Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a
literatúra
Štátny/ školský
vzdelávací program
Spolu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
8/1
6/2
6/2
6/2
26/7
9
8
8
8
33
Spôsob hodnotenia a klasifikácie
1.ročník
Slovné hodnotenie
2. ročník
klasifikácia
3. ročník
klasifikácia
4.ročník
klasifikácia
Poznámky
V 1. ročníku je predmet Slovenský jazyk špecifický a jeho obsahová stránka sa nezmenila, avšak počet hodín
sa znížil o jednu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Rozhodli sme sa preto zvýšiť časovú dotáciu
o jednu hodinu z dôvodu posilnenia čítania s porozumením.
V 2. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o dve hodiny z dôvodu časovej náročnosti pri zdokonaľovaní
tvorivých a čitateľských zručností, ako aj na priestor pre verejnú prezentáciu textu.
V 3. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o dve hodiny, z dôvodu rozvíjania kľúčových kompetencií,
najmä kompetencie ku komunikatívnosti , využívania IKT, čitateľskej gramotnosti.
V 4. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o dve hodiny z dôvodu rozvíjania čitateľskej gramotnosti,
kritického myslenia, tvorivých zručností ako aj na priestor pre verejný prejav.
Charakteristika predmetu
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku,
písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé
písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela.
Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a
poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné
miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích
predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni
zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu
práce.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je
jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. Ročníku ZŠ. K hlavným
aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by
mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na
čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného
vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií
a formovania národného povedomia žiaka.
Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a
komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na
dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych
prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť
poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu. V rámci Školského vzdelávacieho programu sme
zvýšili časové dotácie v jednotlivých ročníkoch, spolu o 7 vyučovacích hodín.
Ciele predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť
v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým
prejavom z obsahovej stránky. Prostredníctvom literárnej zložky sa žiaci zoznamujú s literárnymi
dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 1.ročníku ZŠ je predovšetkým:
- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej
- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
-naučiť žiakov vyjadrovať sa jednoducho, ale aj v súvislostiach
- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)
- osvojiť si návyky správnej výslovnosti. Dbať na zásady hlasovej a sluchovej hygieny
- naučiť žiakov vyjadrovať sa jednoducho, ale aj v súvislostiach.
- viesť žiakov k presnému mysleniu a poznávaniu javov objektívnej skutočnosti
- formovať literárne povedomie
-vytvárať osobnostný vzťah k literatúre
- vzbudzovať etické a estetické cítenie
- rozvíjať kreativitu a samostatnosť žiaka
- zdokonaľovať techniku čítania
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského jazyka v 2.- 4. ročníku
je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti, rozvíjať jazykový prejav a schopnosť argumentovať, pracovať
s informáciami.
Základné komunikačné zručností sú: počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto klasifikácie ich
ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí založených na funkcii počúvania a čítania (receptívne),
hovorenia a písania(produktívne).
Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva informácie a myšlienky z
vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby prijímania informácii od iných.
Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského jazyka. Obsahuje činnosti,
kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými žiakmi. Ide o oblasť hovorenia a
písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie prostredníctvom slov. V tejto oblasti
treba klásť dôraz na aktívnu komunikáciu detí v spisovnej slovenčine.
Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho skúsenosť s jazykom a
svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byt jej samozrejmosťou bez ohľadu na
obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že spomínané komunikačné zručnosti navzájom súvisia, a
preto by sa mali vyučovať ako celok. Tento fakt je možné využiť v praxi u žiakov nižších ročníkov, ktorý je
charakteristický prirodzeným priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie a
výtvarný prejav.
Organizačné formy a metódy vyučovania
Voľba vyučovacích metód a foriem je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu je efektivita
vyučovacieho cieľa. Je žiaduce, vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy.
Musia byť veku primerané, a majú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. Výstupný efekt
používania foriem a metód je podriadený maximálnemu rozvoju kompetencií u žiakov.
Učebné zdroje
Pri vyučovaní sa používajú učebnice, učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ SR, pracovné listy
vypracované učiteľmi v zmysle didaktických zásad, demonštračné pomôcky (obrazy, aplikácie na
magnetickú tabuľu) a didaktická technika podľa možností školy (interaktívna tabuľa a edukačné CD).
Zároveň sa využívajú knižnično-informačné služby a podujatia knižníc.
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
8 hodín ŠVP + 1 hodina ŠkVP = 9 hodín týždenne, spolu 297
hodín ročne
prvý
Základná škola Jahodnícka ul. Martin
ISCED 1
4 roky
denná
Slovenský jazyk
Metódy a formy práce
Verbálne metódy: dopĺňanie písmen, vyhľadávanie, prepis, priraďovanie, tvorenie slov, dramatizácia
Problémové metódy: osemsmerovky, výpustky, riadený rozhovor, samostatná práca
Formy práce: individuálna a skupinová práca, hra, práca vo dvojiciach, prezentácia, porovnanie
Tematický celok
Písanie
Téma
Prípravné obdobie
18/2
Nácvičné
(šlabik árové) obdobie
104/6
Čítankové obdobie
10/0
Čítanie
Prípravné obdobie
18/3
Nácvičné
(šlabikárové) obdobie
104/14
Čítankové obdobie
10/0
Hravé čítanie
0/8
Vysvetlivky ŠVP/ŠkVP
Obsahový štandard
Zvládnuť uvoľňovacie cviky, nacvičovať
písanie prípravných cvikov od
jednoduchších po zložitejšie
Osvojovať si písanie písmen abecedy,
spájať písmená do slabík a slov, odpis
písaných, prepis tlačených písmen,
slabík, slov a viet. Písať diktované slová
a vety, zvládnuť základné pravopisné javy
– veľké písmená na začiatku viet, mien,
ukončenie viet.
