúra / materiálovosť
-námet: zobrazenie kontrastných charakterov
prostredníctvom
materiálov
rôznych
textúr
(konfrontácia materiálov ako téma – drsné a hladké,
matné a lesklé, tvrdé a mäkké...);
-technika: koláţ, asambláţ, práca s materiálmi
Ţiaci odtláčajú predmety – skladajú z nich zobrazujúci Osobnostný a sociálny
tvar; okolo hlinenej doštičky si vytvoria ohradu (hlina, rozvoj
kartón) a reliéf (negatív) zalejú riedkou sadrou; po Mltikultúrna výchova
zaschnutí hlinu odstránia a očistia vzniknutý pozitív
reliéfu.
Ţiaci pracujú s materiálmi rôzneho povrchu, krčivosti,
tvrdosti, krehkosti; s rôznymi materiálmi (napr.
šmirgeľ, rôzne druhy papiera a kartónu, vata, textílie,
kov, fólia, sklo, plasty...), s rôznymi druhmi rastrov.
Úloha je zaloţená na konfrontácii textúr, hmatových
vlastností materiálov.
2. Možnosti zobrazovania videného sveta – 3 h
Poznávať jazyk vizuálnych médií, jazykové
prostriedky, základné kompozičné princípy.
Zvládnuť technické základy usporiadania
a miešania farieb na palete i obraze.
3. Podnety výtvarného umenia – 3 h
Kreslenie predmetu podľa skutočnosti
Základy farebnej výstavby tvaru, svetlo a tieň na
lokálnom farebnom tóne
- námet: tvarovo a farebne zaujímavý, nie zloţitý
predmet, nasvietený, s vrhnutým tieňom;
-technika: maľovanie temperovými farbami
(pastelom),modelácia
šrafovaním,tieňovaním,lavírovaním
Formovať kultúrne postoje.
Kubizmus a konštruktivizmus
Naučiť sa vnímať umelecké diela a uvádzať ich do Surrealizmus
hodnôt poznávania hodnôt umenia a kultúry. Rozvíjať Abstraktné umenie
tvorivosť a zručnosť.
Maľba s dôrazom na farebnú výstavbu tvaru; pokus
o farebnú modeláciu - svetlo a tieň na lokálnom
farebnom tóne predmetu; vrhnutý tieň.
Výsledok by mal zodpovedať pribliţnej farebnej
modelácii predmetu, perspektívne videnie.
Konštruovane, strihanie, kombinovanie rôznych
materiálov.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
Ochrana ţivota a zdravia
Multikultúrna výchova
4.Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia – 2 h
Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry,
reprezentujúcej ţánre a niektoré štýlové obdobia a
iné kultúry.
Ranokresťanské a byzantské umenie
- námet: ikona
a) aktualizácia tradičného zobrazovania – ikona
súčasného povolania
b) ikona svätca - vlastného patróna -technika: maľba
temperou
Maľba ikony: učiteľ analyzuje charakteristické prvky;
inšpirácia farebnosťou a tvarovosťou ikony; diskusia
o tradičných ikonografických atribútoch zobrazovania
svätcov a vymýšľanie vlastnej ikonografie.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
5. Podnety fotografie – 1 h
Formovať a rozvíjať gramotnosť vyuţívaním
technických pomôcok.
Základy práce s fotoaparátom
Jednoduché zábery na digitálnom fotoaparáte,
ukladanie a základné operácie s fotografiou v počítači.
Mediálna výchova
6. Podnety filmu a videa – 1 h
Cez vlastnú činnosť ţiaka uvádzať k poznaniu
a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov.
Čo je to záber? Ţiaci hľadajú výsek časti skutočnosti
Záber
prostredníctvom papierového rámika, slovne vyjadrujú
Úvod do filmovania
dej, ktorý sa v ňom odohráva; precvičujú si cez hľadáčik
-námet: akcia, dianie v triede
-technika: krátky digitálny videozáznam, montáţe, kamery (príp. mobilu) rozlišovanie veľkosti záberu, uhlu
koláţe
pohľadu, osvetlenia, farebného naladenia, vyjadrenie
miesta, plynutie času.
Mediálna výchova
7. Podnety architektúry – 1 h
Vedome rozvíjať tvorivosť.
Rozvíjať tvorivú sebarealizáciu.
Rozvíjať predstavivosť a fantáziu.
Hravé skúmanie priestoru
Čo je architektúra, urbanizmus, tvorba
architektonického diela.
Obalový dizajn, návrh loga, značky, ex libris
- námet: logo pre vlastnú firmu, obľúbenú hudobnú
skupinu a pod.
-technika: kolorovaná kresba
variant 1: kaţdý ţiak si vyberie tému (udalosť, firmu,
hnutie, výrobok...), ktorú vyjadrí značkou, logom;
navrhuje logá pre viac rôznych značiek (automobily,
športové kluby...)a konfrontuje ich; môţe vytvárať
značky pod vplyvom ukáţok historických slohov
(rokokové logo, kubistické logo...)
variant 2: návrh ex libris pre svoje knihy;
...
Podnety hrnčiarstva
/alt.: podnety sklárstva
variant 1:podnety sklárstva a sklenárstva: lepia objekt
Regionálna výchova a
zo zaváraninových fliaš, fľaštičiek od liekov, úlomkov tradičná ľudová kultúra
skla...
Osobnostný a sociálny
variant 2: podnety hrnčiarstva ţiaci vytvárajú objekt z
rozvoj
hliny príp.cesta
Dopravná výchova
Ochrana zdravia a ţivota
8. Podnety dizajnu – 2 h
Cez vlastnú činnosť ţiaka uvádzať k poznaniu
a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov,
k vedomému pouţívamiu zobrazovania a jeho
kritickej selekcii.
Mediálna výchova
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
Osobný a sociálny rozvoj
Prevencia
drogových
závislostí
9. Podnety tradičných remesiel – 2 h
Vedome rozvíjať tvorivosť, zručnosť ţiaka.
Formovať a rozvíjať gramotnosť v oblasti
vyjadrovania sa pomocou techník.
10. Elektronické médiá –1 h
Formovať celistvú osobnosť.
Cez vlastnú činnosť ţiaka uvádzať k poznaniu
sveta vizuálnych znakov.
Úprava digitálneho obrazu - skenovanie , základné Kaţdý ţiak si naskenuje obrázok (vlastná maľba,
operácie s digitálnym obrazom (alt.: ukáţky fotografia z časopisu...); obrázok upravuje,
moţností úpravy digitálnej fotografie v počítači)
transformuje, rozmnoţuje, zosvetľuje, stmavuje,
zväčšuje, zmenšuje, zaostruje, rozostruje, otáča
v grafickom programe; podobné operácie môţe robiť
s fotografiou z digitálneho aparátu.
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj rozvoj
11. Podnety hudby a literatúry – 2 h
Vyuţiť medzipredmetové vzťahy
interdisciplinárnosť vyučovania.
Vedome rozvíjať tvorivosť ţiaka.
Operácie s ilustráciou
-námet: vybraný príbeh s hudobným doprovodom
-technika: kresba, kolorovaná kresba
variant 1: reinterpretácia ilustrácie: ţiak si vymyslí
Tvorba
projektu
a
príbeh podľa predloţeného obrázku, tento príbeh posunie prezentačné schopnosti
ďalšiemu spoluţiakovi, ktorý ho ilustruje (bez znalosti Mediálna výchova
pôvodnej predlohy); môţe vzniknúť reťazová hra, na
konci sa obrázky konfrontujú
variant 2: negatívna ilustrácia: ţiaci kreslia ilustráciu na
základe pocitov vyvolaných melódiou
12. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta – 4 h
Podporovať medzipredmetové vzťahy aj s inými
kognitívnymi predmetmi.
Výtvarné hry s problematikou zemepisu, dejepisu
variant 1: analógie medzi rezmi glóbusom a Rungeho
- námet: analógie s látkou zemepisu; nekonvenčná farebným glóbusom
mapa,dejiny mojej rodiny, módna prehliadka
variant 2: ţiaci vytvárajú mapu, v ktorej zaznamenávajú
svoje činnosti počas dňa (vymýšľajú
„geodetické“ symboly)
Enviromentálna výchova
Výchova k manţelstvu a
rodičovstvu
13. Tradícia a identita – 4 h
Formovať kultúrne postoje, vychovávať ţiaka
k vytváraniu kultúrnych postojov, názorov, tradícií.
Výtvarné reakcie na rôzne typy regionálnych ţiaci vytvoria záloţku do knihy,nakreslia reg. kroj, zvyky, Regionálna
výchova
ornamentov, Krásy nášho regiónu - súťaţ
zdobenie kraslíc
a tradičná ľudová kultúra
ornamentov rôznych kultúr
14. Škola v galérii – 2 h
Pomocou činnostného a záţitkového vyučovania
spoznávať diela významných umelcov
Objavovanie prvkov obrazu v galerijnej zbierke
/alt. galéria na internete
Umenie hrou a tvorivé dielne, návšteva výstavy
Časová rezerva (2 hodiny) sa bude vyuţívať na vypracovanie aktuálnych poţiadaviek na súťaţe a výstavy.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Obsah vzdelávania v 6. ročníku
Časová dotácia: 1 h/týţdeň (ŠVP – 1 h), 33 h/rok
Rozvíjajúce ciele
Obsahový štandard
Výstupný štandard
Prierezové témy
1. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania – 3 h
Spoznať základné proporcie v plošnom a plastickom vyjadrení.
Poznávať a porovnávať ich vo svojom výtvarnom vyjadrení.
Zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu
(výška a šírka, pomer).
Zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero,
fixky, uhlík, drievko, rydlo, noţnice,
šablóna, špachtľa, valček a pod.).
Kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania.
Rozvíjať svoje schopnosti a získať zručnosti v oblasti vnímania
skutočnosti.
Pouţiť pribliţovanie a vzďaľovanie, zväčšovanie
a zmenšovanie časti alebo výseku kompozície.
Vyuţívať mierku predmetu, jeho opakované radenie a vyuţívať
farebnú perspektívu.
Mierka a proporčné vzťahy a
operácie s proporciami
Základné proporcie v plošnom a plastickom
vyjadrení.
Základy
proporčnej
stavby
zobrazovaného predmetu.
