Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Matematika
1. Charakteristika predmetu
Matematika na 2. stupni ZŠ je zameraná na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju
formuloval Európsky parlament:
„ Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na
riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických
znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia
zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu pouţívať matematické modely myslenia
(logické a priestorové myslenie) a prezentácie ( vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“
V 5. ročníku sa zavŕši obdobie, v ktorom prevláda vytváranie nových poznatkov a zručností.
Počas 2. stupňa základného vzdelania ţiak postupne získava schopnosti pouţívať matematiku
vo svojom budúcom ţivote. Preto sa matematika prelína celým základným vzdelávaním.
Predmet matematika sa vyučuje v 5. aj 6. ročníku 4 hodiny týţdenne. Výučba je realizovaná
v triede, alebo v počítačovej učebni.
Vyučovanie matematiky musí byť vedené tak, aby umoţnilo ţiakom:
- rozvíjať svoje schopnosti a postoje prostredníctvom riešenia rôznych úloh
- tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť
- vedieť vysvetliť prezentáciu s matematickým obsahom ( text, tabuľka, graf, diagram)
- rozvíjať schopnosť orientovať sa v rovine a priestore
- rozvoj algoritmického myslenia
Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť:
- správne pouţívanie matematickej symboliky a terminológie
- čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, nesúvislé texty obsahujúce tabuľky,
grafy a diagramy
- vyuţívanie osvojených postupov a algoritmov pri riešení úloh
- vyuţiť skúsenosti s matematizáciou reálnej situácie
- vyhľadávanie, spracovanie a prezentácia informácii (vyuţívanie prostriedkov IKT)
- rozvíjanie zručností ţiakov súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní
- upevňovanie kladných vôľových vlastností ţiakov ( samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť,
húţevnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie,
dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh)
2. Kľúčové kompetencie v matematike
Výchovou a vzdelávaním v predmete matematika vedieme ţiakov k rozvíjaniu kľúčových
kompetencií :
1. Čísla a počtové výkony s číslami
Kompetencie, ktoré ţiak získa:
pouţíva prirodzené a desatinné čísla pri opise reálnej situácie
číta prirodzené a desatinné čísla, zapisuje, porovnáva a znázorňuje na číslenej osi
základné počtové výkony rieši spamäti, písomne a na kalkulačke
zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje výsledky
matematizuje jednoduché reálne situácie
tvorí a rieši úlohy s pouţitím poznatkov o číslach a počtových výkonoch
má záujem na zdokonaľovaní svojho logického myslenia
2. Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré ţiak získa:
rozozná, pomenuje a opíše rovinné útvary, narysuje ich
vie vykonať v praxi potrebné merania dĺţky a obvodu a obsahu obdĺţnika a štvorca
pri rysovaní vie pracovať presne a úhľadne
pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, vyuţíva vlastnosti známych dvojíc uhlov
vrcholových a susedných
pozná uhly v trojuholníku, ovláda násobenie a delenie uhla dvomi, pozná os uhla
pozná meracie prostriedky na meranie uhlov a ich jednotky
nie je ľahostajný ku svojmu okoliu, snaţí sa o presnosť pri práci, dokáţe objavovať
geometrické tvary vo svojom okolí
3. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Kompetencie, ktoré ţiak získa:
prostredníctvom hier získa skúsenosti s organizáciou súborov predmetov podľa zvoleného
vopred daného kritéria
vykonáva zber, zápis , interpretáciu údajov a ich grafické znázornenie
je schopný orientovať sa v mnoţine údajov
vie posúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu
v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemoţný jav
nadobúda sebavedomie pri inom spôsobe vnímania okolitých skutočnosti
3. Ciele, témy, obsahový štandard a výkonový štandard
5. ročník
Cieľ
Rozvíjanie
algoritmické
ho myslenia
ţiakov.
Rozvíjanie
zručností
práce
s kalkulačkou
. Rozvoj
pohotového
počítania
spamäti.
