PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
Témata :
Broušení drahých kamen
jiny um leckých emesel
jiny výtvarné kultury
Heraldika
Chemie, metalografie, koroze kov
Liturgika
Mechanika hodinových stroj
Ornamentika
Slévárenství
Technologie konzervování a restaurování kov
Zlatnictví
Um lecko emeslné zpracování kov
Vypracovala:
Mgr. Magdaléna T mová
eklady
Tyršova 6
120 00 Praha 2
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
A
abacus
abbey
abbot
able
above averidge
above part (crown of gem)
abrade, to
abrasion
abrasion resistance
abrasion resistance test
abrasion resistance tester
abrasion resistence
abrasion, wear
abrasive
abrasive belt
abrasive blasting
abrasive blasting chamber
abrasive blasting machine
abrasive cleaning techniques
absorb
absorber
absorption
abstract
abundant
academic
acanthite, in niello
acanthus
accelerate
accelerated corrosion test
abakus ( tvercová krycí deska antické sloupové
hlavice)
opatství
opat
schopný
nadpr
rný, nad, výše, shora
vršek (broušeného kamene)
obrousit
oškrábání, obrušování, odírání
odolnost proti od ru
stanovení ot ruvzdornosti
istroj na zkoušení ot ruvzdornosti
odolnost proti abrazi
opot ebení
brusivo, brusný
brousící pás, brusný pás
abrazivní tryskání
tryskací kabina
tryskací stroj
metody abrazivního išt ní
pohlcovat, vst ebávat
absorp ní inidlo
pohlcování, absorpce
abstraktní
hojný, vydatný
akademický
akantit, v niellu
akant (antická stylizovaná rostlina)
zrychlit, urychlit
zrychlená korozní zkouška (korozní zkouška
uskute ná za náro jších podmínek, která
poskytuje výsledky za kratší dobu než v provozu)
acceleration
acceptable
acceptance, to accept
acces
accessory
accessory equipment
accidental damage
accommodation
accompany
accomplish
accumulate
accumulation
accuracy
accuracy
accurate
accurate, exact, precise
acetaldehyde
acetamide
zrychlení
ijatelný
íjem, p ijetí, p edpoklad
ístup
dopln k
pomocné za ízení, vybavení
náhodné poškození
ubytování
doprovázet
provád t, vykonávat, uskute ovat
hromadit (se), usazovat (se), shromaž ovat
hromad ní, akumulace
esnost, preciznost
esnost
esný, precizní
esn , správn , ur it
acetaldehyd
acetamid, amid kyseliny octové
2
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
acetate
acetonitrile, aqueous
acicular cast iron
acicular structure
acid
acid (dodeca)bromo(penta)plumbic(II)
acid (hexa)bromoplatinic(IV)
acid (hexa)bromostannic(IV)
acid (hexa)fluoroaluminic
acid (hexa)fluorophosphoric
acid (hexa)fluoroplumbic(IV)
acid (hexa)fluorosilic
acid (hexa)fluorostannic(IV)
acid (hexa)fluorosulfuric
acid (hexa)chlorostannic (IV)
acid (tetra)bromoauric(III)
acid (tri)chlorostannic(II)
acid (tri)thiocarbonic
acid (tri)thiostannic(IV)
acid acetic
acid acetoacetic
acid acetylsalicylic
acid acrylic
acid ag(e)ing
acid agglomerate
acid alizarin black
acid alkylation
acid aluminic
acid aluminiosilicic
acid amide
acid amidodiphosphosphoric
acid amidophosphoric
acid ascorbic
acid attack
acid bath treatment
acid battery
acid benzilic
acid benzoic
acid Bessemer converter
acid Bessemer pig iron
acid blast-furnace slag
acid boric
acid borosilic
acid bottom
acid brittleness
acid bromic
acid bromous
acid burn
acid carbonate
acid carbonic, carbon dioxide
acid citric
acid cleaning
acid cleaning process
octan, acetát
acetonitril, vodný
jehlovitá litina
jehlicovitá struktura
kyselina, kyselý
kyselina bromolovnatá
kyselina bromoplati itá
kyselina bromocini itá
kyselina fluorohlinitá
kyselina fluorofosfore ná
kyselina fluoroolovi itá
kyselina fluorok emi itá
kyselina fluorocini itá
kyselina fluorosulfonová
kyselina chlorocini itá
kyselina bromozlatitá
kyselina chlórocínatá
kyselina sírouhli itá
kyselina sírocini itá
kyselina octová
kyselina acetoctová
kyselina acetylsalicylová
kyselina akrylová
pa ení v kyselém prost edí
hut. kyselý aglomerát/spe enec
alizarinová kyselá er
alkylace v kyselém prost edí
kyselina hlinitá
kyselina hlinitok emi itá
amid kyseliny
kyselina aminopyrofosfore ná
kyselina aminofosfore ná
kyselina askorbová
sobení/ú inek kyselin
textil. úprava kyselinou
kyselina akumulátorová
kyselina benzilová
kyselina benzoová
Bessemer v konventor
Bessemerovo surové železo
kyselá vysokopecní struska
kyselina boritá
kyselina borok emi itá
kyselá p da
vodíková k ehkost (po mo ení)
kyselina bromi itá
kyselina bromitá
popálenina kyselinou
hydrouhli itan, bikarbonát
kyselina uhli itá
kyselina citronová
kyselé išt ní ( iš . kyselými roztoky)
mo ení (kov ), išt ní v kyselinách
3
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
acid coagulation test
acid condition
acid converter process
acid cure
acid decomposition
acid dibasic, diacid
acid dicarboxyl
acid dichloracetit
acid dichromic
acid diperoxodisulphuric
acid disilicic
acid dithionous
acid dyeing
acid dyestuff
acid egg
acid embossing
acid fan
acid fastness
acid fat acid, higher fatty
acid figure
acid fluorochromic
acid flux
acid fulminic
acid fuming nitric
acid gas
acid gas removal
acid halogen
acid hexabasic
acid hydrazoic
acid hydrofluoric, hydrogen fluoride
acid hydrogen bromide, hydrobromic acid
acid hydrochloric, muriatic acid
acid hydrosulfhuric
acid hypoboric
acid hypobromous
acid hypochlorous
acid hyponitrous
acid hypophosphoric
acid hypophosphorous H3PO2
acid chloric
acid chlorine bleach
acid chloroacetit
acid chloroaluminic
acid chlorous
acid inorganic, mineral acid
acid measurer
acid nitric
acid nitrous
acid number (value)
acid of lemons
acid open-hearth fernace
acid oxide
acid perchloric
zkouška na kyselé srážení (mléka)
chem. kyselá povaha
besemerování
vulkanizace chloridem sirným
rozklad/št pení kyselinami
kyselina – dvojsytná
kyselina dikarbonová
kyselina dichlóroctová
kyselina dvojchromová
kyselina persírová
kyselina dvojk emi itá
kyselina hydrosi itá
barvení kyselými barvivy
kyselé barvivo
násoska na kyseliny
matování skla kyselinou
kyselinotvorný ventilátor
odolnost proti kyselinám
kyselina tuková
íslo kyselosti pH
kyselina fluorochromová
kyselá struskotvorná p ísada
kyselina – askavá
kyselina dusi ná, dýmavá
kyselý plyn
vypírka kyselého plynu
kyselina halová
kyselina – šestisytná
kyselina dusíkovodíková
kyselina fluorovodíková
kyselina bromovodíková
kyselina solná
kyselina sirovodíková
kyselina bornatá
kyselina bromná
kyselina chlorná
kyselina dusná
kyselina fosfori itá
kyselina fosforná
kyselina chlore ná
bílení chlórem v kyselém prost edí
kyselina chlóroctová
kyselina chlorohlinitá
kyselina chloritá
kyselina – anorganická
kyselinom r
kyselina dusi ná
kyselina dusitá
íslo kyselosti
kyselina citronová
kyselá martinská pec
oxid nekovu
kyselina chloristá
4
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
acid peroxide bleaching
acid peroxodiphosphoric
acid peroxonitrous
acid phenylacetic
acid phosphate
acid phosphonic
acid phosphonous
acid phosphoric, (available phosphoric ac.)
acid phosphorous
acid pickling
acid polishing
acid precipitation (rain)
acid resisting cast iron
acid rock
acid saccharic
acid saponification
acid sludge
acid sodium sulphate
acid soil
acid solution
acid sorbic
acid stability
acid stearic
acid sulphite
acid sulphuric, (fuming sulfuric acid)
acid sulphurous
acid tartaric
acid tetracarboxylic
acid tetrahydroxydichloroplatinic(IV)
acid tetrachlorocupric(II)
acid tetrachlorochromic(III)
acid tetrachloroplumbic(II)
acid thiophosphoric
acid thiosilicic
acid thiosulphuric
acid treatment
acid tribromomercuric(II)
acid trichromic
acid tritio(oxo)phosphoric
acid water
acid zirconic
acid-base equilibrium
acid-cured lacquer
acid-etched glass
acid-forming
acidiferous
acidified rainwater run-off from other surfaces
acidify test
acidity
acidometer
acidophilous coat
acidproof paint
acid-resistant
textil. b lení peroxidem v kyselém prost edí
kyselina peroxydifosfore ná
kyselina perdusitá
kyselina fenyloctová
superfosfát
kyselina alkylfosfonová (-itá)
kyselina alkylfosforná
kyselina fosfore ná (asimilovatelná)
kyselina fosforitá
kyselé mo ení, išt ní v kyselinách
chemické lešt ní skla kyselinou
kyselé srážky, kyselý déš
kyselinovzdorná litina
kyselá hornina
kyselina cukrová
št pení tuk kyselinami
kyselinový kal (z rafinace olej kyselinou sírovou)
hydrosíran sodný
kyselá p da
kyselý roztok
kyselina sorbová
kyselinovzdornost, odolnost v i kyselinám
kyselina stearová
hydrosi itan
kyselina sírová (kysel. sírová dýmavá)
kyselina si itá
kyselina vinná
kyselina tetra karbonová
kyselina chlóroplati itá
kyselina chlórom natá
kyselina chlórochromitá
kyselina chlóroolovnatá
kyselina sírofosfore ná
kyselina tiok emi itá
kyselina tiosi itá
zpracování/úprava/ išt ní kyselinou
kyselina bromortu natá
kyselina trojchromová
kyselina tritiofosfore ná
kyselá voda
kyselina zirkoni itá
rovnováha kyselina/zásada
lak tvrditelný kyselinou
leptání skla kyselinou
kyselinotvorný
obsahující kyselinu, dávající kyselinu
sobení kyselá deš ové vody na povrchy
stanovení ísla kyselosti
kyselost
kyselinom r
kyselinovzdorný nát r
kyselinovzdorná nát rová barva
kyselinovzdorný
5
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
acid-resistant steel
acids
acid-solube
acidulate
acierate
acknowledge
acocular structure
acolyte
acquire
acroterion
acrylic
acrylic resin
act
acting time
actinium – Ac
action
activation
active
active state
ocel kyselinovzdorná
kyseliny
rozpustný v kyselinách
okyselovat
poocelovat, nava ovat ocel
uznat, p ipustit; potvrdit
jehlicovitá struktura
ministrant
nabývat, získat, osvojit si
architektonická plastika (antika)
akrylový
akrylová prysky ice
akt
doba p sobení
aktinium
innost, p sobení
aktivace (odstran ní pasivního stavu povrchu)
inný, ú inný, aktivní
aktivní stav (stav korodujícího kovového povrchu,
který je pod pasiva ním potenciálem)
lánek aktivní/pasivní
innost, aktivita
skute ný, sou asný
vázaný systém, tvercové schéma
adamovský styl
izp sobit, upravit
izp sobitelný
idat, p imísit, s ítat
dodatek : barevné olovnaté izola ní
ísada
ísada
im ený, vhodný
lepit, spojovat, držet, lp t, lnout
ilnavost, soudržnost
lepivost
lepidlo; p ilnavý, lepkavý, adhesní
tabernákl/schránka pro posv cené hostie na oltá i, pro
monstranci
sousední, vedlejší
se ídit, nastavit, regulovat, upravit
regulace, p izp sobení, upravení
obdiv
obdivovat
ipustit, uznat; vpustit
zkouška zdánlivé vodivosti
ím s, p ísada
pokrok; postupovat, init pokroky
pokro ilý, zdokonalený, moderní
výhoda, p ednost (vužít n co)
postup, objevení se, p íchod
nep íznivý, opa ný
adyton (nejsv jší prostor v eckém chrámu)
kyp ení
active-passive cell
activity
actual
ad quadratum
Adam style
adapt (for)
adaptable
add, to
addendum : the colours of lead
addition agent, additive
addition, admixture, additive
adequate
adhere, to; to glue, to paste
adhesion
adhesion power
adhesive
Adikula
adjacent
adjust
adjustment
admiration
admire
admit
admitance test
admixture
advance
advanced
advantage (take a. of)
advent
adverse
adytum
aerating
6
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
aerating agent
aeration
aerogel silica
aesthetic (al) functionaffect, to; to influence
affected wood
affinity
agate
agate - migre stone
agate - mochastone
agate cutter
agate goots
agate goots
agate mortar (for enamel crushing)
agate, bandet
agate, circle
agate, coral
agate, fortification
agate, chalcedony
agate, landscape
agate, rainbow
agate, tree moss
agate, wax
agate, wood
age
age dating
age hardenable alloy
age hardening
ageing
agent
agent diluting
agent, complexing
kyp ící p ísada
provzdušn ní, prosycení
emi itý aerogel
estetická funkce
ovliv ovat, p sobit, ú inkovat
napadené d evo
íbuznost, afinita
achát (odr da k emene)
achát muškový (dendritická odr. k .)
achát stromkový (odr da k emene)
brusírna achát
zboží achátové
zboží achátové
miska achátová
achát pruhovaný (odr da k emene)
achát kruhový (odr da k emene)
achát korálový (odr da k emene)
achát z íceninový (odr da k emene)
achát chalcedonový (odr da k emene)
achát krajinový (odr da k emene)
achát duhový (odr da k emene)
achát ke kový (odr da k emene)
achát voskový (cerachát, odr da k .)
achát d evitý (odr da k emene)
stá í, v k, životnost
ur ování stá í
vytvrzovatelná slitina
tvrzení stárnutím
stárnutí
prost edek, inidlo
edidlo
komplexotvorné inidlo (slou enina, která vytvá í
s ionty kov komplexní ionty)
disperga ní inidlo
emulgátor (látka používaná k vytvo ení stabilní
emulze)
chelátotvorné inidlo (organická slou enina schopná
vytvá et s iontem kovu chelát)
oxida ní inidlo (slou enina zp sobující oxidaci, p i
níž se sama redukuje)
povrchov aktivní inidlo, tenzid
smá edlo; látka snižující povrchové nap tí kapaliny,
zp sobující její snazší rozprost ení na povrchu pevné
látky
agent, dispersing
agent, emulsifying
agent, chelating
agent, oxidizing
agent, surface active
agent, wetting
agitate
Agnus Dei
agora
agriculture, and soil acidity
achieve
aid
aim
air
air abrasive techniques
míchat, t epat
Beránek Boží, symbol Kristovy ob ti
nám stí (antické ecko)
zem lství a kyselost p dy
dosáhnout
pom cka
cílit, mí it
vzduch
vzduchové brousící techniky
7
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
air agitation
air belt
air blast
air box
air condition
air furnaces
air pollution
air rammer
air tight
airbrush, spray gun
air-setting binder
aisle
alabaster
albite
alcalinity
alcohol
aldehyde
alembic
alexandrite
align, to
alignement
alignment
aliphatic
alizarin blue (braun, gelb, red)
alizarin purple
alizarine dye
alkali
alkali hydroxide
alkali-metals
alkaline cleaning
alkaline earth
alkaline lye
alkalinity
alkalinity, basicity
alkali-soluble
alkyd oil
all metal
allegory
allegory of the church
alligatoring
allotropic
allow
allow for
allowance
alloy
alloy cast iron
alloy gold
alloy precious metal
alloy steel
alloy, bronze casting
alloy, nickel copper
alloying constituent
alloying constituent
míchání vzduchem
okružní vedení vzduchu
proud vzduchu, dmychadlo
okružní vedení proudu vzduchu
klimatizace
náv trné pece
zne išt ní ovzduší
pneumatická p chova ka
vzduchot sný
rozprašova , st íkací pistole
pojivo tvrdnoucí za studena
bo ní lo
alabastr, jemnozrnný sádrovec
albit
alkalita
líh, alkohol
aldehyd
alembik, destila ní p ístroj
alexandrit (odr da chrysoberylu)
vyrovnat, vy ídit
stavební ára (vymezení zástavby)
vyrovnání, vy ízení
alifatický, mastný
alizarinová mod (hn ,žlu erve )
galein
alizarinové barvivo
chemická zásada, alkálie, hydroxyd
hydroxid alkalický
alkalické kovy
alkalické išt ní ( iš. alkal. roztoky)
alkalické zeminy
alkalický louh(y)
alkali nost
alkalita
alkalicky rozpustný
alkydovaný olej
celokovový
alegorie, perzonifikace, znázorn ní
alegorie církve
hluboké popraskání nát ru
alotropický
dovolit, nechat,
brát v úvahu, pamatovat na
ípustná odchylka
slitina kov
legovaná litina
slitina zlatá
slitina drahých kov
ocel legovaná
slitina sp že, bronzová
slitina niklo m ná
složka slitiny
slitinový prvek
8
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
almandine violet – red garnet
alpaca
altar
altar - portable
altar - predela
altar - reliquary
altar - retable, redos
altar - tabernacle
almandin granát, ervenofialový
alpaka
oltá
oltá p enosný
oltá ní stupe na mense, pod retáblem
relikviá v podstavci oltá e
retábl, st na oltá e (obrazy, sochy)
sk ka pro posv cené hostie a monstranci na oltá ní
desce – mense
oltá stolní
oltá ní zvonky
oltá ní svícen
oltá ní k íž
oltá ní k íž
oltá ní nábytek
oltá hlavní
oltá ní svícen
ná iní oltá ní
oltá k ídlový
oltá ní kazatelna
oltá blokový
oltá pevný
oltá k ídlový
oltá sk ový
oltá ní deska, mensa
oltá ní nástavec
oltá sarkofágový
oltá ní sk
oltá vedlejší
oltá ní podstavec
nit (se), upravovat
zm na
epracovávání (klenotu)
st ídavý, m nivý
st ídání vrstev (barevných kamen )
st ídavé namáhání
st ídání podpor
kamenec, vodnatý podvojný síran
in ní k ží kamencem
oxid hlinitý
hlinitan
hliník (Aluminium)
hliníková slitina, slitina hliníku
hliníková mosaz
hliníkový bronz
bronz hliníkový
karbid hliníku
uhli itan hlinitý
hliníkový odlitek, lití hliníku
el. usm ova s hliníkovými lánky
hliníková vrstva, hliníkový povlak
hliníkování (ponorem)
hliníkový vodi
altar - tabular
altar bell
altar candelabrum
altar cross
altar crusifix
altar furniture
altar high
altar chalice
altar plate
altar winged -piece, triptych
altar with pulpit
altar, block
altar, fixed
altar, folding
altar, chest
altar, mensa
altar, pinnacle decoration
altar, sarcophagus
altar, shrine
altar, side
altar, stipes
alter
alteration
alteration (of a jewel)
alternate
alternating bands
alternating stress
alternating supports
alum
alum tanning
alumin(i)um oxide
aluminate
aluminium (Al)
aluminium alloy
aluminium brass
aluminium bronze
aluminium bronze
aluminium carbide
aluminium carbonate
aluminium casting
aluminium cell rectifier
aluminium coat
aluminium coating
aluminium conductor
9
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
aluminium dust
aluminium foil
aluminium hydroxide
aluminium or its alloys anodizing /anodic oxidation
aluminium ore
aluminium oxide
aluminium pressure die casting
aluminium sheet
aluminium silicate
aluminium strip
aluminium works
aluminium-base alloy
aluminize
aluminothermic method
amalgam
amalgamation
amalgamation coating
amalgamation pan
amazonite green felspar
amber
amber mouth-piece
amber oil
amber varnish
amber, bastard
amber, bony
amber, east prussian
amber, real
ambient
ambient temperature
ambiguity
ambo
ambo (pult tení kázání)
ambulatory
amend
americium – Am
amethyet Bahia
amethyst
amethyst hair
amethyst Madagascar
amethyst Siberian
amethyst, Uruguayan
amine
amine acid
amino acid
ammonia
ammoniacal copper oxide
ammonium
ammonium copper sulfate hydrate
ammonium hydroxide
ammonium hydroxide
ammonium chloride
ammonium tricitrate
amoretto
hliníkový prášek
hliníková fólie
hydroxid hlinitý
anodická oxidace hliníku nebo jeho slitin
hliníková ruda
oxid hlinitý
lití hliníku pod tlakem
tenký hliníkový plech
emi itan hlinitý
hliníkový pás plechu
hliníkárna, hliníková hu
hliníková slitina
hliníkovat
aluminotermické metoda
amalgám
amalgamace, amalgama ní pochod
pokovování amalgamem
amalgama ní pánev, amalgamátor
amazonit (zelený živec)
jantar (miner.)
jantarová špi ka
jantarový olej
jantarový lak
jantar kalný
jantar nepr hledný
jantar pruský, polský
jantar p irozený
okolní, obklopující
teplota okolí (pokojová)
dvojsmyslnost, dvojzna nost
ambóna ( tená ský pul v chrámu)
ambo
chórový ochoz
doplnit, pozm nit
americium
ametyst bahijský (brazil. emen)
ametyst (fialová odr da k emene)
ametyst vláskový (odr da k emene)
ametyst madagaskarský (odr da k .)
ametyst sibi ský (namodralá odr. k .)
ametyst uruguayský (odr da k emene)
amin
aminokyselina
aminokyselina
pavek, amoniak
oxid m natý amoniakální
amonium
hydrát síranu amonno m natého
hydroxid amonný
hydroxid amonný
chlorid amonný
tricitrát amonný
amorek (architektonická plastika)
10
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
amount
amount to
ampere
amphiprostyle
množství
obnášet, rovnat se, init
ampér
amfiprostylos (antický chrám se sloupovou p edsíní
a sloup. zadní síní)
amfiteátr, divadlo
amulet
ocen ní náhradního materiálu
analyzovat, rozebrat
nerozebratelný
analýza, rozbor
analytický
klatba
edek
starý, starodávný
andalusit
andradit
and l
strážní and l
úhel, roh, kout, p ná chodba
ocelový úhelník
ení úhl , úhlová míra
úhel ost í
úhel odrazu
úhel lomu
úhel kužele, úhel úkosu
zorný úhel
ivolaký, klikatý
ostrohranná zrna
klikatost, hranatost
zalomení
anhydrid
bezvodý
anilin
zví ecí ornament
záv sný k íž
etízek na kotník
orleánová oranž
žíhat
ztráta žíháním
ro ní, každoro ní, výro ní
výro ní trh
kruhový
prstenec (na d íku, p. román., r. gotic.)
anoda (elektroda, na níž p evládá anodická reakce)
anodové rozpoušt ní (elektrochemické rozpoušt ní
kovu anody v elektrolytickém lánku)
anodická ú innost, anodová ú in.
anodový film (vn jší vrstva anody tvo ená
zplodinami oxidace nebo reakce kovu anody)
pomocná anoda
inertní anoda (nerozpustná anoda)
amphitheatre
amulet
an evaluation of substitute materials
analyse
analyseless
analysis
analytical
anathema
ancestor
ancient
andalusite
andradite
angel
angel guardian
angle
angle iron
angle measuring
angle of keeness
angle of reflection
angle of refraction
angle of taper
angle of view
angular
angular grains
angularity
angulation
anhydride
anhydrous
aniline
animal ornament
ankh cross
anklet
annatto orange
anneal
annealing loss
annual
annual fair
annular
annulet, shaft-ring
anode
anode corrosion
anode efficiency
anode film
anode, auxiliary
anode, inert
11
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
anode, insoluble
nerozpustná anoda (anoda, která p i elektrolyse
neuvol uje ionty kovu do elektrolytu)
anodické išt ní (elektrolytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako anoda)
anodické ízení (omezení korozní rychlosti rychlostí
anodické reakce)
anodická oxidace (elektrolytická oxidace, p i níž se
povrchová vrstva kovu m ní na povlak, který má
ochranné, dekorativní nebo funk ní vlastnosti)
anodic cleaning
anodic control
anodic oxidation
anodic oxidation coating
anodický oxidový povlak (povlak vytvo ený konverzí
povrchu kovu procesem elektrolytické oxidace)
anodic oxidation coating, sealing of
anodic oxide coating
anodic partial current
ut ování anodic. oxidových povlak
anodický oxidový povlak
anodický díl í proud (sou et všech proud
odpovídající anodickým elektrochemickým reakcím
na elektrod )
anodic protection
anodická ochrana (elektrochemická ochrana
zvýšením korozního potenciálu na hodnotu, která
odpovídá pasivnímu stavu)
anodic reaction
anodická reakce (elektrodová reakce, p i které
dochází k p enosu kladného náboje z elektronového
vodi e do elektrolytu)
anodising, color
barevná anodická oxidace (ur itých slitin hliníku
pomocí vhodných elektrolyt /obvykle na bázi
organických kyselin/, b hem které vznikají barevné
anodické oxidové povlaky)
anolyte
anolyt (elektrolyt na anodové stran diafragmy
leného lánku)
antependium (oltá )
antonit
antracenová mod (hn , žlu )
antracit
nema kavá úprava
proti molový prost edek
protiskluzová úprava
antibiotikum
antimon
antimon
rum lka antimonová
loba antimonová
starov ký, antický, starožitný
jednostranná ažura
ná iní st íbrné starožitné
starožitnosti
antlerit
kovadlina
apatit
otvor, št rbina
vrchol
apokryf
apoštol
apoštolský svícen
antependium
anthonyite
anthracene blue (braun, gelb)
anthracite
anti creasing finishing
anti moth product
anti slip finish
antibiotic
antimony
antimony – Sb
antimony orange
antimony oxide, antimony white
antique
antique hemstich
antique silver(ware)
antiquities works of art
antleritc
anvil
apatite
aperture
apex
apocrypha
apostle
apostle lamp
12
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
apostle medal
apostolic
apotrophaic image
apotrophaic sculptere
apoštolská medaile
apoštolský
ochranná hlava (k odvrácení zla - románské um ní)
apotropejská plastika (v román. kost. démonická
zví ata, tvá e zk ivené v grimasu, propletené
ornamenty aj.)
apparatus
apparent
apparent density
appear
appearance
append
appendage
appliance
application
application for a concession
application for admission
applied art
applique
apply
apply heat
apply heat
apply to
apply, to
appreciable
apprentice /eprentis/
approach
appropriate
appropriation
approximately
apron
apse
apse, main
apse, supsidiary
apt (to)
apyrite
aqua regia (fortis)
aquadag
aquadag coating
aquaduct
aquamarine (light blue beryl)
Aquarius
aquatint
aquation
aqueous corrosion
aqueous environments
aqueous process
aqueous reprocessing technique
aqueous route
aqueous solution
aqueous vapour
aqueous, diluted
aquifuge
ístroj, aparatura
patrný, z ejmý, zdánlivý
sypká hustota
objevovat se, zdát se, jevit se
objevení se, vn jšek, vzhled
iv sit, p ipojit
ív sek
za ízení, pom cka, p ístroj
použití, aplikace, nanášení, užití
žádost o koncesi
ihláška
užité um ní
aplikace
užít, používat, p iložit
dodávat teplo, zah ívat
dodávat teplo
týkat se, vztahovat se, platit o n em
použíti, aplikovati
pozoruhodný, patrný, znatelný
ístup, p iblížit se
vhodný, p im ený, odpovídající
ivlastn ní, rezervování, vyhrazení
ibližn
zást ra
apsida
apsida hlavní
apsida vedlejší
vhodný, náchylný
apyrit (broskvov r žový turmalín)
lu avka královská
akvadag – (koloidní emulze grafitu s vodou)
akvadagový povlak, povlak koloidního grafitu
ímský vodovod (obloukový most)
modravec-akvamarin (sv te modrá odr da berylu)
vodná
akvatinta
hydratace
koroze vlivem vody
vodné prost edí
vodný proces
fyz. p epracování na mokré cest
fyz. mokrá cesta
vodný roztok
vodní pára
vodní, vodný, vodnatý, hydrata ní
nerozpustná vrstva (hornina)
13
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
arabesque
Arabic figures
arabic gum
aragonite
arbitrary
arc
arc welding
arcade
arabeska, stylizovaný úponový ornament ( ecký)
arabské íslice
arabská guma
aragonit
libovolný, jakýkoli
geometrický oblouk
obloukové sva ování
arkáda, pr žná ada oblouk na pilí ích nebo
sloupech
slepá arkáda
trpasli í arkáda
rozsah, oblast, vzdálenost
areometr (hustom r)
argon
argumentovat, hádat se, debatovat
oblouk v architektu e
podkovovitý, maurský oblouk
oslí h bet
tudorský oblouk
archand l
arcibiskup
lomený, klenutý
oblou kový vlys (rom. a got. ornam.)
archeologický
architekt
architektura
aridní prost edí
znamení berana
vzniknout, stát se, vyskytnout se
paže
um lecký sleva
délka paže
podpažní jamka
pr ramek
znalec erb , heraldik
brn ní
op rka
znak, erb
znak rodinný
, aroma
vonný, aromatický
uspo ádat, sestavit
uspo ádání, úmluva
barevnost
dosáhnout eho, dosp t k
šíp, šipka
šipky
arsen
oxid arzeni ný, v roztocích k bronzování
slitiny arzenum lecké emeslo
výstava um lecká
um ní babylonsko-assyrské
arcade, blind
arcade, dwarf
area, region, range
areometer
argon – Ar
argue
arch
arch, horseshoe
arch, ogee
arch, Tudor
archangel
archbishop
arched
arched moulding, blank arches
archeological
architect
architecture
arid environments
Aries
arise
arm
arm founder
arm lenght
arm pit
armhole, armscye
armorist
armour, harness
armrest
arms (coats of arms)
arms family
aroma
aromatic
arrange
arrangement
arrangment of color
arrive at
arrow
arrowheads
arsenic – As
arsenic oxide, in bronzing solutions
arsenic-copper alloys
art – handcraft
art exhibition
art, Babylonian Assyrian
14
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
art, carving
art, Cristian
art, embossing
art, engraving
art, fine arts
art, goldsmit‘s
art, Chinese
art, Indian
art, Islam
art, Japanese
art, oriental
art, phoenician
art, primitive
art, profane (lay art)
art, Syrian
artefact
article
artifical stone
artificial
artificial ageing
artificial fur
artificial leather
artificial patination
artificial patination formulae
artificial weathering
artificial, man-made, synthetic
artisan, craftsman
artist
artist creator, composer
artist painter, sculptor
artistic
artistic product
artistic work
artless
arts subjects
artsmith
asbestos
ascend
ascribe, to; attribute
aseptic(al)
ash
ashlar
aside from
asp
assay
assay master
assay office
assemble, to
assembly
assess, to
assessing lead sculpture
assessing the problem
assistant
um ní ezbá ské
um ní k es anské
um ní plastické, reliéfní
um ní rytecké (glyptika)
um ní, výtvarné um ní
um ní zlatnické
um ní ínské
um ní indické
um ní islámské
um ní japonské
um ní orientální
um ní fénické
um ní p vodní
um ní sv tské
um ní syrské
artefakt
lánek, druh zboží, výrobek, tovar
um lý kámen
um lý, náhražkový
um lé stárnutí
um lá kožešina
um lá k že, koženka
um lé patinování
um lé prost edky v patinování
um lé stárnutí p sobením pov trnotníchvliv
um lý
emeslník
um lec, mistr, artista
tv rce, skladatel
malí , socha
um lecký
um lecká výroba
um lecké dílo
prostý, nekultivovaný, neum lý
spole enské v dy
um lecký ková
azbest
stoupati, vystoupiti
vlastnost
sterilní, aseptický
jasan, popel
kvádr, kvádrové zdivo, fasádní tesaný kámen
nehled na, mimo
aspis, zmije pod Kristovýma nohama symbol h ích
zkouška ryzosti
mistr zkušební
ad zkušební
spojovat, smontovat, sestavovat
sestavení, montáž
posoudit, oce ovat, ohodnotit, odhad
vyhodnocení olov né sochy
stanovení problému
pomocník, asistent
15
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
assistant-professor
associate-profesor
assortment
assymetry
astatine – At
asymmetry
atacamite
Atlante, telamon
atmosphere
atmospheric conditions
atmospheric corrosion
odborný asistent
docent
výb r, sortiment, kolekce
nesoum rnost
astat
nesoum rnost
atakamit
atlant (silná muž. postava-sloup)
klima, atmosféra
klimatické pom ry
atmosférická koroze (koroze v korozním prost edí
zemské atmosféry p i teplot okolí)
atmosférické koncentrace plyn
zne išt ní atmosféry
atmosférický nálitek
atom
atomový
atomové íslo
atrament
napadení, rozrušení, napadat
napadení z uvol ování volného vápence v
Portlandském cementu
ipojit, p ipevnit
ilitá zkušební ty
upevn ní
dosáhnout
pokus; pokusit se (o)
navšt vovat (školu)
zmenšit
zten ení, zmenšení
atika (nízká ze nad hlav. ímsou – asto zdobena
figurálními sochami)
atikové patro (nízké podlaží nad hlavní ímsou)
itažlivý
symbol, znak
vedlejší prvky
zvýšit, zv tšit
klasická doba 18. století
boltcová ornamentika (nizoz. n mecký manýrismus)
austenit
austenitický
austenitická litina
austenitické oceli
pravý, autentický
pravost, spolehlivost, platnost
ov ovací zkouška
autokatalytické pokovování (vylu ování kovového
povlaku ízenou chemickou redukcí, která je
katalyzována vylu ovaným kovem nebo slitinou)
atmospheric gas concentrations
atmospheric pollution
atmospheric riser
atom
atomic
atomic number
atramentum
attack
attack from the free lime in Portland cement
attach
attached test coupon
attachment
attain
attempt
attend
attenuate, to
attenuation
attic
attic storey
attractive
attribute
attributs
augment
Augustan age
auricular style
austenite
austenitic
austenitic cast iron
austenitic steels
authentic, genuide
authenticity
authenticity test
autocatalytic plating
automatization
auxiliary
automatizace
pomocný, dodate ný
16
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
auxiliary anode
pomocná anoda (p ídavná anoda p i elektrolytic.
vylu ování k dosažení požadovaného rozložení
tlouš ky povlaku)
auxiliary cathode
pomocná katoda (p ídavná katoda p i elektrolytickém
vylu ování umíst ná tak, aby svád la ást proudu
z pokovovaného p edm tu, který by jinak byl
vystaven p íliš vysoké hustot proudu)
auxiliary electrode
availability
available
avanturine
aventurine glass
average
avoid
award
axestone
axial
axis
azbestos
azurite
pomocná elektroda
použitelnost, dostupnost
použitelný, dostupný
avanturin (odr da k emene s pytnými místy)
aventurinové sklo
pr
rný, pr
rná hodnota
vyhnout se, rušit
ud lit
nefrit
osový, axiální
osa, osy
asbest
azurit
B
ba based on
back
back coupling
back letter
back stitch
back weave
back work
backed twill
backing sand
backround
bacteria
bacterial corrosion
být na em založen
rub, zadní strana
zp tná vazba
záru ní dopis
vyšívací zadní steh
základní textilní vazba
pomocné práce
zesílený kepr
výpl ová sm s
pozadí, p vod
bakterie
bakteriální koroze (mikrobiální koroze vyvolaná
inností baktérií)
odznak, znak
bakalá
bakalá um ní
bainit
návnada, navnadit
vypalování, sušení (v peci)
balzám
váhy, rovnováha, vyrovnávat, vážit
ídel setrva níku
baldachýn
baldachýn
závaží
balon, demižon
kulovitý
balzám
balustr
balustráda
badge
bachelor
bachelor of Arts
bainite
bait; to bait
baking
bal(sa)m
balance
balance staff
baldachin
baldachin
ballast
ballon
ball-shaped
balsam
baluster
balustrade
17
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
bamboo
band
bangle
banister
bank
banner
banner of the cross
houžev (d ev ná obru )
ohnout
náramek kruhový
zábradlí
skupina, ada (trubek)
korouhev, zástava
labarum, atribut vít zství vzk íš. Krista, praporec na
íži s dlouhou žerdí
est
titel
titelnice
tící budova – kaple
tít
páka
prut drahého kovu
barberinový extrakt
baryum
baryum
hydroxid barnatý
je men
baroko, barokní
barokní park
páskový barokní ornament
válec, sud, barel
ví ko pérovníku
hromadné elektrolytické pokovování
hromadný proces (mechanické, chemické nebo
elektrolytické úpravy hromadn vyráb ných
edm v rotující nádob )
baptism, christening
baptist
baptistery
baptistry
baptize
bar
bar (of prec. metal; ingot)
barberry extract
barium
barium – Ba
barium hydroxide
barley
baroque
baroque garden
baroque strapwork
barrel
barrel cover
barrel electroplating
barrel processing
barrier layer
bars
basalt
base
base metal
base moulding
basic
basic oxide
basilica
basin
basin(dish)
basis material
bariérová vrstva
íž
bazalt, edi
zásada, základ, podklad
neušlechtilý kov
soklová ímsa
základní, basický, zásaditý (chem.)
oxid zásadotvorný
bazilika
miska, umyvadlo, vodojem
misti ka
podkladový materiál (kov) – na n mž se vylu ují
nebo vytvá ejí povlaky
koš, košík
anodická oxidace v koších
košíká
koš s ev nou kostrou
košíká ství
lýko
stehovací steh
láze
míchání lázn
míchání lázn
hladina lázn
basket
basket anodizing
basket maker
basket with skelton of wood
basketry
bast
basting stitch, running stitch
bath
bath agitation
bath circulation
bath surface
18
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
bath voltage
batch
batik
batten
batteries, primitive wet-cell
battlement moulding, crenellation
bauding
Bavarian blue
bay
bayadere necklace
bead
bead blasting
beading
beaker
beaker (drinking vessel)
beakhead frieze
beam
beam current
beam deflection
beam of light
beam store
beam, ray
bearing
bearing cast iron
bearing metal
beat
beaten (metal)
beaten hand
bed
bedcovers
bedding
beech
beeswax
behaviour
behaviour of copper
belfry
belfry
bell
bell-flower
bellows
bell-ringer
bell-ringer
below
belt
belt polishing
belt separator of iron
belt shotblast machine
bend
bend test
bending press
bending strength
beneficial
bench
nap tí lázn
dávka, vsázka, várka
batika, batikovat, batiková tkanina
bidlen
akumulátory, primitivní mokrý lánek
vlys - ve tvaru cimbu í
pásové broušení
bavorská mod
klenební pole, travé
náhrdelník bajadér
korálek, nákružek, obruba, obroubit
tryskání sklen nými, kuli kami, balotinou
navlékání korálk , perel
kádinka
hodinový m stek pérovníku
vlys - s hlavami se zobákem
stropní trám, nosník
elektrický proud paprsk
odchýlení, vychýlení paprsk
široký sv telný svazek
po íta ová paprsková pam
sv telný paprsek
ložisko
antifrik ní litina
ložiskový kov, kompozice
bít, klepat, kovat, tepat
tepaný kov
tepaný ru
lože
povle ení
žkoviny
bukové d evo
elí vosk
chování
chování m di
zvonice
kampanila, zvonice
zvon
zvonek
chy
zvonit, zvoník
zvoník, zvonit
pod, dole, níže
pásek
pásové lešt ní
pásový odlu ova železa
pásový tryska
ohnout
zkouška ohybem
lis ohýbací
pevnost v ohybu
prosp šný, užite ný
pracovní st l
19
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
bench chair
bench-type shotblast plant
bentonite
bentonite moulding mixture
benzotriazole (BTA)
bere
berkelium – Bk
bernstein
beryl
beryl - amethyst basaltine
beryl golden
beryl rose
beryllium – Be
beryllium bronze
beryllium hydroxide
Bessemer converter
beval
beveled
beverage
bezel
bezel facet
pracovní židle
stolový tryska
bentonit
betonitová sm s
benztriazol
vrt
berkelium
jantar
beryl
basaltit (ametystový sv tle fialový beryl)
beryl zlatý
beryl r žový
beryllium
bronz beryliový
hydroxid berylnatý
bessemer v konvertor
úkos, zešikmení
zkosit, zešikmit
nealkoholický nápoj
bízo
st ední ty stranné facety ve vršku (v korun )
broušeného kamenu, mezi tabulkou a rundistou
kyselý uhli itan
vále kový vlys (románsko normanský ornament)
bimetalický lánek (korozní lánek, v mž jsou dv
elektrody tvo eny rozdílnými kovy)
bimetalická koroze (galvanická koroze, p i níž jsou
elektrody vytvo eny rozdílnými kovy)
složený ze dvou, binární
vázat, soudržnost
pojivo
tmel
pojivo, vázání, tmelení
tmely, pojiva
tmely obsahující sušící oleje
vázaný bod
pojivost
biologicky odbouratelný
biolog
biolit, tmavá slída
bipolární elektroda (vodi pono ený do elektrolytu
mezi anodu a katodu, ale nepropojený se zdrojem
proudu)
bicarbonate
billet
bimetallic cell
bimetallic corrosion
binary
bind, to; to cohere
binder
binder
binder, binding medium, vehicle
binders
binders containing drying oils
binding point
binding power
biodegradable
biologist
biotite
bipolar electrode
birch
bishop
bishop’s ring
bishop’s trone
bishopric
bismuth – Bi
bit
bite
bitter
bitumen
ezové d evo
biskup
prsten biskupský, pastý ský
biskupský stolec
biskupství
bismut
kousek, kus
leptat
ho ký, trpký
bitumen
20
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
black asem
black fuzzies
black liquor
black patinas
black, ivory
blackening, black finishing, black oxide
erný asem
erné chmý í
erný louh
erné patiny
erná, slonovina
ern ní (povrchová úprava kovu vytvo ená jeho
ponorem do roztavených oxidujících solí, do solných
roztok nebo do sm sí kyselých roztok )
blacking
blacking, black wash
blacksmith
blacksmith shop
blacksmith welding
blacksmith’s fire (hearth)
blacksmithing
blade
blanket
blanket stitch
blast
blast furnance
blast pipe
blastig, cut wire
ern ní
barvivo
ková
kovárna
sva ování v ohni, ková ské sva ování
ková ská výhe
ková ství, ru ní kování
epel, žiletka, lopatka (turbíny)
ikrývka, pokrývka, houmn
vyšívací, smikovací steh
proud vzduchu
vysoká pec, šachtová pec
trovod
tryskání sekaným drátem (tryskání krátkými
ásticemi drátu z železných nebo neželezných kov )
tryskání (pro išt ní, úb r, zpevn ní p.)
tryskání drtí (abrazivní tryskání malými
ostrohrannými ásticemi nepravidel- ného tvaru
z oceli nebo litiny)
blasting
blasting, grit
blasting, shot
blasting, wapour (wet abrasive)
blaze
bleach(ing) liquor, bleaching lye
bleach, to
bleaching
bleeding
blend
blessing
blind
blind arcade
blind feeder
blind niche
blind riser
blind stitch
blind tracery, blank tracery
blind triforium
blind wall, dead wall
blister; to blister
blistering
kuli kování (tryskání kovov. granulemi)
tryskání za mokra
plamen
lící louh
lit, bílit, odbarvit
lení
rozplynout, zmizení, krvácení
sm s, mísit se
požehnání
slepý
slepá arkáda
uzav ený nálitek
slepá nika
uzav ený nálitek
skrytý steh
slepá kružba
slepé triforium
slepé pr elí (p edsazený štít)
puchý , bublina, tvo it puchý e
puchý ování (proces, jehož výsledkem jsou viditelné
vypouklé vady na povrchu p edm tu, které vznikly
místní ztrátou soudržnosti pod povrchem)
block
blood
bloom
bloomery furnace
kvádr, kvádrové zdivo, fasádní tesaný kámen
krev, krevní
kv t, pel, vykvétání soli na povrchu
železá ská pec
21
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
blooming, blushing
blouse
bloving a core
blow
blower
blowers
blowhole
blowing
blowing of the mould
blown core
blue stone
blue white diamond
blueing
povrchová tvorba závoj – vykvétání
bl za
foukání jádra
úder, foukat, dmýchat
dmýchací za ízení
dmychadla
bublina
dmýchání, foukání
ofukování formy
foukané jádro
modrá skalice
namodralý diamant
mod ení (vytvá ení velmi tenké oxidové vrstvy na
oceli oh evem na vzduchu nebo ponorem do
oxida ního roztoku)
blueprint
blueprinting
blunt
board, plank
boast
bobbin
bobbing
bodice
boil
boil dry
boil off
boiled hemp-seed
boiled linseed oil
boiled oil
boiled oil paint
boiling point
boiling temperature
bole
bole ground
bolt
bond, bonding
bonding efficiency
bone
bone-black
boot
bootlace
borate
borax brush
border
border and shied
boric acid
bornite
boron – B
boss, keystone
bottle
bottom
bottom gate
bottom plate
modrotisk
modrotisk proces
tupý, otupit
deska, fošna
otesaný kámen
cívka, pali ka
mechanické lešt ní
živ tek, lajbl, šn rova ka, korzet, kordule
var, va ení, bubliny
vypa it se
odpa ovat se
konopná fermež
ln noolejová fermež
fermež
fermežová barva, nát rová barva z ln ného oleje
bod varu
teplota varu
ev ný kmen, pe
bolusový podklad
šroub, sešroubovat
vazba, pojivo, spojení, tmel
pojivost
kost
kostní er
bota, vysoké boty
šn rovací tkani ka
boritan
št te ek na borax
obruba, lem, hranice
obruba a štít
kyselina boritá
bornit
bor
svorník
láhev
dno
spodní vtok
základní deska
22
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
bottom pouring
bottom pouring ladle stopper ladle
bottom view
boulder
bouleuterion
bound
boundary
bow
bow necklace
bow shaped
bow tie
bowl
bowl furnaces
box moulding
box spanner
boxless moulding
bozzetto
brabantine rose (diamond step cut)
brace; to brace
bracelet
bracelet - friendship bangle
bracelet - slave bangle
bracelet (anklet)
bracelet algerian
bracelet briliant
bracelet mandrel
bracelet milanese (wrought chain)
bracelet snap
bracelet, cord
bracelet, expanding
bracelet, gold
bracelet, chain
bracelet, link watch
bracelet, metal
bracelet, snake
bracket
lití spodem
pánev se zátkou (se spodní výpustí)
pohled na dno
balvan
radnice, shromaždišt (antic. ecko)
vázaný
hranice, mez
smy ka, mašle
náhrdelník obloukový
obloukovitý
motýlek, vázanka
miska
výh ové pece
formování do formovacích rám
nástr ný klí
bezrámové formování
návrh plastiky
že, stup ovitý diamantový výbrus
vzp ra, výztuha, vyztužit
náramek
náramek p átelský
náramek indický, bangle
náramek (na nohy)
náramek alžírský
náramek brilantový
vále ek náramkový
náramek z etízkového pletiva
záv r náramkový
náramek š rkový
náramek roztahovací
náramek zlatý
náramek etízkový
náramek lánkovaný
náramek kovový
náramek hadovitý
záv rník (konzola zdobená ornamenty nebo
groteskními figurami)
konsolový pískomet
cop, pletenec vlas , stužka,splétat
pomlázka
tev, p ípojka, obor, odv tví
rameno svícnu
mosaz
mosazná slitina
pánvové ložisko
mosazný odlitek, lití mosazi
svitek mosazného plechu
opalování mosazi
slévárna mosazi
lití mosazi do kovových forem
mosazní štítek, mosazit, pokovovat mosazí
plátování mosazí, mosazení
odlévání mosazi pod tlakem
bracket-type sand slinger
braid
braide willow rods
branch
branch of candelabrum
brass
brass alloy
brass bearing
brass casting
brass coll
brass dipping
brass foundry
brass gravity die casting
brass plate
brass plating
brass pressure die casting
23
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
brass sheet
brass solder
brass strip
brass tube
brass works
brassil
brassmaking
brassy
braze
brazilwood
brazing
brazing alloy
brazing brass
brazing flux
brazing lamp
brazing mixture
brazing pájení
brazing rod
brazing solder
brazing spelter
brazing torch
break up
breakdown voltage
breath ability
breathable
brick
brick building
brick gothic
brick, porous
bright
bright annealed plate
bright anodizing
bright border
bright dip
bright dipping
bright electroplating
bright elektroplating range
mosazný plech
mosazné pájka
mosazný pás
mosazná trubka
slévárna mosazi, mosazná hu
pyrit, uhlí s pyritem
výroba mosazi
mosazný
spájet natvrdo
brazilské d evo
pájení, pájení natvrdo
slitina na tvrdé pájky
pájecí mosaz, mosazná pájka
tavidlo k pájení (na tvrdo)
pájecí lampa
pájkovací sm s
natvrdo
pájkovací ty inka
pájka (tvrdá)
tvrdá pájka (se zinkem)
pájecí ho ák
rozpadat se, rozkládat se
pr razné nap tí
prodyšnost
prodyšný
cihla
cihlová stavba
cihlová gotika
cihla t íslová (lehká, na klenby v gotice)
lesklý, t pytný, jasný
leskle žíhaný plech
lesklá anodická oxidace
sv tlá obruba
leštící koupel (na kovy)
chemické lešt ní
lesklé elektrolytické pokovování
rozmezí proud lesklého elektrolytického
pokovování
lesklá povrchová úprava
lešt ní
sv tlý lom
lesklé zlato
lesklé kalení
hutnicky zá ivá t eš ov - ervená barva (p i 1000°C)
hutnicky zá ivá oranžová (p i 1200°C)
lesklé pokovování
leštit, vyleštit, osv tlovat
leskutvorná p ísada
natavení (roztavení elektrolyticky vylou eného
povlaku následované jeho ztuhnutím) (povlaky cínu,
cín-olova)
bright finish
bright finishing
bright fracture
bright gold
bright hardening
bright cherry red colour
bright orange
bright plating
brighten
brightener
brightening, flow
brightening, chemical
brightness
chemické lešt ní
lesk
24
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
briliant ring
brilliancy
brilliant
brilliant (diamond cut)
brilliant gange
brilliant metal polishing apparatus
Brinell hardness test
bristle
Brittany
brittle
brittle failure
brittle point
brittle silver ore
brittleness
brochantite
broken
broken core
broken mould
bromide
bromine – Br
bromonitrobenzene
bronze
Bronze Age
bronze casting
bronze disease
bronze patinas
bronzing
brooch
brooch accessories
brush
brush drawing
brush elektroplating
prsten brilantový
brilantnost, lesk, jasnost, t pyt
diamant, bodové písmo
diamant brilantového výbrusu
míra na brilanty
ístroj k lešt ní
zkouška tvrdosti podle Brinella
št tina
Breta
ehký, lámavý, drobivý
ehký lom
bod k ehnutí – lámavosti
minerál stefanit, st íbrná ruda
ehkost
brochantit
prolomený
rozbité jádro
rozbitá forma
bromid
brom
bromonitrobenzen
bronz
doba bronzová
odlévání z bronzu (soch)
nemoc bronz
bronzové patiny
patinování (m di, slitin m di)
brož
spinadlo brože
št tec, št tka, kartá
kresba št tcem
tamponové elektrolytické pokovování (zp sob
elektrolytického vylu ování, p i n mž je elektrolyt
obsažen ve št tci nebo tamponu spojeném s anodou)
brush polishing (elektrolytic)
brush stroke
brushability
brushing
bruting (of diamond)
bruting hand (of diamond)
bubble
buckle
bud
buff
buffer
tamponové elektrolytické lešt ní
vedení št tce
roztíratelnost
natírání, nanášení št tcem, kartá ování
stírání diamantu p ed broušením
ru ní stírání diamantu p ed brouš.
bublat, bublina, vodováha
ezka
klí it, o kovat
kotou na lešt ní
pufr, tlumivý roztok (látka, která v roztoku brání
zm nám pH)
broušení (lešt ní) m kkými kotou i
pánev pojízdná
stavební kámen
nár st (anodicky oxidovaného povrchu)
ba ka, žárovka
vlašská helmice (p ed cibulov. st echou)
buffing
buggy ladle
building stone
build-up (of an anodized surface)
bulb
bulbous cupole
25
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
bulge
bulge; to bulge
bulk
bull’s eye pans
vypouklina, vypuklina, vyboulení, vydutí, oblina
výkroj, zá ez; vykrojit, za íznout
velké množství
sklen ný ter ík (nazelenalé kruh. sklo zasazené do
olov. rámu /15.,16. stol.)
souprava frézek
frézka
poh ební prost edí
rýtko
rýtko špi até
rýtko usazovací
rýtko kulaté
rýtko na zasazování kamen
rýtko árkovací
ko enové d evo
pytlovina
ho et, pálit, spalovat
ho et
ho ák, kahan, žíhací pec
zape enina
spálení 1/(místní napadení hliníkového podkladu
zp sobené elektrickým pr razem v pr hu anodické
oxidace); 2/(vznik m kkého práškovitého povrchu
na oxidovém povlaku zp sobený místním p eh átím
v pr hu anodické oxidace)
bur set
bur, milling machine
burial environment
burin
burin pointed
burin, adjusting
burin, ball
burin, setting
burin, thread
burl
burlap
burn
burn
burner
burn-in
burning
burnish, to
burnisher
burnishing
burn-off
leštit (kov)
leštítko, hladítko
hlazení tlakem
spálení (neúmyslné odstran ní autokatalytického
povlaku z nevodivého podkladu p i následném
elektrolytickém pokovování v d sledku použití p íliš
velkého proudu nebo špatné kontaktní plochy)
burn-on
burnt deposit
ipe enina
spálený povlak (drsný nevhodný povlak vzniklý p i
íliš vysoké hustot proudu)
vratný písek
siena pálená
frézka
odstra ování ot epk
ípojnice (tuhý p ívod proudu, nap . k anodovým
nebo katodovým ty ím)
zavád cí pouzdro
bysta
máslo
knoflík
knoflíková dírka
zapíná ek, há ek k zapínání
op rný systém, op rný pilí
op rný oblouk
kupující
byzantské um ní
byzantská íše
burnt sand
burnt sienna
burr
burring
busbar
bush
bust
butter
button
button hole
button hook
buttress
buttress flying
buyer
Byzantine art
Byzantine empire
26
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
C
cabachon (roundish cut)
cabinet
cabinet conditioner
cabinet drier
cabinet making
cabinetmaker
cable
cable moulding
cable moulding
cadmium – Cd
cadmium orange
cadmium oxide
cadmium red (yellow)
caesium – Cs
cacholong (dull opal)
calamine
calcite
calcium
calcium – Ca
calcium (mon)oxide
calcium aluminate
calcium carbide
calcium carbonate
calcium cyanamide
calcium hydroxide
calcium hydroxide
calcium chloride
calcium lime
calcium monoxide
calcium silicate
calcium sulphate
calcium sulphide
calcium sulphite
calcium superphosphate
calcography
calculating the charge
caledonite
calibrate
calibrated
calibrated burette
calibrated dial
calibrated glassware
calibrated graduation
calibrated lead
calibrated resistance
calibrated thermometer
calibration
calibration
calibration
calibration device
calibration point
kovec/kabašon (oblý výbrus)
kabinet, místnost, sk
enosná klimatiza ní jednotka
sk ová sušárna
truhlá ství
truhlá
kabel, lano
provazcový vlys
provazcový vlys (románský)
kadmium
oranž kadmiová
oxid kademnatý
kadmiová erve (žlu )
cesium
kašolong (bílý opál s ledvinitým povrchem)
kalamín, uhl itan zine natý
kalcit
vápník (Ca)
vápník
oxid vápenatý
hlinitan vápenatý
karbid vápníku
uhli itan vápenatý (CaCO3)
kyanamid vápenatý, dusíkaté vápno
hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), hašené vápno
hydroxid vápenatý
chlorid vápenatý (CaCl)
pálené vápno, oxid vápenatý
oxid vápenatý, nehašené vápno (CaO)
emi itan vápenatý
síran vápenatý (CaSO4)
sirník vápenatý
si itan vápenatý
superfosfát
ídová kresba
výpo et vsázky
kaledonit
cejchovat, ov ovat, kalibrovat
kalibrovaný, cejchovaný
kalibrovaná/p esná byreta
lený íselník
sklo s p esným objemem pro odm rnou analýzu
kalibrovaná stupnice, p esné objemové d lení
kalibrovaný vodi
cejchovaný odpor
cejchovaný teplom r
kalibrování, cejchování, za ízení
kalibrování, dobrušování
cejchování
cejchovací za ízení
kalibra ní bod
27
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
calibration test
californium – Cf
caliper
callow
calorific value
calorimeter
calvary
cambered
cambric
cameo (carved gem)
cames
campo santo
can
Cancer
candelabra
candelabrum, table
candle taper
candle taper
candle-stick
candle-stick
candle-stick
cane
canon
canonical
canonicals
canteen
canting arms
cantoned
cejcování, kalibra ní zkouška
kalifornium
posuvné m ítko
povrchová vrstva
výh evnost
kalorimetr
kalvárie
evýšená (klenba)
batist
kamej (plasticky ezaný a rytý kámen)
olov né pruty
campo santo, h bitov
plechovka, konzerva, konzervovat
rak
svícen ramenný
svícen stolní
sví ka
sví ka
svícen
svícen
svícen
tina cukrová
kanovník
v souladu s církevním právem, kanonický
ornát, liturgické oble ení
jídelna, menza
mluvící erby
kantované (pilí e nebo zdi, p ed jejichž okosenými
hranami jsou p edsazeny polosloupy nebo t tvrte ní
sloupy)
canvas
cap
capable
capacity
capillary
capital
capital
capital, doric
capital, ionic
Capricon
carat
carat punch
carbide
carbon
carbon – C
carbon black
carbon dioxide
carbon dioxide
carbon dioxide, (solid carbon dioxide)
carbon monoxide
carbon steel
carbon steel
carbon, isotope ratios
plátno malí ské
epec
schopný, talentovaný
rozsah
kapilára, vláse nice
velké písmo
hlavice sloupu
dórská hlavice sloupu
ionská hlavice sloupu
kozoroh
karat (24 karát =ryzost 1000/1000)
zna ka karátová
karbid
uhlík
uhlík
saze
kysli ník uhli itý
oxid uhli itý
oxid uhli itý (pevný)
oxid monoxide
uhlíková ocel
ocel uhlíková
uhlík, izotopové pom ry
28
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
carbonate
carbonate alkali
carbonate aluminium
carbonate ammonium
carbonate ammonium hydrogen
carbonate anhydrous sodium
carbonate calcium
carbonate calcium hydrogen
carbonate calcium magnesium
carbonate cobalt(II), cobaltous car.
carbonate cobalt(III), cobaltic car.
carbonate copper(II) hydroxide
carbonate copper(II), cupric carbonate
carbonate hydrogen
carbonate chromium(II), chromous car.
carbonate iron(II) hydrogen
carbonate iron(II), ferrous carbonate
carbonate iron(III), ferric carbonate
carbonate lead
carbonate lead(II) hydroxide
carbonate magnesium
carbonate magnesium hydrogen
carbonate magnesium hydroxide
carbonate manganese(II)
carbonate nickel
carbonate nickel hydroxide
carbonate potassium
carbonate potassium hydrogen
carbonate potassium-silver
carbonate precipitated calcium
carbonate silver
carbonate sodium
carbonate sodium hydrogen
carbonate sodium potassium
carbonate zinc
carbonate zinc trihydroxide
carbonates
carbonic anhydride
carbonization
carbonyl sulfide
carburized iron
carburizing
cardboard
cardinal
cardweaving
careful
carnauba wax
carneolin
carnival
carpenter
carpet
carpet backing, back finishing
carpet runner
uhli itan
uhli itan alkalický
uhli itan hlinitý
uhli itan amonný
kyselý uhli itan amonný
uhli itan sodný, bezvodý
uhli itan vápenatý
uhli itan vápenatý, kyselý
uhli itan vápenato-ho natý
uhli itan kobaltnatý
uhli itan kobaltitý
uhli itan m natý, zásaditý
uhli itan m natý
uhli itan – kyselý
uhli itan chromnatý
uhli itan železnatý, kyselý
uhli itan železnatý
uhli itan železitý
uhli itan olovnatý
uhli itan olovnatý, zásaditý
uhli itan ho natý
uhli itan ho natý, kyselý
uhli itan ho natý, zásaditý
uhli itan manganatý
uhli itan nikelnatý
uhli itan nikelnatý, zásaditý
uhli itan draselný
uhli itan draselný, kyselý
uhli itan st íbrno-draselný
uhli itan vápenatý, sražený
uhli itan st íbrný
uhli itan sodný
uhli itan sodný, kyselý
uhli itan sodno-draselný
uhli itan zine natý
uhli itan zine natý, zásaditý
uhli itany
kysli ník uhli itý
zuhel ování, koksování, karbonizace
sulfid karbonylu
uhlíkové železo
cementace
karton, lepenka
kardinal
tkaní na karti kách
pe livý, d kladný, opatrný
karnaubský vosk
karneol
masopust
tesa
koberec
rubová úprava koberc
houn
29
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
cartoon
cartouche
carve, to
carver
carver (of figures)
carving
caryatid
perovka, skica
okrasný rám
ezat, vy ezávat
ezbá
ezbá
vy ezávání, ezba
karyatida (ženská postava v dlouhém od vu jako
sloup, pilí – v antic. ecku)
kazein, sýrovina
kašmír
schránka
veronská žlu
kasiderit, cínovec
alba
lití, tavba, odlitek, odlévat
odlévat
litý hliník
litý beton
litá /surová m
vytla ování fólie (na chlazený válec)
litý et z
litina (šedá litina)
litina - vlastnosti a vývoj
výroba litiny
svá ení šedé litiny
litina, kujná ocel a ohe
litý kov
odlévání
ocelorytina, ocel na odlitky
ocel na odlitky
licí struktura
slévárenské sva ování
slévatelnost
ztekucená sm s
sléva , odlévací stroj (na sazbu)
odlitek
lití
lití, odlévání, odlitek
výlitek, odlitek
slitina slévárenská
licí cyklus
vady odlitk
licí za ízení
net snost odlitku
licí stroj
licí forma
lití, odlévání
licí postup
slévárenské vlastnosti
licí válec
zálitek (šev, h bet výlitku)
licí k ra
licí pnutí
casein
cashmere
casket
cassel’s yellow
cassiterite
cassock
cast
cast
cast aluminium
cast concrete
cast copper
cast film extrusion
cast chain
cast iron
cast iron - properties and development
cast iron production
cast iron welding
cast iron, wrought iron and fire
cast metal
cast moulding
cast steel
cast steel
cast structure
cast welding
castability
castable sand
caster
casting
casting
casting
casting
casting alloy
casting cykle
casting defect
casting equipment
casting leakage
casting machine
casting mould
casting operation
casting process
casting properties
casting roll
casting seam
casting skin
casting strains
30
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
casting unit
casting-on process
castle
castle
cast-on test bar
castor oil
cat’s eye
Catalan hearth
catalogue
catalysis
catalyst
catalyst
catalytic
catalyze
cathedra
cathedral
cathedral, minster
cathedral, minster
cathode
cathode efficiency
licí jednotka
odlávání metodou p elivu
hrad
hrad
ilitá zkušební ty
ricinový olej
ko í oko (odr da k emene)
katalánská výhe
katalog
katalýza
katalyzátor
katalyzátor
katalytický
katalyzovat
biskupský stolec
katedrála
katedrála, dóm
m boží
katoda (elektroda, na níž p evládá katodická reakce)
katodová ú innost (proudová ú innost ur itého
katodového d je)
jalová elektroda /katoda/(katoda používaná
k odstra ování nebo rozkladu ne istot
v pokovovacích elektrolytech)
cathode, dummy
cathodic cleanig
katodické išt ní (elektrolytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako katoda)
katodické ízení (omezení korozní rychlosti rychlostí
katodické reakce)
katodický díl í proud (sou et všech proud
odpovídající katodickým elektrochemickým reakcím
na elektrod )
cathodic control
cathodic partial current
cathodic protection
katodická ochrana (elektrochemická ochrana
snížením korozního potenciálu na hodnotu, p i které
se výrazn sníží korozní rychlost kovu)
cathodic reaction
katodická reakce (elektrodová reakce, p i které
dochází k p enosu záporného náboje z elektronového
vodi e do elektrolytu)
catholyte
katolyt (elektrolyt na katodové stran diafragmy
leného lánku)
kotel (nádoba)
ípady poruch a metody oprav
žíravý
žíravý roztok
draselný louh (roztok)
louh, louhovat
upozorn ní, opatrnost, obez etnost
kavita ní koroze (proces se spole ným p sobením
koroze a kavitace)
cedrové d evo
cedrová zele
strop
bu ka, nádoba, kom rka
cauldron
causes of failure and methods of repair
caustic
caustic liquor, alkali lye
caustic potash lye
caustic solution, lye
caution
cavitation corrosion
cedar
ceder green
ceiling
cell
31
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
cell, divided
lený lánek ( lánek s diafragmou nebo jiným
fyzikálním prost edkem odd lujícím anolyt od
katolytu)
cell, Haring-Blum
cell, Hull
cells
cells
cellulose
cellulose acetate
cellulose nitrate lacquers
cell-vaulting
cembra-pine
cement
cement
cement sand
cement sand core
cement, engraver’s
cement, mounter’s
cement, pearl
cementation
cementation furnaces
cementite
censer vase
centrally planned building
centrally planned building
centrifugal
centrifugal casting
centrifugal casting
centrifugal casting machine
centrifugal desintegrator cutter
centrifugal muller Speedmüleller
centrifugal separator of iron
ceramic mould
ceramics
cereal
cereal binder
cerium – Ce
cerium (III) hydroxide, cerium trihydroxide
cerium (IV) hydroxide, ceriumtrahydroxide
cerluelan blue
certificate
CFC – chlorofluorocarbon
ciborium
Cinquecento
circle
circular church
circular, oculus window
circulate
circumference
cire-perdue
cirum mixer
cistercian architekture
cities
Haringova-Blumova vani ka
Hullova vani ka
klauzura (mnišské cely)
klausura (církevní p edpis)
buni ina, celulóza
acetát celulózy
laky s nitrátem celulózy
sklípková klenba
limbové d evo
cement
tmel
cementová sm s
jádro z cementové sm si
tmel rytecký
tmel zasazova ský
tmel na perly
cementování
cementa ní pece
cementit
kadidelnice
centrální stavba
centrální kostel
odst edivý, centrifugální
odst edivé lití
odst edivé lití
odst edivý licí stroj
bubnový kyp písku
kyvadlový mísi
odst edivý odlu ova železa
keramická forma
keramika
obilnina, obilí, obilní
škrob
cer
hydroxid ceritý
hydroxid ceri itý
coelinová mod
vysv ení, potvrzení
chloro-fluorovodík
kalich na posv cené hostie
italské um ní 16. století
lek, kruh
centrální kostel
kruhové okno
obíhat, proudit
obvod, objem, rozsah
odlévání do ztracené formy
bubnový mísi
cisterciácká architektura
sta
32
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
citric acid
citrine (quartz)
clad, to
cladding
cladding
claim
clamping the moulding boxes
clarification
clasp
clasp
clasp belt
clasp costume
clasp hair
clasp jewel (gem)
class
classic
claw
claw (for setting)
claw diamond mining company
claw gem setting
claw gold (price) quotation
claw milgrain border
claw ring mount
clay
clay
clay bonded mixture
clay wash analysis
clay wash analysis apparatus
Clean Air Act
clean, to
cleaning
cleaning
cleaning and surface preparation
cleaning bronze
cleaning lead
cleaning spray
cleaning wadding
cleaning, acid
cleaning, alkaline
cleaning, anodic
kyselina citronová
citrin (žlutá odr da k emene)
oblékat, odívat
od v, oble ení
plátování
uplat ování
spíníní rám
išt ní, ení
spona
sponka
sponka na opasku
sponka šatní
sponka do vlas
spínací šperk
ída
klasický
obruba
obruba pro zasazení/krapnová
obruba pro zasazení diamantu
obruba pro zasazení drahokam
obruba zlatá
obruba zrnkovaná
obruba prstenová
jíl
jíl, hlína, kaolin
hlinitá sm s
stanovení odplavitelných látek
ístroj na stanovení odplavitelných látek
Zákon o istot ovzduší
istit, za iš ovat, hladit
išt ní
sm r štípatelnosti
íprava o iš ování povrchu
išt ní bronzu
išt ní olova
post ikové išt ní (post ikem ist. rozt.)
vata k išt ní
kyselé išt ní (kyselými roztoky)
alkalické išt ní (alkalic. roztoky)
anodické išt ní (elektrlytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako katoda)
katodické išt ní
dvoufázové išt ní ( išt ní roztoky složenými
z vrstvy rozpošt dla a z vodné vrstvy)
elektrolytické išt ní ( išt ní, p i n mž roztokem
prochází elektrický proud a išt ný p edm t je jednou
z elektrod)
cleaning, cathodic
cleaning, diphase
cleaning, electrolytic
cleaning, emulsion
emulzní išt ní ( išt ní emulzním prost edkem
složeným z organického rozpoušt dla, vodní fáze a
emulg. inidel)
cleaning, immersion (soak)
ponorové išt ní ( išt ní ponorem /obvykle do
alkalic. roztoku/bez použítí elektrického proudu)
33
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
cleaning, ultrasonic
išt ní ultrazvukem (ponorové išt ní podpo ené
ultrazvukovými vibracemi)
št pný, štípatelný
klérus, duchovenstvo
horní okenní st na
kolárek (na krku)
klip, klipsa
odst ihnout
hodiny
hodiny
hodinový m stek setrva níku
hodiny datumové, kalendá ní
sk na hodiny
výrobce velkých hodin
deska hodinového stroje
hodiny v žní
závaží hodinové
hodiny s budíkem
hodiny starožitné
hodiny kuka ky
hodiny elektrické
hodiny šachové
hodiny s hracím strojem
hodiny kostelní
hodiny p esýpací
ížové chodby, klášter
ížové chodby, klášter
blízko, t sn
složení formy
uzáv r, záv r
tkanina, látka
rozbor tkaniny
vratidlo na stavu
puntíkovaná látka
líc tkaniny
kostkovaná látka
zbožový válec, vratidlo
pláténko (krajká ství)
oble ení
kalný
zahalený
trs, chomá , shluk, svazek
karmazírování (vroubení st edního kamene drobnými
kameny)
spojka, svorka
CT sm s
sedat, srážet se, koagulovat
uhlí
kamenné uhlí
ernouhelná mou ka
svítiplyn
hrubý, neopracovaný, surový
nát r, povlak, pokovovat
cleavable
cleray, clerical
clerestory
clerical collar
clip
clip off
clock
clock
clock (of watch balance)
clock calendar
clock case
clock maker
clock plate
clock turret
clock weight
clock, alarm
clock, antique
clock, cuckoo
clock, electric
clock, chess timing
clock, chiming
clock, church
clock, sand
cloister
cloister
closely
closing the mould
closure
cloth
cloth analysis
cloth beam
cloth dotted
cloth face
cloth chequered
cloth roller
cloth stitch
clothing
cloudy
cloudy
cluster
cluster setting
clutch
CO2 moulding mixture
coagulate
coal
coal
coal dust
coal gas
coarse, rough
coat
34
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
coat lining
coat lining colour
coat of paint
coat of varnisch
coat pit
coated button
coated electrode
coated moulding mixture
coating
coating
coating mass
coating material
coating, composite
kabátová podšívka
krycí barva
nát r, vrstva nát ru
lakový nát r
vada nát ru
potažený knoflík
obalená – povle ená elektroda
obalená sm s
povlékání
poleva, nát r
plošná hmotnost povlaku
ná rová hmota
kompozitní povlak (povlak, obsahující sou asn
vylou ené kovové a nekovové áste ky)
dispersní povlak (povlak tvo ený ásticemi jednoho
materiálu obsaženými v m ížce jiného kovu nebo
nekovu)
coating, dispersion
coating, duplex
dvouvrstvý povlak – 1/(povlakový systém tvo ený
dv ma vrstvami téhož elektrolyticky naneseného
kovu s odlišnými vlastnostmi); 2/(kombinace dvou
vrstev r zných materiál pro zvýšení odolnosti proti
korozi)
coating, hot dip metal
žárové pokovování ponorem (pono ením p edm tu
do lázn roztaveného kovu)
mechanické nanášení povlaku (vytvá ení kovového
povlaku natla ením ástic kovového prášku na
vhodn upravené kovové podklady v rotujícím bubnu
pomocí vtla ovacího prost edku (nap . sklen ných
kuli ek) ve vhodném chemickém prost edí; p itom se
nepoužije elektrický proud ani teplo)
coating, mechanically applied
coating, microcracked chromium
mikrotrhlinkový chromový povlak (elektrolyticky
vylou ený povlak chromu se zám rn vytvo enými
mikrotrhlinkami)
coating, microporous chromium
coating, phosphate conversion
mikroporézní chromový povlak
fosfátový konverzní povlak (povlak vytvo ený
fosfátováním)
ut ování anodic. oxidových povlak
ut ování chromátového konverzního povlaku
nát ry, povlaky
erb, znak
kobalt
oxid kobaltnatý
oxid kobaltitý
hydroxid kobaltnatý
oxid kobalti itý
ocel kobaltová
hydroxid kobaltitý
kazeta, prvek kazetového stropu
souvislost, souviset
vazba, spojení, soudržnost
kohese
košenila
coating, sealing of anodic oxidation
coating, sealing of chromate conversion
coatings
coat-of-arms
cobalt – Co
cobalt (mon)oxide
cobalt (sesqui)oxide
cobalt dihydroxide, cobaltous hydroxide
cobalt dioxide
cobalt steel
cobalt trihydroxide, cobaltic hydroxide
coffer, lacunar
cohere
cohesion
cohesion
cochineal
35
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
coil anodizing
coin
coinade
coining
coke
coke
coke dust
coke oven
coke oven gas
coke-oven gas
cold chamber pressure die casting machine
cold repair techniques - castings
cold storage room
coldshut
coldshut
collaborate
collapsibility
collar
collect
college
collegiate church
collide
collier snap
collision
colloidal
colloidal graphite
colloidal hard soldering
colophony
color
coloration, coloring
colored glass
colored, polychrome
colorfast
coloring
kontinuální anodická oxidace
mince
ražba mincí
razidlo na mince
koks
koks
mletý koks
koksová pec
koksárenský plyn
koksárenský plyn
stroj na lití pod tlakem se studenou komorou
techniky oprav za studena - lití
chladírna
zavalenina
studený spoj
spolupracovat
rozpadavost
límec, líme ek, obojek
shromaž ovat, jímat
vysoká škola, fakulta
kolegiální kostel
srážet se, kolidovat
pružina záme ková k náhrdelníku
srážka, st etnutí
koloidní
koloidální grafit
koloidní tvrdé pájení
kalafuna
barva
vybarvení, zbarvení
barevné sklo
barevný
barevn stálý
dodate né zalešt ní (lehké kone né lešt ní m kkým
kotou em)
bezbarvý
vysoký(kolosální) ád /Palladi v
tolerance barvy
barvící prost edek
št tec na barvení
elektrolytické vybarvování
bezbarvý
prasklina
brok
sloup, kruhový pilí
pašijový sloup
hlavice sloupu
patka sloupu
ík sloupu
sloupková struktura
sloupková struktura
slu ování, spojování, slou enina
spojit
colorless
colossal order
colour tolerance /colour limits
colourant
colouring brush
colouring, electrolytic
colourless
colt crack
colt shot
column
column of flagellation
column, capital
column, plinth
column, shaft
columnar structure
columnar structure
combination
combine
36
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
combined carbon
combustibility
combustible
combustible pattern moulding
combustion
combustion gases
combustion zone
commercial solution
common causes of failure
communicating apsidal choirs
communion flagon
communion plate
compactability
compactibility test
compasses
compasses (pair of compasses)
compensated balance wheel
compensated pendulum
complete coverage of warp
complete, to; to perfect
completion
complex salt
vázaný uhlík
spalitelnost
ho lavý, ho lavina, spalitelný
formování na spalitelný model
ho ení, spalování
spaliny
spalovací pásmo
technický roztok
žné p iny poruch
propojené vedlejší chóry
ijímací džbán
ná iní k ijímání
zp chovatelnost
zkouška zp chovatelnosti
kružidlo
kružidlo
setrva ka kotvová
kyvadlo vte inové
úplné zakrytí osnovy
kompletovat, dokon ovat
dopln k, dopl ování
komplexní s l (slou enina dvou solí, které
v jednoduchém vzájemném pom ru vytvá ejí
krystalickou komplexní slou eninu)
compluvium
component
compose
composite casting
composite cetrifugal casting
composition
composition element
compoud
compound
compound pier
compounds
comprehensive
compress
compressed air sand-blaster
compressed air sand-blasting
compressibility
compressibility testing
compression strength
compression strength test
compression test
compressor
compulsory
computation
computer
concentrated flue gases
concentration cell
compluvium (otev ení antického atria)
složka, sou ást
skládat, tvo it
sdružené lití
sdružené odst edivé lití
kompozice
kompozi ní prvek
chemická slou enina
slou enina
svazkový pilí
sm si
obsáhlý, vy erpávající, úplný
stla ovat, lisovat
pneumatický tryska
pneumatické išt ní tryskáním písku
zp chovatelnost
zkouška zp chovatelnosti
pevnost v tlaku
zkouška pevnosti v tlaku
zkouška v tlaku
kompresor
povinný, na ízený
výpo et
po íta
koncentrované plyny v komínech
koncentra ní korozní lánek (korozní lánek, v mž
rozdíl potenciál vzniká v d sledku rozdílu
koncentrace agresivní složky(ek) v blízkosti elektrod
lánku)
37
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
concept
conceptual
concluding comments
concrete
concurrent
condensation
condensation corrosion
condense
condition
condition, state
conditioning
edstava
pojmový
záv re né poznámky
beton, konkrétní
soub žný, spole ný, shodný
zhušt ní, srážení, kondensace
zhuš ování koroze
kondensovat, zahuš ovat, srážet (plyny)
podmínka, stav
stav
kondicionování (vylu ování kov na nevodivé
podklady /p ípravné kroky k úprav povrchu do stavu
umož ujícího následné kroky)
conditions for applying paint to iron
conduct
conducting salt
podmínky pro užití nát ru na železo
vést, p ivád t
vodivostní s l (s l p idávaná k elektrolytu pro
zvýšení jeho konduktivity)
vodivý
vodivost
vodi
kužel
ud lit, prop it
zpov
zpov dnice
zpov dní tajemství
potvrdit, ov it
bi movat
tvar
zmatek, popletení
kké d evo jehli nan
napojit, spojovat, p ipojovat
spojka (krajká ství)
neúsp šné spojování
konelit
po sob jdoucí, nep etržitý
následek, d ležitost, význam
konzervatelnost
restaurování
kjonzerva ní ošet ení
restaurátor, konzervátor
vzít v úvahu, považovat za
posuzování, hodnocení
spo ívat v
hutnost
tuhost, hustota, konzistence
konzistometr
ukon ení, zakon ení, záv r, výsledek
konzola /ze zdi vystupující nosný lánek
anodická oxidace p i konstantním nap tí
složka
ídit, tvo it
rovnovážný diagram
stavební inženýrství
conductive
conductivity
conductor
cone
confer
confession
confessional
confessional secret
confirm
confirm
conformation
confusion
conifer, softwood
connect
connect, join
connection failure
connellite
consecutive
consequence
conservability
conservation
conservation treatments
conservator
consider
consideration
consist
consistence
consistency
consistometer
conslusion
console, corbel
constant voltage anodizing
constituent
constitute
constitutional diagram
constructional architekture
38
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
constructional steel
consumption
contact
contact plating
contain
contaminate
contamination
contemporary
content
contest
continuous
continuous casting
continuous lace
continuous mixer
continuous sand drier
continuous shotblast plant
continuous shot-blasting
contour
contour
contract
contract, to
contraction
contraction
contraction, shrinking
contradiction
contrapposto
contribute
contribution
control
control of pearls and precious stones
controllable
conventionalization
conventionalization
conversion coating
conversion treatment
ocel stavební
spot eba, ztráta
dotek, styk
kontaktní pokovování (galvanicky)
obsahovat, pojmout
zne istit
zne išt ní
soudobý
obsah, objem
sout ž
nep etržitý, spojitý, plynulý
plynulé lití
mnohopárová krajka
pr žný mísi
proudová sušárna
pr žný tryska
pr žné traskání
obrys, kontura, profil
obrys
stahovat (se), zúžit (se)
stahovat, smrš ovat
smrš ování
smrš ování, smršt ní
smršt ní, stažení, sražení
protiklad
kontrapost
isp t
ísp vek
ízení, ovládání, vedení, dozor
kontrola perel a drahokam
iditelný, ovladatelný, regulovatelný
stylizace
stylizace
konverzní povlak
vytvá ení konverzních povlak (chemické nebo
elektrochemické vytvá ení povlak , které jsou
slou eninou povrchového kovu)
convert
convert to
converter
conveyer
cooking
cooking liquor
cool
cooler
cooling
cooling
cooling curve
cooling curve
cooling drum
cooling gradient
cooling modulus
cooling rate
obrátit na víru
evád t, p epo ítávat, p em ovat
konvertor
transportér, b žící pás
konsování
louh varný
chlad, chladno, chladit, ochlazovat
chladi
chladnutí
chlazení
ivka chladnutí
ivka chladnutí
chladící buben
gradient chladnutí
modul chladnutí
rychlost chladnutí
39
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
cooling time
cooperation
coordinate pattern plate
coparcenary castle
cope
cope box
copper
copper – Cu
copper (Cu)
copper (I) acetate
copper (II) chloride
copper (ll) acetate
copper acetate
Copper Age
copper alloy
copper alloys
copper arsenite
copper as sheet roofing
copper blue
copper brazing
copper carbonates
copper citrate
copper coated
copper coated
copper compounds
copper emerald
copper engraving
copper extraction
copper formate(s)
copper gauze
copper glance
copper green
copper hydroxide(s)
copper chloride(s)
copper jacket
copper metallurgy
copper mica (green miner.)
copper nickel
copper nitrates
copper ore
copper orthoarsenite
copper oxalates
copper oxide, cupric oxide
copper phosphates
copper rayon
copper red
copper resinate(s)
copper roofing
copper rust
copper salts
copper sesquioxide
copper silicates
copper smeltery
doba chladnutí
spolupráce
sou adnicová modelová deska
rodový hrad
vršek formy
horní polovina formovacího rámu
(Cuprum - 29)
octan m ný
chlorid m natý
octan m natý
acetát(y) m di
doba m ná
slitina m di
slitiny m di
arsenitan m natý
jako pokrývání st ech plechem
ná mod
letování m dí
karbonáty m di
citronan m
atý
pom ný
pom ný, potažený m dí
slou eniny di
ný smaragd
dirytina
výroba m di
formiát(y) m di
né tkanivo/pletivo, m ná sí ka
miner. chalkozin, lešt nec m ný
ná zele
hydroxid(y) m di
chlorid(y) m di
ný pláš
metalurgie/hutnictví m di
chalkolit zelený (s m dí uranových slíd)
miner. nikelin
dusi nany m di
ná ruda
orthoarsenitan m ný
oxaláty m di
oxid m natý
fosfáty m di
né hedvábí
miner. kuprit
rezinát(y) m di
ná st ešní krytina
nka
né soli
oxid m ditý
silikáty m di
ná hu
40
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
copper sulfate(s)
copper sulfides
copper sulphate
copper weathering and patina
copper welding
copper works
copper(I) hydroxide, cuprous hydroxide
copper(I) chloride
copper(I) oxide, cuprous oxide
copper(II) hydroxide, cupric hydroxide
copper-bearing deposit
copper-clad
copper-coat
copper-coated sheet
coppered
coppering
copperplate
copperplate engraver
copper-pyrite
coppersmith
coppersmithy
copra oil
copy
copy
coquette
coral
coral
coral fishing
coral fishing
coral necklet
corbel
sulfát(y) m di
sulfidy m di
miner. modrá skalice, síran m natý
, po así a patina
tavné sva ování m di
ná hu
hydroxid m ný
chlorid m ný
oxid m ný
hydroxid m natý
ložisko m né rudy
plátovaný m dí
dit, pom ovat
pom ný plech
pom ný
ní, pom ování
ná deska, hrubý m ný plech, m dirytina
dirytec
miner. chalkopyrit
dikovec
dikovárna
kokosový olej
kopie, výtisk
napodobení
koketnost
korál
korál
lov korál
lov korál
náhrdelník korálový
krakorec (kamenný nosník, který podpírá vystupující
prvky – konzolu)
provázek
rka (vyšívací steh)
cordierit
jádro
jádro
foukací stroj na jádra
jaderník
rozebírání jaderníku
vytloukání jader
tvarová sušící podložka
nát r jader
sušící podložka
sušení jádra
sušárna jader
nát r jader
st ásací formovací stroj na jádra
stroj na vytloukání jader
výroba jader
základní meteriál
jádrová sm s
jádrový olej
cord
cord stitch
cordierite
core
core
core blower
core box
core box opening
core breaker
core carrier
core coating, core dressing
core drier
core drying
core drying stove
core facing
core jolt moulding machine
core knock-out machine
core making
core material
core moulding mixture
core oil
41
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
core plate
core print
core setting
core shooter
core shooting
core shop
core venting
coreless crucible induction furnace
coremaker
corn
corn husk
cornelian (reddish chalcedony)
corner
corner (mounting)
cornered (angular)
corona
coronation of the Virgin
correspondingly
corrodent
tvarová sušící podložka
známka jádra
zakládání jader
vst elova ka na jádra
vst elování jader
jaderna
odvzdušn ní jádra
pec elektrická induk ní kelímková
jádra
obilí, zrno
kuku né šustí
karneol ( ervený chalcedon)
roh, kout
ví ko (r žek kování)
hranatý
geison, korunní šikmá ímsa štítu eckého chrámu
korunovace Panny Marie
ve shod , v souladu
agresivní složka /korozní inidlo/(látka, která ve
styku s daným kovem vyvolá korozi)
koroze (fyzikáln -chemická interakce kovu a
prost edí vedoucí ke zm nám vlastností kovu, které
mohou vyvolávat významné zhoršení funkce kovu,
prost edí nebo technického systému, jehož jsou kov a
prost edí složkami)
corrosion
corrosion attack
corrosion cell
korozní pochod
korozní lánek (nakrátko spojený galvanický lánek
v korozním systému, v n mž korodující kov je jednou
z elektrod lánku)
corrosion current
korozní proud (anodický díl í proud odpovídající
oxidaci kovu)
korozní poškození (korozní projev, který zp sobuje
zhoršení funkce kovu, prost edí nebo technického
systému, jehož jsou kov a prost edí složkami)
corrosion damage
corrosion depth
hloubka pr niku koroze (vzdálenost mezi bodem na
povrchu kovu napadeného korozí a p vodním
povrchem kovu)
corrosion effect
korozní projev /projev koroze/(zm na kterékoli
složky korozního systékorozní selhání (korozní poškození charakterizované
úplnou ztrátou funkce technického systému)
korozní únava (d j se spole ným p sobením koroze a
st ídavého mechanického namáhání kovu, který asto
vede k praskání)
corrosion faillure
corrosion fatigue
corrosion inhibitor
inhibitor koroze (chemická látka, jejíž p ítomnost
v korozním systému ve vhodné koncentraci snižuje
korozní rychlost, aniž podstatn m ní koncentraci
kterékoli agresivní složky)
corrosion likelihood
pravd podobnost koroze (kvalitativní a/nebo
kvantitativní vyjád ení o ekávaného korozního
projevu v ur eném korozním systému)
corrosion potential
korozní potenciál (elektrodový potenciál kovu
v daném korozním systému)
42
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
corrosion processes
corrosion product
proces koroze
korozní produkt /korozní zplodina/(látka, která
vznikla v d sledku koroze)
ochrana proti korozi /protikorozní ochrana/(úprava
korozního systému vedoucí ke snížení korozního
poškození)
corrosion protection
corrosion rate
korozní rychlost /rychlost koroze/(korozní projev na
kovu za jednotku asu)
korozní odolnost (schopnost kovu udržet
provozuschopnost v daném korozním systému)
korozivzdorná litina
ocel korozivzdorná
korozní systém (systém, který se skládá z jednoho
nebo více kov a z t ch složek prost edí, které
ovliv ují korozi)
corrosion resistance
corrosion resistant cast iron
corrosion resistant steel
corrosion systém
corrosion test
korozní zkouška (zkouška korozní odolnosti kovu,
zne išt ní prost edí korozními produkty, ú inností
protikorozní ochrany nebo korozní agresivity
prost edí)
corrosive agent
agresivní složka /korozní inidlo/(látka, která ve
styku s daným kovem vyvolá korozi)
korozní prost edí (prost edí obsahující jedno nebo
více korozních inidel)
korozní agresivita /korozivita/(schopnost prost edí
vyvolávat korozi kovu v daném korozním systému)
korozní odolnost olova
vlnitý
korund
korund
korund
pytit se, jisk it
náklady, ceny
bižuterie
kroj
bavlna
výpl (vyšívací steh)
ížka (vyšívací steh)
po íta , po ítadlo, íta
protitlakové lití do kovových forem
stroj na protitlakové lití
kuperóza
sdružené okno
chod. b h, kurz
obal, kryt, víko, pokrývka, zahrnout
pali ka s pláštíkem
krycí st l
krycí schopnost (schopnost roztoku ur eného
k elektrolytickému pokovování vylou it za daného
souboru podmínek souvislý kovový povlak na celém
povrchu p vodn nepokovené katody)
corrosive environment
corrosivity
corrossion resistance of lead
corrugated
corundum
corundum
corundum
coruscate
costs
costum jewellery
costume
cotton
couched filing
couching stitches crossed
counter
counter pressure die casting
counter pressure die casting machine
coupcrose
coupled window
course
cover
covered bobbin
covering agent
covering power
cow
Cowper stoves
crack, to; to tear
kráva; ba ka s odbo kami
cowper v oh íva v tru
trhlina, roztrhat, praskat, pukat
43
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
cracking
cracking sensitivity
cradle
craft
craft
craft skill
craft, art
craftsman
craftsman
craftsman goldsmith’s
crammed
crane ladle
crazing
crease, fold, wrinkle
create
creation
creative
creative work
creel
creep
creep
creep limit
creep rupture strength
creep test
creep-resisting steel
creole (car) ring
crepidoma
cresol-formaldehyde resin
crevice
crevice rorrosion
tvo ení trhlinek, praskání, krakování
sklon ke vzniku trhlin
rýžovat
emeslo, dovednost
emeslo
technická dovednost
emeslo um lecké
emesník
um lecký emeslník
um lecký zlatník
husté, nacpané (uzly v koberci)
pánev je ábová
praskání
záhyb, drážka, rýha
tvo it
tvorba
tv í
výtvarné dílo
cíve nice
te ení kov (p i zkoušce tahem za vyšších teplot)
te ení
mez prodloužení p i te ení
mez pevnosti p i te ení
dlouhodobá zkouška te ení
ocel žárupevná
kruhové náušnice, kreolky
krepis /krepidoma (podnož ec. chrámu)
kresol-formaldehydová prysky ice
trhlina
št rbinová koroze (místní koroze, která souvisí
s úzkými št rbinami nebo mezerami mezi kovovým a
jiným povrchem (kovovým nebo nekovovým) a která
probíhá podél nich nebo v jejich bezprost edním
okolí)
crinkle
crisis
critical current densily
záhyb, zma kaný
krize, rozhodný okamžik
kritická hustota proudu /proudová hustota (p i
elektrolyze)
kritická vlhkost (hodnota relativní vlhkosti
atmosféry, p i jejímž p ekro ení dochází k prudkému
zvýšení korozní rychlosti daného kovu)
critical humidity
critical solidification rate
crocket
krytická rychlost tuhnutí
krab (ozdoba na hranách gotických v ží, fiál,
vimperk )
há kování
há ek
há ek
íž
ka
íž opakovaný
ížkové vyšívání
spojovací steh
osnovní k íž
crochet
crochet hook
crochet needle
cross
cross bar
cross crossed
cross embroidery
cross over stitch
cross piece
44
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
cross section
cross stitch
cross, altar
cross, Andrew’s
cross, ankl
cross, botonees
cross, Constantine
cross, disc
cross, forked
cross, Greek
cross, Christe
cross, Jerusalem/potent cross
cross, latin
cross, lily
cross, Lorraine
cross, Malteser
cross, moline
cross, order
cross, papal
cross, passion
cross, pectoral
cross, raguled
cross, Russian
cross, St. Peter’s
cross, tree
cross-beam, transom
crossing
crossing arch
crossing pier
crossing point
crossing tower
crossing, constricted
cross-link
cross-nimbus
cross-section
crown
crown
crown wheel cap
crucible
crucible
crucible
crucible furnace
crucible furnace
crude
crude oil
cruet
crusade (campaign)
crusade (campaign)
crush
Crush
crush, to
crushing
crusify
pr ez
ížkový steh vyšívací
íž oltá ní
íž ond ejský
íž záv sný
íž jetelový
íž Konstantinský
íž kruhový
íž vidlicový
íž ecký
íž k es anský
íž Jeruzalemský, berli kový
íž latinský
íž liliový
íž Lotrinský
íž maltézský
íž kotvový
íž ádový
íž papežský
íž pašiový
íž pektorální, náprsní
íž v tvový
íž Ruský
íž Petrský
íž stromový
vodorovná p ka, sv tlík
ížení st ední a p né lodi
oblouk k ížení
pilí k ížení
vazný bod
ž nad k ížením
sev ené k ížení
ná vazba
ížový nimbus (svatozá )
ný ez
koruna
vršek (koruna) broušeného kamenu
trn (klín) korunkového kola
kelímek, tyglík, níst j pece
kelímek
kelímek k tavení
kelímková pec
pec kelímková
surový, syrový, hrubý
ropa
karafa
ížová výprava
ížová výprava
odmá knutí formy
odmá knutí jádra
drcení, rozemlít, drtit
drcení
uk ižovat
45
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
crust
crypt, undercroft
crypt, undercroft
crystal
crystal
crystal lattice
crystal systém
crystal systems
crystalization
crystalline
crystalline
crystallisation
crystallisation
cube
cubic
cubic
cubism
cudbear
cuff
cuff button
culasse lower part of cut gem, culet
škraloup, krusta, k ra
krypta
krypta
iš ál, krystal
krystal
krystalová m ížka
soustava krystalografická
krystalové soustavy
krystalizace
krystalový, krystalický
krystalický
tvo ení krystalu
krystalizace
kostka
krychlový, objemový, kostkový
krychlový, kubický
kubismus
ervené indigo
manžeta
manžetový knoflík
kaleta (ploška záv rková, spodek broušeného
kamene)
rukopis z Culross
živné pros edí, p da
bakteriální zkumavka
kupelace, odd lování kov oxida ním tavením
kupelace, shán ní (olova)
kupelky
erotové (v helen. dob = d ti s ídly, v gotice =
andílci, v renes. = putti)
kuplovna
kuplovací pec
dno kuplovny
níst j kuplovny
kuplovna se vzduchem obohaceným kyslíkem
kupole
kupole na pendativech
kupole na cípech
dvoupláš ová kupole
edpecí kuplovny
natý
oxid m natý
manganová m
dinikl
ný
vedoucí speciální sbírky muzea
tvaroh, kyselé sražené mléko
srážet na mléko, sesy it
lé it, opravovat, nakládat
curium
vlnitý
proudová hustota (proud na jednotku plochy
elektrody)
Culross manuscript
culture medium
culture tube
cupellation
cupellation
cupels
Cupid
cupola
cupola furnace
cupola hearth
cupola well
cupola with oxygen enriched blast
cupola, dome
cupola, pendative
cupola, sail veult
cupola,double-shelled
cupola-forehearth
cupric
cupric oxide
cupro-manganese
cupro-nickel
cuprous
curator
curd
curdle
cure
curium – Cm
curly
current density
46
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
current efficiency
current tableware
current zinc practice
curriculum
curtain
curtain wall, chemise
curtiav wall
curve
curved
curved
curved pliers
cushion
custom
customer
cut
cut – pear
cut (gem)
cut (of gem. form)
cut biseau (bevel-)
cut cabachon (roundish cut)
cut diamond
cut eight facet
cut epaulet (5sided step-)
cut facet
cut klooven
cut mirror (table)
cut navet (marquise cut)
cut plain (without facets. f. ex. cabachon)
cut scissors
cut ware
cut, Amsterdam
cutler
cutler
cutlery
cutlery
cut-off machine
cut-off wheel
cutter
cutters
cutting
cutting pliers
cutting table
cutting-off
cutwork
cyanide liquor
cycle
cyclic
cylinder
cylindrical pillow
proudová ú innost (v %)
ná iní stolní b žné
žné použití zinku
ební osnova
záclona, opona, záv s, p epážka
štítová ze
zav šená fasáda (p ed skelet. konstr.)
ivka
obloukový
kroucený, zkroucený, zakruocený
zahnuté klešt
polštá
oby ej, zvyklost
zákazník
ez, ezat, obráb t
výbrus – pandlok
broušený drahokam
výbrus
výbrus šikmý
výbrus mírn
kovitý
výbrus diamantový
výbrus osmiplošný
výbrus epoletový (5 plochý stup ovec)
výbrus facetovaný, ploškovaný
výbrus drakový
výbrus zrcadlový
výbrus lodi kový (naveta, marquise)
výbrus hladce zaoblený (kabašon)
výbrus motýlkovitý
broušené zboží
výbrus amsterodamský
noží
noží
noží ství
noží ské zboží
rozbrušov ka
rozbrušovací kotou
seká ek, vrták, ezný nástroj
žky na plech
odst ižek, ezání
klešt štípací
st iha ský st l
rozbrušování
st íhaná krajka
kyanidový louh
cyklus, období, okruh
cyklický, kruhový
válec, ocelová láhev (na stla . plyn)
válcová poduška, herdule
D
D.C. anodizing
anodická oxidace stejnosm r. proudem
47
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
dado, pedestal
daguerreotype process
dairy
dais
dalmatic
dam type lip ladle
dam up
damage
damaged, impaired
damar
damascening
damascening
Damascus steel
damp, moist
damping capacity
dampness, moisture
danburite
danger
darken, to
darning stitch on tulle
dart
dazzling
deacidification
deacidify, to
Dead Sea Scrolls
dead soft steel
de-aeration
deal with
deburring
sokl
daguerrotypický proces
mlékárna, mléka ství
podesta (odpo ívadlo na schodišti)
dalmatika
licí pánev s lapa em strusky
ehradit
škoda, poškození
poškozený
damarová prysky íce
damaskování
damaskování
damasková ocel
vlhký
tlumení
vlhkost
danburit
nebezpe í
ztmavit
protahování na tylu
šipka, ošt p
osl ující
odkyselený
odkyselit
svitky od Mrtvého mo e
ocel nízkouhlíková
odvzdušn ní (odstran ní vzduchu z prost edí)
jednat o, zabývat se ím
odhrotování (odstran ní hrot nebo ostrých hran
elektrolytickým lešt ním, broušením, pásovým
broušením nebo mo ením)
decantation
decay, rot, decomposition
decayed, rotted, decomposed
deciduous wood, hardwood
decision
deckend, masking
decolo(u)rize
decompose
decomposition
decomposition, disintegration
decorate
decorate
decorated honey cako
decorated rod
decoration and heand
decoration of straw
decorative
decorative
decorative composition
decrease
slévání, dekantace
hniloba
rozložit, rozpadnout
evo listnatých strom
rozhodnutí
maskování, krytí
odbarvit, odbarvovat
rozkládat (se)
rozpad, rozklad
rozložení, rozklad
zdobit, ozdobit, vymalovat byt
vyzdobit, ozdobit
zdobný perník
kolední proutek
ozdoba a hlava
ozdoba ze slámy
dekora ní, okrasný, ozdobný
ornament okrasný
ornament
zmenšovat (se), pokles, zmenšení
48
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
de-embrittlement
odvodíkování (zpracování kov po povrchové úprav
s cílem snížit k ehkost zp sobenou absorpcí vodíku
do kovu)
deep
deep ocean zone
defect
defective structure
defects and damage
defects integral to the material
defence
defended gateway, gate-tower
deficiency
deflashing
deflect
deformation
degas, to
degassing flux
degradable
degrease
degreasing
degreasing agent
degreasing, solvent
degreasing, vapour
degree
degree of protection
hlubina, hloubka, hluboký
hlubokomo ská zóna
závada
nesprávná struktura
poškození a havárie
poškození za len ná do materiálu
obhajoba
opevn ná brána
nedostatek, neúplnost
odstra ování ot epk
odbo it, vychýlit
deformace
odplyn ní, odplynit
odply ovací prost edek
odbouratelný, degradibilní
odmastit, odmaš ovat
odmaš ování
odmaš ovadlo
odmaš ování rozpoušt dly
odmaš ování v parách
stupe
stupe ochrany /procentuální/(snížení korozního
poškození dosa-žené ochranou proti korozi)
stupe nasycení S
dehydrogenace
deionizace (odstran ní iont z roztoku vým nou
iont )
zdržení, zpožd ní, odklad, odložit
poselstvo
sloup v Dillí
dodat, pronést ( )
ívodní, výtoková trubice
pohledávka, požadavek, poptávka
polosloup
demineralizace
ukázat, dokazovat, p edvést
sný, hustý, nepropustný, hutný
vnit ní chladítko
areometr (hustom r)
hustota, hutnost
hustota
reduk ní prost edek
deoxidace (odstran ní oxidu z povrchu)
dezoxida ní prost edek
odd lení, katedra
depasivace (zvýšení rychlosti koroze pasivního kovu
zp sobené celkovým nebo místním odstran ním
pasiva ní vrstvy)
degree of saturation S
dehydrogenation
deionization
delay
delegation, deputation
Delhi pillar
deliver
delivery tube
demand
demi-column
demineralizing
demonstrate
dense
densener (internal chill)
densimeter
density
density
deoxidant
deoxidizing
deoxidizing agent
department
depassivation
depassivator
depend
depasivátor (chemická látka vyvolázáviset
49
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
dependent
depolarization
depolymerization
deposit
deposit corrosion
závislý
depolarizace (zmenšení polarizace elektrody)
depolymerizace
ložisko, usazenina, usadit se
koroze pod úsadami (místní koroze související
s úsadami korozních produkt nebo jiných látek,
která probíhá pod t mito úsadami nebo v jejich
bezprost edním okolí)
deposit, multilayer
deposition
deposition, elektro- (deposition range)
deposition, physical vapour /PVD
depreciation
depression, recess
depth
derivative
derive
derived weave
desalination
desiccant
desiccate, to
desiccating cabinet
desiccating wind
desiccation
desiccativ preservation
design, design to
design, pattern, sample
designer
desirable
desire
desk
desmutting
vícevrstvý povlak
usazování, nanášení
elektrolytické vylu ování
fyzikální napa ování /PVD
snížení, zleh ování, pokles (ceny)
vyhloubení, prohloubení, d lek
hloubka
derivát
odvozovat, odvodit
odvozená vazba
odsolování
sušidlo, vysoušecí prost edek, pohlcova vlhkosti
odvodnit, vysušovat
sušárna
vysoušecí vítr
sušení, vysušování, vysýchání
konzervování sušením
ná rtek, kresba, návrh, navrhovat
vzor
návrhá
žádoucí, vhodný
ání, prosba, žádost, prosit
psací st l
dekapování (odstran ní málo p ilnavých povlak
z povrchu hliníku /nap . ponorem do kyseliny
dusi né po alkalickém mo ení)
destroy, to
detach, to
detach, to; to remove
detached crossing
detachment, removal
detail
detect, to; to prove
detection
detector, senzor
deterioration of iron
deterioration of metals
deterioration of understructure
deterioration, weathering and previous repairs
determination
determine, to
detract
develop, to
developer
development
zni it, rozrušit, demolovat
odpojit, odd lit
ubrat, odebrat
odd lené k ížení
úb r, odebrání
podrobnost, detail
zachytit, dokázat
zachycení
sníma , demodulátor, detektor
poškozování železa
poškození (zkáza) kov
chátrání dolní (spodní) stavby
poškození, vliv po así a d ív jších oprav
vyšet ení, zjišt ní
ur it, vyšet it, zjistit
odnímat
vyvinout, odhalit
vývojka
vývoj, tozvíjení, vyvolávání (foto)
50
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
development
development and production of iron
development of copper mining
device
device
devil
devious
devise
devotional articles
dextrin
dezincification of brasses
rozvoj
vývoj a výroba železa
vývoj dolování m di
ístroj, za ízení
heslo erbu
ábel, ert, démon, zlý duch
ivolaký
vymyslet
náboženský šperk
dextrin
odzinkování mosazí (selektivní koroze mosazi
s p ednostním odstra ováním zinku)
elenka
elenka, diadém
šikmý, úhlop ný, diagonální
šikmý, kosý
diagram, graf, schéma, nákres
íselník
íselník smaltovaný
íselník kovový
íselník perle ový
íselník st íbrný
pr
r
diamant
diamant (koso tverec)
broušení diamant
brusírna diamant
vrták diamantový
diamantová bursa
diamantové pole
pr mysl diamantový
obchodník s drahokamy
prsten diamantový
ezání diamanty
váha na diamanty
diamantový solitér (jeden velikostí vynikající kámen)
diamantové nástroje
míra diamantová, lešt ní diamant
diafragma (pórovitá membrána odd lující anodový a
katodový prostor pokovovací vany navzájem nebo od
prostoru mezi nimi a umož ující pr chod proudu)
diadem
diadem
diagonal
diagonal, inclined, oblique, slanted
diagram
dial
dial, enamel
dial, metal
dial, mother-of-pearl
dial, silver
diameter
diamond
diamond
diamond cutting
diamond cutting works
diamond drill
diamond exchange
diamond field
diamond industry
diamond merchant
diamond ring
diamond sawing
diamond scales
diamond solitaire
diamond tools
diamond weight gauge
diaphragm
diatomaceous carth
diatomaceous earth
dibasic
die
dielectric dryer
dielectric strenght
diesel fuel
differential aeration cell
emelina
diatomová zemina (zem )
dvojsytný
lisovadlo, kovová forma, kokila
doelektrická sušárna
elektrická pevnost
motorová nafta
korozní lánek s rozdílným provzdušn ním (korozní
lánek, v n mž rozdíl potenciál vzniká v d sledku
rozdílné vkoncentrace kyslíku v blízkosti elektrod
lánku)
diffraction
ohyb, difrakce
51
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
diffuse
diffusion
diffusion control
rozší it, rozptýlit sv tlo
difuse
difuzní ízení (omezení korozní rychlosti rychlostí
difuze agresivních složek k povrchu kovu nebo
korozních produkt od povrchu kovu)
diffusion layer (at an electrode)
difuzní vrstva /na elektrod /(vrstva elektrolytu na
povrchu elektrody s rozdílnou koncentrací daných
ástic, než jaká je uvnit roztoku)
diffusion treatment
difuzní zpracování (proces vytvá ení povrchové
vrstvy /difuzní vrstvy/difuzí jiného kovu nebo
nekovu do povrchu podkladu)
dig, to
digest
digester liquor
digestibility
digold monoxide
dichromate sealing
diligance
dilute, to
diluted glue
dimensions, size
dinitrogen oxide, nitrogen monoxide
dinitrogen tetroxide
diopside
dip, to
diphosphorus tetroxide
direct
direct manufacture lead /cast lead
directional solidification
dirt
dirt trap
dirt trap
disagreeable
disappear
disassembly ; dismantling
disc frieze
discard
discontinuity
discover
discovery
discus
disease
disentangle
dish
discharge
discharge (of the die)
disintegrate, to
disintegrating
disintegrating agent
disk, pane (glass)
dislocations
dismantle a mould
dismantle and re-erect
rýt, vrtat
zažít, strávit
va ákový louh
stravitelnost
oxid zlatný
ut ování v dichromanech
píle
edit
ed ný klíh k napoušt ní
rozm r, velikost, objem
oxid dusný
oxid dusi itý dimertní
diopsid
pono it, vno it, pono ení
oxid fosfori itý
ímý
ízení výroby olova /lití olova
usm rn né tuhnutí
ne istota, špína
odlu ova strusky
struskovák
nep íjemný
mizet, ztrácet se
demontáž
ter ový vlys (románský ornam.)
odložit, odhodit, zmetek, odpad
erušení souvislosti
objevit, nalézt, odkrýt
objev
disk
nemoc, choroba
rozmotat, rozplést, rozuzlit
nádobí, mísa, miska
výpust, vybití (el.), vypustit, vybít
vytloukání (kokily)
rozpustit, rozm ovat, rozpadat se
kyp ení
kyp ící p ísada
deska, disk (tabule skla)
dislokace
rozebírání formy
montáž a demontáž
52
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
dismantle, to
dismembre
dismount
disodium ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA)
rozebrat, demontovat
rozlomit
odmontovat
kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA), triviáln
ozna ovaná jako Chelaton III
nerovnost
obejít se bez
disperzní klíh
esunout, p emístit, nahradit
vystavení, p edvedení
vitrína
vystavovat, ukazovat, vyložit
ehlídka, výstava, zobrazení
rozmíst ní, sestavení, likvidace
znost
št pit, rozkládat, disociovat
rozpustit, rozplynout se
rozpoušt dlo
eslice
tempera
disten (kianid)
destilovat
destilát, destilovaná kapalina; suchá destilace; frak ní
destilace
rozlišování kujného železa od litiny
rozlišování druh forem železa
rozlišování kujného železa od oceli
zkroutit, zk ivit, deformovat
zkreslení, zborcení, zohýbání
rozd lit, rozt ídit
rušit
lit, rozd lovat
rozd lit na
lený
ornament lenící
lení do polí
božský
oddíl, d lení
dvanáctist n
zdvojená osnova
kopule, bá , klenba
kupole, klenba
kupolovitý
kupolovitý
bá ovitá, kupolová klenba
kupolovitý, klenutý
nadvláda
oficiální dar
dárce, donátor
portrét donátora
ost ní dve í
nát r, lak
dórský sloupový ád
disparity
dispense (with)
dispersion glue
displace
display
display case
display to, to present
display; presentation
disposition
dissimilarity
dissociate
dissolve, to
dissolvent
distaff
distemper, tempera-paiting
disthene
distil
distillate; destruktive; fractional
distinguiching wrought iron from cast iron
distinguishing the forms of iron
distinguishing wrought iron from steel
distort, to
distortion
distribute, to; to spread
disturb
divide
divide into
divided
dividing ornament
dividing with field
divine
division
dodecahedron
doll
dome
dome
dome shaped
dome shaped
dome vault
domed
domination
donation
donor
donor portrait
door-post
dope
doric order
53
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
dormer window
dose
doser
dosing
dosing device
dosseret
viký
dávka
dávkova
dávkování
dávkova
náb žník, komolý nástavec starok es . a karolínské
hlavice
bod, body
opakovat, dvojitý, dvojný, zdvojovat
dvojá ek (prsten), dvoustranný etízek
rytmické pole
dvojhá ek
kuželový vlys
kuželový vlys (normansko anglický ornament)
dvouchórový kostel
podvojná s l (dv soli, které spole
krystalizují ve
stechiometrických pom rech, ale ve vodném roztoku
vytvá ejí ionty reagující jako jednotlivé soli)
dot, point
double
double albert
double bay
double closp
double cone
double cone
double choir
double salt
doubled warp
doubled yarn
double-shelled
dough basket
dowel
draft
drag
drag-in
zdvojená osnova
skaná p íze
dvoupláš ová kupole
ošatka
kolík, hmoždinka
ponor
spodek formy
vnos (kapalina vnášená do lázn p edm ty, které se
do ní umís ují)
výnos (kapalina vynášená z lázn p edm ty, které se
z ní vyjímají)
odtok, odvodn ní, odsát, vypustit
odvod ování, vysoušení
dolní polovina formovacího rámu
sukno, záv s, drapérie
rýsovací jehla
odsát
protahova ka drátu
stáhnout (strusku), p itáhnout, od erpat
protahovací deska
zásuvka, šuplík
kreslící, rýsovací deska
tuš, tušová barva
tažený drát
výšivka na vý ez
vytahovaná sí (výšivka)
prolamování
vodní p íkop
sypátko
oble ení, od v, šaty dámské
ve erní toaleta
nát rová hmota
vrtat
vrtá ek na perly
vrta ka
drag-out
drain
drainage
drak box
drapery
draving needle
draw away
draw bench
draw off
draw plate
drawer
drawing board
drawing ink
drawn (wire)
drawn fabric work stitch
drawn thread net
drawn thread work
drawnbridge
dredger
dress
dress evening dress
dressing material
drill ing
drill ing machine
drill machine
54
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
drill table
drill, auger, gimlet
drill, drill to
drilling
drilling
drilling pearl hole
drilling stone
drip-stone
drive
driving power
drop
drop (form)
droplet
dropper
droschel gound
dross filter
drum
drum drier
drum furnace
drum separator of iron
drum type ladle
drumstick, pestle
dry
dry abrasive cleaning
dry binder
dry bond strength
dry reclaiming plant
dry reclamation of used sand
dry rot
dry sand casting
dry sand core
dry substance content
drying off
dry-sand mould
dry-sand moulding
dublet
ducat
ductile
ductility
vrta ka stolní
vrták
vrták, vrtat
vrtání
vrtání
vrtání perel
vrtání kamene
okapní ímsa
pohán t, ídit (v z)
hnací síla
kapka, pokles, kapati
slza (tvar)
kapi ka
kapátko
bu ková p dice (krajka)
cedítko
tambur (buben), pod kupolí
bubnová sušárna
pec bubnová
bubnový odlu ova železa
pánev bubnová
pali ka
suchý, sušit
išt ní brusivem za sucha (pískováním)
pojivo na sušení
pevnost za sucha
za ízení na suchou regeneraci
regenerace vratného písku za sucha
hniloba d eva
lití do sušených forem
sušené jádro
obsah sušiny
osýchavost
sušená forma
formování na sucho
dubleta (lepena horní a dolní ást)
dukát
tažný (za studena)
tvárnost, pr tažnost (schopnost kovu nebo kovového
povlaku odolat plastické deformaci bez porušení)
due
due to
dull
dull finish
povinnost, p íslušný, p esný
zp sobený nš ím
tupý, kalný
matn hladký povrch, matná povrchová úprava (bez
difuzní a zrcadl. odraziv.)
matná glazura
matný lesk
matný nát r – lak
hutnicky tmavo ervený žár (p i 700 °C)
tupit, matovat, tlumit
tupost, otupení, mat
náležit
dull glaze
dull lustre
dull paint
dull read heat
dull, mat
dullnes
duly
55
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
dummy (cathode)
jalová elektroda, jalová katoda (katoda používaná
k odstra ování nebo rozkladu ne istot
v pokovovacích elektrolytech)
dumortierite
dungeon, oubliette
duplicate casting
duplicate test
duplicate, to duplicate
duplicating
durability
durability
dumortierit
hladomorna, hradní v zení
slévárenské sériové lití
opakovaná zkouška
duplikát, druhopis, kopie
kopírování, rozmnožování
stálost, trvalost, trvanlivost
trvanlivost /s ohledem na korozi /(schopnost
korozního systému udržet provozuschopnost po
stanovenou dobu, p i které byly spln ny stanovené
požadavky na provoz a údržbu)
durability of moulding mixtures
durable
duration of solidification
dust
dust extraction, dust removal
dusting
dutch rose (diamond cut)
dye
dye absorption test
dye bath
dye spot test
dye, to; to tint
dyeing
životnost sm sí
trvanlivý
doba tuhnutí
prach
odsávání prachu
poprášení formy
routa holandská (24 plošek)
barvivo
zkouška absorpce barviva
barví ská láze
kapková zkouška vybarvování
barvit
vybarvování /anodická oxidace/(vytvá ení barvy
ponorem neut sn ného povlaku do roztoku barviva)
mo ící procesy
barví
barvivo
dysprosium
dyeing processes
dyer
dyestuff, dye
dysprosium – Dy
E
eagle lectern
ear
ear button
ear clip
ear drop
ear ring hooks
ear ring point
earclip
eare
early zinc production and usage
earring
earth
easel
Easter
easy
ebony
orlí pult, tecí pult
ucho, ouško, sluch, záv s
náušnice
sklapka (spona) ušní
áse k náušnici
uzáv rka náušnicová
náušnice
klipsa
hrab
vodní výroba a užití zinku
náušnice
zem
malí ský stojan
velikonoce
snadný
ebenové d evo
56
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
Ecclesia and Synagogue
Ecclesia a Synagoga (alegorie Nového zákona
/k es anství/a Starého zákona /židovství/- sochy
vít zky s korunou a sochy s páskou na o ích, zlom.
kopí)
eclecticism
economic
economic conditions
economic efficiency
economic law
economic life
economic operation
economy
eddy current
edge
edge
edge
edgetool
edging
edit
EDTA
educate, to
EDX (energy dispersive X-ray)-spektrum
EDXRF spectroscopy
effect, influence
effective
effervescence
efficiency
efflorescence
effort
effulgence
egg tempera
egg yolk
Eggs covered with pieces of straw
Eggs decorated in batik and etching technique
Eggs decorated in scratching technique
Egyptian plaiting
echauguette, bartizan
elastic limit
elasticity
elastomer
elbow
electric arc furnace
electric furnace
electric induction furnace
electric resistance furnace
electrical drainage protection
eklektismus, historismus (sm šování r z. histor.
sloh v jednom archit.díle)
ekonomický, výnosný
hospodá ská situace
hospodárnost
hospodá ské právo
hospodá ská živnost
hospodá ský provoz
ekonomie, hospoda ení, sp ivost
ví ivý proud
ost í, hrana
facety, plošky
ost í, hrana, kraj, okraj
rydlo
broušení
vydat (knihu), upravit, sestavit
EDTA; viz kyselina ethylendiamintetraoctová
vzd lávat, vychovávat
EDX spektrum
EDXRF spektoskopie
vliv, p sobení, ovliv ování
sobivý, ú inný
šum ní, p ní
schopnost, výkonnost, ú innost
výkv t krystal r zných solí
úsilí
lesk, žár
vaje ná tempera
vaje ný žloutek
kraslice zdobené slámou
voskované a leptané kraslice
vyškrabované kraslice
pletení na rámu
strážní vížka, arký ovitá v ži ka
mez pružnosti
pružnost, ohebnost
pružná um lá hmota, elastomer
loket, ohbí
pec elektrická oblouková
pec elektrická
pec elektrická induk ní
pec elektrická odporová
ochrana elektrickou drenáží (elektrochemická
ochrana proti korozi bludnými proudy jejich
odvedením od kovového objektu)
electric-arc furnace
electrobrightening
electrode
elektrická oblouková pec
elektrolytické lešt ní
elektroda (elektronový vodi ve styku s elektrolytem)
57
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
electrode reaction
elektrodová reakce (reakce na rozhraní fází, p i které
dochází k p enosu náboje mezi elektronovým
vodi em a elektrolytem)
electrochemical corrosion
elektrochemická koroze (koroze s nejmén jednou
anodickou a jednou katodickou reakcí)
elektrochemické korozní reakce
elektrochemická impedan ní spektroskopie
/EIS/(elektrochemická zkouška založená na odezv
korodující elektrody na vložený nap ový nebo
proudový signál o malé amplitud p i r zných
frekvencích)
electrochemical corrosion reactions
electrochemical impedance spectroscopy /EIS/
electrochemical machining (milling) ECM
elektrolytické obráb ní (tvarování kovového
edm tu zapojeného jako anoda pr chodem
stejnosm rného elektrického proudu elektrolytem ve
št rbin mezi p edm tem a vhodn tvarovaným
nástrojem /katodou/; tvarovaná katoda vytvá í
vhodné proudové pole tak, aby se dosáhlo
ednostního úb ru kovu v požadovaných místech)
electrochemical plating
electrochemical protection
elektrochemické pokovování
elektrochemická ochrana (ochrana proti korozi
dosahovaná elektrickým ízením korozního
potenciálu)
electrochemical reduction
electrochemical replacement
electrochemical series
electrochemical(galvanic) corrosion
electrolysis
electrolyte
elektrochemická redukce
elektrochemická substituce
elektrochemická ada
elektrochemická (galvanická) koroze
elektrolýza
elektrolyt (prost edí, ve kerém je elektrický proud
enášen ionty)
elektrolytické vybarvování
elektrolytické odsolení
elektrolytické leptání
elektrolytická redukce
elektrolytický roztok (vodivé prost edí, ve kterém je
pr chod proudu doprovázen látkovým transportem)
elektromagnetický odlu ova železa
elektron
galvanicky post íb it
elektrolytické pokovování, galvanický povlak
vylu ovací rozmezí (rozmezí hustot proudu, v mž
lze získat vyhovující povlak)
pokovování modulovaným proudem (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se katodová
hustota proudu periodicky m ní)
electrolytic colouring
electrolytic desalination
electrolytic etching
electrolytic reduction
electrolytic solution
electromagnetic separator of iron
electron
electroplate with silver
electroplating
electroplating range
electroplating, modulated current
electroplating, periodic reverse
elektrolytické pokovování s periodickou zm nou
polarity proudu /reverzní pokovování/(zp sob
elektrolyt. pokovování p i n mž se sm r proudu
periodicky m ní)
electropolishing
elektrolytické lešt ní (hlazení a lešt ní povrchu kovu
jeho zapojením jako anoda ve vhodném roztoku)
vkusný
polarizace elektrody (zm na elektrodového
potenciálu)
elegant
elektrode polarization
58
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
elektrode potential
elektrodový potenciál (nap tí m ené ve vn jším
obvodu mezi elektrodou a referen ní elektrodou,
které jsou ve stejném elektrolytu)
elektrolysis
elektrolytic copper
elementary
elements
elipse
elliptical srch
elongate
elongated
elongation
emanation
embass, to
embedded
embedding agent
embellish, to
emblem
embosed silver
embossed
embossed
embossed work
embossing
embossing
embossing die
embossing stamp
embossment
embossment hammer
embrittle
embrittlement of cast iron
embroidery
embroidery
embroidery cotton
embroidery frame
embroidery needle
embroidery on knotted net
embroidery on tulle
embroidery tambour
embroidery with metal thread
embroidery with peacock quill
embroidery yarn
emerald (green beryl)
emerald Columbian
emerald green
emerald, tiarem
emery
emery paper
emerypaper
emission
emit
emittance
emphasis
Empire
elektrolýza
elektrolytická m
základní, elementární
prvky
elipsa
eliptický oblouk
prodloužit, natáhnout
protažený
tažnost
vyza ování, emanace
vytepat
uložený, zapušt ný
prostupné inidlo (prost edek)
ozdobit
odznak, znak
tepaný ze st íbra
vypuklý, reliéfní, kvádrovaný
vypuklý, reliéfní, vypouklý
vypuklá práce, reliéf
ražení reliéf , reliéfní tisk
tepání kovu
raznice, razidlo, vzorovací forma
razidlo
práce tepaná (plastická)
tepací kladívko
init k ehkým, lámavým
únava litiny
výšivka
broderie (ornamenty francouz. zahrady)
vyšívací bavlnka
vyšívací rám
vyšívací jehla
výšivka na sí ovin
výšivka na tylu
vyšívací bubínek
krumplování, výšivka kovovou nití
výšivka pavím brkem
vyšívací p íze
smaragd (syt zelená odr da berylu)
smaragd kolumbijský
svinibrodská zele
smaragd
smirek
smirkový papír
smirkový papír
zá ení, vyza ování
vysílat, vyza ovat
zá ivost
raz
empír
59
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
employee
empty
emulsifier
emulsion
enable
enamel
enamel
enamel painter
enamelled
enameller
enamelling
enamelling furnace
encaustic painting
enclosure
end
endinng, completion
endless acrew mixer
Eneolithic Age
energy
energy consumption
energy conversion
energy dispersion X-ray fluorescent analysis (EDX)
zam stnanec
prázdný
emulgátor (látka stabilizující emulzi)
emulse
umožnit
smalt, emailování, glazura
smalt, email
malí smaltu, emailu
smaltovaný
emailér
smaltování, zp sob smaltování
pec smaltovací (emailérská)
vosková malba (enkaustika)
íloha
konec
ukon ování (krajka)
šnekový mísi
Eneolit
energie, vnit ní energie
spot eba energie
em na energie
enegiov disperzní rentgeno fluorescen ní analýza
(EDX)
ztráta energie
rozvod energie
íkon, spot eba energie
enfiláda (dve e místností v jedné ad )
být zam stnán, zabývat se
stroj, motor, lokomotiva
gilošovaný
inženýr, technik, mechanik
anglický park
rýt, vyrývat
rytý
rytec
sv rá ek rytecký
gravírování, rytí, vryp
ístroj k rytí
um ní rytecké (glyptika)
koule rytecká
ístroj rytecký te kovací
seká ek rytecký
rytecká jehla
ístroj rytecký zmenšovací (reduk ní)
prsteník (prst)
zvyšovat, stup ovat
zvýšení, vzestup, vystup ování
obohatit, nasytit
eisteinium
zajistit
kladí (architráv + vlys + korun. ímsa)
entaze (mírné vypnutí antic. sloupu)
vstoupit, pronikat
energy dissipation
energy distribution
energy input
enfilade
engaged (in)
engine
engine turned
engineer
English landscape garden
engrave, to
engraved
engraver
engraver’s vice
engraving
engraving apparatus
engraving art
engraving ball
engraving dotting apparatus
engraving chisel
engraving needle
engraving reducing machine
engraving ring
enhance, to
enhancement
enrich, to
ensteinium – Es
ensure
entablature
entasis
enter
60
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
enterprise
entire
entrance
environment
epidote
epiphany
episcopal
episcopal ring
episcopal vicar
epistle-side
epoxy casting resin
epoxy fiber-glass sheet
epoxy mortar
equation
equilateral arch
equilibrium
equipment
equivalence(cy)
erbium – Er
erection, build up, set up; to erect, to set up
erode
erosion
erosion corrosion
podnikání, podnik
celkový, celý, úplný
vchod, vstup
okolí, prost edí
epidot
i Krále, den T í král
biskupský
biskupský prsten
biskupský viká
epištolní strana
lepit epoxidem
laminátová deska
epoxidová sm s (malta)
rovnice
oblouk hrotitý, rovnostranný
rovnováha
vybavení, ná iní, pom cky
rovnomocnost, ekvivalence
erbium
výstavba, postavit
rozežrat, vyleptat
erose
erozní koroze (proces se spole ným p sobením eroze
a koroze)
nárost
chyba, omyl, odchylka
nafta
vypá it, otev ít
ucházet, unikat, výtok
chod hodin
srpovitý chod hodin
kyvadlový chod hodin
kulhavý chod hodin
pérový chod hodin
štít znakový
výtažek, tres , esence, podstata
základní údržba
éterické oleje
doporu ené materiály
odhad, ocen ní, rozpo et
né sv tlo
nost
etnografie, národopis
ethylsilikát
kyselina ethylendiamintetraoctová (EOTA)
leptat
leptat
leptací jehla
leptání
europium
eutektikum
eutektický bod
eutektická teplota
erosion scab
error
erude oil
erupt, to
escape, to
escapement
escapement, grasshopper
escapement, pendulum
escapement, recoil
escapement, spring drive
escutcheon
essence
essential maintenance
essential oils
essential reference material
estimate
eternal light, Ner Tarnid
eternity/ages
ethnology
ethyl silicate
ethylene diamine tetra-acetic acid (EOTA)
etch
etch, to
etching needle
etching; etch
europium – Eu
eutectic
eutectic point
eutectic temperature
61
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
eutectic transformation
eutectoid
eutectoid transformation
evaluation, assessment
evangelic(al)
evaporate
evaporate
evaporation
evaporation
even
even
even
eutektická p em na
eutektoid
eutektoidní p em na
ocen ní, zhodnocení
evangelický
vypa ovat se
vypa ovat se, odpa ovat se
vypa ování, odpa ování
vypa ování, odpa ování
stejný, rovnom rný; dokonce
rovný, hladký, plochý, urovnat
rovný,hladký, plochý, pravidelný, soum rný,
rovnom rný
událost
kone
kdy, kdy, v bec
kroj pro všední den
vývoj, uvol ování
ov í vlna
zkoušet, zkoumat
esahovat, p evyšovat, p estupovat
nadbytek, p ebytek
vylou it
vykonávat, provést
vynaložit
výpust, odsát, od erpat
exponát, vykazovat, vystavit
výstava
vystavovatel
exothermický
exotermická sm s
roztahovat, rozši ovat (se)
zálup
zkušenost
zkouška, pokus, experiment
znalec, odborník
znalec
vysv tlení, výklad
využití
výbušnina, výbušný
vývoz
vývozce
zviditelnit, odkrýt, odhalit
viditelný
expozice, výstava
výstavní místnost
odkrytí, o išt ní
vyjád it, vyslovit
prodloužit, rozší it
prodloužení
rozsáhlý, zna ný
vn jší, zevní
vn jší chladítko
event
eventually
ever
everyday folk costume
evolution
ewe wool
examine
exceed
excess
exclude
execute, to
exert
exhaust
exhibit
exhibition, exhibit
exhibitor
exothermic
exothermic moulding mixture
expand
expansion scab
experience
experiment
expert
expert
explanation
exploitation
explosive
export
exporter
expose, to
exposed, visible
exposition
exposition room
exposure
express
extend, to
extension
extensive
external
external chill
62
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
extraction
extreme passion
exudation
eye
eye agate
eye tiger’s (quartz)
eye tourmaline cat’s
eyelet
vyluhování, extrakce, t žení
vypjatý cit
výpotek
oko
oko achátové
oko tyg í (k emen)
oko ko í turmalínové
dírkové vyšívání
F
fabric
fabric roll
fabric, material, substance
facade ; face
facade, stacked
face masonry wall
face of fabric
facet (polished surface)
facetting
facilitate
facility
facing
facing sand
FACT test
tkanina, výrobky
zbožový válec
hmota, materiál
pr elí
pr elí s patrovým len ním
elní ze
líc
broušená ploška (faceta) výbrusu
broušení facet
usnadnit, zjednodušit
pom cka, za ízení, možnost
edstavená (ze )
modelová sm s
zkouška FACT (korozní zkouška /Ford Anodized
Aluminium Corrosion Test/, p i níž se ve speciální
cele na oxidový povlak vkládá stejnosm rné nap tí)
factory
faded, bleached
fading
fading (of inoculation effect)
Fahlerz ores
faience
fail
fair
fair
fairly
falcon’s eye
false
falsification
familiar
family
family groub
famous
fan
fan
fancy diamond
fancy dress
fancy goods
fancy knotted yarn
fancy ply yarn
fancy work
fancy yarn
závod, továrna
vybledlý
blednutí
odez ní o kovacího ú inku
rudy typu fahlerz
fajáns
chyb t, nedostávat se, neusp t
irý, jasný, blond
pou , jarmark, veletrh
dosti, zna
sokolí oko
falešný, nepravý
pad lání, falzifikace
známý, oby ejný, všední
rod, t ída, ele , skupina
rodové sestavy
známý, oblíbený
jí , ovívat
jí
diamant barevný
maškarní kostým
módní zboží
efektní uzlí ková p íze
efektní uzlí ková p íze
výšivka
efektní p íze
63
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
fantasy
fan-vaulting
fashion
fashion latest
fashion out of fashion
fashionable
fashionable
fast/abstention
fastener
fat
fat sand, strong sand
fat sand, strong sand
fatal accident
fatal dose
fatigue
fatigue
fatigue limit
fatigue test
fatty
feather
feature
feedback
feeder
feldspar
felt
felt cone
fermentable
fermentation
fermentation bottom
fermentation top
fermium – Fm
ferric
ferric oxide
ferrite
ferritic SG cast iron
ferro-alloy
ferrochromium slag
ferrous
ferrous alloy
festive folk costume
fettler
fettler
fettling
fettling
fettling bench
fettling shop
fettling shop
feud, fee, feaff
feudal
feudal tenant
fiberboard
fiberglass
fibre
fantasie, p edstavivost
jí ová klenba
móda, tvar, st ih, podoba, zp sob
poslední móda
vyšlé z módy
módní, elegantní
oble ený podle poslední módy
st
spona
tuk
mastný písek
mastný písek
smrtelný úraz, smrtelná havárie
smrtelná dávka
únava
únava
mez únavy
zkouška na únavu p i kmitav. nap tí
mastný
pero ptáka
rys, tvar, tvá nost, charakter. znak
zp tná vazba, p epad
nálitek
živec
plstit
kužel plst ný (k lešt ní)
(z)kvasitelný
kvašení, fermentace
spodní kvašení
vrchní kvašení
fermium
železitý
oxid železa
ferit
tvárná litina feritická
feroslitina
ferochromová struska
železnatý
slitina železa
sváte ní lidový kroj
isti
isti odlitk
opracování odlitk
išt ní
st l na išt ní odlit
istírna
istírna odlitk
lenní z ízení
feudál, feudální
leník
evovláknitá deska
skelná vlákna
vlákno
64
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
fibre man made, synthetic fibres
fibre natural
field
field corrosion test
um lé vlákno, syntetická vlákno
írodní vlákno
pole, oblast, obor
korozní zkouška v írodních podmínkách (v
írodním prost edí jako je vzduch, voda nebo p da)
tvar, obraz, obrazec, íslice
obraz, obrazec, obrázek, tabulka, diagram; tvar;
osoba
heraldická figura
figurální motiv
práce figurální
vlákno, nitka, ty inky
pilník
pilník, pilovat
sí , sí ovina
sí ovací jehlice
útek
filigrán
filigrán zlatý
filigrán drátkový
filigrán zrnitý, granulovaný
práce filigránová
filigrán st íbrný
drátkový filigrán
lník na filigrán
sv rák ru ní
krabice na piliny
plnit, napl ovat
lepivost tmelu
plnivo, plnidlo, výpl
ozdoba, lišta, ímsa, drážka
rohový, koutový svar
útek
pomocná filtra ní hmota
odfiltrovat
siln zašpin ný
filtrát
filtrace
kone ný, koncový
vrchní glazura
zakon ovací práce
vrchní fermežový nát r
jemný, istý, ryzí
jemné plátno
diamant bezvadn irý
ivka zrnitosti písk
rozv tvený vtok
kytka, zak. gotické fiály, vimperku
povrchová úprava (1/vzhled povlaku nebo
podkladového kovu; 2/postup vedoucí k takovému
vzhledu
figure
figure
figure heraldic
figure motif
figure work
filament
file
file, file to
filet
filet needle
filet work
filigree
filigree - gold wire work
filigree (intervowen wire work)
filigree granulate
filigree work
filigree, silver
filigree, wired
filigreer worker
filing vice (hand vice)
filings box
fill
fill in, to; to putty
filler
fillet
fillet weld
filling (amer.)
filter aid
filter off
filthy
filtrate
filtration
final
final glaze
final processing
final varnish
fine
fine linen
fine white diamond
fineness curve of moulding mixtures
finger gate
finial
finish
finish bright
finish, dull /mat
lesklá povrchová úprava
matná povrchová úprava
65
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
finish, polish
finish, satin
finish, to
finishing press
finishing the mould
finishing, black
politura
saténová povrchová úprava
ukon ení, záv r, ukon it
lis snímací
dohotovení formy
ern ní (povrchová úprava kovu vytvo ená jeho
ponorem do roztavených oxidujících solí, do solných
roztok nebo do sm sí kyselých roztok )
finishing, finish
finning
fion
fion’s tool
fir
fire gilded
fire, to (pottery, bricks)
firemould
fire-place
firing technique
firm
firmer chisel
first
first aid
first aid kit
first class
first crop
first grade
first rate
first-order reaction
fish
fish glue
fisher’s ring
fission
fit
fit to
fit with
fix
fix, to
fixative
fixing agent
flag
flagbearer
flagon
flake
flake graphite
flake graphite
flake graphite
flake, to; to peel
flaking, scaling
flambi glazes
flamboyant
flame
flame cleaning
flammable
poslední nanášený nát r
výronek
zrnkovadlo
zrnkova , zrnkovací akan
jedle
žárov pozlacen
vypalovat, ho et
forma
krb, otev ené ohništ v dom
vypalovací technika
pevný, tuhý; firma
ploché dláto
první, základní
první pomoc
sk ka první pomoci
prvot ídní
první produkt
vysoce jakostní
kvalitní
reakce prvního ádu
ryba, symbol Krista
rybí (vyzinový) klíh
prsten rybá ský, papežský pe etní
št pný, št pení
vhodný; umístit, zamontovat
izp sobit, sestavit
opat it ím
fixovat, upevnit, chemicky vázat
fixovat, upevnit, chemicky vázat
fixa ní prost edek
fixa ní prost edek
vlajka
prapore ník
džbán, karafa
vlo ka, šupina, plátek
šupinový (vlo kový) grafit
lupínkový grafit
lupínkový grafit
odprýskat, odloupnout
tvorba šupin
glazury flambé
flamboyant, plaménková pozd. gotika
plamen; plápolat
išt ní plamenem
ho lavý, zápalný, vzn tlivý
66
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
flange
flash
flash
flash (in stone)
flash /plate/
íruba, lem, obruba, lemovat
zateklina
záblesk, vzplanutí,
barevné skvrny v kameni
fleš (velmi tenký kovový povlak zhotovený krátkým
elektrolytickým vylu ováním)
rekrystaliza ní žíhání (s rychlým oh evem nad
krystaliza ní teplotu)
odporové sva ování natupo odtavením
prudké chlazení
mžiková destilace
plast. rychlosuši
edsušova , p edsušit
sušení plamenem, prudké sušení
odlu ova par
teplota, bod vzplanutí
odstra ování ot epk
ba ka
lahvi ka, flakon
formovací rám
opletená láhev; ba ka s rovným dnem; ba ka
s kulatým dnem
bezrámové formování
plocha, rovina, plochý, rovný
plochá klenba
horizontální vrstva
ploché dno
pásková ocel
dláto s plochým ost ím
matný nát r, nát r bez lesku
plochý svar (bez p evýšení)
plochý
horizontální pukliny
brusi skla
chu ; p íchu , v , aroma
kaz, prasklina
len (rostlina), ln né vlákno
ov í vlna, rouno
barva k že
lis šlapací
poddajný, pružný, ohebný
elektrická vrta ka
pytit se, blýskat se
pazourek
plout, plovat, plynout
flotáž, neprovázání nití
flotující nit
flokulace (shlukování /agregace/do v tších ástic,
aby jejich rozm r vzrostl natolik, že dojde
k vysrážení)
flash annealing
flash butt welding
flash cooling
flash distilation
flash drier
flash dry
flash drying
flash chamber
flash point
flash removal
flask
flask
flask
flask flaesk; flat-bottomed; round-bottomend
flaskless moulding
flat
flat arch (vault)
flat bed
flat bottom
flat hop iron
flat chisel
flat paint
flat weld
flat, level, even
flat-lying joints
flatter
flavo(u)r
flaw
flax
fleece
flesh color
flexibile (press)
flexible
flexible shaft
flicker, to
flint
float
float
floating thread
flocculate
floof, course
floor mould
flooring
pr h, sm r, kurz
forma do zem
podlaha, podlahová plocha
67
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
floral ornament
flotation
flow brightening
flow, to
flowability
flowability test
flower motive
fluctuate
fluctuation
flue ash
fluensy
fluid self-hardening mixture
fluid, liquid
fluidity
fluidity test piece
fluidized-bed cooler
fluidized-bed drier
fluid-sand mix
flume
fluorescence
fluorine
fluorine – F
fluorite
fluorspar
fluorspar
fluted
fluting
flux
rostlinný ornament
flotace
natavení
proud ní, te ení, pr tok, tok
tekutost
zkouška tekutosti
kv tinový motiv
kolísat
odchylka
popílek
plynulost
ztekucená sm s
tekutina; tekutý, kapalina
tekutost
zkouška zabíhavosti
za ízení na chlazení písku fluidizací
fluidní sušárna
ztekucená sm s
kou , dým
sv télkování, vyza ování
fluor
fluor
fluorit
kazivec
fluorit, kazivec
vroubkovaný, rýhovaný, s drážkami
kanelování
tavidlo, struskotvorná p ísada, urychlova ; pájecí
pasta
tavivo
agent
popílek
op rný oblouk
na, p nit
nová guma
na z um lé hmoty
ohnisko
krmivo
mlha
fólie, tenký list kovu
fóliová izolace
lístkový – fóliový kov
ohyb, záhyb
skaná p íze
skládanka, hra ka
oltá k ídlový
skládaná práce (plošná výpl z kolmých, t sn
iléhajících záhyb , vy ez. ze d eva /gotic. nábytek,
panely)
flux
fluxing agent
fly ash
flying buttress
foam
foam rubber
foamed plastic
focus
fodder
fog
foil
foil insultant
foil metal
fold
folded yarn
folder
folding altar
folds, linenfold
folds, linenfold drapery
skládaná práce (kamenná drapérie jako soklový dekor
/pozd. gotika, renesance)
roztepat kov do tenkého lístku
listový vlys, ornament
foliate
foliate frieze
68
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
foliate ornament
folk
folk art
folk costume
folk embroidery
folk fabrics
folk pottery
folk woven fabric
fontstein
food
foot
force
fore beam
forecast
foreheart
foreign affairs
forge
forge
forge, to; to falsify
forgery
forget piece
forging press
form
form
form of iron
formaldehyde
formate
formation
formic acid
forming (parts by machine)
forms of zinc
formula
fortified church
forum
fossil
foundation
founder
foundry
foundry coke
foundry pig iron
foundry properties
fountain
fountain, basin
fountain, pillar
four-centred arch
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)
rostliný, vegetativní ornament
lidový
lidové um ní
lidový kroj
lidová výšivka
lidový textil
lidová keramika
lid. tkaný textil, tkanina
kamenná k titelnice
strava, potrava, pokrm
noha, stopa
síla, moc, p sobnost
zbožové vratidlo
edpov t; p edpov
edpecí
zahrani ní v ci, záležitosti
kovat, kovárna, výhe , vykovat
výhe , kovat
falšovat, pad lat
falzifikát
výkovek
lis kovací
tvar, podoba, forma; tiskopis, tvo it
tvar
tvary (formy) železa
formaldehyd
mraven an
útvar, tvorba, vznik, formování
kyselina mraven í
vytá ení tvaru
druhy zinku
vzorec
opevn ný st edov ký kostel
fórum, antické nám stí v ím
zkamen lina, zkamen lý, fosilie
základ
sléva
slévárna
slévárenský koks
surové železo slévárenské
slévárenské vlastnosti
pramen, kašna, fontána
mísová kašna
sloupová kašna
oblouk hrotitý, stla ený, tupoúhlý
Fourierova transforma ní infra ervená spektroskopie
(FTIR)
trnáct svatých pomocník
podíl, ást, t ída zrnitosti, zlomek
lomený, frak ní
lom
lom, zlomenina
ehký, nepevný
fourteen auxiliary saints
fraction
fractional
fracture
fracture
fragile
69
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
fragment
frame plaiting
framed
framed square moulding
framework
francium – Fr
frane, to
free
free corrosion current
zlomek, úlomek, fragment
pletení na rámu (krosienky)
zarámovaný
deskový vlys (ornament, anglický rorománský sloh)
kostra, rámec
francium
zarámovat
volný, nevázaný, neslou ený
samovolný korozní proud (korozní proud p i
samovolném korozním potenciálu)
samovolný korozní potenciál (korozní potenciál
v nep ítomnosti (vn jšího) výsledného elektrického
proudu ve sm ru k povrchu kovu i od n j)
free corrosion potential
free cyanide
free embroidery
free from
freeze
freeze-dried
freezing poin
freizing point
french knots
frequency
fresco
obsah volných kyanid
edkreslená výšivka
zbavit eho, osvobodit od, prostý eho
(z)mrznout, (z)mrazit
sublima . vysoušení (vymrazováním)
bod mrazu
bod tuhnutí
vyšívací steh, uzlí ky
kmito et, frekvence
freska (malba vodovými barvami do vlhké erstvé
omítky)
nást nná malba
sv ží, erstvý, syrový
student(ka) I. ro níku VŠ, za áte ník
sladká voda
vibra ní koroze (d j se spole ným p sobením koroze
a vibra ního skluzu mezi dv ma sty nými povrchy)
eholník
eholník
kazatelský kostel (k. žebravého ádu)
kazatelský kostel
ení
patentka
volánek
lem, st apec, t ásn
ásn
hranice, pomezí
odlu ova strusky
frontispice (trojúhel. štít nad st . rizalit.)
mráz, jinovatka
ovoce
marmeláda, ovocná pomazánka
FTIR - Fourierova transforma ní infra ervená
spektroskopie
palivo, pohonná látka
palivo
topný olej, pohonný olej
valchovat
odpadní plyn, spaliny
zaplynovací prost edek
fresco, mural
fresh
freshman
freshwater
fretting corrosion
friar
friar
friars‘ church
friars‘ church
friction
friction nut
frill
fringe
fringed trimming
fromtier
front slagging spout
frontispiece
frost
fruit
fruit butter
FTIR - Fourier transform infrared spectroscopy
fuel
fuel
fuel oil
full (amer.)
fumes, gases
fumigant
70
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
fumigate, to
fumigation
function
function of traditional paint on iron
fundamental
funeral escutcheons; hatchment
fungi
fungus infestation
funnel; separatory f.
fur
fur cap
fur coat
furan resin
furan resin moulding mixture
furan sand
furnace shaft
furnace shell
furnace, hearth
furnaces /auxiliary equipment
furnish
furrow, groove
furrow, groove, trough
fuse
fused
fusibility
fusibility
fusible
fusion
fusion point
zaplynovat
zaplyn ní
funkce, innost
funkce tradi ních barev na železo
základní
funerální, poh ební zbran ; poh ební štít
houby
napadení houbami
nálevka; d lící nálevka
kožešina
kožešinová epice
kožich
furanová prysky ice
furanová sm s
furanová sm s
šachta pece
pláš pece
výhe
pece /pomocná za ízení
dodávat, za izovat, vybavovat
žlábek, rýha
okap
(roz)tavit
ztavený, roztavený
tavitelnost
tavitelnost
tavitelný
tavení, roztavení, fuse, tavenina
bod tavení
G
gable
gable relief
gadet
gadget
gadolinium – Gd
galding press
galena
galleried church
gallery
gallery
gallery of the kings
gallium – Ga
gallon
galvanic
galvanic anode (sacrificial anode)
štít
štítový reliéf (antické chrámy)
sou ástka
strojní sou ástka
gadolinium
lis na pozlacování
galenit
emporový halový kostel
galerie, altán, balkon
kruchta
královská galerie (v pr elí katedrály)
gallium
lemovka, prýmek
galvanický
ob tovaná anoda (kovová složka používaná jako
anoda pro katodickou ochranu ob tovanou
elektrodou)
galvanic cell
galvanický lánek (kombinace rozdílných elektrod
zapojených do serie s elektrolytem)
galvanická koroze (koroze vyvolaná p sobením
korozního lánku)
galvanic corrosion
71
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
galvanic plant
galvanic protection
za ízení galvanické
ochrana ob tovanou elektrodou (elektrochemická
ochrana, p i níž se ochranný proud získává
z korozního lánku vytvo eného spojením pomocné
elektrody s chrán ným kovem)
galvanic series
galvanická ada (seznam kov uspo ádaný podle
jejich samovolných korozních potenciál p i
vymezených podmínkách)
galvanize
galvanodynamic test
galvanizovat
galvanodynamická zkouška (elektrochemická
zkouška, p i níž se proudová hustota plynule m ní
edem stanovenou rychlostí)
galvanostaircase test
galvanodynamická zkouška s konstantní krokovou
zm nou proudu (p i které doba trvání a p ír stek
nebo úbytek proudu jsou v každém kroku shodné)
galvanostatic test
galvanostatická zkouška (elektrochemická zkouška,
i níž se proudová hustota udržuje na konstantní
hodnot )
galvanostep test
galvanodynamická zkouška s krokovou zm nou
proudu (elektrochemická zkouška, v které se
proudová hustota m ní po p edem stanovených
asových krocích)
gambodge gum
gamma-ray imaging
gangue
gap, crevice, crack
garb
gargoyle
garment
garnet
garnet
garnet African
garnet Bohemian
garnet Ceylon
garnet indian (almandin)
garnet olivine
gas
gas conten determination
gas content
gas fuel
gas hole
gas chromatography
gas soldering lamp
gas tight
gaseous
gaseous corrosion
gumiguta – prysky ice
zobrazování pomocí gama paprsk
hlušina
mezera, trhlina, št rbina, št pení
kroj, lidový oblek
chrli
ošacení, roucho, od v
granát
granát
granát africký
granát eský
granát cejlonský
granát indický (almandin)
granát zelený
plyn, amer. benzín
stanovení obsahu plynu
plynatost
plynné palivo
bublina
plynová chromatografie
kahan plynový k spájení
plynot sný
plynný, plynový
koroze v plynech (koroze, p i níž je suchý plyn
jediným korozním prost edím bez jakékoli kapalné
fáze na povrchu kovu)
gasifying polystyrene pattern
gasket
gasoline
gassing
model z nového polystyrénu
sn ní, t snící vložka
benzín (am.)
plynování (viditelný vznik plyn na elektrodách p i
elektrolýze)
72
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
gate
gate
Gates of Paradise (Ghiberti)
gating system
gauge
gearing (of watch)
gelatin
gels
gem
gem (ornamental stone)
gem cutting
gem cutting works
gem engraver
gem engraving
gem investigation
gem necklace
gem polishing
gem ring
gem set
gem stone
gem stone
Gemini
gemmologist
gemology
gems
general (in)
general corrosion
deš ový vtok
vtok
Rajská brána (Ghiberti)
vtoková soustava
míra cejchovní
soukolí hodin
rosol, želatina
gely
minerální drahokam
drahokam rytý, gema
broušení drahokam
brusírna drahokam
rytec drahokam
rytina v drahokamu
zkoumání drahokam
náhrdelník z kamen
lešt ní drahokam
prsten s drahokamem
drahokamy posázený
drahokam
šperkový kámen
blíženci
znalec drahokam
gemologie
drahokamy
obecný, celkový; (obecn )
celková koroze (koroze probíhající na celém povrchu
kovu, který je vystaven koroznímu prost edí)
zpravidla, obecn , celkov
univerzální
vyráb t (el. proud), vyvíjet (teplo, plyn)
tvo ení, výroba, vývin, generace
generátor, parní kotel, vyvíje (plynu)
mírný
pravá empora (má plné patro)
rod
geologický
geologie
geometrická výšivka
architektonicky a geometricky ztvárn ná zahrada
germanium
mecko
desinfek ní prost edek
ídový podklad
sádra
vypouklý, vydutý, hrbolatý, hrbatý
dar
talentovaný, obdarovaný
obrovský
zlati
zlacení
zlacení plátkové, lístkovým zlatem
zlacení v ohni
generally
general-purpose
generate, to
generation
generator
gentle
genuine gallery
genus
geological
geology
geometrical embroidery
geometrically designed garden
germanium – Ge
Germany
germicide
gesso ground
gesso, plaster, gypsum
gibbous
gift
gifted
gigantic
gilder
gilding
gilding with leaf gold
gilding, fire
73
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
gilt
gilt edge
gilt silver
girdle
give off
glacial
glacier
glamour
glancing light
glass fluor
glass silver crystalware
glass watch
glass(es)
glass, agate (imitation)
glass, avanturine
glass, bewelled
glass, ground (opaline glass)
glass, magnifying
glass, optical
glass, ordinary
glass-bead peening
glass-fiber brushes
glassware
glaze
glaze; to glaze
glazed
glazed
glazed stones
glazed tile
glazing, glaze to
glitter, to; to shine, to glow
globe
globular
glove
glove
glowing (met.)
glucose
glue
glue solution
glycerine lye
glycerol
glycogen
goal
goat´s wool
goblet with lid
God’s ordeal
God’s torture, (suffering)
gold
gold Au
gold – Au
gold (price) quatation
gold (tri)hydroxide, auric hydroxide
gold amalgam
pozlacení
zlacená o ízka
pozlacené st íbro
rundysek
vysílat, vydávat (teplo)
ledový
ledovec
kouzlo, p vab
pás sv tla, vržené sv tlo
sklovina
sklo k iš álové ve st íbrné ozdob
hodinové sklí ko
sklo(a), sklenice
sklo achátové
sklo avanturinové
sklo facetované
sklo opálové, mlé né
sklo zv tšovací
sklo optické
sklo ploché tabulové
zpev ování sklen ných kuli ek
kartá e se sklen nými vlákny
sklen né zboží, nádobí, sklo
glazura, poleva, email
glazura
glazovaný
glazovaný, emailovaný
glazurované kameny
kachel
glazování, glazovat
lesknout se, t pytit se
íklop zvonovitý
kulovitý
rukavice
rukavice
žíhat (kovy)
glokosa
klíh, klížit
klihová voda
glicerinový louh
glycerin, glycerol
glykogen
cíl
kozí vlna
íše s ví kem
Boží soud
Boží muka
zlato
zlato (Aurum – 79)
zlato
záznam ceny zlata
hydroxid zlatitý
amalgám zlata
74
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
gold amethyst (violet gold alloy)
gold assaying material case
gold aventurine
gold bar
gold beater
gold beater
gold beating
gold brooken
gold coating
gold coating
gold coin
gold dead
gold digger
gold field
gold finishing
gold foil
gold greek
gold leaf
gold leaf
gold lustr
gold medal
gold metal
gold monoxide
gold ore
gold ore sorting
gold oxide
gold pan
gold plated
gold plated, golden, gilt
gold plating
gold plating
gold pure
gold quartz
gold rags
gold red (with copper alloyed redish gold)
gold rolled
gold rush
gold sand
gold scouring
gold shell
gold silver (silver containing gold)
gold solder
gold tincture
gold tissue
gold trioxide
gold trioxide, auric oxide
gold vein
gold ware
gold washing
gold wein
gold white
gold work
gold(I) hydroxide, aurous hydroxide
zlato ametystové (fialov sm šované)
sk s pot ebami ke zkoušení zlata
zlatý aventurin
zlatý prut
zlatotepec
zlatotepec
tepání zlata, zlatotepectví
zlato zlomkové
zlacení (ponorem)
zlacení ponorem
zlato mincové
zlato matné
zlatokop
zlatonosné pole
výzdoba zlacením (knižních desek)
pozlátko, lístkové zlato
zlato zelené
lístkové zlato
zlato plátkové
zlatý lesk
pam tní zlatý peníz, medaile
zlatá medaile (mince) pam tní
oxid zlatný
zlatonosná ruda
úpravna zlata
oxid zlatnatý
mísa/pánev na ýžování zlata
pozlacený
pozlacený
zlacení (galvanické)
galvanické zlacení (pokovování)
zlato ryzí
zlatonosný k emen
zlaté okuje (k pozlacování za studena)
zlato ervené (slité s dí)
zlato válcované
zlatá hore ka
zlatonosný písek
ker. lešt ní matného skla
zlatá bronz
zlatotepecká k ži ka
zlatá pájka
zlatá tinktura
zlatem protkávaná tkanina
oxid zlatitý
oxid zlatitý
zlatá žíla
zlaté ná iní
rýžování zlata
žíla zlatonosná
zlato bílé
práce ze zlata
hydroxid zlatný
75
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
gold-brown
gold-coated
golden section
goldsmith
goldsmith
goldsmith gong
goldsmith’s shop
goldsmith’s school
goldsmith’s trade
goldsmith’s work
goldsmith's trade
goldstone
Good Friday
good leadwork practice
goods
gosling basket
gospel
gospel-side
got´s hair
gothic arch
gothic sway
gotic gable, canopy
gouache
grace, graceful
gradation
gradual
gradual
graduate
grain
grain
grain
grain shape
grain size
grain size distribution
grain surface
graining
grammar-school
grand cross (nighest class of ordes)
grand cross (nighest class of ordes)
grant
granular
granular, grainy
granulate
granulate filigree
granulation
graphite
graphite
graphite
graphite distribution
graphite distribution
graphite form
graphite form
graphite size
zlatohn dý
pozlacený, potažený zlatem
zlatý ez
zlatník
zlatník
zlatnický emeslník
zlatnická prodejna
zlatnická škola
zlatnictví
zlatnická práce
zlatnictví
miner. avanturin (jemn zrnitý nebo žlutavý k emen)
Velký pátek
spolehlivost použití olova v praxi
zboží
husí hnízdo (druh koše)
evangelium
evangelijní strana
kozí vlna
oblouk hrotitý
gotické esovité prohnutí postavy
vimperk
kvaš
vab, p vabný
odstup ování
postupný, pozvolný
postupný
absolvent VŠ
zrno
zrn ní, žilkování
zrno
tvar zrna
velikost zrna
zrnitost
povrch zrna
pásové broušení
gymnazium
velkok íž ádu (nejvyšší t ída ádu)
velkok íž (nejvyšší t ída ádu)
ud lit, poskytnout
zrnitý
zrnitý, granulovaný
granulovat, zrnit
granulovaný filigrán
zrn ní, granulace
tuha, grafit
grafit
grafit
rozložení grafitu
rozložení grafitu
tvar grafitu
tvar grafitu
velikost grafitu
76
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
graphite size
graphitic corrosion
velikost grafitu
spongioza /grafitizace/(selektivní koroze šedé litiny,
i níž áste
korodují kovové složky a zbývá
grafit)
graphitization of cast iron
grasses
grating
grave
graver
gravers
graving tools, burin
gravity
gravity
gravity casting
gravity die casting
gravity die casting alloy
gravity die casting brass
gravity die casting machine
gravity die casting process
gravity specific
gravy boat
grease, lubricant
great hall, hall keep
great choir
greek necklace
green bond
green bond test
green earth
green liquor
green microcline
green sand
green sand core
green sand moulding
green verditer
green vitriol
green wood
green-sand mould
green-sand moulding
grey cast iron
grey iron gravity casting
grey scale
grey spots
grid, screen
grif number
grime
grind off
grind, to
grinder
grinder
grinding
grinding
grinding machine
grinding machine, grinder
grafické znázorn ní litiny
traviny
íž, m ížka, m ížoví
rýt do kovu
rytec
rydla
rydla
tíže, tíha, váha
itažlivost
gravita ní lití
odlitek do kovových forem
postup pro lití do kovových forem
mosaz pro lití do kovových forem
stroj na lití do kovových forem
postup odlévání do kovových forem
specifická váha
omá ník
tuk(y), mazivo
palác, výstavný šlechtický d m
kn žišt
náhrdelník ecký
pevnost za syrova
zkouška pevnosti za syrova
zelená hlinka
zelený louh
minerál amazonit
formovací sm s na syrovo
syrové jádro
lití nasyrovo
zelený uhli itan m natý
zelená skalice, síran železnatý
syrové d evo
syrová forma
formování na syrovo
šedá litina
gravita ní lití šedé litiny
šedá stupnice (mezinárodní norma)
šedá místa
ížka, rastr
íselné ozna ení zrnitosti brusiva
ne istota
obrousit
mlíti
bruska
bruska, brusi
broušení
broušení
bruska
bruska
77
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
grinding wheel
grisaille
grit blasting
brusný kotou
grisaille, plastická malba šedými barevnými tóny
tryskání drtí (abrazivní tryskání malými
ostrohrannými ásticemi nepravidelného tvaru z oceli
nebo litiny)
groin
groined vault
grooved
ground
ground Brussels stitch
ground cat stich, Paris stich g.
ground dotted
ground Flanders five hold gr.
ground floor, parterre
ground honey comb
ground net
ground plaited
ground point
ground rose
ground tulle stitch
ground virgin stitch
ground, reason
grounding
groundsnow flake
groundwater
group
grow, grew, grown
growth
growth
Gründerzeit, period of prometerism
grunding mill
grunding stone
guache
guarantee
guarantee mark
guide pin
guild
gum
gumming of cores
gunmetal
gypsum
gypsum, plaster
nároží
ížová klenba
drážkovaný, rýhovaný
dice, krajka
bu ková p dice
1x kroucená r žová p dice plát ná
peci ková p dice
vlámská p dice
parter, p ízemí
žová p dice
tylová p dice
etízková p dice
vlá ková p dice
hrašková p dice
2x kroucená dírková p dice poloh.
hraška
základ, podklad, zem
základní
vlo ková p dice
spodní voda
skupina, seskupit
st, p stovat
st, vzr st
st (litiny)
gründerská doba (v 19. století po zrušení cech )
brusírna
brusivo
kvaš (pojivo arabská guma)
záruka
známka záru ní
zavád cí kolík
cech(y)
guma
lepení jádra
lovina - slitina Cu, Zn a Ni
sádrovec
sádra
H
hackle
haevy fuel oil
hafd spot
hafnium – Ha
hair clasp
hair ring
half stitch
half-hipped
vochlice, vochle
mazut
zatvrdlina, zákalka
hafnium
sponka do vlas
obru do vlas
polohod
polovalbová st echa
78
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
half-life
halfround
haliotis bath
hall crypt
hall church (aisled)
hall church (aisled)
hall marked
hall marking law
hall marking office (assay-)
hallmark
Hallstatt site
halo, glory, aureole
halt:come to a h.
hammer
hammer
hammer hardening
hammer, ball
hammer, case
hammer, drop
hammer, flattening
hammer, chasing
hammer, polishing
hammer, stretching
hammering
hammering
Han blue
Han purple
hand
hand bender
hand brake
hand drill
hand drilling
hand iron
hand knotted
hand ladle
hand loom
hand moulding
hand press
hand press
hand printed
hand stamping press
handicraftsman
handkerchief
handle
handle
hand-made
handsome body
hank
harass wool
hard
hard anodizing
harden
hardening-degree control
polo as rozpadu
p lkulatý
zlatící láze
halová krypta
halový kostel
halový kostel
kontrola akanování
zákon puncovní
ad puncovní
puncování, punc
hallštattská lokalita
svatozá
zastavit se
kladivo
kladivo, hamr
ztvrdit kováním, zpevn ní
kladívko oblé
pouzdernické kladívko
kladivo beranové
kladivo ploštící
kladívko cizelovací
kladivo leštící
kladivo k vytahování
vykovat
tepání
ínská mod
ínský purpur
ruka, ru ka, pracovní síla
ru ní ohýba ka trubek
ru ní brzda
ru ní vrta ka
ru ní vrtání
ru ní kovadlinka, babka
ru
vázaný koberec
pánev ru ní
ru ní stav
ru ní formování
lis ru ní
ru ní lis
ru
tišt ný
lis pákový
emeslník
kapesník
zacházet, manipulovat, ídit
rukoje , násada, klika u dve í
ru
vyrobený, ru ní práce
hezké t lo
adeno
harasová vlna
tvrdý, t žký, tuhý
tvrdá anodická oxidace
kalit, tvrdit
zkouška vytvrzení
79
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
hardly
hardness
hardness
hardness
hardness cutting
hardness tester
hardness testing
hardness tests
harmful
harmonic proportion
harmony
harness
hat
hat
hatch
hatched surface
hatching
hatchment
haze
headscarf
heald
heald frame
hearth
heat
heat absorption ability
heat resisting
heat resisting cast iron
heat treated steel
heat-resisting steel
heavy metal
heddle
height
heliodor
helium – He
helmet, casque, bas(i)net
helve
hem
hem
hematite
hematite
hematite iron
hematite ore
hematite pig iron
hemp
hemp drying house
hemp linen
hence
heraldic bearings
heraldic pane
heraldic ring
heraldry
heretic
sotva, st ží
tvrdost
tvrdost
tvrdost
tvrdost p i broušení
tvrdom r
zkouška tvrdosti
zkoušky tvrdosti
škodlivý
harmonická proporce
soulad
brdo
klobouk
klobouk
pr lez, poklop, šrafovací ára
šrafovaná plocha
hrazení, zahrazení, šrafování
poh ební štít
závoj, opar
šátek na hlavu
nít nka, tkanina (brit.)
list (stav)
níst j
teplo, horko, žár, oh ívat
schopnost pohlcování tepla
žárupevný
žáruvzdorná litina
ocel zušlecht ná
ocel žáruvzdorná
kov t žký
nít nka, tkanina (am.)
výška
heliodor (odr da berylu)
helium
ilbice, p ilba
top rko
lem
okraj, obruba, lem
hematit
minerál hematit, krevel
hematitové surové železo
krevelová/ ervená železná ruda
hematitové surové železo
konopí
pazderna
konopné plátno
pro ež, tudíž
erbovní obrazy
erbovní štít
prsten se znakem
heraldika
kací
80
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
herm
herma (Hermova hlava na obdél. sloupku, od
renes.polofigura p ed sloupem)
vyšívací árkový steh
vyšívací vr kový steh
znorodý, rozdílný, heterogenní
nestejnorodý materiál
šestiúhelník
šestihranný, šestiboký, šestiúhelníkový
šestere ný
hiddenit (zelená odr da spodumenu)
kožní klíh
ocel vysokolegovaná
hlavní oltá
koks s vysokým obsahem uhlíku
ocel s vysokým obsahem uhlíku
ocel uklidn ná
vysokofrekven ní induk ní pec (bez jádra)
vysokofrekven ní vlny
lisování vyšším m rným tlakem
formovací stroj na lisování vyššími m rnými tlaky
vysoké vakuum
vysokovodivá m
ocel ušlechtilá
vysokotlaká kapalinová chromatografie
vysoce kvalitní litina
vysokopevnostní litina
st žejka
záv s
kalibr na st žejky
kolí ek do st žejky
st žejka pérová
st žejka hodinového pouzdra
zkosení st echy valbou
valbová st echa
vlasové trhliny
jiny výtvarné kultury
historický
jepisec
historie pozinkování st ech
až dosud
držet, obsahovat, platit
držadlo, držák
držák, zásobník
držadlo
držení
nádrž, rezervoár
pec udržovací
díra, dírka
míra na otvor v kamenu
bodec
dutý
dubleta dutá
pr bojník
herringbone Holbein stitch
herringbone stitch
heterogeneous
heterogeneous material
hexagon
hexagonal
hexagonal (six-sided)
hiddenite
hide glue
high alloy steel
high altar
high carbon coke (HCC)
high carbon steel
high carbon steel
high frequency induction furnace
high frequency wave
high pressure moulding
high pressure squeeze moulding machine
high vacuum
high-conductivity copper
high-grade steel
high-pressure liquid chromatography
high-quality cast iron
high-strenght cast iron
hinge
hinge
hinge gauge
hinge pin
hinge, spring
hinge, watch case
hip, slope
hipped
hirlines, hairline cracks
histary of Art
historic
historican
history of zinc roofing
hitherto
hold (held)
holder
holder
holder
holding
holding capacity
holding furnace
hole
hole gauge for stones
hole punch
hollow
hollow doublet
hollow punch
81
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
hollowness
holmium – Ho
holy communion
Holy Sepulchre
holy water basin
holy water basin
homogeneity
homogeneous
hood
hood
hood-mould
hook
hook and eye
hooped
dutost
holmium
svaté p ijímání
Boží hrob
kropenka
kropenka
homogenita
stejnorodý, homogenní
odtah, digesto
kapuce
nadedve ní, nadokenní ímsa
zapnutí na há ek
há ek na (šaty)
ohýbaný, obloukovitý, kroucený, zkroucený,
zakroucený
chmel
vodorovný, ležatý
horizontální tlakový licí stroj se studenou komorou
horizontální stav
roh
oblou kový vtok
pr mysl hodiná ský
podkovovitý, maurský oblouk
hadice
kolej, ubytovna
teplý, horký
kuplovna s edeh átým vzduchem
stroj na lití pod tlakem s teplou komorou
vytloukání za tepla
trhlina
tvo ení trhlin
odstra ování zateklin za tepla
oh íva vzduchu
íslice hodinová
domácnost
hydroxipropyl celuloza
hydroxipropylmetyl celuloza
tón
lidské osídlení
antropomorfní dekor (hlavice s figurami)
lidské ostatky
kyseliny huminové
zvlh ova
vlhkost vzduchu
pohár s vypuklinami
uragán
hyacint, sko icov hn do ervený zirkon
hyalit (bezbarvý opál)
hydrát
hydratace, hydratování
hydrazid (kyseliny)
hydrazoslou enina
hydrazobenzen
hop
horizontal
horizontal cold chamber pressure casting machine
horizontal loom
horn
horn gate
horological industry
horseshoe
hose
hostel
hot
hot blast cupola
hot chamber pressurecasting machine
hot shake-out
hot tear
hot tearing
hot trimming
hot-blast stove
hour figure
household
HPC hydroxypropyl cellulose
HPMC hydroxypropylmethyl cellulose
hue, tone
human habitation
human ornament
human remains
humic acids
humidifier
humidity
hump cut ancient style
hurricane
hyacinth (redbrown zircon)
hyalite (glass and opal like min)
hydrate
hydration
hydrazide (of an acid)
hydrazo compound
hydrazobenzene
82
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
hydride
hydride, barium
hydride, calcium
hydride, cesium
hydride, iron
hydride, lead
hydride, rubidium
hydride, sodium
hydride, strontium
hydroblast equipment
hydroblasting
hydrobromide
hydrocarbon
hydrocarbon - alkane
hydrocarbon - alkyne
hydrocarbon fuels
hydrocarbon saturated; (paraffin hydroc.)
hydrocarbon substituted
hydrocarbon synthetic
hydrocarbon, aliphatic
hydrocarbon, anthracenic
hydrocarbon, aromatic
hydrocarbon, benzene
hydrocarbon, cancerogenic
hydrocarbon, higher /heavy hydrocar.
hydrocarbon, hydroxylated
hydrocarbon, light
hydrocarbon, methane/alkane
hydrocarbon, naphtalenic
hydrocarbon, native
hydrocarbon, nitrated
hydrocarbon, open-chain
hydrocarbon, rubber
hydrocellulose
hydrocooling
hydrofluoric
hydrofluoric acid
hydrogen
hydrogen – H
hydrogen brazing
hydrogen embrittlement
hydrid
hydrid barya
hydrid vápenatý
hydrid cesia
hydrid železa
hydrid olova
hydrid rubidný
hydrit sodíku
hydrit stroncia
vodní tryska
išt ní vodou
chem. hydrobromid
chem. uhlovodík
uhlovodík – metanové ady
uhlovodík - acetylénové ady
uhlovodíková paliva
uhlovodík - nasycený; (alifatický)
uhlovodík – substituovaný
uhlovodík – syntetický
uhlovodík – mastné ady
uhlovodík - antracenický
uhlovodík – aromatický
uhlovodík – benzenový
uhlovodík – kancerogenní
uhlovodík – vyšší
uhlovodík – hydroxylovaný
uhlovodík – lehký
uhlovodík nasycené ady
uhlovodík – naftalenický
uhlovodík – irozený
uhlovodík – nitrovaný
uhlovodík s otev eným et zcem
uhlovodík – kau ukový
pap. hydrocelulóza
chlazení pono ením do ledové vody
chem. fluorovodíkový
kyselina fluorovodíková
vodík
vodík
pájení (natvrdo) v ochranné atmosfé e vodíku
vodíková k ehkost (d j, který zp sobuje snížení
houževnatosti nebo tažnosti kovu v d sledku
absorbce vodíku)
hydrogen embrittlement relief
odvodíkování (zpracování kov po povrchové úprav
s cílem snížit k ehkost zp sobenou absorbcí vodíku
do kovu)
hydrogen peroxide
hydrogen phosphide
hydrogen sulfhate
hydrogen sulphide
hydrogen tetrafluoroborate
hydrogen tetrachloroaurate (III)
hydrogen tetrachloroplatinate (II)
peroxid vodíku
fosforvodík
hydrosíran, kyselý síran
sirovodík, kyselý si itan
kyselina tetrafluoroboritá
kyselina tetrachlorozlatitá
kyselina tetrachloroplatnatá
83
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
hydrogen thermonuclear reaction
hydrogen welding
hydrography
hydrochlorid acid
hydrolyze
hydrophane (var of common opal)
hydroscopic
hydroscopicity
hydrostat
hydrostatic balance
hydrostatic(al)
hydrostatics
hydrothermal alteration
hydrous
hydrous solution
hydrous sulphate of sodium
hydroxide
hydroxyacetic acid
hydroxyacid
hydroxyethylcelulose
hydroxyl
hydroxysuccinic acid
hygienic
hygienic requirements
hygrinic acid
hygrometer
hygrometry
hygroscope
hygroscopic
hypereutectic
hyperpressure
hypersonic speed
hypoboric acid
hypobromous acid
hypoeutectic
hypogenous
hypochlorite
hypochlorous
hypochlorous acid
hyponitrite
hyponitrous acid
hypophosphate
hypophosphite
hypophosphoric acid
hypophosphorous acid
hyposulphite of soda
chain
chain
chain - gold necklet
chain for bracelet
chain lornette
chain order
chain platinum
vodíková termonukleární reakce
svá ení vodíkem, vodíkové svá ení
hydrografie
kyselina chlorovodíková
hydrolyzovat
hydrofan (odr da opálu)
hydroskopický
hydroskopi nost
regulátor vodní hladiny
vodováha (libela)
hydrostatický
hydrostatika (- o rovnováze kapalin)
geol. hydrotermální p em na
vodný, vodnatý, obsahující vodu
vodný roztok
miner. Glauberova s l, mirabilit
chem. hydroxid, hydrát
kyselina hydroxyoctová
chem. hydroxykyselina
chem., plast. hydroxyetylcelulóza
hydroxyl - OH
kyselina jable ná/hydroxybutandiová
hygienický, zdravotnický
hygienické požadavky
kyselina hygrinová
vlhkom r, hygrometr, psychrometr
hygrometrie, m ení vlhkosti
hygroskop, vlasový vlhkom r
hygroskopický
hypereutektický (nadeutektický)
velmi vysoký tlak
hypersonická/nadzvuková rychlost
kyselina bornatá
kyselina bromná
hypoeutektický (podeutektický)
podzemní
chem. chlornan
chem. chlorný
kyselina chlorná
chem. dusnan
kyselina dusná
fosfori itan
chem. fosfornan, hypofosfit
kyselina fosfori itá
kyselina fosforná
simatan sodný
et z, et zec, etízek
et z
etízek zlatý na krk
etízek náramkový
et z lor onový
et z ádový
et z platinový
84
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
chain round belcher
chain silver
chain venetian (in Ducat gold)
chain, ball
chain, gold
chain-stitch
chair
chalcanthite
chalcedony (quartz)
chalcedony, ordinary
chalcocite
Chalcolithic Age
chalconatronite
chalcopyrite
chalcosiderite
chalice
chalice - communion cup
chalice (sacramental vessel)
chalice (sacramental vessel)
chalice cover
chalice for mass
chalice, altar
chalk priming
chalking
chamfer
chamfer, bevel
chamote, fireclay
chamotte sand
chamotte, fireclay
chandelier
chandelier with a carved madonna
change
change stress regime
channel type induction furnace
chantry
chapel
chaplain
chaplet
chaplet
chapter
chapter-house
chapter-house
char
charcoal
charcoal powder
charge
charge
charging deck
charging door
charging equipment
charging floor
charging hole
charging platform
etízek hráškový
et z st íbrný
et z benátský (z dukát. zlata)
et z kuli kový
et z zlatý
etízkový vyšívací steh
katedra (biskupské sedadlo)
chalkantit
chalcedon (odr da k emene)
chalcedon obecný
chalkocit
doba m ná
chalkonatronit
chalkopyrit
chalkosiderit
kalich
kalich k ijímání
kalich
kalich církevní (calix)
víko kalichu
kalich mešní
kalich oltá ní
plavená k ída
hrudkování, k ídování, šmouhy
úkos, zkosená hrana
úkos, zkosená hrana
šamot
šamotová sm s
šamot
korunový lustr
lustr s matkou boží
zm na, vým na, m nit
zm na nap tí režimu (systému)
pec elektrická induk ní žlábková
votivní kaple
kaple
kaplan
ženec, v nec k ov ení hlavy
podp rka jádra
kapitola
kapitulní sí
kapitula (shromážd ní eholník ), kapitulní sí
zuhel ovat
uhel
evouhelná mou ka
náboj, vsázka, poplatek
vsázka do pece
vsázecí plošina
vsázecí otvor
druhovací (vsázecí) za ízení
vsázecí plošina
vsázecí otvor
vsázecí plošina
85
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
charm
charoscuro
chase
chase
chaser
chasing
chasing hammer
chasuble
check
check
cheese
chemical abrasive methods
chemical alteration, in laboratory
chemical analysis
chemical cleaning treatments
chemical composition
chemical contouring, chem. milling
kouzlo, p vab
šerosvit
ezat závity
erbovní štít
rytec
práce cizelovaná ( akan ná)
cizelovací kladívko
ornát
kontrolovat
kontrola
sýr
chemické brusné metody
chemická úprava, v laborato i
chemický rozbor
postupy chemického išt ní
chemické složení
chemické opracování (tvarování ponorem do
vhodného leptadla)
konverzní povlak
chemická koroze (koroze bez elektrochemické
reakce)
chemický proces koroze
chemické vzorce
chemické metody
chemická oxidace
chemické pokovování (vylu ování kovového povlaku
chemickými neelektrolytickými zp soby) /vým nnou
reakcí, chem. redukcí nebo tepel. rozkladem/
chemical conversion coating
chemical corrosion
chemical corrosion processes
chemical formulas
chemical methods
chemical oxidation
chemical plating
chemical polishing
chemical properties
chemical vapour deposition /CVD/
chemistry
chequered woolen cloth
chequerwork
chequerwork
chfloroform
chiaroscuro woodcut
chief altar
chill
chill depth
chill nail
chill test piece
chilled cast iron
chime
chime
chiming
chimmey cooler cooling tower
chimney
Chinese jade
chink
chip
chipping
chemické lešt ní (ponor do roztoku)
chemické vlastnosti
chemické napa ování /CVD/
chemie
sukno
krychlový vlys
ter ový vlys (románský)
trichlormetan
evoryt
hlavní oltá
lití do kokil, chlazení
hloubka zákalky
chladící h ebík
zkouška tlouš ky tvrzené vrstvy litiny
tvrzená litina
zvonková hra
zvonkohra
zvon ní
chladící v ž
komín
jadeit ínský
spára
od ezek, plátek
odlupování
86
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
chisel bit
chisel; to chisel
chivalrous games
chlorfluorocarbon
chloride
chloride ions
chlorination
chlorine
chlorine – Cl
chlorine dioxide
chlorine monoxide
chlorine trioxide
chlorophyll
choir
choir (great choir)
choir screen
choir screen, cancelli
choir stall
choir stalls
choir with radiating chapels
choosing a substitute material
Christening font
Christening party
Christian symbols
Christmas
Christmas Crib
Christmas crib
Christmas decoration
Christmas Eve
Christmas tree
chromate conversion coating
chromate conversion coating, sealing of
vrtací dláto
dláto, rydlo, seká . tesat. rýt
rytí ské hry
freon
chlorid
chloridové ionty
clorování, chlorace
chllór
chlor
oxid chlori itý
oxid chlorný
oxid chlórový
chlorofyl
chór
kn žišt
chórová p epážka
chórová p epážka
chórová lavice
chórová lavice
chór s ochozem a v ncem kaplí
volba (výb r) náhradního materiálu
titelnice
tiny
es anské symboly
vánoce
betlém, jesli ky
jesli ky
váno ní ozdoba
Št drý den, ve er
váno ní strom
chromátový konverzní povlak
ut ování chromátového konverzního povlaku
(nanesení anorganických ut ovacích prost edk
anebo ut ovacích prost edk nevytvá ejících film
na konverzní povlak)
chromate sealing
chromating
ut ování v chromanech
chromátování (vytvá ení chromátového konverzního
povlaku na povrch kovu pomocí roztok obsahujících
slou eniny obsahujících slou eniny šestimocného
chromu)
chrome (Cr)
chrome alloyed roll steel
chrome alum tanning
chrome dye
chrome iron
chrome ore
chrome pickle
chrome plating
chrome yellow
chrome; to chrome
chromel
chrome-magnesite sand
chrome-magnesite sand
chrom (Chromium – 24)
chromová válcová ocel
kož. chromitohlinité in ní
chromové barvivo
chromit, chromová ruda
chromová ruda
chromátování
chromování (galvanické)
chromová žlu , chroman olovnatý
chrom, chromový
chromel – slitina niklu a chromu
chrommagnesitový písek
magnezitový písek
87
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
chrome-molybdenum steel
chrome-nickel steel
chrome-nickel steel
chrome-nickel-molybdenum steel
chrome-plate
chrome-plated
chrome-tungsten steel
chrome-vanadium steel
chromic
chromic acid anodizing
chromic oxide, chromium sesquioxide
chroming
chromite sand
chromite sand
chromium
chromium – Cr
chromium dihydroxide, chromous hydroxide
chromium dioxide
chromium oxide green
chromium steel
chromium trihydroxide, chromic hydroxide
chromium trioxide
chromium(II) oxide, chromous oxide
chrysoberyl
chrysoberyl (min.)
chrysocolla
chrysolite
chrysoprase
chrysoquarz
chuck
church
church
church forms
church law and order
church plate
church tower
church year
churn
ocel chrommolybdenová
chromniklová ocel
ocel chromniklová
ocel chromniklmolybdenová
chromovat (galvanicky)
pochromovaný
ocel chromwolframová
chromvanadiová ocel
chromitý
anodická oxidace v kysel. chromové
oxid chromitý
chromování (galvanické)
chromitový písek
chrommagnesitový písek
chrom
chrom
hydroxid chromnatý
oxid chromi itý
chrom oxidová zele
ocel chromová
hydroxid chromitý
oxid chromový
oxid chromnatý
chrysoberyl
chrysoberyl
chryzokol
chrisolit (olivín)
chrysopras, esnekov zelený k emen
avanturin zelený
sklí idlo
kostel, církev
kostel, církev
chrámové typy
církevní ád
ná iní kostelní
kostelní v ž
církevní rok
míchat, mísit, ení
I
ice
icicle
icon
iconostasis
idependent of
idol
idolize, to
ignite
ignition loss
illusionism
illustrate
illustration
led; mrazit
rampouch
ikona
ikonostas, p epážka zdobená obrazy
nezávislý na
idol, modla, obraz
zbož ovat n koho
zapálit, podpálit, podnítit, za ít ho et
ztráta žíháním
iluzivní architektura
ilustrovat
ilustrace, zobrazení, vysv tlení
88
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
illustrator
iluminate, to
image, portrait
imitating
imitation
imitation; to imitate, to copy
imitator
imitator
immaterial
immerse
immersion plating
ilustrátor
osv tlit, ozá it
podobizna, portrét
napodobování
pad lek, imitace
napodobenina, imitovat
napodobitel
napodobitel
nehmotný, nepodstatný
pono ovat, potáp t
imerzní pokovování (vytvá ení kovového povlaku
vým nnou reakcí, p i níž jeden kov vyt uje
z roztoku druhý /Fe + Cu 2+ = Cu + Fe 2+ /
immiscible
impact
impact strength
impact strength
impact test
impact value
impairment, injury, damage
impedance test
imperial globe
imperial princely
imperial princely
impermeability
impervious
implement
implement, utensils, tools
implementation
importance of good site supervision
impregnation
impressed current corrosion
nemísitelný
náraz
rázová pevnost
vrubová houževnatost
rázová zkouška
vrubová houževnatost
poškození
zkouška impedance (m . zdánliv. odporu)
íšské jablko
cís ský dv r
císa ský dv r
nerozpustnost
nepropustný, odolávající
uskute nit, realizovat, provést, splnit
ná adí, nástroj
zavedení, uvedení, provedení
ležitost pat né kontroly
napoušt ní, impregnace
koroze vloženým proudem (elektrochemická koroze
zp sobená vn jším zdrojem elektrického proudu)
ochrana vloženým proudem (elektrochemická
ochrana, p i níž ochranný proud p ichází z vn jšího
zdroje elektrické energie)
impressed current protection
impression
imprint, to
improve, to
impure
impurities
impurities
impurity
in advance
in born talent
in bronze
in ink
in laying
in situ repair techniques
inactive
inacurate
incense
incese, frankincense
dojem ; tisk, vtla ení
vtisknout
zlepšení, zdokonalení
ne istý, zne išt ný
doprovodné prvky
doprovodné prvky
ne istota, p ím s
edem
irozené nadání
bronzový
práce s tuší
tauzování, taušování
techniky oprav
ne inný, neú inný
nep esný, nesprávný, mylný, chybný
kadidelnice, kadidlo
kadidlo
89
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
incident light
incise, to
incised
inclination
incline,to; to slant
include
inclusion
inclusion
increase
incruster
incunabula
indemnity
indentation
India
Indian ink
Indian red
Indian yellow
indicate
indicator-paper test
indigo blue
indigo copper
indigo dye
indigo dye bath
indigo dyeing vat
indiscriminate alteratios
indium – In
indivisible
indoor environment
induction furnace
induction furnace
industrial
industrial areas
Industrial Revolution
inert gases, noble gases
infestation, attack
infested
infilling
infinite
inflame
inflammable
inflict damage
influence
influence, to; to affect
infrared (IR)
infrared absorption
infrared absorption spectrum
infrared block
infrared detector
infrared emission
infrared filtr
infrared imaging
infrared permeability, transmittance
infrared photograph
dopadající sv tlo
rýti, ezati
vy ezávaný, rytý
sklon
sklon, úklon, šikmost
zahrnovat, obsahovat
vm stek
vm stek
zv tšovat, zvyšovat, r st, zv tšení
inkrustér
prvotisk
odškod ní, náhrada
vlys - zubo ez
Indie
erná tuš
indická erve
indická žlu
ozna it, udávat, m it (indikátorem)
zkouška s indikátorovým papírem
indigová modrá
minerál covelín
indigové barvivo
indigo láze
indigová kypa
rozlišující možnosti
indium
ned litelný, nedílný
vnit ní prost edí
pec induk ní
induk ní pec
pr myslový
pr myslové oblasti
pr myslová revoluce
inertní plyny
zamo ení,napadení
napadnout, zamo it
dusané nebo lité zdivo
nekone ný, nekone no
zapálit
ho lavý
zp sobit škodu
vliv, ú inek, ovliv ovat, p sobit
vliv, ú inek, p sobení
infra ervený
absorbování infra erv. zá ení
infra ervené absorb ní spektrum
hradlo, blokace infra er. zá ení
infra ervený sníma
emise infra erveného zá ení
filtr infra erveného zá ení
infra ervené zobrazení
propustnost infra erveného zá ení
snímkování infra erveným zá ením
90
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
infrared photography
infrared radiation
infrared reflectography
infrared spectroscopy
infrared spectrum
infusible
infusible
ingate
ingot
ingot casting
ingot casting machine
ingot copper
ingot mould
ingredient
inherent
inhibitor
infra ervená fotografie
infra ervené zá ení
infra ervená reflektografie
infra ervená spektroskopie
spektrum infra erveného zá ení
netavitelný, neroztavitelný
netavitelný
zá ez
ingot
lití ingot
stroj na odlévání ingot
v ingotech
kokila na ingoty
ísada, složka, sou ást, p ím s
vrozený, vlastní
inhibitor (látka používaná ke snížení rychlosti ur ité
chemické nebo elektrochemické reakce)
coul, palec (2,54 cm)
zpo átku, p vodn
za ínat, zahajovat, podn covat
lisost ik
koda, poškození
tuš
kresba tuší
práce vykládaná
vložený
vložka zlatá (vykládaná zlatem)
vložka st íbrná
vykládaná práce, intarzie
ítok, p ívod, vstupní otvor
vnit ní prostor
kovací látka, o kovací p ísada
nao kovat
kovaná litina
anorganický
anorganické pojivo
vstup
napadení hmyzem
neodd litelný, nerozd litelný
vpravit, vsunout
zalitá vložka
použití, nasazení, vsadka
proložit
nepravé jádro
uvnit
hodnostní insignie
insignie hodnostní
insignie (odznaky) ádové
odznaky ádové, insignie ádu
insignie (odznaky) královské
insignie (odznaky) íšské
insignie (odznaky) panovnické
nerozpustný
inch
initially
initiate
injection moulding
injury
ink
ink drawing
inlaid
inlaid
inlay gold
inlay silver
inlay; to inlay
inlet
inner space
inoculant
inoculate
inoculated cast iron
inorganic
inorganic binder
input
insect infestation
inseparable
insert, to
inserted piece
insertion
inset
inset core
inside
insignia
insignia
insignia (of order)
insignia (of order)
insignia of the Crown
insignia, imperial
insignia, sovereign regalia
insoluble
91
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
insoluble anode
nerozpustná anoda (anoda používaná pro katodickou
ochranu vloženým proudem, kde anoda není znateln
spot ebovávána)
inspection
inspection
inspiration
inspire
instant
instead (of)
instrument
instruments of the passion
insulate, to
insurance
insure, to
integer
integral colour anodizing /integral colouring
interaction
interdendritic graphite
interdendritic graphite
intergranular corrosion
kontrola
kontrola
inspirace
inspirovat
okamžik, okamžitý
namísto ( eho)
nástroj
nástroje Kristova utrpení
izolovat
pojišt ní
pojistit
celé íslo, celek
anodická oxidace s ímým vybarvováním
vzájemné p sobení
mezidendritické rozložení grafitu
mezidendritické rozložení grafitu
mezikrystalová koroze (koroze probíhající na
hranicích zrn kovu nebo v oblasti, která k nim
iléhá)
interchange
interchangeable
interior
interlace
interlace
interlace, to; to interlock
interlaced
interlaced fabrics
interlacing
interlacing arches
vým na, st ídání
vym nitelný
vnit ek
entrlacs (pletencový ornament)
entrelacs, pletencový ornament
zk ížit, rozvést (zuby u pily)
proplétat, prokládat, k ižovat
proplétané výrobky
zk ížení, pletení na rámu plátnovou vazbou
oblou kový obkro ný vlys (islámsko-normandský
ornam.)
prost ední, p echodný, meziprodukt
erušovaný, st ídavý
vnit ní vada
vnit ní t ení
Mezinárodní st edisko pro difrak ní data (ICDD)
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)
souvisící navzájem
st ihat, krájet
rovina ezu
body ezu
vyplétání
intimita, dokonalé promýšení
sný, dokonalý
interkrystalický lom
zavedení olova na st echách
vynalézt
základní materiály
obrácené odm šování
obrácený, inverzní
obrácený, p evrácený, invertní
intermadiate
intermittent
internal defect
internal friction
International Centre for Diffraction Data (ICDD)
International Organization for Standardization (ISO)
interrelated
intersect, to cut
intersecting plane
intersection, point
interweaving
intimacy
intimate
intrgranular fracture
introduktion to lead in roofs
invent
inventories
inverse segregation
inverse, inverted
invert
92
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
investigation of bronze statutes
investmen casting lost wax process
investment casting moulding mixture
invoice
involve
inward
iodine
iodine – I
iodine dioxide
iodine heptoxide
iodine pentoxide
ion exange
ion exchange
ion migration
ion plating
ion transport
ionic
ionic order
Iraq
iridescence
iridescent
iridium – Ir
iron – Fe
iron (Fe)
Iron Age
iron alloy
iron alum
iron and steel industry
iron arsenide
iron bars
iron blue
iron carbide
iron casting
iron dichloride
iron disulphide
iron founder
iron foundry
iron glance
iron making
iron mill
iron monosuplhide
iron monoxide
iron ore
iron oxide
iron oxide black
iron oxide brown
iron oxide red
iron plating
iron scale
iron sesquloxide
iron sheet
iron slag
iron trioxide
pr zkum kovových soch
esné lití na vytavitelný model
formovací sm s pro p esné lití
et, faktura, fakturovat
zahrnovat, týkat se
vnit ní
jod
jod
oxid jodi itý
oxid jodistý
oxid jodi ný
vým na iont
vým na iont
st hování, migrace iont
iontové nanášení
enos iont
iontový
ionský sloupový ád
Irák
pytivé sv télkování
hrát duhovými barvami
iridium
železo
železo (Ferrum - 26)
doba železná
feroslitina, slitina železa
železitý kamenec
železá ský pr mysl
arzenid železa
ty ová ocel
berlínská/pruská/pa ížská mod
karbid železa
litinový odlitek
chlorid železnatý
sirník železnatý
sléva litiny
slévárna litiny
miner. hematit, krevel, lesklá železná ruda
výroba surového železa
železárna
sirník železnatý
oxid železnatý
železná ruda
oxid železitý
železitá er
železitá hn
železitá erve
pancé ování, galvanické pokovování železem
železné okuje
oxid železitý
ocelový plech (tenký)
železitá struska
oxid železitý
93
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
iron trioxide, iron sesquioxide, feric oxide
iron vitriol
iron yoke
iron(II) diiron(III) tetraoxide
iron(II) hydroxide, ferrous hydroxide
iron(III) hydroxide, ferric hydroxide
iron(mon)oxide, ferrous oxide
ironing
ironing blanket
ironing board
ironwork
oxid železitý
miner. síran železnatý, zelená skaliní železem
žehli ka
oxid železnato-železitý
hydroxid železnatý
hydroxid železitý
oxid železnatý
žehlení
pokrývka na žehlení
žehlící prkno
ková ská práce (z ocele), um lecké kování (výrobek),
želez. konstrukce
ozá it
nepravidelný
zrno nepravidelného tvaru
je lepší po kat
izotopové pom ry
izotop(y)
vydání; sporná otázka, problém
zinkové st echy v Itálii
slonovina
slonovinová er
držadlo ze slonoviny
irradiate, to
irregular
irregular grain
is it better to wait
isotope ratios
isotope(s)
issue
italianized zinc roofing
ivory
ivory black
ivory handle
J
jacket
jacquard loom
jade
jade augite miner.
jagged
jam; press
jamb, reveal
Japan
japanese woodcut paper
jasper (quartz)
jasper agate
jasper ball
jasper bancled
jasper blood
jasper cornuta
javelle water
jell
jemmy
jeopardize
Jesuit baroque
jet
jewel
jewel
jewel boy
jewel case
jewel hole
jewel mounting
sako, kazajka, vyzdívka, pláš , obal
žakárový stav
nefrit
jadeit (pyroxen)
vroubkovaný, zubatý
stla it
rovné ost ní okna
Japonsko
japonský papír
jaspis (odr da k emene)
jaspis achátový
jaspis ervený
jaspis pruhovaný
jaspis krvavý (heliotrop)
jaspis rohový
javelský louh
zrosolovat t, ztuhnout
p idlo
ohrozit, riskovat (co)
jezuitský sloh
proud, paprsek
šperk
klenot, skvost
sk ka na klenoty
kazeta na šperky
ložiskový kámen
obrube klenotu
94
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
jeweller industry
jeweller’s findings
jeweller’s saw
jeweller’s window display
jewellery
jewellery - bridal ornaments
jewellery - costly object
jewellery - devotional aticles
jewellery - ear jewels
jewellery bangle
jewellery brooch
jewellery earrings
jewellery necklaces
jewellery ring
jewellery, agate
jewellery, antique
jewellery, artistic
jewellery, bracelet
jewellery, filigre
jewellery, garnet
jewellery, hair
jewellery, mourning
jewellery, pearl
jewellery, semi enamel
jewels, evening (dress)
jewerlly, gem set
jhewel fashion
jig, rack
join, to
joint
joint file
jointing
jolt moulding machine
jolt squeeze moulding machine
jolting
jot
joust, tourney
joust, tourney
jube
jube
judgement
jug
Jugendstil
jumper
jumper
jumpring
jute sackcloth
veletrh šperk
pot eby zlatnické, klenotnické
pilka zlatnická
sk výkladní, klenotnická
klenoty, klenotnictví
šperk svatební
šperk šatový
šperk náboženský
šperk do uší
náramek
brož
náušnice
náhrdelník
prsten
šperk achátový
šperk starožitný
šperk um lecký
šperk náramkový
šperk filigránový
šperk granátový
šperk do vlas , ú esový
šperk smute ní
šperk perlový
šperk polosmaltovaný
šperk ve erní
šperk s drahokamy
šperková móda
záv s (k uchycení díl )
spojit, slou it, p ipojit (se)
spára, spojení, kloub, styk
pilník na st žejky
sesazování st žejek
st ásací formovací stroj
st ásací formovací stroj s dolisováním
st ásání
te ka
turnaj, klání
turnaj, klání
chórová m íž
chórová m íž
mín ní, názor, úsudek, soud
džbán
secese (v N mecku)
pá idlo
svet ík
pérový kroužek
pytlovina
K
kaolin
karat
keel block
kaolin
karát
kýlová zkouška
95
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
keep within bounds
keep, donjon
kermes
kerosene
kettle
key
keystone
kiblah
kiln
kind
kinetics
king
kith
knap
knaping
knead
kneading
kneading-mill mixer
knee
knife
knife - sheet metal shears
knife - turning chisel
knife blade
knife-line corrosion
držet v pat ných mezích
obytná v ž hradu
kermesová (šarlatová) barva
petrolej (na svícení), kerosin
kotel, kotlík
klí , klí ový
záv re ný klenák (naho e uprost ed)
kibla, orientace (niky) mihrabu v mešit
vypalovací pec, sušárna
druh, rod
kinetika
král
ký
roztloukat kámen
roztloukání
hníst
hn tení
hn tací mísi
koleno, kolenová trubka
ž
ž na žes ový plech
ž soustružnický
epel nože
nožová koroze (koroze, jejímž projevem je úzká
št rbina na rozhraní základní materiál/p ídavný
materiál svarového nebo natvrdo pájeného spoje nebo
v jeho blízkosti)
knight
knights
knit stitch
knitter
knitting
knitting needle
knitwear
knock-out
knock-out grid
knot
knot cut
knot left in loops
knot looped
knot Persian
knot Turkish
knotted carpet
knotted net
know-how
knowledge
königlich crown
krypton – Kr
kunzite
kyanite
rytí
rytí stvo
pletací oko (hladce)
pleta , pletací stroj
pletení jehlicemi
pletací jehlice
pletací zboží
vytloukání (formy)
vytloukací rošt
uzel, uzlík
ezané uzly
nechané smy ky
smy ky
perský uzel
turecký uzel
vázaný koberec
sí ovaná sí
nezbytné zkušenosti, úrove znalostí
domost, znalost
královská koruna
krypton
kunzit (odr da spodumenu)
kyanit (disten)
L
96
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
lab, laboratory
label
laboratory drier
laboratory drying oven
laboratory furnace
laboratory mixer
laboratory testing apparatus
laboratory utensils
labour
labradorite
lac dye
lace making
lace scool
lace techniques
lack of fixings and failure of fixings
lacquer tree
lacquer(s)
lacquerware
lactic
ladle bogie
ladle lip
ladle shank
ladle truck
Lady Chapel
lake
lampblack
landfill
landscape architecture
languages
lantern
lanthanum – La
lapidary (gem polisher)
lapis lazuli, lazurite
lapping
laborato
štítek
sušárna (laboratorní)
sušárna (laboratorní)
laboratorní pícka
laboratorní mísi
laboratorní zkušební p ístroj
laboratorní ná adí
námaha, práce, pracovní síla
labradorit
barví ský lak
pali kování
krajká ská škola
krajká ské techniky, vazby
ztráta stálosti a poruchy pevnosti
škumpa lakodárná
lak(y)
lakýrnické práce
mlé ný
z na pánev
hubi ka pánve
vidlice na ru ní pánev
z na pánev
kaple Matky Boží
laková barviva, jezero
lampová er
skládka
zahradní architektura
jazyky
lucerna (v kopuli)
lanthan
lešti drahokam
lapis lazuli (modrý min.), lazurit
lapování (vzájemné t ení dvou povrch /bez brusných
prost edk )
velkou m rou, zna
velkoplošný
mod ín
laser, kvantový generátor sv tla
išt ní laserem
teplo tání
postraní, bo ní
bo ní oltá
bokorys
soustruh
soustruh
soustruh – rovinný, lícní
soustruh - automatická revolverová hlava
soustruh vytla ovací
soustruh revolverový
lišta, soustruh
soustruh šroubový, závitový
soustruh univerzální
largely
large-scale
larch
laser
laserblasting
latent heat of fusion
lateral
lateral altar
lateral view, side view
lathe
lathe
lathe facing
lathe, automatic turret
lathe, pressing
lathe, revolving
lathe, strip, molding
lathe, tap
lathe, universal
97
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
lattice
lattice work
Laue back-reflection X-ray diffraction
íž, m ížový
ížový vzor linek
rentgenová difrakce pomocí Laueho metody zp tného
odrazu
láva
klášterní studna
vrstva
vrstva
vrstva zlata
vrstva chromu
koroze po vrstvách (koroze vnit ních vrstev
tvá eného kovu, která pop . vede k odlupování, tj.
odd lení nenapadených vrstev)
lava
lavabo, well-house
layer
layer
layer - gold deposit (of rolled gold)
layer - chromium deposit
layer corrosion
layer, metal
lea
lead
lead
lead – Pb
lead (Pb)
lead additives
lead alloy
lead and oil
lead bullion
lead clasp
lead dioxide
lead flashing details
lead hemioxide, dilead (mon)oxide
lead hydroxide
lead chromate yellow
lead oxide
lead sculpture and its conservation
lead sesquioxide
lead shielding
lead solder
lead sponge
lead sulphide
lead vitriol
lead white
lead-base alloy
lead-clad steel
leaded
leaded brass
leaded bronze
leaded bronze
leaded glass
leaded lights
leaden
leaf
leaching by percolation
leaching proces
leaching, brine
leaching, counter current
leaching, lye-dipping
vrstva kovu
adeno
edstih, p ívod, p edbíhat
olovo, olovnice, vedení, ízení,
olovo
olovo (Plumbum - 82)
ísady olova
slitina olova
olov ná b loba
surové olovo (obsahující vzácné kovy)
olov né úchyty
oxid olovi itý
dolování olova podrobn
oxid olovný
hydroxid olovnatý
chromolovnatá žlu
oxid olovnatý
sochy z olova a jejich restaurování
oxid olovitý
olov ná ochrana
olov ná pájka
houbovité olovo
miner. sirník olovnatý, galenit
miner. síran olovnatý, anglesit
olovnatá b loba, zásaditý uhli itan olovnatý
olovnatá slitina
spojování olova a oceli
poolov ný
automatová mosaz (s p ísadou olova)
bronz olov ný
olov ný bronz
katedrální sklo
okenní tabulky zasklené do olova
olov ný
list stromu
louhování prostupováním (tekutiny)
loužící proces
louhování roztok
louhování protiproudé
louhování
98
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
leak
leaning
lease
leat
leather
leave alone
lectern
ledeburite
lenght
lenght
lens
lentil
Leo
lessen
letter engraving
level
level
levelling
lever
lever (of watch)
lever bridge
lever fork
lever fork
lever setting
liberate
Libra
libraries
lid
lifter
lifter
lifting power
light fastness
light metal
light optical microscopy
light proof
light source
lighting
limestone
limewash
limewash; to limewash
limit of proportionality
limitation
limiting current
št rbina, propoušt t vodu
šikmý
osnovní k íž
náhon
že (vyd laná)
co ponechat, co odstranit
tecí pult
ledeburit
délka
délka
optická
ka (sklen ná)
ka
lev
zmenšit
rytina písma
hladina, úrove
urovnat
vyrovnávací schopnost
vložka
kotva hodinková
hodinový m stek kotvový
vidli ka kotvová (hodin. stroje)
vložka kamenná
vložka kotvová
uvol ovat
váhy
knihovny
kryt, víko, ví ko
zdviha (páka v hodinách)
klešt na kelímky
nosnost
stálost na sv tle
kov lehký
sv telná mikroskopie
stálý na sv tle
zdroj sv tla
osv tlování, svícení
vápenec
vápno na bílení
vápenné mléko
mez úm rnosti
omezení
mezní proud /limitní proud/(nejvyšší možný
elektrický proud omezený nejpomalejším
neelektrochemickým krokem daného elektrodového
procesu)
linden
line
line of intersection
line of study
linen
linen stich
lining
lipové d evo
ádek, linie, odv tví, vedení, linka
ez po linii
obor, specializace
len jako materíál, ln né výrobky plátno jako látka
plátýnko (krajka, vazba)
vyzdívka pece
99
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
linishing
link
link
link (of chain)
linseed oil
linseed-oil
lintel
lintel
lion and eagle
lion and eagle
lip
liquation
liquefy
liquid
liquid fuel
liquid metal transport
liquid shrinkage
liquid shrinkage
liquid solubility
liquidus (line)
litharge
litharge
lithium – Li
lithium oxide
lithophone, zinc white
litmus
liturgical articles
liturgy
livable
load
loam core
loam mould
loam moulding
localized corrosion
pásové broušení
lánek et zu, spojovat
navléci pomocí kroužk
lánek et zu
ln ný olej
ln ný olej
nadedve ní p eklad
eklad, nadpraží
lev a orel
lev a orel
okraj nádoby
odm šování, segregace
zkapal ovat, tát, kapalnit
kapalina, tekutý, kapalný
tekuté palivo
doprava tekutého kovu
smršt ní v tekutém stavu
smrš ování v tekutém stavu
rozpustnost v tekutém stavu
likvidus
chem. kleit, oxid olovnatý
vycezování
lithium
oxid lithný
krycí – zinková b loba
lakmus
ná iní liturgické, kostelní
liturgie, liturgický
snesitelný, p íjemný
náklad, vsázka, zatížení, vsázet
hlin né jádro
hlin ná forma
formování do hlíny
místní koroze /lokální koroze/(koroze soust ed ná
edevším na jednotlivých odd lených místech
kovového povrchu, který je vystaven koroznímu
prost edí)
locker
locket
locket
lodestone
long term protection
loom
loom braiding
loop
loop stitch
loose
loosen, to; to remove, to detach
loow pressure table
loss
lost wax casting
lost wax process
loup, magnifying glass
zámek
medailon (pouzdro na obrázek)
medailon záv sný
magnetit
dlouhodobá ochrana
stav tkalcovský
pletení na rámu
smy ka, kli ka, o ko
vyšívací smykovací steh
volný, uvoln ný
uvolnit, odloupnout
st l s odsáváním
ztráta
lití do ztraceného vosku
lití na ztracený vosk
lupa
100
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
low
low alloy steel
low pressure casting
low pressure die casting machine
low-carbon steel
lower
lower-girdle facet
nízký
ocel nízkolegovaná
lití pod nízkým tlakem
stroj na lití do kovových forem pod nízkým tlakem
ocel nízkouhlíková
snižovat, klesat, zmenšovat
trojúhelníková faceta od rundisty dol , v pavilonu (ve
spodní ásti br. kamenu)
routový vlys (románský ornam.)
mazivo
celek, kus, kostka (cukru)
luneta
lesk
listrová keramika - keramika s duhovým kovovým
leskem v glazu e
perlový lesk
lesklý uhlík
rýtová (rezedová) žlu
lutecium
hodnota sv telné intenzity
louh, louhové mýdlo
lozenge frieze
lubricant
lump
lunette, fanlight
luster, gloss, glitter, shine, glow
lusterware
lustre of a pearl
lustrous carbon
luteolin dye
lutetium – Lu
lux
lye
M
macramé
macrostructure
macrothrowing power
drhání
makrostruktura
makrohloubková ú innost (schopnost pokovovacího
elektrolytu vytvá et povlak s hladším povrchem, než
je povrch podkladu)
madder
madder red
madder root
madder yellow
made up (of)
madonna figure
magic
magical
magnesia
magnesite sand
magnesite sand
magnesium
magnesium – Mg
magnesium hydroxide
magnesium oxide; magnesia
magnesium pressure die casting
magnet
magnetic pattern plate
magnification, enlargement
magnifying glass
magnifying glass holder
mahogany
machinability
machine
mo enová barva, mo enový lak
mo enová erve
mo inové ko eny
ma inová žlu
složený (z ástí), hotový, um lý
madona
vab
kouzelný
pálená magnezie, kysl. Ho natý MgO
magnesitový písek
magnesitový písek
ho ík
ho ík
hydroxid ho natý
oxid ho natý
lití ho íku pod tlakem
magnet
magnetická modelová deska
zv tšení
lupa
stojan na lupu
mahagon
obrobitelnost
stroj
101
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
machine
machine
machine - shaped (watch) movement
machine adjusting
machine burnishing
machine cutlery polishing
machine embroidery
machine for making watches
machine lace
machine moulding
machine numbering
machine pressing
machine reducing
machine, barel turning
machine, cutting
machine, drill sharpening
machine, engine turning
machine, face and internal grinding
machine, gouging
machine, hole rectifying
machine, internal grinding
machine, jewellgry industry
machine, moulding
machine, pivoting lathe
machine, planishing
machine, pointing
machine, precision tool
machine, reducing
machine, rounding
machine, sheet metal
machine, spring coiling
machine, spring manufacturing
machine, swaging
machine, twisting
machine, twisting
machine, vertical boring
machine, watch stone setting
machine, wheel cutting
machine, wire spring coiling
machine, wire working
main
main facet
mains freguency erucible induction furnace
maintain
maintainer
maintenance
maintenance of lead sculpture
maize husk
majesty
major
major in
make
make
stroj
stroj
stroj fasonový, tvarový
stroj akanovací (úpravní stolice mincovní)
stroj na broušení, lapidování
stroj na lešt ní žesti, plechu
strojová výšivka
stroj hodiná ský
strojová krajka
strojní formování
stroj íslovací
vytla ovací lis
stroj zmenšovací, reduk ní
soustruh natá ení pérovníku
stroj brousící (na drahokamy)
stroj na broušení vrták
stroj gilošovací
stroj na rovinné a vnit ní broušení
stroj pro ezávací
stroj rektifika ní na díry
stroj na broušení vnit ku
stroj na šperky
stroj formovací
stroj na hlazení ep
stroj na vyrovnávání
stroj te kovací
stroj na p esné nástroje
stroj reduk ní, zmenšovací
stroj kulatící
stroj na rovnání žesti, plechu
stroj k navíjení per
stroj na výrobu per, pružin
stroj kovací
stroj na kroucení drátu
strojek na kroucení drátu
vrta ka svislá
stroj na zasazování hodinových kamen
stroj na vy ezávání zub kole ek
stroj na stá ení spirálových per
stroj na opracování drátu
hlavní; (elektrické) vedení. potrubí
základnice, nejv tší ploška-faceta výbrusu
nízkofrekven ní elektrická induk ní pec kelímková
udržovat, zachovávat
údržbá
údržba, obsluha, sanace
udržování olov ných soch
kuku né šustí
majestát
tší
specializovat se na
dílo, výrobek, p edm t
vyrobit, ud lat
102
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
make - art ware
make - luck bringer (mascot)
make - religious article
make - show piece
make - silver tableware
make a sprang
make baskets
make deeper
make of individual pieces
make smaller
make-up charge
making
malachite (mallow col. gem)
male hemp
malleability
malleability (capable of being hammered)
malleable
malleable cast iron
malleable iron
malleablizing
malt
man of Sorrows
Man of Sorrows
manage, to
manageable
management
mandorla
mandrel
mandrel, matrix
manganese – Mn
manganese brass
manganese bronze
manganese brown/black
manganese dioxide
manganese heptoxide
manganese steel
manganese trioxide
manganese trioxide, manganese sequioxide
mangle
mangle board
man-hole, sally port
manifold
manipulate, to
manipulation
manner
manual
manual preparation
manufacture
manufacture production
manufacturie to
maple
maquette
marble
edm t um lecký
edm t pro št stí
edm t náboženský
edm t skvostný
edm ty st íbrné
plést na rámu
plést košíky
prohloubit
edm t zhotovovaný jednotliv
zmenšit
druhování
práce, tvorba, d lání
malachit (zelený, zásaditý uhli itan m di)
konopí
kujnost, tvárnost
tažnost
kujný, kovatelný, tvárný
temperovaná litina
kujné železo
zkuj ování
slad, sladovat
ecce homo, Trpitel, pašiový sloup
Trpitel, Bolestný Kristus
vést, ídit; být vedoucím
zvládnutelný, poddajný
ízení, vedení správy, p edstavitelé
svatozá
kónus, v eteno, trn
model pro kovotla itel. soustruh
mangan
mosaz manganová
bronz manganový
manganová hn
er
oxid mangani itý
oxid manganistý
ocel manganová
oxid manganový
oxid manganitý
mandlování
mandlovací deska, píst
branka (vedle hradní brány)
mnohonásobný; etný
zacházet
zacházení
oby ej, zvyk, zp sob
ru ní
ru ní p iprava
výroba
manufakturní výroba
vyráb t, zhotovovat
javor
maketa
mramor
103
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
marbled stucco
marbling
marcasite
marine
marine corrosion
mramorový štuk
mramorování
markasit
mo ský, námo ní, lo stvo
mo ská koroze (koroze, p i níž je mo ská voda hlavní
složkou korozního prost edí)
mo ské prost edí
známka, zna ka, rys
zna ka puncovní
domovní znak (znamení)
zna ka ryzosti
trh, tržišt
nákupní košík
prodejný
marketing, vyhledávání odbytu
martensit
mu edník
mu ednický
mu ednictví
maskaron, maska jako dekor
maskovat, krýt
zedník, kameník
zdivo, zednická práce
stavební hu
mistrovská zna ka
mše svatá
hmotnost, množství, masa
konvi ka mešní (kostelní)
konvi ka mešní, kostelní
olovnatá žlu
masiv
edslitina
edslitina
mistr emesla
mistr zlatnický
Mistr lidové um lecké výroby
mistrovská zkouška
mastik
matný
rohož
slam ná rohož
hmota, látka, materiál
vada materiálu
materiál
uskute ovat
sou ástky
matematika
zápalka, p izp sobovat, spojovat
oboustranná modelová deska
matrice, forma
podstata, záležitost, látka, hmota
kamínek
Zelený tvrtek
marine environment
mark
mark hall
mark of ownership
mark standart
market
market basket
marketable
marquetry
martensite
martyr
martyr’s
martyrdom
mask, mascaron
mask, to
mason
masonry
mason's lodge
mason's mark
mass
mass
mass tankard
mass tankard
massicot
massif
master alloy
master alloy
master craftsman
master goldsmith
Master of Folk Art
master test
mastic
mat
mat
mat of straw
material
material defect
material, stuff
materialize
materials
math
match
matchplate
matrix
matter
mattes
Maundy Thursday
104
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
mauve
Mayan blue
maypole
mean
mean grain size
meandering
meandering tape
means
measure
measure an angle
measure error
measure of area
measure of capacity
measure of hardness
measure out
measure to an accuracy
medal
medalbrim
Mediterranean
medium frequency crucible induction furnace
medium strong sand
medium strong sand
medium, pl. media
meet, met
meglip
mechanical cleaning
mechanical damage
mechanical damage
mechanical deterioration processes
mechanical knock-out by vibration
mechanical preparation
mechanical properties
mechanical properties
mechanical reclaiming plant
mechanical reclamation of used sand
mechanical test
mechanization
melamine resin
melt processing
melt, to
meltable
melting
melting
melting furnace
melting point
melting point
melting zone
member
membrane
memorial
memorial arch
memorial tablet
memorial tablet, epitaph
slézová barva
mayská mod
májka
st ední, pr
rný
velikost st edního zrna
klikatý
etá ená páska (krajka)
prost edek
míra, m rka, m idlo
it úhel
chyba m ení
plošná míra
objemová míra
stupe tvrdosti
odm it
it s esností
medaile
okraj medaile
st edomo í
nízkofrekven ní elektrická induk ní pec kelímková
polomastný písek
polomastný písek
prost edí
vyhov t, uspokojit, potkat
fermež ln no olejná s terpentinem
mechanické išt ní
mechanické poškození
mechanické poškození
mechanický postup poškozování
vybra ní vytloukání
mechanická p íprava
mechanické vlastnosti
mechanické vlastnosti
za ízení na mechanickou regeneraci
mechanic. regenerace vratného písku
mechanické zkoušky
mechanizace
melaminová prysky ice
zpracování taveniny
tavit, tavenina, tavba
tavitelný
tavení
tavení
tavící pec
bod tavení
bod tavení
tavící pásmo
len, lánek
blána
památník, pam tní tabulka
triumfální/pam tní oblouk
epitaf, pam tní deska, náhrob. nápis
náhrobní nápis, epitaf
105
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
mendelevium – Me
mercury
mercury – Hg
mercury(I) oxide, mercurous oxide
mercury(II) oxide, (yellow merc. oxide)
mere
mesh
mesh pin
message
messenger
metal
metal beater
metal beating
metal coating of iron
metal core
metal distribution ratio
mendelevium
rtu
rtu
oxid rtu ný
oxid rtu natý (žlutý)
pouhý
sí ka
vále ek na sí ování
poselství
posel
kov
kovotepec
kovotepectví
kovové povrchové povlaky na železo
kovové jádro
rozd lovací pom r /elektrolytické
pokovování/(pom r tloušt k vylou eného povlaku na
dvou vymezených místech katody)
metal lace
metal leaf
metal mould
metal noble
metal penetration
metal plastic (art)
metal spraying
metal stamper
metal structure
metal texture
metal type
metalic luster
metallic inclusion
metallic matric
metallic pattern
metallic yarn
metallizing
dracounové krajky
lístkový kov
kovová forma
ušlechtilý kov
zape enina
plastika kovová
žárové st íkání kovu
razidlo na kov
struktura kovu
tkanivo kovové
lite ina
kovový lesk
kovový vm stek
základní kovová hmota
kovový model
kovová p íze
metalizace (nanesení kovového povlaku na povrch
nekovového materiálu)
metalografie
metalografie
metalografie, metalurgie
metalurgická kuplovna
vysokopecní koks
hutnictví, metalurgie
kovy
kovy - popis a použití
kovy a slitiny
žké kovy
neželezné kovy
zp sob
metody aplikování nát barev
metody p íprav železných povrch
metody výroby
metyl
brommetyl
metallography
metallography
metallography (inerstruct. of metal)
metallurgical blast cupola
metallurgical coke
metallurgy
metals
metals - description and use
metals and alloys
metals heavy
metals non-ferrous
method
methods of applying paint
methods of preparing iron surfaces
methods of production
methyl
methyl bromide
106
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
methyl cellulose (MC)
methyl chloride
methylbenzene
methylene dichloride
metting house
metyl acetate
microbial corrosion
metylceluloza
metyl chlorid
toluen
metylendichlorid
modlitebna
metyl acetát
mikrobiální koroze (koroze spojená s inky
mikroorganizm , které jsou p ítomny v korozním
systému)
microdiscontinuity
microenvironments
microporosity
microscope
microsensor
microshrinkage
microstructure
microthrowing power
mikrodiskontinuita (mikrotrhlinka, nebo mikropór)
mikroprost edí
mikropórovitost
mikroskop
mikrosensor
mikropórovitost
mikrostruktura
mikrohloubková ú innost (schopnost pokovovacího
elektrolytu vylu ovat za vymezených podmínek kov
v pórech a trhlinkách)
middle
Middle East
Migration period
migration style-frieze
mild steel, bulk steel
milky
mill
mill scale (wrought iron and steel)
milled lead sheet
milling
milling cutter (tool)
mind
mineral
mineralization
miniature
miniature enamel paiting
minimize, to
minister
minor repair
mint
mint, the
minute
minute whel
miracle
mirror
mirror cut
mirror effect
miscibility
miscible
miserable
misrun
misrun
missing paint or part, void
miter
st ed, st ední, prost ední
blízký východ
období st hování národ
kleš ový vlys
kká ocel, objemová ocel
mlé ný, mlé natý
valchovat; mlýn, továrna
okuje (kujné železo)
válcování olov ného plechu
moletovat – válcovat drobné pásové ozdoby
výstružník
mysl, myšlení, úmysl, rozum, v domí
minerál, nerost
mineralizace
miniatura
miniaturní smaltovaná drobnomalba
zmenšit
pastor
drobná oprava
mincovna
mincovna
nepatrný, drobný
ústrojí ru kové
zázrak
zrdcadlo
kartá leštící
zrcadlov opakovaný efekt
sm sitelnost
mísitelný
bídný, ubohý, mizerný
nezab hnutí
nedolití
chyb jící místa
mitra
107
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
mix
mixed colour
mixed control
mixed lace
mixer
mixing
mixing drum
mixing ladle
mixture
mixture for dry moulds
mobile
mobile forehearth
model
moderant
moderate
modern style, liberty, art nouveau
modern zinc flashing
modification
mísit
kombinace olejomalby a tempery
smíšené ízení (omezení korozní rychlosti sou asným
sobením dvou nebo více ídících initel )
kombinovaná krajka
mísi
mísení
bubnový mísi
licí pánev
sm s
formovací sm s na sucho
pohyblivý
pojízdné p edpecí
edloha, model
zmír ova , tlumi
mírnit, zeslabovat, tlumit; mírný
secese
moderní lemování zinkovým plechem
zm ny, úpravy, up es ování
modify, to; to alter, to change
moist
moisture
moisture absorption
moisture absorption ability
moisture absorption ability determination
moisture content
moisture determination
moisture measuring apparatus
molasses
molasses
mold, mould, form
moldavite
molding
molding material /raw materials
molds
molten
molten
molten metal
molybdenum – Mo
molybdenum steel
monasterial
monastery
monastic
money forger
money saving
monitoring
monk, friar
monk’s /frock
monorail shotblast plant
monstrance
monstrance, fostensory
monthstone (birthstone)
monument
nit, obm nit, upravit, p em nit
vlhký
vlhkost
pohlcování vlhkosti
navlhavost
stanovení navlhavosti
vlhkost
stanovení obsahu vody
vlhkom r
melasa
melasa
model, forma
vltavín
lišta, profil
formovací materiál /suroviny
plísn
roztavený
roztavený
tekutý kov
molybden
ocel molybdenová
klášterní
klášter
mnišský
pen zokazec
úsporné
sledování
mnich
hábit
záv sný tryska
monstrance
monstrance
sí ní kámen
pomník
108
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
monumental
moon stone
mopping
mordant
mordant dyeing processes
mordant gilding
more recent treatmens
morganite
morning coat
morning wraper
morphology
mortar
mortar; grinding mortar
mosaic glass
mosaic structure
mosaic structure
mosque
mosque
mother-of-pearl watch case
motion
motive
mottled cast iron
mouchette
mould
mould
mould assembly
mould bottom plate
mould cavity
mould drying stove
mould hardness
mould hardness testing
mould joint
mould preparetion
mould venting
mould venting
mould weidht
mouldability
mouldability testing
mouldability testing apparatus
moulder
moulding
moulding
moulding
moulding bench
moulding box
moulding clay
moulding equipment
moulding flask
moulding loam
moulding machine
moulding material properties and testing
moulding material testing
moulding material testing apparatuses
monumentální
sí ní kámen
broušení m kkými kotou i
mo idlo
procesy barvení mo idly
mo idlo ke zlacení
sou asné úpravy
morganit (odr da berylu)
žaket
župan
tvarosloví
miska (t ecí), moždí
malta, moždí ; t ecí miska
sklen ná mozaika
mozaiková struktura
mozaiková struktura
mešita
mešita
pouzdro hodinkové perle ové
pohyb, chod
motiv, pohnutka
maková litina
cimbu í
forma, šablona, matrice
forma
skládání formy
formovací podložka
dutina formy
sušárna forem
tvrdost formy
zkouška tvrdosti formy
lící rovina formy
výroba forem
odvzdušn ní formy
píchání pr duch , odvzduš ování formy
závaží
formovatelnost
zkouška formovatelnosti
ístroj na zkoušení formovatelnosti
formí
modelování, formování, tvarování
architektonický lánek ( ímsa, dekorativní krycí lišta)
formování
formovací st l
formovací rám
hlína na modelování
formovací za ízení
formovací rám
formovací hlína
formovací stroj
vlastnosti a zkoušení formovacích sm sí
zkoušení formovacích sm sí
ístroje na zkoušení formov. sm sí
109
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
moulding mixture
moulding mixture with
moulding mixture with directional setting
moulding pattern
moulding plate
moulding proces
moulding resin
moulding sand
moulding sand
moulding sand
moulding sand
moulding shop
mount
mount card
mount window
mount, to assembly
mounted
mounter
mounter’s handvice
movable toy
move, to
movement, alarm
movement, bell
movement, calendar clock
movement, gearing (of watch)
movement, hour chiming
movement, lever
movement, musical
movement, strike
movement, watch
movement, watch gearing
movenent, spring motor
mud
muff
mullion
formovací sm s
bezvodá formovací sm s
formovací sm s s ovládaným ztužováním
ozdobný vzor
formovací podložka
formovací postup
lisovací prysky ice
písek sléva ský
formovací písek
formovací písek
formovací písek
formovna
pasparta
paspartovací karton
vy íznutá pasparta
napnout, postavit, montovat
zasazený
zasazova drahokam
sv rka zasazova ská
pohyblivá hra ka
hýbat, p emístit
stroj budící
stroj bicí, zvonící
stroj hodinový kalendá ní
stroj kole kového chodu hodin
stroj bicí hodinový
stroj kotvový
stroj hrací
stroj bicí
stroj hodin
stroj hodinový kole kový
stroj pérový (hodinový)
bláto, kal, usazenina
objímka
pruty (úzké svislé kamenné prvky lenící gotická
okna)
mnohobarevný
vícesložkový systém
oblouk lalo natý
mnohostranný
násobit, znásobit
mumie
muskovit, sv tlá slída
muzeum um leckopr myslové
ibový strop, železobeton. strop bez pr vlak na
ibovit. sloupech
mušelín
múzy
podhoubí, mycelium
mýtus, báje
mythologie
multicolour
multicomponent systém
multifoil arch
multilateral
multiple
mummy
muscovite
museum of industral art
mushroom floor
muslin
Musses
Mycelium
myth
mythology
N
110
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
nail groove (of watch case)
nailhead
zá ez (pro nehet k otvírání pouzdra)
diamantový vlys, románský ornament, h ebíkové
hlavi ky
nantokit
prostírání
ubrousek
žlu neapolská (antimoni itan olovnatý)
vínek (obvykle vyšívaný)
edsí , nartex, rajský dv r
nartex, p edsí kostela
Národní ú ad pro normalizaci (NBS)
národnostní menšina
ryzí
ryzí kov
betlém s jesli kami
írodní, p irozený
írodní barvy
írodní barva
írodní formy, tvary
zemní plyn
zemní plyn
írodní materiál
írodní písek
írodní písek
írodní kámen
lak na kov
samorost
írodní písek
írodní písek
íroda, povaha, podstata
chrámová lo
chrámová lo - st ední
námo nická mod
rozprašova mlhy
nutnost, nezbytnost
krk, hrdlo láhve
podnálitková vložka
náhrdelník
náhrdelník z kamen , š ra na krk
náhrdelník – klenot
pot eba, pot ebovat
íprava povrchu p ed malbu, nát r
jehla
jehlový pilník
šitá krajka
výšivka na tylu
výšivka
sí ovací jehlice
neodym
neogotika, novogotika
neolitické kultury
neon
nantokite
napery linen
napkin
Naples yellow (lead antimoniate)
narrow strip of linen (usually embroidered)
narthex
narthex
National Bureau of Standards (NBS)
national minority
native
native metal
Nativity scene
natural
natural color
natural dye
natural form
natural gas
natural gas
natural material
natural sand
natural sand
natural stone
natural varnish
naturally shaped wood
naturally-bonded moulding
naturally-bonded moulding sand
nature
nave
nave
navy blue
nebulizer
necessity
neck
neck-down core
necklace
necklet
necklet jewellery
need
need for good surface preparation for painting
needle
needle file
needle point work
needle run
needle woork
neetting needle
neodymium – Nd
neo-gothic
Neolithic cultures
neon – Ne
111
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
neo-renaissance
nephrite (green stone)
neptunium – Np
net
net current (of an electrode)
neorenesance
nefrit (zelený), pazourek
neptunium
sí
celkový proud /na elektrod /- výsledný proud (sou et
katodických a anodických díl ích proud na
elektrod )
netting
netting knot
new castings
new sand
new sand
New Zealand jade
nickel – Ni
nickel (Ni)
nickel and nickel alloys
nickel brass
nickel bronze
nickel dihydroxide
nickel dioxide
nickel oxide
nickel plate
nickel sealing
nickel sesquioxide, (di)nickel trioxide
nickel silver
sí ování
sí ovací uzel
nové lití
nový písek
nový písek
jadeit novozélandský
nikl
nikl (Niccolum - 28)
nikl a jeho slitiny
mosaz niklová
bronz niklový
hydroxid nikelnatý
oxid nikli itý
oxid nikelnatý
niklový povlak, poniklovat
ut sn ní solemi niklu
oxid niklitý
pakfong, argentan, alpaka, niklová, mosaz („nové
st íbro“)
ocel niklová
hydroxid niklitý
hydroxid nikelný
obsahující nikl
niklitý
niklování, poniklování
nikelnatý
niklovaný, poniklovaný
poniklovaný
niello
výklenek
niob
dusi nan
dusi ný
kyselina dusi ná
nitrocelulózové laky
dusík
dusík
oxid dusi itý
oxid dusnatý
oxidy dusíku
oxid dusi ný
oxid dusitý
samotvrdnoucí sm s
nobelium
ušlechtilý, vzácný
šlechtická korunka
nickel steel
nickel trihydroxide
nickel(I) hydroxide
nickel-bearing
nickelic
nickeling
nickelous
nickel-plated
nickle-plated
niello
niche
niobium – Nb
nitrate
nitric
nitric acid
nitrocellulose lacquers
nitrogen
nitrogen – N
nitrogen dioxide
nitrogen oxide
nitrogen oxides
nitrogen pentoxide
nitrogen trioxide
no-bake moulding mixture
nobelium – No
noble
noble coronet
112
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
node
nodular graphite
nodular graphite
nodule
uzel, kolínko rostliny
zrnitý grafit
zrnitý grafit
výr stek (okrouhlý útvar vzniklý na katod p i
elektrolytickém pokovování)
terminologie
odolný v i korozi
nedestruktivní zkoušky
nepružný
neželezný
kov neželezný
lití neželezných kov
neželezný (obecný) kov
neho lavý
nekov
nekovové vm stky
nezávadný
nejedovatý
zvlášt
všimnout si; poznamenat
citlivost na vrub
rázová vrubová zkouška (ohybem)
patrný, zjevný, viditelný
tryska, hubice
nukleace (1. krok p i vylu . povlaku)
krystaliza ní zárodek
jádro perly
íselný
mniška
tribuna jeptišek
matice šroubu
živina; výživný, živný
nomenclature
non-corrosive
nondestructive testing
non-elastic
non-ferrous
non-ferrous metal
non-ferrous metal casting
non-ferrous, metal
non-inflammable
non-metal
non-metallic inclusions
non-objectionable
non-toxic
notably
note
notch sensitivity
notched-bar impact test
noticeable
nozzle
nucleation
nucleus
nucleus (of pearl)
numerical
nun(moth), black arches
nun’s gallery
nut
nutrient
O
oak
objectionable
objective
oblique
obsarvation
observe
obsidian
obtain
obtuse
obverse side
occlude
occupy
occure, to
occurrence
occurrence and extraction of leard ore
octagonal
oddside
odo(u)r
dub
závadný, nežádoucí
cíl
šikmý, kosý
pozorování, výzkum
pozorovat, dodržovat, zachovávat
obsidian
získávat
tupý
líc mince
uzavírat, pohlcovat
zajímat, zam stnávat
vyskytovat se, nastati, dojít k
výskyt
výskyt a nalezišt olovnatých rud
osmiúhelník
šn rova ka
pach, zápach, v
113
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
odourless
offer
offer, to
ogee arch
ochre
oil
oil colour
oil gas
oil glaze
oil of cloves
oil of vitriol
oil sand mixture
oil sketch
oil tempera
oil-sand core
oily
ointment
old paint and repainting
oleic acid
olivine
olivine sand
olivine sand
once-for-all
onion
onyx (stratified agate)
onyx black
opal (precious stone)
opal Australian
opal banded
opal black
opalesce, to
opalescence (pearly)
opalescent, iridescent
opaque
open feeder
open grains
open chain stitch
open porosity (in a coating)
bez zápachu, bez v
nabídka; nabídnout, p edložit
nabídka, nabízet
oslí h bet
okr
olej
olejomalba
olejový plyn
olejová glazura
ebí kový olej
kyselina
olejová sm s
olejová skica
olejová tempera
olejové pískové jádro
olejnatý, umašt ný
mast
opravy starých nát
kyselina olejová
olivín
olivínový písek
olivínový písek
jednou provždy
cibulová st echa
onyx (achát s vrstvami ernými a bílými)
onyx erný
opál
opál australský
opál pruhovaný
opál erný
pytit se
opalizování, irisování
sv télkovat, irizovat
krycí
otev ený nálitek
edina
vyšívací steh, otev ený etízek
otev ená pórovitost (v povlaku /nespojitosti
pronikající až k p edchozímu povlaku nebo
k podkladu)
open sand casting
open seam
open work
open-hearth furnace
opening material
opening material
open-work
operate
orange peel
lití do otev ené pískové formy
volný šev
ažura
pec Siemens-Martinova
ost ivo
ost ivo
prolamovaná práce
ovládat, ídit, obsluhovat, pohán t
pomeran ová k ra (povrchová úprava p ipomínající
strukturou pomer. k ru)
dárce, adorant
adorant (vzývající postava u nohou Krista nebo P.
Marie)
orant
orant
114
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
oratory
orb
order
order of knitghthood
ordinary commercial - traditional zinc sheet
ore
organic binder
organobetonite
oriel
orato , modlitebna
korunova ní jablko
instrukce, p íkaz, objednávka, ád
rytí ský ád
žné hospodá ské - obchodní využití zinku
ruda
organické pojivo
organobetonitová sm s
arký (výstupek na pr elí nebo nároží domu, i
kolikapodlažní)
orientální
orientální lak
orientální tyrkys
vod
vodní povrch
žárové zlacení
ornamentika
minerál auripigment
asadlové síto
vrbový prut, vrba
vrbové proutí
osmium
oxid osmi elý
monstrance
nemoderní
výsledek
venkovní prost edí
venkovní kazatelna
pláš ová ze
výpust, výtok, vývod
obrys
obrys
výkon, t žba, výstup,výt žek, výroba
vn jšek, venku
edhoniti
pec, sušárna
kroužkování (výšivka)
epad, p eliv, p etékat, zaplavit
ezat
emalovat
emalba
vlastnictví
kyselina š avelová
oxidovatelný, podléhající oxidaci
oxidant, okysli ovadlo, oxida ní inidlo
oxidovat, okysli ovat
oxidace, okysli ování
oxidace (proces, p i kterém reagující složka ztrácí
jeden nebo více elektron )
odolnost v i oxidaci
oxida ní stav
oxida ní zkouška
oxida ní zóna
oriental
Oriental lacquer
oriental turquoise
origin
original surfaces
ormolu
ornamentation
orpiment
oscillating sleve
osier
osiers
osmium – Os
osmium tetr(a)oxide
ostensory
out of date
outcome
outdoor environment
outdoor pulpit
outer wall, chemise
outlet
outline
outline, contour
output
outside
outstrip
oven
over casting
overflow
overlap, to
overpain, to
overpainting
ownership
oxalic acid
oxidable
oxidant
oxidate, to
oxidation
oxidation
oxidation stability
oxidation state
oxidation test
oxidation zone
115
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
oxidation, aut
oxidation, catalitic
oxidation, electrolytic
oxidation, photo
oxidation-anodic, anodic treatment
oxidation-reduction potential
oxidation-reduction power
oxidative
oxidative cleavage
oxidative rancidity
oxidative spollage
oxide
oxide cell
samovolná oxidace (látek)
katalytická oxidace
elektrolytická oxidace
oxidace sv tlem
anodická oxidace
oxida
reduk ní potenciál
oxida -reduk ní výkon
oxida ní, okysli ující
oxida ní št pení
oxida ní rozklad tuk (ho knutí)
oxida ní rozklad
oxid, kysli ník
oxidová bu ka (nejmenší jednotka amorfního
anodického oxidového povlaku se st edov
umíst ným pórem, který prochází k bariérové vrstv
ilehlé k povrchu hliníku; st ny bu ky jsou
z dostate
hutného oxidu)
oxide coating
oxide inclusion
oxide ore
oxide skin
oxides of nitrogen
oxidizable
oxidize, to
oxidized
oxidized compound
oxidized zone
oxidizer
oxidizing agent
povrchová oxidace, oxidový povlak
oxidový vm stek
oxidová ruda
oxidová vrstvi ka, tenký oxidový povlak
oxidy dusíku, nitrózní plyny
oxidovatelný
oxidovat, okysli ovat
oxidovaný
okysli ená slou enina
oxida ní zóna
oxidant, okysli ovadlo, oxida ní za ízení/p ístroj
oxida ní inidlo (látka, která zp sobuje oxidaci
íjmem elektron )
oxida ní tavení
oxida ní št pení uhlovodík. et zc
oxida ní tavení
oxida ní št pení
oxidoredukce
oxon, peroxid sodíku
sva ování plamenem
svá . kyslíko-acetylenový
kyslíko-acetylenový ho ák
sva ov. kyslíko-acetylen. plamenem
pálící stroj, stroj na ezání kyslíkem
svá . kyslíko-benzinový
kyslík
kyslík
rychlost absorpce kyslíku
dýchací p enosný p ístroj
kyslíková láhev (ocelová)
oxida ní zkouška pod tlakem kyslíku
sva . ezání kyslíkem
kyslíkový deficit (sytostní dopln k)
peroxid sodíku
kyslíkaté soli
výroba oceli kyslíkovým zp sobem
oxidizing fusion
oxidizing scission
oxidizing smelting
oxidizing splitting
oxireduction
oxone
oxy welding
oxy-acetylene
oxy-acetylene burner
oxy-acetylene welding
oxy-cutting machine
oxy-gasoline
oxygen
oxygen – O
oxygen absorption rate
oxygen applience portable
oxygen bomb (botle)
oxygen bomb test
oxygen cutting
oxygen deficit
oxygen powder
oxygen salts
oxygen steelmaking
116
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
oxygen-acetylene
oxygenation
oxygen-free environments
oxygenic, oxygenous
oxy-hydrogen flame
oxy-hydrogen welding
oxy-propane flame
oxysulphuric acid
oxy-welded
oyster
oyster pearl
ozonation
svá . kyslíko-acetylenový
oxidace, okysli ení
prost edí bez kyslíku
kyslíkatý
kyslíko-vodíkový plamen
sva ování kyslíkovodíkovým plamenem
kyslíko-propanový plamen
kyselina peroxosírová
sva ený plamenem
úst ice
úst ná perla
ozonizace
P
package
packing the sand
padded satin stitch
pagon, heathen
painful scene
paint analysis
paint brush
paint layer
paint, color
paint, to
painter
painting techniques (painti teknicks)
paints for iron
pair of bobbin
paiting iron
paitung
palace
pale
palette
palladium – Pd
palpable
panel
paneling
pannier
panoramic camera
papacy
papal
papal kurie
papal order
paper
paper toy
paradise
parallel bench vice
paraller
parasol
parent company
parchment
parish
cívka
zhuš ování písku
plochý podkládaný steh (výšivka)
pohan, neznaboh
bolestná scéna
rozbor barev
št tec
vrstva(y) barvy
barva, nát r, lak
malovati
malí (ka)
malí ské techniky
nát ry pro železo
pár pali ek
nát r železa
pakfong
zámek, palác
bledý, sv tlý
paleta
palladium
ejmý, jasný
pole nosníku, panel
obložení, dešt ní (táflování)
še
panoramatická kamera
papežství
papežský
papežská kúrie
papežský ád
papír, lánek, referát
papírová hra ka
rajský dv r
sv rák p ímob žný
rovnob žný
slune ník
mate ská spole nost
pergamen
farnost
117
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
parrot green
partial
partially
participate (in)
particular
partig sand
parting of gold
parting sand
partition arch
partition wall
pasive pair hanging
pass
Passion
Passions
passivation
papoušková zele
áste ný
áste , po ástech
astnit se ( eho)
jednotlivý
lící písek
shán ní zlata
lící písek
lící oblouk
lící ze
zav šený pár
jít, projít; ud lat (zkoušku)
pašije (o utrpení Krista)
pašijový
pasivace (snížení korozní rychlosti pasiva ní vrstvou)
passivation current
pasiva ní proud (korozní proud p i pasiva ním
potenciálu)
pasiva ní vrstva /pasivní vrstva/(slabá, p ilnavá
ochranná vrstva vytvo ená na povrchu kovu b hem
reakce kovu s prost edím)
passivation layer
passivation potential
pasiva ní potenciál (korozní potenciál, p i n mž
hodnota korozního proudu dosahuje vrcholu a nad
nímž je oblast potenciál , v níž je kov v pasivním
stavu)
passivator
passive layer
pasivátor (chemická látka zp sobující pasivaci)
pasiva ní vrstva /pasivní vrstva/(slabá, p ilnavá
ochranná vrstva vytvo ená na povrchu kovu b hem
reakce kovu s prost edím)
passive pair
passive stabilization
passive state
passivity
paste
paste jewel
paste solder
pastel
pasty
paternoster dryer
patina
patina
pattern
pattern
pattern making
pattern paper
pattern plate
pattern rapping
pattern repeat
pattern welding
patternmaker
pavement
pavilion (upper part of cut gem)
svislý pár (pali kování)
pasivní stabilizace
pasivní stav /pasivita/(stav kovu vzniklý pasivací)
pasivita (stav kovu, zpomalená reakce)
pasta, maz, tmel
um lý drahokam
pájková pasta
pastel
stovitý, mazlavý
paternosterová sušárna
patinování
patina
model
vzor, vzorek, šablona
výroba model , vzor , st ih
papír na st ihy
modelová deska
uvol ování modelu
at ída vzoru, raport
damaskování
modelá
dlažba
pavilon (vršek broušeného kamenu)
118
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
pavilion facet
ty stranná faceta v pavilonu (ve spodní ásti
broušeného kamenu, od kalety k rundist )
stanová st echa
dlážd ný, dlažba
páv (symbol vzk íšení t la; nesmrtelnosti)
perla
hedvábí k navlékání perel
perla barokní (nepravidelného tvaru)
tmel na perly
míra na perly
perla ínská (s dvojím vrtáním)
sítko na perly
náhrdelník perlový
ra perel, perlový náhrdelník
návlek perel
perlit
perlitický
rašelina
oblázek
podnožka u stavu
podstavec
postament, podstavec, sokl op rného lánku nebo
sochy
fronton, nadokenní ímsa, štít nad oknem nebo
dve mi
loupaný prut
odlupování ( áste né nebo úplné odlu ování povlaku
od podkladu nebo mezivrstvy)
zpev ování kuli kováním (kuli kování k vyvolání
tlakových nap tí v povrchu, zvýšení tvrdosti nebo
k vyvolání dekorativních efekt )
pavilion roof
paving
peacock
pearl
pearl (stringing)
pearl baroque (irregular form)
pearl cement
pearl gange
pearl china (p. with 2 drilling holes)
pearl luster (orient)
pearl necklace
pearl rope
pearl stringing
pearlite
pearlitic
peat
pebble
pedal
pedestal
pedestal
pediment
peeled rod
peeling
peening, shot
peep-hole
peg
PEG (polyethylene glycol)
pelican
pozorovací okénko
kolí ek
PEG (polyetylénglykol)
pelikán, symbol ob tavé lásky (krmí mlá ata masem
ze své hrudi)
nožík
sprchový vtok
visutý svorník, p ív šek
záv s (náhrdelníku)
cíp klenby
kupole na pendativech
kyvadlová ty
proniknout, prostoupit
praporec
pultová st echa
tiúhelník
na hlavu
vnímání
perfektní
perforovat, d rovat
rovaný
provedení p edstavení
pen knife
pencil gate
pendant
pendant (jewel)
pendative
pendative cupola
pendulum rod
penetrate, to
pennon
pent
pentagon
per capita
perception
perfect
perforate, to
perforated
performace
119
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
period
periodic reverse electrolysing
období, doba
reversní elektrolýza (elektrolýza s periodickým
epólováním proudu)
Men lejevova. periodic. tabulka prvk
peritektická p em na
perlitická tvárná litina
prolévat, pronikat
stálý, trvalý
trvalá forma
manganistan
prodyšnost
propustnost, prostupnost, prodyšnost
ístroj na zkoušení prodyšnosti
zkouška prodyšnosti
dovolit, umožnit
kolmý, svislý
zápraží
náboženství
šk dci
boj proti šk dc m
tlou ek, pali ka; tlouci
surová nafta
cín
práce u lecká z cínu
fáze, skupenství
fáze
rovnovážný diagram
fenolformaldehydová prysky ice
jev
fénix (sho í a znovu povstává z popela) symbol
Kristovy smrti a vzk íšení
fosfátování
fosfátování (vytvá ení vrstvy nerozpustných
fosfore nan na povrchu kovu p i použití inidla
obsahujícího kyselinu fosfore nou anebo
fosfore nany)
periodic table
peritectic transformation
perlitic SG cast iron
perlocate
permanent
permanent mould
permanganate
permeability
permeability
permeability tester
permeability testing
permit
perpendicular
perron
persuasion, faith
pest
pest control
pestle
petroleum
pewter
pewter (alloy with 80 % tin)
phase
phase
phase diagram
phenol-formaldehyde resin
phenomenon
phoenix
phosphating
phosphating
phosphor bronze
phosphor-copper
phosphorous trioxide
phosphorus
phosphorus pent(a)oxide
photochemical smog
pH-value
phylactery
physical metallurgy
physical properties
physical properties
physics
pickling
pickling
bronz fosforový
fosforová m
oxid fosforitý
fosfor
oxid fosfore ný
fotochemický smog
hodnota PH
sk ový relikviá
nauka o kovech
fyzikální vlastnosti
fyzikální vlastnosti
fyzika
mo ení
mo ení (odstra ování oxid nebo jiných slou enin
z povrchu kovu chemickým nebo elektrochemickým
sobením)
pickling lye
mo írenský louh
120
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
picot
picoted bar
pictorial coat (of arms)
picture, image
pig
pig breaker
pig casting machine
pig iron
pig iron
pigment
pikotka
etízek s pikotkami (krajka)
obrazový znak
obraz
houska
lama housek
stroj na odlévání housek
surové železo
surové železo
pigment (prakticky nerozpustná, pevná a jemn
rozd lená barevná látka)
mo it, mo idlo
hromada, svazek, hromadit
pilí ; svazkový pilí ; polosloup
polštá
špendlík, jehlice
zavád cí kolík
kolík, ep, bodec, špendlík
jehlice kravatová
jehlice
jehlice ozdobná
zavád cí pouzdro
ipíná ek
bodlina
jehlice – pojistka jehlice
zavírací špendlík
klešt akanovací
piniové d evo, borovice
borová prysky ice
špetka, štipec
zoubkovací n žky
jehlice
fiála ( ži ka gotického chrámu)
trubka; opat t trubkami
potrubí
ryby
lavabo (podnos a konev s vodou nebo umyvadlo pro
omývání rukou
píst
odlévání píst
korozní bod /korozní d lek/(malá jamka nebo dutina
vzniklá na povrchu kovu p i elektrolyt. pokovování
nebo korozi)
pikl
pile
pillar; compound pier; demi-column
pillow
pin
pin
pin
pin - scraf holder
pin (brooch)
pin adornment
pin bush
pin drawing
pin hole
pin safety
pin safety
pincers for marking
pine
pine resin
pinch
pinking cutter
pinn
pinnacle
pipe
piping
Pisces
piscina
piston
piston casting
pit
pit moulding
pitch
pitch ore uraninite
pitchblende
pitting corrosion
formování v jám
dehet, kolomaz
smolinec, uranová ruda
smolinec
bodová koroze (místní koroze, jejíž d sledkem jsou
lky, tj. dutiny v kovu po ínající na povrchu)
potenciál bodové koroze (nejnižší hodnota korozního
potenciálu, p i níž je v daném korozním prost edí
možná iniciace bodové koroze na pasivním povrchu)
pitting initiation potential
place a pin, insert a pin
zapíchnout špendlík
121
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
plaid
plain
plain double crochet
plain Tunisian
plain Weave
plait
plait braid bar
plaited lace
plaiting of staw
planary feeling
plane; to plane
planish
planishing and pressing bank
plant
plant fibers
plaster
plaster mould
plaster pattern
plaster stone
plastic
plastic pattern
plasticity
plastik
plastik artist
plate
plate
plate
plate - liturgical articles
plate armour
plate circult
plate glass
plate, altar
plate, board sheet
plate, communion
plate-shotblast machine
plating
plating
plating bath
plating cell
plating, non-autocatalytic
pokrývka, p ehoz, pléd, kostkovaná skotská látka
rovný, jednoduchý, prostý
dlouhý sloupek
tuniské há kování
plátnová vazba (tkalc.)
záhyb, cop, vrko
etízek (krajk.)
etízková krajka
pletení ze slámy (klobouky)
plošné cít ní
hoblík, hoblovat
vyrovnat, vyklepat
soustruh rovnací kovotla itelský
rostlina; závod, podnik, továrna
rostlinná vlákna
sádra
sádrová forma
sádrový model
sádrovec
plastická – u lá hmota
model z plastické hmoty
plasti nost
tvárný, kujný, plastický
výtvarník
pokovit (galvanicky), oplechovat, plech
ná iní
deska, miska; pokovovat
ná iní liturgické, kostelní
plátové brn ní
elekt. anodový obvod
tabulové sklo
ná iní oltá ní
deska, tabule
ná iní k ijímání
metací roštový tryska
pokovování, kovový povlak
pokovování, plátování, kov. povlak
galvanická láze
pokovovací komora (na galvanické pokovování)
pulsní pokovování /p erušované pokovování (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se proud asto
erušuje nebo periodicky snižuje)
plating, rack
plating, vat /stil/
záv s (rám pro pokovování)
záv sové pokovování (elektrolytické pokovování, p i
mž pokovované p edm ty jsou na katod upevn ny
nezávisle na sob )
platinic
platinic acid
platinichlorid acid
platinum Pt
platinum – Pt
platinum asbestos
platinum catalyst
chem. platinový, plati itý
kyselina plati itá
kyselina chloroplati itá
platina (Platinum – 78)
platina
platinový azbest (katalyzátor)
platinový katalyzátor
122
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
platinum crucible
platinum dihydroxide
platinum dioxide, platinic oxide
platinum hemioxide, diplatinum oxide
platinum metal
platinum monoxide, platinous oxide
platinum trioxide
platinum wire
platinum(III) hydroxide, platinum trihydroxide
platinum(IV) hydroxide
platinum-wire gauze
pleasant
plentiful
pliers
pliers
pliers flat-nose
pliers chain-nose
pliers round-nose
PLM polarized light microscopy
plot
plug
plum
plumb
plunge
plunged
plush
plutonium – Pu
plyed yarn
plywood
pneumatic conveying
pneumatic knock-out
platinový kelímek
hydroxid platnatý
oxid plati itý
oxid platný
kov platinový
oxid platnatý
oxid platinový
platinový drát
hydroxid platitý
hydroxid plati itý
platinová sí ka
íjemný
hojný
klešt
klešt zlatnické
klešt s plochou špi kou
klešt s drážkovanou špi kou
klešt se zakulacenou špi kou
mikroskopie polarizovaným sv tlem
vyzna iti (na map ), vynést
zátka
švestka
olovnice, svislý, kolmý
pono it, potopit
vyvazovaná batika
plyš
plutonium
skaná p íze
ekližka
pneumatická doprava
pneumatické vytla ování, vytla ování stla eným
vzduchem
za ízení na pneumatickou regeneraci
pneumatic. regenerace vratného písku
hrot, špi ka
špi ka, bod, hrot
lomený
špi atý, ostrý, te kovaný
bodová koroze
jed, otrávit, kazit
jedovatý plyn
jedovatý, otravný
polariza ní k ivka /k ivka potenciálpolariza ní odpor (podíl zm ny elektrodového
potenciálu a odpovídající zm ny proudu)
lesk, lešt ní, leštící prost edek
lešti , cídi
lešt ní, hlazení
vále ek leštící
leštící hadr
lešti ka
lešt ní mechanické
techniky lešt ní
pneumatic reclaiming plant
pneumatic reclamation of used sand
point (tip)
point, tip
pointed
pointed
pointed corrosion
poison
poison gas
poisonous
polarization curve /potential-current denpolarization resistance
polish, to
polisher
polishing
polishing
polishing cloth
polishing machine
polishing mechanical
polishing techniques
123
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
polishing wax
polishing wheel
pollutant
pollution
polonium – Po
polybasic
polyester resin
polyethylene
polygonal termination
polychrome painting, version
polychromed, polychrome painted
polymer coatings
polymerization
polymerize
poly-saccharide
polystyrene
polyurethane
poor box (in church)
pope
poplar
poppyseed oil
pore
leštící vosk
leštící kotou
škodlivé látky
zne išt ní životního prost edí
polonium
vícesytný
polyesterová prysky ice
polyetylen
polygonýlní záv r chóru
polychromie
polychromovaný
polymerní nát ry
polymerizace
polymerovat
polysacharid
polystyren
polyuretan
sk ob tní
papež
topol
makový olej
pór (malý kanál uprost ed každé oxidové bu ky
vytvo ený pr chodem elektrického proudu)
pórovitost
pórovitý
enosný oltá
ru ní bruska
rámování portálu
hradní brána
souprava krbová
portikus (p edstupující ást hlav. vchodu asto
s trojúh. štítem, sloupy /pilí i/)
díl, podíl, ást, porce
portrét
portrétování
portrétovat
tr n Milosti
mít, vlastnit
sloupek, k l, stožár, podp ra
konvi ky mešní
konvi ky mešní, kelímek
pitný
potaš, uhli itan draselný
draslík
draslík
živec alkalický (draselný)
hydroxid draselný
hydroxid draselný
slída
oxid draselný
oxid draselný
potenciál, nap tí
porosity
porous
portable altar
portable grinder
portal frame
portcullis
portfolio watch (travelling-)
portico
portion
portrait
portrating
portray
portrayal of the Trinity
possess
post
pot
pot
potable
potash
potassium
potassium – K
potassium feldspar
potassium hydroxide
potassium hydroxide
potassium mica
potassium oxide
potassium oxide
potential
124
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
potential/current density curve
polariza ní ivka /k ivka potenciál-proudová
hustota/(diagram závislosti mezi elektrodovým
potenciálem a proudovou hustotou)
potentiodynamic test
potenciodynamická zkouška (elektrochemická
zkouška, p i níž se elektrodový potenciál plynule
ní p edem stanovenou rychlostí)
potentiostaircase test
potenciodynamická zkouška s konstantní krokovou
zm nou potenciálu (p i které doba trvání a p ír stek
nebo úbytek potenciálu jsou v každém kroku shodné)
potentiostatic test
potenciostatická zkouška (elektrochemická zkouška,
i níž je elektrodový potenciál udržován na
konstantní hodnot )
potentiostep test
potenciodynamická zkouška s krokovou zm nou
potenciálu (elektrochemická zkouška, v které se
elektrodový potenciál m ní po p edem stanovených
asových krocích)
pottery
pottery kiln
pound
pour
Pourbaix diagrams
pouring
pouring basin
pouring box
pouring cup
pouring equipment
pouring in boxless moulds
pouring in flaskless moulds
pouring in gravity die
pouring in inclined mould
pouring ladle
pouring on flat
pouring unit
powder
powder metallurgy
powdering
power
power demand
power loom
power station
power, macrothrowing
hrn ská hlína, hrn ské zboží
hrn ská pec
libra (453,59 g)
lít, nalít, slévat, sypat, vylít
Pourbaixovy diagramy
lití
vtoková jamka
vtokový rám
licí nálevka
licí za ízení
lití do bezrámových forem
lití do bezrámových forem
lití do kovových forem
lití do naklon né formy
licí pánev
lití naležato
licí jednotka
prášek, pudr
prášková metalurgie
poprášení formy
moc, výkon, síla, energie, mocnina
požadovaný p íkon
mechanický stav
elektrárna
makrohloubková ú innost (schopnost elektrolytu
vytvá et povlak s co nejrovnom rn jší tlouš kou na
pokovovaném p edm tu v etn prohlubní)
power, throwing
powerful
practice
praise
praseodynium – Pr
pre printed embroidery
preacher, evangelist
precautions for wet and dry abrasive cleaning
hloubková ú innost
mocný, silný, výkonný
praxe, zkušenost, užití
chvála, chválit
praseodym
edtišt ná výšivka
kazatel
bezpe nostní opat ení p i išt ní brusivem za sucha a
za mokra
125
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
precice
precious metal
precious metal
precious metal industry
precious olivine
precious stone
precious stone industry
precious stone trade
precipitate
precipitation, deposit, sediment
precise
precision casting moulding mixture
predict
predominate
prefabricate, to
prefabrication
preferably
preferred orientation
prefix
preheated forehearth
preliminary
preliminary drawing
premise
preparation of moulding mixtures
preparation of the surface
prepare
present
present value
preservative
preserve, to; to conserve
press
press trimming
pressure
pressure casting machine
pressure casting plant
pressure die casting
pressure head
presumably
presuppose
prevent
previous
previously
price
prick
prick stich
pricked pattern
pricker
priest
priestly
primarily
primary
primary constituent base metal
prime corrozive agents
esný
drahý kov
drahý kov
pr mysl drahých kov
olivín ušlechtilý
drahokam, šperkový kámen
pr mysl drahokam
obchod s drahokamy
srážeti, vylu ovati
sraženina
esný, jemný
formovací sm s pro p esné lití
edpovídat
mít p evahu, vynikat, p evažovati
vyrobit p edem
výroba stavebních dílc
spíše
hlavní orientace krysta
edpona
oh ívané p edpecí
ípravný, p edb žný
výkresové návrhy
edpoklad, komplex budov, celé místo
úprava formovacích sm sí
íprava povrchu
ipravit, vyrobit
edložit
statková cena; skute ná hodnota
ochranný prost edek
uchovat, konzerva, zava enina
lis, tlak, lisování, ma kat, stla ovat
od ezávání zateklin
tlak
stroj na lití pod tlakem
za ízení na lití pod tlakem
lití pod tlakem
etlakový nálitek
asi, pravd podobn
edem p edpokládat
zabránit, zamezit
edešlý, d ív jší
edtím, d íve
cena
píchnout, bodnout, hrot, trn
ední steh
podvinek (krajk.)
bode ek (krajk.)
kn z
kn žský
hlavn , v první ad
základní, prvo adý
základní kov slitiny
zákadní initele koroze
126
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
primers and inhibiting pigments
primeval age
primitiv textile technique
principal shaft
print
printer´s ink
printing block
printing block of wood
printing direct
printing discharge
printing dyed style
printing hand screen
printing resist
printing roller
printing screen
printing stencil
printing textile
Prinze of this world
základová a antikorozní barviva
prav k
primitivní textilní texnika
hlavní p ípora
tisk, tisknout, potiskovat
tiska ská er
tisk z formy
tiska ská forma d ev ná
ímý tisk
tisk leptem
batikování
ru ní filmový tisk
rezervní tisk
válcový tisk
filmový tisk, sí ový tisk
šablonový tisk
textilní tisk
kníže sv ta (sv dce pošetilých pannen proti Kristu
s moudrými pannami)
hranol, prizma, hranolový
problémy p i navrhování a tvorb
postup, zp sob práce
probíhat, postupovat, pokra ovat
postup, proces
hotový výrobek
polotovar
výroba, produkce
metody výroby m ných kov
sv tský
povolání
obrys
zisk, užitek, prosp ch
postup, p echod, pokrok, vývoj
ramena p né lodi (transeptu)
rizalit (p edstupující ást v celé výšce)
prodloužiti
promethium
povýšit, podporovat, vzbuzovat
pronaos (otev ená p edsí ec. chrámu)
krapna
posoudit, d kaz, nepropustný, odolný
vlastnosti kov
vlastnosti kov a slitin
vlastnost(i)
podíl, pom r, díl, rozsah
proporcionální
prostylos (chrám se sloupovou p edsíní na elní
stran )
protaktinium
ochra ovat
ochrana, kryt, krytí
prism
problems of design and manufacture
procedure
proceed
process, procedure
product finished
product semifinished
production
production methods of cuprous metals
profane
profesion
profile
profit
progression
projecting transepts
projection, wing pavilion
prolong
promethium – Pm
promote
pronaos
prong
proof
properties of metals
properties of metals and alloys
property, characteristic, quality
proportion
proportional
prostyle
protactinium – Pa
protec, to
protection
127
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
protection current density
ochranná proudová hustota (proudová hustota, které
je zapot ebí k udržení korozního potenciálu
v rozmezí ochranného potenciálu)
protection potential
ochranný potenciál (hodnota korozního potenciálu,
které je t eba dosáhnout, aby korozní potenciál byl
v rozmezí ochranného potenciálu)
protection potential range
rozmezí ochranného potenciálu (v n mž se dosáhne
ijatelné korozní odolnosti pro vymezený ú el)
ochranná atmosféra (um lá atmosféra se sníženou
korozní agresivitou vytvo ená odstran ním nebo
vylou ením korozních inidel anebo p idáním
inhibitor koroze)
protective atmosphere
protective coating
ochranný povlak (vrstva/y/z materiálu naneseného na
povrch kovu za ú elem ochrany proti korozi)
krycí st l
ochranná vrstva (vrstva vytv ená na povrchu kovu,
která snižuje korozní rychlost)
ochranné štíty
ochranný štít
protein, bílkovina
dokázat, prokázat, osv it se
vod
obstarat, opat it, dávat
za p edpokladu, že
opat ení, vybavení
elektrolytické pokovování s periodickou zm nou
polarity proudu /reverzní pokovování/(zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se sm r
proudu periodicky m ní)
protective layer
protective layer
protective or safeguarding coat of arms
protective or safeguarding coat of arms
protein
prove, to
provenance, origin
provide
provided that
provision
PR-plating
pseudo gallery
pseudo wault
publish
puddling
pulp
pulpit
pulse plating
nepravá empora (má jen pr hled do krovu)
nepravá klenba lková
uve ejnit, vydat (knihu)
pudlování
buni ina, papírovina, d , rmut, kal
kazatelna
pulsní pokovování; p erušované pokovování (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se proud asto
erušuje nebo periodicky snižuje)
pulverizing
pumice stone
pump
punget
punch
punch - engraving burin
punch - fion’s tool
punch - hall marking
punch - ring stamp
punch (marking stamp)
punch case
punch, mat
punch, rivetting
pure
purchase
drcení
pemza
erpadlo, výv va, erpat, pumpa
ostrý, pronikavý
akan, razítko
akan cizelovací
akan zrnkovací
akan na puncování
akan na prsteny, zahnutý
špalek ražební
sk na akany
akan matovací
akan nýtovací
ryzí, istý
koup , nákup, koupit
128
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
purification
purpose
push
putto
putty
putty, filler
PVD – physikal vapour deposition
išt ní, ení, rafinace
el, cíl, úmysl
tla it, posunovat, prosadit
putto, d átko
tmel
snící tmel, kyt (sklená ský)
fyzikální napa ování (postup vytvá ení povlaku
odpa ováním a následnou kondenzací prvku nebo
slou eniny – obvykle ve vysokém vakuu)
pyramid
pyrite
pyrite, arseno
pyrite, chalko (yellow copper ore)
pyrite, iron
pyro morphite (coloured lead ore)
pyro-emerald
pyrope (carmine red garnet)
pyrrhotite
pyx
pyramida
pyrit
kyz arzénový
kyz m ný
kyz železný
pyromorfit (olov ná ruda)
pyrit (sulfid železnatý)
pyrop (krvav rudý – eský granát)
kyz magnetový
ciborium, kalich na posv cené hostie
Q
quadrivalence
quantity
quarter
quarter round
quartz
quartz (mineral.)
quartz sand
quatrefoil
quatrefoil
quatrefoil
Quattrocento
quench
quenching of iron
quild
quill
quilling
quoins
ty mocenství
množství
tvrt
tvrtobloun
emen
emen
emenný písek
ty list
ty list
ty lalok
Quattrocento (um ní 15. st. v Itálii)
uhasit, prudce zchladit, zakalit (ocel)
kalení ocelí
cech
soukat (amer.)
soukání
bosáž (zesílení roh stavby z kvádr )
R
rabbi
rack
rack plating
radial
radial rift
radial section
radial symmetry
radial systém
radiant
radiant excitance
radiate
rabín
záv s
záv sové pokovování
paprs itý, hv zdicový
paprs itá trhlina
radiální ez
radiální symetrie
paprs itá sí
zdroj zá ení, sálavý, zá ící
intenzita zá ení
zá it, vyza ovat, ší it
129
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
radiating chapel
radiation effect
radiation heat
radiation of light
radiation panel
radiation sheld
radiation strenght
radiation, tolerance dose
radicle
radiocarbon dating
radium – Ra
radius
radon – Rn
rafined
rag rug
raguly
nec kaplí
inek zá ení
sálavé teplo
sv telné zá ení
zá
ochranný radia ní kryt
intenzita zá ení
ípustná dávka z ení
radikál
radiouhlíková metoda
radium
rádius, polom r, zaoblení
radon
rafinovaný, jemný
hadrový koberec, hadrák
tvoví (motiv ze sukovitých v tví bez listí /pozdní
gotika 1480 – 1525)
zvyšovat, zdvíhat
získávat, vyráb t energii
podkládaný vyšívací steh
reliéfní sádrový odlitek
chovadlo
chování
hustota po up chování
chování písku
ada, et z, rozsah; adit
ada, po adí, hodnost
rychletvrdnoucí sm s
vzácný, ušlechtilý, ídký
rychlost, míra, pom r
zmetkovitost
pom r
rozumný, inteligentní, logický
zálup
ratang (košíká ský materiál)
rozpárat
syrový (surovina), hrubý, nezpracovaný
odlitek v litém stavu
kovové suroviny
suroviny
paprsek
ultrafialové paprsky
rentgenový paprsek
um lé hedvábí
reagující látka
reakce
reakce, odezva, vzájemné p sobení
reak ní pájení
reaktivace (depasivace zp sobená poklesem
elektrodového potenciálu)
reaktiva ní potenciál (korozní potenciál, pod jehož
hodnotou dochází k reaktivaci)
snadno, pohotov
raise
raise power
raised couching over
raised plaster ást
rammer
ramming
ramming density
ramming the sand
range
rank
rapid-hardening moulding mixture
rare
rate
rate of reject
ratio
rational
rat-tail
rattan stems
ravel, unravel
raw
raw casting
raw materials
raw materials
ray
ray - ultra-violet rays
ray - X-ray
rayon
reactant
reaction
reaction
reaction soldering
re-activation
re-activation potential
readily
130
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
reading
údaje na stupnici p ístroje tení, ode ítání, výchylky
údaj
tecí za ízení
okamžitá hodnota
od ítací ryska
tecí mikroskop
ást pro hled ní nablízko (bifokálních skel)
hotový; pohotový, p ipravený
pokladní hotovost
ipravený pro instalaci, zabudovatelný
sahat, dosahovat, zasáhnout
skute ný, reálný, pravý
skute ný – reálný obraz
realgar, sirník arzenatý
vod, p ina, d kaz
rozumný, p im ený
myšlení, úvaha, uvažování
edpecí
(sb rná) nádoba, jímka
nedávný, z poslední doby
receptury
pohyb sem a tam, vratný pohyb
regenerovaný písek
regenerovaný písek
regenera ní za ízení
odsávání prachu
uznat, poznat
doporu it
regenerovaný písek
regenerovaný písek
znovu zhotovit, obnovit, p estav t
získat (chem. cestou), zužitkovat
ímý záv r chóru
usm ova
istit opakovanou destilací
ebroušení
ebrousit
bronz ervený
ervený zemní pigment
ervené sklo, krycí
kresba ervenou hlinkou
su ík železitý
krevel
erve železitá
su ík olovnatý
rozžhavený do ervena
ervenost, rudost
oxida -reduk ní potenciál
snížit, redukovat
reduk ní inidlo (látka, která vyvolává redukci
dodáním elektron )
redukce (proces, p i kterém reagující složka p ijímá
jeden nebo více elektron )
reading device
reading instantaneous valeu
reading line
reading microscope
reading portion
ready
ready money
ready-to-fit
reach
real
real image
realgar
reason
reasonable
reasoning
receiver
receiver
recent
recipes
reciprocating motion
reclaimed sand
reclaimed sand
reclaiming plant
reclamation of used sand
recognize
recommend
reconditioned sand
reconditioned sand
reconstruct, to
recover
rectangular termination
rectifier
rectify, to
recut
recutting
red brass
red earth
red glass, opaque
red chalk drawing
red iron ochre
red iron ore
red iron oxide
red lead (minium)
red-hot
redness
redox potential
reduce
reducing agent
reduction
131
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
reduction of area
reduction of costs
reed
reed hook
reed lathing
reed roofing
reed space
reel
reel cotton
refectory
reference
reference elektrode
zúžení
snížení náklad
rákos, paprsek, tkalc. dostava
tkalc. navád cí jehla
rákos pod omítku
rákosová, došková st echa
paprsková ší e
motovidlo
cívka
refektá
odkaz, zmínka
referen ní elektroda (elektroda se stálým a
reprodukovatelným potenciálem, která se používá pro
ení elektrodových potenciál )
references
references and organizations
references and useful organization
references ansd further information
refine, to
refined
refining furnance
reflectance
reflection
reflection grating
reflection point
reflection power
reflective coating
reflective light
reflective paint
refraction
refraction angle
refractive index
refractoriness
refractoriness determation
refractory
refractory
refractory cast iron
refrigerant
refuse
refuse
regain
regard
regardless
regenerate, to
regenerated
regional embroidery
regular
regularity (grain size)
rehousing ironwork into masonry
reinforce
reinforced tube
reinforced weld
reinforcement (core gride)
doporu ení
doporu ení a organizace
doporu ená a nezbytná organizece
doporu ení a další informace
zjemnit, istit, zušlechtit, rafinovat
íbený
rafina ní pec
odrazivost
sv telný odraz, zrcadlení
odrazná m ížka
bod odrazu – soum rnosti
odrazivost
odrazná vrstva
odražené sv tlo
odražená barva
lom, zlomení
úhel lomu
index lomu
žáruvzdornost
stanovení žáruvzdornosti
odolný proti žáru, žáruvzdorný
žáruvzdorný
žáruvzdorná litina
chladivo, chladící prost edek
zmetkovat (odlitek)
odpad, odpadky, smetí, zmetek
op t získat, vracet se
pohlížet na, pokládat za
bez ohledu na
regenerovat, obnovovat, oživovat
regenerovaný
regionální výšivka
pravidelný, normální, správný, ádný
pravidelnost (zrnitosti)
zazdívání železných díl
vyztužovat, zpev ovat, zesilovat
zesílená trubka
evýšený svar
výztuha
132
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
reinforcer
reinforcing
reinforcing arch
reins of vault
reinsert
reinstable
reject
rejection rate
related
relationship
relative
relative molar volumes (RMV)
release
reliability
relic
relief
relief figure
relief polishing
relief, bas
relief, configuration
relief, divison
relief, gable
relief, half
relief, high
relief, map
relief, polishing
relief, printing
relieving
religion
religious article
religious jewellery
religious jewellery
religious ring
reline, to
reliquary
reliquary phylactery
relize
remain, to
remainder, remains
remelt alloy
remelt alloy
removal of grease and dirt
removal of green stains on masonry
removal of surface layers
remove, to
renaissance scrollwork
rennet
rep weave
repair
repair and maintenance
repair and maintenance of zinc roofing
repair of bronze
repair of lead
ztužovadlo, aktivní plnidlo
vyztužování, zesilování
ný klenební pas
stavební zdivo nesoucí klenbu
znovu vložit, obnovit
obnovovat
zmetek
zmetkovitost
íbuzný
vzájemný vztah, p íbuznost
pom rný, týkající se, relativní
relativní molární objemy (RMV)
uvolnit
spolehlivost
relikvie
reliéf
íslice plastická
lešt ní reliéf , plastik
nízký relief
utvá ení reliéfu
lenitost reliéfu
štítový relief (antické chrámy)
polorelief
vysoký reliéf
trojrozm rná plastická mapa
reliéfní lešt ní (výbrusu)
tisk z výšky, reliéfní tisk
stínování
náboženství
náboženská medaile, p edm t
skvosty kostelní
skvosty kostelní
náboženský prsten
obložit, opravit vyzdívku pece
relikviá , relikviá ový hrob
relikviá sk ový
uskute ovat, provád t
stat, zbývat
zbytek, z statek, rozdíl
edtavenina
etavenina
odstra ování mastných ne istot
odstra ování zelených povlak na zdivu
odstra ování povrchové vrstvy
odebrat, sejmout, odstranit
boltcový ornament
sy idlo
rypsová vazba
opravení
oprava a údržba
opravy a údržba zinkových st ech
oprava bronzu
opravy olovem
133
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
repairing of the mould
repatination
repetive
replace
replacement
replacement wrought iron
replica
replica grating
replicate, to; to reproduce
report
reproduction, replica
requiem
require
re-rusting of cleaned surfaces
research
research work
resemble
reserve
residue
resiliency
resilvering
resin
resin
resin bonded mixture
resist
resist
oprava formy
znovupatinování
opakovací
nahradit, vym nit
vým na
odstra ování kujného železa
esná kopie, duplikát, otisk
kopie m ížky
napodobit, kopírovat
zpráva, protokol, oznámit
napodobenina, imitace, replika
requiem
žádat, vyžadovat, pot ebovat
išt ní povrchu od rezu
pr zkum, výzkum, bádání
výzkumnictví, bádání, výzkum
podobat se
záloha, výhrada, rezerva
zbytek, z statek, usazenina, sedlina
odrážení, odrazivost, odraz. pružnost
est íb ení
prysky ice
prysky ice
prysky ná sm s
vydržet, vzdorovat, snášet
maskovací povlak (materiál nanesený na ást
elektrody nebo pokovovacího záv su k vytvo ení
nevodiv. povrchu)
resist
resist printing
resistance
resistance control
rezerva, rezervní prost edek
negativní tisk, rezervní tisk
pevnost
odporové ízení (omezení korozní rychlosti
ohmickým odporem korozního lánku)
rozklad, rozpoušt ní
ve stejném po adí, dle uvedeného po .
citlivý, reagující na
zbytek, klid, podp ra
dopl ovat, obnovit
zdržovat, zpomalovat, potla ovat
omezení tepelné a vlhkostní roztažnosti
výsledek, následek
zadržovat, zachovat, udržet
zpozdit, zpomalit
mo ení lnu p ed zpracováním
ivule
retušovat,
retušování, retuš
vtažený chór (užší než st ední lo )
vyhledávat, znovu získat
retrochór (ochoz za hlavním oltá em)
vratný materiál
odpad
pec plamenná
resolution, disintegration
respectively
responsive
rest
restore, to; to complete, to renew
restrain
restriktion of thermal movement
result
retain
retard
reticella
retort
retouch, to; touch up
retouching
retracted choir
retrieve
retro-choir, retro-quire
return scrap
returns
reverberatory furnace
134
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
reverent/pious
reverse
reverse side
reversed perspective
reversible
reversible pattern plate
review
revolve
rhenium – Re
rhodium – Rh
rhodochrosite
rhodonite
rhomboidal
rib
rib weave
ribbed rib vault
ribbon
ribedd mixer
rice
ridge turret
rigid
rigid heddle
rigid state
rim
rimming steel
ring
ring
ring (of chain)
ring box
ring compound
ring crypt
ring enlarger
ring gange
ring gate
ring measure
ring nippers
ring roller
ring sawing
ring shank
ring sizer
ring sizer
ring soldering apparatus
ring stick
ring stone
ring wall, enclosing wall, enceinte
ring(episcopal)
ring, fisher’s
ring, friendship
ring, gem
ring, gold
ring, heraldic
ring, hinge
ring, mourning
pietnost
obrátit, opa ný, obrácený, opak
rub
obrácená perspektiva
vratný, oboustranný, reverzibilní
reversní modelová deska
ehled, recenze
to it se, obíhat
rhenium
rhodium
rhodochrosit
rhodonit
routová st echa
žebro (konstruk ní archit. prvek)
ripsová vazba
žebrová k ížová klenba
stuha
žebrový mísi
rýže
sanktusník (v ži ka na h ebeni st echy)
tuhý, nehybný, pevný, neohebný
deska na tkaní (desti ka)
pevný stav
hrana
ocel neuklidn ná
prsten
prsten, obrou ka, uzav ený et zec
prsten etízkový
sk ka na prsteny
cyklická slou enina
prstencová krypta
zv tšova prsten
míra k
ení prsten
prstencový vtok
míra prstenová
klešt prstenové
válce na prsteny
klešt na p ezávání prsten
obrou ka prstenu
míra na prsteny
prstencová míra
klešt na spájení prsten
vále ek na m ení prsten
prstenový kámen
okružní hradba (ze ) hradu
prsten
prsten papežský, pe etní
prsten p átelský
prsten s drahokamem
prsten zlatý
prsten se znakem, s erbem
prsten s dutou obrou kou
prsten smute ní
135
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
ring, platinum diamond
ring, welding
ringing, sonorous
ringlet
rinse, to
ripen
rippling comb
rise
rise, height
riser
river pearl fishing
river pearl fishing
rivers of paradise
rivet, to
rivet; to rivet
rivetting clamp
rivetting machine
rocaille
rock
rock krystal
rocket
Rockwell hardness test
rod
Rochelle salt
Roland’s column
prsten platinový s diamanty
prsten svatební, snubní
zvonivý
kroužek
opláchnout, spláchnout
uzrát, uležet se
drhlen
stoupat, zvyšovat se
výška (vzep tí) oblouku
nálitek
lov ních perel
lov ních perel
rajské eky
zanýtovat
nýt, nýtovat
nýtovací sv rka
nýtova ka
mušlový ornament (rokaj)
hornina, skála, kámen
iš ál, odr da k emene
raketa
zkouška tvrdosti podle Rockwela
ty
rochellova s l
Roland v sloup (socha rytí e /vojáka/ na hlav.
nám stí m sta – symbol m stských privilegií)
válet, válcovat
válec, vále ek, válcovat
válcovaný
válec
válcna, válcovací stolice
válcna
obracení formy
pojízdný pískomet
obrace ka
oklopná modelová deska
náramek ímský
ímský ád
románský, románský sloh
okraj-rundista výbrusu
lettner, tecí pult
letner, p epážka mezi chórem a st ední lodí
krytina
soustava válcované st ešní krytiny
ženec
pouzdro na r ženec
routa, diamantový výbrus
ženín (odr da k emene)
žicovité rozložení grafitu
žicovité rozložení grafitu
žové (rhodské) d evo
kalafuna, živi ná smola
prysky né klížidlo
roll
roll, roller
rolled
roller
rolling mill
rolling mills
rolling over the mould
rolling slinger
roll-over machine
roll-over pattern plate
roman bangle
Roman order
Romanesque
rondiste (girdle of cut gem)
rood screen
rood screen
roofing
rool cap systém
rosary
rosary box
rose (diamond cut)
rose quartz
rosette graphite
rosette graphite
rosewood
rosin
rosin size
136
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
rotary
rotary drier
rotary furnace
rotary pouring machine
rotary screen
rotary shotblast barrel
rotary shotblast machine
rough
rough draft
rough hewn
rough stone
roughness
roughness (of surface)
rough-stone, rubble
round
round
round arch
round arched window
round flat pilow
round grains
round termination
roundel
rounding
routine
roving
row
royal princely
royer sand mixer
rub
rubber
rubber lace
rubbing stone
rubble
rubidium – Rb
ruby; rubelit
rug
rule
rule
ruler
run
runner
runner
runner pair worker
running and feeding systém
running dog
running stitch
running water
running-out fire
run-off from lichens and mosses
rupture
rush
rust
rota ní
bubnová sušárna
pec rota ní
licí karusel
bubnové síto
bubnový tryska (rota ní)
bubnový tryska
hrubý, syrový stav, surový
edb žný návrh
bosa, zdivo
surový kámen
drsnost
drsnost (povrchu)
lomový kámen
kulatý
kulatý
lkruhový oblouk
lkruhové okno
kruhová plochá poduška (krajk.)
kulatá zrna
lkruhový záv r chóru
ív sek
zakulacení
žná praxe, obvyklý, b žná ada
ást
ada, ádka, se adit
královský dv r
pásový kyp písku
drsnost, odírat, brousit, d ít
guma, kau uk, pryž
guma v od vu
brusný kámen
dr
rubidium
rubín (odr da korundu)
koberec, houn , pokrývka
pravidlo, zákon, p edpis
ehole
pravítko
žet, ídit, hnát, spošt t
rozvád cí kanál, odlu ova strusky
struskovák
vodivý pár
vtoková soustava
meandrový ornament (p epadávající vlny, b žící pes)
vyšívací p ední steh
tekoucí voda
kychtový plamen
iš ování od mech a lišejník
roztrhnout, p erušit, puknout, rozšt pit
hrnout se, prudce vtékat
rez (viditelné korozní produkty skládající se p evážn
z hydratovaných oxid železa)
137
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
rust removing solutions
ruthenium – Ru
rutile titanium dioxide
Rya carpet
roztoky na odstra ování rezatého povrchu
ruthenium
oxid titani itý (rutilová forma)
dlouhovlasý (skand.) koberec
S
saccharine
sack
sack cloth
sack linen
sacking
sacramental
sacrament-house, ambry
sacrifice
sacrificial anode
sacharin, cukerin
pytel
pytlovina
pytlovina
pytlovina
posvátný, svátostní, svatý
svatostánek
ob tovat
ob tovaná anoda (kovová složka používaná jako
anoda pro katodickou ochranu ob tovanou
elektrodou)
sacristy, vestry
sakristie (místnost k uchovávání liturgických
edm )
sedlová st echa
vyzrát, aklimatizovat, oko enit
bezpe ný
bezpe nost, jistota
karabinka
pojistný há ek
safiánová use , safián
barví ský bodlák
saflorový pigment
šafrán
šafránová silice
šafránová žlu
st elec
svatý
medaile na pam svatých
sv tci
svatostánek
prodejný, p im ený
plat
prodej
l
l; osolit, solný
l žíravá
l na zlacení
l drahých kov
l na st íb ení
zkouška solnou mlhou /zkouška NSS
podnos (tác)
samarium
zkušební t leso
vzorek, p edloha, brát vzorky
vzorek
braní zloušky, braní vzorku
saddleback
saeson
safe
safety
safety catch
safety hook
saffian leather
safflower
safflower pigment
saffron
saffron oil
saffron yellow
Sagittarius
saint
saint medal
saints
sakrament-house
salable
salary
sale
salt
salt
salt caustig
salt gilding
salt precious metal
salt silver plating
salt spray test /NSS test
salver (tray)
samarium – Sm
sample
sample
sample
sampling
138
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
sampling apparatus
sampling spoon
sanctuary lamp
sanctuary lamp
sand
sand
sand bunker
sand cast lead sheet
sand casting
sand coating
sand cooling
sand cooling plant
sand desintegrator, aerator
sand drier
sand drying
sand inclusion
sand mould
sand mould
sand moulding
sand muller
sand oven
sand preparation plant
sand preparation plants
sand reconditioning
sand sticking to pattern
sand stone
sandalwood
sandalwood oil
sandblasting
sand-blasting
sandpaper, to
sapphire (blue corundum)
sapphire amethyst (violet corrundum)
sapphire, ceylon
sapphire, indigo
sapphire, purple
sapphire, white
sapwood
satin
satin weave
satisfactory
sativ stitch
saturate
saturate, to
saturated
saturation
saw
saw blade
saw frame
saw tooth dirt trap
sawing
sawing
saw-tooth
vzorkova
lžíce
né sv tlo
né sv tlo
písek
písek
zásobník písku
odlévání olov ných plech do pískových forem
lití do písku
obalování písku
chlazení písku
za ízení pro chlazení písku
kyp písku, aerator
sušárna písku
sušení písku
zadrobenina
písková forma
odlévání do pískové formy
formování do písku
kolový mísi
sušárna písku
za ízení na úpravu sm si
stroje na úpravu formovacích sm sí
regenerace vratného písku
lepení písku na model
pískovec
santalové d evo
santalová silice
pískování, otryskávání pískem
išt ní tryskáním písku
smirkový papír, smirkovat
safír (modrá odr da korundu)
safír ametystový (fialový korund)
safír ceylonský (sv tle modrý k.)
safír indigový (tmavomodrý k.)
safír purpurový (rudá odr da kor.)
safír bílý ( irá odr da korundu)
lové d evo, míza ze d eva
satén
atlasová vazba (tkalc.)
uspokojivý, dostate ný
vyšívací steh plný plochý
nasytit, nasycovat, saturovat
nasytit
nasycený
nasycení
pila
list do lupenkové pilky
rám pily
pilový odlu ova strusky
ezání
ezání
vlys - s pilovým ezem
139
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
say a mass
scabbard
scaffold
scald (substraction of water by heating)
scale
scale
scale
sloužit mši
pochva kordu
lešt ní kostry konstrukce
vysušit
opálení, okuje
váhy, stupnice
okuj (pevná vrstva korozních produkt , oxid , která
vzniká tepelnými procesy a je tlustší než povrchová
vrstva ozna ovaná jako náb h /zmatn ní, vznik skvrn
nebo zabarvení povrchu v d sledku vytvo ení tenké
vrstvy korozích zplodin)
scale armour
scale frieze
scale, analytical balance
scales
scales - weight
scales carat
scales for charge make-up
scales gold
scales precision
scales, diamond
scales, flakes
scales, hydrostatic balance
scales, precision
scaling, flaking
scallop
scalloped border
scan, to
scandium – Sc
scanner
scanning
scapulary medal
scarf
scarf
scarf hand
scarlet
scatter
scattering
sceptre
sceptre
science
scientific
scientist
scissors
sconce
sconde
scoop
scope
Scorpio
scouring liquor
scrap
scrap
scrap breaker
šupinová zbroj
šupinový vlys (románský ornam.)
váhy analytické
váhy
závaží
váhy karátové
druhovací váha
váhy na zlato
váhy p esné
váhy na diamanty
šupina
váhy hydrostatické (stanovení hustoty)
váhy p esné, jemné
tvorba šupin
cípek
cípkový okraj
snímat
skandium
po íta ový sníma
zkoumání, snímání, skanování
škapulí (mnišská medaile)
šátek
šál, šála, šátek na krk
šátek do ruky
karmesová barva, šarlatová erve
rozptyl, dif ze
íš
žezlo
žezlo
da, bádání, nauka, znalost ( eho)
decký, odborný
dec, u enec
žky na plech
nást nný svícen
nást nný svícen
lopatka
obor, pole, oblast
štír
prací (textilní) louh
šrot
kovový odpad
padací beranidlo
140
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
scrap iron
scrap returns
scrap steel
scrape off, to
scraper
scraper
scraper
scratch
screen
screen; to screen
screening
screening machine
screw cutter
screw driver
screw; to screw
scrollwork
sculptor
sculptor's expression (sculptural)
sculpture
sculpture of the lodge
sculptured metope
scum defect
sea foam (sepiolite)
seal
seal ring
seal, to
sealed
sealing methods
sealing of anodic oxidation coating
zlomková litina
vratný materiél
ocelový odpad
oškrabat
škrabka
srovnávací pravítko
škrabka
poškrábání, šrám
síto
promítací plocha, obrazovka, clona
esívání
vysívadlo
závitnice
šroubovák
šroub, šroubovat
volutový ornament
socha
socha ský projev
socha ství, socha
hutní plastika (ze st edov. staveb. hut )
metopové reliéfy (na dórs. chrámech)
nové místo
na mo ská (sepiolith)
pe
pe etní prsten
zape etit
neprodyš. uzav ený, ut sn ný, zatavený
mo ská voda
ut ování anodických oxidových povlak (úprava
povlak po anodické oxidaci, kdy se absorpcí,
chemickou reakcí nebo jiným mechanismem zvyšuje
odolnost anodického oxidového povlaku proti
zne iš ování a korozi, stálost, nebo jsou dosaženy
jiné požadované vlastnosti)
sealing smut
sealing-stick
seam insertion
search
seawater
secco
výkv t (po ut sn ní)
pe etidlo
spojovací steh – vyšívací
vyhledávání; vyhledávat
mo ská voda
al secco (malba na suchou omítku vodovými
barvami)
kyvadlo vte inové
hodinový m stek vte inového kola
druhotný, vedlejší
edtavenina
vedlejší p ípory
ný pr ez
vliv tlouš ky st ny
ez, pr ez, díl, ást, úsek, výbrus
jistý; zabezpe it, zajistit
usazenina, nános, sediment
sedimenta ní p ístroj
semeno, vysemenit
second pendulum
second wheel bridge
secondary
secondary alloy
secondary shaft
section - cross
section sensitivity
section, cut
secure
sediment
sedimentation testing apparatus
seed
141
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
seek
segmental pediment window
segregation
select
selected scrap
selecting a method of cleaning
selection of a protektive paint system
selective corrosion
hledat; snažit se získat
segmentové okno
odd lování, vycezování, odm šování
vybrat, zvolit, vybraný, zvolený
íd ný odpad
volba istících metod
výb r ochranného nát rového systému
selektivní koroze (koroze slitiny, p i níž její složky
korodují v pom rech, které se liší od jejich pom ru
ve slitin )
selenium – Se
self made form
self-adhesive
self-curing moulding mixture
self-hardening moulding
self-setting moulding mixture
semifinished product
semi-killed steel
semi-permanent mould
sensitization
selen
samorost
samolepící
samotvrdnoucí sm s
samotvrdnoucí sm s
samotvrdnoucí sm s
polotovar, p edvalek
ocel polouklidn ná
polotrvalá forma
senzibilizace (elektrolytické pokovování nevodivých
podklad /adsorbce reduk ního inidla na povrchu
podkladu)
seouring (of metal)
separate; to separate
separation
separation of iron
separator of iron
seperately cast test bar
sepulcral slab
sequence
sequin
series, row
sermon
serpentine
serve
service corrosion test
odmašt ní kovu
odd lit, uvolnit, odloupnout
lení, separace, t íd ní, odst ování
odlu ování železa
odlu ova železa
odd lené litá zkušební ty
náhrobní deska (zapušt ná do podlahy)
po adí
flitr
série, ada
homilie
klikatý
sloužit,
provozní korozní zkouška (korozní zkouška
v podmínkách provozu)
provozní životnost /s ohledem na korozi/(doba, po
kterou korozní systém spl uje požadavky na
provozuschopnost)
service life
service life of moulding mixtures
serviceability
životnost sm sí
provozuschopnost /s ohledem na korozi/(schopnost
korozního systému plnit jeho stanovenou funkci, aniž
by ji koroze zhoršila)
set
set ; seting
set free
set with pearls
setting of gem
settle
seven works of mercy
sew
sew on
ustálit, ada, tvrdnout, množina
osazovat kameny, kolekce
uvolnit, osvobodit
vysázený perlami
zasazování drahokam
usadit, sedimentovat se
sedm skutk milosrdenství
štít
išít
142
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
sew together
sew up
sewage
sewing basket
sewing in
sewing kit, things
sewing machine
shade area
shade shield
shade zone
shade, shadow
shading
shading stitch
shady side
shaft
shaft
sešít
zašít
splašky, odpadní voda
košík na šití
spojit há kem (krajk.)
šicí pot eby
šicí stroj
oblast stínu
áste né odstín ní
oblast stínu
stín
stínování
malba jehlou, výšivka
zastín ná /stinná strana
ík, h ídel, násada, šachta
ípora (nese tíhu klenby, ást sloupu p edstupující
ed nosný pilí /ze /a p echází do žeber)
list (tkalc.)
šachtová pec
šachtová pec
ot es, trhlina, t ást
prot epat
vyklepávání
vytloukací rošt
vytloukací teplota
obruba
pánev ru ní
tvar, vzor, úprava
obrys, tvar
tvar, model, obráb t, dát tvar
formovatelný, p etvo itelný
tvarovaný
tvarování
obráb ní
podíl, díl, sdílet
ostrý
ost it
st ep; rozt íštit
zkouška pádem
vevnost ve st ihu
zkouška pevnosti ve st ihu
zkouška ve st ihu
zkouška pevnosti ve st ihu
štípa ky
pochva, pouzdro, obal
prošlup (tkalc.)
pilová st echa
ov í vlna
list, plech
list plechu
sukno, vln ná látka
žes , plech
plech
shaft
shaft furnace
shaft furnance
shake
shake together
shake-out
shake-out grid
shake-out temperature
shank
shank ladle
shape
shape
shape
shapeable
shaped
shapeing
shaping
share
sharp, pointed
sharpen, to
shatter
shatter test
shear strength
shear test
shear test
shearing test
shears, pincers
sheath
shed
shed roof
sheep wool
sheet
sheet
sheet
sheet metal
sheet metal
143
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
sheeting
shel moulding mixture
shell
shell core
shell core blower
shell mould
shell mould casting
shell mould sealer
shell mould sealing equipment
shell moulding machine
shell roof
shellac
shellac
shepherd's dramatic piece
sherardizing
povlak
sko epinová sm s
lastura
sko epinové jádro
stroj na foukání sko epinových jader
sko epinová forma
lití do sko epinových forem
lepící stroj na sko epiny
lepící stroj na sko epiny
stroj na výrobu sko epinových forem
sko epinová st echa
šelak
šelak
pastý ské hry
sherardování/difuzní zinkování (vytvá ení povlaku
slitin zinek/železo na r zných výrobcích tím, že se
výrobky zah ejí ve sm si zinkového prachu s
inertním prost edkem nebo bez n ho)
shield
shield
shield
štít
štít, kryt; chránit, stínit
clonit 1/clona (nevodivá bariéra umíst ná tak, aby
nila rozložení proudu na katod nebo anod );
2/clonit (m nit rozložení proudu na anod nebo
katod vložením nevodi e)
shift
shift
shiny
shock
shoe
shop
shop jeweller’s
shop, diamond (trade)
shop, pearl (trade)
shop, precious metal (trade)
shop, precious stone (trade)
shortage
shot
shotblast knock-out plant
shotblast plant
shot-blasting abrasive blasting
shot-blasting abrasives
shot-blasting abrasives separator
shot-blasting gun
shot-blasting machine
shot-blasting machine
shot-blasting plant
shot-blasting wheel
shot-peening
shrine
shring, to; to contract
shrinkage
shrinkage
shrinkage cavity
esazení
esunout (se)
slune ný, lesklý, vylešt ný
úder, náraz, ot es
st evíc
obchod
obchod klenotnický
obchod s diamanty
obchod s perlami
obchod s drahými kovy
obchod s drahokamy
nedostatek
zrna kovu ve strusce, výst ik, výbuch
tryska k išt ní odlitk a pískovými obaly
tryska
tryskání, otryskávání
tryskací prost edek
separátor tryskacího prost edku
tryskací pistole
tryskací stroj na išt ní odlitk
brokový tryska
za ízení na tryskání broky
metací kolo
brokování, kuli kování
svatostánek
smrštit se
smrš ování
smrš ování, smršt ní
staženina
144
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
shrinkage porosity
shrinkage sensivity
shuttle
schell roof
scholarship
siccative
side-blown converter
sidelong
sideways
sieve analysis
sieve drum
sieve grading
sight
sign
sign
signet engraving
significance
signify
signs of the zodiac
silica
silica sand
silica sand
silica sand, quartz sand
siliceous
silicic acid
silicic acid ester
silicon
silicon – Si
silicon bronze
silicon dioxide
silicon steel
silk
sill
silver Ag
silver – Ag
silver amalgam
silver brazing
silver buckle
silver button
silver coat
silver coin
silver cup
silver dish
silver family plate
silver first (fish scales f. pearl)
silver frame
silver glance
silver gold (silver containing gold)
silver grey
silver hydroxide
silver chloride
silver ingot
silver jug
edina
sklon ke vzniku sraženin
lunek (tkalc.)
sko epinová st echa
stipendium
vysoušedlo
malý konvertor s bo ním dmýcháním
šikmý, kosý
šikmý, kosý
sí ový rozbor
oto né (rota ní, polygonové) síto
sí ový rozbor
okénko, pozorovati
odznak, znak
znak, známka, zna ka
rytina pe etní
význam, váha
nazna it, znamenat
znamení zv rokruhu
emen
emenný písek
emi itý písek
emenný písek
emenný, k emenitý, k emi itý
kyselina k emi itá
ester kyseliny k emi ité
emík
emík
bronz k emíkový
oxid k emi itý
ocel k emíková
hedvábí
okenní parapet
st íbro (Argentum – 47)
st íbro
amalgam st íbra
pájení st íbrnou pájkou
st íbrná p ezka
st íbrný knoflík
st íb it (pono ením do st íb ící lázn )
st íbro mincové
st íbrný pohár
st íbrná miska
st íbro rodinné
st íbro rybí (napodobení perel)
st íbrný rám
miner. argentit
st íbro obsahující zlato
zinková še
hydroxid st íbrný
chlorid st íbrný
st íbrný prut
st íbrný džbán
145
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
silver knife (for and spoon)
silver lead
silver leaf
silver lustre
silver mat
silver mounted
silver mounting
silver niello
silver ore
silver oxide
silver oxide
silver plate
silver plating by, friction
silver pot
silver ruby
silver seting soft (silver gold alloy)
silver sheet
silver shell
silver solder
silver soldering
silver spinning
silver steel
silver vase
silver watch case
silver white
silver work
silver, old ind pieces
silver, pure
silverfish
silvering
silver-leaf
silverplated
silverware showease
silverwear
silverwork
silvery
simulate
simulated corrosion test
st íbrný p íbor
olovo se st íbrem
st íbro lístkové
st íb itý lesk
st íbro matné
zasazeno ve st íb e
st íbrná obrube
st íbro nielované
st íbrná ruda
oxid st íbrný
oxid st íbrný
st íb it (galvanicky)
st íb ení potíráním
st íbrná konvi ka
miner. pyrargyrit
st íbro na zasazování (m kká slitina)
st íbrný plech
st íbro v mušli (slitina)
st íbrná pájka
pájení st íbrnou pájkou
st íbrné tkaní
st íb itá ocel (s lesklým povrchem)
st íbrná váza
pouzdro hodinkové st íbrné
kremžská b loba
práce ze st íbra
st íbro zlomkové
st íbro ryzí
rybí st íbro
st íb ení, post íb ování
lístkové st íbro
post íb ený
st íbrník – sk ka
st íbrné zboží
st íbrnické um ní
st íb itý
edstírat, napodobovat
modelová korozní zkouška (korozní zkouška za
napodobených podmínek)
sou asný, simultánní
sežehnout
kantor, zp vák
jediný, jednotlivý
jednoduchá vazba
krátký sloupek
jedno inný buchar
jednosložkové balení chemicky odolných tmel
jednostranná modelová deska
výlevka, stoka
sintrovat, spékat, miner. tuf
stanovení bodu spékání
teplota spékání
ivolaký, vlnitý, klikatý
simultaneous
singe
singer
single
single bond
single crochet stitch
single-akting hammer
single-pack chemical resistant binders
single-sided pattern plate
sink
sinter
sintering point determination
sintering temperature
sinuous
146
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
sisal
site
siting
situate
situation in 1850
six facet (cut)
sixteen facet
size
sizing
sizing agent
sizing varnish
sizy
skein
skein tied
skeleton
skeleton construktion
skelp
sketch, to; to outline
skew
skilful
skill
skilled labour
skim
skimmer
skin-dried mould
skin-dried sand
skirt
skirt
skull, to
slack
slacken
slag hole
slag inclusion
slag ladle
slag pot
slag receiver
slag spout
slanting
slat, plank
slate clay
slate clay
sleek
sleit, slate
slender
slice
slide
slide calliper
slide pliers
slight
sling
slinger
slingering
slip flask
sisal
poloha, parcela, místo
rozmíst ní
umístit
situace v roce 1850
šestihran (výbrus)
šestnáctihran (výbrus)
velikost, rozm r, rozsah, formát
dimenzování, ur ování rozm , lepení
klížidlo
lepící lak
klihovitý, mazlavý
adeno
svázané p adeno
kostra
skeletová konstrukce
pásová ocel
nákres, skica, skicovat
kosý
zdatný, dovedný
zru nost, dovednost
kvalifikovaná práce, pracovní síla
sbírat mléko, smetanu
stahova ka strusky
isušená forma
formovací sm s na p isušení
obroubit
sukn
lebka
uvoln ný
zvolnit; zmírnit, ochabnout
struskový otvor
struskový vm stek
pánev strusková
pánev strusková
sb ra strusky
žlábek pro vypoušt ní strusky
šikmý
la , p ka
pálený lupek
pálený lupek
úhledný
idlice
útlý
plátek, krajíc, kus, díl
diapozitiv
posuvné m ítko
klešt stahovací
mírný, lehký, slabý
smy ka
pískomet
metání
snímací formovací rám
147
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
slip on
slirne
slit gate
sliver
slope
sloping
slow down
slug
slush casting
small automatic (for fine mechanics)
smalto
smaragdus
smash, destroy
smear
smell
smelt
smelt
smelting
smelting furnace
smelting house
smite
smith
smog
smoke
smoky quartz, smoked crystal
smooth
smooth
snaky
snap
snap
snap flask
snap flask mould
soap
soap lye
socket
soda lye (caustic)
soda, flake caustic
sodalite
sodium
sodium – Na
sodium azide test
sodium bisulfite
sodium carbonate
sodium hydroxide
sodium hydroxide; (kusový) detached
sodium chloride
sodium oxide
sodium sesquicarbonate
sodium tripolyphosphate
soffit, intrados
nasunout
kal
št rbinový vtok
št pit se
zkosit, zešikmit
šikmý
zpomalovat, zpož ovat
lenošit
vylévací lití
soustruh pro jemnou mechaniku
smalt
smaragd
zni it
skvrna
pach, v , ich, von t, páchnout
tavit
redukovat
pyrometalurgický proces, redukce
tavící pec
hu , tavírna
ude it
ková
mlha nasycená plyny
udit, kou it, dým, denaturák
záhn da, odr da k emene
hladký
hladký, rovný
klikatý
uzáv r pružinový
uzáv r pružinový
rozvírací formovací rám
bezrámová forma
mýdlo
mydlá ský louh
zásuvka
sodný louh (roztok)
louh sodný v šupinkách
sodalit
sodík
sodík
zkouška azidem sodným
kyselý síran sodný
uhli itan sodný
hydroxid sodný
hydroxid sodný
chlorid sodný, kuchy ská s l
oxid sodný
seskvikarbonát sodný
tripolyfosfát sodný
archivolta ( elo a líc p lkruhového oblouku nad
podporami)
kký, jemný
pájení cínem
soft
soft soldering
148
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
soft style, weicher Stil
soften
softening point
softness, to
soil
soiled
soiling
solder
solder seam
solder seam
solder solution, solder liquid
solder; to solder
solderability
solderable
soldering
soldering
soldering copper
soldering cramp
soldering ear ; lug ; tag
soldering fluid
soldering fluy
soldering gun; iron
soldering charcoal
soldering jont; splice
soldering lamp; torch
soldering pistol
soldering tweezers
solid
solid fuel
solid shrinkage
solid shrinkage
solid solubity
solid solution
solidification
solidification
solidification modulus
solidification range
solidification rate
solidification shrinkage
solidify
solidus (line)
solitaire
solitaire (great or centre gem, single ston)
solubility
soluble
soluble corrosion salts
solute
solute - commercial
solution
solve
solvent
soot
sophisticated
krásný sloh (1380-1438/krásné
it
teplota m knutí, bod m knutí
kkost
da, zem , špína, zne istit
zne išt ný
zne išt ní
pájet, letovat, pájka
spára
letovaná místa
letovací (leštící) voda
kká pájka, pájet (nam kko)
pájitelnost
spájitelný
spájení
kké pájení, pájecí
né pájedlo
svorka ke spájení
pájecí o ko
pájecí vodi ka/tekutina
pájecí pasta
pistolové pájedlo, páje ka
uhel ke spájení
pájený spoj
pájecí lampa
pájecí pistole
pájecí klešt
tuhá látka, pevná fáze
pevné palivo
smršt ní v tuhém stavu
smrš ování v tuhém stavu
rozpustnost v tuhém stavu
tuhý roztok
tuhnutí
tuhnutí
modul tuhnutí
interval tuhnutí
rychlost tuhnutí
smrš ování hem tuhnutí
tuhnout, tvrdnout, zpevnit
solidus
solitér
solitér, jednotlivý velký briliant
rozpustnost
rozpustný, ešitelný
rozpustné leptané soli
rozpušt ná látka
technický roztok
roztok(y), rozpoušt ní, ešení
ešit
rozpoušt dlo, rozpoušt cí, solventní
saze
zkušený, náro ný, komplikovaný
149
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
sopraporta
sopraporta
sorbite
soumak
sound
sound casting
soundness
source
sources of zinc sculpture
sovereign regalia
space
spalling
sopraporta (pole reliéfu nebo malby nade dve mi)
supraporta (pole s malbou nebo reliéfem nad dve mi
/baroko, rokoko, klas.)
sorbit
sumak, etízek (tkalc.)
zvuk, znít, zdravý, pevný, ádný
neporušený odlitek
bezvadnost odlitku
zdroj(e), pramen
zdroje a p vod zinkové sochy
odznaky panovnické
prostor, vesmír, rozmís ovat
odlupování (odd lení a odtržení ástí povrchové
vrstvy /povlaku/vcelku nebo v áste kách, které
vzniká bez z ejmých vn jších p in – nap .
sledkem rozdílné tepelné roztažnosti povlaku a
podkladu)
span
spanish tiling
spar
spark
spark arrester
sparse
spatula
spatula
special
species
specifie contaminants to be removed
spectral distribution
spectrum
speed
speed of solidification
speed up
spere
spessartile
sphere
spherical
spherical
spheriodal graphite
spheroidal graphite
spheroidal graphite cast iron
spiegel eisen
spike desintegrator
spin
spindle
spinel
spinner
spinning
spinning hand
spinning mill
spinning wheel
spiral (in – line)
spiral line
rozp tí
prejzová st echa
nosník, živec, fluorit, kazivec
jiskra
lapa jisker
ídký (uzly)
špachtle
špachtle, st rka
zvláštní, speciální, odborný
druh, odr da
odstra ování specifických ne istot
esun spektra
spektrum
rychlost, citlivost (filmu), sv telnost
rychlost tuhnutí
zrychlit, urychlit
výtrus, spora
spessartin
sféra, oblast; koule
kulovitý
kulovitý, sférický
zrnitý grafit
zrnitý grafit
tvárná litina
zrcadlovina
kolíkový kyp písku
íst
eteno, trn, h ídel
spinel
adlena, sp ádací stroj, pavouk
tkaní
ru ní p edení
ádelna
kolovrat
spirála
spirálovitý
150
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
spire
spirit
spirit varnish
spirit-soluble
splay
splinter
split
spodumene
spontaneous
spool
spooling
spot
spot, dot
spotting out
jehlan, hrot
líh, etylalkohol
lihová fermež, lihový lak
rozpustný v lihu
šikmé ost ní (okna, dve í)
st epina, jehlicovitá t íska
trhlina; prasklý; rozštípnout, št pit
spodumen
samovolný, spontánní
cívka
soukání
peci ka (pali kování)
bod, místo, skvrna
vykvétání (pozvolný vznik skvrn a vad na povrchu
elektrolyticky vylou ených povlak nebo na jinak
uprav. povrchu)
spout
spout
sprang
spray, to; to inject
spraying, thermal
hubi ka konvice
žlábek pro vypušt ní litiny
pletení na rámu
st íkat, rozprašovat, injektovat
žárové st íkání (vytvá ení povlaku vrháním
roztaveného nebo teplem zm eného materiálu
z pistole na libovolný podklad)
spring
springer
sprinkle, to
sprout
sprue
sprue cutter
sputter
sputtering
psací pero
pate ní klenák (první kámen oblouku)
te kovat, posypat, post íkat
výhonek; klí it
licí kanál
stroj na od ezávání vtok
prskat
naprašování (postup nanášení, p i kterém je materiál
uvol ován z povrchu pevné látky nebo kapaliny
v d sledku zm ny hybnosti vyvolané
bombardováním energetickými ionty t žkého
inertního plynu, nap . argonu)
sqeeeze moulding machine
square
square stone
squeese
squeezing
squiggly
stability
stabilization
stable
stable
stack moulding
stack moulding
stacked facade
staff
staff pastoral, crosier
staffelgiebel
stage
stagger, to; to offset
lisovací formovací stroj
hranatý
kvádr
stla it
lisování
kroucený, zkroucený, zakroucený
stabilita
stabilizace
stabilní
stálý, stabilní
strome kové lití
etážové formování
pr elí s patrovým len ním
sbor, personál
berla
stup ovitý štít
stadium, stupe ; plošina
kolísání, posun do strany
151
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
staggered choir
stup ovitý chór (hlavní chór a stup ovit se
zkracující vedlejší chóry)
mo idlo, mo ení
korozivzdorný
nerez ocel
nerez ocel
ocel nerezav jící
nerez špendlík
schodiš ová v ž
schodišt to ité
schodiš ová ást
schodiš ové rameno
schodiš ové odpo ivadlo, podesta
schodišt venkovní
schodišt
razit mince
razit
výlisek, lisování
lis razící
práce ražená
korouhev
korouhev
ryzost
jednotná sm s
ryzost kovu nejvyšší (zlato 750/000, st íbro 925/000)
ryzost zákonitá
ryzost platiny 950/000
ryzost-druhá mezinárodní (zlato 750/000, st íbro
925/000)
ryzost st íbra 925/000, 835/000
pevné nohy, /volné nohy/(u sochy)
systém trvalého drážkového spojování
l na cín, cínová hu
cíni itý
kyselina cíni itá
oxid cíni itý
miner. stanin, kyz cínový
cínatý
cín (Stanum – 50)
asterie (kámen s hv zdicovým zá ením)
hv zdovec (výbrus)
trojúhelníková faceta v korun (ve vršku brouš.
kamenu, od tabulky dol )
asterie safírová (s hv zdou)
škrob, škrobit
škrob
asterie rubínová
státní znak
ížová cesta, pašijový cyklus
pevný, nep enosný, stabilní
stabilní pískomet
socha
sléva soch
stain; to stain
stainless
stainless steel
stainless steel
stainless steel
stainless steel pin
stair tower, circular
staircase spiral
staircase, arm
staircase, flight
staircase, landing
staircase, outer
staircase, stairway
stamp
stamp, to
stamping
stamping press
stamping work
standard, banner
standard, banner
standart (of prec. met.)
standart sand
standart, first
standart, legal
standart, platinum (Intern. 950/000)
standart, second
standart, silver
standing leg, /trailing leg/
standing seam system
stannary
stannic
stannic acid
stannic oxide
stannite
stannous
stannum (Sn)
star
star cut
star facet
star sapphire
starch
starch
starruby
state coat
Station of the Cross
stationary
stationary slinger
statue
statue caster
152
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
statuette
staurotheca
stave church
steadite
steel
steel
steel - properties
steel ball
steel bit
steel cable
steel casing
steel casting
steel construction
steel engraving
steel foundry
steel grit blasting
steel industry
steel mill
steel works
steel-cage construction
stem
stem sealing
stem stich
stencil
step
step
step bar test casting
step gate pouring
step-bar
stereo microscope
stick
stickiness
still
still life
stimulate
stipes
stipple
stir, to
stirrer
stirrer
stirring device
stirrup treadle
stitch
stitch resist
stock
stock solution
stocking
stole
stone
stone cutting
stone holder
stone hole
stone ware
soška
schránka na k íž
sloupkový kostel
steadit
ocel
ocel, poocelovat
vlastnosti ocele
ocelová kuli ka
ocelová (frézovací) korunka
ocelové lano
oplechování
lití oceli, ocelový odlitek
ocelová konstrukce
ocelorytina
slévárna oceli
tryskání, otryskávání (ocelovými broky)
ocelárna
ocelárna
ocelárna
skeletová konstrukce (ocelová)
stvol
ut ování párou
stonkový steh (výšivka)
šablona, sítotisková forma
stupe
stupe
stup ovitý zkušební odlitek
lití spodem stup ovitým vtokem
stup ovitý zkušební odlitek
stereomikroskopie
ilepit, h l
ilnavost, adhese
destila ní aparatura
zátiší
podn covat, stimulovat
stupe pod oltá em
te kovat
míchat
mícha ka
mícha (ka), míchadlo
míchadlo
podnožka (tkalc.)
steh, o ko, oko, bodnutí, píchnutí, stehovat, šít
šitá batika
sklad
zásobní roztok
pun ocha
štola (pás látky)
kámen
kamenický
sv rka na kameny (kolí ek)
otvor, díra v kamenu
kamenina
153
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
stoneholder
stone-sculpture
stool
stopcock
stopper
stopper
stopper rod
stopping (of watch)
stopping off
sv rka na kámen
kamenná plastika
podstavec pod kelímek
záv rový kohout, ep
zátka
zarážka, zátka
ty na zátku
zastavení se hodin
maskování (použití maskovacího povlaku na jakékoli
ásti elektrody nebo záv su)
sklad, uskladn ní, akumulátor. lánek
skladovatelnost
uložit, uskladnit, nahromadit
porter, silné erné pivo
ímý
nap tí, p etvo ení, deformace, filtrovat
cedítko
vrstva
sláma, stéblo slámy
koroze bludnými proudy (koroze vloženým proudem
zp sobená proudem tekoucím jinými než
zamýšlenými cestami)
storage
storage life
store
stout
straight
strain
strainer core
stratum
straw
stray-current corrosion
stream
strength
strength tester
strengthen - reinforce
stress corrosion
proud, proud ní, vodní tok
pevnost
ístroj na zkoušení pevnosti
posílení - zesílení
koroze za mechanického namáhání /koroze za
nap tí/(d j se spole ným p sobením koroze a
mechanického namáhání kovu, které je na kov
vloženo nebo je vyvoláno zbytkovým pnutím)
stress corrosion cracking
korozní praskání (praskání zp sobené korozí za
mechanického namáhání)
popraskání
odstra ování pnutí (tepelné zpracování ke snížení
zbytkových pnutí v elektrolyticky vylou ených
povlacích anebo v podkladovém kovu)
stress cracking, crazing
stress relief
stretch, to
stretcher
stretcher
strickle-moulding
strike
strike
natahovat se, rozpínat
houn, stavební kámen
klínovací rám
šablonování
úder, máraz; tlouci, ude it
1/tenký základní povlak (tenký elektrolyticky
vylou ený kov usnad ující vylu ování následných
povlak ); 2/láze k vylu ování tenkého základního
povlaku (láze ur ená k vylu ování povlaku
popsaného v bod 1; 3/vylu ování tenkého
základního povlaku (pom rné krátké elektrolytické
vylu ování, obvykle p i vysoké po áte ní hustot
proudu)
striking
striking of the sand
string
string course
pozoruhodný
shrnování formovací sm si
provaz
kordonová ímsa
154
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
string for clock
stringer
strip
struna do hodin
schodnice
1/snímací roztok (roztok používaný k odstran ní
povlaku z podkladového kovu nebo mezivrstvy);
2/snímání kovového povlaku (odstra ování povlaku
z podkladového kovu nebo mezivrstvy)
strip anodizing
strip casting
strip of rod
striped and checked half
stripping
stripping plate
strive
strongly
strontium – Sr
structural failure
structural repair options
structural steel
structure
structure
structure (of metal)
structure of anodic oxide coating
stud
study of drapery
study of drapery
sturgeon glue
style
style, Baroque
style, Bizantine
style, classic
style, Corinthian
style, Doric
style, Egyptian
style, Etruscan
style, Gothic
style, Ionian
style, Roman
style, Romance (Romanesque)
stylus
subdivide
subject
subscribe
substance
substantial
substitute, imitation
substrate
kontinuální anodická oxidace
pásové lití
štípaný prut
kanafas
snímání
protahovací deska se stíracím h ebenem
snažit se, namáhat se
siln
stroncium
chyby ve složení
struktura rozvržení oprav
ocel konstruk ní
struktura
struktura
struktura kovu
struktura anodického oxidového povlaku
šroub, ep, kolík
od vní studie
od vní studie
jeseterový klíh
sloh,styl
sloh barokní
sloh byzantský
sloh klasický
sloh korintský
sloh dórský
sloh egyptský
sloh etruský
sloh gotický
sloh iónský
sloh ímský
sloh románský
rydlo, dotykový (kopírovací) hrot
podrozd lit
edm t, nám t, téma
edplácet, p edplatit
látka, substance
podstatný, zna ný
náhražka, imitace; nahradit
podklad (materiál na který se bezprost edn nanáší
povlak)
podzemní
od ítat
následovat, zda it se
postupn , po sob jdoucí, následný
sacharosa
sání, odsávání
subterranean
subtract
succeed
succeesive
sucrose
suction
155
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
sudden
sufficient
suggest
suitable
sulphate
sulphite lye
sulphur
sulphur – S
sulphur acid anodizing
sulphur bloom
sulphur dioxide
sulphur dioxide
sulphur dioxide exhaustion
sulphur dye
sulphur flowers
sulphur monexide
sulphur monoxide
sulphur ore
sulphur trioxide
sumac
super polish (lustre)
supercooling
superdense
superficial
superheated
superheating
superimposed A:C:
náhlý
dostate ný, p im ený
navrhovat, nazna it
vhodný
síran
sulfitový výluh
síra
síra
anodická oxidace v kyselin sírové
vykvétání síry
oxid si itý
oxid si itý
odsávání oxidu si itého
sirné barvivo
sirný kv t
oxid sirnatý
oxid sirnatý
pyrit
oxid sírový
sunach (t íslovina)
vysoký lesk
echlazení
suprahustý
povrchový, povrchní
eh átý
eh átí
superponovaný st ídavý proud (druh proudu p i
elektrolýze, p i které se na stejnosm rný proud
vkládá st ídavý)
superior (to)
superior church order
supernatant
supernatant liquid
supersaturation
supple
supplement
supply
support; to support
supporters
supporters
supporting
supreme
surface
surface defect
surface elektron microscope
surface shrinkage
surface treatment
dokonalejší, lepší než
velmistr ádu, p edstavený ádu
plovoucí na povrchu
kapalina nad sraženinou
esycení
poddajný
dodatek, dopln k, doplnit
zásoba, p ívod, p ítok
podp ra, op ra, vyztužit
okrasné prvky, štítonoši
okrasné prvky, štítonoši
op rný
vrchní, nejvyšší
povrch; eln obráb ti
vada povrchu
rastrovací elektronový mikroskop
povrchová staženina
povrchová úprava (úprava m nící vlastnosti povrchu)
surface treatments for the protection of bronze
surpass
surround
survey and condition
survival
povrchové úpravy jako ochrana p ed korozí bronzu
evyšovat, p edstihovat
obklopit, obklí it
odborný pr zkum a možné zásahy
ežití, poz statek, životnost materiálu
156
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
suspend
suspend, interrupt, discontinue
suspended roof
suspension
swell
swell
swelling
swelling power
swingle
switch
switch off
switch on
swivel
sword
sword ornaments
sword pommel
symbolic(al)
symetrical
synthetic cast iron
synthetic resin
synthetic resin
synthetic sand
synthetic stone
system heraldry
systematic law and order
škumpa lakodárná
suspendovat, usazovat (se)
erušit, zav sit
zav šená st echa
suspenze, zav šení, zastavení
vyboulení
nabývat na objemu, bobtnat, nadouvat
bobtnání
botnavost
medlice, trdlice
spínat, p epínat, vypína
vypnout, vypojit
zapnout, zapojit
karabinka, pérový há ek
me
jílec kordu, knoflík rukojeti me e
jablko (hruška kordu)
symbolický
symetrický
syntetická litina
syntetická prysky ice
um lá prysky ice
syntetická sm s
syntetický kámen
ád heraldiky
systematický ád
laserové išt ní
T
tabacco box
tabernacle
tabat rka
tabernakl, svatostánek, oltá ní sk
table
table (of cut gem)
table cloth
table cover
table knife, fork and spoon
table linen
table ware
tablet
tablet weaving
tailor
take place
take up
talent
tambour
tambour machine embroidery
tambour work
tank
tank voltage
tabulka výbrusu kamene
tabulka broušeného kamene
ubrus
ubrus, pokrývka stolu
íbor stolní
prostírání
ná iní jídelní, stolní
tabulky mešní
tkaní na kartá kách
krej í
konat se; nastávat, docházet k, zastoupit
pohlcovat, p ejímat
nadání, vlohy, talent
bubínek
strojové vyšívání
vyšívání na bubínku
nádrž, cisterna, jímka
nap tí na lázni (rozdíl potencíál m ený mezi
anodou a katodou elektrolytické pokovovací lázn
nebo elektrolytického lánku p i elektrolyze)
tantalum – Ta
tantal
157
ka pro monstranci
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
tap
tap
tap hole
tap water
tape binding
tape, braid
tapestry
tapestry fork
tapestry stitch
tapestry work
tapestry, knotted
taphole
tar
tarnishing
závitník
závitník, kohoutek
odpichový otvor
voda z vodovodu
kobercová lemovka
lacetka, stuha
tapiserie, gobelín
vidli ka na tkaní
gobelínový steh
tapiserie pletená
tapisérie vázaná
výpust, odpichový otvor
dehet
ztráta lesku /zmatn ní/(vznik skvrn nebo zm na
barvy kovového povrchu zp sobená tvorbou tenké
vrstvy korozních produkt )
task
taste
tasteless
tatting
Taurus
tea-pot spout ladle
tebelar
tedious
technetium – Tc
technical
technical education
technical school
technician
technique
technologic properties
technologic test
technology
tellurium – Te
temper
temperature
temperature
tempering (metal)
temple
temple
temple in antis
temporary protection
úkol
chu , chtnat, ochutnat
nevkusný, bez chuti
frivolitková krajka, frivolitky
býk
pánev sifonová
trubkový, trubicový, dutý
nudný, jednotvárný
technecium
technický
domost, odborná vlastnost
pr myslová škola
technik
technika, postup
technologické vlastnosti
technologické zkoušky
technologie
tellur
kalit ocel
teplota
teplota
kalit (tvrdit kovy)
chrám
rozpinka
antový chrám
do asná ochrana (ochrana proti korozi úmysln
aplikovaná jen po omezenou dobu)
pevnost (v tahu), p ilnavost
mít sklon, být náchylný
velikono ní svícen
tenerifka
tažný, tahový
pevnost v tahu
pevnost v tahu
pevnost v tahu
zkouška pevnosti v tahu
zkalenost, nejasnost, roz enost
tenacity
tend
tenebar lamp
tenerife lace
tensile
tensile strength
tensile strength
tensile strength
tensile strength test
terbidity
158
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
terbium – Tb
term
terminate
termination nobility (peerage)
terne-coated stainlesssteel
test
test bar
test block
test moulding mixture
test piece
test specimen
test specimen production
testament
testing apparatus
testing glass
testing iron
testing of metals and alloys
test-tube
tetrahedral
tetrasulfide
textil technique
textile fibers
thallium – Tl
thaw
The Holy Family
The Holy Sepulchre
the Middle Ages
the seven liberal arts
theoretical
theory of proportion
thermal
thermal conductivity
thermal conductivity measuring instrument
thermal conductivy measuring
thermal expasion
thermal properties
thermal reclaiming plant
thermal reclamation of used sand
thermal shock
thermal spraying
thermal test
thermic
thermodynamics
thermoplast
thermoplastic
thermosetting
thick
thickness of the thread
thief; robber
terbium
období, výraz, termín
kon it, ukon it, skon it
zrušení šlechtictví
slitina olova a cínu - potažení nerez oceli
zkouška, rozbor, zkoušet, zjistit
zkušební ty
zkušební blok
zkušební sm s
zkouška
zkušební kus
zhotovení zkušebního vzorku
záv
zkušební p ístroj
zkumavka
zkouška železa
zkoušení kov a slitin
zkumavka
ty st nný, ty boký
tetrasulfid
textilní technika
textilní vlákna
thallium
tát, rozmrazit
Svatá rodina
boží hrob
st edov k
sedm svobodných um ní
teoretický
propor ní systém
teplý
tepelná vodivost
ístroj na m ení tepelné vodivosti
ení tepelné vodivosti
tepelná roztažnost
tepelné vlastnosti
z ízení na tepelnou regeneraci
tepelná regenerace vratného písku
tepelný ráz
tepelný nást ik
tepelné zkoušky
tepelný
termodynamika
termoplast
tvárný za tepla, termoplastický
tvrdnutí za tepla, tvrdnutí teplem
silný, tlustý; hustý
síla, tlouš ka niti
stínící elektroda (pomocná elektroda umíst ná tak,
aby k sob p ivád la ást proudu od upravovaných
díl , které by jinak byly vystaveny p íliš vysoké
hustot proudu)
thin
tenký; ídký
159
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
thin
thin sheet
thiourea
thorium – Th
thorough
thread
threaten
three dimensional tapestry
three end twil
three facet cut
three pint
slabý
plech jemný
thiomo ovina
thorium
úplný, naprostý, d kladný, dokonalý
nit, vlákno, pramínek, p íze
vyhrožovat, hrozit
prostorová tapisérie
ívazý kepr
trojplošník (výbrus)
íhrot (výbrus diamantu s tabulkou z plochy
osmist nu)
pilník trojhranný
sdružené okno potrojné
tvrte ní sloup
trojcestný (kohout)
tr n
vrhat, házet
hloubková ú innost (zlepšení rozd lení povlak
/obvykle kovu/proti tomu, které vyplývá z primárního
rozd lení proudu na elektrod /obvykle
katod /v daném roztoku a za vymezených podmínek)
three square file
three-light window
three-quarter column
three-way (cook)
throne
throw
throwing power
thulium – Tm
tie dye
tiger’s eye
tight
tight
tighten
tiled stove
tilt hammer
tilt pouring
tilting forehearth
tilting furnace
tilting ladle
timber framing (halftimber construction)
timbers
time
time-of-wetness (TOW)
tin – Sn
tin (IV) oxide
tin (Sn)
tin alloy
tin bronze
tin bronze
tin dihydroxide, stannous hydroxide
tin dioxide, stannic oxide
tin oxide hydroxide chloride
tin solder
tin tetrahydroxide, stannic hydroxide
tin(mon)oxide, stannous oxide
tincture
tincture
tinket
thulium
vysazovaná batika
ty í oko (odr da k emene)
sný, nepropustný, utažený, napjatý
napnutý
napínati ( emen), utahovat (šroub)
kachlová kamna
pákový buchar
výklopné lití
sklopné p edpecí
pec sklopná
pánev sklopná
hrázd né zdivo
stavební d evo
as
doba smá ení (TOW)
cín
oxid cíni itý
cín (Stanum - 50)
slitina cínu
bronz cínový
cínový bronz
hydroxid cínatý
oxid cini itý
hydroxychlorid cini itý
pájka cínová
hydroxid cini itý
oxid cínatý
tinktura
tinktura
cetka
160
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
tinned surfaces
tint
tintin dishes
tintin font
tintin plate
tire (tyre)
tissue
titanite
titanium – Ti
titanium dihydroxide
titanium tetrahydroxide
titanium trihydroxide
to and fro
to discharge (the die, the mould)
to fettle
to fettle
to grind
to knock out
to pour
to remove feeders
to shake out
to shot-blast abrasive blasting
toe
together
tomb
tomb stone ; tumbstone
ton
tongs
tongs
tongs
tool
tool box
tool marks
tools
tools - measuring clock (chronometer)
tools - precision instrument
tools - punching dies
tools, diamond
top
top gate
top pouring
topaz (min.)
topaz Brazilian
topic
torch
torch
torsion pendulum
torsion test
tortoiseschell
tortuous
torture
torture chamber
torturing
pocínované plochy
sv tlý odstín, barva
cínové nádobí
cínová k titelnice
cínový talí
pneumatika
tká , tkanivo
titanit (sfén)
titan
hydroxid titanatý
hydroxid titani itý
hydroxid titanitý
tam a zp t
vytloukat (kokilu)
istit
istit odlitky
brousit
vytloukat
odlévat
odstra ování nálitk
vyklepávat
istit tryskáním, išt ní tryskáním
ep
dohromady
náhrobek, hrob
náhrobní kámen
tuna
klešt na kelímek
klešt do ohn
tvarovací klešt
ná adí, nástroj, ná iní
sk ka na pracovní ná adí
stopy po nástrojích
nástroj
nástroj m ící
nástroj p esný
nástroje ražební
nástroje diamantové
vrch; vrchní, horní
horní vtok
lití horem
topaz
topas brazilský
nám t, téma
ho ák
ho ák
kyvadlo otá ivé
zkouška krutem
želvovina
ivolaký, klikatý
mu it
mu írna
mu ivý
161
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
to-shot-blast
total
total carbon
toughness
toughness
touch
tourmaline (min.)
tourmaline, chrome
tourmaline, Siberian
tower
tower
tower and battlement
tower with open gorge, semicircular tower
town, sity coat
toxic
trace
tracer
tracery
traction
trade
trade licence
traditional copper roofing
traditional treatmens
traid
trailing leg
transcrystalline fracture
transept
transfer
transform
transformation temperature
transition
translate
translation
transom
transparency
transparent
transpassivation potential
tryskati, otryskávání
celkový, úplný
celkový uhlík
houževnatost
tuhost, nepoddajnost, odolnost, hustota
dotknout se
turmalín
turmalín chromový
turmalín sibi ský
ž
ž
ž a cimbu í
dovnit otev ená bašta
stský znak
jedovatý
stopa, sled, nárys
stopa , hleda
kružba
tažné za ízení
obchod, živnost, emeslo
živnostenský list
tradi ní pokrývání st ech m dí
žná tradi ní úprava
obchod
volné nohy (u sochy)
transkrystalický lom
ná lo
enést, p eložit; p estup, p evod
em nit; transformovat
teplota p em ny
echod; p echodný
ekládat, p evád t
eklad
poutec (vodorovná ást okenního k íže)
pr hlednost
pr svitný
transpasiva ní potenciál /potenciál
transpasivace/(korozní potenciál, nad nímž je kov
v transpasivním stavu)
transpassive state
transpasivní stav (stav kovu, který je polarizován na
hodnotu potenciálu nad oblastí pasivního stavu a je
charakterizován výrazným vzestupem korozního
proudu, a to bez výskytu koroze)
transport
transverse arch
transverse gable, gablet
transverse hall
transverse roof
transverse test
trap
trap cut
trapezium
traverse
doprava, p eprava
klenební pás
bo ní štít
ný sál
bo ní st íška
zkouška v ohybu
zachycovat, past, odlu ova
stup ovec (výbrus)
lichob žník
esahovat, p ekro it
162
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
treadle
treadle loom
treasure
treat
treatment
treatment of deteriorated zinc sculpture
treatment of the melt
tree cross
tree of life
trees
u stavu
podnožkový stav
poklad
zacházet s ím, podrobit (co)
ošet ení
úprava a ošet ování poškozené zinkové sochy
zpracování taveniny
strom života
strom života
strome ky (rozv tvené nebo nepravidelné výr stky
vzniklé p i elektrolytickém vylu ování na katod ,
zejména na hranách a na jiných místech s vysokou
hustotou proudu)
trefoiled apse
trial
triangle (form. cut)
triangle enclosing an eye
triangular pediment
tricobalt tetroxide
trifles
trilead tetroxide, red-lead oxide, minium
trim
trimanganese(II, III) tetroxide
trimming
trimming
trimming
trimmink
trimmink press, trim press
trinickel(II, III, III) tetroxide
Trinity
triple
tripoli
tritik
triumphal arch
trostite
trough
trumeau
trunnion
try
tube
tubing
tubular continuous casting
tuft
tugsten, wolfram – W
tulle lace work
tumbling
trojlistový chór
zkouška, pokus
trojhran (výbrus)
Boží oko, symbol Nejsv jší Trojice
trojúhelníkový štít
oxid kobaltnato-kobaltitý
tit rnost
oxid olovnato-olovi itý
ozdoba
oxid manganato-manganitý
lemování
ezávání
prýmek, za iš ování okraj
odstra ování ot epk
ost ihovací lis
oxid nikelnato-niklitý
Trojice Nejsv jší
trojitý, trojnásobný, trojný
brousící pasta
šitá batika
vít zný oblouk
troostit
pro íznout
dve ní pilí
radiální ep
podnos
trubka, trubice, zkumavka, dutinka
potrubí, trubkoví, trubky
plynulé lití trub
st apec, chomá , trs
wolfram
tylová krajka
omílání v bubnech (hromadné zpracování zboží
v bubnech bez brusiv nebo prost edk pro hlazení
tlakem i s nimi ke zlepšení povrchové úpravy)
tumbling barrel
tumulus
tungsten
tungsten steel
tunnel crypt
istící buben
tumulus (kruhová mohyla)
wolfram
ocel wolframová
štolová krypta
163
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
tunnel drying stove
tup
turbit
turn around
turn off
turn on
turn, to
turned
turner
turner
turner, amber
turner, rosary
turning lathe
turning over the mould
turnover equipment
turquoise
turquoise (blue-green min.)
turquoise Egyptian
turquoise Iran
tuyer
tuyere
tweezers
tweezers
twill
twill weave
twine plaiting
twist
twist net
twisted yarn
twisting
two and two twil
two-light window
two-pack chemical resistat binders
two-storeyed church
tympanum
type
pr žná sušárna
hruška beranidla
kalný
pootá et
vypnout, vypojit, zhasnout
zapnout, zapojit, rozsvítit
to it
ryzí istý p írodní kov
soustružník
soustruh
soustružník jantaru
soustružník r ženc
soustruh
obracení formy
obrace ka
tyrkys
tyrkys (modrozelený miner.)
tyrkys egyptský
tyrkys iránský
výfu na, dmyšna
dmýšní trubice, výfu na
pinzeta, p íru ky do ohn
pinzeta, nopovací klíš ky
kepr
keprová vazba
pletení v rámu
kroutit (pali kování), zákrut
vlá ková p dnice
skaná p íze
skaní, kroucení
ty vazý kepr
sdružené okno podvojné
dvojsložkové balení chemicky odolných tmel
dvoupatrová kaple, patrová kaple
tympanon (štít nad vchodem)
druh, typ, vzor, písmeno, psát na stroji
U
ultramarine blue
ultrasonic
ultrasonic scanning
ultraviolet radiation
ultraviolet ray (UV)
ultraviolet spectroscopy
umber
unaffected
unbreakable
uncut
undercoat
undercooling
undergo
undergraduate
lazurová mod
ultrazvuk
ultrazvukové snímání
ozá ení UV paprsky
ultrafialové paprsky
UV spektroskopie
umbra hn dá
nedot ený, neovlivn ný
nerozbitný
nabroušený
první nát r
podchlazení
postoupit, podrobit se
universitní student, vysokoškolák
164
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
underground
underground corrosion
podzemní, spodní (voda)
dní koroze (koroze kov uložených v zemi
/korozním prost edím je p da)
podmalba
pochopení problému
podniknout, provést
záru ní oprava a konzervace
nepochybn , bezpochyby
nerovný, drsný
jednobun ný
jednorožec, symbol cudnosti, neposkvrn nnosti
Panny Marie
rovnom rná koroze (celková koroze probíhající tém
stejnou rychlostí na celém povrchu)
stejnosm rnost
nep erušovaný
jednotka, celek
energetická jednotka (výkonu)
jednotná sm s
spojit, slou it
jednota, jednotnost, shoda
univerzální, všeobecný
držadlo zrnkovadla
rozpojit, rozebrat
ocel neuklidn ná
nezasazený
nenamalovaný
odšroubovat
nestálý, vrtkavý, nestabilní
obrácen
zdvihání, vyzdvižení, p evrat
horní, vrchní
trojúhelníková faceta v korun (ve vršku brouš.
kamenu, od rundisty nahoru)
uran
uran
stské oblasti
izp sobování pot ebám m sta
mo ovina
mo ovinoformaldehydová prysky ice
mo
použití, upot ebení, užít, upot ebit
užití pilník
použití patinovacích olej
spot ebovat
vratný písek
vratný písek
užite né pojmy v oboru kov
užite ná výška šachty
využít, užít
uvarovit
underpainting
understanding the problem
undertake
undertaking repair and conservation
undoubtedly
uneven, coarse, rough
unicellular
unicorn
uniform corrosion
uniformity
uninterrupted
unit
unit - power
unit sand
unite
unity
universal
universal handle for fion and milgrain wheel
unjoin
unkilled steel
unmounted
unpainted
unscrew
unstable
up side down
upheaval
upper
upper-girdle facet
uranium
uranium – U
urban areas
urbanization
urea
urea-formaldehyde resin
urine
use
use of files
use of patination oil
use up
used sand
used sand
useful definitions relating to metals
useful height of cupola
utilize, to
uvarovite
V
165
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
vacuum
vacuum casting
vacuum furnace
vacuum hot table
vacuum pressure die casting
vacuum sealed moulding process
vacuum table
valid
valley
valuable
value
value of patina on bronze
value; to value
valve
vanadium – V
vanadium steel
vane
vanish
vanishing point
vaporization
vaporize, to
vapour
vapour blasting
vapour degreasing
vakuum
vakuové lití
pec vakuová
otopný st l (u mikroskopu)
vakuové tlakové lití
vakuové formování
st l s odsáváním
platný, opodstatn ný
údolí
cenný, hodnotný
cena, hodnota, význam
hodnota patiny na bronzu
hodnota
ventil
vanad
ocel vanadová
korouhvi ka
mizet, zmizet
úb žník (v perspektiv )
vypa ování, výpar, t kání
odpa it
vodní pára
tryskání za mokra
odmaš ování v parách ( išt ní parami rozpoušt del,
které kondenzují na išt ném p edm tu)
fyzikální napa ování (postup vytvá ení povlaku
odpa ováním a následnou kondenzací prvku nebo
slou eniny /obvykle ve vysokém vakuu)
vapour deposition, physical
variable
variation
varied ; various
variety
varnish, to varnish
vary
varying colour
vat
vault cloistered
vault groined
vault, barrel, tunnel
vault, ribbed rib
vaulting
vaulting, cell
vaulting, cove
vaulting, fan
vaulting, net
vaulting, star
vaulting, trough
vegetable dye
vegetable oil
vegetative
veil
vein
nestálý
st ídání, zm na, kolísání, úchylka
rozmanitý
znorodost, rozmanitost, druh
fermež, nát r, natírat
nit (se), lišit (se), odchýlit se
pyt
kypa, ká , díž, sud, usazovací k
klenba klášterní
klenba k ížová
klenba valená
klenba žebrová k ížová
klenba, klenutí
klenba sklípková
klenba zrcadlová
klenba v jí ová
klenba sí ová
klenba hv zdová
klenba necková
rostlinné barvivo
rostlinný olej
vegeta ní, vegetativní
závoj
žíla
166
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
veining
velocity
velvet
Venetian red
Venice turpentine
vent
vent
vent
ventilate, to
venting sieve
verb
verdigris
verditer
verify
vermicular graphite
vermicular graphite
vermilion
Verona brown
Verona green
versatility
vertical
vertical loom
vertical revolving arm mixer
vertikal casting
vesicular
vessel
vessel
vestibule, hall
vestibule, hall
vesuvianite
via
vibrating screen
vibrating shake-out machine
vibrating shake-out machine decoring
vibration
vibratory screen
vicar
vice versa
vice, vise, clamp
vicinity
Vickers hardness test
vief of
view, to
vigorous
village chapel
vinegar
violently
violet
Virgo
virtues and vices
virtues and vices
viscosimeter
viscosity
výronek
rychlost
samet
benátská erve
benátský terpentýn
výfuk
pr duch, výfuk
trací otvor
trat
odvzduš ovací sítko
sloveso
nka
uhli itan m natý
ov it, potvrdit, zkoumat
ervíkovitý grafit
ervíkovitý grafit
rum lka
veronská hn
veronská zele
mnohostrannost
svislý, svislice, stojatý
vertikální stav
lopatkový mísi
lití nastojato
chý kový, puchý kový
nádoba
nádoba
edsí
edsí
vesuvián
cestou, p es
asadlové síto
st ásací vytloukací rošt
vytloukání jader
vibrace
vibra ní síto
viká , fará
naopak, opa
sv rák, sv rka
sousedství, blízkost
zkouška tvrdosti podle Vickerse
pohled na
pohled, pozorovat, názor, zorné pole
mocný, silný
kapli ka
ocet
prudce, mocn
fialový
panna
ctnosti a ne esti
ctnosti a ne esti
viskozimetr
viskozita, vazkost
167
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
viscosity
viscosity
viscous
visible
visible
visible range
VIS-reflecting spectrum
visual art
vital
vitrification
vitrify, to
vitriol
vocabulary
vogue
volatile
volatile components
volatile corrosion inhibitor
viskozita
vazkost, viskozita, p ilnavost
viskózní
viditelný
viditelný
viditelná oblast
VIS reflexní spektrum
výtvarné um ní
životní, podstatný, d ležitý
spékání, slinování
spékati, slinouti
skalice
slovník, slovní zásoba
móda
kavý, prchavý
kavé látky
vypa ovací inhibitor koroze (inhibitor koroze, který
že dosáhnout kovového povrchu ve form par)
kavé látky
kavé organické slou eniny (VOC)
sopka, vulkán
volt
objem, kapacita, svazek
odm rný, volumetrický
V-proces
vulkanizovat
volatile matter
volatile organic compounds (vocs)
volcano
volt
volume
volumetric
V-process
vulcanize
W
wackstone
wadding
wafer
wafery
wage
wainscotting
wal arch
wall hanging
wall walk, allure, rampart walk
wall(s)
wallhanging tapestry
walnut
walnut oil
walnut shells
wandering
ware
warehouse
warfing mill
warlike banne
warm
warp
warp beam
warp rib
warp roller
vápenec
vata, vatování, t sn ní
hostie
tenou ký
mzda
obložení st n, táflování
elní oblouk
tapiserie (nást. koberec), tapeta
hradební ochoz
hradby
nást nná tapiserie
vlašský o ech
echový elej
echové sko ápky
klikatý
zboží
velkoobchod, uskladnit
snovadlo
vále ný praporec
zah ívat, teplý
osnova, snovat
osnovní válec
osnovní ryps
osnovní zratidlo
168
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
warp twill
warp, to
warpage
warping
warping
warping frame
warping lease
warping machine
warranty
wash
wash bottle
wash; to wash
washburn riser necked-down riser
waste
waste casting
waste stone
waste; to waste
wastle (residue of metal)
water blasting
water break
kepr
zhroucení
zborcení, hození odlitku
zborcení
snování
snovadlo
osnovní k íž
snovací stroj
záruka
praní, mytí, prát, promývat, propírat
promývací láhev
lící barva, natírat bílou barvou
nálitek s podnálitkovou vložkou
odpad
zmetek
hodinkový kámen
odpad, odpad, hlušina
smetky kovu
tryskání vodou
nedokonalé smá ení (vznik nesouvislého vodního
filmu na povrchu ukazujícího na nerovnom rnou
smá ivost, obvykle zp sobenou zne išt ním
povrchu)
water content determination
water cooled cupola
water glass
water level
water pollution
watercolor
waterglass
waterglass moulding mixture
waterglass sand core
water-line corrosion
stanovení obsahu vody
kuplovna chlazená vodou
vodní sklo
vodováha
zne išt ní vody
vodové barvy, akvarely
vodní sklo
formovací sm s s vodním sklem
jádro ze sm si s vodním sklem
koroze na kapalinovém rozhraní (koroze, která je
sledkem p ítomnosti fázového rozhraní
plyn/kapalina a probíhá podél tohoto rozhraní)
waterprint
waterproof
waterproof
watertight
watery
watch
watch (and clock) commerce
watch (and clock) marking art
watch assembler
watch bearing (stone, jewel)
watch casing
watch part
watch spring
watch stone setter
watch, bracelet
watch, centre second
watch, double case
watch, jewel
vodotisk
impregnovat
nepromokavý, odolný v i vod
vodot sný
vodnatý
hodinky
obchod s hodinami
hodiná ské um ní
sesazova hodin
ložisko kamenné hodinové
vsazení (hodin. stroje do pouzdra)
sou ástka hodin
hodinové pero
zasazova hodinových kamen
náramkové hodinky
hodinky s vte inovou ru kou
hodinky dvoupláš ové
hodinky zdobené drahokamy, šperkové
169
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
watch, pocket
watch, selfwinding
watchmaker’s magnifying glass
wattle
wave
wave length
wawe pattern
wax
wax batik
wax coatings
wax modelling
wax pattern
wax; to wax
waxed paper
way
weak sand
weak sand
weapon
weapon, cold
weapon, cutting
weapon, fire-arm
weapon, two edged
wear corrosion
hodinky kapesní
hodinky samonatahovací
hodiná ská lupa
inící extrakt
vlna, vlnit
vlnová délka
vlnovka, ímský meandrový ornam.
vosk
vosková batika
voskové povlaky
modelovací vosk
voskový model
vosk, voskovat
voskový papír
zp sob
hubený písek
hubený písek
zbra
studené zbran
se ná zbra
st elná zbra
dvojse ná zbra
koroze opot ebením (proces se sou asným
sobením koroze a t ení mezi dv ma posuvnými
povrchy, které jsou v kontaktu)
wear out
wear resistant steel
weathered
weathering of external leadwork
weathering process
weathering resistant
weathering test
weatherproof
weave
weave efect
weave in
weaver
weavers knot
weavers worker bobbins
weaving
weaving mill
weaving on loom
weaving shop
web
webbing belt
wedding dress
wedding ring
wedge
wedge test piece
weft
weft rib
weft twill
weft twining
opot ebovat
ocel ot ruvzdorná
zv tralý
vystavení olova pov trnostním vliv m
postup, proces zv trávání
odolný proti pov trnostním vliv m
zkouška stárnutí/ú ink pov trnostních vliv
odolný proti zv trávání
tkát, vazba (tectilní)
vazební efekt
vetkati
tkadlec
tkalcovský uzel
vodivý pár v pali kování
tkaní
tkalcovna
tkaní na stavu
tkalcovna
tkanivo, pavu ina
popruh
svatební šaty
snubní prsten
klín, zaklínovat
klínový blok
útek
útkový ryps
útkový kepr
pletení na form , záp stková technika
170
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
weigh
weighing a mould
weight
weights
weld
weld corrosion
vážit
zatížení formy
váha, hmotnost
závaží
svá et, sva ovat, svár
koroze svaru (koroze související s ítomností
svarového spoje, která probíhá na n m nebo v jeho
okolí)
weld, to
weld, to weld
welding cast iron
welding wrought iron
welfare
well-established
wet
wet abrasive cleaning
wet casting (moist sand in green mould)
wet reclaiming plant
wet reclamation of used sand
wet; to wet
wet-cell batteries
wetting
wetting agent
wheel
wheel
whel bronze (polishing)
whel emery
whel polishing
whel sand stone cog
whel, copper
whetstone
whey
whipped seams
whipped wave stitch
whiri gate
whiskers
sva ovat
svarový šev, sva ovat, nava ovat
sva ování litiny
sva ování kujného železa
blaho, prosp ch
vžitý, zab haný, osv ený
rouno
išt ní pískem za vlhka
lití do vlhkého písku
za ízení na mokrou regeneraci
regenerace vratného písku za mokra
mokro, kropit
akumulátory s mokrým lánkem
vlh ení
smá edlo, smá ecí prost edek
kotou
rozetové okno se sloupky nebo pruty
kotou bronzový
kotou smirkový
kotou plst ný, leštící
kotou pískovcový, hladina
kotou m ný
brusný kámen
syrovátka
podbodávka
mešt rka
odst edivý odlu ova
whiskery /elektrolytické
pokovování/(monokrystalické, vláknité nár stky
kovu, asto mikroskopické, n kdy ale dosahující
délky n kolika centimetr ; mohou vznikat samovoln
i skladování nebo užívání, nebo vzácn ji p i
elektrolytickém vylu ování)
white
white cast iron
white coral
white fracture
white lead, flake white
white liquor
white vitriol
white-ground painting
whiteheart malleable cast iron
whitewash, to
whole
wholesaler
pláténko (krajká ství)
bílá litina
korál bílý
bílý lom
loba olovnatá
bílý louh
bílá skalice
malba s lobovým podkladem
temperovaná litina s bílým jádrem
lit
otvor
velkoobchodník
171
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
wick
wide
widespread
Widmannstätten structure
Widmannstätten structure
width
wind
wind belt
wind bobbin winder
wind box
wind displacement
winding
winding (of watch)
window
window cross
window cross
window glass
window, coupled
window, rose
window, traceried
wing pavilion (projektion)
knot
široký
obecn rozší ený, obecný
Widmannstättenova struktura
Widmannstättenova struktura
ší e, ší ka
soukat
okružní vedení proudu vzduchu
navíje pali ek
okružní vedení vzduchu
posunutí v trem
soukání
natahování hodin
okno
okenní k íž
okenní m íž
okenní sklo
sdružené okno
rozetové okno
kružbové okno
rizalit ( len ní pr elí p edstupující ástí stavby, od
ízemí v etn st echy - st ední, bo ní, nárožní)
drát
drát, instalovat vedení, p idrátovat
ohýba ka drátu
kartá drát ný matovací
st íha ka drátu
protahova ka drátu
nýtek (drát ný)
drát m ný
drát zlatý
drát kovový
drát kuli kový, perlovec
drát z drahého kovu
drát ný, drátovitý
panny moudré a pošetilé
mudrc
toužebný
tkaní na desti ce
vyjmout, vytahovat, vyjímat
tkaní bez stavu
odolávati, vydržet,
boryt barví ský
komnata (místnost žen v hradu)
div, zázrak
zvyklý
evo, les, zalesnit
evný popel
hnití a napadení d eva hmyzem
evoryt, d evorytectví
ev né špony
impregnace d eva
nát rová barva na d evo
wire
wire
wire bending machine
wire brush
wire cutting-off machine
wire drawing machine
wire tack
wire, copper
wire, gold
wire, metal
wire, pearl
wire, precious metal
wiry
wise and foolish virgins
wise man
wistful
with rigid heddle
withdraw
without a loom
withstand
woad
woman’s appartments, bower
wonder
wont
wood
wood ash
wood boring insects and rot
wood engraving
wood chips
wood impregnation
wood paint
172
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
wood pattern
woodcarving
wood-carving
woodcut
woodcut bone (ivory)
wood-destroying fungus
wood-destroying insect
wooden
wooden panel
wooden stairs
woodworm
woof
wool
woollen cloth
work
work ability
work cast
worker in precious metals
working area
working bench
working of the furnace
workroom ; woorkshop
works
works undertaken
workshop accessories
worm
worm mixer
worship
wort
woven
wrap
wreath
wreath, laurel
wreath, myrte
wreath, silver
wreck
wrinkle
wrinkled
writ
writhe, to
wrong shape
wrought hammer
wrought iron
wrought iron - properties and development
wrought iron production by the indirect method
wry
ev ný model
ezbá ství
ev ná plastika
evo ezba
ezba kosti (slonoviny)
evokazná houba
evokazný hmyz
ev ný
ev ná deska, tabule
ev né schody
ervoto
tkanina
ov í vlna
sukno
práce, innost, dílo, zam stnání
zpracovatelnost
opracování odlitku
lník na drahé kameny
pracovní prostor
st l pracovní
chod pece
dílna
závody, podnik, továrna, dílny
hu se zárukou kvality
íslušenství dílny
teplý
šnekový mísi
uctívání
zápara, sladina, mladina
tapisérie tkaná
zabalit, ovinout
nec
nec vav ínový
nec myrtový
nec st íbrný
vrak
vráska
skládaný
písmo
kroutit
vada tvarová
tepaný
tvá ené železo
kujné železo - vlastnosti a vývoj
výroba kujného železa nep ímou metodou
pok ivený, k ivý
X
xanthein, mader yellow
xenon – Xe
X-ray diffraction
X-ray diffractometer
mo enová žlu
xenon
rentgenová difrakce
rentgenový spektrograf
173
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
X-ray difraction pattern
X-ray fluorescent analysis
X-ray picture
X-ray scan picture
X-ray spectrometer
X-ray structure analysis
X-ray, to X-ray
Xylene
rentgenový difraktogram
rentgenofluorescen ní analýzy
rentgenový snímek
rentgenový rastrovací snímek
rentgenový spektrometr
strukturní analýzy rent. paprsk
rentgenové paprsky, rentgenovat
xylen
Y
yank
yard lace
yarn
yarn ball
yaw
yeast
yellow brass
yellow earth
yen
yield
yoke
yperite
ytterbium – Yb
yttrium – Y
cuknout
metrová krajka
íze
klubko p íze
výchylka
kvasnice, droždí, zkvasit
mosaz žlutá
žlutá zem
japonská m na
skýtat, dávat, výt žek
ja mo, vsadka
yperit
ytterbium
yttrium
Z
zealot
zero
zigzag
zigzag rule
zigzag, chevron
zinc
zinc – Zn
zinc (Zn)
zinc blende
zinc carbonates
zinc casting under pressure
zinc coat
zinc covering
zinc dioxide, zinc white
zinc dipping
zinc foundry
zinc green
zinc hydroxide
zinc chlorides
zinc metal sheet, zinc sheet
zinc ore
zinc oxide
zinc oxide
zinc roofing alter the 1920
zinc salts
fanatik
nula
klikatá ára
skládací m ítko
klikatkový vlys
zinkovat, pozinkovat, zinkový
zinek
zinek (Zincum – 30)
miner. sfalerit, blejno zinkové
uhli itany zinku
lití zinku pod tlakem
zinkový povlak, zinkovat
zinková st ešní krytina
loba zinková
žárové zinkování
slévárna zinku
zele zinková
hydroxid zin natý
chloridy zinku
zinkový plech
zinková ruda
oxid zine natý
oxid zine natý, zinková b loba
zinkové st echy po roce 1920
zine naté soli
174
PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO - ESKÝ
zinc sculpture and its conservation
zinc smeltery
zinc sulphate
zinc tiles
zinc vitriol
zinc white
zinc white
zinc works
zinc yellow
zinc yellow
zincate
zinc-base alloy
zinc-coated
zinc-coated sheet
zincic
zincography
zinc-plating
zircon
zircon
zircon sand
zircon sand
zirconium – Zr
zirconium dioxide
zirconium sequioxide
zodiac
zoisite
zone
konzervování zinkových soch
tavírna zinku, zinková hu
síran zine natý
zinkové tašky
bílá skalice, síran zine natý, heptahydrát
loba zinková
loba zinková
zinkovna, hu na výrobu zinku
zinková žlu
žlu zinková
zine natan
zinková slitina
zinkový, pozinkovaný
pozinkovaný plech
zinkový, zinkovitý, zine natý
tisk ze zinkových što
zinkování (galvanické), pozinkování
zirkon
zirkon
zirkonový písek
zirkonový písek
zirkonium
oxid zírkoni itý
oxid zirkonitý
znamení zv rokruhu
zoisit
pruh, prstenec, pásmo, zóna, oblast
175
Download

PROFESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO