Gymnázium T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským,
organizačná zloţka Spojenej školy, Sládkovičova 4, 080 01 Prešov
Školský vzdelávací program
ISCED 3A - gymnázium
Gymnázium :
Vzdelávací program
Stupeň vzdelania 3A
Dĺžka štúdia štvorročná
Vyučovací jazyk: ukrajinský
Študijná forma – denná
Druh školy: štátna
Predkladateľ:
Zriaďovateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Názov školy: Gymnázium T. Ševčenka s
Adresa: Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
vyučovacím jazykom ukrajinským
Kontakty odbor školstva
Adresa: Sládkovičova 4, 080 01 Prešov
IČO: 37947923
Riaditeľ školy: Mgr. Juraj Muličák
Koordinátor pre tvorbu ŠVP:
Platnosť dokumentu od 1.9.2010
Mgr. Ljubov Gojdičová
Ďalšie kontakty: 051/7724791,
051/7581786
Podpis riaditeľa
I.
Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Spojená škola T. Ševčenka má 2 organizačné zloţky – ZŠ a gymnáziu. ZŠ má 9 ročníkov, v kaţdom ročníku 1 trieda, kapacitne vyhovuje, škola
je umiestnená v peknom prostredí v centre mesta, je obkolosená zeleňou.
2. Charakteristika ţiakov
Ţiaci gymnázia poväčšine pochádzajú z Prešova, niektorí z dedín, kde ţijú Rusíni-Ukrajinci na Slovensku (okres Stará Ľubovňa, Svidník,
Humenné).
3. Charakteristika pedagogického zboru
Máme kvalifikovaných učiteľov, majú ukončené vysoké školy pedagogického zamerania. Z celkového počtu 19 učiteľov, 17 má prvú
kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu. Náboţenskú výchovu vyučuje externý pedagóg. Je to skúsený kolektív s dlhoročnou praxou.
4. Organizácia prijímacieho konania
Škola prijíma ţiakov na štúdium do 1. ročníka na základe:
 Celkového prospechu
 Výsledku z monitora
 Vlastného prijímacieho konania
 Podmienky sú zverejnené na www.gymtspo.edu.sk
 Ţiaci so zdravotným znevýhodnením môţu mať na základe odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
prijímaciu skúšku upravenú.
5. Organizácia maturitnej skúšky
Maturitná skúška na gymnáziu pozostáva z internej a externej časti. Ţiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry, z ukrajinského jazyka a
literatúry, z cudzieho jazyka a výberového predmetu zo zoznamu matureitných predmetov. Termín externej maturitnej skúšky je daný
Ministerstvom školstva SR. Ústna časť maturitnej skúšky na škole prebieha v prvom termíne v mesiaci máj.
6. Dlhodobé projekty
Máme spoluprácu so školami na Ukrajine – v Uţhorode a v Kyjeve. Sme zapojení do projektu SOCRATES, boli podané projekty na Otvorenú
školu, na jazykové laboratórium, investičný projekt z fondov európskej únie – obnova stavby školy.
7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Na škole pracuje Rada školy, ktorá má 11 členov, RRZ má 9 členov, zasadajú raz štvrťročne, vyjadrujú sa k aktuálnym otázkam výchovnovzdelávacieho procesu. Pre rodičov realizujeme konzultačné dni raz štvrťročne, kde sa hodnotí dochádzka a správanie
8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Na škole, ktorá je dvojposchodová, je 14 klasických učební, máme 1 triedu na štúdium cudzích jazykov, ktorí nie je komplexne dovybavená, jedna
učebňa je špeciálne vybavená pre vyučovanie fyziky, jedna pre chémiu, jedna pre biológiu. Škola má vlastnú jedáleň, telocvičňu. Škola má
kniţnicu, triedu s výpočtovou technikou, hygienické zariadenia sú po rekonštrukcii.
V budúcnosti plánujeme zrekonštruovať priestory, vymeniť okná, zatepliť budovu, výmenu vykurovacích telies, rekonštrukciu kotolne,
rekonštrukciu vonkajšieho ihriska.
9. Škola ako ţivotný priestor
Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. V
kaţdej triede sú aktuálne nástenky, na chodbe školy sú informačné tabule, Na prvom poschodí sú umiestnené tabule o histórii školy. V triedach a na
chodbách sú črepníkové kvety, škola je obkolesená parkom, čím podporujeme enviromentálnu výchovu.
10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Škola dbá aj o BOZP a protipoţiarnu ochranu. Má to na starosti externý bezpečnostný a protipoţiarny technik. Kaţdoročne sa uskutočňuje poučenie
pracovníkov a ţiakov o BOZP a PO, pracovníci majú zavedený zápisník bezpečnosti pri práci, ţiaci svojim podpisom potvrdzujú, ţe boli
oboznámení a je to príloha triednej knihy Kaţdoročne sa uskutočňuje aj nácvik evakuácie školy.
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
.
1. Pedagogický princíp školy
Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave ţiakov na ţivot, ktorá od nich vyţaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo
a účinne riešiť problémy.
Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoţivotnému vzdelávaniu.
Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiakov v našej škole.
Zabezpečiť kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na moţnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na
schopnosti jednotlivých ţiakov.
Formovať u ţiakov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.
Vychovávať ţiakov v duchu humanistických princípov.
V spolupráci s rodičmi ţiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Strategickým cieľom školy je vyprofilovanie školy, ktorá je zameraná na výchovu a vzdelanie ţiakov národnostnej menšiny.
Za tým účelom:
1. Na vyučovacích hodinách venovať pozornosť tvorivému prístupu pedagógov k ţiakom, starostlivosti o talentovaných a všestranne nadaných
ţiakov. Pre úspešné plnenie tejto úlohy vyuţiť všetky dostupné formy a metódy pedagogickej práce. Talentovaných a všestranne nadaných
ţiakov v jednotlivých triedach nielen evidovať, ale pracovať s nimi v súlade s vopred vypracovaným plánom.
2. Prostredníctvom rôznych foriem vzdelávania učiteľov prehĺbovať odborné vedomosti a pedagogicko-didaktické zásady všetkých pedagógov
školy (ZŠ a Gy) s cieľom dosiahnutia vysokej kvality vo výučbe jednotlivých vyučovacích predmetov prírodovedného, humanitného a
spoločenskovedného zamerania.
3. Zabezpečovať výučbu cudzích jazykov, aby si ţiaci mali moţnosť osvojiť základy cudzieho jazyka, dokázali ústne a písomne komunikovať v
beţných ţivotných situáciách. Dôleţitá je aj ďalšia zo zručností - posluch s porozumením - rozumieť prejavu hovoriaceho. Pri osvojovaní
cudzieho jazyka je dôleţité poznať reálie určitej oblasti, získané z iných vyučovacích predmetov (vyuţiť medzipredmetové vzťahy), z
geografie, slovenského a ukrajinského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej výchovy pod.
4. Venovať mimoriadnu pozornosť vyučovaniu etickej, náboţenskej výchovy, občianskej, hudobnej, telesnej výchovy s cieľom formovania
etického a estetického cítenia u ţiakov. Venovať náleţitú pozornosť príprave ţiakov na zodpovedný ţivot v slobodnej spoločnosti v duchu
porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboţenskými skupinami, ako to
vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky:
SWOT analýza
Silné stránky
- jediná škola svojho druhu v SR
- vysoký kredit školy
- úspešnosť absolventov (v sk. r. 2006/2007 95 % úspešnosť
prijatia na VŠ)
- úspešnosť v medzinárodných projektoch (PHARE, Socrates)
- vysoká účasť učiteľov na vzdelávaní
Príleţitosti
- zvyšovanie počtu ţiakov
- rozvoj kniţného fondu
- informatizácia školy
- rozvoj národnostnej kultúry
- rozšírenie medzinárodnej spolupráce
Slabé stránky
- slabá modernizácia vybavenia učební (nedostatok financií)
- zlý technický stav budovy
Ohrozenia
- nízky normatív pre národnostné školstvo
- obmedzenie moţnosti delenia pri vyučovaní
3. Profil absolventa
Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný
hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy,
byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy
prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri
riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny rusínsko-ukrajinského obyvateľstva vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných
dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať
schopnosť vnímať umenie, snaţiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, pripravený uplatniť sa v zamestnaní
a byť zodpovedný za svoj ţivot.
4. Pedagogické stratégie
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín ţiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych
schopností.
Školský psychológ poskytne odbornú pomoc ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných.
Ţiaci majú o túto oblasť veľký záujem.
Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, ţe s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba
sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným vyuţívaním voľného času
i vlastným príkladom.
Budeme sa snaţiť dôsledne vychádzať z potrieb ţiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent
v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej moţnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich cieľavedomé
zvládanie učiva.
Dôleţitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre
zvýšenie vnútornej motivácie.
5. Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami
Na gymnáziu nemáme ţiakov so špeciálnymi potrebami.
6. Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov.
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie ţiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú
problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych
výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov ţiakov formou hodnotiaceho portfólia.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali ţiakov na úspešných a neúspešných.
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj ţiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného
znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:
 Pozorovania (hospitácie)
 Rozhovoru
 Výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach,
úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň školy a pod.)
 Sledovania pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a
pod.
 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy.
 Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyţaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)
 Hodnotenia učiteľov ţiakmi
2. Hodnotenie školy
Monitorujeme pravidelne:
 Podmienky na vzdelanie
 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 Prostredie – klímu školy
 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
 Úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 Výsledky vzdelávania
 Riadenie školy
 Úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás je:
 Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov
 Kvalita výsledkov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
 Dotazníky pre ţiakov a rodičov
 Dotazníky pre absolventov školy
 Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach
 SWOT analýza
IV. Školský učebný plán
1. Školský vzdelávací program pre I. , II. a III.. ročník gymnázia.
Charakteristika výstupov ţiakov I. ročníka
Ţiaci v 1. ročníku prichádzajú do našej školy z rôznych základných škôl .
Pri prechode zo základnej školy na gymnázium je potrebné pripraviť ţiakov na náročnejší systém učenia sa.
Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia ţiaka.
Budeme sa snaţiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. K tomu, aby sa naučili riešiť problémy, je
potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať problémy, snaţiť sa nájsť odpovede.
Pedagogické stratégie v I., II. a III. ročníku
Metódy
Výklad
Práca v tíme
Brainstorming,
Experimentovanie, laboratórne práce
Hodnotenie a klasifikácia
Ţiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov okrem etickej výchovy a náboţenskej výchovy
Klasifikácia je v súlade s vyhláškou MŠ
Veľký dôraz kladieme na formatívne hodnotenie
Zvolené predmety a počty hodín by mali odráţať zameranie. To by sa malo prejaviť aj vo voliteľných hodinách v 3. a 4. ročníku.
Voliteľné hodiny, uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, po premyslení v súlade so zameraním buď pridelíme povinným učebným predmetom,
alebo zvolíme voliteľné predmety a zaradíme ich do učebného plánu.
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
predmety
Slovenský jazyk
Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Ukrajinský jazyk
Matematika a práca s informáciami Matematika
Informatika
Človek a spoločnosť
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Človek a hodnoty
Etická výchova / náboţenská výchova
Človek a príroda
Fyzika
Chémia
Biológia
Umenie a kultúra
Umenie a kutúra
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
Spolu
Počet hodín
I. ročník
Počet hodín
II. ročník
3
4
2
4
4
1
2
1
3
4
2
4
4
1
2
2
1
2
2
3
1
2
32
1
2
2
3
1
2
33
Počet hodín
III. ročník
3
4
2
4
3
1
2
1
2
2
1
1
1
2
32
Poznámky
UČEBNÉ OSNOVY
Predmet: Slovenský jayzk a literatúra
Učebné osnovy zo slovenského jazyka a literatúry pre I. roč. G
Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk vníma ako potenciálny
zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií (spôsobilostí) povaţujeme za východisko
kvalitnejších výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti ţiakov uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom ţivote.
Do popredia sa vo vyučovaní jazyka dostane analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré budú
adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii.
Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne ţiakom priestor na sebauvedomenie: dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny
vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umoţní dokázať vyjadrovať
svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky.
Cieľom jazykového vyučovania je, aby si ţiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci
jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii
v multikultúrnom prostredí.
Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku G a SOŠ
 počet: 4 (2 v kaţdom polroku)
Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 1. ročníku G a SOŠ
 počet: 2 (1 v kaţdom polroku)
 zameranie: charakteristika osoby, úradný ţivotopis
Pojmy z obsahového štandardu zavádzané v 1. roč. G a SŠ







systém slovenských hlások
fonetika, fonológia
samohlásková skupina
fonéma, graféma, hláska, samohlásková skupina
znelostná asimilácia
diakritické znamienka
interpunkčné znamienka
 lexikológia
 sémantický trojuholník
 lexikálny význam slova, gramatický význam slova
 opozitá
 homonymá
 slovníky – prekladový, terminologický
 slovná zásoba národného jazyka – individuálna slovná zásoba
 aktívna slovná zásoba, pasívna slovná zásoba
 jadro slovnej zásoby
 pejoratíva, vulgarizmy
 neologizmy, frazeologizmus
 internacionalizácia
tvorenie slov skracovaním, značky, skratkové slová

gramatický tvar
 podstatné mená – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, vzor: kuli; gazdiná
 menné gramatické kategórie
 stupeň
 singulár, plurál
 nominatív, genitív, datív, akuzatív, vokatív, lokál, inštrumentál
 prídavné mená – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť

zámená – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, druhy zámen, zvratné zámená – základné, privlastňovacie; vymedzovacie
zámená, neurčité zámená
 číslovky – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť; druhy čísloviek, skupinové číslovky
 slovesá – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, slovesné gramatické kategórie – rod; historický prézent, slovesá – sponové,
modálne, fázové, činnostné, stavové, rod – činný, trpný
 príslovky – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť
 predloţky – neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť
 spojky – neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť, priraďovacie – zlučovacie, stupňovacie, vylučovacie, odporovacie,
podraďovacie
 častice – neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť
citoslovcia – neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť
 vety podľa modálnosti
 hlavné vetné členy; vetný základ – slovesný, neslovesný; rozvíjacie vetné členy – priamy predmet, nepriamy predmet
 priraďovací sklad, určovací sklad
 priraďovacie súvetie – zlučovacie, stupňovacie, odporovacie, vylučovacie
 podraďovacie súvetie – vedľajšia veta: prísudková, podmetová, predmetová, príslovková miestna, príslovková časová, príslovková príčinná,
príslovková spôsobová, prívlastková
 vety podľa modálnosti
 hlavné vetné členy; vetný základ – slovesný, neslovesný; rozvíjacie vetné členy – priamy predmet, nepriamy predmet
 priraďovací sklad, určovací sklad
 priraďovacie súvetie – zlučovacie, stupňovacie, odporovacie, vylučovacie
 podraďovacie súvetie – vedľajšia veta: prísudková, podmetová, predmetová, príslovková miestna, príslovková časová, príslovková príčinná,
príslovková spôsobová, prívlastková
 nadvetná/textová syntax
 titulok
 štylistika
 štýlotvorné činitele – téma, autor, situácia, funkcia, adresát
 slohotvorný proces
 slohové útvary – ţiadosť, dotazník, objednávka, potvrdenie, informačný leták, predtlače – zápisnica, splnomocnenie
 analýza textu – obsah textu, forma textu, autorský zámer
 kľúčové slová


súvislé texty – nesúvislé texty
umelecký text – vecný text
efektívna komunikácia
 jazyk
 jazykový znak, sémantický trojuholník
 jazykový systém
 reč
 dorozumievacia/komunikatívna funkcia jazyka
 estetická funkcia jazyka
 poznávacia/kognitívna funkcia jazyka
 text, obsah textu, forma textu
 autorský zámer
 súvislé texty, nesúvislé texty
 vecné texty, umelecké texty
 kontext
 argumentácia
 hlavná myšlienka
 kľúčové slová
 osnova z prečítaného textu, tézy
 funkcia prejavu
 informácia
 spôsoby spracovania informácií
 kľúčové slová
 vedľajšia informácia v texte
zdroje informácií – titulok, marginálie, resumé, anotácia, abstrakt, bibliografia, bibliografický záznam, menný a vecný register, masmediálne
komunikačné prostriedky, poznámky pod čiarou, vysvetlivky
 učebný štýl
 faktory ovplyvňujúce učenie sa
 efektívne zapamätávanie
 kontrola plnenia plánu
projektovanie vlastnej budúcnosti
Tematické okruhy
Jazykoveda
Komunikácia
Zvuková rovina jazyka
Lexikálna rovina jazyka
Morfologická rovina jazyka
Syntaktická rovina jazyka
Nadvetná syntax
Sloh
Práca s informáciami
Učenie sa
Literatúra
Zoznam tematických celkov:
1. Epická poézia.
2. Krátka epická próza – poviedka.
3. Lyrická poézia
4. Krátka epická próza – novela.
5. Epická poézia.
6. Veľká epická próza.
Edukačné ciele predmetu slovenský jazyk a literatúra, časť: literárna výchova
Poznávacia (kognitívna)
kompetencia
Spôsobilosť pouţívať kognitívne
operácie.
Spôsobilosť učiť sa sám aj
v skupine.
Spôsobilosť kritického myslenia.
Spôsobilosť formulovať a riešiť
problémy.
Schopnosť tvorivého myslenia a
spôsobilosť uplatniť jeho
výsledky.
Komunikačná kompetencia
Interpersonálna
(sociálna) kompetencia
Spôsobilosť akceptovať
skupinové hodnoty.
Schopnosť tolerovať odlišnosti
jednotlivcov i skupín.
Spôsobilosť kooperácie.
Spôsobilosť tvoriť, prijať a
spracovať informácie.
Zručnosť vyhľadávať a
odosielať informácie.
Spôsobilosť formulovať svoj
názor a argumentovať.
Schopnosť verbálne a
Schopnosť empatie.
neverbálne vyjadriť vôľu a city.
Intrapersonálna (osobnostná)
kompetencia
Vytvárať a reflektovať vlastnú
identitu.
Vytvárať vlastný hodnotový
systém.
Schopnosť sebaregulácie a
ochrany vlastného ţivota.
1. TEMATICKÝ CELOK
VECNÝ OBSAH/UČEBNÁ LÁTKA
1.1.1.1. Epická poézia
A) Fyzikálny pojem rytmu. Vyvodenie rytmickej zviazanosti reči básne. Rytmus na princípe počtu slabík a prestávok. Určenie sylabického
veršového systému. Rytmická analýza verša u H. Gavloviča a štúrovcov.
Vlastná tvorba sylabických veršov, napr. dvanásťslabičných.
B) Konštrukcia nových literárnych poznatkov. Vyvodenie anafory ako
a) rytmického, b) štylistického a významového činiteľa.
Identifikácia básnického prirovnania v texte. Vytvorenie poučky o prirovnaní.
Vyvodenie metafory z prirovnania; identifikácia metafor v konkrétnych textoch.
Vlastná tvorba jednotlivých sylabických veršov s prirovnaniami a
metaforami.
Vonkajšia kompozícia: nadpis, strofa, verš – spev.
C) Čítanie a interpretácia sylabických epických básní.
Analýza vybraných epických básní z hľadiska vonkajšej
kompozície.
Štylisticko-lexikálna analýza textu a významová interpretácia
vybraných epických sylabických básní.
Verbalizácia vlastného čitateľského záţitku a hodnotenie básne,
obhajoba svojho stanoviska, resp. jeho analýza a kritika v triede.
(Povinní autori a diela: H. Gavlovič: Valaská škola – vlastný výber;
S. Chalupka: Mor ho!; J. Botto: Smrť Jánošíkova.
Odporúčaní autori: J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko;
A. Sládkovič: Detvan; K. H. Mácha: Máj.)
2. TEMATICKÝ CELOK
VECNÝ OBSAH/UČEBNÁ LÁTKA
1. 1. 2. 1 Krátka epická próza – poviedka
A) Charakteristika prózy z hľadiska jazyka. Vyvodenie pojmu rytmicky neviazaná reč. Vyvodenie podstaty epickosti literárnych diel.
Vyvodenie pojmu vševediaci rozprávač a literárna postava. Vyvodenie pojmu vnútorná kompozícia (kompozičná osnova) a
kompozičné fázy diela (expozícia, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie).
B) Čítanie a interpretácia poviedok.
Identifikácia rozprávača. Analýza vonkajšej a vnútornej kompozície poviedky.
Autorská koncepcia postáv a identifikácia ich úlohy v autorskom ideovo-estetickom zámere.
Štylisticko-lexikálna analýza jazyka a určenie významu identifikovaných jazykových prvkov textu pre myšlienkové posolstvo a
estetickú pôsobivosť diela.
Verbalizácia vlastného čitateľského záţitku a hodnotenie prečítaného diela, obhajoba svojho stanoviska počas jeho analýzy a kritiky
v triede.
(Povinní autori a diela: M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie;
J. G. Tajovský: Maco Mlieč.
Odporúčaní autori a diela:
M. Kukučín: Mišo, Regrúti; Timrava: Pomocník, Za koho ísť?;
J. G. Tajovský: Mamka Pôstková.)
3. TEMATICKÝ CELOK
VECNÝ OBSAH/UČEBNÁ LÁTKA
1. 1. 3. 1 Lyrická poézia
A) Vyvodenie pojmu lyrickosť z obsahovej analýzy konkrétnych básní.
Vyvodenie sylabicko-tonického (prízvučného) princípu rytmickej zviazanosti verša. Vysvetlenie základných teoretických poučiek o
prízvuku v slovenskom jazyku. Analýza rytmickej štruktúry prízvučných veršov a vyvodenie pojmu stopa. Identifikácia trocheja a
daktylu vo vybraných veršoch.
Vlastná tvorba jednotlivých daktylských a trochejských veršov.
Vyvodenie pojmu metonymia z konkrétnych básní.
Vlastná tvorba jednotlivých sylabicko-tonických veršov s pouţitím metonymie.
B) Čítanie a interpretácia lyrických básní slovenských autorov, resp. prekladov cudzojazyčných básní do slovenčina a sylabicko-tonického
veršového systému.
Štylisticko-lexikálna analýza textu a výklad pochopenia
lyrického posolstva básne.
Verbalizácia vlastného čitateľského záţitku a hodnotenia básne a jeho
obhajoba počas jeho analýzy a kritiky v triede.
(Odporúčaní autori: P. O. Hviezdoslav, S. H. Vajanský, A. S. Puškin,
M. J. Lermontov, G. Byron, J. W. Goethe, S. Petőfi – u všetkých podľa vlastného výberu básní.)
4. TEMATICKÝ CELOK
VECNÝ OBSAH/UČEBNÁ LÁTKA
1. 1. 2. 2. Krátka epická próza – novela
A) Určenie slohových postupov rozprávanie, opis, úvaha. Vyvodenie chronológie v epickom diele (epický čas). Učiteľský výklad
vertikálneho členenia diela: a) dejový plán (rovina) diela;
b) významový (myšlienkový) plán (rovina) diela.
Vyvodenie pojmu novela.
POROVNÁVACIA ANALÝZA A KLASIFIKÁCIA PROZAICKÝCH ŢÁNROVÝCH FORIEM
V RÁMCI KRÁTKEJ UMELECKEJ PRÓZY .
B) ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA POVIEDOK A NOVIEL .
KOMPOZIČNÁ A ŠTYLISTICKO-LEXIKÁLNA ANALÝZA A URČENIE VÝZNAMU
IDENTIFIKOVANÝCH JAZYKOVÝCH PRVKOV TEXTU PRE MYŠLIENKOVÝ PRÍNOS A
ESTETICKÚ PÔSOBIVOSŤ ZVOLENÝCH POVIEDOK A NOVIEL .
ANALÝZA A HODNOTENIE AUTORSKEJ KONCEPCIE POSTÁV V RÁMCI
MYŠLIENKOVÉHO ZAMERANIA CELÉHO DIELA. INTERPRETÁCIA VÝZNAMOVEJ
ROVINY DIELA .
VERBALIZÁCIA VLASTNÉHO ČITATEĽSKÉHO ZÁŢITKU, HODNOTENIE DIELA ,
OBHAJOBA SVOJHO STANOVISKA POČAS JEHO ANALÝZY A KRITIKY V TRIEDE .
TVORBA A PREZENTÁCIA VLASTNÝCH KRÁTKYCH POVIEDOK .
(Povinný autor: Timrava: Ťapákovci.
ODPORÚČANÍ AUTORI A DIELA: J. M. HURBAN: OD SILVESTRA DO TROCH KRÁĽOV ;
J. KALINČIAK : PÚŤ LÁSKY; M. KUKUČÍN: TICHÁ VODA, NEPREBUDENÝ ; MLADÉ LETÁ; TIMRAVA: BEZ HRDOSTI , U KANÁTOV ; J.
G. TAJOVSKÝ: KOSEC MÔCIK; TERÉZIA VANSOVÁ: VLČIA TMA, SUPLIKANT; J. JESENSKÝ: S LOVO LÁSKY, ELENKA ;
B. Bjőrnson: Synnőve zo Solbakkenu; L. N. Tolstoj: Kozáci.)
5. TEMATICKÝ CELOK
VECNÝ OBSAH/UČEBNÁ LÁTKA
1. 1. 1. 2 Epická poézia
A) Vyvodenie epiky ako literárneho druhu.
Vyvodenie jambickej stopy analýzou veršov. Učiteľský výklad
anakrúzy (predráţka)..
Tvorba jednotlivých jambických veršov a veršov s anakrúzou. Vyvodenie pojmu rým. Učiteľský výklad vzťahu medzi rytmickou
štruktúrou a rýmom.
Tvorba sylabicko-tonických dvojverší so zdruţenými rýmami.
B) Čítanie a interpretácia sylabických a sylabicko-tonických básní.
Kompozičná a štylistiko-lexikálna analýza zvolených básní. Identifikácia „druhého“, myšlienkového plánu diela.
Analýza a hodnotenie autorskej koncepcie postáv v rámci myšlienkového zamerania celého diela.
Verbalizácia vlastného čitateľského záţitku a hodnotenia diela, obhajoba vlastného stanoviska počas jeho analýzy a kritiky v triede.
Odporúčaní autori a diela: S. Chalupka, J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a Divný Janko; A. Sládkovič: Detvan; J. Botto, S. H. Vajanský
(podľa vlastného výberu); P. O. Hviezdoslav: Hájnikova ţena, Eţo Vlkolínsky; M. Rázus: balady (vlastný výber); A. S. Puškin: Eugen
Onegin; S. Jesenin: Anna Sneginová.
6. TEMATICKÝ CELOK
VECNÝ OBSAH/UČEBNÁ LÁTKA
1. 1. 4. 1. Veľká epická próza
A) Vyvodenie pojmu román; porovnávacia analýza a klasifikácia ţánrových foriem v rámci umeleckej prózy. Vyvodenie pojmu priamy
(subjektívny) rozprávač. Horizontálne členenie textu: pásmo rozprávača a pásmo postáv. Monológ, dialóg.
Transformácia úryvku s dialógmi postáv do autorskej reči.
B) Čítanie a interpretácia románov.
Analýza vonkajšej kompozície a vnútornej kompozície,
t.j. identifikácia fáz kompozičnej osnovy románu. Identifikácia vševediaceho a priameho rozprávača.
Štylisticko-lexikálna analýza jazyka diela a vysvetlenie funkcie jazykových prvkov v celkovej myšlienkovej a estetickej pôsobnosti
diela.
Interpretácia významovej roviny diela.
Verbalizácia vlastného čitateľského záţitku a hodnotenia diela, obhajoba svojho stanoviska, resp. jeho analýza a kritika v triede.
(Povinní autori a diela: M. Kukučín: Dom v stráni; H. Balzac: Otec Goriot. E. M. Remarque: Na západe nič nového;.
Odporúčaní autori a diela: J. M. Hurban: Olejkár; J. W. Goethe: Utrpenie mladého Werthera; V. Hugo: Chrám Matky Boţej v Paríţi;
S. H. Vajanský: Suchá ratolesť; T. Vansová: Sirota Podhradských;
A. S. Puškin: Kapitánova dcéra; G. de Maupassant: Miláčik; Ch. Dickens: Veľké nádeje; A. Jirásek: Filozofská história.
Učebné osnovy zo slovenského jazyka a literatúry pre II. roč. G
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Názov tematického celku Hodiny
Nadvetná syntax
Jazykoveda. Sloh.
Komunikácia.
7
18
Vzdelávacie výstupy
Kritériá hodnotenia
Ţiak má:
Ţiak:


Vytvoriť kompozične
zrozumiteľný text, v ktorom
uplatní logické, časové
a príčinno-následné súvislosti
textu a poţiadavky
slovosledu v slovenčine.

Vedieť vytvoriť názov textu,
rozčleniť text na odseky a na
úvod, jadro, záver..

Vysvetliť pôsobenie
jednotlivých štýlotvorných
činiteľov pri tvorbe
jazykových prejavov
a správne ich aplikovať vo
vlastných jazykových
prejavoch.

Vedieť na základe
komunikačnej situácie
správne stanoviť vhodný
slohový útvar
administratívneho štýlu
a samostatne ho vytvoriť.
Vedieť prispôsobiť svoj prejav
komunikačnej situácii – stratégiu
a tón komunikácie.




Vytvoril kompozične
zrozumiteľný text, v ktorom
uplatnil logické, časové
a príčinno-následné súvislosti
textu a poţiadavky
slovosledu v slovenčine.
Vedel vytvoriť názov textu,
rozčleniť text na odseky a na
úvod, jadro, záver.
Vysvetlil pôsobenie
jednotlivých štýlotvorných
činiteľov pri tvorbe
jazykových prejavov
a správne ich aplikoval vo
vlastných jazykových
prejavoch.
Vedel na základe
komunikačnej situácie
správne stanoviť vhodný
slohový útvar
administratívneho štýlu
a samostatne ho vytvoriť.
Vedel prispôsobiť svoj prejav
komunikačnej situácii –
stratégiu a tón komunikácie.
Metódy a prostriedky
hodnotenia
ústne frontálne skúšanie
písomné skúšanie
ústne odpovede
diktát
ústne frontálne skúšanie
písomné skúšanie
ústne odpovede
kontrolná slohová práca
Medzipredmetové
vzťahy
Názov tematického celku Hodiny
Sloh. Práca
s informáciami.
15
Vzdelávacie výstupy








Vedieť čítať umelecký
a vecný text s porozumením.
Vedieť rozlíšiť
a charakterizovať umelecký
a vecný text po obsahovej
a formálnej stránke.
Vedieť v texte analyzovať
vyuţité výrazové prostriedky,
napr. terminológiu,
synonymá, kompozíciu ap.,z
hľadiska autorovho zámeru
a funkcie textu.
Identifikovať kľúčové slová
textu.
Sformulovať hlavnú
myšlienku textu.
Spracovať text – vytvoriť
z neho konspekt, osnovu
z prečítaného textu, tézy.
Identifikovať silu hlasu,
hlavný vetný prízvuk, dôraz
a prestávky v reči účastníkov
komunikácie.
Rozlíšiť z hľadiska
spisovnosti vhodnosť
a nevhodnosť pouţitých slov
a slovných spojení v ústnom
jazykovom prejave v beţných
komunikačných situáciách.
Kritériá hodnotenia








Metódy a prostriedky
hodnotenia
Vedel čítať umelecký a vecný ústne frontálne skúšanie
text s porozumením.
písomné skúšanie
Vedel rozlíšiť
a charakterizoval umelecký
ústne odpovede
a vecný text po obsahovej
a formálnej stránke.
Vedel v texte analyzovať
vyuţité výrazové prostriedky,
napr. terminológiu,
synonymá, kompozíciu ap.,z
hľadiska autorovho zámeru
a funkcie textu.
Identifikoval kľúčové slová
textu.
Sformuloval hlavnú
myšlienku textu.
Spracoval text – vytvoril
z neho konspekt, osnovu
z prečítaného textu, tézy.
Identifikoval silu hlasu, hlavný
vetný prízvuk, dôraz
a prestávky v reči účastníkov
komunikácie.
Rozlíšil z hľadiska
spisovnosti vhodnosť
a nevhodnosť pouţitých slov
a slovných spojení v ústnom
jazykovom prejave v beţných
komunikačných situáciách.
Medzipredmetové
vzťahy
Názov tematického celku Hodiny
Syntaktická rovina jazyka
7
Vzdelávacie výstupy



Jazykoveda. Sloh.
Komunikácia.
15


Učenie sa
4


Transformovať jednoduché
vety na polovetné konštrukcie
a súvetia a naopak. Funkčne
ich vyuţívať vo vlastných
jazykových prejavoch.
Nájsť odchýlky od vetnej
stavby – elipsu a vsuvku
a funkčne ich vyuţívať vo
vlastných jazykových
prejavoch.
Vytvoriť kompozične
zrozumiteľný text, uplatniť
logické, časové a príčinnonásledné súvislosti textu
a poţiadavky slovosledu
v slovenčine.
Odlíšiť výkladový slohový
postup od úvahového
slohového postupu.
Funkčne pouţívať presnú
citáciu, voľnú citáciu
a parafrázu. Dodrţiavať
pravidlá ich formálneho
stvárnenia.
Učiť sa samostatne
a zaujímať sa o podnety na
učenie z rôznych zdrojov,
poznať svoj učebný plán.
Vytvoriť jednoduchý plán
svojej činnosti, postupovať
podľa neho.
Kritériá hodnotenia







Transformoval jednoduché
vety na polovetné konštrukcie
a súvetia a naopak. Funkčne
ich vyuţíval vo vlastných
jazykových prejavoch.
Našiel odchýlky od vetnej
stavby – elipsu a vsuvku
a funkčne ich vyuţíval vo
vlastných jazykových
prejavoch.
Vytvoril kompozične
zrozumiteľný text, uplatnil
logické, časové a príčinnonásledné súvislosti textu
a poţiadavky slovosledu
v slovenčine.
Odlíšil výkladový slohový
postup od úvahového
slohového postupu.
Funkčne pouţíval presnú
citáciu, voľnú citáciu
a parafrázu. Dodrţiaval
pravidlá ich formálneho
stvárnenia.
Učil sa samostatne
a zaujímal sa o podnety na
učenie z rôznych zdrojov,
poznal svoj učebný plán.
Vytvoril jednoduchý plán
svojej činnosti, postupoval
podľa neho.
Metódy a prostriedky
hodnotenia
ústne frontálne skúšanie
písomné skúšanie
ústne odpovede
diktát
ústne frontálne skúšanie
písomné skúšanie
ústne odpovede
kontrolná slohová práca
ústne frontálne skúšanie
ústne odpovede
Medzipredmetové
vzťahy
Názov tematického celku Hodiny
Veľká epická próza
5
Vzdelávacie výstupy








Definovať román a vysvetliť
odlišnosti medzi románom,
novelou a poviedkou a tieto
vedomosti aplikovať na
akékoľvek prozaické dielo.
Poznať pojem priamy
rozprávač a dokázať ho
identifikovať v akomkoľvek
prozaickom diele.
Dokázať odlíšiť obe pásma
textu i obe formy priamej reči
v akomkoľvek diele.
Poznať pojmy monológ,
dialóg.
Dokázať transformovať reč
postáv do autorskej reči, ako
aj autorskú reč do reči
postáv.
Zmeny v stvárnení textu
vedieť dať do súladu
s poţiadavkami slovenského
pravopisu.
Dokázať plynulo, výrazne
a so správnou výslovnosťou
prečítať text prozaického
diela.
Vedieť aplikovať vedomosti
o vonkajšej a vnútornej
kompozícii na akékoľvek
dielo, určiť v príslušnom diele
subjektívneho rozprávača.
Kritériá hodnotenia








Definoval román a vysvetlil
odlišnosti medzi románom,
novelou a poviedkou a tieto
vedomosti aplikoval na
akékoľvek prozaické dielo.
Poznal pojem priamy
rozprávač a dokázal ho
identifikovať v akomkoľvek
prozaickom diele.
Dokázal odlíšiť obe pásma
textu i obe formy priamej reči
v akomkoľvek diele.
Poznal pojmy monológ,
dialóg.
Dokázal transformovať reč
postáv do autorskej reči, ako
aj autorskú reč do reči
postáv.
Zmeny v stvárnení textu
vedel dať do súladu
s poţiadavkami slovenského
pravopisu.
Dokázal plynulo, výrazne
a so správnou výslovnosťou
prečítať text prozaického
diela.
Vedel aplikovať vedomosti
o vonkajšej a vnútornej
kompozícii na akékoľvek
dielo, určil v príslušnom diele
subjektívneho rozprávača.
Metódy a prostriedky
hodnotenia
ústne frontálne skúšanie
písomné skúšanie
ústne odpovede
Medzipredmetové
vzťahy
Názov tematického celku Hodiny
Vzdelávacie výstupy

Lyrická poézia

5





Na základe vlastnej
čitateľskej skúsenosti chápať
a vedieť vysvetliť
spoločenský a umelecký
prínos konkrétneho
(slovenského) prozaického
diela pre národnú kultúru.
Vysvetliť podstatu symbolu,
jeho konotatívnu funkciu a na
jej základe vie vysvetliť
rozdiel medzi symbolmi
a trópmi.
Dokázať určiť v texte
neznámej básne symbol
a identifikovať sémantickoemocionálne vyznenie básne.
Pochopiť obraznú podstatu
epiteta, vedieť ho odlíšiť od
gramatického prívlastku.
Dokázať vytvoriť a pouţiť
epitetá pri tvorbe vlastných
veršov.
Poznať vonkajšiu
kompozičnú štruktúru sonetu
a vedieť určiť jeho rýmovú
schému.
Poznať štandardný
trojstupňový typ vnútornej
kompozície sonetu a dokázať
ho identifikovať v akomkoľvek
sonete s takouto štruktúrou.
Kritériá hodnotenia







Na základe vlastnej
čitateľskej skúsenosti chápal
a vedel vysvetliť spoločenský
a umelecký prínos
konkrétneho (slovenského)
prozaického diela pre
národnú kultúru.
Vysvetlil podstatu symbolu,
jeho konotatívnu funkciu a na
jej základe vysvetlil rozdiel
medzi symbolmi a trópmi.
Dokázal určiť v texte
neznámej básne symbol
a identifikoval sémantickoemocionálne vyznenie básne.
Pochopil obraznú podstatu
epiteta, vedel ho odlíšiť od
gramatického prívlastku.
Dokázal vytvoriť a pouţiť
epitetá pri tvorbe vlastných
veršov.
Poznal vonkajšiu kompozičnú
štruktúru sonetu a vedel určiť
jeho rýmovú schému.
Poznal štandardný
trojstupňový typ vnútornej
kompozície sonetu a dokázal
ho identifikovať v akomkoľvek
sonete s takouto štruktúrou.
Metódy a prostriedky
hodnotenia
ústne frontálne skúšanie
písomné skúšanie
ústne odpovede
neštandardizovaný test
Medzipredmetové
vzťahy
Názov tematického celku Hodiny
Vzdelávacie výstupy


Dramatická literatúra
8



Kritériá hodnotenia
Dokázať jazykovo správne

a rytmicky výrazne prečítať
sylabicko-tonické verše.
Vedieť jasne sformulovať svoj 
čitateľský dojem a poznatky
zo štylistickej a kompozičnej
analýzy básne a na obhajobu
svojho stanoviska dokázať vo
verejnej diskusii pouţiť
argumenty z tejto analýzy.
Dokázal jazykovo správne
a rytmicky výrazne prečítať
sylabicko-tonické verše.
Vedel jasne sformulovať svoj
čitateľský dojem a poznatky
zo štylistickej a kompozičnej
analýzy básne a na obhajobu
svojho stanoviska dokázal vo
verejnej diskusii pouţiť
argumenty z tejto analýzy.

Vedieť uviesť charakteristické
črty vonkajšej kompozície
drámy.

Poznať fázy vnútornej
kompozície divadelnej hry
a vedieť ich určiť
v akomkoľvek texte klasicky
skomponovanej divadelnej
hry alebo v jej inscenácii.

Vedieť odlíšiť pojmy
monológ, dialóg a replika
a vysvetliť zmysel autorskej
poznámky, resp. doplniť text
divadelnej hry vlastným
návrhom autorskej
poznámky.
Vedieť uviesť charakteristické
črty vonkajšej kompozície
drámy.
Poznať fázy vnútornej
kompozície divadelnej hry
a vedieť ich určiť
v akomkoľvek texte klasicky
skomponovanej divadelnej
hry alebo v jej inscenácii.
Vedieť odlíšiť pojmy
monológ, dialóg a replika
a vysvetliť zmysel autorskej
poznámky, resp. doplniť text
divadelnej hry vlastným
návrhom autorskej
poznámky.
Metódy a prostriedky
hodnotenia
ústne frontálne skúšanie
písomné skúšanie
ústne odpovede
neštandardizovaný test
Medzipredmetové
vzťahy
Názov tematického celku Hodiny
Vzdelávacie výstupy






Vedieť vysvetliť definície
funkcií reţiséra a dramaturga
pri inscenácii divadelnej hry
(alebo scenára).
Dokázať na príklade objasniť
podstatu hercovej tvorivosti
pri stvárnení postavy
z akejkoľvek divadelnej hry
a vysvetliť príspevok reţiséra
k inscenácii.
Poznať najznámejšie
inscenačné formy
dramatických diel a vedieť
vysvetliť ich spoločné znaky,
resp. odlišnosti.
Vedieť výrazne čítať text
divadelnej hry a v jej texte
dokázať určiť fázy
kompozičnej osnovy
klasického diela.
Dokázať identifikovať v texte
hry umelecké jazykové
prostriedky a vysvetliť ich
príspevok k vyzneniu diela.
Vedieť vysvetliť autorovu
koncepciu postáv v zmysle
celkového zamerania hry
a dokáţe ako argumenty
uviesť poznatky z analýzy
diela.
Kritériá hodnotenia






Vedel vysvetliť definície
funkcií reţiséra a dramaturga
pri inscenácii divadelnej hry
(alebo scenára).
Dokázal na príklade objasniť
podstatu hercovej tvorivosti
pri stvárnení postavy
z akejkoľvek divadelnej hry
a vysvetliť príspevok reţiséra
k inscenácii.
Poznal najznámejšie
inscenačné formy
dramatických diel a vedel
vysvetliť ich spoločné znaky,
resp. odlišnosti.
Vedel výrazne čítať text
divadelnej hry a v jej texte
dokázal určiť fázy
kompozičnej osnovy
klasického diela.
Dokázal identifikovať v texte
hry umelecké jazykové
prostriedky a vysvetlil ich
príspevok k vyzneniu diela.
Vedel vysvetliť autorovu
koncepciu postáv v zmysle
celkového zamerania hry
a dokázal ako argumenty
uviesť poznatky z analýzy
diela.
Metódy a prostriedky
hodnotenia
Medzipredmetové
vzťahy
Názov tematického celku
Epická poézia
Hodiny
5
Vzdelávacie výstupy
Kritériá hodnotenia






Teoreticky ovládať
zjednodušený princíp
časomiery a intuitívne
dokázať nahlas prečítať
akýkoľvek úryvok
z básnického textu J. Kollára
alebo iného odučeného
autora časomernej prozódie.
Vedieť vytvoriť cvičný
časomerný verš (daktyl,
trochej) zaloţený na princípe
prirodzených dlhých
a krátkych slabík.
Dokázať text básnického
diela pretransformovať do
prózy a súčasnej slovenčiny
(lexika, morfológia, syntax).
Analyzovať Kollárov
Predspev a uviesť argumenty
pri vysvetlení kultúrnohistorického a umeleckého
významu Slávy dcéry pre
slovenskú, českú a prípadne
aj inú slovanskú kultúru.
Vysvetliť podstatu eposu,
charakterizovať prvky jeho
historicky ustálenej
kompozície a uviesť príklady
z antickej, resp. slovenskej
klasicistickej literatúry.




Metódy a prostriedky
hodnotenia
ústne frontálne skúšanie
Teoreticky ovládal
zjednodušený princíp
písomné skúšanie
časomiery a intuitívne
dokázal nahlas prečítať
ústne odpovede
akýkoľvek úryvok
z básnického textu J. Kollára
alebo iného odučeného
autora časomernej prozódie.
Vedel vytvoriť cvičný
časomerný verš (daktyl,
trochej) zaloţený na princípe
prirodzených dlhých
a krátkych slabík.
Dokázal text básnického
diela pretransformovať do
prózy a súčasnej slovenčiny
(lexika, morfológia, syntax).
Analyzoval Kollárov
Predspev a uviedol
argumenty pri vysvetlení
kultúrno-historického
a umeleckého významu
Slávy dcéry pre slovenskú,
českú a prípadne aj inú
slovanskú kultúru.
Vysvetlil podstatu eposu,
charakterizoval prvky jeho
historicky ustálenej
kompozície a uviedol príklady
z antickej, resp. slovenskej
klasicistickej literatúry.
Medzipredmetové
vzťahy
Názov tematického celku
Lyrická poézia
Hodiny
5
Vzdelávacie výstupy
Kritériá hodnotenia
Metódy a prostriedky
hodnotenia

Vymedziť pojmy spoločenská
a ľúbostná lyrika, aplikovať
ich na akúkoľvek lyrickú
báseň s týmto zameraním
a vysvetliť svoje dôvody.
Vedieť, čo je (básnický)
protiklad a dokázať ho určiť aj
v neznámom prozaickom
alebo básnickom texte.
Dokázať vytvoriť jednotlivé
sylabické alebo sylabickotonické verše a pouţiť v nich
básnické protiklady.
Sformulovať svoj čitateľský
dojem a vysvetliť svoje
chápanie lyrického odkazu
básne.
Vedieť kriticky posúdiť
mienku iných, formulovať
a obhajovať svoj názor.

Vymedzil pojmy spoločenská
a ľúbostná lyrika, aplikoval
ich na akúkoľvek lyrickú
báseň s týmto zameraním
a vysvetlil svoje dôvody.
Vedel, čo je (básnický)
protiklad a dokázal ho určiť aj
v neznámom prozaickom
alebo básnickom texte.
Dokázal vytvoriť jednotlivé
sylabické alebo sylabickotonické verše a pouţil v nich
básnické protiklady.
Sformuloval svoj čitateľský
dojem a vysvetlil svoje
chápanie lyrického odkazu
básne.
Vedel kriticky posúdiť mienku
iných, formuloval a obhajoval
svoj názor.
ústne frontálne skúšanie
Vedieť vysvetliť podstatu
veselohry.
Poznať pojem charakterový
typ postavy.
Pochopiť komickosť postáv
ako súčasť autorovej
koncepcie príbehu.
Pochopiť situačný humor
v divadelnej hre a v texte
akejkoľvek hry vedieť určiť
štylistické jazykové

Vedel vysvetliť podstatu
veselohry.
Poznal pojem charakterový
typ postavy.
Pochopil komickosť postáv
ako súčasť autorovej
koncepcie príbehu.
Pochopil situačný humor
v divadelnej hre a v texte
akejkoľvek hry vedel určiť
štylistické jazykové
prostriedky (vrátane
ústne frontálne skúšanie




Komická dráma
5











písomné skúšanie
ústne odpovede
neštandardizovaný test
písomné skúšanie
ústne odpovede
Medzipredmetové
vzťahy
Názov tematického celku
Hodiny
Vzdelávacie výstupy




prostriedky (vrátane
hyperboly), ktoré navodzujú
humorný charakter diela.
Vedieť aplikovať vedomosti
o fázach kompozičnej osnovy
na akúkoľvek veselohru
a posúdiť, do akej miery
jednotlivé fázy diela udrţujú,
resp. rozbíjajú dramatickú
súdrţnosť diela.
Vedieť zhodnotiť reţijnú
koncepciu inscenácie
a výkonov hercov.
Vedieť sa zapojiť do
dramatizovaného čítania,
plynulo, výrazne a jazykovo
správne dokázať prezentovať
text niektorej postavy.
Vedieť zdramatizovať text
humoristickej prózy alebo
epickej poézie, vhodne vyuţiť
monológ a dialóg a preniesť
do nich humornú náplň
predlohy.
Kritériá hodnotenia




hyperboly), ktoré navodzujú
humorný charakter diela.
Vedel aplikovať vedomosti
o fázach kompozičnej osnovy
na akúkoľvek veselohru
a vedel posúdiť, do akej
miery jednotlivé fázy diela
udrţujú, resp. rozbíjajú
dramatickú súdrţnosť diela.
Vedel zhodnotiť reţijnú
koncepciu inscenácie
a výkonov hercov.
Vedel sa zapojiť do
dramatizovaného čítania,
plynulo, výrazne a jazykovo
správne dokázal prezentovať
text niektorej postavy.
Vedel zdramatizovať text
humoristickej prózy alebo
epickej poézie, vhodne vyuţil
monológ a dialóg a preniesol
do nich humornú náplň
predlohy.
Metódy a prostriedky
hodnotenia
Medzipredmetové
vzťahy
Predmet: Ukrajinský jazyk
CIELE
Učebné osnovy ukrajinského jazyka sú určené nielen pre ţiakov, ktorí sa učili ukrajinský jazyk v základnej škole, ale aj pre tých, ktorí s ním
začínajú.
Ciele vyučovania ukrajinského jazyka sú zamerané na získanie komunikatívnych zručností ţiakov v ústnom a písomnom prejave. Zohľadňujú
postupnosť procesu osvojovania ortografických a ortoepických noriem jazyka a celého jazykového systému ukrajinského jazyka.
Cieľom vyučovania literatúry je poznávať základné diela z ukrajinskej literatúry a prostredníctvom nich sa podieľať na formovaní osobnosti
ţiaka, ktorá sa okrem kultúrnej, estetickej a etickej vyspelosti vyznačuje aj tolerantnosťou k iným národom a národnostiam, obzvlášť v rámci
Európskej Únie.
Osobitnú pozornosť vo vyučovaní ukrajinského jazyka je potrebné venovať nácviku noriem ukrajinskej výslovnosti, ktoré sú odlišné od
výslovnostných noriem slovenského jazyka. Dôleţité je naučiť ţiakov hlásky, ktoré nie sú v slovenskom jazyku / napríklad я, ю, щ /, správne
vyslovovať v spojení s inými hláskami v slabikách a slovách, určovať prízvuk, správne vyslovovať slová s apostrofom, ako aj dlhými
a zdvojenými spoluhláskami.
Z pohľadu systematickosti vyučovania sa jednotlivé jazykové javy rozoberajú neizolovane, ale aj v prepojenosti s inými jazykovými javmi.
Ortoepické a ortografické zručnosti a návyky spolu s ovládaním pravopisnej normy tvoria predpoklady ďalšieho jazykového vzdelávania.
Jazykové javy si ţiaci precvičujú na dostupných príkladoch a súvislých textoch patriacich k rôznym jazykovým štýlom s uplatnením
jazykových a mimojazykových prostriedkov.
Cvičenia sú vybrané k jednotlivým jazykovým javom a sú koncipované tak, ţe sa v nich porovnávajú jazykové javy ukrajinského jazyka
s analogickými javmi iných jazykov, najmä blízkych slovanských jazykov / slovenského, ruského /, so zvláštnym dôrazom na odlišné javy najmä
slovenského a ukrajinského jazyka.
V rámci vyučovania sa budú rozvíjať všetky druhy komunikatívneho procesu, ktoré sa v súčasnosti realizujú na vyučovaní. Sú to – posluch,
rozprávanie, čítanie a písanie. Hlavým cieľom konverzácie je rozvíjať monologický ale aj dialogický prejav v rámci celého vyučovacieho
procesu
V 1. ročníku sa ţiaci, ktorí začínajú s jazykom oboznámia s literárnymi dielami aţ po zvládnutí abecedy, písania a potrebnej slovnej zásoby.
Literárna výchova sa realizuje iba prostredníctvom literárnych textov , ktoré sa majú vyuţívať na hodinách ukrajinského jazyka na čítanie
s pochopením textu, na osvojovanie jazykových javov, na rozvoj ústneho prejavu , ale aj na jazykový rozbor. Prostredníctvom ukrajinského
jazyka sa ţiakom postupne pribliţuje aj ukrajinská literatúra v nadväznosti a postupnom vyuţívaní literárno-historických literárnovedných
vedomostí zo slovenskej literatúry.
Literatúra ako samostatný predmet sa začína vyučovať v 2.polroku 1. ročníka. Obsahom predmetu je usporiadaný postup chronologického
vývinového systému ukrajinskej literatúry. Výber učiva zodpovedá kritériám veku primeranosti a rešpektuje poznatky a vedomosti ţiakov
z ukrajinského jazyka.
Obsah literatúry tvorí:
1. Chronologicky usporiadané tematické celky. Väčšina tematických celkov zahrnutých do osnov je záväzná, ale v kompetencii učiteľa je
voľba diela, spôsob jeho prezentácie, hĺbka, náročnosť a spôsob jeho sprostredkovania.
2.
Systém literárnovedných poznatkov. Pojmy a fakty spoločné v ukrajinskej a slovenskej literatúre si ţiaci upevnia opakovaním
a porovnaním.
Poznatky, ktoré sú typické iba pre ukrajinskú literatúru, sa osvoja pri práci s umeleckým textom.
3. Systém činností ţiakov, ktorý je potrebný a osvojenie obsahu ukrajinská literatúra.
1.ročník
/ 3 hodiny týţdenne – 99 hodín /
HLÁSKOSLOVIE, PRAVOPIS, VÝSLOVNOSŤ
Abeceda /alfavit/.
Grafický systém ukrajinského jazyka a osvojenie si grafických návykov, nacvičenie si správnych tvarov všetkých písmen abecedy
v porovnaní so slovenským jazykom.
Hlásky a písmená, ktoré sú spoločné a ktoré odlišné od slovenských písmen.
Najčastejšie striedanie hlások v ukrajinskom jazyku. Zjednodušenie spoluhláskových skupín. Rozlišovať nielen grafiku, ale aj výslovnosť
ukrajinských samohlások a spoluhlások.
Poukázať obzvlášť na písanie a výslovnosť špecifických písmen a hlások v ukrajinčine / щ, я, є, ї, ю, дж, дз /. Rozlišovanie tlačených
a písaných písmen.
Písanie a výslovnosť slov s apostrofom / ´ /.
Nácvik písania a čítania slov s osvojenými písmenami. Osvojenie si alfavitu.
Poradie písmen v ukrajinskom alfavite. Cvičenia na zaraďovanie slov podľa abecedného/ alfavitného / poriadku. Čítanie tvrdých a mäkkých
spoluhlások, typických pre ukrajinský jazyk. Oddelená a spojená výslovnosť dvojhlások /jotovanych/ я, ю, є, ї /, taktieţ aj Дз, дж.
Samohlásky.
Výslovnosť prízvučných a neprízvučných samohlások. Určovanie miesta prízvuku v slovách / v odlišnosti od slovenčiny /, pretoţe ukrajinský
jazyk nepozná dĺţeň iba prízvuk.
Spoluhlásky.
Klasifikácia spoluhlások podľa znelosti a miesta ich tvorenia. Spodobovanie
spoluhlások podľa znelosti. Osvojovanie si správnej ukrajinskej výslovnosti a písanie slov so znelými a neznelými spoluhláskami na konci
a vnútri slov. Písanie slov s mäkkými a zdvojenými spoluhláskami a ich výslovnosť. Striedanie, spájanie a zjednodušenie spoluhlások vnútri
slov. Rozdelenie slov na konci riadka podľa noriem ukrajinského pravopisu. Cvičenia na rozlišovanie spisovnej a nespisovnej výslovnosti
v hovorových prejavoch, upevňovanie spisovnej výslovnosti.
Delenie spoluhlások na znelé a neznelé, tvrdé a mäkké.
Označovanie mäkkosti v ukrajinskom jazyku. Fonetický rozbor slova.
STAVBA SLOVA A TVORENIE SLOV
Rozlišovanie základu slova, predpony a prípona na základe poznatkov zo slovenského jazyka. Tvorenie slov odvodzovaním na základe
morfologického a nemorfologického princípu. Vyuţitie predpôn a prípon pri tvorení slov. Bezpríponové tvorenie a zloţenie slovných základov.
Tvorba skratiek a ich písanie. Spájanie slov a zmena jednotlivých slovných druhov. Pravopis písania najčastejších predpôn a prípon pri tvorení
slov.
MORFOLÓGIA
Ukrajinské názvoslovie slovných druhov a ich porovnanie so slovenskými názvami.
Gramatické kategórie jednotlivých slovných druhov a ich porovnanie so slovenčinou.
Podstatné mená.
Lexikálny význam podstatných mien. Ich rozdiel medzi slovenčinou a ukrajinčinou. Porovnanie pádov, rodov a čísiel, ich zhody a rozdiely.
Skloňovanie podľa skupín / відміни /.Odlišnosť systému skloňovania vo všetkých rodoch podstatných mien v spisovnej ukrajinčine
a v nárečiach.
Nácvik pouţívania spisovných tvarov a ich výslovnosť.
Prídavné mená.
Skloňovanie prídavných mien. Výslovnosť a pravopis koncoviek v ukrajinskom a slovenskom jazyku. Určovanie gramatických kategórií
a precvičovanie zhody prídavného mena s podstatným menom v rode, čísle a páde. Stupňovanie a pouţívanie prídavných mien
vo vetách. Tvorenie privlastňovacích a vzťahových prídavných mien. Výslovnosť a pravopis
koncoviek pri skloňovaní prídavných mien.
Zámená.
Rozdelenie zámen odlišné od slovenčiny. Skloňovanie osobných zámen, ich odlišovanie v datíve a akuzatíve. Určovanie pádov v porovnaní
so slovenskými prídavnými menami.
Výslovnosť mäkkých a tvrdých slabík v rôznych tvaroch zámen, ich správne vyuţitie vo vetách.
Číslovky.
Rozlišovanie základných a radových čísloviek. Jednoduché a zloţené číslovky a ich pravopis. Skloňovanie čísloviek v dátumoch, ich
odlišnosť od slovenčiny. Výslovnosť a pravopis základných a radových čísloviek.
Slovesá.
Základný tvar slovies. Výslovnosť infinitívu. Gramatické kategórie slovies a ich časovanie. Špecifická kategória / дієвідміна /. Tvorenie
správnych tvarov slovies podľa osoby, čísla a spôsobu. Slovesný rod pri časovaní slovies. Dvojaké tvorenie budúceho času v ukrajinskom jazyku
/ буду писати, писатиму /. Výslovnosť zvratných slovies. Príčastie a prechodník ako formy slovies v ukrajinčine, ich tvorenie, výslovnosť
a pravopis. Vyhľadávanie v texte a ich praktické vyuţitie.
Príslovky.
Delenie, pravopis a stupňovanie prísloviek Odlišnosť v pravopise prísloviek v slovenskom a ukrajinskom jazyku.
Predloţky.
Delenie predloţiek a ich pravopis. Pouţívanie a určovanie predloţiek s jednotlivými pádmi.
Tvorenie viet s vyuţitím predloţiek.
Spojky.
Delenie a pravopis spojok. Vyuţitie spojok vo vetách jednoduchých aj zloţených .
Samostatné tvorenie viet s podraďovacími spojkami, ich vyuţitie v nepriamej reči.
Častice.
Delenie častíc a ich určovanie vo vete. Pravopis častice „ не „ so slovesami, podstatnými a prídavnými menami. Základný rozdiel medzi
slovenskými a ukrajinskými slovesami s uvedenou časticou / nepíšem – не пишу /.
Citoslovcia.
Delenie a vyuţitie citosloviec vo vetách. Špecifické citoslovcia v ukrajinčine / pozdravy,
poďakovanie, úcta a zdvorilosť /.
SYNTAX
Na základe poznatkov zo slovenského jazyka osvojiť si princípy gramatickej, modálnej a zvukovej stavby jednoduchých viet.
Slovné spojenia s rôznymi slovnými druhmi. Základné a závislé slová. Gramatické slovné spojenia, podobne ako v slovenčine.
Jednoduché vety a ich delenie v ukrajinskom jazyku. Hlavné a vedľajšie vetné členy. Správna intonácia a pravopis rozličných typov viet.
Tvorenie viet s rozličnými vetnými členmi a porovnanie so slovenčinou.
Cvičenia zamerané na rozšírenie slovnej zásoby s cieľom pouţívať správne gramatické javy vo vetách.
LEXIKOLÓGIA A FRAZEOLÓGIA
Nominatívna funkcia slova. Plnovýznamové a neplnovýznamové slová. Lexikálny význam slova. Delenie slov do skupín: homonymá,
synonymá, antonymá. Tvorenie viet so slovami na obohatenie slovnej zásoby.
Frazeologické spojenia rôznych typov a určovanie ich významu.
Práca s frazeologickým slovníkom a vyuţitie frazeologizmov v praxi.
ŠTYLISTIKA
Štylistika ako náuka o štýloch. Delenie štylistiky na štýly a ich ukáţky. Ich vyuţitie v ústnej a písomnej forme. Pojem spisovný jazyk
v pouţívaní jednotlivých štýlov.
Hovorový štýl a rozprávanie ako základný útvar v komunikácii. Ţánre hovorového štýlu.
Základné štylistické útvary a ich vyuţitie v jednotlivých štýloch.
Dokument, osvedčenie, ţiadosť a oznámenie ako ukáţky administratívneho štýlu.
Vyuţitie synoným v administratívnom štýle.
Praktické etické rady ako súčasť inteligentnej komunikácie v spoločnej Európe.
KONVERZÁCIA
V rámci konverzácie sa ţiaci učia rozprávať k týmto témam, aby si rozšírili slovnú zásobu a vedeli správne vyuţiť gramatické javy, prebrané
počas školského roku. K ukáţkam jednotlivých tém sú určené cvičenia.
Témy
Privítanie a rozlúčka.
Zoznámenie.
Počítanie a čísla.
Určovanie času.
Farby.
Kalendár.
Časti dňa.
Ročné obdobia.
Časti ľudského tela.
Aký je on?
Rodina.
Profesie.
Náš dom.
Byt.
Škola.
Trieda.
V školskej jedálni.
Vianoce.
Oblečenie.
Prešov.
U lekára. V jarnom lese.
Rastliny a zvieratá.
V obchode.
Ukrajinská kuchyňa.
Kyjev – hlavné mesto Ukrajiny.
Mama.
Môj rodný kraj.
Šport.
Leto a prázdniny.
LITERATÚRA
Umelecká literatúra ako druh umenia.
Národné obyčaje ako základ ľudovej tvorby.
Mýtus – najstaršia forma poznávania sveta.
Biblia a je texty, vyuţívané v literatúre.
Ústna ľudová tvorba.
Umelecké zvláštnosti ľudových piesní.
Ľudová tvorivosť Ukrajincov na Slovensku.
Davnoruská literatúra.
Literárne pamiatky XI – XII storočia.
Slovo o pluku Igorovom.
Dávna ukrajinská literatúra.
Literatúra XIV – XV storočia.
Literatúra XVi – XVIII storočia.
Kozácke letopisy.
Hryhorij Skovoroda /1722 - 1749/.
Diela „Sad boţestvennych piseň “ a bájky.
Baroko ako literárny smer.
Ukrajinská literatúra prvých desaťročí XIX storočia.
Začiatky novej ukrajinskej literatúry.
Ivan Kotľarevskyj / 1769 – 1843/.
Diela „Enejida“ a „ Natalka Poltavka“
Klasicizmus ako literárny smer.
Hryhoryj Kvitka-Osnovjanenko / 1778 – 1843/.
„Marusja“.
Romantizmus v novej ukrajinskej literatúre.
Ukrajinská literatúra 40 – 60 rokov XIX storočia.
Všeobecná charakteristika tvorby.
Vývoj a formovanie realizmu.
Taras Ševčenko /1814 – 1861 /.
Ranná tvorba.
Tvorba v rokoch 1843 – 1847.
Diela obdobia väznenia 1847 – 1857.
Tvorba po prepustení z väznenia 1857 – 1861.
Próza T. Ševčenka.
Umelecká tvorba Ševčenka.
Význam jeho tvorby.
Učiteľ má moţnosť výberu diel podľa uváţenia, povinné sú diela:
„ Катерина“, „Сон“, „ Кавказ“, „Єретик“, „Заповіт“, „Художник“,
„ Наймичка“.
JAZYKOVÉ POZNATKY
II. ročník
/ 3 hodiny týţdenne – 99 hodín /
Aktivizácia poznatkov z I. ročníka.
Základné jazykovedné disciplíny.
Opakovanie, prehlbovanie a systematizovanie poznatkov o významovej a formálnej stránke slova. Vzťah zvukovej
a grafickej stránky. Delenie hlások, tvrdé a mäkké spoluhlásky. Spodobovanie, zjednodušovanie spoluhláskových skupín,
zdvojenie spoluhlások vo výslovnosti. Výslovnosť a grafické znázornenie slov s apostrofom. Stavba slova a význam slova.
Upevnenie vedomostí o slovných druhoch a o jednotlivých vetách.
MORFOLÓGIA.
Doplnenie učiva o jednotlivých slovných druhoch a ich kategóriách. Porovnávanie podobných kategórií v ukrajinskom
a slovenskom jazyku ako aj ich odlišnosti.
Podstatné mená.
Morfologický a štylistický rozbor podstatných mien. Rod a číslo podstatných mien, ktoré sa pouţívajú iba v jednotnom
alebo iba v mnoţnom čísle. Rozdelenie podstatných mien do vzorov / відмін /. Cvičenia na určovanie morfologických
kategórií.
Prídavné mená.
Morfologický a štylistický rozbor prídavných mien. Pravopis prídavných mien a cvičenia na ich tvorenie. Skloňovanie
prídavných mien tvrdej a mäkkej skupiny.
Číslovky.
Morfologický a štylistický rozbor čísloviek. Pravopis základných a radových čísloviek so zreteľom na písanie mäkkého
znaku na konci a uprostred slov. Moţnosť dvojtvarov pri skloňovaní niektorých čísloviek. Pravopis čísloviek s koncovými
slovami / -сотий,- тисячний, - мільйонний, - мільярдний /. Cvičenia na určovanie čísloviek.
Zámená.
Skloňovanie zámen jednotlivých druhov v ukrajinskom jazyku. Tvorenie zloţených zámen a ich pravopis. Správne
pouţívanie zámen vo vetách, aby nedošlo k nedorozumeniu pri ich viacnásobnom pouţití.
Slovesá.
Morfologický a štylistický rozbor slovies. Systém slovesných foriem. Tvorba rozkazovacieho spôsobu a slovesného
vidu. Vyuţitie zámeny jednotlivých slovesných foriem pri určovaní sémantických rozdielov v umeleckej literatúre.
Príslovky.
Tvorenie a stupňovanie prísloviek Pravopis prísloviek, ktoré sa tvoria pomocou častíc a predloţiek. Cvičenie na
rozlišovanie prísloviek a slovných druhov z predloţkami.
Predloţky.
Pouţívanie predloţiek s jednotlivými pádmi. Pravopis predloţiek zvlášť, spolu a pomocou pomlčky / через дефіс /.
Pravopisný rozdiel medzi predponami a príslovkami v spojení predloţky s podstatným menom / на горі і нагорі /. Vyuţitie
pádových otázok pri ich tvorení.
Spojky.
Pravopis zloţených spojok a ich odlišnosť od rovnako znejúcich slovných spojení z jednotlivých slovných druhov. Ich
určovanie vo vetách a syntaktický rozbor, pri ktorom sa spojky neurčujú ako vetné členy. Synonymické vyuţitie rôznych
spojok.
Častice.
Pravopis častíc zvlášť a pomocou pomlčky / через дефіс /. Dôraz na pravopis častice / не /, ktorá má v ukrajinskom
jazyku svoje pravidlá pri jednotlivých slovných druhoch. Vyuţitie častíc v prísloviach.
Citoslovcia.
Delenie citoslovci podľa vyjadrenia pocitov, emócií a vôle. Ich vyuţitie v umeleckej tvorbe, obzvlášť v poézii.
SYNTAX
Aktivizácia a upevňovanie vedomostí z 1. ročníka. Doplnenie učiva o vetách a vetných členoch.
Jednoduchá veta. Vyjadrenie podmetu a prísudku v ukrajinskom jazyku. Určovanie vetných členov. Nácvik intonácie
a grafickej stránky jednoduchých viet. Jednočlenné vety a ich delenie.
Súvetie a jeho časti podľa schémy. Delenie súvetí a ich určovanie. Bezspojkové súvetia a vyuţitie spojok v jednotlivých
súvetiach. Podraďovacie a priraďovacie súvetia, ich delenie a porovnanie v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Rozlišovanie
zloţených súvetí rôznych typov v textoch. Interpunkcia v súvetiach.
Priama reč a nepriama reč. Dialóg.
Funkcia priamej reči a jej pouţívanie. Transformácia priamej reči na nepriamu. Intonácia a interpunkcia pri pouţívaní
priamej reči.
ŠYLISTIKA
Náučný štýl.
Charakteristika a črty náučného štýlu. Terminológia a iné jazykové prostriedky v náučnom štýle. Delenie náučného štýlu
na skupiny. Slohové útvary náučného štýlu. Lexikálne a gramatické zvláštnosti náučného štýlu. Ţánre náučného štýlu. Jeho
základné štylistické útvary. Úvaha a jej tvorenie pomocou induktívneho a deduktívneho spôsobu. Náučný štýl
v ukrajinskom a slovenskom jazyku. Význam náučného odborného prekladu.
KONVERZÁCIA
Doplnenie a rozšírenie slovnej zásoby k témam, prebraným v 1. ročníku s dôrazom na správnu výslovnosť a tvorenie viet
so správnymi gramatickými tvarmi. Precvičovanie rôznych foriem dialógov vo dvojiciach podľa jednotlivých tém. Cvičenia
rôzneho typu s dôrazom na špecifické slovné a frazeologické spojenia, typické pre ukrajinský jazyk. Prekladové cvičenia
a upozornenie na odlišnosti v slovenskom a ukrajinskom jazyku.
Čítanie s porozumením a rozvíjanie logického myslenia v ukrajinskom jazyku. Cvičenia na doplnenie správnych lexikálnych
jednotiek podľa určenej témy. Samostatné rozprávanie podľa témy s vyuţitím nadobudnutej slovnej zásoby počas dvoch
rokov.
Väčšia moţnosť pre učiteľa pri preberaní jednotlivých tém podľa zloţenia triedy a ich konverzačných schopností. Učiteľ
má moţnosť rozhodnúť, ktorej téme koľko hodín bude venovať.
LITERATÚRA
Ukrajinská literatúra na západnej Ukrajine / Закарпатті /.
Alexander Duchnovič / 1803 – 1865 /.
Poézia, próza a pedagogická tvorba.
Alexander Pavlovič / 1819 – 1900 /.
Delenie poézie podľa tematických okruhov.
Kritický realizmus.
Marko Vovčok / 1833 – 1907 /.
Dielo „Інститутка“.
Epické ţánre v literatúre. Оповідання і повість.
Leonid Hlibov /1827 – 1893 /.
Bájky a ich delenie.
Vývoj ukrajinskej realistickej drámy a divadla v druhej polovici XIX. storočia.
I.Karpenko – Karyj /1845 – 1907 /.
Ivan Franko /1856 – 1916 /.
Poézia / „Зів яле листя“ /.
Próza / „Борислав сміється“ /.
Dráma / „Украдене щастя“ /.
Preklady.
Ukrajinská literatúra západnej Ukrajiny a východného Slovenska.
Anatolij Kralyckyj /1834 – 1894 /.
Julij Stavrovskyj-Popradov /1850 – 1899 /.
Ukrajinská literatúra na začiatku XX. storočia.
Mychajlo Kocjubinskyj /1864 – 1913 /.
„Тіні забутих предків“.
Oľga Kobyľanska.
„Земля“.
Lesja Ukrajinka /1871 – 1913 /.
Poézia / Contra spem spero / a iné.
Poémy.
Dráma / „Лісова пісня“ /.
Vasyľ Stefanyk / „Новина „ / a iné.
Ukrajinský jazyk a literatúra II. ročník
Názov a adresa školy
Kód školy
Stupeň vzdelania
Dĺţka štúdia
Forma štúdia
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Vyučovací jazyk
Spojená škola T.Ševčenka v Prešove,
Sládkovičova4, org.zloţka Gymnázium
671027
Úplné stredné vzdelanie
4 roky
denná
ukrajinský jazyk a literatúra
4 hodiny týţdenne, spolu 132 hodín
tretí
ukrajinský
Hodinová dotácia:
4 hodiny týţdenne: 1 hodina literatúry, 1 hodiny jazyka a štylistiky, 1 hodina seminár
z literatúry, 1 hodina konverzácia
Charakteristika predmetu
Obsah učiva vychádza z cieľových poţiadaviek pre ţiakov stredných škôl. Nadväzuje na učivo z predošlých ročníkov, rozširuje ho, doplňuje
a prehlbuje. Učivo obsahuje gramatické javy, štylistiku a sloh, konverzáciu a literatúru, kde sú prezentované diela jednotlivých spisovateľov s ich
ţivotopisnými údajmi, ako aj teóriu literatúry Ďalej sa budú pouţívať učebnice z iných ročníkov podľa potreby z tematických celkov alebo ďalšie
potrebné slovníky a príručky. Pri vyučovaní sa nadväzuje na učivo iných predmetov, hlavne však jazykov, obzvlášť sa porovnáva ukrajinský
a slovenský jazyk. Pri vzájomnom dopĺňaní učiva majú ţiaci lepšiu moţnosť uplatnenia získaných poznatkov v praxi. Výučba predmetu sa
realizuje v časovej dotácii 4 hodiny týţdenne: 1 hodina literatúry, 1 hodiny jazyka a štylistiky, 1 hodina seminár z literatúry, 1 hodina
konverzácia. Pri vyučovaní sa vyuţívajú všetky formy a metódy vyučovania, ako aj rôzne typy hodín, ktoré sú uvedené ďalej.
Učebné zdroje
Základnými sú učebnice
Ukrajinská jazyk pre 3. a 4. ročník gymnázia a stredné odborné školy, autorka Adelia Kundrátová, vydaná v SPN r. 1998
Ukrajinská literatúra pre 3.r. gymnázia a stredné odborné školy, autorka Jolana Holendová, vydalo EXPO Prešov r. 2000
Chrestomatija /Čítanka/ z ukrajinského jazyka a literatúry, autori Ľubica Babotová a Jolana Holendová, vydalo EXCO Prešov r. 1999
Ukrajinsko-slovenský slovník pre ZŠ a SŠ, autori Mária Čiţmárová a Juraj Kundrát, vydalo EXCO Prešov r.2003
Slovensko – ukrajinský slovník, autir P.Bunganič, vydalo SPN 1985
Ďalej sa budú pouţívať učebnice z iných ročníkov podľa potreby z tematických celkov alebo ďalšie potrebné slovníky a príručky.
Ciele vyučovacieho predmetu:
Cieľom vyučovacieho predmetu je:
- postupné rozvíjanie všetkých štyroch rečových zručností na základe slovnej zásoby
a gramatiky
- posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdie jazyka
- rozvíjať vlastné kritické myslenie a tvorivosť pri riešení úloh
- prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom
- pomôcť ţiakom uvedomiť si svoje individuálne potreby, definovať vlastné ciele a riešiť zodpovednosť za proces učenia sa
- viesť ţiakov k tomu, aby vyuţívali moţnosti školy na upevňovanie poznatkov v praxi
- naučiť ţiakov učiť sa hľadať vlastné optimálne osvojovanie a upevňovanie si učiva
- vnímať jazykové vzdelávanie ako celoţivotný proces
- motivovať ţiakov, aby dosiahli vysoký stupeň osvojenia si jazyka
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií.
Vo vyučovacom predmete ukrajinský jazyk a literatúra vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie
stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú:
Komunikatívne a sociálne netrakčné spôsobilosti
-
Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom ( text, video, hovorené slovo, mapa ), tak aby kaţdý všetkému porozumel
Vyjadriť alebo formulovať ( jednoznačne ) vlastný názor a záver
-
Kriticky hodnotiť informácie ( média, internet )
Správne interpretovať fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
-
Rozvíjať prácu v kolektíve, v druţnej a priateľskej atmosfére
Osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektív
Hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu iných
Schopnosti riešiť problémy
-
Vyjadrovať a formulovať jednoznačne problém
Hľadať, navrhovať a pouţívať ďalšie metódy, informácie, ktoré by pomohli k riešeniu problému
Posudzovať dopravné cesty z hľadiska ekonomickej efektívnosti
Korigovať nesprávne riešenie problému
Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie
-
Zhromaţďovať, triediť, posudzovať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky
Získať informácie z iných zdrojov
Spôsobilosť byť demokratickým občanom
Formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vzdelávania s vyuţívaním metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu
k dispozícií
Preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie, zdravie a spoluzodpovednosť za ţivotné prostredie alebo stav
spoločnosti ako celku.
a/ Výkonový štandard
Výkonový štandard obsahuje súhrn vedomostí a zručností, ktoré má ţiak získať a osvojiť si z daného tematického celku v príslušnom
ročníku, aj keď na rôznej úrovni.
Ak ţiaci zvládnu učivo v uvedenom rozsahu, učiteľ má moţnosť diferencovať nároky na ţiakov v závislosti od ich schopnosti a záujmov.
Pedagóg má moţnosť učivo prehlbovať a rozširovať. Poţiadavky na vedomosti a zručnosti ţiakov sú sformulované oko očakávané intelektuálne
výkony ţiakov tak, aby podľa nich bolo moţné merať a hodnotiť zvládnutie základného učiva.
1. Definovať pojmy zo všetkých zloţiek /jazyka, štylistiky, slohu, literatúry/
2. Vysvetliť a určiť gramatické javy a pouţiť ich v praxi
3. Diskutovať o problematike, týkajúcej sa hovorových a konverzačných tém
4. Vysvetliť pojmy, preberané v jednotlivých témach
5. Rozlíšiť a určiť jednotlivé diela a spisovateľom v literatúre
Čítanie s porozumením
I. Zamerať svoje čítanie podľa potreby
II. Pochopiť význam textu
III. Pochopiť formálnu stránku textu
IV. Odlíšiť vetu a text
V. Pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na vyuţitie
VI. Pochopiť význam lexikálnych jednotiek
Písanie
I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum
II. Organizovať text z hľadiska kompozície
III. Zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi.
IV. Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia
V. Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií
VI. Transformovať texty z jedného ţánru do druhého
VII. Opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis
VIII. Revidovať a editovať koncept s vyuţitím spätnej väzby od učiteľa a spoluţiakov
IX. Rešpektovať jazykové pravidlá
Hovorenie
I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum
II. Organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou
III. Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií vo vlastnej tvorbe
IV. Pouţívať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku
V. Štylizovať jednoduché holé a rozvité vety v texte
VI. Rešpektovať jazykové pravidlá
VII. Vyuţívať pri komunikácii mimojazykové prostriedky
b/ Obsahový štandard
JAZYKOVÉ POZNATKY
Zvuková a grafická stránka jazyka. Ortoepia.
Základné normy ukrajinskej spisovnej výslovnosti. Utvrdzovanie a prehlbovanie poznatkov o hláskovej sústave, výslovnosti a pravopise
ukrajinských hlások a spoluhláskových skupín v slove.
Určovanie prízvuku v slove.
Grafika. Zvuková stránka jazykových prejavov : pauzy, takt, vetný prízvuk,
dôraz, melódia, tempo.
Vzťahy medi písmenami a zvukmi.
Ortografia. Princípy ukrajinského pravopisu.
Písanie veľkých písmen.
ŠTYLISTIKA
Administratívny štýl.
Základné vlastnosti administratívneho štýlu.
Dokumenty a základné poţiadavky na ich tvorbu.
Funkcia, obsah a formy jednotlivých ţánrov.
Ţánre administratívneho štýlu.
Kompozícia tvorby dokumentov.
Lexikálne a gramatické zvláštnosti administratívneho štýlu.
Biografia.
Charakteristika.
Potvrdenie.
Diskusia.
Ústna a písomná forma administratívneho štýlu.
Cvičenia k jednotlivým ţánrom na oboznámenie sa s ich formou a ako
pomoc pre ţiakov pri ich vlastnom tvorení určitých najviac vyuţívaných ţánrov v spoločenskom ţivote.
Publicistický štýl.
Publicistika, jej útvary a formy.
Ţánre publicistického štýlu.
Informačné ţánre.
Analytické ţánre.
Kritické ţánre
Lexikálne a gramatické zvláštnosti publicistického štýlu.
Písomná a ústna forma jazyka v publicistickom štýle.
Cvičenia s ukáţkami ţánrov, ktoré sú podnetom na tvorbu pre samostatnú prácu ţiakov / interview, fejtón, inzerát, reklama a pod. /.
LITERATÚRA
Novodobá ukrajinská literatúra na začiatku XX storočia.
Novodobá ukrajinská literatúra na začiatku 20.storočia.
Ukrajinská novodobá poézia 20. a 30. rokov.
Pavlo Tyčyna / 1891 – 1967 /.
Teória literatúry.
Systém veršovania. Tonické veršovanie.
Volodymyr Sosjura / 1898 – 1965 /.
Maxym Ryľskyj / 1895 – 1964 /.
Teória literatúry. Pojem lyrický hrdina.
Umelecký preklad.
Ukrajinská novodobá próza 20. aţ 40. rokov.
Volodymyr Vynnyčenko / 1880 – 1951 /.
Olexandr Dovţenko / 1894 – 1956 /.
Ostap Vyšňa / 1889 – 1956 /.
Ideové a estetické hľadanie ukrajinskej novodobej poézie 20. aţ 40. rokov
v emigrácii. Básnici „Praţskej školy“.
Jevhen Malaňuk /1897 – 1968 /.
Teória literatúry. Umelecké prostriedky v poézii.
Ukrajinská novodobá dramaturgia.
Ivan Kočerha /1881 – 1952 /.
Ukrajinská literatúra na Zakarpatsku a východnom Slovensku medzi dvoma vojnami.
Vasyľ Pačovskyj / 1877 – 1942 /.
Natalena Koroleva / 1888 – 1966 /.
Torysyn / 1895 – 1949 /.
Vasyľ Hrendţa-Donskyj / 1897 – 1974 /.
Zoreslav / 1909 – 2005 /.
Učiteľ si môţe vybrať aj ďalších spisovateľov podľa úrovne triedy a jej zloţenia. Výber diel taktieţ moţný.
Seminár z literatúry
Na seminári sa prehlbuje učivo z literatúry s dôrazom na doplnenie prebraného učiva, hlavne však na prečítanie a rozbor diel. Ţiaci pritom
opakujú a doplňujú učivo z teórie literatúry v porovnaní so slovenskou teóriou, pretoţe v niektorých pojmoch sú obsahové rozdiely. Pri rozbore
diel z lyriky sa pozornosť sústreďuje na jazykové a básnické prostriedky, na porozumenie a pochopenie textu, pričom ţiaci samostatne pracujú
s textom a po prečítaní si formou diskusie si vymieňajú názory navzájom. Učiteľ riadi proces s cieľom vysvetlenia neznámych pojmov, aby ţiaci
rozvíjali samostatné logické myslenie a vedeli dôjsť k záveru v porovnaní s textom, učiteľom a ostatnými ţiakmi.
Pri analýze epických diel sa dôraz kladie na ţánrové rozdelenie, na kompozíciu diela,
na vyuţitie lexikálnych a gramatických jednotiek a zvláštností, na opisné, monologické a dialogické časti diela, aby ţiaci pochopili obsahový
a umelecký zámer autora.
Pri dramatických dielach sa ţiaci učia čítať samostatne alebo sa rozdelia do úloh jednotlivých hrdinov, doplňuje sa teória o autorských
replikách a scénickom stvárnení diela.
Z teórie literatúry sa preberajú pojmy ako:
literárne rody: lyrika, epika a dráma
literárne ţánre: lyrické, epické a dramatické
veršovanie /metrické, sylabické a tonické/
lyrický hrdina
umelecký preklad
poetická reč
autorská reč
priama reč
nepriama reč
lexikálne prostriedky /neologizmy, archaizmy, dialektizmy, cudzie slová, profesionalizmy/
básnické umelecké prostriedky – tropy
jednoduché: metafora, metonímia, alegória, irónia, hyperbola, perifráza, synekdocha
syntaktické prostriedky: tautológia, anafora, antitéza, inverzia
Obsahová náplň seminára:
Pavlo Tyčyna: «Арфами,арфами» Harfami, harfami
«О люба Інно» O milá Inna
«Розкажи, розкажи мені поле» Povedz mi, povedz mi pole
«Скорбна мати» Zarmútená matka
Volodymyr Sosjura: «Памятаю вишні доспівали» Pamätám si višne dozrievali
«Так ніхто не кохав» Tak nikto nemiloval
«Коли потяг у даль загуркоче» Keď vlak zapíska v diaľ
«Білі акації будуть цвісти» Biele agáty budú kvitnúľ
«Любіть Україну» Milujte Ukrajinu
Maksym Ryľskyj: «Яблука доспіли, яблука червоні» Jablka dozreli, jablka červené
«Шопен» Šopén
«Татри» Tatry
«Спинилось літо на порозі» Leto sa zastavilo na prahu
«Слово про рідну матір» Slovo o rodnej materi
Volodymyr Vynnyčenko: «Кумедія з Костем» Komédia s Kosťom
Olexander Dovţenko: «Повінь» - уривок із повісті «Зачарована Дсена» Záplava
Ostap Vyšňa : «Mисливські усмішки» Poľovnícke úsmešky
«Про мудрого зайця» O múdrom zajacovi
«Каченята плачуть» Kačiatka plačú
Jevhen Malaňuk: «Біографія» Biografia
«Сучасник» Súčasník
«І гніву дозрівають важкі грона» Aj hnevu dozrievajú ťaţké strapce
«Post skriptum»
«Прага» Praha
«Весна» Vesna
Oleh Oľţyč: «Нащо слова» Načo slová
«Держава твориться в будущині» Krajina sa tvorí v budúcnosti
«Вечір.Я дивлюся на сині скелі» Večer. Dívam sa na modré skaly
«Дванадцять літ кривавилась земля» Dvanásť rokov krvácala zem
«Мабуть, судилось мені» Moţno to bol môj osud
«Поворот» Obrátenie
Olena Telíha: «Вечірня пісня» Večerná pieseň
«Усе – лише не це» Všetko len nie to
«Козачок» Kozačok
«Гострі очі розкриті» Ostré oči otvorené
«Мужчинам» Muţom
«Сучасникам» Súčasníkom
Olexander Oles:«Ніч на полонині» Noc na planine
Ivan Kočerha.: «Ярослав Мудрий» Jaroslav Múdry
Irina Nevycka: «Пригоди Матія Куколки» - уривки Príhody Mateja Kukolku
«Матій Куколка у майстра» Matej Kukolka u majstra
«Матія болить зуб» Mateja bolí zub
Spyrydon Čerkasenko: «Наша твердиня» Naša zem
Vasyľ Hrandţa-Donskyj: «Ой гори» Oj hory
«Вікном хвороба зазира» Oknom nazerá choroba
«Пождіть, пождіть» Počkajte, počkajte
«Тобі, рідний краю» Tebe rodný kraj
«Моїй донечці» Mojej dcérenke
«Ілько Липей – карпатський розбійник» Iľko Lypej – karpatský
Zbojník
Natalena Koroleva: «Стугна» Stuhna
Marko Baraboľa. «Продукція язиков» Produkcia jazykov
Torysyn: «Мій рідний край» Môj rodný kraj
«Народна весна» Národná jar
«Зіроньки» Hviezdičky
«Одлетіли ластівоньки» Odleteli lastovičky
«Весна» Vesna
«Скажи мені, пташку» Povedz mi vtáčku
Marijka Pidhirjanka «Будителеві Олександру Духновичу» Buditeľovi Olexandrovi
Duchnovičovi
«Князь Лаборець» Kňaz Laborec
«Бескиде.Бескиде» Beskyd.Beskyd.
«Стежка додому» Vestička domov
«Вночі» V noci
«Тихий робітнику» Tichý robotníku
«Осінні мелодії Jesenné melódie
Zoreslav: «Присвята» Venovanie
«Буря в Карпатах» Búrka v Karpatoch
«Ні, не Москва, не Ленінґрад» Nie, nie Moskva, nie Leningrad
«Пряшів» Prešov
«Українське Різдво» Ukrajinské Vianoce
«Пробудження» Prebudenie
«Вечірнє» Večerné
«Мій храм» Môj chrám
«Перші сніги» Prvé snehy
«Голод» Hlad
Vasyľ Pačovskyj: «Князь Лаборець» Kňaz Laborec
«Сріберний дзвін» Strieborný zvon
Konverzácia
Na hodinách konverzácie sa preberajú všeobecné témy, ktoré má ţiak zvládnuť počas štúdia na gymnáziu a ktoré sú obsiahnuté vo všetkých
jazykoch vyučovania, pričom sa kaţdý rok doplňujú a prehlbujú. Ţiaci si rozširujú svoju slovnú zásobu, aby sa vedeli vyjadriť v kaţdodennom
styku pri beţných hovorových situáciách. Okrem toho sa učia typické ukrajinské zvraty a väzby, ktoré sa pouţívajú na rozdiel od slovenčiny
častejšie. Sú to frazeologické spojenia a prechodníkové väzby, ktoré sú v ukrajinčine veľmi beţné.
Na hodinách ţiaci vyuţívajú hlavne diskusiu, ktorá je typická pre praktický ţivot.
Témy konverzácie:
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Mesto
Škola
Rodina
Kniha a jej význam
Umenie
Rádio a televízia
Tlač
Stravovanie
Móda a odievanie
Náboţenstvo
Slovensko – moja vlasť
Nákupy a obchod
Môj voľný čas
Hygiena a zdravie
Etika a ţivotný štýl
Ukrajina – naša najbliţšia krajina
Príroda a ekológia
Divadlo a kino
Šport
Technika a jej vývoj
Hudba
Domáce a divé zvieratá
Spoluţitie rodičov a detí
Doprava a jej typy
Moje predstavy o budúcnosti
Demokracia v našej spoločnosti
Problémy súčasnej mládeţe
Zvyky a obyčaje spoločenského ţivota
29. Človek a láska
30. Spoluţitie v zjednotenej Európe
Obsah zloţky konverzácia:







Vnímanie a porozumenie ústneho prejavu (počúvanie s porozumením).
Správna výslovnosť, artikulácia, tempo, rytmus a dynamika.
Tvorba dialógov a súvislých ústnych prejavov.
Písomná tvorba textov.
Technika čítania, plynulé hlasné čítanie, výrazné čítanie, predčítanie.
Tiché čítanie s porozumením; študijné, selektívne, informatívne, rýchle a kritické čítanie.
Sebavzdelávanie: práca so slovníkmi, s príručkami, samostatné individuálne čítanie.
Pouţité formy a metódy vyučovania:
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT:
- vyuţitie internetu na získavanie informácií
- práca s internetovými jazykovými príručkami, prekladovými a výkladovými slovníkmi
- práca s odbornými textami, obrazovým materiálom a výukovými programami
1. Podľa počtu ţiakov:
- frontálne – formy hromadnej práce
- skupinové – vyučovanie skupín ţiakov (5 – 7 ţiakov v skupine)
- individuálne – vyučovanie s jednotlivcami
2. Podľa dĺţky trvania:
- krátkodobé (napr. vyučovacia hodina)
- dlhodobé (výlet, exkurzia)
3. Podľa druhu a obsahu činnosti:
- formy zamerané na teoretické vyučovanie
4. Podľa organizovanosti:
- organizované formy: besedy, návšteva kniţnice atď.
- spontánne vznikajúce činnosti (spravidla realizované samotnými ţiakmi)
5. Podľa aktivity ţiakov:
- aktivizujúce formy (napr. súťaţe, kvízy)
6. Podľa etáp vyučovacieho procesu:
- motivačné (metódy usmerňujúce záujem o učenie)
- expozičné (metódy prvotného oboznamovania ţiakov s učivom)
- fixačné (metódy opakovania a upevňovania učiva)
- diagnostické a klasifikačné (metódy hodnotenia, kontroly a klasifikácie)
7. Podľa hodnotenia:
- ústne frontálne skúšanie
- ústne individuálne skúšanie
- písomné previerky
- diktáty
- písomné práce kontrolné a slohové
- sebahodnotenie a hodnotenie iných
- skupinové hodnotenie
Pri vyučovaní sa pouţije typická štruktúra vyučovacej hodiny, prípadne učiteľ zvolí inú formu podľa obsahu hodiny, zloţenia triedy
a vyuţitia foriem a metód.
a) organizačná časť hodiny
b) kontrola domácej úlohy
c) opakovanie učiva (môţe i nemusí byť spojená s hodnotením)
d) vytváranie nových vedomostí, zručností a návykov (viacerými metódami)
e) opakovanie a upevňovanie prebratého učiva (viacerými metódami, a v nových
zmenených situáciách)
f) uloţenie domácej úlohy
g) krátke zhodnotenie práce
h) záver vyučovacej hodiny
Typológia vyučovacích hodín / podľa voľby učiteľa/
a) klasická hodina
b hodina problémového vyučovania
c) hodina precvičovania, opakovania
d) hodina s prevahou výchovného pôsobenia
Fázy vyučovacích hodín / takisto moţná variabilnosť/
1. prípravná časť hodiny
2. hlavná časť hodiny
3. záverečná časť hodiny
Hodnotenie ţiakov
Metódy a prostriedky hodnotenia
Pri hodnotení ţiaka sa berie do úvahy to, čo sa ţiak naučil, ako zvládol učivo, čo dokázal, ako vyuţil osvojené vedomosti. Hodnotenie je i prostriedkom
motivácie. Zohľadňujú sa výkony ţiaka pri všetkých formách práce (samostatná, skupinová, domáca, ...).
Vo vyučovacom predmete sa vyuţíva:
Formatívne hodnotenie, ktoré umoţňuje ţiakovi odstraňovať nedostatky, poskytuje mu rady na zlepšenie. Ide o slovné hodnotenie, výsledkom ktorého nie
je známka. Na tento typ hodnotenia sa kladie veľký dôraz, pretoţe pomáha ţiakovi napredovať. Uplatňuje sa pri skupinovej práci, pri ţiakovej práci na
vyučovacej hodine, pri projektoch.
Formálne hodnotenie, na ktoré bude ţiak vopred upozornený.
Priebeţné a záverečné hodnotenie, ktoré predstavujú konečné hodnotenie ţiakovej činnosti.
Sumatívne hodnotenie a následná klasifikácia: ústna odpoveď (umoţňuje hodnotiť hĺbku ţiakových vedomostí), štvrťročná práca, kontrolná písomná
práca, testy tematických celkov, individuálne projekty, samostatné aktivity ţiaka .
Predmet: Anglický jazyk
CIEĽ
Základným cieľom výučby anglického jazyka je:
- postupne a cieľavedome rozvíjať u ţiakov všetky štyri rečové zručnosti: ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav a zároveň rozvíjať
stratégie učenia sa.
- posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka
- osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvíjať vlastné kritické myslenie.
- viesť ţiakov k vyuţívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii
- prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí
ţivota ľudstva.
- pomôcť ţiakom uvedomiť si svoje individuálne potreby, definovať vlastné ciele a niesť zodpovednosť za proces učenia sa
- viesť ţiaka k tomu, aby vyuţíval moţnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na upevňovanie a vyuţívanie poznatkov v praxi
naučiť ţiakov hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoţivotný proces
- usmerňovať ţiakov, aby dosiahli vysoký stupeň osvojenia si jazyka vzhľadom na jeho špecifické postavenie ako internacionálneho jazyka
v obchode, cestovnom ruchu, doprave, vede kultúre
- vzhľadom na moderné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov sa mení úloha učiteľa vo vyučovacom procese. Učiteľ sa stáva manaţérom
vyučovacieho procesu, poradcom a facilitátorom. Vedie ţiakov k tomu, aby sami zodpovedali za svoje výsledky, monitoruje prácu ţiakov
a pomáha im pri výbere vhodných stratégií učenia sa. Vytvára príleţitosti, aby ţiaci čo najviac pouţívali jazyk v reálnych situáciách.
Predpokladom na úspešné zvládnutie uvedených úloh je rozvíjanie profesionálnych predpokladov učiteľa.
Tematické
celky
Obsah
Výchovno-vzdelávacie
ciele
Rozvoj zručností a gramatiky
1. Rodina
- osobné údaje
- fyzický vzhľad
- charakterové vlastnosti
- členovia rodiny
- koníčky, škola,
budúcnosť
Naučiť ţiaka podať informácie o sebe,
svojich pozitívnych a negatívnych
charakterových vlastnostiach
a o svojej budúcnosti.
2. Voľný čas
- aktivity mládeže vo
voľnom čase
- voľný čas mládeže vo
Veľkej Británii a na
Slovensku
Naučiť súvisle porozprávať o danej - lexika: spojená s témou
téme, vedieť porovnať spôsob trávenia - rozprávanie: rozprávanie o udalosti, ktorá sa
voľného času vo Veľkej Británii a na odohrala v
Slovensku.
minulosti
- gramatika: minulý čas
jednoduchý
minulý čas priebehový
Pri práci s textom zdokonaliť techniky - lexika: spojená s témou
čítania, naučiť sa získavať potrebné - rozprávanie: pozvanie na športovú udalosť
informácie z textu (skimming,
- písanie: článok do časopisu
scanning), pochopiť hlavnú myšlienku - gramatika: neurčité zámená (some, any..)
, naučiť sa spracovať text v podobe
konspektu alebo poznámok.
3. Šport
4. Mestá a
miesta
- druhy športu
- šport v minulosti
- olympijské hry
- aktívny/pasívny šport
- mesto x vidiek
- povrch krajiny
- orientácia v meste
Naučiť ţiaka porovnať ţivot v meste
a na vidieku, opísať povrch krajiny
a vedieť vysvetliť cestu k určitému
miestu
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: vyjadrenie svojho názoru
- písanie: osobný profil
- gramatika: prítomný čas
jednoduchý
prítomný čas priebehový gerundium, infinitív
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: vysvetliť cestu k
určitému miestu
- písanie: leták
- gramatika: členy
5. Kultúra a
umenie
Tematické
celky
6. Obchod a
služby
7. Veda a
technika
8.
Multikultúrna
spoločnosť
- kino, film
- významné osobnosti
z oblasti filmu
- ľudia, ktorí tvoria film
Obsah
Naučiť ţiaka podať informácie o danej
téme, porozprávať o filme, vyjadriť
svoj názor na film, poznať ľudí, ktorí
ho tvoria.
Výchovno-vzdelávacie
ciele
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: kupovanie lístka do kina
- písanie: recenzia filmu
- gramatika: stupňovanie prídavných mien
porovnávanie prídavných mien
Rozvoj zručností
a gramatiky
- nákupné zariadenia
- nakupovanie a dávanie
darčekov
Obohatiť slovnú zásobu k danej
téme a zdokonaliť komunikáciu
v rôznych situáciách v obchode.
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: nákup oblečenia
- písanie: neformálny list
- gramatika: predprítomný čas jednoduchý
- užitočné vynálezy
- slávni ľudia
- život v minulosti
Naučiť ţiaka porovnať ţivot
v minulosti a súčasnosti, poznať
slávnych vynálezcov a vedieť
porozprávať o uţitočných
vynálezoch.
Ţiak získa informácie o iných
národoch a národnostiach, ich
zvykoch a kultúre a taktieţ
o nezvyčajných spôsoboch osláv.
Základné informácie o Ukrajine,
zvyky a tradície krajiny.
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: dohodnutie schôdzky
- písanie: formálny list
- gramatika: budúci čas, plánovaná budúcnosť
nulový kondicionál
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: pozvanie
- písanie: odkaz
- gramatika: modálne slovesá (must, mutn´t , needn´t)
1. podmienka
- národy, ich zvyky a kultúra
- nezvyčajné festivaly
- Ukrajina
Keďţe sme školou s vyučovacím jazykom ukrajinským, v našich UO bude na viac učivo o Ukrajine.
1. Rečové zručnosti:
a) počúvanie
- robiť si adekvátne poznámky na základe vypočutého textu
- zintenzívňovať techniky počúvania s cieľom získať potrebné informácie z vypočutého textu
- byť schopný v správnom logickom slede reprodukovať vypočutý text
- odhadovať význam neznámych slov na základe kontextu
- zachytiť logickú štruktúru textu
b) čítanie
- vedieť čítať a porozumieť texty pomocou slovníka a spracovať ich v podobe konspektu alebo poznámok
- pruţne meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania
- vytvárať si vlastný efektívny spôsob čítania
- vedieť vyhľadávať informácie v autentických textoch
c) ústny prejav
- vedieť sa správne a plynulo vyjadrovať k rôznym témam z kaţdodenného ţivota
- vedieť komunikovať v nepripravenom, spontánnom, menej náročnom prejave
- vedieť vyjadriť pocity, nálady, vnemy na základe auditívnyh a vizuálnych podnetov
- vedieť opísať obrázky, mapy, grafy
d) písomný prejav
- efektívne a kompetentne vyuţívať zloţitejšie lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave
- uvedomovať si adresáta pri koncipovaní písomného prejavu a prispôsobiť tomu štylizáciu Prejavu
- opísať predmet, miesto, osobu, udalosť v širších súvislostiach
- dôsledne pracovať s konspektom
2. Jazykové prostriedky
a) lexika
- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 600 slov a receptívne v rozsahu minimálne 100 slov potrebných na komunikáciu
- viesť ţiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu
- získavať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi
- správne pouţívať synonymá, antonymá, homonymá
- aktívne pouţívať frazeologizmy a idiómy
- upevniť pouţívanie základných frázových slovies
- rozširovať a zdokonaľovať metódy práce so slovníkmi
b) morfológia
- systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich pouţívať v ústnom a písomnom prejave
- upevniť, systematizovať prebraté gramatické časy a rozšíriť ich funkcie
- rozšíriť učivo so zameraním na individuálne potreby ţiakov, usmerňovať a posilňovať samostatný prístup ţiakov vyhľadávaním potrebných
informácií v dostupných učebniciach a príručkách
c) syntax
- upevniť spôsoby tvorenia otázok z hľadiska slovosledu dôsledným nácvikom v aktívnej komunikácii
- aktívne upevňovať pravidlá pevného slovosledu
- rozlišovať postavenie rôznych druhov prísloviek vo vete
- zaktivizovať pouţívanie rôznych typov súvetí v komunikácii
d) zvuková, grafická sústava jazyka a pravopis
- upevňovať návyk a potrebu samostatne si robiť fonetický prepis neznámych slovíčok
- prehlbovať zásady správnej výslovnosti a intonácie
- začať s nácvikom rozlišovania slovných druhov podľa prízvuku
- podporovať vo výslovnosti vyuţívanie stiahnutých tvarov najmä v neformálnom prejave
- v písomnom prejave správne pouţívať základné pravidlá pravopisu
- odstraňovať nedostatky v interpunkcii, spôsobené vplyvom materinského jazyka.
ZAČIATOČNÍCI
I.ROČNÍK
Rečové zručnosti
POČÚVANIE
1. Porozumieť beţným, jednoducho formulovaným výpovediam.
2. Určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu.
3. Zachytiť špecifické informácie z vypočutého textu.
ČÍTANIE
1. Naučiť sa získavať potrebné informácie z textu (skimming, scanning).
2. Pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu.
3. Zachytiť špecifické informácie z počutého textu.
ÚSTNY PREJAV
1. Vedieťsa primerane vyjadriť k témam týkajúcim sa kaţdoddenného ţivota
2. Zapojiťsa do dialógov v beţných kaţdodenných situáciách.
3. Primerane opísať osoby, predmety, činnosti.
PÍSOMNÝ PREJAV
1. Správne pouţívať osvojené lexikálie, gramatické a syntaktické prostriedky v písomnom prejave.
2. Vedieť napísať súkromný list (v rozsahu 50 – 70 slov ) a opísať miesto a osobu ( priateľov, rodinných príslušníkov, seba … ).
V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku (jedna za polrok )
- súkromný list ( podľa osnovy pripravenej učiteľom)
- opis miesta ( na základe vizuálneho podnetu - obrázku)
JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY
LEXIKA
1. Osvojiť si slovnú zásobu v rozsahu minimálne 600 slov produktívne a receptívne v rozsahu minimálne 100 slov z tém kaţdodenného ţivota a
oblasti záujmu ţiakov: rodina, škola, bývanie, odievanie, denný reţim, voľný čas.
2. Vytvárať návyk pouţívať slovník a primerane náročné cudzojazyčné príručky pri samostatnej práci.
3. Dbať na výber adekvátnych výrazových prostriedkov pre formálny a neformálny, písomný a ústny prejav.
MORFOLÓGIA
Osvojiť si gramatické kategórie slovných druhov.
1. podstatné mená: číslo (mnoţné-pravidelné a nepravidelné ), počítateľnosť (počítateľné a nepočítateľné ), určenosť – členy (určitý, neurčitý),
rod, pád, privlastňovací pád
2. prídavné mená: stupňovanie (pravidelné a nepravidelné)
3. zámená: osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, vzťaţné, neurčité (jeden zápor vo vete)
4. číslovky: základné, radové, násobné
5. príslovky: tvorenie a stupňovanie
6. predloţky: miesta, času, základné predloţkové väzby
7. spojky: základné, priraďovacie a podraďovacie
8. slovesné časy:
- prítomný jednoduchý
- prítomný priebehový
- minulý jednoduchý
- be going to
- will
- predprítomný jednoduchý
- tvary modálnych slovies can, must, may
- tvary základných nepravidelných slovies
- slovesný spôsob : oznamovací, rozkazovací, opytovací
- základné väzby s gerundiom
- základné väzby s neurčitkom
SYNTAX
1. Osvojiť si základné pravidlá slovosledu.
- v oznamovacej, opytovacej a zápornej vete v prebratých časoch
- postavenia predloţky v otázke
2. Osvojiť si základné vetné konštrukcie.
- There is / are
- podmienkové súvetia 1.typu
- časové súvetia
ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS
1. Od začiatku dôsledne precvičovať výslovnosť slov podľa fonetického prepisu s dôrazom na slovný prízvuk.
2. Uplatňovať osvojené zásady správnej výslovnosti.
3. Uplatňovať pravidlá viazanej výslovnosti.
4. Rozlišovať význam slov v ich grafickej podobe.
5. Osvojiť si základné pravidlá pravopisu.
6. Osvojiť si pravidlá morfologických zmien slov.
7. Osvojiť si pouţívanie apostrofu v privlastňovacom páde.
Tematic
ký celok
Prehľad
vedomost
í
zo
základnej
školy
Rodina a
spoločnos
ť
Šport
Domov a
bývanie
Cieľ
Téma
Obsahový štandard
Zopakovať a upevniť si dosiaľ
nadobudnuté
vedomosti a
zručnosti
Gramatika
Slovná zásoba
Diagnosticky
umiestňovací test
Upevniť si pouţívanie
prítomného jednoduchého a
priebehového času.
Zopakovať slovnú
zásobu.
Vedieť opísať osobu.
Vyjadrenie čo mám a nemám rád.
Precvičiť gramatiku sloveso +
neurčitok alebo - ing tvar.
Upevniť si poţívanie minulého času
jednoduchého a priebehového.
Vedieť rozprávať o minulosti.
The real you
Slovná zásoba
Opis osobnosti
Práca s textom
Čítanie
Napísať profil osobnosti
A question of sport
Slovná zásoba
Športový komentár.
Porozprávať príbeh v
minulom čase
Orientácia podľa
pokynov.
Napísať turistickú
Čítanie
Práca s textom
Napísať článok do časopisu
Vedieť pouţívať
Town and country
predloţky pohybu.
Precvičiť pouţívanie some, any, much,
Metódy
Práca s textom
Gramatické cvičenia
Samoskúšanie
many, a lot of, a few.
Vedieť pouţiť
prídavné mená na opis miesta.
upútavku o zaujímavom
mieste
Tvorenie dialógov
Voľný
čas a
záľuby
Precvičiť stupňovanie prídavných
mien Porovnať (not) as...as, too,
enough.
In the spot-light
Kupovanie lístkov kontrola porozumenia.
Rozprávanie o filme a TV
programoch.
Napísať neformálny
list
Gramatické cvičenie
Čítanie textov
Samoskúšanie
Práca v dvojiciach
Obchod a
sluţby
Upevniť si novú
slovnú zásobu.
Upevniť si pouţívanie
preprítomného času.
Vedieť pouţívať
slovesá been a gone.
Rozlíšiť pouţívanie
predprítomného a
minulého času.
Upevniť si poţívanie
since a for.
Gifts
Darovanie a
prijímanie
darčekov.
Porozumenie
informácií
z turistického
sprievodcu.
Kúpiť si oblečenie.
Napísať neformálny list
Práca s textom
Tvorenie dialógov
Samoskúšanie
Veda a
technika
Vedieť pouţívať
budúci čas.
Upevniť si pouţívanie may, might
a could.
Naučiť sa frázové
Slovesá.
Technology
Príprava stretnutia
Rozhodnutie
Porozumenie textu
Napísať formálny list
Práca v dvojiciach
Práca s textom
Samoskúšanie
Multikult
úrna
spoločnos
ť
Osvojiť si novú slovnú zásobu.
Pouţívať slovesá
must, musn’t a needn’t.
Upevniť sa pouţívanie
1. podmienky
Cultures and
customs
Krajiny,
mestá
a miesta
Osvojenie slovnej
Zásoby.
Upevnenie
2. podmienky.
Vedieť pouţiť I wish.
Osvojenie slovnej zásoby.
Upevniť si pouţívanie
predminulého času.
Pouţitie priamej a
nepriamej reči.
Vedieť tvoriť
podstatné mená pridaním prípon -er, ist, - ian.
Naučiť sa tvoriť otázky.
Osvojenie si slovnej
Zásoby.
Naučiť sa pouţívať
trpný rod.
What if...?
Vzory a
ideály
Kultúra a
umenie
Crime scene
The written word
Oboznámenie sa
s americkými
sviatkami,
nezvyčajnými
kultúrnymi
tradíciami.
Príprava pozvania
Ţivotné prostredie.
Porozumenie článku
o tsunami.
Vyriešiť problém
a dať radu.
Porozumenie príbehu.
Rozhovor so zlodejom.
Vyjadrenie názoru.
Práca s textom
Čítanie textu
Napísať oznam
Práca v dvojiciach
Samoskúšanie
Rozhovor s autorom
Rozhovor v kníhkupectve
Napísať recenziu
o knihe
Práca s textom
Čítanie s textom
Samoskúšanie
Napísať esej
Samoskúšanie
Práca v dvojiciach
Čítanie textu
Napísať príbeh
o kriminalite
Práca s textom
Čítanie
Samoskúšanie
Práca v dvojiciach
SOLUTION Intermediate (obsahový štandard)
osnova pre B1 pokračovaním do B2, SERR
L
1
2
3
4
Kompetencia






Nadviazať kontakt
Vyjadriť názor
Vybrať z ponúknutých moţností
Stanoviť a prijať pravidlá
Reagovať pri prvom stretnutí
Zúčastniť sa na diskusii



Vnímať a prejavovať svoje city
Reagovať na niečo, čo sa udialo v
minulosti
Hovoriť príbeh a reagovať na príbeh










Vypočuť a podať informáciu
Vybrať z ponúknutých moţností
Vyjadriť svoj názor
Reagovať na príbeh
Reagovať pri prvom stretnutí
Vybrať z moţností
Vypočuť a podať informáciu
Reagovať na informáciu
Vymieňať si názory
Stanoviť pravidlá
počet
Téma
Gramatika




Poradie prídavných mien
Prítomné časy:
-statické a dynamické slovesá
Sloveso + infinitív/-ing





 Poţívanie minulých časov
 “used to”
Vzťaţné vety
(defining/non-def.) that, which, who
The vet who looks after my cat…
Her son, who lives in Spain,…..
 Phrasal verbs
Pouţitie:
 jednoduchého minulého času,
 predprítomného času
 predprítomného priebehového času
















Človek a spoločnosť,
komunikácia
Obliekanie a móda
Veda a technika v sluţbách
ľudstva
Multikultúrna spoločnosť
Krajina, mestá, miesta
Rodina a spoločnosť
Ľudské telo
Vyjadriť svoju schopnosť
Človek a spoločnosť
Krajina, ktorej jazyk sa učím
Vzdelávanie a práca
Zamestnanie
Človek a spoločnosť,
komunikácia
Multikultúrna spoločnosť
Ľudské telo, starostlivosť o
zdravie
Šport
Stravovanie
Mládeţ a jej svet
5
6
7
8
9





















Korešpondencia
Vyjadriť očakávania a reagovať na ne
Vyjadriť vôľu
Vyjadriť nesplnené pravidlá
Vypočuť si a podať informáciu
Reagovať na budúcnosť
Ponúknuť a reagovať na ponuku
Zúčastniť sa na diskusii
Vypočuť a podať informáciu
Reagovať vo vyhrotenej situácii
Vyjadriť názor
Vyjadriť svoju vôľu
Zúčastniť sa na diskusii
Stanoviť pravidlá
Porozprávať príbeh
Vnímať a prejavovať svoje city
Reagovať na príbeh
Vyjadriť svoju vôľu
Vyjadriť očakávania a reagovať na ne
Reagovať pri prvom stretnutí
Korešpondencia





Vybrať z ponúknutých moţností
Reagovať na minulosť
Porozprávať príbeh
Reagovať pri prvom stretnutí
Zúčastniť san a diskusii


Stanoviť pravidlá
Vyjadriť svoju vôľu

Veda a technika v sluţbách
ľudstva
Človek a príroda
Vzory a ideály
Mládeţ a jej svet
Vyjadrenie nulovej a prvej
podmienky
will, may, might…etc
predbudúci čas a priebehový budúci
čas
časové vety väzba s neurčitkom






must have, might have
can´t have
Nepriama reč -Say/tell
Otázka a zápor
Slovesá s priamym a nepriamym
predm: -Can you do a favour to me?




Domov a bývanie
Kultúra a umenie
Človek a príroda
Človek a spoločnosť,
komunikácia

Stupňovanie prídavných mien a
prísloviek (less, least, more, -er)
Podmienkové vety.: druhá
podmienka
prídavná otázky You live near
station, don´t you?
predloţky času in, on, at
born in August, on 10th at 7,00 a.m.
Trpný rod:-prítomný, -minulý,
predprítomný -dávnominulý, vyjadrenie budúcnosti pomocou
“will”
antonymá
neurčit. zámená - some.. any…
pouţitie nepriam. otázky
have something done
reflexívne zámená




Rodina a spoločnosť
Mládeţ a jej svet
Človek a spoločnosť,
komunikácia
Kultúra a umenie




Doprava a cestovanie
Človek a príroda
Krajiny, mestá a miesta
Krajina jazyk ktorej sa učím


Obchod a sluţby
Vzdelávanie a práca
















10


Reagovať na neplnené pravidlá
Korešpondencia







Podať a vypočuť si informáciu
Predstaviť svoje záľuby a vkus
Vyjadriť svoj názor
Vybrať z ponúknutých moţností
Uistiť sa, ţe sme boli pochopení





Podmienkové vety: tretia podmienka
Súvetia príčinné - He went to the
Alps to go skiing.
Príčastia
There´sa man reading the
book (=who´s reading a book)
Všeobecné zámená: all, each, every,
few, little, ..etc count., uncountable
“so” a “such”


Mládeţ a jej svat
Človek a spoločnosť




Kultúra a umenie
Multikultúrna spoločnosť
Vzory a ideály
Krajina, ktorej jazyk sa učím
Plán postavený podľa ŠVP, obsahuje úroveň B1 s prechodom na B2, SERR
SOLUTION INTERMEDIATE
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník
Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii
Vyuţitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, vyuţiť Internet, www.oup.com/elt
Medzipredmetové vzťahy – fyzika, IKT
Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom
UNIT 1
ON CAMERA
V.J. KOMPETENCIE
FUNKCIE
FORMULÁCIE GRAMATIKA
TÉMA
VÝSTUPY
A
B
C
Nadviazať kontakt
Vyjadriť názor
Upútať
pozornosť,
pozdraviť sa,
rozlúčiť sa
Can I talk to you?
I think.. it´s a kind
of /a bit like/
Poradie
prídavných mien
Človek a
spoločnosť,
komunikácia
Prítomné časy:
Obliekanie
RZ:-nácvik počúvania
a reakcia na text opisom
-reakcia na čítaný text,
opis osoby na obrázku
PZ:-opísať kvalitu
odevu, porovnať s
D
E
F
G
X
R
Vybrať z
ponúknutých
moţností
Stanoviť a prijať
pravidlá
Reagovať pri prvom
stretnutí
Zúčastniť sa na
diskusii
Vyjadriť svoj
názor
It´s sort of ….
Identifikovať
Opísať
I enjoy…
I prefer …
I can´t stand
Vyjadriť morálnu
alebo sociálnu
normu
record you/keep you
safe from/exchange
information
Predstaviť seba a
niekoho
-statické a
dynamické
slovesá
Sloveso +
infinitív/-ing
a móda
Veda a technika
v sluţbách
ľudstva
Multikultúrna
spoločnosť
Krajina, mestá,
miesta
she´s a friend of…
is your sister…?
That´s my cousin.
He looks as …
našim štýlom obliekania
-napísať text, kde sa
študent predstaví
Interakcia:diskusia o
beţnom ţivote v
opísanom meste, o
ţivote medzi ľuďmi o
povinnostiach,
postojoch
Riešenie testových úloh
SOLUTION INTERMEDIATE
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník
Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii
Vyuţitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, vyuţiť Internet, www.oup.com/elt
Medzipredmetové vzťahy - biológia
Interkulturne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom
UNIT 2 MEMORIES
V.J. KOMPETENCIE
FUNKCIE
FORMULÁCIE GRAMATIKA
TÉMA
VÝSTUPY
A
B
C
Vnímať a prejavovať
svoje city
Reagovať na niečo,
čo sa udialo v
Vyjadriť radosť,
uspokojenie,
smútok
Hovoriť o udalosti
Are you
disappointed…?
confused, bored,
homesick…etc
Poţívanie
minulých časov
Rodina a
spoločnosť
Ľudské telo
RZ:porozumieť
počutému textu a
reagovať na pocity
-porozumieť faktom z
textu o Veľkej Británii
-rozumieť textu o
D
E
F
G
X
R
minulosti
v minulosti
an early memory
Hovoriť príbeh a
reagovať na príbeh
Spomenúť si na
minulosť
I know how to do it.
“used to”
Vyjadriť svoju
schopnosť
was surprised,
worried…
Človek a
spoločnosť,
komunikácia
first, after that, later
on, then, next…etc
Krajina, ktorej
jazyk sa učím
Mládeţ a jej svet
príbehu strateného
človeka
PZ:-vedieť popísať
pocity z detstva, ţivot v
minulosti
-opísať pamätnú udalosť
z minulosti
-napísať text, príbeh v
minulosti
Interakcia: rozprávať
sa o pocitoch pri
rôznych situáciách
-vyjadriť sa k oslavám
SOLUTION INTERMEDIATE
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník
Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii
Vyuţitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, vyuţiť Internet, www.oup.com/elt
Medzipredmetové vzťahy – náuka k občianstvu, história
Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom
UNIT 3 NINE TO FIVE
V.J. KOMPETENCIE
FUNKCIE
FORMULÁCIE GRAMATIKA
TÉMA
VÝSTUPY
A
B
C
Vypočuť a podať
informáciu
Začleniť
informáciu
Vybrať z
ponúknutých
Identifikovať
Opísať
do manual work
do paperwork
deal with…etc
the worst jobs in the
Vzťaţné vety
(defining/nondefining)
that, which, who
Vzdelávanie a
práca
Zamestnanie
RZ:rozumieť textu o
zamestnaniach v
minulosti
-rozumieť popisu
povolania
-pochopiť hlavným
D
E
F
G
X
R
moţností
Vyjadriť svoj názor
Reagovať na príbeh
history…
Vyjadriť súhlas,
nesúhlas
advantages and
disadvantages …
Vyjadriť záujem o
niečo
get on well with...
Reagovať pri prvom
stretnutí
Korešpondencia
The vet who looks
after my cat…
Her son, who lives
in Spain, works in
a factory.
Človek a
spoločnosť,
komunikácia
Multikultúrna
spoločnosť
Phrasal verbs
Predstaviť sa na
konkurze
Napísať ţiadosť
what kind of …
Are you in good
health?
Have you got any
experience…
myšlienkam textu
PZ:- pomocou vedľajšej
vety pomenovať
pracovnú činnosť
-napísať list, ţiadosť o
zamestnanie
Interakcia:- vymeniť si
názor na rôzne
povolania
-simulovať pohovor do
zamestnania
Riešenie testových úloh.
SOLUTION INTERMEDIATE
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník
Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii
Vyuţitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, vyuţiť Internet, www.oup.com/elt
Medzipredmetové vzťahy – biolófia, telesná výchova
Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom
UNIT 4 BODY AND MIND
V.J. KOMPETENCIE
FUNKCIE
FORMULÁCIE GRAMATIKA
TÉMA
VÝSTUPY
A
B
Vybrať z moţností
Opis a funkcie
ľudského tela,
poškodenia
twisted ankle
broken bone
dislocated joint
Pouţitie:
jednoduchého
Ľudské telo,
starostlivosť o
zdravie
RZ:-porozumieť textu o
zvláštnych športoch
-porozumieť textu o
obezite a reagovať
C
D
E
F
G
X
R
Vypočuť a podať
informáciu
Reagovať na
informáciu
Vymieňať si názory
minulého času,
How often do
you…?
What could you
do…?
predprítomného
času
Šport
Vyjadriť svoj
názor
Reagovať na
náučný príbeh
Pri počúvaní textu
rozumieť problému
chorôb a rady lekára
Stravovanie
predprítomného
Mládeţ a jej svet
priebehového času
you should …
you need…
Stanoviť pravidlá
Korešpondencia
stiff neck ..etc
Vyjadriť príkaz,
Zákaz
PZ:-popísať časti tela,
pomenovať príznaky
ochorenia
-napísať list s
informáciami čo sa
udialo
Interakcia: hovoriť s
priateľom o osobných
zraneniach
-roľová úloha, pacient a
lekár
Dear ..
Neformálny list
Loads of love.
SOLUTION INTERMEDIATE
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník
Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii
Vyuţitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, vyuţiť Internet, www.oup.com/elt
Medzipredmetové vzťahy – IKT, náuka k občianstvu
Interkulturne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom
UNIT 5 OUR FUTURE
V.J. KOMPETENCIE
FUNKCIE
FORMULÁCIE GRAMATIKA
TÉMA
VÝSTUPY
A
B
Vyjadriť očakávania
a reagovať na ne
Vyjadriť nádej,
ubezpečiť
If you try, you will
probably…
I might not do it.
Vyjadrenie
nulovej a prvej
podmienky
Veda a technika
v sluţbách
ľudstva
RZ:-reagovať na počutý
text o výpočtovej
technike
-rozumieť hlavnej
C
D
E
F
G
X
R
Vyjadriť vôlu
Vyjadriť ţelanie
Vyjadriť nesplnené
pravidlá
Vyjadriť plány
Vypočuť si a podať
informáciu
Začleniť
informáciu
Reagovat na
budúcnosť
Poradiť
Ponúknuť a reagovať
na ponuku
Varovať pred
niečím
Zúčastniť sa na
diskusii
Navrhnúť
niekomu aby
niečo vykonal
can´t burn DVD..
type in password
if you plug this …
will, may,
might…etc
We shouldn´t …
predbudúci čas a
priebehový budúci Mládeţ a jej svet
čas
If you try to predict,
you´ll get…
Človek a príroda
Vzory a ideály
časové vety väzba
s neurčitkom
If you write a blog,
you might be
famous.
myšlienke novinového
článku
-reagovať na text o
moţnej budúcnosť
PZ:-gramaticky správne
formulovať odhad a
predpoveď vývoja
techniky
- napísať úvahu o ţivote
v budúcnosti
Interakcia:diskusia o
vyuţití IKT
-vyjadriť súhlas/
nesúhlas s udalosťami v
budúcnosti
Why don´t we watch
DVD?
Shall we…?
Maybe I could…
Riešiť testové úlohy
SOLUTION INTERMEDIATE
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník
Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii
Vyuţitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, vyuţiť Internet, www.oup.com/elt
Medzipredmetové vzťahy – geografia, história
Interkulturne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom
UNIT 6 TELLING TALES
V.J. KOMPETENCIE
FUNKCIE
FORMULÁCIE GRAMATIKA
TÉMA
VÝSTUPY
A
Vypočuť a podať
Začleniť
What she wants to
Must have
Domov a
RZ:-rozlíšiť činnosť
opísaných ľudí
B
C
D
E
F
G
X
R
informáciu
informáciu
do...?
Reagovať vo
vyhrotenej situácii
Vyjadriť svoj
hnev
It´s impossible…
I´m not listening to
you…
Vyjadriť názor
Vyjadriť svoj
názor
Vyjadriť svoju vôľu
Zúčastniť sa na
diskusii
Argumentovať
Stanoviť pravidlá
Vyjadriť sociálnu
alebo mravnú
normu
Porozprávať príbeh
Describe …
What do you
think…?
I understand .. Could
you tell…?
She must have done
it.
He can´t have done
it.
Might have
Can´t have
bývanie
Kultúra a umenie
Nepriama reč
Say/tell
Otázka a zápor
Slovesá s
priamym a
nepriamym
predmetom:
-Can you do a
favour to me?
-rozumieť čítanému
textu a reagovať naň
-rozlíšiť pravdivé a
nepravdivé inform
Človek a príroda
Človek a
spoločnosť,
komunikácia
PZ:-pomenovať
príslušenstvo bytu
-opísať skutočné a
fiktívne udalosti vo
vlastnom ţivote
Interakcia:-roľová
úloha, novinár a svedok
neobvyklej udalosti,
pravdivosť alebo
nepravdivosť, hľadať
kompromis pomocou
vhodných výrazov
SOLUTION INTERMEDIATE
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník
Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii
Vyuţitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, vyuţiť Internet, www.oup.com/elt
Medzipredmetové vzťahy – náuka k občianstvu, literatúra
Interkulturne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom
UNIT 7 TRUE LOVE?
V.J. KOMPETENCIE
FUNKCIE
FORMULÁCIE GRAMATIKA
TÉMA
VÝSTUPY
A
B
C
D
E
F
G
X
R
Vnímať a prejavovať
svoje city
Vyjadriť radosť a
uspokojenie
Reagovať na príbeh
Vyjadriť svoju vôlu
ask somebody out
get on well
go out
split up..atď.
Vyjadriť záujem
chat somebody up
Vyjadriť očakávania
a reagovať na ne
Vyjadriť ţelanie,
prianie
Reagovať pri prvom
stretnutí
Vyjadriť nádej,
sklamanie,
spokojnosť..atď.
I wish
If only …
I´d rather ..
Stupňovanie
Rodina a
prídavných mien a spoločnosť
prísloviek (less,
least, more, -er)
Mládeţ a jej svet
Podmienkové
vety. Druhá
podmienka
Človek a
spoločnosť,
komunikácia
prídavná otázky
You live near
station, don´t
you?
Kultúra a umenie
Korešpondencia
Vedieť sa
predstaviť
Reagovať na
pozvanie
predloţky času in,
on, at
born in August,
on 10th,
at 7,00 a.m.
RZ:-porozumieť text,
citový vzťah
-pochopiť a reagivať
info o básnikovi
-z počutého zistiť, aký
je vzťah medzi mladými
ľudmi
PZ:- vyjadriť sa k
vzťahom mladých
-popísať ţivot a dielo
básnika
-vyjadriť názor na
vzťahy cez internet
-písomne odpovedať na
pozvanie
Interakcia: vzťahy
mladých, poznanie sa
cez internet, jeho
výhody nevýhody
Riešenie testových úloh
SOLUTION INTERMEDIATE
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník
Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii
Vyuţitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, vyuţiť Internet, www.oup.com/elt
Medzipredmetové vzťahy – fyzika, história, zoológia
Interkulturne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom
UNIT 8 TRAVEL
V.J.
A
B
C
D
E
F
G
X
R
KOMPETENCIE
Vybrať z
ponúknutých
moţností
Reagovať na
minulosť
Porozpravať príbeh
Reagivať pri prvom
stretnutí
Zúčastniť sa na
diskusii
FUNKCIE
Podať informáciu
Vyjadriť sa
k dianiu
v minulosti
Opis miesta,
situácie
Podať informácie
o sebe
v špeciálnej
situácii
FORMULÁCIE GRAMATIKA
Trpný rod:
-prítomný,
-minulý,
Travel by train..
-predprítomný
cheap – expensive
-dávnominulý,
dangerous-safe ….. a -vyjadrenie
pod.
budúcnosti
pomocou “will”
The first motor car
was built…
antonymá
Travelling by bus in
slower.
Is any…??
Some are…
They didn´t do
anything… atď
neurčit. zámená
some..
any…
pouţitie
nepriam. otázky
TÉMA
Doprava a
cestovanie
Človek a príroda
Krajiny, mestá a
miesta
Krajina jazyk
ktorej sa učím
VÝSTUPY
RZ:porozumieť
počutým informáciám
pre cestujúcich
-porozumieť textu podať
správne poradie obsahu
PZ:-charakterizovať
výhody a nevýhody
rôznej dopravy
-správne gramaticky
vyjadriť trpný rod v
hovorenom texte
-napísať neformálny
pozdrav zo zlej
dovolenky
Interakcia: diskusia o
výhod. dovolenke,
spôsoby dopravy,
ideálna dovolenka
SOLUTION INTERMEDIATE
Všeobecné kompetencie - systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník
Kompetencie spojene s myslením - projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii
Vyuţitie IKT - iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, vyuţiť Internet, www.oup.com/elt
Medzipredmetové vzťahy – náuka k občianstvu
Interkultúrne kompetencie - pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom
UNIT 9
V.J.
A
B
C
D
E
F
G
X
R
SPEND, SPEND, SPEND!
KOMPETENCIE
FUNKCIE
Stanoviť pravidlá
Vyjadriť svoju vôľu
Reagovať na
nsplnené pravidlá
Korešpodencia
Vyjadriť
povolenie, súhlas,
nesúhlas
Vyjadriť, ţelanie,
túţbu, plán
Pochybovať,
navrhovať
riešenie,
akceptovať
argumenty
Odmietať
priznanie
Formálny list
FORMULÁCIE GRAMATIKA
He said I shouldn´t
waste money.
I had my hair cut
yesterday
TÉMA
Obchod a sluţby
have something
done
Vzdelávanie a
práca
reflexívne zámená
Mládeţ a jej svat
I suppose…
Oh, I don´t agree
I take your point..
I see what you
mean…
Do you really think
so?
Podminkové vety:
tretia podmienka
Súvetia príčinné
He went to the
Alps to go skiing.
Človek a
spoločnosť,
komunikácia
VÝSTUPY
RZ:-rozlíšiť názora k
peniazom
-porozumieť náučnému
textu o milionárovi
-odlíšiť rôzne
stanoviská
PZ:-gramaticky
formulovať vety,
sluţby, udalosti
-správne reagovať na
obsah textu, naučiť sa
správne výrazy
-napísať list o funkcii
spoločnosti
Interakcia:otázky a
odpovede na tému o
firemej reklame
-súhlas, argumenty k
téme
Riešenie testových úloh
SOLUTION INTERMEDIATE
Všeobecné kompetencie – systém samoštúdia, práca s jazykovým portfóliom, samotestovanie, výkladový slovník
Kompetencie spojene s myslením – projektová práca, myšlienkové mapy, tvorba prezentácii
Vyuţitie IKT – iTOOLs, práca s interaktívnym CD ROMom, vyuţiť Internet, www.oup.com/elt
Medzipredmetové vzťahy – literature, náuka k občianstvu
Interkulturne kompetencie – pomocou tém porovnať globálnu spoločnosť so Slovenskom
UNIT 10 INSPIRATION
V.J.
A
B
C
D
E
F
G
X
R
KOMPETENCIE
FUNKCIE
Podať a vypočuť si
informáciu
Informovať sa
a podať info
Predstatviť svoje
záľuby a vkus
Opísať situáciu
Vyjadriť svoj názor
Vybrať z
ponúknutých
moţností
Uistiť sa, ţe sme boli
pochopení
Vyjadriť čo mám
rád a čo sa mi
páči
Vyjadriť súhlas,
nesúhlas,
presvedčenie
Opísať moţnosti
výberu
Uistiť sa, ţe naše
vyjadrenie bolo
pochopené
FORMULÁCIE GRAMATIKA
Which musical
instrument…?
Which of the art?
Who is the best..?
Príčastia
There´sa man
reading the
book (=who´s
This picture, painted reading a book)
by a …
Všeobecné
Why do you like the zámená: all, each,
art?
every, few, little,
..etc
All of …Every …
countable,
They all dance so
uncountable
brilliantly
“so” a “such”
She´s got such a
beautiful hair.
Is it clear?
Are you with me?
TÉMA
Kultúra a
umenie
Multikultúrna
spoločnosť
Vzory a ideály
Krajina, ktorej
jazyk sa učím
VÝSTUPY
RZ:- vedieť rozlíšiť o
akom umení a akom
predstavení sa hovorí
-porozumie čítanému
novinovému článku
PZ:-pomenovať
umelecké ţánre, vyjadriť
sa k obrazom
-predstaviť svoj názor na
spomínané diela
-napísať esej,diskusiu k
umeniu
Interakcia:-opýtať sa
osoby aké umenie sa páči
a reagovať na odpoveď,
-objasniť svoj názor na
umenie
Anglický jazyk
Názov predmetu
Škola
Ročník
Časový rozsah výučby
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Anglický jazyk
Gymnázium T. Ševčenka, Sládkovičova 4, Prešov
tretí
4 hodiny týždenne/132 hodín ročne
ISCED 3
denná
CIEĽ
Základným cieľom výučby anglického jazyka je:
- postupne a cieľavedome rozvíjať u ţiakov všetky štyri rečové zručnosti: ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav a zároveň rozvíjať
stratégie učenia sa.
- posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka
- osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvíjať vlastné kritické myslenie.
- viesť ţiakov k vyuţívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii
- prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí
ţivota ľudstva.
- pomôcť ţiakom uvedomiť si svoje individuálne potreby, definovať vlastné ciele a niesť zodpovednosť za proces učenia sa
- viesť ţiakov k hodnoteniu svojich výkonov
- viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT
- viesť ţiaka k tomu, aby vyuţíval moţnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na upevňovanie a vyuţívanie poznatkov v praxi
- naučiť ţiakov hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoţivotný proces
- usmerňovať ţiakov, aby dosiahli vysoký stupeň osvojenia si jazyka vzhľadom na jeho špecifické postavenie ako internacionálneho jazyka
v obchode, cestovnom ruchu, doprave, vede kultúre
- vzhľadom na moderné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov sa mení úloha učiteľa vo vyučovacom procese. Učiteľ sa stáva manaţérom
vyučovacieho procesu, poradcom a facilitátorom. Vedie ţiakov k tomu, aby sami zodpovedali za svoje výsledky, monitoruje prácu ţiakov
a pomáha im pri výbere vhodných stratégií učenia sa. Vytvára príleţitosti, aby ţiaci čo najviac pouţívali jazyk v reálnych situáciách.
Tematické
celky
1. Pravdivá
láska?
Obsahový
štandard
- vzťahy medzi
ľuďmi
- významní angl.
spisovatelia
- vzťahy cez
počítač
- vedenie
konverzácie
- cestovanie
rôznymi dopr.
2. Turizmus prostriedkami a cestovanie porovnanie
- spôsob strávenia
dovolenky vo VB
- peniaze, spôsoby
platby
- reklama v škole
3. Peniaze a - obhájenie svojho
financie
stanoviska
Výkonový štandard
Rozvoj zručností a gramatiky
Ţiak vie rozprávať o vzťahoch medzi - lexika: spojená s témou
ľuďmi, vyjadriť svoj názor na danú - rozprávanie: vyjadrenie svojho názoru
problematiku
- písanie: neformálny list – odpoveď na pozvanie
- gramatika: II.podmienka, ţelacie vety, uisťovacia otázka
Ţiak ovláda lexiku a problematiku
spojenú s cestovaním, pozná spôsob
strávenia dovolenky vo VB, vie
rozprávať o svojich prázdninách
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: turizmus a cestovanie. Dialóg na letisku
- gramatika: trpný rod, zámená „some, any, no“
- písanie: pohľadnica z prázdnin
Ţiak vie stanoviť pravidlá, vyjadriť
svoju vôľu, reagovať na neplnené
pravidlá.
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: vyjadrenie a obhájenie svojho stanoviska
- písanie: neformálny list – ţiadosť o informáciu
- gramatika: slovné spojenie “have sth. done“, reflexívne zámená,
III. podmienka
- druhy umenia
- maliarstvo, opis
4. Umenie a obrazu
umelci
- Britské umenie
5. Proti
prevahe
Tematické
celky
6. Hodnota a
cena
- ľudia – ich
kladné a negatívne
charakt. vlastnosti
- významné
osobnosti
- rozprávanie o
fotografiách
Ţiak vie podať a vypočuť si
informáciu , predstaviť svoje záľuby
a vkus, vyjadriť svoj názor, vybrať
z ponúknutých moţností, uistiť sa, ţe
bol pochopený
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: na tému „Umenie“
- písanie: esej – Vplyv umenia na náš ţivot
- gramatika: príčastia, všeobecné zámená
Ţiak vie nadviazať kontakt, vyjadriť
názor, vybrať z ponúknutých
moţností, zúčastniť sa na diskusii,
reagovať pri prvom stretnutí
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: o ľuďoch
- písanie: článok do časopisu
- gramatika: opakovanie časov: minulý, predminulý a ich
priebehové formy.
Obsah
- hodnota a cena
predmetov
- hodnota rodiny a
priateľov
Výchovno-vzdelávacie
ciele
Ţiak vie vyjadriť svoj názor,
vybrať z ponúknutých moţností,
vyjadriť svoju vôľu, stanoviť
a prijať pravidlá, zúčastniť sa na
diskusii
Rozvoj zručností
a gramatiky
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: vyjadrenie svojho názoru k téme
- písanie: esej – Za peniaze si kúpiš šťastie.
- gramatika: opakovanie pouţívania členov
7. Štádiá života
8. Zvieratá
- štádiá života
- moja budúcnosť
- starí a mladí
ľudia- generačný
rozdiel
- zvieratá a ich časti
tela
- Briti a ich
zvieratká
- komunikácia
medzi zvieratami
Ţiak vie prezentovať svoje
argumenty, vypočuť a podať
informáciu, vyjadriť svoj názor,
vyjadriť očakávania, reagovať
na budúcnosť
Ţiak vie vyjadriť svoju
schopnosť, vypočuť a podať
informáciu, vybrať
z ponúknutých moţností,
vyjadriť svoj názor
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: vzťah medzi mladšou a staršou generáciou
- písanie: opis osoby
- gramatika: rôzne spôsoby vyjadrenia budúcnosti, časové súvetia
- lexika: spojená s témou
- rozprávanie: človek a zvieratá
- písanie: esej – Zvieratá v ohrození
- gramatika: vyjadrenie schopností, nominálne vety, vyjadrenie
príčiny.
1. Rečové zručnosti:
a) počúvanie
- robiť si adekvátne poznámky na základe vypočutého textu
- zintenzívňovať techniky počúvania s cieľom získať potrebné informácie z vypočutého textu
- byť schopný v správnom logickom slede reprodukovať vypočutý text
- odhadovať význam neznámych slov na základe kontextu
- zachytiť logickú štruktúru textu
b) čítanie
- vedieť čítať a porozumieť texty pomocou slovníka a spracovať ich v podobe konspektu alebo poznámok
- pruţne meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania
- vytvárať si vlastný efektívny spôsob čítania
- vedieť vyhľadávať informácie v autentických textoch
c) ústny prejav
- vedieť sa správne a plynulo vyjadrovať k rôznym témam z kaţdodenného ţivota
- vedieť komunikovať v nepripravenom, spontánnom, menej náročnom prejave
- vedieť vyjadriť pocity, nálady, vnemy na základe auditívnyh a vizuálnych podnetov
- vedieť opísať obrázky, mapy, grafy
d) písomný prejav
- efektívne a kompetentne vyuţívať zloţitejšie lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave
- uvedomovať si adresáta pri koncipovaní písomného prejavu a prispôsobiť tomu štylizáciu Prejavu
- opísať predmet, miesto, osobu, udalosť v širších súvislostiach
- dôsledne pracovať s konspektom
2. Jazykové prostriedky
a) lexika
- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 600 slov a receptívne v rozsahu minimálne 100 slov potrebných na komunikáciu
- viesť ţiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu
- získavať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi
- správne pouţívať synonymá, antonymá, homonymá
- aktívne pouţívať frazeologizmy a idiómy
- upevniť pouţívanie základných frázových slovies
- rozširovať a zdokonaľovať metódy práce so slovníkmi
b) morfológia
- systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich pouţívať v ústnom a písomnom prejave
- upevniť, systematizovať prebraté gramatické časy a rozšíriť ich funkcie
- rozšíriť učivo so zameraním na individuálne potreby ţiakov, usmerňovať a posilňovať samostatný prístup ţiakov vyhľadávaním potrebných
informácií v dostupných učebniciach a príručkách
c) syntax
- upevniť spôsoby tvorenia otázok z hľadiska slovosledu dôsledným nácvikom v aktívnej komunikácii
- aktívne upevňovať pravidlá pevného slovosledu
- rozlišovať postavenie rôznych druhov prísloviek vo vete
- zaktivizovať pouţívanie rôznych typov súvetí v komunikácii
d) zvuková, grafická sústava jazyka a pravopis
- upevňovať návyk a potrebu samostatne si robiť fonetický prepis neznámych slovíčok
- prehlbovať zásady správnej výslovnosti a intonácie
- začať s nácvikom rozlišovania slovných druhov podľa prízvuku
- podporovať vo výslovnosti vyuţívanie stiahnutých tvarov najmä v neformálnom prejave
- v písomnom prejave správne pouţívať základné pravidlá pravopisu
- odstraňovať nedostatky v interpunkcii, spôsobené vplyvom materinského jazyka.
Predmet: Nemecký jazyk
Charakteristika predmetu
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných
materinským jazykom a štátnym jazykom. Cudzie jazyky poskytujú ţivý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov v rámci
Európskej únie. Osvojenie si cudzích jazykov pomáha ţiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom ţivote, v
ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.
Cudzie jazyky umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie
vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Poţiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje
rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2. Úspešnosť jazykového vzdelávania
ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa jazyková
kultúra ţiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre
podporu mobility v rámci Európskej únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov.
Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré
pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zloţkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako
„vzdelávania pre ţivot“ umoţňuje kaţdému jedincovi ţiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
Ciele vyučovacieho predmetu
1. Ţiak je stredobodom vyučovacieho procesu. Výber tém, druhov textov a sociálnych foriem sa orientuje na záujmy a potreby ţiakov primerané
ich veku, ako aj na ich výkonnostnú úroveň. Vyučovanie zohľadňuje skutočnosť, ţe ide o nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk a ţiaci vyuţívajú
získané skúsenosti pri učení sa prvého cudzieho jazyka, spravidla anglického jazyka.
2. Vyučovanie vedie ţiakov prostredníctvom zodpovedajúcich aktivít, sociálnych foriem (práca vo dvojici, skupinová práca a. i.) a cvičení k
rastúcej samostatnosti v získavaní jazykových vedomostí.
3. Záujem ţiakov sa podporuje rozmanitosťou metód, pričom sa zvyšuje aj význam pouţívania moderných komunikačných prostriedkov.
4. Prostredníctvom veľkého počtu rôznych autentických textov na vyučovaní sa učia ţiaci v závislosti od situácie a partnera adekvátne jazykovo
asociálne komunikovať. Učebné aktivity a cvičenia sú zmysluplné len vtedy, ak podporujú komunikáciu.
5. Podstatou autentických komunikačných situácií je vzájomné pôsobenie rečových zručností. Ich sprostredkovanie, rozvíjanie a vzájomnú
integráciu treba realizovať neustálym precvičovaním vo vyučovaní.
6. Konkrétne komunikačné situácie je potrebné zmysluplne spájať so spracovaním tém. Informácie o ţivote v nemecky hovoriacich krajinách
majú slúţiť podpore interkultúrneho chápania ako aj zobrazeniu vlastného v kontraste s cudzím a nesmú viesť k hromadeniu izolovaných
informácií.
7. Hlavným cieľom vyučovania cudzích jazykov je komunikácia v cudzom jazyku. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vyvarovať sa opráv
takých jazykových chýb, ktoré by zniţovali ochotu ţiakov komunikovať; v oveľa väčšej miere je treba chyby spracovávať konštruktívnymi
metódami.
8. Vyučovací proces má zodpovedať potrebám a učebným stratégiám ţiakov a pozostávať preto z vyváţeného vzťahu medzi fázami opakovania a
uvádzania nového učiva.
9. Pritom je potrebné vyuţiť aj kreatívny potenciál mladých ľudí pre komplexné učebné procesy.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových
činností.
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:
- vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,
- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
- uplatňovať rôzne stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka a efektívne si osvojovať jazykové poznatky a rečové zručnosti,
- chápať potrebu celoţivotného vzdelávania sa v cudzom jazyku,
- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s uţ osvojeným učivom, systematizovať ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny
ţivot,
- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja,
- uplatňovať všeobecné vedomosti týkajúce sa geografických a kultúrnych reálií,
- uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v kaţdodennom ţivote,
- rozoznať normy správania sa a spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí cudzím jazykom,
- kriticky pristupovať k výberu informácií,
- porovnávať reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny,
- uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti v príprave na svoje budúce povolanie,
- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa pouţívať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a beţné v
krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.
Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zloţky:
Jazyková kompetencia
Ţiak má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal pouţívať:
- slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov (lexikálna kompetencia),
- morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),
- slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),
- zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).
Sociolingvistická kompetencia
Ţiak má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:
- správne komunikovať a reagovať v rôznych spoločenských situáciách,
- dodrţiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého výmena názorov a informácií, vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti;
vyjadrenie poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa opravovaniu, poučovaniu a priamym príkazom; vyhýbanie sa vyjadreniu
asertívnej nadradenosti, neprimeranému sťaţovaniu sa, neprimeranej nespokojnosti),
- pouţívať beţné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,
- uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho, rodinného, intímneho).
Učiaci sa dokáţe komunikovať zrozumiteľne, vie sa vyjadriť slušne vo formálnom a
neformálnom štýle, vzhľadom na situáciu a partnera komunikácie. Vie sa aktívne zapojiť do
diskusie, ktorá prebieha v prirodzenom tempe a v štandardnom jazyku. Dokáţe nadviazať
kontakt s kaţdým, koho materinským jazykom je osvojovaný si cudzí jazyk.
Pragmatická kompetencia
Ţiak má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby sa vedel vyjadriť:
- v súlade s poţadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia, koherencia, štýl, register, rétorika),
- funkčne vyuţíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov (súhlas, nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle
(túţby, zámery), emócií (radosť, uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, rozčarovanie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť,
poľutovanie, súhlas, nesúhlas, pozdravenie, ţiadosť, odmietnutie),
- pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií).
Stratégia vyučovania
Techniky učenia sa predstavujú spôsob, ktorý uvedomele a plánovito pouţívajú učiaci sa s cieľom pripraviť, riadiť a kontrolovať svoje
učenie sa cudzieho jazyka. Dôleţité je, aby učitelia ukázali učiacim sa spôsoby, ako majú sami prevziať iniciatívu za jednotlivé kroky učenia sa,
to znamená aby mohli autonómne a samostatne plánovať, organizovať a uskutočňovať procesy učenia sa. Motivácia k učeniu pritom vychádza zo
ţivotných a učebných záujmov učiacich sa. Techniky učenia sa musia byť podporované stratégiami učenia sa. Z toho dôvodu ide vlastne o
sprostredkovanie stratégii učenia sa, teda sledu úkonov , pri ktorých spolupôsobia techniky učenia sa s cieľom podporovať učenie. Je teda nutné,
sprostredkovať učiacim sa čo moţno najviac
rôznych techník učenia sa , aby z nich mohli rozvinúť úspešné stratégie učenia sa. Je veľmi dôleţité sprostredkovať techniky a stratégie učenia sa
integrovane a kontinuálne spolu so systémom. Malo by sa začať
s osvojovaním si tých stratégií a techník, ktoré sú relatívne ľahko zrozumiteľné a konkrétne a moţno ich jednoduchým spôsobom pouţiť v praxi.
Pokiaľ ide o zručnosti, odporúča sa spojiť techniky čítania s technikami práce so slovnou zásobou. To isté platí aj pre techniky písania, ktoré by
mali byť spojené so získavaním a pochopením jazykových foriem (gramatických štruktúr).
Čítanie
· hľadať určité slová, ktoré uľahčia globálne a detailné porozumenie textu
· vyznačiť kľúčové slová a kľúčové frázy, ktoré sú najdôleţitejšie pre zhrnutie obsahu
· na základe exemplárnych viet a textov vyhľadať funkciu jazykových foriem a vysvetliť ju vlastnými slovami
· vyznačiť dôleţité informácie v texte
· všeobecný nácvik čítania aj v materinskom jazyku
Počúvanie
· všímať si intonáciu, melódiu vety a neverbálne znaky
· všímať si, označiť alebo spojiť s rôznymi gestami určité slová, gramatické formy a signály hovoriacich v kontexte
· pouţívať vizualizačné techniky
· odvodzovať význam slov z kontextu
· tvoriť a overovať hypotézy
· nacvičovať techniky opakovania
· nacvičovať techniky zmysluplného učenia sa naspamäť
· robiť si poznámky
Písanie
· pouţívať slovníky
· robiť si poznámky
· písať zhrnutie
· odpisovať
· prepracovať text ( transferovať text z jedného ţánru do druhého)
· opísať, vyjadriť , vysvetliť inými slovami pojem alebo výpoveď
· pouţívať kartotéku slovnej zásoby
· plánovať členenie textu
· písať podľa stručných hesiel
Hovorenie
· (doslovné) opakovanie po niekom ( slov, textu, ktorý učiaci sa počul)
· hovorenie zároveň s niekým
· tichý monológ
· hovorenie naspamäť orientované na myslenie, pochopenie
· pouţívať kompenzačnú techniku opisu výrazu, na ktorý si učiaci sa práve nemôţe spomenúť alebo ho ešte nepozná
· štrukturovať myšlienky
· nácvik ústnej reakcie
· hlasné čítanie orientované na myslenie, pochopenie
· experimentovanie s hlasom (hlasno – potichu, rýchlo, pomaly atď.) pri čítaní krátkych ( napr. lyrických ) textov
Slovná zásoba
· viesť si zošit na slovnú zásobu
· odvodzovať význam slov
· systematizovať a štrukturovať slovnú zásobu
· rozumieť slovníkom
· vyhľadať si informácie v slovníkoch
· značiť si nové slovíčka
· cvičenia so slovíčkami
· opakovať
· hľadať analógie ( s materinským jazykom, prvým cudzím jazykom, internacionalizmami)
· pouţívať vizualizačné techniky
· trénovať pamäť
Gramatika
· viesť si gramatický zošiť pod vedením učiteľa
· spájať nové s uţ známym, pouţívať známe princípy tvorenia slov na tvorenie nových foriem
· odvodiť gramatické pravidlá z exemplárnych viet, príp. textov
· pouţívať mnemotechnické pomôcky
· porovnávať jazyky vzájomne medzi sebou
· prenášať znalosti z materinského jazyka
· samostatne nachádzať, formulovať a potom pouţívať pravidlá
· pouţívať pomôcky
· odhadnúť význam slov na základe pravidiel jazyka
Učebné zdroje a pomôcky
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Themen aktuell Kursbuch 1
Themen aktuell Arbeitsbuch 1
Themen aktuell Kursbuch 2
Themen aktuell Arbeitsbuch 2
Dvojjazyčné a výkladové slovníky
Časopis Spitze,Freundschaft, Juma, Hurra a iné periodiká
Gramatické schémy, tabuľky, obrazový materiál, vlastné práce, projektové práce
Mapa sveta, mapy nemecky hovoriacich krajín, mapa Európskej únie
Vyuţtie informačno-komunikačnej technológie: PC, programy WORD, PowerPoint, Internet,
webové stránky,e-mail, elektronické médiá, rádio,
Metodické princípy
· Metodický plán a postup pri jazykovej výučbe sa orientuje na vyučovacie a obsahové ciele učebných osnov. Na základe toho sa metodicky
realizuje konkrétna náplň vyučovania.
· Metodické princípy sa okrem toho orientujú na predpoklady a záujmy cieľovej skupiny mladých a na kultúrny rámec, v ktorom ţijú a pre ktorý
majú dostať vzdelanie.
· Metódy vyučovania jazyka by mali zodpovedať realite, to znamená - aktivity a úlohy, ktoré ţiaci vykonávajú na vyučovaní majú čo najviac
zodpovedať poţiadavkám reálnej komunikácie v kaţdodennom ţivote a v zamestnaní. Teda ţiaci majú čo najviac rozprávať, počúvať, čítať,
písať.
· Pritom stojí v popredí ústna komunikácia, teda počúvanie a ústny prejav. Sústavným precvičovaním týchto rečových zručností sa majú ţiaci
pripraviť na osobné kontakty s nemecky hovoriacimi partnermi v rozhovore. Musíme pritom mať na pamäti, ţe musíme v primeranom rozsahu
cvičiť aj zručnosti v písaní.
· Ďalším metodickým princípom vyučovania je rôznorodosť metód. Nimi sa má vyvolať väčší záujem u mládeţe o učenie sa jazyka, podporovať
ho a rozvíjať. Tým sa má zabezpečiť aj zohľadnenie všetkých čiastkových oblastí v procese učenia sa jazyka (zručnosti, slovná
zásoba, gramatika, výslovnosť), ktoré vyţadujú sčasti odlišné metódy sprostredkovania.
· Pritom sa musí cesta k ovládaniu komplexnejších a prepojených foriem rečových zručností (ústny prejav a počúvanie v situáciách, počúvanie a
čítanie textov s porozumením, vlastná rečová produkcia v ústnej a písomnej podobe) starostlivo naplánovať. Má sa vychádzať najprv z
izolovaného nácviku zručností a jazykového systému (slovná zásoba, gramatika, výslovnosť) a prechádzať cez jednoduché kombinácie zručností
(napr. čítať text a ostatných oboznámiť s jedným detailom textu) ku komplexnejším formám rečových zručností (napr. dramatizácia textu, malé
projekty).
· Ale aj nácvik v oblasti jazykového systému (slovná zásoba, gramatika, výslovnosť) by sa podľa moţnosti mal spájať s pouţitím zručností (teda
napr. gramatická aktivita v spojení s ústnym prejavom a počúvaním) a tam, kde sa to hodí ho spojiť hravými prvkami. A mal by byť orientovaný
na ciele rečových zručností (Načo to potrebujem? V ktorých komunikačných súvislostiach to môţem pouţiť?)
Sociálne formy vo vyučovaní jazykov
K rôznorodosti metód patrí aj pouţívanie rôznych sociálnych foriem na vyučovaní, prípadne mimo vyučovania (napr. domáce úlohy): samostatná
práca - práca vo dvojici - práca v skupinách - práca s celou triedou - frontálne vyučovanie.
· Samostatná práca : domáce úlohy, jazykové aktivity mimo vyučovania nemčiny, príprava na iné sociálne formy na vyučovaní jazyka.
· Práca vo dvojici: príprava na ústne a písomné jazykové aktivity, ústnu komunikáciu (minidialógy, dialógy), čítanie s porozumením, vzájomná
kontrola cudzojazyčných produktov.
· Práca v skupinách: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, spracovanie a pouţitie slovnej zásoby, práca na projektoch.
· Práca s celou triedou: sociálne hry, jazykové hry, spievanie piesní, hry s kartičkami, ústny jazykový tréning a nácvik výslovnosti, fázy
zhromaţďovania a kontroly prác skupín, dvojíc a jednotlivcov.
· Frontálne vyučovanie: práce informačného charakteru (napr. referovanie o vlastnej alebo inej krajine), prezentácia nového jazykového
materiálu, kontrola a oprava produkcie ţiakov.
Kontrola vyučovacích výsledkov učenia sa
Zostavovanie a formy testov
· Skúšky tvoria záverečnú zloţku metodických postupov pri učení sa jazykov: testovanie musí mať komunikatívny charakter a ich cieľom je
preskúšanie a kontrola úrovne vedomostí, prípadne pokroku v učení. Testy preto nesmú obsahovať nič, čo predtým nebolo obsahom
vyučovania. Okrem toho majú byť jednotlivé zručnosti testované v primeranom kontexte. Toto platí ako pre obsah skúšky, tak aj pre jej formy.
· Skúšky sú okrem toho východiskovým bodom pre plánovanie a realizáciu ďalších fáz vyučovania. Z tejto dvojitej funkcie skúšky vyplýva, ţe
formy testu zodpovedajú beţným formám cvičení, prípadne sú z nich odvodené.
· Z rôznorodosti cvičení vyplýva rôznorodosť testov: majú sa testovať všetky relevantné čiastkové zloţky procesu vyučovania cudzieho jazyka
buď izolovane alebo v kombináciách.
· Základom a predpokladom zostavovania testov je, ţe učiteľ sústavne pozoruje výkony a pokrok v učení sa ţiakov aj pri aktivitách, ktoré nemajú
testový charakter. Do tohoto rámca sa zapracujú s pravidelným odstupom čiastkové testy ako kontrola pre učiteľa i ţiaka, či a v akej
miere robí pokroky a či sa dosiahli vytýčené učebné ciele.
Hodnotenie výkonu
· Výkony ţiakov posudzujeme podľa všeobecných zásad učebných osnov vo veku primeranej forme. V popredí stojí pritom stupeň ovládania
jazyka, teda schopnosť rozprávať, a vecné vedomosti sú druhoradé. Vecné vedomosti majú slúţiť ako základ na posudzovanie len v
nevyhnutných prípadoch. V Slovenskej republike platia na školách zásady pre hodnotenie.
· Najvyšším cieľom hodnotenia výkonu je preskúšanie, prípadne kontrola úrovne ovládania jazyka v spojitosti s pokrokom v učení sa ako
informácia pre učiteľa i ţiaka o súčasnej úrovni jeho rečových schopností. Aţ v druhom rade slúţi hodnotenie ako základ pre určenie výkonu
vo forme známky.
· V kaţdom prípade má byť verbálne ohodnotenie popri známke pevnou súčasťou určenia výkonu. Klasifikačný poriadok zaručuje, aby
hodnotenie bolo rozváţne, odôvodnené a zrozumiteľné ţiakom aj rodičom.
· Hodnotenie výkonu môţe spočívať na báze buď kvantitatívnych alebo kvalitatívnych (všestranných, holistických) metód hodnotenia.
Kvantitatívne metódy sa môţu pouţívať pri hodnotení výkonu v oblastiach vnímania jazyka (počúvanie a čítanie s porozumením) a
jazykového systému (slovná zásoba, gramatika), kvalitatívne metódy v oblastiach interakcie (dialogický ústny prejav) a jazykovej produkcie
(monologický ústny prejav a písanie).
· Pri určovaní známky v rozsahu kvantitatívneho posudzovania výkonu (súčet bodov) zohľadňujeme beţný medzinárodný percentuálny pomer
medzi počtom chýb a stanovenou hodnotou pre jednotlivé známky v platnom systéme známok.
· Kvalitatívne metódy hodnotenia výkonu vyţadujú individuálny posudok učiteľa, ktorý sa však objektivizuje pomocou klasifikačného poriadku.
Kvalitatívna stránka sa musí v prvom rade pozitívne posúdiť: to znamená, ţe sa najprv zistí, čo ţiak zvládol v ústnej alebo
písomnej skúške. Aţ potom sa berú do úvahy chyby, nedostatky a slabé stránky v ústnom prejave a na základe toho sa zniţuje hodnotenie
výkonu, prípadne známka. Pri posudzovaní zohráva úlohu aj charakter chyby. Za závaţné nedostatky sa povaţujú chyby v morfologickom a
syntaktickom systéme, ktoré uţ boli súčasťou učiva. Pouţitie nových gramatických štruktúr by nemalo negatívne ovplyvniť hodnotenie.
· Pri hodnotení má učiteľ zohľadniť nielen skutočnú úroveň zvládnutia jazyka, ale aj dosiahnutý pokrok v učení u jednotlivých ţiakov, aby sa tak
podporovala ich motivácia pri učení sa.
· Na konci školského roku sa musí v kaţdom prípade urobiť celkové kvalitatívne zhodnotenie výkonu. Pri tom sa musia brať do úvahy tieto
zloţky:
1. priebeţné výsledky počas celého školského roka
2. pokrok v učení
3. výsledok záverečného testu
Celkové hodnotenie na konci školského roka nesmie nikdy závisieť len od výsledku jednej, alebo len malého počtu skúšok .
OBSAH VZDELANIA
1. ročník
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola (názov, adresa)
Kód a názov ŠVP
Stupeň vzdelania
Dĺţka štúdia
Forma štúdia
NEMECKÝ JAZYK
2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích
hodín
prvý
Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, 080 01
Prešov
ISCED 3A – Vyššie sekundárne
Vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
2. ročník
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola (názov, adresa)
Kód a názov ŠVP
Stupeň vzdelania
Dĺţka štúdia
Forma štúdia
Tematický
celok
NEMECKÝ JAZYK
2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích
hodín
druhý
Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, 080 01
Prešov
ISCED 3A – Vyššie sekundárne
Vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
Obsahový štandard
Učivo
Výkonový štandard
Gramatické učivo
Choroby
13h
Všedný deň
Popísať choroby
Dať rady
Rozprávať, čo sa komu stalo
Časti tela
Zimná dovolenka
Privlastňovacie zámená
Perfektum
Rozkazovací spôsob
Spôsobové slovesá
Slovosled vo vete
vyjadriť pocity, vysloviť ţelanie
pouţívať minulý čas, rozkazovací spôsob
dať rady, viesť rozhovor
rozprávať o sebe a svojich potrebách
tvoriť vety so spôsobovými slovesami
Ako vyzerá môj deň
Osobný list
Príbeh v obrazoch
Problémy počas práce
Perfektum
Préteritum pomocných slovies
Príslovkové určenie miesta, času
Osobné zámená v 4.páde
Slovosled vo vete
opísať svoj beţný deň
napísať osobný list, pouţiť naučené výrazy
správne vyjadrovať údaje miesta a času
rozprávať o problémoch, vyjdarovať svoje pocity
Informácia o meste
Orientácia na mape
Popis cesty
Berlin
Pozvánka na párty
Technika v malom (mobil)
Čo môţem komu darovať
V obchode
Predloţky s 3. a 4. pádom
Slovesá poloţiť/leţať postaviť/stáť
Sloveso nechať
orientovať sa v priestore, vedieť vyjadriť údaje
popísať cestu
rozlišovať medzi podobnými výrazmi
poznať nemecky hovoriace mestá
rozlišovať medzi 3. a 4. pádom
vedieť porovnávať
poznať rozdiel medzi silnými a slabými slovesami
správne pouţívať spojky a tvoriť vety
Nemecky hovoriace krajiny
Pamätihodnosti
Srdce Európy
Radové číslovky a dátum
Pouţívanie 2.pádu
Názvy krajín
Opytovacie zámená
13h
V meste
13h
Nakupovanie
14h
Nemecká reč
a kultúra
13h
3.pád a jeho pouţitie
3.a 4. pád osobných zámen
Stupňovanie príd.mien a prísloviek
Spojky
Nepravidelné slovesá
vyjadriť dátum, poznať radové a základné číslovky
oboznámiť sa s vyuţívaním druhého pádu
vedieť názvy krajín a ich príslušníkov
pouţívať vo vetách opytovacie zámená
3. ročník
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola (názov, adresa)
Kód a názov ŠVP
Stupeň vzdelania
Dĺţka štúdia
Forma štúdia
Tematický celok
Výzor a
osobnosť
Obsahový štandard
Učivo
NEMECKÝ JAZYK
2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích
hodín
tretí
Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, 080 01
Prešov
ISCED 3A – Vyššie sekundárne
Vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
Výkonový štandard
Gramatické učivo
Osobný list
Opis osoby
Obliekanie, tolerancia
Predsudky v móde
Porovnávanie
Skloňovanie prídavných mien
Zámená
porovnávať osoby, štýly obliekania
vyuţívať vo vetách prídavné mená, zámená
napísať list s vyuţitím naučených fráz
informovať o predsudkoch, názoroch
Škola, práca
vzdelanie
13h
Úradný list
Školský systém
Voľba povolanoa
Hľadám si prácu
Préteritum spôsobových slovies
Vedľajšia veta
Radové číslovky
poznať správne formy minulého času
tvoriť vedľajšie vety
pouţívať radové a základné číslovky pri vyjadrení
dátumu a iných údajov
Zábava a
televízia
Osobný list
Televízne programy
Umenie ulice
Ľudia a televízia
Zvratné slovesá
Predloţkové väzby
Zámenné príslovky
Konjuktív préterita
oboznámiť sa s predloţkovými väzbami
pouţívať konjuktív préterita
podať informácie
13h
13h
Hospodárstvo a
práca
13h
Rodina
14h
Štruktúra textu
Autoprodukcia
Priemysel
Práca na smeny
Stupňovanie príd. Mien
Skloňovanie príd. mien
Trpný rod
Neurčité číslovky
Rodičia a deti
Problémy s výchovou
Výchova kedysi a dnes
Infinitív s zu, bez zu
Bezspojkové vety
Tvary préterita
Časové vety
Spojky a príslovky
vedieť tvoriť vety v činnom a trpnom rode a rozlišovať
medzi týmito štruktúrami
poznať a pouţívať číslovky
komunikovať na konkrétnu tému
oboznámiť sa so štruktúrou textu
vedieť,, v ktorých vetách sa pouţíva infinitív s zu a
bez zu, kedy sa pouţíva čiarka
tvoriť vety, vedľajšie vety
informovať o problémoch v rodine, rozprávať o
výchove dnes a v minulosti
Predmet: Ruský jazyk
Úvod
Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie
všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala poţiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na
ţivot v spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku
sú dôleţité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej
členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a
medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zloţkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre ţivot“ umoţňuje kaţdému jedincovi ţiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie (cieľový program) vychádzala z návrhu modelu vyučovania cudzích jazykov vytvoreného
riešiteľským tímom v predchádzajúcich fázach riešenia projektu.
Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky,
ďalej SERR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol
vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa
zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií ţiaka a na druhej strane stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých
presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môţu učiaci sa pri presne stanovených podmienkach
dosiahnuť.
Dokument definuje jednotlivé kompetencie ako „súhrn vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umoţňujú osobe konať “, pričom:
� „Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových
činností.
� Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú osobe konať s pouţitím konkrétnych jazykových prostriedkov.
� Kontext označuje konfiguráciu udalostí a situačných faktorov (fyzických aj iných), do ktorých sú situované komunikačné akty.
� Jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej kompetencie pri plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania.
� Stratégia je organizovaný, zámerný a riadený postup úkonov, ktorý si jednotlivec vyberie na splnenie ním zvolenej úlohy alebo úlohy, ktorú
má nariadenú.
� Úloha je definovaná ako také zámerné konanie, ktoré jednotlivec pokladá za potrebné na dosiahnutie daného výsledku v kontexte riešeného
problému.“ (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, ŠPÚ Bratislava 2006, s.12 - 13).
Dokument ďalej definuje jednotlivé komunikačné úrovne:
� základná úroveň A nazvaná Pouţívateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí na úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom)
Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa,
pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny
prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a
koherencia.
Za účelom vypracovať podrobnú pedagogickú dokumentáciu, ktorá by vytvorila ideálne podmienky pre dosiahnutie vyššie uvedených úrovní
stanovených vo formálnom vzdelávaní na úroveň A1 aţ B2, bolo nevyhnutné v prvej fáze navrhnúť relevantný učebný plán a v druhej fáze
vytvoriť koncepciu pre tvorbu cieľového programu ako prostriedku pre dosiahnutie stanovených úrovní. Keďţe cieľová skupina ţiakov sa vo
formálnom vzdelávaní, a to najmä v ZŠ, odlišuje úrovňou kognitívnych spôsobilostí, ktorá sa neustále vyvíja, bolo nevyhnutné pre vytvorenie
efektívneho učebného plánu presnejšie špecifikovať stanovené úrovne s prihliadnutím na psychohygienické moţností ţiaka. SERR podporuje
jemné členenie úrovní podľa potrieb uţívateľov a navrhuje niekoľko moţností členenia.
Nová koncepcia osnov z cudzích jazykov má za cieľ vytvoriť rámec pre dosiahnutie jednotlivých referenčných úrovní vo vybraných CJ tak, aby
boli vytvorené efektívnejšie podmienky pre výučbu CJ v rámci skvalitnenia usporiadania obsahu. Obsah učiva pre všetky uvedené cudzie jazyky:
AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ a TJ bol usporiadaný na základe nasledujúcich poţiadaviek:
� definovať všeobecné, medzipredmetové a jazykové kompetencie v súlade so SERR,
� synteticky usporiadať všetky kompetencie (vrátane ich jednotlivých častí), nakoľko umoţňujú učiteľovi rýchlu orientáciu v základných
častiach, ktoré potrebuje na prípravu svojej hodiny, resp. sekvencie,
� presne zadefinovať lexikálne témy a kvantitatívne vymedziť základné lexikálne jednotky v rámci jednotlivých referenčných úrovní.
I Kompetencie
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri pouţívaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa vyuţíva
nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych
podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k
témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umoţňujú osobe konať. Preto základným princípom
jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
• dokázal riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a
pocity,
• viac a lepšie chápal spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
II Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a pouţívať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja,
• udrţať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,
• vyuţívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
III Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa konať s pouţitím konkrétnych jazykových prostriedkov.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a beţné v krajinách, kde
sa cudzím jazykom hovorí.
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
• rozumie známym kaţdodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy
dokáţe pouţívať,
• dokáţe predstaviť seba aj iných, dokáţe klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde ţije, o ľuďoch, ktorých pozná a o
veciach, ktoré vlastní,
• dokáţe sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
1 Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• pouţíva iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu,
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí
komunikovať s cudzincami,
• dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy kaţdodenných predmetov, názvy
obchodov a beţne pouţívané ustálené spojenia,
• dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
2 Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, ţe pouţije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáţe pozdraviť aj
rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
3 Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
• dokáţe zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na
hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
IV Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (integrované zručnosti).
1 Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia,
keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáţe porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
2 Čítanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na
pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota,
• dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii
vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
3 Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
• dokáţe napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde ţijú a čo robia,
• vie si písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a pouţiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo „pretoţe“.
4 Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať
svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a ţe mu pomôţe sformulovať, čo sa pokúša povedať,
• dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,
• pouţívať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na
jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo poţiadať a niekomu niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde ţije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
V Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie
V prvej časti osnov boli pre všetky jazyky rovnako zadefinované jednotlivé všeobecné kompetencie podľa referenčných úrovní.
Samotná koncepcia je vytvorená za účelom konštruovania obsahu podľa presne stanovených kritérií. Jednotlivé časti osnov sú uvedené v
komunikačnom kontexte a v nadväznosti na ostatné časti komunikačných kompetencií, čím vytvárajú komunikačný kontext.
Napríklad Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj písomnom prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov
komunikačnej situácie. Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie, ktoré musí ţiak ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom
jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa ţiak stretne aţ na vyšších úrovniach, v logickej nadväznosti po zvládnutí základných
jazykových funkcií. Časť Aplikácia funkcie je zoznamom vyjadrujúcim pragmatické zručnosti, ktorý nie je uzavretý a charakterizuje jednotlivé
úrovne. Jeho cieľom je poskytnúť učiteľovi základný rámec pre rozvoj jazykových zručností v súlade s príslušnou úrovňou. Jednotlivé
formulácie musia zodpovedať príslušnej úrovni, čím je úroveň vyššia, tým sa moţnosti jazykového prejavu rozširujú. Vyššie úrovne jazykového
prejavu sú charakteristické úzkou prepojenosťou na všeobecné a sociolingvistické kompetencie. Jazykové prostriedky charakterizujú uvedené
funkcie a ich ovládanie by nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne pouţitie, resp. vyjadrenie jednotlivých funkcií
komunikácie. Časť Jazykový register má za úlohu dať do pozornosti základné sledované ciele. V súlade s jednotlivými úrovňami SERR
rekapituluje poţiadavky kladené na ţiaka. Priamo prepája jazykovú a všeobecnú časť osnov a umoţňuje tieţ tvorcom spresniť svoj prístup a
naznačiť cestu na dosiahnutie sledovaných cieľov. Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umoţní ţiakovi, aby sa prispôsobil od
najniţšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/vých krajine/ách. Patria sem aj interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti o
rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách ţijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym
správaním a hodnotami.
Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v škole, ale aj v rámci samovzdelávania na základe
vyuţitia autentických materiálov (hudba, literatúra, video, internet, DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie zahŕňa:
− rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...),
− vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti,
− schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr,
− schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.
Najdôleţitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ pri vytváraní a udrţovaní interaktívneho učebného
prostredia v škole potom sú:
− kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie vyuţívaním interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností
a kritického prístupu; prijímanie informovaných rozhodnutí zaloţených na dôkazoch a zmena pozícií zoči voči presvedčivým a pádnym
argumentom;
− kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú
neţiadúce zovšeobecnenia, predsudky a stereotypy;
− prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy a vyberať si v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti
ako celku, boj proti sebectvu a etnocentrizmu; otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností iných;
− myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať
spravodlivejšiu budúcnosť.
Chceli by sme zdôrazniť, ţe jednotlivé spôsobilosti na seba nenaväzujú, ale vytvárajú samostatný základný komunikačný kontext. Z daného
dôvodu ich môţe učiteľ kombinovať a neustále tak vytvárať nové komunikačné kontexty podľa vyučovacích potrieb ţiakov v triede. Časti
Jazykový register a Jazyková a interkultúrna dimenzia nie sú povinné, ale odporúčané. Učiteľ ich môţe dopĺňať podľa potrieb efektívneho
jazykového vzdelávania v triede.
Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 aţ B2 podľa SERR pre jazyky:
Spôsobilosti
Funkcie
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou
Upútať pozornosť
Pozdraviť
Odpovedať na pozdrav
Rozlúčiť sa
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie
2. Vypočuť si a podať informácie
Informovať sa
Potvrdiť (trvať na niečom)
Začleniť informáciu
Odpovedať na ţiadosť
3. Vybrať si z ponúkaných moţností
Identifikovať
Opísať
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)
Opraviť (korigovať)
4. Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoj súhlas
Vyjadriť svoj nesúhlas
Vyjadriť presvedčenie
Vyjadriť vzdor
Protestovať
Vyjadriť stupeň istoty
5. Vyjadriť svoju vôľu
Vyjadriť svoje ţelania/túţby
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
6. Vyjadriť svoju schopnosť
Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia
Vyjadriť neznalosť
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť
7. Vnímať a prejavovať svoje city
Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie
Vyjadriť smútok, skľúčenosť
Vyjadriť sympatie
Vyjadriť fyzickú bolesť
Utešiť, podporiť, dodať odvahu
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne
Vyjadriť nádej
Vyjadriť sklamanie
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
Ubezpečiť
Vyjadriť úľavu
Vyjadriť spokojnosť
Vyjadriť nespokojnosť, posťaţovať si
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus
Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam
Vyjadriť, ţe niekoho/niečo nemám rád
Vybrať si z ponúkaných moţností najobľúbenejšiu
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii
Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného
Uráţať
Nadávať
11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti
Vyjadriť príkaz/zákaz
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu
Získať povolenie, súhlas
Dať súhlas, povoliť niečo
Odmietnuť
Zakázať
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz
Vyhráţať sa
Sľúbiť
12. Reagovať na
Obviniť, obviniť sa, priznať sa nesplnenie pravidiel alebo povinností
Ospravedlniť sa
Odmietnuť obvinenie
Vyčítať
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť
Vyjadriť záujem o niečo
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva
Vyjadriť prekvapenie
Vyjadriť, ţe ma niekto/niečo neprekvapil/-lo
Vyjadriť nezáujem
14. Ponúknuť a reagovať na ponuku
Ţiadať od niekoho niečo
Odpovedať na ţiadosť
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného)
Navrhnúť, ţe niečo poţičiam/darujem
Odpovedať na návrh niekoho iného
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti
Varovať pred niekým/niečím
Poradiť
Dodať odvahu/Podporiť
Adresovať niekomu svoje ţelanie
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti
Spomenúť si na niečo/niekoho
Vyjadriť, ţe som na niečo/niekoho zabudol
Pripomenúť
Kondolovať
Gratulovať
17. Reagovať pri prvom stretnutí
Predstaviť niekoho
Predstaviť sa
Reagovať na predstavenie niekoho
Privítať
Predniesť prípitok
18. Korešpondovať
Korešpondovať
Začať list
Ukončiť list
19. Telefonovať
Začať, udrţiavať a ukončiť telefonický rozhovor
20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým
Začať rozhovor
Ujať sa slova v rozhovore
Vypýtať si slovo
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili
Zabrániť niekomu v rozhovore
21. Vypracovať prezentáciu/prednášku
Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky)
Oboznámiť s obsahom/osnovou
Rozviesť tému a osnovu
Prejsť z jedného bodu na iný
Ukončiť svoj výklad
22. Obohatiť / Doplniť štruktúrovanú prezentáciu/prednášku
Podčiarknuť / dať do pozornosti
Odbočiť od témy (digresia)
Vrátiť sa k pôvodnej téme
Uviesť príklad
Citovať
Parafrázovať
23. Zúčastniť sa na diskusii / Argumentovať
Navrhnúť novú tému / nové body diskusie
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie
Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie
24. Uistiť sa v rozhovore, ţe moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené
Uistiť sa, ţe účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia
Uistiť sa, ţe som dobre pochopil to, čo bolo povedané
Poţiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického slova/vyjadrenia/frázy
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo
Hľadať slovo/vetu
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru
25. Porozprávať niečo
Rozprávať príbeh
Začať príbeh, historku, anekdotu
Zhrnúť príbeh, historku
Učenbé osnovy pre II. ročník gymnázia
OBSAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Charakteristika predmetu
Ciele predmetu
Základné predmetové kompetencie(spôsobilosti)
Vzdelávací program z RJ pre II. ročník gymnázia na základe ŠVP
Stratégia vyučovania
Kritériá , metódy a prostriedky hodnotenia
Učebné zdroje
Medzipredmetové vzťahy
Záver
1.
Charakteristika predmetu
Predmet ruský jazyk je obsahovo zameraný na poskytnutie základných predpokladov pre komunikáciu v rámci EÚ , prispieva k väčšej
mobilite v osobnom ţivote , v ďalšom štúdiu a uplatnení na trhu práce . Ruský jazyk je preto dôleţitým komunikatívnym prostriedkom a súčasne
dôleţitým všeobecno-vzdelávacím predmetom , rozvíjajúcim nielen rečovú ,ale aj myšlienkovú činnosť ţiakov . Rozvíja aj ich tvorivé schopnosti
a estetické cítenie, čo sa má prejaviť aj na maturitnej skúške.
Štúdium ruského jazyka vybavuje ţiakov vedomosťami, zručnosťami a návykmi , ktoré môţu vyuţiť v praktickom ţivote – pri vzdelávaní ,
ale aj na súčasnom trhu práce.
Vyučovanie ruského jazyka zodpovedá súčasným poţiadavkám vzdelávacej úlohy strednej školy.
2.
Ciele predmetu
Základným cieľom vyučovania ruského jazyka je podpora vzájomného porozumenia medzi ľuďmi rusky hovoriacich krajín. Ruský jazyk má
napomáhať človeku orientovať sa vo svete , vnímať a vysvetľovať rozdiely medzi jazykmi a kultúrami a rozvíjať multikultúrnu výchovu.
Je dôleţité aby ţiak dosiahol základnú úroveň komunikatívnej kompetencie , ktorá vytvára predpoklady pre jeho ďalšie štúdium a vyuţívanie
v praxi.
Je potrebné : a.)vzbudiť konštuktívnu zvedavosť
b.)podporiť ochotu vţiť sa do mylenia ľudí iných krajín
c.)pouţívať jazyk pri komunikácii a pri písaní , výmene listov pri práci s audiokazetami, videokazetami a internetom
d.)preniknúť do podstaty kultúry iných krajín.
3.
Základné predmetové kompetencie
Komunikatívna kompetencia je schopnosť ţiaka viesť komunikáciu na základe jazykových a kulturologických vedomostí , v súlade s cieľmi
a úlohami komunikácie a komunikačnými situáciami v rámci konkrétnej oblasti činnosti.
Súčasťou komunikatívnej kompetencie je :
- Jazyková kompetencia – súbor jazykových vedomostí a zručností
- Rečová kompetencia – schopnosť viesť komunikáciu, prijímať a chápať cudzie výpovede a formulovať vlastné výpovede
- Pragmatická kompetencia – zručnosť vybrať najlepší spôsob vyjadrenia myšlienky
- Vecná kompetencia- schopnosť orientovať sa v obsahu výpovede .
Ţiak
- rozumie výrazom, vetám, ktoré sa pouţívajú
- dokáţe sa vyjadriť jednoduchým spôsobom
- vie odhadnúť význam neznámych slov
- dokáţe nadviazať kontakt
- je schopný vytvoriť dialóg
- dokáţe klásť otázky na témy z beţného ţivota
- vie opísať seba a iných
- dokáţe porozprávať o sebe , o svojej rodine , o meste
- vie písať a čítať v ruskom jazyku
- je schopný vyhľadať informácie na internete
- opísať a vysvetliť dôleţité kultúrne aspekty ţivota na Slovensku
- porovnať vlastnú kultúru, zvyky a tradície s kultúrou po rusky hovoriacich krajín
- pochopiť odlišnosti slovenskej a ruskej kultúry
- osvojiť si normy správania sa a spoločenské konvencie
- dokáţe počúvať a pochopiť ruský text (aj umelecký text)
- vypracovať konspekt , zostaviť osnovu.
4.
Vzdelávací program
Vzdelávací program vychádza zo ŠVP a obsahuje 66 vyučovacích hodín , ktoré sú rozpracované v časovo-tematickom pláne.
5.
Stratégie vyučovania
Vyučovanie ruského jazyka je zamerané na ţivotné situácie, ktoré súvisia s jeho pouţívaním ako cudzieho jazyka. Východiskom učenia je
predovšetkým prirodzená zvedavosť mladých ľudí, spontánnosť, radosť z nových poznatkov, rozvíjanie fantázie. Preto je potrebné sústrediť sa
na formy pomocou objavovania pričom je dôleţité aby ţiaci pristupovali samostatne .
Ústny prejav má prednostné postavenie – rozvoj komunikatívnych zámerov a prejavov, slovnej zásoby a gramatiky.
6.
Kritériá , metódy a prostriedky hodnotenia
Výsledky učebného procesu hodnotí učiteľ priebeţne , a to ústne a písomne. Priebeţné hodnotenie lexiky je formou rozcvičiek na slovnú
zásobu , čítanie a výslovnosť , rečové zručnosti : pozdrav , list, opis osoby , opis miesta , informácie o sebe , o svojej vlasti, Rusku, prírode.
Po jednotlivých lekciách budú ţiaci písať testy, krátke písomné prejavy .
V prvom polroku a v druhom polroku školského roka budú písať kontrolnú písomnú prácu.
7.
Učebné zdroje
Vo vyučovacom procese budeme pouţívať učebnicu Raduga 2 , autori
S. Jelínek , J. Folprechtová, R. Hříbková, H. Ţofková, Konverzácia v ruskom jazyku , Slovensko-ruský slovník , Rusko-slovenský slovník, iné
učebné materiály.
8.
Medzipredmetové vzťahy
Počas vyučovacích hodín sa budú vyuţívať poznatky z týchto predmetov : geografia, história , dejiny a umenie , prírodopis, etická výchova,
ale aj prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou , enviromentálnou výchovou.
9.
Záver
Vyučovanie ruského jazyka majú ţiaci zvládnuť na takej úrovni , aby zvládli poţiadavky vyplývajúce z cieľových poţiadaviek prípravy
ţiakov na maturitnú skúšku.
Tématický celok
Cieľ
Obsahový štandard
Téma
Obsahový štandard
Pojmy - lexika
Výkonový štandard
Spôsobilosti
Človek a spoločnosť.
Stretnutie priateľov po
časovom odstupe.
Ako sa máš?Kalinkapieseň.
vstreča, drug-druzja,
vremja-vremena,govoriť,
chorošo,normaľno,ničego,
kak dela,kak ţizň,
obščestvo, ľudi, znakomyje
-ţiaci si zopakujú gramatiku
ročníka:základné slovné druhy
-zopakujú témy: Zoznámenie,
Rodina, Škola,Kultúra
-ţiaci vedia nadviazať rozhovor,
komunikovať s priateľmi
-pouţívať zdvorilostné frázy
odevaťsja,vygľadeť,kak
vygľadit, on pochoţ na…
modno odevaťsja, časti
odeţdy
-ţiaci vedia opísať oblečenie,
výzor človeka
-vedia tvoriť väzby odlišné od
slovenčiny: ,, kto na kogo pochoţ “,
časovanie slovesa ,, nadeť „ ,
skloňovanie príd. mien podľa vzoru ,,
novyj“
- vedia správne napísať dátum
a letopočet
Cieľ:dokázať porozprávať sa s
priateľmi o rôznom.
Etická výchova.
1.
Oblečenie
Cieľ: vedieť porozprávať o móde ,
o filme. Estetická
výchova.
Ako kto vyzerá, na koho
sa podobá.
Vyplňovanie dotazníka.
I.S.Turgenev.
Človek – opis osoby. Osobnostný a
Sociálny rozvoj.
Cieľ: vedieť vyjadriť vlastný názor
na ľudí.
Opis osoby, vlastností.
Čo je to inteligencia?
Chlapec našich snov.
A.S.Puškin.
charakteristika čeloveka,
svojstva,opisanije svojstv
-ţiaci dokáţu opísať človeka
-vytvoriť jeho charakteristiku
-vytvoriť väzby na vyjadrenie
moţnosti a nutnosti
-vyjadriť vlastný názor na človeka
Príroda a počasie.
Cieľ: dokázať vyjadriť časové
údaje, zemepisné
údaje. Ekologická
výchova.
Situácie pri turistike a
cestovaní.
Komunikácia o počasí.
putešestvije, turistika,
jechať, jezdiť, letom,
oseňju, zimoj
-ţiaci vedia vyjadrovať ospravedlnenie,
poľutovanie, tvoriť spodstatnené príd.
mená,
Vyjadrovanie časových
údajov.
M.J.Lermontov .
Ochrana ţivotného prostredia
Cieľ: dokázať porozprávať o
problémoch týkajúcich sa prírodného prostredia.
Mesto a doprava
Cieľ: vedieť komunikovať na
letisku, na stanici,pri colnej
kontrole.
Vyjadrenie zemepisných a časových údajov.
Vyjadrenie vlastných
názorov na ţivotné
prostredie.
Beseda o ochrane prírody.
V.P.Astafjev
A.I.Solţenicin.
Objednám si nocľah.
Komunikácia na letisku, v hoteli, na stanici,
pri colnej kontrole.
Písanie telegram.
Rusko.
F.M.Dostojevskij.
-skloňovať zámená ,, kakoj, kotoryj“
-dokáţu opísať počasie, ročné
obdobie
-dokáţu opísať miesto
-ţiaci
vedia
vyjadriť
pribliţnosť,
skloňovať príd. mená typu ,, letnij“.
zaščita prirody,zaščiščať,
ľubiť, ţivotnyje, derevja,
nasekomyje, cvety
-ţiaci zvládnu číslovky 100-1000, milión,
miliarda
- tvoria tretí stupeň príd. mien, -časujú
sloveso ,, davať“,
-skloňujú podstatné mená vzoru ,,
tetraď“.
gostinica, vokzal,deklaracija, vypolniť tamoţennuju deklaraciju, zakazať nomer, zaplatiť
-dokáţu teoreticky komunikovať
na letisku, na stanici
-vedia správne napísať telegram
-vyplniť colnú deklaráciu
jesť, obedať, zavtrakať,
pokupať v magazine,
zakazať bľudo, kuchňa,
gotoviť obed, pitaťsja
-vedia pomenovať časti jedla
-pomenovať jedlá slovenskej a
ruskej kuchyne
-komunikovať v obchode
-v jedálni, v bufete
-ţiaci dokáţu časovať slovesá ,, otkryť,
Stravovanie, jedlo, obchody
Cieľ: naučiť sa
objednať jedlo,
komunikovať v obchodoch.
V jedálni,v bufete.
Na nákupoch v obchode.
Komunikácia pri stolovaní.
Starostlivosť
o zdravie
Cieľ: vedieť komunikovať o ţivotnom štýle,
o ochrane zdravia
N.V.Gogoľ.
Ţivotný štýl.
Starostlivosť o zdravie.
Vyjadrenie porovnania a neurčitosti.
Ruské sviatky.
stiľ ţizni, ţiť zdorovo,
nezdorovyj stiľ ţizni,
zabotiťsja o svojom zdorovje, zaboleť, u vrača
zakryť“, vedia tvoriť vety so slovami ,,
nuţno, esli by „.
-ţiaci
vedia
tvoriť
rozkazovací
spôsobslovies ,, jesť, piť“.
-ţiaci dokáţu tvoriť slovesné väzby
odlišné od slovenčiny, neurčité zámená
a príslovky
- tvoriť 2. stupeň príd. mien,
-pouţívať zámená ,, etot, tot“.
TEMATICKÝ OKRUH
JEDLO A STRAVOVANIE
7 HODÍN
ŢIVOTNÝ ŠTÝL
A STAROSTLIVOSŤ
O ZDRAVIE
8 HODÍN
ŠKOLA A VZDELÁVANIE
14 HODÍN
BÝVANIE
14 HODÍN
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Z RUSKÉHO JAZYKA V III. ROČNÍKU
POČET HODÍN: 66
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
NÁZVY POTRAVÍN
NÁZVY JEDÁL
KOMUNIKÁCIA V REŠTAURÁCII
SLOVENSKÁ KUCHYŇA
RUSKÁ KUCHYŇA
V RUSKOM BISTRE
GRAMATIKA: ROZKAZOVACÍ
SPÔSOB, SLOVESÁ JESŤ A PIŤ
ŢIVOTNÝ ŠTÝL DNEŠ. ĽUDÍ
UKAZOVACIE ZÁMENÁ
PRÁCA S TEXTAMI O ŢIVOTNOM ŠTÝLE, O DNEŠNEJ CIVILIZÁCII
SLOVESNÉ VÄZBY SPOJENÉ S UČENÍM
A VZDELÁVANÍM
ČASOVANIE SLOVIES
MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT
Z RUSKÉHO JAZYKA
RUSKÉ SVIATKY, VÝZNAMNÝ RUSKÍ
VEDCI,A. P. ČECHOV
ZARIADENIE BYTU, IZBY
SKLOŇOVANIE PRIVLASTŇOVACÍCH
ZÁMEN
TEXTY O BÝVANÍ
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN
ŢIACI DOKÁŢU KOMUNIKOVAŤ V REŠTAURÁCII,VEDIA
PRIEREZOVÁ TÉMA
MUV
O JEDLÁCH NÁRODNÝCH KUCHÝŇ, SÚ SCHOPNÍ ČASOVAŤ SLOVESÁ
A TVORIŤ ROZKAZOVACÍ SPÔSOB,
REPRODUKOVAŤ ÚRYVKY
Z TVORBY GOGOĽA
ŢIACI SÚ SCHOPNÍ ROZPRÁVAŤ O ZDRAVOM ŢIVOTNOM
ŠTÝLE, O STAROSTLIVOSTI O ZD
RAVIE, DOKÁŢU TVORIŤ 2. STUPEŇ PRÍDAVNÝCH MIEN,
VEDIA SKLOŇOVAŤ ZÁMENÁ
ŢIACI DOKÁŢU ČASOVAŤ SLOVESÁ SPOJENÉ S UČENÍM, VEDIA
O SPÔSOBE ZÍSKANIA MEDZINÁRODNÉHO CERTIFIKÁTU, O RUSKÝCH
SVIATKOCH A VÝZNAMNÝCH VEDCOCH
OSR
OSR
ŢIACI OVLÁDAJÚ LEXIKU K DANEJ TÉME, VEDIA SKLOŇOVAŤ
PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ A PODSTATNÉ MENÁ
ŢIACI APLIKUJÚ ŠPORTOVÚ LEXIKU VO VETÁCH, OVLÁDAJÚ
TERMINOLÓGIU, SÚ SCHOPNÍ TVORIŤ SLOVESNÉ VÄZBY
OSR
ŢIACI APLIKUJÚ SVOJE ZRUČNOSTI PRI TVORBE PROJEKTOV.
ŠPORT A ZDRAVIE
12 HODÍN
DOMOV A VLASŤ
11 HODÍN
ŠPORTOVÁ LEXIKA
MAJSTRI ŠPORTU
ŠTADIÓN, OLYMPIJSKÁ HISTÓRIA
(PRÁCA S TEXTAMI)
SLOVESNÉ VÄZBY
CIVILIZAČNÉ CHOROBY
PODSTATNÉ MENÁ KONČIACE
SPOLUHLÁSKOU
PRÁCA S TEXTAMI O VLASTI
TVORBY PROJEKTOV NA TÉMU
DOMOVA A VLASTI
OSR
MUV, MEV
Školský vzdelávací program z predmetu konverzácia v ruskom jazyku
III. ročník
PREDMET: Konverzácia v ruskom jazyku je zameraný na prípravu študentov na ústnu maturitnú skúšku z ruského jazyka. témy hodín zodpovedajú cieľovým
poţiadavkám na maturitnú skúšku a majú rozvíjať komunikatívnu stránku prípravy na maturitu.
Pouţité literatúra : KOllárová, E. : Vstreči s Rossijej
Basko, N.V. : Znakomimsja s russkimi tradicijami i ţizňju rossijan
Počet hodín : 33
Tematické okruhy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rodina a rodinné vzťahy
Ľudské telo
Obchody a nákupy
Ruská Federácia
Jedlo a kuchyňa
Škola a vzdelávanie
Bývanie
Cestovanie
Šport a telesná kultúra
odievanie
3 hodiny
4 hodiny
4 hodiny
3 hodiny
3 hodiny
3 hodiny
3 hodiny
3 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
Predmet: Dejepis
Charakteristika predmetu
Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej
však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie
ţiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa
s historickým procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej spoločnosti.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti
v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej
odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným
spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v
ktorých môţeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu,
k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak
rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály
demokratickej spoločnosti. Rovnako dôleţitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
Ciele predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu štúdijných predmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností vyuţívať
kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom:
 poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) so vţdy konečnými a jednostrannými
interpretáciami
 poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu
 poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych (mnohostranných) školských historických prameňov,
ktoré povaţujeme za základný prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť dejinám, preto aj za integrálnu súčasť didaktického
systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu
 rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom
ktorých ţiaci riešia uvedené úlohy a problémy
 rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej
spoločnosti
 závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej
podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevaţne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej
výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania
(vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spoluţiakmi v kooperatívnom učení
 Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Ţiaci si kladú otázky
- pouţijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií
 s historickým časom
- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej postupnosti
- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov
- rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií
- identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja
- pouţívať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie v minulosti
 s historickým priestorom
- rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými javmi a procesmi
- vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, globálnych historických javov a procesov
a prepojenosť medzi nimi
- chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej organizácie a kultúry
- chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym ţivotom
- chápať úlohu osobností v dejinách
 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi
- vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces
- charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov
- určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov
- vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií, kultúr
- objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií v jednotlivých krajinách, oblastiach a regiónoch
- charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali
historický vývoj
- určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí ţivota spoločnosti a človeka, predovšetkým mytológiu,
náboţenstvo, vedy, umenie, kaţdodenný ţivot
- aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch pri analýze školských historických písomných,
obrazových, grafických a hmotných prameňov - stopách po minulosti
 pri vymedzovaní predmetu skúmania
 pri analyzovaní štruktúry problému
 pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok
 pri vyjadrovaní toho, čo uţ vieme a čo ešte musíme odhaliť
 pri myslení v alternatívach
 pri vytvorení plánu skúmania
 pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania
 pri vytváraní záznamu zo skúmania
- pri vyhľadávaní relevantných informácií
 z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov kombinovaných
 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok
 z odbornej, populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie
- pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty
 pri vyberaní informácií
 pri organizovaní informácií
 pri porovnávaní informácií
 pri rozlišovaní informácií
 pri zaraďovaní informácií
 pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií
- pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu
 pri zoradení výsledkov
 pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného
 pri určovaní podstatného, kľúčového
 pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
 pri vyhodnocovaní správnosti postupu
 pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio)
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných poţiadavkách
v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového štandardu.
Tematický celok
Téma
Z regiónu do minulosti
Čas a priestor
Historikova dielňa
Osobitosti historikovho
poznávania
Pojmy
pamäť, tradícia, kultúra
dedičstvo,
(UNESCO)
chronológia
synchrón
asynchrón periodizácia
metódy práce historika
Historické pramene
klasifikácia
Odkaz antiky
Fenomény antického sveta
Antický človek
antická demokracia
Kresťanstvo
vzdelanosť a kultúra
kresťanstvo – zrod
Fenomény stredovekého sveta
Feudalizmus
Stredoveký človek
Kultúra stredoveku
feudum
monarchia
stavy
svetská vs. cirkevná moc
hrad, mesto dedina, kláštor
kresťanstvo a islam
vzdelanosť kultúra
európskeho západu a
Spôsobilosti
Žiaci:
identifikujú stopy minulosti vo svojom okolí,
rozpoznajú
kultúrnu
a národnostnú
rôznorodosť regiónu
používajú periodické termíny – medzníky,
pracujú s časovou priamkou
zostavia chronologickú tabuľku, porovnajú
metódy historiografie s metódami exaktných
vied.
Žiaci si uvedomia hranice objektivity historika,
rozpoznajú rôzne druhy prameňov.
Žiaci zostavia chronologickú a synchrónnu
tabuľku v kontexte svojho regiónu.
Žiaci špecifikujú postupne súbor adekvátnych
otázok k školskému historickému prameňu.
Žiaci používajú periodické termíny - medzníky.
Žiaci:
uvedú znaky priamej demokracie, analyzujú
oslavnú reč Perikla
nad hrobmi padlých,
analyzujú
Tukydidovu
a
Plutarchovu
charakteristiku Perikla ako politika.
Žiaci porovnajú antickú demokraciu s
modernou demokraciou.
Žiaci špecifikujú podmienky vzniku kresťanstva
v období rímskeho cisárstva.
Žiaci zhodnotia význam kalokagatie pre
súčasnosť.
Žiaci porovnajú politický systém aténskej
demokracie a rímskej republiky.
Žiaci zovšeobecnia civilizačný odkaz antiky pre
súčasnosť.
Žiaci identifikujú sociálnu štruktúru spoločnosti
v období raného a vrcholného stredoveku.
Žiaci charakterizujú premeny stredovekého
štátu.
Žiaci nakreslia graf lénnych vzťahov.
Žiaci rozlíšia pojmy vazal, poddaný.
Žiaci uvedú príčiny napätia medzi svetskou a
cirkevnou mocou.
Učebné osnovy z dejepisu pre II. ročník gymnázia
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Charakteristika predmetu
Ciele predmetu
Základné predmetové kompetencie(spôsobilosti)
Vzdelávací program z dejepisu pre 2. ročník na základe ŠVP
Stratégia vyučovania
Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Učebné zdroje
Medzipredmetové vzťahy
Záver
1.
Charakteristika predmetu
Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Dejepis predstavuje jeden
z významných prostriedkov procesu humanizácie ţiakov. Ţiaci sa počas vyučovacích hodín oboznamujú s históriou svojho národa a iných národov sveta, a tak
komplexne poznávajú kultúru spoločenskej komunikácie a uvedomujú si demokratické spôsoby svojho konania.
Poznávanie histórie : dejov, udalostí, spoločenských javov a problémov vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu, k hľadaniu vlastných koreňov,
k rozvíjaniu pocitu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia.
Vyučovanie dejepisu rozvíja u ţiakov cez poznanie svetových kultúr úctu, a tak prispieva k formovaniu multikultúrnej výchovy. Rovnaká
dôleţitosť patrí aj formovaniu demokratických hodnôt, ktoré ţiak získa štúdiom dejepisu.
2.
Ciele predmetu a 3. Základné predmetové kompetencie
Základné ciele výučby dejepisu tvoria študijné predmetové kompetencie, tvoriace súbor spôsobilostí, schopností, znalostí, ktoré ţiakom umoţnia:
-
poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť so vţdy konečnými a jednostrannými interpretáciami
poznávať históriu na základe kritickej analýzy školských historických prameňov
rozvíjať komplex kompetencií – schopností klásť rôznorodé otázky, vedieť diskutovať, rozvíjať kultivovaný dialóg, zaujať vlastný postoj
vedieť zaraďovať historické fakty, udalosti, procesy do chronologickej postupnosti
vedieť zaraďovať historické fakty, udalosti, procesy do synchrónnych celkov
-
rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja
pouţívať historické pojmy, terminológiu
chápať vzájomnú prepojenosť politiky, hospodárstva, kultúry
vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, globálnych historických javov a procesov
vedieť pracovať s historickým časom, orientovať sa v ňom
určiť príčiny historických javov a pochopiť ich dôsledky
objasniť zvláštnosti historických období
popísať a pochopiť svoju kultúru a iné kultúry
aplikovať svoje poznatky pri analýze historických prameňov
vedieť pracovať s informáciami: vyberať, zaraďovať, porovnávať
vyhodnocovať svoje postupy
tvoriť vlastné práce, pracovať s internetom pri vyhľadávaní informácií
4.
Vzdelávací program pre dejepis v 2. ročníku vychádza zo ŠVP a je rozpracovaný v ČTP na 66 vyučovacích hodín.
5.
Stratégia vyučovania – metódy a formy práce
Vyučovanie dejepisu je zamerané na získavanie poznatkov o historických udalostiach a kritickou analýzou historických prameňov formovať u ţiakov správny
postoj k hodnoteniu udalostí a javov. Na dosiahnutie tohto zámeru sú určené tieto metódy a prostriedky vyučovania:
práca s učebnicou
práca s atlasom
práca s historickou mapou
práca s historickým prameňom
práca s internetom a inými multimédiami
6.
Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Učiteľ bude pri hodnotení ţiakových kompetencií vyuţívať metódy individuálneho skúšania, frontálneho opakovania, prácu v skupinách, samostatnú
písomnú prácu ţiakov, ţiacke projekty, ako aj písomné previerky.
Po prebratí tematického celku ţiaci napíšu test z prebraného učiva.
7.
Učebné zdroje
Na vyučovacích hodinách sa budú zatiaľ pouţívať učebnice Svetových dejín a Národných dejín pre 2. ročník gymnázia, atlasy a mapy, učebnica Pre
vyučovanie národnostných dejín Rusínov-Ukrajincov.
8.
Medzipredmetové vzťahy
Dejepis ako spoločenskovedný predmet vyuţíva medzipredmetové vzťahy s týmito predmetmi : občianska výchova, náboţenská výchova,
dejiny kultúry a umenia, zemepis, slovenskou , svetovou literatúrou, ukrajinskou literatúrou.
9.
Vyučovanie dejepisu nemá byť jednotvárne, ale má byť zaujímavé, aby vzbudzovalo u ţiakov záujem o tento predmet a chuť učiť sa históriu.
Tematický celok
Cieľ
zrod modernej
doby a nacionalizmus
Obsahový
Téma
Stabilita verzus
zmena
Cieľ: vysvetliť ţiakom proces
formovania
novovekej
spoločnosti a zmeny, ktoré
s tým
súviseli.
Enviromentálna výchova
Premeny spoločnosti
štandard
Výkonový štandard
Pojmy
Cisárstvo,
Napoleonove Ţiaci :opíšu okolnosti 1. francúzskeho cisárstva
výboje, reštaurácia
-analyzujú Code civil
-zhodnotia vnútornú politiku Napoleona
- zhodnotia najdôleţitejšie zahraničnopolitické
aktivity Napoleona
-posúdia kontroverznosť jeho osobnosti
Svätá aliancia
-objasnia význam Viedenského kongresu
-vysvetlia úlohu Svätej aliancie
Jar národov
-vysvetlia význam priemyselnej revolúcie
-pochopia nástup priemyselnej spoločnosti
Podoby
priemyselných -definujú základné zmeny európskej
revolúcií
spoločnosti v 19. storočí
kapitalizmus
a nové - zdôvodnia, prečo bolo 19. storočie
mocnosti,
storočím ideológií
konzervativizmus,
-opíšu zmeny v ţivote moderného človeka
liberalizmus,
-porovnajú spôsob ţivota v meste a na
socializmus,
- dedine
kapitalista, robotník,
vedec, ţenská otázka,
Prierezová téma : dejiny umenia a kultúry,
ţivot: mesto, vidiek
multikultúrna výchova
nacionalizmus, vznik
Nemecka a Talianska
Národný štát
-pochopia historický význam vzniku
národných štátov
-porovnajú spôsob
zjednotenia
a Talianska
-posúdia rozdiel medzi národným
hnutím a nacionalizmom
Nemecka
Moderný slovenský národ
Cieľ: formovať u
ţiakov národné povedomie.
Vlastenecká výchova.
Moderné politické prúdy, Spisovný jazyk, maďarské
človek moderného veku
národné hnutie,
Bernolák, Palkovič
Tri generácie
národne
Všeslovanská vzájomnosť
uvedomelých
Kollár, Šafárik
vzdelancov
národní dejatelia RusínovUkrajincov
Duchnovič, Pavlovič
Prierezová
téma:
Miesto Politické programyDobrianskeho pri vzniku Štúr, od kultúrnych
Matice slovenskej
k politickým poţiadavkám
-objasnia proces formovania slovenského národa
-rozlíšia jednotlivé fázy nár. obrodenia
-analyzujú histor. úlohu nár. dejateľov
-uvedú
dôvody
nevyhnutnosti
jazykovej
kodifikácie
-zhodnotia význam činnosti národných
dejateľov Rusínov-Ukrajincov: Dobrianskeho
aktívna politická činnosť
-
Multikultúrna výchova
-
multikultúrna výchova
-vysvetlia posun od kultúrnych k politickým
aktivitám
-charakter. maďarské národné hnutie
-zhodnotia Štúrov program
-opíšu historickú úlohu rev. 1848 v rakúskej
monarchii
-analyzujú Ţiadosti slovenského národa
-zhodnotia výsledky revolúcie 18481849 pre národy ríše
Prierezová téma –
Slováci v revolúcii 1848/49
Slováci medzi Viedňou a Budapešťou
Európska
1914
expanzia
1492- Objavitelia,
Dobyvatelia
Hľadanie cesty do Indie
Cesta
okolo
-Ţiaci opíšu predpoklady a príčiny rozmachu
zemepisných objavov v 15. Storočí.
-zostavia chronolog. tabuľku objavných plavieb
sveta, -identifikujú rasy putovania najvýznamnejších
koloniálne ríše
Kolonizátor
Zámorský obchod
Kolónie, impérium
moreplavcov
-zhodnotia pozitívne a negatívne stránky
výsledkov zámorských objavov
-pochopia okolnosti vzniku koloniálnych ríši
-charakterizujú význam kolónií
-rozpoznajú
vzťah
kolonizátorov
a kolonizovaných
-oboznámia sa s prejavmi netolerantnosti
-uvedú kľúčové európske mocnosti a osobnosti,
ktoré sa zaslúţili o zámorské objavy
-pochopia
nevyhnutnosť
tolerantného
rešpektovania iných kultúr a národov
-vysvetlia okolnosti vzniku svetového trhu a
obchodu
Europeizácia
Delenie sveta
Objavitelia a objavení
Stret kultúr
Zápas o veľmocenské
postavenie
Od koncertu
veľmocí k prvej
svetovej vojne
Rasizmus
Európska rovnováha
imperializmus
Cieľ:
vysvetliť
ţiakom
-opíšu rozdelenie kolónií európskych veľmocí na
začiatku novoveku
-porovnajú rozdelenie kolónií na začiatku 20.
storočia
a zdôvodnia
záujem
o nové
prerozdelenie sveta v závere 19. a na začiatku 20.
storočia.
-ţiaci pochopia príčiny zlyhania európskej
rovnováhy určenej viedenským kongresom
-opíšu znaky monopolistického kapitál.
-zhodnotia význam kľúčových medzníkov
veľmocenskej politiky 19. – 20.st.
okolnosti vedúce
k vojne a dôsledky vojny.
Enviromentálna výchova.
regionálne konflikty
Trojspolok
Dohoda
Slováci v RakúskoUhorsku
Cieľ: formovať
u ţiakov kladný
vzťah k národnej histórii, záujem o ţivot
Mnohonárodnostná monarchia dualizmus
maďarizácia
modernizácia
-vysvetlia okolnosti vzniku veľmocenských
blokov Dohody a Trojspolku
-porovnajú ciele Dohody a Trojspolku
zhodnotia regionálne konflikty 19. -20- storočia
-analyzujú príčiny napätia
-opíšu cestu habsburskej monarchie k dualizmu
-zhodnotia spôsob fungovania habsburskej
monarchie po vzniku Rakúsko-Uhorska
-vysvetlia
postavenie
Slovákov
a iných
národností v ríši
-zhodnotia politické aktivity – Memorandum
svojich predkov.
Multikultúrna
a environmentálna výchova.
slovenská otázka
politické strany
Politické aktivity Slovákov
industrializácia
Uhorska
Premeny Slovenska
Prierezová téma – Sociálna
vysťahovalectvo
situácia Rusínov – Ukrajincov mesto, dedina
a vysťahovalectvo
slovenského národa
-porovnajú ho so Ţiadosťami
-uvedú význam zaloţenia Matice slovenskej
-identifikujú Starú a novú školu
-rozpoznajú okolnosti vzniku prvých politických
strán
-osvoja si poznatky o významných osobnostiach
politického ţivota, hospodárskeho ţivota
-charakterizujú pomery v rakúskej a maďarskej
časti monarchie
-charakterizujú rozdielnosti ich vývoja
-charakterizujú modernizáciu monarchie
-opíšu výsledky industrializácie
-porovnajú spôsob ţivota v meste a na dedine
-objasnia príčiny vysťahovalectva
našich predkov do zámoria a inde
-vysvetliť vysťahovalectvo Rusínov-Ukrajincov
-zoznámiť ţiakov s významnými osobnosťami
Tematický celok
Prvá svetová vojna
Školský vzdelávací program z dejepisu pre III. ročník gymnázia
Počet hodín:66
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Téma
Pojmy
zákopová vojna
ţivot v zákopoch
ţivot v zázemí
veda ako zbraň
versailleský
systém
dôsledky vojny nová mapa Európy
9 hodín
idea vzniku Československa, československý
odboj, politické programy ČSR v geopolitike
Slováci a vznik ČSR
slovenská
spoločnosť počas
vojny
5 hodín
cesta k
československému
štátu
Žiaci
-zovšeobecnia príčiny prvej svetovej vojny
-rozpoznajú kľúčové medzníky priebehu vojny
-rekonštruujú život vojakov v zákopoch
-rekonštruujú život v zázemí -analyzujú plagát ako súčasť vojnovej
propagandy
-zdôvodnia používanie nových zbraní vo vojne v období industriálnej
spoločnosti
-zostavia sprievodcu po cintorínoch, pomníkoch či pamätníkoch v
mieste svojho bydliska
- zhodnotia dôsledky vojny
-identifikujú geopolitické
zmeny po prvej svetovej vojne -zostavia mentálnu mapu nástupníckych
štátov
-simulujú :vylepšovanie mieru po prvej svetovej vojne
-vystihnú situáciu na Slovensku v priebehu vojny
-zdôvodnia prítomnosť vojenských operácií na území Slovenska
-vymedzia medzníky domáceho a zahraničného odboja
-analyzujú politické dokumenty: Clevelandská dohoda, Pittsburgská
dohoda, Martinská deklarácia
-zaujmú postoj k významu vzniku ČSR (28. X.1918)
- život Rusínov- Ukrajincov
počas vojny a v ČSR
Žiaci
-rozlíšia znaky totalitného politického systému v rusku a ZSSR (19171953)
-špecifikujú znaky totalitných politických systémov v Taliansku
a Nemecku
-odhalia na konkrétnych príkladoch ciele propagandy totalitných
režimov
-vymedzia znaky demokratických politických systémov v medzivojnovom
období
-zhodnotia úroveň ľudských a občianskych práv v tomto období
-identifikujú príčiny vzniku II. svetovej vojny
-rozčlenia jednotlivé etapy priebehu druhej II. svetovej vojny
-zdokumentujú holokaust na konkrétnom príbehu
-rekonštruujú podobu protifašistického odboja na konkrétnom príbehu
-identifikujú ciele a prostriedky vojnovej propagandy bojujúcich strán
boľševický prevrat, komunizmus moderná
demokracia (Veľká Británia, USA) fašizmus a
nemecký národný socializmus
Na ceste k druhej
svetovej vojne
podoby totality a
demokracie
Európa pod nemeckou hegemóniou, plán
Barbarossa, japonská expanzia, protifašistická
koalícia, odboj, ţivot v čase vojny holokaust,
šoa, Osvienčim, dôsledky vojny etnické čistky
20 hodín
druhá svetová
vojna
rozdelenie sveta, od výstavby k pádu
berlínskeho múru, maďarská revolúcia
karibská kríza, Solidarita, perestrojka, glasnosť
Blízky východ, Ázia, rok Afriky
na konkrétnych príkladoch
-dokážu vplyv vedy a techniky na priebeh totálnej vojny
-špecifikujú dôsledky II. svetovej vojny
-identifikujú príčiny vzniku bipolárneho sveta
-zdokumentujú podstatné príklady krízových javov rozdeleného sveta
(1956- 1989)
-zdôvodnia vplyv perestrojky a glasnosti na vnútropolitický vývoj štátov
východného bloku
-zaujmú postoj v problémovej diskusii: izraelsko-arabské spolužitie zhodnotia proces dekolonizácie v 2. polovici 20. Storočia
-zdôvodnia príčiny pádu železnej opony
-identifikujú podstatné príklady doformovania slovenského moderného
národa
-analyzujú teóriu čechoslovakizmu
-špecifikujú znaky politického systému ČS
R -analyzujú hospodárske, sociálne a kultúrne podmienky
-rozlíšia hlavné prúdy
slovenskej politickej scény v rámci ČSR
-zaujmú postoj k prejavom centralizmu a autonomizmu
-rozpoznajú príčiny a dôsledky Mníchovskej dohody a Viedenskej
arbitráže
-zaujmú postoj v problémovej diskusii:politika ústupkov versus úsilie
o mier
-odhalia príčiny vzniku autonómie a slovenského štátu
-rozpoznajú kľúčové medzníky vnútropolitického a
zahraničnopolitického vývoja Slovenskej republiky -analyzujú
hospodárske, sociálne a kultúrne podmienky
-objasnia riešenie židovskej otázky na konkrétnom príbehu
-analyzuj židovský kódex
-zaujmú postoj k rôznym názorom na SNP
-vyhľadajú príklady účasti Slovákov na bojiskách II. svetovej vojny
-zdokumentujú na konkrétnych príbehoch každodenný život v Slovenskej
republike
-vytvoria projekt:Slovenská republika (1939-1945)očami pamätníkov
-rozpoznajú medzníky vnútropolitického vývoja ČSR v rokoch 19451948
-zdokumentujú prípravu komunistov na prevzatie a uskutočnenie moci v
roku 1948
Konflikt ideológií
doformovanie slovenského moderného národa,
politický systém, menšiny, zmeny slovenskej
spoločnosti, slovenské politické prúdy,
slovenská kultúra,
studená vojna
8 hodín
krízy v
sovietskom bloku
Premeny
Československa
17 hodín
medzivojnové
Československo a
Slováci
autoritatívny reţim, ţidovský kódex
protifašistický odboj, SNP, Slováci na
bojiskách druhej svetovej vojny, kaţdodennosť
-vymedzia príčiny a dôsledky začlenenia ČSR do sovietskeho bloku
-identifikujú na konkrétnych príkladoch formy odporu proti
komunistickej totalite
-vymedzia príčiny a dôsledky reformného procesu v roku 1968
-zaujmú postoj v problémovej diskusii: socializmus s ľudskou tvárou?
-vysvetlia dôsledky obdobia tzv. normalizácie
-zdokumentujú na konkrétnych príbehoch rôzne podoby kaţdodenného
ţivota v komunistickej totalite (1948-1989)
-vysvetlia mocenské a politické dôvody euroatlantickej hospodárskej a
vojenskej spolupráce
-rozpoznajú kľúčové medzníky procesu európskej integrácie (od idey k
realizácii)
-identifikujú podstatné problémy procesu európskej integrácie
-rozpoznajú kultúrne európske hodnoty
-zaujmú postoj k inakosti spoločnej Európy
-posúdia dôležitosť zachovania národných hodnôt a tradícií v kontexte
európskej integrácie
-zdokumentujú krízové javy v Európe i vo svete po roku 1989
-vymedzia príčiny a dôsledky zrútenia komunistického režimu
v Československu
-identifikujú príčiny a dôsledky rozdelenia Československa
-diskutujú o význame vzniku Slovenskej republiky v roku 1993
-rozpoznajú kľúčové medzníky vývoja Slovenskej republiky po roku 1993
-špecifikujú globálne problémy súčasného sveta
-zdokumentujú na konkrétnych príkladoch klady a zápory
globalizačných tendencií
Slovenská
-čítajú kriticky jednotlivé médiá
-rozlišujú primárne a sekundárne pramene -uvedomujú si, že záznam o
minulosti možno interpretovať rôznym spôsobom
-vcítia sa do situácie ľudí, ktorí boli zainteresovaní na historických
udalostiach
-verbalizujú neverbálne (obrazové) pramene ako zdroj historických
informácií
-analyzujú grafické pramene (mapa, graf, diagram, tabuľka)
-analyzujú film ako školský historický prameň
republika (1939 1945)
od ľudovej demokracie ku komunistickej
totalite odsun Nemcov
maďarská otázka, februárový prevrat podoby
totality a jej obete, odpor proti totalite praţská
jar normalizácia podoby socialistickej
kaţdodennosti
EHS
Európska únia
Slovensko v
komunistickom
Československu
neţná revolúcia rozdelenie Československa
vznik Slovenskej republiky Slovenská
republika a EU krízové javy (Balkán)
Integrácia Európy
2 hodiny
pád ţeleznej
opony
globálna dedina terorizmus ekológia
informačná explózia mediálny svet
Vznik Slovenskej
republiky (1993)
5 hodín
globalizácia
Školský vzdelávací program z predmetu Seminár z dejepisu
III. a IV. ročník
Počet hodín : 33
Seminár z dejepisu je zameraný na prípravu študentov na ústnu maturitnú skúšku z dejepisu. Témy seminárnych hodín zodpovedajú Cieľovým
poţiadavkám na maturitu z dejepisu, upevňujú učivo, rozširujú ho o dejiny národné a národnostné.
Obsah seminára tvoria v III. ročníku témy zo svetových aj národných dejín od praveku po súčasné dejiny, obsah seminára vo IV. ročníku tvoria
témy zo svetových a národných dejín od novoveku po súčasné dejiny.
Pouţitá literatúra : učebnice dejepisu pre gymnáziá, dejepisné mapy a atlasy, encyklopédie, časopis Historická revue
Predmet: Geografia
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet geografia v gymnaziálnom štúdiu rozvíja u ţiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Ţiaci
pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, ţe dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôţe ju vyuţívať
a chrániť. Kompetencie, ktoré ţiaci prehlbujú štúdiom geografie, umoţňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, moţnosti
optimálneho vyuţitia a ochrany krajiny človekom. Predmet zabezpečuje vzdelávanie v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody Zeme
a ľudskej spoločnosti. Zem je priestor pre ţivot ľudí a poznanie zákonitosti fungovania má dôleţité postavenej vo vzdelávaní mladého človeka,
pretoţe podľa toho ako dobre sa naučí chápať vzájomný vplyv človeka prírody, podľa toho je šanca , ţe ţivotný priestor bude zachovaný aj pre
ďalšie generácie. V obsahu vzdelávania je potrebné dokázať spájať a vyuţívať poznatky aj z iných oblastí vzdelávania (napr. z histórie,
biológie, matematiky, umenia). Učebný predmet geografia vytvára priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, štatistickými
materiálmi a inými zdrojmi informácií. Geografia sa zameriava tieţ na zdokonaľovanie sa v zručnostiach pri narábaní s databázami, diagramami,
grafmi, fotodokumentáciou i v podobe výstupov tematických máp. Predmet integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja, environmentálnej
výchovy, multikultúrnej výchovy, témy z mediálnej výchovy. Význam geografie spočíva aj v tom, ţe ţiaci získajú schopnosť aplikovať poznatky
po skončení školy pri rozvoji regiónov, v ktorých ţijú a pouţitím analýzy a syntézy dokáţu porovnávať vybraté regióny medzi sebou aj so
slovenskou realitou a vyhodnotiť ich. V súčasnosti sa kladie dôraz na schopnosť prezentovať región a v súvislosti s európskou integráciou je
potrebné, aby ţiaci mali poznatky o historických, geografických a kultúrnych danostiach regiónov, s ktorými chcú v škole alebo mimo školy
spolupracovať. V rámci napĺňania geografických cieľov, obsahu a štandardu sa nekladie dôraz na jednoduché osvojovanie encyklopedických
poznatkov, ale ťaţiskom je zamerať sa na identifikáciu základných zákonitostí, väzieb, aktuálnych problémov na Zemi a v spoločnosti, ich
riešenie a i. Prostredníctvom geografie ţiaci získajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom, dôleţitosť
poznania a ochrany prírodnej aj kultúrnej krajiny, pestovanie kladného postoja a úcty k svojmu okoliu, iným národom, a samozrejme k sebe
samému. Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje, sú analýzy premien krajiny v čase. Ich cieľom je poznať zákonitosti
vývoja krajiny a moţnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom vyuţívaní, ochrane a zveľaďovaní.
Ciele geografie v 1. ročníku:
Podporovať chuť učiť sa,
Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
Všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny
Prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych častiach sveta
Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas,
Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí
Rozumieť grafom, diagramom
Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho)
Diskutovať o návrhoch
Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť
Základné tematické okruhy:
•
•
•
•
•
•
Zem vo vesmíre, pohyby Zeme,
Zdroje údajov, mapa, diagramy,
Zákonitosti atmosféry,
Zákonitosti hydrosféry
Zákonitosti litosféry,
Zákonitosti biosféry a pedosféry.
Základné geografické otázky:
Čím je to zaujímavé?
Kde to je?
Ako to vzniklo?
Akí Ľudia tam ţijú?
Obsahová a výkonová časť vzdelávacieho štandardu pre I. ročník
Zem, tvar a pohyby Zeme
Ciele , spôsobilosti
téma
obsah
metódy
Výkon -výstup
Počet
hodín
Rozumieť javom a
vedieť ich vysvetliť na
základe vedomostí
Planéta Zem –tvar,
veľkosť a pohyby Zeme
Zem vo vesmíre
Objavovanie vesmíru
Časové pásma
Zem vo vesmíre,
planéty, kométy, Slnko,
slnečná sústava
Tvar a veľkosť Zeme,
pohyby Zeme, rovina
ekliptiky,
rotácia Zeme okolo osi,
dôsledky rotácie Zeme,
Obeh Zeme okolo
Slnka, dôsledky obehu
Zeme
(hviezdny deň, slnečný
deň),
Zatmenie Slnka,
Mesiaca, časové pásma
Mesiac, obeh mesiaca
okolo Zeme, vplyv
mesiaca na Zem slapové javy,
Časové pásma
Práca s glóbusom,
odbornou
literatúrou, IKT
Opísať pohyby Zeme,
Vysvetliť dôsledky rotácie
Zeme okolo osi a obehu
Zeme okolo Slnka na ţivot
človeka
4
Zdroje údajov, mapa, diagramy
Cieľ a
kľúčové
kompetencie
Tematický
celok
Téma
Obsahový
štandard
Konkrétne
príklady
metódy
Výkonový štandard
Výstup na hodnotenie vytvorený
produkt
Odporúčaný počet hodín
Pracovať
s informácia
mi, čítať
geografické
údaje –
grafy, mapy,
diagramy.
Orientovať
sa na
mape, s pom
ocou mapy
alebo plánu
v teréne.
Schopnosť
pracovať
s týmito
výstupmi
v podobe
tematických
máp,
tabuliek,
schém, diagr
amov
a blokdiagra
mov.
Diskutovať
o moţnostiac
h uplatnenia
geografickýc
h informácií
(poznatkov,
zručností)
Geografia
v praxi
Mapa,
grafy,
diagramy
Mapa
Určovanie
polohy bodu na
mape pomocou
geografických
súradníc
Tematické
mapy
Legenda mapy,
mierka mapy,
mapové znaky,
Štatistické
údaje
prevádzané do
grafov
pomocou
počítača,
Tvorba
tematických
máp
Moţnosti
uplatniť
geografické
informácie
v beţnom
ţivote.
Charakteristika
a význam máp.
Praktické
vyuţitie
systémov
GPS..
Diskusia,
Štatistické
spracoavnie
úädajov,
vyuţívanie
IKT
Vytvoriť grafy, mapy vyuuţiť
dostupné kartografické produkty
a rôzne geografické zdroje
údajov v tlačenej aj elektronickej
podobe pri riešení geografických
problémov
Orientovať sa s mapou v krajine
alebo plánom mesta v meste
Určovať geografickú polohu
miesta
Počítať vzdlialenosti na mape
pomocou mierky mapy
3
v kaţdodenn
om ţivote
Rozvíjať
čitateľskú
gramotnosť
a to čítanie
nesúvislých
textov.
Vytvoriť
vlastnú
mentálnu
schému
a mentálnu
mapu pre
orientáciu
v konkrétno
m území
Zhotovenie
diagramov,
tabuliek a i.
z podkladovýc
h údajov.
Zákonitosti atmosféry
Ciele, spôsobilosti
Tematický celok
Obsahový štandard
Konkrétne
údaje
metódy
Výkonový
štandard
Počet
hodín
Diskutovať
o moţnostiach
eliminovania dopadov
globálneho
otepľovania na
prírodu a človeka.
Zákonitosti
atmosféry
Zloţenie
atmosféry.
Počasie, klíma
a procesy
v atmosfére.
Rozloţenie zráţok
a teploty na Zemi.
Prúdenie vzduchu
v atmosfére.
Klimatické pásma
a oblasti. Zmeny
klímy, znaky
globálneho
otepľovania
Atmosféra, zloţenie
atmosféry, počasie,
podnebie,
prvky počasia,
Klimatotvorné
podmienky
procesy v atmosfére
podnebné pásma,
vzťah medzi
podnebnými pásmami
a mnoţstvom
dopadajúceho
slnečného ţiarenia na
jednotlivé
Rozloţenie teploty a
zráţok, klimatické
diagramy
Prúdenie vzduchu
v atmosfére,
vzduchové hmoty
vysoký a nízky tlak,
stále vetry, monzúny,
hurikány, Corioliosva
sila,
Práca s mapami,
odbornou literatúrou
Pozorovanie
a zaznamnávania zmeny
počasia
Diskusia
Brainstorming
Minikonferencia triedna
Práca s tematickými
mapami , klimatickými
diagramami
Zdôvodniť
rozdiely v počasí
a klíme
v atmosfére.
Na základe
tabuliek a mapy
vedieť ich
charakterizovať
Vyvsetliť vzdťak
medzi teplznými
a zrţkovými
pásmami a
zdôvodniť ich
vznik
Čítať klimatické
diagram, na ich
základe
charakterizovať
podnebie rôznych
miest na Zemi
Vysvtliť princípy
všobecnej
cirkulácie
ovzdušia a jej
význam
Uviesť znaky
globálneho
otepľovania
a aktualizovať
poznatky o nich.
Diskutovať na
tému:
7
je alebo nie je
globálne
otepľovanie?
Zákonitosti hydrosféry
Ciele, spôsobilosti
Tematický celok
Obsahový štandard
Konkrétne údaje
metódy
Výkonový štandard
Počet
hodín
Vysvetliť prírodné
javy na základe
vedomostí,
pracovať s mapou, s
odbornou
literatúrou ,
Diskutovať, hľadať
riešenia,
Hodnotiť zdroje
podzemnej vody,
jej zásoby,
navrhnúť moţnosti
ochrany, navrhnúť
moţnosti ako
predísť nedostaku
pitnej vody na Zemi
v budúcnosti a ako
sa vyhnúť
následkom
Vnímať význam
vody v rôznych
kultúrach
Zákonitosti
hydrosféry
Obeh vody,
svetový oceán,
vlastnosti oceánov
Význam mora
pohyby morskej
vody, vlnenie,
príliv, príboj,
slapové javy
Rieky na povrchu,
reţim rieky
Jazerá, ľadovce, horské, pevninské,
vodopády
činnosť vody na
zemský povrch –
kaňony, jaskyne.
Pitná voda,
problémy s
nedostatkom pitnej
vody v niektorých
oblastiach sveta
Amazonka,
Kongo, Níl,
Volga, Ganga,
Vypracovanie eseje
na tému: význam
vody pre človeka
Výklad, práca
s odbornou
literatúrou, DVD
Vysvetliť dynamiku
pohybov oceánskej
a morskej vody
a príčiny vzniku
slapových javov.
Na konkrétnych
príkladoch uviesť
vodou podmienené
procesy a formy
reliéfu.
Porovnať pevninský
a horský ľadovec, ich
vznik , pohyb a
formy reliéfu, ktorý
vznikne ich vplyvom
vznik ľadovca a jeho
formovanie
zemského povrchu
Diskutovať o
význame riek pre
obyvateľov v
rôznych častiach
sveta
6
Zákonitosti litosféry
Ciele, spôsobilosti
Tematický celok
Obsahový štandard
Konkrétny údaj
Vysvetliť prírodné
javy odbornými
poznatkami
Diskutovať o
moţnostiach ako sa
chrániť pred ţivelnými
pohromami
Vyhľadávať
informácie zo zdrojov,
Pracovať s mapou,
orientovať sa na mape
Zákonitosti
litosféry
.
Stavba Zeme, zemská
kôra,
zemské platne,
pohyb zemských platní,
posúvanie
vrásnenie, kryhová
činnosť,
zemetrasenie, sopečná
činnosť, cunami
Sopečné zemetrasné
pásy na zemeguli
Vonkajšie sily
pôsobiace na zemský
povrch
Voda, vietor
Etna, Hekla,
Fudţisan, Vezuv,
Himaláje, Alpy,
Karpaty,
Mount Everest,
Mont Blanc,
Canyon Bryce,
Grand Canyon,
Arizona
metódy
Výkonový štandard
Počet
hodín
Poznať stavbu
zemského telesa,
základných jednotiek
pevnín, ich mobilitu,
príčiny mobility a
a dopady na horotvornú
činnosť, sopečnú
činnosť a zemetrasenia.
Porovnať mechanizmy
pôsobenia endogénnych
a exogénnych procesov
a ich vplyv na tvorbu
zemského povrchu
Zdôvodniť miesta
výskytu zemetrasení,
cunami a sopečných
erupcií a moţnosti
ochrany človeka pred
nimi
Vytvoriť mapy
najzaujímavejších
povrchových tvarov na
svete
8
Zákonitosti biosféry a pedosféry
Ciele, spôsobilosti
Tematický
celok
Obsahový štandard
Vysvetľovať javy na základe
vedomostí,
Získavať údaje zo zdrojov
Interpretovať údaje,
Diskutovať, prezentovať prácu
riešiť problémy
Základné
charakteristiky
biosféry, pedos
féry a
Poľnohospodár
stva
Bioklimatické
pásma a zóny.
Proces
odlesňovania
a jeho riziká,
Bioklimatické
pásma
Tundra, tajga,
lesy mierneho
pásma, step,
savany,
daţďové lesy,
charakteristika
jednotlivých
bioklimatických
pásiem
Pedosféra,
vznik pôdy,
pôdne pásma,
Vyuţívanie pre
poľnohospodárstvo
Dôsledky vplyvu
ľudskej činnosti
na prírodu
Vegetačné pásma,
rastliny a ţivočíchy v
nich
Konkrétn
e javy
metódy
Výkonový štandard
Počet
hodín
Vysvetliť
prepojenie
podnebných, a
vegetačných pásiem
,
pôdnych
ako aj príčiny
vertikálneho
členenia biosféry
Opísať dôsledky
ľudských aktivít
na pôdy,
rastlinstvo a
ţivočíšstvo.
Na základe
činnosti človeka
v krajine opísať
typy
poľnohospodárs
kej krajiny.
5
Učebné zdroje:
Učebnica,
Odborné časopisy: National geographic,
GEO,
Ľudia a zem
DVD: mapa a zemský povrch ( Salvo Film)
Zem ako vesmírne teleso
Čas na Zemi
Charakteristika učebného predmetu v II. ročníku:
Geografia v 2. ročníku gymnázia je zameraná na regionálnu geografiu sveta prostredníctvom tém humánnej geografie. Koncepcia spracovania
tém sa dotýka charakteristiky obyvateľstva,
rozmiestnenia obyvateľstva v jednotlivých častiach sveta, sídla, ich charakteristiky,
zaujímavosti, štruktúry sídiel v rôznych častiach svet, porovnania a spôsobu ţivota aj so
zameraním na problémy, ktoré sú spojené s rastom miest. Charakteristika štátov je zameraná na porovnávanie vybraných charakteristík v
regiónoch. Podobne aj hospodárska
charakteristika je zameraná viac na ťaţiskové oblasti na svete. Do popredia posúvame
rôznorodosť jednotlivých kultúr v rôznych častiach sveta.
Ciele geografie v II. ročníku:
Cieľom geografie je :
- podporovať chuť učiť sa
- rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať
- vnímať vzťahy a vedieť ich vysvetliť
- všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny
- hľadať analógie, porovnania, riešiť modelové situácie, prípadové štúdie
- prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych častiach sveta
- vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas
- vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí
- rozumieť grafom, diagramom
- hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho)
- oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť
Poţadovaný výstup ţiakov z geografie v II. ročníku :
Zameraný je na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach:
- čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie,
triediť ich, vyuţívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov
máp, tabuliek, štatistických údajov.
- vizuálnej gramotnosti - čítať obrázky.
- prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť geografie vysvetľovať vznik a proces prírodných dejov v jednotlivých oblastiach sveta.
- kultúrnej gramotnosti- získavať informácie o rôznych kultúrach sveta
- matematickej gramotnosti- je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej
geografie.
- mediálnej gramotnosi - rozvíja sa ţiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri
hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou. V týchto častiach je
potrebné sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií.
Základné otázky geografie:
- Čím je to zaujímavé?
- Kde to je?
- Ako to vyzerá?
- Ako tam ţijú ľudia?
Obsahová a výkonová časť vzdelávacieho štandardu pre II. ročník
2 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne
Tematický Obsahový štandard
okruh
Téma
Výkonový štandard
Prierezová
téma
SVET
Vývoj, rozmiestnenie a pohyb
obyvateľstva
Zloţenie obyvateľstva(pohlavie,
rasa, vek, jazyk)
Náboţenstvá sveta
Sídla
Hospodárstvo sveta
Primárny sektor
Sekundárny sektor
Terciárny a kvartérny sektor
Politická mapa
Európa
vysvetliť zákonitosti rozmiestnenia obyvateľstva
poukázať na rodzielnosti obateľstva sveta
vnímať religiózne rozdiely
popísať základnú typológiu miest,vysvetliť
proces urbanizácie, zhodnotiť klasifikáciu sídel
opísať dôsledky ľudských aktivít
vysvetliť odvetvovú štruktúru hospodárstva
klísť dôraz na vybrané problémy jednotlivých
odvetví hospodárstva
orientovať sa na mape sveta, poznať regióny
pouţiť poznatky
Príroda Európy
opísať prírodu Európy, jej zvláštnosti
Spoločnosť Európy
definovať štátotprávne usporiadanie jednotlivých
Politické usporiadanie Európy
krajín,ovládať hlavné mestá krajín
Slovensko
analyzovať politický vývoj krajín
Česko
Poľsko
Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko
poukázať na rôzne problémy v krajinách
vyzdvihnúť pozitívne črty danej krajiny
poznať špecifické črty jednotlivých regiónov
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Dopravná
výchova
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Dopravná
výchova
Environmentálna
výchova
Regionálna
výchova
Nemecko, Švajčiarsko,
Lichtenštajnsko
Benelux
Francúzsko
Britské ostrovy
Škandinávia, Dánsko, Island
Pobaltie
Pyrenejský polostrov
Apeninský polostrov
Grécko, Malta, Cyprus
Rumunsko a Bulharsko
Chorvátsko, Bosna a
Hercegovina, Macedónsko
Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko
Rusko
orientovať sa na mape
vyuţiť poznatky pri práci s atlasom
tvoriť samostatné prezentácie na vybranú tému
diskutovať o moţných prognózach vývoja
vedieť získavať a spracovávať rôzne informácie
definovať základné pojmy
Projekty: Európa
Ázia
Afrika
Príroda Ázie
opísať prírodu a jej zvláštnosti
Spoločnosť Ázie
definovať štátotprávne usporiadanie jednotlivých
Turecko a Zakaukazsko
krajín,ovládať hlavné mestá krajín
Blízky východ
analyzovať politický vývoj krajín
Stredná Ázia
Juţná Ázia
Juhovýchodná Ázia
Čína, Taiwan, Mongolsko
Japonsko a Kórejský polostrov
poukázať na rôzne problémy v krajinách
vyzdvihnúť pozitívne črty danej krajiny
poznať špecifické črty jednotlivých regiónov
orientovať sa na mape
vyuţiť poznatky pri práci s atlasom
tvoriť samostatné prezentácie na vybranú tému
Príroda a spoločnosť Afriky
diskutovať o moţných prognózach vývoja
Severná Afrika
vedieť získavať a spracovávať rôzne informácie
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Dopravná
výchova
Environmentálna
výchova
Regionálna
výchova
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Rovníková Afrika
Juţná Afrika
Amerika
Austrália
Projekty: Ázia, Afrika
Príroda Ameriky
Spločnosť Ameriky
Kanada
USA
Stredná Amerika
Brazília
Juţná Amerika
Dopravná
výchova
Environmentálna
výchova
Regionálna
výchova
Príroda Austrálie
Spoločnosť Austrálie
Regióny a štáty Austrálie
Miesta
oddychu
definovať základné pojmy
Polárne oblasti
Oceány
Projekty: Amerika, Austrália
Globálne problémy
Regionálna
výchova
Environmentálna
výchova
Charakteristika učebného predmetu v III. ročníku:
Geografia v 3. ročníku gymnázia je zameraná na regionálnu geografiu Slovenska prostredníctvom tém fyzickej a humánnej geografie.
Ciele geografie v III. ročníku:
Cieľom geografie je :
- podporovať chuť učiť sa
- rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať
- vnímať vzťahy a vedieť ich vysvetliť
- všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny
- hľadať analógie, porovnania, riešiť modelové situácie, prípadové štúdie
- prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych častiach sveta
- vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas
- vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí
- rozumieť grafom, diagramom
- hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho)
- oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť
Poţadovaný výstup ţiakov z geografie v III. ročníku :
Zameraný je na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach:
- čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie,
triediť ich, vyuţívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov
máp, tabuliek, štatistických údajov.
- vizuálnej gramotnosti - čítať obrázky.
- prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť geografie vysvetľovať vznik a proces prírodných dejov v jednotlivých oblastiach sveta.
- kultúrnej gramotnosti- získavať informácie o rôznych kultúrach sveta
- matematickej gramotnosti- je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej
geografie.
- mediálnej gramotnosi - rozvíja sa ţiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri
hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou. V týchto častiach je
potrebné sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií.
Základné otázky geografie:
- Čím je to zaujímavé?
- Kde to je?
- Ako to vyzerá?
- Ako tam ţijú ľudia?
Obsahová a výkonová časť vzdelávacieho štandardu pre III. ročník
1 hodina týţdenne, spolu 33 hodín ročne
Tématický
okruh
Prírodné
podmienky
Slovenska
Obsahový štandard
(téma)
Výkonový štandard
Počet
hodín
Geografický vývoj
územia Slovenska
Poloha, rozloha a hranice
Poznať historický vývoj štátu.
16
Geologický vývoj, stavba
a nerastné suroviny
Geologické pásma
Reliéf Slovenska
Popísať polohu SR matematicky, geomorfologicky
a politicky, poznať rozlohu Slovenska
Na mape určiť oblasť Záp. a Vých. Karpát, oblasť
Panónskej panvy, najvyšší a najniţší bod, Porovnať
geologické pásma podľa horn. zloţenia.
Určiť na mape oblasi patriace do flyšových, jadrových
a sopečných pohorí Karpát.
Uviesť príklady pohorí v jednotlivých pásmach
Opísať pôsobenie vonkajších činiteľov na tvárnosť
povrchu, uviesť prevládajúce formy reliéfu
Geomorfologické
členenie Slovenska
Popísať základné geomorfologické členenie reliéfu
Slovenska
Podnebie a počasie
Zaradiť SR do podnebného pásma, charakterizovať
počasie na Slovensku, popísať tlakové útvary, ktoré
ovplyvňujú počasie
Vymenovať a lokalizovať podnebné oblasti, určiť
priemerné teploty, mnoţstvo zráţok
Klimatické oblasti
Slovenska
Vodstvo
Jazerá a podzemná voda
Pôdy
Vymenovať pôdne druhy, typy a oblasti ich rozmiestnenia
Rastlinstvo a ţivočíšstvo
Zaradiť územie Slovenska do vegetačného pásma.
Vymenovať rozšírenie rastlinstva vzhľadom na nadmorskú
výšku, určiť oblasti rozšírenia ţivočíchov na Slovensku
Vzbudiť záujem o ochranu prírody Slovenska, vymenovať
národné parky, chránené krajinné oblasti a prírodné
rezervácie
Popísať vývoj osídlenia na území štátu
2
Na základe údajov z rôznych zdrojov porovnať
vývoj obyvateľstva vybraných regiónov Zeme, Slovenska
a prognózy jeho vývoja z hľadiska rozmiestnenia
obyvateľstva, dynamiky obyvateľstva (pôrodnosti,
úmrtnosti, prirodzeného prírastku) .Zdôvodniť
nerovnomerné osídlenie obyvateľov Uviesť najpočetnejšie
národy, ţijúce na území SR
Lokalizovať na mape najväčšie sídla Slovenska,
1
Popísať vývoj priemyselnej výroby na Slovensku
5
Ochrana prírody
Slovenska
Obyvateľst
vo
Vývoj osídlenia
Obyvateľstvo
Základná
charakteris
tika sídel
Vedieť lokalizovať na mape hlavné európske rozvodie a
základné povodia, ukázať na mape najväčšie vodné toky,
popísať reţim odtoku slovenských riek
Vedieť vymenovať a lokalizovať jazerá, poznať ich pôvod,
ukázať najväčšie vodné nádrţe na Slovensku , vysvetliť
ich funkciu, vymenovať typy podzemných vôd
Sídla
Ekonomika Vznik a vývoj
a obchod
na
Slovensku
priemyselnej výroby
Odvetvia priemyselnej
výroby
Vysvetliť vzťahy medzi prírodnými podmienkami
a lokalizáciou priemyslu. Vymenovať priemyselné
odvetvia a výrobky, ktoré sa vyrábajú , určiť strediská
priemyselných odvetví
Veľké technické diela
a ich dopad na ţivotné
prostredie
Poľnohospodárstvo
a lesné hospodárstvo
Vyhľadať informácie o veľkých technických dielach a ich
dopade na ţivotné prostredie
určiť na Slovensku oblasti vhodné na poľnohosp. výrobu
vysvetliť rozloţenie poľnohospodárskej výroby vzhľadom
na prírodné podmienky.
Vymenovať hlavné plodiny, ktoré sa v jednotlivých
poľnohospodárskych oblastiach pestujú
Zahraničný obchod
Dopravné
systémy na
Slovensku
Doprava- cestná,
ţelezničná
Rozdeliť dopravu, podľa mapy opísať cestnú a ţelezničnú
sieť,
Ostatné druhy dopravy
Cestovný
ruch
Slovenska
Cestovný ruch
Vymenovať letiská, prístavy,popísať potrubnú dopravu a
prenos informácií
Vymenovať a určiť na mape strediská Slovenska, ktoré sú
vhodné na rozvoj cestovného ruchu
Vypracovať projekt – exkurzia po Slovenku
5
Cestovný ruch - projekty
Regióny
Slovenska
Zdravotníctvo a školstvo
Poukázať na úroveň školstva a zdravotníctva na Slovensku
Regióny Slovenska
Poukázať na rozdiely úrovne hospodárstva jednotlivých
regiónov. Na obrysovej mape ukázať oblasti SR a
významné mestá jednotlivých regiónov
Určiť pomocou atlasu polohu miestnej krajiny.
Vymenovať rastlinstvo a ţivočíšstvo miestnej krajiny.
Analyzovať štruktúru obyvateľstva miestnej krajiny.
Opísať moţnosti rozvoja cestovného ruchu v miestnej
krajine
Miestna krajina
4
Občianska náuka
1. Charakteristika učebného predmetu
Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal ţiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do
rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí
a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych ţivotných situácií. Oboznamuje ţiakov so vzťahmi v rodine a v
škole, činnosťou dôleţitých politických inštitúcií a orgánov a s moţnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho ţivota.
Rozvíja občianske a právne vedomie ţiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje ţiakov k aktívnej
účasti na ţivote demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí ţiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na
pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej
dejiny ako určité
2. Ciele predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií:
sociálnych a personálnych,
spoločenských a občianskych,
iniciatívnosť a podnikavosť,
schopnosť naučiť sa učiť.
Vedie ţiaka k:
podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti kaţdého človeka v spoločnosti,
utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
orientácii v politických, právnych a ekonomických faktov tvoriacich rámec kaţdodenného ţivota,
aktívnemu občianstvu a osobnej angaţovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a
tolerancie,
vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muţa a ţeny,
osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôleţitej na orientáciu v zloţitých podmienkach modernej trhovej ekonomiky a k
orientovaniu a rozhodovaniu sa v rôznych situáciách na trhu,
získaniu základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu práce, ktoré mu umoţnia základnú orientáciu o uplatnení
sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle,
zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie,
prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukáţku toho, ako
sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami,
uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných
myšlienok, citov, názorov a postojov,
k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
vytváraniu schopnosti vyuţívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunaţívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory,
správanie sa a dôsledky konania.
3. Obsah
Predmet oboznamuje ţiakov s vybranými poznatkami z oblasti psychológie, sociológie, politológie, práva, ekonómie, sveta práce a filozofie,
ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov
a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji ţiakov.
3. ročník
2 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne
Tematické celky a časová dotácia
Človek ako jedinec 8h
Človek a spoločnosť 9 h
Občan a štát 13 h
Občan a právo 11 h
Základné ekonomické problémy a ich riešenie 2 h
Trhový mechanizmus 3 h
Trh práce 2 h
Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad 2 h
Svet práce 8 h
Úloha peňazí a finančných inštitúcií 5 h
Aktualizácia učiva 3 h
Vzdelávací štandard
Človek ako jedinec 8 hod
Podstata ľudskej psychiky
- psychika
- vnímanie/ pozorovanie/ pamäť/ myslenie
- emócie
Osobnosť človeka
- osobnosť
- temperament
- schopnosti
- motívy a postoje
- učenie
Psychológia v kaţdodennom ţivote
- duševná hygiena
- zdravie a stres
- poradenstvo
Ţiak:
Vie uviesť ako človek vníma, preţíva a poznáva skutočnosť, seba a druhých ľudí a čo vplýva na jeho vnímanie a poznávanie.
Vysvetlí prečo a ako sa ľudia odlišujú vo svojich prejavoch správania.
Porovná rôzne metódy učenia, pozná a uplatňuje zásady duševnej hygieny.
Identifikuje príčiny stresu a vie uviesť dôsledky stresu.
Vyuţíva získané poznatky pri sebapoznávaní, poznávaní druhých ľudí, voľbe profesnej orientácie
Vie uviesť vhodné spôsoby vyrovnávania sa s náročnými ţivotnými skúsenosťami.
Človek a spoločnosť 9 hod
Proces socializácie
- socializácia
- sociálne vzťahy
- sociálne skupiny
- sociálne roly
- sociálne pozície
- medziľudská komunikácia
Sociálne procesy
rodina
- funkcie rodiny
- typy rodín
škola
- rola ţiaka
- rola učiteľa
- práva a povinnosti v škole
- školská samospráva
voľný čas
- záujmy
- spoločenské organizácie a inštitúcie
Sociálne fenomény
- normy správania
- deviácie
- sociálne problémy (kriminalita, extrémizmus)
Ţiak:
Uplatňuje spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych a neformálnych vzťahoch.
Na príkladoch vie uviesť, k akým dôsledkom môţu viesť predsudky a nerešpektovanie kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych sociálnych
skupín.
Vysvetlí rozdiely v jednotlivých typoch rodín pozná práva a povinnosti v škole, na príkladoch ilustruje moţnosti angaţovania sa v školskom
prostredí,
Vie obhájiť racionálne vyuţívanie voľného času, pozná niektoré spoločenské organizácie a inštitúcie vo svojom okolí pracujúce s mládeţou,
Objasní podstatu niektorých sociálnych problémov súčasnosti a popíše moţné dopady sociálno-patologického správania na jedinca a
spoločnosť.
Občan a štát 13 h
Štát
- znaky štátu
- formy štátu
- právny štát
- Ústava SR
Demokracia
- princípy
- politický systém
- voľby
- volebné systémy
Ľudské práva
- ľudské práva
- dokumenty
- systém ochrany ľudských práv
- práva dieťaťa
Ţiak:
Rozlišuje a porovnáva historické a súčasné typy štátov (formy vlády).
Vysvetlí, prečo je štátna moc v SR rozdelená na tri nezávislé zloţky, rozlišuje a porovnáva funkcie a úlohy orgánov štátnej moci SR.
Charakterizuje podstatu demokracie, odlišuje ju od nedemokratických foriem riadenia.
Objasní podstatu a význam politického pluralizmu pre ţivot v štáte.
Charakterizuje podstatu komunálnych, parlamentných a prezidentských volieb, rozlišuje spôsoby volieb.
Vie vymenovať jednotlivé zloţky politického systému a pozná ich úlohu.
Uvedie príklady, ako môţe občan ovplyvňovať spoločenské dianie v obci a v štáte.
Pozná okruhy problémov, s ktorými sa môţe občan obrátiť na jednotlivé štátne inštitúcie, zvláda komunikáciu v styku s úradmi.
Pozná dokumenty zakotvujúce ľudské práva, vie vysvetliť systém ochrany zabezpečujúci ochranu ľudských práv.
Vie zdôvodniť, ţe nie všetko čo chce má na to aj právo.
Pozná a na príkladoch vie uviesť svoje práva i práva iných.
Obhajuje svoje práva, rešpektuje ľudské práva druhých ľudí a osobne sa angaţuje proti ich porušovaniu.
Občan a právo 11 h
Právo
- normy
- morálka
- právo
Právo v kaţdodennom ţivote
- právna spôsobilosť
- právny systém
- odvetvia práva
- občianske právo (spôsobilosť na právne úkony, práva spotrebiteľa)
- rodinné právo (podmienky uzavretia manţelstva)
- trestné právo (deliktuálna spôsobilosť)
Orgány ochrany práva
- advokácia
- prokuratúra
- notariáty
Ţiak
Vysvetlí rozdielnosť medzi morálnymi a právnymi normami.
Charakterizuje právny systém.
Uvedie, ktoré štátne orgány vydávajú právne predpisy aj ako a kde sú zverejňované.
Rozlišuje zmysel a význam trestného, občianskeho a rodinného práva.
Pozná základné práva spotrebiteľa..
Vie uviesť podmienky vzniku manţelstva.
Odôvodní účel sankcií pri porušení právnych noriem.
Rozlišuje náplň činnosti orgánov právnej ochrany, uvedie príklady právnych problémov, s ktorými sa môţu občania na nich obrátiť.
Základné ekonomické problémy a ich riešenie 2 hod
- problém vzácnosti,
- základné ekonomické otázky
- príkazová ekonomika
- trhová ekonomika
- národná ekonomika
Ţiak:
Rozumie pojmu vzácnosti.
Vie charakterizovať rôzne typy ekonomík z hľadiska ich prístupu k riešeniu základných ekonomických otázok a na základe toho charakterizovať
ekonomiku SR.
Trhový mechanizmus 3 hod
ekonomický kolobeh
- základné funkcie a úlohy trhu,
- typy trhov
správanie spotrebiteľov a výrobcov
- dopyt
- ponuka
trhová rovnováha
- proces tvorby cien
- trhová konkurencia
Ţiak:
Vie sa orientovať v problematike fungovania trhového mechanizmu.
Chápe správanie sa subjektov trhu a rozhodovanie v rôznych situáciách na trhu.
Trh práce 2 hod
trh práce
- dopyt po práci
- ponuka práce
- cena práce - mzda a jej formy
mobilita práce
- pracovný trh v EÚ
- globalizácia pracovného trhu
Ţiak:
Vie vysvetliť špecifiká trhu práce.
Dokáţe porovnať záujmy subjektov na trhu práce.
Má orientáciu v profesijnom dopyte na slovenskom a európskom trhu práce.
Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad 2 hod
nezamestnanosť
- formy nezamestnanosti
úrad práce
- ďalšie inštitúcie riešiace problém nezamestnanosti
- hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti
Ţiak:
Vie identifikovať príčiny vzniku nezamestnanosti.
Pozná spôsoby riešenia tohto problému.
Vie zaujať stanovisko k funkcii podpory v nezamestnanosti.
Dokáţe na príkladoch uviesť, ako pomáhajú úrady práce a personálne agentúry.
Svet práce 8 hod
práca
- povolanie
- zamestnanie
vzdelávanie
- príprava na výber povolania
- kariérne poradenstvo
- práca s profesijnými informáciami
písomné materiály uchádzača o zamestnanie
- ţiadosť o prijatie do zamestnania
- motivačný list
- prihláška na štúdium
- profesijný ţivotopis
vstup na trh práce
- pracovný pomer - vznik, zmena a zánik
- pracovná zmluva – náleţitosti pracovnej zmluvy, skúšobná doba
samostatná zárobková činnosť
- poradenské sluţby pre začínajúcich podnikateľov
- ţivnostenské podnikanie
- zakladanie ţivnosti
Ţiak:
Vie kriticky posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady k voľbe
ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie.
Dokáţe vysvetliť súvislosť medzi dosiahnutým vzdelaním a moţnosťami svojho osobného
profesijného uplatnenia.
Je schopný vyhľadať informácie o zamestnaní v rôznych typoch médií.
Má zručnosť vypracovať potrebné dokumenty k uchádzaniu sa o prácu (štúdium).
Má schopnosť posúdiť výhody a riziká podnikania v porovnaní so zamestnaním.
Vie uviesť, ako postupovať pri zaloţení ţivnosti.
Úloha peňazí a finančných inštitúcií 5 hod
peniaze
- funkcie a formy peňazí
- euro v SR
finančné inštitúcie
- banky
- bankový účet
- poisťovne
- produkty poisťovní
daňová sústava
- dane
- daňové úrady
- daňové a odvodové povinnosti
Ţiak:
Pozná hodnoty eurových bankoviek a eurových mincí, ochranné znaky eurobankoviek.
Vie uviesť úlohu bánk a iných finančných inštitúcií ako finančných sprostredkovateľov.
Má vedomosti o základných bankových produktoch – beţný účet, internetové bankovníctvo.
Rozlišuje základné typy daní.
Pozná spôsob podávania daňového priznania z príjmov.
Aktualizácia učiva 3 h
Hodiny určené na aktualizáciu učiva, napr. exkurzia, návšteva súdneho pojednávania,beseda so starostom, politikom, aktivistom, advokátom,
psychológom, návšteva úradu práce, práca s IKT a informáciami a pod.
4. ročník
1 hodina týţdenne, spolu 33 hodín ročne
Úvod do filozofie a religionistiky
Tematické celky a časová dotácia:
I. Filozofia a jej atribúty - 8 hodín
- filozofia a mýtus
- filozofické otázky a zdroje filozofických úvah
- filozofické disciplíny
- filozofia, veda, náboţenstvo, umenie, ideológia
Pojmy:
Filozofia, mýtus, predstava, pojem, údiv, pochybnosť, ontológia, gnozeológia, logika, etika, filozofia človeka (filozofická antropológia), filozofia
dejín, filozofia spoločnosti (sociálna filozofia), zmysel ţivota, nihilizmus, pravda, agnosticizmus, skepticizmus, eklekticizmus, scientizmus,
kritické myslenie, sloboda.
Ţiak dokáţe:
Uviesť rozdielne znaky filozofie a mýtu.
Nájsť v texte znaky mytologického a filozofického uvaţovania.
Uviesť rozlišovacie znaky, ktoré odlišujú filozofické otázky od beţných otázok.
Na základe filozofického textu sformulovať otázku, ktorú tento text rieši a zaradiť ju do filozofickej disciplíny.
Sformulovať vlastné stanovisko k filozofickému textu a postaviť vlastnú otázku, na základe inšpirácie filozofickým textom.
Uviesť základné identifikačné znaky filozofie, vedy, náboţenstva, umenia a ideológie a základné diferencie, ktoré odlišujú filozofiu od
uvedených významových útvarov.
Identifikovať prvky filozofickej reflexie, vedeckého vyjadrovania, náboţenského presvedčenia, umeleckej tvorby a prípadných ideologizmov v
textoch, ktoré obsahujú viacero týchto zloţiek.
II. Dejinno-filozofický exkurz – 18 hodín
základné znaky západnej filozofie ako celku
filozofia ako doba vyjadrená v myšlienke: periodizácia dejín filozofie (antická filozofia, stredoveká filozofia, renesančná filozofia,
novoveká filozofia, filozofia 19. storočia, filozofia 20. storočia), ich profilové charakteristiky a kultúrnohistorický kontext
základné myšlienkové domény európskeho filozofického myslenia:
a) myslenie orientované na poznanie sveta (Parmenides, Herakleitos,
Aristoteles)
b) myslenie orientované na poznávajúci subjekt a na podmienky a moţnosti
poznávania (R. Descartes, I. Kant)
c) myslenie orientované na jazyk (L. Wittgenstein)
kľúčové filozofické problémy v rámci 1. z uvedených domén: pôvod
a poriadok sveta, zmena a trvanie, náhoda a nevyhnutnosť, kritériá rozlišovania medzi pravým a nepravým bytím (skutočnosťou a zdaním)
kľúčové filozofické problémy v rámci 2. z uvedených domén: problém hraníc a objektivity poznania, zdroje a metódy poznania
kľúčové filozofické problémy v rámci 3. z uvedených domén: problém poznávacieho statusu jazyka (spochybnenie referenčnej funkcie
jazyka), význam ako výsledok sociálnej a jazykovej praxe, metafora klietky – človek ako väzeň svojho jazyka
Pojmy:
- Holizmus, diskurzivita, arché, podstata, substancia, idealizmus, materializmus, panteizmus, monizmus, dualizmus, pluralizmus, teizmus,
deizmus, determinizmus, dialektika, metafyzika, - epistéme, doxa, racionalizmus, empirizmus, senzualizmus, metodická skepsa,
transcendentalizmus („poznanie pred poznaním“), - jazyk, lingvistika, sémantika, pragmatika, reprezentácia, význam.
Predmet: Matematika
1. ročník
(4 hodiny týţdenne, 132 hodín za rok)
Cieľom matematiky na gymnáziu je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku v svojom budúcom ţivote. Matematika má
rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému.
Ţiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj pre spoločnosť.
Tento predmet zahŕňa
matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať v svojom ďalšom ţivote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a
činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom ţivote
rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia
súhrn matematického, ktoré patria k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť.
Obsah :
Logika, dôvodenie, dôkazy
Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena
Funkcia
Planimetria
Stereometria
Kombinatorika a pravdepodobnosť
Obsah
Tematické celky
1. Logika, dôvodenie, dôkazy
Výrok, zloţený
výrok, definícia,
hypotéza, tvrdenie,
úsudok,
pravdivostná
hodnota.
Logické spojky
(negácia, a súčasne,
alebo, buď–alebo,
implikácia, vyplýva,
ekvivalencia), ich
pouţívanie
v beţnom ţivote, v
matematike,
v právnych
formuláciách –
odlišnosti
a spoločné znaky.
Kvantifikátory
(existenčný,
všeobecný, aspoň,
najviac, najmenej,
práve,
minimálne,
maximálne) a
vzťahy medzi nimi.
Mnoţina, prvky
mnoţiny. Operácie
Výchovnovzdelávacie
ciele
Rozlíšenie
kaţdodenného
spôsobu
myslenia a
matematického
myslenia.
Rozvíjanie
nárokov na
dôkazy
matematických
tvrdení.
Rozvíjanie
zmyslu pre
presnosť, úplnú
argumentáciu.
Poţiadavky na vedomosti a zručnosti
Rozlíšiť pouţívanie a
význam spojok „a“, „alebo“,
„ak, tak“, „práve vtedy“
a kvantifikátorov vo
vyjadrovaní sa v beţnom
ţivote, vo formulácii
zákonov, nariadení, zmlúv,
návodov a v matematike,
Zistiť pravdivostnú hodnotu
výroku v jednoduchých
prípadoch rozhodnúť, či je
výrok negáciou daného
výroku, vytvoriť negáciu
zloţeného výroku.,
Preformulovať niektoré
tvrdenia vyjadrené pomocou
kvantifikátorov aspoň,
najviac, najmenej, ..., na
ekvivalentné tvrdenia
pouţívajúce iný kvantifikátor,
pouţiť základné pravidlá
usudzovania v matematike
a v situáciách z beţného
ţivota. Zovšeobecňovať niektoré jednoduché tvrdenia,
abstraktne a hypoteticky
uvaţovať. Určiť vzťahy medzi mnoţinami. Správne interpretovať mnoţinové
operácie. Zapísať číselné obory a vzťahy medzi nimi. Poznať pojem interval,
jeho zápis, mnoţinové operácie.
s mnoţinami.
Číselné obory(
N,Z,Q,R). Intervaly
a operácie s nimi.
2.Čísla a operácie, vzťahy, závislosti
a zmena
Desiatková číselná
sústava. Zápis
veľkých čísel.
Odhad a rádový
odhad výsledku.
Vypĺňanie
formulárov
s číselnými údajmi a
práca s údajmi
vyjadrenými v
percentách (napr.
úroky,
miera
nezamestnanosti,
promile alkoholu v
krvi). Práca s
jednotkami. Kurzy a
meny peňazí.
Elementárna
finančná
matematika v
domácnosti
(rozhodovanie o
výhodnosti nákupu
alebo zľavy,
poistenie, rôzne
typy daní a ich
Rozšírenie
pojmu čísla,
s dôrazom na
rádové
hodnoty čísel a
s pouţitím
odborného
jazyka aj
v prípadoch
konfrontácie
s praxou.
Rozvíjanie
algoritmického
myslenia,
modelovania
problémov
z praxe.
Počítať s presnými aj
pribliţnými hodnotami, a to
viacerými spôsobmi
(spamäti, na papieri,
pomocou kalkulačky) a
efektívne
pouţívať kalkulačku
výpočet, výpisy z
účtov a faktúry).
Práca s kalkulačkou
(beţné výpočty –
súčet, rozdiel,
podiel, súčin,
percentá,druhá
mocnina a
odmocnina; poradie
operácií, zátvorky,
pouţitie pamäti; na
základe návodu
zloţitejšie výpočty);
problémy, ktoré
môţu nastať pri
výpočtoch na
kalkulačke.
Rôzne (negrafické)
metódy
reprezentácie
vzťahov (slovné,
algebrické,
tabuľkové).
Algebrizácia a
modelovanie
jednoduchých
kvantitatívnych
vzťahov
(výrazy,vzorce,
nerovnosti).
Riešenie lineárných
rovníc a sústav.
3. Funkcia
4. Planimetria
Súradnicová sústava
v rovine, graf
funkcie(jednej
premennej). Opis
základných
vlastností funkcií na
základe ich grafu
(rast, klesanie,
lokálne a globálne
extrémy
ohraničenosť,
periodičnosť,
rýchlosť
zmeny).Lineárna a
exponenciálna
funkcia
Modely lineárnych
a exponenciálnych
závislostí (rast
populácie, zloţené
úrokovanie,
rádioaktívny
rozpad).
Rozvíjanie
funkčného
myslenia,
chápanie
priraďovania
ako pravidla.
Hľadanie
vhodného
modelu.
Naučiť sa modelovať
a algebrizovať jednoduché
vzťahy, vytvárať a
interpretovať grafickú
reprezentáciu vzťahu dvoch
veličín a vedieť tieto
prostriedky vyuţiť pri riešení
úloh .
Doplnenie
poznatkov
súvisiacich so
základnými
rovinnými útvarmi,
obvodom a
obsahom rovinných
Orientovanosť
a
rozhľadenosť v
oblasti
preberaných
rovinných
útvarov.
Analyzovať charakteristické
vlastnosti a vzájomné vzťahy
geometrických útvarov
a prostredníctvom geometrie rozvíjať matematickú
argumentáciu, jednoduché
zručnosti riešenia problémov
a pouţívanie jednoduchých
útvarov. Tálesova
veta, kruţnica a jej
dotičnice.
Jednoduché
konštrukčné
úlohy. Meranie.
Formulácia
nových
súvislostí,
podporovanie
nároku na
dôkazy
algoritmov. Pouţiť vhodnú metódu,
nástroje a vzorce pri
určovaní dĺţok a obsahov.
5. Stereometria
Znázorňovanie do
roviny, rovnobeţné
premietanie.
Hranaté telesá,
povrch
a objem. Meranie.
Rozvíjanie
priestorovej
predstavivosti.
Pouţiť vhodnú metódu,
nástroje a vzorce pri
určovaní dĺţok, obsahov a
objemov
6. Kombinatorika
a pravdepo-dobnosť
Organizácia súboru
obsahujúceho veľký
počet dát. Spôsoby
vyhľadávania,
systematické
vypisovanie
moţností,
objavovanie a opis
systému,
algebraizácia
systému alebo
počtumoţností.
Kombinatorické
pravidlo súčtu a
súčinu, kombinačné
číslo.
Šanca a
Rozvíjanie
riešenia
zaujímavých
úloh z praxe.
Schopnosť
aplikovať
matematické
poznatky.
NAVRHNÚŤ ORGANIZÁCIU
SÚBORU OBSAHUJÚCEHO
VEĽKÝ POČET DÁT.
POUŢÍVAŤ A PRISPÔSOBOVAŤ
RÔZNE STRATÉGIE ZISŤOVANIA
POČTU MOŢNOSTÍ.
Pochopiť a pouţívať
základné pravdepodobnostné
pojmy
porovnávanie šancí.
Pojem
pravdepodobnosti a
niektoré vlastnosti
pravdepodobnosti.
Plošná a priestorová
pravdepodobnosť.
Pravdepodobnostné
vyjadrovanie v
ţivote, odhad rizika,
pravdepodobnosť v
športe, kurzy,
pravdepodobnosť v
súťaţiach
(telefónne, ţreby,
škrtacie tipovania,
ruleta, kartové hry).
Náhodné číslo.
Pravdepodobnosť
okolo
nás (napr. genetika,
dedičnosť).
MATEMATIKA
II.
ročník
(4 hodiny týţdenne, 132 hodín za rok)
Cieľom matematiky na gymnáziu je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku v svojom budúcom ţivote. Matematika má
rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení
problému. Ţiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj pre spoločnosť.
Tento predmet zahŕňa
matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať v svojom ďalšom ţivote (osobnom, občianskom,
pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom ţivote
rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia
súhrn matematického, ktoré patria k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť.
Obsah :
Logika, dôvodenie, dôkazy
Čísla a operácie, vzťahy, závislosti a zmena
Funkcia
Stereometria
PRAVDEPODOBNOSŤ
Tematické
celky
1. Logika,
dôvodenie,
dôkazy
2.Čísla a
operácie,
vzťahy,
závislosti a
zmena
3. Funkcia
Obsah
Výchovno-vzdelávacie
ciele
Poţiadavky na vedomosti a zručnosti
Odlišnosti vyjadrovania
v rôznych prostrediach (veda,
legislatíva, beţný ţivot). Základy
usudzovania, dôkaz, potvrdenie,
vyvrátenie, kontrapríklad,
protirečenie. Priamy dôkaz
a dôkaz sporom.
.
rozvíjať schopnosť
logicky argumentovať,
usudzovať, hľadať
chyby v usudzovaní a
argumentácii, presne sa
vyjadrovať a formulovať
otázky
naučiť sa pracovať
s návodmi,
nariadeniami, zákonmi
Počítanie s nepresnými číslami,
presný a pribliţný výsledok,
zaokrúhľovanie, absolútna
a relatívna chyba. Moţné
problémy pri zaokrúhľovaní
medzivýpočtov.
Elementy finančnej matematiky
(úrok, pôţička, umorená
pôţička, splátky a umorovacia
istina, lízing, hypotéka).
Algebrické, pribliţné a grafické
riešenie rovníc (aj
kvadratických) , ohraničenie
a odhad riešenia. Riešenie
nerovníc (aj kvadratických).
počítať s presnými aj
pribliţnými hodnotami,
a to viacerými spôsobmi
(spamäti, na papieri,
pomocou kalkulačky) a
efektívne
pouţívať kalkulačku
hľadať chyby v argumentácii a usudzovaní,
- v jednoduchých prípadoch vysloviť kontrapríklad všeobecných tvrdení,
- rozlíšiť nepodloţené tvrdenie v prípade, ţe má dostatok informácií, pracovať s jednoduchými návodmi, odbornými textami a ukáţkami
nariadení
vrátane posúdenia správnosti z nich odvodených tvrdení
- zovšeobecniť jednoduché tvrdenia
- svoje riešenie, resp. tvrdenie odôvodniť
- rozoznať priamy dôkaz a dôkaz sporom,
- rozumie podstate uvedených dôkazov a vie ju aplikovať v jednoduchých
prípadoch aj v beţnom ţivote,
vyplniť číselné údaje vo formulári vyţadujúcom pouţitie nie veľkého počtu
základných počtových operácií a výpočet percent,
- pouţiť trojčlenku, priamu a nepriamu úmernosť na riešenie jednoduchých
praktických úloh,
- posúdiť správnosť tvrdení vychádzajúcich z percentuálnych údajov,
- flexibilne pouţívať a navzájom premieňať jednotky,
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
- pouţívať vhodné jednotky pri jednotlivých úlohách,
- pouţívať a čítať čísla zapísané vedeckým spôsobom, zapísať malé a
veľké
čísla pomocou mocniny čísla 10 a vykonávať s nimi počtové operácie,
- vyuţiť počítanie s mocninami 10 (súčin a podiel) pri rádovom odhade
výsledku,
- ţe racionálne čísla majú periodický desatinný rozvoj,
- zvoliť spôsob výpočtu, ktorý v danej situácii vedie k čo najpresnejšiemu
výsledku
- zaokrúhľovať a počítať so zaokrúhlenými hodnotami vrátane odhadu
absolútnej chyby súčtu viacerých sčítancov, resp. súčinu presného
a pribliţného čísla,
- vysvetliť princíp sčítania a násobenia v pozičnej sústave (napr. dvojkovej)
- oboznámiť, ako súvisia iné číselné sústavy s výpočtovou technikou.
Lineárna a exponenciálna
naučiť sa modelovať
- vzťah opísaný slovne (špeciálne lineárnu závislosť) zapísať pomocou
funkcia. Modely lineárnych
a exponenciálnych závislostí
(rast populácie, zloţené
úrokovanie, rádioaktívny
rozpad). Príklady iných funkcií
(kvadratické, mocninové,
goniometrické).
a algebrizovať
jednoduché vzťahy,
vytvárať a interpretovať
grafickú reprezentáciu
vzťahu dvoch veličín
a vedieť tieto
prostriedky vyuţiť pri
riešení úloh
konštánt
a premenných,
- modelovať reálne problémy a úlohy matematickým jazykom a
interpretovať
výsledky riešenia matematického problému do reálnej situácie,
- dosadiť do vzorca,
- zapísať dané jednoduché vzťahy pomocou premenných, konštánt,
rovností
a nerovností,
- riešiť slovné úlohy vyţadujúce riešenie jednoduchých rovníc s jedným
výskytom neznámej alebo sústav rovníc s dvoma neznámymi, ktoré moţno
previesť na jednu rovnicu,
- pouţiť vhodnú metódu riešenia kvadratickej rovnice (napr. pomocou
úpravy na
štvorec, diskriminantu, graficky),
- zostaviť lineárnu rovnicu, sústavu lineárnych rovníc, kvadratickú rovnice
alebo
nerovnicu predstavujúcu matematický model slovnej úlohy, vyriešiť ju,
overiť
a interpretovať výsledky s ohľadom na pôvodnú slovnú úlohu,
- z grafu funkcie odčítať s dostatočnou presnosťou veľkosť funkčnej
hodnoty
a naopak zaznačiť známu veľkosť funkčnej hodnoty do grafu,
- z grafu funkcie alebo jej hodnôt určených tabuľkou rozhodnúť o raste,
klesaní,
extrémoch funkcie, ohraničenosti a periodičnosti,
- u daného grafu na intuitívnej úrovni pracovať s pojmom rýchlosť zmeny,
- načrtnúť graf funkcie daných jednoduchých vlastností,
- riešiť jednoduché praktické úlohy vyţadujúce čítanie grafu funkcie alebo
jeho
tvorbu,
na základe grafického znázornenia určiť pribliţné riešenie – odhadnúť
riešenie,
- zostrojiť graf lineárnej a kvadratickej funkcie podľa jej predpisu,
- rozlíšiť lineárnu a exponenciálnu závislosť a uviesť typické príklady týchto
závislostí,
- vyuţiť grafy lineárnej a exponenciálnej funkcie pre riešenie úloh,
- na základe grafu aj predpisu identifikovať niektoré ďalšie typy funkcií,
- geometricky interpretovať riešenie rovníc alebo sústav rovníc,
- určiť predpis lineárnej funkcie na základe jej grafu.
Rozvíjanie priestorovej
predstavivosti. Rezy. Oblé
telesá, povrch a objem.
5. Stereometria
pouţívať základné
geometrické
koncepty (symetria,
zhodnosť,
podobnosť),
spôsoby
trojrozmernej
reprezentácie
priestoru (rezy,
priemety) a
súradnicovú
sústavu pri opise
a analýze rovinných
a priestorových
vzťahov, na základe
toho rozvíjať
priestorovú
predstavivosť
a schopnosť
orientácie v
priestore
analyzovať
charakteristické
vlastnosti
a vzájomné vzťahy
geometrických
útvarov
a prostredníctvom
geometrie rozvíjať
matematickú
argumentáciu,
jednoduché
zručnosti riešenia
problémov
a pouţívanie
jednoduchých
algoritmov
v rovnobeţnom premietaní načrtnúť kváder alebo jednoduché teleso
zloţené
z malého počtu kvádrov,
- nakresliť bokorys a pôdorys jednoduchých útvarov zloţených z kvádrov,
- pozná príklady iných spôsobov znázorňovania priestoru (napr. vrstevnice
alebo lineárna perspektíva),
- pouţívať spôsoby dvojrozmernej reprezentácie priestoru pri riešení
jednoduchých úloh,
- vypočítať povrch a objem telies pomocou daných vzorcov vrátane
jednoduchých prípadov, keď je potrebné niektoré údaje dopočítať z
ostatných
údajov,
- v jednoduchých prípadoch zobraziť rez telesa rovinou,
- pozná súvislosti rezu guľou so súradnicovým systémom,
- riešiť jednoduché úlohy vyţadujúce priestorovú predstavivosť.
pouţiť vhodnú
metódu, nástroje
a vzorce pri
určovaní dĺţok,
obsahov a objemov
6.
PRAVDEPODOBNO
SŤ
Šanca a porovnávanie šancí.
Pojem pravdepodobnosti a
niektoré vlastnosti
pravdepodobnosti. Plošná
a priestorová pravdepodobnosť.
Pravdepodobnostné
vyjadrovanie v ţivote, odhad
rizika, pravdepodobnosť
v športe, kurzy,
pravdepodobnosť v súťaţiach
(telefónne, ţreby, škrtacie
tipovania, ruleta, kartové hry).
Náhodné číslo.
Pravdepodobnosť okolo nás
(napr. genetika, dedičnosť).
Rozvíjanie riešenia
zaujímavých úloh
z praxe. Schopnosť
aplikovať matematické
poznatky.
- pouţívať základné pravdepodobnostné pojmy,
- riešiť úlohy zamerané na hľadanie pomeru všetkých priaznivých a
všetkých
moţností aj pomocou jednoduchých kombinatorických úloh, doplnkovej
pravdepodobnosti,
- v jednoduchých prípadoch porovnať dve pravdepodobnosti,
- riešiť úlohy vyuţitím “geometrickej” pravdepodobnosti,
- uviesť príklady pravdepodobnostných javov.
Štúdium matematiky na strednej škole prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií:
kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky
pouţíva matematické myslenie na riešenie praktických problémov v kaţdodenných situáciách,
pouţíva matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy,
tabuľky),
pouţíva základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umoţní robiť vedecky podloţené úsudky, pričom vie pouţiť získané
operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, kompetencia riešiť problémy
uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy zaloţené na analytickokritickom a tvorivom myslení,
je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a vyuţívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na
obhájenie svojich výsledkov,
dokáţe spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvaţovať úrovne ich rizika,
má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, kompetencia v oblasti informačných a komunikačných
technológií
má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
pouţíva základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
dokáţe vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí
- hľadať chyby v argumentácii a usudzovaní,
- v jednoduchých prípadoch vysloviť kontrapríklad všeobecných tvrdení,
- rozlíšiť nepodloţené tvrdenie v prípade, ţe má dostatok informácií,
ŠTANDARD KOMPETENCIÍ
dokáţe vyuţívať IKT pri vzdelávaní, kompetencia k celoţivotnému učeniu sa – učiť sa učiť
uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
dokáţe reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a
uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
dokáţe kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky vyuţívať,
kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové moţnosti, sociálne komunikačné
kompetencie
dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny
a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia,
efektívne vyuţíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, pouţíva odborný jazyk,
chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, zaloţenej na
vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti, kompetencie sociálne a personálne
dokáţe na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,
osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáţe tvorivo
prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,
dokáţe odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných
vzťahoch, kompetencie pracovné
dokáţe si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu
svojich cieľov,
je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
dokáţe inovovať zauţívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v
rámci práce, ale aj v kaţdodennom ţivote.
kompetencie občianske
uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy
demokracie,
vyváţene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,
je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného ţivota a zaujímať k nim stanoviská, aktívne
podporuje udrţateľnosť kvality ţivotného prostredia, kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote a v ţivote celej spoločnosti,
cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.
3. ročník
(3 hodiny týţdenne, 99 hodín za rok)
Prehľad tematických celkov a ich obsahu
Planimetria
Súmernosti, otočenie. Geometrické miesta bodov, konštrukcie. Meranie a odhady. Zhodnosť a podobnosť.
Štatistika
Č O JE OBSAHOM ŠTATISTIKY ( ŠTATISTIKA AKO SÚBOR METÓD , KTORÉ UMOŽŇUJÚ ROBIŤ ROZUMNÉ ROZHODNUTIA V
„ NEISTOTY “; VÝCHODISKO PRE PLÁNOVANIE , ORGANIZÁCIU ).
PRÍPADOCH
Š TATISTICKÝ SÚBOR , ROZSAH SÚBORU . Š TATISTICKÝ ZNAK A JEHO HODNOTA . P OČETNOSŤ A RELATÍVNA POČETNOSŤ PRE
JEDNOTLIVÉ HODNOTY ( INTERVALY HODNÔT ) ŠTATISTICKÉHO ZNAKU – FREKVENČNÉ TABUĽKY .
G RAFICKÉ SPRACOVANIE DÁT ( HISTOGRAM , KRUHOVÝ DIAGRAM , ČIAROVÉ GRAFY LOMENÉ A HLADKÉ ). P OUŽITIE VHODNÉHO
SOFTVÉRU ( NAPR . EXCEL) PRI GRAFICKOM SPRACOVANÍ DÁT . P OROVNÁVANIE HODNÔT ŠTATISTICKÉHO ZNAKU PRE RÔZNE
VÝBEROVÉ SÚBORY ( NAPR . CHLAPCI – DIEVČATÁ ), FORMULÁCIA HYPOTÉZ A ICH INTUITÍVNE HODNOTENIE .
Č O VYPOVEDAJÚ O SÚBORE STREDNÁ HODNOTA , MODUS , MEDIÁN , ROZPTYL . P OUŽITIE KALKULAČKY A POČÍTAČOVÉHO SOFTVÉRU
( NAPR . EXCEL) PRI ZÁKLADNÝCH ŠTATISTICKÝCH VÝPOČTOCH . VÁŽENÝ PRIEMER . P RÍKLADY SITUÁCIÍ , V KTORÝCH NIE JE
VHODNÉ POUŽITIE ARITMETICKÉHO PRIEMERU ( NAPR . PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ ).
Normálne rozdelenie (situácie, v ktorých je vhodné, resp. nevhodné jeho pouţitie). Percentily. Príklady iných rozdelení početností
(pravdepodobnosti).
Tematické
celky
Geometria a meranie
Obsah
Základné rovinné
geometrické útvary.
Výchovno-vzdelávacie
ciele
pozná základné vlastnosti
základných rovinných útvarov,
základné rovinné útvary vie v
jednoduchých prípadoch
skonštruovať,
Poţiadavky na vedomosti a zručnosti
pouţívať základné geometrické koncepty (symetria,
zhodnosť, podobnosť), spôsoby dvojrozmernej
reprezentácie priestoru (mapy, rezy, priemety) a
súradnicovú sústavu pri opise a analýze rovinných
a priestorových vzťahov, na základe toho rozvíjať
priestorovú predstavivosť a schopnosť orientácie v
priestore
Geometrické miesta
bodov, konštrukcie
v jednoduchých prípadoch
skonštruovať trojuholníky,
kruţnice, útvary pomocou
mnoţín bodov danej vlastnosti,
Meranie, odhady
pouţívať vzorce na výpočet
obsahu základných rovinných
útvarov vrátane jednoduchých
prípadov, keď je potrebné
niektoré údaje dopočítať z
ostatných údajov,
analyzovať charakteristické vlastnosti a vzájomné
vzťahy geometrických útvarov a prostredníctvom
geometrie rozvíjať matematickú argumentáciu,
jednoduché zručnosti riešenia problémov a pouţívanie
jednoduchých algoritmov
pouţiť vhodnú metódu, nástroje a vzorce pri určovaní
dĺţok, obsahov a objemov
vypočítať obsah rovinných
útvarov rozloţiteľných na
základné rovinné útvary,
Goniometria ostrého uhla
pouţiť geometriu pravouhlého
trojuholníka na výpočet veľkosti
uhlov a dĺţok strán,
- riešiť aplikované úlohy
pomocou trigoniometrie,
Zhodnosť a podobnosť.
zisťovať zhodnosť
trojuholníkov,
- pomocou zhodnosti odvodiť
ďalšie vzťahy,
- určiť, či sú dané trojuholníky
podobné,
- vyuţívať vzťahy medzi
zostrojiť obraz jednoduchého útvaru v zhodnom zobrazení
danom dvojicami odpovedajúcich si bodov,
- zobraziť útvar v osovej, stredovej súmernosti a otáčaní,
- zistiť pribliţné rozmery nedostupných útvarov pouţitím
podobnosti,
-
podobnými trojuholníkmi na
riešenie geometrických úloh,
- odvodiť Pytagorovu a
Euklidove vety, počítať dĺţky i
vzdialenosti pomocou týchto
viet,
Kombinatorika,
pravdepodobnosť,
štatistika
Štatistika.
pre daný štatistickú súbor určiť
hodnoty základných
štatistických parametrov,
- spoznať myšlienku aplikácie
štatistických hodnôt v praxi,
- zostaviť frekvenčné tabuľky,
- pouţiť vhodný softvér pri
grafickom spracovaní dát,
- porovnávať hodnoty
štatistického znaku pre rôzne
výberové súbory,
- formulovať hypotézy a
intuitívne ich hodnotiť,
- čo vypovedajú o súbore
stredná hodnota, modus, medián,
rozptyl, smerodajná odchýlka,
navrhnúť realizáciu (resp. realizovať) prieskum, graficky
ho spracovať a interpretovať,
- v jednoduchých prípadoch posúdiť, kedy výsledky
získané z výberového súboru sú relevantné.
rozumieť beţným štatistickým vyjadreniam
(prezentovaným napr. v médiách), vedieť takéto
vyjadrenia pouţívať a v jednoduchých situáciách
posúdiť správnosť alebo nesprávnosť interpretácie alebo
prezentácie štatistických údajov,
v rámci moţností porovnať dva súbory dát
čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát
Predmet: Informatika
Informatika rozširuje a prehlbuje ţiacke vedomosti zo základnej školy. Úlohou modernej školy je pripraviť ţiaka pre informačnú a vzdelanostnú
spoločnosť.
Učebné osnovy sú tvorené stupňovite, obsah je rozdelený do 5 tematických okruhov. Tomuto trendu bola podriadená aj tvorba učebníc, mnohé
z nich obsahujú aj CD.

Informácie okolo nás

Princípy fungovania IKT

Komunikácia prostredníctvom IKT

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Informačná spoločnosť.
Učebnice
Názov učebnice
1. Informatika - učebnica pre SŠ
2. Tvorivá informatika. Prvý zošit z programovania
3. Tvorivá informatika. Prvý zošit s internetom
4. Informatika pre SS - tém. zošit Práca s tabuľkami
5. Tvorivá inf. Prvý zošit s obrázkami + CD
6. Tvorivá inf. Prvý zošit o práci s textom + CD
7. Informatika okolo nás
8. Tvorivá inf. Prvý zošit o práci s číslami + CD
9. Informatika pre SS - tém. zošit Práca s internetom
10. Informatika pre SS - tém. zošit Práca s multimédiami
11. Informatika pre SS - tém. zošit Práca s textom
12. Informatika pre gymnázia - tém. zošit Práca s grafikou
13. Informatika pre gymnázia - tém. zošit Algoritmy s logom
1.


2.









Ciele predmetu:
Naučiť ţiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu
vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a
produktov.
Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) vo
vyučovaní
iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.
Výchovno-vzdelávací proces
Rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém.
Rozvíjať programátorské zručnosti.
Pracovať v prostredí beţných aplikačných programov
(nezávisle od platformy).
Naučiť sa efektívne vyhľadávať informácie.
Rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie
(spolupracovať v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom referovať).
Nadobúdať schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém, robiť závery).
Rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť .
Rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, pochopiť sociálne, etické a právne aspekty informatiky.
Rozvíjať komunikačné a prezentačné schopnosti ( aj v medzipredmetových vzťahov)
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové aj pre vyššie sekundárne vzdelávanie, nakoľko informatické vzdelávanie na
gymnáziu rozširuje učivo základnej školy a zároveň buduje základy informatiky ako vednej disciplíny. Pojem informácia, typy informácií
(textová, grafická, číselná, zvuková atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôleţité pre pochopenie mechanizmov pri
riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Ţiaci dokáţu prezentovať získané informácie, uchovávať a prenášať
medzi aplikáciami.
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje vyuţitiu nástrojov internetu na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na
riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Ţiaci sa oboznamujú so základnými pojmami internetu (adresa,
URL, poskytovateľ sluţieb, sluţby, server-klient, protokol, štandard), s počítačovou sieťou, so sluţbami internetu, neinteraktívnou
a interaktívnou komunikáciou, bezpečnosťou na internete.
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa ţiaci zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov
prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie, etapy riešenia problému (rozbor problému, algoritmus,
program, ladenie). Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, ţe ţiaci získajú algoritmické myslenie a schopnosť uvaţovať nad riešením
problémov pomocou IKT. Naučia sa uvaţovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a
mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a komunikačných technológií. Ţiaci by
sa mali zoznámiť s princípmi práce počítača, s časťami počítača von Neumannovského typu, so vstupnými a výstupnými zariadeniami a ich
parametrami. Majú zvládnuť základné vlastnosti a funkcie operačného systému a poznať rôzne druhy softvéru podľa oblastí jeho pouţitia. Ţiaci
sa oboznámia s počítačovou sieťou, jej architektúrou, rozdelením a spôsobmi pripojenia.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa venuje informatike v rôznych oblastiach. Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými
aspektmi informatiky. Oboznamuje s moţnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Ţiaci by sa mali oboznámiť s vyuţitím IKT v
najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti, pochopiť, ţe pouţívanie IKT si vyţaduje kritický a zvaţujúci postoj k dostupným informáciám.
Mali by sa oboznámiť s rôznymi moţnosťami vzdelávania s vyuţitím IKT.
Vzdelávací štandard – výstup za celý stupeň
INFORMÁCIE OKOLO NÁS
Obsahový štandard





Informatika.
Údaj, informácia, znalosť, jednotky informácie, digitalizácia, kódovanie. Písmo – forma kódovania. Číselné sústavy, prevody.
Komprimácia. Šifry. Reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky. Zber, spracovanie, prezentovanie informácie.
Textová informácia – kódovanie, jednoduchý, formátovaný dokument, štýl, aplikácie na spracovanie textov, pokročilé formátovanie –
hlavička, päta, štýly, automatický obsah.
Grafická informácia – rastrová, vektorová grafika; animovaná grafika, video, kódovanie farieb; grafické formáty; aplikácie na
spracovanie grafickej informácie.
Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy, triedenie,
vyhľadávanie, filtrovanie.




Zvuková informácia – formáty, aplikácie na nahrávanie, spracovanie, konverzie, prehrávanie.
Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu prezentácií - snímka, stránka, spôsoby tvorby prezentácií. Prezentácia informácií na webovej
stránke - Aplikácie na tvorbu webových stránok – hypertext, odkazy. Pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie.
Vstup a výstup informácie v závislosti od jej typu. Uchovávanie informácie – typy a limity zariadení.
Prenos informácií medzi aplikáciami.
Výkonový štandard













Vysvetliť význam pojmov údaj, informácia, digitalizácia, kódovanie, šifrovanie, komprimácia.
Poznať princípy kódovania rôznych typov informácie.
Vysvetliť princíp digitalizácie v závislosti od typu informácie.
Poznať princíp komprimácie dát, pouţívať komprimačný program.
Ovláda prevody medzi dvojkovou a desiatkovou číselnou sústavou.
Poznať druhy aplikácií na spracovanie informácií (podľa typu informácie) a charakterizovať ich typických predstaviteľov.
Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu informácie, vedieť zdôvodniť výber.
Efektívne pouţívať nástroje aplikácií na spracovanie informácií (podľa typu informácie).
Poznať a dodrţiavať základné pravidlá (formálne, estetické) a odporúčania spracovania rôznych typov informácií.
Spracovať informácie tak, aby sa nezníţila ich informačná hodnota a informácie boli prístupné, pouţiteľné a jasné.
Poznať vlastnosti (výhody, nevýhody) beţných formátov dokumentov v závislosti od typu informácie.
Demonštrovať moţnosti prenosu častí rôznych typov dokumentov medzi rôznymi aplikáciami.
Pouţiť jednoduché šifry.
PRINCÍPY FUNGOVANIA IKT
Obsahový štandard



Základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp práce počítača. Časti počítača von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné,
výstupné zariadenia. Typy vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení.
Softvér – rozdelenie podľa oblastí pouţitia. Operačný systém – základné vlastnosti a funkcie (spravovanie zariadení, priečinkov a
súborov).
Počítačová sieť– výhody, architektúra, rozdelenie sietí podľa rozľahlosti (spôsoby pripojenia).
Výkonový štandard

Vymenovať jednotlivé časti počítača von Neumannovského typu, poznať ich vyuţitie, princíp fungovania a význam.





Poznať pribliţné kapacity jednotlivých druhov pamätí a obmedzenia ich pouţitia.
Vymenovať a charakterizovať základné prídavné zariadenia.
Charakterizovať operačný systém a efektívne ho pouţívať.
Demonštrovať získavanie informácií o systéme, zariadeniach, priečinkoch a súboroch.
Vysvetliť činnosti operačného systému pri práci so súbormi a priečinkami.
KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM IKT
Obsahový štandard


Internet – história, základné pojmy (adresa, URL, poskytovateľ sluţieb, sluţby, server-klient, protokol, štandard). Počítačová sieť,
sieťové prvky.
Sluţby internetu. Neinteraktívna komunikácia – e-pošta, diskusné fórum, blog. Interaktívna komunikácia, IP telefónia. Web –
prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií. Netiketa. Bezpečnosť na internete. Sociálne siete. Web2. Digitálna televízia.
Výkonový štandard










Poznať princípy fungovania internetu (klient-server) a niektoré jeho sluţby.
Poznať moţnosti Web2.
Poznať princípy a demonštrovať pouţitie e-pošty na konkrétnom klientovi.
Poznať základné princípy a demonštrovať pouţitie interaktívnej komunikácie.
Vyuţívať sluţby webu na získavanie informácií.
Poznať rôzne spôsoby vyhľadávania informácie (index, katalóg)
Vytvoriť webovú prezentáciu vyuţitím sluţieb internetu.
Poznať a dodrţiavať pravidlá Netikety.
Poznať spôsoby ochrany počítača zapojeného v sieti a osoby na ňom pracujúcej.
Poznať internetové nástroje/sluţby e-spoločnosti.
POSTUPY, RIEŠENIE PROBLÉMOV , ALGORITMICKÉ MYSLENIE
Obsahový štandard


Problém. Algoritmus. Algoritmy z beţného ţivota. Spôsoby zápisu algoritmov.
Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, ladenie.

Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, chyby počas behu programu. Pojmy – príkazy (priradenie, vstup,
výstup), riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy , mnoţina operácií.
Výkonový štandard






Analyzovať problém, navrhnúť algoritmus riešenia problému, zapísať algoritmus v zrozumiteľnej formálnej podobe, overiť správnosť
algoritmu.
Riešiť problémy pomocou algoritmov, vedieť ich zapísať do programovacieho jazyka, hľadať a opravovať chyby.
Rozumieť hotovým programom, určiť vlastnosti vstupov, výstupov a vzťahy medzi nimi, vedieť ich testovať a modifikovať.
Riešiť úlohy pomocou príkazov s rôznymi obmedzeniami pouţitia príkazov, premenných, typov a operácií.
Pouţívať základné typy pouţívaného programovacieho jazyka
Rozpoznať a odstrániť syntaktické chyby, opraviť chyby vzniknuté počas behu programu, identifikovať miesta programu, na ktorých
môţe dôjsť k chybám počas behu programu.
INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ
Obsahový štandard


Informatika (pouţitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych oblastiach – administratíva, elektronická kancelária, vzdelávanie, šport, umenie,
zábava, virtuálna realita, e-spoločnosť. Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická dokumentácia. Riziká
informačných technológií – malvér (pojmy, detekovanie, prevencia); kriminalita. Etika a právo – autorské práva na softvér, licencia
(freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, Open source...).
E-learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania vyuţitím IKT
Výkonový štandard








Poznať súčasné trendy IKT, ich limity a riziká.
Poznať výhody a moţnosti e-vzdelávania a dištančného vzdelávania. Poznať moţnosti vyuţitia IKT v iných predmetoch.
Špecifikovať základné znaky informačnej spoločnosti, vymedziť kladné a záporné stránky informačnej spoločnosti.
Charakterizovať jednotlivé typy softvéru z hľadiska právnej ochrany (freeware, shareware, ...) a rozumieť, ako sa dajú pouţívať.
Chápať potrebu právnej ochrany programov.
Vysvetliť pojmy „licencia na pouţívanie softvéru“, „autorské práva tvorcov softvéru“, multilicencia.
Vymenovať jednotlivé typy softvérového pirátstva.
Charakterizovať činnosť počítačových vírusov, vysvetliť škody, ktoré môţe spôsobiť a princíp práce antivírusových programov,
demonštrovať ich pouţitie.

Poznať kultúrne, sociálne a zdravotné aspekty pouţívania počítačov a sluţieb internetu.
Teematické okruhy s počtom hodín na 3 ročníky
Informácie okolo nás
Skratka Téma
ION-1
 Informatika.
Hod.
4

Údaj, informácia, mnoţstvo informácie, znalosť, jednotky informácie. Zber, spracovanie, prezentovanie informácie. Písmo
– forma kódovania. Číselné sústavy, prevody. Reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky.
ION-2

Komprimácia. Šifry.
2
ION-3a

Textová informácia – kódovanie, jednoduchý, formátovaný dokument, štýl, aplikácie na spracovanie textov, pokročilé
formátovanie – hlavička, päta, štýly, automatický obsah.
6
ION-3b

Grafická informácia – digitalizácia obrazu, rastrová, animovaná grafika, kódovanie farieb; grafické formáty; aplikácie na
spracovanie grafickej informácie. Tvorba animácií
4
ION-3c

Grafická informácia – vektorová grafika; grafické formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie.
6
ION-3d

Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy,
triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie.
6
ION-3e

Zvuková informácia – digitalizácia zvuku, formáty, aplikácie na nahrávanie, spracovanie, konverzie, prehrávanie.
2
ION-3f

Grafická informácia – digitalizácia videa, animovaná grafika, video, formáty; aplikácie na spracovanie videa.
2
ION-4a

Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu prezentácií - snímka, stránka, spôsoby tvorby prezentácií. Uloţenie prezentácie 5
ako web stránky. Pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie.
ION-4b

Prezentácia informácií na webovej stránke. Aplikácie na tvorbu webových stránok – hypertext, odkazy. Zásady tvorby web 5
stránky.
Spolu:
42
Princípy fungovania IKT
Skratka Téma
PFI-1a
Základné pojmy – hardvér, softvér.
Hodiny
2
Počítač – princíp práce počítača. Časti počítača von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné, výstupné zariadenia. Typy
vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení.
PFI-1b Počítačová sieť – výhody, architektúra, rozdelenie sietí podľa rozľahlosti (spôsoby pripojenia).
PFI-2
2
Softvér – rozdelenie podľa oblastí pouţitia.
Operačný systém – základné vlastnosti a funkcie (spravovanie zariadení, priečinkov a súborov).
2
Spolu:
6
Komunikácia prostredníctvom IKT
Skratka Téma
Hodiny
KOM-1
Internet – história, základné pojmy (adresa, URL, poskytovateľ sluţieb, sluţby, server-klient, protokol, štandard).
Počítačová sieť, sieťové prvky.
4
KOM-2a Sluţby internetu.
Neinteraktívna komunikácia – e-pošta. Interaktívna komunikácia.
Web – prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií.
3
KOM-2b Sluţby internetu.
Neinteraktívna komunikácia – diskusné fórum, blog.
Interaktívna komunikácia, IP telefónia. Web2. Digitálna televízia.
1
KOM-3
Netiketa. Bezpečnosť na internete. Sociálne siete.
2
Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie
Skratka Téma
Hodiny
PRG-1
Problém.
Algoritmus. Algoritmy z beţného ţivota. Spôsoby zápisu algoritmov.
Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, zápis algoritmu, ladenie.
8
PRG-2
Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, ladenie.
8
PRG-3
Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby,
chyby počas behu programu.
Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), premenné, typy, mnoţina operácií.
Programovací jazyk – riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly),
premenné, typy, mnoţina operácií.
16
Informačná spoločnosť
Téma
Hodiny
Skratka
Informatika (pouţitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych oblastiach – administratíva, elektronická kancelária, vzdelávanie, šport, 3
ISP-1
umenie, zábava, virtuálna realita, e-spoločnosť.
E-learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania vyuţitím IKT
Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická dokumentácia.
ISP-2
Riziká informačných technológií – malvér (pojmy, detekovanie, prevencia); kriminalita.
Etika a právo – autorské práva na softvér, licencia (freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, Open source...).
Priebeţné témy:

Vstup a výstup informácie v závislosti od jej typu.

Uchovávanie informácie – typy a limity zariadení.

Prenos informácií medzi aplikáciami

Bezpečnosť na internete

Netiketa
Zásady a odporúčania

Začať praktickým zvládnutím základných aplikácií, práce s internetom a elektronickou poštou

Následné alebo súbeţné zvládnutie základných pojmov a pouţívanie správnej terminológie

Práca s textom a prezentáciou s moţnosťou vyuţitia v iných predmetoch – 1. ročník
3
Tematický plán pre I. ročník gymnázia (SŠ)
(1 HODINA TÝŢDENNE, 33 HODÍN POČAS ŠK. ROKA)
Téma
Skratka
Hodiny
Úvod
o Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, vnútorný poriadok učební.
1
PFI-1a
o Základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp práce počítača. Časti počítača von Neumannovského typu, ich
klasifikácia. Vstupné, výstupné zariadenia. Typy vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení.
o Počítačová sieť – výhody, architektúra, rozdelenie sietí podľa rozľahlosti (spôsoby pripojenia).
2
PFI-1b
PFI-2
ION-1
o Softvér – rozdelenie podľa oblastí pouţitia. Operačný systém – základné vlastnosti a funkcie (spravovanie zariadení,
priečinkov a súborov).
o Informatika.
2
2
o Údaj, informácia, mnoţstvo informácie, znalosť, jednotky informácie. Zber, spracovanie, prezentovanie informácie. Písmo
– forma kódovania. Číselné sústavy, prevody. Reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky.
ION-3a
o Textová informácia – kódovanie, jednoduchý, formátovaný dokument, štýl, aplikácie na spracovanie textov, pokročilé
formátovanie – hlavička, päta, štýly, automatický obsah.
7
KOM-1
o Internet – história, základné pojmy (adresa, URL, poskytovateľ sluţieb, sluţby, server-klient, protokol, štandard).
Počítačová sieť, sieťové prvky.
4
KOM-2a
KOM-2b
o Sluţby
internetu.
Neinteraktívna
komunikácia
–
e-pošta,
diskusné fórum, blog. Interaktívna komunikácia, IP telefónia. Web – prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie
informácií. Web2. Digitálna televízia.
3
ION-3b
o Grafická informácia – digitalizácia obrazu a videa, rastrová, animovaná grafika, video, kódovanie farieb; grafické formáty;
4
ION-3f
aplikácie na spracovanie grafickej informácie.
o Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu prezentácií - snímka, stránka, spôsoby tvorby prezentácií.
5
ION-4a
o Samostatná práca na projekte
3
o Spolu:
33
Tematický plán pre II. ročník gymnázia (SŠ)
(1 HODINA TÝŽDENNE, 33 HODÍN POČAS ŠK . ROKA)
Mesiac
IX
Téma
Skratka
Hodiny
Úvod
o
Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, vnútorný poriadok učební
1
ION-2
o
o
Komprimácia.
Šifry.
2
ION-3c
o
Grafická informácia – vektorová grafika; grafické formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie.
4
ION-3c
o
Grafická informácia – vektorová grafika; grafické formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie.
1
ISP-1
o
Informatika (pouţitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych oblastiach – administratíva, elektronická kancelária, vzdelávanie,
šport, umenie, zábava, virtuálna realita, e-spoločnosť. E-learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania vyuţitím IKT
Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická dokumentácia.
3
X
XI
o
XII
ION-3d
o
Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy,
triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie.
3
I
ION-3d
o
Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy,
triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie.
3
II
PRG-1
o
Problém. Algoritmus. Algoritmy z beţného ţivota. Spôsoby zápisu algoritmov. Etapy riešenia problému – rozbor
problému, algoritmus, zápis algoritmu, ladenie.
3
III
PRG-1
o
Problém. Algoritmus. Algoritmy z beţného ţivota. Spôsoby zápisu algoritmov. Etapy riešenia problému – rozbor
problému, algoritmus, zápis algoritmu, ladenie.
4
PRG-1
o
Problém. Algoritmus. Algoritmy z beţného ţivota. Spôsoby zápisu algoritmov. Etapy riešenia problému – rozbor
1
problému, algoritmus, zápis algoritmu, ladenie.
IV
PRG-2
o
Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, ladenie.
2
V
PRG-2
o
Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, ladenie.
3
VI
PRG-2
o
Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, chyby počas behu programu. Pojmy – príkazy
(priradenie, vstup, výstup), premenné, typy, mnoţina operácií.
3
Spolu:
33
Tematický plán pre III. ročník gymnázia (SŠ)
(1 HODINA TÝŽDENNE, 33 HODÍN POČAS ŠK . ROKA)
Mesiac
Téma
Skratka
Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, vnútorný poriadok učební
Hodiny
Úvod
o
IX
ION-1
o Informatika.
o Údaj, informácia, mnoţstvo informácie, znalosť, jednotky informácie. Zber, spracovanie, prezentovanie
informácie. Písmo – forma kódovania. Číselné sústavy, prevody. Reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky.
X
ION-3e
o
Zvuková informácia – digitalizácia zvuku, formáty, aplikácie na nahrávanie, spracovanie, konverzia, prehrávanie.
4
XI
ION-3f
o
Grafická informácia – digitalizácia videa, animovaná grafika, video, formáty, aplikácie na spracovanie videa.
4
XII
ION-4b
o
Prezentácie informácií na webovej stránke. Aplikácie na tvorbu webových stránok – hypertext, odkazy. Zásady tvorby
web
3
I
ION-4b
o
2
KOM-3
o
Prezentácie informácií na webovej stránke. Aplikácie na tvorbu webových stránok – hypertext, odkazy. Zásady tvorby
web
Netiketa. Bezpečnosť na internete. Sociálne siete
II
PRG-3
o
Programovací jazyk – riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, mnoţina operácií
3
III
PRG-3
o
Programovací jazyk – riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, mnoţina operácií
4
IV
PRG-3
o
Programovací jazyk – riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, mnoţina operácií
3
V
PRG-3
o
Programovací jazyk – riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, mnoţina operácií
3
VI
PRG-3
o
Programovací jazyk – riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, mnoţina operácií
3
1
2
1
Spolu:
33
Etická výchova
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k
človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s
poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale záţitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných
noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre ţivot v tom zmysle, aby raz ako dospelí
prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráţa v morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov.
Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená
komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a
učenia.
Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je












umoţniť ţiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje
a spôsobilosti
ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u ţiakov základné etické postoje a spôsobilosti,
osvojené na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba
a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atď.,
umoţniť ţiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi
hodnotami a normami
vysvetliť ţiakom princípy náboţenskej i nenáboţenskej etiky, ukázať im cestu
k pochopeniu a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spoluţiakov
vysvetliť ţiakom dôleţité hodnoty a etické normy, súvisiace so ţivotom a zdravím,
rodinným ţivotom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým ţivotom a prácou
v povolaní, posilniť u ţiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre
 zodpovednosť
 pomocou záţitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania
 s kaţdodenným ţivotom umoţniť ţiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti,
 súvisiace s uvedenými hodnotami a normami.
Obsah
I. ročník, 1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne
Výkonový štandard
Ciele
Umoţniť ţiakom na
primeranej úrovni
pomenovať a vysvetliť
základné etické postoje
a spôsobilosti
Ďalej rozvíjať a
zdokonaľovať u ţiakov
základné etické postoje
a spôsobilosti, osvojené
na základnej škole, ako
sú sebaovládanie,
pozitívne hodnotenie
seba a druhých,
komunikačné zručnosti,
tvorivé riešenie
medziľudských vzťahov
Tematický celok
Témy
Komunikácia
Nadviazanie, udrţovanie a
ukončenie rozhovoru.
Vyjadrenie pozitívnych a
negatívnych citov. Empatia a
asertivita v komunikácii.
Zdravá a nezdravá kritickosť.
Tvorivé riešenie medziľudských
vzťahov prostredníctvom úcty k
iným
a otvorenej komunikácie.
Komunikácia ako prostriedok
prosociálneho správania.
Obsahový
štandard
vie vysvetliť pravidlá začatia,
udrţania a ukončenia rozhovoru
- pozná pravidlá kultivovaného
Vyjadrovania citov
Dôstojnosť ľudskej osoby
Poznanie svojich silných a
slabých stránok.
Sebaovládanie a sebavýchova.
Pozitívne hodnotenie druhých,
umenie hľadať prijateľný
kompromis. Pochopenie a
akceptovanie ľudí, ktorí majú iný
svetonázor. Ľudská dôstojnosť a
náboţenská etika.
Rešpekt a úcta k iným rasám,
etnikám, handicapovaným ľuďom
- vie vysvetliť pôvod dôstojnosti
ľudskej osoby
- vie zdôvodniť akceptáciu omylu,
iného názoru, iného ţivotného
štýlu v rámci úcty k osobe
Socio-afektívny
chápe dôleţitosť
empatie v komunikácii
- chápe a akceptuje
zásady kultivovaného
vyjadrovania citov
Konatívny
- je schopný začať,
udrţať i ukončiť
rozhovor
- je schopný
kultivovane
vyjadrovať svoje
city
-chápe svoje silné
a slabé stránky a má
povedomie vlastnej
hodnoty a hodnoty
iných
- sebaovládanie
hodnotí ako jeden
z prvkov sebaúcty
-v správaní
prejavuje rešpekt a
úctu voči osobám
iného svetonázoru,
inej sexuálnej
orientácie, voči
iným rasám
a etnikám – voči
kaţdej ľudskej
osobe
Vysvetliť ţiakom dôleţité
hodnoty a etické normy,
súvisiace so ţivotom
a zdravím, rodinným
ţivotom, rodičovstvom
a sexualitou, posilniť
u ţiakov rozvíjanie
morálneho úsudku
a zmyslu pre
zodpovednosť
Etika sexuálneho ţivota
Počatie a prenatálny ţivot.
Zdrţanlivosť a vernosť ako
optimálna prevencia pohlavne
prenosných chorôb a AIDS,
odporúčaná WHO. Dôsledky
predčasného sexuálneho
ţivota, prirodzené a umelé
metódy regulácie počatia,
hodnota ľudského ţivota, mravný
dopad promiskuitného
ţivota, pornografie na človeka.
- pozná a vie prezentovať zásady
etiky sexuálneho ţivota
- pozná metódy regulácie počatia
a vie ich vysvetliť
- vie vysvetliť príčiny a dôsledky
pohlavných chorôb a AIDS
- chápe, ţe aj sexuálny
ţivot musí byť
integrovaný do
zdravého ţivotného
štýlu, preto je v ňom k
potrebné akceptovať
etické prvky ako
zodpovednosť,
sebaovládanie,
sebaúctu- úctu k iným
-v oblasti sexuality
sa prejavuje
zodpovedne
- vo vzťahoch
s osobami
opačného pohlavia
je rozváţny
Obsah
II. ročník, 1 hodiny týţdenne, 33 hodín ročne
Ciele
Ďalšie rozvíjanie a
zdokonaľovanie
základných etických
postojov a spôsobilostí
ţiakov osvojených na
základnej škole.
Pomocou záţitkových
metód, nácviku a
prepojenia osvojeného
Tematický celok
Témy
Dobré vzťahy v rodine
Rodinné spoločenstvo a ja.
Očakávania mojich rodičov a
ich
kompatibilita s mojimi
očakávaniami. Pochopenie
ţivota mojich rodičov a
súrodencov a z toho
vyplývajúce korigovanie
alebo
upevnenie správania.
Fungujúca rodina a
prevencia
voči
kriminalite
a
závislostiam.
Filozofické
zovšeobecnenie
dosiaľ osvojených
Obsahový štandard
- pozná a vie vysvetliť dôleţitosť
rodiny pre ţivot človeka
- vie vysvetliť jej funkcie
- vie vysvetliť termíny hodnota a
norma a ich vzťah
- pozná mravné aspekty
Výkonový štandard
Socio-afektívny
-chápe svoje miesto
v rodine a svoj podiel na jej
dobrách i zlyhávaniach
- chápe ţivot svojich rodičov
a súrodencov
- usiluje sa o pozitívny vzťah
k starým rodičom
a širšej rodine
Konatívny
- je schopný konštruktívneho
dialógu s rodičmi a
súrodencami
- pozitívne participuje na
ţivote rodiny
- chápe súvislosti medzi
normou a hodnotou a je
ochotný dodrţiavať
- v správaní je prítomný
hodnotový rámec
- angaţuje sa za spoločné
správania
s kaţdodenným ţivotom
umoţniť ţiakom osvojiť
si základné postoje a
spôsobilostí, súvisiace s
uvedenými hodnotami a
normami.
Umoţniť ţiakom na
primeranej úrovni
vysvetliť
základné etické pojmy
a hodnoty (zamestnanie,
povolanie, profesijná
etika, etický kódex
zamestnanca,
súťaţivosť,
kooperácia, pravidlá „fair
play“).
etických
zásad
Súvislosť medzi hodnotami
a mravnými normami, medzi
právnymi a mravnými
normami.
Svedomie, rozvíjanie
morálneho
úsudku. Česť, pravda,
poznanie
a kultúra ako etická hodnota.
Mravné aspekty národného
uvedomenia a
demokratického
občianstva. Význam
prosociálnych vzorov pre
výchovu v jednotlivých
kultúrach.
Etika práce, etika a
ekonomika
Zamestnanie a povolanie,
práca
a odpočinok. Profesijná
etika.
Etické hodnoty súťaţivosti
a spolupráce. Pravidlá „fair
play“
v ekonomicko-pracovných
vzťahoch. Etický kódex
zamestnanca. Prosociálne
správanie ako vedomé
vytváranie dobrých vzťahov
na
pracovisku.
demokratického občianstva
a význam prosociálnych vzorov
pre výchovu v jednotlivých
kultúrach
všeobecne akceptovateľné
mravné normy
dobro
- vie vysvetliť pojem profesijná
etika a jej zásady
- pozná pojem „etický kódex
zamestnanca“ a vie ho vysvetliť a
uviesť
príklady jeho zásad
- chápe dôleţitosť
profesijnej etiky
- rozumie hodnotám
súťaţivosti a kooperácie na
pracovisku
- je pripravený vytvárať
dobré vzťahy na pracovisku
- pri spoločnej práci v škole
Rešpektuje pravidlá „fair play“
- je schopný rešpektovať
autoritu
- k zadaným úlohám sa stavia
zodpovedne
- na dodrţanie slova vynaloţí
osobnú snahu i
námahu
Učebné osnovy predmetu náboţenská výchova
Názov a adresa školy
Spojená škola T. Ševčenka
Sládkovičova 4, 080 01 Prešov
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A
Dĺţka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Názov predmetu
NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA
Časový rozsah výučby
1 hodina týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Ročník
Kód a názov učebného odboru
Vyučovací jazyk
prvý, druhý
Ukrajinský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďţe človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboţenská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.
Vyučovací predmet náboţenská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie, svedomie, náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav
náboţenského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára
pre neho moţnosť ţivota s Cirkvou.
Vyučovanie predmetu na stredných školách nadväzuje na vyučovanie náboţenskej výchovy na základných školách. Na strednej škole sa dáva dôraz
na hlbšie a komplexnejšie porozumenie, kritické reflektovanie, aplikáciu poznatkov a vedomie vlastnej identity. Celé vyučovanie prispieva k zrelosti ţiakov
a dovoľuje im celistvejšie pochopiť realitu.
Vyučovací predmet náboţenská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie ţiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia
s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný ţivot i pre ţivot spoločnosti. Náboţenská výchova je
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí ţiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom ţijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umoţňuje ţiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej
spoločenskej diskusie. Učí ţiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú
spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboţenská výchova umoţňuje ţiakom:
formulovať otázky týkajúce sa základných ţivotných hodnôt, postojov a konania
konfrontovať ich s vedecky a náboţensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
hľadať svoju vlastnú ţivotnú hodnotovú orientáciu
formovať svedomie
spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu
uvedomiť si dôleţitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj
prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu ţivota
rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových
kompetencií ţiakov, ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboţenská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto
predmetových kompetencií:
kompetencie k učeniu sa - ţiak pre efektívne učenie vyberá a vyuţíva vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje a riadi vlastné učenie, vníma
udalosti svojho ţivota a spracováva ich ako ţivotnú skúsenosť, t.j. na základe reflexie preţitých udalostí je schopný transformovať svoje konanie
v budúcnosti,
kompetencie k riešeniu problémov – ţiak vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému, samostatne rieši problém s dôrazom
na etický princíp k druhým ľuďom a k ţivotnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritériá pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení
s ohľadom na učenie cirkvi, ţiak robí uváţené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov, ţiak chápaním vlastnej tradície a
chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich ľudí predchádza konfliktom a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného
konania,
komunikačné kompetencie – ţiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstiţne, súvisle a kultivovane, ţiak sa účinne
zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje, získané komunikačné zručnosti vyuţíva k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému
súţitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi, ţiak objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch
a slávnostiach,
sociálne a interpersonálne kompetencie – ţiak účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne
ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce, podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom kolektíve, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských
vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu poţiada, prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať
s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, angaţuje sa a vo svojom ţivote uskutočňuje humánne princípy v duchu solidarity a lásky,
uvedomuje si je silné a slabé stránky, ktoré vníma ako svoje rozvojové moţnosti, ţiak si vytvára pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a
samostatný rozvoj, ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a váţil si sám seba,
občianske kompetencie – ţiak rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo, rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váţi si ich
vnútorné hodnoty, je otvorený kultúrnej etnickej a náboţenskej rôznorodosti, ţiak pozná spoločné základy viery aj špecifiká kresťanských cirkví a je pripravený
v ekumenickom duchu s nimi spolupracovať, ţiak rozumie rozdielom a spoločným prvkom v učení svetových náboţenstiev a postoj vzájomnej tolerancie
vníma ako základnú zásadu svojho konania, ţiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti a akceptuje skutočnosť existencie objektívnej pravdy, ţiak si
uvedomuje svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, Dekalóg (IV- X) vníma ako
spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu medziľudských vzťahov,
pracovné kompetencie – ţiak si dokáţe stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje
k uskutočneniu svojich cieľov, ţiak vníma prácu nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú ţivotnú úroveň, ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej
budúcnosti pre ľudí a pre svet,
kultúrne kompetencie – ţiak si osvojí tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva (obraz, literatúra, stavba, hudba, literárne ţánre), vníma
ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície, ţiak cez umelecké diela rozvíja chápanie biblického textu a jeho posolstva, ţiak nadobudne
zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám,
existenciálne kompetencie – ţiak akceptuje existenciu nemennej pravdy, ţiak uznáva hodnotu individuálneho ľudského ţivota, objavuje zmysel ţivota,
preberá sebariadenie, zodpovednosť za sebaurčenie, ţiak rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu
ţivota a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku, ţiak je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manţelstva, rodiny/, chápe význam
manţelstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti, ţiak sa dokáţe konfrontovať s vlastnou vinou, je otvorený pre kresťanský
pohľad na vinu a odpustenie, ţiak aplikuje vo svojom ţivote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality, je otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo svojom
ţivote.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete náboţenská výchova vyuţívame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú:
Kompetencie k učeniu sa:
-
rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrovať náboţenský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho
celkového vzťahu k svetu, súbeţne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito
odbormi aj v ďalšom ţivote
Komunikačné kompetencie :
-
porozumieť rôznym textom; poetickým, obrazným a náboţenským, porovnať ich s inými druhmi textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich
krásu a reflektovať rôznosť významov ich posolstva
vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať schopnosť neverbálnej komunikácie
Kompetencie k riešeniu problémov:
-
rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej diskusii a kladením filozofických otázok
hľadať kritériá pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia s dôrazom na etický prístup k ľuďom a k ţivotnému prostrediu
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
-
pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša kooperatívny spôsob práce
prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej pri
vytváraní vlastného sebaobrazu
Občianske kompetencie:
-
porozumením postojov inak náboţensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboţenstiev
budovať postoj tolerancie
prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať nielen príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim
kresťanským postojom zasadili o ich nápravu
postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah ako aj vzťah k Boţej autorite
Pracovné kompetencie:
-
chápaním dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu, rozvíjať zdravý postoj k poţiadavkám na výkon zo strany súčasnej spoločnosti
Kultúrne kompetencie:
-
prezentáciou obsahov svetových náboţenstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu porozumieť vzájomnému vzťahu náboţenstva a kultúry
integrovať náboţenský rozmer ţivota do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom a súčasnom prejave
Existenciálne kompetencie:
-
prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túţbu po prekročení všednej kaţdodennej ohraničenosti svojho ţivota
smerom k transcendentnu
filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie ţivotného zmyslu a byť otvorený pre jeho
transcendentnú hĺbku
-
filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať význam kresťanského pohľadu na hranice človeka – utrpenie a smrť, otvoriť sa pre moţnosti ich
prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera
Stratégia vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie
stanovených cieľov a kľúčových kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí ţiakov
a materiálneho vybavenia.
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Ročník prvý
Stratégia vyučovania
Názov tematického celku
Metódy
Hľadanie cesty
Formy práce
Motivačné metódy (rozprávanie, rozhovor, motivačný
problém, demonštrácia)
Frontálna výučba
Expozičné metódy (rozprávanie, rozhovor, demonštrácia
obrazov, manipulácia s predmetmi)
Skupinová práca ţiakov
Problémové metódy (heuristická, projektová)
Práca s knihou
Aktivizujúce metódy (diskusia, situačná, inscenačná,
didaktické hry, kooperatívne vyučovanie, dramatizácia,
simulácia, kompozícia)
Demonštrácia a pozorovanie
Fixačné metódy (metóda opakovania a precvičovania)
Boh v ľudskom tele
Motivačné metódy (rozprávanie, rozhovor, motivačný
problém, demonštrácia)
Frontálna výučba
Expozičné metódy (rozprávanie, rozhovor, demonštrácia
obrazov, manipulácia s predmetmi)
Skupinová práca ţiakov
Problémové metódy (heuristická, projektová)
Práca s knihou
Aktivizujúce metódy (diskusia, situačná, inscenačná,
didaktické hry, kooperatívne vyučovanie, dramatizácia,
simulácia, kompozícia)
Demonštrácia a pozorovanie
Fixačné metódy (metóda opakovania a precvičovania)
Byť človekom
Motivačné metódy (rozprávanie, rozhovor, motivačný
problém, demonštrácia)
Frontálna výučba
Expozičné metódy (rozprávanie, rozhovor, demonštrácia
obrazov, manipulácia s predmetmi)
Skupinová práca ţiakov
Problémové metódy (heuristická, projektová)
Práca s knihou
Aktivizujúce metódy (diskusia, situačná, inscenačná,
didaktické hry, kooperatívne vyučovanie, dramatizácia,
simulácia, kompozícia)
Demonštrácia a pozorovanie
Fixačné metódy (metóda opakovania a precvičovania)
Na ceste k osobnosti – šance a riziká
Motivačné metódy (rozprávanie, rozhovor, motivačný
problém, demonštrácia)
Frontálna výučba
Expozičné metódy (rozprávanie, rozhovor, demonštrácia
obrazov, manipulácia s predmetmi)
Skupinová práca ţiakov
Problémové metódy (heuristická, projektová)
Práca s knihou
Aktivizujúce metódy (diskusia, situačná, inscenačná,
didaktické hry, kooperatívne vyučovanie, dramatizácia,
simulácia, kompozícia)
Demonštrácia a pozorovanie
Fixačné metódy (metóda opakovania a precvičovania)
Boh a človek
Motivačné metódy (rozprávanie, rozhovor, motivačný
problém, demonštrácia)
Frontálna výučba
Expozičné metódy (rozprávanie, rozhovor, demonštrácia
obrazov, manipulácia s predmetmi)
Skupinová práca ţiakov
Problémové metódy (heuristická, projektová)
Práca s knihou
Aktivizujúce metódy (diskusia, situačná, inscenačná,
didaktické hry, kooperatívne vyučovanie, dramatizácia,
simulácia, kompozícia)
Demonštrácia a pozorovanie
Fixačné metódy (metóda opakovania a precvičovania)
Človek v spoločenstve
Motivačné metódy (rozprávanie, rozhovor, motivačný
problém, demonštrácia)
Frontálna výučba
Expozičné metódy (rozprávanie, rozhovor, demonštrácia
obrazov, manipulácia s predmetmi)
Skupinová práca ţiakov
Problémové metódy (heuristická, projektová)
Práca s knihou
Aktivizujúce metódy (diskusia, situačná, inscenačná,
didaktické hry, kooperatívne vyučovanie, dramatizácia,
simulácia, kompozícia)
Demonštrácia a pozorovanie
Fixačné metódy (metóda opakovania a precvičovania)
Ročník druhý
Názov tematického celku
1. Moje hodnoty
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Motivačná - rozprávanie, rozhovor, motivačný problém, Frontálna výučba
motivačná demonštrácia
Expozičná - výklad, rozhovor, demonštračná metóda, Individuálna práca ţiakov
manipulácia s predmetmi
Skupinová práca ţiakov
Problémová - heuristická, projektová
Aktivizujúca - diskusia, filozofická diskusia, situačná
metóda, inscenačná, didaktické hry, simulácia
Fixačná - metóda opakovania a precvičovania
Práca so Svätým písmom
Práca s obrazom
Práca s papierom
Práca s textom
2. Hodnoty ţivota
Motivačná - rozprávanie, rozhovor, motivačný problém, Frontálna výučba
motivačná demonštrácia
Expozičná - výklad, rozhovor, demonštračná metóda, Individuálna práca ţiakov
manipulácia s predmetmi
Problémová - heuristická, projektová
Skupinová práca ţiakov
Aktivizujúca - diskusia, filozofická diskusia, situačná metóda,
inscenačná, didaktické hry, simulácia
Práca so Svätým písmom
Fixačná - metóda opakovania a precvičovania
Práca s textom
Práca s obrazom
Práca s papierom
3. Šírenie kresťanských hodnôt v Európe
Motivačná - rozprávanie, rozhovor, motivačný problém, Frontálna výučba
motivačná demonštrácia
Expozičná - výklad, rozhovor, demonštračná metóda, Individuálna práca ţiakov
manipulácia s predmetmi
Problémová - heuristická, projektová
Skupinová práca ţiakov
Aktivizujúca - diskusia, filozofická diskusia, situačná metóda,
Práca so Svätým písmom
inscenačná, didaktické hry, simulácia
Fixačná - metóda opakovania a precvičovania
Práca s obrazom
Práca s textom
Práca s mapou
4. Kresťanské hodnoty v spoločnosti
Motivačná - rozprávanie, rozhovor, motivačný problém, Frontálna výučba
motivačná demonštrácia
Expozičná - výklad, rozhovor,
manipulácia s predmetmi
demonštračná
metóda, Individuálna práca ţiakov
Problémová - heuristická, projektová
Aktivizujúca - diskusia, filozofická diskusia, situačná metóda,
inscenačná, didaktické hry, simulácia
Skupinová práca ţiakov
Práca s obrazom
Fixačná - metóda opakovania a precvičovania
Práca so Svätým písmom
Práca s textom
Práca s papierom
5. Pramene plnohodnotného ţivota
Motivačná - rozprávanie, rozhovor, motivačný problém, Frontálna výučba
motivačná demonštrácia
Expozičná - výklad, rozhovor,
manipulácia s predmetmi
demonštračná
metóda, Individuálna práca ţiakov
Problémová - heuristická, projektová
Aktivizujúca - diskusia, filozofická diskusia, situačná metóda,
inscenačná, didaktické hry, simulácia
Skupinová práca ţiakov
Práca so Svätým písmom
Fixačná - metóda opakovania a precvičovania
Práca s obrazom
Práca s textom
6. Plnosť ţivota
Motivačná - rozprávanie, rozhovor, motivačný problém, Frontálna výučba
motivačná demonštrácia
Expozičná - výklad, rozhovor,
manipulácia s predmetmi
demonštračná
metóda, Individuálna práca ţiakov
Problémová - heuristická, projektová
Aktivizujúca - diskusia, filozofická diskusia, situačná metóda,
inscenačná, didaktické hry, simulácia
Skupinová práca ţiakov
Práca so Svätým písmom
Fixačná - metóda opakovania a precvičovania
Práca s obrazom
Práca s textom
Učebné zdroje
Ročník prvý
Názov tematického celku
Hľadanie cesty
Odborná literatúra
Didaktická technika
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
prvý ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“,
vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým
centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi, 2008.
Video, CD prehrávač, Audio
prehrávač
Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi,
Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Tabuľa
ORENDÁČ, Peter a i.: Metodická príručka výchovy
k láske a čistote pre II. stupeň
Materiálne výučbové
prostriedky
Obrázky, meditačné obrazy,
symboly (svieca, kríţ, kamene,
látky atď.)
Ďalšie zdroje (internet,
kniţnica,...)
Internet, kniţnica, CD - hudba
ZŠ a 1. - 2. ročník SŠ. Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 1999.
Boh v ľudskom svete
Byť človekom
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
prvý ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“,
vydanú katechetickým centrom, n.o. v Spišskej
Novej Vsi, 2008.
Video, CD prehrávač, Audio
prehrávač
Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi,
Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Tabuľa
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
prvý ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“,
vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým
centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi, 2008.
Video, CD prehrávač, Audio
prehrávač
Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi,
Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Tabuľa
Obrázky, symboly (svieca, kríţ,
kamene, látky atď.)
Internet, kniţnica, CD - hudba
Obrázky, symboly (svieca, kríţ,
kamene, látky atď.)
Internet, kniţnica, CD - hudba
Obrázky, meditačné obrazy,
symboly (svieca, kríţ, kamene,
látky atď.)
Internet, kniţnica, CD - hudba
ORENDÁČ, Peter a i.: Metodická príručka výchovy
k láske a čistote pre II. stupeň
ZŠ a 1. - 2. ročník SŠ. Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 1999.
Na ceste
k osobnosti – šance a riziká
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
prvý ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“,
vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým
centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi, 2008.
Video, CD prehrávač, Audio
prehrávač
Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi,
Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Tabuľa
Boh a človek
Človek
v spoločenstve
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
prvý ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“,
vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým
centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi, 2008.
Video, CD prehrávač, Audio
prehrávač
Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi,
Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Tabuľa
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
prvý ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“,
vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým
centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi, 2008.
Video, CD prehrávač, Audio
prehrávač
Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi,
Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Tabuľa
Obrázky, meditačné obrazy,
symboly (svieca, kríţ, kamene,
látky atď.)
Internet, kniţnica, CD - hudba
Obrázky, meditačné obrazy,
symboly (svieca, kríţ, kamene,
látky atď.)
Internet, kniţnica, CD - hudba
ORENDÁČ, Peter a i.: Metodická príručka výchovy
k láske a čistote pre II. stupeň
ZŠ a 1. - 2. ročník SŠ. Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 1999.
Ročník druhý
Názov tematického celku
Moje hodnoty
Odborná literatúra
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
druhý ročník stredných škôl "Hodnoty a
rozhodnutia", Spišská Nová Ves: Katechetické
centrum n.o., 2008
Sväté písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi Dokumenty katolíckej
cirkvi ORENDÁČ, P. a i.: Metodická príručka
výchovy k láske a čistote pre II. stupeň ZŠ a 1. - 2,
ročník SŠ, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška,
1999
Didaktická technika
Dataprojektor
Videotechnika
PC
Materiálne výučbové
prostriedky
Tabuľa
Ďalšie zdroje (internet,
kniţnica,...)
Internet
CD - hudba
Kniţnica
Hodnoty ţivota
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
druhý ročník stredných škôl "Hodnoty a
rozhodnutia", Spišská Nová Ves: Katechetické
centrum n.o., 2008
Sväté písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi Dokumenty katolíckej
cirkvi
Dataprojektor
Videotechnika
PC
Tabuľa
Internet
CD - hudba
Kniţnica
Šírenie kresťanských
hodnôt v Európe
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
druhý ročník stredných škôl "Hodnoty a
rozhodnutia", Spišská Nová Ves: Katechetické
centrum n.o., 2008
Sväté písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi Dokumenty katolíckej
cirkvi ORENDÁČ, P. a i.: Metodická príručka
výchovy k láske a čistote pre II. stupeň ZŠ a 1. - 2,
ročník SŠ, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška,
1999
Dataprojektor
Videotechnika
PC
Tabuľa
Internet
CD - hudba
Kniţnica
Kresťanské hodnoty v
spoločnosti
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
druhý ročník stredných škôl "Hodnoty a
rozhodnutia", Spišská Nová Ves: Katechetické
centrum n.o., 2008
Sväté písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi Dokumenty katolíckej
cirkvi
Dataprojektor
Videotechnika
PC
Tabuľa
Internet
CD - hudba
Kniţnica
Pramene plnohodnotného
ţivota
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
druhý ročník stredných škôl "Hodnoty a
rozhodnutia", Spišská Nová Ves: Katechetické
centrum n.o., 2008
Sväté písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi Dokumenty katolíckej
cirkvi
Dataprojektor
Videotechnika
PC
Tabuľa
Internet
CD - hudba
Kniţnica
Plnosť ţivota
Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre
druhý ročník stredných škôl "Hodnoty a
rozhodnutia", Spišská Nová Ves: Katechetické
centrum n.o., 2008
Sväté písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi Dokumenty katolíckej
cirkvi ORENDÁČ, P. a i.: Metodická príručka
výchovy k láske a čistote pre II. stupeň ZŠ a 1. - 2,
ročník SŠ, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška,
1999
Dataprojektor
Videotechnika
PC
Tabuľa
Internet
CD - hudba
Kniţnica
ROZPIS UČIVA PREDMETU: NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA - 1.
ROČNÍK
Názov tematického
celku
1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Hodiny
Medzipredmetové
vzťahy
Očakávané vzdelávacie
výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
7
Slovenský jazyk a
literatúra, Dejepis
Ţiak má:
Ţiak:
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Témy
Hľadanie cesty
Vnímať potrebu spoznávať
iných a prejaviť záujem o
spoluprácu v skupine
Vnímal potrebu spoznávať
iných a prejavil záujem o
spoluprácu v skupine
Naše cesty sa spojili
Definovať komunikáciu a
Definoval komunikáciu a
vymenovať druhy komunikácie vymenoval druhy komunikácie
Cesta k druhým komunikácia
Láska cez internet
Vnímať neverbálne prejavy
komunikácie druhých
Uplatniť spoločensky vhodné
spôsoby komunikácie vo
formálnych a neformálnych
vzťahoch
Zdôvodniť dôleţitosť správnej
komunikácie pre medziľudské
vzťahy
Nájsť analógiu medzi
komunikáciou a modlitbou
Zdôvodniť potrebu modlitby
Vnímal neverbálne prejavy
komunikácie druhých
Uplatnil spoločensky vhodné
spôsoby komunikácie vo
formálnych a neformálnych
vzťahoch
Zdôvodnil dôleţitosť správnej
komunikácie pre medziľudské
vzťahy
Našiel analógiu medzi
komunikáciou a modlitbou
Zdôvodnil potrebu modlitby
Vysvetliť základné rozdiely
medzi internetovou
komunikáciou a tvárou v tvár
Vysvetlil základné rozdiely
medzi internetovou
komunikáciou a tvárou v tvár
Slovné hodnotenie
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
226
Uvedomiť si dôleţitosť
osobnej komunikácie
Pomenovať a vysvetliť
trojrozmernosť človeka
Trojrozmernosť
človeka
Som človek na ceste
Zmysel ţivota
Človek - bytosť
náboţenská
Uvedomil si dôleţitosť osobnej
komunikácie
Pomenoval a vysvetlil
Slovné hodnotenie
trojrozmernosť človeka
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Rozvíjať svoj telesný, duševný Rozvíjal svoj telesný, duševný
a duchovný rozmer
a duchovný rozmer
Pomenovať cesty vo Svätom
Pomenovať cesty vo Svätom
Slovné hodnotenie
písme
písme
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Poznať smerovanie svojej
Spoznal smerovanie svojej
ţivotnej cesty
ţivotnej cesty
Prejaviť záujem o pravé
Prejavil záujem o pravé
hodnoty vo svojom ţivote
hodnoty vo svojom ţivote
Poloţiť si otázky o zmysle
Poloţil si otázky o zmysle
Slovné hodnotenie
svojho ţivota
svojho ţivota
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vysvetliť zmysel ţivota
Vysvetlil zmysel ţivota človeka
človeka v kontexte
v kontexte kresťanského
kresťanského učenia
učenia
Dávať svojmu správaniu a
Rozhodol sa dať svojmu
ţivotu zmysel
správaniu a ţivotu zmysel
Zdôvodniť vznik a zmysel
Zdôvodnil vznik a zmysel
Slovné hodnotenie
náboţenstva
náboţenstva
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vysvetliť pojmy religionistika,
monoteizmus, polyteizmus
Vysvetliť rozdiel medzi
prirodzeným a zjaveným
náboţenstvom
Uviesť príklady prirodzených
náboţenstiev a zjavených
náboţenstiev
Charakterizovať jednotlivé
prvky náboţenstva
Ústne odpovede
Ústne odpovede
Ústne odpovede
Ústne odpovede
Vysvetlil pojmy religionistika,
monoteizmus, polyteizmus
Vysvetlil rozdiel medzi
prirodzeným a zjaveným
náboţenstvom
Uviedol príklady prirodzených
náboţenstiev a zjavených
náboţenstiev
Charakterizoval jednotlivé
prvky náboţenstva
227
Boh v ľudskom tele
8
Slovenský jazyka a
literatúra
Ţiak má:
Ţiak:
Zdôvodniť význam ľudskej reči Zdôvodnil význam ľudskej reči
Reč
Metafora - reč viery
Boţie slovo v
ľudskom slove
Vydať sa na novú
cestu - Abrahám
Počúvať Boha Samuel
Uvedomiť si hranice ľudskej
reči pri vyjadrení skutočnosti
presahujúcej človeka
Pouţiť metafory na vyjadrenie
ťaţko vyjadriteľných
skutočností
Uvedomil si hranice ľudskej
reči pri vyjadrení skutočnosti
presahujúcej človeka
Pouţil metafory na vyjadrenie
ťaţko vyjadriteľných
skutočností
Rozlíšiť základné literárne
ţánre vo Svätom písme
Rozlíšil základné literárne
ţánre vo Svätom písme
Interpretovať príbeh Boţieho
oslovenia Abraháma ako
príklad skúsenosti zdieľania
Boha s človekom
Interpretoval príbeh Boţieho
oslovenia Abraháma ako
príklad skúsenosti zdieľania
Boha s človekom
Uviesť iné príklady ľudskej
skúsenosti zdieľania Boha s
človekom
Uviedol iné príklady ľudskej
skúsenosti zdieľania Boha s
človekom
Interpretovať príbeh Boţieho
oslovenia Samuela ako príklad
skúsenosti zdieľania Boha s
človekom
Interpretoval príbeh Boţieho
oslovenia Samuela ako príklad
skúsenosti zdieľania Boha s
človekom
Rozlíšiť aktívne a pasívne
počúvanie
Rozlíšil aktívne a pasívne
počúvanie
Ohodnotiť význam počúvania
v komunikácii
Ohodnotil význam počúvania v
komunikácii
Aktívne a so záujmom
počúvať
Aktívne a so záujmom počúval
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
228
Ísť vlastnou cestoukonflikt vo svedomí
Dekalóg - Magna
charta ľudských práv
Definovať svedomie
Definoval svedomie
Zdôvodniť potrebu formovania
svedomia
Zdôvodnil potrebu formovania
svedomia
Vysvetliť všeobecne platné
pravidlá pri neistom
rozhodovaní sa podľa
svedomia
Vysvetlil všeobecne platné
pravidlá pri neistom
rozhodovaní sa podľa
svedomia
Rozlíšiť prirodzený a ľudský
zákon
Rozlíšil prirodzený a ľudský
zákon
Určiť prvky spravodlivých
zákonov na podklade
Dekalógu
Určil prvky spravodlivých
zákonov na podklade
Dekalógu
Analyzovať oslovenie Bohom
a dôveru v Boha u Márie
Analyzoval oslovenie Bohom a Slovné hodnotenie Ústne odpovede
dôveru v Boha u Márie
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vnímať posolstvo symbolu
"nádoba pre svoj ţivot"
Vnímal posolstvo symbolu
"nádoba pre svoj ţivot"
Boha čaká na ľudské
"áno"
Byť človekom
Môj počiatok
5
Slovenský jazyk a
literatúra, Dejepis,
Biológia
Ţiak má:
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Ţiak:
Vysvetliť tajomstvo svojho
počiatku na vedeckom
podklade a v kontexte
Svätého písma
Vysvetlil tajomstvo svojho
počiatku na vedeckom
podklade a v kontexte
Svätého písma
Uvedomiť si dar vlastnej
existencie pri počatí
Uvedomil si dar vlastnej
existencie pri počatí
Váţiť si hodnotu ľudského
ţivota
Uvedomil si váţnosť hodnoty
ľudského ţivota
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
229
Dôstojnosť osoby
Spravodajské
hodnoty
Jeţiš - Boţí Syn a
Syn človeka
Ako vznikli evanjeliá
Na ceste k
osobnosti - šance a
riziká
4
Slovenský jazyk a
literatúra
Definovať učenie cirkvi o
ľudskej osobe
Definoval učenie cirkvi o
ľudskej osobe
Definovať učenie cirkvi o
osobe Jeţiša Krista
Definoval učenie cirkvi o
osobe Jeţiša Krista
Obhájiť dôstojnosť ľudského
ţivota od počatia
Obhájil dôstojnosť ľudského
ţivota od počatia
Vysvetliť pojmy stereotyp,
predsudok
Vysvetlil pojmy stereotyp,
predsudok
Uviesť príklady stereotypného
správania
Uviedol príklady
stereotypného správania
Uviesť príklady pre moţnosti,
ako sa brániť stereotypnému
videniu sveta
Uviedol príklady pre moţnosti
ako sa brániť stereotypnému
videniu sveta
Kriticky posúdiť informácie v
médiách
Kriticky posúdil informácie v
médiách
Obhájiť historickosť Jeţiša
Krista
Obhájil historickosť Jeţiša
Krista
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vysvetliť postupnosť vzniku
evanjelií a ich vzájomný súvis
Vysvetlil postupnosť vzniku
evanjelií a ich vzájomný súvis
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Ţiak má:
Ţiak:
Definovať pojem osobnosť
Ľudia, ktorí ma
oslovili
Definoval pojem osobnosť
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
230
Na ceste k osobnosti
- šance a riziká
Deformácia
osobnosti
Krištof - pútnik
hľadajúci zmysel
ţivota
Boh a človek
3
Porovnať a rozlíšiť pojmy
osoba a osobnosť
Porovnal a rozlíšil pojmy
osoba a osobnosť
Vie zaradiť obdobie, v ktorom
sa nachádza, do vývinového
obdobia osobnosti
Vedel zaradiť obdobie, v
ktorom sa nachádza, do
vývinového obdobia osobnosti
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vymenovať a zdôvodniť
negatívne vplyvy na
dozrievanie osobnosti (drogy,
gemblérstvo...)
Vymenoval a zdôvodnil
negatívne vplyvy na
dozrievanie osobnosti (drogy,
gemblérstvo...)
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Ohraničiť pravdivosť legendy
voči historickým faktom
Ohraničil pravdivosť legendy
voči historickým faktom
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vysvetliť zmysel vzniku
kresťanských stredovekých
legiend
Vysvetlil zmysel vzniku
kresťanských stredovekých
legiend
Interpretovať zmysel
symbolickej reči legendy o sv.
Krištofovi
Interpretoval zmysel
symbolickej reči legendy o sv.
Krištofovi
Vysvetliť znaky a pravdivosť
kresťanských stredovekých
legiend
Vysvetlil znaky a pravdivosť
kresťanských stredovekých
legiend
Objaviť v legende o sv.
Krištofovi výzvu pre hľadanie a
naplnenie zmyslu svojho
ţivota
Objavil v legende o sv.
Krištofovi výzvu pre hľadanie a
naplnenie zmyslu svojho
ţivota
Ţiak má:
Ţiak:
231
Boh vzťahov
S Tebou na ceste
Nájsť analógiu medzi vzťahmi
Najsvätejšej Trojice a
schopnosťou človeka vytvárať
vzťahy
Našiel analógiu medzi vzťahmi
Najsvätejšej Trojice a
schopnosťou človeka vytvárať
vzťahy
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
Didaktický test
komentárom k
výkonu ţiaka
Definovať učenie o vzťahoch
Najsvätejšej Trojice
Definoval učenie o vzťahoch
Najsvätejšej Trojice
Definovať sviatosti
Definoval sviatosti
Disponovať sa pre prítomnosť
Boţej blízkosti vo sviatostiach
spôsobom, ktorý oslovuje
zmysly človeka
Disponoval sa pre prítomnosť
Boţej blízkosti vo sviatostiach
spôsobom, ktorý oslovuje
zmysly človeka
Porovnať nedokonalú lásku
človeka s plnosťou lásky
Boha
Porovnal nedokonalú lásku
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
človeka s plnosťou lásky Boha so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
Didaktický test
komentárom k
výkonu ţiaka
Na podklade KKC pomenovať Na podklade KKC pomenoval
predpoklady prijatia Boţieho
predpoklady prijatia Boţieho
milosrdenstva v ţivote človeka milosrdenstva v ţivote človeka
Znovu nájdený otec
Človek
v spoločenstve
Muţ a ţena - ikona
Boha
6
Dejepis, Biológia
Vymenovať časti sviatosti
zmierenia
Vymenoval časti sviatosti
zmierenia
Nájsť analógiu medzi
podobenstvom o
mártnotranom synovi a
sviatosťou zmierenia
Našiel analógiu medzi
podobenstvom o
márnotratnom synovi a
sviatosťou zmierenia
Ţiak má:
Ţiak:
Vysvetliť úlohu, význam a črty
sexuality človeka v
manţelstve a rodine
Vysvetlil úlohu, význam a črty
sexuality človeka v
manţelstve a rodine
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
232
Na základe Boţieho obrazu
človeka ako muţa a ţeny
oceniť vzťah medzi muţom a
ţenou a zdôvodniť
rovnoprávnosť ich ţivotných
rolí - otcovstva a materstva
Rizikové sexuálne
správanie
Na základe Boţieho obrazu
človeka ako muţa a ţeny
ocenil vzťah medzi muţom a
ţenou a zdôvodnil
rovnoprávnosť ich ţivotných
rolí - otcovstva a materstva
Upevniť vedomie
Upevnil vedomie
zodpovednosti za vlastné
zodpovednosti za vlastné
správanie, za svoju budúcnosť správanie, za vlastnú
budúcnosť
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Zdôvodniť dôleţitosť
kultivovanej sexuality
Zdôvodnil dôleţitosť
kultivovane sexuality
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vymenovať škálu povolaní v
cirkvi
Vymenoval škálu povolaní v
cirkvi
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vysvetliť povolanie z pohľadu
sluţby človeka
Vysvetlil povolanie z pohľadu
sluţby človeka
Vysvetliť poslanie jednotlivých
povolaní a ich prínos pre
cirkev a spoločnosť
Vysvetlil poslanie jednotlivých
povolaní a ich prínos pre
cirkev a spoločnosť
Demonštrovať ľudský,
náboţenský a kresťanský
dôvod potreby slávenia v
ţivote človeka aj ľudského
spoločenstva
Demonštroval ľudský,
náboţenský a kresťanský
dôvod potreby slávenia v
ţivote človeka aj ľudského
spoločenstva
Vnímať slávnosť ako hodnotu,
ktorá dáva ţivotu hlbší rozmer
Vnímal slávnosť ak hodnotu,
ktorá dáva ţivotu hlbší rozmer
AIDS - choroba
vzťahov
Povolanie
Slávnosť ako
hodnota
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Zdôvodniť kresťanské slávenie Zdôvodnil kresťanské slávenie
nedele a sviatkov
nedele a sviatkov
233
Aktívne sa podieľať na slávení Aktívne sa podieľal na slávení
liturgie vo farskom
liturgie vo farskom
spoločenstve
spoločenstve
Prehĺbiť a zopakovať si
preberané učivo
Prehĺbil a zopakoval si
preberané učivo
Opakovanie
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Ústne frontálne
skúšanie
ROZPIS UČIVA PREDMETU: NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA
2. ROČNÍK
Názov tematického
celku
1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Hodiny
Medzipredmetové
vzťahy
Očakávané vzdelávacie
výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
3
Slovenský jazyk
Ţiak má:
Ţiak:
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
Témy
Moje hodnoty
Hodnoty
Vysvetliť pojem hodnota
Vysvetlil pojem hodnota
Usporiadať vlastný rebríček
hodnôt
Usporiadal vlastný rebríček
hodnôt
Posúdiť podiel výberu hodnôt
na tvorbu ţivotného štýlu
Posúdil podiel výberu hodnôt
na tvorbu ţivotného štýlu
Na konkrétnych príkladoch
Na konkrétnych príkladoch
Ţivotný štýl
Ústne frontálne
Ústne odpovede
skúšania
Slovné hodnotenie
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
234
Drogy verzus
hodnoty
Hodnoty ţivota
Obraz sveta v
mýtuse a logu
Boh povedal... a bolo
to dobré
8
Literárna výchova,
Dejepis, Biológia
porovnať rôzne ţivotné štýly
porovnal rôzne ţivotné štýly
Uvedomiť si priority v ľudskom
ţivote a priame ohrozenie
vlastných hodnôt následkom
uţívania drog
Uvedomil si priority v ľudskom
ţivote a priame ohrozenie
vlastných hodnôt následkom
uţívania drog
Ţiak má:
Ţiak:
Zdôvodniť snahu človeka v
kaţdej dobe hľadať odpovede
na základné nemenné
existenciálne otázky
Vysvetliť chápanie mýtickosti
mýtu - jeho pravdivosti vo
vzťahu k biblickému textu o
stvorení sveta a človeka
Opísať historické pozadie
vzniku obidvoch správ o
stvorení sveta a človeka vo
Svätom písme
Porovnať vedu a vieru ako dve
cesty vedúce k pravde
Uvedomiť si aktuálnosť
posolstva správy o stvorení
sveta a človeka vo Svätom
písme pre dnešnú dobu
Vysvetliť mýtickosť mýtu, teda
jeho pravdivosti vo vzťahu k
biblickému textu Gn 2
Zdôvodnil snahu človeka v
kaţdej dobe hľadať odpovede
na základné nemenné
existenciálne otázky
Vysvetlil chápanie mýtickosti
mýtu - jeho pravdivosti vo
vzťahu k biblickému textu o
stvorení sveta a človeka
Opísal historické pozadie
vzniku obidvoch správ o
stvorení sveta a človeka vo
Svätom písme
Porovnal vedu a vieru ako dve
cesty vedúce k pravde
Uvedomil si aktuálnosť
posolstva správy o stvorení
sveta a človeka vo Svätom
písme pre dnešnú dobu
Vysvetlil mýtickosť mýtu, teda
jeho pravdivosti vo vzťahu k
biblickému textu Gn 2
Vysvetliť symbol záhrady a
symbol stredu záhrady v
biblickom texte
Vysvetliť správcovstvo Zeme
človekom na pozadí Gn 1, 2730
Vysvetlil symbol záhrady a
symbol stredu záhrady v
biblickom texte
Vysvetlil správcovstvo Zeme
človekom na pozadí Gn 1, 2730
Ţivot v raji
Človek správcom
Zeme
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
235
Človek ako
spoločenstvo osôb
Manţelstvo - áno
alebo nie?
Sformulovať posolstvo
biblického textu o
správcovstve Zeme človekom
a porovnať ho s myšlienkami
platnými v zákonoch krajín a v
myslení ľudí
Sformuloval posolstvo
biblického textu o
správcovstve Zeme človekom
a porovnal ho s myšlienkami
platnými v zákonoch krajín a v
myslení ľudí
Vnímať súvislosti medzi
lokálnymi a globálnymi
problémami a vlastnú
zodpovednosť vo vzťahu k
prostrediu
Vnímal súvislosti medzi
lokálnymi a globálnymi
problémami a vlastnú
zodpovednosť vo vzťahu k
prostrediu
Sformulovať moţné riešenia
pre zdravé ţivotné prostredie
Sformuloval moţné riešenia
pre zdravé ţivotné prostredie
Vnímať túţbu človeka po
prekročení samého seba ako
základ túţby človeka po láske
k človeku a k Bohu
Vnímal túţbu človeka po
prekročení samého seba ako
základ túţby človeka po láske
k človeku a k Bohu
Na podklade biblického textu
vyvodiť závery pre ţivot
človeka ako muţa a ţeny v ich
nerozlučnom spoločenstve
Na podklade biblického textu
vyvodil závery pre ţivot
človeka ako muţa a ţeny v ich
nerozlučnom spoločenstve
Vysvetliť symbolické úkony
liturgie sviatosti manţelstva
Vysvetlil symbolické úkony
liturgie sviatosti manţelstva
Vysvetliť úlohu a poslanie
manţelstva
Vysvetlil úlohu a poslanie
manţelstva
Zdôvodniť úlohu štátu a cirkvi
pri ochrane rodiny a jej
morálnych hodnôt
Zdôvodnil úlohu štátu a cirkvi
pri ochrane rodiny a jej
morálnych hodnôt
Posúdiť hodnotu rodiny a
pomenovať jej ohrozenia v
súčasnosti
Posúdil hodnotu rodiny a
pomenovať jej ohrozenia v
súčasnosti
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
236
Plodnosť - dar alebo
ohrozenie?
Oceniť zvláštnosti, krásu a
dobro vyplývajúce z vlastnej
pohlavnosti a plodnosti
Ocenil zvláštnosti, krásu a
dobro vyplývajúce z vlastnej
pohlavnosti a plodnosti
Prejaviť zdravú sebaúctu a
vzájomnú úctu
Prejavil zdravú sebaúctu a
vzájomnú úctu
Vysvetliť morálny aspekt
abortu
Vysvetlil morálny aspekt
abortu
Uviesť následky abortu na
telesné a duševné zdravie
ţeny
Uviedol následky abortu na
telesné a duševné zdravie
ţeny
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vymenovať dokumenty cirkvi o Vymenoval dokumenty cirkvi o Slovné hodnotenie Ústne odpovede
nedotknuteľnosti ţivota
nedotknuteľnosti ţivota
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Nechať ţiť je správna
voľba
Šírenie
kresťanských
hodnôt v Európe
8
Dejepis
Vysvetliť kresťanský pohľad
na hodnotu individuálneho
ľudského ţivota
Vysvetlil kresťanský pohľad na
hodnotu individuálneho
ľudského ţivota
Obhájiť právo človeka na ţivot
od počatia, na vedeckom
podklade a na podklade
učenia KKC
Obhájil právo človeka na ţivot
od počatia, na vedeckom
podklade a na podklade
učenia KKC
Uvedomiť si dôstojnosť
ľudského ţivota ako prvej
hodnoty, za ktorú sme
zodpovední
Uvedomil si dôstojnosť
ľudského ţivota ako prvej
hodnoty, za ktorú sme
zodpovední
Zapojiť sa do aktivít za
ochranu ľudského ţivota pred
narodením
Zapojil sa do aktivít za
ochranu ľudského ţivota pred
narodením
Ţiak má:
Ţiak:
237
Je potrebná autorita?
Definovať cirkev
Definoval cirkev
Vymenovať a definovať znaky
cirkvi
Vymenoval a definoval znaky
cirkvi
Zdôvodniť zaloţenie cirkvi
Jeţišom Kristom
Zdôvodnil zaloţenie cirkvi
Jeţišom Kristom
Zdôvodniť potrebu autority
Zdôvodnil potrebu autority
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Porovnať hierarchiu a
Porovnal hierarchiu a
anarchiou a vyvodiť závery pre anarchiou a vyvodiť závery pre
ţivot v ľudskom spoločenstve ţivot v ľudskom spoločenstve
Vysvetliť hierarchické
usporiadanie v cirkvi
Vysvetlil hierarchické
usporiadanie v cirkvi
Opísať biblické obrazy cirkvi
Opísal biblické obrazy cirkvi
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Opísať šírenie kresťanstva v
Jeruzaleme
Opísal šírenie kresťanstva v
Jeruzaleme
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Identifikovať jednotlivé formy
násilia v dnešnej spoločnosti
Identifikoval jednotlivé formy
násilia v dnešnej spoločnosti
Opísať šírenie kresťanstva sv.
Pavlom
Opísal šírenie kresťanstva sv.
Pavlom
Vnímať prepojenie ţidovskej a
helenistickej kultúry vďaka sv.
Pavlovi
Vnímal prepojenie ţidovskej a
helenistickej kultúry vďaka sv.
Pavlovi
Obraz a skutočnosť
Šírenie kresťanstva
Neúnavný atlét
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
238
Keď omega
predchádza alfu
Dejiny a legenda
Syntéza ţivota a
viery
Requiem aeternam
deo
Opísať šírenie kresťanstva v
prvých troch storočiach
Opísal šírenie kresťanstva v
prvých troch storočiach
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Charakterizovať legendu ako
literárny útvar, rozlíšiť ju od
historickej správy a rozumieť
spracovaniu historických
faktov v symbolickej reči
legendy o stotníkovi Félixovi
Charakterizoval legendu ako
literárny útvar, rozlíšil ju od
historickej správy a rozumel
spracovaniu historických
faktov v symbolickej reči
legendy o stotníkovi Félixovi
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Opísať počiatky vzniku
mníšstva
Opísal počiatky vzniku
mníšstva
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Pozorovať cirkev v jej
dejinnom zápase pri
uskutočňovaní Jeţišovho
odkazu
Pozoroval cirkev v jej
dejinnom zápase pri
uskutočňovaní Jeţišovho
odkazu
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Aplikovať poznatky z dejepisu
a posúdiť osvietenstvo ako
dejinný jav
Aplikoval poznatky z dejepisu
a posúdiť osvietenstvo ako
dejinný jav
Pomenovať prvky
Pomenoval prvky
konzumného spôsobu ţivota v konzumného spôsobu ţivota v
súčasnosti
súčasnosti
Analyzovať dôsledky
osvietenstva, sekularizmu a
konzumizmu na ţivot
súčasného človeka
Kresťanské
hodnoty v
spoločnosti
3
Ţiak má:
Analyzoval dôsledky
osvietenstva, sekularizmu a
konzumizmu na ţivot
súčasného človeka
Ţiak:
239
Človek a jeho vzťah
k spoločnosti
Pravda alebo
referendum
Zdôvodniť spoločenskosť
človeka
Zdôvodnil spoločenskosť
človeka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vymenovať pozitívne prvky
demokratického systému a
jeho riziká
Vymenoval pozitívne prvky
demokratického systému a
jeho riziká
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Oceniť prínos štátu a cirkvi pre Ocenil prínos štátu a cirkvi pre
dobro jednotlivca a
dobro jednotlivca a
spoločnosti
spoločnosti
Vzťah cirkev - štát
Definovať úlohu cirkvi a
politiky
Definoval úlohu cirkvi a politiky Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vymenovať rozdiely medzi
štátom a cirkvou
Vymenoval rozdiely medzi
štátom a cirkvou
Rozlíšiť úlohu cirkvi a úlohu
politiky
Rozlíšil úlohu cirkvi a úlohu
politiky
Aplikovať poznatky z dejepisu Aplikoval poznatky z dejepisu
a posúdiť vzťah cirkvi a štátu v a posúdiť vzťah cirkvi a štátu v
dejinách
dejinách
Pramene
plnohodnotného
ţivota
Studňa alebo pravda
o mne samom
6
Ţiak má:
l
Poloţiť si kritické otázky k
svojej vlastnej viere v Boha a
vzťahu k nemu
Poloţil si kritické otázky k
svojej vlastnej viere v Boha a
vzťahu k nemu
Definovať modlitbu na
podklade KKC
Definoval modlitbu na
podklade KKC
Zdôvodniť potrebu modlitby
pre svoj ţivot
Zdôvodnil potrebu modlitby
pre svoj ţivot
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
240
Pomenovať ťaţkosti, s ktorými Pomenoval ťaţkosti, s ktorými
sa človek stretáva na ceste
sa človek stretáva na ceste
modlitby
modlitby
Rozlíšiť rôzne druhy modlitieb
Rozlíšil rôzne druhy modlitieb
Vysvetliť štruktúru modlitby
Otče náš
Vysvetlil štruktúru modlitby
Otče náš
Charakterizovať jednotlivé
prosby modlitby Otče náš
Charakterizoval jednotlivé
prosby modlitby Otče náš
Vymenovať podmienky dobrej
modlitby
Vymenoval podmienky dobrej
modlitby
Vysvetliť význam modlitby pre
ţivot človeka
Vysvetlil význam modlitby pre
ţivot človeka
Písomne vyjadriť svoj postoj k
zázrakom
Písomne vyjadril svoj postoj k
zázrakom
Opísať zázraky vyliečenia v
príbehoch prírodných a
antických národov, zázraky v
kresťanstve a vysvetliť biblické
chápanie zázraku
Opísal zázraky vyliečenia v
príbehoch prírodných a
antických národov, zázraky v
kresťanstve a vysvetlil biblické
chápanie zázraku
Analyzovať negatívne vplyvy
okultizmu
Analyzoval negatívne vplyvy
okultizmu
Vysvetliť význam sviatostného
ţivota pre svoj duchovný ţivot
Vysvetlil význam sviatostného
ţivota pre svoj duchovný ţivot
Vnímať sviatosť ako dotyk
Jeţišovej prítomnosti v
dnešnej dobe
Vnímal sviatosť ako dotyk
Jeţišovej prítomnosti v
dnešnej dobe
Otčenáš a môj ţivot
Stojím pre tebou
Zázrak, kúzlo alebo
trik?
V zajatí temných síl
Jeţiš kladie svoje
ruky na človeka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
241
Plnosť ţivota
Otázky, ktoré nás
trápia
Právo na smrť alebo
právo na dôstojné
umieranie?
Brána len pre mňa
Samovraţda
5
Ţiak má:
Ţiak:
Vnímať zloţitosť skutočnosti
utrpenia v ľudskom ţivote
Vnímal zloţitosť skutočnosti
utrpenia v ľudskom ţivote
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Poloţiť si otázky o ţivote a
smrti
Poloţil si otázky o ţivote a
smrti
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Uviesť rozdielne pohľady na
starobu a chorobu v súčasnej
spoločnosti
Uviedol rozdielne pohľady na
starobu a chorobu v súčasnej
spoločnosti
Porovnať ich s kresťanským
učením a vyvodiť závery pre
svoj ţivot
Porovnal ich s kresťanským
učením a vyvodil závery pre
svoj ţivot
Charakterizovať sviatosť
pomazania chorých
Charakterizoval sviatosť
pomazania chorých
Interpretovať učenie cirkvi o
smrti
Interpretoval učenie cirkvi o
smrti
Orientovať sa v obradoch
kresťanského pohrebu,
rozoznať v nich znamenia
kresťanskej viery vo
vzkriesenie mŕtvych
Orientoval sa v obradoch
kresťanského pohrebu,
rozoznal v nich znamenia
kresťanskej viery vo
vzkriesenie mŕtvych
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Identifikovať niektoré varovné Identifikoval niektoré varovné
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
signály samovraţdy u mladých signály samovraţdy u mladých so stručným
ľudí a posúdiť jej dôsledky
ľudí a posúdil jej dôsledky
komentárom k
výkonu ţiaka
242
Na rôznych ukáţkach
myslenia ľudí v rôznej dobe a
kultúre zdôvodniť túţbu po
nesmrteľnosti, ktorú v sebe
nosí kaţdý človek
Na rôznych ukáţkach
myslenia ľudí v rôznej dobe a
kultúre zdôvodnil túţbu po
nesmrteľnosti, ktorú v sebe
nosí kaţdý človek
Interpretovať učenie cirkvi o
smrti a posmrtnom ţivote
Interpretoval učenie cirkvi o
smrti a posmrtnom ţivote
Slovné hodnotenie Ústne odpovede
so stručným
komentárom k
výkonu ţiaka
Vysvetliť eschatologické pojmy Vysvetlil eschatologické pojmy
(nesmrteľná duša, osobitný a
(nesmrteľná duša, osobitný a
posledný súd...)
posledný súd...)
Posmrtný ţivot
Vnímať paradox smrti a
nového ţivot
Vnímal paradox smrti a
nového ţivot
Integrovať do svojho ţivota
jeho konečnosť, zmysel
utrpenia a otázky o ţivote po
smrti
Integroval do svojho ţivota
jeho konečnosť, zmysel
utrpenia a otázky o ţivote po
smrti
Definovať reinkarnáciu
Definoval reinkarnáciu
Vysvetliť rozdiely aj spoločné
prvky v učení svetových
náboţenstiev k problematike
utrpenia a smrti
Vysvetlil rozdiely aj spoločné
prvky v učení svetových
náboţenstiev k problematike
utrpenia a smrti
Porovnať a vysvetliť učenie
cirkvi o večnom ţivote s
učením iných náboţenstiev
Porovnal a vysvetlil učenie
cirkvi o večnom ţivote s
učením iných náboţenstiev
Oceniť kresťanské posolstvo
nádeje o posmrtnom ţivote
Ocenil kresťanské posolstvo
nádeje o posmrtnom ţivote
Všeobecné pokyny hodnotenia:
Na hodine náboţenskej výchovy ţiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s
dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu ţiaka.
Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvomprezentácieprojektov.
243
Predmet: Fyzika
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov,
ktoré nás obklopujú v kaţdodennom ţivote.
Porozumenie podstate javov a procesov si vyţaduje interdisciplinárny prístup, a preto v predmete budeme úzko spolupracovať s chémiou,
biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám budeme prírodovedné poznatky interpretovať aj
ako neoddeliteľnú a nezastupiteľnú súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania budeme ţiakom sprostredkovávať poznanie, ţe neexistujú bariéry
medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je moţné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých
prírodovedných odborov s vyuţitím prostriedkov IKT.
Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými
prírodovednými disciplínami. Ţiaci preto budú mať čo najviac príleţitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy
skúmania fyzikálnych javov. Kaţdý ţiak dostane také základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť
prírodovedné úsudky a vedel pouţiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.
Pri výučbe bude najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci ţiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii
nových poznatkov. Dôraz budeme klásť na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp
a práca s informáciami.
Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálneho vzdelávania poskytneme ţiakovi moţnosť
získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom ţivota spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania u ţiakov prehĺbi aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria
predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. Toto dosiahneme slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo
overovania hypotéz.
244
Ţiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné
rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záleţitostiach. Získa schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záleţitostiam, ako
zdravie, ţivotné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Ţiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na
rozvoj vedy, uvaţovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.
Obsah predmetu fyzika na gymnáziu v 1. aţ 3. ročníku počíta spolu so 180 vyučovacími hodinami (spolu 6 hodinová týţdenná časová
dotácia x 30 hodín). Na kaţdej z týchto hodín sa trieda delí na skupiny s maximálnym počtom 15 ţiakov v skupine. Rozloţenie vyučovacích hodín
do jednotlivých ročníkov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
ročník
počet hodín
I.
2
II.
2
III.
2
Na predmet fyzika budú nadväzovať vo štvrtom ročníku v rámci školského vzdelávacieho programu rozširujúce hodiny fyziky a voliteľné
predmety obsahovo a tematicky blízke fyzike. Príprava ţiakov na maturitnú skúšku z fyziky je riešená v samostatnom materiáli.
CIELE PREDMETU
A. SVET
Na konci kurzu by študent mal byť schopný:
 opísať spôsoby, ako prírodné vedy pracujú
 vyhodnotiť zisky a nedostatky aplikácií vedy
 diskutovať na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy
 diskutovať, ako štúdium vedy je podmienené kultúrnymi vplyvmi
 chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi
 povaţovať vedu ako aktivitu spolupráce
B. KOMUNIKÁCIA
Na konci kurzu by študent mal byť schopný komunikovať myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické skúsenosti:
 pouţitím vhodného slovníka a jazyka
245



pouţitím grafov a tabuliek
pouţitím vhodného formátu laboratórneho protokolu
pouţitím vhodného softvéru ako textový editor, tabuľkový procesor
C. PRÍRODOVEDNÉ POZNATKY A MYŠLIENKY
Na konci kurzu by študent mal byť schopný demonštrovať poznatky a pochopenie:
 povahy a metodológie prírodných vied
 vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov,
 vhodného slovníka a terminológie, včítane pouţitia symbolov
 ako sa zákony, modely a názory menili v čase
 systém jednotiek SI
D. PRÍRODOVEDNÉ BÁDANIE
Na konci kurzu by študent mal byť schopný:
 vyslovením problému vo forme otázky, ktorá môţe byť zodpovedaná experimentom
 formulovaním hypotézy
 testovať hypotézu v podmienkach riadenia premenných veličín
 plánovať vhodný experiment
 naznačiť záver konzistentný s pozorovaním, komentovať chyby merania
 naznačiť validitu záverov zaloţených na mnoţstve pozorovaní
 vyhodnotiť celkový experiment včítane pouţitých postupov
E. SPRACOVANIE DÁT
Na konci kurzu by študent mal byť schopný:
 organizovať, prezentovať a vyhodnocovať dáta rôznymi spôsobmi
 transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy včítane matematických výpočtov, grafov, tabuliek
 identifikovať trendy v dátach
 vytvárať predpovede zaloţené na dátach
 naznačovať závery zaloţené na dátach
 pouţiť poznatky na vysvetlenie záverov
246
F . VYKONÁVANIE EXPERIMENTOV
Na konci kurzu by študent mal byť schopný:
 nasledovať inštrukcie písané i slovne podané
 vybrať si a bezpečne pouţiť experimentálnu zostavu, materiál, techniku vhodnú na meranie
 vykonávať experiment bezpečne, zaznamenávať údaje z pozorovania a merania
 pouţívať vhodné nástroje a techniku na zber dát
 spolupracovať v skupine
ŠTRUKTÚRA KOMPETENCIÍ ROZVÍJANÝCH VYUČOVANÍM FYZIKY
POZNÁVACIA
(kognitívna)
KOMUNIKAČNÁ
Interpersonálna
Intrapersonálna
Pouţívať kognitívne
operácie.
Tvoriť, prijať a
spracovať
informácie.
Akceptovať
skupinové
rozhodnutia.
Regulovať svoje
správanie.
Formulovať a riešiť
problémy, pouţívať
stratégie riešenia.
Vyhľadávať
informácie.
Kooperovať
v skupine.
Vytvárať si vlastný
hodnotový systém.
Uplatňovať kritické
myslenie.
Formulovať svoj
názor a
argumentovať.
Tolerovať odlišnosti
jednotlivcov a iných.
Nájsť si vlastný štýl
učenia a vedieť sa
učiť v skupine.
Myslieť tvorivo a
uplatniť jeho
výsledky.
Diskutovať a viesť
diskusiu o odbornom
probléme.
247
TEMATICKÉ CELKY PREDMETU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pozorovanie, meranie, experiment (4 + 46 hodín)
Sila a pohyb (20 hodín)
Energia okolo nás (20 hodín)
Elektrina a magnetizmus (25 hodín)
Vlastnosti kvapalín a plynov (20 hodín)
Periodické deje (20 hodín)
Elektromagnetické ţiarenia a častice mikrosveta (25 hodín)
Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov
v predmete „FYZIKA“ v I. aţ III. ročníku
OBSAH
ZOZNAM TÉM ROZDELENÝ DO
SKUPÍN
1. Pozorovanie, meranie, experiment
Odhad chyby merania spôsobenej
meradlom.
Odhad a znázornenie chyby merania.
Pouţívať počet platných cifier v zápise
hodnoty veličiny.
KONKRETIZÁCIA OBSAHU
CIEĽOVÉ POŢIADAVKY
Témy sú rozloţené k témam z iných skupín.
Experiment: 4 hodiny o meraní a experimentoch,
46 hodín experimentálna činnosť žiakov.
Skúmať opakujúce sa deje (napr.
Vysvetliť, ako súvisí chyba merania s kreslením
odkvapkávanie vody z vodovodu) v závislosti
čiary, ktorá aproximuje meraním získanú
od času. Graficky zobraziť chyby merania pri
fyzikálnu závislosť.
kreslení grafu fyzikálnej závislosti.
Napríklad 0,0123 m = 12,3 mm. Rozlišovať
Zaokrúhľovať hodnoty vypočítaných hodnôt
hodnotu 1,00 m a hodnotu 1 m. (prvá hodnota
s ohľadom na presnosť hodnôt vstupujúcich do
s presnosťou na tri platné cifry, druhá hodnota výpočtu.
na jednu platnú cifru).
248
Pouţívať jednotky veličín spomenutých
v tomto programe v sústave jednotiek SI
s predponami od mega po nano,
napríklad megajouje, alebo nanometer.
2. Sila, pohyb a energia okolo nás
Znázornenie sily vektorovou úsečkou,
vektorová veličina. Sila ako miera
vzájomného pôsobenia. Tretí Newtonov
zákon.
Pouţívať zápis jednotiek v tvare 1 nm, aj
v tvare 1 x 10-9 m.
Pouţívať zápis jednotiek v tvare 1 nm, aj
v tvare 1 x 10-9 m.
Skúmať súvislosť medzi smerom a veľkosťou
sily. Sila napnutia nite, ťahová, tlaková, tiaţová,
vztlaková, elektrostatická, magnetická.
V súvislosti s Tretím Newtonovym zákonom
nepouţívame pojmy akcia a reakcia.
Skladanie síl pôsobiacich na teleso v jednej
priamke a rôznobeţných síl pôsobiacich na
teleso v spoločnom pôsobisku.
Merať silu. Merať tiaţovú silu.
Vedieť znázorniť schému javu v ktorom
pôsobia rôzne sily, pri zvolenom jednotkovom
vektore sily.
Znázorniť tiaţovú silu pôsobiacu na teleso na
naklonenej rovine. Vykonať experiment na
overenie vzťahu medzi sklonom naklonenej
roviny a veľkosťou pohybovej zloţky tiaţovej
sily.
Meranie trecej sily.
Merať treciu silu silomerom a porovnať
odmerané hodnoty s vypočítanou hodnotou.
Merať koeficient trenia. Experimentálne odlíšiť
sily statického trenia (v pokoji) a dynamického
trenia (za pohybu). Pomenovať valivé trenie.
Mechanická práca silou vykonaná a silou Skúmať, ako sa prejaví práca vykonaná silou pri
spotrebovaná.
pohybe telesa na vodorovnej podloţke so
Vedieť vysvetliť, ako a prečo pomáha
naklonená rovina v kaţdodennej ľudskej praxi.
Skladanie síl.
Meranie sily.
Rozklad sily na zloţky s danými smermi
Vedieť pomenovať sily pôsobiace na teleso
(hmotný bod).
Vedieť odhadnúť veľkosť pôsobiacej sily
porovnaním s tiaţovou silou pôsobiacou na
hmotné teleso. Od tiaţe automobilu po tiaţ
elektrónu (s ohľadom na moţnosť zanedbania
tejto sily voči iným silám)
Vysvetliť rozdiel medzi statickým a
dynamickým trením. Vysvetliť, kedy trenie
potrebujeme a kedy a ako sa ho snaţíme
obmedziť.
Vysvetliť prečo sa niekedy prejaví vykonaná
mechanická práca ako teplo, inokedy ako
249
Kinetická energia telesa.
započítaním odporových síl.
Výpočet kinetickej energie hmotného bodu.
kinetická energia.
Dôvody zmien rýchlosti pohybu.
Demonštrovať nerovnomerný pohyb na
príkladoch z laboratória a z beţného ţivota.
Vysvetliť súvislosti medzi pohybmi telies
a silami pôsobiacimi na telesá.
Pozorovanie dejov a javov. Rozlíšenie
pohybov (dejov) rovnomerných a
nerovnomerných, zrýchlených
a spomalených.
Pouţiť na rozlíšenie pohybov veličinu „zmena
dráhy“ analýzou graficky znázornenej závislosti
dráhy od času. Pouţívať fyzikálne veličiny
konkretizované v tomto programe pri opise
pozorovaných javov a dejov.
Potenciálna energia telesa.
Experimentálne skúmať prácu vykonanú pri
zmene prevýšenia telesa nad vodorovnou
rovinou, pri pôsobení sily na rôznych dráhach.
Zobraziť a odmerať vykonanú prácu v grafe
závislosti sily od posunutia.
Práca pri deformácii pruţiny. Potenciálna Pomocou grafu závislosti sily od predĺţenia
energia pruţného telesa.
určiť potenciálnu energiu napätej/stlačenej
pruţiny.
Premeny mechanickej energie.
Streľba z „pruţinového kanóna“. Vykonať
experiment modelujúci vodorovný vrh.
Pohyb telesa bez pôsobenia sily
1. Newtonov pohybový zákon.
Pád telesa, voľný pád.
Pohyb telesa pri pôsobení konštantnej
výslednej sily.
Demonštrovať rovnomerný pohyb.
Analyzovať stroboskopickú fotografiu alebo
videozáznam padajúcej guľôčky, zostrojiť graf
závislosti s = s(t), dráhy od času. Určiť
závislosť
v = v(t), rýchlosti od času.
Riešiť úlohy, v ktorých vystupuje vzájomná
súvislosť medzi výslednou pôsobiacou silou,
Rozlíšiť a klasifikovať deje s rôznymi časovými
rozvojmi.
Vysvetliť, ktorú z meniacich sa fyzikálnych
veličín pouţijeme pri opise deja.
Vedieť rozlíšiť fyzikálnu prácu v tiaţovom poli
Zeme od „fyziologicky“ pociťovanej práce.
Vysvetliť, ako súvisí práca v tiaţovom poli
Zeme s potenciálnou energiou telesa.
Vysvetliť, prečo graf sily v závislosti od
predĺţenia zobrazuje prácu potrebnú na
deformáciu pruţiny.
Opísať dej z hľadiska vzájomných premien
mechanickej energie a premeny mechanickej
energie na vnútornú energiu telies.
Chápať zmenu pohybového stavu ako účinok
výslednice pôsobiacich síl.
Vysvetliť, prečo sa po analýze grafu závislosti
s = s(t) domnievame, ţe dráha s je priamo
úmerná druhej mocnine času (s ~ t2) – chápať
linearizáciu grafu na pokyn učiteľa (ţiak
linearizáciu navrhnúť nemusí).
Riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc s
dvoma neznámymi veličinami.
250
Zrýchlenie. 2. Newtonov pohybový
zákon.
Pohyb telesa vo vzduchu a v kvapaline.
zrýchlením a hmotnosťou telesa. Sústava dvoch
vzájomne prepojených telies.
Pomenovať sily pôsobiace na teleso pohybujúce
sa v tekutine. Aerodynamická
a hydrodynamická odporová sila.
Reaktívne motory. Hybnosť, impulz sily, Vysvetliť príklady reaktívneho pohonu.
zachovnaie hybnosti.
Prečo sa mení smer pohybu? Dostredivá Krivočiare pohyby – príklady. Kvalitatívna
sila.
odlišnosť dostredivej silu a sily ako miery
vzájomného pôsobenia telies. Dostredivá sila
iba kvalitatívne.
Prečo ostávajú telesá v pokoji?
Moment sily a statika telesa.
Tuhé teleso. Ťaţisko telesa. Moment sily. Energia rotačného pohybu iba kvalitatívne.
Momentová veta. Energia rotačného
pohybu.
3. Elektrina
Elektrické napätie, elektrický prúd
Merať jednosmerné elektrické napätie
a elektrický prúd.
Ohmov zákon pre časť obvodu. Obvod
Pracovať so schémou elektrického obvodu.
s jedným zdrojom jednosmerného napätia
a s viacerými rezistormi. Vnútorný
odpor zdroja a elektromotorické mapätie
zdroja.
Elektrický prúd v kovoch, polovodičoch, Zostaviť uzavretý obvod s kovovými vodičmi a
kvapalinách a v plynoch.
s elektrolytickým vodičom. Vysvetliť, ako
prechádzajú elektricky nabité častice uzavretým
elektrickým obvodom.
Závislosť odporu kovového vodiča od
teploty, ţiarovka.
Kvalitatívne pracovať s pojmami kovová
mrieţka, elektróny a ich tepelný a usmernený
pohyb, závislosť pohybu elektrónov od teploty,
Čítať s porozumením text, v ktorom vystupujú
aj také silu, ktoré nie sú explicitne spomenuté
v učebnici.
Pouţívať veličinu hybnosť a zákon zachovania
hybnosti.
Chápať zmenu pohybového stavu ako účinok
výslednice pôsobiacich síl.
Chápať rozdiel medzi kinetickou energiou
translačného pohybu (hmotný bod) a celkovou
kinetickou energiou rotujúceho telesa.
Pouţívať voltmeter a ampérmeter.
Vedieť „prečítať“ fyzikálnu informáciu zo
schémy elektrického obvodu a aplikovať ju pri
činnosti.
Poznať súvislosť medzi elektrickým napätím,
prúdom a pohybom nabitých častíc.
Vedieť vysvetliť, funkciu vláknovej ţiarovky
a porovnanie s činnosťou ţiarivky.
251
závislosť elektrického odporu od teploty.
Pracovať s V-A charakteristikami rezistora
a ţiarovky. Vypočítať odpor z hodnoty napätia
a prúdu.
Premena elektrickej energie na vnútornú
(ohrievanie)
vysvetlenie pojmov „magnetické pole Zeme“,
„magnetické póly zemského magnetu“,
magnetické
indukčné čiary“
Riešiť úlohy na premenu elektrickej energie na
iné formy energie.
Magnetické pole v okolí vodiča
s prúdom.
· Oerstedov pokus
· Ampérovo pravidlo pravej ruky
· vysvetliť súvislosť medzi elektrickým prúdom
a magnetickým poľom, kvalitatívne
Pôsobenie magnetického poľa na
vodič s prúdom.
Pôsobenie magnetického poľa na
nabitú časticu.
· Flemingovo pravidlo ľavej ruky
· vysvetlenie pohybu elektrónov v magnetickom
poli
· vysvetlenie činnosti zariadenia pracujúceho na
princípe silového pôsobenia magnetického
poľa,
napríklad cyklotrónu.
· Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie
· indukované napätie ako rýchlosť zmeny
indukčného
toku, kvantitatívne
· opis javu elektromagnetickej indukcie v
rôznych
podmienkach experimentu
· vykonanie jednoduchého experimentu s
funkčným
modelom motora
· vysvetliť silové pôsobenie magnetického poľa
Zahrievanie vodiča elektrickým prúdom.
Elektrický výkon.
Magnetické pole Zeme.
Elektromagnetická indukcia.
Elektromotor.
· opísať jav elektromagnetickej indukcie pri
prechode
magnetu cievkou, kvalitatívne (v závere
predmetu)
252
Generátor elektrickej energie.
Vlastnosti striedavého prúdu.
5. Vlastnosti kvapalín a plynov
Modelovanie hydraulických
zariadení.
Hydrostatický tlak.
Atmosférický tlak.
Vlastnosti kvapalín.
Vlastnosti plynov.
Zákony ideálneho plynu.
· opis funkcie generátora (alternátora) ako
príklad
vyuţitia javu elektromagnetickej indukcie v
technike
· pojmy frekvencia, amplitúda prúdu a napätia, · pouţívať pojmy pri riešení úloh
efektívna hodnota prúdu a napätia
· fázový posun medzi prúdom a napätím, výkon
striedavého prúdu aj s fázovým posunom medzi
prúdom a napätím
· (vznik fázového posuvu a RLC obvod nie sú
potrebné).
Témy je vhodné zaradiť samostatne. Ak sa témy zaradia pred témy zo skupiny 2, potom je potrebné sem zaradiť
veličinu sila.
15 hodín na výklad, demonštračné experimenty, precvičovanie, hodnotenie ţiakov
hodiny pre experimentálnu činnosť ţiakov sú uvedené v skupine tém 1
· pokusy na dôkaz Pascalovho zákon
· meranie tlaku kvapalinovým manometrom
· vysvetlenie princípov, na základe ktorých
pracujú
vybrané merače tlaku
· meranie hydrostatického tlaku v rôznych
· vedieť odhadnúť hodnotu tlaku pod hladinou
hĺbkach
vody
· experiment s vodným stĺpcom v trubici
· Torricelliho pokus a jeho modelovanie s
· kvalitatívne poznať závislosť tlaku vzduchu od
vodným
nadmorskej výšky
manometrom
· skúmanie nestlačiteľnosti kvapalín
· skúmanie dobrej stlačiteľnosti plynov
pomocou
injekčnej striekačky
· vykonanie experimentov s izotermickým
· kvalitatívne poznať vzájomnú závislosť
253
dejom
· meranie tlaku plynu v závislosti od jeho
objemu
· znázorniť grafom závislosť
· p = p(V)
· vysvetlenie, prečo usudzujeme z tvaru grafu
na tvar
závislosti p = k/V
· vysvetlenie, prečo má teplota –273,15 oC
výsadné
postavenie a z akého dôvodu ju lord Kelvin
zvolil za
začiatočnú teplotu svojej stupnice
objemu,
tlaku, teploty a mnoţstva plynu v uzavretej
nádobe
Časticová stavba látok.
· základné predstavy o časticovej stavbe látok,
kvalitatívne.
· vysvetliť predstavu o atómoch, molekulách a
mrieţke
pri kryštalických látkach
Topenie a tuhnutie látok.
Látky kryštalické a amorfné.
· Zoznámenie sa s experimentom s topením a
tuhnutím
(napr. parafínu a tiosíranu sodného)
· vysvetliť rozdiely medzi správaním amorfných
a kryštalických látok pri zmenách skupenstva
· modelovanie pohybu molekúl
· vysvetlenie pohybu molekúl v kvapaline a
pare
· vysvetlenie príčiny existencie tlaku v plyne
· vysvetlenie stavu nasýtených vodných pár
a relatívnej vlhkosti
· meranie, ktorým určíme rýchlosť kvapaliny
vytekajúcej z vodovodného kohútika
· vysvetlenie dôsledkov platnosti rovnice
Vyparovanie a kondenzácia.
Nasýtené pary.
Ako prúdia tekutiny.
· pozná vyuţitie informácie o relatívnej vlhkosti
vzduchu v miestnosti a vonku
· pouţiť rovnicu spojitosti vo fyzikálnych
úlohách ako
aj v úlohách s iným obsahom (napríklad model
254
spojitosti na praktických príkladoch
· jednoduché experimenty potvrdzujúce
Bernoulliho
rovnicu
· odvodenie Bernoulliho rovnice ako
špecifického
príkladu zákona zachovania energie (v procese
vyučovania, nie v závere predmetu)
6. Periodické deje
Pohyby s konštantnou periódou.
Perióda, frekvencia, amplitúda
kmitania.
Časový rozvoj harmonického
kmitania a neharmonického
periodického deja.
Aké vlastnosti má kyvadlo?
spojenia jazdných pruhov na diaľnici)
Tému je vhodné zaradiť samostatne.
15 hodín na výklad, demonštračné experimenty, precvičovanie, hodnotenie ţiakov
hodiny pre experimentálnu činnosť ţiakov sú uvedené v skupine tém 1
· pokusy s pohybom závaţia na niti, s kmitaním · vysvetliť a odhadnúť periódu pohybu po
závaţia na pruţine a s jednoduchým kyvadlom kruţnici,
planetárneho pohybu, mávania krídel vtákov a
hmyzu
· vysvetliť vzťah medzi periódou a frekvenciou
s jednotkami od 1 dňa po 1 milisekundu
· osciloskopické zobrazenie časového rozvoja
· čítať informácie z grafov harmonického
membrány mikrofónu snímajúceho zvuk.
a neharmonického periodického deja
· meranie časového rozvoja výchylky,
amplitúdy,
periódy, frekvencie na grafe.
· odvodenia z pohybov po kruţnici ne sú
potrebné
· vlastná frekvencia kmitania a perióda kmitania · zaujať stanovisko k hypotéze zaloţenej na
· naplánovanie a vykonanie experimentu: Od
extrapolácii nameranej závislosti
ktorých
vlastností jednoduchého kyvadla závisí jeho
perióda?
255
· extrapolácia grafu
Nútené kmitanie.
Rezonancia.
Vlnenie na vodnej hladine.
Vlnoplocha.
Dopplerov jav, ultrazvuk,
interferencia.
Priečne a pozdĺţne vlnenie.
Polarizácia vlnenia.
Stojaté vlnenie na strune.
Kmitňa, uzol, vlnová dĺţka.
Meranie rýchlosti zvuku.
Vlastnosti zvuku.
· spoznanie príkladov núteného kmitania
· spoznanie príkladov vyuţitia javu rezonancie
a neţiaducich účinkov rezonancie
· perióda, frekvencia, vlnová dĺţka
· pouţívať pojmy frekvencia, rýchlosť vlny,
vlnová
dĺţka a pozná ich vzájomný vzťah
· odvodenie Dopplerovho javu so zdrojom
· kvalitatívne objasniť Dopplerov jav
zvuku
· kvalitatívne objasniť prejavy interferencie
v pokoji
vlnenia,
· vysvetlenie princíp vyuţitia Dopplerovho javu najmä v súvislosti so svetlom
v medicíne a v doprave
· pozorovanie prejavov interferencie vlnenia na
vodnej
hladine a svetla
· spoznanie grafických modelov priečneho
a pozdĺţneho vlnenia a s tým súvisiaceho javu
polarizácie
· spôsoby polarizácie svetla nie sú potrebné
· objasnenie pojmov a ich súvislostí s
konštrukciou
strunových hudobných nástrojov
· odmeranie rýchlosti zvuku vo vzduchu
· pojmy hlasitosť, farba zvuku, výška tónu
7. Elektromagnetické ţiarenia
a častice mikrosveta
Tému je vhodné zaradiť samostatne.
Viditeľné ţiarenie.
· poznávanie základných princípov
· si aktívne chrániť sluch
20 hodín na výklad, demonštračné experimenty, precvičovanie, hodnotenie ţiakov
hodiny pre experimentálnu činnosť ţiakov sú uvedené v skupine tém 1
· pracovať s modelom lúč svetla
256
Odraz a lom svetla.
Difúzny odraz.
Spojná a rozptylná šošovka,
ohnisková vzdialenosť, optická
mohutnosť.
Emisné spektrá.
Optické vlastnosti ľudského oka.
Infračervené ţiarenie v prírode
a v technike.
Ultrafialové ţiarenie v prírode
a v technike.
Tepelné ţiarenie (ţiarenie čierneho
telesa).
geometrickej
optiky
· spoznávanie zákonov odrazu a lomu
· index lomu iba informatívne
· disperzia
· práca so šošovkami graficky a prakticky, bez
výpočtov a bez kategorizácie vlastností obrazu
· rozklad svetla hranolom a mrieţkou
· čítanie informácií z čiarového a spojitého
svetelného
spektra, informácia o pôvode spektrálnych čiar
· opis oka z fyzikálneho hľadiska
· vyuţitie infračerveného ţiarenia v medicíne
a v stavebníctve
· príklady vyuţitia infračerveného ţiarenia
niektorými
ţivočíchmi
· súvislosť medzi infračerveným ţiarením
emitovaným
telesom a teplotou telesa
· príklady vyuţitia ultrafialového ţiarenia v
medicíne a
v priemysle
· vysvetlenie funkcie ozónovej vrstvy
· vysvetlenie, prečo sa treba chrániť pred
väčšími
dávkami oţiarenia
· meranie teploty na povrchu neprístupného
telesa
· vysvetlenie merania teploty rozkladom
· rozlišovať spojité a čiarové spektrum
· si aktívne chrániť zrak
· zaradiť infračervené ţiarenie ako
elektromagnetické
ţiarenie
· vysvetliť súvislosť medzi teplotou telesa
a emitovaným ţiarením
· zaradiť ultrafialové ţiarenie ako
elektromagnetické
ţiarenie
· vysvetliť rozdiely medzi ultrafialovým
a röntgenovým ţiarením
· pozná prenos energie ţiarením a hranicu
medzi
infračerveným a svetelným ţiarením
257
Röntgenové ţiarenie.
Rádioaktivita.
Ţiarenia alfa, beta a gama.
Podstata ţiarení, ionizačné účinky,
oslabovanie ţiarenia prechodom cez
prostredia.
Fyzikálne objekty malé a veľké,
prostriedky na ich poznávanie.
Lineárny rozmer od Slnečnej
sústavy po jadro atómu.
Atóm.
Štiepna reakcia a syntéza jadier.
Základný a aplikovaný výskum vo
fyzike.
Aplikácie fyzikálnych poznatkov
a postupov.
Fyzikálna podstata informácie,
analógový a digitálny signál,
fyzikálna podstata uchovávania
informácií.
emitovaného
ţiarenia na spektrum
· podstata vzniku spojitého a čiarového spektra
röntgenového ţiarenia
· príklady vyuţitia röntgenového ţiarenia
· vysvetlenie spoločných a rozdielnych
vlastností
týchto ţiarení
· rádioaktivita prostredia a zdroje pridanej
rádioaktivity v minulosti a v súčasnosti
· mikroobjekty a megaobjekty a moţnosť ich
skúmania
· rozdiel medzi priamym a nepriamym
pozorovaním
objektu a meraním
· historické postavenie experimentov
Thomsona,
Millikana a Rutherforda.
· jadrový reaktor a jeho význam pre energetiku
· perspektíva energetických zdrojov
· úloha základného fyzikálneho výskumu
· od objavu polovodiča po informačnú
spoločnosť
· demonštrácia prenosu informácie na
konkrétnych
príkladoch (napríklad kniha, telefón, káblový
internet, mobilný telefón)
· porovnanie rýchlosti, kvality a bezpečnosti
· uviesť príklady vyuţitia röntgenového ţiarenia
v
medicíne a v priemysle
· vyuţiť spôsoby ochrany pred röntgenovým
ţiarením
· zaujať stanovisko v súvislosti s rádioaktívnym
ţiarením
· pozná niektoré prostriedky na skúmanie
vesmíru
a objektov na úrovni atómu
· vysvetliť postavenie experimentov a teórií vo
fyzikálnom výskume
· posúdiť klady a zápory jadrovej elektrárne
v porovnaní s inými zdrojmi elektrickej energie
· oceniť úlohu základného fyzikálneho výskumu
· pozná ekonomická návratnosť základného
fyzikálneho výskumu
· oceniť úlohu aplikovaného výskumu, rýchlosti
aplikácie nových poznatkov základného
výskumu,
konkurenciu a spoluprácu pri výskume
· oceniť úlohu štandardizácie a normalizácie v
258
prenosu
vybraných kanálov
technike
Chémia
Charakteristika:
Obsah učiva chémie tvoria predovšetkýmpoznatky o vlasnostiach a pouţití látok, s ktorými sa študenti stretávajú v beţnom ţivote, sú to najmä tieto
oblasti: chémia potravín a nápojov,kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov a podobne. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj
poznatky, ktoré umoţňujú študentom chápať význam chemickej vedy a chemického priamyslu pre spoločnosť a prírodu.
Východisko pre poznatky o vlastnostiach anorganických a organických látok a ich premenách tvoria všeobecne platné teoretické poznatky
o vzťahoch medyi štruktúrou a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto poznatky umoţňujú v učebnom predmete
chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním modernýchforiem,
prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie kľúčových kompetencií ţiakov.
Chémia, ako predmet, ktorý rozširuje všeobecné vzdelanie ţiakov, súčasne poskytuje základy nevyhnutné pre ďaľšie vzdelávanie ( chemické
odbory, medicína,enviromentálne vedy a pod.). Súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si
vyţaduje osvojenie si základných laboratórnych zručností a návykov presnej a bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
Ciele:
Cieľom vyučovania chémie je v maximálne moţnej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania a osvojeniu si kľúčových
kompetencií prostredníctvom obsahu učiva chémie.Cieľom vyučovania chémie je predovšetkým formovanie a rozvoj tvorivých schopností ţiakov.
Cieľom je poskytnúť ţiakom teoretické a praktické základy anorganickej, organickej chémie ako aj biochémie a chemickej technológie.
Poţiadavky na výstup:
Absolvent tohto štúdia má poznať základné skupiny chemických látok, ich zloţenie, štruktúru, vlastnosti, ich prektický význam pre beţný ţivot
a výrobu so zodpovedným vzťahom k ochrane zdravia a ţivotného prostredia. Zároveň má poznať a vedieť realizovať vybrané metódy skúmania
chemických látok, metódy beţnej praxe s vybranými chemickými látkami a osvojiť si základné zručnosti a návyky presnej a estetickej laboratórnej
259
práce. Má ovládať systém chemického názvoslovia zlúčenín,systém chemických výpočtov s aplikáciou v beţnom ţivote, formulovať závery a písať
záznamy z pozorovaní v prebehu pokusov.
Absolbent vie samostatne vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov a vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti.
Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi:
I.roč.G
počet
hodín
Pozorovanie a pokus v chémii, 2
bezpečnosť v práci
Prehľad tématických celkov
ciele
- motivovať žiakov a podnietiť ich
záujem o ďaľšie štúdiu chémie
kompetencie





Sústavy látok
6
- definovať pojem sústava, zmes,
pripraviť jednoduché zmesi a vedieť ich
spôsoby delenia aplikovať v praxi



Schopnosť plánovať činnosti pri
realizácii experimentov
Používať správne postupy a techniky
pri praktických činnostiach
Dodržiavať pravidlá bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
Schopnosť plánovať a organizovať si
učenia
k získavaniu
poznatkov
a informácií
Hľadá a rozvija účinné postupy vo
svolom učení
Kriticky pristupuje ku zdrojom
informácií,
informácie
tvorivo
spracováva a využíva pri svojom
štúdiu a praxi
Vyhľadávať, triediť a spracovávať
informácie a dáta z rôznych zdrojov
Vedieť
využiť
informačné
a komunikačné zdroje
260
Štruktúra látok
5
- poznať zloženie a štruktúru atómu


Periodický systém prvkov
2
- vedieť sa orientovať v PSP a vyberať
z nej údaje a k týmto informáciam
podať vysvetlenie


Základy
názvoslovia 8
anorganických zlúčenín
-
-
-
-
-
upevniť
poznatky
o tvorbe
názvov a vzorcov dvojprvkových
atrojprvkových zlúčenín
zdôrazniť
rozdiel medzi
chemickou
značkou
a chemickým vzorcom
ziskať zručnoať samostatne
pracovať
s chemickými
tabuľkami
ovládať
názvy
a značky
predpísaných
chemických
prvkov
vzužiť oxidačné číslo, prípadne
náboj
iónu
v názvosloví
chemických zlúčenín a uplatniť
ich v názvosloví anorganických
zlúčenín prípony prídavného
mena podľa oxidačného čísla
Zrozumiteľne
prezentovať
nadobudnuté vedomosti, skúsenosti
a zručnosti
Aplikovať poznatky pri riešení
kokrétnych problémových úloh
Logicky spájať poznatky nadobudnuté
štúdoim chémie a iných učebých
predmetov a využiť ich pri riešení
problémových úloh
Prezentovať a zhodnotiť výsletky
svojej alebo skupinovej činnosti
 pracovať vo dvojiciach alebo
v skupinách
 vzájomne si pomáhať pri riešení
úloh teoretického a praktického
charakteru
 používať základné myšlienkové
operácie a metódy vedeckého
poznávania
pri
riešení
problémových úloh
261
Chemická väzba
8
-
Výpošty v chémii
4
-
-
Chemické reakcie, chemické 3
rovnice
Energetické
zmeny
pei
5
chemických rovniciach
Rýchlosť chemických rekcií
4
Chemická rovnováha
5
Protolytické rekcie
6
Redoxné reakcie
7
Zrážacie reakcie
4
-
-
vedieť
vysvetliť
princíp
kovalentnej
polárnej
a nepolárnej väzby, jednoduchej
a násobnej väzby, určiť druh
väzieb
medzi
atómami
s využitím
hodnôt
elektronegativity z PSP
logicky odvodiť vznik katiónov a
aniónov
viesť
k samostatnosti
a dôslednosti
pri
riešení
chemických výpočtov
rozvíjať logické myslenie
chápať podstatu a rozdelenie
chemických reakcií a ich typy
vedieť
vysvetliť
pojmy:
reaktant,produkt a vzťah medzi
chemickou reakciou a rovnicou
posúdiť ich význam a využiť
vedomosti
na
pochopenie
význaqmu chemických rekcií
v chemickej výrobe










vedieť
posúdiť
vhodnosť
navrhnutého postupu riešenia
problémovej úlohy
používať základné myšlienkové
operácie a metódy vedeckého
poznávania
pri
riešení
problémových úloh
vedieť
posúdiť
vhodnosť
navrhnutého
postupu
riešenia
problémovej úlohy
používať
základné
myšlienkové
operácie
a metódy
vedeckého
poznávania pri riešení problémových
úloh
urobiť zápis o experimente pomocou
textu, schém, náčrtu, obrázkov
a tabuliek
vedieť
spracovať
a prezentovať
jednoduchý projekt so zameraním na
ciele, metódy výsledky a ich využitie
analyzovať vybrané problémy
využívať informačné a komunikačné
technológie pri riešení problémový
úloh
zhodnotiť
úspešnosť
riešenia
problémovej úlohy
vyjadrovať svoje názory, postoje
a skúsenosti
262


hodnotiť vlastné výkony a pokroky
v učení
prijíma ocenenie, radu a kritiku
a čerpá poučenie pre ďaľšiu prácu
Metódy a formy práce – stratégia vyučovania:
Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno vyuţiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové pribliţovanie ovsahu
učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom
nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou ukáţky). Expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváraní
nových poznatkpv a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické, systematické
sprostretkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok,
otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,hodnotenie javov, rozhodovanie), bededa (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),demonštračná
metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia
s predmetmi (praktické činnosti, experimantovanie, pokusy, didaktická hra), inštruktáţ (vizuálne a auditívne predmety k praktickej činnosti,
vedenie ţiakov k chápaniu slovného a pisomného návodu).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda ( učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení
a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická
úloha,problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého projektu). Pre realizáciu cieľov sú dôleţité
praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáţe). Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením,
spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadanie, triedenie,vyuţívanie podstatných informácií) ,
samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnejaktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),
263
Kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). Fixačné metódy sú
neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr.metódy opakovania precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuţitím učebnice
a inej literatúry, domáce úlohy).
Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného,expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu).
Praktické aktivity a exkurziu budem voliť podľa podmienok a potrieb a regianálnych moţností, pričom budem dbať na dodrţiavanie zásad
bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov.
Učebné zdroje:
Sú zdrojom informácií pre ţiakov. Sú to učebnice, odborná litertúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno technické a didaktické
prostriedky a pod.
Hodnotenie predmetu:
Na kontrolu a hodnotenie ţiakovsa odporúčajúpostupy nazabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia:
1. Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať prezentácie poznatkov ţiakmi na základe dobrovoľne
odpovede ţiaka alebo určenia konkrétneho ţiaka učiteľom. Odporúča sa uplatniť postup verbálnych odpovedí 3 ţiakov v časovom limite 5
min. Pri verbálnej odpovedi zisťovať a hodnotiť najme osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho
štandardu.
2. Písomnou formou je vhodné kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu a na konci tematického celku
alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 min v rozsahu 10-15 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho
štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.
3. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností (vrátane správností nákresov a schém podľa potreby)
s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu
ţiaka.
4. Preverovať úroveň samostatnej práce ţiakov a schopností práce s textom formou hodnotenia správ zo samostatných pozorovaní podľa
kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.
264
5. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, gafických prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.
Časovo –tematický plán z chémie pre I.roč. Gymnázia
Počet vyučovacích hodín na školský rok: 66
Počet hodín týţdenne :
2
Mes. Hod. Téma tem. celku, téma vyučovacej hodiny
IX.
I. Pozorovanie a pokus v chémii:
1.
Lab. cv. č.1. – Pravidlá bezpečnosti a hygiény práce
v chemickom laboratóriu
Váženie látok, meranie objemu
2.
II. Sústavy látok:
Chemicky čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes
3.
Spôsoby oddeľovania zložiek zmesí
Lab. cv. č.2 – Kryštalizácia
4.
Roztoky, klasifikácia roztokov
Výpočet hmotnostného zlomku a koncentrácie roztokov
5.
6.
7.
Ciele výučby tematického celku
Poznať a dodržiavať pravidlá
v chemickom laboratóriu
bezpečnosti
práce
Charakterizovať a rozlíšiť chemické látky, zmesi
a roztoky.
Vysvetliť význam údajov o zložení roztokov z hľadiska
praktického použitia
Využiť poznatky o príprave roztokov pri ich príprave v
domácnosti
265
X.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Riešenie úloh na roztoky
III. Štruktúra častíc:
Atóm, atómové jadro, izotopy
Elektrónový obal atómu
Zápis elektrónovej konfigurácie prvkov
Vznik iónov
Opakovanie tematického celku
Priblížiť žiakom dejiny
vzniku atómu a najnovšie
predstavy o stavbe atómu a výstavbe elektrónového
obalu atómu tak, aby pochopili vzťah medzi štruktúrou
a vlastnosťami prvkov
Objasniť vznik iónov ako proces, ktorý zvyšuje stabilitu
častíc.
IV. Periodická sústava prvkov:
Periodický zákon, periodická sústava prvkov, periodiká Oboznámenie sa s geniálnym objavom D.I.Mendelejeva.
tabuľka prvkov
Zákonitosti vyplývajúce z periodického zákona
Získať zručnosť samostatne pracovať s per. tabuľkou
15.
XI.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
V. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín:
Oxidačné číslo
Názvoslovie oxidov, hydroxidov a bezkyslíkatých kzselín
Názvoslovie kyslíkatých kyselín
Názvoslovie solí
Názvoslovie hydrogénsolí a hydratovaných solí
Kvalitatívny a kvantitatívny význam vzorcov
Precvičovanie názvoslovia vzorcov
Preverovanie a opakovanie učiva
Poznať a používať pravidlá tvorenia názvov základných
anorganických zlúčenín
Vysvetliť
kvantitatívny
chemického vzorca
a kvalitatívny
význam
22.
266
23.
XII.
24.
25.
26.
27.
28.
I.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
II.
37.
38.
VI. Chemická väzba a štruktúra látok:
Chemická väzba, molekula
Kovalentná väzba
Určiť druhy chemických väzieb s použitím hodnôt
Väzba polárna a nepolárna
elektronegativity atómov prvkov viazaných sa
Vznik iónevej väzby a vlastnosti zlúčenín s iónovou väzbou v molekulu
Vodivosť kovov ako dôsledok kovovej väzby
Štruktúra diamantu a grafitu a vlastnosti vyplývajúce z ich
štruktúry
Zdôrazniť závislosť vlastnosti látok od ich štruktúry
Vzťah medzi štruktúrou, zložením a vlastnosťami látok
Opakovanie tematického celku
VII. Výpočty v chémii:
Relatívna atómová hmotnosť, Mr, Mm
Látkové množstvo, Avogadrova konštanta, výpočty Význam chemických výpočtov v chemickej technológii.
látkového množstva
Riešenie úloh
Stechiometrický vzorec
VIII. Chemické reakcie, chemické rovnice:
Chemická reakcia, chemická rovnica, význam chemických
reakcií
Rozšíriť vedomosti žiakov o základných typoch
chemických rekcií z hľadiska poznatkov o chemických
väzbách a štruktúre molekúl
Zákon zachovania hmotností v chemických reakciách
Rozšíriť a upevniť poznatky o kvantitatívnych vzťahoch,
Stechiometrické koeficienty – určovanie v jednotlivých vyplývajúcich z chemických rovníc
rovniciach
Na príkladoch jednotlivých stechiometrických výpočtoch
poukázať na ich význam pre presnú prácu
267
v laboratóriach a v chemickej výrobe
39.
III.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
IX. Energetické zmeny pri chemických reakciách:
Exotermické a endotermické reakcie
Reakčné teplo, entalpia
Termochemická reakcia a jej zápis
I. Termochemický zákon
Lab.cv. č.3 – Exotermické a endotermické reakcie
X. Rýchlosť chemických reakcií:
Rýchlosť chemickej reakcie
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie (
koncentrácia, teplota, veľkosť povrchu častíc )
Katalyzýtory, katalýza
Lab. cv. č.4 – Faktory ovplyvňujúce rýchosť chemických
reakcií
XI. Chemická rovnováha:
Chemická rovnováha, rovnovážna konštanta
Faktory ovplyvňujúce chemicku rovnováhu – vplyv zmeny
koncetrácie reaktantu a produktu
Vplyv zmeny teploty, tlaku a katalyzátora na zmenu
rovnovážneho stavu
Opíš chemické rekcie z hľadiska tepelných zmien,
energetická bilancia v chemicej výrobe – základ
hospodárneho využitia energie
Z hľadiska širšieho chápania priebehu chemických
reakcií oboznámiť žiakov s najdôležitejšími faktormi
ovplyvňujúcimi priebeh chemických dejov a zdôraznenie
optimálnych podmienok priebehu chemických reakcií pre
chemickú výrobu
Poznať rovnovážny stav a jeho význam pre optimálny
pribeh chemických reakcií
49.
IV.
50.
51.
Opakovanie tematického celku
XII. Protolytické rekcie:
Poznať stupne pH, jej význam a použitie
268
52.
V.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
VI.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Protolytické rekcie, Brônstetova teória kzselín a zásad
Sila kyselín a zásad
Autoprotolýza vody, pH
Príprava solí, neutralizácia
Hydrolýza solí
Lab. cv. č.5 – Hydrolýza solí, pH
XIII. Redoxné rekcie:
Redoxné reakcie – oxidácia a redukcia, význam oxidácie
v ľudskom organizme
Elektrochemický rad napätia kovov
Elektrolýza a jej priemyselné využitie
Korózia a spôsoby ochrany kovov proti nej
Galvanické články a akumulátory a ich použitie v bežnom
živote
Precvičovanie učiva
Opakovanie tematického celku
XIV. Zrážacie reakcie:
Zrážacie rakcie, iónový zápis chemickej rovnice
Opakovanie tematického celku
Záverečné zhrnutie učiva
Poznať vplyv silných kyselín a zásad na ľudský
organizmus.
Poznať príklady využitia neutralizácie
Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s kyselinami a
zásadami
Vysvetliť
princíp
priebehu
oxidačno-redukčných
procesov ako dvoch protikladných stránok toho istého
deja.
Poukázať na praktické využitie elektrolýzy.
Poukázať na príklady využitia zrážacích reakcií v praxi
269
Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi:
II. roč. Gymnázia:
Prehľad
Počet
tématických
hodín
celkov
I. Prvky a ich 16
zlúčeniny
dôležité
v bežnom
živote,
ich
vlastnosti,
použitie
a vplyv na živé
organizmy
a životné
prostredie:
s-prvky:
4
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vodík, alkalické kovy, kovy alkalických - poznať slov.a lat. názvy a značky prvkov 1.a 2. skupiny PSP,
zemín, biogénne prvky, malta, vodný orientácia v PSP
kameň, tvdosť vody
- uviesť výskyt prvkov 1.a 2. skupiny v prírode vo forme
nerastov, kamenná soľ, magnezit, vápenec, sádrovec.
- poznať základné vlastnosti vodíka
- poznať aspoň dva spôsoby prípravy vodíka
poznať základné vlastnosti sodíka
- poznať vzorce látok s názvom: sóda, sóda bikarbóna, pálené
vápno, hasené vápno, vápenec
- poznať význam a použitie zlúčenín alkalických kovov
- vysvetliť význam vápenca a sádrovca v stavebnom
270
priemysle
- porovnať rozpustnosť CaCO3 a Ca(HCO3)2 vo vode,
v spojitosti s krasovými javmi
- vysvetliť rozdiel medzi prechodnou a trvalou trvdosťou
vody, odstraňovanie tvrdosti vody a vodného kameňa
- poznať význam a vpyv iónov Na+, K+, Ca2+, Mg2+ na ľudský
organizmus, minerálne vody
- vysvetliť použitie NaCl ako konzervačnej látky
p- prvky:
9
Sklo, inertná atmosféra, ozón, anomália - poznať výskyt C,Si,Al,N,P,O,S, halogény a ich zlúčenín
vody, spaľovanie dokonalé a nedokonalé, v prírode, bauxit,grafit, diamant, uhličitany ,organické látky
halogény, vzácny plyn
kremeň, kremičitany, hlinitokremičitany, íly, kaolín, vzduch,
liadky, fosforečnany, ozón, oxidy, elementárna síra, sulfidy
a sírany, pyrit, PbS, ZnS, sírovodík, morská voda a NaCl
-vedieť, Si a Al majú po O najväčšie zastúpenie v zemskej kôre
- zaradiť C.N,P,O,S,F,I medzi biogénne prvky
- poznať pôsobenie oxidov uhlíka CO a CO2 na živé organizmy
vedieť, že CO2 je tzv. Skleníkový plyn a že v hlavnej miere
prispieva ku globálnemu otepľovanie Zeme
- porovnať a vysvetliť základné vlastnosti diamantu a tuhy na
základe pochopenia ich kryštálovej štruktúry a typov väzieb
- uvieť a chápať pozitíva a negatíva použitia sódy bikarbóny
na zníženie kyslosti v žalúdku
- uviesť hlavný dôvod pre použitie ( NH4)2CO3 a NaHCO3 pri
pečení cesta, vznik CO2
- poznať základné vlastnosti Al a ztoho vyplývajúce jeho
využitie
- poznať skupenský stav dusíka, fosforu, kyslíka, síry, chlóru
a jódu za štandardných podmienok
- uviesť vlastnosti amoniaku, skupenstvo, zápach, jedovatosť
271
-chápať a uviesť dôvod rozpustnosti amoniaku, HCl vo vode –
vodíková väzba
- vedieť o znečistení životného prostredia oxidmi N a ich
príspevok pri vzniku kyslých dažďov
- poznať využitie N2O, hnací plyn v šľahačkových sprejoch,
anestetika - poznať využitie N2 , inertná atmosféra, výroba
amoniaku
- poznať využitie zlúčenín dusíka a fosforu – hnojivá
- poznať využitie fosforu – zápalky, napalm
- vedieť,že zlúčeniny C s N sú jedovaté- kyanidy
- poznať význam vody a kyslíka pre ľudský organizmus
- vzsvetliť kyslé vlastnosti H2SO4 a napísa chemickú rovnicu
jej reakcie s vodou
- vysvetliť ekologické problémy súvisiace s ozónovou vrstvou
Zeme-ozón, verzus freóny, kyslými dažďami-oxidy síry
- poznať negatívny vplyv sulfánu na ľudský organizmus
a jeho charakteristický zápach
- poznať rozpustnosť O2 a CO2 vo vode a jej význam v prírode
- vysvetliť prítomnosť kyslíka ako nevyhnutnú podmienku
horenia a vznik rôznych produktov CO, CO2 v závislosti od
množstva reagujúceho kyslíka a negatívny vplyv vznikajúcich
produktov na ľudské zdravie
- poznať najbežnejšie spôsoby využitia peroxidu vodíka,
ozónu síry, kyslíka
- poznať selén ako biogénny prvok a základné informácie
o jeho vlyve na ľudský organizmus
- zapísať chemickú rovnicu reakcie vodíka a chlóru pri výrobe
HCl
- vsvetliť kyslé vlastnosti HCl a zapísať chemickú rovnicu jej
reakcie s vodou, OH- a NaOH
272
d-prvky:
3
Korózia,hrdza,oceľ,
liatina,
amalgám, pasivácia kovov
- opísať základný princíp priemyselnej výroby chlóru
- poznať využitie chlóru a jeho zlúčenín, jódu ako
dezinfekčných prostriedkov a chlorečnanov ako výbušnín
- vedieť, že kyselina HCl je zložkou žalúdočných štiav
a kyselina HF leptá sklo
- odôvodniť malú reaktivitu vzácnych plynov na základe ich
elektrónovej konfigurácie
- poznať využitie argónu a vzácnych plynov vo výbojových
trubiciach
- poznať rádioaktivitu radónu ako rizikový faktor pre
prostredie
- vysvetliť základný princíp výroby železa a ocele a ich
využitie
- poznať základné vlastnosti Cu,Zn,Cr,Mn,Fe,Ag,Au,Pt,Hg
(kujnosť, ťažnosť, elektrická vodivosť, nízka teplota topenia
Hg, pasivácia Cr,Zn ) a z toho vyplývajúce využitie
jednotlivých kovov
- poznať zloženie zliatin bronz, mosadz, spájka a ich využitie
- poznať triviálny názov a využitie CuSO4.5H2O
- vysvetliť základnú funkciu hemoglobínu v ľudskom
zliatina, organizme a vedieť, že obsahuje katióny Fe
- vedieť, že Fe a Ni tvoria základ zemského jadra
273
II.
Charakteristik 15
a, rozdelenie
organických
látok:
III. Uhľovodíky
dôležité
14
Organická
chémia,
organická
zlúčenina,štruktúra organických zlúčenín,
izoméria ( konštitučná, priestorová ),
acyklický- priamy reťazec, rozvetvený
reťazec,cyklický
reťazec,uhľovodík,
uhľovodíkový
zvyšok,
nasýtený
a nenasýtený uhľovodík, empirický (
stechiometrický ) vzorec, sumárny (
molekulový ) vzorec, konštitučný (
štruktúrny
vzorec,
zjednodušený
konštitučný vzorec, jednoduchá väzba,
násobná väzba, , dvojitá, trojitá,
väzbovosť, reakčná schéma,mechanizmus
reakcie,
polárna
a nepolárna
molekula,adičná eliminačná, substitučná
reakcia, činidlo, radikál, nukleofil,
elektrofil, alkány, alkény, alkíny, arény,
heteroatóm karcinogén
- poznať príčinu existencie veľkého počtu organických
zlúčenín uhlíka – schopnosť reťazenia
- určiť väzbovosť atómov C,H,S,O,N a halogénov v molekulách
organických zlúčenín
- zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe jej
molekulového, resp. konštitučného vzorca medzi uhľovodíky
a deriváty uhľovodíkov
- zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe
jej
konštitučného vzorca medzi alkány, alkény, alkadiény, arény,
nasýtené a nenasýtené
zlúčeniny s acyklickým (
rozvetveným a nerozvetveným ) a cyklickým reťazcom,
zlúčeniny obsahujúce heteroatóm
- určiť, či sa jedná o empirický, sumárny alebo konštitučný
, resp. zjednodušený konštitučný vxorec zlúčeniny
- označiť uhľovodíkový zvyšok a funkčné skupiny
v uvedených vzorcoch
- uviesť jednoduché príklady ( štruktúrnym vzorcom)
konštitučných a cis-trans izomérov
- napísať vzorce všetkých konštitučných izomérov alkánu,
alkénu, cykloalkánu s daným molekulovým vzorcom ( C3 – C4
)- určiť na základe reakčnej schémy alebo rovnice, či sa jedná
o adičnú, eliminačnú alebo substiručnú reakciu
- vedieť aplikovať poznatok, že uhľovodíky sú nepolárne
zlúčeniny, napr. Pri určovaní ich rozpustnosti vo vode
a nepolárnych rozpúštadlách, hlavne v spojení s ich využitím
v bežnom živote
Homologický rad, homologický vzorec, - poznať vzorce a triviálne názvy: acetylén, izoprén
274
v praktickom
živote,
ich
vlastnosti
a vplyv na živé
organizmy
a životné
prostredie,
ropa,
zemný
plyn, uhlie:
Alifatickéuhľo
vodíky
alkyl,
cykloalkyl,hydrogenácia,
dehydrogenácia, fosílna surovina,zemný
plyn, odorizácia zemného plynu, ropa,
frakčná destilácia, benzín, oktánové číslo
benzínu, nafta, asfalt, petrochémia, uhlie
10
- poznať vzorec a názov alkylových skupín: metyl-, etyl-,
propyl-, butyl-, izopropyl-, vinyl- uviesť príklady alkánov, cykloalkánov, alkénov, alkadiénov,
alkínov, ( vzorce, názvy )
- utvoriť názov a napísať vzorce: nerovetvených alkánov,
alkénov, alkínov C1 – C10 a cykloalkánov C3 – C6 , rozvetvených
alkánov, alkénov a alkínov C4 – C10 s maximálne dvoma
rovnakými alkylovými skupinami uvedenými vyššie
- poznať skupenstvo alifatických uhľovodíkov C1 – C4, C5 – C16
a vyššie
- porovnať dĺžku, pevnosť jednoduchej, dvojitej a trojitej
väzby
- poznať typy reakcií charakteristických pre alkány ( SR ),
alkény a alkíny ( AE ) a uviesť aspoň jeden ich príklad
chemickou rovnicou
- napísať chemickú rovnicu horenia ( dokonalé, nedokonalé )
metánu, napísať chemickú rovnicu reakcie matánu s chlórom
- napísať chemickú rovnicu reakcie etánu s vodou, HCl,
vodíkom a využitie týchto reakcií v priemysle pri výrobe
etanolu, PVC a stužovanie tukov
- poznať spôsob, akým sa v laboratóriu dokazuje násobná
väzba ( brómová voda, KMnO4- nie chemickou rovnicou )
- vymenovať uhľovodíky, ktoré sa využívajú ako zdroje
energie a príklady ich konkrétneho využitia ( metán, propán
,bután)
-charakterizovať zemný plyn ( zloženie, výbušnosť, farba,
zápach – odorizácia, horľavosť, ťažba, preprava, využitie ako
surovina na výrobu organických látok a zdroj energie )
- charakterizovať ropu ( zloženie, horľavosť, farba, zápach,
ťažba, preprava, spracovanie, základné frakcie, využitie ako
275
surovina na výrobu organických látok a zdroj energie )
- porovnať fosílne palivá z hľadiska ich vyčerpateľnosti,
ekologických dôsledkov a ich ťažby, spracovania a využitia,
obsahu škodlivých prímesí (kyslé dažde, skleníkový efekt )
Arén-aromatická uhľovodík
Aromatickéuhľ
ovodíky
4
IV.
Deriváty 21
uhľovodíkov
dôležité
v bežnom
živote,
ich
vlastnosti,
použitie
a vplyv na živé
organizmy
a životné
Halogénderiváty,
hydroxyderiváty,
alkoholy, jednosýtny a viacsýtny alkohol,
fenoly, lieh, étery, karbonylové zlúčeniny,
aldehydy, ketóny, nitroderiváty, amíny,
PVC,
teflón,
insekticíd,
freóny,
karboxylová kyselina
- poznať vzorce a triviálne názvy: benzén, styrén, naftalén,
toluén
- poznať vzorec a názov skupiny fenyl- utvoriť názov a napísať vzorec arénov odvodených od
benzénu s maximálne dvomi alkylovými skupinami , uviesť
príklady aromatických uhľovodíkov
- vysvetliť postatu aromatického charakteru arénov
- vedieť, že pre arény sú typické substitučné elektrofilné
reakcie
- poznať negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na zdravie
, karcinogénne účinky
- vymenovať skupiny derivátov uhľovodíkov podľa funkčnej
skupiny a uviesť príklady z jednotlivých skupín derivátov
uhľovodíkov
- poznať väzbovosť S,O,N a halogénov
-poznať charakteristické skupiny derivátov uhľovodíkov ( F,Cl-, Br-, I-, OH-, -NO2, -NH2, O-, -CO, -CHO, -COOH ) a spôsob
tvorenia ich názvov
-zaradiť danú zlúčeninu ( podľa názvu alebo vzorca ) do
jednotlivých skupín derivátov uhľovodíkov
-poznať najdôležitejšie triviálne názvy a vzorce derivátov
276
prostredie
–
halogénderivát
y,
dusíkaté
deriváty,
kyslíkaté
deriváty:
uhľovodíkov: chloroform,jodoform, vinylchlorid, anilín,
etylénglykol, glycerol, fenol, formaldehyd, acetaldehyd,
acetón, kyselina mravčia, octová, šťaveľová, benzoová
- utvoriť názov a napísať vzorce derivátov odvodených od
benzénu, a alkánov C1 – C10 s maximálne jednou funkčnou
skupinou uvedenou vyššie
- poznať polárny chrakter väzby C-heteroatóm a vyznačiť
čiastkové náboje na atómoch väzby C-heteroatóm
- poznať typy reakcií charakteristických pre halogénderiváty
a hydroxyderiváty – SN a E
- napísať reakčnú schému reakcie brómetánu s NaOH ( SN aj
eliminačný produkt )
- chápať, že oxidáciou primárnych alkoholov vznikajú
aldehydy
a ďalej
karboxylové
kyseliny,
oxidáciou
sekundárnych alkoholov vznikajú ketóny aj opačné redukčné
procesy
- napísať reakčnú achému oxidácie etanolu na acetaldehyd
a kyselinu etánovú
- vedieť, že freóny a mnohé insekticídy majú charakter
halogéderivátov
- porovnať rozpustnosť etanolu vo vode, najmä
s prihliadnutím na skúsenosť z bežného života
- poznať využitie chloroformu, CCl4, metanolu, glycerolu,
etylénglykolu, formaldehydu,acetónu a ich účinok na ľudský
organizmus a nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi (
toxicita, horľavosť, výbušnosť )
- vysvetliť základný princíp výroby etanolu ( aj chemické
rovnice ), jeho využitie ( rozpúšťadlo, výroba octu, chemická
výroba, dezinfekcia, potravinárstvo ) a jeho účinky na ľudský
organizmus
277
- poznať využitie karboxylových kyselín ( octová, benzoová )
- poznať význam derivátov karboxylových kyselín pre stavbu
lipidov a bielkovín
- poznať využitie freónov, posúdiť vpyv ich chemického
pôsobenia na ozónovú vrstvu a z toho vyplyvajúce dôsledky
pre životné prostredie
Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi:
III. roč. Gymnázia
Prehľad
Počet
tematických
hodín
celkov
Biolátky v živých 25
organizmoch
Lipidy
3
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Jednoduché lipidy, tuky, oleje, vosky, Charakterizovať
lipidy
z hľadiska
výskytu,
štruktúry,
278
stužovanie
tukov,
zmydelňovanie
tukov, mydlá, zložené tuky, fosfolipidy,
glykolipidy, hydrofóbne vlastnosti,
cholesterol HDL-cholesterol, lipémia,
dama-3-mastné kyseliny, len pre
význam človeka.
Sacharidy
Bielkoviny
5
5
Jednoduché sacharidy, mono-, di-, oligo, polysacharidy, aldózy, ketózy, tri-,
penta hexózy,
glyceraldehyd,
dihydroxiacetón, chiralita, chirálne
centrum, D- a L- formy, optická
izoméria, ribóza, deoxyribóza, glukóza,
fruktóza sacharóza, laktóza, škrob,
glykogén, celulóza, energetická hodnota
sacharózy, glykémia
Biologická funkcia, aminokyseliny,
alanín,
glycín,
peptidová
väzba,
biuretová
reakcia,
primárna,
sekundárna,
terciarna
a kvartétna
štruktúra
bielkovín,
fibrilárne,
globulárne bielkoviny, denaturácia,
HEM,
hemoglobín,
lioproteíny,
vlastností,
významu
a zastúpenia
vo
výžive
človeka.Charakterizovať výskyt cholesterolu v potraviných
a vysvetliť jeho význampre organizmus. Porovnať oleje
a tuky z hľadiska štruktúry a ich významu pre organizmus,
obezita, zdravá výživa. Poznať vosky z hľadiska výskytu
a významu. Charakterizovať výskyt, význam a zloženie
glykolipidov a fosfolipidov. Porovnať význam LDL – zlého
cholesterolu a HDL – dobrého cholesterolu pre človeka
Charakterizovať pojem sacharidy z hľadiska významu,
výskytu a pôvodu. Napísať všeobecnú chemickú schému
fotosyntézy. Charakterizovať sacharidy podlľa ich vlastností,
štruktúry, zloženia a klasifikácie. Vysvetliť vznik alkoholov
a kzselín zo sacharidov, popísať základné vlastnosti Dglukózy a D-fruktózy z hľadiska významnosti pre výživu
človeka. Zaradiť sacharózu a laktózu z hľadiska zloženia
a charakterizovať ich z hľadiska významnostpre výživu
človeka. Charakterizovať škrob, glykogén a celulózu
z hľadiska výskytu, vzniku a významu pre človeka. Poznať
negatívny účinok nadmerného príjmu sacharózy pre človeka.
Uviesť rôzne potravinové zdroje sacharózy a porovnaťich
vplyv na zmenu glykémie. Poznať orientačne zastúpenie
sacharidov v mede.
Charakterizovať bielkoviny z hľadiska výskytu, významu
a pôvodu, zloženia a vlastností, vymenovať esenciálne AMK
a potravinové zdroje s ich najvhodnejším zastúpením.
Charakterizovať
primárnu,
sekundárnu,
terciarnu
a kvartérnu štruktúru bielkovín a jej význam pre denaturáciu
a zmene
biologických
funkcií
bielkovín
vplyvom
bielkovinových jedov, teploty a pod. Uviesť možné príčiny
deneturácie bielkovín, vysvetliť, čo by bolo možné použiť
k zabráneniu otravy ťažkými kovmi po ich požití.
279
Enzýmy
3
Nukleové kyseliny
5
Vitamíny
4
glykoproteíny,
fosfoproteíny,
hemoproteíny, myoglobín, enzýmy,
protilátky,
energetická
hodnota
bielkovín.
Aktivačná
energia,
biokatalyzátor,
aktívne miesto, enzým-substrátový
komplex,
koenzým,
apoenzým,
špecificky katalický účinok, inhibícia
kompetitívna a nekompetitívna, alfaamyláza, pepsín, trypsín.
Genetická informácia, adenín, guanín,
cytizín, tymín, uracyl, nukleotid, DNA,
RNA, makroergická väzba, mediátorová,
transferová,
ribozómová
RNA,
komplementarita, kodón, antikodón,
polynukleotidový reťazec, ATP
Hypovitaminóza,
hypervitaminóza,
retinol, kalciferoly, tokoferoly, tiamín,
riboflavín, niacín, pyridoxín, kys.
pantoténová, kys. listová, biotín, kys, Laskorbová, skorbut, antioxidanty, FAD,
NADH.
Charakterizovať pojem enzým z hľadiska všeobecných
vlastností, výskytu a významu, vysvetliť vplyv enzýmu na
priebeh reakcie, charakterizovať faktory ovplyvňujúce
rýchlosť enzýmových reakcií, porovnať kompetitívnu
a nekompetitívnu inhivíciu a uviesť príklad.
Charakterizovať NK z hľadiska výskytuuuuuuuuuuuuu
a významu, klasifikácia NK, ich zloženie, vysvetliť dôležitosť
ATP a poznať makroergickú väzbu, porovnať DNA a RNA,
carakterizovať mediátorovú, transférovú a ribozómovú RNA
z hľadiska ich funkcie a výskytu v bunke. Vysvetliť význam
pojmu komplementarita na príklade DNA.
Poznať vitamíny ako esenciálne látky z hľadiska významu
a zloženia, rozpustnosti v tukoch a vo vode., charakterizovať
retinol,kalciferoly, tokoferoly z hľadiska výskytu, významu
a funkcie v ludskom organizme. Uviesť možné dôsledky
vystavenia organizmu hypervitaminózea hypovitaminóze
vitamínov rozpustných v tukoch. Uviesť hlavné potravinové
zdroje retinolu, kalciferolov, tokoferolov. Charakterizovať
tiamín, riboflavín, niacín, pyridoxín, kys, pantoténovú, kys.
listovú, biotín a kys. L-askorbovú z hľadiska výskytu,
významu a funkcie pre ľudský organizmus. Uviesť možné
dôsledky vystavenia organizmu hypovitaminóze vitamínov
rozpustnách vo vode. Uviesť hlavné potravinové zdroje
tiamínu, riboflavínu, niacínu, pyridoxínu, kys. pantoténovej,
kys. listovej, biotínu a kys. L-askorbovej. Vysvetliť úlohu
antioxidantov v potrave.
280
Kvalita života
zdravie
a 6
Heterocyklus,
alkaloidy,droga,
návyková látka, nikotín, kofeín, liek,
antibiotikum, geneticky uprvované
potraviny, biologická hodnota stravy,
vyvážená strava.
Poznať základ zloženia heterocyklických zlúčenín, vedieť
o škodlivosti návykových látok na ľudský organizmus,
poznať funkciu a účinok antibiotík,vedieť posúdiť kvalitu
a správne zloženie stravy.
Metódy a formy práce – stratégia vyučovania:
Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno vyuţiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové pribliţovanie ovsahu
učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom
nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou ukáţky). Expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváraní
nových poznatkpv a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické, systematické
sprostretkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok,
otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,hodnotenie javov, rozhodovanie), bededa (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),demonštračná
metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia
s predmetmi (praktické činnosti, experimantovanie, pokusy, didaktická hra), inštruktáţ (vizuálne a auditívne predmety k praktickej činnosti,
vedenie ţiakov k chápaniu slovného a pisomného návodu).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda ( učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení
a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická
úloha,problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého projektu). Pre realizáciu cieľov sú dôleţité
praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáţe). Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením,
281
spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadanie, triedenie,vyuţívanie podstatných informácií) ,
samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnejaktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),
Kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). Fixačné metódy sú
neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr.metódy opakovania precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuţitím učebnice
a inej literatúry, domáce úlohy).
Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného,expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu).
Praktické aktivity a exkurziu budem voliť podľa podmienok a potrieb a regianálnych moţností, pričom budem dbať na dodrţiavanie zásad
bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov.
Učebné zdroje:
Sú zdrojom informácií pre ţiakov. Sú to učebnice, odborná litertúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno technické a didaktické
prostriedky a pod.
Hodnotenie predmetu:
Na kontrolu a hodnotenie ţiakovsa odporúčajúpostupy nazabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia:
1 . Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať prezentácie poznatkov ţiakmi na základe dobrovoľne
odpovede ţiaka alebo určenia konkrétneho ţiaka učiteľom. Odporúča sa uplatniť postup verbálnych odpovedí 3 ţiakov v časovom limite 5 min.
Pri verbálnej odpovedi zisťovať a hodnotiť najme osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
2. Písomnou formou je vhodné kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu a na konci tematického celku
alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 min v rozsahu 10-15 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho
štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.
3. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností (vrátane správností nákresov a schém podľa potreby)
s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu
ţiaka.
4. Preverovať úroveň samostatnej práce ţiakov a schopností práce s textom formou hodnotenia správ zo samostatných pozorovaní podľa
kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.
5. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, gafických prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.
282
Predmet: Biológia
I.
Charakteristika učebného predmetu:
Učebný predmet biológia poskytne v rámci štátneho programu stredoškolského vzdelávania (ISCED 3) základný systém poznatkov o ţivej
prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi ţivá príroda, je základom pre
pochopenie jej fungovania ako celku a je dôleţité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom
zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj sebe samému.
Program je koncipovaný tak, aby bolo moţné čo najviac vyuţívať moderné didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej
názornosti, podporujú samostatnosť a kreativitu ţiakov pri práci s informáciami a rozvíjajú schopnosť poznatky aplikovať.
Obsah predmetu sa odvíja od jeho cieľov a je členený v rámci štátneho programu do troch základných tematických okruhov:
1. Svet ţivých organizmov v prvom ročníku nadväzuje na poznatky základnej školy. Prostredníctvom vybraných informácií o základných
skupinách rastlín, ţivočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí a vo vzťahu k človeku, má ţiakov motivovať a podnietiť ich
záujem o ďalšie štúdium ţivej prírody. Východiskom je tematický celok „Ţivot a voda“, kde vodný ekosystém slúţi ako prostriedok pochopenia
vzťahov medzi organizmami a prostredím ako aj organizmami navzájom. Tematický celok „Špecializácia rastlín a ţivočíchov“ vysvetľuje
moţnosti a formy adaptácií organizmov na rôzne ţivotné podmienky a poskytuje priestor pre projektové vyučovanie. Praktický význam poznatkov
o ţivých organizmoch pribliţuje tematický celok „Ţivot s človekom“. Poznávanie rozmanitosti sveta ţivých organizmov završuje tematický celok
„Mikrosvet“. Záver celej časti patrí systematickému prehľadu prebraných rastlín, húb a ţivočíchov.
2. Druhý ročník je zameraný na poznávanie spoločných znakov, vlastností a prejavov ţivých organizmov). Jednotlivé tematické celky
pribliţujú stavbu a organizáciu ţivých sústav, vysvetľujú podstatu procesov prebiehajúcich v organizmoch na všetkých úrovniach počnúc bunkou.
Zdôrazňujú vzájomnú súvislosť medzi stavbou a funkciou orgánov, čoho výsledkom sú ţivotné prejavy organizmov. Tento tematický okruh
poskytne základné informácie dôleţité pre pochopenie jednoty ţivej prírody. Jeho súčasťou sú praktické cvičenia, ktoré umoţnia ţiakom vyskúšať
si a v praxi overiť teoretické poznatky rôznymi formami od klasických laboratórnych prác s prírodninami aţ po prácu s informáciami
prostredníctvom IKT.
3. Tretí ročník je venovaný biológii človeka a ochrane zdravia. Jeho ťaţisko predstavuje tematický celok „Orgánové sústavy človeka“,
ktorý okrem informácií o stavbe a funkcii jednotlivých orgánov a orgánových sústav poskytne aj základné informácie o najčastejších poruchách ich
činnosti, o ich príčinách, prejavoch, liečbe a prevencii. Nadväzujúci tematický celok „Zdravý ţivotný štýl“ otvára moţnosti pre projekty a
samostatné práce ţiakov. Umoţní získať nielen ďalšie poznatky dôleţité pre formovanie zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu, ale aj rozvíjať
zručnosti pri práci s informáciami. Časť „Základy poskytovania prvej pomoci“ je moţné realizovať formou cvičení v nadväznosti na jednotlivé
kapitoly o orgánových sústavách človeka, prípadne v spolupráci s učebnou oblasťou Zdravie a pohyb.
283
II.
Ciele učebného predmetu:
1. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote ţivej prírody, o javoch a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými
sa riadia všetky ţivé organizmy.
Kompetencie:
- schopnosť vnímať ţivú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, dynamický systém;
- schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím;
- vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov;
- schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým podporovať logické myslenie;
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu;
- samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu), voliť výberové a maturitné predmety, zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom
štúdiu na VŠ a budúcej profesii.
2. Poznávať praktický význam ţivých organizmov pre ţivot človeka.
Kompetencie:
- poznať najbeţnejšie úţitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb a ţivočíchov;
- poznať moţnosti vyuţitia vlastností a ţivotných prejavov organizmov v biotechnológiách;
- poznať nebezpečné a patogénne organizmy, ich účinok na ľudský organizmus, moţnosti liečby, prevencie a poskytnutia prvej pomoci.
3. Poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému.
Kompetencie:
- vyuţívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti o vlastné zdravie;
- poznať pozitívne aj negatívne účinky ţivotného prostredia na ľudský organizmus;
- poznať príčiny a moţnosti prevencie najčastejších ochorení;
- poznať dôsledky sociálnych patológií pre ţivot a zdravie človeka;
- posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a rozvíjať zdravý ţivotný štýl;
- poznať základy poskytovania prvej pomoci, vedieť ich aplikovať v praxi.
284
4. Rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu.
Kompetencie:
- schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode;
- bezpečne manipulovať s beţným biologickým materiálom pri jeho zbere a spracovaní v laboratóriu;
- schopnosť pracovať s beţnými laboratórnymi pomôckami a prístrojmi pri poznávaní biologického materiálu.
5. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti ochrany ţivej prírody a zdravia človeka
(samostatne alebo v skupinách).
Kompetencie:
- schopnosť vyhľadávať informácie o ţivej prírode v literatúre a informačných médiách, pracovať s informáciami;
- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu;
- schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia;
- schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery;
- schopnosť pripraviť vlastné prezentácie a vystúpenia;
- schopnosť vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej
práce;
- schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné stanovisko;
- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.
Obsahová a výkonová časť vzdelávacieho štandardu z biológie pre 1. ročník gymnázia
Obsahová časť



ţivotné prostredie a jeho zloţky
vzťah organizmu a prostredia
spoločenstvo a populácia
Svet ţivých organizmov (99 hod.)
VÝKONOVÁ ČASŤ
I. Ţivotné prostredie a organizmy (5 hod.)
 Poznať význam abiotických a biotických zloţiek prostredia pre
existenciu organizmov.
 Charakterizovať pojem ekosystém.
285

základné typy ekosystémov
Pojmy: abiotické a biotické faktory, jedinec, druh, populácia,
spoločenstvo, ekosystém, prírodné a kultúrne ekosystémy, vodné
a suchozemské ekosystémy, potravové reťazce a siete.



Vedieť porovnať základné typy ekosystémov.
Vysvetliť rozdiel medzi druhom, populáciou a spoločenstvom.
Na príklade vybraného ekosystému vysvetliť potravové reťazce
a siete.
 Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o vybranom
prírodnom ekosystéme.
II. Ţivot a voda (38 hod.)
Vodný ekosystém
ŢIVOT V SLADKÝCH VODÁCH
 Vodný ekosystém
 Vodné rastliny
 bezstavovce sladkých vôd – základné morfologické znaky
kmeňov/tried, spôsob ţivota, zástupcovia, význam
 stavovce - základné morfologické znaky tried
(ryby, obojţivelníky), spôsob ţivota, zástupcovia, význam
 Poznať základné zloţky zooplanktónu a fytoplanktónu.
 Vysvetliť význam planktónu pre vodný ekosystém.
 Na príklade vybraného zástupcu popísať vonkajšiu stavbu tela
mnohobunkových rias.
 Poznať najznámejšie vodné druhy z kmeňov bezstavovcov a tried
stavovcov.
 Vedieť popísať základné morfologické znaky jednotlivých kmeňov
bezstavovcov a tried stavovcov.
Pojmy: fytoplanktón (sinice, riasy), zooplanktón (prvoky, drobné
bezstavovce), pŕhlivce (polypovce), ploskavce, mäkkýše (ulitníky,
lastúrniky), obrúčkavce (pijavice), článkonoţce (kôrovce, hmyz),
ryby tečúcich a stojatých vôd, obojţivelníky (ţaby, mloky).
 Vedieť porovnať spoločné a rozdielne morfologické znaky vodných
bezstavovcov.
 Vedieť porovnať spoločné a rozdielne morfologické znaky vodných
stavovcov.
 Vysvetliť prispôsobenie organizmov ţivotu vo vodnom prostredí.
 Vedieť zaradiť preberané organizmy do zákl.
taxon. skupín podľa spoločných znakov.
Ţivot pri vode
286
RASTLINY




výtrusné rastliny – charakteristika, zástupcovia
semenné rastliny – charakteristika
nahosemenné a krytosemenné rastliny - porovnanie
dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové rastliny – porovnanie,
zástupcovia
POJMY: VÝTRUS, STIELKA, CIEVNATÉ RASTLINY , KVET, PIESTIK, TYČINKA,
VAJÍČKO , PEĽ , SEMENO, PLOD , FOTOSYNTÉZA











Ţivočíchy
 bezstavovce ţijúce pri vode – významní zástupcovia (prehľad)
 stavovce ţijúce pri vode - významní zástupcovia (prehľad)
 plazy, vtáky, cicavce – základné morfologické znaky tried,
spôsob ţivota, zástupcovia, význam
 význam ţivočíchov ţijúcich pri vode pre vodný ekosystém
P OJMY: PLAZY (HADY, JAŠTERICE , KORYTNAČKY ), VTÁKY - (PLÁVAJÚCE ,
POTÁPAVÉ , BRODIVÉ ), CICAVCE , PLÁVACIE BLANY , MASTNÉ PERIE ,





Poznať najznámejšie druhy vodných a pobreţných rastlín – byliny a
dreviny.
Vedieť zatriediť a porovnať výtrusné a semenné , nahosemenné
a krytosemenné, dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové rastliny.
Poukázať prostredníctvom konkrétnych zástupcov na zákonom
chránené druhy rastlín.
Vedieť vysvetliť prispôsobenie rastlín ţivotu vo vode a v jej okolí.
Prostredníctvom konkrétnych zástupcov demonštrovať postavenie
vodných a pobreţných rastlín v ekosystéme.
Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať zaujímavosti zo
ţivota vodných rastlín.
Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o drevinách
luţných lesov, o porastoch mokradí, močiarov a pod.
Vedieť zaradiť preberané organizmy do zákl.
taxon. skupín podľa spoločných znakov.
Poznať významné druhy plazov, vtákov a cicavcov ţijúcich pri vode.
Vedieť popísať základnú morfologickú stavbu tela, spoločné
a rozdielne znaky plazov, vtákov a cicavcov.
Poznať formy prispôsobenia sa plazov, vtákov a cicavcov ţivotu pri
vode .
Na príklade vybraných zástupcov demonštrovať postavenie
vybraných druhov plazov, vtákov a cicavcov v potravovom reťazci.
Poznať moţnosti druhovej ochrany a význam stavovcov pre vodné
ekosystémy.
Vedieť vysvetliť rozdiel medzi vtákmi plávajúcimi, brodivými a
potápavými.
Charakterizovať špecifické formy správania sa vtákov počas rôznych
ročných období.
Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať formy správania sa vtákov
287
TUKOVÉ ŢĽAZY , SRSŤ, ETOLÓGIA ( DVORENIE , STAROSTLIVOSŤ
O MLÁĎATÁ, HNIEZDENIE , OCHRANA, KOMUNIKÁCIA ŢIVOČÍCHOV,
MIGRÁCIA A POD.).
a cicavcov.
 Vedieť zaradiť preberané organizmy do zákl.
taxon. skupín podľa spoločných znakov.
 Na príklade vybraných zástupcov demonštrovať postavenie
ŢIVOT V MORI
 morské riasy - stavba tela, zástupcovia, význam
 morské bezstavovce - základné morfologické znaky
kmeňov/tried, spôsob ţivota, zástupcovia, význam
 morské stavovce – základné morfologické znaky tried
(drsnokoţce, ryby, plazy, cicavce) spôsob ţivota, zástupcovia,
význam
bezstavovcov v potravovom reťazci vodných ekosystémov.
 Poznať moţnosti druhovej ochrany a význam stavovcov vo vodných
ekosystémoch.
 Poznať nebezpečenstvo kontaminácie vôd a jeho dôsledky na vodné
organizmy.
 Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o ekologickom
a hospodárskom význame vybraných zástupcov zooplanktónu,
fytoplanktónu, vodných bezstavovcov a stavovcov.
 Vedieť zaradiť preberané organizmy do zákl.
taxon. skupín podľa spoločných znakov.
Pojmy: stielka, hubky, pŕhlivce (medúzy, sasanky, koraly),
mäkkýše (lastúrniky, hlavonoţce), článkonoţce (morské kôrovce),
ostnatokoţce (hviezdovky, jeţovky, holotúrie), drsnokoţce
(ţraloky, raje), morské ryby, cicavce, adaptácia, kontaminácia,
III. Špecializácia rastlín a ţivočíchov (11hod.)
1. Vysokohorské spoločenstvá
 vysokohorské prostredie – charakteristika ţivotných podmienok
 rastliny – významní zástupcovia
 ţivočíchy - významní zástupcovia




Charakterizovať abiotické faktory vysokohorského prostredia.
Poznať významné druhy vysokohorských rastlín a ţivočíchov .
Vysvetliť adaptáciu organizmov na špecifické podmienky ţivota.
Poukázať na význam endemitov a reliktov vo vybranom
ekosystéme.
288
P OJMY: BIOTOP, ADAPTÁCIA NA FAKTORY PROSTREDIA , EKOLOGICKÁ
VALENCIA , TOLERANCIA , MINIMUM , OPTIMUM , MAXIMUM , BIOINDIKÁTOR ,
KOZMOPOLITNÝ ORGANIZMUS, ENDEMIT , RELIKT .
2. Ţivot na úkor iných – parazity
 parazitizmus a jeho formy
 parazitické rastliny
 huby - spôsoby parazitizmu, vybraní zástupcovia
 prvoky - spôsoby parazitizmu, vybraní zástupcovia
 ţivočíchy - spôsoby parazitizmu, vybraní zástupcovia
 cesty nákazy, liečba a prevencia





Pojmy: heterotrofia, saprofyt, parazit, poloparazit, holoparazit, 
endoparazit, ektoparazit, hostiteľ, medzihostiteľ, ţivotný cyklus, 
prevencia, parazitárne ochorenie.
3. Ţivot v extrémnych podmienkach
Námety na samostatné práce ţiakov:
 Za polárnym kruhom.
 V púšti.
 Hlboko v mori.
 V sladkej aj slanej vode.
 Jaskyne.
Vysvetliť podstatu parazitizmu.
Porovnať rôzne typy parazitizmu.
Charakterizovať vybrané druhy rastlinných poloparazitov
a parazitov .
Charakterizovať vybrané druhy parazitických húb, prvokov
a ţivočíšnych parazitov.
Poznať význam parazitov pre zdravie človeka.
Vysvetliť úlohu hostiteľa a medzihostiteľa v ţivotnom cykle parazita.
Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o moţnostiach
nákazy, liečenia a prevencie parazitárnych ochorení..


Vedieť opísať špecifické ţivotné podmienky v rôznych biotopoch.
Vedieť vyhľadať a spracovať informácie o ţivote v rôznych typoch
prostredia.
 Pripraviť a prezentovať ţiacke samostatné práce a projekty.
 Spolupracovať v skupinách pri práci na projektoch
IV. Mikrosvet (9 hod.)
 vírusy – charakteristika, rozdelenie, význam
 baktérie – charakteristika, rozdelenie, význam
 Charakterizovať vírusy z hľadiska stavby a spôsobu ţivota.
 Poznať najdôleţitejšie ochorenia spôsobené vírusmi, prevencia,
289




riasy – charakteristika, zástupcovia, význam
huby – charakteristika, zástupcovia význam
prvoky – charakteristika, zástupcovia význam
mikroorganizmy a človek



 Pojmy: virológia, bakteriológia, vírus, bakteriofág, vírusy
človeka (onkovírusy, retrovírusy, HIV, AIDS), profylaxia,
rezistencia, antibiotiká.







moţnosti liečby.
Charakterizovať baktérie z hľadiska stavby, spôsobu ţivota
a významu v prírode.
Poznať najrozšírenejšie skupiny baktérií.
Uviesť najbeţnejšie bakteriálne ochorenia, prevencia a moţnosti
liečby.
Charakterizovať jednobunkové riasy z hľadiska stavby a spôsobu
ţivota.
Charakterizovať mikroskopické huby z hľadiska stavby a spôsobu
ţivota.
Vymenovať najrozšírenejšie druhy mikroskopických húb, základné
ochorenia ktoré spôsobujú, ich význam v prírode a pre človeka.
Charakterizovať prvoky z hľadiska stavby a spôsobu ţivota.
Vymenovať najrozšírenejšie druhy prvokov, ich význam v prírode.
Poznať najbeţnejšie ochorenia, ktoré spôsobujú prvoky, prevencia
a liečba.
Vedieť zaradiť preberané organizmy do zákl.
taxon. skupín podľa spoločných znakov.
V. Ţivot s človekom (24 hod.)
290
1. Rastliny a huby v sluţbách človeka
 rastliny ako potrava – hospodársky významné čeľade, základná
charakteristika, zástupcovia, význam
 koreniny a pochutiny - základná charakteristika, zástupcovia,
význam
 liečivá a drogy - základná charakteristika, zástupcovia, význam
 krmoviny - hospodársky významné čeľade, základná
charakteristika, zástupcovia, význam
 okrasné rastliny parkov a záhrad (stromy, kry a byliny – vybrané
druhy)
 izbové rastliny – vybrané druhy
 priemyselné vyuţitie rastlín a húb
Pojmy: dvojklíčnolistové - ruţovité, bôbovité, kapustovité,
ľuľkovité, mrkvovité, makovité, lipovité, čajovníkovité a pod.,
jednoklíčnolistové - lipnicovité, ľaliovité, kvasinky, plesne, vyššie
huby, bielkoviny, cukry, tuky, vitamíny, vláknina, liečivo, jed,
droga, fytoterapia.
2. Ţivočíchy v sluţbách človeka
Námety na samostatné práce ţiakov:
 Poznať hospodársky významné druhy rastlín a húb, ktoré slúţia ako
potrava, koreniny a pochutiny.
 Poukázať prostredníctvom vybraných zástupcov na význam rastlín pre









ich nutričné hodnoty, racionálnu výţivu, vplyv na imunitu a pod.
Poznať hospodársky významné a voľne rastúce druhy rastlín, ktoré
slúţia ako liečivá – drogy.
Vysvetliť negatívny dopad jedov na ľudský organizmus.
Poukázať na význam fytoterapie.
Poznať hospodársky významné druhy rastlín, ktoré slúţia ako
krmoviny.
Poznať vybrané druhy okrasných rastlín záhrad a parkov.
Poznať vybrané druhy izbových rastlín.
Poznať priemyselné vyuţitie rastlín a húb.
Poznať a vysvetliť dôsledky nesprávneho postupu pri pestovaní a
skladovaní hospodársky významných rastlín.
Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o vyuţití rastlín
a húb človekom.
 Poznať hospodársky významné druhy ţivočíchov, ich spôsob ţivota a
vyuţitie.
 Podmienky chovu hospodársky významných druhov ţivočíchov.
 Význam hospodársky významných druhov ţivočíchov pre
 Poznať zástupcov ţivočíchov, ktorí uľahčujú človeku jeho činnosti v
rôznych oblastiach.
291
človeka (hmyz, dobytok, hydina a pod.)
 Pomocníci - v poľnohospodárstve, športe, zdravotníctve a pod.
 Spoločníci v domácnosti (akvaristika, teraristika, chov
exotických vtákov, hlodavcov, mačiek, psov a pod.)
 Poznať zástupcov ţivočíchov, ktorí slúţia človeku ako spoločníci.
 Vysvetliť rozdiely v spôsobe ţivota voľne ţijúcich a domestikovaných
ţivočíchov.
 Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o spôsobe
ţivota a podmienkach chovu hospodársky významných druhov,
spoločníkov a pomocníkov.
3. Adaptácia na ţivot v ľudských sídlach
 neţelaní spoločníci v domácnosti (plesne, článkonoţce,
hlodavce)
 ţivočíchy záhrad a polí (bezstavovce, stavovce)
 ţivočíchy v ľudských sídlach (bezstavovce, stavovce)
 ţivočíchy a urbanizácia
Pojmy: deratizácia, dezinfekcia, premnoţenie, monokultúra,
škodcovia, biologická rovnováha, prenos ochorení, spevavce,
 Vysvetliť spôsoby adaptácie ţivočíchov na ţivot v ľudských sídlach
a domácnostiach.
 Poznať najbeţnejšie druhy organizmov, ktoré sa druhotne adaptovali
na ţivot s človekom.
 Poukázať na ich negatívnu činnosť v domácnostiach.
 Poukázať na dôleţitosť správneho skladovania a spracovania potravín.
 Poukázať na rôzne spôsoby boja človeka proti neţelaným
organizmom v domácnosti.
 Poznať regionálne významné druhy vtákov a cicavcov ktoré ţijú
v blízkosti človeka.
 Poukázať na význam vtákov a cicavcov pre udrţanie biologickej


jednobunkovce
rastliny
rovnováhy v záhradách a ovocných sadoch.
 Poznať príčiny premnoţenia škodcov .
 Na konkrétnych príkladoch demonštrovať negatívny dopad
spolunaţívania človeka a niektorých ţivočíchov ţijúcich v blízkosti
ľudských obydlí na zdravie človeka.
 Poznať nebezpečenstvo voľnej migrácie vtákov z hľadiska prenosu
infekčných ochorení.
 Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o konkrétnych
príkladoch negatívneho vplyvu urbanizácie, ľudských zásahov do
prírody a zmenách správania sa zvierat.
VI. Prehľad systému živej prírody (5 hod.)
 Poznať význam triedenia organizmov.
 Vedieť zatriediť vybrané organizmy podľa
292






huby
živočíchy
charakteristických znakov do najvyšších
taxonomických kategórií.
VII. Biológia ako veda (4 hod.)
Dejiny biológie
 Poznať dejiny biológie, popísať významné objavy, poznať
Metódy a prostriedky poznávania ţivých organizmov
významných biológov
Prehľad biologických disciplín
 Uviesť základné metódy a prostriedky poznávania organizmov
Význam a miesto biologického výskumu v praktickom ţivote
 Uviesť základné a aplikované biologické disciplíny
človeka
Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o vyuţití
biologického výskumu v praktickom ţivote..
VIII. Praktické cvičenia (3 hod.)
Individuálny výber námetov v nadväznosti na preberané základné témy.
Biológia II. ročník
Charakteristika učebného predmetu:
Druhý ročník biológie je zameraný na poznávanie spoločných znakov, vlastností a prejavov ţivých organizmov. Jednotlivé tematické
celky pribliţujú stavbu a organizáciu ţivých sústav, vysvetľujú podstatu procesov prebiehajúcich v organizmoch na všetkých úrovniach
počnúc bunkou. Zdôrazňujú vzájomnú súvislosť medzi stavbou a funkciou orgánov, čoho výsledkom sú ţivotné prejavy organizmov.
Tento tematický okruh poskytne základné informácie dôleţité pre pochopenie jednoty ţivej prírody. Praktické cvičenia umoţnia ţiakom
293
vyskúšať si a v praxi overiť teoretické poznatky rôznymi formami od klasických laboratórnych prác s prírodninami aţ po prácu s
informáciami prostredníctvom IKT.
Ciele biológie v II. ročníku:
1. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote ţivej prírody, o javoch a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach,
ktorými sa riadia všetky ţivé organizmy.
Kompetencie:
• schopnosť vnímať ţivú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, dynamický systém;
• schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím;
• vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov;
• schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým podporovať logické myslenie;
• posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu;
• samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu), voliť výberové a maturitné predmety, zodpovedne rozhodovať o svojom
ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii.
2. Poznávať praktický význam ţivých organizmov pre ţivot človeka.
Kompetencie:
• poznať najbeţnejšie úţitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb a ţivočíchov;
• poznať moţnosti vyuţitia vlastností a ţivotných prejavov organizmov v biotechnológiách;
• poznať nebezpečné a patogénne organizmy, ich účinok na ľudský organizmus, moţnosti liečby, prevencie a poskytnutia prvej
pomoci.
3. Rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu.
Kompetencie:
• schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode;
294
• bezpečne manipulovať s beţným biologickým materiálom pri jeho zbere a spracovaní v laboratóriu;
• schopnosť pracovať s beţnými laboratórnymi pomôckami a prístrojmi pri poznávaní biologického materiálu.
4. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti ochrany ţivej prírody a zdravia človeka
(samostatne alebo v skupinách).
Kompetencie:
• schopnosť vyhľadávať informácie o ţivej prírode v literatúre a informačných médiách, pracovať s informáciami;
• rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu;
• schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia;
• schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery;
• schopnosť pripraviť vlastné prezentácie a vystúpenia;
• schopnosť vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii
vlastnej práce;
• schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné stanovisko;
• schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.
Obsah predmetu biológia pre II. ročník :
Prehľad tematických celkov:
- Všeobecné vlastnosti ţivých sústav
- Stavba a organizácia tela ţivých organizmov
- Ţivotné prejavy organizmov
- Dedičnosť a premenlivosť
- Praktické cvičenia.
295
Obsahová a výkonová časť vzdelávacieho štandardu z biológie pre II. ročník gymnázia.
Základné znaky, vlastnosti a prejavy ţivých sústav (99 hodín)
OBSAHOVÁ ČASŤ
VÝKONOVÁ ČASŤ
1. Všeobecné vlastnosti ţivých sústav (2 hod.)
• ţivá a neţivá príroda
• organizácia ţivých sústav
• vlastnosti a prejavy organizmov
Pojmy: ţivé a neţivé, stavba a štruktúra
ţivého (bunka, pletivo/tkanivo, orgán, sústava
orgánov, organizmus), metabolizmus,
regulácia, reprodukcia, schopnosť vyvíjať sa.
• Vedieť odlíšiť ţivé sústavy od neţivých na
základe charakteristických vlastností.
• Vymenovať jednotlivé organizačné stupne
ţivých sústav.
• Vymenovať základné ţivotné prejavy
organizmov.
2. Stavba a organizácia tela ţivých organizmov (15 hod.)
2.1 Bunka (5)
bunková teória
• veľkosť a tvar buniek
• základné štruktúry bunky (bunkové
povrchy, membránové a vláknité
štruktúry)
• typy buniek (prokaryotická,
eukaryotická, rastlinná, ţivočíšna)
Pojmy: prokaryotická a eukaryotická bunka,
• Vedieť vysvetliť podstatu bunkovej
teórie.
• Na príklade bunky baktérie opísať
stavbu prokaryotickej bunky.
• Poznať všeobecnú štruktúru
eukaryotickej bunky.
• Poznať význam bunkových povrchov.
• Pomocou obrázka vedieť určiť
vnútrobunkové štruktúry.
296
rastlinná a ţivočíšna bunka, bunkové povrchy
(cytoplazmatická membrána, bunková stena),
cytoplazma, membránové štruktúry (jadro, mitochondrie,
plastidy, vakuola, lyzozóm, Golgiho aparát, endoplazmatické
retikulum),
vláknité štruktúry bunky (cytoskelet, mitotický aparát,
chromozómy, bičíky, brvy), ribozómy,
neţivé súčasti bunky.
2.2 Stavba rastlinného tela – cievnaté rastliny (5)
• pletivá (delivé, trváce)
• vegetatívne orgány (koreň, stonka,
list)
• reprodukčné orgány (kvet, plod,
semeno)
Pojmy: pletivo, delivé a trváce pletivá,
diferenciácia buniek, krycie, vodivé a základné pletivá.
Vegetatívne orgány – koreň (koreňové vlásky, rastový vrchol,
koreňová čiapočka), stonka (kambium, cievny zväzok, lyková
a drevná časť cievneho zväzku), list (čepeľ, ţilnatina,
epiderma, kutikula, prieduch).
Reprodukčné orgány – kvet (kvetné obaly, tyčinka, nitka,
peľnica, peľové zrnko, piestik, blizna, čnelka, semenník,
vajíčko) semeno, plod.
• Vedieť vymenovať membránové
štruktúry a poznať ich význam pre
bunku.
• Vedieť vymenovať vláknité štruktúry a
poznať ich význam pre bunku.
• Poznať rozdiely v stavbe
prokaryotickej a eukaryotickej bunky.
• Vedieť odlíšiť rastlinnú a ţivočíšnu
bunku.
• Uviesť príklady na rôzne typy
rastlinných a ţivočíšnych buniek,
vysvetliť vzťah medzi tvarom a funkciou špecializovaných
buniek.
• Poznať rozdiely medzi delivými a
trvácimi pletivami z hľadiska
zabezpečenia ţivotných procesov
rastlín.
• Vedieť vysvetliť funkciu a význam
krycích, vodivých a základných pletív
v rastline.
• Vymenovať vegetatívne a reprodukčné
orgány cievnatých rastlín, poznať ich
funkciu.
• Prostredníctvom obrazového
materiálu, 3D modelov (resp.
počítačových simulácií vedieť
lokalizovať jednotlivé typy pletív vo
vegetatívnych orgánoch rastliny.
• Vedieť opísať stavbu kvetu
magnóliorastov.
297
• Poznať moţnosti praktického vyuţitia
vegetatívnych orgánov, semien,
plodov a častí kvetu rastlín v
kaţdodennom ţivote človeka.
• Vedieť vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o moţnostiach
spracovania a vyuţitia rastlinných
orgánov v biotechnológiách.
2.3 Základná stavba ţivočíšneho organizmu – stavovce (5)
• špecializácia ţivočíšnych buniek
• tkanivá – základné typy (epitely,
spojivá, svalové a nervové tkanivo),
• prehľad orgánových sústav
ţivočíchov (krycia, oporná, pohybová,
tráviaca, dýchacia, obehová,
vylučovacia, riadiace sústavy,
zmyslové orgány, rozmnoţovacia
sústava),
• orgány tráviacej sústavy – stavba
a základná funkcia,
• význam orgánových sústav pre
fungovanie ţivočíšneho organizmu
ako celku.
Pojmy: špecializácia, krvné bunky, pohlavné bunky, tkanivo,
epitel (krycí, ţľazový, resorpčný, zmyslový), spojivo (väzivo,
chrupka, kosť), svalové tkanivo (hladký, priečne pruhovaný a
srdcový sval), neurón.Orgán, orgánová sústava (krycia,
oporná,pohybová, tráviaca, dýchacia, obehová, vylučovacia,
riadiace sústavy, zmyslové
orgány, rozmnoţovacia sústava). Tráviaca sústava (ústna
• Vedieť porovnať stavbu bunky prvoka
(napr. črievička) a vybranej
špecializovanej bunky (napr. neurón,
červená krvinka a pod.).
• Vedieť opísať základné typy tkanív,
poznať ich funkciu.
• Na príklade anatómie koţe, svalu a
kosti vedieť lokalizovať jednotlivé typy
tkanív.
• Prostredníctvom obrazového
materiálu, 3D modelu (resp.
počítačových simulácií) vedieť opísať
stavbu tráviacej sústavy cicavcov.
• Vedieť vysvetliť význam jednotlivých
orgánových sústav pre fungovanie
organizmu ako celku.
• Vedieť vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o rozdieloch v
stavbe vybranej orgánovej sústavy
medzi stavovcami a bezstavovcami.
• Vedieť vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o rozdieloch v
298
dutina, zuby, jazyk, slinné ţľazy, hltan, paţerák, ţalúdok,
dvanástnik, podţalúdková ţľaza, pečeň, ţlčník, tenké a hrubé
črevo, konečník, análny otvor).
stavbe vybranej orgánovej sústavy (napr. dýchacia,
obehová) medzi jednotlivými triedami stavovcov.
3. Ţivotné prejavy organizmov (24 hod.)
• základné ţivotné prejavy organizmov (1)
3.1 Metabolické procesy
3.1.1 premena látok a energie v bunke (2)
• príjem a výdaj látok bunkou
• anabolizmus a katabolizmus
• prenos energie v bunke
Pojmy: difúzia, osmóza, aktívny
transport. Látkový a energetický metabolizmus, anabolizmus,
katabolizmus, autotrofia, heterotrofia, energia, fotosyntéza,
dýchanie, ATP, enzýmy, biokatalyzátory.
3.1.2 metabolické procesy rastlín (6)
• podstata metabolizmu rastlín
(asimilácia a disimilácia),
• výţiva rastlín (autotrofia, heterotrofia,
mixotrofia),
• fotosyntéza (podmienky, priebeh,
význam),
• dýchanie rastlín (anaeróbne,
aeróbne),
• vodný reţim (príjem, vedenie a výdaj
vody rastlinou).
• Poznať význam základných
biologických procesov pre ţivot
organizmov.
• Vedieť opísať základné mechanizmy
príjmu látok bunkou.
• Poznať podstatu anabolických a
katabolických procesov v bunke.
• Vedieť uviesť príklady na anabolické
a katabolické deje.
• Vedieť vysvetliť význam a funkciu ATP
v bunke.
• Poznať význam enzýmov v procesoch
metabolizmu.
• Vedieť charakterizovať fotosyntézu
ako spôsob autotrofnej výţivy rastlín.
• Poznať príklady rastlín, ktoré sa
vyţivujú heterotrofne a mixotrofne.
• Vedieť vysvetliť prečo je fotosyntéza
jedinečný proces v prírode, poznať jej
význam.
• Poznať podmienky fotosyntézy.
• Vedieť vymenovať vstupné látky a
konečné produkty fotosyntézy.
• Vedieť vysvetliť princíp svetelnej a
299
Pojmy: asimilácia, disimilácia, výţiva rastlín (fotoautotrofia,
heterotrofia –
parazitizmus, saprofytizmus, mixotrofia,
symbióza). Fotosyntéza, chloroplast, asimilačné pigmenty
(chlorofyl, karotenoidy), svetelná - fotochemická fáza,
(chemická energia, ATP),
syntetická fáza (glukóza, škrob).
Dýchanie, respirácia, biologická oxidácia, cytoplazma,
mitochondria, anaeróbne dýchanie, kvasenie, aeróbne
dýchanie, (medziprodukt, konečný produkt dýchania).
Vodný reţim, koreňové vlásky, cievne zväzky, asimilačný a
transpiračný prúd, transpirácia.
3.1.3 Metabolické procesy ţivočíchov (6)
• podstata metabolizmu ţivočíchov
• spôsoby výţivy ţivočíchov,
• činnosť orgánov tráviacej sústavy,
• procesy trávenia (mechanické a
chemické),
• procesy vstrebávania,
• dýchanie ţivočíchov,
• transport látok,
• vylučovanie.
Pojmy: bylinoţravce, mäsoţravce,
syntetickej fázy fotosyntézy.
• Vysvetliť význam dýchania pre ţivé
organizmy.
• Poznať princíp anaeróbneho a
aeróbneho dýchania.
• Poznať vstupné látky a konečné
produkty biologickej oxidácie.
• Poznať význam kvasenia v prírode a
pre človeka.
• Vedieť porovnať fotosyntézu a
dýchanie.
• Poznať lokalizáciu fotosyntézy a
dýchania v bunke.
• Vysvetliť význam vodného reţimu pre
rastlinu.
• Poznať úlohu vegetatívnych orgánov
pri zabezpečovaní vodného reţimu.
• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú
príjem a vedenie vody rastlinou.
• Vedieť vymenovať základné
metabolické deje v
organizme ţivočíchov.
• Poznať základné spôsoby výţivy
ţivočíchov.
• Porovnať princíp mechanického a
chemického spracovania potravy
ţivočíchov.
• Vedieť charakterizovať funkciu
jednotlivých častí tráviacej sústavy
stavovcov pri spracovaní potravy.
• Vedieť porovnať procesy trávenia
300
mimobunkové a vnútrobunkové trávenie, mechanické a
chemické trávenie (tráviace šťavy – sliny, ţlč, ţalúdočná,
šťava podţalúdkovej ţľazy, enzýmy (amyláza, pepsín, lipáza,
chymozín, kazeín, trypsín), vstrebávanie (klky a mikroklky,
resorpcia vody).
Dýchanie, respirácia, mechanizmus dýchania, výmena
dýchacích plynov, vonkajšie (pľúcne) a vnútorné (tkanivové)
dýchanie.
Transport látok, obehová sústava, telové tekutiny, tkanivový
mok, lymfa, okysličená, odkysličená krv.
Vylučovanie, homeostáza, difúzia, filtrácia, nefrón, primárny a
definitívny moč, potné ţľazy.
3.2 Rozmnoţovanie, rast a vývin – ontogenéza (9 hod.)
3.2.1 Rozmnoţovanie (1)
• nepohlavné (princíp, formy)
• pohlavné (princíp, formy)
Pojmy: nepohlavné – vegetatívne
rozmnoţovanie, bunkové delenie, rozpad stielky, tvorba spór,
tvorba výtrusov, rozmnoţovacie cibuľky, hľuzy, poplazy,
pučanie.
a vstrebávania ţivín.
• Vysvetliť princíp dýchania ţivočíchov a
jeho vzťah k metabolizmu.
• Poznať funkciu jednotlivých častí
dýchacej sústavy cicavcov.
• Poznať rozdiel medzi vonkajším a
vnútorným dýchaním cicavcov.
• Vedieť vysvetliť význam telových
tekutín a obehovej sústavy stavovcov
vo vzťahu k metabolizmu.
• Poznať význam a princíp činnosti
vylučovacej sústavy.
• Vedieť vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o rozdieloch v
stavbe a činnosti tráviacej sústavy
stavovcov vzhľadom na spôsob
výţivy.
• Vedieť vysvetliť ako súvisí činnosti
orgánov tráviacej, dýchacej, obehovej
a vylučovacej sústavy pri
zabezpečovaní metabolických
procesov.
• Charakterizovať rozmnoţovanie ako
základný ţivotný prejav organizmov.
• Na príklade vedieť vysvetliť rozdiely
medzi pohl. a nepohl.rozmnoţovaním.
• Poznať podstatu a význam nepohl.
rozmnoţovania rastlín a ţivočíchov.
• Vedieť uviesť príklady zástupcov
rastlín a ţivočíchov na jednotlivé formy
301
3.2.2 Delenie buniek (3)
• bunkový cyklus
• mitóza
• meióza
Pojmy: bunkový cyklus, interfáza, mitóza, Sfáza, zdvojenie
genetickej informácie, chromozóm, chromatída, centroméra,
diploidná a haploidná bunka, profáza, metafáza, anafáza,
telofáza, deliace vretienko, mitotický aparát, meióza, gaméty.
3.2.3 Pohlavné rozmnoţovanie a ţivotný cyklus rastlín (2)
• rodozmena - striedanie pohlavného
a nepohlavného rozmnoţovania
• opelenie a oplodnenie u semenných
rastlín
• ontogenéza rastlín
Pojmy: rodozmena, gametofyt, sporofyt, výtrusnice, kvet, plod,
semeno, samčie a samičie pohlavné orgány - tyčinka a piestik,
gaméty, vajcová bunka, spermatická bunka,
opelenie, oplodnenie.
nepohlavného rozmnoţovania.
• Vedieť opísať fázy bunkového cyklu.
• Poznať význam S- fázy bunkového
cyklu.
• Vedieť odlíšiť chromozóm v interfáze
bunkového cyklu a počas delenia
bunky.
• Poznať základnú stavbu chromozómu.
• Vedieť zdôvodniť rozdiel v počte
chromozómov medzi diploidnou a
haploidnou bunkou.
• Vedieť definovať pojem mitóza
a charakterizovať základné fázy
mitotického delenia.
• Vysvetliť mechanizmus, ktorý pri
mitóze zabezpečuje zhodu genetickej
informácie dcérskej bunky s
materskou.
• Poznať význam redukčného delenia
buniek .
• Na príklade machu vysvetliť princíp
rodozmeny.
• Definovať pojmy opelenie a
oplodnenie.
• Vedieť uviesť príklady na rôzne
spôsoby opelenia semenných rastlín.
• Prostredníctvom obrazu stavby kvetu,
3D modelu (resp. počítačových
simulácií) vedieť opísať proces
oplodnenia semenných rastlín.
• Poznať základné rozdiely medzi
302
Ontogenéza, klíčenie, rast, vývin, dormancia.
3.2.4 Pohlavné rozmnoţovanie, rast a vývin ţivočíchov (3)
• formy pohlavného rozmnoţovania
(hermafroditizmus a gonochorizmus),
• oplodnenie (mimotelové, vnútorné)
• ontogenéza (embryonálny
a postembryonálny vývin)
Pojmy: pučanie, regenerácia, gaméta,
pohlavné orgány, párenie, vajíčka a spermie,
hermafroditizmus, gonochorizmus, pohlavný
dimorfizmus, partenogenéza, oplodnenie,
vonkajšie – mimotelové oplodnenie, vnútorné oplodnenie,
zygota, embryonálny a postembryonálny vývin, priamy vývin,
nepriamy vývin.
oplodnením nahosemenných a
krytosemenných rastlín.
• Vedieť opísať základné fázy
ontogenézy rastlín.
• Poznať základné vonkajšie a vnútorné
faktory ovplyvňujúce rast rastlín.
• Vedieť uviesť príklady zástupcov
jednoročných, dvojročných a trvácich
rastlín.
• Poznať rozdiely v stavbe vajíčka a
spermie.
• Charakterizovať vonkajšie a vnútorné
oplodnenie ţivočíchov . Uviesť
príklady.
• Poznať podstatné rozdiely medzi
hermafroditmi a gonochoristami.
Uviesť príklady.
• Vedieť odôvodniť, prečo sa aj
hermafrodity pária.
• Uviesť príklady ţivočíchov s priamym
a nepriamym vývinom.
• Poznať podstatný rozdiel medzi
embryonálnym a postembryonálnym
vývinom stavovcov.
• Vysvetliť vzájomnú súvislosť medzi
podmienkami prostredia,
starostlivosťou o potomstvo a
mnoţstvom vytvorených vajíčok.
• Vedieť vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o špecifickom
správaní ţivočíchov v období
303
rozmnoţovania.
4. Dedičnosť a premenlivosť (25 hod.)
4.1 Podstata dedičnosti (1)
• úvod do genetiky
• dedičnosť a premenlivosť
• základné genetické pojmy
Pojmy: dedičnosť, premenlivosť – variabilita, kríţenie hybridizácia, znak (kvalitatívny, kvantitatívny), fenotyp, gén
(veľkého a malého účinku), genotyp, alela.
4.2 Základy bunkovej dedičnosti (5)
• chromozóm
• dedičnosť eukaryotických buniek
• dedičnosť prokaryotických buniek
Pojmy: chromozóm, rameno, centroméra, jednochromatidový
a dvojchromatidový chromozóm, autozómy a pohlavné
chromozómy, homologické a heterologické
chromozómy, haploidná a diploidná bunka, lokus, meióza,
prvé a druhé meiotické delenie, crossing over, rekombinácia
génov, segregácia
chromozómov, mimojadrová dedičnosť,
prokaryotický chromozóm, plazmid,
rezistencia.
• Poznať podstatu dedičnosti a
premenlivosti.
• Poznať základné genetické pojmy.
• Vedieť vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o významných
objavoch v oblasti genetiky
• Vedieť vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o vedcoch
ktorí prispeli k rozvoju genetiky
(J.G. Mendel).
• Poznať lokalizáciu genetickej
informácie v bunke.
• Vedieť opísať časti chromozómu.
• Vysvetliť rozdiel medzi somatickou
a pohlavnou bunkou.
• Poznať rozdiel medzi medzi
autozómom a pohlavným
chromozómom.
• Vedieť opísať základné fázy meiózy.
• Vysvetliť pojem crossing over a jeho
význam pre kombináciu génov v
gamétach.
• Poznať genetické dôsledky meiózy.
• Poznať lokalizáciu génov mimo jadra.
• Vysvetliť podstatu dedičnosti
304
v prokaryotických bunkách.
• Poznať podstatu vzniku rezistencie
baktérií na antibiotiká.
4.3 Mendelove pravidlá dedičnosti (6)
• Mendelove zákony
• monohybridizmus
• dihybridizmus
• neúplná dominancia
• platnosť Mendelových zákonov
• Vysvetliť podstatu kríţenia –
hybridizácie.
• Vedieť pouţívať zauţívanú symboliku
pri sledovaní kríţenia.
• Vysvetliť platnosť Mendelových
zákonov:
Pojmy: gaméta, zygota, monohybridizmus, dihybridizmus,
- zákon o uniformite a reciprocite
rodičovská (parietálna) generácia, generácia potomkov
(jednotnosti prvej generácie
(filiálna),
kríţencov)
dominancia, recesivita, úplná a neúplná dominancia
-zákon o segregácii alel a ich
(intermediarita), kodominancia, dedičnosť krvných skupín,
následnej kombinácii v druhej
homozygot, heterozygot, štiepny pomer, uniformita,
generácie
reciprocita, spätné kríţenie, kombinačný štvorec, väzba génov,
- zákon o voľnej kombinovateľnosti
väzbová skupina génov.
alel.
• Na konkrétnych príkladoch vysvetliť
rozdiel v platnosti Mendelových
zákonov pri úplnej a neúplnej
dominancii.
• Vedieť aplikovať Mendelove zákony
na dedičnosť krvných skupín človeka.
• Poznať význam Mendelových zákonov
pre prax.
• Poznať podmienky platnosti
Mendelových zákonov.
• Vedieť vysvetliť význam väzby génov.
4.4 Dedičnosť a pohlavie (2)
• chromozómové určenie pohlavia,
• Vysvetliť význam pohlavných
305
• dedičnosť viazaná na X chromozóm
Pojmy: heterochromozómy, homologické a nehomologické
úseky pohlavných chromozómov, dedičnosť kríţom, hemofília,
daltonizmus.
4.5 Molekulové základy genetiky (4)
• nukleové kyseliny (DNA, RNA)
• genetický kód
• replikácia DNA
• expresia génu (transkripcia,
translácia)
Pojmy: DNA, RNA (mediátorová, transferová, ribozómová)
nukleotid, dusíkatá báza (adenín, guanín, cytozín, tymín,
uracil), komplementarita, genetický kód, gén (štruktúrny a
regulačný), expresia génu, aminokyselina, bielkovina,
replikácia, matrica, triplet, kodón, antikodón, proteosyntéza,
transkripcia, translácia.
4.6 Premenlivosť -mutácie (4)
• nededičná premenlivosť
• dedičná premenlivosť a jej príčiny
• mutácie (génové, chromozómové,
genómové)
• príčiny mutácií – mutagény
• dôsledky gametických a somatických
mutácií pre organizmus
• význam mutácií v evolučných
procesoch
chromozómov pri určení pohlavia.
• Na príklade hemofílie a daltonizmu
vedieť vysvetliť princíp dedičnosti
viazanej na X chromozóm.
• Poznať princíp stavby nukleových
kyselín.
• Poznať rozdiel v štruktúre DNA a
RNA.
• Poznať typy a význam jednotlivých
nukleových kyselín.
• Vysvetliť podstatu genetického kódu.
• Opísať replikáciu DNA a vysvetliť jej
význam pri delení bunky.
• Vysvetliť princíp prenosu genetickej
informácie na molekulovej úrovni.
• Vysvetliť pojem „ústredná dogma
molekulovej biológie“.
• Poznať lokalizáciu procesov
transkripcie a translácie v bunke
• Vedieť charakterizovať premenlivosť
ako základ variability ţivej prírody.
• Poznať rozdiel medzi dedičnou a
nededičnou premenlivosťou z hľadiska
ich príčin a dôsledkov.
• Charakterizovať pojem mutácia.
• Vedieť uviesť príklady na základné
skupiny mutagénov.
• Poznať význam antimutagénov, uviesť
306
• génové manipulácie a ich praktické
vyuţitie
Pojmy: premenlivosť dedičná a nededičná, mutácie
(gametické, somatické, indukované, spontánne, génové,
chromozómové, genómové), mutagény, antimutagény, génové
manipulácie, genetické inţinierstvo, geneticky modifikované
organizmy.
4.7 Genetika človeka (3)
• metódy genetiky človeka
• dedičnosť normálnych znakov
• dedičné choroby a dispozície
• genetické poradenstvo
Pojmy: rodokmeňová analýza, populačný výskum, ľudský
genóm, geneticky podmienené ochorenia, syndrómy,
dispozície, prenatálna
diagnostika, amniocentéza, genetické
poradenstvo.
príklady.
• Poznať základné typy mutácií.
• Vysvetliť rozdiel medzi dôsledkami
gametických a somatických mutácií
na organizmus.
• Poznať význam mutácií pre evolúciu
ţivých organizmov.
• Vedieť vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o génových
manipuláciách, o ich vyuţívaní v
praxi, význame a rizikách.
• Poznať rozdiely v metódach
vyuţívaných vo všeobecnej a
humánnej genetike.
• Vedieť vysvetliť význam poznania
dedičnosti normálnych znakov
človeka pre prax.
• Poznať najčastejšie geneticky
podmienené ochorenia človeka.
• Vedieť vysvetliť pojem dedičné
dispozície.
• Poznať význam genetického
poradenstva pre existenciu zdravej
populácie.
• Vedieť vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o geneticky
podmienených poruchách u človeka, o
ich prevencii a zmiernení príznakov.
307
5. Praktické cvičenia (33 hod.)
5.1 Práca v biologickom
laboratóriu. (3 hod)
• Bezpečnosť práce v laboratóriu.
• Práca s mikroskopom.
• Príprava natívneho preparátu.
• Záznam pozorovania a pokusu.
5.2 Stavba a organizácia tela ţivých organizmov. (8 hod.)
• Bunka – pozorovanie rastlinnej
a ţivočíšnej bunky
(vnútrobunkové štruktúry)
• Stavba rastlinného tela – pletivá
a orgány. Anatómia a morfológia
rastlinných orgánov (koreň,
stonka list).
• Tkanivá, orgány a orgánové
sústavy ţivočíchov. Anatómia
vybranej sústavy.
5.3 Ţivotné prejavy organizmov.
(14 hod.)
• Príjem a výdaj látok bunkou
(difúzia, osmóza)
• Metabolické procesy rastlín
(výţiva, fotosyntéza, dýchanie).
• Metabolické procesy ţivočíchov
(procesy trávenia, dýchanie,
vylučovanie).
• Delenie bunky, fázy mitózy.
• Poznať zásady bezpečnej práce v
biologickom laboratóriu.
• Vedieť správne pouţívať beţné laboratórne
pomôcky (mikroskop, preparačná súprava,
laboratórne sklo).
• Vedieť samostatne pripraviť mikroskopický
preparát.
• Vedieť pouţívať návod pri príprave a
realizácii biologických pozorovaní a
pokusov
• Vedieť vypracovať protokol o pozorovaní a
pokuse.
• Vedieť zakresliť, pomenovať a opísať
pozorované biologické objekty.
• Vedieť porovnávať pozorované javy,
určovať spoločné a odlišné znaky.
• Na základe pozorovania vedieť vysvetliť
ţivotné prejavy organizmov.
• Vedieť vyhľadať obrázky a animácie
biologických javov a procesov na internete.
• Vedieť zaznamenať, spracovať a
vyhodnotiť údaje získané pri
pozorovaniach a pokusoch (napr. formou
tabuliek, grafu).
• Vedieť analyzovať získané výsledky.
• Vedieť vyvodiť závery.
• Vedieť komunikovať, spolupracovať v tíme
308
• Nepohlavné a pohlavné
rozmnoţovanie rastlín (stavba
kvetu, súkvetia a plody). Vývin
(klíčenie a rast).
5.4 dedičnosť a premenlivosť
(8 hod.)
• Riešenie úloh z genetiky –
Mendelove zákony.
• Riešenie úloh z molekulárnej
genetiky (komplementarita,
prenos genetickej informácie
z DNA na poradie aminokyselín
v bielkovine).
pri riešení úloh.
• Vedieť prezentovať výsledky práce ústnou
aj písomnou formou.
Poznámky:
Jednotlivé témy praktických cvičení učiteľ volí podľa
konkrétnych podmienok a moţností školy zo
zbierky cvičení uvedených v učebniciach:
Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 7 – praktické
cvičenia a seminár I. Bratislava: SPN, 2007.
Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 8 – praktické
cvičenia a seminár II. Bratislava: SPN, 2009.
309
BIOLÓGIA III. ročník
Tretí ročník je venovaný biológii človeka a ochrane zdravia (33 hodín). Jeho ťaţisko predstavuje tematický celok „Orgánové sústavy človeka“, ktorý
okrem informácií o stavbe a funkcii jednotlivých orgánov a orgánových sústav poskytne aj základné informácie o najčastejších poruchách ich činnosti, o
ich príčinách, prejavoch, liečbe a prevencii. Nadväzujúci tematický celok „Zdravý ţivotný štýl“ otvára moţnosti pre projekty a samostatné práce ţiakov.
Umoţní získať nielen ďalšie poznatky dôleţité pre formovanie zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu, ale aj rozvíjať zručnosti pri práci s
informáciami. Časť „Základy poskytovania prvej pomoci“ je moţné realizovať formou cvičení v nadväznosti na jednotlivé kapitoly o orgánových
sústavách človeka, prípadne v spolupráci s učebnou oblasťou Zdravie a pohyb.
II. Ciele učebného predmetu:
1. Poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému.
Kompetencie:
-
vyuţívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti o vlastné zdravie;
poznať pozitívne aj negatívne účinky ţivotného prostredia na ľudský organizmus;
poznať príčiny a moţnosti prevencie najčastejších ochorení;
poznať dôsledky sociálnych patológií pre ţivot a zdravie človeka;
posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a rozvíjať zdravý ţivotný štýl;
poznať základy poskytovania prvej pomoci, vedieť ich aplikovať v praxi.
2. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti ochrany ţivej prírody a zdravia človeka (samostatne
alebo v skupinách).
Kompetencie:
-
schopnosť vyhľadávať informácie o ţivej prírode v literatúre a informačných médiách, pracovať s informáciami;
rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu;
schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia;
schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery;
310
-
schopnosť pripraviť vlastné prezentácie a vystúpenia;
schopnosť vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce;
schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné stanovisko;
schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.
Obsah predmetu biológia pre III. ročník :
Prehľad tematických celkov:
Orgánové sústavy človeka
20h
Zdravý ţivotný štýl
8h
Základy poskytovania 1. pomoci
5h
Obsahová a výkonová časť vzdelávacieho štandardu z biológie pre III. ročník
1 hodina týţdenne, spolu 33 hodín ročne
Tématický okruh
Obsahový štandard
(téma)
Výkonový štandard
Orgánové sústavy
človeka
Tvar opora a povrch
tela
Oporná sústava
Poznať funkcie opornej sústavy. Vedieť popísať stavbu kosti. Poznať
spôsoby spojenia kostí, uviesť príklady.
Kostra človeka
Pohybová sústava
Prostredníctvom obrazu, 3D modelu popísať stavbu kostry.
Poznať funkcie pohybovej sústavy. Poznať rozdiely medzi hladkým,
priečne pruhovaným a srdcovým svalom. Vedieť popísať stavbu
kostrového svalu. Popísať mechanizmus kontrakcie svalu.
Prostredníctvom obrazu, 3D modelu lokalizovať základné skupiny
svalov človeka.
Vedieť poskytnúť laickú zdravotnícku pomoc zlomeninách, vykĺbení
kostí, natrhnutí svalu.
Poznať funkcie koţe. Prostredníctvom obrazu, 3D modelu vedieť
popísať anatomickú stavbu koţe.
Poranenia svalov a kostí
Koţa
311
Sústavy látkovej
výmeny
Tráviaca sústava
Vedieť vymenovať orgány tráviacej sústavy. Vedieť popísať procesy
trávenia a vstrebávania v jednotlivých orgánoch tráviacej sústavy.
Poznať význam tráviacich enzýmov.
Výţiva a jej dôleţité zloţky
Ţivotospráva a výţiva
Poznať význam hlavných zloţiek potravy vo výţive človeka.
Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie o vplyve
nesprávnej ţivotosprávy, absencie pohybu a narušeného ţivotného
prostredia na fyzické a psychické zdravie človeka. Poznať dôsledky
nesprávnych stravovacích návykov a choroby tráviacej sústavy.
Poznať vitamíny a minerálne látky a ich účinky. Poznať význam
dodrţiavania pitného reţimu. Vedieť „čítať“ údaje z „energetických“
tabuliek výrobkov, ktoré sú uvedené na obale.
Poznať, v čom spočíva princíp BIO potravín.
Vedieť popísať stavbu dýchacej sústavy.
Vysvetliť mechanizmus dýchania a jeho súvislosť s metabolizmom.
Vedieť poskytnúť laickú zdravotnícku pomoc pri zastavení dychu.
Zdôvodniť presný postup pri poskytovaní prvej pomoci. Poznať
telefónne číslo tiesňového volania (112).
Dýchacia sústava
Základy poskytovania 1. pomoci - zástava dýchania
Telové tekutiny - krv
Tkanivový mok a miazga
Zastavenie krvácania
Obehová sústava
Základy poskytovania 1. pomoci - zástava srdca
Vylučovacia sústava
Poznať základné typy telových tekutín človeka a ich význam pre
fungovanie organizmu. Poznať základné zloţky krvi a ich význam.
Vedieť vysvetliť princíp rozdelenia krvi na krvné skupiny. Vedieť
popísať proces zráţania krvi.
Poznať základné časti a význam lymfatickej sústavy.
Vedieť poskytnúť laickú zdravotnícku pomoc pri ošetrovaní
povrchových a hlbokých rán. Osvojiť si základné spôsoby
obväzovania rán (klasový, tlakový ...) Poznať obsah domácej
lekárničky a autolekárničky – povinná a odporúčaná výbava.
Vedieť popísať časti krvného obehu a stavbu srdca. Vedieť porovnať
tepny, ţily a vlásočnice z hľadiska stavby a funkcie. Vedieť popísať
činnosť srdca, poznať prejavy srdcovej činnosti.
Vedieť poskytnúť laickú zdravotnícku pomoc pri zástave srdca.
Zdôvodniť presný postup pri poskytovaní prvej pomoci. Poznať
telefónne číslo tiesňového volania (112).
Vedieť vymenovať časti vylučovacej sústavy. Poznať funkciu nefrónu
pri tvorbe moču. Vedieť vysvetliť význam tvorby moču a jeho
312
vylučovania pre organizmus.
Vedieť porovnať činnosť nervového a hormonálneho riadenia
organizmu.
Prostredníctvom obrazov, 3D modelu vedieť lokalizovať ţľazy s
vnútorným vylučovaním. Poznať hormóny a ich účinky.
Hormonálna sústava
Riadiace sústavy
a regulačné
mechanizmy
Nervová sústava – stavba, CNS
Periférna NS
Základy poskytovania 1. pomoci - bezvedomie, stabilizovaná
poloha
Zmyslové orgány
Termoregulácia, Imunitný systém
Reprodukcia a vývin
Pohlavná sústava
Oplodnenie a embryonálny vývin
Plánované rodičovstvo
Hygiena a starostlivosť o pohlavné orgány ,
pohlavne prenosných ochorení
Prevencia
Vedieť popísať stavbu a funkciu centrálnej a obvodovej nervovej
sústavy. Vedieť vysvetliť princíp prenosu nervového vzruchu.
Prostredníctvom obrazov, 3D modelu vedieť lokalizovať časti
nervovej sústavy.
Charakterizovať reflexný oblúk. Vysvetliť rozdiel medzi
nepodmienenými a podmienenými reflexami.
Vedieť poskytnúť laickú zdravotnícku pomoc pri šoku, v bezvedomí.
Zdôvodniť presný postup pri poskytovaní prvej pomoci. Poznať
protišokové opatrenia. Vedieť uloţiť osobu do stabilizovanej polohy.
Vedieť vysvetliť princíp činnosti zmyslových orgánov.
Prostredníctvom obrazov, 3D modelu vedieť popísať stavbu a funkciu
zmyslových orgánov. Vedieť vysvetliť na príklade oka a ucha prenos
zmyslového vnemu od receptora k nervom.
Vedieť vysvetliť princíp termoregulácie. Poznať význam stálej
telesnej teploty. Vedieť vysvetliť princíp imunitnej reakcie.
Poznať funkcie muţskej a ţenskej pohlavnej sústavy.
Prostredníctvom obrazov, 3D modelu vedieť popísať stavbu muţských
a ţenských pohlavných orgánov. Vedieť rozlíšiť vnútorné a vonkajšie
pohlavné orgány u oboch pohlaví.
Vedieť vysvetliť princíp menštruačného cyklu ţeny a poznať jeho
jednotlivé fázy.
Poznať prvé príznaky tehotenstva. Vedieť popísať jednotlivé fázy
pôrodu.
Vedieť vysvetliť pojem „reprodukčné zdravie“. Poznať základné
piliere pre zabezpečenie reprodukčného zdravia :
1. Plánované rodičovstvo.
2. Starostlivosť o matku.
3. Starostlivosť o novorodencov a deti.
4. Prevencia sexuálne prenosných
ochorení.
5. Prevencia a liečba sterility a infertility.)
313
Vývinové obdobia človeka
Zdravý ţivotný štýl
Základné predpoklady zdravia
Civilizačné choroby
Sociálne patológie a rizikové správanie
Vedieť vysvetliť význam preventívnych lekárskych prehliadok u
gynekológa (ţeny) a urológa (muţi). Poznať zdravotné, psychické,
etické a sociálne riziká predčasného sexuálneho ţivota. Vedieť
vysvetliť podstatu ochorenia AIDS a poznať moţnosti prevencie.
Vedieť charakterizovať jednotlivé vývinové obdobia človeka od
zárodku aţ po starobu.
Poznať kľúčové faktory ohrozujúce zdravie a následky ich pôsobenia
na človeka. Vysvetliť nevyhnutnosť niesť osobnú zodpovednosť za
svoj ţivot a zdravie.
Poznať príčiny civilizačných ochorení a moţnosti prevencie. Na
príklade vedieť vysvetliť súvislosť medzi civilizačným ochorením a
ţivotným štýlom človeka. Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
informácie s vyuţitím IKT o vybraných civilizačných ochoreniach a
moţnosti ich prevencie.
Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie s vyuţitím IKT
o problematike sociálnych patológií, ich dopade na zdravie a moţnej
prevencie.
314
Umenie a kultúra
1. Charakteristika učebného predmetu
Predmet umenie a kultúra patrí do rovnomennej oblasti UMENIE A KULTURA. Vyučuje sa v 1. – 4. ročníku vyššieho sekundárneho vzdelávania.
Nadväzuje na predmet výchova umením v tej istej oblasti, ktorá sa vyučuje v 8. a 9. ročníku niţšieho sekundárneho vzdelávania.
Predmet umenie a kultúra integrálne spája percepciu globálnych javov ţivota s hlavnými umeleckými druhmi, svetom kultúry, ţivotným štýlom.
Rozvíja tvorivé myslenie zručnosti a návyky ţiakov, formuje ich vlastné názory a hodnotové postoje.
Koncepcia predmetu predpokladá uplatňovanie záţitkových metód edukácie, kreatívne chápanie umenia, mimoumeleckého estetična a širšej
kultúrnej aktivity človeka.
Prostredníctvom záţitkových a skúsenostných metód vyučovania (projekčné metódy, dramatická výchova, priama skúsenosť atď.) sa snaţí
motivovať ţiakov, rozvíjať a kultivovať ich osobnosť. Zámer aktívnej formy vnímania umeleckého diela smeruje k praktickej činnosti spojenej s
poznávaním vyjadrovacích prostriedkov, reči umenia. Spoločné témy, námety, procesy, analógie a špecifiká vo vyjadrovacích prostriedkoch ...
budú obsahom interpretácie rôznych druhov umení ako realizácia polyestetickej výchovy.
Systém chronológie dejín umenia bude uplatňovaný aţ vo vyšších ročníkoch, kde vnímanie a spoznávanie umenia v historickom kontexte nemusí
byť viazané na postupnosť minulosť – prítomnosť, dôraz bude kladený na aktuálne formy umenia v súčasnom svete. Poznanie estetických pojmov
a estetických názorov v paralele dejín umenia a kultúry bude záverečnou syntézou vedomostí a zručností maturanta gymnázia.
2. Ciele učebného predmetu
Kultúrne kompetencie (kultúrna gramotnosť):
Vo väzbe na kľúčové kompetencie moţno vyčleniť tieto hlavné kultúrne kompetencie, ktoré rozvíja predmet umenie a kultúra:
povedomie kultúrnej identity,
rešpekt a tolerancia k hodnotám iných kultúr, základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr,
pochopenie významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia v ţivote človeka a spoločnosti,
rozlišovanie hlavných umeleckých druhov, reflexia svojich estetických záţitkov,
kultivovaná vizuálna, akustická, jazyková a pohybová gramotnosť, schopnosť kreatívneho vyjadrovanie myšlienok, skúseností a emócií
prostredníctvom rôznych médií,
práca s informáciami o významných umeleckých dielach a tendenciách z európskej tradície, a informáciami o typických dielach vybraných iných
kultúrnych tradícií,
porozumenie súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,
315
kultúrna komunikácia,
zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám.
Hlavným cieľom predmetu umenie a kultúra je teda rozvoj socio-afektívnych schopností ţiaka, jeho postojov, hodnotových orientácií a kritického
vnímania kultúry. Predmet sa rientuje aj na rozvoj psycho-motorických schopností ţiaka, na jeho samostatné tvorivé yjadrovanie obsahov
psychiky, ako aj na rozvoj kognitívnych schopností ţiaka v poznávaní ultúry súčasnosti a minulosti.
Čiastkovými cieľmi učebného predmetu sú:
rozvoj ţiakovej kultúrnej identity,
rozvoj kultúrno-historického povedomia,
rozvoj schopnosti porozumieť iným kultúram,
rozvoj schopnosti rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a kultúr,
rozvoj schopnosti vnímať rôzne vyjadrovacie prostriedky, médiá a tendencie, ktoré kultúre a v umeniach existujú,
rozvoj schopnosti vyjadrovať sa na úrovni doby a na úrovni svojich optimálnych chopností s pomocou nástrojov, ktoré ţiakovi kultúra ponúka,
rozvoj kultivovanej vizuálnej, sluchovej, jazykovej a pohybovej gramotnosti,
rozvoj schopnosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií).
Postredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, písaného hovoreného slova, architektúry, výtvarných prostriedkov a
elektronických médií. hudobných, výtvarných, dramatických umení, multimédií, literatúry a hovoreného slova, izajnu a architektúry).
Predmet podporuje aj zodpovedné a samostatné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, móde a k subkultúram, k tradičným hodnotám vlastnej
kultúry, podnecuje kritické myslenie v vzťahu k mediálnej ponuke a k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa tu ţiakove interkultúrne
kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.
Predmet rozvíja vo viacerých témach tak osobnostné kompetencie, ako aj kognitívne kompetencie, komunikačné kompetencie a občianske
kompetencie. Pretoţe ţiak je komplexnou osobnosťou a nie je moţné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, niektoré kompetencie sa rozvíjajú cez
viaceré témy. Predmet vedie ţiakov k tomu, aby vnímali kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako prirodzenú
súčasť svojho ţivota.
316
3. Obsah
1. ročník
Obsahové zameranie ročníka:
Záţitková a aktívna forma vnímania umeleckého diela spojená s praktickou činnosťouzameraná na poznávanie a osvojovanie si vyjadrovacích
prostriedkov umenia a kultúry.
1. Tematický celok:
Svet kultúry, vizuálne, zvukove, pohybové, priestorové znaky a činnosti človeka
Tematické okruhy
Edukačné témy
Odporúčané ukáţky a východiskový materiál
Proces a edukačný výstup
Kultúrna tradícia:
kultúrne povedomie
a identita, tvorba kultúrnej tradície.
Pamiatky v regióne
alebo
Moja obľúbená pamiatka
Historické pamiatky v regióne,
produkty tradičných remesiel,
zvyky. Literárne zdroje
o pamiatkach. Vlastná
dokumentácia (kresba, foto,
video, opis danej pamiatky,
nahrávky hudobných
folklórnych skupín,
jednotlivcov). Vlastný posun –
aktualizácia pamiatky, zvyku,
piesne...
Individuálna práca, príp. práca
vo dvojiciach.
Vyhodnotenie najobjavnejšieho
prístupu. Spracovanie vo forme
zborníčka, prípadne digitálne
spracovanie na CD. Diskusia,
výmena skúseností..
Vnímanie a experimenty
S kaţdodennou
Kultúrou,
S kaţdodennými predmetmi
okolo nás.
Plagát, reklama, logo. Obaly
kníh a CD/DVD.
Ukáţky rôznych typov
propagačného dizajnu a
reklamných produktov,
– psychológia pôsobenia
reklamy na odberateľa
(výtvarná – jazyková – hudobná
– dramatická zloţka). Stratégie
reklamy. Reklama v komerčnej
sfére a reklama kultúrneho
produktu ...
Skupinová práca
Zhotovenie loga firmy, plagátu,
bilboardu, reklamného pútača,
reklamného sloganu, na
konkrétnu akciu. Scenár
reklamnej kampane. Obsahová
analýza.
Videoklip, s dôrazom na
výtvarnú, hudobnú,
dramatickú a literárnu
Ukáţky profesionálnych
videoklipov. Rôzne ţánre
videoklipov: hudobno /
Vnímanie a experimenty
s materiálom rôznych umení
a oblastí kultúrnej tvorby.
317
stránku. VJ-ing v klube.
multimediálny klip, reklamný
šot, príleţitostný klip,
sebaprezentačný klip,
dokument ...
Skupinová práca.
Tvorba videoklipov z prostredia
školy alebo z kaţdodenného
ţivota ţiakov. Kooperácia
v malom filmovom štábe – deľba
úloh (scenár, libreto, zvuk,
scéna, telový dizajn, odev,
kamera, herectvo,
postprodukcia, uvedenie).
Kultúrne vlastnosti predmetov
v domácnosti a v škole.
Porovnávanie, interpretácia
kultúrnych súvislostí – staré a
nové, zastaralé a moderné,
módne, vkusné a nevkusné.
Štýľ a funkcia v dizajne.
Kaţdodenné predmety podľa
výberu ţiakov. Ukáţky rôznych
typov a štýlov v dizajne
výrobkov. Historický vývoj
vybraných predmetov. Druhý
ţivot predmetov (junk-art –
umenie odpadu). Predmet
a význam.
Triedenie premetov z rôznych
hľadísk. Tvorba asambláţí,
plastík, koláţí, inštalácií;
happeningy, predstavenia s
prinesenými predmetmi. Tvorba
a prezentácia „ţivotných
príbehov“ jednotlivých
predmetov.
2. Tematický celok:
Zakladne vyjadrovacie prostriedky hlavnych umeleckych druhov – vytvarnych umeni, hudobnych umeni,
slovesnych umeni, dramatickych umeni, filmovych a elektronickych
Tematické okruhy
Edukačné témy
Odporúčané ukáţky a
východiskový materiál
Proces a edukačný výstup
Vyjadrovacie
prostriedky
kaţdodennej
činnosti ţiaka.
Pantomíma – spojenie
pohybu, gesta, mimiky,
usporiadanie priestoru.
Príbehy z beţného ţivota a
pozorovateľné správanie ľudí
v nich (gestá, pohyb a pod.).
Skutočnosť okolo nás.
Prostredie školy, domácnosti,
ulice...
Video-ukáţky performancií
a pantomímy.
Skupinová práca, pozorovanie
kaţdodennej skutočnosti.
Pozorovanie správania ţiakov v
škole a mimo nej. Tvorba
vlastných príbehov ţiakov,
napísanie scenára,
dramaturgické spracovanie,
zapojenie hudby. Telový dizajn,
maska, kostým.
Naštudovanie predstavenia –
pantomímy. Prerozprávanie
318
predstavenia vlastnými slovami,
tvorba analogického vyjadrenia
inými prostriedkami.
Vyjadrovacie
prostriedky
kultúry okolo nás.
Vizuálna kultúra, auditívna
kultúra, kultúra reči
a slovesná kultúra, kultúra
elektronických médií,
videokultúra. Kultúra pohybu,
kultúra priestoru.
Ukáţky z videofilmov, návšteva
divadla, texty v médiách,
rozprávky, vedecké texty, texty
piesní v kontexte s hudbou, text
v obraze (lettrizmus,
konceptualizmus, reklama,
webdizajn ...), rôzne produkty
masovej kultúry a médií, gýče,
reklamné a turistické predmety.
Pohyby ľudí a premeny
priestoru v televíznych
reláciách. Usporiadanie
priestorov v škole (interiérový
dizajn). Usporiadanie
centrálneho priestoru v obci
(urbanizmus námestia, štvrte
a pod.).
Individuálna práca, príp. práca
vo dvojiciach. Diskusia o
priestoroch, obrazoch, tvaroch,
farbách a zvukoch okolo nás.
Návrhy na zmeny priestorov
(urbanistická, dizajnérska,
architektonická škica s vyuţitím
intermmediálneho pôsobenia)
Spracovanie vlastného textu
(rozprávka, mýtus, poézia,
poviedka, scenár, pesnička ...)
následne moţnosť dramatizácie,
zhudobnenie, ilustrovanie,
zalomenie textu a vloţenie
obrázkov (digitálne) alebo
spracovanie koláţou,
spracovanie posteru a pod.
Odlišnosť
kaţdodenných
a umeleckých
vyjadrovacích
prostriedkov.
Všednosť a slávnosť.
Prezentácia rôznych
umeleckých artefaktov zo
ţivota, hudobné produkcie,
literárne čítania, dramatické
scénky...
Sakrálne umenie – v hudbe
a výtvarnom umení (historické
a súčasné). Pomník a
pamätník (historický
a súčasný).
Návštevy – výtvarnej výstavy,
múzea, kníhkupectva, koncertu,
kostola, pamätníka, cintorína...
Výber zaujímavého
(neštandardného) miesta
inštalácie, kombinácia prvkov
a vyjadrovacích prostriedkov z
rôznych umeleckých druhov.
Skupinová práca na základe
individuálnych návrhov.
Inštalácia, foto alebo
videodokumentácia, diskusia
a vzájomné hodnotenie ţiakmi.
Plánovanie rôznych slávností,
plánovanie výstavy. Návrh
slávnostného priestoru, pomníka
alebo pamätníka. Diskusia
o prvkoch všedného
a slávnostného (profánneho
a sakrálneho).
319
3. Tematický celok:
Časove a priestorové súvislosti kultúry
Tematické okruhy
Edukačné témy
Odporúčané ukáţky a
východiskový materiál
Proces a edukačný výstup
Kultúra okolo nás.
Masová kultúra, populárna
kultúra, klasická kultúra,
kultúrna tradícia, národná
kultúra, svetové kultúrne
dedičstvo
Rôzne produkty elektronických
médií, výber ponuky z internetu
(podľa záujmu ţiakov),
regionálne pamiatky, kultúrne
artefakty v učebniciach
dejepisu, spomienky členov
rodiny, zvyky sociálnych
skupín, produkty subkultúr.
Diskusie o zmysle výberu
artefaktov a o ich význame
v ţivote ţiaka. Porovnanie
ţánrov, výrazových polôh
a posolstiev (obsahov)
vybraných artefaktov, javov.
Diskusia o zmenách (vývoji)
foriem na vyjadrenie určitých
obsahov (tradícia - súčasnosť).
Kultúra ako
ľudská aktivita,
ako estetická
hodnota, estetično.
Kultúra. Umenie. Estetické
kvality predmetov. „Kultúrne“
a „nekultúrne“.
Spoločenské súvislosti umenia.
Miesto umenia v ţivote človeka.
Hudobné ţánre. Hudobné
relácie. Ţánre vo filme. Ţánre v
maliarstve a sochárstve. Typy
architektúr. Funkčnosť a
estetično. Výraz.
Analýza a interpretácia rôznych
relácií v televízii, hudobných,
filmových ţánrov, pôsobení
obrazov v rôznom prostredí,
pôsobení dizajnu a architektúry
a o spoločenskej funkcii
jednotlivých umeleckých druhov.
4. Tematický celok:
Funkcie umenia, esteticke vnimanie
Tematické okruhy
Edukačné témy
Odporúčané ukáţky a
východiskový materiál
Proces a edukačný výstup
Kultúrny šum,
informácie
vizuálne,
akustické,
Zvuková kulisa, šum prírody a
hluk a krása civilizácie.
„Vizuálny smog“, grafický
dizajn, vizuálna krása prírody
a civilizácia. Orientácia v
Vychádzka do urbánneho
okolia školy a do prírody.
Surfovanie na internete.
Prelaďovanie Tv programov.
Fotodokumentácia a iná
dokumentácia. Projekty
prostredia, ktoré neškodí
človeku.
Diskusia o orientácii v
320
pohybové, textové.
priestore.
Špecifický vklad
umeleckých
druhov. Rozdiely
v estetických
záţitkoch.
Prierezové vyjadrovacie
prostriedky v umeniach –
rytmus, symetria, melódia,
kompozícia, gradácia a pod.,
ich elementy (bod-čiaraplochatvar-farba, tón-akordmelódia, hláska-slovo-veta,
gesto-mimika-pohyb-priestor,
svetlo-tieň-plocha-povrchodlesk...).
Synestézia.
„kultúrnom šume“.
Ukáţky z rôznych kultúr,
historických období,
umeleckých druhov, médií
(vyuţiť čo najpestrejší materiál)
s dôrazom na stručnú analýzu
foriem a základných
kompozičných princípov
Vyhľadávanie príkladov pre
prierezové vyjadrovacie
prostriedky v príručkách a na
internete. Vlastná tvorba – na
základe podnetov z jedného
umeleckého druhu tvoriť v inom (ktorý je ţiakovi blízky); hľadať
moţné analógie vo
vyjadrovacích prostriedkoch
a kompozičných princípoch.
Uvedomovať si moţnosti
a ohraničenia synestetického
pôsobenia.
5. Tematický celok:
Ţivotny štyl. Moda. Kultura tela, zmysel športu
Tematické okruhy
Edukačné témy
Odporúčané ukáţky a
východiskový materiál
Proces a edukačný výstup
Komunikácia
gestom, mimikou,
oblečením.
Funkcie oblečenia.
Neverbálna komunikácia,
gesto, mimika, pohyb,
oblečenie.
Ukáţky módnych kreácií,
body artu , líčení, masiek,
visáţistiky, tetovania, pirsingu.
Telový dizajn prírodných
národov. Dizajn hnutia
„moderného primitivizmu“. Telo
a tvár v rôznych kultúrach.
Telový dizajn, body art a vlastný
vizuál – návrh účesu, líčenia,
maľby na telo, masky...
(fotokoláţ, montáţ, experimenty
s účesom a s líčením „naţivo)
Návrhy telového dizajnu pre
rôzne hudobné ţánre,
spoločenské role...
Módne časopisy a relácie v
televízii, módna prehliadka...
Historický kostým ako súčasť
ţivotného štýlu doby.
Súčasný odev – vizuálny výraz
a sebavyjadrenie. Sociálna
funkcia odevu.
Oblečenie spojené s módnou
prehliadkou a diskusiou – podľa
obľúbenej „celebrity“, hudobníka
a pod., podľa vybraných dôb v
minulosti, podľa rôznych
povolaní, podľa rôznych
spoločenských príleţitostí.
Vyjadrovacie prostriedky
módy, diferenciácia
v oblečení, konformizmus,
sebapropagácia.
Štýl doby, estetika odievania.
321
Individuálna práca: esej na tému
„ Človek by sa mal snaţiť dať
súčasnú módu do súladu
s vlastnou individualitou. „
Moţnosť doplniť škicami,
návrhmi.
Kultúra ţivotného
štýlu
Etiketa a kultúrna
komunikácia
Ukáţky z rôznych filmov, z
literárnych diel, z výtvarných
diel v minulosti, kde komunikujú
dve a viac osôb.
Dramatické situácie, ţivé
obrazy. Diskusia o ukáţkach a
tvorba vlastných modelových
situácií. Členenie na tvorcov,
pozorovateľov, hodnotiteľov.
Kultúra tela,
zmysel športu.
Kalokagatia – jednota
duševnej a telesnej krásy,
gentleman, dandy. Vrcholovývýkonnostnýrekreačný šport,
olympijské hnutie. Turistika,
zdravý ţivotný štýl. Kultúra
tela, erotika, pornografia. Rod
– sexualita.
Texty starogréckych mysliteľov
ku kalokagatii (Sapfó, Sokrates,
Aristoteles), ukáţky sochárstva
(Praxiteles, Venuša Milónska),
obrazy gentlemana Anglicka
17. – 18. st.,
ruský/francúzsky/anglický
dandy 19. st. (E. Onegin, F.
Baudelaire, O. Wilde).
Denníkové fotografie a
mediálne komentáre zo
športových udalostí ( súčasný
športový fanúšik – jeho
správanie na športových
podujatiach! ).
Rodové umenie (ţenské a
muţské, heterosexuálne a
homosexuálne prvky prístupu
k sebavyjadreniu).
Skupinová tvorba mediálnych
prezentácií športovej udalosti –
módnej prehliadky – plesu –
stuţkovej – turistického zrazu –
demonštrácie aktivistov (napr.
gayov a lesb): zber materiálu,
vyhodnocovanie, prezentácia.
Projekt vlastného zdravého
ţivotného štýlu (esej, škice,
montáţe).
322
6. Tematický celok:
Populárna masová kultúra. Elektronické média
Tematické
okruhy
Edukačné témy
Odporúčané ukáţky a
východiskový materiál
Proces a edukačný výstup
Populárna
kultúra.
Princípy populárnej kultúry,
zameranie na silný záţitok,
orientácia na konkrétne
sociálne skupiny, orientácia
na trh, show, väzba na
autentický kaţdodenný ţivot.
Diferencovanosť hodnôt a
záţitkov.
Ukáţky textov, hudby,
výtvarných diel, filmov,
komiksov, videoklipov,
oblečenia, rôznych značiek.
Hudobný festival, folklórny
festival, show.
Diskusia, skupinová a
individuálna práca. Tvorba
komiksu. Paródia na známu
značku/logo.
Vlastný zvukový, foto, alebo
video záznam z hudobného
(folklórneho ) festivalu.
Hra na vystúpenie na festivale
(triedna show) – nácvik,
prezentácia, propagácia,
dokumentácia ...
Masová kultúra.
Trh s kultúrou, gýč, brak.
Orientácia na masy, na zisk.
Nadbiehanie masovému
vkusu, dotieravosť.
Štandardizácia záţitkov.
Telenovely, gýče v obchodoch
so suvenírmi.
Reality show, trillery, telenovely
a reklama v televízii.
Gýč vo výtvarnom umení
a v hudbe. Gýč ako sociálny
jav. Gýč a vkus.
Tvorba suveníru z vlastnej obce
– a) takého, čo charakterizuje
zvláštnosti obce, b) vtieravého,
gýčového.
Diskusia, tvorba vlastného
hodnotového postoja.
Elektronické
média.
Dizajn webovej stránky triedy,
logo triedy/školy.
Tvorba elektronického
fotoalbumu, hudobného
albumu, vlastného portfólia.
Ukáţky webových stránok z
internetu. Ukáţky log z okolia
školy, z oblečenia a pod.
Ukáţky záujmových komunít na
verejných portáloch, médiá na
báze internetu.
Ukáţky umenia nových médií
(Ars Electronica). Umenie
a veda.
Skupinová práca. Tvorba loga,
webová stránky. Spojenie textu
(scenár), animácie, hudobné
vsuvky. Súťaţ o najlepší scenár
a dizajn. Prezentácia práce
skupín, diskusia, výber.
Komunikácia prostredníctvom
nových médií, edukačné
projekty, multikultúrna výchova,
rozvoj internetových
kompetencií ţiakov.
323
2. ročník
Obsahove zameranie ročníka:
Interpretácia umeleckých diel – kontinuita prepojenia rôznych umeleckých diel prostredníctvom spoločných tém, prvkov. Podoby a fungovanie
kultúry.
1. Tematický celok:
Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencii z histórie
kultúry a z kultúry vlastného regiónu a národa.
Tematické okruhy
Edukačné témy
Odporúčané ukáţky a
východiskový materiál
Proces a edukačný výstup
Úţitkové
predmety a
umelecké diela.
Návrat k 2. tematickému
celku z 1. ročníka.
Vyuţiť predmety vnímané
a vytvorené v 1. ročníku.
Opakované vnímanie, opis
procesov tvorby. Opakovanie
a sprítomnenie, kontinuita
s 1. ročníkom.
Estetické
vnímanie.
Estetické vnímanie.
Záţitok, vkus.
Vyuţiť predmety vnímané
a vytvorené v 1. ročníku.
Opakované vnímanie, opis
záţitkov, diskusia.
Analýza
umeleckého
diela.
Štruktúra diela.
Kompozícia diela.
Umelecké diela z rôznych
umeleckých druhov.
Výber ukáţok na
zadanú(zvolenú) tému
v rôznych umelec. druhoch.
Porovnávanie ich
vyjadrovacích prostriedkov.
Interpretácia
umeleckého
diela.
Hľadanie rôznych
významových vrstiev diela.
Umelecké diela z rôznych
umeleckých druhov.
Výber ukáţok s podobnou,
prípad. identickou ideou
v rôznych umeleckých
druhoch. Porovnávanie
„intenzity, rôznosti...“záţitkov
z vnímania týchto artefaktov.
324
Hlavne umelecké Literatúra, výtvarné
umenia, hudobné umenia,
druhy.
dramatické umenia, film,
elektronické umenia.
Ukáţky z diel hlavných
umeleckých druhov +
prinesených ţiakmi, ponuka
médií a regionálnych
galérií/múzeí.
Prehľad o štruktúre
umeleckých druhov.
2. Tematický celok:
Principy popularnej kultury, masova kultura, elektronicke media. Kulturna
komunikacia. Kultura a technika.
Tematické okruhy
Edukačné témy
Odporúčané ukáţky a
východiskový materiál
Proces a edukačný výstup
Populárna
kultúra
Hlavné typy produktov
populárnej kultúry. Ľudia
v populárnej kultúre. Idol,
vzor, norma. Zmysel
populárnej kultúry.
Videoklipy z televízie,
vlastné materiály prinesené
ţiakmi, graffiti z ulíc.
Miestny folklór.
Interpretácia konkrétnych
produktov – videoklipu, filmu,
graffiti, značky. Portfólio o
svojom idole/vzore.
Prehľad o folklórnom umení
v obci.
Masová kultúra
Hlavné typy produktov
masovej kultúry. Masové
médiá. Reklama. Móda.
Štandardizácia vnímania.
Tlačené média, periodická
tlač, TV, internet – ţánre
a formy. Tlačená reklama,
reklamné predmety,
svetelná reklama, reklamné
spoty...
Tvorba reklamného šotu,
názvu, plagátu ako reklamy,
tvorba rôznych
spravodajských
a publicistických
ţurnalistických ţánrov (napr.
vlastný blog).
Tzv. vysoká
kultúra
Hlavné typy produktov
označených za hodnoty
kultúrnej tradície. Zmysel
tzv. vysokej kultúry. Voľné
a úţitkové umenie.
Výber ukáţok artefaktov z
rôznych epoch a rôznych
umeleckých druhov.
Záţitok, vnímanie,
jednoduchá analýza,
hľadanie hodnôt,
porovnávanie.
325
Konvencia a
experimentovanie v
umení.
Analýza
a interpretácia
produktov
populárnej
kultúry.
Významy, hodnoty,
štruktúra. produktov
populárnej kultúry.
Populárna kultúra a médiá.
Populárna kultúra
a mládeţ. Umelecký trh
a marketing.
Artefakty súčasnej a minulej
populárnej kultúry (cca od
1950 s ťaţiskom na
posledných 20 rokoch).
Príklady analógií zo
vzdialenej minulosti. Vyuţiť
skúsenosti ţiakov
s prostredím internetu.
Záţitok a jeho reflexia,
analýza a interpretácia
významov a kultúrnohistorických
kontextov. Práca
s internetom. Diskusie
o mediálnych vzoroch.
Analýza
a interpretácia
produktov
masovej kultúry.
Významy, hodnoty a
štruktúra produktov
masovej kultúry. Masová
kultúra a médiá. Princípy
fungovania masovej
kultúry. Umelecký trh a
marketing.
Artefakty súčasnej masovej
kultúry (cca od 1950
s ťaţiskom na posledných
20 rokoch). Vyuţiť
skúsenosti ţiakov
s prostredím internetu.
Záţitok a jeho reflexia,
analýza a interpretácia
významov a kultúrnohistorických
kontextov.
Diskusie o mediálnych
vzoroch.
Analýza
a interpretácia
produktov tzv.
vysokej kultúry.
Princípy fungovania tzv.
vysokej kultúry. Koncert,
galéria, divadelné
predstavenie, kino,
festival... Umelecký trh.
Oprieť sa o všetko, čo sa
ţiaci naučili na ZŠ i SŠ na
Vv, Hv, Slj, D.
Záţitok a jeho reflexia,
analýza a interpretácia
významov a kultúrnohistorických
kontextov.
326
Predmet: Telesná výchova
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoţivotnej starostlivosti ţiakov o svoje zdravie,
osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej
výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových,
psychologických a sociálnych základoch zdravého ţivotného štýlu. Ţiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné
telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho ţivota v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia,
princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade ţiakov so
zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne
orientovanej zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôleţitej
súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu
kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v reţime dňa.
Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií spolu s osvojenými
telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal takto stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho ţivotného štýlu a výrazom jeho ţivotnej
filozofie.
Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví a zdravom ţivotnom štýle, ktoré sú
utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou integrovanej
telesnej a športovej výchovy.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umoţniť ţiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si,
zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti,
podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike
svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať
327
trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého ţivotného
štýlu a predpoklad schopnosti k celoţivotnej starostlivosti o svoje zdravie.
Špecifickým cieľom predmetu je, aby ţiaci :









porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali zodpovednosť za svoje zdravie;
vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca;
osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým reţimom, s osobným športovým
výkonom, zdravým ţivotným štýlom a zdravím;
vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti;
porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii
proti rozvoju civilizačných ochorení;
boli schopní zhodnotiť svoje pohybové moţnosti, zorganizovať si svoj pohybový reţim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej
činnosti pre iných;
rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii športových činností;
osvojili si poznanie, ţe prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia prvej pomoci;
racionálne jednali pri prekonávaní prekáţok v situáciách osobného a verejného ohrozenia;
Vyučovací predmet telesná a športová výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:

Pohybové kompetencie - ţiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a zdravotný status; ţiak pozná základné
prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojovania pohybových zručností; ţiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré
bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných porúch a ktoré môţe vyuţívať v dennom
pohybovom reţime;
Kognitívne kompetencie - ţiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu poznatkov; ţiak je flexibilný, dokáţe
hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza; ţiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov; ţiak má mať
záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidţ v zmysle aktívneho zdravého ţivotného štýlu;
Komunikačné kompetencie - ţiak sa dokáţe jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne počas telovýchovnej a športovej
činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii; ţiak vie písomne, ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti, dokáţe argumentovať,
328
prezentovať svoje postoje a stanoviská; ţiak má schopnosť vyuţívať informačné technológie a vedieť vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví,
zdravotných poruchách, športových výsledkoch a sprostredkovať informácie iným; ţiak má schopnosť byť objektívnym divákom, optimálnym
partnerom pri športovej činnosti;
Učebné kompetencie - ţiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc a i.), vie si
odôvodniť svoje hodnotové postoje a buduje si celoţivotné návyky (pravidelne športovanie, zdravé stravovanie a i); ţiak má schopnosti získavať,
triediť a systematicky vyuţívať získané poznatky a športové zručnosti; ţiak vie si organizovať čas, pozná ţivotné priority a priority v starostlivosti
o zdravie, vie sa podľa nich aj riadiť a dodrţiavať základné pravidlá zdravého ţivotného štýlu; ţiak vie pozitívne prijímať podnety z iného
kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim hodnotové stanovisko;
Interpersonálne kompetencie - ţiak má pozitívny vzťah k sebe a iným; vie objektívne zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v kaţdej
situácii vie predvídať následky svojho konania; ţiak rozvíja kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom, byť asertívnym,
vyuţívať empatiu ako prostriedok interpersonálnej komunikácie; ţiak vie efektívne pracovať v kolektíve; ţiak sa zaujíma o športovú aktivitu iných,
sleduje športovcov a ich výkony, nevytvára bariéry medzi vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti ţiakov;
Postojové kompetencie - ţiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti; ţiak vie
vyuţiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob ţivota a ochranu
prírody; ţiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v ţivote, uznať kvality súpera; ţiak vie dodrţiavať princípy fair-play; ţiak vie
spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov;
329
1. ročník
Tematické
celky
Počet hodín
20
Obsahový štandard
Pojmy a symboly
Výkonový štandard
Ţiak vie:
Atletika
Jeseň
10
Jar
10
Telesná zdatnosť a
pohybová výkonnosť
Sila, vytrvalosť, rýchlosť ako
kondičné pohybové schopnosti,
koordinačné schopnosti,
rovnováhová schopnosť, stabilita
a labilita tela, napnutie a
uvoľnenie svalov tela, kĺbová
pohyblivosť, ohybnosť chrbtice,
priestorová orientácia, rozvoj
pohybových schopností,
motorické testy, testová batéria,
pohybová výkonnosť, diagnostika
telesného rozvoja a pohybovej
výkonnosti, telesná zdatnosť,
aeróbna činnosť, anaerobná
činnosť, fitnes
- definovať zdravie, zdravotný stav, zdravotné
oslabenie, zdravotné postihnutie;
- vysvetliť, ako pohybové aktivity prispievajú
k udržaniu zdravia;
- vykonať ukážku
- vysvetliť pojem hygiena a definovať jej význam
pre zdravie;
- vysvetliť zásady primárnej a sekundárnej
prevencie;
- identifikovať telesné, psychické, duševné a
sociálne aspekty pohybu, športu vo vzťahu
k zdraviu;
praktické poskytnutie prvej pomoci;
330
Pojmy a symboly
Ţiak vie:
Herná činnosť jednotlivca, herné
kombinácie, herná zručnosť, hra,
pohybová hra, športová hra,
bránka, kôš, individuálny výkon,
kolektívny výkon, súťaž, zápas,
fair play, taktika, technika,
psychická príprava, súper, herné
náčinie.
- chápať podstatu a súvislosť medzi jednotlivými
hernými zručnosťami, činnosťami a
kombináciami v danej hre a využitie ich v
aktivitách pre zdravie;
ŠPORTOVÉ HRY:
Volejbal
Basketbal
27
12
15
Športové činnosti
uskutočňované v kolektíve
- poznať pravidlá aspoň 2 hier a vie ich uplatniť
v hre;
- chápať rozdiel v individuálnej a kolektívnej
taktike, medzi individuálnym a kolektívnym
výkonom, demonštrovať využitie komunikačných
zručností, konať v zásadách fair play , dokáže
zaznamenať a analyzovať zo záznamu hernú
situáciu;
- chápať podstatu herného športového výkonu a
preukázať záujem aspoň o jednu športovú hru;
- vykonať ukážku herných činností jednotlivca
aspoň z 2 hier;
- vykonať ukážku zvolených herných činností
jednotlivca z loptových hier s výsledným efektom
dosiahnutia koša, bodu;
- zorganizovať cvičebnú skupinu, zapojiť sa do
rozhodovania hry, súťaže;
331
GYMNASTIKA
Športové činnosti
kreatívne a estetické
15
Pojmy a symboly
Ţiak vie:
Kreativita, estetika, estetický
pohyb, estetické športy,
hodnotová orientácia, hudba,
rytmus, takt, melódia, hudobno pohybová výchova, výrazový
prostriedok, zážitok, prežívanie.
- vykonať ukážku pohybu s vybraným náčiním a
bez náčinia s rôznymi výrazovými prostriedkami
na zlepšenie funkcie orgánov tela;
- zostaviť rozcvičenie pri hudbe, individuálnu a
kolektívnu pohybovú väzbu;
- osvojiť si zásady, princípy tvorby pohybovej
skladby a opísať, nakresliť túto pohybovú
skladbu (napr. grafický záznam pohybovej
skladby);
- chápať význam taktu, rytmu, melódie a vedieť
ich využiť v spojitosti s pohybovou kultúrou tela;
- dokázať vytvárať pohybové väzby a vedieť ich
využiť v spojitosti s hudobnou ukážkou;
- hodnotiť a prezentovať kvalitu pohybu, vie
vyjadriť svoje zážitky z pohybu;
332
LYŢIARSKY KURZ
5-dňový kurz
Pojmy a symboly
Prírodné prostredie, pohybová
činnosť v teréne, druhy terénov,
premiestňovanie a pobyt v
prírode, ochrana človeka a
prírody, adaptácia na prírodné
prostredie, vodné prostredie,
pohyb vo vode, cvičenie vo vode,
bezpečnosť pohybu v prírode,
zelené hry, adrenalínové športy,
zážitkové učenie, prvá pomoc
OčaP
jeseň
jar
Ţiak vie:




6
6


Športové činnosti v
prírodnom prostredí

sa premiestniť špecifickou pohybovou
činnosťou v teréne;
demonštrovať osvojenie si základných
pohybových zručností v zimnej a letnej
prírode;
chápať rozdielnosť zamerania a účinku
pohybových aktivít vo vodnom prostredí a
vie vykonať ukážku zdolávania vodného
prostredia;
sa orientovať v prírodnom prostredí a
adaptovať na ponúkané zaťaženie,
predvídať riziko pobytu a športovej
činnosti ;
si osvojiť základy vybraného zimného
športu
vhodne využiť prírodné prostredie na
prevenciu zdravia, na špecifickú
starostlivosť pri zdravotnej poruche;
porozumieť metodike nácviku vybraného
športu v prírode a vie zorganizovať
333
aktivitu v prírode;
2. ročník
Tematické
celky
Počet hodín
20
Obsahový štandard
Pojmy a symboly
Výkonový štandard
Ţiak vie:
Atletika
Jeseň
10
Jar
10
Sila, vytrvalosť, rýchlosť ako
kondičné schopnosti, koordinačné
schopnosti, rovnováhová
schopnosť, stabilita a labilita tela,
napnutie a uvoľnenie svalov tela,
kĺbová pohyblivosť, ohybnosť
chrbtice, priestorová orientácia,
rozvoj pohybových schopností,
motorické testy, testová batéria,
pohybová výkonnosť, diagnostika
telesného rozvoja a pohybovej
výkonnosti, telesná zdatnosť,
aeróbna činnosť, anaerobná
- diferencovanie uplatniť pôsobenie veľkosti sily
vzhľadom na kondíciu a potrebu zdravia, poznať
metódy rozvoja sily rôznych svalových skupín
s využitím viacerych pohybových prostriedkov
- poznať princípy rozvoja a hodnotenia
koordinačných schopností
- správne držať telo, uvedomiť si princípy
stability a lability tela pri pohybe v rôznych
situáciach, poznať zásady rozvoja klbovej
pohyblivosti a ohybnosti chrbtice a prevencie
pred vznikom porúch, vie vybrať a uplatniť
334
činnosť, fitnes, wellness
cvičenia vo svojom pohybovom režime
- zvládnuť pohybové situácie v priestore a čase,
vykonať pohyb s rôznym zaťažením a zhodnotiť
svoju motorickú úroveň
Telesná zdatnosť a
pohybová výkonnosť
- porozumieť svojmu fyzickému potenciálu
a možnostiam zlepšenia telesnej zdatnosti
a pohyb.výkonnosti
- uplatniť osvojené športové zručnosti pri rozvoji
jednotlivých pohybových schopností, dokáže si
vytvoriť individuálny program ich rozvoja
Pojmy a symboly
ŠPORTOVÉ HRY:
Volejbal
Basketbal
27
10
10
Futbal
7
Herná činnosť jednotlivca, herné
kombinácie, herná zručnosť, hra,
pohybová hra, športová hra,
bránka, kôš, individuálny výkon,
kolektívny výkon, súťaž, zápas,
fair play, taktika, technika,
psychická príprava, súper, herné
náčinie.
Ţiak vie:
- chápať podstatu a súvislosti medzi jednotlivými
hernými zručnosťami, činnosťami
a kombináciami v danej hre a využitie ich
v aktivitách pre zdravie
- poznať pravidlá aspoň 2 hier a vie ich uplatniť
- chápať rozdiel v individuálnej a kolektívnej
taktike, medzi individuálnym a kolektívnym
výkonom, demonštrovať využitie komunikačných
zručností, konať v zásadách fair play,analyzovať
zo záznamu hernú situáciu
- chápať podstatu herného športového výkonu
335
a preukázať záujem aspoň o 1 športovú hru
Športové činnosti
uskutočňované v kolektíve
- vykonať ukážku herných činnosti jednotlivca
aspoň z 2 hier
- vykonať ukážku zvolených herných činnosti
jednotlivca z loptových hier s výsledným
efektom dosiahnutia gólu, koša, bodu
- zorganizovať cvičebnú skupinu, zapojiť sa do
rozhodovania hry
GYMNASTIKA
Športové činnosti
kreatívne a estetické
15
Pojmy a symboly
Kreativita, estetika, estetický
pohyb, estetické športy,
hodnotová orientácia, hudba,
rytmus, takt, melódia, hudobno pohybová výchova, výrazový
prostriedok, zážitok, prežívanie.
Ţiak vie:
- demonštrovať vytváranie /zo zadaného
cvičenia/adekvátnej kombinácie pohybových
činnosti a prezentovať úroveň myslenia, stavu
nervovej sústavy
- vykonať ukážku pohybu s vybraným náčiním a
bez náčinia s rôznymi výrazovými prostriedkami
na zlepšenie funkcie orgánov tela;
- zostaviť rozcvičenie pri hudbe, individuálnu a
kolektívnu pohybovú väzbu;
- osvojiť si zásady, princípy tvorby pohybovej
skladby a opísať, nakresliť túto pohybovú
skladbu (napr. grafický záznam pohybovej
skladby);
336
- chápať význam taktu, rytmu, melódie a vedieť
ich využiť v spojitosti s pohybovou kultúrou tela;
- dokázať vytvárať pohybové väzby a vedieť ich
využiť v spojitosti s hudobnou ukážkou;
- hodnotiť a prezentovať kvalitu pohybu, vie
vyjadriť svoje zážitky z pohybu;
LYŢIARSKY KURZ
5-dňový kurz
Pojmy a symboly
Prírodné prostredie, pohybová
činnosť v teréne, druhy terénov,
premiestňovanie a pobyt v
prírode, ochrana človeka a
prírody, adaptácia na prírodné
prostredie, vodné prostredie,
pohyb vo vode, cvičenie vo vode,
bezpečnosť pohybu v prírode,
zelené hry, adrenalínové športy,
zážitkové učenie, prvá pomoc
OčaP
jeseň
jar
Ţiak vie:




6
6


sa premiestniť špecifickou pohybovou
činnosťou v teréne;
demonštrovať osvojenie si základných
pohybových zručností v zimnej a letnej
prírode;
chápať rozdielnosť zamerania a účinku
pohybových aktivít vo vodnom prostredí a
vie vykonať ukážku zdolávania vodného
prostredia;
sa orientovať v prírodnom prostredí a
adaptovať na ponúkané zaťaženie,
predvídať riziko pobytu a športovej
činnosti ;
si osvojiť základy vybraného zimného
športu
vhodne využiť prírodné prostredie na
337
Športové činnosti v
prírodnom prostredí

prevenciu zdravia, na špecifickú
starostlivosť pri zdravotnej poruche;
porozumieť metodike nácviku vybraného
športu v prírode a vie zorganizovať
aktivitu v prírode;
338
Predmet: Ochrana človeka a zdravia
Charakteristika učiva
Povinné učivo „Ochrana ţivota a zdravia“ (OŢZ) sa na gymnáziu realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho
programu a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti
súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná výchova do samostatných oblastí štátneho
vzdelávacieho programu. Ochrana ţivota a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti ţiakov zamerané na ochranu ţivota a zdravia
v mimoriadnych situáciách, tieţ pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môţu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka
a jeho okolie.
CIELE
Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom v nadväznosti na vedomosti a zručnosti získané v niţšom sekundárnom vzdelávaní, poskytuje
ţiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ zdravia a ţivota
iných ľudí.
Účelové cvičenia
Osobitnou obligatórnou formou vyučovania učiva ochrany ţivota a zdravia sú účelové cvičenia. Integrujú vedomosti a zručnosti ţiakov získané
v povinných vyučovacích predmetoch, rozširujú, upevňujú ich, sú prostriedkom aj na ich overovanie. Školu pripravujú aj k tomu, aby bola schopná
vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách.
Učivo začlenené do vybraných vzdelávacích oblastí
Človek a jeho svet, umenie a kultúra


listina základných práv a slobôd,
Charta OSN, Dohody o ľudských právach, Deklarácie VZ OSN (Deklarácia práv dieťaťa, Deklarácia o práve národov na mier a ďalšie),
339



obrana Slovenskej republiky (Zákon o obrane, Branný zákon, Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, Zákon
o civilnej sluţbe),
Ţenevské dohody o ochrane obetí ozbrojených konfliktov,
medzinárodný terorizmus, prostriedky prevencie a ochrany pred terorizmom.
1. Človek v priestore a čase
Dejepis
STAROVEK - ROZVOJ TELESNEJ ZDATNOSTI A
KULTÚRNOSTI ,
- olympijské hnutie (kalokagatia).
Stredovek - štátne útvary našich predkov a formovanie národného povedomia, Veľkomoravská ríša,
Novovek - priemyselné revolúcie – vznik nevyhnutnosti ochrany človeka a jeho zdravia,
- počiatky starostlivosti štátu o ochrane pracovníkov, vznik štátneho dozoru nad bezpečnosťou práce,
- ochrana detí a detskej práce, emancipácia ţien a ich ochrana.
Najnovšie - pouţitie zbraní hromadného ničenia, dejiny - Konferencia o európskej bezpečnosti a spolupráci (Helsinky 1975),
- dohody veľmoci o odzbrojení .
GEOGRAFIA
Zemský povrch - mierky máp,
340
- zhotovenie situačných a panoramatických náčrtov,
- vyuţitie máp (obsah máp, čítanie z mapy),
- odhad vzdialenosti,
- orientácia v teréne podľa prírodných javov, podľa mapy, pochod podľa azimutu, zhotovenie profilu terénu, zhotovenie
topografického náčrtu, určovanie vlastného stanovišťa, určovanie vzdialenosti podľa mierky mapy,
- vplyv geografických podmienok na človeka.
2. Človek a príroda
FYZIKA
MECHANIKA – TLAKOVÁ VLNA, PODTLAK AKO DÔSLEDOK TLAKOVEJ VLNY ,
KVAPALÍN - POUŢITIE PRÚDNIC PRI HASENÍ POŢIAROV ,
A PLYNOV - meranie rýchlosti prúdenia,
- bezpečnosť leteckej dopravy (vzdušné víry).
GRAVITAČNÉ - LETY UMELÝCH KOZMICKÝCH TELIES , KOZMICKÉ PROJEKTY V
POLE ĽUDSTVA .
PROSPECH
MOLEKULOVÁ - ÚČINOK TEPELNÉHO ŢIARENIA NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS, PRVÁ POMOC ,
fyzika a - premena tepla na mechanickú prácu (nábojnica, spaľovacia termodynamika komora reaktívnych motorov).
341
Vlnenie - zisťovanie zdroja zvuku, určovania polohy a odhad vzdialenosti zdroja zvuku,
- pozorovanie v noci,
- fyzikálna podstata hluku, šírenie hluku od zdrojov, nadmerný hluk na pracovisku, psychohygienické účinky hluku na človeka a ich vplyv na
pracovnú úrazovosť.
ELEKTRINA A - STATICKÁ ELEKTRINA , ZÁKAZ PLNENIA ĽAHKO ZÁPALNÝCH KVAPALÍN DO
magnetizmus nádob z plastov,
- nebezpečie poţiaru v prašnom prostredí,
- zásady pouţitia hasiacich prístrojov pri hasení elektrických zariadení, - ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím,
- vplyv klimatických podmienok na kapacitu zdroja, pohotovosť techniky pre ochranu človeka a prírody,
- nebezpečie poţiaru vplyvom skratu,
- princíp dozimetrických prístrojov,
- princíp buzoly,
- princíp signalizačných zariadení,

princíp radarov,
- princípy vyhlasovania nebezpečenstiev (signalizácia, varovné signály),
342
- vplyv magnetických polí na človeka,
- bezpečnosť pri práci s elektrickým zariadením.
OPTIKA - PRINCÍPY PERISKOPOV A ĎALEKOHĽADOV ,
- vyuţitie svetlometov na ochranu človeka,
- samonavádzacie zariadenia,
- nebezpečie zo svetelného ţiarenia (svetelný impulz),
- vyuţitie lasera, ochrana pri jeho vyuţívaní,
- význam osvetlenia pracovísk, jeho vzťah na produktivitu a kvalitu práce a na pracovné úrazy.
ZÁKLADY - RÁDIOAKTÍVNE ŢIARENIE AKO NIČIVÝ FAKTOR JADROVÝCH ZBRANÍ , CHOROBA Z
mikrosveta oţiarenia, jednotky oţiarenia SI,
jadrovej - ochranné vrstvy, polovrstva, kryty a úkryty,
fyziky - ničivé účinky neutrónového ţiarenia a ochrana proti nemu,
- vyuţitie rádioaktivity v prospech ľudstva,
- ochrana pracovníkov pred ionizujúcim ţiarením,
343
- princípy jadrových zbraní,
- kolektívna a individuálna ochrana pred účinkami jadrových zbraní,
- medzinárodné organizácie na mierové a bezpečné vyuţívanie energie.
Astrofyzika - vyuţitie kozmických technických prostriedkov v prospech ľudstva.
CHÉMIA
Všeobecná - chemické zbrane,
chémia - termochémia, výbušniny a trhaviny,
- protipoţiarna ochrana,
- porovnať nebezpečné účinky oxidu uhoľnatého a uhličitého (CO a CO2) na ľudský organizmus a prírodu ,
- uviesť konkrétne príklady ohrozenia človeka týmito oxidmi, moţnosti prevencie a opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany
zdravia človeka,
- prvá pomoc pri otrave oxidom uhoľnatým,
- oxidy dusíka ako zloţky exhalátov a ich škodlivé účinky na človeka a prírodu (jedovaté účinky na zdravie, kyslé daţde,
skleníkový efekt, smog),
- nebezpečie pri práci s dusičnanmi (prvky do výbušnín),
- jedovaté účinky chlóru ako dôsledok jeho reaktivity (chlór ako bojová chemická látka),
344
- vyuţitie chlóru a jeho zlúčenín ako dezinfekčných prostriedkov,
- vplyv skleníkového efektu na ţivot na Zemi.
Chemické - vyuţitie vody na špeciálnu očistu, dekontaminácia, dezaktivácia,
prvky a ich - pitná voda, ochrana vodných zdrojov všeobecne a pred účinkami
anorganické prostriedkov hromadného ničenia, zlúčeniny - princíp ochrannej masky,
- princíp filtračno-ventilačného zariadenia úkrytov,
- nebezpečie pri práci s bielym fosforom, zlúčeninami horčíka a hliníka, prvá pomoc pri popáleninách termitom, zápalnými prostriedkami,
- vyuţitie olova na ochranu pred rádioaktívnym ţiarením, škodlivosť olova pre ţivotné prostredie,
- otravné látky zo zlúčenín ortute,
- nebezpečie štiepnych reakcií,
- nebezpečie pri práci s arzénom a jeho zlúčeninami.
Organická - škodlivosť únikov ropných produktov,
chémia - protipoţiarna ochrana pri práci s uhľovodíkmi,
- hasenie bojových zápalných látok (napalm, pyrogel),
345
- chemické slzotvorné látky,
- pouţitie halónových hasiacich prístrojov,
- chemické nervovoparalytické látky (sarin, soman, tabun),
- výbušniny – nebezpečie pri manipulácii,
- prvá pomoc pri otravách alkoholom,
- dezinfekčné prostriedky, lieh a formaldehyd,
- chemická látka fosgén,
- vyuţitie pracích prostriedkov na dekontamináciu po zásahu otravnými a rádioaktívnymi látkami ,
- význam plastov pri ochrane pred účinkami zbraní hromadného ničenia (balenie potravín, prikrytie vodných zdrojov, improvizované prostriedky
ochrany jednotlivca, ochrana krmovín),
- vplyv rádioaktívneho ţiarenia na ţivý organizmus (rozpad bielkovín, zmeny štruktúry nukleových kyselín),
- nebezpečie pouţívania halucinogénnych látok, moţnosti ich pouţitia ako bojových látok, prvá pomoc pri ich pouţití, - protipoţiarna ochrana pri
vyuţívaní reakčného tepla.
Bezpečnosť a hygiena práce
- osobitosti práce s chemikáliami (ţieraviny, otravné látky, horľavé látky...),
- prvá pomoc pri zasiahnutí ţieravinami a toxickými látkami,
346
- protipoţiarne opatrenia pri práci s chemikáliami,
- ošetrovanie popálenín,
- bezpečnosť práce so zariadeniami pod elektrickým napätím,
- prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom,
- prvá pomoc pri mechanických poraneniach,
- význam a funkcia osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci s chemickými látkami.
BIOLÓGIA
J ADROVÉ - OTRAVA HUBAMI, POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI,
organizmy - prvoky ako indikátory znečistenia vôd,
- kliešťovité prenášače infekčných ochorení.
ŢIVOTNÉ FUNKCIE - VYUŢITIE RÁDIOAKTIVITY AKO STIMULÁTORA RASTU RASTLÍN ,
- POUŢITIE HERBICÍDOV AKO NIČIVÝCH PROSTRIEDKOV,
- zánik ţivota znemoţňovaním fotosyntézy (jadrová zima).
Biológia - rozcvičovanie ako prevencia pred úrazmi,
človeka - fyzické schopnosti človeka, dokonalosť (nedokonalosť) funkcií pohybového ústrojenstva, zmyslových orgánov, vlastnosti
347
centrálneho nervového systému ako faktory “ľudského činiteľa” v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
prvá pomoc pri poruchách pohybovej sústavy (kĺbov, kostí, svalov, šliach),
- nebezpečie prerušenia nervového vlákna pri zranení,
- nesprávne pouţitie škrtidla,
- prirodzená ochrana organizmu proti krvácaniu (krvný koláč), autotransfúzia, darcovstvo krvi,
- pulzová frekvencia, meranie pulzu na krčnej tepne, masáţ srdca, prvá pomoc pri infarktoch, prvá pomoc pri tepnovom krvácaní,
- prvá pomoc pri hypoglykemickej kóme, vplyv toxínov na organizmus,
- príznaky a princípy dusenia, prvá pomoc pri zastavení dýchania, frekvencia dýchania,
stabilizovaná poloha, polohy postihnutého pri dýchacích ťaţkostiach,
- ochrana dýchacích ciest rádioaktívnymi a otravnými látkami
- prvá pomoc pri popáleninách,
- prejavy šoku a protišokové opatrenia,
- poskytnutie prvej pomoci pri pouţití ţieravín a toxických látok,
- účinky bakteriologických prostriedkov na človeka, ochrana, človeka pred infekciami, individuálna odolnosť, význam osobnej
hygieny ako prevencia proti infekčným chorobám.
Genetika - deformácia genetického kódu pôsobením rádioaktivity,
348
- vplyv otravných látok na dedičnosť (látky - orange).
Vznik ţivota - nebezpečenstvo zániku ţivota na Zemi.
g) Zdravie a pohyb
TELESNÁ VÝCHOVA
Všeobecné poznatky - význam hygieny a bezpečnosti pri praktických činnostiach,
- negatívny vplyv drog a liehových nápojov na fyzickú zdatnosť, pohybovú výkonnosť,
psychickú odolnosť a vývoj organizmu,
- význam poradovosti pre ochranu a bezpečnosť jednotlivca a skupín,
-pri cvičení a spoločnej činnosti, rešpektovanie pravidiel správania sa ,
- informácie o športových udalostiach v SR a vo svete.
Atletika- prekonávanie prírodných prekáţok, beh v teréne, hody, skoky, šplh,
odhad krátkych vzdialeností pre hod, skok, šplh, zoskok, zosun, pád nosenie bremena a prenos zraneného,
-zásady poskytovania zdravotníckej prvej pomoci pri cvičeniach,
-povrchové poranenie, podvrtnutie, vykĺbenie.
Športové hry- význam a rozvíjanie niektorých zručností hernými prostriedkami,
349
LYŢOVANIE- ZÁSADY POHYBU V
ZIMNOM PROSTREDÍ , PRVÁ POMOC PRI ÚRAZOCH
(zlomeniny, omrzliny, protišokové opatrenia)
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri zimnom pobyte v prírode
- orientácia v zimnom prostredí, zimné orientačné preteky
Turistika - stavba stanov a jednoduchých hygienických zariadení z hľadiska ochrany prírody,
-správne zhotovenie ohniska a príprava stravy.
Kurz na ochranu ţivota a zdravia
Samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania je kurz ochrany ţivota a zdravia. Je vyvrcholením procesu výchovy ţiakov v tejto
oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu
telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti ţiakov.
Učivo ochrany ţivota a zdravia sa preberá v samostatných tematických celkoch s týmto obsahom:
riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana
zdravotná príprava
pobyt a pohyb v prírode
záujmové technické činnosti a športy
Vzdelávacie štandardy




1.účelové cvičenie
riešenie mimoriadnych udalostí -
Obsahový štandard

vymedzené časti opatrení školy v
Výkonový štandard
Opatrenia školy v prípade mimoriadnych
350
civilná ochrana


civilnej ochrane podľa metodických
smerníc platných pre CO,
organizácia CO na škole,
výdaj PIO,
situácií
a) vedomosti
Vysvetliť pojmy mimoriadna situácia a
mimoriadna udalosť
Objasniť pojmy civilnej ochrany ukrytie a
evakuácia.
Uviesť, akým spôsobom sa ţiaci dozvedia o
evakuácii?
Ktoré sú nevyhnutné opatrenia pri úniku
nebezpečných látok?
Vymenovať varovné signály všeobecné
ohrozenie a vzdušný poplach.
Aký signál znamená ukončenie ohrozenia?
Požiarna ochrana
a) vedomosti
Ktoré zápalné bojové prostriedky poznáme?
Aký je postup pri hasení poţiarov týmito
prostriedkami?
351
Čo sú to poţiarne poplachové smernice a aký
majú obsah na vašej škole?
Vymenovať improvizované hasiace prostriedky
a uviesť príklady ručných hasiacich prístrojov.
Ochrana pred účinkami zbraní hromadného
ničenia
a) vedomosti
Vymenovať druhy zbraní hromadného ničenia.
Aké sú druhy jadrových zbraní a
ako sa určuje ich kaliber?
Ako sa chránime pred účinkami
prenikavej radiácie a svetelným
ţiarením
5. Ako delíme otravné látky podľa
škodlivých účinkovAko sa
chránime pred účinkami
otravných látok?
zdravotná príprava


všeobecné zásady prvej pomoci (prístup
k zranenému, poradie naliehavosti
ošetrenia) a zásada 3T (ticho, teplo,
transport),
druhy a pouţitie zdravotníckeho
materiálu,
Všeobecné zásady prvej pomoci
a) vedomosti
Popísať, ako organizujeme poskytnutie prvej
352





zásady ošetrenia rany,
pomoci pri poranení viacerých osôb?
poruchy dýchania, dusenie (prvá pomoc,
zásady a spôsob umelého dýchania,
Ako rozdeľujeme prvú pomoc a aké zásady
nácvik s vyuţitím resustitačnej bábky),
treba dodrţiavať pri jej poskytovaní?
masáţ srdca - technika nepriamej
masáţe srdca,
prvá pomoc pri rôznych druhoch
krvácania,
Bezvedomie, porucha a zastavenie dýchania
stabilizovaná poloha na boku.
a zastavenie srdcovej činnosti
a) vedomosti
Ako poznáme stav, kedy človek nedýcha?
Popísať postup prvej pomoci osobám ktoré
nedýchajú.
Ako poskytujeme prvú pomoc osobám
v bezvedomí, ktoré dostatočne dýchajú?
b) zručnosti
Ukázať, ako ukladáme postihnutého do
stabilizovanej polohy?
Vykonať správne umelé dýchanie a
nepriamu masáţ srdca na modeli
353
(Resusci Anne)
Transport zranených
Aké platia zásady transportu zranených na
nosidlách?
Uviesť príklady improvizovaných nosidiel.
b) zručnosti
Ukázať, aká je správna poloha zranenej osoby
na hrudníku a v bezvedomí pri transporte.
Ukázať polohu pri poranení brucha a pri šoku
počas transportu.
pobyt a pohyb v prírode







určovanie svetových strán podľa
prírodných javov v teréne,
orientácia v teréne podľa mapy
(usmernenie mapy,)
orientácia v teréne podľa buzoly,
overovanie a rozširovanie poznávania
topografických značiek,
orientácia mapy podľa buzoly,
určovanie azimutu na terénny bod,
zisťovanie vlastného stanovišťa na
mape.
a) vedomosti
Zistiť pomocou vrstevnice na mape nadmorskú
výšku určeného stanovišťa.
Odmerať vzdialenosť medzi dvoma danými
bodmi na mape.
Čo je azimut a ako ho meriame?
354
b) zručnosti
Orientovať mapu pomocou buzoly.
Určiť stanovište svojej školy na mape.
Určiť hlavné a vedľajšie svetové strany
pomocou buzoly.
Urobiť jednoduchý náčrt z okolia školy.
záujmové technické činnosti a športy
b) zručnosti
stavba stanov a jednoduchých hygienických
zariadení z hľadiska ochranyprírody, -správne
zhotovenie ohniska a príprava stravy.
2. účelové cvičenie
riešenie mimoriadnych udalostí - civilná
ochrana
Obsahový štandard

história civilnej ochrany, história, vznik
a vývoj medzinárodného humanitného
Výkonový štandard
Ochrana pred účinkami zbraní hromadného
355
práva, súčasné postavenie CO
v spoločnosti, právna úprava CO,
ničenia
a) vedomosti




moţné zdroje ohrozenia v mieste sídla
školy – výpis z analýzy územia,
v ktorom sa škola nachádza,
definícia, delenie a charakteristika
mimoriadnych udalostí. Príčiny vzniku
mimoriadnych udalostí,
kompletizácia ochrannej masky, jej
ošetrovanie a skladovanie,
čiastočná a úplná očista.
Vymenovať druhy zbraní hromadného ničenia.
Aké sú druhy jadrových zbraní a
ako sa určuje ich kaliber?
Ako sa chránime pred účinkami
prenikavej radiácie a svetelným
ţiarením
Ako delíme otravné látky podľa
škodlivých účinkovAko sa
chránime pred účinkami
otravných látok?
zdravotná príprava
šok a protišokové opatrenia,
väzová technika,
Krvácanie a šok
a)
vedomosti
Ako najrýchlejšie zastaviť krvácanie z veľkých
tepien?
pomoc pri poranení brucha
Aké sú príznaky vnútorného krvácania?
Popísať hlavné príčiny šoku.
356
b) zručnosti
Ošetriť ”zranenú” tepnu tlakovým obväzom.
Vykonať autotransfúziu zraneného.
a)
vedomosti
Ako najrýchlejšie zastaviť krvácanie z veľkých
tepien?
Aké sú príznaky vnútorného krvácania?
Popísať hlavné príčiny šoku.
b) zručnosti
Ošetriť ”zranenú” tepnu tlakovým obväzom.
Vykonať autotransfúziu zraneného.
pobyt a pohyb v prírode
- precvičenie odhadu vzdialeností (odhad,
šírková a výšková metóda,
a) vedomosti
Zistiť pomocou vrstevnice na mape nadmorskú
- meranie azimutov na mape a ich prenášanie do
357
terénu,
išťa na mape pomocou
buzoly (spätné prenášanie azimutov),
výšku určeného stanovišťa.
Odmerať vzdialenosť medzi dvoma danými
bodmi na mape.
Čo je azimut a ako ho meriame?
s doplnením potrebných údajov).
b) zručnosti
Orientovať mapu pomocou buzoly.
Určiť stanovište svojej školy na mape.
Určiť hlavné a vedľajšie svetové strany
pomocou buzoly.
Urobiť jednoduchý náčrt z okolia školy.
záujmové technické činnosti a športy
prekonávanie prírodných prekáţok, beh
v teréne, hody, skoky, šplh,odhad krátkych
vzdialeností pre hod, skok, šplh, zoskok, zosun,
pád nosenie bremena a prenos
zraneného,
Aké podmienky musíme rešpektovať pri výbere
miesta pre stanový tábor?
Ktoré podmienky musia byť dodrţané pri
budovaní ohniska v prírode ?
- ukáţky z oblasti streľby zo vzduchovej zbrane - stavba stanov a jednoduchých hygienických
zariadení z hľadiska ochranyprírody,
358
Download

ISCED 3A - Spojená škola T. Ševčenka