Téma
Vytvorenie
oboru
prirodzených
čísel do a nad
milión.
(18 hodín)
Obsahový štandard
Vytvorenie predstavy
o veľkých číslach
Výkonový štandard
Na konkrétnych príkladoch
rozvíjať predstavu veľkého čísla.
Počítanie po
desaťtisícoch, tisícoch,
stovkách
Pouţitie v praktickom ţivote.
Vyhľadávanie v štatistických
textoch (IKT)
Čítanie a písanie
prirodzených čísel
Rád číslice v zápise
prorodzeného čísla
Vedieť pomenovať, zapísať
a určiť rád číslice v čísle.
Porovnávanie
Vedieť porovnať čísla
v praktických úlohách. (<,=,>)
Rozvíjanie
algoritmické
ho myslenia
ţiakov,
počítanie
s výhodou
spamäti alebo
kalkulačka),
Zamyslenie
sa nad
poradím
počtových
výkonov,
v kontexte so
skúmaním
ich vlastností
(komutatívno
sť,
asociatívnosť
,
distributívnos
ť) a pri ich
vyuţívaní pre
racionálnejší
postup
počítania.
Rozvíjanie
schopností
ţiakov
odhadnúť
výsledok
počtového
výkonu ako
metódy
skúšky
pribliţnej
presnosti
výpočtu
Počtové
výkony
s prirodzeným
i číslami
(54 h)
Usporiadanie
prirodzených číslel
Vedieť určiť predchodcu
a nasledovníka čísla, usporiadať
čísla vzostupne a zostupne
Zaokrúhľovanie čísel
a zobrazovanie na
číselnej osi
Vedieť pouţiť pravidlá
zaokrúhľovania, vedieť znázorniť
a porovnať čísla na číselnej osi
Násobenie a delenie
spamäti do 100
Vedieť pohotovo spamäti násobiť
a deliť v obore do 100
v jednoduchých prípadoch ak vo
vyššom obore.
Delenie so zvyškom
v obore do 100
Poznať a vedieť pouţívať delenie
so zvyškom pomocou rozkladu
Písomné násobenie
jednociferným
a dvojciferným číslom
do 10 000
Poznať a vedieť pouţívať
algoritmus písomného násobenia
v ojedinelých prípadoch aj
trojciferným číslom
Písomné delenie
jednociferným
deliteľom do 10 000,
kontrola správnosti
násobením
Násobenie a delenie
pomocou kalkulačky aj
dvojciferným číslom
Poznať a vedieť pouţívať
algoritmus písomného delenia
jednociferným číslom aj so
zvyškom.
Riešenie slovných úloh
na násobenie a delenie
Vyuţívanie poznatkov násobenia
a delenia pri riešení úloh
z praktického ţivota
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel
spamäti
Vedieť pohotovo počítať spamäti
Písomné sčítanie
a odčítanie
prirodzených čísel.
Kontrola kalkulačkou.
Ovládať algoritmus písomného
sčítania a odčítania.
Rozvíjanie zručnosti práce
s kalkulačkou.
Získanie
Geometria
skúseností
a meranie
s rovinnými
(44 h)
a priestorový
mi útvarmi,
pociťovanie
celého útvaru
a jeho častí,
rozvíjanie
schopností
stanovenia
polohy, dbať
na presnosť
pri
meraniach,
úhľadnosť pri
rysovaniach
a na
rozvíjanie
jemnej
motoriky rúk.
Riešenie jednoduchých
slovných úloh na
sčítanie a odčítanie
Vyuţitie poznatkov sčítania
a odčítania v praktických
úlohách.
Poradie počtových
výkonov
Vedieť pouţiť komutatívnosť,
asociatívnosť a distributívnosť
Rovnice a nerovnice
Riešia pomocou metódy pokus –
omyl.
Slovné úlohy
s pouţitím sčítania,
odčítania, násobenia
a delenia prirodzených
čísel.
Riešiť náročnejšie slovné úlohy
s pouţitím viacerých počtových
výkonov
Trojuholníky a
štvoruholníky
Vedieť určiť a označiť strany
a vrcholy daných útvarov.
Kruh, kruţnica
Vedieť narysovať kruţnicu, určiť
polomer a priemer, stred.
Rozoznať rozdiel medzi kruhom
a kruţnicou.
Rysovanie kolmíc
a rovnobeţiek.
Vedieť pracovať s rysovacím
pomôckami v zošite a na tabuli.
Vytváranie rovinných
útvarov rysovaním
kolmíc a rovnobeţiek
Rozvíjanie orientácie v rovine, na
ploche zošita. Presnosť
a úhľadnosť rysovania.
Meranie dĺţky úsečky
Rozvíjanie orientácie v rovine, na
ploche zošita. Presnosť
a úhľadnosť rysovania.
Jednotky dĺţky
Vedieť odmerať dĺţku úsečky
s presnosťou na mm, väčšie
vzdialenosti na metre a narysovať
úsečku danej dĺţky
Poznať a vedieť premieňať
jednotky dĺţky
Rozvíjanie
pozorovacej
a analytickej
schopnosti.
Rozvíjanie
štatistického
a pravdepodo
bnostného
nazerania
ţiakov.
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
( 16 h)
Obvod trojuholníka
Vedieť vypočítať obvod
trojuholníka. Zaviesť vzorec
o=a+b+c
Štvorec a obdĺţnik
Vedieť vypočítať obvod štvorca
a obdĺţnika. Vedieť pouţiť
vzorec
o = 4.a, o = 2.(a + b )
Slovné úlohy
Vedieť pouţiť získané vedomosti
o trojuholníku a štvoruholníkoch
v praktických slovných úlohách
Stavba telies
Stavba telies zo stavebnicových
kociek na základe stanovených
podmienok
Zväčšovanie
a zmenšovanie
geometrických tvarov
vo štvorcovej sieti
Zhromaţďovanie,
usporiadanie a grafické
znázornenie údajov
Vedieť rysovať vo štvorcovej
sieti štvorec a obdĺţnik,
zväčšovať a zmenšovať ich.
Pravdepodobnostné
hry, pokusy,
pozorovania
Zisťovanie počtu
náhodných udalostí pri
pokusoch, riešenie
nepriamo
sformulovaných úloh
Vedieť určiť jav istý, moţný
a nemoţný. Na konkrétnych
príkladoch rozoznať istú
a nemoţnú udalosť.
Vytvorenie
a prezentácia projektu
Vedieť vyuţiť zhromaţdené
údaje z regiónu pri tvorbe
projektu.
Vedieť svoj projekt prezentovať.
Vedieť vyhľadávať a spracovať
údaje cez IKT. Vedieť spracovať
údaje z regiónu.
6.ročník
Cieľ
m
Rozvíjať
log.mysl
ţiaka,
zručnosť
pouţiť S
kalkulačE
ku
P
počítať
spamäti
Téma
Obsahový štandart
Výkonový štandart
Počtové
výkony
s prir.č.
/ 20hod/
Násobenie a delenie
Ovládať algoritmus násobenia a delenia
prir.č. spamäti, písomne a viacciferným prir. číslom
na kalkulačke vrátane
delenia so zvyškom
Praktické uplatnenie znakov deliteľnosti
Deliteľnosť 2,5,10,3,9,4
Analyzovať text slovnej úlohy, správne nájsť
optimálnu stratégiu riešenia úlohy, vedieť
Sčítanie, odčítanie, resp. jednoducho zapísať riešenie úlohy a odpovede
násobenie a delenie ako
navzájom opačné
operácie a ich vyuţitie
Analyzovať zápis úlohy obsahujúcej viaceré
pri riešení slovných úloh počtové operácie /aj so zátvorkami/, pouţitie
zaokrúhľovania pri odhade výsledku
Dohoda o poradí
počtových výkonov a
porovnanie s poradím
operácií na kalkulačke
Poznať
desatin.