Zdokonaľovať techniku písanie, odpis,
prepis, diktovaný text. Precvičovať
pravopisné javy, vytvárať základy
samostatného písomného vyjadrovania,
tvorivé písanie zábavnou formou.
Vnímať zmyslami ilustrácie, rozoznávať
sluchovým vnímaním slová, slabiky
a hlásky v prúde reči. Poznávať prvé
hlásky, oboznamovať sa s analýzou
a syntézou hlások. Porozumieť obsahu
ilustrácií a zrozumiteľne sa vyjadrovať.
Nacvičovať analýzu a syntézu slabík
a slov, artikuláciu hlások a správnu
výslovnosť slov. Plynule čítať slová so
správnym prízvukom, čítať krátke vety so
správnou intonáciou a porozumením.
Rozumieť pojmom rozprávka, príbeh,
báseň, text, nadpis.
Zdokonaľovať techniku čítanie, čítať
s porozumením, chápať prečítaný text.
Vnímať umelecký text rôznych žánrov –
smutné, zábavné, poučné... Pripravovať
sa na prechod k tichému čítaniu.
Oboznamovať sa s detskou literatúrou,
autormi, pracovať hravou formou
s riekankami, básničkami, hádankami,
bájkami, rozprávkami. Recitovať
a dramatizovať krátke literárne žánre.
Budovať pozitívny vzťah k čítaniu,
rozvíjať čitateľské zručnosti, dotvárať
text podľa vlastnej fantázie, vnímať
príbehy zmyslami a rozprávať o nich.
Výkonový štandard
Žiak si osvojí uvoľňovacie cviky, písanie
písmen slovenskej abecedy. Správne
podľa predlohy a diktovania odpíše,
prepíše tvary malých i veľkých písmen
písanej abecedy. Vie spájať písmená do
slabík a slov, odpíše, prepíše písané,
tlačené slabiky, slová a vety. Samostatne
píše jednoduché vety a texty
s dodržiavaním pravopisných javov. Vie
tvoriť vlastné jednoduché vety, krátke
texty.
Žiak vie tvoriť vety na základe ilustrácií,
vie formulovať krátke otázky a primerané
odpovede, dokáže vetu členiť na slová,
rozdeliť slovo na slabiky, sluchom
analyzovať postavenie hlások v slove.
Správne a zreteľne artikulovať. Vie
samostatne prečítať text, čítať
s porozumením, reprodukovať prečítaný
a počutý text. Vie zdramatizovať kratší
text, vyjadrovať sa neverbálne a chápať
neverbálnu komunikáciu.
Prierezové témy
Enviromentálna výchova: Hlásky O,S,L,Z,N,K,R,Č, H, Ž, Ľ, Ň, F, Z, Koza rohatá a jež, Teč, vodička, teč, v tom
zelenom lese, Dvojhlásky
Multikultúrna výchova: Do školy, Moja trieda, Tu sme doma
Mediálna výchova: Hlásky E,N,Ď, Ŕ, Ľ , W, Q, Y, X
Osobnostný a sociálny rozvoj: Hlásky V,U,Y,Š, D, S, Ď, Ť, Tanec na Polianke, Čo je nové v našej škole?
Dopravná výchova: Hlásky A, E, T, Ĺ, Behám, skáčem po ulici
Ochrana života a zdravia: Hlásky I, B, Behám, skáčem po ulici
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Čítankové obdobie, V tom zelenom lese, Behám, skáčem po ulici
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Hlásky J, CH, G, Do školy, Domov
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Hravé čítanie
Učebné zdroje
Nemčíková, Hirková
Šlabikár Lipka pre 1. ročník ZŠ, vydavateľstvo AITEC
Nemčíková, Hirková – Pracovný zošit k šlabikáru Lipka pre 1. ročník ZŠ, vydavateľstvo AITEC
Virgovičová, L. - Moje prvé čiary, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
Virgovičová, L. - Písmenká, moji kamaráti, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
Štefeková, K. – Culková, R. - Učíme sa čítať, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
Edukačné CD – Šlabikár pre 1. ročník
Časový rozsah výučby
6 hodín ŠVP + 2 hodiny ŠkVP =8 hodín týždenne, spolu 264 hodín
ročne
druhý
Základná škola Jahodnícka ul. Martin
ISCED 1
4 roky
denná
Slovenský jazyk
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Metódy a formy práce
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu
triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri
výučbe slovenského jazyka využívame najmä:
- motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
-didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti)
-problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
-kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
-dramatizácia (rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle a prežívania)
-výklad učiteľa
-samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
-projektové, zážitkové vyučovanie
Tematický
celok
Jazyková
zložka
Téma
Hláska
a písmeno
10/4
Rozlišovacie
znamienka
8/3
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Precvičiť si zrozumiteľnú výslovnosť
tlačených a písaných písmen. Vedieť prepísať
tlačený text do písanej podoby. Precvičiť
výslovnosť hlások a písmen v slovách.
Nacvičiť zapisovanie hlások dvoma
písmenami ( dz, dž, ch ).
Rozoznávať rozlišovacie znamienka
v grafickom prejave. Precvičovať správnu
výslovnosť slov, samohlások, spoluhlások,
Žiak ovláda rozdiel medzi hláskou
a písmenom, spoznáva ich v daných slovách,
určuje počet písmen a hlások. Ovláda prepis.
Vie zapísať hlásky dz, dž, ch.
Žiak vie písať rozlišovacie znamienka – dĺžeň,
mäkčeň, dve bodky, vokáň a vie správne
vyslovovať slová s rozlišovacími
Samohlásky
14/5
Dvojhlásky
5/1
Mäkké
spoluhlásky
14/5
Tvrdé
spoluhlásky
12/4
Slabika, delenie
slabík
5/2
Jednoduchá
veta, druhy viet
9/3
Komunikačná
zložka
Sloh
22/6
Čítanie
a literárna
výchova
Ľudová
slovesnosť
10/6
Príroda
43/0
Rodina
7/3
Príbehy
o deťoch
0/8
dvojhlások.
Naučiť sa v texte rozlišovať krátke a dlhé
samohlásky. V textoch sa zamerať na
cvičenia obsahujúce slová, v ktorých kvantita
samohlásky mení význam slov. Nacvičovať
správnu výslovnosť samohlásky ä a zvládnuť
jej pravopis. Uplatniť základy fonetiky pri
písaní domácich slov.
Zvládnuť správnu artikuláciu a pravopis
dvojhlások v domácich slovách. Spoznať
vzťah medzi písaním dvojhlásky
a výslovnosťou. Vedieť zmeniť krátku
samohlásku na dvojhlásku, aby slovo malo
význam.
Nacvičovať výslovnosť mäkkých spoluhlások,
zvlášť dbať na nácvik ď, ť, ň, ľ pred
samohláskou e, i a pred dvojhláskami ia, ie,
iu. Pre presnú sluchovú a zrakovú predstavu
je potrebné slová dôkladne prečítať
a analyzovať.
Oboznámiť sa s tvrdými spoluhláskami,
prečítať, analyzovať a získať presnú sluchovú
aj zrakovú predstavu slov s tvrdými
spoluhláskami. Dopĺňať y/ý do slov, správne
písať slová a spájať ich do viet.
Spoznávať jednoslabičné a viacslabičné slová,
tvoriť analýzu a syntézu slabík do slov.
Rozoznávať krátke a dlhé slabiky. Deliť slová
na slabiky, rozdeľovať slová na konci riadka.
Naučiť sa tvoriť jednoduché vety. V ústnom
prejave a pri čítaní rozlíšiť melódiu
oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej
a želacej vety. Vedieť sformulovať otázku
k prečítanému alebo počutému textu. Vedieť
sformulovať vetu ako reakciu na počutý
alebo prečítaný text.
Prebúdzať u žiakov záujem o verbálnu
a neverbálnu komunikáciu. Spoznávať
pravidlá slušného správania v rodine, škole,
spoločnosti ( pozdrav, oslovenie,
predstavenie sa, tykanie, vykanie, privítanie,
rozlúčenie, prosba, poďakovanie,
ospravedlnenie). Spoznávať základy
písomného styku ( blahoželanie, list, SMS, Email) a telefonického styku ( telefonický
rozhovor ). Pracovať s textom a ilustráciou.
Oboznámiť sa zo základnými druhmi ľudovej
slovesnosti – riekanky, vyčítanky, hádanky,
uspávanky, príslovia a porekadlá, ľudové
piesne, hry.
Poznávať a opisovať prírodu v jednotlivých
ročných obdobiach. Reprodukovať texty,
dramatizovať, dialogizovať podľa textu.
Nachádzať vzťahy medzi ilustráciou
a obsahom, slovne ich vyjadriť, orientovať sa
v texte. Práca s ilustráciou.
Poznať rodinné vzťahy, orientovať sa v texte,
určovať hlavné a vedľajšie postavy. Nácvik
správneho plynulého čítania s porozumení.
Dramatizácia, dialogizácia. Chápať časové
vzťahy v texte, upravovať poradie viet. Pojmy
nadpis, text, báseň, spisovateľ.
Čítať s porozumením, charakterizovať
literárne postavy, ich správanie, rozvíjať
slovnú zásobu, vedieť pracovať v skupine,
nacvičovať recitáciu, artikuláciu a dýchanie.
Ilustrovať, tvoriť maľované čítanie,
priraďovať slová k obrázkom.
znamienkami.
Žiak správne vyslovuje krátke a dlhé
samohlásky, realizuje ich analýzu a syntézu,
pozná významovú podobu slova, naučí sa
správne vyslovovať hlásku ä.
Žiak ovláda výslovnosť a písanie dvojhlások,
písanie ja-, je-, ju- na začiatku i konci slova.
Využíva zručnosť písania samohlások
a dvojhlások, rieši jednoduché úlohy
a cvičenia zamerané na pravopis dvojhlások.
Žiak správne píše i/í po mäkkých
spoluhláskach, ovláda výslovnosť nových
slov, slovných spojení a chápe ich význam.
Prostredníctvom pravopisných cvičení vie
verbalizovať a rozoznávať mäkké spoluhlásky
a slabiky.
Žiak pozná a dbá na správnu výslovnosť
tvrdých spoluhlások. V sluchovo –
artikulačných cvičeniach vie rozoznať mäkké
a tvrdé spoluhlásky. Získava zručnosť pri
písaní i/í a y/ý v slovách, ktoré obsahujú
tvrdé a mäkké spoluhlásky.
Žiak vie, že sa slovo skladá zo slabík a písmen
a je prostriedkom na tvorbu viet. Ovláda
delenie slov na slabiky, aj na konci riadka.
Žiak dokáže tvoriť gramaticky správne vety,
správne dodržiava melódiu viet, vie tvoriť
rôzne typy otázok a odpovedí. Formou hier
so slovami vie tvoriť vety z rozsypaných slov,
zamieňať poradie slov vo vete, dokončiť
začatú vetu. Spoznáva rôzne druhy viet
v texte počutom i čítanom.
Žiak vie oznámiť, informovať, pozvať
niekoho, porozprávať dej, napísať list,
vyhľadať informácie v encyklopédii a na
internete, telefonovať, porozprávať vlastný
zážitok, reprodukovať prečítaný text,
porozprávať príbeh podľa obrázkov, vytvoriť
nadpis. Žiak dokáže počúvať a vytvárať
priestor na vzájomný dialóg a na vyjadrenie
vlastných pocitov.
Žiak pozná jednoduché útvary ľudovej
slovesnosti, pozná, čo je vyčítanka, hádanka,
báseň, ľudová pieseň, rozprávka. Vie
samostatne predniesť vybranú báseň, pozná
známe príslovia a porekadlá.
Žiak vie v ľudových a autorských textoch
identifikovať ročné obdobia, vie ich
samostatne opisovať podľa ilustrácie,
ilustrovať daný text, báseň.
Žiak chápe časovú postupnosť textu, vie sa
v ňom orientovať, určovať postavy, vie čítať
s porozumením a reprodukovať prečítaný
text.
Žiak reprodukuje samostatne prečítaný text,
správne používa rozšírenú slovnú zásobu.
Dokáže ilustrovať určený text, báseň. Vie
správne artikulovať.
Rozprávky
7/6
Mimočítankové
čítanie
0/10
Písanie
32/0
Poznať pojem rozprávka, vyhľadávať
rozprávkové bytosti, charakterizovať ich
podľa vlastností, poznať znaky rozprávky,
prerozprávať počutý aj videný text, tvoriť
otázky a odpovede. Zdramatizovať krátku
rozprávku.
Práca s textom, tvorba otázok a odpovedí,
dopĺňanie rôznych záverov. Pojmy kniha,
knižnica, časopis. Práca s detskými
časopismi. Zdokonaľovať plynulosť čítania.
Písanie malých aj veľkých písmen písanej
abecedy, písanie slabík, slov, jednoduchých
viet s dôrazom na správne tvary písmen,
spájanie.
Žiak vie rozoznať rozprávku od iných
literárnych útvarov na základe jej znakov.
Dokáže vyhľadať kladné a záporné postavy,
priradiť k nim charakterové vlastnosti. Pozná
najznámejšie ľudové rozprávky.
Žiak vie správne a s porozumením čítať
mimočítankové texty, vie tvoriť odpovede
na dané otázky, vie vytvoriť vlastnú
ilustráciu.
Žiak správne používa malé a veľké písmená
písanej abecedy, správne pripája písmená,
slabiky.
Vysvetlivky ŠVP/ŠkVP
Prierezové témy
Enviromentálna výchova: Rozlišovacie znamienka, Samohlásky, Spoluhlásky, Dorozumievame sa, Žltá jeseň,
Vtáčiky, Príroda, Ide zima, Ľudia a zvieratá, stopy v snehu
Multikultúrna výchova: Mäkké a tvrdé spoluhlásky, Škola volá, Vianoce, Fašiangové časy, svet je pestrý
ako dúha, Mimočítankové čítanie
Mediálna výchova: poznáme písmená, Slabika, delenie slabík, Samohlásky, SMS, E-mail, Ľudová slovesnosť,
o troch trpaslíkoch a princeznej, Rozprávky, Bábkové divadlo
Osobnostný a sociálny rozvoj: Poznáme písmená, Spoluhlásky, Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, Vieme sa
rozlúčiť, poprosiť, poďakovať sa, ospravedlniť, Blahoželanie, Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás,
Príslovia a porekadlá, Pranostiky, Príbehy o deťoch, Rodina
Dopravná výchova: Hláska a písmeno, Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, Dorozumievame sa, Škola volá, Z
rozprávky do rozprávky
Ochrana života a zdravia: Písmená, Rozlišovacie znamienka, Rozprávame rozprávku, Príbehy o deťoch
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Druhy viet, Jednoduchá veta, Nápis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Tvrdé spoluhlásky, Z rozprávky do rozprávky, Mimočítankové čítanie,
komu tykáme a komu vykáme, Rodina
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Rozlišovacie znamienka, Tvrdé spoluhlásky d, t ,n, l, Mäkké
slabiky, Blahoželanie, Dorozumievame sa, Ľudová slovesnosť, Vianoce, Fašiangové časy, Rozprávky
Učebné zdroje
Hirschnerová, Dienerová, Nosáľová - Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ , vydavateľstvo AITEC
Hirschnerová, Dienerová, Nosáľová – Pracovný zošiť k SJ pre 2. ročník ZŠ, vydavateľstvo AITEC
Nosáľová, Dienerová, Hirková - Čítanka pre 2. ročník ZŠ , vydavateľstvo AITEC
Nosáľová, Dienerová, Hirková – Pracovný zošit k Čítanke pre 2. ročník ZŠ, vydavateľstvo AITEC
Dienerová – Pravopisné cvičenia pre 2. ročník ZŠ, SPN
Svobodová – Pohrajme sa s diktátikmi v 2. ročníku
Kovárová, Kurtulíková – Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
Detské časopisy, knihy zo školskej knižnice
Internet
Edukačné CD
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Metódy a formy práce
6 hodín ŠVP + 2 hodiny ŠkVP =8 hodín týždenne, spolu 264
hodín ročne
tretí
Základná škola Jahodnícka ul. Martin
ISCED 1
4 roky
denná
Slovenský jazyk
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu
triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri
výučbe slovenského jazyka využívame najmä:
-motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
-didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti)
-problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
-rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
-demonštračná metóda (demonštrácia predmetov, javov a činností)
-kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
-heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
-dramatizácia (rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle a prežívania)výklad učiteľa
-prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
-samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
-projektové, zážitkové vyučovanie
Tematický
celok
Jazyková
zložka
Komunikačná
zložka
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Delenie slov na
slabiky
4/5
Oboznámiť sa s tlačenými a písanými
písmenami abecedy, usporiadať slová podľa
abecedy, poznať názvy písmen, vyhľadávať
slová v slovníku.
Zdokonaliť delenie slov na slabiky, vytvárať
slová pomocou slabikotvorných spoluhlások l,
ĺ, r, ŕ.
Obojaké
spoluhlásky
2/0
Precvičovať rozdelenie hlások na mäkké,
tvrdé, obojaké. Zdokonaľovať písanie i/í, y/ý
po tvrdých a mäkkých spoluhláskach.
Vybrané slová
37/16
Oboznámiť, precvičovať a zvládnuť vybrané
slová po jednotlivých obojakých
spoluhláskach ( okrem spoluhlásky f).
Odvodzovať a tvoriť príbuzné slová, poznať
ich pravopis, význam.
Ohybné slovné
druhy
23/8
Zvládnuť a používať rozličné funkcie
ohybných slovných druhov. Vyvodiť
jednoduché definície jednotlivých ohybných
slovných druhov. Rozdeľovať podstatné mená
na všeobecné a vlastné, poznať pravopis
vlastných podstatných mien. Rozpoznať
a vyhľadať ohybné slovné druhy v texte.
Veta
3/1
Sloh
21/0
Určovať druhy viet, správne zoradiť slová vo
vete, rozširovať a zužovať vety
Pojmy list, oznam, SMS, správa, E-mail,
inzerát, pozvánka, reklama, vizitka. Poznať ich
použitie, spôsoby tvorby, vyhľadávať ich ,
vedieť z nich získať potrebné informácie.
Predstavenie sa, ospravedlnenie,
poďakovanie, prosba, blahoželanie, pozdrav
Žiak ovláda tlačenú a písanú podobu abecedy,
vie zoradiť slová v abecednom poradí, vie
správne pomenovať písmená. Vie sa
orientovať v slovníku.
Žiak suverénne rozdeľuje slová na slabiky, zo
slabík vie utvoriť slová. Dokáže rozpoznať
slabiky so slabikotvorným l, ĺ, r, ŕ. Vie používať
rozdelenie slov na slabiky v písanom texte.
Žiak vie vymenovať tvrdé, mäkké a obojaké
spoluhlásky, vie správne písať i/í, y/ý po
tvrdých a mäkkých spoluhláskach. Vie, že po
obojakých spoluhláskach píšeme i, í alebo y ,
ý.
Žiak vie zadefinovať vybrané slová. Postupne
si osvojuje pravopis vybraných a príbuzných
slov. Vie vybrané slová používať nielen
v izolovaných slovách, ale aj v iných slovných
spojeniach, textoch. Vie rozlíšiť vybrané
a príbuzné slovo.
Žiak ovláda jednoduché definície a funkcie
jednotlivých ohybných slovných druhov.
Dokáže identifikovať jednotlivé slovné druhy
v texte. Vie odlíšiť a správne napísať
všeobecné a vlastné podstatné mená, dokáže
samostatne tvoriť synonymá a autonymá. Vie
správne napísať číslovky do 1000. Účelne
používa ohybné slovné druhy v texte.
Žiak vie tvoriť vety so správnym slovosledom,
vie určiť druh vety, vie zmeniť druh vety.
Žiak dokáže vytvoriť SMS, E-mail, inzerát,
pozvánku, vizitku, reklamu. Vie ich použiť
v reálnom živote.
Abeceda
9/3
Opis predmetu, ilustrácie, rozprávanie
príbehu podľa osnovy
Čítanie
a literárna
výchova
Škola,
Jeseň
10/0
Rodina
11/0
Zima, zimné
sviatky
Zdokonaľovať techniku čítania, dbať na
porozumenie prečítaného textu,
oboznamovať sa s témami prírodných
motívov v literatúre pre deti.
Naučiť sa rozdeľovať literatúru na poéziu
a prózu, oboznámiť sa s pojmom verš, odsek.
Vedieť vyhľadávať texty s tematikou rodina.
Naučiť sa spoznávať krátke ľudové útvary.
Vysvetliť pojem pranostika, poznať známe
Žiak vie v praktickom živote použiť pozdrav,
ospravedlnenie, poďakovanie, prosbu,
blahoželanie, vie rozlíšiť vhodnosť pozdravov.
Žiak dokáže opísať dané predmety podľa
výzoru a použitia, dokáže rozprávať príbehy
podľa danej osnovy s jednoduchou dejovou
líniou.
Žiak vie vymenovať knihy pre deti a mládež,
pozná niektorých významných detských
autorov, vie porozprávať stručný obsah
prečítanej knihy.
Žiak vie rozoznať poéziu od prózy. Vie
v literárnom texte identifikovať verš, odsek.
Žiak vie, čo je ľudová slovesnosť a pozná jej
literárne útvary – pranostiku( vie ju
9/0
Autorská
rozprávka
53 /11
Ľudová
slovesnosť
10/0
Povesť
6/0
Mimočítankové
čítanie
0/22
pranostiky. Naučiť žiakov pojem prirovnanie
a nájsť ho v literárnych útvaroch. Rozoznať
ľudovú rozprávku.
Zoznámiť žiakov s autorskou rozprávkou
z domácej a svetovej tvorby. Poznať mená
najznámejších rozprávkarov. Všímať si
členenie rozprávky, poznať názvy niekoľkých
rozprávok.
Zoznámiť žiakov s novými literárnymi útvarmi
ľudovej slovesnosti. Vedieť, že porekadlo
obsahuje na konci poučenie, vedieť ho
vhodne výchovne využiť. Poznať ľudové
rozprávky, ich znaky, druhy ľudovej
slovesnosti.
Naučiť žiakov pojem povesť, oboznámiť ich
s viacerými druhmi povestí. Poznať známe
slovenské povesti, určiť ich hlavnú myšlienku.
Pracovať s textami, hľadať hlavné myšlienky,
dotvárať text, meniť závery, nahrádzať slová
inými slovami, vyhľadávať synonymá,
antonymá, orientovať sa v texte, tvoriť
osnovy, odpovedať na otázky a tvoriť otázky
k danému textu.
charakterizovať, pozná niektoré pranostiky).
Ovláda pojem ľudová rozprávka, vie ju odlíšiť
od autorskej. Vie vyhľadať prirovnanie.
Žiak pozná pojem autorská rozprávka, vie
nájsť príklady, pozná členenie textu, vie
pomenovať jej výchovný cieľ, rozozná hlavnú
a vedľajšie postavy.
Žiak ovláda pojmy príslovie a porekadlo, vie
ich vyhľadať, vie povedať ich výchovný cieľ.
Číta s porozumením ľudové rozprávky, vie ich
porovnať s autorskou rozprávkou.
Žiak ovláda pojem povesť, pozná viac druhov
povestí, vie v povesti určiť hlavnú myšlienku.
Vie určiť výchovné využitie povesti.
Žiak dokáže samostatne pracovať s novým
textom, vie ho preštylizovať, vie sa v ňom
orientovať, využiť získané poznatky v reálnom
živote, vie rozoznať reálne od nereálneho.-----
Vysvetlivky ŠVP/ŠkVP
Prierezové témy
Enviromentálna výchova: Delenie slov na slabiky, Vybrané slová, ohybné slovné druhy, Jeseň, Zima, Ľudová
slovesnosť
Multikultúrna výchova: Abeceda, Vybrané slová, Podstatné mená, Komunikačné zručnosti, Škola, Rodina,
Autorská rozprávka, Mimočítankové čítanie
Mediálna výchova: Abeceda, Obojaké spoluhlásky, Vybrané slová, List, Oznámenie, Inzerát, E-mail, Škola,
Rodina, Autorská rozprávka, Povesť
Osobnostný a sociálny rozvoj: Abeceda, Vybrané slová, Pozvánka, Vizitka, Delenie slov na slabiky, Rodina,
Ľudová slovesnosť, Povesť, Mimočítankové čítanie
Dopravná výchova: Vybrané slová, Podstatné mená, Opis predmetu, Autorská rozprávka
Ochrana života a zdravia: Vybrané slová, Prídavné mená, Podstatné mená, Rozprávanie, Jeseň, Zima
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Vybrané slová, Vizitka, reklama, Pozvánka, Mimočítankové
čítanie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Vybrané slová, Podstatné mená, Prídavné mená, Veta, Abeceda,
Prosba, Ospravedlnenie, Rodina, Autorská rozprávka
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Abeceda, Vybrané slová, Veta, Oznámenie, Reklama,
Vlastné podstatné mená, Ľudová slovesnosť, Povesť, Mimočítankové čítanie
Učebné zdroje
Hirschnerová, Adame - Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ , vydavateľstvo AITEC
Hirschnerová, Adame – Pracovný zošit k SJ pre 3. ročník ZŠ , vydavateľstvo AITEC
Hirschnerová, Ondráš, Filagová - Čítanka pre 3. ročník ZŠ , vydavateľstvo POĽANA s.r.o.
Kovárová, Kurtulíková – Mimočítankové čítanie pre 3. ročník ZŠ, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
Slovenské povesti, vydavateľstvo Mladé letá
Pavol Dobšinský – Slovenské rozprávky, vydavateľstvo Mladé letá
Daniel Hevier, vydavateľstvo HEVI
Milan Rúfus – Modlitbičky, vydavateľstvo SPN – Mladé letá
Klára Jarunková – Hrdinský zápisník, vydavateľstvo Mladé letá
Kovárová, Kurtulíková – Vybrané slová, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
Detský časopis, Knihy zo školskej knižnice
Internet
Edukačné CD
Časový rozsah výučby
6 hodín ŠVP + 2 hodiny ŠkVP =8 hodín týždenne, spolu 264
hodín ročne
štvrtý
Základná škola Jahodnícka ul. Martin
ISCED 1
4 roky
denná
Slovenský jazyk
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Metódy a formy práce
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu
triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri
výučbe slovenského jazyka využívame najmä:
-motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
-didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti)
-problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
-rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
-demonštračná metóda (demonštrácia predmetov, javov a činností)
-kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
-heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
-dramatizácia (rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle a prežívania)výklad učiteľa
-prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
-samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
-projektové, zážitkové vyučovanie
Tematický celok
Jazyková zložka
Téma
Obsahový štandard
Pojem predpona,
delenie predponových
slov, slabičné,
neslabičné predpony
8/2
Tvoriť slová, odvodzovať slová pomocou
predpôn. Ovládať pravopis a výslovnosť
predponových odvodenín, poznať
a rozlíšiť slabičné a neslabičné predpony.
Pravopis slov s i/í, y/ý
po obojakej
spoluhláske, vybrané
slová
48/15
Delenie hlások podľa
znelosti, spodobovanie
15/1
Poznať pravopis ďalších , menej v praxi
používaných vybraných a im príbuzných
slov. Poznať ich význam.
Vyhľadávať geografické názvy s i/í, y/ý
po obojakých spoluhláskach.
Rozdeľovať hlásky na znelé a neznelé,
identifikovať spodobovanie, písať
a správne vyslovovať spoluhlásky na
konci slov, na morfematickom švíku,
hranici slov.
Oboznámiť, precvičovať a zvládnuť
používanie, písanie priamej reči
a uvádzacej vety. Rozoznať spisovné
slová od nárečových a slangových.
Priama reč, uvádzacia
veta
Spisovná slovenčina
12/4
Ohybné slovné druhy
29/8
Rozšíriť poznatky o ohybných slovných
druhoch, poznať gramatické kategórie –
rod, číslo, pád, osoba a čas. Triediť
podstatné mená podľa rodu v
a zakončenia. Poznať funkciu a druhy
zámen vo vete. Ovládať pravopis
čísloviek v obore do 100 a deliť ich na
základné a radové. Určiť neurčitok pri
slovesách.
Výkonový štandard
Žiak ovláda rozdeľovanie slov na
predponu a slovotvorný základ, vie
tvoriť nové slová prostredníctvom
rôznych predpôn. Vie identifikovať
slabičné a neslabičné predpony. Pozná
význam nových slov a vie ich používať
vo vetách a textoch.
Žiak získa pravopisné návyky v písaní
ďalších vybraných a významovo
príbuzných slov. Žiak si rozšíri
pravopisné zručnosti v písaní
geografických názvov.
Žiak vie vymenovať znelé a neznelé
spoluhlásky, ovláda ich správnu
výslovnosť na konci slov, na
morfematickom švíku, hranici slov.
Žiak vie identifikovať priamu reč v texte,
vie ju použiť prakticky v písomnom
prejave. Vie rozlíšiť uvádzaciu vetu od
priamej reči.
Dokáže nahradiť slangové slová
spisovnými
Vie uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných menách, ovláda
jednotlivé pády, podľa nich vie
skloňovať. Vie určovať gramatické
kategórie rod, číslo, pád, osoba, čas.
Rozozná jednotlivé slovné druhy
v texte, pozná ich funkciu. Vie určiť
neurčitok.
Komunikačná
zložka
Neohybné slovné druhy
8/2
Triediť neohybné slovné druhy, poznať
ich funkciu, identifikovať ich v texte.
Poznať pravopis predložiek a ich správnu
výslovnosť, rozoznať ich v súvislom
texte. Poznať najfrekventovanejšie
spojky, vyvodiť častice – najviac
používané výrazy súhlasu, nesúhlasu,
vyvodiť citoslovcia zo zvukomalebných
slov.
Umelecký a vecný text.
Kľúčové slová
2/0
Poznať základné rozdiely medzi
umeleckým a vecným textom. Poznať
a vyhľadávať najviac používané kľúčové
slová. Reprodukovať podľa osnovy
Diskusia, názor
2/0
Diskutovať so žiakmi na rôzne témy,
riešiť konfliktné situácie a prejaviť svoj
vlastný názor k danej situácii – reálnej,
vymyslenej.
Opis osoby
2/1
Zamerať sa na opis osoby, ústne aj
písomne, všímať si charakteristické črty
a vlastnosti osôb. Vychádzať z už
získaných vedomostí o opise.
Interview – cielený
rozhovor
2/0
Reprodukcia, časová
postupnosť,
rozprávanie
2/0
Oboznámiť žiakov s cieleným
rozhovorom, tvoriť otázky a odpovede.
Cvičiť vzájomnú komunikáciu.
Naučiť reprodukovať nejakú udalosť zo
svojho života, života iných ľudí.
Reprodukovať rozprávanie, dodržať
časovú postupnosť deja. Členiť text na
úvod, jadro a záver.
Poznať pojmy náčrt alebo koncept.
Realizovať koncept v praxi.
Vytvoriť plagát na blížiacu sa udalosť
spoločenského alebo kultúrneho diania.
Koncept
1/0
Plagát
1/0
Čítanie a literárna
výchova
Umelecká literatúra
Divadelná hra
22/0
Rozhlas, televízia,
Film – kino
14/8
Dialóg
12/0
Kapitola, strofa, rým
12/3
Doplniť informácie o umeleckej
literatúre, doplniť pojem dráma,
divadelná hra. Poukázať na rozdiely
medzi umeleckou a vecnou literatúrou.
zahrať ju. Oboznámiť s najznámejšími
autormi divadelných hier a ich dielami
pre deti a mládež. Interpretovať
divadelnú hru s dôrazom na
dramatizáciu. Vytvoriť si divadelnú hru
s jednoduchým námetom a
Oboznámiť so základnými druhmi médií,
vyzdvihnúť ich funkciu pre spoločnosť
i jednotlivca, využívať poznatky
z reálneho prostredia žiaka. Poznať ich
využitie v každodennom živote, rozoznať
vhodnosť a nevhodnosť programov pre
deti a mládež a ich vplyv na duševný
rozvoj dieťaťa.
Oboznámiť s pojmom dialóg, viesť
dialógy na danú tému, používať
mimojazykové prostriedky napr. mimiku
a gestikuláciu.
Členiť text na menšie jednotky. Poznať
pojmy kapitola, strofa, rým, určiť ich
v danom texte. Ľudová slovesnosť a jej
druhy
Žiak vie triediť slovné druhy na ohybné,
neohybné. Pozná funkciu neohybných
slovných druhov, vie ich vymenovať. Vie
ich identifikovať v texte. Ovláda
výslovnosť a pravopis predložiek, pozná
a vie prakticky používať najčastejšie
spojky. Častice a citoslovcia vie nájsť
v texte, pozná ich funkciu, aspoň
niektoré vie prakticky použiť v
hovorenom aj písomnom prejave
Žiak vie po prezentácii jednotlivých
druhov textu každý pomenovať
správnym pojmom. Kľúčové slová vie
použiť a spätne ich vyhľadať
v umeleckom a vecnom texte. Dokáže
k textu vytvoriť osnovu, prakticky vie
zrealizovať reprodukciu, dokáže
postrehnúť vecné chyby v počúvanom
texte a opraviť ich.
Žiak dokáže diskutovať na rôzne témy,
dokáže vyriešiť primeranú konfliktnú
situáciu, pozná niektoré stratégie
riešenia konfliktu, vie povedať svoj
názor.
Žiak vie charakterizovať opis osoby. Vie
ústne opísať vonkajšie črty známej
osoby, pozná základné charakterové
vlastnosti, povahové črty opisovanej
osoby. Veľmi stručne vie danú osobu
opísať aj písomne.
Žiak dokáže skoncipovať jednoduché
otázky a odpovede. Vie zrealizovať
krátke interview a aktuálnej udalosti.
Žiak vie konkrétne zrealizovať
reprodukciu v ústnom podaní.
Dodržiava časovú postupnosť – úvod,
jadro, záver.
Žiak vie vytvoriť náčrt slohového útvaru.
Žiak pozná pojem plagát. Vie ho
prakticky vytvoriť k aktuálnej udalosti,
vie z plagátu určiť, o akú udalosť sa
jedná.
Žiak vie odlíšiť umeleckú a vecnú
literatúru, predniesť básne a kratšie
prozaické dielo s dôrazom na recitáciu
a výrazové prostriedky v prednese.
Pozná najznámejšie divadelné hry, ich
autorov – domácich i zahraničných, vie
hru interpretovať.
Žiak pozná pojmy rozhlas, televízia, film,
médiá, vie ich odlíšiť. Dokáže určiť ich
charakteristické znaky. Pozná niektoré
rozprávky, literárne diela, ktoré boli
sfilmované, vie určiť rozdiely medzi
knižnou a filmovou podobou. Vie sa
primerane správať v kine.
Žiak dokáže viesť dialóg, vie sa do už
prebiehajúceho dialógu zaradiť. Vie ho
vyhľadať v texte. Vie využívať
primeranú mimiku a gestikuláciu.
Žiak vie v básni/texte identifikovať rým,
strofu, kapitolu. Vie tvoriť jednoduché
rýmy. Rozlišuje jednotlivé druhy ľudovej
slovesnosti.
Bájka
6/6
Komiks
10/0
Mimočítankové čítanie
0/19
Zoznámiť žiakov s najznámejšími
bájkami, autormi – Ezop, Záborský.
Oboznámiť s pojmom bájka, vyvodzovať
ponaučenia, priraďovať ľudské vlastnosti
zvieratám, veciam.
Naučiť pojem komiks, rozoznať ho medzi
textami, vytvoriť komiks s jednoduchým
námetom
Správne artikulovať, čítať s intonáciou
a porozumením, rozširovať slovnú
zásobu, čítať cudzie slová. Rozlišuje
náučný text od umeleckého.
Žiak ovláda pojem bájka. Rozozná bájku
od iných textov umeleckej literatúry. Po
prečítaní dokáže povedať ponaučenie,
ktoré obsahuje. Pozná mená Ezop,
Záborský.
Žiak ovláda pojem komiks. Vie ho odlíšiť
od iného druhu detskej literatúry. Vie
prečítať a zreprodukovať dej komiksu.
Vie ktoré obrázky sú pred nejakou
udalosťou, ktoré nasledujú za ňou. Vie
usporiadať obrázky podľa deja. Vie sám,
či v skupinách vytvoriť krátky komiks.
Žiak správne artikuluje, číta neznámy
text s cudzími slovami, dokáže
reprodukovať jednotlivé úseky,
rozpozná náučný text od umeleckého.
Vysvetlivky ŠVP/ŠkVP
Prierezové témy
Enviromentálna výchova: Predpona, delenie slov, Spodobovanie, Vybrané slová, Spisovná slovenčina,
Umelecký a vecný text, Plagát, Umelecká literatúra, Bájka, Mimočítankové čítanie
Multikultúrna výchova: Vybrané slová, Spisovná slovenčina, Slovné druhy, Interview, Komiks, Bájka,
Mimočítankové čítanie, Harry Potter
Mediálna výchova: Vybrané slová, Spodobovanie, Priama reč, Ohybné slovné druhy, Diskusia, Plagát,
Rozhlas, Televízia, Film, Divadlo, Komiks, Jánošík, Harry Potter
Osobnostný a sociálny rozvoj: Vybrané slová, Interview, Divadelná hra, Dialóg, Bájka, Mimočítankové
čítanie
Dopravná výchova: Slovné druhy, Predpony, Spisovná slovenčina, Mimočítankové čítanie
Ochrana života a zdravia: Reprodukcia, Rozprávanie, Bájka
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Plagát, Komiks, Mimočítankové 4ítanie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Vybrané slová, Spodobovanie, Dialóg, Diskusia, Film, Kino, Divadlo,
Mimočítankové čítanie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Vybrané slová, Spodobovanie, Plagát, Divadelná hra,
Rozprávky, mimočítankové čítanie
Učebné zdroje
Hirschnerová, Adame - Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, vydavateľstvo AITEC
Hirschnerová, Adame – Pracovný zošit zo SJ pre 4. ročník ZŠ, vydavateľstvo AITEC
Hirschnerová, Ondráš, Filagová - Čítanka pre 4. ročník ZŠ , vydavateľstvo PRÍRODA s.r.o.
Kovárová, Kurtulíková – Mimočítankové čítanie pre 4. ročník ZŠ, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
Grécke báje a povesti- vydavateľstvo Mladé letá
J.K. Rowling – Harry Potter a kameň mudrcov, vydavateľstvo Ikar
Povesti o Jánošíkovi, vydavateľstvo Mladé letá
Ezopove bájky, vydavateľstvo Junior
Pavol Dobšinský – Slovenské rozprávky, vydavateľstvo Mladé letá
Detský časopis, Knihy zo školskej knižnice
Internet
Edukačné CD
Filmy – Jánošík, Harry Potter
Download

Slovenský jazyk a literatúra Spôsob hodnotenia a