Narábanie s rôznymi nástrojmi.
Ţiak:
-vytvoril zaujímavý príbeh ( pristávanie kozmickej
lode, pozorovanie pod lupou , figúra v prostredí
a pod.) , v ktorom vyuţil originálnym spôsobom
zákonitosti proporcií a mierky,
-vedel pouţiť techniku kresby alebo maľby,
-uvedomil s pôsobenie priestoru, jeho mierky voči
človeku,
-naučil sa vyjadriť vzdialenosť, blízkosť veľkosťou,
tvarom, ostrosťou a farbou,
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana zdravia a ţivota
2. Možnosti zobrazovania videného sveta –2 h
Nakresliť figúru podľa videnej skutočnosti.
Zobraziť figúru spamäti a detaily podľa skutočnosti (šport,
tanec, škola,...). Zobraziť figúru v pohybe.
Namaľovať alebo nakresliť figúru so správnymi proporciami
spamäti aj podľa skutočnosti.
Pouţiť základy kresby , linku a valérové zdôraznenie fáz
pohybu.
Zvládnuť kresbu uhlíkom, tieňovanie, lavírovanie.
Vyuţiť moţnosť modelácie šrafovaním, maľba temperovými
farbami alebo pastelom.
Zvládnuť vybranú techniku.
Narábať s nástrojmi /ceruza, pero, štetec, uhlík, drievko/.
Pochopiť zobrazovanie figúry v dejinách výtvarného umenia.
Kreslenie figúry podľa skutočnosti a -vytvoril originálny obrázok, v ktorom vyuţil figúry so
správnymi proporciami a v pohybe,
spamäti
-naučil sa na statickom obraze vyjadriť pohyb,
pracovať s rôznymi technikami a vyuţil ich na
vyjadrenie atmosféry,
-spoznal rôzne zobrazovania figúry v dejinách
výtvarného umenia,
-uvedomil si miery vzájomných pomerov,
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
3. Podnety výtvarného umenia/ médiá, štýly, procesy, techniky a technické témy – 2 h
Vytvoriť kinetický objekt (sci-fi objekt), v ktorom vyuţije
pohyb vo vzduchu alebo dotyk.
Navrhnúť svetelný objekt.
Pochopiť pôsobenie pohybu a rovnováhy, tieňa a svetla.
Pracovať s rôznymi materiálmi (papier, špajdle, tenký plech, a
pod.).
Vyuţiť tvorivosť na optické hry.
Pochopiť kinetické umenie a porovnať ho s futurizmom.
Kinetické svetelné umenie
-vytvoril originálne dielo s prvkami kinetického
Mediálna výchova
objektu,
-pokúsil sa o svetelné dotvorenie a pôsobenie diela
Tvorba
projektu
a vyuţitie vrhnutého tieňa,
prezentačné zručnosti
-zvládol rovnováhu rozloţenia objektu,
-spoznal moderné smery výtvarného umenia, kinetické
umenie,
a
4. Podnety dejín výtvarného umenia – 2 h
Poznať umenie op-artu, jeho základné poznávacie znaky.
Vedieť rozkresliť tvar predmetu a pozadia do pásov
(štvorcov),aby vytváral ilúziu priestorovosti.
Zvládnuť technické základy usporiadania čierno-bielej
(farebnej) kompozície.
Pochopiť optické hry v op-artovom obraze.
Kresliť tušom, maľovať temperami, vyuţiť kombinované
techniky, koláţ
Nájsť a pouţiť charakteristické prvky op- artu.
Rozvíjať vizuálne schopnosti svetla tieňa a pohybu prvkov
v diele.
Op art
-vytvoril svoje dielo inšpirované op-artom podľa
vlastných predstáv,
-inšpiroval sa znakmi tohto umeleckého smeru,
-zvládol techniku radenia čiernych a bielych plôch,
-hľadal vlastné cesty sebavyjadrenia,
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
5. Podnety výtvarného umenia – 2 h
Poznať základné znaky stredovekého a gotického umenia.
Vytvoriť vitráţ, kniţnú ilumináciu alebo dielo inšpirované
rytierskym brnením, erbom.
Vybrať historické inšpirácie a techniky k svojmu dielu
a imitovať vo svojich prácach.
Odôvodniť výber časti alebo prvkov
– zaujímavé/nezaujímavé, podstatné /nepodstatné.
Nájsť znaky gotického slohu
v architektúre.
Posúdiť historickú hodnotu stredovekých pamiatok – chrámov,
hradov, výzdoby –vitráţí.
Stredoveké a gotické umenie
-vytvoril zaujímavú vitráţ, kniţnú ilumináciu alebo
časti brnenia – erb, šišak, štít, zástavy, dizajn brnenia,
-preukázal spôsobilosť vyjadrovania v historických
postupoch a technikách,
-pochopil a uvedomil si kultúrnu identitu a moţnosti
doby,
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
6. Podnety fotografie – 2 h
Získať gramotnosť vo fotografovaní.
Inscenovaná fotografia / kresba svetlom,
Pochopiť tvorbu výrazových prostriedkov fotografie.
zmeny osvetlenia, vplyv na plasticitu
Vytvoriť terén (plastelína ,textúry, priesvitné materiály) a rôzne
ho nasvecovať.
Pochopiť zmeny výrazu prostredia vplyvom svetla.
Vyskúšať inscenovanú aj čiernobielu fotografiu.
Porovnávať a rozoznávať originálne a pôsobivé fotografické
momenty a pôsobenie svetla.
-dokázal nafotiť aj dotvoriť vlastnú fotografiu,
-vedel nájsť zaujímavé objekty a vyuţiť svetlo na
ozvláštnenie výrazu fotografie,
-rozvíjal tvorivosť a fantáziu,
-vytvoril dokreslenú alebo inak dotvorenú fotografiu,
Mediálna výchova
Prevencia
drogových
závislostí
-vytvoril zaujímavý a originálny dialóg so zvukmi
a hudbou k známemu filmu,
-dokázal spojiť vlastné postupy v tvorbe s inými
dielami,
-naučil sa rozpoznať spôsoby ako môţu komunikovať
obrazy a zvuky,
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
7. Podnety filmu a videa –2 h
Poznávať moderné smery filmového umenia.
Získať zručnosti pri práci s prehrávaním a kombinovaním.
Pochopiť vo filmovej tvorbe zvukové, ruchové, hudobné,
slovné aj narozprávané motívy a ich pôsobenie.
Odôvodniť nemé obrazy a ich výrečnosť.
Vysvetliť pouţívanie ticha.
Vzťah obrazu a zvuku vo filme,
hudba, hlas a slovo, strih
8. Podnety architektúry – 2 h
Zoznamovať sa s jazykom architektúry s jej racionálnosťou
Urbanizmus – plán mesta,
a funkčnosťou.
štruktúra zón, doprava,
Znázorniť pohľad na mesto zhora, farebné mapy alebo plány.
uzly, vzťah ku krajine,
Poznať význam komunikácií, rozčlenenie mesta na zóny
mesto a dedina
s predpokladom fantastických predstáv.
Vyuţiť vhodnú techniku – kresbu, kolorovanú kresbu, koláţ
,asambláţ.
Vymyslieť plány alebo mapy mesta, dediny a zrealizovať
model.
Uvedomiť si konštrukčné predpoklady prvkov, tvarov
v priestore, význam svetla, hmoty, materiálu, pôsobenie výrazu
k prostrediu.
-tvorivo zobrazil model mesta, dediny alebo nejakej
Dopravná výchova
zóny s architektonickými objektmi,
Ochrana zdravia a ţivota
-tvorivo pouţil vhodnú techniku a kompozíciu prvkov
na ploche,
-ochotne spolupracoval toleroval vkus a vyjadrovanie
spoluţiakov a zosúladil ho so svojím ponímaním,
-hľadal vlastné riešenie, odklonil sa od vyjadrovacích
stereotypov,
9. Podnety dizajnu – 2 h
Navrhnúť časti odevu, doplnok (pre človeka, zviera, fantastickú
bytosť).Vyuţiť odevný a textilný dizajn.
Dbať na funkčnosť, vlastnosti a výraz materiálov.
Rozvíjať predstavivosť a tvorivosť.
Vytvoriť model z papiera alebo látky – hra nav módneho
návrhára (strihanie, lepenie , šitie a pod.).
Vyuţiť experimentálnu módu a tvorivosť.
Poznať históriu odievania.
Vyuţiť svojský štýl obliekania a pestovať si vlastný vkus.
Navrhnúť a zrealizovať svoj návrh.
Odevný dizajn, časti odevu a doplnky
-vytvoril originálnu časť odevu alebo doplnok,
-tvorivo postupoval pri výbere materiálov,
-spoznal históriu odievania aj experimentálnu módu,
-pochopil funkčnosť, výrazovosť a uţitočnosť vo
výrobkoch textilného dizajnu,
Osobnostný a sociálny
rozvoj
-vytvoril originálny výrobok, výtvarný objekt
inšpirovaný tradičnými a historickými remeslami,
-pochopil a citovo preţil posolstvo kultúry,
-načerpal a prevzal niektoré výtvarné riešenia
a vyuţil ich tvorivo v aktualizovanej podobe,
-vybudoval si vzťah k tradícii (námetu, techniky, ...),
-našiel súvislosti so súčasným ţivotom,
Regionálna výchova a
tradičný ľudová kultúra
10. Podnety tradičných remesiel – 2 h
Vytvoriť objekt podľa vlastného návrhu s vyuţitím tradičných
Podnety remesiel, pletenie drôtovanie,
remesiel.
tkanie, uzlovanie
Získavať úctu k tradíciám, tvorcom a dielam svoj krajiny.
Prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké
prejavy vlastného národa , ale aj iných národov a etník.
Rozvíjať manuálne zručnosti.
Objavovať technické moţnosti a vyuţívať tradičné postupy
v aktualizovanej podobe.
Poznávať tradičné spôsoby remeselnej výroby.
Poznať tendencie súčasného umenia jeho inšpirácie a zaujímavé
spôsoby tvorby.
11. Elektronické médiá – 2 h
Ovládať základnú gramotnosť s médiami a ovládať základné
úkony.
Oboznámiť sa s operáciami a výtvarným jazykom
v digitálnom prostredí.
Získať tvorivý nie konzumný vzťah k elektronickým médiám.
Vytvoriť montáţ, v ktorej uplatní predstavivosť pri narábaní
s obrazom.
Vyuţiť moţnosti montáţe v počítači pri deformácii obrazu,
písma.
Pouţiť deformácie zrkadlom, koláţou, montáţe, roláţe, farebné
variácie a kombinácie.
Spracovanie a montáž obrazu, vrstvy, -vytvoril zaujímavé a originálne dielo, pomocou
základných počítačových operácií,
filtre,
-pouţil výtvarný jazyk v digitálnom prostredí,
variácie, transformácie, písmo a obraz
-získaval tvorivý vzťah k elektronickým médiám,
-uplatnil tvorivosť pri narábaní s obrazom,
Mediálna výchova
12. Podnety hudby a literatúry / synestetické podnety – 3 h
Vytvoriť objekt (kinetický, svetelný) alebo obraz koláţ,
dynamickú roláţ, op –art, ktorá umoţňuje prepis melódie,
rytmu, farby zvuku ...
Navrhnúť hudobný nástroj – tvar farba, výraz a zvukové
kvality.
Pochopiť podnety hudobnej kultúry, vzťahy vizuálnej
a sluchovej skúsenosti – vizualizácia počutého.
Preţívať výrazy v rôznych umeniach a uvedomiť si podobné
a špecifické vlastnosti a ich výrazové prostriedky.
Pomenovať a poznávať príbuznosti a odlišnosti, vzťahy medzi
hudbou a dizajnom objektov.
Rozvíjať svoju fantáziu pri tvorbe.
Farebná hudba, zvuková
plastika, hudobno-vizuálny
nástroj, objekt
-vytvoril originálny výrobok výtvarný objekt
inšpirovaný hudobným umením ( hudobný nástroj,
koláţ, dynamickú roláţ,..),
-navrhol originálne stroje na farebnú hudbu,
-vyjadril hudbu vizualizáciou,
-dokázal nájsť príbuznosti vo výtvarnom a hudobnom
umení,
-pomenoval špecifické vlastnosti a odlišnosti týchto
umení,
Ochrana ţivota a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta –3h
Vytvoriť dielo inšpirované mikro alebo makroštruktúrou
organických alebo anorganických prírodnín (rastliny, minerály,
ţivočíšne tkanivá, rontgenové snímky, vrásnenie, geologické
vrstvy, kryštály, tepelné snímky Zeme, kozmické snímky,...).
Inšpirovať sa vizuálnou stránkou kozmických javov (zatmenie
Slnka, mesačné fázy, čierne diery, hmloviny, roje meteoritov,
galaxie,..).
Pochopiť prepojenie oblastí ľudského poznania a jazykom
výtvarného umenia.
Posilniť poznatky z oblasti biológie.
Objaviť netradičné výtvarné kvality a pohľady na prírodu.
Pochopiť vzťah medzi funkčným a estetickým.
Pouţiť výtvarné techniky ( maľba pastelom, temperovými
farbami, grafika , monotypia,..).
Podnety
štruktúry
prírodopisu
–
prírodné -vedel zobraziť zaujímavý obrázok inšpirovaný
Enviromentálna výchova
prírodnými štruktúrami alebo kozmom,
Ochrana ţivota a zdravia
-posilnil poznatky o jednotlivých zobrazovaných
objektoch,
-objavil netradičné estetické výtvarné kvality,
-hľadal analógie medzi mikro a makroštruktúrami,
-vyuţil tvorivosť vo výtvarnom spracovaní technikami
zobrazovaných objektoch,
14. Tradícia identita / kultúrna krajina – 2 h
Vytvoriť štúdie tradičnej architektúry analyzovať
a transformovať typické znaky a spracovať ich alebo
pozorovania ţivota človeka v prostredí jeho špecifiká a vyuţiť
ich v diele, ktoré dokumentuje zmeny a tradície v ţivote.
Vedieť formovať a pretvárať prostredie a chápať vlastný názor
na prostredie a identitu. Zamýšľať sa nad tradíciami, súčasným
ţivotom, hľadať kontinuitu a evidovať zmeny.
Vybrať zaujímavé témy (zvyky, jedlá, odevy, nové rituály,
fantastické udalosti z blízkeho okolia, revitalizácia objektu
a pod.) z rodiny, dediny, mesta.
Posúdiť kvality aj nedostatky novodobého prostredia, vedieť
naň reagovať a pretvárať si ho.
Výtvarné reakcie na tradičné
formy, architektúra, odevy,
zvyky, jedlá
-vyuţil poznatky o tradíciách vlastného mesta a pouţil
ich vo svojej práci,
-cítil a evidoval zmeny v súčasnom ţivote,
-porovnával tradičné a novodobé zvyky a ţivotný štýl,
-uvedomoval si vlastnú identitu zamýšľal sa nad
tradíciami a súčasným ţivotom a našiel kontinuitu,
Regionálna výchova a
tradičná ľudová kultúra
Výchova k manţelstvu a
rodičovstvu
Obraz pre päť zmyslov
-pochopil myšlienkové materiálové a technické
moţnosti doby,
-rozvíjal interpretačné schopnosti,
-naučil sa objaviť nové moţnosti vyjadrovania,
-rozvíjal tvorivé myslenie a objavovanie pomocou
umeleckého diela,
-budoval si schopnosť obhájiť svoj názor.
Multimediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
15. Škola v galérii – galéria v škole – 2 h
Pochopiť tvorivé uvaţovanie autorov výtvarných diel
(staréumenie – príbehovosť, moderné umenie –
experimentovanie).
Spoznať abstraktné diela.
Interpretovať vybrané dielo (kresba, maľba, koláţ,..).
Pochopiť myšlienkové a technické moţnosti doby
a objavovanie nových moţností vyjadrovania v modernom
umení.
Pochopiť diela autorov: F. Kupka, D. Mondrian, J. Pollock,
minimalizmus, Eva Hesse, sochár H.Moor , J. Mathé.
Obsah vzdelávania 7.ročníku
Časová dotácia: 1 h/týţdeň (ŠVP – 1 h), 33 h/rok
Obsahový štandard
Rozvíjajúce ciele
Výkonový štandard
Prierezové témy
1.Výtvarný jazyk /základné prvky výtvarného vyjadrovania/ - 2 h
Rozvíjať vnímanie poriadku, chaosu a ich vplyvu na
človeka.
1.Výtvarný
jazyk /základné prvky výtvarného
Naučiť ţiaka komponovať prvky do celku.
Vyuţívať farebný kontrast.
Prvky v kompozícii
Pozná základné kompozičné princípy,
Osobnostný a sociálny rozvoj
Poriadok a chaos, usporadúvanie prvkov v vie ich vyuţiť pri tvorbe kompozície. Dokáţe vnímať
vyjadrovania/
-2h
kompozícii
poriadok i chaos a ich vplyv na človeka.
Poriadok a chaos vo mne
Vie vyuţiť kompozičné princípy pri vyjadrovaní svojho
Usporadúvanie prvkov a pocitov svojho vnútra. vnútra, svojich pocitov na papier.
2. Možnosti zobrazovania videného sveta / - 2 h
Rozvíjať a analyzovať priestorové videnie.
Zvládnuť výtvarné vyjadrenie vlastných predstáv
o bývaní.
Takto vidím svet ja
Kreslenie priestoru / perspektíva
Môj svet
Kreslenie priestoru / perspektíva
Pozná zákonitosti perspektívy.
Výchova k manţelstvu a
Dokáţe ich vyuţiť pri zobrazovaní priestoru.
rodičovstvu
Dokáţe vyuţiť zákonitosti perspektívy pri zobrazovaní
priestoru.
3. Podnety výtvarného umenia /médiá, štýly, procesy, techniky, témy/ - 3 h
Oboznámiť pútavým spôsobom so základnými štýlmi, ich
predstaviteľmi, chápať význam jednotlivých štýlov a ich
charakteristické črty.
Vytvoriť vlastné obrazy, diela s nádychom a tematikou
štýlov 20. storočia.
Tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky.
Oboznámiť s novými moţnosťami výtvarného vyjadrenia.
Výtvarné štýly 20. storočia
Dada, neodada
Svet veľkých maliarov
Napodobovanie štýlov 20. storočia
Vyjadrenie myšlienky
Akčné umenie
Vie charakterizovať vybrané výtvarné štýly 20. storočia,
pozná ich základných predstaviteľov.
Vie vyuţiť prvky výtvarných štýlov 20. storočia
v svojej tvorbe. Vie zapojiť do tvorby rôzne médiá.
Dokáţe charakterizovať základné prvky akčného
umenia. Vo svojej tvorbe vie pouţiť jeho prejavy.
Vie vyjadriť myšlienku aj neverbálne.
Krása ducha
Renesančné umenie
Jeseň v prírode
Inšpirácia krásou prírody
Krása farieb
Renesančné umenie, teplé farby jesene v
prepojení s farbami našej duše
Na základe niekoľkých prvkov vie rozoznať renesančné Multikultúrna výchova
diela
v
umení.
Pozná
niektorých
Enviromentálna výchova
predstaviteľov a typické renesančné diela.
Dokáţe vyuţiť renesančné prvky a motívy vo svojej
tvorbe. Vie preţívať radosť zo ţivota.
Vie hľadať nielen vonkajšiu krásu, ale tieţ krásu ducha.
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Prevencia
drogových
závislostí
4. Podnety výtvarného umenia – 3 h
Oboznámiť so základnými znakmi renesančného umenia,
s jeho predstaviteľmi.
Rozpoznať medzi ukáţkami viacerých štýlov renesančný
štýl.
Vyuţiť vo svojom výtvarnom zobrazení prepojenie medzi
renesančným štýlom a krásou prírody v jeseni, preniesť
radosť duše a ţivota do výtvarného diela.
Vyjadriť prostredníctvom teplých farieb radostné
a harmonické pocity preţívania a preniesť ich do
výtvarného diela. Vedieť vyjadriť vnútorné preţívanie
nielen myšlienkami, ale pouţitím rôznych farieb a ich
odtieňov.
5. Podnety fotografie – 2 h
Osvojiť si základy a rozvíjanie fotografickej gramotnosti.
Vytvoriť jednoduché obrázky a spájať ich do veľkých
celkov za účelom vytvorenia reportáţe.
Vyuţívať dostupné mediálne prostriedky.
Vyuţiť nadobudnuté fotografické zručnosti s cieľom
zobraziť rôzne témy zo ţivota alebo sveta, ako ich vidí
ţiak.
Fotografická reportáţ
Je schopný spájaním obrazov vytvoriť jednoduchú
Spájanie obrazov, tvorba deja, záznam akcie, fotografickú reportáţ.
performancie
Dokáţe pracovať s médiami, nadobúdať nové
Môj uhol pohľadu
skúsenosti.
Zvyšovanie fotografickej gramotnosti
Dokáţe na fotografii zachytiť „svet“ zo svojho uhla
pohľadu.
Mediálna výchova
Enviromentálna výchova
6. Podnety filmu a videa – 3 h
Preniknúť do sveta filmu, rozvíjať vyjadrovacie
schopnosti vyuţitím verbálnych aj neverbálnych prvkov.
Zvládnuť prípravu na zdokumentovanie jednoduchého
deja.
Vedieť zakomponovať záţitky z beţného školského dňa
do scenára.
Vytvoriť krátke video za účelom prezentácie triedy.
Podporiť rozvíjanie vyjadrenia osobných pocitov
a vnímania sviatočných udalostí v ţivote človeka
vytvorením krátkeho videa alebo filmu. Zamerať sa na
osobné preţívanie.
Príprava filmu
Scenár, literárna príprava filmu a videa,
spájanie rôznych druhov umenia
Video o našej triede
Podpora tvorivosti a vyjadrovacích schopností
Čaro Vianoc
Umelecké zachytenia aktuálneho diania vo svete
okolo nás
Vie prepojiť slovo s obrazom, vytvoriť jednoduchý
Mediálna výchova
scenár dokumentovaný obrazmi.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Vie vytvoriť jednoduchý scenár dokumentovaný
obrazmi zo svojej triedy.
Zachytí Vianoce , ako ich vidí svojím vnútrom - ako ich
doteraz nevidel.
Som staviteľ
Typ, funkcia a výraz stavby
Priestor, v ktorom ţijem
Spájanie rozumu a citu (funkčného s estetickým)
Strihaním, lepením a konštruovaním z papiera, prípadne Výchova k manţelstvu a
iných materiálov,
rodičovstvu
vie vytvárať stavby zodpovedajúce svojej funkcii
a zaujímavo fantazijne ich dotvoriť.
Dokáţe tvorivo vytvárať svoj ţivotný priestor.
Dizajn výrobku
Dizajn výrobku, rozvoj estetického myslenia
a cítenia
Návrh úţitkového predmetu
Návrh úţitkového predmetu, rozvoj estetického
myslenia a cítenia
Pozná základné princípy dizajnu a zohľadňuje ich
Tvorba
projektov
v svojej práci.
prezentačných zručností
Je schopný navrhnúť úţitkový predmet, dbať pri tom na
jeho estetické hľadiská.
7. Podnety architektúry – 2 h
Rozvíjať fantáziu a kombinačnú predstavivosť.
Podporovať manuálnu zručnosť pri vytváraní diela.
Navrhnúť svoje vlastné bývanie, okolie, prostredie,
v ktorom sa človek cíti dobre.
Osvojiť si prepojenie estetických prvkov s funkčnými.
Podporiť kreativitu.
8. Podnety dizajnu – 2 h
Zoznamovať sa s jazykom dizajnu, s jeho uplatnením
v rôznych sférach ţivota.
Podporovať tvorivosť a fantáziu.
Naučiť sa formovať vlastný vkus.
Rozvíjať estetické cítenie a
zohľadňovať
ho
pri
dizajnérskych návrhoch.
9. Podnety tradičných remesiel – 2 h
a
Oboznámiť s pôvodnými remeslami našich predkov.
Získať úctu k tradíciám.
Objavovať technické moţnosti a vyuţívať tradičné
postupy v aktualizovanej podobe.
Osvojiť si základné jednoduché zručnosti.
Poznať tradičný spôsob práce s hlinou.
Vytvoriť vlastné hlinené „dielko“.
Osvojiť si jednoduchú zručnosť.
Práca s textíliou
Podnety krajčírstva /alt.: podnety čipkárstva,
vytváranie vzťahu k práci a k svojim
„koreňom“,
rozvoj estetického cítenia
Práca s hlinou
Podnety hrnčiarstva
Pozná tradičné remeslá, ktoré sprevádzali kaţdodenný
ţivot našich predkov. Jednoduchou prácou s textíliou
imituje túto činnosť.
Spoznáva prácu svojich predkov. Jednoduchou prácou
s hlinou imituje túto činnosť.
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová kultúra
Transformácie tvaru
Morfing /transformácie tvaru na iný
tvar prostredníctvom softveru
/alt.: transformácie tvaru na iný tvar
prostredníctvom rozkresby, princípy morfingu
Poňatie skutočnosti
Poňatie skutočnosti v prirodzenej a
technickej
kultúre,
zvyšovanie
technických zručností a tvorivého
myslenia (divergentného)
Vie pracovať s tvarom, rozkladať ho a meniť pomocou
tradičných
výtvarných
techník
i
pomocou elektronických médií.
Dokáţe pracovať s médiami, má nové skúsenosti
i moţnosti.
Mediálna výchova
Vizuálna poézia
Pokus o recitáciu nielen cez slovo, ale i cez obraz
P. O. Hviezdoslav v obraze
Prepojenie rôznych druhov umenia, vyjadrovanie
v nich
Môj literárny hrdina
Tvorivosť, vyjadrovacie schopnosti
Vníma súvis medzi slovom a výtvarným umením, chápe Osobnostný
ich ako spôsoby vyjadrenia vnútorného sveta človeka. rozvoj
Vie vytvoriť dielo, ktoré súvisí s literatúrou, prepojiť
ich prostriedky vyjadrovania.
Vie vytvoriť dielo, ktoré súvisí s literatúrou, prepojiť
ich prostriedky vyjadrovania.
10. Elektronické médiá – 2 h
Vyuţiť elektronické médiá tvorivým spôsobom.
Zakomponovať predstavivosť a fantáziu do zmeny
predmetu na iný predmet, prípadne jeho tvaru na iný tvar.
Vedieť pouţívať operácie a výtvarný jazyk v digitálnom
prostredí.
11. Podnety hudby a literatúry – 3 h
Poznať výrazové prostriedky hudby a literatúry, nájsť
v nich podobu, preniesť ich do výtvarného diela.
Vyjadriť známu báseň, dielo v kresbe postavy, zachytením
deja a pod.
Rozvíjať tvorivé myslenie.
Ukázať moţnosti vyjadrenia jednej témy, predmetu
hudbou, literatúrou i výtvarným obrazom.
a
sociálny
12. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta – 2 h
Vyuţiť poznatky z oblasti biológie pri zachytení ľudského
tela, prípadne jeho častí.Vedieť vyjadriť krásu tvarov
ľudského tela.Poukázať na inšpirácie antických autorov
(sochy človeka, zvierat).
Znázorniť svet zvierat vyuţitím poznatkov z biológie,
návštevy prírody, zoo, ţivota domácich zvierat.
Naučiť sa zachytiť rôznymi technikami kostru, tvar
tela, farebnosť, prípadne pohyb a aktivity zvierat.
Ľudské telo
Telo človeka
V ríši zvierat
Telo zvieraťa, inšpirácia prírodnými motívmi
Vníma ţivé bytosti ako inšpiráciu pre umelecké diela. Environmentálna výchova
Nadobúda pozitívny vzťah k sebe aj k iným.
Ochrana ţivota a zdravia
Je schopný inšpirovať sa vo svojej tvorbe námetmi tela
človeka i zvieraťa a jeho štruktúrami.
13. Tradícia a identita/kultúrna krajina – 3 h
Rozvíjať nápaditosť pri zobrazení detských obľúbených
postavičiek, bytostí, hrdinov.
Pouţiť rôzne techniky (maľba, tvorba masky, kostýmu
a pod.).
Uplatniť fantáziu pri vytvorení vlastnej rozprávkovej
bytosti alebo malom pozmenení uţ existujúcej bytosti.
Oboznámenie sa s historickými faktami obce, mesta,
regiónu, s povesťami, legendami.
Rozvíjať tvorivosť pri výtvarnom spracovaní nejakej
historickej udalosti.
Uplatniť nazbierané materiály o blízkych pohoriach
a ostatných krásach prírody a okolia v kompozičnom
riešení.
Environmentálna výchova
Ochrana ţivota a zdravia
Rozprávkový svet
Rozprávky, príbehy, legendy spracované
výtvarnou formou
Poznávanie „koreňov“
História obce, regiónu spracované
výtvarnou
formou,
poznávanie
vlastných „koreňov“, upevňovanie
identity
Inovec a Tribeč
Spätosť s prírodou, láska k prostrediu, v ktorom
ţijeme
Dokáţe obľúbenú rozprávkovú bytosť zachytiť novým
spôsobom.
Obnovuje a sprítomňuje si krásu a čistotu svojho
detstva.
Pozná históriu, niektoré príbehy a legendy svojho
regiónu.
Dokáţe ich výtvarne spracovať.
Buduje si vzťah k prírode, v ktorej ţije, a ktorú chce
zachovať aj pre budúce generácie.
Škola v galérii
Slovo a obraz, vytváranie umeleckých úsudkov
Som umelec
Vytváranie a vyjadrenie vlastného
názoru, rešpektovanie myslenia a
tvorby iných
Je oboznámený s filozofiou tvorby niektorých umelcov, Osobnostný
vníma slovami vyjadrený obsah diel.
rozvoj
Je schopný vytvoriť jednoduché umelecké úsudky.
Dokáţe vytvoriť jednoduché umelecké úsudky.
14. Škola v galérii / galéria v škole – 2 h
Pochopiť tvorivé uvaţovanie autorov výtvarných diel.
Vedieť nadviazať na ich myšlienky a diela svojím
vlastným názorom.
Naučiť sa vnímať umelecké vyjadrovanie iných autorov,
rešpektovať ich a podať vlastné návrhy a predstavy, ako
by daný pohnútok autora zobrazil sám ţiak.
a
sociálny
Download

UO Výtvarná výchova.pdf