MANUALplus 620
ízení pro univerzální a
produkcní CNC soustruhy
2010
Start smart
Již po mnoho let se osvduje MANUALplus
v denním provozu díky svému cyklovému
programování a získal si renomé i pro
možnost konvenního manuálního obrábní.
Aplikan orientované cyklové programování
umožuje soustružníkovi rychle a efektivn
vytváet nové programy i obrábt.
Zavedení MANUALplus 620 rozšíilo oblast
aplikaci také na jednovetenové CNC
soustruhy. V novém režimu smart.Turn
uinil HEIDENHAIN další krok k usnadnní
obsluhy. Srozumitelné programování v
podob vyplování formulá, pednastavení
globálních promnných, množství nabídek
a názorná pomocná graka zajišují
rychlou a snadnou práci.
2
Nové uživatelské rozhraní smart.Turn je
založeno na osvdeném HEIDENHAINDIN PLUS. Smart.Turn generuje DIN PLUS
programy. Tento zpsob poskytuje jak
NC programátorovi, tak obsluze dležité
informace bhem chodu programu.
Obsah
MANUALplus 620...
Kde se dá použít?
Kompaktní a mnohostrann použitelný
4
– MANUALplus 620, ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy
Jak vypadá?
Pehledný a uživatelsky pátelský
6
– MANUALplus 620 v dialogu s obsluhou
Co dokáže?
Univerzáln použitelný
8
– správný zpsob programování pro každou aplikaci
10
Jednoduché obrábní pomocí cykl
– pedprogramované pracovní kroky
– od kusové výroby po sérii
14
Soustružení, vrtání a frézování na jedno upnutí
– obrábní s C-osou
Pehledn, jednoduše a pružn
16
– smart.Turn - nový zpsob NC programování (opce)
18
Popis kontur a jejich import
– interaktivní programování obrys (ICP)
Realistická kontrola ped brábním
20
– gracká simulace
Data nástroj a ezné hodnoty rychle dostupné
22
– nástrojová a technologická databanka MANUALplus
24
Otevený pro externí informace
– rychlý penos dat s MANUALplus 620
– programovací pracovišt DataPilot MP 620
... v kostce
Pehled
–
–
–
–
26
uživatelské funkce
píslušenství
technické parametry
opce
3
Kompaktní a mnohostraný
– MANUALplus 620, ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy
Díky pružné struktue a všestranným
programovacím možnostem nabízí
MANUALplus 620 vždy správnou podporu.
Bez ohledu na to, zda se jedná o kusovou
nebo sériovou výrobu, ízení se pizpsobí
požadavkm uživatele. ízení
MANUALplus 620 se vyznauje
jednoduchou obsluhou i programováním.
Díky tomu je zaškolení a zapracování
obsluhy velmi rychlé.
ízení MANUALplus 620 je koncipováno
jak pro univerzální, tak pro produkcní CNC
soustruhy. Je ureno pro horizontální i vertikální soustruhy. MANUALplus podporuje
stroje s multifix držákem nástroj ale také
stroje s nástrojovou revolverovou hlavou.
Držák nástroj mže být pitom na
horizontálním soustruhu umístn jak ped
osou obrábní, tak i za ní.
MANUALplus 620
pro univerzální soustruhy
Opravy, nebo jednoduché práce mžete s
MANUALplus 620 provádt stejn, jako na
konvenním soustruhu. Osami lze
pohybovat podle poteby pomocí runích
koleek. Pro obtížné operace, jako
napíklad soustružení kužel, zápichy nebo
závity se používají cykly MANUALplus.
MANUALplus podporuje soustruhy s
hlavním vetenem, jedním suportem
(osa X a Z), osou C nebo polohovatelným
vetenem, s pohánnými nástroji a také
stroje s osou Y.
Pi malých nebo stedních výrobních
sériích je silným pomocníkem cyklové
programování. Po obrobení prvního kusu
(odladní programu) lze spustit výrobu
dalších obrobk pomocí takto získaného a
uloženého programu. Tím se výrazn
ušetí as.
Pokud stoupnou nároky na komplexní
obrábní, protuje uživatel z nového
zpsobu programování smart.Turn.
MANUALplus na cyklovém soustruhu
4
MANUALplus 620
pro produkcní CNC soustruhy
Bez ohledu na to, zda je poteba vyrábt
jednoduché rotaní dílce nebo komplexní
obrobky, nabízí MANUALplus 620 gracké
zadání kontur a pohodlné programování v
režimu smart.Turn.
Pokud programátor používá programování
s promnnými, potebuje ídit specielní
agregáty stroje nebo využít extern
pipravené programy apod. – žádný problém.
Jednoduše staí použít DIN PLUS. V tomto
programovacím režimu nalezne ešení pro
speciální úlohy.
MANUALplus 620 na produkcním CNC soustruhu
5
Pehledný a uživatelsky pátelský
– MANUALplus 620 v dialogu s obsluhou
Monitor
Barevný TFT monitor s 12,1" úhlopíkou
pehledn zobrazuje všechny informace,
potebné k programování, obsluze a
kontrole ízení i stroje: ádky programu,
upozornní, chybová hlášení apod.
Pi zadávání programu zvýrazní pomocná
graka potebné parametry pro vyplnní a
bhem testování programu simuluje
MANUALplus na obrazovce odebírání tísek
pi obrábní. Pi vykonávání programu se
zobrazují na monitoru informace o poloze
nástroje, otákách, posuvu, vytížení motor
a další informace o stavu stroje.
Poloha nástroje se pitom zobrazuje velkými
íslicemi. Rovnž píslušná zbytková
dráha, nastavený posuv, otáky vetena a
íslo aktuálního nástroje jsou obsluze
pehledn zobrazeny. Sloupcový diagram
indikuje momentální vytížení vetena a
pohon.
Ovládací panel
MANUALplus je vybaven pouze nkolika
ovládacími tlaítky. Snadno srozumitelné
symboly oznaují funkce tlaítek jasn a
pesn.
Tlaítka devítkového íslicového bloku
slouží zárove k volb funkcí. Okno menu
zobrazuje gracky možné funkce. Pomocí
funkních kláves (tlaítek) pod monitorem
se modikují zvolené funkce, pebírá se
poloha, rezné podmínky a ovládá se
zadání dat.
Ovládací panel stroje..
Tento ovládací panel vytváí výrobce stroje.
Zpravidla obsahuje následující ovládací
prvky: runí koleka pro ovládání os, tlacítka
pro plynulý posuv os, potenciometry override
F a S, otoný pepína citlivosti runího koleka, pepína pro veteno (vlevo/vpravo/stop),
tlaítka pro start a stop cyklu a tlaítko
nouzového zastavení.
6
Provozní režimy
Zobrazení stavu stroje. Toto zobrazení je kongurovatelné.
Pro každý z 16 segment lze navolit požadované zobrazení.
Pro runí a automatický režim jsou uložena rzná zobrazení.
Pehledné formuláe pro cykly, smart.Turn nebo DIN PLUS
programování. Pomocná graka zvýrazuje pole, potebná pi
NC programování.
Funkní klávesy (tlaítka) pro NC programování s popisem na
displeji monitoru
PLC programovatelné funkní klávesy pro agregáty stroje
Klávesy volby režim
Naviganí klávesy
Strojní provozní režimy
Aktivování speciálních funkcí, jako
alternativní zadání nebo penosná
klávesnice
Kalkulaka
Programovací provozní režimy
Nástrojová a technologická data
Parametry, organizace, penos,
diagnostika
smart klávesy
pechod na následující
podrobný formulá
k další / pedchozí skupin
Speciální klávesy
Obrazovka/stránka dialogu
vped/vzad
na zaátek programu /
seznamu nebo na konec
programu / seznamu
Vyvolání upozornní a
chybových hlášení
Vymazání chyb provozních
režim stroje
Pepínání pomocné graky pro
vnjší/vnitní obrábní (cyklové
programování)
7
Univerzáln použitelný
– správný zpsob programování pro každou aplikaci
Rznými programovacími režimy, kterými
jsou cyklové programování, smart.Turn
a DIN PLUS nabízí MANUALplus 620 vždy
tu správnou podporu pro uživatelská
zadání.
Run
• jednoduché, neopakující se pracovní
operace
• opravné operace
• oprava závit
Obrábní s cykly
Pokud je poteba na univerzálním soustruhu provádt opravné soustružení
nebo vyrobit jednotlivé díly, usnadují
cykly MANUALplus 620 tuto práci. Pi
sériové výrob se uloží cykly pi obrobení prvního kusu a vytvoí se program.
Pokud jsou zadání ješt náronjší, je k
dispozici efektivní programovací režim
smart.Turn, jehož pomocí lze rychle a
pohodln vytváet NC programy.
Uící režim
• obrábní malých nebo stedních sérií s
obsluhou
• gracké zadání komplexních obrys
(kontur)
Obrábní s cykly
“
Denování cyklu
“
Denování cyklu
Simulování cyklu
“
Simulování cyklu
Obrobení obrobku
Obrobení 1. kusu
“
“
“
Uložení cyklu
“
Hotový cyklový program
8
Na produkcním CNC soustruhu doporuujeme psát programy ve smart.Turn.
V tomto programovacím režimu vyvinutým
HEIDENHAIN, který je založen na vyplování formulá lze snadno vytváet
smart.Turn
• snadné programování se smart.Turn
• gracký popis kontur
• bohatá nabídka obrábcích "units"
• pevzetí cyklových program
strukturované, pehledné NC programy,
ve kterých lze dokonce ukládat i všechna
dležitá nastavení a informace pro
obrábní daného kusu.
• pehledné a jasné strukturované
programy
• všechna potebná data v daném
pracovním bloku
Pokud programátor používá programování
s promnnými, má zvládnout zvláštní
požadavky nebo potebuje používat extern
pipravené programy, pak nalezne správnou
podporu v DIN PLUS.
DIN PLUS
• tradiní DIN programování
• gracký popis kontur
• bohatá nabídka obrábcích cykl
• technika programování s promnnými a
s podprogramy
• smart.Turn-Units ešeny pomocí DIN
píkaz
• pevzetí exten vytvoeného DIN programu
smart.Turn
DIN PLUS
Vytvoení program smart.Turn
Externí vytváení program
simulování program smart.Turn
Programování Unit (smart.Turn)
Hotový program smart.Turn
Editace DIN-programu
“
“
“
“
“
Simulování DIN programu
“
Hotový DIN-program
9
Jednoduché obrábní pomocí cykl (opce)
– pedprogramované pracovní operace
Opravy, nebo jednoduché práce lze s
MANUALplus 620 provádt pomocí runích
koleek stejn, jako na konvenním
soustruhu. Pro standardní obrábní, jako je
hrubování, zapichování drážek, soustružení
zapichováním, upichování, odpichování,
závitování, vrtání a frézování má ízení
MANUALplus 620 pipraveny píslušné
cykly. Programátor zadá pouze polohy,
rozmry a parametry, obrábní již provede
ízení automaticky.
Manuální soustružení
ízení MANUALplus 620 usnaduje
manuální soustružení díky bohaté výbav
funkcí bez toho, že by se obsluha musela
uit složité pracovní postupy. Lze tak
napíklad bhem obrábní plynule mnit
posuv a otáky vetene, použít
pednastavené nástroje a upichovat s
konstantní eznou rychlostí.
Obrábní s cykly
Také pi jednoduchých, neopakujících se
operacích, opravném soustružení, oprav
závit nebo v malých sériích usnadují
cykly ízení MANUALplus obsluze práci.
Pi zadávání parametr cykl, kterých je
minimáln, pomáhá názorná graka a
dialogy. Ped odebráním první tísky se v
simulaním režimu zkontroluje, zda
obrábní probíhá tak, jak má.
Soustružení závit - tikrát rychlejší, než bez cyklu
Runí soustružení válce
Soustružení podle poteby s runími koleky a indikací polohy na
obrazovce.
10
Soustružení kužele automaticky
Zadají se rozmry a MANUALplus 620 automaticky pohybuje
sanmi podéln i pín.
Mén poítání
MANUALplus propoítá pi hrubování,
zapichování, soustružení zapichováním
nebo ezání závit rozdlení jednotlivých
ez a pi hlubokém vrtání také poet
zanoení. Pokud je poteba vysoustružit
kužel, zadá se poátek a konec, nebo
poátek a úhel - tak jak jsou uvedeny
rozmry na výkresu.
Nástrojová data stále k dipsozici
MANUALplus pracuje s databankou nástroj.
Data nástroje, jako je rádius a úhel bitu a
pod. se zadají jednou. Nastavovací hodnoty
se pevezmou napíklad naškrábnutím.
ízení MANUALplus takto získaná data
uloží. Pi každém dalším použití nástroje
se vyvolá pouze jeho oznaení. ízení
MANUALplus automaticky bere v úvahu
správné rozmry nástroje, takže lze ihned
pracovat na míru.
Pi soustružení kontury (obrysu)
kompenzuje MANUALplus automaticky
odchylky rádiusu bitu nástroje. Tak se
dociluje ješt vtší pesnosti obrobku.
Technologická data jako navrhované
hodnoty
MANUALplus si ukládá zadaná ezná data
dle kriterií, daných obrábným materiálem,
ezným materiálem a zpsobem obrábní.
Jestliže je ezný materiál zadán pi denici
nástroje, staí jen doplnit materiál obrobku.
Tím má cyklus k dipozici všechny potebné
hodnoty k tomu, aby mohl navrhnout ezná
data.
Vztažné body
Nulový bod obrobku se denuje
naškrábnutím kusu, nebo zadáním souadnic
nulového bodu.
K urení bodu výmny nástroje staí
jednou najet na píslušnou pozici a uložit
její souadnice. K tomu postauje jediné
vyvolání cyklu a bod výmny nástroje bude
najet znovu.
Ochranná zóna vetena
MANUALplus kontroluje pi každém pojezdu,
zda nedochází k narušení "bezpenostního
pásma" (ve smru -Z). Pokud ano, je další
pohyb zablokován a zobrazí se chybové
hlášení.
Automatické ezání závit jako cyklus
Vyvolá se píslušný pracovní cyklus a zadají se rozmry. Pak
MANUALplus 620 provede automaticky všechny potebné ezy.
11
Jednoduché obrábní pomocí cykl (opce)
– od kusové výroby po sérii
První vyrobený kus
První kus se obrobí dle požadavk pomocí
jednoduchých cykl a pracovní kroky se
uloží. Po obrobení prvního kusu se uloží
vytvoený program. Tím se vytvoí pracovní
plán pro obrobek. ízení MANUALplus
zobrazuje jednotlivé obrábcí kroky ve
správném poadí na obrazovce.
Opakování jednotlivých obrábcích krok
Každý z pracovních krok lze kdykoliv
pozdji zmnit, smazat, nebo pidat další
kroky.
Pokud uživatel napíklad vyrábí podobné
dílce, ušetí s MANUALplus mnoho asu.
Uložení pracovních krok
Všechny cykly je možné uložit a opakovan
automaticky spouštt. To šetí as i náklady
- již od druhého kusu.
1. Píné hrubování
12
2. Podélné hrubování
Cykly pro soustružení
V menu cykl MANUALplus je vždy k
dispozici odpovídající cyklus. Pomocná
graka a dialogy popisují každý pracovní
krok, všechny potebné rozmry a pípadné
další zadání. Po zapsání tchto hodnot
programátor zkontroluje posloupnost
obrábcích operací a spustí automatické
obrábní.
Obrábní - hrubování a zaišování
Hrubování podéln/pín pro
jednoduché kontury
Obrábní se zanoováním podéln a
pín
ICP-hrubování podéln/pín pro
libovolné kontury
ICP-obrábní axiáln / radiáln paralelní kontury
Závity, výbhy
Jedno- nebo vícechodý axiální,
kuželový nebo API závit
Zapichy a soustružení zapichováním - hrubování a
zaišování
Zapichování radiáln / axiáln pro
jednoduché kontury
Výbh DIN 76, DIN 509 E nebo
DIN 509 F
Soustružení zapichováním podéln/
pín pro jednoduché kontury
Odlehovací zápichy, upichování
3. Obrábní naisto
Odlehovací zápichy tvaru H, K,
nebo U
ICP-zapichování radiáln / axiáln pro
libovolné kontury
Upichování
ICP-zapichování radiáln / axiáln pro
libovolné kontury
4. Závit s výbhem a
fazetkou
13
Soustružení, vrtání a frézování na jedno upnutí
– obrábní v ose C a Y (opce)
Rozšíené vrtání a frézování na ele nebo
plášti se provede s MANUALplus 620 na
jedno upnutí. K tomu lze rozšíit funkce
ízení o C-osu nebo Y-osu a nahánné
néstroje.
C-osa nebo polohovatelné veteno*
Pro frézovací a vrtací práce, které leží
mimo osu ela, nebo plášt, jsou nezbytné
nahánné nástroje s C-osou, nebo
polohovatelným vetenem.
Y-osa*
S ízením MANUALplus 620 je možné na
stroji, vybaveném osou Y frézovat drážky
nebo kapsy s rovinnými plochami a
pravoúhlými okraji. Zadáním úhlu vetena
se nastaví poloha frézované kontury na
obrobku. K programování a kontrole tohoto
obrábní se zobrazí obrobek v boním a
elním náhledu. MANUALplus 620 podporuje
osu Y programováním ve smart.Turn a DIN.
* Stroj a MANUALplus 620 musí být výrobcem stroje
Vrtání a hluboké vrtání
ízení MANUALplus provádí jednotlivá
vrtání a hluboká vrtání na ele i plášti.
Omezení posuvu pi navrtávání a
provrtávání se naprogramují jednoduše
pomocí parametr.
Vrtání závitu
Cykly pro vrtání závit jsou k dispozici pro
elo i pláš.
Vrtací a frézovací pedlohy
Pokud jsou vrtané otvory, drážky nebo ICP
frézovací cykly v pravidelných rozestupech
na pímce, nebo kružnici, ulehuje
MANUALplus práci i zde: pomocí nkolika
málo zadání se vytvoí pedloha na ele a
plášti.
Frézování závit
Na soustruhu s C-osou lze využít výhod
nástroj pro frézování závit. ízení
MANUALplus podporuje axiální frézování
závit.
pro tuto funkci upraven.
Cykly pro vrtání
Vrtání axiáln/
radiáln
Hluboké vrtání
axiáln/radiáln
Vrtání závitu
axiáln/radiáln
Frézování závit
-axiáln
Vrtání, nebo vrtání závit
Obsluha zadá hloubku vrtání, pípadn také délku písuvu k
zalomení tísek. Pi vrtání závit s vyrovnávacím pouzdrem se
zadá ješt stoupání - a hotovo!
14
Frézování drážek a jednoduchých tvar
Frézování drážek je s ízením
MANUALplus velmi jednoduché. Staí
denovat polohu, hloubku drážky a ezná
data - zbytek vyídí frézovací cykly
automaticky.
Totéž platí i pro kontury jako je kruh,
obdélník a pravidelné víceúhelníky. Staí
nkolik málo zadání pro urení tvaru a
polohy na ele, nebo plášti.
Frézování na ele
Cyklus "frézování na ele" vytváí jednotlivé
plochy, pravidelné víceúhelníky nebo kruh také mimostedný.
Frézování šroubovité drážky
Pro vytvoení mazacích drážek je urena
funkce frézování šroubovité drážky. Nastaví
se všechny dležité parametry, jako je
stoupání, frézování s více písuvy a pod.
Cykly frézování obrys a kapes
Frézovací cykly MANUALplus podporují jak
frézování kontur (obrys) tak i kapes. Staí
nastavit všechny dležité detaily, jako je
smr obrábní, otáky a smr frézování,
nájezd a výjezd z ezu, posuvy apod.
Frézovací rádius již urí MANUALplus
automaticky.
Frézování kapes lze provádt ve dvou
krocích - nejprve hrubování, pak zaištní.
Výsledek: vysoká pesnost a kvalita
povrchu.
V programování se smart.Turn a DIN
podporuje MANUALplus 620 rzné
strategie zanoování. Programátor mže
volit mezi pímým, opakovaným nebo
helikálním (šroubovicovým) zanoením,
nebo zanoením na pedvrtanou polohu.
Cykly pro frézování
Frézování drážek axiáln/radiáln
Frézování tvar (kruh, obdélník,
pravidelné víceúhelníky) axiáln/radiáln
ICP frézování kontury axiáln/radiáln
Frézování na ele (jednotlivé
plochy, zploštní, víceúhelník)
Frézování na ele a plášti
Kontury jako jsou drážky nebo jednotlivé tvary se obrábjí
standardními frézovacími cykly - komplexní kontury se denují
pomocí ICP a tak vytváí ICP frézovací cykly.
Frézování šroubovité drážky
15
Pehledn, jednoduše, pružn
– jednoduché programování se smart.Turn (opce)
Pokud je správn zadána bezpená
vzdálenost, zohleduje se omezení
otáek podle denice pídavk. Všechny
tyto body musí jak zaáteník, tak i
zkušený NC programátor v dosavadním
DIN programování vzít v úvahu.
Princip smart.Turn
Pi programování ve smart.Turn je vše
založeno na pracovním bloku - jednotce
"unit". Unit popisuje jeden pracovní krok - a
to pehledn a kompletn. Unit obsahuje
vyvolání nástroje, technologická data,
vyvolání cyklu, strategie nájezdu a odjezdu
a globální data jako je bezpená vzdálenost,
atd. Všechny tyto parametry jsou shrnuté
do jednoho pehledného dialogu.
S principem smart.Turn má programátor
jistotu, že pracovní blok je denován
správn a kompletn. V NC programu
vypisuje smart.Turn píkazy DIN PLUS této
jednotky "unit". Tak má programátor
kdykoliv pehled o detailech pracovního
bloku.
Jednoduché programování
Programování se smart.Turn je založeno
na formuláích - je jednoduché a pehledné.
Struný formulá zajišuje pehlednost
zvolené "unit", podízené formuláe obsahují
informace o detailech pracovního bloku.
Pehledná pomocná graka zvýrazuje
všechna potebná zadání. V pípad
možných alternativních zadání zobrazí
smart.Turn existující možnosti, ze kterých
mže programátor volit.
Globální parametry jako jsou pídavky na
míru, bezpené vzdálenosti, chladící
kapaliny apod. se denují pouze jednou ve
startovací "unit". Tyto hodnoty pebere
smart.Turn pro další "units".
Režim smart.Turn disponuje jednotkami
"units" pro hrubování, zaišování,
zapichování, ezání závit, vrtání, frézování
a také zvláštní "units" pro zaátek a konec
programu, aktivaci a deaktivaci C-osy,
podprogramy a opakování.
Mimochodem: pi programování ve smart.
Turn není poteba zastavit výrobní proces.
Program ve smart.Turn je možné vytváet a
testovat paraleln k bžícímu výrobnímu
programu.
16
Strukturovan a pehledn
Pehledn a ist strukturovan - to jsou
hlavní rysy programu smart.Turn. K tomu
používá smart.Turn znalosti jednotlivých
ez, které od sebe jasn odlišují informace
z hlaviky programu, jako jsou nastavovací
parametry, osazení revolverové hlavy nebo
popis polotovaru od jednotlivých
obrábcích blok.
Tento koncept smart.Turn zaruuje nejenom
dobrou itelnost programu, ale nabízí také
možnost uložit do NC programu všechny
dležité informace pro obrobení daného
kusu.
Programování kontur
Se smart.Turn je vše jednoduché a
exibilní. U jednoduchých kontur se
denuje požadovaný obrys s nkolika málo
zadáními v cyklu. Komplexní kontury se
popisují interaktivn gracky s ICP - nebo
se importuje popis obrobku, pokud již
existuje v DXF formátu.
Sledování obrysu
Pokud je denován polotovar, pracuje
smart.Turn se sledováním obrysu (kontury).
Pitom MANUALplus pepoítá po každém
ezu nov vzniklý polotovar. Obrábcí cykly
se ídí vždy prodle aktuálního polotovaru.
Díky tomuto sledování obrysu se zabrání
ezm naprázdno a nájezdové dráhy jsou
optimální - také díky díve odebraným
tískám.
Technologická data jako navrhované
hodnoty
MANUALplus si ukládá zadaná ezná data
dle kriterií, daných obrábným materiálem,
ezným materiálem a zpsobem obrábní.
Jestliže je ezný materiál zadán pi denici
nástroje, staí jen doplnit materiál obrobku.
Tím má smart.Turn k dipozici všechny
potebné hodnoty k tomu, aby mohl
navrhnout ezná data.
Programování v DIN PLUS
Jak jsme již zmínili, nabízí smart.Turn
"units" pro obrábní a "units" pro zvláštní
funkce.
Pokud ale programátor používá
programování s promnnými, potebuje
ídit zvláštní agregáty stroje nebo zpracovat komplexní funkce, které nejsou
ve smart.Turn pipraveny, mže použít
DIN PLUS. Zde nalezne krom výkonných
cykl také vtvení programu, nebo má
možnost programování s promnnými.
Uvnit jednoho programu lze libovoln
stídat programování ve smart.Turn, nebo
DIN PLUS.
Vzhledem k tomu, že jsou "units" založeny
na DIN PLUS, lze kdykoliv jednu "unit"
zrušit a takto vzniklý blok programu
DIN PLUS použít jako základní prvek pro
vlastní pizpsobení, nebo optimalizaci.
Samozejm lze také s MANUALplus 620
vytvoit DIN program, nebo naíst a
používat extern pipravené programy.
17
Popis kontur a jejich import
– Interaktivní programování obrys ICP (opce)
Pi programování komplexních dílc, nebo
chybjících rozmrech obrobku je velkým
pomocníkem interaktivní konturové
programování ICP. Zpravidla se obrysové
prvky popisují tak, jak jsou okótovány na
výrobním výkresu. Nebo se kontura
jednoduše importuje - pokud existuje v
DXF-formátu.
Konturové programování s ICP
ICP obrys se vytvoí postupným zadáváním
jednotlivých obrysových prvk v grackém
editoru. Již pi výbru prvku kontury se
zadá smr úseky, nebo smr kruhového
prvku. Tak vytvoí MANUALplus prvek
kontury s nkolika málo zadáními.
Pi zadávání dat mže programátor použít
bu absolutních, nebo inkrementálních
souadnic, koncového bodu nebo délky
úseky, sted nebo radius kruhového prvku.
Dále ješt mže zvolit, zda bude následující
prvek kontury napojen tangenciáln anebo
netangenciáln.
Chybjící souadnice, body ezu, stedy
apod. vypote MANUALplus, pokud jsou
matematicky denovány. Nabízí-li se nkolik
možností ešení, mžete si matematicky
možné varianty prohlédnout a vybrat
požadované ešení. Existující obrysy mžete
doplovat nebo mnit.
18
Vkládání (pekrývání) tvarových prvk
ICP editor zná tvarové prvky zkosení,
zaoblení a výbh (DIN 76, DIN 509 E,
DIN 509 F atd.). Tyto prvky lze zadat
bhem sekvenní denice kontury. asto
je ale jednodužší denovat nejprve "hrubou
konturu" a pak tvarové prvky pekrýt. K
tomuto úelu se zvolí hrana kontury, na
kterou se má umístit tvarový prvek a vloží
se píslušný element.
ICP obrysy (kontury) pro cyklové
programy
Standardní kontury se denují pi
soustružení a frézování v cyklu. Komplexní
kontury se zapíší pomocí ICP a poté se
tyto ICP obrysy vyvolají v ICP hrubovacím,
zapichovacím, frézovacím, nebo
zapichovacím soustružnickém cyklu.
ICP editor se vyvolá pímo v cyklovém
programování.
ICP kontury pro smart.Turn a DIN PLUS
Ve smart.Turn jsou k dispozici rzné
možnosti popisu obrábného obrysu.
Standardní kontury se popisují pímo v
"unit". Komplexní soustružnické, nebo
frézovací kontury, podobn jako lineární,
nebo kruhové vrtací a frézovací pedlohy
se popisují pomocí ICP. Takto v ICP
denované kontury se pevezmou
programem, vytvoeným ve smart.Turn.
Uvnit "unit" se programátor odkazuje na
práv obrábný konturový ez.
Pokud programátor pracuje v režimu
DIN PLUS, lze stejným zpsobem popsat
s ICP soustružnické a frézaské kontury,
stejn jako lineární a kruhové pedlohy.
V cyklech, vztahujících se ke kontue se
programátor odkazuje na ez kontury k
obrábní.
10°
9
3
45
0°
35°
°
DIN 76-A
R1
2
4
M20 x 1.5
3
¬ 48
¬ 63
¬ 53
¬ 52
¬ 70
2 x 45°
0
18
36.5
0.5 x 45°
42.5
56
62
79.5
100
0.5 x 45°
DXF import hotových tvar vytvoených
v CAD (opce)
Pro namáhav vytváet obrysové prvky
(kontury), když již existují v CAD systému?
S ICP existuje možnost importovat kontury
v DXF formátu pímo do MANUALplus 620.
Tím se ušetí nejenom as vynaložený na
programování a zkoušky, ale také se zajistí,
že vytvoený obrys bude pesn odpovídat
pedloze konstruktéra. DXF kontury mohou
popisovat jak polotovar, tak i hotový dílec,
etzení kontur a frézovací kontury. Kontury
musí být ve form dvourozmrných prvk v
samostatné vrstv, tj. bez rozmrú,
ú
objíždných hran ap.
Nejprve je poteba naíst DXF soubor pes
sí, nebo USB port do MANUALplus.
Jelikož se formáty DXF a ICP zásadn liší,
tak se obrys bhem importu pevede z
formátu DXF do formátu ICP. Tato kontura
je dál zpracována jako bžná ICP kontura
a je k dispozici pro smart.Turn, DIN PLUS
nebo pro cyklové programování.
19
Realistická kontrola ped obrábním
– gracká simulace
Pímo pi výrob nebo oprav jednotlivých
díl je dležité okamžité rozpoznání chyb.
ízení MANUALplus 620 podporuje kontrolu
program díky gracké simulaci – pesn a
v reálných rozmrech obrys a ez nástroje.
árové zobrazení je vhodné k získání
rychlého pehledu o rozdlení ez (úbr).
K pesné kontrole obrys se však hodí
mén, protože se zobrazuje dráha teoretické
špiky bitu nástroje.
Gracká simulace
Pomocí gracké simulace se pezkouší
ped obrábním
• prbh obrábní,
• rozdlení ez,
• dosažený obrys.
Pesnjší kontrolu obrysu nabízí zobrazení
stopy ezu. Zobrazení stopy ezu bere
zetel na geometrii bitu. Mžete kontrolovat,
zda materiál zstal, zda nebyl porušen
obrys nebo zda pekrývání ez není píliš
velké. Zobrazení stopy ezu je dležité
zejména pi zápichových, vrtacích a
frézovacích operacích, protože zde je tvar
nástroje pro výsledek rozhodující.
Pi gracké simulaci lze zobrazit jednotlivé
ezy nástroje. Je pitom vidt rádius ezu,
šíka a délka ezu v mítku. Je dležité,
je-li možné vas pomocí detailu nalézt
možná kolizní rizika.
árová graka nebo graka stop ezu
ízení MANUALplus podporuje rzná
zobrazení dráhy nástroje a prbhu
obrábní. Tak lze vždy zvolit nejvhodnjší
formu zobrazení podle nástroje, nebo
obrábní.
20
Simulace pohybu (ubírací graka)
zobrazuje prbh skuteného odebírání
tísky. Pitom je polotovar znázornn jako
plná plocha. ízení MANUALplus simuluje
každý pohyb nástroje v programované
ezné rychlosti a "umazává" odebraný
materiál.
Volba náhledu
Pokud je Váš stroj vybaven nahánnými
nástroji a polohovatelným vetenem, C-osou
nebo Y-osou, simuluje MANUALplus také
obrábní na ele a plášti, resp. roviny XY
nebo YZ. Obsluha si pro aktuální obrábní
zvolí nejvhodnjší kombinaci oken. Tak jsou
splnny pedpoklady pro pesnou kontrolu
vrtání a frézování.
Obrábní v C-ose na plášti zobrazuje
MANUALplus na "rozbaleném plášti".
Funkce lupy
Pomocí lupy se nastaví zobrazení tak, jak
obsluha práv potebuje: silné zvtšení ke
kontrole detailu nebo celkový pohled na
obrobek resp. aktuální pracovní rozsah
hrubování pro pehled pi obrábní.
Kalkulace asu obrábní
V pípadech, kdy výrobce potebuje urgentn
nabídku pro zákazníka a je poteba rychle
a pesn spoítat dobu obrábní, nabízí
MANUALplus výpotem této doby obrábní
plnohodnotnou pomoc. Bhem simulace
cyklových, smart.Turn nebo DIN PLUS
program vypote MANUALplus as
obrábní jednoho kusu.
V tabulce jsou znázornny krom celkové
doby obrábní také hlavní a vedlejší asy
každého cyklu, resp. jednoho nasazení
nástroje. To je pomoc nejenom pi
kalkulacích, ale také pro pehled, zda je
možné obrábní ješt optimalizovat.
21
Data nástroj a ezné hodnoty rychle dostupné
– nástrojová a technologická databanka MANUALplus
Databanka nástroj
Nástrojová databanka MANUALplus má
standardn kapacitu 250 nástroj. Tuto
kapacitu je možné rozšíit až na
999 kombinací (opce).
ízení MANUALplus rozlišuje rzné typy
soustružnických, frézaských a vrtacích
nástroj. Zadání dat nástroje bude odpovídat
typu nástroje. Tím je zajištno, že i pes
malý poet zadání budou uloženy všechny
dležité prarametry.
Zadávání dat nástroje probíhá prostednictvím
dialogu, ve kterém se vyplují parametry
jako je rádius bitu, úhel bitu, ezný
materiál a popis nástroje. Pomocná graka,
pracující dle kontextu, tato zadání
usnaduje .
Seznam nástroj
V seznamu nástroj zobrazuje MANUALplus
všechny dležité parametry nástroje. Pro
rychlé vyhledání nástroje jsou k dispozici
rzná kriteria pro tídní.
Tento seznam obsahuje nejenom pehled
nástroj - je také základem pro pevzetí dat
nástroje pi runím obrábní i pi tvorb
NC program.
Korekce opotebení
MANUALplus mže také na jednoduchém
principu kompenzovat opotebení nástroje
nejenom v ose X, ale také v ose Z.
Korekní hodnoty je možné zadat bhem
obrábní, nebo po obrobení kusu.
Promení nástroj
K promení nástroj pímo na stroji nabízí
MANUALplus 620 více možností:
• "naškrábnutím"
• pomocí mící optiky* (opce): nástroj
najede run na sted zamovacího
kíže mící optiky a tlaítkem se
pevezmou hodnoty
• pomocí nástrojové sondy* (opce): nástroj
najede v mícím smru; pi dotyku s
nástrojovou sondou, napíklad spínací
sondou TT 140 se tvercovým dotykovým
teríkem, se zjistí nastavovací rozmr v
daném smru.
Pi mení nástroje pomocí optiky nebo
nástrojovou dotykovou sondou je získání
nástrojových dat velmi jednoduché,
bezpené a pesné.
* Stroj a MANUALplus 620 musí být výrobcem stroje
pro tuto funkci upraveny.
22
Osazení revolverové hlavy
Pokud je soustruh vybaven nástrojovou
revolverovou hlavou, lze kdykoliv zobrazit
naprogramované osazení této hlavy.
Pitom zobrazuje MANUALplus všechny
dležité parametry nástroje.
Pokud je hlava osazena novými nástroji,
nebo chce obsluha toto osazení zmnit, je
možné zobrazit pídavn v dolním okn
databanku nástroj. Nyní staí již jen
oznait píslušné místo v revolverové hlav
a vyhledat správný nástroj z databanky.
Stisknutím tlaítka se pevezmou nástrojová
data pro tuto pozici revolverové hlavy.
Technologická data (opce)
ezná data jsou poteba s MANUALplus 620
zadat jen jednou. ízení si ukládá tato data
dle kriterií, daných obrábným materiálem,
ezným materiálem a zpsobem obrábní.
Na základ této trojrozmrné tabulky zná
ízení vždy správný posuv a správnou
eznou rychlost.
MANUALplus 620 získává zpsob
obrábní z cyklu, nebo z "unit". ezný
materiál se zadává pi popisu nástroje.
Nyní již staí jen na zaátku cyklového,
nebo smart.Turn programu deklarovat
obrábný materiál a pak již MANUALplus
navrhne správné hodnoty pro obrábní.
Obsluha pak tyto hodnoty bu pevezme,
nebo dle poteby upraví.
Standardn je technologická databanka
MANUALplus ezných dat pipravena pro
9 kombinací materiál obrobk / ezných
materiál. Tento poet je možné rozšíit až
na 62 kombinací (opce). Každá kombinace
materiálu obrobku a ezného materiálu
obsahuje pro každý ze 16 druh obrábní
eznou rychlost, hlavní a vedlejší posuv a
písuv.
23
Otevený pro externí informace
– rychlý penos dat s MANUALplus 620
"Zasíovaný" MANUALplus 620
MANUALplus 620 lze snadno integrovat do
poítaové sít a mže tak být propojen s
PC, programovacími stanicemi a dalšími
úložišti dat. Již v základním provedení je
MANUALplus vybaven rychlým ethernetovým
rozhraním nejnovjší generace. ízení
MANUALplus komunikuje bez pídavného
software s NFS servery a sítmi Windows
s protokolem TCP/IP. Rychlý penos dat s
rychlostí do 100 Mbit/s zaruuje nejkratší
penosové asy.
USB rozhraní
MANUALplus 620 podporuje standardní
pamová média s rozhraním USB. S
pamovými USB médii lze jednoduše a
pohlodln penášet data mezi systémy,
jako jsou DXF kontury, ICP popisy kontur,
NC programy, parametry nástroj ap. v
pípad, kdy není možné zapojení do
poítaové sít.
Všechny programy v jednom okamžiku
Jakmile je nastavena síová cesta protjší
stanice, uvidíte v levé ásti obrazovky
manažeru program soubory vlastní stanice,
v pravé ásti pak soubory (programy)
protjší stanice. Nyní staí jen oznait
programy, které chcete penést a stisknout
klávesu „odeslat“ resp. „pijmout“. Penos
dat pak probhne bhem okamžiku –
rychle a bezpen.
Penos program
Nejjednodušší a nejpohodlnjší je penos
dat v pípadech, kdy je ízení integrováno
do podnikové sít.
MANUALplus bere pi penosu NC program
ohled na další soubory, spojené s cyklovými,
smart.Turn nebo DIN PLUS programy,
jako jsou popisy kontur, DIN makra, nebo
podprogramy.
Penos dat nástroj
Data nástroj, která jsou již jednou zadána,
je možné také penášet. To je dležité
nejenom pro zálohu dat, ale je to obzvlášt
výhodné v pípad použití programovacího
pracovišt DataPilot. Výhoda: nedochází
ke zdvojení dat; programátor pracuje vždy
s aktuálními hodnotami.
Programy pro penos dat
Pomocí PC software TNCremoNT od rmy
HEIDENHAIN mžete - i pes ethernet • obousmrn penášet extern uložené
technologické programy nebo tabulky
nástroj
• zálohovat data
S novým výkonným PC software
TNCremo Plus mžete pomocí funkce
„live screen“ penést obsah zobrazení
ízení do svého PC.
Firemní sí
CAD/CAM
Systém
DataPilot MP 620
Rozhraní ethernet
iTNC 530
Rozhraní ethernet
TNC 320
Rozhraní ethernet
MANUALplus 620
Rozhraní ethernet
24
– programovací pracovišt DataPilot MP 620
DataPilot MP 620 je programovacím
pracovištm v PC pro MANUALplus 620 a
organizaním systémem pro dílnu i kancelá.
Díky možnosti programování, testování
program a jejich optimalizaci na PC se
výrazn snižují prostoje obrabcího stroje.
DataPilot MP 620 je ideálním doplkem pro
MANUALplus 620 pro tvorbu program,
archivaci a vzdlávání.
Tvorba program
Programování, testování a optimalizace
cyklových, smart.Turn- nebo DIN PLUS
program pomocí DataPilot na PC zkracuje
výrazn prostoje soustruhu. Programátor
nemusí vymýšlet žádná náhradní ešení DataPilot programuje i testuje stejným
zpsobem, jako ízení na soustruhu.
DataPilot používá shodný software, jako
ízení. To zajišuje stoprocentní funknost
takto pipravených program na stroji.
Archivace program
Bez ohledu na to, že MANUALplus
disponuje velkou pamtí, doporuujeme
vytvoené programy pravideln zálohovat
na externí pamové medium. ízení
MANUALplus disponuje rozhraními USB a
ethernet. Tím jsou vytvoeny pedpoklady
pro pipojení MANUALplus do podnikové
sít anebo PC s DataPilot pímo k ízení.
Zabudované funkce pro pohodlný penos
dat podporují jak externí programování na
PC tak i archivaci dat.
Vzdlávání s DataPilot MP 620
Vzhledem k tomu, že DataPilot MP 620 je
založen na stejném software, jako
MANUALplus 620, je velmi vhodný pro
zaškolení a další vzdlávání. Programování
a testování program bží na PC s
DataPilot naprosto stejn, jako na stroji.
Nastavovací funkce jako je denice nulového
bodu obrobku, promení nástroje nebo
spouštní jednotlivých cykl, cyklovýchsmart.Turn- nebo DIN PLUS- program to vše je v DataPilot simulováno. To dává
studentm pocit jistoty pro pozdjší práci
na skuteném stroji.
Požadavky na PC
DataPilot pracuje na PC s operaními
systémy Windows XP, Windows Vista nebo
Windows 7.
25
Kongurace
Opce
Uživatelské funkce
Standard
Pehled
– uživatelské funkce
•
0-2
55+0-2
70+0-2
94+0-2
•
Provozní režimy
Runí režim
•
•
11
Režim „Nauit“
8
Chod programu
Programování
Cyklové
programování
26
Sekvenní azení obrábcích cykl, kde každý obrábcí cyklus se bezprostedn po zadání
dat zpracuje nebo gracky simuluje a poté se uloží.
9
8
17
17
Nastavení nulového bodu obrobku
Denování bodu výmny nástroje
Denování ochranné zóny
Mení nástroje naškrábnutím
Mení nástroje nástrojovou sondou
Mení nástroje mící optikou
•
•
•
•
8
8
8
8
8
8
8
8+55
8+55
8+55
8+55
8+55
8
8
8
8+9
Interaktivní
programování
obrys (ICP)
Runí pohyb saní runími smrovými tlaítky, kížovým spínaem nebo elektronickými
runími koleky
Gracky podporované zadávání a provádní cykl bez uložení pracovních operací s pímou
výmnou nástroje s runí obsluhou stroje.
Dodatené obrábní závitu (oprava) u uvolnných a znovu upnutých obrobk
V režimu po bloku nebo plynule
Programy DIN PLUS
Programy smart.Turn
Cyklové programy
•
Seizovací funkce
Základní provedení s osami X a Z, hlavní veteno
Polohovatelné veteno a nahánné nástroje
Osa C a nahánné nástroje
Osa Y
W-osa (jako PLC-ízená osa)
Digitální ízení proudu a otáek
8/9
8/9
8/9
8/9
8/9
8/9
8/9
Úbrové cykly pro jednoduché a složité obrysy a obrysy popsané s ICP
Úbrové cykly soubžn s obrysem
Zapichovací cykly pro jednoduché a složité obrysy, nebo obrysy popsané s ICP
Opakování u zápichových cykl
Cykly zapichování a soustružení pro jednoduché a složité obrysy a obrysy popsané s ICP
Cykly odlehovacích zápich a upichování
Závitové cykly pro jedno- nebo vícechodý axiální, kuželový nebo API závit
Axiální a radiální cykly vrtání, hlubokého vrtání a ezání závit pro obrábní s C-osou
Frézování závit v ose C
Axiální a radiální frézovací cykly pro drážky, tvary, jednotlivé a vícehranné plochy ale i pro
komplexní obrysy popsané s ICP pro obrábní s osou C.
Frézování šroubovité drážky s osou C
Lineární a kruhové pedlohy pro vrtání a frézování s C-osou
Pomocné obrázky podle kontextu
Pevzetí ezných podmínek z databanky technologie
Využití DIN-maker v programech cykl
Pevod program cykl na programy smart.Turn
Denování obrys pomocí pímkových a kruhových obrysových prvk
Okamžité zobrazení zadávaných obrysových prvk
Výpoet chybjících souadnic, prseík, atd.
U více možných ešení probhne gracké zobrazení všech ešení pro výbr uživatelem
K dispozici jsou zkosení, zaoblení a odlehovací zápichy jako tvarové prvky
Zadávání prvk tvar okamžit bhem pípravy obrys nebo pi pozdjším pekrytí
Programování zmn pro existující obrysy
Opce
Standard
Uživatelské funkce
ICP (pokraování)
8/9+55 Obrábní v C-ose na ele a plášti:
popis jednotlivých vrtání a vrtací pedlohy (jen pes smart.Turn)
popis tvar a tvarových pedloh pro frézování (jen pes smart.Turn)
vytvoení libovolných frézovacích kontur
9+70 Obrábní v Y-ose v rovin XY a ZY (jen pes smart.Turn):
popis jednotlivých vrtání a vrtací pedlohy
popis tvar a tvarových pedloh pro frézování
vytvoení libovolných frézovacích kontur
8/9+42 DXF import: import kontur pro soustružení a frézování
smart.Turnprogramování
Základem je jednotka "unit", obsahující kompletní popis pracovního bloku (geometrie,
technologie a data cyklu)
Dialogy rozdlené do pehledových a podrobných formulá
9
Rychlé pecházení mezi formulái a zadávacími skupinami pomocí kláves smart
9
Pomocné obrázky podle kontextu
9
Startovací "unit" s globálním nastavením
9
Pevzetí globálních hodnot ze startovací "unit"
9
Pevzetí ezných podmínek z databanky technologie
9
Jednotky "units" pro všechna soustružnická a zapichovací obrábní pro jednoduché kontury a
9
ICP kontury
9+55/70 Jednotky "units" pro vrtání a frézování s C- a Y- osou pro jednoduchá, nebo ICP vrtání,
frézovací kontury, vrtací a frézovací pedlohy.
9+55 Zvláštní jednotky "units" pro aktivaci/deaktivaci C osy, podprogramy a opakování
Kontrolní graka pro polotovar a hotový dílec jakož i pro obrysy v osách C a Y
9
Osazení revolverové hlavy a další seizovací informace v programech smart.Turn
9
Paralelní programování
9
Paralelní simulace
9
DIN PLUSprogramování
9
•
•
•
•
55
70
•
•
8/9
•
•
9
•
•
Testovací graka
•
•
•
Gracká simulace prbhu cyklu, program s cykly, smart.Turn nebo DIN PLUS- program
Znázornní drah nástroj v árové grace nebo jako znázornní ezné stopy, zvláštní
oznaení drah rychloposuv
Simulace pohyb (odmazávací graka)
Pohled pi soustružení nebo elní pohled nebo zobrazení (rozvinutého) plášt ke kontroleobrábní v ose C
Znázornní zadaných obrys
Znázornní elního pohledu a roviny YZ ke kontrole obrábní v ose Y
Funkce posunutí a lupy
•
•
•
Výpoet hlavních a vedlejších as
Respektování spínacích píkaz vyvolaných z CNC
Zobrazení jednotlivých as pro cyklus, píp. pro výmnu nástroje
•
•
•
•
asová analýza obrábní
Programování podle DIN 66025
Rozšíený formát píkaz (IF... THEN... ELSE...)
Zjednodušené geometrické programování (výpoet chybjících údaj)
Výkonné obrábcí cykly pro upichovací, zapichovací, soustružnické a závitoezné cykly
Výkonné obrábcí cykly pro vrtání a frézování s osou C
Výkonné obrábcí cykly pro vrtání a frézování s osou Y
Podprogramy
Programování promnných
Popis obrys s ICP
Gracký test polotovaru a hotového dílce
Osazení revolverové hlavy a další seizovací informace v programech DIN PLUS
Pevod jednotek "units" smart.Turn na posloupnosti píkaz DIN PLUS
Paralelní programování
Paralelní simulace
27
Databanka nástroj
•
•
•
•
•
•
•
Pro 250 nástroj
10 Pro 999 nástroj
Popis nástroje je možný pro každý nástroj
Automatické pezkoušení poloh špiky nástroje vztažené k obrábnému obrysu
Korekce polohy špiky nástroje v rovin X/Y/Z
Jemná korekce nástroje pomocí runího koleka s pevzetím hodnoty korekce do tabulky
nástroj
Automatická kompenzace rádiusu bitu a frézy
Kontrola nástroj podle životnosti ezné destiky nebo potu vyrobených souástí
10 Monitorování nástroje s jeho automatickou výmnou pi opotebení plátku
10 Správa složených nástroj (nkolik bitových destiek, pop. referenních bod)
8/9 Pístup k ezným datm s pedvolbou materiálu obrobku, ezného materiálu a druhu obrábní.
ízení MANUALplus rozlišuje 16 druh obrábní. Každá kombinace materiálu obrobku a
ezného materiálu obsahuje pro každý ze 16 druh obrábní eznou rychlost, hlavní a vedlejší
posuv a písuv.
8/9 Automatické zjišování druhu obrábní z cyklu nebo obrábcí jednotky "unit"
8/9 Zápis ezných dat jako pedvoleb v cyklu nebo v "unit"
8/9 9 kombinací materiálu obrobku / ezného materiálu (144 záznam)
10 62 kombinací materiálu obrobku / ezného materiálu (992 záznam)
Databanka technologie
Jazykové verze
Opce
Uživatelské funkce
Standard
Pehled
– uživatelské funkce (pokraování)
– píslušenství
•
anglicky, nmecky, esky, francouzsky, italsky španlsky, portugalsky, švédsky, dánsky, nsky,
holandsky, polsky, maarsky, rusky (azbuka), ínsky (zjednodušená i tradiní ínština)
41 Další jazyky viz opce
Píslušenství
Elektronická runí koleka
• Vestavná runí koleka HR 180 s pípojkou k polohovacím vstupm, navíc
• sériové vestavné runí koleko HR 130 nebo penosné, sériové runí koleko HR 410
Mení nástroje
spínací dotyková sonda TT 140 s tvercovým dotykovým teríkem
DataPilot MP 620
ídicí software pro PC k programování, archivaci a školení pro MANUALplus 620
• Plná verze s jednoltivou licencí, nebo multilicencí
• Demo verze (zdarma)
28
Technické parametry
Standard
Pehled
– technické parametry
Komponenty
•
•
•
Hlavní poíta MC 420
Regulátor CC 422
Ovládací panel BFT 131 s plochou barevnou obrazovkou TFT 12,1 palc
Operaní systém
•
Operaní systém HEROS, pracující v reálném ase, k ízení stroje
Pam
•
•
RAM pam 512 MB pro aplikace ídicího systému
Pevný disk s alespo 13 GB programové pamti
Pesnost zadání a
zobrazovací krok
•
•
•
X-osa: 0, 5 m, prmr: 1 m
Z- a Y-osa: 1 m
C-osa: 0,001°
Interpolace
•
•
•
Lineární: ve 2 hlavních osách (max. ± 100 m), jako opce ve 3 hlavních osách
Kruhová: ve 2 osách (rádius max. 999 m), jako opce pídavná lineární interpolace tetí osy
Osa C: interpolace os X a Z s osou C
Posuv
•
•
•
mm/min nebo mm/ot
Konstantní ezná rychlost
max. posuv (60 000/poet pólpár × stoupání vetena) pi fPWM = 5 000 Hz
Hlavní veteno
Max. 40 000 ot./min (pi 2 pólpárech)
Regulace os
•
•
•
•
•
Integrovaná digitální regulace pohon pro synchronní a asynchronní motory
Pesnost regulace polohy: perioda signálu snímae polohy/1 024
Takt pro regulaci polohy: 3 ms
Takt pro regulaci otáek: 0.6 ms
Takt pro regulaci proudu: 0.1 ms
Kompenzace chyby
•
•
Lineární a nelineární chyby os, vle, reverzaní špiky u kruhových pohyb
Adhezní tení
Datová rozhraní
•
•
Rychlé rozhraní ethernet 100 BaseT
2x USB 1.1
Diagnostika
•
Rychlé a jednoduché hledání závad pomocí integrovaných diagnostických pomcek
Okolní teplota
•
•
Provozní: 5 °C až 45 °C
Skladovací: –35 °C až +65 °C
29
Pehled
– opce
íslo opce Opce
ID
Poznámka
0
1
2
Pídavné osy
354 540-01
353 904-01
353 905-01
Pídavné regulaní obvody 1 až 3
8
Softwarová opce 1
Teach-In
632 226-01
Programování cykl
• Popis obrys s ICP
• Programování cykl
• Databanka technologie s 9 kombinacemi materiálu obrobku / ezných
materiál
9
Softwarová opce 2
smart.Turn
632 227-01
smart.Turn
• Popis obrys s ICP
• Programování se smart.Turn
• Databanka technologie s 9 kombinacemi materiálu obrobku / ezných
materiál
10
Softwarová opce 3
Nástroje a technologie
632 228-01
Nástroje a technologie
• Rozšíení databanky nástroj na 999 zápis
• Rozšíení databanky technologie na 62 kombinací materiál obrobk /
ezných materiál
• Podpora složených nástroj
• Správa životnosti nástroj s výmnnými nástroji
11
Softwarová opce 4
ezání závt
632 229-01
Závity
• Doezávání závitu
• Proložení runím kolekem bhem ezání závitu
17
Funkce dotykové sondy 632 230-01
Promení nástroj
• Promení nástroje nástrojovou dotykovou sondou
• Promení nástroje mící optikou
41
Další jazyk
530 184-01
530 184-02
530 184-03
530 184-04
530 184-06
530 184-07
530 184-08
530 184-09
530 184-10
Slovinsky
Slovensky
Lotyšsky
Norsky
Korejsky
Estonsky
Turecky
Rumunsky
Litevsky
42
DXF-import
632 231-01
DXF-Import
• Naítání DXF-obrys
55
C-osové obrábní
633 944-01
Obrábní v ose C
70
Obrábní v ose Y
661 881-01
Obrábní v ose Y
94
Obrábní v ose W
679 676-01
Podpora osy W
30
31
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
{ +49 8669 31-0
| +49 8669 5061
E-mail: [email protected]
DE
HEIDENHAIN Technisches Büro Nord
12681 Berlin, Deutschland
^ 030 54705-240
ES
FARRESA ELECTRONICA S.A.
08028 Barcelona, Spain
www.farresa.es
PH
Machinebanks` Corporation
Quezon City, Philippines 1113
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte
08468 Heinsdorfergrund, Deutschland
^ 03765 69544
FI
HEIDENHAIN Scandinavia AB
02770 Espoo, Finland
www.heidenhain.fi
PL
APS
02-489 Warszawa, Poland
www.apserwis.com.pl
HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland
^ 0231 618083-0
FR
HEIDENHAIN FRANCE sarl
92310 Sèvres, France
www.heidenhain.fr
PT
FARRESA ELECTRÓNICA, LDA.
4470 - 177 Maia, Portugal
www.farresa.pt
HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
^ 0711 993395-0
GB
HEIDENHAIN (G.B.) Limited
Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom
www.heidenhain.co.uk
RO
HEIDENHAIN Reprezentant¸a˘ Romania
Bras¸ov, 500338, Romania
www.heidenhain.ro
HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland
^ 08669 31-1345
GR
MB Milionis Vassilis
17341 Athens, Greece
www.heidenhain.gr
RS
Serbia  BG
RU
OOO HEIDENHAIN
125315 Moscow, Russia
www.heidenhain.ru
SE
HEIDENHAIN Scandinavia AB
12739 Skärholmen, Sweden
www.heidenhain.se
HK
AR
NAKASE SRL.
B1653AOX Villa Ballester, Argentina
www.heidenhain.com.ar
HEIDENHAIN LTD
Kowloon, Hong Kong
E-mail: [email protected]
HR
Croatia  SL
AT
HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
83301 Traunreut, Germany
www.heidenhain.de
HU
HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet
1239 Budapest, Hungary
www.heidenhain.hu
SG
HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
Singapore 408593
www.heidenhain.com.sg
AU
FCR Motion Technology Pty. Ltd
Laverton North 3026, Australia
E-mail: [email protected]
ID
PT Servitama Era Toolsindo
Jakarta 13930, Indonesia
E-mail: [email protected]
SK
KOPRETINA TN s.r.o.
91101 Trencin, Slovakia
www.kopretina.sk
BA
Bosnia and Herzegovina  SL
IL
SL
BE
HEIDENHAIN NV/SA
1760 Roosdaal, Belgium
www.heidenhain.be
NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
Tel Aviv 61570, Israel
E-mail: [email protected]
Posredništvo HEIDENHAIN
NAVO d.o.o.
2000 Maribor, Slovenia
www.heidenhain-hubl.si
IN
HEIDENHAIN Optics & Electronics
India Private Limited
Chennai – 600 031, India
www.heidenhain.in
TH
HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
Bangkok 10250, Thailand
www.heidenhain.co.th
BG
ESD Bulgaria Ltd.
Sofia 1172, Bulgaria
www.esd.bg
BR
DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
04763-070 – São Paulo – SP, Brazil
www.heidenhain.com.br
BY
Belarus
GERTNER Service GmbH
50354 Huerth, Germany
www.gertner.biz
HEIDENHAIN CORPORATION
Mississauga, OntarioL5T2N2, Canada
www.heidenhain.com
CA
CH
CN
CZ
DK
·
T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. S¸TI.
34728 Ümraniye-Istanbul, Turkey
www.heidenhain.com.tr
IT
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
20128 Milano, Italy
www.heidenhain.it
TR
JP
HEIDENHAIN K.K.
Tokyo 194-0215, Japan
www.heidenhain.co.jp
TW
HEIDENHAIN Co., Ltd.
Taichung 40768, Taiwan R.O.C.
www.heidenhain.com.tw
KR
HEIDENHAIN Korea LTD.
Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782
www.heidenhain.co.kr
UA
Gertner Service GmbH Büro Kiev
01133 Kiev, Ukraine
www.gertner.biz
ME
Montenegro  SL
US
MK
Macedonia  BG
HEIDENHAIN CORPORATION
Schaumburg, IL 60173-5337, USA
www.heidenhain.com
MX
VE
DR. JOHANNES HEIDENHAIN
(CHINA) Co., Ltd.
Beijing 101312, China
www.heidenhain.com.cn
HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO
20235 Aguascalientes, Ags., Mexico
E-mail: [email protected]
Maquinaria Diekmann S.A.
Caracas, 1040-A, Venezuela
E-mail: [email protected]
MY
ISOSERVE Sdn. Bhd
56100 Kuala Lumpur, Malaysia
E-mail: [email protected]
VN
AMS Co. Ltd
HCM City, Vietnam
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN s.r.o.
102 00 Praha 10, Czech Republic
www.heidenhain.cz
NL
HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
6716 BM Ede, Netherlands
www.heidenhain.nl
ZA
MAFEMA SALES SERVICES C.C.
Midrand 1685, South Africa
www.heidenhain.co.za
TP TEKNIK A/S
2670 Greve, Denmark
www.tp-gruppen.dk
NO
HEIDENHAIN Scandinavia AB
7300 Orkanger, Norway
www.heidenhain.no
HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
8603 Schwerzenbach, Switzerland
www.heidenhain.ch
,B&
634 865-C0 · 9/2010
Zum Abheften hier falzen! / Fold here for filing!
Vollständige und weitere Adressen siehe www.heidenhain.de
For complete and further addresses see www.heidenhain.de
www.heidenhain.de
Download

MANUALplus 620