UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
OBČIANSKA NÁUKA
Názov predmetu:
Stupeň vzdelania:
Ročník:
Časový rozsah výučby:
Poznámka:
Vyučovací jazyk:
Časová dotácia:
5. ročník
ŠVP
1
ŠkVP
0
Spolu/rok
33
Občianska náuka
ISCED 2 – niţšie sekundárne
5. – 9.
165
voliteľný predmet
slovenský jazyk
6. ročník
1
0
33
7. ročník
1
0
33
8. ročník
0,5
0,5
33
9. ročník
0,5
0,5
33
Spolu:
4
1
165
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet prispieva k orientácii ţiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umoţňuje ţiakom
pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva
druhých. Poskytuje ţiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angaţovanosti a umoţňuje im pochopiť ekonomický
ţivot spoločnosti.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, ţe vedie ţiaka k:
 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti kaţdého človeka v spoločnosti,
 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
 aktívnemu občianstvu a osobnej angaţovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,






rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muţa a ţeny,
získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,
k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
vytváraniu schopnosti vyuţívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunaţívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa
a dôsledky konania.
3. Výchovné a vzdelávacie kompetencie

sociálne a personálne
- viesť ţiakov k efektívnej spolupráci v skupine, pozitívne ovplyvňovať kvalitu spoločnej práce,
- motivovať ţiakov k diskusii v skupine,
- viesť ţiakov prostredníctvom spoločných prezentácií, rozborov a hodnotenia práce k sebahodnoteniu ústneho a písomného prejavu a ďalších
aktivít,
- viesť ţiakov k utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, k realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, k akceptovaniu
vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
- viesť ţiakov k pozitívnej predstave o sebe samom, poznať a vyuţívať silné stránky svojej osobnosti,
- kriticky hodnotiť svoje nedostatky, počítať s nimi pri výbere povolania,

spoločenské a občianske
- oboznámiť ţiakov s ich právami a povinnosťami vo všetkých oblastiach spoločenského ţivota,
- naučiť ţiakov kultivovane obhajovať svoje práva v rôznych ţivotných situáciách,
- dôslednou a systematickou kontrolou zadávaných úloh navodzovať situácie k získaniu vedomia zodpovednosti za včasné plnenie zadávaných úloh
a zodpovednosti za vlastnú prácu,
- pripravovať pre ţiakov úlohy, na ktorých sa učia poznávať legislatívu a všeobecné morálne zákony a dodrţiavať ich,
- motivovať ţiakov sledovať aktuálne dianie v ţivote spoločnosti doma a vo svete a dokázať k nemu zaujať stanovisko,
pracovné
- na konkrétnych situáciách naučiť ţiakov dodrţiavať pravidlá práce a správania sa,
- naučiť ţiakov vyuţívať vedomosti v záujme vlastného rozvoja aj svojej prípravy na budúce povolanie,
- naučiť ţiakov získať si podklady pre dôleţité rozhodnutia v rôznych oblastiach spoločenského ţivota,
riešiť problémy
zadávať problémové otázky a úlohy, ktoré ţiaci samostatne riešia a prichádzajú k vlastným záverom a riešeniam,
viesť ţiakov ku kritickému mysleniu, vyuţívaniu logického myslenia,
viesť ţiakov k tvorivému riešeniu úloh, ktoré dokáţu prezentovať a obhajovať,
viesť ţiakov ku spolupráci pri riešení problémov a úloh v skupine,
- pripravovať ţiakov na prípadný neúspech, naučiť ich vytrvalo hľadať ďalšie moţnosti uplatnenia,
komunikačné
- naučiť ţiakov počúvať druhých ľudí, vnímať neverbálnu komunikáciu,



-


naučiť ţiakov kultivovane sa vyjadrovať
rozvíjať komunikačné schopnosti riadenou diskusiou k učivu, ktoré má súvislosti s aktuálnymi problémami a dianím,
- vhodnými učebnými aktivitami viesť ţiakov k presnému a výstiţnému vyjadrovaniu sa
- vhodnými príkladmi a úlohami učiť ţiakov klásť jasné a zrozumiteľné otázky,
- vytvárať problémové situácie, pri ktorých ţiak v spolupráci s ostatnými vyhľadáva informácie, triedi ich a spracováva,
v oblasti informačných a komunikačných technológií
viesť ţiakov k efektívnemu vyuţívaniu informačno-komunikačnej technológie pri tvorivých aktivitách,
- viesť ţiakov, aby nadobudli schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získať a spracovávať informácie a pouţívať pri prezentácii.
k celoţivotnému učeniu sa
- viesť ţiakov k uvedomeniu si významu celoţivotného vzdelávania v súčasnej spoločnosti,
- naučiť ţiakov samostatne vyhľadávať a triediť informácie z rôznych oblastí spoločenského ţivota,
- na vhodne zvolených ukáţkach viesť ţiakov k formulovaniu vlastných záverov, pri ktorých uplatnia teoretické znalosti a naučia sa obhájiť vlastné
stanoviská,
- zadávať ţiakom na spracovanie a riešenie úlohy, ktoré ţiaci riešia samostatne alebo v skupinách, výsledky svojej práce prezentujú a získané
informácie prepájajú do širších celkov, hľadajú medzi nimi súvislosti a vyvodzujú z nich závery.
4. Stratégia vyučovania
-
-
Pri vyučovaní tohto predmetu je potrebné vytvoriť pre ţiakov dostatočný priestor na tvorivý prístup k riešeniu problémov, podporovať kritické
myslenie a schopnosť samostatnej práce. Dôleţité je, aby sa zabezpečil dostatočný priestor na nácvik zručností a aplikáciu získaných poznatkov.
Učiteľ pri výbere metód volí také metódy a formy práce, ktoré podnecujú aktivitu ţiakov a okrem vedomostí rozvíjajú zručnosti a postoje ţiakov.
Okrem klasických metód vyuţíva aktivizujúce metódy, ako inscenačnú metódu, situačnú metódu, brainstorming, riešenie problémových úloh,
prácu s informačnými zdrojmi, najmä s internetom, s tlačou, ţiacke referáty.
Tento predmet priamo vyţaduje aj iné formy vyučovania, ako sú napr. besedy s odborníkmi, návšteva na úrade, v múzeu a podobne.
5. Učebné zdroje
Učebné zdroje pre 5. roč.
D. Ďurajková, A. Drozdíková: Občianska náuka pre 5. ročník ZŠ, SPN, 2009, Bratislava
Internet, www.zborovna.sk, rodinné albumy
Učebné zdroje pre 6. roč.
D. Ďurajková, A. Drozdíková: Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ, SPN, 2009, Bratislava
Internet, , www.zborovna.sk, regionálna literatúra: kol. autorov: Myjava (1985), Korandová : Hrajnohov poklad, Povesti a príbehy z kopan. kraja (2004),
Feriancová : Chírni apetik vinšujem (2010), Gálik : Myjava v obrazoch histórie (2010), Lehocký : Ľudové tance a tanečné tradície Myjavskej pahorkatiny (2002),
Klč a kol.: Ročenka Kopanice, Husár : Musel gen. M.R.Štefánik zahynúť? (2000), Myjava našej jari, Myjava – kultúrno-historický
v kolobehu času, 50 rokov súboru Kopaničiar
profil, video-Myjava
Učebné zdroje pre 7. roč.
A. Drozdíková: Občianska náuka pre 7. ročník základnej školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012, Bratislava, denná tlač, časopisy, pracovné listy,
internet, CD, školská kniţnica, www.zborovna.sk, www. Wikipedia.sk, Ústava SR, Dohovor o právach dieťaťa, Metodika vyučovania ľudských práv, Práva pre
deti, Album ľudských práv Rady Európy
Učebné zdroje pre 8. roč.
D. Ďurajková, D. Vargová: Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012, Bratislava,
denná tlač, časopisy, pracovné listy, internet, CD, školská kniţnica, www.zborovna.sk, www. Wikipedia.sk, Ústava SR, Dohovor o právach dieťaťa, Metodika
vyučovania ľudských práv, Práva pre deti, Album ľudských práv Rady Európy, Zákon o rodine – Zákon č. 36/2005 Z.z., Trestný zákon – Zákon č. 300/2005
Z.z., Bocková a kol. : Náuka o spoločnosti, SPN, 2006,Bratislava
Učebné zdroje pre 9.roč.
H. Kopecká,E. Muchová: Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy, Šepetka a kol.: Školský rodinný kalendár finančnej gramotnosti, internet,
www.zborovna.sk.
6. Obsah vzdelávania a požiadavky na výstup
Predmet veku primerane oboznamuje ţiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú
k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov a spoločnosťou.
Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji ţiakov.
Medzipredmetové vzťahy
Na hodine občianskej náuky moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :
 dejepisu
 geografie
 slovenského jazyka a literatúry
 náboţenskej výchovy, regionálnej výchovy
Začlenenie prierezových tém
Prierezová téma
ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA
MEDIÁLNA VÝCHOVA
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
REGIONÁLNA VÝCHOVA a tradičná ľudová kultúra
Ciele
- viesť žiakov k poznaniu svojej obce, regiónu – prírodných pamiatok a k ich
ochrane
- vedieť nájsť, roztriediť a použiť podstatné informácie z rôznych zdrojov –
noviny, časopisy, webové stránky
- vedieť si vyhľadať a vedieť sa orientovať v informáciách a dokumentoch,
kt. sa týkajú ekonomiky, podnikania, spotrebiteľských práv, podnikateľských
aktivít v obci,...
- vychovávať ľudí, ktorí pochopia a akceptujú rôzne kultúry
- podporovať znášanlivosť, toleranciu a spoluprácu medzi národmi EÚ
- pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju osobnosť – akceptovať seba samého
- pomôcť žiakovi zdokonaľovať komunikačné zručnosti, napr. pri ochrane
a presadzovaní svojich spotrebiteľských práv
- naučiť žiaka niesť zodpovednosť za svoje činy
- naučiť ho pochopiť, že k právu patrí aj povinnosť
- vyhľadať informácie, roztriediť ich, použiť- vybrať vhodnú formálnu podobu
a prezentovať
- viesť seba, spolupracovať v skupine
- viesť žiakov k hrdosti na svoju obec, región – napr. pri tvorbe projektu
o podnikateľských aktivitách v regióne, ponuke pre turistov
7. Hodnotenie žiakov
Ţiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie ţiakov ZŠ.
Vo výchovno-vzdelávacom procese uskutočňujeme klasifikáciu priebeţnú a celkovú (I. a II. polrok). Na kontrolu vedomostí a zručností slúţi písomné a ústne
skúšanie. Súčasťou hodnotenia je aj vypracovanie samostatného a skupinového projektu.
Hodnotí sa hĺbka porozumenia spoločenských javov, procesov a problémov , schopnosť o nich diskutovať a pracovať s pojmovým aparátom, práca s textami
a ďalšími informačnými zdrojmi. Okrem známkovania priebeţné hodnotenie umoţňuje vyuţívať aj slovné hodnotenie výkonov ţiaka.
Pri hodnotení ţiakov dodrţiavame tieto zásady : motivačný charakter hodnotenia, spätnú väzbu, individuálny prístup, jasné určenie pravidiel a kritérií
klasifikácie, systém sebahodnotenia ţiakov a hodnotenia ţiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a ţiakov mimoriadne nadaných .
Ţiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie ţiakov ZŠ.
Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 - nedostatočný.
Percentuálne vyjadrenie:
100% - 90% - výborný
89% - 75%- chválitebný
74% - 50% - dobrý
49% - 25% - dostatočný
24% -0% - nedostatočný
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebeţné a celkové hodnotenie:
 priebeţné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať
hlavne motivačný charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú
disponovanosť,
 celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie
zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete.
V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči ţiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči
ţiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami vymedzenými v učebných osnovách,
osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa školského
poriadku.
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania ţiaka získa učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
 sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka,
 sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,
 analýza výsledkov rôznych činností ţiaka,
 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u ţiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťaţkosťami a poruchami.
Ţiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období a písomne dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ
oznámi ţiakovi výsledok kaţdého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi ţiakovi výsledok
ihneď. Výsledky hodnotenia písomných činností oznámi ţiakovi a predloţí k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na
celý školský rok, aby zabránil preťaţovaniu ţiaka.
Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú:
 známka za ústne odpovede
 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy,
 posúdenie prejavov ţiaka.
Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku.
5.ROČNÍK
Tematický celok:
Moja rodina
Obsah (13h)
Poslanie a funkcie rodiny
Vzťahy v rodine, roly členov
rodiny
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Funkcie rodiny
Chápe význam rodiny pre človeka
a spoločnosť
- Vie rozlíšiť pozitíva a negatíva
v rodinných vzťahoch
- Chápe zmysel pozícií jednotlivých
členov pre fungovanie rodiny
- Chápe význam pravidiel v rodine
- Chápe spätosť práva a povinností
- Vie ochraňovať svoje práva a plní
si svoje povinnosti
Princípy, na ktorých fungujú
vzťahy v rodine
Normy a pravidlá,
práva a povinnosti členov rodiny
- Pravidlá platné v rodine
- Práva a povinnosti rodičov
a detí
História mojej rodiny, zvyky
a tradície
- Rodinná genéza 2
generácií dozadu
- Rodostrom
- Zvyky a tradície rodiny
(Vianoce, Veľká noc...)
Komunikácia v rodine
-
Krízy v rodine
- Dôvody, ktoré vedú ku
krízam v rodine: rozvod
rodičov, choroba v rodine
- Neúplná rodina
- Získa úctu a hrdosť na svoju
rodinu, tradície a zvyky
- Pochopí spätosť prítomnosti
s minulosťou
- Vie rozlíšiť v čom sú si rodiny
podobné a v čom sú originálne
- Chápe dôleţitosť komunikácie
medzi členmi rodiny pre ich
harmonický ţivot
- Začne uplatňovať komunikačné
techniky
- Vie obhajovať, zdôvodňovať svoj
názor a rešpektovať názor
ostatných
- Prejavuje úctu k názorom
rodičov
- Identifikuje príčiny rodinných kríz
- Chápe potrebu preberať rolu
neprítomného člena rodiny
- Vie prejaviť cit spolupatričnosti
Problémy rodinného ţivota a ich
- Typológia záťaţových
- Vie pomenovať záťaţové
Verbálna komunikácia
Neverbálne komunikácia
Jednosmerná komunikácia
Základné komunikačné
techniky
Prierezová téma
OZŢ, OSR
OSR,
NŠFG
I.T., č.k.3
Prijímať finančné rozhodnutia na
základe svojich reálnych
moţností.
TBZ
OSR
OZŢ
NŠFG
III.T., č.k.1
Vysvetliť vzájomné vzťahy
medzi ţivotnými potrebami
jednotlivca a rodiny.
OSR
riešenie
situácií
- Problémy rodinného ţivota
- Spôsoby riešenia
situácie a vygenerovať základné
problémy rodinného ţivota
- Vie: vyjednávať, zdôvodňovať
svoje riešenia, aktívne počúvať,
robiť kompromisy, prijímať
rozhodnutie
Zdravý spôsob ţivota
-
Ţivotné štýly
Stres
Relaxačné techniky
Zdravý ţivotný štýl: zdravá
ţivotospráva, pravidlá
duševnej hygieny
- Porovnáva jednotlivé ţivotné
štýly
- Vie identifikovať stres a naučí sa
techniky na jeho odbúranie
- Uplatní základy zdravej výţivy
- Odolá módnym trendom
v ţivotospráve
- Uplatňuje pravidlá duševnej
hygieny vo svojom rodinnom
ţivote
- Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné
spôsoby trávenia voľného času
- Vysvetlí, prečo je pre rozvoj jeho
osobnosti dôleţité spoločné
trávenie voľného času
Zdravý spôsob ţivota
Voľný čas v mojej rodine
- Spôsoby trávenia voľného
času
- Spoločné voľnočasové
aktivity
- Individuálne voľnočasové
aktivity (turistika, šport,
kultúra, starostlivosť
o domáce zvieratá...)
- Voľný čas v rodine
- Spôsoby trávenia voľného
času v rodinách
Naši príbuzní, priatelia, susedia
-
Širšia rodina
Medziľudské vzťahy
Priateľstvo
Pomoc a podpora
Generačné problémy v rodine
- Viacgeneračné rodiny
- Naučí sa prispôsobovať ostatným
členom rodiny
- Formuje si pocit spolupatričnosti
- Vie vymenovať členov svojej širšej
rodiny
- Na príkladoch uvedie ako fungujú
vzťahy v širšej rodine, susedské
vzťahy
- Vie určiť čím sa vzájomne
obohacujú a ako si pomáhajú
- Vie vysvetliť pojem
NŠFG
I.T.,č.k.1
Vysvetliť vzťah medzi
zachovaním trvalých ţivotných
hodnôt a uspokojovaním
ţivotných potrieb.
OSR
OZŢ
MDV, MUV
NŠFG
II.T.,č.k.1
Uviesť príklady, ako byť finančne
zodpovedným mladým
človekom.
- Problémy spolunaţívania vo
viacgeneračných rodinách
Dokumenty a Zákon o rodine
- Dohovor o právach dieťaťa
- Zákon o rodine
Tematicky celok:
Moja škola
Obsah (17)
Trieda ako sociálna skupina
Individualizmus – osobnosti
v našej triede
- Princípy fungovania
triedneho kolektívu
- Postavenie jednotlivcov
v skupine a ich vzťahy
- Sociálne roly
- Socializácia
-
Osobnosť: pozitívna,
negatívna
Vodca, vodcovský typ
(charakteristické znaky)
Súperenie, súťaţivosť
-
Pravidlá spolupráce
Kompromis
-
Kolektivizmus – spolupráca
v našej triede
viacgeneračnej rodiny
- Zdôvodni potrebu vzájomnej
starostlivosti rodičov, detí, starých
rodičov
- V kaţdodennom ţivote chápe
a pomáha starým rodičom
- Vie pracovať s dokumentom
a zákonom
- Pozná svoje práva a povinnosti zo
zákona
- Osobne sa angaţuje proti
porušovaniu práv detí
- Vie, ţe vzťahy v rodine upravuje
Zákon o rodine
- Vysvetlí príčiny pozícií
jednotlivých ţiakov (aj seba)
v triednom kolektíve
- Vie vymenovať základné roly
ţiakov v triede a zaradiť ţiakov do
nich
- Vie vysvetliť, čo je socializácia
a prečo je pre jednotlivca dôleţitá
- Objasní podstatu problémov vo
vzťahu
- Vie rozlíšiť negatívne a pozitívne
osobnosti triedy
- Objasní význam pozitívnych
vzorov (pozitívnych vodcov
osobnosti) pre ţivot triedy
- Odhalí manipuláciu zo strany
spoluţiaka a odolá jej
- Uvedie príklady súťaţivosti
v pozitívnom aj v negatívnom
zmysle
- Pozná a riadi sa pravidlami
spolupráce pri činnostiach
OZŢ
OSR
OSR
OSR
Riešenie konfliktov
-
Rovnosť
Rovnakosť
Predsudok
Sebapoznanie,
sebahodnotenie
- Poznanie a hodnotenie
iných
Sebahodnotenie a hodnotenie
ţiakov triedy
-
Komunikácia v triede
- Vzájomné pôsobenie
členov kolektívu
- Druţní spoluţiaci
- Ţiaci s problémami pri
nadväzovaní sociálnych
vzťahov
- Dokument: práva
a povinnosti ţiakov
v konkrétnej triede
- Vytvorenie a činnosť
triednej samosprávy
Práva a povinnosti ţiakov
v triede – triedna samospráva
Práva a povinnosti ţiakov
v škole – školská samospráva
Mimovyučovacia a mimoškolská
činnosť
Naša škola
- Dokument: práva
a povinnosti ţiakov na ZŠ
- Vytvorenie a činnosť
ţiackeho parlamentu
(školskej ţiackej
samosprávy)
- Mimovyučovacie aktivity
v škole
- Záujmové útvary v škole
- Aktívne vyuţívanie voľného
času (mimoškolská činnosť)
- História, úspechy ţiakov
triedneho kolektívu
- Je ochotný robiť kompromisy
- Pozná základné spôsoby riešenia
konfliktov a uplatňuje ich v ţivote
triedy
- Vie rozlíšiť pojmy rovnosť
a rovnakosť
- Chápe pojem predsudok, na
príkladoch uvedie, čo môţu
predsudky spôsobiť
- Pozná svoje pozitíva a negatíva
- Vie určiť pozitíva aj negatíva
spoluţiakov bez uráţania
- Rozozná odlišnosti jednotlivcov
v procese vytvárania sociálnych
vzťahov
- Je ochotný pomôcť spoluţiakom
s problémami pri nadväzovaní
kontaktov, pri socializácii
- Zúčastní sa na tvorbe práv
a povinností ţiakov triedy
(aktívna spolupráca)
- Vyuţije moţnosť ovplyvniť ţivot
vo svojej triede
- Rozvíja zodpovednosť za seba a
iných
- Pozná svoje práva a povinnosti
v škole
- Vie, kto ho zastupuje v školskom
parlamente a ako obhajuje jeho
práva
- Zapája sa do mimoškolských
aktivít
- Pozná, ktoré záujmové útvary
pracujú v škole a začlení sa do
niektorého z nich
- Uvedie moţnosti mimoškolského
vyuţívania voľného času
- Vie uviesť úspechy osobností
OSR
NŠFG
I.T,.č.k.2
Demonštrovať na príkladoch
rôzne pohľady na bohatstvo
a chudobu.
OSR
OSR
OSR
MDV
- Bývalí pedagógovia
- Osobnosti školy
- Symbolika školy (logo,
hymna)
Naša pani učiteľka
- Osobnosť učiteľa
- Pracovné štýly učiteľa
Čím by som chcel byť
- Povolanie
- Zamestnanie
- Rodinné tradície
v povolaniach
Vzdelávanie ako hodnota
- Systém hodnôt
- Hodnoty detí školského
veku
- Vzdelanie v systéme
hodnôt detí školského veku
Celoţivotné vzdelávanie
- Celoţivotné vzdelávanie
Školský systém u nás
- Typy a stupne škôl
- Školské zariadenia
Školský systém v Európe
Ţivot ţiaka základnej školy
- Typy a stupne škôl vo
vybraných štátoch EÚ
(kritériá výberu: Projekt
Comenius)
- Povinná školská dochádzka
- Reţim dňa
pedagógov a históriu svojej školy
- Pozná jej symboliku
- Rozvíja pocit hrdosti,
spolupatričnosti, posilňuje snahu
reprezentovať školu
- Vie uviesť základné typy
osobnosti učiteľa
- Pozná základné pracovné štýly
učiteľa
- Rozvíja kritické myslenie,
schopnosť vyjadriť svoj názor bez
uráţania
- Vysvetlí na príkladoch pojmy
povolanie, zamestnanie
- Uvedomí si svoj záujem o isté
povolanie a vplyv rodiny na svoju
budúcu pracovnú orientáciu
- Vie uviesť najdôleţitejšie
hodnoty vo svojom ţivote
- Vysvetlí, prečo má vzdelanie
práve také miesto v jeho
hodnotovom systéme
- Toleruje hodnoty spoluţiakov
- Chápe pojem a prijíma
myšlienku celoţivotného
vzdelávania ako predpokladu pre
svoje budúce uplatnenie sa v
práci
- Rozlišuje typy stredných škôl
- Vie vymenovať niektoré školské
zariadenia
- Pozná moţnosti ďalšieho
vzdelávania u nás
- Porovná typy a stupne škôl u nás
a v niektorých štátoch EÚ
- Rozlišuje dĺţku trvania povinnej
školskej dochádzky u nás
a v štátoch EÚ
- Porovnáva ţivot ţiaka SR –
OSR
OSR
OSR
NŠFG
I.T.,č.k.2
Vysvetliť vzťah ľudská práca –
peniaze.
OSR
OSR
NŠFG
II.T.,č.k.1
Uviesť príklady, ako byť
finančne zodpovedným
mladým človekom.
OSR
MUV
u nás – v zahraničí, v meste –
na dedine
- Výchova, vyučovanie
- Voľnočasové aktivity
Škola budúcnosti
- Spôsoby učenia
a vyučovania v budúcnosti
- Postavenie ţiaka a učiteľa
v budúcnosti
- Obsah vzdelávania v
budúcnosti
zahraničie, mesto – dedina
- Hľadá podobnosti a odlišnosti
- Rozvíja kritické myslenie,
vyjadruje svoj názor a zdôvodňuje
ho
- Rozvíja tvorivosť, fantáziu
- Prejaví aj zmysel pre realitu
- Vie vyjadriť a obhájiť svoju
predstavu
MUV, ETV
MUV, ETV
Obsah predmetu je koncipovaný na 33 hodín ročne, to znamená 1 hodina týţdenne.
1. hod. - Úvodná hodina, obsah je rozdelený do dvoch základných tematických celkov Moja rodina – v časovej dotácii 13 hodín a Moja škola v časovej dotácii
17 hodín.
V časovej dotácii 2 hodiny ţiaci vypracujú 2 projekty:
1. individuálny projekt: Moja rodina a jej ţivotný štýl
2. kolektívny/skupinový projekt: Máme radi našu školu.
Legenda:
 OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
 ETV – Environmentálna výchova
 MDV – Mediálna výchova
 DV – Dopravná výchova
 OZŢ – Ochrana zdravia a ţivota
 TBZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 RV – Regionálna výchova
 MUV – Multikultúrna výchova
 NŠFG – Národný štandard finančnej gramotnosti
 T – téma Národného štandardu finančnej gramotnosti
 č. k. – čiastková kompetencia Národného štandardu finančnej gramotnosti
6.ROČNÍK
Tematický celok
Moja obec, región, vlasť,
Európska únia (13h)
Obsahový štandard
História a súčasnosť mojej obce
Kronika a erb mojej obce
Významné
obce
osobnosti
našej
Na čo som hrdá / hrdý v mojej
obci a jej okolí (pamiatky,
príroda)
Obecná samospráva
Verejný,kultúrny a spoločenský
ţivot v našej obci
Môj región
Moja
vlasť
–
republika
Štátne symboly
Slovenská
Výkonový štandard
Ţiak pozná históriu a súčasnosť
obce, v ktorej ţije.
Vie vysvetliť význam symbolov
obce (erb,vlajka), ak ich obec
má.
Vie posúdiť význam obecnej
kroniky pre poznanie minulosti
obce a pre prepojenie so
súčasnosťou.
Pozná osobnosti obce
v minulosti a dnes. Uvedomuje
si význam pozitívnych vzorov
z minulosti a súčasnosti pre
svoj ţivot.
Buduje si pocit hrdosti na svoju
obec poznaním jej prírody
a pamiatok.
Vie, kto je
starostom/primátorom obce.
Pozná základné úlohy obecnej
samosprávy.
Zaujíma sa o spôsob volieb
poslancov do obecného
zastupiteľstva.
Aktívne sa s členmi svojej
rodiny zapája do organizovania
akcií v obci alebo sa ich
zúčastňuje.
Ţiak pozná históriu a súčasnosť
regiónu, v ktorom ţije.
Vytvára si hrdosť na svoju vlasť
poznaním jej minulosti,
prítomnosti, pamiatok a prírody.
Pozná štátne symboly a vie,
ako im vzdať úctu.
Prierezová téma
RV
MUV, RV
OSR
OSR,
NŠFG
II. T., č.k. 1
Argumentovať na príkladoch
úspešných jednotlivcov
plánovanie vlastnej profesijnej
cesty.
RV
RV
Európska únia
Prepojenie národnej
s európskou identitou
Vnútorný a vonkajší ţivot
jednotlivca (17)
Vnútorný ţivot jednotlivca
Ľudská psychika
Osobnosť
Proces učenia sa
Uvedomuje si význam
európskej integrácie pre ţivot
občanov SR. Vie vyhľadať
a v praktickom ţivote pouţívať
základné informácie o EÚ.
identity
Uvedomuje si nutnosť
zachovania slovenskej národnej
identity s prepojením na
európsku identitu.
Podporuje šírenie znášanlivosti
a tolerancie medzi národmi EÚ.
Uvedomuje si spätosť ľudskej
psychiky s biologickými faktormi
(nervovou sústavou).
Uvedomuje si, ţe jeho psychika
je vo vývine. Pozná základné
prvky psychiky – pocit, vnem,
predstava. Vie ich rozlíšiť.
Uvedomuje si
neopakovateľnosť
charakteristických znakov
osobnosti.
Pozná základné typy osobnosti
podľa temperamentu a vie
zaradiť seba samého.
Vie rozlíšiť dva druhy pamäte
(krátkodobú a dlhodobú)
a chápe ich význam pre svoje
vzdelávanie.
Uvedomuje si súvislosť medzi
pamäťou a myslením v procese
učenia sa. Posudzuje základné
metódy učenia sa a hľadá si
najvhodnejšie pre svoju
osobnosť.
Vie na jednoduchom príklade
MUV, MDV
NŠFG
III.T.,č.k.2
Identifikovať internetové
a tlačové zdroje informácií
o pracovných miestach, kariére
a podnikaní.
MUV, OZŢ
OSR
OSR, OZŢ
Psychológia
ţivote
Vonkajší ţivot jednotlivca
v kaţdodennom
Vytváranie sociálnych vzťahov
jednotlivca v širšom prostredí
Sociálne skupiny
Sociometria skupiny
Sociálne vzťahy v triede
Sociálne zručnosti
odvodiť z dvoch súdov záver
usudzovania.
Vie rozlišovať medzi základnými
emóciami a chápe dôleţitosť
primeraného preţívania emócií.
Vie posúdiť svoje schopnosti
pre niektorý typ činnosti.
Vie vyuţívať osvojené
vedomosti zo psychológie vo
vojom kaţdodennom ţivote.
Uvedomuje si vytváranie
sociálnych vzťahov vo všetkých
skupinách, ktorých je členom.
Uplatňuje poznatky
o socializácií pri svojom
včleňovaní sa do sociálnych
skupín.
Pozná pozície a roly
jednotlivcov v spoločenských
skupinách.
Pozná základné metódy
merania sociálnych vzťahov
v skupine.
Rešpektuje kaţdého člena
skupiny bez ohľadu na jeho
pozíciu v skupine.
Vie odolávať tlaku niektorých
členov skupiny.
Podporuje včleňovanie sa
jednotlivcov do sociálnej
skupiny. Uvedomuje si súvislosť
medzi vzťahmi v skupine
a konaním členov sociálnej
skupiny, ako aj skupiny ako
celku.
Ovláda a v kaţdodennom ţivote
pouţíva základné komunikačné
zručnosti – komunikuje,
spolupracuje a rieši konflikty.
OSR
NŠFG
II.T., č.k.1
Uviesť príklady, ako byť
finančne zodpovedným mladým
človekom.
OSR, OZŢ, MDV
NŠFG
II.T., č.k.4
Stanoviť si kroky na dosiahnutie
krátkodobých finančných cieľov.
Obsah predmetu je koncipovaný na 33 hodín ročne, to znamená 1 hodina týţdenne.
1.hod. – úvodná hodina, obsah je rozdelený do dvoch základných tematických celkov Moja obec, región, vlasť, Európska únia – 13 hodín a Vnútorný
a vonkajší ţivot jednotlivca – 17 hodín.
Ţiaci počas školská roka vypracujú v časovej dotácií 2 hodiny dva projekty.
Legenda:
 OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
 ETV – Environmentálna výchova
 MDV – Mediálna výchova
 MUV – Multikultúrna výchova
 DV – Dopravná výchova
 OZŢ – Ochrana zdravia a ţivota
 TBZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 RV – Regionálna výchova
 NŠFG – Národný štandard finančnej gramotnosti
 T – téma Národného štandardu finančnej gramotnosti
 č. k. – čiastková kompetencia Národného štandardu finančnej gramotnosti
7.ROČNÍK
Tematický celok
Sociálne
vzťahy
v spoločnosti (9h)
Spoločnosť, jej vznik, vývoj
a charakteristika
Obsahový štandard



Spoločnosť,človek
Vývoj človeka
Vývoj
,charakteristika
spoločnosti
Soločnosť a jej zloţenie
Štruktúra
spoločnosti
a sociálne vzťahy v nej



Makrosociálne skupiny

Štruktúra spoločnosti
Vzťahy v spoločnosti
Typy
štruktúr
spoločnosti
Veľké
spoločenské
skupiny
Spoločenské
vrstvy,triedy

Sociálne zmeny v spoločnosti


Sociálne zmeny
Príčiny
sociálnych
zmien
Prirodzený pohyb obyvateľstva
a migrácia

Prirodzený
pohyb
obyvateľstva
Príčiny,
prejavy,
dôsledky migrácie
Pohyb
v rámci
spoločenského
rozvrstvenia
Štruktúra obyvateľstva
Rasy
Národy, národnosti
Etnické skupiny


Štruktúra obyvateľstva




Výkonový štandard
Vie pouţiť informácie z dejepisu
o vzniku
a vývoji
ľudskej
spoločnosti a človeka.
Pozná základné znaky ľudskej
spoločnosti.
Vie rozčleniť ľudskú spoločnosť
na jednotlivé typy štruktúr.
Pozná základné rozvrstvenie
ľudskej spoločnosti.
Vie rozlíšiť veľké spoločenské
skupiny od malých.
Vie
vysvetliť
význam
príslušnosti k sociálnej skupine
pre ţivot jednotlivca.
Vie vysvetliť nutnosť sociálnych
zmien a pozná ich príčiny.
Pozná
súvislosti
medzi
sociálnymi
zmenami
a migráciou obyvateľstva.
Vie vysvetliť príčiny a dôsledky
migrácie,
pozná
moţnosti
zmeny postavenia jednotlivca
v spoločnosti.
Vie sa orientovať v národnom
a etnickom
zloţení
obyvateľstva.
Vie vymenovať rasy a ich
znaky.
Prierezová téma
OSR, MUV, OZŢ
OSR, MUV, OZŢ
MUV
NŠFG
I.T.,č.k.2
Demonštrovať na príkladoch
rôzne pohľady na bohatstvo
a chudobu.
ETV, MUV
NŠFG
I.T.,č.k.3
Prijímať finančné rozhodnutia
na základe svojich reálnych
moţností.
MUV, MDV, OSR
MUV, OZŢ
Štruktúra
obyvateľstva
náboţenstvá
–
Kultúra, multikulturalizmus
Sociálne a politické
v spoločnosti
napätie
Tematický celok
Občiansky ţivot ako proces
formovania demokracie (21h)
Občan, občianska spoločnosť a
štát
Historický pohľad na občiansku
spoločnosť


Náboţenstvá na Zemi
Funkcia náboţenstiev v
spoločnosti


Kultúra
multikultúrnosť



Príčiny
a dôsledky
vojen
Diktátorské reţimy
Terorizmus
–
jeho
príčiny,
dôsledky
a vplyv na spoločnosť



Občan
Občianstvo
štát

Vznik štátu


občania v starovekom
Grécku
občianska spoločnosť
v rímskej republike
vývoj
občianskej
spoločnosti
prvé štáty na svete
štát, znaky štátu
Právny štát


znaky právneho štátu
občan a právny štát


Pozná hlavné náboţenstvá.
Chápe
úlohy
náboţenstva
v modernej spoločnosti.
Je
tolerantný voči náboţenstvám
iných ľudí.
Chápe kultúru ako výsledok
činnosti ľudskej spoločnosti.
Chápe hodnoty jednotlivých
kultúr
a toleruje
kultúrnu
rozmanitosť.
Pozná príčiny konfliktov medzi
spoločenskými
skupinami,
a príčiny vojen a terorizmu.
Vie vysvetliť význam sociálnych
hnutí
pre
jednotlivca
a spoločnosť.
Vie vysvetliť vzťah medzi
občanom a štátom.
Pozná vznik a vývoj občianstva.
Vie vymenovať znaky štátu.
Pozná
korene
občianskej
spoločnosti.
Vie
porovnať
postavenie
občanov v Aténskej demokracii
a Rímskej republike.
Vie pouţiť info z dejepisu
o vzniku štátov.
Vie
vysvetliť
pojem
štát,
vymenovať znaky štátu.
Pozná korene právneho štátu
v antickej
spoločnosti,
vie
vymenovať znaky právneho
štátu.
MUV, OSR. OZŢ
MUV, MDV
MUV, MDV, OZŢ
OSR
OSR, OZŢ
Vie v konkrétnych situáciách
rozlišovať , či ide o právny štát.
Ústava Slovenskej republiky




Ústava SR – základný
zákon štátu
Členenie ústavy
Preambula
2.hlava Ústavy SR
Kto nám vládne (Štátna moc)



Štátna moc
Zloţky štátnej moci
Zákonodarná moc
Kto nám vládne (Štátna moc)




Štátna moc
Výkonná moc
Prezident
Súdna moc
Demokracia, jej vznik a vývoj


Dejiny demokracie
Priama
a nepriama
demokracia
Princípy demokracie

Princípy demokracie
Čo je a nie je demokracia

Voľby, volebné právo



Občianska spoločnosť
a demokratický štát
Volebné právo
Volebné princípy
Slobodné
a čestné
voľby
Voľby v demokracii
Parlamentné voľby
Komunálne voľby
Parlamentné, komunálne voľby



Chápe význam ústavy pre
riadenie štátu. Pozná obsah
ústavy SR.
Vie vymenovať orgány štátnej
moci.
Vie zdôvodniť, prečo je II. Hlava
Ústavy
SR
pre
občanov
najdôleţitejšia.
Vie vysvetliť, ako a prečo vzniká
štátna moc.
Vie vymenovať orgány štátnej
moci, úlohy parlamentu.
Vie vymenovať, kto a ako
vykonáva moc v štáte.
Pozná základné právomoci
prezidenta.
Pozná význam súdov.
Vie vysvetliť význam slova
demokracia.
Vie vysvetliť priamu a nepriamu
demokraciu a uviesť príklady.
Vie
vymenovať
princípy
demokracie.
Vie posúdiť stav demokracie
v krajine.
Vie,
ako
môţu
občania
ovplyvňovať riadenie štátu.
Vie vysvetliť, čo znamená
všeobecné a rovné volebné
právo,
význam
slobodných
volieb
v demokratickej
spoločnosti.
Pozná
rozdiel
medzi
parlamentnými a komunálnymi
voľbami.
Zaujíma
sa
NŠFG
II.T.,č.k.3
Vysvetliť korupciu ako
porušenie zákona ( trestný čin ).
o komunálne voľby v obci.
Štátna správa, samospráva
Čo sú ľudské práva a slobody


Štátna správa
samospráva

základné ľudské práva
a slobody
občianske
práva
a
povinnosti

Základné dokumenty ľudských
práv



Patria aj deťom ľudské práva?



dokumenty
ľudských
práv
Všeobecná deklarácia
ľudských práv
Dohovor
o ľudských
právach
Práva detí
Deklarácia práv dieťaťa
Dohovor
o právach
dieťaťa
Niet práv bez povinnosti a
zodpovednosti



Práva
Zodpovednosť
povinnosť
Záujmové a občianske aktivity,
činnosť
mimovládnych
organizácií

Dobrovoľnícka
činnosť
a charitatívna


záujmové
aktivity
občanov
občianske zdruţenia
mimovládne
organizácie
dobrovoľnícka činnosť
charitatívna činnosť
a školský

triedny
Triedny
ţiacky


ţiacky
Vie rozlíšiť orgány štátnej moci
od samosprávnych orgánov.
Pozná starostu svojej obce.
Vie vymenovať základné ľudské
práva
a slobody.
Vie
vyhľadávať
v Ústave
SR
jednotlivé skupiny práv.
Vie zdôvodniť, prečo sa učíme
o právach.
Pozná základné dokumenty
ľudských
práv,
inštitúcie
ochraňujúce ľudské práva.
Pozná svoje práva.
Vie posúdiť situácie, kedy sú
práva detí porušované, vie , ne
ktoré inštitúcie sa môţe obrátiť
pri porušovaní svojich práv.
Chápe
spätosť
práv
a povinností.
Uplatňuje zodpovednosť voči
právam ostatných v beţnom
ţivote.
Pozná
najdôleţitejšie
mimovládne organizácie v SR.
Chápe podstatu tejto činnosti.
Angaţuje sa vo svojom uţšom
prostredí(škola, krúţky,..)
Organizuje pomoc tým, čo ju
potrebujú.
Pozná
funkcie
oboch
OSR, OZŢ
OSR, ETV, OZŢ
OSR, OZŢ
MDV
NŠFG
IV.T., č.k.5
Opísať moţnosti účasti na
charitatívnych aktivitách.
parlament

Obvodný ţiacky parlament

parlament
školský
parlament
obvodný
parlament
ţiacky
ţiacky
parlamentov, zaujíma sa o ich
činnosť,
zapája
sa
do
spolupráce.
Pozná
meno
predsedu
školského parlamentu.
Pozná
fungovanie
obvod.
Ţiackeho parlamentu.
Vie kto zastupuje ich školský
ţiacky parlament v obvodnom
parlamente,
zaujíma
sa
o aktivity
obvodného
ţiac.parlamentu.
Získava zručnosti občianskeho
ţivota
OSR
OSR
Projekty
 účasť na zasadnutiach
Občianska participácia v širšom
obecného
prostredí – v obci
zastupiteľstva
Obsah predmetu je koncipovaný na 33 hodín ročne, to znamená 1 hodina týţdenne.
1. hodina – úvodná hodina, obsah je rozdelený do dvoch základných tematických celkov Sociálne vzťahy v spoločnosti – 9 hodín a Občiansky ţivot ako
proces formovania demokracie – 21 hodín.
V časovej dotácii 2 hod. ţiaci vypracujú skupinové projekty.
Legenda:
 OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
 ETV – Environmentálna výchova
 MDV – Mediálna výchova
 MUV – Multikultúrna výchova
 DV – Dopravná výchova
 OZŢ – Ochrana zdravia a ţivota
 TBZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 RV – Regionálna výchova
 NŠFG – Národný štandard finančnej gramotnosti
 T – téma Národného štandardu finančnej gramotnosti
 č. k. – čiastková kompetencia Národného štandardu finančnej gramotnosti
Tematický výchovno-vzdelávací plán z občianskej náuky pre 8. ročník
Stupeň vzdelania : ISCED 2
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Počet hodín : 33 hodín ročne / 1 hodina týždenne
Mes
iac
Týždeň
Hodina
Tematický celok
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1.
Úvodná hodina
Pravidlá správania sa
a hodnotenie
Žiak pozná pravidlá správania sa
a hodnotenia, pozná obsah
vyučovacieho predmetu.
September
Prierezová
téma
Medzipredm.
vzťahy
V rámci tematic.
celku:DEJ, SJL,
Výchovný cieľ
Poznámky
Kvalitné
medziľudské vzťahy
Kritéria
hodnotenia.
Úprava zošitov,
organizačné
pokyny.
GEG, INF, ETV,
NBV, HUV
Štát a právo
2.
3.
Október
4.
Štát a jeho
podstata vznik štátu
- znaky štátu
- znaky štátu:
vlajka a hymna
Funkcie štátu
- vnútorné
5.
6.
- vonkajšie
Formy vlády
- štát
- znaky štátu
funkcie štátu
- vnútorné
- vonkajšie
- monarchia
- republika
- diktatúra
Žiak vie vysvetliť príčiny vzniku
štátu. Vie charakterizovať všetky
znaky štátu. Vie nakresliť vlajku
SR. Ovláda text štátnej hymny.
Vie vzdať úctu štátnym
symbolom.
Vie uviesť príklady na jednotlivé
vnútorné funkcie štátu. Vie
vysvetliť úlohu štátu z hľadiska jeho
vonkajších funkcií. Vie
charakterizovať vzťahy SR so
susednými štátmi.
Vie rozlíšiť medzi
absolutistickou a parlamentnou
formou monarchie.
Regionálna
výchova
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Každý má právo
patriť do nejakej
krajiny.
Všade dobre, doma
najlepšie.
Multikultúrna
výchova
Navrhovať
a preferovať
mierové riešenia
konfliktov.
NŠFG
IV.T.,č.k.4
Uviesť príklady,
ako štát využíva
príjmy z daní.
Vonkajšie –
zahraničná
politika štátu
Október
November
7.
8.
Formy vlády
Zložky štátnej
moci
9.
December
12.
13.
14.
Január
Február
Zákonodarná
moc
Čo už vieme o
štáte
Právne normy
15.
16.
Vzťah štátu a
práva
17.
Právne vedomie
18.
Vie uviesť konkrétne typy príkladov
na demokratickú a nedemokratickú
formu republiky. Vie uviesť príklady
na typy diktatúr z minulosti i
súčasnosti.
- zákonodarná
Vie vysvetliť príčiny rozdelenia
štátnej moci na jednotlivé
zložky. Vie porovnať jednotlivé
zložky štátnej moci.
Vie popísať priebeh plenárneho
zasadnutia parlamentu – NR SR.
Vie charakterizovať úlohu
prezidenta v zákonodarnom
procese. Vie rozlišovať medzi
platnosťou zákona a účinnosťou
zákona.
Žiak si zopakuje a upevní svoje
vedomosti, získané zručnosti
a spôsobilosti.
Vie charakterizovať jednotlivé
druhy noriem.
Na konkrétnych príkladoch vie
rozlišovať medzi jednotlivými
druhmi noriem.
- výkonná
- súdna
- parlament – NR SR
10.
11.
- monarchia
- republika
- diktatúra
Právny poriadok
(systém)SR
- zákon
- zákonodarný proces
- Zbierka zákonov
- platnosť zákona
- účinnosť zákona
Upevňovanie učiva
Systematizácia
poznatkov
- norma
- právna norma
- morálna norma
- náboženská norma
- estetická norma
- právo
- právny štát
- právna istota
právne vedomie
- vývoj právneho
vedomia
- právny systém
- právny predpis
Vie definovať pojem právo.
Vie zdôvodniť spätosť štátu a
práva. Vie uviesť príklady z
bežného života na platnosť
nadosobnej moci zákona.
Vie popísať prepojenosť právneho
vedomia s právnym poriadkom
štátu. Vie zdôvodniť praktický
význam právnych poznatkov pre
budovanie svojho právneho
vedomia.
Vie definovať pojem právne
Mediálna výchova
NŠFG
II.T., č.k.3
Vymedziť
korupciu ako
porušenie
zákona.
Každý má právo
patriť do nejakej
krajiny
Funguje štátna moc
pre občanov?
„Moc je najmä
zodpovednosť.“
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Globálne
rozvojové
vzdelávanie
NŠFG
II.T., č.k.3
Vysvetliť pojem
prania špinavých
peňazí.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dopravná
výchova
Formovanie
kladného vzťahu
k životnému
prostrediu.
Neznalosť
zákona nás
neospravedlňuje.
Zodpovednosti za
svoje konanie,
osobný život
a sebavzdelávanie.
Vzťah morálky
a peňazí.
Zodpovednosti za
- odvetvia práva
Marec
19.
Odvetvia práva
- odvetvia práva
- verejné právo
- súkromné právo
20.
Občianske právo
Občianske právo
Občiansky zákonník
Vie hierarchizovať pojmy
právneho systému SR.
Vie opísať dve vybrané odvetvia
verejného práva.
Vie definovať pojem občianske
právo.
21.
Občianske právo
Ochrana
spotrebiteľov
spotrebiteľ,
spotrebiteľské
práva, tovar
Vie definovať pojem občianske
právo, spotrebiteľ. Pozná svoje
spotrebiteľské práva.
- Zákon o rodine
- manželstvo
- rodina
- rozvod
Vie vysvetliť poslanie Zákona o
rodine a jeho úlohy.
Na základe príkladov z literatúry
alebo filmu vie vysvetliť dopad
ukončenia manželstva
rozvodom na členov rodiny.
22.
23.
Apríl
predpisy. Vie hierarchizovať
pojmy právneho systému SR.
24.
Rodinné právo
svoje konanie a
osobný život.
Ochrana života
a zdravia
Média a ich
produkty v našom
živote, využívajme
ich zmysluplne.
Mediálna výchova
NŠFG
II.T., č.k.6
Vyhľadať
informácie
o právach
spotrebiteľov
vrátane nároku
na reklamáciu.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
NŠFG
II.T.,č.k.4
Zoradiť osobné
finančné ciele
podľa ich priority.
Regionálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Kultúrne dedičstvo
našich predkov
Dôvera a nedôvera
medzi nami ľuďmi,
pomoc, spolupráca,
spolupatričnosť
25.
26.
Trestný zákon,
trestný čin,
trestná zodpovednosť
prezumpcia neviny
predbežné zadržanie,
zadržanie, obvinený,
obžalovaný,
odsúdený, trest
Vie vysvetliť všetky uvedené
pojmy.
Vie aktívne participovať na
príprave a priebehu inscenácie,
týkajúcej sa trestného činu, na
vyučovacej hodine.
Vie zdôvodniť potrebu
dodržiavania zákonov SR.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Právne inštitúcie
SR
- súdy
- prokuratúra
- advokácia
- polícia
- notárstvo
Vie popísať funkcie jednotlivých
právnych inštitúcií SR. Vie
rozlíšiť služby advokáta a
notára.
Projekt
- súdne
pojednávanie
-súdny proces
(inscenácia trestného
činu)
Osobnostný
a sociálny rozvoj
NŠFG
II.T.,č.k.3
Vysvetliť pojem
prania špinavých
peňazí.
Trestné právo
27.
Ochrana života
a zdravia
Každý človek sa
musí považovať za
nevinného, kým
mu nebude
preukázaná vina.
Mediálna výchova
Sociálne riziká drog
Máj
28.
29.
30.
31.
Jún
Multikultúrna
výchova
Žiak získava zručnosť
občianskeho a právneho života
32.
33.
Vie aktívne participovať na
príprave a priebehu inscenácie
súdneho pojednávania na
vyučovacej hodine.
„ Tri príkazy práva:
čestne žiť, inému
neškodiť, každému
dať, čo mu patrí.“
Ulpianus
Celoročné
opakovanie
Systemizácia
a upevňovanie učiva
8. ročníka
Sebahodnotenie
Hodnotenie spolužiakmi
Hodnotenie
Environmentálna
výchova
Zásady bezpečného
správania, riešenie
krízových situácií.
Časová
rezerva
Učebnica
Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Ďurajková, D., Vargová, D., 1. vydanie 2012
Legenda :
NŠFG – Národný štandard finančnej gramotnosti
T – téma NŠFG
č.k. – čiastková kompetencia
9. ročník
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
STRATÉGIE
VYUČOVANIA
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Metódy a postupy
Organizačné formy
práce
Žiaci:
diskusia,
hromadné vyuč.,
- vedia vysvetliť uvedené
pojmy;
práca s internetom,
skupinové vyuč.,
vysvetľovanie, prac.
samostatná práca,
Téma
Pojem
Ekonomický život v
spoločnosti (20h)
Základné pojmy,úvodná
hodina
- vedia odlíšiť uvedené
OSR
ETV,
1.ľudské potreby
pojmy;
2.statky
- vedia uviesť uvedené
pojmy vo vzájomných
súvislostiach;
3.výrobný proces, výrobné
zdroje
4.rozhodovanie,
rozhodovací proces
list
práca v učebni PC
Vysvetliť na
konkrétnych
príkladoch funkciu
peňazí ako
prostriedku na
zabezpečenie
životných potrieb.
- vedia vypracovať návrh
využitia konkrétneho
vzácneho výrobného
zdroja vo výrobnom
procese s uplatnením
jednotlivých etáp
NŠFG
I. T , č.k. 3
rozhodovacieho procesu;
Prijímať finančné
rozhodnutia na
základe svojich
reálnych možností
- uvedomujú si dôsledky
rozhodnutí;
- učia sa konať rozvážne
a zodpovedne;
Ekonomika a ekonómia
ekonomika a ekonómia;
mikroekonomika a
makroekonomika
- vedia vysvetliť uvedené
pojmy;
- vedia odlíšiť jednotlivé
pojmy;
- vedia uviesť uvedené
pojmy vo vzájomných
súvislostiach;
- vedia zdôvodniť potrebu
NŠFG , I. T , č.k. 1
výklad, práca
s literatúrou, prac.
list, brainstorming,
hromadné vyuč.,
skupinové vyuč.,
samostatná práca
osvojovania
týchto pojmov z hľadiska
ich uplatnenia
v praktickom živote;
Základné ekonomické
otázky
- vedia vytipovať príklady
riešenia jednotlivých
ekonomických otázok;
diskusia, výklad
práca v skupine,
frontálne vyuč.
Ako vyrábať?
Pre koho vyrábať?
príkazová
ekonomika,trhová
ekonomika, zmiešaná
ekonomika
II. T , č.k. 4
Zoradiť osobné
finančné ciele
podľa ich priority
Čo vyrábať?
Typy ekonomík
NŠFG
- vedia vysvetliť podstatu
troch typov ekonomík;
- vedia porovnať
jednotlivé ekonomiky
z hľadiska pozitív
i negatív;
- na konkrétnych
príkladoch vedia
aplikovať riešiteľnosť
základnej ekonomickej
otázky podľa typu
ekonomiky;
brainstorming,
diskusia, práca
s učebnicou, analýza,
komparácia
práca v skupine,
samostatná práca
Trhová ekonomika
trhová ekonomika,
vlastnícke práva
- vedia charakterizovať
trhovú ekonomiku tromi
znakmi;
práca s učebnicou,
prac. list
samostatná práca,
práca vo dvojici
NŠFG
II. T , č.k. 5
Zhodnotiť dôsledky
zneužitia osobných
informácií.
- vedia uviesť
charakteristiku
vlastníckych práv;
- vedia vysvetliť vzťah
medzi vlastníckymi
právami a efektívnym
využívaním zdrojov;
Trhový mechanizmus
1.trhový mechanizmus
2.ponuka, dopyt, cena
- vedia vysvetliť uvedené
pojmy;
- vedia na praktických
príkladoch vysvetliť
vzájomný vzťah medzi
ponukou, dopytom a
cenou tovaru a služieb;
- vedia určiť faktory, ktoré
ovplyvňujú
zmeny ponuky a dopytu;
- vedia uviesť praktické
príklady dôsledkov zmien
v ponuke
práca s učebnicou,
diskusia, výklad
skupinová práca,
frontálne vyuč.,
individuálna práca
NŠFG
IV. T, č.k. 3
Zhodnotiť vplyv
ponuky a dopytu na
tvorbu ceny a jej
zmeny.
a dopyte;
Základné formy
podnikania
1.základné formy
podnikania
2. formy podniku, fyzická
osoba, zisk, strata
3. – 5. projektová úloha
- vedia vysvetliť uvedené
pojmy;
- vedia charakterizovať
základné podmienky
úspešného podnikania;
práca s učebnicou,
práca s internetom,
diskusia, tvorivé
úlohy, prezentácia
projektov pred
triedou
skupinová práca,
individuálna práca,
práca v PC učebni
MDV, TBZ, REV
práca s učebnicou,
diskusia, tvorivé
aktivity, práca
s internetom
samostatná práca,
práca v PC učebni,
skupinová práca
OSR, MDV
- na konkrétnom príklade
zo života opíšu
úspešného alebo
neúspešného podnikateľa
z obce alebo regiónu;
- v skupine vypracujú
projekt – a) návrh
podnikateľskej aktivity
v obci, regióne týkajúcej
sa oblasti cestovného
ruchu, b) brožúru pre
turistov, čo im v oblasti
cestovného ruchu ponúka
náš región, aké
podnikateľské aktivity už
v regióne fungujú;
Výroba, výrobca
1.výroba, výrobca
- vedia vysvetliť uvedené
pojmy;
- vedia zdôvodniť priamu
úmeru medzi
NŠFG
IV. T , č.k. 3
2.produktivita
práce,konkurencieschopnosť
3.slovenskí výrobcovia
Kriticky zhodnotiť
informácie
poskytované
reklamou.
produktivitou práce
a množstvom tovaru;
- vedia zdôvodniť priamu
úmeru medzi
produktivitou práce
a konkurencieschopnosťo
u
- prostredníctvom
internetu vyhľadajú
domáceho výrobcu
a vytvoria reklamu na
jeho produkty;
Peniaze a finančné
inštitúcie
- vedia vysvetliť uvedené
pojmy;
v trhovej ekonomike
- vedia rozlíšiť jednotlivé
pojmy;
1.peniaze, funkcie peňazí
2.banky, sporiteľne,
poisťovne, nebankové
subjekty
- vedia určiť faktory,
vytvárajúce hodnotu
peňazí;
- vedia zdôvodniť
opodstatnenosť
finančných inštitúcií v
trhovej
ekonomike;
práca s učebnicou,
diskusia, tvorivé
aktivity
samostatná práca,
frontálne vyuč.,
skupinová práca
NŠFG
III. T, č.k. 1
Vysvetliť, kedy
sporiť a ako si
požičiavať.
NŠFG
VII. T , č.k.
2,Charakterizovať
zdravotné
poistenie, sociálne
poistenie, v rámci
- vedia porovnať z
hľadiska služieb
neho nemocenské,
dôchodkové,
úrazové, poistenie
v nezamestnanosti.
jednotlivé finančné
inštitúcie;
- vedia posúdiť mieru
rizika pri využití
nebankového subjektu
ako
typu finančnej inštitúcie;
Spotrebiteľská
výchova – osobné
financie (10h)
Opakovanie, previerka
- preukážu nadobudnuté
poznatky a zručnosti;
Deti sú spotrebitelia
- spoznajú domácnosť ako situačné hry, práca
hospodársku jednotku
s prac. listom,
s plánovaním, nákupmi,
diskusia
platbami;
rodinný rozpočet
písomná skúška
individuálna práca
práca v skupine,
individuálna práca
OSR
NŠFG
IV. T , č.k. 2
Zostaviť rozpočet
domácnosti
Deti šetria peniaze
šetrenie, poistenie, banky,
poisťovne
- sa učia hospodárne
narábať so zdrojmi,
spravovať vlastné
financie;
- vedia porovnať cenu,
kvalitu výrobkov
a služieb, využívať vo svoj
prospech informácie
práca s internetom,
situačné hry, práca
s prac. listom,
diskusia
práca v skupine, práca
v učebni PC,
individuálna práca
MDV
NŠFG
IV. T , č.k. 1
Opísať moderné
spôsoby platenia.
získané pri nákupoch;
- poznajú spôsoby platby,
sporenia, pôžičiek;
Práca a povolanie
vzdelanie, odborná
príprava, povolanie
Deti utrácajú peniaze
sloboda a nezávislosť vo
výbere spotrebiteľa
Ako zarábame peniaze
plat, odmena, zisk,
- vedia využívať moderné
informačné systémy, aby
zistili informácie, ktoré sa
týkajú ich budúcej
prípravy na povolanie;
práca s internetom,
práca s prac. listom,
diskusia
práca v skupine, práca
v učebni PC,
individuálna práca
OSR, MDV
NŠFG
III. T , č.k. 1
Vysvetliť, kedy
sporiť a kedy si
požičiavať.
- dokážu diskutovať
o tom, čo by si kúpili za
určitú sumu, napr. 25 Eur,
svoj výber dokážu
zdôvodniť;
situačné hry, práca
s prac. listom,
diskusia
práca v skupine,
individuálna práca
OSR
NŠFG
IV. T , č.k. 1
Diskutovať
o prvkoch
osobného rozpočtu
(príjmy, výdavky,
úspory).
- dokážu diskutovať
o výhodách aj
nevýhodách byť
zamestnaní a podnikať.
práca s internetom,
práca v skupine, práca
situačné hry, diskusia v učebni PC,
individuálna práca
NŠFG
III. T , č.k. 3
Uviesť príklady
zdrojov príjmu
konkurencia výrobcov
iných než mzda
(dar, provízie, zisk,
peňažný príjem
domácnosti, štátna
sociálna podpora).
Obsah predmetu je koncipovaný na 33 hodín ročne, to znamená 1 hodina týţdenne.
1. hodina – úvodná hodina, obsah je rozdelený na 2 tematické celky : Ekonomický ţivot v spoločnosti – 20hod. a Spotrebiteľská výchova-osobné
financie – 10 hod. V časovej dotácii 2 hod. ţiaci vypracujú skupinové projekty.
Legenda:

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj

ETV – Environmentálna výchova

MDV – Mediálna výchova

DV – Dopravná výchova

OZŽ – Ochrana zdravia a života

TBZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

RV – Regionálna výchova

NŠFG – Národný štandard finančnej gramotnosti

T – téma Národného štandardu finančnej gramotnosti

č. k. – čiastková kompetencia Národného štandardu finančnej gramotnosti
Download

UO Občianska náuka.pdf