čísla
vedieť
pouţiť
v praxi
rozvoj
algorit.
mysl.
Desat.
čísla.
Počtové
výkony
s desatin
nými
číslami
/ 48 hod/
Kladné desatinné číslorád číslice v jeho zápise,
zobrazenie des.čísla na
číselnej osi
Porovnávanie,
usporiadanie
a zaokrúhľovanie desat.
čísel
Opakovanie
1.písomná práca a oprava
Vedieť čítať a zapisovať des.čísla, určiť rád
číslice, vedieť pouţiť v praxi, zobraziť ho na
číselnej osi
Vedieť porovnávať a zaokrúhľovať podľa
predpisu
Aplikácia teoret. poznatkov v praxi
Sčítanie a odčítanie
desatinných čísel
Násobenie a delenie
des.čísel
Sčítať a odčítať primerané des.čísla spamäti,
ostatné písomne alebo pomocou kalkulačky
Násobiť a deliť spamäti, písomne a pomocou
kalkulačky
Násobiť a deliť kladné desatinné čísla
násobkami čísla 10 spamäti
Násobenie a delenie
des.čísla 10,100,1000.
Pouţiť aj pri výpočte aritm.priemeru
Násobenie a delenie
desatinného čísla číslom
prirodzeným
Vedieť deliť aj so zvyškom a správne ho
zapísať aj na kalkulačke
Násobenie a delenie
desat.čísel číslom
desatinným, na
kalkulačke aj jednoduché
úlohy na poradie
počtových výkonov
Vedieť urobiť skúšku správnosti a rozhodnúť
o potrebe realizácie skúšky vzhľadom na
operácie dočítania a delenia
Objav periodickosti pri
delení dvoch
prirodzených čísel.
Propedeutika zlomkov
/des.zlomok/ a nepriamej
úmernosti
Opakovanie pred pís.
prácou
2.písomná práca a oprava
Teória a prax
Analyzovať operácie ako opačné operácie,
s tým súvisiace skúšky správnosti, vedieť
riešiť jednoduché slovné úlohy
Vedieť vyuţiť vlastnosti desatinných čísel pri
premene jednotiek, porovnávať a usporadúvať
podľa veľkosti vzostupne a zostupne
Naučiť
ţiaka
praktic.
riešiť
matem.
situáciu
Určiť pribliţný obsah
Sčítanie a odčítanie, resp.
násobenie a delenie ako
navzájom opačné
operácie
/ propedeutika rovníc/
Premena jednotiek dĺţky,
hmotnosti
Vedieť vypočítať základné typy obvodov
a obsahov
Vedieť uplatniť poznatky pri riešení lovných
úloh na obvody a obsahy
Premieňanie jednotiek obsahu vyuţitím
vlastností desat. čísel
Obsah
Výpočet pribliţného
obdĺţnik obsahu rovinných
a štvorec útvarov v štvorcovej sieti
/24 hod/
Obvod a obsah štvorca
a obdĺţnika
s celočíselnými aj
s desatinnými rozmermi
Vedieť
sa orien.
v rovine
aplikov.
v praxi
rozvoj
jemnej
motorik
Obvod a obsah štvorca
a obdĺţnika
s desatinnými rozmermi
Jednotky obsahu premeny
Viesť ţiakov k tvorivému hľadaniu vlastných
postupov riešení
Meranie veľkosti narysovaného uhla,
narysovať uhol danej veľkosti, pouţívať
jednotky stupeň, minúta, odhadnúť veľkosť
uhla
Ovládať pojmy rameno uhla, vrchol uhla, os
uhla, narysovať os uhla pomocou uhlomera,
vlastnosti osi
Výpočty obvodov
a obsahov útvarov
zloţených zo štvorcov
a obdĺţnikov
Uhol
a jeho
veľkosť,
operácie
s uhlami
/30 hod/
Uhol a jeho veľkosť,
veľkosť uhla, jednotky
a pomôcky na meranie
Priamy, pravý, ostrý, tupý, väčší ako priamy
uhol, porovnávať numericky
Vedieť pomenovať trojuholník podľa
vnútorných uhlov, vedieť dopočítať veľkosť
tretieho vnútorného uhla trojuholníka
Konštrukcia osi uhla
Vedieť a rozlišovať dané uhly, vedieť
vypočítať veľkosť vrcholového a susedného
uhla
Opakovanie
Vedieť písomne sčítať a odčítať veľkosti
uhlov v stupňoch, tieţ deliť a násobiť dvoma
3. písomná práca
a oprava
Porovnávanie uhlov,
rozdelenie uhlov podľa
veľkosti uhlov
Uhly v trojuholníku,
rozdelenie trojuholníkov
podľa veľkosti uhlov
Rozvoj
pozorov
analyt.
schopn.
Uhly vrcholové a
susedné
Operácie s uhlami,
sčítanie a odčítanie uhlov
a ich veľkostí, násobenie
a delenie uhlov dvomi
Kombi
nátorika
v úlohác
h
/ 12 hod/
Usporiadanie prvkov do
radu /rôzne systémy
vypisovania/
Tvorenie dvoj-, troj-,
štvorciferných čísel
/prvkov/ z daného počtu
číslic /prvkov/
Riešenie slovných úloh
s kombinátorickou
motiváciou
Propedeutika štatistiky,
pravdepodobnosti a
kombinátoriky
Riešenie slovných úloh
z kombinátoriky
Systematicky usporiadať daný malý počet
prvkov podľa predpisu, z daného počtu
prvkov vybrať usporiadanú skupinu prvkov,
vedieť pokračovať v zadanom systéme
Analyzovať úlohu z hľadiska stratégie jej
riešenia, zvoliť optimálny spôsob zápisu
riešenia tabuľkou a diagramom /stĺpcový,
koláčový/
Aplikácia poznatkov v praxi
Uplatnenie poznatkov pri riešení úloh zo
ţivota
Opakovanie
4. písomná práca
a oprava
Záverečné opakovanie
4. Metódy a formy práce - stratégie vyučovania
Inovatívne metódy vyučovania, ktoré zohľadňujú úroveň vedomostí a zručností ţiaka, ním
nadobudnuté spôsobilosti a vekové zvláštnosti. Napr.: herné aktivity, mozgový jogging, práca
vo dvojiciach, frontálne vyučovanie, matematické súťaţe, práca s učebnicou, práca so
zbierkou, matematický diktát, predĺţený výklad, úlohy na samostatnú prácu a aktivity ţiakov.
5. Učebné zdroje
Učitelia a ţiaci vyuţívajú všetky dostupné vyučovacie pomôcky. Podľa moţnosti vyučovacie
pomôcky, nástenné tabule a rysovacie pomôcky sú v učebni matematiky dostupné kaţdému ţiakovi.
Ţiaci pouţívajú platné učebnice, pracovné zošity a zbierky úloh.
6. Hodnotenie predmetu
Učebné výsledky ţiakov sa hodnotia týmito metódami:
ústna odpoveď
aktivita ţiaka (priame pozorovanie)
samostatná práca
priebeţná kontrolná práca
štvrťročná písomná práca
Klasifikácia
Kaţdá písomnosť je hodnotená bodmi/známkou.
Ústna odpoveď je hodnotená známkou, prepočítaná v bodovom hodnotení:
1 – 4 body
2 – 3 body
3 – 2 body
4 – 1 bod
5 – 0 bodov
3. Známka zo samostatnej práce sa hodnotí bodmi ako ústna odpoveď.
4. Body sa priebeţne sčítavajú.
5. Body, ktoré môţe ţiak získať naviac:
- aktivita na vyučovacej hodine
- matematické súťaţe
a) úspešný riešiteľ školského kola matematickej olympiády
– 1 úloha – 1 bod
b) úspešný riešiteľ okresného kola
- 5 bodov
c) za 1.-3. miesto v okresnom kole a vyššie
- 15 bodov
d) korešpondenčný seminár – úspešný riešiteľ - 1 – 10 bodov (podľa umiestnenia)
e) súťaţ Klokan
- 1 – 10 bodov (podľa umiestnenia)
f) úprava zošita ( hodnotené štvrťročne)
- 4 body
Hodnotenie z maximálneho počtu bodov, ktoré ţiak získa za polrok:
100% - 90%
1 (výborný)
90% - 75%
2 (chválitebný)
74% - 50%
3 (dobrý)
49% - 25%
4 (dostatočný)
24% - 0%
5 ( nedostatočný)
Integrovaní ţiaci s IVVP sú hodnotení rovnako. Ich práce sú prispôsobené individuálnym
moţnostiam ţiaka. Pouţívajú predpísané kompenzačné pomôcky.
Informatika
Charakteristika predmetu
Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika
rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať,
hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému
vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch,
ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú
základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická
výchova.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu
základných pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku
informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva
k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním
právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov. Toto
poslanie
je
potrebné
dosiahnuť
spoločným
pôsobením
predmetu
informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo
vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov
a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a vyuţitia jej nástrojov
zabezpečí rovnakú príleţitosť pre produktívny a plnohodnotný ţivot obyvateľov SR v
informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete
informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium
základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký
priestor na motiváciu a praktické projekty.
Kľúčové kompetencie
Informácie okolo nás
Kompetencie, ktoré ţiak získa:
vie základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
vie vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,
získa ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických
informácií,
porozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopí
vyuţitie IKT v iných predmetoch,
pomocou IKT dokáţe realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového
vyučovania.
Komunikácia prostredníctvom IKT
Kompetencie, ktoré ţiak získa:
naučí sa pracovať s elektronickou poštou,
pochopí spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
získa základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT (rozhovory,
okamţité správy),
pozná niektoré základné postupy pri vyuţívaní internetu v informačnej spoločnosti
(cestovný poriadok, mapy, internetový obchod),
uvedomuje si bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické
Kompetencie, ktoré ţiak získa:
ţiak získa základy algoritmického myslenia a schopnosť uvaţovať nad riešením
problémov pomocou IKT
vie uvaţovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov
vie rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Princípy fungovania IKT
Kompetencie, ktoré ţiak získa:
Ţiak sa zoznámi s princípmi fungovania
jednoduchého hardvéru,
rôznych oblastí určenia softvéru,
úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami),
lokálnej siete a internetu.
Informačná spoločnosť
Kompetencie, ktoré ţiak získa:
oboznámi sa s vyuţitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti
pochopí, ţe pouţívanie IKT si vyţaduje kritický a zvaţujúci postoj k dostupným
informáciám,
rozumie rizikám, ktoré sa pri pouţívaní interaktívnych médií nachádzajú.
3. Ciele, témy, obsahový štandard a výkonový štandard, prierezové témy
5. ročník
Cieľ
Téma
Je, aby ţiaci
pochopili
mechanizmus
fungovania
informačných
a komunikačn
ých
technológií.
Princípy fungovania IKT
Vysvetliť
Informácie okolo nás
pojem
informácia,
typy inf.,
mechanizmus
pri riešení
problémov
v IKT
Obsahový štandard
Vstupné a výstupné
zariadenia, OS
Informácia.
Počítače včera a dnes
Digitálny svet
Výkonový štandard
-pozná a dodrţiava pravidlá
v učebni informatiky
-rozpoznať vstupné
a výstupné zariadenia PC,
vie čo je operačný systém
a na čo slúţi
- čo je informácia, kto ju
vytvára
-vie vymenovať IKT
zariadenia
Je, aby ţiaci
získali
zručnosti
kreslenia
v grafickom
prostredí
a spracovaní
grafických
informácií
Je, aby ţiaci
vedeli
základné
postupy pri
práci s textom
Je, aby ţiaci
vedeli
základné
postupy pri
práci
s jednoducho
u
prezentáciou
Je upozorniť
na
nebezpečenst
vá na
internete, ako
vznikajú, ako
sa šíria
počítačové
vírusy, spamy
a ako sa
odhaľujú
a odstraňujú
Je, aby ţiaci
vedeli vyuţiť
nástroje
internetu,
vedieť
správne
vyhľadať
informácie,
dodrţiavať
autorské
práva
Obrazová informácia
-kresliť v grafickom editore
-pracuje s nakreslenými
objektmi – kopíruje ich,
skosí ich, upravuje ich
veľkosť
-upravuje fotku
Textová informácia
-formátovať text, nadpisy,
odráţky, obrázky v texte,
meniť farbu
-vytvoriť plagát, vizitku,
pozvánku
-vytvoriť jednoduchú
prezentáciu
-pozná pojmy ako
prezentácia, snímka,
prezentačný program
Informácie okolo nás
Multimediálna
informácia
Bezpečnosť, počítač
a internet
-ţiak vie samostatne
rozprávať
o nebezpečenstvách na
internete, vie ich
identifikovať a snaţí sa ich
odstrániť
Internet, história
vzniku
Vyhľadávanie
informácií na internete
Autorské práva
-vie opísať stručný prehľad
vzniku internetu
- pochopil spôsob
a mechanizmy vyhľadávania
informácií na internete
-vie kriticky zaujať postoj
k dostupným informáciám
na internete
- dodrţiava autorské práva
-vyuţíva nástroje internetu
na vlastné učenie sa
Informačná spoločnosť
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Je, aby ţiaci
získali
základné
vedomosti
o priamej
komunikácii
prostredníctv
om IKT
Je, aby sa
ţiaci
zoznámili
s pojmami
ako sú
algoritmus,
program
a programova
nie a získať
základy
algoritmickéh
o myslenia
v programe
Logo Imagine
Priama komunikácia
prostredníctvom IKT
-vie pouţívať niektorý
z nástrojov na interaktívnu
komunikáciu (ICQ, Skype...)
-pozná nástroje netikety
Algoritmus a program
-vie zapísať postup riešenia,
etapy riešenia problémov
-pozná programovací jazyk
-pozná pojmy ako
postupnosť, cyklus,
procedúra, parametre
-vie pouţívať elementárny
príkaz
Postupy, riešenie
problémov, algoritmické
myslenie
ročník
Cieľ
Téma
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Pozná rôzne typy
údajov, históriu
zbierania a
uchovávania
informácií, pojem
digitalizácia
Informačná
spoločnosť
Vytváranie
a vyuţívanie
informácií.
Spôsoby prenosu
informácie.
Uchovávanie
informácií.
Poukázať na uchovávanie
informácií: najstaršie nálezy
s nápismi, objav papiera,
kníhtlače, prvé počítacie
zariadenie, integrovaný
obvod...
Rozšíriť vedomosti
o systémoch na
spracovanie údajov z
pohľadu ich
architektúry (počítač
a jeho časti) a
logickej štruktúry
(operačný systém);
Princípy
fungovania
IKT
softvér/hardvér,
matičná doska,
procesor, disk,
vonkajšie
pamäťové
zariadenia –
disketa, CD, USB
kľúč, archív
demonštrácia hardvéru na
"rozobranom" PC, v
pracovnom liste označenie
hlavných častí PC.
Prenášanie informácií
pomocou vonkajších
pamäťových zariadení.
Chápe spôsob
vyhľadávania
informácií na
internete, vie
vyuţívať IKT na
vlastné učenie sa,
rešpektuje autorské
práva
zvládne prácu
s elektronickou
poštou, vie pouţívať
adresár príjemcov,
poslať skrytú kópiu,
e-mail s prílohou
správy viacerým
adresátom, vytvoriť
„podpis“
Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
Internet. Vyuţitie
webu vo
vedomostnej
spoločnosti.
Práca so stránkami pre
vlastné učenie sa:
www.wikipedia.sk,
www.magimaxclub.net,
www.skolahrou.sk...
Registrácia pouţívateľa
Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
e-mailová
komunikácia,
elektronická pošta,
adresár príjemcov,
príloha správy
tvorba a vyuţitie adresára
pri rozposielaní vytvorenej
pozvánky (pohľadnice,
oznamu) a jej zaslanie
viacerým adresátom emailom
vedieť, ako sa šíria
počítačové vírusy na
internete, ako sa
odhaľujú
a odstraňujú, čo môţe
spôsobiť počítačová
kriminalita
Informačná
spoločnosť
bezpečnosť na
internete
Po rozhovore
o počítačových vírusoch,
spamoch a hoaxoch učiteľ
rozpošle ţiakom podvodnú,
falošnú správu a očakáva na
ňu správnu reakciu.
Rozšíriť svoje
zručnosti kreslenia v
grafickom prostredí,
pochopiť princíp
tvorby animácií,
vedieť vytvoriť
jednoduchú animáciu
Informácie
okolo nás
Typy informácií.
Grafická
informácia,
jednoduchá
animácia.
Pouţiť príkaz „krivka“ na
nakreslenie vlniek vo vode,
rybyčiek, portrétu.
Nakresliť „smajlíka“
a vytvoriť animáciu –
ţmurkanie. Nakresliť
animáciu „rast kvietkov“,
edukačnú animáciu
(elektrický obvod, blesk...)
pozná a dodrţiava
zásady formátovania
textu, vie pouţívať
odráţky, vkladať
obrázky do textu, vie
vyhľadávať text
v dokumente,
realizovať výstupy
z projektov
Informácie
okolo nás
textová informácia,
formátovanie
textu, odsek,
odráţky,
číslovanie
Vypracovať zoznam členov
športového druţstva,
napísať recept , postup
práce . Vypracovať referát z
preberanej témy, napr.
rybárstvo, kvitnúce
rastliny...
rozvíja svoje
algoritmické
myslenie: vie
zapísať postup
riešenia, etapy
riešenia problémov,
vie pouţívať základné
príkazy
Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
algoritmus
a program,
procedúry,
základné príkazy,
príkaz „opakuj“
Vytvoriť procedúru
„vyskoč“, „krúţ“,
„mozaika“ (rovnostranný
trojuholník, štvorec,
päťuholník, s otočením
o daný uhol).
4. Metódy a formy práce
Na hodinách informatiky sa prevaţne pouţíva samostatná práca. V menšej miere sa pouţíva
aj práca vo dvojiciach a skupinová práca. Kaţdá téma má svoje špecifiká, preto sa na
hodinách pouţívajú názorné metódy, samostatné vyhľadávanie, diskusia, projektová práca.
5. Učebné zdroje
Učitelia a ţiaci vyuţívajú všetky dostupné vyučovacie pomôcky. Podľa moţnosti vyučovacie
pomôcky, CD a DVD-romy, prezentácie, dostupné učebnice, internet, časopisy.
6. Hodnotenie predmetu
Učebné výsledky ţiakov sa hodnotia týmito metódami:
ústna odpoveď
aktivita ţiaka (priame pozorovanie)
samostatná práca
Klasifikácia
100% - 90%
90% - 75%
74% - 50%
49% - 25%
24% - 0%
1 (výborný)
2 (chválitebný)
3 (dobrý)
4 (dostatočný)
5 ( nedostatočný)
Integrovaní ţiaci s IVVP sú hodnotení rovnako. Ich práce sú prispôsobené individuálnym
moţnostiam ţiaka. Pouţívajú predpísané kompenzačné pomôcky.
Informatika je hodnotená známkou.
Download

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami