Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Názov predmetu
Slovenský jazyk
Ročník
4.
Časový rozsah výučby
ŠKVP
8 hodín týţdenne, 264 vyučovacích hodín
ročne
Počet hodín ŠVP
6
Počet voliteľných hodín
2
Z toho
1.Charakteristika predmetu
Slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, spája jazykovú, literárnu, slohovú zloţku
a písanie. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získavanie základov pravopisu a znalosti
z oblasti pravopisu.
V gramatike sa kladie dôraz na praktické vyuţívanie poznatkov s abecedou pri vyhľadávaní nových
informácií v encyklopédiách a slovníkoch. Základom je rozširovanie aktívnej slovnej zásoby o vybrané
a príbuzné slová, slová s rovnakým a opačným významom. Ţiaci sa oboznamujú s ohybnými
slovnými druhmi, vedia ich definovať a prakticky pouţívať v texte a pri tvorbe textov.
V zloţke literárna výchova sa zlepšujú čitateľské zručnosti zamerané na porozumenie textu. Rozvoj
vlastnej tvorby sa opiera o prácu s detským literárnym textom, verbálnu a neverbálnu komunikáciu.
Vytvára sa kladný vzťah k čítaniu a knihám.
V slohovej výchove sa ţiaci učia pouţívať písomnú medziľudskú komunikáciu, krátko a výstiţne
pouţívať presné pojmy a názvy v novodobej komunikácii. Rozvíjajú si aplikačné, analytické, tvorivé
a motorické zručnosti pri vyhľadávaní inzerátov, tvorbe pozvánok a verejnej prezentácií reklamy.
Predmet formuje budúci vzťah k rodnému jazyku, starostlivosť o jazykovú kultúru, vzťah
k jazykovému vzdelávaniu, dôveru v seba samého, úctu k rodisku, škole a posilňuje pozitívne vzťahy.
Realizáciou humanistickej koncepcie výučby predchádza preťaţenosti ţiakov. Vyučovací predmet má
centrálne postavenie vo vzdelávaní, pretoţe vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích
predmetov.
2.Ciele predmetu
Vzdelávanie v oblasti Jazyk a komunikácia smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:
 podpore sebadôvery kaţdého ţiaka
 osvojeniu si vedomostí a zručností, ktoré im umoţnia vzdelávať sa po celý ţivot
 pochopeniu vzdelávania v slovenskom jazyku
 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako prostriedku k získavaniu
a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov
 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie
 nadobudnutiu vzťahov k slovenským umeleckým dielam a k vlastným čitateľským záţitkom
 k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych a písomných prejavov.
3. Obsah predmetu
Zahŕňa rozsah učiva, ktorý sa má ţiakovi odovzdať, sprostredkovať ako záväzne,
základné učivo z daného tematického celku ( vybrané slová,
delenie hlások, ohybné slovné druhy,
pojem predpona, delenie predponových slov, slabičné a neslabičné predpony, písanie i,í, y ,ý
po obojakej spoluhláske, znelé a neznelé spoluhlásky, spodobovanie, priama reč,uvádzacie vety,
ohybné slovné druhy, gramatické kategórie podstatných mien
a slovies,neohybné slovné druhy) aby sa zabezpečila poţadovaná úroveň vzdelávania ţiaka v
materinskom jazyku.
Ak ţiaci zvládnu základné učivo, učiteľ má moţnosť diferencovať
nároky na ţiakov v súlade s ich schopnosťami a záujmami.
Predmet Slovenský jazyk a literatúra vo 4. ročníku spája jazykové vyučovanie – jazykovú
zloţku,slohovú výchovu,
ktoré nie sú navzájom oddelené , ale tvoria integrálnu súčasť
a taktieţ čítanie a literárna výchova .
Ţiaci veku primeranou formou získavajú základné poznatky z písania, zo zvukovej stránky
jazyka, z pravopisu a morfológie.
Javy v slohovej výchove (umelecký a vecný text, diskusia,
názor, opis osoby písomne i ústne, cielený rozhovor –
interview, reprodukcia rozprávania,časová postupnosť, koncept, plagát) sa preberajú v súlade s jazyk
ovými javmi a s vyuţitím textov v literatúre
s dôrazom na rozvoj komunikačných zručností. Obsahom vyučovania literatúry je súbor
umeleckých zkáţok a diel zo slovenskej a svetovej literatúry.
Obsahový a výkonový štandard zo slovenského jazyka a literatúry
Názov tematického
Prierezové
Obsahový štandard
Výkonový štandard
celku/vrátane tém
témy
JAZYKOVÁ ZLOŽKA
Vybrané slová
OSR
Poznať
vybrané
slová, Ţiak si utvrdzuje pravopisné
Delenie hlások
ENV
písanie i, í, y, ý, v ďalších návyky
v uţ
prebratých
Ohybné
slovné OŢZ
vybraných
slovách vybraných slovách a nacvičuje
druhy
MDV
a odvodených
slovách. nové vybrané slová. Vie ich
DOV
Poznať delenie hlások, samostatne
pouţívať
ohybné slovné druhy – v cvičeniach, texte, v diktátoch
podstatné mená, prídavné a kontrolných cvičeniach.
mená, zámená, číslovky,
slovesá, základné pojmy,
definície,
vedieť
ich
identifikovať v cvičeniach,
ovládať určovanie kategórií. Ţiak vie rozdeliť slová na
Pojem predpona
Vedieť tvoriť slová. Vedieť predponu a slovotvorný základ.
Delenie
Odvodzovať
slová Vie
tvoriť
nové
slová
OSR
predponových slov
pomocou predpôn. Ovládať prostredníctvom
rôznych
Slabičné
a
pravopis
a výslovnosť predpôn.
Vie
identifikovať
neslabičné predpony
predponových odvodenín. slabičné
a neslabičné
Poznať
slabičné predpony.
Pozná
význam
a neslabičné predpony.
nových slov a vie ich pouţívať
vo vetách, v textoch.
Pravopis slov s i/í,
Ţiak
získava
pravopisné
y/ý po obojakej
Poznať pravopis ďalších návyky
v písaní
ďalších
spoluhláske
vybraných
slov
a slov vybraných slov a významovo
významovo
príbuzných. príbuzných slov. Zdokonaľuje
Vedieť písať geografické sa v pravopisných zručnostiach
názvy s i, í, y, ý po obojakej v písaní
geografic-kých
spoluhláske.
názvov.
Delenie hlások
Spodobovanie spoluhlások. Ţiak vie vymenovať znelé
Znelé a neznelé
Ovládať pravopis a správnu a neznelé spoluhlásky. Ovláda
hlásky
výslovnosť spoluhlások na ich správnu výslovnosť na
Spodobovanie na
konci
slov,
na konci, v strede slov a na hranici
konci slova,
morfematickom
švíku, dvoch slov. Vie, ţe pravidlo
uprostred slova ,
hranici
slov.
Ovládať o spodobovaní platí len pre
na hranici slov
rozdelenie hlások na znelé výslovnosť.
Pravidlo
a neznelé. Vedieť identifiko- o spodobovaní ţiak ovláda
vať spodobovanie. Vedieť nielen teoreticky, ale dokáţe
vysvetliť pravidlo písania ho pouţívať najmä prakticky.
spoluhlásky f.
Ţiak vie identifikovať priamu
Vedieť definíciu priamej reč
v texte.
Vie
rozlíšiť
Priama reč
reči, poznať úvodzovky. uvádzaciu vetu od priamej reči.
Uvádzacia veta
Vedieť písať uvádzaciu Vie prakticky pouţívať priamu
Bodkočiarka
vetu (pred, v strede alebo reč
v písomnom
prejave.
Úvodzovky
na konci priamej reči). Správne pouţíva interpunkčné
Vedieť správne pouţívať znamienka
v priamej
reči.
interpunkčné
znamienka Rozozná
priamu
reč
v priamej reči (bodkočiarka, v hovorenom slove.
čiarka, otáznik, výkričník).
Rozšíriť
poznatky Ţiak vie rozlíšiť všeobecné
Slovné druhy:
o ohybných
slovných a vlastné podstatné mená. Vie
Podstatné mená
druhoch.
Poznať uplatniť správny pravopis vo
Prídavné mená
gramatické kategórie rod, vlastných podstatných menách.
Zámená
číslo a pád podstatných Ţiak ovláda jednotlivé pády
Číslovky
mien. Triediť a zoskupovať (otázky aj ich latinské názvy).
Slovesá
podstatné mená podľa rodu Podľa nich vie vyskloňovať
Rozšírenie učiva o
a zakončenia
(podľa podstatné mená. Ovláda tvary
základných slovných
pádovej
prípony podstatných mien a vie ich
druhoch.
Podstatné mená,
funkcia podstatných
mien.
Gramatické
kategórie
rod, číslo a pád
podstatných mien.
Zhoda podstatného
a prídavného mena v
rode, čísle a páde.
Funkcia zámen.
Druhy zámen.
Neohybné slovné
druhy
Funkcia neohybných
slovných druhov vo
vete.
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia
SLOH
Umelecký a vecný
text
Kľúčové slová
OSR
MDV
OŢZ
a spoluhlásky pred ňou)
ako prípravu na vyvodenie
systému vzorov vo vyšších
ročníkoch. Vedieť určiť rod,
číslo a pád prídavných
mien na základe zhody
s podstatným
menom.
Poznať
zámená,
ich
funkciu vo vete, druhy
zámen. Poznať definíciu
čísloviek, ich delenie na
základné
a radové,
pravopis čísloviek v obore
do 100. Zopakovať definíciu
slovies. Poznať gramatické
kategórie slovies: osoba,
číslo, čas. Vedieť čo je
neurčitok. Vedieť časovať
slovesá.
Poznať neohybné slovné
druhy, vedieť ich triediť,
poznať ich funkciu a vedieť
ich identifikovať v texte.
Poznať príslovky, predloţky
a spojky.
Naučiť
sa
pravopis predloţiek a ich
správnu
výslovnosť.
Vyvodiť ich z prvotných
predloţiek s priestorovým
významom na, do, v, s/so,
z/zo. Ovládať pravopis
a výslovnosť
predloţiek
s/so,
z/zo,
pravopis
a výslovnosť
predloţiek
s/so,
k/ku
v spojení
s osobnými
zámenami.
Vedieť v texte identifikovať
spojky, vyvodiť ich z textu,
z aktívnej lexiky. Poznať
najfrekventovanejšie spojky
(a, ale, keď, aby, ţe...).
Vedieť identifikovať v texte
častice
a citoslovcia,
poznať ich funkciu, vedieť
vymenovať aspoň niektoré
a vedieť
ich
pouţiť
v hovorenom aj písomnom
prejave.
pouţívať v texte. Vie určovať
gramatické kategórie rod, číslo
a pád
podstatných
mien.
Rozozná zámeno v texte. Vie,
ţe
zámená
nahrádzajú
podstatné a prídavné mená.
Vie určiť základné druhy
zámen.
Ţiak
vie
nielen
vyhľadať
slovesá
v texte
a pozná ich funkciu, ale naučí
sa aj gramatické kategórie
slovies – osoba, číslo a čas.
Vie vyčasovať slovesá. Vie
určiť u slovies neurčitok.
Poukázať
na
základné
rozdiely medzi umeleckým
a vecným textom. Najviac
pouţívané kľúčové slová
v umeleckom
a vecnom
texte. Ich vyhľadávanie
v texte. Reprodukcia podľa
osnovy.
Ţiak po prezentácii jednotlivých
druhov
textu
vie
kaţdý
pomenovať správnym pojmom.
Pozná
kľúčové
slová
a následne ich vie pouţiť
v umeleckom alebo vo vecnom
texte. Spätne ich vie v texte
vyhľadať. Vie k textu vytvoriť
osnovu.
Ovláda
pojem
reprodukcia a vie ju prakticky
zrealizovať.
Ţiak
vie
Ţiak vie triediť slovné druhy na
ohybné a neohybné. Pozná
funkciu neohybných slovných
druhov a následne ich vie
vymenovať.
Vie
ich
identifikovať
v cvičeniach,
v texte. Ţiak ovláda výslovnosť
a pravopis
predloţiek.
Vie
pouţívať spojky, ktoré sa
vyskytujú
v textoch
najčastejšie. Vie ich prakticky
pouţívať vo vete. Menej známe
neohybné slovné druhy –
častice
a citoslovcia
vie
identifikovať v texte. Pozná ich
funkciu. Vie vymenovať aspoň
niektoré z nich a vie ich pouţiť
v hovorenom aj písomnom
prejave.
Diskusia
Názor
NŠFG
III.T,č.k.3
Opísať
svoju
predstavu,
čo
sú
osobné
príjmy
človeka.
Opis osoby, ústne,
písomne
Cielený rozhovor Interview
MUV
Reprodukcia
Reprodukcia
rozprávania, časová
postupnosť
Koncept
TBZ
Plagát
LITERATÚRA
Umelecká literatúra
Divadelná hra
TBZ
OSR
RLK
MDV
Poznať pojmy diskusia
a názor. Vedieť diskutovať
na rôzne témy z beţného
ţivota. Vedieť vyjadriť svoj
názor
na
riešenie
konfliktnej situácie buď
reálnej alebo vymyslenej.
postrehnúť
vecné
chyby
v počúvanom texte a vie ich
opraviť.
Ţiak vie diskutovať na určitú
tému. Ovláda pojem diskusia.
Vie
vyriešiť
primeranú
konfliktnú
situáciu.
Pozná
niektoré
stratégie
riešenia
konfliktu.
Vedieť charakterizovať opis
osoby. Vedieť ústne opísať
vonkajšie črty osoby napr.
spoluţiaka,
kamaráta.
Poznať
základné
charakterové
vlastnosti,
povahové črty opisovanej
osoby. Vedieť stručne danú
osobu opísať aj písomne.
Oboznámiť
ţiakov
s cieleným rozhovorom –
interview. Vedieť tvoriť
otázky a odpovede, cvičiť
vzájomnú komunikáciu.
Poznať pojem reprodukcia.
Vedieť reprodukovať nejakú
udalosť zo svojho ţivota,
alebo ţivota iných ľudí.
Vedieť
reprodukovať
rozprávanie.
Vedieť
dodrţiavať
časovú
postupnosť deja.
Poznať definíciu konceptu.
Vie vysvetliť čo to je, na
príklade.
Dokáţe
zrealizovať koncept v praxi.
Poznať
pojem
plagát.
Poznať účel na ktorý sa
pouţíva. Vedieť vytvoriť
plagát k nejakej udalosti.
Ţiak vie charakterizovať opis
osoby. Vie ústne opísať
vonkajšie črty osoby napr.
spoluţiaka, kamaráta, rodiča,
spoluţiaka. Pozná základné
charakterové
vlastnosti,
povahové
črty
opisovanej
osoby. Veľmi stručne vie danú
osobu opísať aj písomne.
Oboznámiť
ţiakov
s pojmom
umelecká
literatúra. Spojiť ho s uţ
prebratými pojmami v 3.
ročníku. Učivo zdokumentovať
na
konkrétnych
ukáţkach slovenskej aj
zahraničnej
detskej
umeleckej
literatúry.
Poukázať na rozdiely medzi
umeleckou
a vecnou
literatúrou.
Pojem
divadelné hra. Dramatické
Ţiak pozná pojem umelecká
literatúra. Vie ho odlíšiť od
vecnej poézie. Ţiak vie, ţe
k umeleckej literatúre patrí
poézia, próza a dráma. Ţiak vie
recitovať jednu, dve básne
z tvorby
najznámejších
slovenských
alebo
zahraničných
básnikov.
Dokáţe
predniesť
kratšie
prozaické dielo. Dôraz sa
kladie na recitáciu, výrazové
prostriedky v prednese. Ţiak
Ţiak pozná definíciu cieleného
rozhovoru, pozná jeho cudzí
názov
–
interview.
Vie
skoncipovať
jednoduché
otázky a odpovede.
Ţiak ovláda pojem reprodukcia
rozprávania. Vie ju konkrétne
zrealizovať v ústnom podaní.
Dodrţiava časovú postupnosť
– veci, ktoré sa udiali na
začiatku,
stručný
popis
udalosti, ukončenie- záver.
Ţiak
ovláda
definíciu
konceptu/náčrtu. Vie vytvoriť
náčrt slohového útvaru.
Ţiak vie zadefinovať pojem
plagát. Vie, na aké účely sa
pouţíva.
Vie
vytvoriť
jednoduchý plagát k nejakej
udalosti.
Rozhlas
Televízia
Film – kino
Dialóg
Kapitola
Strofa
Rým
Bájka
Komiks
umenie – dráma je ďalším
literárnym
druhom.
Realizuje
sa
v divadle.
Pojmy bábkového divadla
zopakovať z 3. ročníka.
Oboznámiť
ţiakov
s najznámejšími
autormi
divadelných
hier
a ich
dielami pre deti a mládeţ.
Uviesť príklad divadelnej
hry.
Naučiť
ţiakov
interpretovať divadelnú hru.
Zrealizovať dramatizáciu,
zahrať
divadelné
predstavenie. Pokúsiť sa
vytvoriť
divadelnú
hru
a zahrať ju.
Poznať základné druhy
médií.
Zaviesť
pojmy:
rozhlas, televízia a film –
kino. Vyzdvihnúť ich funkciu
pre spoločnosť aj pre
jednotlivca. Poznať znaky,
ktorými sa odlišujú. Vyuţiť
poznatky z beţného ţivota.
Pojmy vyvodiť z reálneho
prostredia.
Výchovné
vyuţitie
–
vhodnosť
a nevhodnosť
programov
pre deti a mládeţ, ich vplyv
na
duševné
zdravie
dieťaťa.
Poznať
pojem
dialóg.
Chápať
dialóg
najmä
v súvislosti
s literárnym
alebo dramatickým dielom.
Vedieť pri dialógu vyuţívať
mimiku, gestikuláciu.
Členenie textu na menšie
jednotky. Kapitola – pojem,
charakteristické
členenie
najmä v kniţkách. Poznať
pojmy strofa, rým.
Poznať
pojem
bájka.
Poznať
text
s bájkou,
vedieť ho odlíšiť od iných
textov umeleckej literatúry.
Vedieť
povedať
po
prečítaní bájky ponaučenie,
ktoré obsahuje. Poznať
meno
Ezopa
ako
najznámejšieho
autora
bájok
a poznať
J.
Záborského
–
nášho
významného bájkara.
Poznať pojem
komiks.
Vedieť ho odlíšiť od iného
druhu detskej literatúry.
ovláda pojem divadelná hra,
vie ho opísať svojimi slovami,
vie to na základe vlastnej
skúsenosti. Pozná významných
slovenských
alebo
zahraničných
autorov
divadelných hier. Vie divadelnú
hru interpretovať v kolektíve.
Talentovanejší
ţiaci
môţu
vytvoriť samy divadelnú hru zo
ţivota detí a spoločne ju
zahrať.
Ţiak pozná pojem rozhlas,
televízia, film (média). Vie ich
pomenovať a navzájom od
seba
odlíšiť.
Pozná
charakteristické
znaky
rozhlasu, televízie a rozhlasu.
Pozná
sídlo
slovenského
rozhlasu, televízie, prípadne
iných
televízií.
Vie,
ţe
v minulosti sa film premietal
v kinách. V súčasnosti nám
slúţi aj televízia, prípadne DVD
prehrávače.
Ţiak
pozná
niektoré literárne, rozprávky,
ktoré boli sfilmované. Vie sa
primerane správať v kine.
Ţiak pozná pojem dialóg. Vie,
kedy vzniká a koľko osôb sa na
ňom zúčastňuje. Vie ho
identifikovať v texte a dokáţe
ho aj prakticky zrealizovať. Pri
dialógu
vie
vyuţívať
gestikuláciu a mimiku.
Ţiak ovláda pojmy kapitola,
strofa, rým. Vie ich identifikovať
a ovláda ich definíciu. Rozozná
3 druhy rýmov, vie ich prakticky
vyhľadať v básni.
Ţiak ovláda pojem bájka.
Pozná text, ktorý je bájkou
a vie ho odlíšiť od iných textov
umeleckej
literatúry.
Po
prečítaní bájky vie povedať
ponaučenie, ktoré obsahuje.
Pozná meno Ezopa ako
najznámejšieho autora bájok
a pozná J. Záborského –
nášho významného bájkara.
Ţiak ovláda pojem komiks. Vie
ho odlíšiť od iného druhu
detskej literatúry. Vie prečítať
dej komiksu. Pozná postupnosť
Vedieť
prečítať
dej
komiksu.
Poznať
postupnosť deja. Vedieť
usporiadať obrázky podľa
sledu deja. Vedieť sám
alebo
za
pomoci
spoluţiakov nakresliť krátky
komiks a napísať k nemu
text.
deja. Vie, ktoré obrázky sú
pred
nejakou
udalosťou,
a ktoré nasledujú za ňou. Vie
usporiadať
obrázky
podľa
sledu deja. Vie sám alebo
s pomocou nakresliť krátky
komiks a napísať k nemu text.
NŠFG - Národný štandard finančnej gramotnosti
T -Téma Národného štandardu finančnej gramotnosti
č.k. - čiastková kompetencia Národného štandardu finančnej gramotnosti
4.Kompetencie a spôsobilosti
Ţiak v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra nadobúda tieto kľúčové kompetencie a zručnosti:
Percepčno – motorické zručnosti:
– odpísať alebo podľa diktovania napísať text a arabské číslice
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:
– zapamätať si základné informácie a vedieť ich pouţiť v praxi
– v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 4.ročník ZŠ
Analytické zručnosti:
– vyhľadávať jazykové javy v texte
– prerozprávať obsah prečítaného textu
– vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovať ich a vyuţiť
– dokázať sa vyjadrovať prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
Tvorivé zručnosti:
– porozprávať krátky príbeh / vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh /
– porozprávať príbeh podľa predlohy, podľa obrázkov, podľa názvu
– dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny ţáner
– zdramatizovať kratší prozaický alebo básnicky text
– dbať na správny prednes a artikuláciu, gestikuláciu a pohyb
Verejná prezentácia textu, verejný prejav:
– pri ústnom prejave dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a správnu výslovnosť na primeranej
úrovni ţiaka 4.ročníka ZŠ, reprodukovať umelecký text
Informačné zručnosti :
– dokázať primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií
– dokázať primerane veku aktívne vyhľadávať informácie na internete
– vyhľadať informácie pomocou slovníkov, kníh, encyklopédií, ...
– rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
Komunikačné zručnosti:
– vyjadrovať sa súvisle a výstiţne písomnou a ústnou formou
– sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať argumenty
– naučiť sa verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor
5.Požiadavky na výstup
Ţiak si utvrdzuje pravopisné návyky v uţ prebratých vybraných slovách a nacvičuje nové vybrané
slová.
Vie rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ, tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych
predpôn. Vie identifikovať slabičné a neslabičné predpony. Pozná význam nových slov a vie ich
pouţívať vo vetách, v textoch.
Ţiak získava pravopisné návyky v písaní ďalších vybraných slov a významovo príbuzných slov.
Zdokonaľuje sa v pravopisných zručnostiach v písaní geografických názvov.
Vie vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky. Ovláda ich správnu výslovnosť na konci, v strede slov
a na hranici dvoch slov. Vie, ţe pravidlo o spodobovaní platí len pre výslovnosť. Pravidlo
o spodobovaní ţiak dokáţe pouţívať najmä prakticky.
Ţiak vie identifikovať priamu reč v texte, rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči. Vie prakticky pouţívať
priamu reč v písomnom prejave. Správne pouţíva interpunkčné znamienka v priamej reči. Rozozná
priamu reč v hovorenom slove.
Ţiak vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená. Vie uplatniť správny pravopis vo vlastných
podstatných menách. Ţiak ovláda jednotlivé pády (otázky aj ich latinské názvy). Podľa nich vie
vyskloňovať podstatné mená. Ovláda tvary podstatných mien a vie ich pouţívať v texte. Vie určovať
gramatické kategórie rod, číslo a pád podstatných mien. Rozozná zámeno v texte. Vie, ţe zámená
nahrádzajú podstatné a prídavné mená. Vie určiť základné druhy zámen. Ţiak vie nielen vyhľadať
slovesá v texte a pozná ich funkciu, ale naučí sa aj gramatické kategórie slovies – osoba, číslo a čas.
Vie vyčasovať slovesá. Vie určiť u slovies neurčitok.
Ţiak vie triediť slovné druhy na ohybné a neohybné. Vie ich identifikovať v texte. Ţiak. Vie ich
prakticky pouţívať vo vete.Získané poznatky zo slovenského jazyka a literatúry vie prakticky uplatniť
v beţnej praxi.
6.Metódy a formy práce
Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce učiteľa. Vyuţívanie
stratégií umoţňuje učiteľovi úspešne vyučovať a ţiakovi úspešne sa učiť. Učiteľ si formy a metódy
vyberá a pouţíva podľa svojho výberu tak, aby boli variabilné, aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce.
Správne zvolenými metódami a formami práce vytvára atmosféru , v ktorej sa ţiak môţe učiť bez
strachu a stresu, podnecuje prirodzenú zvedavosť, motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje
sebahodnotenie, aby ţiak poznal svoje prednosti i chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť kaţdého
ţiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru. Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah
vyučovania, na individualitu ţiakov tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové
kompetencie ţiakov pre predmet. Pri výučbe Slovenského jazyka a literatúry vyuţívame najmä:
– motivačné rozprávanie a rozhovor / aktivizovanie poznatkov a skúsenosti ţiakov /
– didaktické hry / sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti /
– problémová metóda
– rozprávanie / vyjadrovanie skúsenosti a aktívne počúvanie /
– demonštračná metóda / demonštrácia predmetov, javov, činností /
– dramatizácia / rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle, preţívania /
– výklad a vysvetľovanie učiva
– prezentačná metóda / prezentácia s vyuţitím interaktívnej tabule /
– inovatívna metóda, metóda otázok a odpovedí
– samostatná práca ţiakov /s učebnicou, pracovným zošitom, počítačom, internetom /
– skupinové , projektové, záţitkové, dialogické vyučovanie, práca vo dvojici
– skúšanie / ústne, písomné, praktické /
– návšteva kniţnice, výstav, účasť na literárnych a recitačných súťaţiach, ...
7.Hodnotenie
V 4. ročníku predmet slovenský jazyk a literatúra klasifikujeme podľa Metodického pokynu č.22/ 2011
na hodnotenie ţiakov základnej školy.
Pri hodnotení je potrebné uplatňovať – motivačné prvky, primeranú náročnosť, pedagogický takt,
účinné výchovné prostriedky, vyuţívať silu pozitívneho hodnotenia i pri drobných výkonoch a úsilí
ţiaka.
Podklady na hodnotenie získavať :
- pravidelne diagnosticky pozorovať prácu ţiaka, všímať si aktivitu, záujem, vzťah k
práci,
schopnosť spolupracovať, prípravu na vyučovanie, presnosť a trvácnosť osvojených vedomostí
a zručností
- analyzovať výsledky vo vyučovaní – schopnosť ţiaka uplatniť poznatky a zručnosti pri riešení úloh,
cvičení
- v rozhovore so ţiakom i s rodičom poukázať na nedostatky a navrhnúť spôsoby na ich odstránenie
V slovenskom jazyku hodnotíme známkou:
-
vstupnú, polročnú a výstupnú previerku
-
čiastkové kontrolné práce po ukončení tematických celkov v rozsahu 20-25 minút
-
kontrolné diktáty : počet 7 + vstupný a výstupný diktát
zameranie: 1.diktát:vybrané slová, 2.diktát:spodobovanie, 3.diktát:vlastné
podstatné mená, 4.diktát:prídavné mená,
5.diktát: zámená,číslovky,slovesá, 6.diktát:ohybné slovné
druhy,
7.diktát:neohybné slovné druhy
+ vstupný a výstupný diktát
Hodnotenie diktátov podľa stupnice:
0 – 1 chyba
1
2 – 4 chyby
2
5 – 7 chýb
3
8 - 10 chýb
4
11 a viac
5
-
pravopisné cvičenia a doplňovacie cvičenia v rozsahu 5-10 minút (píšu sa podľa potreby)
-
ústne odpovede ţiakov
-
aktívna účasť na hodine
Nácvičné diktáty sa píšu podľa potreby, neklasifikujú sa, vyčísli sa len počet chýb.
Hodnotenie kontrolných prác a previerok je podľa jednotnej Stupnice hodnotenia (viď.úvodná časť
ISCED 1)
Učebné zdroje
1. Učebnica Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ: autor Z.Hirschnerová, R.Adame
2. Pracovný zošit k slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ:autor Z.Hirschnerová
3. Čítanka pre 4.ročník ZŠ: autor Z. Hirschnerová, M. Ondráš, M. Filagová
4. Pracovný zošit k čítanke pre 4.ročník ZŠ: Z. Hirschnerová, M. Filagová
5. Precvičujme si pravopis, Vybrané slová a iné doplnkové materiály, detské časopisy, knihy
z kniţnice, slovníky / synonymický, frazeologický /, Pravidlá
slovenského pravopisu, Slovník
spisovnej výslovnosti, encyklopédie, odborná a metodická literatúra, IKT a iné didaktické prostriedky,
CD nahrávky, svojpomocne zhotovené pomôcky.
Download

UO Slovenskáý jazyk.pdf