PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Témata :
Broušení drahých kamen
jiny um leckých emesel
jiny výtvarné kultury
Heraldika
Chemie, metalografie, koroze kov
Liturgika
Mechanika hodinových stroj
Ornamentika
Slévárenství
Technologie konzervování a restaurování kov
Um lecko emeslné zpracování kov
Zlatnictví
Vypracovala:
Mgr. Magdaléna T mová
eklady
Tyršova 6
120 00 Praha 2
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
rod mužský = m // rod ženský = f // rod st ední = n
A
abändern
Abart f
Abbau m
abbaubar
abbauen
abbeizen
Abbeizmittel n
Abbild n
Abblätern n
abblättern
abbrennen
Abdampfschale f
abdecken
Abdecken n
zm nit, upravit
odr da
odbourání, rozklad, dobývání
odbouratelný
odbourat
odleptat, odstranit
odstra ova starých nát
napodobení, vyobrazení
odlupování
odlupovat, odprýskat
opálit, odstranit opálením
odpa ovací miska
maskovat, krýt, pokrýt, pokrývat
maskování (použití maskovacího povlaku na jakékoli
ásti elektrody nebo záv su)
maskovací povlak (materiál nanesený na ást
elektrody nebo pokovovacího záv su k vytvo ení
nevodivého povrchu)
krycí st l
pokrývání
masková krytí
uzav ít
výtisk, otisk
šperk ve erní
ná iní k ijímání
kalich k ijímání
odpad
klesat, opadat, poklesnout
využití odpadu
okosení, zkosení
vypružení, odpérování, odpružení
odpilovat
odtékat
ofrézovat
uvoln ní, odevzdání
odpadní plyn, spalina
spaliny
rozbité jádro
rozbitá forma
zkosený, zešikmený
otupený, tupý, sražený
odlít
odlévat
odlévání olov ných plech do pískových forem
ost ihovací lis
odlitek, odlévání
závislý
závislost
visutý svorník
vyzvednout
Abdeckmittel n
Abdeckmittel n
abdeckung
Abdeckung(en) f
abdrehen
Abdruck m
Abendkleidschmuck m
Abendmahlsgerät n
Abendmahlskelch m
Abfall m
abfallen
Abfallverwertung f
Abfasen
Abfederung f
abfeilen
abfließen
abfräsen
Abgabe f
Abgas(e) n
Abgase n pl
abgebrochener Kern m
abgebrochenes Formteil n
abgeschrägt
abgestumpft
abgießen
abgiessen
Abgießen des Bleibleches nach Sandformen n
Abgratpresse f
Abguß m
abhängig
Abhängigkeit f
Abhängling m
abholen
2
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
abkanten
Abkantmaschine f
abkitten
Abklingen n der Impfwirkung f
abknistern (erhitzen)
abkochen
Abkochsäure f
Abkömmling m
abkratzen
Abkühlen n
Abkühlen n
Abkühlgeschwindigkeit f
Abkühlgradient m
Abkühlung f
Abkühlung f
Abkühlungsbedingung f
Abkühlungsgeschwindigkeit f
Abkühlungsgeschwindigkeit f
Abkühlungskurve f
Abkühlungskurve f
Abkühlungsmodul m
Abkühlzeit f
ablagern
Ablauf m
ablaufen
ablegen (die Prüfung)
ableiten
Ableitung f
ablenken
abliefern
Ablieferungs - bedingung f
ablösen
ablöschen
Abltönung f
Abmessung f
Abnahme f
abnehmbar
abnehmen
Abnehmer m
abnutzen
Abnutzung f
abonnieren
Abordnung f, Botschaft f
Abplatzen n
zkosit hrany, ohranit
ohra ovací stroj
odtmelit, odstranit tmel
odezn ní o kovacího ú inku
vysušit
vyva it, sva it
mo ící kyselina
odvozenina, derivát
poškrábat
ochlazení
chladnutí
rychlost chladnutí
gradient chladnutí
ochlazování
ochlazení
podmínky chladnutí
rychlost ochlazování
rychlost chladnutí
ivka chladnutí
ivka chladnutí
modul cladnutí
doba chladnutí
uložit, uskladnit
odtok, pr h, uplynutí
odtéci, probíhat
složit (zkoušku)
odvodit, vyvodit
derivace
vychýlit (paprsky), odvád t
dodat, odevzdat
podmínky dodání
uvolnit, odlou it
chladit, kalit
odtónování
ení, vym ování, rozm r
úb r, odebrání, úbytek
reverzibilní, snímatelný
ubrat, odebrat
spot ebitel, zákazník
opot ebovat
opot ebení
edplatit
poselstvo, poselství, delegace
odlupování, odprýskávání (odd lování povlaku
vcelku nebo v áste kách, které vzniká bez z ejmých
vn jších p in)
Abplatzungn f
odlupování (ztráta p ilnavosti oxidového povlaku
projevující se tvorbou šupin)
iš ování od mech a lišejník
abrazní tryskání
obrousit, ot ít, od ít, ošoupat
odolnost proti abrazi
odolnost proti ot ru
stanovení ot ruvzdornost
Abputzen von Moosen und Flechten n
abrasives Strahlen n
abreiben
Abriebfestigkeit f
Abriebfestigkeit f
Abriebfestigkeitsbestimmung f
3
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Abriebfestigkeitsprüfgerät n
abrunden
Abrundung f (Arrondissage)
Absatz m
absaugen
absaugen
Absaugung f
Absaugung f
absenden
Absender m
abschaben
Abschaffung des Adelstandes m
abschalten
abschätzen
Abschätzung f
Abscheider m
Abscheidung f mit Impulsstrom m
ístroj na zkoušení ot ruvzdornosti
zakulatit
zakulacení
odbyt, prodej
odsávat
odsávat
odsávání
odsávání
odeslat
odesílatel
oškrábat, seškrábat, odškrabat
zrušení šlechtictví
vypnout, odpojit
ocenit, ohodnotit
odhad
odlu ova , separátor
erušované pokovování (zp sob elektrolytického
pokovování, p i n mž se proud asto p erušuje nebo
periodicky snižuje)
Abscheidung f mit moduliertem Strom m
pokovování modulovaným proudem (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se katodová
hustota proudu periodicky m ní)
Abscheidung, elektrolytische- f
Abscheidungsbereich m
Abschirmelektrode f
Abschirmug f
elektrolytické pokovování
vylu ovací rozmezí (rozmezí hustot proudu v mž
lze získat vyhovující povlak)
stínící elektroda
clona (nevodivá bariéra umíst ná tak, aby m nila
rozložení proudu na katod nebo anod ) / clonit
(m nit rozložení proudu na anod nebo katod
vložením nevodi e)
Abschlagformkasten m
abschlämmen
abschleifen
abschleifendes Strehlen n
Abschleifmaschine f
abschlichten
Abschlußprüfung f
abschrägen
abschrauben
abschrecken
Abschreckplatte f
Abschreckprobe f
abschroten
Abschwemmung f
Absinken n
absolut
absorbieren
Absorption f
Absorptionskoeffizient m
Absorptionsverlust m
abspalten
Abspaltung f
abspannen
Absperrung f
rozevírací formovací rám
odkalit
obrousit, ubrousit
abrazivní tryskání
brusný stroj
vyrovnat
záv re ná zkouška
zkosit, zešikmit
odšroubovat
prudce ochladit
vn jší chladítko
zkouška tlouš ky tvrzené vrstvy (litiny)
useknout (seká em)
odplavení
pokles
úpln , zcela
absorbovat
pohlcování, absorbce
absorb ní koeficient
ztráty p i absorpci
odseknout, odštípnout
odšt pení
odepnout, uvolnit
uzav ení
4
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
absplittern
abspülen
Abspülen n
Abstand m
Abstehzone f
absteigend
abstempeln
Abstichloch n
Abstichrinne f
abstimmen aufeinander
abstrahlen
Abstrahlen n
Abstrahlung f
Abstreifkasten m
Abstreifplatte f
Abstreicheisen n
Abstreichen n des Formsandes
Abstufung(en) f
Abt m
abtasten
Abtissin f
Abtönung f
abtragen
Abtreiben n
Abtrennen n
Abtriebsäule f
abtrocknen
Abtrocknungsvermögen n
Abtropfraum m
Abwandlung f
Abwechslung f
abweichen
Abweichung der Gestalt f
Abwicklung f
Abzahlung f
Abzeichen n
Abzeichenbrosche f
Abziehpresse f
Abziehstein m
Abzichstahl m
Abzug m
Ac Aktinium
Acrylharz n
additiv
Additiv
odloupávat, oprýskávat
opláchnout
oplachování
vzdálenost, mezera, podíl
zóna sejití (skloviny)
klesající
okolkovat, orazítkovat
odpichový otvor
žlábek pro vypoušt ní litiny
navzájem sladit
tryskati, otryskávati
tryskání, otryskávání
vyza ování
snímací formovací rám
protahovací deska se stíracím h ebenem
srovnávací pravítko
shrnování formovací sm si
odstup ování
opat
snímat, ohmatat
abatyše
odtónování
odebrat, sejmout
rafinace, kupelace
odd lení, odlu ování
ochuzovací ást kolony
osušit, vysušit
osýchavost
místnost na odkapávání
obm na, variace
rozmanitost, pestrost
lišit se
vada tvarová
uzavšení obchodu, transakce
splátka
odznak, vyznamenání
odznak jako brož
lis snímací
obtahovací brousek, hladící kámen
hladící ocel
digesto
aktinium
akrylová prysky ice
itatelný, aditivní
ísada (látka p idávaná, obvykle v malém množství,
s cílem zm nit vlastnosti roztoku nebo vlastnosti
povlaku, který se z n j vylu uje)
žíla
adhese, p ilnavost
kaple, výklenek; svatostánek na oltá i
stroj akanovací (úpravní stolice mincovní)
i jako rys
adorant (vzývající postava u nohou Krista nebo Panny
Marie)
Ader f
Adhäsion f
Ädikula f
Adjustagemaschine f (Eichm.)
Adlerauge n
Adorant
5
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
soupis, adresá
advent (4 týdny p ed vánocemi)
adyton /nep ístupný/ nejsv jší prostor v eckém
chrámu p ístupný jen kn žím
z franz. plakat
granát africký
st íbro
skupenství, skupenský stav
symbol Kristovy ob ti, Beránek Boží
nám stí ( ecká antika)
spona, há ek, ozdoba od vu, agrafa
sloh egyptský
tyrkis egyptský
edstavu zt les ující plastika
javor
achát – odr da k emene
napodobenina achátu
achátové sklo
jaspis achátový
miska achátová
brusírna achát
šperk achátový
zboží achátové
osa
osová odchylka
výbrus osmiplošný
ložisko osy h ídele
osmiboký
osmihranný výbrus
akant /paznehtík/- stylizované listy v korintské
hlavici, v románském um ní, renesanci, baroku
ev ná socha, jejíž neod né ásti jsou formované z
kamene
architektonická plastika (antická)
Aktinolit
aktivní/pasivní - lánek, prvek
aktivace
aktivace (odstran ní pasivního stavu povrchu)
hliník
vodové barvy na suché st
alabastr
obrazné znázorn ní
náramek alžírský
alizarinová mod - hn , žlu
živec alkalický
hydroxid alkalického kovu
alkalický louh
louh - roztok hydroxidu alkalického kovu
alkalicky rozpustný
alkalické kovy
alkalický, zásaditý
alkalické išt ní ( išt ní alkalickými roztoky)
ní alkalické
alkalita
Adre buch n
Advent m
Adyton
Affiche f
Afrikanischer Granat m
Ag Silber
Aggregatzustand m
Agnus Dei n
Agora
Agraffe f
ägyptischer Stil m
ägyptischer Türkis m
Ahnenfigur f
Ahorn m
Achat m
achatähnlich
Achatglas n
Achatjaspis n
Achatmörser m
Achatschleiferei f
Achatschmuck m
Achatwaren pl.
Achse f
Achsenabweichung f
Achsenkant (Schliff) m
Achsenlager n
achteckig
Achtkantshifft
Akanthus m
Akrolith m
Akroterion (Bauplastik f)
Aktinolith m
Aktiv/Passiv - Element n
Aktivieren n
Aktivierung f
Al Aluminium
Al secco-Malerei
Alabaster m
Alegorie f
Algerianisches Armband n
Alizarinblau n - brown, gelb
Alkalifeldspat m
Alkalihydroxid n
Alkalilauge f
Alkalilauge f
alkalilöslich
Alkalimetalle pl. Metall n
alkalisch
alkalische Reinigung f
alkalische Verkupferung f
Alkalität f
6
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Alkohol m
Alkohol(e) n
alkohollöslich
Alkydöl n
Allaun m
Allegorie der Kirche f
allegorisch
líh
líh, etylalkohol
rozpustný v lihu
alkydovaný olej
kamenec
alegorie církve
alegorický, (perzonifikace, znázorn ní abstraktního
pojmu)
pouze
všude
celková koroze
almandin ( ervenofialový granát)
oltá
oltá k ídlový
oltá hlavní
oltá sk ový (s velkým relikviá em uvnit
podstavce)
oltá vedlejší
oltá ní list (obraz uprost ed retabula)
oltá ní ná iní
oltá ní zvonek
oltá ní kalich
oltá ní k íž
oltá ní k íž
oltá ní svícen
oltá ní zvonky
oltá ní sk
klikatá ára, která se utvo ila na st íbrných
edm tech po zloušce ryzosti
stárnutí
starov k
zkouška m ení zdánlivé vodivosti oxidového
povlaku st ídavým proudem
stupe
vratný písek
vratný písek
regenerace vratného písku
st íbro staré
hlinitan
hliník (Aluminium - 13)
bronz hliníkový / hliníkový prášek
lití hliníku pod tlakem
hydrid hlinitý
hydroxid hlinitý
lití hliníku do kovových forem
hliníková slitina
mosaz hliníková
oxid hlinitý, p irozený
oxid hlinitý, hydratovaný
kyselina hlinitá
hlinikárna
kyselina hlinitok emi itá
hlinitok emi itan
americium
allein
allenthalben
allgemeine Korrosion f
Almandin violettroter Granat m
Altar m
Altar, Flügelaltar m
Altar, Hochaltar m
Altar, Kastenaltar m
Altar, Nebenaltar m
Altarblatt n
Altargerät n
Altarglocke f
Altarkelch m
Altarkreuz n
Altarkruzifix n
Altarleuchter m
Altarschelle f
Altarschrein
Ältermannsranke f
Altern n
Altertum n
Alterung (der anodischen Schicht) f
Altgrad m
Altsand m
Altsand m
Altsandaufbereitung f
Altsilber n
Aluminat n
Aluminium n / Al
Aluminiumbronze f, /Alu-Pulver n
Aluminiumdruckguss m
Aluminiumhydrid n
Aluminiumhydroxid n, Aluminiumorthohydroxid n
Aluminiumkokillenguss m
Aluminiumlegierung f
Aluminiummessing n
Aluminiumoxid n, Tonerde f
Aluminiumoxidhydrat n
Aluminiumsäure f
Aluminiumwerk n, Aluminiumhütte f
Alumokieselsäure f
Alumosilikat n
Am Amerizium
7
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Amagernaht f
Amalgamsilber n, Merkursilber n
Amazonitgrüner Feldspat m
Ambo m
bílá výšivka na bílém ln ném plátn
st íbro amalgamové
amazonit (zelený živec)
ambona, tená ský pult na chórové p epážce – tení
epištol, evangelia
kovadlina
kovadlinka (u p ímob žného sv ráku)
basaltit (ametystový sv tle fialový beryl)
zlato ametystové (fialov sm šované)
emen ametystový
safír ametystový (fialový korund)
aminokyselina
pavek, amoniak
hydrát amoniaku
amfiprostylos – typ antického chrámu se sloupovou
edsíní a sloupovou zadní síní
divadlo
výbrus amsterodamský
rozbor barev
váhy analytické
nabídnout
edm t upomínkový
nit
zm na nap tí (systému režimu)
zm na modifikace
osvojit si, p ivlastnit si
vznikat jako vedlejší produkt
pate ní klenák (první kámen oblouku)
po áte ní teplota
zkouška absorbce barviva (zkouška schopnosti
anodického oxidového povlaku absorbovat za
vymezených podmínek barviva)
zhotovení, výroba
požadavek
poptávka
ilitá zkušební ty
uvést, udávat
nabídka
ipe enina
ilitá zkušební ty
ibližn
zam stnanec
aplikovaný, použitý
užité um ní
užité um ní
sousední, vedlejší, hrani ní
rozrušování, koroze kov , záb r vrtáku
sobení
napadení a uvol ování volného vápna v Portlandském
cementu
oxid uhli itý, agresivní (kysel. uhli .)
korozní inidlo, agresivní složka
hloubka pr niku koroze
zav sit
Amboß m
Amboßplatte f
Amethystbasaltin (grüner Avanturin)
Amethystgold n (viol. Goldleg.)
Amethystquarz m
Amethystsaphir m (viol. Korund)
Aminosäure(n) f
Ammoniak n
Ammoniakhydrat n
Amphiprostylos
Amphitheater n
Amsterdamer Shäff m
Analyse der Farben f
Analysenwaage f
anbieten
Andenken (Artikel) s
ändern
Änderung f (von Systemspannung f)
Änderung(en) f
aneignen sich
anfallen
Anfänger m
Anfangstemperatur f
Anfärbeversuch m
Anfertigen n
Anforderung f
Anfrage f
angagossener Probestab m
angeben
Angebot n
angebrannter Sand m
angegossenes Probestück n
angenähert
Angestellter m
angewandt
angewandte Kunst f
angewandte Kunst f
angrenzend
Angriff m
Angriff m
Angriff und Freigabe von Loskalk im Portlandzement
angriffsfähige Kohlensäure, agressive K.
Angriffsmittel
Angriffstiefe f
anhängen
8
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Anhänger (Schmuck) m
Anhänger m
Anhängsel n
Ankauf m
Anker m (der Uhr)
Ankerbrücke f
Ankereinsatz m
Ankergabel f
Ankersteinfutter n
Ankerwerk n (der Uhr)
Anlass m
anlassen
Anlaßglühen n
anlaufen
záv s (náhrdelníku)
šák
ív šek
nákup
kotva (hodinková)
hodinový m stek kotvový
vložka kotvová
vidli ka kotvová
vložka kamenná
stroj kotvový
podn t
spustit, popoušt t (ocel)
žíhání popoušt cí
nab hnutí, popis zm ny barvy kovového povrchu pod
vlivem vzduchu
ztráta lesku, zmatn ní, náb h
íjem, p ijetí, p edpoklad
anoda (elektroda, na níž p evládá anodická reakce)
nerozpustná anoda (anoda, která p i elektrolýze
neuvol uje ionty kovu do elektrolytu)
anodové rozpoušt ní (elektochemické rozpoušt ní
kovu anody v elektrolytickém lánku)
olovo anodové
anodový film (vn jší vrstva anody tvo ená
zplodinami oxidace nebo reakce kovu anody)
kov anodový
st íbro anodové
anodické išt ní (elektrolytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako anoda)
anodický oxidový povlak (ochranná vrstva oxidu
vytvo ená na povrchu hliníku nebo jeho slitin
anodickou oxidací)
anodické ízení (omezení korozní rychlosti
rychlostíanodické reakce)
anodická oxidace (elektolytická oxidace, p i níž se
povrchová vrstva kovu nap . hliníku, ho íku nebo
zinku, m ní na povlak /obvykle oxid/, který má
ochranné, dekorativní nebo funk ní vlastnosti)
Anlaufen n
Annahme f
Anode f
Anode, unlösliche- f
Anodenauflösung f, Anodenkorrosion f
Anodenblei n
Anodenfilm m
Anodenmetall n
Anodensilber n
anodishe Reinigung f
anodisch erzeugte Oxidschicht f
anodische Kontrolle f
anodische Oxidation f
anodische Reaktion f
anodická reakce (elektrodová reakce, p i které
dochází k p enosu kladného náboje z elektronového
vodi e do elektrolytu)
anodische Reinigung f
anodické išt ní (elektrolytické išt ní p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako anoda)
anodická ú innost 1/ (proudová ú innost vymezeného
anodického procesu) /2 (pom r množství elektrického
náboje využitého p i anodické oxidaci k tvorb
povlaku k celkovému množství elektrického náboje
použitému v pr hu anodické oxidace)
anodische Stromausbeute f
anodischer Oxidüberzug m (anod. Film m)
(anodischer Überzung n)
anodický oxidový povlak (ochranný, dekorativní
nebo funk ní povlak vytvo ený konverzí povrchu
kovu procesem elektrolytické oxidace)
anodischer Oxidüberzug m, Verdichten von- n
ut
9
ování anodických oxidových povlak
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
anodischer Schutz m
anodická ochrana (elektrochemická ochrana
zvýšením korozního potenciálu na hodnotu, která
odpovídá pasivnímu stavu)
anodischer Teilstrom m
anodický díl í proud (sou et všech proud
odpovídající anodickým elektrochemickým reakcím
na elektrod )
Anodisieren bei konstanter Spannung n, f
Anodisieren mit Schwefelsäure n, f
Anodisieren n
Anolyt
anodická oxidace p i konstantním nap tí
anodická oxidace v kyselin sírové
anodická oxidace
anolyt (elektrolyt na anodové stran diafragmy
leného lánku)
anorganická kyselina
anorganické pojivo
anorganické pojivo
st íb ení potíráním
obohatit, nasytit
úprava, obohacování
obohacení, obohacování
obohacení, obohacování
narýsovat, natrhnout
usazenina
stav, od n hož se za íná
navázat, navazovat na
spojení, p ipojení
natavení (roztavení elektrolyticky vylou eného
povlaku následované jeho ztuhnutím)
zá ez
vtoková soustava
pohled
náro ný
jehlice
stoupat, vystoupit, vystupovat
vzestup
náraz, popud, podn t
náraz, popud, podn t
nat ít
nat ít
nát r železa
nát ry pro železo
nát r
nát rová hmota
podíl
proporcionální
antependium, elní spodní ást oltá e
antový chrám
starožitný
antika, starov k
hodiny starožitné
šperk starožitný
ná iní st íbrné starožitné
protilátka
mosaz antimagnetická
rum lka antimonová
starožitnosti
anorganische Säure, Mineralsäure f
anorganischer Binder m
anorganisches Bindemittel n
Anreibewersilberung f
anreichern
Anreichern n
Anreicherung f
Anreicherung f
anreißen
Ansatz m
Ansatzpunkt m
anschließen an etwas
Anschluß m
Anschmelzen n
Anschnitt m
Anschnittsystem n
Ansicht f
anspruchsvoll
Anstecknadel f
ansteigen
Anstieg m
Anstoß m
Anstoß m
anstreichen
anstreichen
Anstrich des Eisens n
Anstrich für Eisen n
Anstrich m
Anstrichmittel n
Anteil(e) m
anteilig
Antependium n
Anteutempel m
antik (altertümlich)
Antike f
antike Uhren n
antiker Schmuck m
Antikes Silber n
Antikörper m
antimagnetisches Messing n
Antimonzinnober n
Antiquitäten (Kunstwerke) pl. (f)
10
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
anwachsen
Anwachsen n
anwenden f
Anwendung(en) f
Anwendungmethoden von dem Farbenaustriches
Anzahl f
Anzeige f
Anziehen n
Apatit m
Apfelsinenhaut f
Apostel m
Apostellöffel m
Apostelmedaille f
Apotropäische Plastik
vzr stat
nar stání, vzr st
použít, aplikovat
použití, aplikace
metody aplikování barevného nát ru
po et
inzerát, oznámení
utažení
apatit
pomeran ová k ra (vzhled povrchu)
apoštol
lžíce apoštolská
apoštolská medaile
apotropejská plastika (v románském kostele kostele –
démonická zví ata, zk ivené tvá e, proplet.
ornamenty)
aplikace
apsida
apyrit (broskvov r žový turmalín)
ímský vodovod (oblouk. mosty)
stup ovitý obloukový most se žlabem na vodu ve
vrchní ásti
modravec-akvamarin (sv tle modrý beryl)
akvamarin – odr da berylu
akvarel
argon
aragonit
areometr, hustom r
zam stnavatel
vynaložená práce
sk ka na pracovní ná adí
pracovna
pracovní postup
pracovní doba
starý
archa - ídlový gotický oltá
arkáda (oblouky na sloupech, pilí ích)
vále ek náramkový
vystužení, armatura
náramek
etízek náramkový
idlo pro náramky
šperk náramkový
ezka náramková
záv r náramkový
hodinky náramkové
lis pákový
výztuha
svícen ramenný
arsen
zp sob, druh, povaha
arsen
asbest
popel
Applikation(en) f
Apsis f
Apyrit Turmalin (hat haarformige Einschlüsse)
Aquädukt n
Aquädukt n
Aquamarin (hellblauer Beryll)
Aquamarin m
Aquarel n
Ar Argon
Aragonit
Aräometer n
Arbeitgeber m
Arbeitsaufwand m
Arbeitskasten m
Arbeitsraum m
Arbeitsvorgang m
Arbeitszeit f
archaisch
Arche f
Arkád f
Armanddohle
Armatur f
Armband n
Armbandkettchen n
Armbandlehre f
Armbandschmuck m
Armbandschnale f
Armbandschnapper m
Armbanduhr f
Armhebelpresse f
Armierung f
Armleuchter m
Arsen n
Art f
As Arsen
Asbest m
Asche f
11
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Äskulapstab m
Asphalt m
Aspis
Eskulapova h l
z dob renesance známý hn dý pigment
zmije /k es . symbol/ pod Kristovýma nohama jako
symbol h ích
perlovec, antický ornament
tvoví (gotický motiv ze sukovitých v tví bez listí)
astat
ateliér
eterické oleje
ethylsilikát
atlant (silná mužská figura, která nese budovu
namísto sloup nebo pilí )
atmosferická koroze
atmosférický nálitek
atomová váha
št pení atomového jádra
atrium (v tšinou nahoru otev ený prostor v antic.
obytných domech)
atika (nízká ze nad hlavní ímsou budovy, asto
zakon ená figurami)
atická patka
atribut (charakteristický p edm t p ipojený
k zobrazované figu e)
žíravý, leptavý
leptavý draslík
l žíravá
zlato
výstavba
stav t, budovat
upravovat
regenerovaný písek
úprava a ošet ování poškozené zinkové sochy
Astragal
Astwerk n
At Astatin
Atelier n
ätherische Öle pl. (n)
Äthylsilikat n
Atlas, Atlant m
atmosphärische Korrosion f
atmosphärischer Steiger m
Atomgewicht n
Atomkernspaltung f
Atrium n
Attika f
attische Basis f
Attribut
ätzend
Ätzhali
Ätzsalz n
Au Gold
Aufbau(en) m (n)
aufbauen
aufbereiten
aufbereiteter Sand m
Aufbereitung und Pflege der beschädigten Zinkstatue
f
aufbewahren
aufbewahren
aufbrechen
aufbringen
Aufeisenung f
Auffangfäche f
Auffangsgefäß n
aufgeteilt
aufgrund
Aufguss m
aufhören
Aufhören n
aufkleben
Auflage f
Auflagemetall n, Auftragsmetall n
Auflager n
Auflockern n
Auflockerugsmittel n
Auflockerung f
auflösen
Auflösung f
uchovat
uchovat, uložit, ukládat
vypá it, otev ít
nanášet
obohacení železem
stínítko
jímadlo
lený
na základ
nálitek
estat
ustání
nalepit
op ra, uložení, dosednutí, p iléhání
kov povlakový
podp ra
kyp ení
kyp ící p ísada
uvoln ní, povolení
rozpustit, rozvázat (uzel)
rozklad, rozpušt ní
12
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
aufmerksam
aufmerksam machen jdn. auf
Aufnahme f
Aufnahme f
Aufnahmeauftrag m
Aufnahmedauer f
Aufnahmeprüfung f
aufnehmen
aufnehmen
aufnieten
aufpressen
Aufschmelzen n
Aufspaltung f
aufspannen
Aufspannen n
aufspeichern
aufsteigend
aufstellen
Auftrag m
auftragen
auftreten
Auftrieb m
aufwenden
Aufzug (d. Uhr) m
Augenstein m
Aureole f
Aurignacien f
pozorný
upozornit n koho na
nanášení, zanášení
ijetí
žádost o p ijetí
trvání, doba p ijetí
ijímací zkouška
ijmout, spot ebovat
ijmout, spot ebovat, absorbovat
roznýtovat, p inýtovat
nalisovat
roztavení
rozšt pení
napnout
upnutí
nahromadit
stoupající
postavit
objednávka, zakázka, na ízení
nanášet, podat
docházet
vztlak
používat
natahování hodin
oko achátové
aureola, svatozá
nejstarší období prehistorického um ní 50-20 tisíc let
ed n. l. (z Francie)
minerální auripigment
oprava formy
oprava bronzu
opravy starých nát
oprava litiny a kujného železa
Auripigment n
Ausbessern n der Form f
Ausbesserung der Bronze f
Ausbesserung des alten Anstriches f
Ausbesserung des Gußeisens und des Schmiedeeisens
f
Ausbesserung f (s. Reparatur)
Ausbesserung mit Blei f
Ausbesserung und e Erhaltung traditionellen
Verzinkens der Dächer
Ausbesserung und Erhalten des zinkenen Daches n
Ausbeute f
Ausbesserung und Erhaltung der auswendigen
Bronzestatue f
Ausbesserung und Erhaltung des Gußeisens und des
Schmiedeeisens f
Ausbesserung und Erhaltung von bleiblechern
Dachdeckungen f
Ausbeulmaschine f
ausbilden, bilden sich
Ausbildung f
Ausblasen n der Form f
Ausblühen n
oprava, opravení
opravy olovem
oprava a udržování tradi ního zinkování st ech
opravy a údržba zinkových st ech
oprava a údržba venkovní bronzové plastiky
oprava a údržba litiny a kujného železa
oprava a údržba olov ných plechoých st ešních krytin
stroj na vyrovnávání
vzd lávat, vyškolit, tvo it
vzd lání, výcvik, provedení
ofukování formy
vykvétání (pozvolný vznik skvrn a vad na povrchu
elektrolyticky vylou ených povlak i jinak
upraveném povrchu
13
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Ausbluten n
krvácení (ztráta barvy zp sobená rozpoušt ním
vybarvených oxidových povlak , nap . p i
ut ování)
ausbreiten
ausbreiten
Ausbreitung f
Ausbuchtung(en) f
Ausdampfverfahren, chemisches- n
rozložit, rozprost ít
rozložit, rozprost ít
ší ení
vypuklina, vyboulení, vyklenutí
chemické napa ování CVD /chemical vapour
deposition / (postup vytvá ení povlaku chemickou
reakcí vyvolanou tím, že teplo nebo plyny zp sobí
redukci par kondenzujících na podkladu
Ausdampfverfahren, physikalisches- n
fyzikální napa ování PVD /physical vapour
deposition/ (postup vytvá ení povlaku odpa ováním a
následnou kondenzací prvku nebo slou eniny /
obvykle ve vysokém vakuu)
Ausdehnung f
Ausdruck m
ausdrüchen
Auseinandernehmen n des Kernkastens
ausfallen
Ausfallswinkel m
Ausflocken m
roztažení, rozší ení, rozsah
výraz
vyjad ovat
rozebírání jaderníku
vysrážet, vypadávat
úhel odrazu
flokulace (shlukování, agregace, do v tších ástic,
aby jejich rozm r vzrostl natolik, že dojde
k vysrážení)
flokulace
provést
výchozí materiál
výchozí stav
vyhloubený
vykládaný
výnos (kapalina vynášená z lázn p edm ty, které se
z ní vyjímají)
vyrovnání
(vy)žíhat
výlitek (ve slévárn )
vykovat
zkouška vytvrzení
vysekávat
seká ek
zdviha (páka v hodinách)
zmetkovat (odlitek)
vyzdívka pece
vytloukání formy
vytloukání (kokily)
vytloukat (formu)
vytloukat kokilu
vibra ní vytloukání
vibra ní vytloukání
vytla ování stla eným vzduchem
vytloukací rošt
st ásací vytloukací rošt
vytloukací teplota
arký ový výstupek
využívat
využití
Ausflockung f
ausführen, betreiben
Ausgangsstoff m
Ausgangszustand m
ausgehöhlt
ausgelegt (verziert)
ausgeschleppte Lösung f, Ausschleppen n
Ausgleich m
ausglühen
Ausguss m (in Gießerei f )
aushämmern
Aushärtungsuntersuchung f
aushauen
Aushauer s
Ausheber (s. Abheber) m
auschiessen
Auskleidung f
Auslearen n (der Form)
Auslearen n (der Kokille)
ausleeren (Forme aussleren)
ausleeren (Kokille ausleeren)
Ausleeren n durch Rüttein
Ausleeren n durch Vibration
Ausleeren n mit einer Druckluftvorrichtung
Ausleerrost m
Ausleerrüttler m
Ausleertemperatur f
Auslucht f
ausnutzen
Ausnützung f
14
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
auspacken
Auspacken n
Auspackstrahlanlage f
ausprobieren
ausrichten
Ausrichtung f
Aussatzfenster n
vytloukat
vytloukání
tryska k išt ní odlitk s pískovými obaly
vyzkoušet
vyrovnat, vy ídit
vyrovnání, vy ízení
nízko položené okno nebo sv tlík ve zdi pro lidi
nemající právo zú astnit se mše v kostele
povrch
nepravé jádro
povrchová staženina
vn jší obal, slupka
vyklepávat
vyklepávání
vibra ní vytloukací rošt
vykovat
zmetek
zmetkovitost
odm šování
výpotek
vystavovatel
výstava
výstavišt , výstavní sí
vyza ovat
austenit
austenitický
austenická litina
opál australský
vypudit, desorbovat, vyrazit
vyválení skla, válcování
vymýt, vymývat
eroze
vyhodnocení a ekací doba
vyzna ovat se ím
autokatalytické pokovování /bezproudové
pokovování/ (vylu ování kovového povlaku ízenou
chemickou redukcí, která je katalyzována
vylu ovaným kovem nebo slitinou)
Außenfläche f
Aussenkern m
Aussenlunker m
Außenschale f
ausschlaen
Ausschlagen n
Ausschlagrüttler m
ausschmieden
Ausschuss m
Ausschussquote f
Ausschwitzung f
Ausschwitzung f
Aussteller m
Ausstellung f
Ausstellungsraum m
ausstrahlen
Austenit m
austenitisch
austenitisches Gusseisen n
Australopal m
austreiben st.
auswalzen n
auswaschen
Auswaschung f
Auswertung und Wartezeit f
auszeichnen sich durch
autokatalytische Metallabscheidung f
Automat m (selbst. Revolverdrehbank f )
Automatismus m
Avanturin (Quarz) m
Avanturinglass n
Axonometrie f
Axt f
Azethylen m
Azidität f
Azurit m
soustruh revolverový
kreslení nebo malování bez kontroly v domí
avanturin (odr da k emene s pytnými místy)
sklo avanturinové
axonometrie, rovnob žná projekce
sekyra
acetylen
kyselost
azurit
B
B Bor
Ba Barium
Babylonisch-assyrische Kunst f
bor
barium
um ní babylonsko asyrské
15
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Baccarat m
broušený, rytý, pozlacený nebo pomalovaný
iš álový pohár
elist, tvá , líce
cihla (pálená)
cihlová stavba
cihlová gotika
cihlové zdivo
láze
láze
míchání lázn
hladina lázn
nap tí na lázni (rozdíl potenciá m ený mezi
anodou a katodou elektrolytické pokovovací lázn
nebo elektrolytického lánku p i elektrolýze)
Backe f ; Kiefer m
Backstein m
Backsteinbau m
Backsteingotik f
Backsteinmauerwerk n
Bad n
Bad n
Badbewegung f
Badoberfläche f
Badspannung f
Bahia-Amethyst m
Bahn(en) f
Bainit m
Bajaderenkollier n
Bakterienkorrosion f
Baldachin m
ametyst bahijský
pole nosníku, panel, tra , dráh
bainit
náhrdelník bajadér
bakteriální koroze
baldachýn (nebesa z látky nad tr nem, biskupským
stolcem, oltá em / kamenná - okrasná a ochranná
st íška nad gotickými sochami a nad kazatelnou)
Balken m
Ballenbrecher m
Balsam m
trám, nosník
rozvol ovadlo, rozvol ovací stroj
balsám - vonná prysky ice, používaná v liturgii (p i
bi mování a sv cení)
prostorové sloupoví s více díly hruškovitého tvaru
obvykle, nic ne íkající
pramen (?)
pás
pásový odlu ova železa
achát pruhovaný
kontinuální anodická oyidace
ornament páskový
páskový ornament (barokní)
široká, pásu podobná spára v omítce zdi
ímsa fasádní
pásové lití
jaspis pruhovaný
opál pruhovaný
pásová pila
pásové broušení
pásový kyp písku
pásový tryska
tkací stroj na stuhy
bankovní spojení
baptisterium (k tící budova)
beran (u bucharu, lisu)
platit hotov
hotovost, za hotové
bezpen žní (platební styk)
barok
perla barokní (nepravidelného tvaru)
sloh barokní
Baluster n
banal
Band n
Band n
Bandabscheider m
Bandachat m
Bandanodisation f
Bandelwerk n
Bandelwerk n
Bandfuge f
Bandgesims
Bandgiessen n
Bandjaspis m
Bandopal m
Bandsäge f
Bandschleifen n
Bandschleuder m
Band-Strahlmaschine f
Bandwebstuhl m
Bankverbindung f
Baptisterium n
Bär m
bar zahlen
Bargeld n
bargeldlos
Barock n
Barockperle f (unregelmässig geformt)
Barockstil m
16
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Basane f
Base f
Basis f
basisch
Bassin n
Bastardbernstein m
Bastardfeile f
Bastei f
Bastion f
k vázání knih používaná jehn í k že
chemická zásada
patka sloupu nebo pilí e
basický, zásaditý
um lecky zpracovaná nádoba na vodu, umyvadlo
jantar kalný
polohrubý pilník
bašta
edsunutý díl valu pevnosti vytvá ející hv zdicovitý
dorys pevnosti
italský druh písma (podobné švabachu ze 16. století)
pomalovaná medaile z doby 1750-66
stavební hu
stavitelství
strome ky (rozv tvené nebo nepravidelné výr stky
vzniklé p i elektrolytickém vylu ování na katod ,
zejména na hranách a na jiných místech s vysokou
hustotou proudu)
Bastrada f
Battersea f
Bauhütte f
Baukunst f, Bauwesen n
Baum m
Baumachat Moosopal m
Baumeister m
Baustahl m
Bautastein m
Bayerischblau n
Bayerit n
achát ke kový
stavitel, architekt
ocel stavební
pam tní kámen bez písma (z mladší doby železné)
bavorská mod
trihydrát oxidu hlinitého (vytvá í se obvykle
ut ováním p i p íliš nízké teplot , pod 80 °C)
beryllium
obrobitelnost
obráb t, zpracovat
elektrolytické obráb ní (tvarování kovového
edm tu zapojeného jako anoda pr chodem
stejnosm rného elektrického proudu elektrolytem ve
št rbin mezi p edm tem a vhodn tvarovaným
nástrojem /katodou/; tvarovaná katoda vytvá í vhodné
proudové pole tak, aby se dosáhlo p ednostního úb ru
kovu v požadovaných místech)
Be Beryllium
Bearbeitbarkeit f
bearbeiten
Bearbeiten, elektrochemisches- n
bedenklich
Bedeutung f
Bedingung f
beeinflussen
beeinträchtigen
Befall m
befallen
befestigen
Befestigung f
Befeuchten n
Befeuchtungsgerät(e) n
befindlich
begasen
Begasung f
Begasungsmittel n
begleiten
begünstigen
begutachten
Behälter m
nebezpe ný, povážlivý
význam
podmínka
ovlivnit
poškodit
zamo ení, napadení
zamo it, napadnout
upevnit
upevn ní
vlh ení
zvlh ova
nalézající se
zaplynovat
zaplyn ní
zaply ovací prost edek
doprovázet
ízniv ovlivnit
ocenit
nádrž(ka), nádoba, jímka
17
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
behandeln
Behandlung f
Becher m
Beichtgeheimnis n
Beichtstuhl m
Beinschwarz n
Beispiel n
beispielsweise
Beisszange f
beitragen
Beize (n) f
beizen
Beizen n
pojednávat
ošet ení, zacházení, zpracování
pohár, kádinka
zpov dní tajemství
zpov dnice
kostní er
íklad
nap íklad
klešt štípací
isp t
mo idlo, mo ení
mo it
mo ení (odstra ování oxid i jiných slou enin
z povrchu kovu chemicým nebo elektrochemickým
sobením)
Beizmittel n
beklatschen
mo idlo
nepravideln nanášet na keramiku nebo stavby vápno
nebo barvu
výkv t (po ut sn ní, korozní výkv t)
zatížení
závaží
osv tlit
osv tlovací t leso
osv tlení, síla (intenzita) sv tla
osv tlit
trat
korozní lánek s rozdíným provzdušn ním
smá eti
smá ení, smá ivost
smá edlo
Bengough v-Stuart v proces (nejstarší pr myslový
proces anodické oxidace používající jako elektrolyt
kyselinu chromovou)
Belagbildung f
Belastung f
Belastungsgewicht n
beleuchten
Beleuchtungskörper m
Beleuchtungsstärke f
belichten
belüften
Belüftungselement n
benetzen
Benetzung f
Benetzungsmittel n
Bengough-Stuart-Verfahren n
benötigen
Bentonit m
Bentonitsandmischung f
benutzen
Benzotriazol n
beobachten
Berberitzen-Extrakt m
Berechnung f
Bereich (e) m
bergen
Bergkristall m (Quarz m)
Bergung f
Bergwerk n
Berlinerblau n
Bernstein m
Bernsteindreher m
Bernsteinöl n
Bernsteinschmuck m
Bernsteinspitze f
beruhen
beruhen auf etw.
pot ebovat
bentonit
betonitová sm s
použít
benztriazol BTA
pozorovat
berberinový extrakt
výpo et
rozsah, obor, okruh, dosah
skrýt, zachovat
iš ál (k emen)
vyproš ování
l
berlínská mod
jantar, minerál
soustružník jantaru
olej jantarový
jantarový šperk
špi ka jantarová
spo ívat
zakládat si na n em
18
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
beruhigter Stahl m
berühren
Berührung f
Berührungskreis m
Berührungspunkt m
Beryl m
Berylliumbronze f
beseitigen
beschädigt
Beschaffenheit f
Beschaffenheit f
beschäftigen sich mit stw.
beschicken
Beschickungsangle f
Beschickungsbühne f
Beschickungsöffnung f
beschlag m
Beschlag m
Beschlagwerk n
ocel uklidn ná
dotýkat se
styk, dotyk
sty ná (dotyková) kružnice
sty ný bod
beryl
bromz beryliový
odstranit
poškozený
povaha, jakost
jakost, vlastnost, povaha, stav
zabývati se ím
vsázeti do pece, zavážeti pec
vsázecí za ízení
vsázecí plošina
vsázecí otvor
kování
kování (dve í, oken)
ornament vybíjený (napodobuje h ebíkové hlavi ky,
dle vzorník C. Florida a V. de Vriese, v kombinaci
se zavíjeným ornamentem, volutami n m.-niz. renes.)
beschleunigen
Beschleuniger m
beschleunigt
beschließen
beschränken sich
beschreiben
Beschreibung f
Beschwerungsgewicht n
beständig
Beständigkeit f
Bestandteil m
bestätigen
Bestellarbeit f
bestellen
Bestellung f
bestimmen
bestimmt
bestrahlen
Bestrahlung f
betragen
betrachten
beträchtlich
Betrieb m
Betriebssicherheit f
Betriebsversuch m
urychlit
urychlova
zrychlený
uzavírat
omezit se
popisovat
popis
závaží
trvalý, stálý
stálost, trvalost
sou ástka
potvrzovat
zakázková práce
objednat
objednávka
ur it
ur itý
ozá it
ozá ení, oza ování
init, obnášet
pozorovat, považovat
zna
chod, innost, provoz
bezpe nost provozu
provozní korozní zkouška (korozní zkouška
v podmínkách provozu)
kostel žebravého ádu
posoudit
pohyb
pr h pohybu
dokázat
vedení d kazu
uchaze
Bettelordenskirche f
beurteilen
Bewegung f
Bewegungsvorgang m
beweisen
Beweisführung f
Bewerber m
19
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Bewertung (f) von Ersatzmaterial f
bewirken
Bewitterung f
bezeichnen
Bezeichnung f
Bezeichnung ohne
Bezeichnungspräge f
beziehen sich auf etw
Beziehung f
Bezugselektrode f
Bi Wismut
Biasrohr n
Biedermeierstil m
ocen ní náhradního materiálu
zp sobit co, dosáhnout eho
sobení pov trnostních vliv
ozna ovat
ozna ení
bez ozna ení
zna kovací razidlo
vztahovat se na
vztah
referen ní elektroda
bismut
dmuchavka
biedermeier (styl života a bydlení 1815-48
v N mecku /um ní, nábytku a malí ství)
pevnost v ohybu
zkouška pevnosti v ohybu
ohýbat
zkouška v ohybu
ohýbací klešt
lis ohýbací
ohebný
ohebnost, pružnost
ohyb, difrakce
elí vosk
bižutérie
obraz
vytvá et
výtvarné um ní
promítací plocha
sleva soch
socha
socha ství
podobizna, portrét
poddajný, tvo itelný
tvárnost, plasti nost
plasti nost
soška
obrazovka, zobrazovací plocha
ezbá
gobelín
nosi obrazu
obrazový znak
bimetalický lánek (korozní lánek, v mž jsou dv
elektrody tvo eny rozdílnými kovy)
bimetalická koroze (galvanická koroze, p i níž jsou
elektrody vytvo eny rozdílnými kovy)
pemza
slza-pandlok (tvar výbrusu)
pojivost
pojivost
pojivo
vázat
vazba, spojení
vazebná síla
Biegefestigkeit f
Biegefestigkeitsprüfung f
biegen
Biegeversuch m
Biegezange
Biegpresse f
biegsam
Biegsamkeit f
Biegung (en) f
Bienenwachs n
Bijouterie f
Bild n
bilden
bildende Kunst f
Bildfläche f
Bildgießer m
Bildhauer m
Bildhauerkunst f
Bildnis n
bildsam
Bildsamkeit f
Bildsamkeit f
Bildsäulchen (Figürchen n)
Bildschirm(e) m
Bildschnitzer m (Holzschnitzer m)
Bildteppich m
Bildträger m
Bildwappen n
Bimetallelement n
Bimetallkorrosion f
Bimsstein m, Bims m
Binarkis (Markasit)
Bindefähigkeit f
Bindekraft f
Bindemittel n
binden
Bindung f
Bindungskraft f
20
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
biologisch abbaubar
Biomasse f
bipolare Elektrode f
biologicky odbouratelný
biomasa
bipolární elektroda (vodi pono ený do elektrolytu
mezi anodu a katodu, ale nepropojený se zdrojem
proudu)
Birkenholz n
Bischöfsring m
Bischofssitz m
Bischofsstuhl
Bischöfsvikar m
Bisquitporzellan n
Bister n
ezové d evo
prsten biskupský, pastý ský
biskupské sídlo
biskupský stolec, katedra
biskupský viká
dvakrát pálený, neglazovaný porcelán
ve vod rozpustné saze používané k nahn dlému
stínování kreseb
zápach po ho kých mandlích
bitumen
berkelium
nást nný svícen
irý, istý, lesklý
puchý , bublina
dmýchání, foukání
puchý ování (viditelné vypouklé vady na povrchu,
vzniklé místní ztrátou soudržnosti pod povrchem)
nást ik ve form p ny
dmyšní trubice
puchý ovitý, bublinatý
bledý
list
vlys listový
lístkové zlato
zlato lístkové
chlorofyl
lístková
listová maska
lístkový kov
kov lístkový
výronek
lístkové st íbro
st íbro lístkové
zlato lístkové
zlacení plátkové (lístkov. latem)
cín lístkový
mod ení (vytvá ení velmi tenké oxidové vrstvy na
oceli oh evem na vzduchu nebo ponorem do
oxida ního roztoku)
Bittermandelgeruch m
Bitumen n
Bk Berkelium
Blaker m
blank
Blase(n) f
Blasen n
Blasenbildung f
Blaseneinsatz m
Blasform f
blasig
blass
Blatt n
Blattfries m
Blattgold n
Blattgold n
Blattgrün n
Blattkupfer n
Blattmaske f
Blattmetall n
Blattmetall n
Blattrippe f
Blattsilber n
Blattsilber n
Blattvergoldung f
Blattverzierung f
Blattzinn n
Bläuen n
Blauholz n
Blaumaßstab m
kampeškové d evo
modrá stupnice (mezinárodní standart pro ur ení
barevné stálosti vybarvení; složený z osmi modrých
vybarvení vlny odlišné barevné stálosti na sv tle)
kianovodík
diamant namodralý
plech, žes
stroj na rovnání plechu (žesti)
stroj na lešt ní plechu (žesti)
ž (n žky) na plech
Blausäure f
Blauwei er Diamant m
Blech(e) n
Blechplaniermaschine f
Blechpoliermaschine f
Blechschere f
21
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Blei n / Pb
Blei(II)-hydroxid n,
Blei(II)-oxid n
Blei(II,IV)-oxid n
Blei(IV)-hydroxid n
Blei(IV)-oxid n, Bleidioxid n
Bleibronze f
Bleierstatue - Restauration f
Bleigelb n
Bleiglas n
Bleihaften pl.
bleihaltig
Bleihütte f
bleichen
Bleichromatgelb n
Bleikranheit f
Bleilegierung f
Bleilot n
Bleimennige f
Bleirute f
Bleistift-Anschnitt m
Bleiverbindung f
Bleivergiftung f
Bleiwasserstoff m
Bleiweiß n
Bleizücker m, Bleiacetat n
Blendarkade f
Blendmaßwerk n
Blendrahmen m
olovo (Plumbum - 82)
hydroxid olovnatý
oxid olovnatý
oxid olovnato-olovi itý
hydroxid olovi itý
oxid olovi itý
bronz olov ný
olov ná socha - restaurování
olovnatá žlu
sklo olovnaté
olov né úchyty
olovnatý
olovárna
lit
chromolovnatá žlu
otrava olovem
slitina olova
pájka olov ná
su ík olovnatý
olov ný prut
sprchový vtok, deš ový vtok
slou enina olova
otrava olovem
hydrid olovi itý
loba olovná
octan olovnatý
slepá arkáda
slepá kružba
ev ný rám usazený z vnit ní strany viditelného
rámu, užívaný k napínání ln ného plátna
uzav ený nálitek
jalová elektroda /katoda/ (katoda používaná
k odstra ování nebo rozkladu ne istot
v pokovovacích elektrolytech)
ingot
stroj na odlévání ingot
lití ingot
blokovat, zablokovat
lkové písmo
kv tinový motiv
Haringova-Blumova vani ka
jaspis krvavý (heliotrop)
dno
dní (zemní) koroze
základní deska
monohydrát oxidu hlinitého, vzniká hydratací oxid
vytvo ených anodickou oxidací, p i ut ování
povlak ve vod nebo v pá e p i teplot nad 80 °C
oblouk (archit.), arch
tympanon
náhrdelník obloukový
deska, fošna
vrtat
vrták, závitník, nebozez
blinder Speiser m
Blindkathode f
Block m
Blockgiessmaschine f
Blockguss m
blockieren
Blockschrift f
Blumenmotiv n
Blum-Zelle, Haring- f
Blutjaspis m
Boden m
Bodenkorrosion f
Bodenplatte f
Boehmit m
Bogen m
Bogenfeld n
Bogenkollier n
Bohle(n) f
bohren
Bohrer m
22
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Bohrerschleifmaschine f
Bohrfutter n
Bohrmaschine f
Bohrspindel f
Bohrstahl m
Bohrung f
Boiserie f
stroj na broušení vrták
sklí idlo, upínací hlava pro vrták
vrta ka
vrtací v eteno
vyvrtávací n ž
vrtání, otvor, vnit ní pr
r
táflování, d ev né obložení strop a st n i s bohatou
ezbá skou výzdobou v sev. Evrop 15.-18. stol.
bolus
bolusový podklad
ep, svorník, d ík šroubu
borx, bledna
št te ek na borax
obroubit, obrubovat (plech)
obrubový spoj (šev), lemový svar
obruba, lem
kyselina boritá
št tina
bosáž, hrub otesané kameny
formování reliéfu voskem
poselství
brom
že – stup ovitý diamant. výbrus
vypalovací technika
brasilské d evo
topas brazilský
používat
patinování (chemická povrchová úprava ke zm
barvy povrchu m di i slitin m di /pop .
elektrolyticky vylou ených povlak m di nebo slitin
di)
Bolus m
Bolusgrund m
Bolzen m
Borax m
Boraxpinsel m
bördeln
Bördelnaht f
Bordüre(n) f
Borsäure f
Borste(n) f
Bossenwerk n
bossieren
Botschaft f
Br Brom
Brabanter Rose f
Brandtechnik(en) f
Brasilholz n
Brasiltopas m
brauchen
Bräunen n
bräunliche Schicht f
Brautbank f
Brautschmuck m
brechen
Brechung(en) f
Brechungsindex m
Brechungswinkel m
Breite der Reifung f
brennbar
brennen
Brenner m
Brennofen m
Brennpunkt m
Brennstelle f
nahn dlá vrstva
bohat zdobená kostelní lavice pro svatební pár
šperk svatební
lámat
lom, zlomení
index lomu
úhel lomu
ší ka zrání
ho lavý
vypalovat, ho et
ho ák
vypalovací pec
ohnisko
spálení 1/ (místní napadení hliníkového podkladu
zp sobené elektrickým pr ra zem v pr hu anodické
oxidace) 2/ (vznik m kkého práškovitého povrchu na
oxidovém povlaku zp sobený místním p eh átím)
Brennstoff m
Brennstrahl m
Brennweite f
Brett(er) n
Brettwerkzeug n
Briefkopf m
palivo
ohniskový pr vodi
ohnisková vzdálenost anodické oxidace
prkno, deska, tabule
íru ní ná adí
záhlaví dopisu
23
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Briefmaler m
malí malých formát (hracích karet, upomínkových
obrázk )
náramek briliantový
míra na brilianty
prsten briliantový
zkouška tvrdosti podle Brinella
uzáv rka náušnicová
ení
broderie (ornamenty v parteru francouzské zahrady)
vzorovaná hedvábná látka
brommetyl
bronz
odlévání z bronzu, slitina bronzu
bronzový kotou
bronzovat
brož
spinadlo brože
lom, zlomek
lom
tažnost
tažnost
povrch lomu, ulomená plocha
zlato zlomkové
mez pevnosti
st íbro zlomkové
zdivo z lomového kamene
zdivo lomové
ern ní (povrchová úprava kovu vytvo ená jeho
ponorem do roztavených oxidujících solí, do solných
roztok nebo do sm sí kyselých roztok )
Brillantarmband n
Brillantenlehre f
Brillantring m
Brinellhärteprüfung f
Brisur (Ohrringhaken) m
Brodeln n
Broderie f
Brokat m
Brommethyl n
Bronze f
Bronzeguß m
Bronzescheibe f
bronzieren, verbronzen
Brosche f
Broschierung f (Broschenzubehör m)
Bruch m
Bruch m
Bruchdehnung f
Bruchdehnung f
Bruchfläche f
Bruchgold n
Bruchgrenze f
Bruchsilber n
Bruchsteinmauerwerk n
Bruchsteinmauerwerk n
Brünieren n
Brunnen m
Brunnenhaus n
Brustkreuz n (Pektoral)
Brüstung f
Buckelpokal m
Bucrane
Buche f
Buchenholz n
Buleuterion
Bündelpfeiler m
Buntbleierzn (Pyromorphit) m
Buntmetall n
Buntstift m
Burg f
Bürste f
Bürsten n
kašna, fontána
klášterní studna
íž pektorální (náprsní)
parapet, poprsní ze
pohár s vypuklinami
bukraniový vlys (ornament, motiv bý í lebky)
buk
bukové d evo
radnice ( ecká a helenistická antika)
svazkový pilí
pyromorfit (olov ná ruda) fosfore nan olovnatý
barevný kov, neželezný kov
pastelka
hrad
kartá , kartá ek
kartá ování (mechanická úprava povrchu, obvykle
rotujícími kartá i)
bysta
ru
vyráb ný papír
sklen ný ter ík (kruhová nazelenalá sklen ná tabulka
zasazená do olov ného rámu, uprost ed zesílená;
v 15.-16. století b žný zp sob zasklívání oken)
Büste f
Büttenpapier n
Butzenscheibe f
byzantinische Kunst f
byzantinische Reich n
byzantské um ní
byzantská íše
24
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
byzantinischer Stil m
sloh byzantský
C
C Kohlenstoff
Ca Kalzium
Cabochon (mugelier Schliff m)
Cadmiumgelb n
Cadmiumorange n
Cadmiumrot n
CASS-Test m (Copper accelerated Acetic acid Salt
Spray test)
uhlík
vápník
kovec /kabašon (oblý výbrus)
kadmiová žlu
oranž kadmiová
kadmiová erve
zkouška CASS (zrychlená korozní zkouška v mlze
roztoku obsahujícího kyselinu octovou, chlorid
natý a chlorid sodný)
Cd Kadmium
Ce Zer
Ceylongranat m
Cf Kalifornium
Ciborium n
Ciel m
Cimaise f
Cinquecento
Cl Chlor
Cm Curium
Co Kobalt
CO2 Formstoffgemisch n
Coelinblau m
Cochenille f (Cochenilerot n)
Collier m
Computertomographie f
Cordierit m
Cornutajaspis m
Cr Chrom
Cs Cäsium
Cu Kupfer
Curtain wall m
CVD
Cyanid, freies-
kadmium
cer
granát ceylonský
kalifornium
kalich (na posv cené hostie)
sv tle modrá barva (z franc. nebe)
vrchní profilová lišta na ímse
cinquecento (italské um. 16. století)
chlor
curium
kobalt
CT sm s
coelinová mod
košenila (košenilová erve )
náhrdelník
po íta ová tomografie
Cordierit
jaspis rohový
chrom
cesium
zav šená fasáda
chemické napa ování (chemical vapour deposition)
obsah volných kyanid
D
Dach n
Dachboden m
Dachforme f
Dachgaube f, Dachfenster n
Dachreiter m
st echa
da
tvar st echy
viký
sanktusník (štíhlá v ži ka na h ebeni st echy, n kdy
nahrazovala v ž nad k ížením hlavní a p né lodi)
krov
ocel damascénská
damaskování
damarová prysky ice
tlumit, zahradit, p ehradit, zadržovat
ehrazení
tlak páry
výpary
Dachstuhl m
Damaszenerstahl m
Damaszierung f
Dammar n (Dammarharz n)
dämmen
Dämmung f
Dampfdruck m
Dämpfe f, pl.
25
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Dampfentfettung f
odmaš ování v parách ( išt ní parami rozpoušt del,
které kondenzují na išt ném p edm tu)
vypa ovací inhibitor koroze (ve form par)
tryskání za mokra
tlumení
ut ování párou (ut ování anodického povlaku
nasycenou nebo nenasycenou vodní párou)
st evo
antracenová mod
hodiny kalendá ní, datumové
stroj kalendá ní, datový
zkouška na únavu p i kmitavém nap tí
mez únavy
trvalá forma
stálost, trvanlivost (s ohledem na korozi)
mez únavy
st edov ký chórový ochoz
strop
kryt, víko
íše s ví kem
smalt krycí
stropní trám
krycí
krycí schopnost (schopnost roztoku ur eného
k elektrolytickému pokovování vylou it za daného
souboru podmínek souvislý kovový povlak na
cepovrchu p vodn nepokovené katody)
Dampfphaseninhibitor m
Dampfstrahlen n
Dämpfungsvermögen n
Dampf-Verdichten n
Darm m
das antirazene Blau n
Datumuhr f
Datumwerk n s. Kalender-.
Dauer (schwing) versuch m
Dauerfestigkeit f
Dauerform f
Dauerhaftigkeit f
Dauerschwingfestigkeit f
Deambulatorium n
Decke(n) f
Deckel m
Deckelbecher m
Deckemaille f
Deckenbalken m
deckend
Deckfähigkeit f
Decklauge f
Deckweiß n
Decorated style
Defektfälle und Reparierensverfahren
Deformation f
Degengefäss n
Degenknopf m
Degenscheide f
dehnbar
Dehnbarkeit f
louh promývací
krycí b loba, zinková b loba
druhá fáze anglické gotiky
ípady poruch a metody oprav
deformace
jílec kordu
jablko (hruška) kordu
pochva kordu
tvarovaný, roztažitelný
roztažitelnost, rozpínavost (u plyn ), tažnost (u kov )
dehnen
Dehnung f
Dechant m
Dekapieren n
natahovat, rozpínat
roztahování, pr tah, protažení
kan
dekapování (odstran ní málo p ilnavých povlak
z povrchu hliníku (nap . ponoponorem do kyseliny
dusi né po alkalickém mo ení)
Dekoration f
dekorativ
Dekupierarbeit f
Demineralisieren n
Demontierung (f) und Montage f
Denkmal n
Denkmalamt n
Denkmalpflege f
Depassivator m
ornamenty a výzdobné motivy
dekorativní
vykládání do d eva
odstra ování iont z roztoku iontom ni i
demontování a montáž
pomník
památkový ú ad
památková pé e
depasivátor (chemická látka vyvolávající depasivaci)
26
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Depassivierung f
depasivace (zvýšení rychlosti koroze zp sobené
odstran ním pasiva ní vrstvy)
depolarizace (zmenšení polarizace elektrody)
Nejsv jší svátost oltá ní
znovupatinování
proto
reduk ní (dezoxida ní) prost edek
hliník dezoxida ní
návrh, skica, vzor
destila ní pochod, zp sob, metoda
destila ní ba ka
eteln , jasn
šperk náboženský, upomínkové p edm ty
dextrin
diapositiv
elenka, diadém
diamant
vrták diamantový
diamantová bursa
diamant briliantového výbrusu
diamantový
diamantové pole
obruba pro zasazení diamantu
diamantové pole
diamantový vlys (ornament)
obchod s diamanty
obchodník s diamanty
pr mysl diamantový
míra diamantová
lešt ní diamant
kámen tvarovaný do formy broušeného diamantu
stírání diamantu (p ed broušením)
prsten diamantový
ezání diamantu
brusírna diamant
broušení diamant
solitér diamantový (jeden velikostí vynikající kámen)
ocel diamantová
váha na diamanty
diamantový nástroj
diafragma (pórovitá membrána odd lující anodový a
katodový prostor pokovovací vany navzájem nebo od
prostoru mezi nimi a umož ující pr chod proudu)
Depolarisation f
der Allerheiligsten Altar
des wiederes Patinieren n
deshalb
Desoxydationnsmittel n
Desoxydationsaluminium n
Dessin n
Destillationsverfahren n
Destillierkolben m
deutlich
Devotionalien pl. (Schmuck m)
Dextrin n
Dia(s) n, Diapositiv(e) n
Diadem n (Stirnreif m)
Diamant m
Diamantbohrer m (Werkz.)
Diamantbörse f
Diamantbrillant (Schliff) m
Diamanten
Diamantenfeld n
Diamantfassung f
Diamantfeld n
Diamantfries m
Diamanthandel m
Diamanthandler m
Diamantindustrie f
Diamantmaß n (instrument)
Diamantpolieren n
Diamantquader m
Diamantreibung f
Diamantring m
Diamantsägen n
Diamantschleiferei f
Diamantschleifung f
Diamantsolitär (Einzelstein m)
Diamantstahl m
Diamantwaage f
Diamantwerkzeug n
Diaphragma n
dick
Dicke f
Diebstahl m
Diele(n) f
dielektrischer Trockenofen m
Dienst
tlustý
tlouš ka
krádež
deska, fošna, podlaha, p edsí
dielektrická sušárna
ípora ( tvrtsloup, polosloup nebo t tvrt sloup
edstupuje p ed nosný pilí /ze / a p echází do
žeber)
Diffusion f
Diffusion f
difuse
difuse
27
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Diffusionkontrolle f
difuzní ízení (omezení korozní rychlosti rychlostí
difuze agresivních složek k povrchu kovu nebo
korozních produkt od povrchu kovu)
Diffusionspumpe f
Diffusionsschicht f (an einer Elektrode)
Diffusionsverfahren n
difusní pumpa
difuzní vrstva (na elektrod )
difuzní zpracování (proces vytvá ení povrchové
vrstvy /difuzní vrstvy/ difuzí jiného kovu nebo
nekovu do povrchu podkladu)
ut ování v dichromanech (ut ování v roztocích
dichromanu, nej ast ji draselného nebo sodného ke
zvýšení odolnosti proti korozi)
Dichromatverdichttung f
Dichromsäure f
dicht
Dichte f
Dichte f
Dichtung f
Dichtunngsscheibe f
Dichwefelsäure f
dimensionsstabile Anode f
diphosphorige Säure f
Diphosphorsäure f
direkt
Direktionskanzlei f
Direktor m
dischweflige Säure f
Dispergiermittel n
kyselina dvojchromová
sný, hustý, nepropustný
hustota
hustota, nepropustnost, spec. váha
sn ní
tlouš ka
kyselina dvojsírová
nerozpustná anoda
kyselina dvojfosforitá
kyselina dvojfosfore ná
ímý
editelna
editel
kyselina dvojsi itá
dispergen ní inidlo (materiál, který zvyšuje stabilitu
rozptýlených ástic v kapalném prost edí)
dispersní klih
disperzní povlak (povlak tvo ený ásticemi jednoho
materiálu obsaženým v m ížce jiného kovu nebo
nekovu)
Dispersionsleim(e) m
Dispersionsüberzug m
Distickstoffmonoxid, Distickstoffoxid n
Division f
Dodekaedron n
Dodekamolybdatophosphorsäure f
Doelenstück n
oxid dusný
lení
dvanáctist n
dodekamolybdatofosfore ná kyselina
skupina st eleckého cechu v zobrazení holandského
malí ství
knot
knotová maznice, knotovka
doklad, dokument
dýka
kapitula
dárce, p isp vatel
obytná v ž hradu
trojzubec
dvojitý antový chrám
dvojhá ek
dvouchórový kostel
patrová kaple
dvojá ek, dvoustranný etízek
zdvojit
Docht m
Dochtöler m
Dokument n
Dolch m
Domkapitel n
Donator, Geber m
Donjon m
Donnerkeil m
Doppelantentempel m
Doppelhäkchen n
doppelchörige Anlage f
Doppelkapelle f
Doppelkette f
doppeln
28
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Doppelsalz n
podvojná s l (dv soli, které spole
krystalizují ve
stechiometrických pom rech, ale ve vodném roztoku
mikropóry) vytvá ejí ionty reagující jako jednotlivé
soli)
doppelseitige Modellplatte f
Doppelstein m
Doppelvernicklung f
doppelwanding
dorisch Stil m
dorische Ordung f
Dormitorium m
Dorn m
oboustranná modelová deska
dubleta
niklování dvojitou vrstvou niklu
dvojst nný, s dvojitou st nou
dórský sloh
dórský ád
dormitá (spole ná ložnice v klášte e)
forma (pom cka používaná jako katoda p i
galvanoplastice; matrice ne-bo forma)
krabi ka, dóza, dávka
dávkování
dávkova
dávka
obložení, rekonstrukce obezdívky
doxale (chórová m íž)
drát
stroj na opracování drátu
smy ka z drátu
drát ný kartá
stroj na stá ení spirálových per
drát ná tkanina
souprava drát ných há
tryskání sekaným drátem (tryskání krátkými
ásticemi z železných nebo neželezných kov )
bezdrátový
drát ná sí ka, pletivo a tkanina
smy ka z drátu
st iha ka drátu
nýtek drát ný
válcovna drátu
protahova ka drátu
dra í krev (p írodní prysky ice)
výbrus drakový
kroucení, krut, zákrut (u lana)
šroubovité proud ní
pohled shora
osa otá ení
soustruh na kovy
otá ení, rota ní pohyb
soust ednický trn, upínací trn
pilník t íhranný
otá et se, soustružit
soustružení
soustružník
soustruh na kovy
pec rota ní
sm r otá ení
polygonové síto
smysl otá ení
soustružnický n ž
Dose f
Dosieren n
Dosiergerät n
Dosis f
Doublierung(en) f
Doxale n
Draht m
Drahtbearbeitungsmaschine f
Drahtbügel m
Drahtbürste f
Drahtfedernwindemaschine f
Drahtgewebe n
Drahthäkchengarnitur f
Drahtkornstrahlen n
drahtlos
Drahtnetz n
Drahtschleife f
Drahtschneidemaschine f
Drahtstift m
Drahtwelzwerk n
Drahtziehmaschine f
Drachenblut n
Drachenschliff m
Drall m
Drallströmung f
Draufsicht f
Drehachse f
Drehbank f
Drehbewegung f
Drehdorn m
Dreheckfeile f
drehen
Drehen n
Dreher m
Drehmaschine f
Drehofen m
Drehrichtungf
Drehsiebmaschine f
Drehsinn m
Drehstahl m
29
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Drehstichel m
Drehstrom m
Drehtrommel-Strahlputzmaschine f
Drehung f
Drehwinkel m
Drehzahl f
Drechselbank f
drechseln
Dreibackenfutter n
Dreiblatt n
dreidimensional
Dreieck n (Form, Schliff)
Dreiecksgiebel m
Dreieinigkeit f
Dreiflächner m
Dreifuß m
Dreikantenfeile f
Dreikantschaber m
Dreikonchenanlage f
Dreipaß m
Dreischenkel m
Dreischneuß m
Dreiviertelsäule f
Dreiviertelstab m
Drolerie f
Druck m
Drückbank f
drücken
Druckerei f
Druckfestigkeit f
Druckfestigkeitsprüfung f
druckfeuerbeständig
Druckgiessangle f
Druckgiessen n
Druckgiessmaschine f
Druckluft f
Druckluftstampfer m
Druckluftstrahlange f
Druckluftstrahleinrichtung f
Druckluftstrahlen n
Druckschraube f
Drückstahl m
Drucksteiger m
Druckstock m
Druckversuch m
Druckzunahme f
Dübel m
dublieren
Duft m
Duktilität f
ž soustružnický
trojfázový st ídavý proud
rota ní bubnový tryska
kroucení, otá ení
úhel otá ení
po et otá ek
soustruh na nekovy
soustruhovat
elistní sklí idlo
trojlist
trojrozm rný
trojúhelník, trojhranný výbrus
trojúhelníkový štít (budovy)
trojice nejsv jší (B h Otec, Syn a Duch svatý)
trojplošník (výbrus)
ínožka, trojnožka
trojhranný pilník
trojhranná škrabka
trojlistová dispozice
trojlalok
trojrameno (prvek gotické kružby)
trojplamének
tvrte ní sloup
tvrte ní obloun
drolerie (chórová lavice)
tisk
soustruh vytla ovací
tisknout
tiskárna
pevnost v tlaku
zkouška pevnosti v tlaku
vzdorující vysokým teplotám a tlak m
za ízení na liti pod tlakem
lití pod tlakem
stroj na lití pod tlakem
stla ený vzduch
pneumatická p chova ka
pneumatický tryska
pneumatický tryska
pneumatické išt ní tryskáním písku
stav jící šroub, p ítužný šroub
ocílka
etlakový nálitek
št ek
zkouška v tlaku
zvýšení tlaku
kolík, hmoždinka
obložit, opravit vyzdívku
tvárnost (schopnost kovu nebo kovového povlaku
odolat plastické deformaci bez porušení)
tmavomodrý
tenký
destilace v tenké vrstv
dunkelblau
dünn
Dünnschichtdestillation f
30
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
dünnwandig
Duplexüberzug m
Duplikat(e) n
Durchbiegen n
durchbrechen, durchschlagen
Durchbruchspontential n
tenkost nný (trubka)
dvouvrstvý povlak
kopie, druhopis
prohnutí, pr hyb
rovat, dírkovat, perforovat, prolamovat
transpasiva ní potenciál (korozní potenciál, nad nímž
je kov v transpasivním stavu)
pronikat
protékat
pr tok
provád ní, realizace
provád ní
pr chod, prostup
stínování (mechanické odstra ování materiálu
z vybraných ástí vybarveného povrchu kovu tak, aby
vznikla pozvolná zm na barevného efektu)
pr žný mísi
pr žný tryska
pr žné tryskání
prod rav t
pr
r
pr to ný výkon
pr hledný
pr bojník, proražení
dielektrická pevnost (maximální intenzita
elektrického pole, jíž m že oxidový povlak odolat
bez pr razu; obvykle se vyjad uje v kV/mm)
durchdringen
durchfließen
Durchfluß m
Durchführen n
Durchführung f
Durchgang m
Durchkratzen n
Durchlaufmischer m
Durchlaufstrahlanlage f
Durchlaufstrahlen n
durchlöchern
Durchmesser n
Durchsatzleistung f
durchscheinend
Durchschlag m
Durchschlagfestigkeit f
Durchschlagspannung f
pr razné nap tí (nejvyšší elektrický potenciál mezi
sondou na povrchu oxidu a hliníkovým podkladem do
vzniku jiskry ur uje se za vymezených podmínek)
durchschneiden
durchsichtig
durchströmen
Durchströmen n
Durchtränkung f
durchziehen
Düse f
Düse f, (Schmelzofenblasrohr n)
Dy Dysprosium
pro íznout
pr svitný
valit se, proudit ím
pr tok
napoušt ní, impregnace
protáhnout, protahovat
dmyšní trubice
hubice dmuchavky
dysprosium
E
Early English
Ebene f
Ebene f
Ebenholz n
Ecclesia und Synagoge
anglická raná gotika
rovina
rovina
ebenové d evo
synagoga (synagoga symbol Starého zákona
/zaslepeného Židovstva, žen vypadávají z rukou
desky zákona ecclesia, symbol Nového zákona
/napln ní proroctví/ žena vít zka s korunou, k ížem a
kalichem)
Ecke f
Ecke pl. (v. Facette)
eckig
ECM (elektrochemisches Bearbeiten)
roh
facety, plošky
hranatý
elektrolytické obráb ní
31
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Edelgas n
Edelmetall n
Edelmetallarbeiter m
Edelmetalldraht m
Edelmetallhandel m
Edelmetallindustrie f
Edelmetall-Legierung f
Edelmetallsalz n
Edelolivin n
Edelstahl m
Edelstein m
Edelsteinfassen n
Edelsteinfassung f
Edelsteingraveur m
Edelsteingravur f
Edelsteinhalskette f
Edelsteinhandel m
Edelsteinindustrie f
Edelsteinkenner m
Edelsteinkunde f
Edelsteinpapier (s. Edelsteinumschlag)
Edelsteinpolierer m
Edelsteinring m
Edelsteinsägen n
Edelsteinschleiferei f
Edelsteinschmuck m
edles Metall n
inertní plyn
drahý kov (ušlechtilý kov)
lník na drahé kameny
drát z drahého kovu
obchod s drahými kovy
pr mysl drahých kov
slitina drahých kov
l drahých kov
olivín ušlechtilý
ocel ušlechtilá
drahokam
zasazování drahokam
obruba pro zasazení drahokam
rytec drahokam
rytí drahokam , rytina v drahokamu
náhrdelník z drahokam
obchod s drahokamy
pr mysl drahokam
znalec drahokam
gemologie
výbrus drahokam
lešti drahokam
prsten s drahokamem
ezání drahokam
brusírna drahokam
šperk s drahokamy
ušlechtilý kov (kov s vysokým, kladným
elektrodovým potenciálem standartní vodíkové
elektrody)
edles Metall, Edelmetall n
EDX-Spektrum n
echt
echte Empore f
Echtheit f
Eierstab m
kov drahý
rozptyl sv tla, spektrum rentgenového
pravý, autentický
pravá empora (má vybudované plné patro)
pravost
vejcovec (dekor. motiv vej itého tvaru), lišta
s vejcovcem (na fasád )
vejcovec (dekor. motiv vej itého tvaru), lišta
s vejcovcem (na fasád )
žloutek
vlastnost, jakost, kvalita
vlastnosti a použití litiny, kujného železa a oceli
Eierstab m
Eigelb n
Eigenschaft m, (Beschaffenh eit f)
Eigenschaft und Benützung des Gu-ßeisen, des
Schmiedeeisens und des Stahles (m)
Eigenschaft und Funktionelcharakteristik von Zink n
Eigenschaft und Hinfälling von Blei n
Eigenschaft(en) von Metallen n
Eigenschaften der Metalle und Legierungen
Eigenschaften von Metallersatzteilen (n) bei
Bedecken
eignen
Eiche(n) f
Eichmaß n
Eichstempel m
Eichung f
einatmen
vlastnosti a funk ní charakteristika zinku
vlastnosti a chátrání olova
vlastnost(i) kov
vlastnosti kov a slitin
vlastnosti náhradního kovu p i pokrývání
hodit se, být vlastností
dub
míra cejchovní
cejch
cejchování
vdechovat, vdechnout
32
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Einbau n
Einbettmittel n
einbringen
Eindampfen n
eindeutig
eindringen
eine Form f öffnen
Einebnung f
vsazení, zapušt ní
prostupné inidlo
vsunout, vpravit
odpa ování
jednozna ný
proniknout
rozebírání formy
vyrovnávací schopnost (schopnost pokovovacího
elektrolytu vytvá et povlak s hladším povrchem, než
je povrch podkladu)
einen Kern trocken
eines bleiernes Standbildes n
einfach
einfache Packung von den chemisch
widerstandsfähigen Kitten m
Einfachheit f
einfallendes Licht n
Einfallswinkel m
Einfärben (beim Anodisieren) n
sušení jádra
konzervace olov né sochy
jednoduchý, prostý
jednosložkové balení chemicky odolných tmel
jednoduchost
dopadající sv tlo
úhel dopadu
vybarvování /anodická oxidace/ (vytvá ení barvy
ponorem neut sn ného povlaku do roztoku barviva)
/nezam ovat s barvením kov !/
einfassen (in Gold n)
Einfluss m
einfrieren o,b.o
Einführung von Blei auf dem Schutzdach n
Einfüllung f
eingebettet
eingefasst n
eingehen
eingelegt
eingeritzt
eingeschleppte Lösung f
zasazovat (do zlata)
vlivy
zamrznout
zavedení olova na st echách
pln ní
uložený, zapušt ný
zasazený
vstupovat
vložený, vykládaný
vy ezávaný, proškrábaný
výnos (kapalina vynášená z lázn p edm ty, které se
z ní vyjímají)
vrýt
vtok
horní vtok
licí kanál
vtokový rám
vtoková jamka
stroj na od ezávání vtok
jednotná sm s
jednosekový pilník
jednorožec (symbol cudnosti a neposkvrn nosti
Panny Marie)
oblouk kobylí hlava
zá ez, vrub
vložka
zalitá vložka
napustit, impregnovat
intarzie, vykládání
vsazený n. drážkový klín
zazdívání železných díl
destilace v jednofázovém systému
poprášení formy
eingravieren
Einguss m
Einguss m von oben
Eingusskanal m
Eingusskasten m
Eingussmulde f
Eingussschneider m
Einheitssand m
einhiebige Feile
Einhorn n
einhüftiger Bogen m
Einkerbung f
Einlage(n) f
Einlagestück n
einlassen
Einlegearbeit(en) f
Einlegekeil m
Einmauern (n) des eisernen Teiles
Einphasenstromdestillation f
Einpudern der Form
33
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
einrahmen
einritzen
Einsatstahl m
Einsatz finden
Einsatz m
Einsatzgemisch n
Einsatzhärtung f
Einsatzöffnung f
Einsäuben der Form
Einseitenmodelplatte f
einsetzen
einschleifen (kalibrieren)
Einschleppen n
zarámovat
rýti, škrábati
cementa ní ocel, drážkový n ž
nacházet použití
prosazení, jednotkový výkon, použití, nasazení, vklad
nást ik
cementování
vsázecí otvor
poprášení formy
jednostranná modelová deska
nastávat, zapo ít
zabrousit
vnos (kapalina vnášená do lázn p edm ty, které se
do ní umís ují)
vm stek
vm stek
zúžení
jednov etenový motor
zapichovati
hloubka zákalky
za ezávací pilník, zá ezní ek
jednoduchá destilace
pono it
vnášení útku
vstoupit, vstupovat
bezvadný
sobit
sobit na
sobící látka
edm t zhotovovaný jednotliv
jednotlivé vlákno
jednotlivý
jednotlivý
EIS - elektrochemická impenda ní spektroskopie
železo (Ferrum - 26)
hydroxid železnatý
oxid železnatý
oxid železnato-železitý
hydroxid železitý
oxid železitý
hydrát kysli níku železitého
kyselina železová
odlu ování železa
odlu ova železa
poškozování železa
železná ruda
železná pilina
obsah železa
železárna
hydrid železa
karbid železa
slitina železa
su ík železitý
povrch železa
Einschluss m
Einschluss m
Einschnüren n
einspindelige Motor m
einstechen
Einstrahlungstiele f
Einstreichfeile f
Einstromdestillation f
eintauchen
Eintragenn des Schußfadens
eintreten
einwandfrei
einwirken
einwirken auf
Einwirkungsmittel n
Einzelanfertigung f
Einzelfaser f
einzeln
einzeln
EIS - elektrochemische Impedanze Spektroscopie
Eisen n /Fe
Eisen(II)-hydroxid n
Eisen(II)-oxid n, Eisenmonoxid n
Eisen(II,III)-oxid n
Eisen(III)-hydroxid n
Eisen(III)-oxid n,
Eisen(III)-oxid-hydrat n
Eisen(VI)-säure f
Eisenabscheiden n
Eisenabscheider m
Eisenbeschädigung f
Eisenerz n
Eisenfeilspn m, späne pl.
Eisengehalt m
Eisenhütte f, Eisenwerk n
Eisenhydrid n
Eisenkarbid n
Eisen-Kohlenstofflegierung f
Eisenmennige f
Eisenoberfläche f
34
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Eisenoxid n
Eisenoxidrot n
Eisenoxidrot n, rotes Eisenoxid n
Eisenoxidschwarz n
Eisgusstrichter m
Eisphosphorsäure f
Eisvogelblau n
oxid železa
erve železitá
oxid železitý, ervený
oxid železitý, erný
licí nálevka
kyselina fosfore ná, ledová
velmi studená, lehce nazelenalá, intenzivní modrá
barva
vaje ná tempera
bílek, bílkovina, protein
pružný
mez pružnosti
ochrana elektrickou drenáží (elektrochemická
ochrana proti korozi bludnýnými proudy jejich
odvedením od kovového objektu)
Eitempera(s) f
Eiweiß n
elastisch
Elastizitäsgrenze f
elektrische Streustromableitung f
elektrische Uhr f
elektrischer Induktionsofen m
elektrischer Lichtbogenofen m
elektrischer Widerstandsofen m
Elektrobohrer m
Elektrode f
Elektrode, bipolare- f
Elektrodenpolarisation f
hodiny elektrické
pec elektrická induk ní
pec elektrická oblouková
pec elektrická odporová
elektrický vrták
elektroda (elektronový vodi ve styku s elektrolytem)
bipolární elektroda
polarizace elektrody (zm na elektrodového
potenciálu)
elektrodový potenciál (nap tí m ené ve vn jším
obvodu mezi elektrodou a referen ní elektrodou,
které jsou ve stejném elektrolytu)
Elektrodenpotential n
Elektrodenreaktion f
elektrodová reakce (reakce na rozhraní fází, p i které
dochází k p enosu náboje mezi elektronovým
vodi em a elektrolytem)
elektrochemische Impedanz-Spektroskopie f
EIS elektrochemická spektroskopie (elektrochemická
zkouška založená na odezv korodující elektrody na
vložený nap ový nebo proudový signál o malé
amplitud p i r zných frekvencích)
elektrochemische Korrosion f
elektrochemická koroze (koroze s nejmén jednou
anodickou a jednou katodickou reakcí)
elektrolytické obráb ní
elektrolytické obráb ní
elektrolýza (pr chod elektrického proudu
elektrolytem, jímž dochází k elektrlytickým reakcím
na elektrodách).
elektrochemisches Bearbeiten n ECM
elektrochemisches Fräsen n
Elektrolyse f
Elektrolyt m
elektrolyt (prost edí, ve kterém je elektrický proud
enášen ionty)
tamponové elektrolytické lešt ní
elektrolytické vylu ování
elektrolytický roztok (vodivé prost edí, ve kterém je
pr chod proudu doprovázen látkovým transportem)
elektrolytické vylu ování (proces vylu ování kovu
nebo slitiny na elektrod elektrolýzou)
elektrolytická redukce
elektrolytické išt ní ( išt ní, p i n mž roztokem
prochází elektrický proud a išt ný p edm t je jednou
z elektrod)
elektrolytisch Tamponpolieren n
elektrolytische Abscheidung f
elektrolytische Lösung f
elektrolytische Metallerzeugung f
elektrolytische Reduktion f
elektrolytische Reinigung f
elektrolytische Vergoldung f
zlacení elektrolytické
35
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
elektrolytische Versilberung f
elektrolytische Verzinkung f
elektrolytisches Aluminium n
elektrolytisches Ätzen n
st íb ení elektrolytické
pozinkování elektrolytické
hliník elektrolytický
elektrolytické leptání (rozpoušt ní hliníku
elektrolýzou ve vhodném roztoku)
elektrolytické vybarvování 1/(elektrolytické barvení
anodických oxidových povlak v roztocích solí kovu)
2/(elektrolytický proces vytvá ející dekorativní
baravné povrchové úpravy kov nebo elektrolyticky
vylou ených kovových povlak )
elektrolytisches Färben f
elektrolytisches Glänzen n
elektrolytické lešt ní (lešt ní povrchu vhodným
elektrolytickým procesem)
tamponové elektrolytické lešt ní (zvláštní zp sob
elektrolytického lešt ní, p i n mž je elektrolyt
obsažen ve št tci (kartá i) nebo tamponu spojeném
s katodou)
elektrolytisches Polieren n
elektrolytisches Umpolverfahren n
reverzní elektrolýza (elektrolýza s periodickým
epólováním proudu)
zinek elektrolytický
elektrolytická
elektromagnetický odlu ova železa
pec elektrická
elektrolytické lešt ní (hlazení a lešt ní povrchu kovu
jeho zapojením jako anoda ve vhodném roztoku)
prvek, element
prvky
slonovina
držadlo ze slonoviny
anodická oxidace hliníku a jeho slitin (proces
elektrolytické oxidace, p i n mž se povrch hliníku
evádí na povlak /oxid/ s ochrannými, dekorativními
nebo funk ními vlastnostmi)
elektrolytisches Zink, Elektrolytzink n
Elektrolytkupfer n
elektro-magnetischer Eisenabscheider m
Elektroofen m
Elektropolieren f, n
Element n
Elemente
Elfenbein n
Elfenbeingriff m
Eloxieren n, Anodidisieren n, anodische Oxidation f
eloxiertes Aluminium n
Email n, Farbschmelz m
Emailleur m
Emaillieren n
Emaillierofen m
emailliert
Emaillierung f
Emailmaler m
Emailverfahren n
Emailzifferblatt n
Empfehlung f
Empfehlung und Organisation f
Empfehlung und Unerläßlichkeite Organisation f
Empfehlungt und weiter e Informationen
Empfindlichkeit f
empfohlene Materiale
Empore f
Emporenhalle f
Emulgator(en) m, Emulgiermittel n
hliník eloxovaný
smalt, email
smaltér, emailér
smaltování, emailování
smaltovací pec
smaltovaný
smaltování
malí smaltu, emailu
smaltování, zp sob
íselník hodin smaltovaný
doporu ení
doporu ení a organizace
doporu ená a nezbytná organizace
doporu ení a další informace
citlivost
doporu ené materiály
empora (galerie v chrám. prostoru)
emporový halový kostel
emulga ní inidlo, prost edek (látka užívaná
k vytvo ení stabilní emulze)
emulgátor
emulze
Emulgiermittel n
Emulsion(en) f
36
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Emulsionsreinigung f
emulzní išt ní ( išt ní emulzním prost edkem
složeným z organického rozpoušt dla, vodní fáze a
emulga ních inidel)
Endglühung f
energiedispersive Röntgenfluorescenz analyse EDX f
Enfilade f
žíhání kone né
EDX-rentgenosv télkující (fluorescen ní) analyza
enfiláda (propojené místnosti, jejichž na stejnou osu
situované dve e, umož ují pr hled p es celé jejich
azení)
and l
láhev s úzkým hrdlem
anglický park
proces, kterým se sádrové otisky stávají
nerozpustitelnými
snímání /anodického oxidového povlaku/ (odstran ní
anodického oxidového povlaku z povrchu kovu
roztoky chemických inidel
entaze (mírné vypnutí sloupu, p ibližn do poloviny
výše d íku)
lení (rozrušení barviva /nebo barevné slou eniny/
v anodickém oxidovém povlaku chemickou úpravou,
nap . kyselinou dusi nou)
Engel m
Enghalsflasche f
englischer Garten n
Enkaustieren n
Entanodisieren n, Enteloxieren n
Entase f
Entfärben n
entfernen
entfernen
entfernen, beseitigen
Entfernung des spezifischen Schmutzes m
Entfernung f ; Beseitigung f
Entferny
Entfetten n
Entfettung f
odstranit
odstranit
odstranit, vzdálit
odstra ování specifických ne istot
odstran ní
vzdálenost
odmaš ování
odmaš ování (odstra ování mastnoty a oleje
z povrchu)
odmašt ní kovu
vysušit vlhkost
odplynit
odply ovací prost edek
protich dný, opa ný
protikladný, opa ný
odstra ování ot epk
ezávání zateklin
odhrotování (odstran ní hrot nebo ostrých hran
elektrolytickým lešt ním, broušením, pásovým
broušením nebo mo ením)
Entfettung f (v. Metall n)
Entfeuchtungsgerät(e) n
entgasen
Entgasungsmittel n
entgegengesetzt
entgegengesetzt
Entgrafen n
Entgraten n (mit Schnittwerkzeug n)
Entgratung f
Entionisierung f
deionizace (odstran ní iont z roztoku vým nou
iont )
vytloukání jader
stroj na vytloukání jader
oduhli it
odvzdušn ní-odstran ní vzduchu z prost edí
výfuk
odvzduš ovací sítko
snímací roztok (roztok používaný k odstran ní
povlaku z podkladového kovu nebo mezivrstvy)
odebírat, odebrat
odebírat
deoxidace (odstran ní oxidu z povrchu)
Entkernen n
Entkerner m
entkohlen
Entlüftung f
Entlüftung f
Entlüftungssieb n
Entmetallisieren n
entnehmen
entnehmen
Entoxidieren n
37
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
entrosten
Entrostungsmittel n
entsäuern
Entsäuerung f
Entsäuerung f
entsiegeln
entsilbertes Blei n
Entsorgung f
Entspannungsglühen n
entstauben
Entstaubung f
entstehen
Entstehen
entstehen n
entwässern
Entwässerungsmittel n
entweichen
Entwerfen n
Entwerfer m
Entwicklung (f) des von r Bergbaubetriebes (m) you
Kupfer n
Entwicklung und Herstellungt von Eisen n
Entwicklungsstufe f
Entwurf m
Entwurf m
Entwurfsplastik(en) f
Entwurfszeichnung(en) f
Entzinkung von Kupfer-Zink-Legierung
odrezit
odrezova
odkyselit
snížení kyselosti
odkyselení, snížení kyselosti
odpe etit
olovo odst íb ené
likvidace odpadu
žíhání k odstran ní vnit ního pnutí
odprášit, zbavit prachu
odsávání prachu
vzniknout, vznikat
vzniknout, vznikat
vznik
odvodnit
odvod ovací, vysoušecí prost edky
ucházet, unikat, vyprchat (t kavá l.)
navrhování
návrhá
vývoj dolování m di
vývoj a výroba železa
stupe vývoje
návrh
návrh
návrh plastiky
návrhy výkres
odzinkování mosazi (s p ednostním odstra ováním
zinku)
zév
výbrus epoletový (p ti plochý stup ovec)
epištola
epoxidová licí prysky ice
sklolaminátová deska
licí epoxidová prysky ice
rozmíchaný epoxid (epoxid. malta)
erbium
trpitel (bolestný Kristus)
zvracení
etízek hráškový
alkaické zeminy
kov alkalických zemin
dní koroze (koroze kov uložených v zemi)
zemní plyn
ízemí
zemská k ra
zemský povrch
nafta
surová nafta
rafinace ropy
událost
malovati na ze pro vzpomínku
zkušenost
zachycení
Entzunotting
Epaulettenschliff m
Epistel f
Epoxid-Gießharz n
Epoxidglasfaserplatte f
Epoxidharz(e) n
Epoxidharzmörtel m
Er Erbium
Erbärmdebild n
Erbrechen f
Erbskette f
Erdalkali(en) n
Erdalkalimetall n
Erdbodenkorrosion f
Erdgas n
Erdgeschoss, EG r
Erdkruste f
Erdoberfläche f
Erdöl n
Erdöl n
Erdölraffination f
Ereignis n
erexit
Erfahrung f
Erfassung f
38
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
erfolgen
erfolgreich
erforderlich
ergänzen
Ergänzung(en) f
erhaben
erhalten
Erhaltung der bleiernen Statuen f
Erhöhung f
Erinnerungsgegenstand m
Erker m
Erkundung der metallischen Statuen f
erlassen
erleiden (eine Formänderung)
Erlenmeyerkolben m
ermitteln
Ermittlung f
Ermüdung f
erneuern
erniedrigen
Eröffnung f
Erosionskorrosion f
nastat
úsp šný
žádoucí
dopl ovat
dopln k, dopl ování
vypouklý, konvexní, vznešený
uchovat
udržování olov ných soch
zvýšení
upomínkový p edm t
nástavba z fasády nebo na rohu budovy, arký
pr zkum kovových soch
prominout
doznat (zm na tvaru)
Erlenmeyerova ba ka
vyšet it, zjistit
vyšet ení, zjišt ní
únava
obnovit
snížit, snižovatr
zahájení, otev ení
erozní koroze (proces se spole ným p sobením eroze
a koroze)
náhrada, napodobení, imitace
(z)tuhnout
ztuhlý
tuhnutí
tuhnutí
pojivo tvrdnoucí za studena
doba tuhnutí
rychlost tuhnutí
interval tuhnutí
modul tuhnutí
bod tuhnutí
smš ování b hem tuhnutí
první nát r
ryzost – nejvyšší u kovu
žádat
žádost (na požádání)
utopit
oh át
oteplení
zm knout
teplota m knutí
dokázat, prokázat
zv tšení
ruda
archand l
vyráb t
výrobek
výroba model , vzor
výroba
metody výroby
einsteinium
Ersatz m, Nachahmung f
erstarren
erstarrt
Erstarrung f
Erstarrung f
Erstarrungsbinder m
Erstarrungsdauer f
Erstarrungsgeschwindigkeit f
Erstarrungsintervall n
Erstarrungsmodul m
Erstarrungspunkt m
Erstarrungsschrumpfung f
erster Anstrich(e) m
Erster Feingehalt m
ersuchen
Ersuchen n (auf Ersuchen)
ertrinken
erwärmen
Erwärmung f
erweichen
Erweichungsbereich m
erweisen
Erweiterung f
Erz(e) n
Erzengel m
erzeugen
Erzeugnis n
Erzeugung des Modells (n); des Musters n
Erzeugung f
Erzeugungmethoden pl.
Es Einsteinium
39
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Eselsrücken m
Esche f
Esse f
Essenz(en) f
Essgerät n
Essig m
Esterharz(e) n
Estrade
oblouk - oslí h bet
jasan
výhe
výtažek, esence
ná iní stolní, jídelní
ocet
polyesterová prysky ice
estrada, pódium (zvýšení podlahy o jeden i více
stup u tr nu, oltá e, náhrobku…)
sloh etruský
pouzdro
europium
eutektikum
eutektický
eutektická teplota
eutektická p em na
eutektický bod
eutektoid
eutektoidní p em na
evangeliá
né sv tlo
exotermická sm s
rozpínání, expanze
lat pokusy, experimentovat
exponát
vývozce, exportér
Etruskischer Stil m
Etui n
Eu Europium
Eutektikum n
eutektisch
eutektische Temperatur f
eutektische Umwandlung f
eutektischer Punkt m
Eutektoid n
eutektoide Umwandlung f
Evangeliumbuch n
ewiges Licht n
exothermischer Formstoff m
Expansion f
experimentieren
Exponat(e)
Exporteur m (Ausfuhragent m)
F
F Fluor
Fabrikation f
fabrizieren (herstellen)
Facette f (geschliffene Fläche f)
Facettenglas n
Facettenschliff m
Facettierenschleifung f
FACT-Test m (Ford Anodized Aluminium Corrosion
Test)
fluor
výroba
vyráb t, zhotovovat
broušená ploška výbrusu
sklo facetované
výbrus facetovaný, ploškovaný
broušení facet
zkouška FACT (korozní zkouška, p i níž se ve
speciální cele na oxidový povlak vkládá stejnom rné
nap tí)
Faden m
Fadenlegen n
Fadensystem n
Fähigkeit f
Fahne f (kriegerisch)
Fahnennagel m
Fahnenträger m
fahrbare Giessphane f
fahrbarer Slinger m
fahrbarer Vorherd m
Fach n
Fächer m
Fächergewölbe n
Fachkenntnis f
nit, vlákno, navlékat
kladení nití
soustava nití
schopnost
praporec (vále ný)
praporový h eb
korouhevník, prapore ník
pánev pojízdná
pojízdný pískomet
pojízdné p edpecí
obor
jí
klenba v jí ová
domost, odborná znalost
40
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
fachkundige Erforschung und mögliche Eingriffe m
pl.
Fachschule f
Fachwerk n
Fachwerk n
Fachwerk n, Zigelfachwerk n
Fachzeichnen n
Falkenauge n
fällbar
Fallbirne f
fällen
fallende Giessweise f
Fallhammer m
Fallstudie: (f) Reparierung (f) und Konser-vierung (f)
einweas bleiernes Stand-bildes (n)
Fallwerk n
fälschen
falsches Formteil n
Fälschung f
Falte(n) f
Faltwerk n
odborný pr zkum a možné zásahy
odborná škola
odborné dílo
hrázd né zdivo, p íhrad. konstrukce
zdivo hrázd né
kreslení
sokolí oko
schopný vysrážení
hruška beranidla
srážet, vysrážet
lití horem
padací buchar, kladivo beranové
ípadová studie: oprava a konzervace olov né sochy.
padací beranidlo
pad lat, falšovat
šn rova ka
pad lek, falsifikát
záložka, záhyb, vráska
skládaná práce 1/ (plošná výpl z kolmých, na sebe
sn p iléhajících záhyb , vy ezaných ze d eva
/hlan na gotickém nábytku a panelech/) 2/ (kamenná
drapérie jako soklový dekor, pozdní gotika a
renesance)
Familiensilber n
Familiensilberwappen n
Fantasiediamant m
Farbanodisieren n
st íbro rodinné
znak rodinný
diamant barevný
barevná anodická oxidace 1/ (anodická oxidace
ur itých slitin hliníku pomocí vhodných elektrolyt
/obvykle na bázi organických kyselin/, b hem které
vznikají barevné anodické oxidové povlaky)
2/(vybarvování anodického oxidového povlaku)
3/(elektrolytické vybarvování) 4/(elektrolytický
postup barvení anodických oxidových povlak
v roztocích solí kov ) 5/(anodická oxidace a p ímým
vybarvováním)
Farbanodisieren, integrales- n
anodická oxidace s ímým vybarvováním (anodická
oxidace n kterých slitin hliníku ve vhodných
elektrolytech /obvykle založených na organických
kyselinách/; p i tomto procesu vznikají barevné
povlaky p ímo)
Farbe f
farbecht
Färben n (Metall)
barva
barevn stálý
barvení kov (chemický proces vytvá ející
dekorativní barevné povrchové úpravy na kovech
nebo elektrolyticky vylou ených kovových
povlacích)
Färben, elektrolytisches- n
Farbendruck m
Farbeprozeß m
Färberei f
Färberlack(e) m
Färbeverfahren n
elektrolytické vybarvování
barvotisk
postup p i barvení, barvení
barví ství, barvírna
barví ský lak
postup p i barvení, zp sob barvení
41
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Farbgebung f
farbig
farblos
Farbmittel n
Farbschicht(en) f
Farbstift m
Farbstoff(e) m
Farbtest m
zbarvení, vybarvení
barevný
bezbarvý
barvící prost edek
vrstva(y) barvy
barevná tužka
barvivo
zkouška absorbce barviva (zkouška schopnosti
anodického oxidového povlaku absorbovat za
vymezených podmínek barviva; používá se zejména
pro zjiš ování jakosti ut sn ní)
Farbtoleranz f
Farbton m
Farbtropfentest m
Färbung f
Fase(n) f
Faser f
Fasermasse f
Faserplatte(n) f
Faßbein n
fassen
Fassen (v. Edelst.) n
Fasser m
Fasserkitt m
Fasserkloben m
Fasserwerkzeuk n
Faßmalerei f
tolerance barvy (povolená odchylka)
barevný tón
kapková zkouška vybarvování
zbarvení, zabarvení
úkos, zkosená hrana
vlákno, vlas
vláknina
vláknitá deska
nástroj na osazování drahokam
uchopit, zasazovat
zasazování drahokam
zasazova drahokam
tmel zasazova ský
sv rka zasazova ská
nástroje zasazova ské
štafírování (pozlacování kamenných a d ev ných
plastik /p ed malbou se d evo potáhlo podkladem ze
sádry nebo k ídy, p íp. plátnem, v n kterých
ípadech je pomalováno olejovou barvou – b žn
rozší ené do konce baroka)
Fassondraht m
Fassung f
Fassungsart f
Fassungswerkzeug n
Fasszarge f
Fasten pl.
Fastentuch n
Faulen (n) und r Pilzbefall (m), Angriff (m)des Holzes
von Insekten
Fäulnis f
fäulnissicher
Faustling m
FCKW-Fluorchlorkohlenwasserstoff
Fe Eisen
Federdraht m
Federhaken m (Karabinier)
Federhausbrücke f
Federhausdeckel m
Federherstellungsmaschine f
Federkraftgang m
Federmotor m (Uhrtriebwerk n)
Federscharnier n
Federscheibe f
vytá ení tvaru
zasazení, obruba
zp sob usazení
ná adí pro osazování
obruba pro zasazení
st
postní sukno
hnití a napadení d eva hmyzem
hniloba
bezpe ný proti hnilob
liturgické rukavice
freon (CFC - chlorofluorocarbon)
železo
drát pružinový
pérový há ek, karabinka
hodinový m stek pérovníku
soustruh nato ení pérovníku
stroj na výrobu per, pružin
chod hodin pérový
stroj pérový (hodinový)
st žejka pérová
pružná podložka
42
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Federwindemaschine f
Federzeichnung f
Fehler (pl.) in der Zusammensetzung
Fehlerfreiheit f eines Gussstücks
fehlerhartes Gefüge n
Fehlstelle(n) f
Feilbüchse f
Feile f
feilen
Feilkloben m (Hand-)
Feinblech n
Feingefüge n
Feingehalt m
Feingehaltsstempel m
Feingold n
Feinheit f
Feinmetall n, Reinstmetall n
Feinschleifmaschine f
Feinsilber n
Feinspinnen n
Feinspinnmaschine f
Feinwaage f (s. Präzisions-)
Feinzink n
Feldspat m
Feldversuch m
stroj k navíjení per
perokresba
chyby ve složení
bezvadnost odlitku
nesprávná struktura
chyb jící místo
krabice na piliny
pilník
pilovat
sv rák ru ní
plech jemný
mikrostruktura
ryzost
zna ka ryzosti
zlato ryzí
ryzost
kov istý
stroj na broušení, lapidování
ryzí st íbro
dop ádání
dop ádací stroj
váha p esná, jemná
zinek jemný
živec
korozní zkouška v p írodních podmínkách; jako je
voda, vzduch nebo p da
okno kružbové
okno
okno sdružené
okenní sklo
ve zdi upevn né um lecky zpracované m íže ve tvaru
podobném kose
okenní k íž
okno rozetové
okenní sklo
zdobení kolem oken
ferit
tvárná litina feritická
ferochromová struska
feroslitina
dohotovení formy
brousit na isto
tuhý roztok
zálup
stanovení problému
pevné palivo
ur it, stanovit
pevnost
ístroj na zkoušení pevnosti
zkouška pevnosti
výpo et pevnosti
pevnostní hodnota
zjišt ní
pevná látka
Fenster - Maßwerk n
Fenster n
Fenster, gekuppeltes n
Fensterglas n
Fensterkorb m
Fensterkreuz n
Fensterrose f
Fensterscheibe f
Fensterschmuck m
Ferrit m
ferritisches Gusseisen n mit Kugelgraphit
Ferrochromschlacke f
Ferrolegierung f
Fertigmachen n der Form
fertigschleifen
feste Lösung f
feste Schülpe f
Festellung (f) des Problems n
fester Brennstoff m
festetellen
Festigkeit f
Festigkeitsprüfgerät n
Festigkeitsprüfung f
Festigkeitsrechnung f
Festigkeitswert m
Feststellung f
Feststoff m
43
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Festungsachat m
Fett(e) n
Fettalkohol m
Fettsäure f
Feuarfestigkeit f
feuerbeständig
Feueresse f
feuerfest
feuerfest
Feuerfestigkeitsbestimmung f
feuergefährlicher Stoff m
Feueropal m
Feuerschweißen n
Feuerung f
feuervergoldet
Feuervergoldung(en) f
Feuerverzinnung f
Feuerzange f
Feuerzeug n
feucht
feuchtigkeit f, Feuchte f
Feuchtigkeitsaufnahme f
Feuchtigkeitsaufnahmebestimmung f
Feuchtigkeitsbestimmung f
Feuchtigkeitsgehalt m
Feuchtigkeitsmessgerät n
Fiale f
Figurenwerk n
figuriertes Gewölbe n
Fichte f
Filessand m
Filetfassung f
Filigran / aus dünnem Draht m
Filigran / durchbrochene Drahtarbeit f
Filigranarbeit n
Filigrann - das granulierte
Filigrann n
Filigranschmuck m
filmartig
Filterhilfe f
achát z íceninový
tuk(y)
mastný alkohol
mastná kyselina
žáruvzdornost
žáruvzdorný, ohnivzdorný
výhe
odolný ohni
žáruvzdorný
stanovení žáruvzdornosti
ho lavina
opál ohnivý
ková ské svá ení v ohni
topení, topeništ
žárov pozlacen
žárové zlacení
žárové zinkování
ková ské klešt
zapalova
vlhký
vlhkost
pohlcování vlhkosti
stanovení navlhavosti
stanovení vlhkosti
vlhkost
vlhkom r
fiála (gotický v ži kový stavební prvek)
práce figurální
složit jší klenební obrazce
smrk
ztekucená sm s
obruba prolamovaná
filigrán drátkový
filigrán drátkový
práce filigránová
filigrán zrnitý
filigrán
šperk filigránový
filmovitý
pomocná filtra ní hmota (inertní nerozpustná hmota
s více nebo mén jemným zrn ním, která se používá
jako filtra ní hmota nebo jako pomoc p i filtraci, aby
se zabránilo p ílišnému zahušt ní filtra ních kolá )
Filterhilfsmittel n
Filteröhrchen n
Filzscheibe f
Fingereinlauf m
Fingermalerei f
pomocná filtra ní hmota
filtra ní trubi ka
plst ný kotou
rozv tvený vtok
ínské malí ství tuší, provád né kone ky prst a
nehty
povrchová úprava
bi movat
fermež
ryba – symbol Krista
ryby
Finish n
firmen, konfirmieren
Firnis(se) m
Fisch m
Fisch m
44
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Fischblase f
Fischerring m
Fischleim(e) m
Fischsilber n (zur Perlennachahmg.)
fiüssige selbsterstarrende Formsandmischung f
fixieren
Fixiermittel n
flach
Fläche f
flache Giessweise f
Flächenfühlen n
flächenheft
Flächenkorrosion
rybí m chý , ornament irsko anglosaský
prsten papežský, pe etní
rybí (vyzinový) klíh
st íbro rybí (napodobení perel)
ztekucená sm s
fixovat
fixa ní prost edek
plochý
ploška, faceta výbrusu
lití naležato
plošné cít ní
plošný
celková koroze (probíhající tém stejnou rychlostí na
celém povrchu)
plochý pilník
plošné rytí
ploský klín bez nosu
plochý n. široký seká ; ploché dláto
relief nízký
plochá škrabka
rytí na plocho (damaskování)
rytec plošného rytí
glasura, jejíž bohatost na barvy je dosažena
vícenásobným pálením
um ní vlámské
plamen
oblouk plaménkový
pec pálací
íruba
fleš (velmi tenký kovový povlak zhotovený krátkým
elektrolytickým vylu ováním)
lahev
lahvi ka, flakon
skvrna(y)
obklada ka
pokládat obklad
tekutost
tekutost
téci
zkouška tekutosti
pytit se, blýskat se
metoda výroby plaveného skla
šupinový (vlo kový) grafit
popílek
popílek
oltá k ídlový
st ešní cihla ve form ležícího S, užívaná od roku
1550
kavý
kavé látky
úb žník (v perspektiv )
fluidní sušárna
sv télkování, vyza ování
fluorit
kyselina fluorohlinitá
Flachfeile f
Flachgravieren n
Flachkeil m
Flachmeißel m
Flachrelief n
Flachschaber m
Flachstechen n
Flachstichgraveur m
flambierte Glasur f
flamische Kunst f
Flamme f
Flammenbogen m
Flammofen m
Flansch m
Flash m
Flasche f
Fläschen n (Flakon m)
Fleck(en) m
Fliese(n) f
fliesenlegen
Fliessfähigkeit f
Fliessvermögen n
flie en
Flie fähigeitsprobe f
flimmern
Float- Glas- Verfahren n
Flockengraphit m
Flugasche f
Flugasche f
Flügelaltar m
Flügelziegel f
flüchtig
flüchtige Bestandteile m pl
Fluchtpunkt m
Fluidschichttrockner m
Fluoreszenz f
Fluorit n
Fluoroaluminiumsäure f
45
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Fluorokieselsäure f, Kieselfluorwasserstoffsäure f
Fluoroschwefelsäure f
Fluorwasserstoffsäere f
Fluss m
flüssig
flüssiger Brennstoff m
flüssiges Metall n
Flüssigkeit(en) f
Flüssigkeitsgemisch n
Flüssigkeits-Hochdruck-Chromatographie f
Flüssigkeitshonen n
Flussigkeitsstrom m
Flussmittel n
Flussperlenfischerei f
Flussspat m
Flußspat m
Flußstahl m
Fm Fermium
Folie(n) f
fördern
Förderung f
Form f
Form(e) f
Formänderung f
Formbank f
Formbarkeit f
Formbarkeitsprüfgerät n
Formbarkeitsprüfung f
Formbelastung f
Formeinrichtung f
Formel f
formen
Formen n
Formen n in Lehm
Formen n mit vergasbarem Modell
Formentlüftung f
Formentlüftung f
Former m
Formerei f
Formerei f
Formgebung f
Formgemisch n / Formstoff m
Formhärte f
Formhärteprüfung f
Formherstellung f in der Formgrube
Formhohlraum m
Formkasten m
Formkasten m
Formmaschine f
Formmaschine f
Formmeißel m
Formoberteil n
Formriss m
Formsand m
kyselina fluorok emi itá
kyselina fluorosírová
kyselina fluorovodíková
proud, tok
tekutý
tekuté palivo
tekutý kov
kapalina
kapalinová sm s
vysokotlaká kapalinová chromatografie
honování /tryskání/ za mokra
proud kapaliny
tavivo
lov ních perel
fluorit, kazivec
kazivec
plávková ocel
fermium
folie
žit
požadavek
forma
forma, tvar
zm na tvaru, pžetvo ení
formovací st l
formovatelnost
ístroj na zkoušení formovatelnosti
zkouška formovatelnosti
zatížení formy
formovací za ízení
vzorec
formovat
formování
formování do hlíny
formování na spalitelný model
odvzduš ování formy
odvzdušn ní formy
formí
formovna
modelárna
tvarování, ur ování tvaru
formovací sm s
tvrdost normy
zkouška tvrdosti formy
formování v jám
dutina formy
formovací rám
formovací rám
formovací stroj
stroj formovací
tvarové seká e
vršek formy
výronek
písek sléva ský
46
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Formsand m
Formstoff m / Grundstoffe
Formstoffaufbereitungsverfahren n
Formstoffeigenschaften f pl und
Formstoffgemisch n für Präzisionsgiessverfahren
Formstoffgemisch n mit
Formstoffgemisch n mit gerichteter Erstarrung
Formstoffgemisch n mit Wasserglas
Formstoffprüfgeräte n pl
Formstoffprüfung f
Formstoffprüfung f
Formteelifläche f
Formtrockenofen m
Formüberzug m
Formunterlagplatte f
Formunterteil n
Formveränderung f
Formverfahren n
Formzusammensetzen n
Fortbildung f
fossil
Fr Frankium
fraktioniert
Franzözische Lilie f
fräsen
Fräsen, elektrochemisches- n
Fräsen, chemisches- n
formovací písek
formovací materiál / suroviny
úprava formovacích sm sí
vlastnosti a zkoušení formovacích
formovací sm s pro p esné lití
bezvodá formovací sm s
formovací sm s s ovládaným ztužováním
formovací sm s s vodním sklem
ístroje na zkoušení formov. sm sí
sm sí
zkoušení formovacích sm sí
lící rovina formy
sušárna forem
nát r forem
formovací podložka
spodek formy
zm na tvaru
formovací postup
skládání formy
další vzd lání
fosilní, zkamen lý
francium
frakcionovaný
francouzská lilie, heraldická
frézovat
elektrolytické obráb ní
chemické opracování (tvarování ponorem do
vhodného leptadla)
fréza, výstružník
frézka
žír, požer (u d eva - napadení)
ženská strana = severní strana, kde ve st edov ku
sedávaly ženy
oxid uhli itý, volný
samovolný korozní proud (korozní proud p i
samovolném korozním potenciálu)
obsah volných kyanid 1/(skute ná koncentrace
kyanidových iont nebo jim odpovídajících kyanid ,
které nejsou sou ástí komplexních iont s kovy
v roztoku). 2/(vypo tený – hodnota, o kterou
koncentrace kyanid p ítomných v roztoku p evyšuje
koncentraci, která je podle výpo tu nezbytná
k vytvo ení daného komplexního iontu s kovem(y)
ítomným(i) v roztoku)
Fräser(werkz.) m
Fräsmaschine f
Frass m
Frauenseite f
freie Kohlensäure f
freier Korrosionsstrom r
freies Cyanid n
Freies Korrosionspotential n
samovolný korozní potenciál (korozní potenciál
v nep ítomnosti /vn jšího výsledného elektrického
proudu ve sm ru k povrchu kovu i od n j)
kreslení od ruky
odkrýt, o istit
odkrytí, o išt ní
malování venku, v p írod
pilí volný
schodišt venkovní
Freihandzeichnen n
freilegen
Freilegung(en) f
Freilichtmalerei f
Freipfeiler m
Freitreppe f
47
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Fremdstromkorrosion f
koroze vloženým proudem (elektrochemická koroze
zp sobená vn jším zdrojem elektrického proudu)
ochrana vloženým proudem (elektro chemická
ochrana, p i níž ochranný proud p ichází z vn jšího
zdroje elektrické energie)
Fremdstromschutz m
Fresko-Malerei f
freska (malba zásaditými vodovými barvami na
erstvé vápenné omítce)
prsten p átelský
náramek p átelský
vlys
zkuj ování
ze spodu vid né
raný st edov k
kmito et v ase infra ervené
spára, št rbina
spojit
zavád cí pouzdro
zavád cí kolík
pln ná kolona
výpl ová sm s
plnivo, plnidlo
výpl
nalezišt
nalezišt (nerostné)
zbran ukládané do hrobu (poh ební)
jiskra
jisk ení, tvo ení jiskry
lapa jisker
lapa jisker
provozuschopnost s ohledem na korozi
furanová sm s
furanová prysky ice
dýhová intarzie
opat it intarziemi
lis šlapací
model (u kovotla itelného soustruhu)
vyzdívka pece
zrnkovadlo
Freundschaftring m
Freundschaftsarmband n
Fries m
Frischen n
Froschperspektive f
Frühmittelalter n
FTIR (fraquency time infrared)Fuge f
fügen
Führungsbüchse f
Führungsstift m
Füllkörperkolonne f
Füllsand m
Füllstoff f
Füllung f
Fundort m
Fundstätte f (Minerallagerstätte f)
Funeral Waffen f
Funke m
Funkenbildung f
Funkenfänger m
Funkenkammer f
Funktionsfähigkeit f
Furan-Formstoffgemisch n
Furanharz
Furnier(e) n
furnieren
Fusstrittpresse f
Futter n
Futter n
Fyon
G
Ga Gallium
Gabun n
gallium
mahagonu podobný strom s kkým, sv tle erveným
evem, výroba krabic na cigára
tší p edsí v kostele, atrium
alizarinové minerální barvivo
galský kohout
ob tovaná anoda (kovová složka používaná jako
anoda pro katotodickou ochranu ob tovanou
elektrodou)
Galieläa f
Gallein n
Gallischer Hahn m
galvanische Anode f
galvanische Einrichtung f
galvanische Korrosion f
za ízení galvanické
galvanická koroze (koroze, která se asto omezuje na
funkci bimetalických korozních lánk , na
bimetallickou korozi)
48
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
galvanische Metallabscheidung f
elektrolytické pokovování (elektrolytické vylu ování
ilnavého kovového povlaku na elektrod s cílem
získat povrch s vlastnostmi nebo rozm ry odlišnými
od povrchu podkladového kovu)
galvanische Spannungsreihe f
galvanická ada (seznam kov uspo ádaný podle
jejich samovolných korozních potenciál p i
vymezených podmínkách)
galvanische Vergoldung f
galvanische Versilberung f
galvanischer Schutz m
zlacení galvanické
st íb ení galvanické
ochrana ob tovanou elektrodou elektrochemická
ochrana p i níž se ochranný proud získává z
korozního lánku vytvo eného spojením pomocné
elektrody s chrán ným kovem)
galvanischer Überzug m
galvanisches Element n
galvanický povlak
galvanický lánek (kombinace rozdílných elektrod
zapojených do série s elektrolytem)
záv s (rám pro upevn ní p edm a p ívod proudu
i elektrolytickém pokovování a jiných obdobných
procesech)
Galvanisiergestell n
Galvanisierung f
galvanodynamischer Versuch m
galvanizace
galvanodynamická zkouška (elektrochemická
zkouška, p i níž se proudová hustota plynule m ní
edem stanovenou rychlostí)
galvanostatischer Halteversuch m
galvanostatická zkouška (elektrochemická zkouška,
i níž se proudová hustota udržuje na konstantní
hodnot )
galvanodynamická zkouška s krokovou zm nou
proudu (elektrochemická zkouška, v které se
proudová hustota m ní po p edem stanovených
asových krocích)
galvanostatischer Stufenversuch m
galvanostatischer Treppenversuch m
galvanodynamická zkouška s konstantní krokovou
zm nou proudu, p i které doba trvání a p ír stek nebo
úbytek proudu jsou v každém kroku shodné)
Ganerbenburg f
rodový hrad (obývá n kolik rodov sp ízn ných
rodin)
rozší ený, obvyklý
stroj kole kový – chodu hodin
celková koroze
záruka
známka záru ní
zahradní pavilon
oxid uhli itý, kvasný (kysel. uhli itá)
bublina
plynový kahan
plynot sný
tlak plynu
prodyšnost
ístroj na zkoušení prodyšnosti
zkouška prodyšnosti
plynování (viditelný vznik plyn na elektrodách p i
elektrolýze)
plynný, v podob plynu
plynné palivo
sm s plyn , plynná sm s
gängig
Gangräderwerk n
ganzliche Korrosion f
Garantie f (Gewähr f)
Garantiezeichen n
Gartenpavillon m
Gärungskohlensäure f
Gasblase f
Gasbrenner m
gasdicht
Gasdruck m
Gasdurchlässigkeit f
Gasdurchlässigkeitsprüfgerät n
Gasdurchlässigkeitsprüfung f
Gasen n
gasförmig
gasförmiger Brennstoff m
Gasgemisch n
49
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Gaschromatographie f
Gaskorrosion f
plynová chromatografie
koroze v plynech (koroze, p i níž je suchý plyn
jediným korozním prost edím bez jakékoli kapalné
fáze na povrchu kovu)
Gasreinigung f
Gasschmelzschweißen n
Gaswaschflasche f
Gaszahl f
Gaszahlbestimmung f
Gaszünder m
Gattierung f
Gattierungsanlage f
Gattierungsberechnung f
Gattierungswaage f
Gd Gadolinium
Ge Germanium
Gebälk n
Gebildeweberei f
Gebläse n
Gebläseanlage f
Gebläseluft f
geblasener Kern m
Gebläsewind m
Gebranntes Siena n
Gebrauch m
Gebrauch m von Feilen f
gebrauchen
gebräucherlich
Gebrauchgerät n
Gebrauchkunst f
Gebrochene Farben pl.
išt ní plynu
sva ování plamenem
promýva ka plynu
plynatost
stanovení obsahu plynu
zapalova plynu
druhování
druhovací za ízení
výpo et vsázky
druhovací váha
gadolinium
germanium
kladí (architráv + vlys + korunní ímsa)
vzorové tkalcovství
dmychadlo
dmýchací za ízení
vítr, proud vzduchu
foukané jádro
vítr, proud vzduchu
siena pálená
použití
užití pilník
používat
žný, používaný
ná iní stolní, b žné
užité um ní
název pro barvy, do nichž je zamíchaná erná nebo
bílá barva
vázaný
oxid uhli itý, vázaný (kysel. uli .)
vázaný uhlík
vázaný systém ( tvercové schéma)
evýšená (klenba)
ryzí ( istý p írodní) kov
provazec
vhodný
nebezpe í
vystavení olova pov trnostním vliv m
gebunden
gebundene Kohlensäure
gebundener Kohlenstoff m
gebundenes System n
gebust, busig (Gewölbe)
gediegen (rein vorkommendes Edelmetall)
gedrehtes Tau n
geeignet
Gefahr f
Gefahr f beim Aussetzen des Bleis von
Witterungseinfluß m
gefärbt
Gefäß n
gefertigt
gefriergetrocknet
Gefrierspunkt m
Gefriertrocknen n
Gefüge n
Gefüge n (Metallstruktur f)
Gegendruck-Kokillengiessmaschine f
Gegendruck-Kokillenguss m
Gegenstand m
zbarvený
nádoba
zhotovený
vymražení sublimací
bod mrazu
sušení vymraženin
struktura
struktura, složení (kovu)
strj na protitlakové lití
protitlakové lití do kovových forem
edm t
50
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Gegenstellung f
Gegenstromdestillation f
gegenüberstellen
gegerbt
Gegner m
gegossen
Gehalt m; Inhalt m
Gehäusehammer m
Gehäusescharnier n
Gehäusescharnierstift m
geheitzer Vorherd m
gehren
Geison m
zp sob zobrazení motivu, zrcadlov opakovaného
protiproudá destilace
konfrontovat, porovnat
vy in ný (k že)
odp rce
litý
obsah
pouzdernické kladívko
st žejka hodinového pouzdra
kolí ek do st žejky
oh ívané p edpecí
šikmé ezání kovu nebo d eva
geison (korunová ímsa eckého chrámu, šikmá ímsa
lemuje šikmý štít)
zvon ní, cinkání
vázaná tapiserie (nást nný koberec)
smetky kovu
zak ivený, ohnutý
sdružené okno
zábradlí
dosp t, dojít, dorazit
zlato žluté
moruše barví ská
kloub
kloubový et z
kloubový stojan
platit za co, být považován
uplatn ní, platnost
mletý
restaurování obrazu
chalcedon obecný
spole ný
spole ný
ob anská nauka
gema, rytý drahokam
esn
génius (strážný duch lov ka, v antickém ím )
družstvo
ornament geometrický
geometrický ornament
zarámovaný
ná adí, ná iní
ístroj na stanovení odplavitelných látek
inící extrakt
kyselina t íslová
íslovina
zbarvení t íslovinou
usm rn né tuhnutí
nepatrný
zato ení
ich, zápach
lešení, kostra konstrukce
celkový uhlík
nasycený
Geklingel n
geknüpfter Wandteppich m
Gekrätz n (Metallabfall m)
gekrümmt
gekuppeltes Fenster n
Geländer n
gelangen
Gelbgold n
Gelbholz n
Gelenk n
Gelenkkette f
Gelenkständer m
gelten
Geltung f
gemahlen
Gemälderestaurierung f
gemeiner Chalzedon m
gemeinsam
gemeinschaftlich
Gemeinschaftskunde f
Gemme f (Schmuckstein, geschnittener Stein m)
genau
Genius m
Genossenschaft f
geometrisches Ornament n
geometrisches Ornament n
gerahmt
Gerät n
Gerät n zur Schlämmanalyse
Gerbextrakt(e) m
Gerbsäure f
Gerbstoff m
Gerbstoffverfärbung(en) f
gerichtete Erstarrung f
gering
gerolite
Geruch m
Gerüst n
Gesamt-Kohlenstoff m
gesättigt
51
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Gesenk n
Gesenkhammer m
Gesetz n
Gesetzentwurf m
gesetzlicher Feingehalt m
geschädigt
Geschichte f der Zinkdachbesteckung f
Geschirr n
geschlagenes Metall n
Geschlechtzusammen n
geschliffenes Edelstein m
geschmeidig
geschmeidig
geschmiedenes Eisen n
geschmolzen
Geschwindigkeit f
Gesims n
gesintertes Kupfer m
Gespinst n
Gesprenge n
gesprengt (Giebel) m
Gestalt f
Gestalten pl. von Eisen n
gestaltenn
Gestaltung f
Gestell n
zápustka
kladivo zápustkové
zákon
návrh zákona
ryzost zákonitá
zne istit
historie pozinkování st ech
nádoba, nádobí
tepaný kov
rodové sestavy (spole enství)
broušený drahokam
poddajný
ohebný, tažný (u kov )
kované železo
roztavený, ztavený
rychlost
ímsa
spékaná
edivo, p íze
oltá ní nástavec
prolomený, rozeklaný (štít)
podoba, tvar, postava
tvary železa
utvá et, zp sobit, vytvo it
tvarování, vytvá ení
záv s (za ízení k uchycení díl pro chemické nebo
elektrochemické úpravy; pro anodickou oxidaci
mohou být záv sy zhotoveny z hliníku nebo titanu);
podstava, podstavec
Gestellartikelgalvanisierung f
záv sové pokovování (elektrolytické pokovování, p i
mž pokovované p edm ty jsou na katod upevn ny
nezávisle na sob )
oblouk p evýšený
ímý
árkovaný
dešt ní (d ev né obložení strop )
lený lánek ( lánek s diafragmou nebo jiným
fyzikálním prost edkem odd lujícím anolyt od
katolytu)
gestelster Bogen m
gestreckt
gestrichelt
Getäfel n
geteilte Zelle f
getrennt
getrennt gegossener Probestab m
Getriebe (d. Uhr) n
getrockneter Kern m
gewalzt
gewalztes Gold n (Walzgolddublee)
Gewände pl.
Gewandstudie f
gewebber Wandteppich m
Gewebe n
Gewebeverband m
Gewerbe n
Gewerbeschein m
gewerbetätig
Gewerbetreibende m
lený, separovaný
odd len litá zkušební ty
soukolí hodin, hnací ústrojí, p evod
sušené jádro
válcovaný
zlato válcované
šikmé ost ní (šikmý ez do zdi)
od vní studie (drapérie)
tkaná tapiserie (nást nný koberec)
tkanina, tkanivo
írazní proužek
živnost, emeslo, pr mysl
živnostenský list
provozující živnost
živnostník
52
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Gewerkschaften pl.
Gewicht n
Gewichtseinheit f
Gewichtsersparnis f
Gewinde n
Gewindebohrer m
Gewindebohrerdrehbank f
Gewindeprofil n
Gewindeschneiden n
Gewindeschneidiesen n
gewinnen
Gewinnung f
gewirkter Wandteppich m
Gewölbe n
gewundene Reihung f
Giebel m
Giebelrelief n
Giebel-Relief n
gießbar
Giesseinheit f
Giesseinrichtung f
gießen
Giessen n
Giessen n in Kokille f
Giessen n in schräg liegende Form f
Gießer m
Gießerei f
Giessereieigenschaften f pl
Giessereikoks m
Giessereiroheisen n
Gießersiroheisen n
Gießharz(e) n
Giesskarussel n
Giesslöffel m
Giessmaschine f
Giessphanne f
Giessphanne f mit Schlackenstein
Giessspirale f
Giesssystem n
Giesstrommel f
Giesstümpel m
Giessverfahren n
Giesszyklus m
Gift n
giftig
giftige Gase pl.
Gichtbühne f
Gilde f
Gips m
Gips m
Gipsabguss m
Gipsmodell n
Gitter n
Glanz n / Glanzmittel n
odbory
váha, hmotnost, závaží
jednotka míry
úspora na váze
závit
závitník
soustruh šroubový, závitový
profil závitu
ezání závit
závitová elist (kruhová)
získat, dobývat, t žit
žba, získávání
pletená tapiserie (nást nný koberec)
klenba, klenutí
klenba kroužená
štít (domu, stavby)
štítové reliéfy antických chrám
relief štítový (antický chrám)
slévatelný, odlévatelný
licí jednotka
licí za ízení
lít, odlévat
lití
lití do kovových forem
lití do naklon né formy
sléva
slévárna
slévárenské vlastnosti
slévárenský koks
surové železo slévárenské
slévárenské surové železo
odlévací prysky ice
licí karusel
lžíce
licí stroj
licí pánev
licí pánev s lapa em strusky
licí spirála
vtoková soustava
pánev bubnová
vtoková jamka
licí postup
licí cyklus
jed
jedovatý
jedovaté plyny
vsázecí plošina
cech
sádra
sádra
sádrový odlitek
sádrový model
íž
lesk, leštidlo
53
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Glanzanodisieren n, Glanzeloxieren n
lesklá anodická oxidace (vytvá ení anodicky
oxidovaných povrch , pro n ž je lesk hlavním
požadavkem)
Glanzbereich m
rozmezí proud lesklého elektrolytického pokovování
(rozmezí hustot proudu, v n mž pokovovací roztok
i daných pracovních podmínkách vytvá í lesklý
povlak)
Glanzbildner m
leskutvorná p ísada (p ísada do elektrolytického nebo
autokatalytického pokovovacího roztoku, která
zlepšuje lesk povlaku)
Glanzbrennen n
chemické lešt ní (krátké pono ení do roztoku
k vytvo ení lesklého povrchu kovu)
kartá leštící
leštit, lesknout se
chemické lešt ní (krátké pono ení do roztoku
k vytvo ení lesklého povrchu kovu)
chemické lešt ní (postup vytvá ející lesklý povrch
kovu)
lesklý, skv lý
lesklá povrchová úprava
leštící ná adí
lesklý uhlík
leskutvorná p ísada
lesklá povrchová úprava (povrchová úprava
vytvá ející rovnom rný netexturovaný povrch
s vysokou zrcadlovou odrazivostí)
ní lesklé
ztráta lesku
niklování lesklé
st íb ení lesklé
zinkování lesklé
sklovitý, skelný
pás skla
skelné vlákno(a)
sklovina
glazovaný
sklen ná koule
sklá
sklen ná mozaika
povrch skla
tryskání sklen n. kuli kami, balotin.
sklá ský brusi
sklen ná ty inka
sklen ná ty
glazura(y)
hladký lesk, hladkost
klejtovat, vyhlazovat
stejnom rný
rovnom rný
rovnováha
rovnovážný diagram
rovnom rná koroze
Glanzbürste f (Polier-)
glänzen
Glänzen n
Glänzen, chemisches- n
glänzend
Glanzfinish n
Glänzgerät n
Glanzkohlenstoff m
Glanzmittel n, Glanzzusatz m
Glanzveredlung f
Glanzverkkupferung f
Glanzverlust m
Glanzvernicklung f
Glanzversilberung f
Glanzverzinkung f
glasartig
Glasband n
Glasfaser(n) f
Glasfluss m
glasiert
Glaskugel f
Glasmacher m
Glasmozaik f
Glasoberfläche f
Glasperlstrahlen n
Glasschleifer m
Glasstab m
Glasstange f
Glasur(en) f
Glätte f
glätten
gleichbleibend
gleichförmig
Gleichgewicht n
Gleichgewichtsschaubild n
gleichmäßige korrosion
54
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Gleichmäßigkeit f
stejnom rnost (/vzhled/ stav, kdy všechny vizuální
charakteristiky povlaku na celé ploše funk ního
povrchu, sou ástí s povlakem v rámci jedné dávky
nebo mezi jednotlivými dávkami stejné v rámci
odchylek odpovídajících druhu povlaku nebo
povrchové úpravy)
gleichnamig
Gleichstromanodisation f
gleichzeitige Appreturen f
Gleitschleifen n
stejnojmenný
anodická oxidace stejnosm rným proudem)
sou asné úpravy
omílání (hromadné rota ní nebo vibra ní zpracování
díl za p ítomnosti brusiv, leštících p ípravk nebo
bez nich; ú elem je zlepšit stav povrchu)
Glied n (einer Kette f)
Gliederarmband n
gliederndes Ornament n
gliederndes Ornament n
Glimmer m
Glocke f
Glockenbronze f
Glockengeläut n (v. Uhr)
Glockenleiste f
Glockenspiel n
Glockenspieluhr f
Glockenturm m
Gloriole f
Glückbringer m (Maskote f)
Glühbirne f
glühen
glühen (Metall)
Glühen n
Glühen n, Glühung f
Glühhaut f, Glühspan m
Glühkopf m
Glühofen m
Glühverfahren n
Glühverlust m
Gnadenstuhl m
Gold n /Au
Gold(I)-hydroxid n
Gold(I)-oxid n
Gold(II)-oxid n
Gold(III)-hydroxid n
Gold(III)-oxid n
Gold(III)-säure f
Goldabfäll f
Goldabscheidung f, Vergoldung f
Goldader f
Goldamalgam n / Quickgold n
Goldarbeit f
Goldarbeitergewerbe n
Goldarmband n
Goldaufbereitung f
Goldbad n
Goldberyll m
lánek et zu
náramek lánkovaný
ornament lenící (lizéna, kružba…)
ornament lenící
slída
zvon
bronz na zvony, zvonovina
zvon ní (hodin)
zvonová lišta, ornament
zvonková hra
hodiny s hracím strojkem
zvonice
gloriola, svatozá
edm t pro št stí
žárovka
žíhat, žhavit, žhnout
žhavit, žíhat
žíhání, žhavení, žhnutí
žíhání
okuje po žíhání
žárová hlava
oh ívací (žíhací) pec
postup p i žíhání
ztráta žíháním
tr n milosti (Nejsv jší Trojice)
zlato (Aurum - 79)
hydroxid zlatný
oxid zlatný
oxid zlatnatý
hydroxid zlatitý
oxid zlatý
kyselina zlatitá
zlatý odpad
zlacení
zlatonosná žíla
zlato amalgam
zlatá práce
zlatnictví
zlatý náramek
zlato – úpravna
zlatící láze
zlatý beryl
55
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Goldbronze f
Golddraht m
Golddrahtarbeit f
Goldeinlage f
goldener Schnitt m
Goldfassung f
Goldfeld n
Goldgerät n
Goldhalskette f
Goldkette f
Goldleder f
bronz zlatý
zlatý drát
zlatý filigrán
zlaté vykládání
zlatý ez
zlatá obruba
zlatonosné pole
zlaté ná iní
zlatý etízek na krk
zlatý et z
pozlacená, post íb ená nebo pomalovaná k že,
s vyraženým nebo vytla eným vzorem; v renesanci
pozlacené tapety i aloun ní
Goldlegierung f
Goldmedaille f
Goldmuschel f
Goldnotierung f (Börsenpreis m)
Goldprobierkasten m
Goldprobierstern m
Goldring m
Goldschicht f
Goldschläger m
Goldschlägerhäutchen n
Goldschmied m /Vergolder m
Goldschmiedearbeit f
Goldschmiedegewerbe n
Goldschmiedehandwerker m
Goldschmiedekunde f
Goldschmiedekunst f
Goldschmiedeladen m
Goldschmiedemeister m
Goldschmiedeschule f
Goldschmiedin f
Goldstange f
Goldtinktur f
Goldwaage f
Goldzunder m
Gotik f
gotische Kalkmalerei f
gotischer Schwung m
gotischer Stil m
Gottesgericht n
Göttlichkeit f
Gouache-Malerei f
Grab m
Grabmal n
Grabstein m
Grabstichel m
Grad(e) m
grafische Darstellung des Gußeisens n
Granat - böhmischer m
Granat m
Granatapfelmuster n
zlatá slitina
zlatá medaile (pam tní mince)
zlatá bronz
záznam ceny zlata
sk s pot ebami ke zkoušení zlata
zlatnické zkušební hv zdicové jehly
zlatý prsten
zlatá vrstva
zlatotepec
zlatotepecká k ži ka
zlatník / zlati
zlatnická práce
zlatnictví (živnost)
zlatnický emeslník
zlatnictví – nauka
zlatnictví (obor), zlatnické um ní
zlatnická prodejna
zlatnický mistr
zlatnická škola
zlatnice
zlatý prut
zlatá tinktura
váhy na zlato
zlaté okuje (k pozlacov. za studena)
gotika
malba na pozadí nat eném bílým vápnem
gotický esovitý pohyb postavy
sloh gotický
boží soud
božství
kvaš (pojivo – arabská guma)
hrob
náhrobek
náhrobní kámen
rýtko kosé
stupe
grafické znázorn ní litiny
eský granát - pyrop
granát - drahý kámen
vzor granátového jablka používaný na t žké hedvábí
nebo sametové šaty
56
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Granatschmuck m
Granit m
granulieren
Granulierung f, Kornung f
Graphit m
Graphit m
Graphitanordung f
Graphitausscheidung f
Graphitflecken f pl
Graphitform f
Graphitgrö e f
Grat m
grau
graues Roheisen n
graues Zinn n
Grauguß m
Grauguss m
Grauskala f
granátový šperk
žula
zrnit
zrn ní, granulace
grafit
grafit
rozložení grafitu
vylu ování grafitu
šedá místa
tvar grafitu
velikost grafitu
hrana, h eben, nároží
šedý
železo šedé surové
cín šedý
šedá litina
šedá litina
šedá stupnice (mezinárodní stupnice r zn intenzivn
šed zbarvených povrch , používaná k posuzování
barvy)
Graveur m
Graveurapparat m
Graveurin f
Graveurzement m
gravieren
Gravierhalting
Gravierkluppe f
Gravierkunst f
Graviermeissel m
Graviernadel f
Gravierpunktierapparat m
Gravierreduziermaschine f
Gravierstichel m
graviert
Gravur f
Gravüre f
Greiferwebstuhl m
grell
Grenze(n) f
Grenzschicht f
Grenzstrom m
rytec
ístroj k rytí
ryte ka
tmel rytecký
rýt, gravírovat
koule rytecká
sv rá ek rytecký
um ní rytecké (glyptika)
seká ek rytecký
rytecká jehla
ístroj rytecký te kovací
ístroj rytecký zmenšovací
akan cizelovací
rytý
vhloubenina
rytina
sk ipcový stav, sk ipcový tkací stroj
jasný, pronikavý, ostrý, k iklavý
hranice
okrajová vrstva
mezní, limitní proud (nejvyšší možný elektrický
proud omezený nejpomalejším neelektrochemickým
krokem daného elektrodového procesu)
Grenzwert m
griechisches Kollier n
Griff m
Grisaille f
mezní hodnota, mez
náhrdelník ecký
rukoje
grisaille (malba v šedých barevných tónech, asto
rafinovan p edstírající plastiky nebo štuk)
hrubý
tlustý plech
hrubý pilník
makrostruktura
hrubozubý
žíhání k vytvo ení hrubého zrna
grob
Grobblech n
Grobfeile f
Grobgefüge n
grobgezahnt
Grobkornglühen n, Hochglühen n
57
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Größe f
großflächig
Grosskreuz n
Grossular (jadegrüner Granat) m
Groteske f
velikost
velkoplošný
velkok íž (nejvyšší t ída ádu)
granát-grosuár (angreštov zelený)
groteska ( ímsko-antický ornament s jemnými
úponky a fantastickými lidskými zví ecími a bájnými
postavami)
Grübchen n
korozní bod /korozní d lek (malá jamka nebo dutina
vzniklá na povrchu kovu, p i elektrolytickém
pokovování nebo korozi)
Grübchenkorrosion f
Gruft f
Grund (Gründe) m
Grunde faktor m von der Korrosion
Grundemaille f
Grundfarben pl.
lková koroze
krypta
základ, podklad
základní initele koroze
smalt základní
základní barvy, které není možno získat smícháním
zných barev
natírat základní vrstvu
základní
základní nát rová vrstva
prost edky pro podklad
základní údržba
základní kovová hmota, matrice
základní kov slitiny
podkladový kov, podkladový materiál, na n mž se
vylu ují nebo vytvá ejí povlaky)
podklad, základní vrstva
syrová forma
syrové jádro
zelená hlinka
zlato zelené
formovací sm s na syrovo
formování na syrovo
nka
nka
pevnost za syrova
zkouška pevnosti za syrova
zelený kámen
gilošování
stroj gilošovací
st íbro obsahující zlato
guma, pryž
pryžové razítko
klenební pas
sponka na opasku
ímsa kordonová (mezi podlažími)
odlévání do pískové formy
odlévání do ztracené formy
litý beton
bronz slévárenský, k odlévání
zlomková litina
lití, slévání, odlitek
litina kyselinovzdorná
litina – sva ování
grundieren
grundiert
Grundierung(en) f
Grundierungsmittel f
Grundinstandhaltung f
Grundmasse f
Grundmetall n
Grundmetall n, Grundmaterial n
Grundschicht f
grüne Form f
grüner Kern m
Grünerde f
Grüngold n
Grünsand m
Grünsandformen n
Grünspan m
Grünspan m, Kupfergrün n
Grünstandfestigkeit f
Grünstandfestigkeitsbestimmung f
Grünstein(e) m
Guillochieren n
Guillochierenmaschine f
Güldisch Silber n
Gummi m
Gummistempel m
Gurtbogen m
Gürtelhaken m
Gurtgesims n
Guß - Sandformverfahren n
Guß mit verlorener Form f
Gußbeton m
Gußbronze f
Gussbruch m
Güße m
Gußeisen – säurebeständiges n
Gußeisen – Warmsschweißen n
58
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Gußeisen n /graues/, Grauguß n
Gußeisen n mit Kugelgraphit m
Gusseisen n mit Lamellengraphit m
Gusseisen n mit Zwischenstufengefüge n
Gusseisen-Kokillenguss m
Gussfehler m pl
Gussgefüge n
Gussgrat m
Gusshaut f
Gusslegierung f
Gußmauerwerk n
Gußmessing n
Gußmessing n
Gussnaht f
gussputzen
Gussputzen n
Gussputzer m
Gussputzerei f
Gussputzmaschine f
Gussspannungen f pl
Gußstück n
Gußwerk(e) n aus einem
Güte f
litina - šedá
litina tvárná
šedá litina
jehlovitá litina
lití šedé litiny do kovových forem
vady odlitk
licí struktura
zateklina
licí kúra
slitina slévárenská
lité zdivo
litá mosaz
mosaz slévárenská
zálitek, (šev, h bet výlitku)
istit odlitky
išt ní odlitk
isti odlitk
istírna odlitk
stroj na išt ní odlitk
licí pnutí
odlitek
jednolité dokonalé dílo
jakost, kvalita
H
H Wasserstoff
Haaramethyst m (hat haarformige Einschlüsse)
Haarrißbildung f
vodík
ametyst vláskový
kontinuální anodická oxidace (pr žná anodická
oxidace dlouhých pás postupným sledem operací
anodické oxidace /a vybarvování/)
Haarrisse pl.
haarscharf
Haarschmuck m
Haarspange f
Haftfestigkeit f
vlasové trhliny
ostrý jako b itva
šperk do vlas
spona do vlas
ilnavost (podíl síly p sobící na povrch která je
nutná k odd lení povlaku od jeho podkladu, a plochy
tohoto povrchu)
Haftung f
Haftungsausbesserung f (-reparatur) und
Konzervierung f
Haftvermögen n
Hahn m
halbberuhigter Stahl m
Halbdauerform f
Halbedelstein m
Halbemailschmuck m
halbkugelförmig
Halbmikro-Stativ n
Halbmikrotropfer m
Halbrelief n
Halbrundfeile f
Halbrundkopf m
Halbrundschaber m
ilnavost, adheze
záru ní oprava a konzervace
ilnavost
kohoutek, kohout
ocel polouklidn ná
polotrvalá forma
polodrahokam (nepoužívá se !)
šperk polosmaltovaný
polokulovitý
semimikrostativ
semimokrokapátko
relief polovi ní, poloreliéf
lkruhový pilník
lkruhová hlava
lkruhová škrabka
59
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Halbsäule f
Hälfte f
Hallenkirche f
Halsband n
Halskette f
Halskettenschlösschen n
Halsring m
Halsschmuck m
Halsschnur f (Halskette f)
haltbar
Haltbarkeit f
Halter m
Halterung f
Hämachat m
Hämatit m
Hämatit-Roheisen n
hämmen
Hammer m
hämmerbar
Hämmern n des Bleches n
hammerrechtes Schichtmauerwerk n
Handarbeit f
Handbogensäge f
Handdruck m
Handel m
Handelsbrief m
Handelsmark f
Handformerei f
handgeschlagen
Handpapier n
Handpfanne f
Handpresse f
Handreibung f (v. Diamant m)
Handschleifmaschine f
Handwerk n
Handwerker m
Handwerksmeister m
Hanf m
Hang m
Hängebahn-Strahlange f
Hängedach n
Hängekuppel f
Hängekuppel f
Hängelampe f
Hängemotor m
Hänger (s. Anhänger) m
Haring-Bum-Zelle f
polosloup
polovina
halový kostel
náhrdelník
etízek na krk
sponka etízku na krk
oblounový prstenec
náhrdelník
ra na krk
trvanlivý
trvanlivost
držadlo, držák
držák, p idržování
jaspis ervený
krevel, hematit
hematitové surové železo
ukout, tepat
kladivo, buchar
kujný, tažný
tepání plechu
zdivo hrubé ádkové
ru ní práce
pilka rámová
ru ní tisk
obchod
obchodní dopis
známka obchodní
ru ní formování
ru
tepaný
ru
vyráb ný papír
pánev ru ní
lis ru ní
stírání ru ní (diamantu)
ru ní bruska
emeslo
emeslník
mistr emesla
konopí
svah
záv sný tryska
zav šená st echa
kupole na cípech, eská klenba
kupole na cípech ( eská klenba)
záv sná lampa
záv sný motor
záv s
Haringova-Blumova vani ka (pravoúhlá nádoba
z nevodivého materiálu s hlavními a pomocnými
elektrodami uspo ádanými tak, že umož ují stanovit
hloubkovou ú innost nebo polarizace elektrod a
rozdíl potenciál mezi nimi)
harmonische Proportion f
Harnstoff-Formaldehydharz n
harmonická proporce
mo ovinoformaldehydová prysky ice
60
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Hartanodisation f
popraskání (vznik jemných trhlinek v anodickém
oxidovém povlaku vyvolaný vnit ním nap tím, které
je dosledkem mechanických deformací nebo
tepelných vliv )
härtbar
Härte f
Härte f
Härte f
harte Stelle f
härten (v. Metall n)
Härteprüfgerät n
Härteprüfung f
Härter m
Hartguss m
Hartlot n
Hartmetall n
Hartmetall n, Sinterhartmetall n
hartschlagen (v. Metall)
Härtung f
Hartzink n
Harz n
Harz(e) n
harzgebundener Formstoff m
hauen
Hauptapsis f
Hauptfacette f
Hauptgesims n
Hauptorientierung f der Kristalle
Haus Zur. Schwarzemuttergottes
Hausenblasenleim(e) m
Hausmarke f
Haustein m
Hausteinmauerwerk n
Hausuhrsaite f
Haut f
Hautleim(e) m
He Helium
Hebel m
Heiligenmedaille f
Heiligenschein m
Heiliges Grab n
Heimat
heiß erblasenes Roheisen n
Heissausleeren n
Heisswindkupolofen m
Heiztisch(e) m
Heizwert m
heldenschaft
helfen
hell
hellenistische Kunst f
heller Bruch m
heller Rand m
Helligkeit f
kalitelný, tvrditelný
tvrdost
tvrdost
tvrdost
zatvrdlina
kalit, tvrdit, ztužit
tvrdom r
zkouška tvrdosti
ztvrzovací p ísada
tvrzená litina
tvrdá pájka
tvrdokov, tvrdý kov
kov tvrdý, slinutý kov
ztvrdit kováním
kalení
zinek tvrdý
prysky ice
prysky ice
prysky ná sm s
sekat
hlavní apsida (v ele hlavní lodi)
základnice (nejv tší ploška, faceta výbrusu)
ímsa hlavní, korunní
hlavní orientace krystal
m U erné matky boží
klíh vizinový
domovní znak, znamení
tesaný kámen
zdivo z tesaného kamene
struna do hodin
že
kožní klíh
helium
páka
medaile na pam svatých
svatozá
boží hrob
vlast
železo horké, surové
vytloukání za tepla
kuplovna s edeh átým v trem
otopný st l
výh evnost
hrdinský
pomoci, pomáhati
sv tlý
um ní helenistické
sv tlý lom
sv tlá obruba
sv tlost
61
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Helm m
herabrieseln
Heraldik f
heraldische Figur f
heraldische Ordnung f
Herdform f
Herdguss m
Herkunft f
Herme f
herstellen
Herstellung des Schmiedeeises mit indirekte Methode
f
Herstellung f
Herstellung f der Formen
Herstellung f der Kerne
Heterogenität f des Materials
Hexachloroblei(IV)-säure f
Hexachlorozinn(IV)-säure f
Hexazyanoeisen(II)- säure f
Hexazyanoeisen(III)-säure f
Hf Hafnium
Hg Quecksilber
Hilfsanode f
ilba, p ilbice
stékat dol , zur et dol
heraldika
heraldická figura
heraldická figura, h. ád
forma do zem
lití do otev ené formy
vod
ženská podoba Atlase
vyráb t, upravit
výroba kujného železa nep ímou metodou
Hilfselektrode f
pomocná elektroda (dopl ková anoda nebo katoda
používaná p i elektrolýze k získání rovnom rného
rozd lení proudu)
Hilfskathode f, Räuberkathode f
pomocná katoda, stínící katoda (p ídavná katoda
používaná p i elektrolytickém vylu ování umíst ná
tak, aby svád la ást proudu z pokovovaného
edm tu, který by jinak byl vystaven p íliš vysoké
hustot proudu)
Hilfsmittel n
Hilfstoffe m pl
Himmelbett n
Himmelfahrt f
Hindurchströmen
Hinterfüllsand m
Hintergrund m
Hinterschliff m
Hinweis m
Hippodamischer Systém n
Hirtenchau f
Hitzbeständig
hitzebesändig
hitzebeständiger Stahl m
hitzebeständiges Gusseisen n
Ho Holmium
Hobel m, hobeln
Hobelstahl m
Höhe f
Hoheitszeichen n
Hohldublette f
pom cka, pomocný prost edek
pomocné látky
nebesa nad postelí
na nebe vzetí
protéci
výpl ová sm s
pozadí
podbroušení
pokyn, odkaz
Hippodam v systém (plánování m st)
pastý ské hry
žáruvzdorný
žárupevný
ocel žáruvzdorná
žáruvzdorná litina
holmium
hoblík, hoblovat
hoblovací n ž
výška
znak (odznak) panovnický
dubleta dutá
výroba
výroba forem
výroba jader
nestejnorodý materiál
kyselina hexachloroolovi itá
kyselina hexachlorocíni itá
kyselina hexakyano železnatá
kyselina hexakyanoželezitá
hafnium
st íbro
pomocná anoda (p ídavná anoda používaná p i
elektrolytickém vylu ování, aby se dosáhlo
požadovaného rozložení tlouš ky povlaku)
62
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Höhle f
Hohlniet m
Hohlraum m
Hohlspiegel m
Hochaltar m
Hochdruckpressen n
Hochdruckpressformmaschine f
hochfestes Gusseisen n
Hochfrequenz-Induktionsofen m
Hochfrequenz-Induktionstiegelofen m
Hochfrequenzwelle(n) f
Hochglanz m
Hochglanz-Metallsbscheidung f
dutina
dutý nýt
dutina
duté zrcadlo
hlavní oltá
lisování vyšším m rným tlakem
formovací stroj na lisování vyššími m rnými tlaky
vysokopevnostní litina
vysokofrekven ní induk ní pec (bez jádra)
vysokofrekven ní elektrická induk ní pec kelímková
vysokofrekven ní vlny
vysoký lesk
lesklé elektrolytické pokovování (proces vytvá ející
bez dalších úprav kovový povlak s vysokou
odrazivostí)
Hochglanzpolieren n
hochlegierter Stahl m
Hochleistungsschnellstahl m
Hochmeister m
Hochofen m
Hochofenkoks m
Hochrelief n
hochschmelzendes Metall n
hochsiedend
Hochvakuumluftpumpe f
Hochwakuum n
holandische Rose f (Diamantschliff m)
Holunderkügelchen n
Holz n
Holzachat m
Holzbeize f
Holzfaser f
Holzfäule f
Holzkohlenstaub m
Holzlage f
Holzmehl n
Holzmodell n
Holznagel m
Holzplastik f
Holzschnitt(e) m
Holzschnitzerei(n) f
Holzspäne
Holzstecher m
Holztafel f
Holzwurm m
Holzwurmbefall m
Homogenität f
Honahle f
hörbar
Hornanschnitt m
Hufeisenbogen m
Hufstabeisen n
lešt ní na vysoký lesk
ocel vysokolegovaná
ocel velmi výkonná rychlo ezná
velmistr ádu (církevního)
vysoká pec
vysokopecní koks
relief vysoký
kov s vysokou teplotou tání
o vysokém bodu varu
výv va
vysoké vakuum
routa holandská (24 plošek)
bezová kuli ka
evo
achát d evitý
mo idlo na d evo
vlákno d eva, d evní vlákno
hniloba d eva
evouhelná mou ka
vrstva d eva
ev ná mou ka
ev ný model
kolí ek
ev ná plastika
evo ezba, rytina
ezbá ství
ev né špony, št piny, t ísky
evorytec
ev ná deska
ervoto
napadení ervoto em
homogenita
honovací nástroj
slyšitelný
oblou kový vtok
podkovovitý, maurský oblouk
podková ské železo
63
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Hull-Zelle f
Hullova vani ka (lichob žníková nádoba
z nevodivého materiálu s elektrodami uspo ádanými
tak, že umož ují sledovat katodové a anodové je-vy
v širokém rozmezí hustot proudu)
Hundszahn m
Hütte samt der Garantiequalität f
Hüttenblei n
Hüttenkoks m
Hüttenmetall n
Hüttenplastik
Hyalit (glas- u. opalart. Min.)
Hyazinthe f (rotbrauner Zirkon)
Hydrat n
Hydration f, Hydratisierung f
Hydrid n
hydrofobieren
psí zub (ornament anglické gotiky)
hu se zárukou kvality
olovo hutní
vysokopecní koks
kov hutní
hutní plastika (z gotic. stavebních hutí)
hyalit (bezbarvý opál)
hyacint, sko icov hn do erv. zirkon
hydrát
hydratace
hydrid
konzervování, zvyšování odolnosti venku stojících
objekt proti vod
hydropan - odr da opálu
hydroskopi nost
váhy hydrostatické (stanov. hustoty)
hydroxid
celulosa (HPC)
celulosa (HPMC)
hygroskopický
kyselina chlorná
ecké topení odspodu (horkým vzduchem pod
podlahou)
kyselina fosfori itá
kyselina dusná
Hydrophan (Weltauge Opal m)
Hydroskopizität f
hydrostatische Waage f
Hydroxid n
Hydroxypropylcellulose (HPC)
Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
hygroskopisch, wasseranziehend
hypochlorige Säure, unterchlorige Säure f
Hypokausten
Hypophosphorsäure f
hyposalpetrige Säure, untersalpetrige Säure f
Ch
Chalzedon m (Quarz m)
Chalzedonachat m
Chaton (s. Fasszarge f)
Chelatbildner m
chalcedon – odr da k emene
achát chalcedonový
obruba drábková (krapnová)
chelátotvorné inidlo (organická slou enina schopná
vytvá et s iontem kovu chelát)
chemický rozbor
chemické vlastnosti
chemická koroze
chemické pokovování (vylu ování kovového povlaku
chemickými neelektrolytickými zp soby)
chemické metody
chemická oxidace
chemické brusné metody
chemické složení
ocel odolná proti chemickým vliv m
chemický proces koroze
chemické napa ování CVD /chemical vapour
deposition/ (postup vytvá ení povlaku chemickou
reakcí vyvolanou tím, že teplo nebo plyny zp sobí
redukci par kondenzujících na podkladu)
chemische Analyse
chemische Eigenschaften f pl
chemische Korrosion f
chemische Metellabscheidung f
chemische Methoden pl.
chemische Oxidation f
chemische Schliffverfahren pl.
chemische Zusammensetzung f
chemischer beständiger Stahl m
chemischer Prozeß (m) von Korrosion f
chemisches Aufdampfverfahren n
64
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
chemisches Fräsen n
chemické opracování (tvarování ponorem do
vhodného leptadla / ásti p edm tu, které nemají být
opracovány, se chrání maskovacím povlakem)
chemisches Glänzen n
chemisches Polieren n
chemické lešt ní
chemické lešt ní (ponor do vhodného roztoku ke
zlepšení hladkosti povrchu kovu)
perla ínská (s dvojím vrtáním)
um ní ínské
jadeit ínský
oxid chlori itý
oxid chloristý
oxid chlórový
kyselina chloritá
kyselina chlorouhli itá
oxid chlorný
kyselina chlorosírová
oxid chlóru
kyselina chlore ná
kyselina chlorovodíková
kruchta, r
chór s ochozem a v ncem kaplí
trojlistový chór
stup ovitý chór
chórová lavice
chórová m íž
lkruhový záv r chóru
ímý záv r chóru
chórová p epážka
chórový ochoz
um ní k es anské
es anské symboly
chrom (Chromium - 24)
hydroxid chromnatý
oxid chromnatý
hydroxid chromitý
oxid chromitý
oxid chromi itý
oxid chrómový
elektrolytický chrom
spékaný chrom
chromátování (vytvá ení chromátového konverzního
povlaku na povrchu kovu pomocí roztok
obsahujících slou eniny šestimocného chromu)
Chineperle f (p.mit 2 Bohrkanälen)
Chinesische Kunst f
Chinesischer Jade m
Chlordioxid n
Chlorheptoxid n, Dichlorheptoxid n
Chlorhexoxid n
chlorige Säure f
Chlorkohlensäure f
Chlormonoxid n, Dichlormonoxid n
Chloroschwefelsäure f
Chloroxid n
Chlorsäure f
Chlorwasserstoffsäure f
Chor m
Chor mit Chorumgang und Kapellenkranz
Chor, dreikonchen
Chor, Staffel m
Chorgestühl n
Chorgitter n
Chorschluß m
Chorschluß, gerader,flacher, platter
Chorschranken m
Chorumgang m
christliche Kunst f
christliche Symbole pl.
Chrom n / Cr
Chrom(II)-hydroxid n
Chrom(II)-oxid n
Chrom(III)-hydroxid n
Chrom(III)-oxid, Chromsesqioxid n
Chrom(IV)-oxid, Chromdioxid n
Chrom(VI)-oxid, Chromtrioxid n
Chrom, elektrolytisches n
Chrom, gesintertes n
Chromatieren n
Chromatierüberzug m
Chromatierüberzug m, mikroporiger
chromátový konverzní povlak
mikroporézní chromový povlak (elektrolyticky
vylou ený povlak chromu se zám rn vytvo enými
mikropóry)
mikrohlinkový chromový povlak (elektrolyticky
vylou ený povlak chromu se zám rn vytvo enými
mikropóry)
Chromatierüberzug m, mikrorissiger
Chromatierüberzug m, Versiegelung von f
ut ování chromátového konverzního povlaku
(nanesení organických ut ovacích prost edk anebo
ut ovacích prost edk nevytvá ejících film na
konverzní povlak)
65
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Chromatik f
Chromatographie f
Chromat-Verdichtung f
Chromgelb n
Chromgerberei f
Chromgrün n
Chromitsand m
Chrommagnesitsand m
Chrommolybdänstahl m
Chromnickelmolybdänstahl m
Chromnickelstahl m
Chromoxid n
Chromoxidgrün n
Chromrot n
Chromsäureanodisation f
Chromschicht f (Auflage f)
Chromstahl m
Chromturmalin
Chromwolframstahl m
Chrysoberyll m
Chrysographie f
Chrysolith m
Chrysopras m
Chrysoquarz (grüner Avanturin) m
chromatika (nauka o barvách)
chromatografie
ut ování v chromanech
chromová žlu
chromo in ní (k že)
chromová zele
chromitový písek
chrommagnesitový písek
ocel chrommolybdenová
ocel chromniklmolybdenová
ocel chromniklová
oxid chromitý
chromoxidová zele
chromová erve
anodická oxidace v kyselin chromové
vrstva chromu
ocel chromová
turmalin chromový
ocel chromwolframová
chrysoberyl
rukopisy a obrazy na které se používala zlatá tinktura
chrysolit (olivín)
chrysopras ( esnek. zelený k emen)
avanturin zelený
I
ich heiße sie willkommen
Illustration f
Im Gleichgewicht halten
Im Vergleich zu
Imitation f (Nachahmung f)
Impendanz-Messung f
vítám vás
ilustrace
udržovat v rovnováze
v porovnání s
pad lek, imitace
zkouška impedance (m ení zdánlivého odporu
/impedance/ oxidového povlaku p ímo anodickou
oxidací ve vhodných elektrolytech, obvykle na bázi
organických kyselin)
Impfmittel n
Impulsstrom, Abscheidung mit- m, f
kovací látka, o kovací p ísada
pulsní pokovování / p erušované pokovování (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se proud asto
erušuje nebo periodicky snižuje)
ijít v úvahu
indium
indigo (mod )
safír indigový (tmavomodrý)
um ní indické
granát indický (almandin)
indická žlu
indická erve
pec induk ní
pec elektrická iduk ní žlábkovaná
pec elektrická induk ní kelímková
inerní anoda
in Betracht kommen
In Indium
Indigo n
Indigosaphir m
indische Kunst f
indischer Granat m (Almandin)
Indischgelb n
Indischrot n
Induktionsofen m
Induktionsrinnenofen m
Induktionstiegelofen m
Inertanode f
66
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Inertanode f
nerozpustná anoda (anoda používaná pro katodickou
ochranu vloženým proudem kde anoda není znateln
spot ebována)
Infrarot (IR)
Infrarotabsorption f
Infrarotabsorptionsspektrum n
Infrarotaufnahme(n) f
Infrarotdurchlässigkeit f
Infrarotemission f
Infrarotfilter m
Infrarotfotografie f
Infrarotreflektografie f
Infrarotsensor m
Infrarot-Spektroskopie f
Infrarotspektrum n
Infrarotsperre
Infrarotstrahlung f
Infrarottrocknung f
Inhaber m
Inhalt m
Inhibitor m
infra ervený
absorpce infra zá ení
infra ervené absorp ní spektrum
snímkování infra erveným zá ením
propustnost infra erveného zá ení
emise infra erveného zá ení
filtr infra erveného zá ení
fotografie z infra erveného zá ení
infra ervená reflektografie
detektor, senzor infra erven. zá ení
infra ervená spektroskopie
spektrum infra erveného zá ení
blokování infra erveného spektra
vyza ování infra erveného zá ení
sušení pomocí infra erveného zá ení
nositel, majitel
obsah
inhibitor (látka používaná ke snížení rychlosti ur ité
chemické nebo elektrochemické reakce)
lová barva
vykládání (inkrustace) kameny
inkrustér
ž na vnit ní závit
vnit ní vada
vnit ní strana
stroj na broušení vnit ku
vnit ek
vnit ní t ení
hmyz
zamo ení hmyzem
insignie hodnostní
intaglie (rytí do hloubky)
anodická oxidace s ímým vybarvováním (anodická
oxidace n kterých slitin hliníku ve vhodných
elektrolytech /založených na organických
kyselinách/; p i tomto procesu vznikají barevné
povlaky p ímo)
Inkarnat(e) n
Inkrustation (Steinüberzug, Auslegung)
Inkrusteur m
Innengewindestahl m
Innen-Gussfehler m
Innenseite f
Innenschleifmaschine f
Innere n
innere Reibung f
Insekt n
Insektenbefall m
Insignien würdezeichen
Intaglio n
integrales Farbanodisieren n
Integralfärbung f
anodická oxidace s ímým vybarvováním (vytvá ení
barevných oxidových povlak p ímo anodickou
oxidací ve vhodných elektrolytech, obvykle na bázi
organických kyselin)
Intensität f
interdendritischer Graphit m
interkristalline Korrosion f
intensita, mohutnost
mezidendritické rozložení grafitu
mezikrystalová koroze (koroze probíhající na
hranicích zrn kovu nebo v oblasti, která k nim
iléhá)
interkrystalický lom
intimita
otrávení, otrava, intoxikace
transkrystalický lom
mezikrystalová koroze
interkristalliner Bruch m
Intimität f
Intoxikation f
intrakristalliner Bruch m
intrekristalline Korrosion f
67
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Ionenaustausch m
Ionenaustausch m
vým na iont
vým na iont , ionexem/ vratný proces vzájemné
vým ny iont mezi pevnou látkou a kapalinou bez
podstatných strukturních zm n pevné látky)
Ionenplattieren n
iontové nanášení (postupy vytvá ení atomárního
filmu, p i kterých je povrch podkladu anebo
vytvo ený film vystaven proudu ástic o vysoké
energii /obvykle iont plynu/, který vyvolá zm ny
oblasti rozhraní nebo zm ny vlastností filmu)
Ionenwanderung(en) f
Ir Iridium
iranischer Türkis m
irisierend
islamische Kunst f
Isolationsvermögen n
isolieren
Isolierung f
st hování iont , pohyb jont
iridium
tyrkis iránský
irizující (hra duhových barev)
um ní islámské
isola ní schopnost
izolovat
izolace
J
J Jod
Jade Augit-Min.
Jagdstern m
jod
jadeit (pyroxen)
lovecká hv zda (barokní lovecký záme ek uprost ed
paprskovit uspo ádaných alejí)
lovecká zbra
letokruh, léto (u d eva)
ro ník
um ní japonské
japonský papír
jaspisový achát – odr da k emene
jaspis – odr da k emene
obchod klenotnický
klenební pole, travé
tvorba polí
secese (v N mecku)
panna
Juno (strážná bohyn žen/ antický ím)
rýtko usazovací
jutová tkanina
klenot
výrobce klenot
hodinky zdobené drahokamy
obrube klenotu
klenotník
klenotnictví
pilka zlatnická
sk výkladní klenotnická
zlato klenotnické
Jägerwaffe f
Jahresring m
Jahrgang m
japanische Kunst f
Japanpapier n
Jaspachat m
Jaspis m
Jeweliergeschäft n
Joch n
Jochbildung f
Jugendstil m
Jungfrau f
Juno
Justierstichel m
Jutegewebe n
Juwel n
Juwelenfabrikant m
Juwelenuhr f
Juwelenzarge f
Juwelier m
Juweliergeschäft n
Juweliersäge f
Juweliershaufenster n
Juwelliergold n
K
K Kalium
Kadmiumkupfer n
Käfer m
draslík
kadmiová
brouk
68
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Käfig m
Kachel f
Kachelöfen f
kaiserlicher Hofstaat m
Kalenderwerk n
Kalette (Unterteil v. geschl. Stein)
Kali n
Kalibrierung f
Kaliglimmer n
Kaligrafie f
Kalilauge f
Kalioxid n
Kaliumhydroxid n
Kaliumoxid n
Kaliumwasserglas n
Kalk m (Löschkalk m)
Kalkspat m (Kalkstein, Kalzit)
Kalkstein m
Kalktünche f
Kalmückenachat m, trüber Opal m
Kalorimeter n
Kalotte f (kugelkappe, behause d. Uhr)
kalte Waffen f
Kalteinbettungsmittel n
kaltgezogener Stahl m
Kaltkammer-Druckgiessmaschine f
Kaltriss m
Kaltschweiss m
Kalziumhydroxid n
Kalziumoxid n
Kamee f
Kamin m ; Herd m
Kamingarnitur f
Kamingerät n; Herdgerät n
Kammgarnverfahren n
Kampfer m
Kannelierung
Kännchen n
Kanon
Kante f
Kante f
Kanzel f
Kanzel, außen
Kanzel, schiffs
Kanzelaltar m
Kapelle f
Kapellenkranz m
Kapitell (dorisches, ionisches) n
Kapitell, akanthus
Kapitell, byzantinisch – frühchristliches
Kapitell, figuren
Kapitell, komposit
Kapitell, laub
Kapitell, pilz
klec
kachle
kachlová kamna
císa ský dv r
stroj hodinový kalendá ní
kaleta (spodek brouš. kamene)
(hydroxid draselný), žíravé draslo
kalibrování – dobrušování
druh slídy, k emi itan hlinitodraselný
krasopis
rozpušt ný hydroxid draselný (louh draselný)
oxid draselný
hydroxid draselný
oxid draselný
draselné vodní sklo
vápno (hašené vápno)
vápenec
vápenec
vápenná omítka, b lící nát r-nást ik
achát obsidián
kalorimetr
kalota (pouzdro hodinek)
studené zbran
v chladu prostupující inidlo
ocel tažená za studena
stroj na lití pod tlakem se tudenou komorou
prasklina
zavalenina, studený spoj
hydroxid vápenatý
oxid vápenatý
kamej (motiv nad základní rovinou)
komín, krb
krbová souprava
krbové ná adí
sp ádání esané p íze
kafr
kanelování (žlábky, kanelury antických sloup )
konvi ka
kánon (propor ní systém)
hrana
hrana, okraj
kazatelna
kazatelna venkovní
kazatelna ve tvaru lodi
kazatelna oltá ní
kaple
nec kaplí
hlavice sloup (dórské, ionské)
hlavice akantová
hlavice byzantská – ran k es anská
hlavice figurální
hlavice kompozitní
hlavice listová
hlavice h ibová
69
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Kapitell, schilf
Kapitell, tier
Kapitell, tuskisches
Kapitell, voluten
Kapitell, würfel
Kappe f (Ecke f, Beschlag m)
Kappgesims n
hlavice papyrová
hlavice zoomorfní
hlavice toskánská
hlavice volutová
hlavice krychlová
ví ko (r žek, kování)
ímsa parapetní (probíhá pod okny a lomí se kolem
op rných pilí )
kapucín
karát (24 karát =ryzost 1000/1000)
závaží karátové
zna ka karátová
váhy karátové
karborundový prášek
mykadlo, mykací stroj
mykaný pramen
mykané rouno
kardinál
karmín ( ervená barva)
karmazírování (vroubení st edního kamene drobnými
kameny)
karotén
mapování
kartuš, ochraný rám erbu
ženská strana = severní strana, kde ve st edov ku
sedávaly v kostele ženy
kašírovat
kašírování
kašolong (bílý opál s ledvinitým povrchem)
kazeta (pole kazetového stropu)
schránka
obruba kalíšková
formování do formovacích rám
bezrámová forma
bezrámové formování
lití do bezrámových forem
katalysátor
chemický katechin
katedra (biskupské sedadlo)
katedrála (v sídle biskupa)
katoda (elektroda, na níž p evládá katodická reakce)
katodické ízení
katodická reakce (elektrodová reakce p i které
dochází k p enosu záporného náboje z elektronového
vodi e do elektrolytu)
Kapuziner m
Karat n
Karatgewicht n
Karatstempel m
Karatwaage f
Karborundumpulver n
Karde f
Kardenband n
Kardenvlies n
Kardinal m
Karminrot n
Karmoisieren
Karotin n
Kartierung f
Kartusche
Karyatide f
kaschieren
Kaschierung f
Kascholong
Kassette f
Kasten m, Kassette f
Kasten-Fassung f
Kastenformen n
kastenlose Form f
kastenlosses Formen n
kastenlosses Giessen n
Katalysator m
Katechu n
Katheder m
Kathedrale f
Kathode f
kathodische Kontrolle f
kathodische Reaktion f
kathodische Reinigung f
katodické išt ní (elektrodické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako katoda)
katolyt (elektrolyt na katodové stra diafragmy
leného lánku)
katodová
zinek v katod
katodová ú innost (proudová ú innost ur itého
katodového d je)
Katholyt
Katodenkupfer n
Katodenzink n
katodische Stromausbeute f
70
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
katodischer Schutz m
katodická ochrana (elektrochemická ochrana
snížením korozního potenciálu na hodnotu, p i které
se výrazn sníží korozní rychlost kovu)
katodischer Teilstrom m
katodický díl í proud (sou et všech proud
odpovídající katodickým elektrochemickým reakcím
na elektrod )
Kavalieruhr f (Doppel-)
Kavitationskorrosion f
hodinky dvoupláš ové
kavita ní koroze (proces se spole ným p sobením
koroze a kavitace)
kužel, kuželka
kuželovitý
vlys kuželový
kuželový vlys, normanskoanglic. orn.
rýhovat, žlábkovat
koutový svar
klín
klínový blok
klínový profil
klínovací rám
vrubo ez (ornamentální d evo ezba jako zapušt ný
reliéf)
zárodek, po átek
nukleace (úvodní krok, p i n mž se katalyzující látka
absorbuje na po-vrchu nevodivého podkladu, aby
umožnila vznik prvních center p i vylu ování
povlaku)
Kegel m
kegelförmig
Kegelfries m
Kegelfries m
kehlen
Kehlnaht f
Keil(e) m
Keilprobe f
Keilprofile f
Keilrahmen m
Keilschnitt, kerbschnitt m
Keim m
Keimbildung f
kein Winder
Kelch m
Kelchdeckel m
Kelchkapitell f
Kembeil m
Kemenate, Gemach n
není divu
kalich
víko kalichu
hlavice ve form kv tinového kalichu
stní klín
komnata (vytáp ný obytný prostor, též místnost žen
v hradu)
keramická forma
citlivost na vrub
rázová vrubová zkouška (ohybem)
rázová vrubová zkouška (ohybem)
vrubová houževnatost
kermesová barva, šarlatová erve
jádro
jádro (perly)
jádro
vytloukání jader
foukání jádra
foukací stroj na jádra
zakládání jader
výztuha
odvzdušn ní jádra
jádrová sm s
jádrové d evo
jaderník
lepení jádra
jádrová use n. k že
jádra
keramische Form f
Kerbempfindlichkeit f
Kerbschlag-Biegeversuch m
Kerbschlagprüfung f
Kerbschlagzählgkeit f
Kermesfarbe f, Scharlachrot n
Kern m
Kern m (Perle f)
Kern(e) m
Kernausleeren n (aus dem Gussstück)
Kernblasen n
Kernblasmaschine f
Kerneiniegen n
Kerneisen n
Kernentlüftung f
Kernformstoff m
Kernholz n
Kernkasten m
Kernkleben n
Kernleder n
Kernmacher m
71
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Kernmacherei f
Kernmarke f
Kernöl n
Kernrüttelformmaschine f
Kernschiessmaschine f
Kernschie en n
Kernstütze f
Kerntrockenofen m
Kerntrockenplatte f
Kerntrockenschale f
Kerntrockenschrank m
Kernüberzug m
Kerzenhalter m
Kessel m
Kesternich-Test m
jaderna
známka jádra
jádrový olej
st ásací formovací stroj
vst elova ka na jádra
vst elování jader
podp rka jádra
sušárna jader
sušící podložka
tvarová sušící podložka
komora na sušení jader
nát r jader
svícen
kotel
Kesternichova zkouška (zrychlená korozní zkouška
i zvýšené teplot ve vlhké atmosfé e obsahující
oxid si itý)
Kett (en) faden m
Kette f
Kettenbruch m
Kettendichte f
Kettenring m
Kettenstuhl m
Kettenverschluß m
Kettenwirkerei f
Kiefer f
Kiefernholz n, Pinie(n) f
Kielbogen
Kielprobe f
Kiesel m
Kieselgur f
Kieselgur n
Kieselsäure f
Kieselsäureester m
Kippgiessen n
Kippofen m
Kipppfane f
Kippvorherd m
Kirche f
Kirchenbann m
Kirchenburg f
Kirchengerät n
Kirchenuhr f
kirchlicher Schmuck m
kirchliches Jahr n
kirchliches Orden m
Kirchturm m
Kitsch m
Kitt m
kitten
Klammer f
Klang m
klären
klassischer Stil m
osnovná nit
et z, etízek, náhrdelník
erušení et zce
dostava osnovy
prsten etízkový
osnovný stávek
sponka etízku
osnovné stávkové pletení
borovice, sosna
borovicové d evo, piniové d evo
kýlový oblouk
kýlová zkouška
emík
emelina
dvojatomová zemina, k emelina, trypl
kyselina k emi itá
ester kyseliny k emi ité
výklopné lití
pec sklopná
pánev sklopná
sklopné p edpecí
kostel
církevní klatba
opevn ný kostel
ná iní kostelní
hodiny kostelní
kostelní skvosty
církevní rok
církevní ád
kostelní v ž
ký
tmel
tmelit
sv rka
zvuk
odkalovat, istit, it
sloh klasický
72
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Klausur f
Klebefähigkeit f
kleben
Kleben n
Kleben n des Sandes
Kleber m
Klebneigung f
Klebstoff m
Kleidbefestiger (Clip), Spange f
Kleidschmuck m
Kleinbetrieb m
Kleinbirne f
Kleinod n
Klemme f
Klemmschraube f
Klerikale m
Klerus m
Klima n
Klimaanlage(n) f
Klimaverhältnisse n
Klingel f
Kloster n
Klostergewölbe
Kluft f
kluge und törichte Jungfrauen
Klunker f
Knauf m
kneifen
Kneten n
Knetmischer m
Knickgiebel m
Knochen m
Knochenasche f
Knochenleim(e) m
Knochensubstanz f
Knochiger Bernstein m
Knopfhaken m
Knospe f
klausura (obydlí eholník , prostor)
lepivost
lepit
lepení
lepení písku na model
klih, lepidlo
adhese, p ilnavost
lepidlo
sponka šatní
šperk šatový
schránka
malý konvertor s bo ním dmýcháním
klenot
svorka, sv rka
upínací, sv rací šroub
student bohosloví
duchovenstvo, klérus
klima, atmosféra
klimatizace
klimatické pom ry
zvone ek
klášter
klášterní klenba
prasklina
panny moudré a pošetilé
kulaté t ásn na aloun ném nábytku
knoflík rukojeti me e
pevn sev íti
hn tení
hn tací mísi
pološtít (budovy)
kost
kostní popel
kostní klih
kostní hmota
jantar nepr hledný
zapíná ek, há ek k zapínání
výr stek (okrouhlý útvar vzniklý na katod p i
elektrolytickém pokovování)
kobaltová mod
kobaltová žlu
ocel kobaltová
violeta kobaltová
patní ek
koeficient
kohese
obsahující glycid, uhlohydrát
oxid uhli itý
oxid uhli itý, tuhý (v podob sn hu)
glcid, uhlohydrát, sacharid, cukr
oxid uhelnatý
kyselina uhli itá
kyselina uhli itá
uhlík
Kobaltblau n
Kobaltgelb n
Kobaltstahl m
Kobaltviolett n
Köder m
Koeffizient m
Kohäsion f
kohlehydrathaltig
Kohlendioxid n
Kohlendioxidschnee m, Kohlensäureschnee m
Kohlenhydrat n
Kohlenmonoxid n
Kohlensäure f
Kohlensäure f
Kohlenstoff m
73
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
kohlenstoffarm
kohlenstoffarmer Stahl m
kohlenstoffreicher Koks m
kohlenstoffreicher Stahl m
Kohlenstoffstahl m
Kohlenstoffstahl m
Kochsaltz n
Kochtopf m
Koketerie f
Kokille f
Kokillengiessen n
Kokillengiessmaschine f
Kokillengliessverfahren n
Kokillenguss m
Kokillengusslegierung f
Kokillengussmessing n
Kokillengussstück n
Kokillenhälfte f
Kokon m
Koks m
Koksfeuer n
Koksofengas n
Koksstaub m
Kolben m
Kolbenguss m
Kolbenprober m
Kollierschnepper
Kolliersicherheitskettchen n
Kolloidgraphit m
Kolophonium n
Kolophonium n
Kolossalordnung f
Kolumbiasmaragd m
Kompensationspendelunruhe
Komplexbildner m
s nízkým obsahem uhlíku
ocel nízkouhlíková
koks s vysokým obsahem uhlíku
ocel s vysokým obsahem uhlíku
uhlíková ocel
ocel uhlíková
kuchy ská s l, chlorid sodný
hrnek na va ení
koketnost
kovová forma
lití do kovových forem
stroj na lití do kovových forem
postup odlévání do kovových forem
lití do kovových forem
slitina pro lití do kovových forem
mosaz pro lití do kovových forem
odlitek do kovových forem
polovina kovové formy
zámotek, kokon
koks
koksová výhe
koksárenský plyn
mletý koks
píst
odlévání píst
vzorkovnice (odb r pomocí pístu)
pružina záme ková k náhrdelníku
etízek pojistný k náhrdelníku
koloidní grafit
kalafuna
kalafuna
vysoký (kolosální) ád -Palladio
smaragd kolumbijský
setrva ka kotvová
komplexotvorné inidlo (slou enina, která vytvá í
s ionty kov komplexní ionty)
komplexní s l (slou enina dvou solí, které
v jednoduchém vzájemném pom ru vytvá ejí
krystalickou komplexní slou eninu)
Komplexsalz m
Komponente f
Komposition f
kompressibel
Kondensat n
Kondensation f
Kondensationsfläche f
kondensieren
Konditionieren n
kompozi ní prvek, ást celku
kompozice
stla itelný
kondenzát
kondenzace
kondenza ní plocha
kondenzovat
kondicionování (/vylu ování kov na nevodivé
podklady/ p ípravné kroky k úprav povrchu do
stavu umož ujícího následné kroky)
královská koruna
královský dv r
královská galerie ( ada soch /p edk Krista/ nap
v pr elí n kterých francouzských a anglických
katedrál)
königliche Krone f
königlicher Hofstaat m
Königsgalerie f
74
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Königswasser n
konservieren
Konservierrungsmethode f
Konservierungsstoff m
Konsistometer n
Konsol-Slinger m
Konstruktionsstahl m
Kontaktverfahren n
lu avka královská
konzervovat
konzerva ní metoda
konzerva ní látka, prost edek
konzistometr
konsolový píslomet
ocel konstruk ní
kontaktní pokovování (vylu ování kovového povlaku
na kovový podklad galvanickým ú inkem, p emž
podklad je ve vodivém spojení s jiným kovem
pono en do roztoku, který obsahuje slou eninu
vylou eného kovu)
Kontaktverzinnung f
kontinuierlich arbeitender Trockner m
Kontrolle f
Kontrolle v. Perlen und Edelstein m
Konversionsschicht f
cínování kontaktní
proudová sušárna
kontrola
kontrola perel a drahokam
konverzní povlak (chemicky vytvo ený povlak na
hliníku s p evažujícím obsahem oxidu, vzniklý
sobením alkalických nebo kyselých oxida ních
vodných roztok a nej ast ji používaný jako
edb žná úprava hliníku pod nát r)
Konverter m
konvex
Konzentrationselement n
konvertor
vypouklý
koncentra ní korozní lánek (korozní lánek, v n mž
rozdíl potenciál vzniká v d sledku rozdílu
koncentrace agresivní složky /agresivních složek/
v blízkosti elektrod lánku)
konzentrierte säure f
konzentrierte Schornsteingase n
Koordinatel-Modellplatte f
Kopaivabalsam m
Kopf n
Kopfschmuck m (Frisur-)
Kopie f
koptische Kunst (ägypt.)
Koralle f , kleine Koralle f
Korallenachat m
Korallenfischerei f
Korallenhalskette f
Korbanodisation f
koncentrovaná kyselina solná, chlorovodíková
koncentrované plyny v komínech
sou adnicová modelová deska
kopajský balzám
hlava
šperk ú esový
kopie
um ní koptské
korál, korálek
achát korálový
lov korál
korálový náhrdelník
anodická oxidace v koších (anodická oxidace
drobných díl v d rovaných koších; hliníkové díly
tvo í anodu; mezi díly proudí kyselý elektrolyt)
náramek š rkový
sloh korintský
zrno
zrno, muška na pušce
zrnkovadlo (fion)
ík
tvar zrna
tvar zrna
interkrystalický lom
zrn ní
velikost zrna
ivka zrnitosti písk
Kordelarmband n
korinthischer Stil m
Korn m
Korn n
Korneisen
Körner m
Kornform f
Korngestalt f
Korngrenzenbruch m
Korngröße f
Korngrö e f
Korngrö ekurve der Sandmischungen f
75
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Kornoberfläche
Körnung f
korrodieren
Korrosion - Rostbildung f
Korrosion f
povrch zrna
zrnitost
korodovat
koroze, tvorba rzi
koroze (fyzikáln -chemická intrakce kovu a prost edí
vedoucí ke zm nám nám vlastností kovu, které
mohou vyvolávat významné zhoršení funkce kovu
prost edí nebo technického systému, jehož jsou kov a
prost edí složkami)
Korrosion unter der Ablagerungen
koroze pod usazeninami, skládkami (místní koroze
související s usazeninami korozních produkt nebo
jiných látek, která probíhá pod t mito usazeninami
nebo v jejich bezprost edním okolí)
Korrosionsbelastung f
zrychlená korozní zkouška (korozní zkouška
uskute ná za náro jších podmínek, která
poskytuje výsledky za kratší dobu než v provozu)
korozivzdorný
ocel antikorozní
korozní odolnost (schopnost kovu udržet
provozuschopnost v daném korozním systému)
korozivzdorná litina
korozní odolnost olova
korozní lánek (nakrátko spojený galvanický lánek v
korozním systému, v n mž korodující kov je jednou
z elektrod lánku)
korrosionsbeständig
korrosionsbeständiger Stahl m
Korrosionsbeständigkeit f
korrosionsbeständigtes Gusseisen n
Korrosionsbleibeständigkeit f
Korrosionselement n
Korrosionserscheinung f
korozní projev (zm na kterékoli složky korozního
systému zp sobená korozí)
korozní rychlost (korozní projev na kovu za jednotku
asu)
inhibitor koroze (chemická látka, jejíž p ítomnost v
korozním systému ve vhodné koncentraci snižuje
korozní rychlost aniž podstatn m ní koncentraci
kterékoli agresivní složky)
Korrosionsgeschwindigkeit f
Korrosionsinhibitor m
Korrosionsmedium n
korozní prost edí (prost edí obsahující jedno nebo
více korozních inidel)
korosivní prost edek
korozní potenciál (elektrodový potenciál kovu v
daném korozním systému)
korozní poškození (korozní projev, který zp sobuje
zhoršení funkce kovu, prost edí nebo technického
systému, jehož jsou kov a prost edí složkami)
Korrosionsmittel n
Korrosionspotential n
Korrosionsschaden m
Korrosionsschutz m
protikorozní ochrana (úprava korozního systému
vedoucí ke snížení korozního poškození)
korozní proud (anodický díl í proud odpovídající
oxidaci kovu)
korozní systém (systém, který se skládá z jednoho
nebo více kov a z t ch složek prost edí, které
ovliv ují korozi)
korozní selhání (korozní poškození charakterizované
úplnou ztrátou funkce technického systému)
korozní zkouška (zk. kor. Odolnosti kovu, zne išt ní
prost edí korozními produkty, ú inností protikorozní
ochrany nebo korozní agresivity prost edí)
Korrosionsstrom m
Korrosionssystem n
Korrosionsversager m
Korrosionsversuch m
76
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Korrosionsversuch unter verstärkter
Korrosionsbelastung f
zrychlená korozní zkouška (korozní zkouška
uskute ná za náro jších podmínek, která
poskytuje výsledky za kratší dobu než v provozu)
Korrosionswahrscheinlichkeit f
pravd podobnost koroze (kvalitativní nebo
kvantitativní vyjád ení o ekávaného korozního
projevu v ur eném korozním systému)
Korrosiosprodukt n
korozní produkt, zplodina (látka, která vznikla v
sledku koroze)
korozní agresivita (schopnost prost edí vyvolávat
korozi kovu v daném korozním systému) –
korozivnost korund - minerál
Korrosivität
Korund m
Korund m
kostbaren
Kosten, e Ausgaben, Preise m
kostenlos
Kr Krypton
Krabbe, Kriechblume
korund
korund
nákladný
náklady, výdaje, ceny
zdarma
krypton
krab (ozdoba na hranách gotických v ží, fiál,
vimperk )
nýtové pevnostní spojení
sobení sil
vystupující pruh z fasády, p edevším v obloukových
otvoroch
krakorec, kamenný nosník podpírající vystupující
stavební prvky, (konzoly)
kraky, krakely
pánev je ábová
ncová ímsa
nec
mo ena barví ská
mo enové barvivo
mo enová žlu
mo enový lak
mo enová erve
kartá drát ný matovací
škrabka
škrábanec, škrábnutí, škrabka
tv í schopnost, kreativita
rak
ídový podklad
ída
ídový podklad
ídování (vznik b lavé práškovité úsady na anodicky
oxidovaném povrchu p i atmosférické expozici,
obvykle zp sobený horší jakostí anodického
oxidového povlaku)
Kraftnietverbindung f
Kraftwirkung f
Kragband n
Kragstein m
Krakelée n
Kranpfanne f
Kranzgesims n
Kranzm
Krapp m
Krappfarbstoff m
Krappgelb n
Krapplack m
Krapprot n
Kratzbürste f
Kratze f
Kratzer m
Kreativität f
Krebs m
Kredegrund m
Kreide f
Kreidegrund m
Kreiden n
Kreis m
Kreisachat m (ringartig gesrift)
Kreisausschnitt m
Kreisen
Kreislauf m
Kreislaufstoffe m pl
Kreissäge f
Kreoleohring m
kruh
achát kruhový
kruhová výse
kroužit, otá et se (dokola)
ob h, obvod
odpad
cirkulárka
náušnice kruhové
77
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Krepis
krepidoma (obvykle t ístup ová podnož eckého
chrámu)
kresol-formaldehydová prysky ice
íž
íž Ond ejský
íž kotvový
íž Antonínský, Egyptský
íž v tvový
íž stromový (strom života)
íž vidlicový
íž ecký
íž záv sný
íž, srdce, kotva /symboly víry, lásky, nad je
íž jetelový
íž konstantinský
íž berlový
íž latinský
íž Lotrinský
íž Maltézský
íž papežský
íž Petrský
íž ruský
íž opakovaný
ramena p né lodi (transeptu)
ížová kytka (ornament. zakon ení gotických fiál,
vimperk , v ží)
vlys oblou kový obkro ný
vlys oblou kový obkro ný (islámsko-normanský)
labarum (praporec na k íži s dlouhou erdí, znamení
vít zství vzk íšeného Krista)
ížová chodba
ížová chodba
klenba k ížová
ížový nimbus, k ížová svatozá
pílí k ížový
klenba žebrová k ížová
ížová cesta
ížová výprava
te ení
váno ní jesli ky
krystal
krystal
iš ál, k iš álové sklo
tvo ení krystal
tvorba krystal
krystalová m ížka
krystalický
krystalizace
krystalizace
krystaliza ní zárodek
krystaliza ní zárodek
kristaliza ní miska
soustava krystalografická
kritická rychlost tuhnutí
Kresol-Formaldehydharz n
Kreuz n
Kreuz, Andreas
Kreuz, anker
Kreuz, Antonius
Kreuz, ast
Kreuz, baum
Kreuz, gabel (schächer)
Kreuz, griechisches
Kreuz, henkel
Kreuz, Herz, Anker
Kreuz, kleeblatt
Kreuz, konstantinisches
Kreuz, krücken
Kreuz, lateinisches
Kreuz, lothringisches
Kreuz, malteser
Kreuz, päpstliches
Kreuz, Petrus
Kreuz, russisches
Kreuz, wieder
Kreuzarme
Kreuzblume f
Kreuzbogenfries m
Kreuzbogenfries m
Kreuzfahne f
Kreuzgang m
Kreuzgang m
Kreuzgratgewölbe n
Kreuznimbus m
Kreuzpfeiler m
Kreuzrippengewölbe n
Kreuzweg m
Kreuzzug m
Kriechen n
Kripplein n
Kristall m
Kristall m
Kristall(e) n
Kristallbildung f
Kristallbildung f
Kristallgitter n
kristallinisch
Kristallisation f
Kristallisation f
Kristallisationskeim m
Kristallisationskeim m
Kristallisierschale f
Kristallsystem n
kritische Erstarrungsgeschwindigkeit f
78
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
kritische Feuchtigkeit f
kritická vlhkost (hodnota relativní vlhkosti atmosféry,
i jejímž p ekro ení dochází k prudkému zvýšení
korozní rychlosti daného kovu)
kritische Stromdichte f
kritická hustota proudu (/elektrolytické pokovování/
hustota proudu, nad níž nebo pod níž dochází
k jiným, n kdy nežádoucím reakcím)
Krone f
Kronenradkern m
Kroninsignien
Kronleuchter m
Kruste f
Krustenbildung f
kubisch (würferförming)
Kuckucksuhr f
Kugel f
Kugelfläche f
kugelförmig
Kugelgelenk n
Kugelgraphit m
Kugelhammer m
Kugelkappe f
Kugelkette f
Kugellager n
Kugelstichel m
Kugelstrahlen n
Kugelstrahlen n
koruna
trn (klín) korunkového kola
insignie (odznaky) korunní
lustr
krusta, povlak
inkrustace
krychlový, kubický
hodiny kuka ky
koule
kulová plocha
kulovitý
kulový kloub
zrnitý grafit
kladívko oblé
vrchlík kulový
et z kuli kový
kuli kové ložisko
rýtko kulaté
brokování, kuli kování
zpev ování kuli kováním (kuli kování k vyvolání
tlakových nap tí v povrchu, zvýšení tvrdosti nebo
k vyvolání dekorativních efekt )
Kugelzone f
Kühlen n
Kühler m
Kühlkörper m
Kühlnagel m
Kühltrommel f
Kühlturm m
Külasse (Unterteil v. gechl.)
Külette Stein m (Golletseite)
Kulieren n
Kulierenwirkerei f
Kulierstuhl m
Kulturdenkmal n
Kunde f
Kunde m
Kunst f
Kunstausstelung f
Kunsterzeugnis n
Kunstfälchung f
Kunstgegenstand m
Kunstgewerbe n
Kunstgewerbemuseum f
Kunstgewerbeschule f
Kunstgießer m
Kunsthandwerk n
Kunsthandwerk n
pás kulový
chlazení, ochlazování
chladi
vnit ní chladítko
chladící h ebík
chladící buben
chladící v ž
spodek brilantového výbrusu
kaleta
zatahování
zátažné stávkové pletení
zátažný stávek
kulturní památka
nauka
zákazník
um ní
výstava um lecká
výroba um lecká
falsifikát v um ní
edm t um lecký
um lecký pr mysl
muzeum um leckopr myslové
um leckopr myslová škola
um lecký sleva
emeslo um lecké
um lecká emesla
79
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Kunstharz n
Kunstharz(e) n
künstlerischer Schmuck m
künstlich
künstliche Patinieren n
künstliche Patinierrungsmittel n
Kunstsammlung f
Kunstschlosser m
Kunstschmied m
Kunststein m
Kunststoff(e) m
Kunststoffschaum m
Kunst-und Stilgeschichte f
KupferKupfer als Blechdachdeckung f
Kupfer m / Cu
Kupfer(I)-hydroxid n
Kupfer(I)-oxid n
Kupfer(II)-hydroxid n
Kupfer(II)-oxid n
Kupfer, s Wetter und Edelsrost m
Kupferabscheidung f, Verkupfern n
Kupferätzung f
Kupferbronze f
Kupferdraht m
Kupferdruck m
Kupferglanz m
Kupferglimmer (grünes Min.)
Kupfergrün n
kupferhaltig
kupferhaltig, kupfrig
Kupferhütte f, Kupferwerk n
Kupferlegierung f
Kupfernickel n
Kupfer-Nickel-Zink-Legierunk f
Kupferscheibe f
Kupferschmied m
Kupferstecher m
Kupferstecherei f
Kupferstich m
Kupolofen m
Kupolofen m mit Sauerstoff Anreicherung des
Gebläsewindes
Kupolofenboden m
Kupolofenherd m
Kupolofen-Vorherd m
Kuppel f
Kupplung f
Kuprat(I) n, (II) n
Kurbel f
Kurve f
syntetická prysky ice
um lá prysky ice
šperk um lecký
um lý
um lé patinování
prost edky pro um lé patinování
um lecká sbírka
um lecký záme ník
um lecký ková
um lý kámen
um lá hmota
na z um lé hmoty
jiny výtvarné kultury
ný
na pokrývání st ech plechem
(Cuprum - 29)
hydroxid m ný
oxid m ný
hydroxid m natý
oxid m natý
, po así a ušlechtilá patina
ní
leptání m di
bronzový prášek
drát m ný
ditisk
lešt nec, chalkosin
chalkolit zelený (s m dí uran. slíd)
nka
obsahující m , s dí, plný m di
natý, m ný
ná hu
slitina m di
dinikl
alpaka
kotou m ný
dikovec
dirytec
dirytectví
dirytina
kuplovna
kuplovna s proudem vzduchu obohaceným kyslíkem
dno kuplovny
níst j kuplovny
edpecí kuplovny
kupole
spojka, svorka
nan, m natan
klika
zahnutí
L
80
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
La Lanthan
Laboratoriumsgerät n
Labormischer m
Laborofen m
Laborprüfgerät n
Laborthermometer n
Labortrockenofen m
Lack(e) m
Lackarbeit(en) f
Lackfarbstoff(e) m
lackieren
Lackmus m
Lady Chapel
Lager n
Lager n (am Lager)
Lagergusseisen n
Lagermetall n
lagern
Lagerung f
Lagerungsfähigkeit f
Lamellengraphit m
Lampenruß m, Lampenschwarz n
Landschaft f
Landschaftsachat m
Landschaftsmalerei f
langdauernd Schutz m
Lange f
Langhaus n
länglich
Lappen m
Läppen n
lanthan
ná iní laboratorní
laboratorní mísi
laboratorní pícka
laboratorní zkušební p ístroj
laboratorní teplom r
laboratorní sušárna
lak(y)
lakýrnické práce
laková barviva
lakovat
lakmus
kaple Matky boží
ložisko
sklad (na sklad )
antifrik ní litina
ložiskový kov, kompozice
skladovat
skladování, uložení
skladovatelnost
lupínkový grafit
lampová er
krajina
achát krajinový
krajinomalba
dlouhodobá ochrana
louh
chrámová lo
podélný
patka, výstupek
lapování (vzájemné t ení dvou povrch /bez brusných
prost edk nebo s nimi/ provád né pro dosažení
mimo ádn vysoké rozm rové p esnosti nebo
vynikající jakosti povrchu)
Lärche f
Laserstrahlreinigung f
lasiert
Lasur m
lasurblau, Lasurfarbe f
Lasurstein m
Lasurstein(e) m, Lapislazuli m
Laterne f
Latte(n) f
Laubbäume
Laube f
Laubengang m
Laubholz n
Laubsäge f
Laubsägenmaschine f
Lauf (Läufe) m
laufende traditionelle Aufbereitung f
laufende wirtschaftlich – geschäftliche Auswertung
von Zink n
mod ín
išt ní laserem
lasurovaný
lazur - minerál
lazurov modrá, lazurová barva
lazurový kámen
lapis lazuli (modrý)
lucerna (na kopuli)
la
listnaté stromy
loubí
podloubí
evo z listnatých strom
lupenková pila
stroj pro ezávací
chod, b h, kurz
žná tradi ní úprava
žné hospodá ské - obchodní využití zinku
81
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
laufender Hund
žící pes ( ecký meandrový ornament v podob
epadávajících vln)
houn (stavební kámen, svou podélnou stranou ven
ze zdiva)
louh
louhování
louhovitý
zvonit
strom života
životnost sm sí
životopis
živý
ledeburit
že
kožená manžeta
legovat, sm šovat
slitinová n. legovaná ocel
ocel legovaná
legovaná litina
slitina
slitina
slitinový prvek
složka slitiny
legující prvek
legující kov
kov legovací
leník
jíl, hlína
hlin ná forma
hlin né jádro
skriptum
rovné ost ní (kolmý ez do zdi)
bolest
lehce t kavý
lehce rozpustný
lehký kov
kov lehký
klíh, klížit
klihová barva
klihový podklad
ed ný klíh napoušt cí
klihová voda
ln ná látka
ln ný olej
ln ný olej
fermež ln noolejná s terpentinem
plátno
lišta
vodivost
vysokovodivá m
vodivostní s l (s l p idávaná k elektrolytu pro
zvýšení jeho konduktivity)
zá ící vzpomínka
tecí pult
Läufer
Lauge(n) f
Laugen n, Schwachmerzerisation f
laugenhaft, laugig
läuten, klingeln
Lebensbaum m
Lebensdauer f der Sandmischungen
Lebenslauf m
lebhafte
Ledeburit m
Leder n
Ledermanschette f
legieren
legierter Stahl
legierter Stakl m
legiertes Gusseisen n
Legierung f
Legierung f
Legierungsbestandteil m
Legierungsbestandteil m
Legierungselement n
Legierungsmetall n
Legierungsmetall n, Zusatzmetall n
Lehensmann m
Lehm m
Lehmform f
Lehmkern m
Lehrbrief m
Leibung
Leid n
Leichtflügtig
leichtlöslich
Leichtmetall n
Leichtmetall n
Leim(e) m
Leimfarbe(n) f
Leimgrundierung f
Leimtränke f
Leimwasser n
Leinenstoff m
Leinöl n
Leinöl n
Leinölfirnis mit dem Terpentin n
Leinwand (Wände) f
Leiste(n) f
Leitfähigkeit f
Leitfähigkeitskupfer n
Leitsalz m
lenchtende Erinnerung
Lesepult n
82
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Letternmetall n
Lettner
lite ina
letner (d lící st na mezi chórem /pro kleriky/ a
st ední lodí /pro laiky/)
poslední
poslední nát r
svícen (korunový svícen)
rameno svícnu
lustr s ženskou postavou
lithium
dodací podmínky
poskytovat, dodávat
lití naležato
stálost na sv tle (schopnost barevného povrchu
odolávat dlouhodobému vlivu sv tla /bez p sobení
atmosférických initel /)
letzt
letzter Auftrag m
Leuchter m (Kronleuchter m)
Leuchterarm m
Leuchterweibchen
Li Lithium
Lieferbedingungen f
liefern
liegender Guss m
Lichtechteit f
Lichter, Glanzpunkt(e) m
Lichtgaden, Obergaden
Lichtkrone f
Lichtmikroskopie f
Lichtquelle(n) f
Lichtstrahlenbündel n
Linde f
Lindenholz n
lindern
linksgängises Gewinde
Linolschnitt n
Linse f
Linsenförmig
Liquiduslinie f
Lithiumaluminiumhydrid n
Liturgie f (liturgisch)
liturgisch Farben f
liturgische Geräte n
Litze f
locker
Löffelnadel f
lohgares Leder
Lohstein m
vrcholové sv tlo
horní okenní st na
víceramenný lustr
sv telná mikroskopie
zdroj sv tla
svazek sv telných paprsk
lípa
lipové d evo
zmírnit
levý závit
lino ezba, linoryt
ka
kovitý
likvidus
hydrid hlinito-lithný
liturgie (liturgický)
liturgické barvy
ná iní liturgické (kostelní)
provazec (u konopného lana)
volný
jazý ková jehla
íselná use
íslová cihla (lehká, má dutiny z imísené
koželužské t ísloviny /na klenby/)
díra, otvor
pr bojník, d rova
rovat, d lat pr vlek
rování, prorážení otvor
bodová koroze (místní koroze, jejíž d sledkem jsou
dutiny v kovu po ínající na povrchu)
potenciál bodové koroze (nejnižší hodnota korozního
potenciálu, p i níž je v daném korozním prost edí
možná iniciace bodové koroze na pasivním povrchu)
stroj pro ezávací
ložiskový kámen (hodinový)
rování, perforace
místní koroze
podélný
nec vav ínový
Loch n
Locheisen n
lochen
Lochen n
Lochkorrosion f (punktformige K.)
Lochkorrosionspotential n
Lochrektifikationsmaschine f
Lochstein m (Uhr-)
Lochung f
Lokalkorrosion f
longitudinal
Lorbeerkranz m
83
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Lorgnettenkette f
lösbare freiätzende Salze n
Lose Schülpe f
Lösemittel n
lösen
lösen sich
Losklopfen n des Modelles
löslich
löslich in Öl
Löslichkeit f
Löslichkeit im festen Zustand
Löslichkeit im flüssigen Zustand
Losschlagen n des Modelles
Lösung(en) f
Lösung, ausgeschleppte- f
Lösung, eingeschleppte f
Lösung, elektrolytische f
Lösungen auf beseitig rostige Oberfläche f
Lösungsmittel n
Lösungsmittelreinigung f
et z lor onový
rozpustné leptané soli
nárost
rozpoušt dlo
rozpoušt t, edit
uvolnit se, povolit
uvol ování modelu
rozpustný
rozpustný v oleji
rozpustnost
rozpustnost v tuhém stavu
rozpustnost v tekutém stavu
uvol ování modelu
roztok(y)
výnos
vnos
elektrolytický roztok
roztok na odstran ní rezatého povrchu
rozpoušt dlo
odmaš ování rozpoušt dly ( išt ní organickými
rozpoušt dly)
pájka, olovnice
spájitelný
pájet
schopný letování
spájená plocha
spára
svorka ke spájení
uhel ke spájení
pájedlo
pájecí lampa
pájecí ho ák
pájecí dmuchavka
ty inka pájky
letovaná místa
letovací voda, klempí . leštící voda
pájecí klešt
cínová n. m kká pájka bez mezery
pájka cínová
lev
lutecion
mezera, trhlina
vzduch, ovzduší
bublina
vzduchot sný
vlhkost vzduchu
vzdušný
pr duch, výfuk
kyselina dusi ná získaná ze vzduchu
vzduchové brousící techniky
píchání pr duch
míchání vzduchem (vyvolání pohybu a míchání
roztoku prohán ním vzduchu)
plíce
Lot n
lötbar
löten
lötfähig
Lotfläche f
Lötfuge f
Lötklammer f
Lötkohle f
Lötkolben m
Lötlampe f
Lötpistole f
Lötrohr n
Lötstab m
Lötstelle(n) f
Lötwasser n
Lötzange f
Lötzinn n
Lötzinn n
Löwe m
Lu Lutetium
Lücke(n) f
Luft f
Luftblase f
luftdicht
Luftfeuchtigkeit f
luftförmig
Luftkanal m
Luftsalpersäure f
Luftschlifftechniken f
Luftstechen n
Luftumwälzung f
Lungen f
84
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Lunker m
Lunkerneigung f
Lupe f (Vergrösserungsglas n)
Lupenhalter m
Lüster m (Perlglanz m)
Luteolin n; Waugelb n
Lux n,Lumen n pro Quadratmeter
Lw Lawrencium
staženina
sklo ke vzniku staženin
lupa
stojan na lupu
lustr (perlový lesk)
rýtová, rezedová žlu
lux, jednotka intenzity sv tla
lawrencium
M
Mäander m
Madonnafigur f
mager
magerer Formsand m
Magerungsmittel n
Magnesitsand m
Magnesiumdruckguss m
Magnesiumkokillenguss m
Magnesiumlegierung f
Magnetabscheider m
Magnetmodellplatte f
Mahagoni n
mahlen
Mahlgrad m
Mailänder Armband n
Makrogefüge n
Makrostreufähigkeit f
druh k ížového ornamentu na fasád
madona
hubený
hubený písek
ost ivo
magnesitový písek
lití ho íku pod tlakem
lití ho íku do kovových forem
ho íková slitina
magnetický odlu ova železa
magnetická modelová deska
mahagon
mlíti
stupe mletí
náramek z etízkového pletiva
makrostruktura
makrohloubková ú innost (schopnost elektrolytu
vytvá et povlak s co nejrovnom rn jší tlouš kou na
pokovovaném p edm tu v etn prohlubní)
Makrostruktur f
Malachit m
malen
Maler m
Malerin(nen) f
Malvenfarbe f
Mandorla
Manganbraun n
Manganbronze f
Mangankupfer n
Manganmessing n
Manganstahl m
Mangel (an) m
Männerseite f
Mannloch n
Manschettenknopf m
Mantelmauer f
manual
manuelle Vorbereitung f
Marineblau n
Marionette f
Markenbehälter m
Marketerie(n) f
Marmor m
makrostruktura
malachit zelený (zás. uhli itan m di)
malovat
malí
malí ka
slezová barva
mandorla (svatozá ve tvaru mandle)
manganová hn
bronz manganový
manganová m
mosaz manganová
ocel manganová
nedostatek
jižní, mužská ást kostela
branka (vedle hradní brány)
manžetový knoflík
ze pláš ová
ru ní
ru ní p íprava
námo nická mod
loutka
razidlo na kov
vykládání intarsie
mramor
85
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Marmorierung f
Marmormehl n
Martensit m
Martersäule f
Maserung(en) f
Maschenbildungsapparat m
Maschenreihe f
Maschinenarbeit f
Maschinenformerei f
Maschinezur Urenhestellung f
Maskaron
Maskenform f
Maskenformmaschine f
Maskenformstoff m
Maskenguss m
Maskenkern m
Masken-Kernblasmaschine f
Maskenkleber m
Maß n
Maß n , Ausmaß
Massel f
Massel f
Masselbrecher m
Masselgiessmaschine f
Massenartikelgalvanisierung f
massiv
Maßwerk n
Maßwerkfenster n
Maßzunahme bei der anodischen Oxidation f
mramorování
mramorová mou ka
martensit
boží muka
žilkování
ístroj na tvo ení o ek
ádek o ek
práce na strojích
strojní formování
stroj hodiná ský
maska jako dekor
sko epinová forma
stroj na výrobu sko epinových forem
sko epinová sm s
lití do sko epinových forem
sko epinové jádro
stroj na foukání sko epinových jader
lepící stroj na sko epiny
míra
rozm r
uzav ený nálitek
ingot
lama housek
stroj na odlévání housek
hromadné elektrolytické pokovování
masivní
kružba
okno kružbové
nár st /anodicky oxidovaného povrchu/nár st
rozm
o jednu t etinu tlouš ky povlaku na každém
povrchu, b hem anodické oxidace hliníku, zp sobený
zm nou objemu vyvolanou p em nou hliníku na oxid
hlinitý)
Mastix m
Masut n
Materialabtrag m
Matrize(n) f
matt
Mattfinish n
mastik, tmel
mazut
ubývání materiálu
matrice, raznice
matný
matná povrchová úprava (rovnom rná povrchová
úprava s jemnou texturou povrchu a tém bez
zrcadlové odrazivosti)
Mattgold n
Mattveredlung f
Maturadiamant m
Maueranker m
Mauerwerk n
Mäzen m
Medaille f
Medaillennrand
Medaillon n (Bildkapsel, Rundbildchen)
Meer busen f
Meerwasserkorrosion f
zlato matné
matná povrchová úprava
lešt ní, hlazení
íž, hák ke zpevn ní zdiva
zdivo
mecenáš
medaile
okraj medaile
medailon (pouzdro na obrázek)
mo ský záliv
mo ská koroze (koroze, p i níž je mo ská voda hlavní
složkou korozního prost edí)
vícenásobná destilace
Mehrfachdestillation f
86
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Mehrfachverteiler m
Mehrkomponentensystem(e) n
Mehrschichtenüberzug m
Mehrstufig
Mehrwertsteuer f
Mehrzweckleuchte f
mechanisch aufgetragener Überzug f
kolikanásobný rozd lova
vícesložkový systém
vícevrstvý povlak
vícestup ový
da z p idané hodnoty
víceú elové svítidlo
mechanické nanášení povlaku (vytvá ení kovového
povlaku natla ením ástic kovového prášku na
vhodn upravené kovové podklady v rotujícím bubnu
pomocí vtla ovacího prost edku /nap . sklen ných
kuli ek/ ve vhodném chemickém prost edí; p ítom se
nepoužije elektrický proud ani teplo)
mechanische Altsandregenerierung f
mechanische Beschädigung f
mechanische Eigenschaften f pl
mechanische Eigenschaften f pl
mechanische Prüfungen f pl
mechanische Regenerierungsanlage f
mechanisiert
Meißel m
Meißelbohrer m
Meisterprüfung f
Meisterzeichen n
Melaminharz n
Melasse f
Menge f
Mennige f, Bleimennige f
merliertes Gusseisen n
Messe f
messen
Messer n
Messerklinge f
Messerschmied m
Messerschnittkorrosion f
mechanická regenerace vratného písku
mechanické poškození
mechanické vlastnosti
mechanické vlastnosti
mechanické zkoušky
za ízení na mechanickou regeneraci
mechanizovaný
dláto, seká ek
vrtací dláto
mistrovská zkouška
mistrovská zna ka
prysky ice melaminová
melasa
množství
su ík, su ík olovnatý
maková litina
mše svatá, bohoslužba
it
ž
epel nože
noží
nožová koroze (koroze, jejímž projevem je úzká
št rbina na rozhraní základní materiál / p ídavný
materiál svarového nebo natvrdo pájeného spoje nebo
v jeho blízkosti)
Messerwaren m
Meßgerät n
Messing n
Messingabscheidung f, Vermessingen n
Messingdruckguss m
Messingkokillenguss m
Messingpilver n, Pulvermessing n
Messkännchen n (relig.)
Messkelch m
Messprobe f
Messung f
Messwerkzeug n
Messzylinder m
metalische Rohstoffe
Metall n
Metall n
noží ské zboží
ící p ístroj
mosaz
mosazení, pomosazení
odlévání mosazi pod tlakem
lití mosazi do kovových forem
mosaz prášková
konvi ka mešní (kostelní)
kalich mešní
ený vzorek
ení
nástroj m ící
rný válec
kovové suroviny
kov
kov
87
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Metall, edles- n
Metall, unedles- n
Metallabscheidung mit moduliertem Strom f, m
ušlechtilý kov
neušlechtilý kov
pokovování modulovaným proudem (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se katodová
hustota proudu periodicky m ní)
Metallabscheidung, autokatalytische- f
Metallabscheidung, galvanische- f
Metallabscheidung, Hochglanz- f
Metallabscheidung, chemische- f
Metallabscheidung, nicht-autokatalytische f
autokatalytické pokovování (bezproudové)
elektrolytické pokovování
lesklé elektrolytické pokovování
chemické pokovování
neautokatalytické pokovování (vylu ování kovového
povlaku ízenou chemickou reakcí nekatalyzovanou
vylou eným kovem nebo slitinou)
Metallabscheidung, stromlose- f
autokatalytické pokovování (bezproudové
pokovování)
pulsní pokovování
vylu ovací rozmezí (rozmezí hustot proudu, v mž
lze získat vyhovující povlak)
náramek kovový
obráb ní kov , kovoobráb ní
drát kovový
kovy a slitiny
plocha, povrch kovu
kovová folie
kovová forma
struktura kovu
tkanivo kovové
kovový lesk
lití neželezných kov
hydrid kovu
kovový
kovové povrchové povlaky na železo
kovový vm stek
metalizace (nanesení kovového povlaku na povrch
nekovového materiálu)
kovové jádro
nauka o kovech
metalurgie
kovový model
metalografie
plastika kovová
vzorek kovu
ut sn ní solemi niklu (postup ut ování používající
roztok soli niklu, nej ast ji octanu nikelnatého)
vrstva kovu
kovotepec
kovotepectví
žárové st íkání kovu (nanášení kovu žárovým
st íkáním)
struktura kovu
tepání kovu
metalurgická kuplovna
rozd lovací pom r
íselník kovový
kovový rám
Metallabscheidung, unterbrochene- f
Metallabscheidungsbereich m
Metallarmband n
Metallbearbeitung f
Metalldraht m
Metalle n pl und Legierungen f pl
Metallfläche f
Metallfolie f
Metallform f
Metallgefüse n
Metallgewebe n
Metallglanz m
Metallguss m
Metallhydrid n
metallisch
metallisch oberflächig Überzuges auf Eisen
metallischer Einschluss m
Metallisieren n
Metallkern m
Metallkunde f
Metallkunde f
Metallmodell n
Metallographie f
Metallplastik f
Metallprobe f
Metallsalzverdichtung f
Metallschicht f
Metallschläger m
Metallschlägerei
Metallspritzen n
Metallstruktur f
Metalltreib
metallurgischer Kupolofen m
Metallverteilung f
Metallzifferblatt n
Metalrahmen m
88
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Metaphosphorsäure f
Methode f
Methoden für die Vorbereitung
Methoden füre die Kupfermetall gewinnung f
Methyl n
Methylazetat n
Methylbenzol n
Methylzellulose f (MC) metylceluloza
Mg Magnesium
mikrobiologische Korrosion f
kyselina hydrofosfore ná
metoda, postup
metody p íprav železných povrch
metody výroby m ných kov
metyl
metylacetát
toluol, toluen
metylceluloza
ho ík
mikrobiální koroze (koroze spojená s ú inky
mikroorganizm , které jsou p ítomny v korozním
systému)
Mikrogefüge n
mikroporiger Chromüberzug m
Mikroporosität f
mikrorissiger Chromüberzug f
mikrostruktura
mikroporézní chromový povlak
mikropórovitost
mikrotrhlinkový chromový povlak (elektrolyticky
vylou ený povlak chromu se zám rn vytvo enými
mikrotrhlinkami)
Mikroskop n
Mikroskopie mit polarisiertem Licht n
Mikrostreufähigkeit f
mikroskop
mikroskopie polarisovaným sv tlem
mikrohloubková ú innost (schopnost pokovovacího
elektrolytu vylu ovat za vymezených podmínek kov
v pórech atrhlinkách)
Mikrostruktur f
Milchglas n
Millegriffzarge f
Miniaturemailmalerei f
Mischbarkeit f
Mischen n
Mischer m
Mischerpfanne f
Mischkollergang m
Mischkontrolle f
mikrostruktura
sklo opálové (mlé né)
obruba zrnkovaná
miniaturní smaltovaná drobnomalba
sm sitelnost
mísení
mísi
sm šovací pánev
kolový mísi
smíšené ízení (omezení korozní rychlosti sou asným
sobením dvou nebo více ídících initel )
prost edek
statický pr
r
st edov k
polomastný písek
st edofrekven ní induk ní pec
st edofrekven ní elektrická induk ní pec kelímková
velikost st edního zrna
bipolární elektroda (vodi pono ený do elektrolytu
mezi anodu a katodu, ale nepropojený se zdrojem
proudu)
Mittel n
Mittel, statistisches
Mittelalter n
mittelfetter Formsand m
Mittelfrequenz-Induktionssofen m
Mittelfrequenz-Induktionstiegelofen m
Mittelkorngrö e f
Mittelleiter m
mittels
Mittelschiff n
Mn Mangan
Mo Molybdän
Möbel n
Modelierzimmer n
Modell n
Modell n
Modellbauer m
modellieren
pomocí
st ední lo
mangan
molybden
moboliá , nábytek
modelovna
model
model
modelá
modelovat, formovat
89
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Modellierung f
Modellierwachs n
Modellkorrosionsversuch m
modelování
vosk modelovací
modelová korozní zkouška (zkouška za
napodobených provozních podmínek)
modelová deska
modelová sm s
moderní lemování zinkovým plechem
nit modifikaci
kovaná litina
pokovování modulovaným proudem
makový olej
achát stromkový
molekulární pletivo
molekulární destilace
moletovat (válcovat drobné pásové ozdoby)
ocel molybdenová
sí ní kámen
mnich
metylchlorid
monstrance
montáž
provád t montáž
hmoždí
malta
zdivo na maltu
mozaiková struktura
mešita
achát muškový (dendritický)
únava
únava litiny
výbrus mírn
kovitý
klenba necková
katedrála, hlavní m stský kostel
bronz mincovní
mince
razi mincí
zlato mincovní
numismatika
st íbro mincové
st íbro mincovní
mincovna
múzy ( ecké bohyn ochra ující v dy a um ní =
dev t múz)
editel muzea
mušle
lasturový vzor
mušlový ornament (n mecké rokoko)
mušlový ornament (rokaj)
vzorek
vzor, vzorek
odvaha
bohorodi ka
mate ské znaménko
mendelevium
Modellplatte f
Modellsand m
moderens Einsäumen mit Zinkblech n
Modifikation ändern
modifiziertes Gusseisen n
modullierter Strom m
Mohnöl n
Mokkastein m (Baumachat m)
Molekulargeflecht n
Molekulerdestillation f
molettieren
Molybdänstahl m
Monatstein m
Mönch m
Monochlormethan n
Monstranz f
Montage f
montieren
Mörser m
Mörtel m
Mörtelmauerwerk n
Mosaikstruktur f
Moschee f
Mückenstein m
Müdigkeit f
Müdigkeit vom Gußeisen n
Mugeliger Schliff m (s. Cabachon)
Muldengewölbe n
Münster
Münzbronze f
Münze f
Münzer m
Münzgold n
Münzkunde f (Numismatik)
Münzsilber n
Münzsilber n
Münzstätte f
Musen f
Museumsdirektor m
Muschel f
Muschelschalen –Ornament n
Muschelwerk n
Muschelwerk n
Muster n
Muster n
Mut m
Mutter Gottes f
Muttermahl n
Mv Mendelevium
90
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Myrthenkranz m
nec myrtový
N
N Stickstoff
Na Natrium
Nadel f
Nadelbäme
Nadelholz n
Nadelsicherung f
Nadelstichpore f
Nadelstruktur f
Nagel m
Nagelkerbe m (b. Uhrgehäuse n)
Nagelkopf m
nahtlos
nachahmen
Nachahmung(en) f
Nachbarraum m
Nachbehandlung f
nachbilden
Nachbildung f
nachdunkeln
nachmachen
Nachpolieren n
dusík
sodík
jehlice, jehla, špendlík
jehli naté stromy
evo z jehli natých strom
pojistka jehlice
bodlina
jehlicovitá struktura
ebík
zá ez (pro nehet k otvírání pouzdra)
ebíkové hlavi ky (románs. ornam.)
bezešvý
napodobit, pad lat
napodobenina, imitace
vedlejší, sousední místnost
následná, dodate ná úprava
napodobit, reprodukovat
napodobenina, replika
ztmavit
napodobit, pad lat, okopírovat
dodate né zalešt ní (lehké kone né lešt ní m kkým
kotou em)
brousit na isto, p ebrousit
nevýhoda
íselník no ních hodin
ut ování anodických oxidových povlak (úprava
povlak po anodické oxidaci kdy se absorpcí,
chemickou raeakcí nebo jiným mechanismem zvyšuje
odolnost anodického oxidového povlaku proti
zne iš ování a korozi, stálost barev, nebo jsou
dosaženy jiné požadované vlastnosti)
nachschleifen
Nachteil m
Nachtuhrzifferblatt n
Nachverdichten n
nachweisen
Naphta f
Narbe f
Narbe f
Naß n, nässen
Nassguss (feuchter Sand in grüner Giessform)
Nassguss m
Nassgussform f
Nassputzeinrichtung f
Nassputzen n
Nassregenerierung f
Nassregenerierungsanlage f
Naßstrahlen n
dokázat
nafta
zálup
jizva, d lek
mokro, kropit
lití do vlhkého písku
lití nasyrovo
syrová forma
vodní tryska
išt ní vodou
regenerace vratného písku za mokra
za ízení na mokrou regeneraci
tryskání za mokra (tryskání kapalným nebo
kašovitým médiem obsahujícím abrazivo používané
k išt ní citlivých díl s p esnými rozm rovými
tolerancemi a ke zlepšení únavové pevnosti tvrzených
díl )
sodík (Natrium - 11)
hydroxid sodný
oxid sodný
Natrium m / Na
Natriumhydroxid n
Natriumoxid n
91
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Natriumstannat n
Natriumwasserglas n
Natronlauge f
Naturanlage f
Naturbernstein m
Naturfarbe(n) f
Naturform f
Naturharz n
Natürliches Siena f
Natursand m
Naturstein(e) m
Navette (Schliffchenschliff m)
Nb Niob
Nd Neodym
Ne Neon
Neapelgelb n
Nebenapside f
nebenlinander
Nebenstücke n
Neidkopf m
cini itan sodný
vodní sklo sodné
louh sodný
irozené nadání
jantar p irozený
írodní barva(y)
irodní forma
írodní prysky ice
siena p írodní
írodní písek
írodní kámen
výbrus lodi kový (naveta)
niob
neodym
neon
neapolská žlu
vedlejší apsida
vedle sebe
vedlejší prvky (v erbu – znaky ú adu)
ochranná hlava (románské um ní, funkce odvrácení
zla)
ebí kový olej
nefrit (pazourek, zelený)
hnízdo
sí
klenba sí ová
smá edlo, smá ecí prost edek (látka snižující
povrchové nap tí kapaliny, ímž zp sobuje její snazší
rozprost ení na povrchu pevné látky)
Nelkenöl n
Nephrit (Nierenstein, Grünstein m)
Nest m
Netz n
Netzgewölbe n
Netzmittel n
Neusand m
Neuseeländischer Jade
Neuseeländischer Nephrit
Neuschliff m
Neusilber n
Neusilber n, Alpaka n, Packfong n
Neutralisieren n
nový písek
jadeit novozélandský
nefrit novozélandský
ebroušení
nové st íbro, alpaka
st íbro nové, pakfong
dekapování (odstran ní málo p ilnavých povlak
z povrchu hliníku /nap . ponorem do kyseliny dusi né
po alkalickém mo ení)
Ni Nickel
Nickel n / Ni
Nickel(II)-hydroxid n
Nickel(II)-oxid n, Nickelmonoxid n
Nickel(III)-oxid n, Dinickeltrioxid n
Nickel(III)-oxidhydrat n
Nickel(IV)-oxid n, Nickeldioxid n
Nickel, eklektrolytisches n
Nickel, gesintertes n
Nickel, gesintertes n
Nickelabscheidung f
Nickelbronze f
Nickeldioxidhydrat n
Nickellegierung f
Nickelmessing n
Nickelstahl m
nikl
nikl (Niccolum - 28)
hydroxid nikelnatý
oxid nikelnatý
oxid niklitý
oxid niklitý, hydratovaný
oxid nikli itý
nikl elektrolytický
nikl sintrovaný
nikl spékaný
niklování
bronz niklový
oxid nikli itý, hydratovaný
slitina niklu
mosaz niklová
ocel niklová
92
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Nieckelkupfer n
Niederdruck-Kokilenguss m
Niederdruck-Kokillengiessmaschine f
Niederdrucktisch(e) m
Niederfrequenz-Induktionsofen m
Niederfrequenz-Induktionstiegelofen m
Niedermolekular
Niederschlag m
Niedkopf m
niedrig, flach
niedriglegierter Stahl m
niedrigschmelzendes Metall n
Niet m
Niete(n) f nieten
Niethammer m
Nietkluppe f
Nietkopf m
Nietmaschine f
Nietnagel m
Nietpunze f
Nietschaft m
nicht brenbar ; unbrenbar
nicht leitend
nicht tief, flach
nicht umkehrbar
nichtausgelaufener Guss m
nicht-autokatalytische Metallabsheidung f
Nichteisenmetall n
Nichteisenmetall n, nichteisernes Metall n
Nichteisen-Metallguss m
Nichtleiter m
nichtmetallische Einschlüsse m pl
nichtrostender Stahl m
nirgentwo
Nische(n) f
Niveau n
No Nobelium
Nonnenchor
Noppe f
Np Neptunium
NSS-Test m, /Neutral Salt Spray test/
niklo m ná slitina
lití do kovových forem pod nízkým tlakem
stroj na lití do kovových forem pod nízkým tlakem
st l s odsáváním
nízkofrekven ní induk ní pec (s jádrem)
nízkofrekven ní elektrická induk ní pec kelímková
nízkomolekulární
sraženina
ochranná hlava (archit. plastika)
nízký
ocel nízkolegovaná
kov s nízkou teplotou tání
nýt
nýt, nýtovat
kladivo nýtovací
nýtovací sv rka
hlava nýtu
nýtova ka
nýtek
akan nýtovací
ík nýtu
neho lavý
nevodivý
lký
nevratný, jednostranný
nezab hnutí, nedolití
neautokatalytické pokovování
kov neželezný
kov neželezný
lití neželezných kov
nevodi
nekovové vm stky
ocel nerezav jící
nikde
výklenek, nika
hladina
nobelium
tribuna jeptišek (zpravidla v záp. ásti)
uzlík
neptunium
zkouška solnou mlhou; zkouška NSS (zrychlená
korozní zkouška v mlze roztoku, který obsahuje 5%
/hmot./ chloridu sodného)
Nufallgeschehen n
Nullzirkel m
Nummeriermaschine f
Nummerierslägel m
Nuntius m
Nußbaum m
Nußöl n
Nut f
nutzbare Schachthöhe f des Kupolofen
nehodovost
nulátko
stroj íslovací
íslova ka
nuncius (velvyslanec Vatikánu)
ech
echový olej
drážka, rýha
užite ná výška šachty
93
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Nutzungsdauer f
provozní životnost (s ohledem na korozi) - doba, po
kterou korozní systém spl uje požadavky na
provozuschopnost)
O
O Sauerstoff
Obelisk m
Oberarmreit
Oberfläche(n) f
oberflächenaktive Substanz f
kyslík
obelisk
náramek indický, bangle
povrch
povrchov aktivní inidlo /tenzid (látka, která i ve
velmi malých koncentracích výrazn ovliv uje
povrchové nap tí, nebo nap tí na rozhraní fází)
Oberflächenbehandlung f
povrchová úprava (úprava m nící vlastnosti povrchu)
Oberflächenfehler m
Oberflächengualität f
Oberflächenspannung f
oberflächige Aufbereiten (Zubereiten) (als) Schutz
vor der gesamten Korrosion von Bronze f
oberflächlich getrocknete Form f
oberflächlich getrockneter Sand m
Oberkasten m
Objekt n
obligatorisch
Ocker m
Ofen m
Ofen m pl / Hilfsausrüstung f
Ofeneinsatz m
Ofengang m
Ofenmantel m
Ofenschacht m
offene Porosität (in einen Überzug) f
vada povrchu
kvalita povrchu
povrchové nap tí
povrchové úpravy jako ochrana p ed korozí bronzu
isušená forma
formovací sm s na p isušení
horní polovina formovacího rámu
edm t
povinný
okr
pec
pece / pomocná za ízení
vsázka do pece
chod pece
pláš pece
šachta pece
otev ená pórovitost (/v povlaku/ nespojitosti
pronikající až k p edchozímu povlaku nebo
k podkladu) /praskliny, mikroskopické dirky, korozní
lky, rýhy nebo jiné otvory v povrchu povlaku, které
odkrývají mezivrstvu nebo podklad/
offener Lunker m
offener Speiser m
Öffnung f
Ohrgehänge n
Ohrklips m (-klemme)
Ohrläppchen n
Ohrmunschel f
Ohrmuschelstil
povrchová staženina
otev ený nálitek
echradlo
náušnice
sklapka (spona) ušní
ušní lal ek
boltec
boltcová ornamentika (nizozemský a n mecký
manýrismus)
náušnice
náušnice
šperk do uší
áse k náušnici
volské oko /kruhové nebo oválné okno (barokní
architektura)
olejový film, vrstva oleje
olejomalba
Ohrring m
Ohrringspitze f
Ohrschmuck m
Ohrtropfen
Ochsenauge n
Ölfilm m
Ölgemälde n
94
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Olivingranat m
Olivinsand m
Öllasur(en) m
Ölmalerei f
Ölsandgemisch n
Ölsandkern m
Ölskizze(n) f
Öltempera f
Ölvergoldung f
Onyx (Bandachat m)
Opaleszenz f
Opferanode (zu vermeiden)
granát zelený
olivínový písek
lazura olejová
olejomalba
olejová sm s
olejové jádro
olejová skica
olejová tempera
olejové zlatící mo idlo
onyx (achát s vrstvami ernými a bílými)
opalizování (irisování)
ob tovaná anoda (kovová složka používaná jako
anoda pro katodickou ochranu ob tovanou
elektrodou)
Opferkasten m
opfern
Oppal m
Optisches Glas n
Orangenschaleneffekt m
sk ob tní
ob tovat
opál – drahý kámen
sklo optické
pomeran ová k ra (povrchová úprava p ipomínající
strukturou pomeran ovou k ru)
prosebník (v dlouhém od vu, se zdvižema rukama
jako zt lesn ní modlitby)
orcinol (chemický orcin, dihydroxytoluen)
eholník
odznaky ádové
et z ádový
íž ádový
ehole
ádová hv zda
uspo ádat, se adit
organické pojivo
ústrojí, organismus
organobetonitová sm s
organokovová slou enina
varhany
varhanní prospekt (pohledová elní strana
architektury nástroje)
orientální
orientace (osa chrámu západ-východ)
oranž orleánová
antropomorfní ornament (motivy z lidské postavy,
/hlavice s figurami)
ornamentika
ornát nebo kasula
lišejník barví ský, orsela
místo
místní, lokální koroze (koroze soust ed ná p edevším
na jednotlivých odd lených místech kovového
povrchu, který je vystaven koroznímu prost edí)
osmium
ouško, kroužek
jantar polský
kysli ník, oxid
Orans, Orant
Orcein n
Ordensbruder m
Ordensinsignien
Ordenskette f
Ordenskreuz n
Ordensregel f
Ordensstern m
ordnen
organischer Binder m
Organismus m
Organobetonit
Organometallverbindung f
Orgel f
Orgelprospekt m
orientalisch
Orientierung
Orleanorange n
Ornament aus der menslichen Formen f
Ornamentik f
Ornat m
Orsielle f
Ort m
örtliche Korrosion f
Os Osmium
Öse f
Ostbernstein m
Oxid n
95
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Oxidation f
oxidace (proces, p i kterém reagující složka ztrácí
jeden nebo více elektron )
anodická oxidace
oxida ní inidlo (látka, která zp sobuje oxidaci
íjmem elektron )
oxida ní stupe
kysli níkový vm stek
st íbro oxidované
anodický oxidový povlak
ut ování anodických oxidových povlak
oxidová bu ka (nejmenší jednotka amorfního
anodického oxidového povlaku se st edov
umíst ným pórem, který prochází k bariérové vrstv
ilehlé k povrchu hliníku; st ny bu ky jsou
z dostate
hutného oxidu)
Oxidation, anodische- f
Oxidationsmittel n
Oxidationsstufe f
Oxideinschluss m
Oxidiertes Silber n (Altsilber.)
Oxidüberzug, anodischer- m
Oxidüberzug, anodischer-, Verdichten vonOxidzelle f
P
P Phosphor
Pa Protaktinium
Palette f
Palisade f
Palmette
Paneel(e) n
Panzer m
Panzerscheibe f
Pappe f
Pappel f
Papst m
päpstlich
päpstlicher Orden m
Paradies
Paradiesflüsse m
Parallelschraubstock m
Partikel f
Paß m
Passion f
Passionskreuz n
Passionssäule, Martersäule f
Passionswerkzeuge n
fosfor
protaktinium
paleta
palisáda (obranná hradba z
)
palmeta (ornament z jí ovitých palmových list )
panel
brn ní
pancé ové sklo
lepenka
topol
papež
papežský
papežský ád
rajský dv r
rajské eky
sv rák p ímob žný
ástice, áste ka
lalok (díl gotické kružby)
velikono ní pašije (o utrpení Krista)
íž pašiový
pašiový sloup
nástroje Kristova utrpení (pašiové nástroje – eby,
tky, bi , trnová koruna…)
pašiový cyklus (k ížová cesta, 14 zastavení p íb hu
uk ižování)
pasivátor (chemická látka zp sobující pasivaci)
pasivní stav, pasivita (stav kovu vzniklý pasivací)
pasivace (vyvolání pasivity kovového povrchu nebo
elektrolyticky vylou eného kovového povlaku)
pasivace (snížení korozní rychlosti pasiva ní vrstvou)
Passionszyklus m
Passivator
passiver Zustand m
Passivieren n
Passivierung f
Passivierungspotential n
pasiva ní potenciál (korozní potenciál p i n mž
hodnota korozního proudu dosahuje vrcholu a nad
nímž je oblast potenciál , v níž je kov v pasivním
stavu)
96
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Passivierungsschicht f
pasiva ní vrstva (slabá, p ilnavá ochranná vrstva
vytvo ená na povrchu kovu b hem reakce kovu s
prost edím)
Passivierungsstrom m
pasiva ní proud (korozní proud p i pasiva ním
potenciálu)
pasivní stav, pasivita (stav kovu, p i n mž je jeho
reakce v daném prost edí zpomalena; pasivita souvisí
s p edpokladem ušlechtilejšího potenciálu než je jeho
obvyklý potenciál)
Passivität m
Passivschicht f
Paste(n) f
Paternoster-Trockenofen m
pausen
Pauspapier(e) n
Pavillon m
Pb Blei
Pd Palladium
Pelikan
pasiva ní vrstva
pasta
paternosterová sušárna
kopírovat, prokreslovat
pauzovací papír
pavilon (vršek broušeného kamenu)
olovo
palladium
pelikán (krmí mlá ata masem ze své hrudi - symbol
ob tavé lásky)
chod hodin kyvadlový
kyvadlový mísi
ty kyvadlová
kupole na pendativech
kupole na pendativech
pergamen
kyselina chloristá
peritektická p em na
perla
hedvábí k navlékání perel
vysázený perlami
návlek perel
drát kuli kový, perlovec
náhrdelník perlový
obchod s perlami
tmel na perly
míra na perly
šperk perlový
ra perel (perlový náhrdelník)
sítko na perly
perli ka
perlit
perlitický
tvárná litina perlitická
perle
pouzdro hodinové perle ové
íselník perle ový
akan zrnkovací
petrolej
pe , pe etítko
hubi ka pánve
vidlice na ru ní pánev
z na pánev
farnost
páv (nesmrtelný) symb. vzk íšení t la
Pendelhemmung
Pendelmischer m
Pendelstange f
Pendentifkuppel f
Pendetifkuppel f
Pergament(e) n
Perchlorsäure f, Tetroxochlor(VII)-säure f
peritektische Umwandlung f
Perle f
Perlen (aufreih) seide f
Perlen besetzt (gefasst m. P.)
Perlenaufreihen m
Perlendraht m
Perlenhalsschurn
Perlenhandel m
Perlenkitt m
Perlenmass n
Perlenschmuck m
Perlenschnur f
Perlensieb n
Perlchen n
Perlit m
perlitisch
perlitisches Gusseisen n mit Kugelgraphit m
Perlmutter f
Perlmutteruhrgehause n
Perlmutterzifferblatt n
Perlpunze f
Petroleum n, Petrol n
Petschaft f
Pfannenausguss m
Pfannenausguss m
Pfannenwagen m
Pfarrsprengel m
Pfau
97
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Pfeiler m
Pflanzenfarbstoff(e) m
Pflanzenöl(e) n
Pflaster n
Pforte f
Pfoster m
Phase f
Phasengrenze f
Phenol-Formaldehydharz n
Phönix
pilí
rostlinné barvivo
rostlinný olej
dlažba
brána
ve ej, sloup nej ast ji d ev ný
fáze
fázové rozhraní
fenolformaldehydová prysky íce
Fénix (sho í a znovu povstává z popela) symbol
Kristovy smrti a vzk íšení
um ní fénické
fosfátování (vytvá ení vrstvy nerozpustných
fosfore nan na povrchu kovu, p i použití inidla
obsahujícího kyselinu fosfore nou anebo
fosfore nany)
phönizische Kunst f
Phosphatieren n
Phosphatüberzug m
fosfátový konverzní povlak (povlak vytvo ený
fosfátováním)
oxid fosforitý
oxid fosfori itý
oxid fosfore ný
bronz fosforový
fosforová m
kyselina fosfore ná
hodnota PH
fyzikální vlastnosti
fyzikální vlastnosti
fyzikální napa ování /PVD – physical vapour
deposition/ (postup vytvá ení povlaku odpa ováním a
následnou kondenzací prvku nebo slou eniny
/obvykle ve vysokém vakuu)
Phosphor(III)-oxid, Phosphortrioxid n
Phosphor(IV)-oxid, (Di)phosphortetroxid n
Phosphor(V)-oxid, Phosphorpentoxid n
Phosphorbronze f
Phosphorkupfer n
Phosphorsäure f, Monophosphorsäure f
pH-Wert m
physikalische Eigenschaften f pl
physikalische Eigenschaften f pl
physikalisches Aufdampfverfahren n
Piedestal m
Pietat f
pietätvoll
Pigment n
podstavec (pro sochu)
pieta
pietní
pigment (prakticky nerozpustná, pevná a jemn
rozd lená barevná látka)
sloupová ze
houba (plís ová)
napadení houbou
ibový strop (železobetonový strop bez pr vlak ,
nesený h ibovými sloupy - Turín)
št tec, št te ek
natírat št tcem
tah št tce
kresba št tcem
kapa ka
lavabo (umyvadlo k mytí rukou kn ze a k mytí
liturgických nádob)
pe ovat
stroj na rovinné a vnit ní broušení
soustruh rovinný (lícní)
sklo ploché tabulové
model z plastické hmoty
platina (Platinum - 78)
Pilaster n
Pilz(e) m
Pilzbefall m
Pilzdecke f
Pinsel m
Pinselführung f
Pinselstrich(e) m
Pinselzeichnung(en) f
Pipettenflasche f
Piscina
plägen
Plan und Innen-Schleifmaschine f
Plandrehbank f
Planglas n
Plastmodell n
Platin n / Pt
98
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Platin(I)-oxid n
Platin(II)-oxid n, Platinmonoxid n
Platin(IV)-oxid n, Platindioxid n
Platin(VI)-oxid n, Platintrioxid n
Platinabscheidung f, Platinierung f, Verplatinung f
Platindiamantring m
Platine, abschlag- f, Stehplatine f
Platine, kulier- f
Platinfeingehalt m (950/000)
Platinkette f
Platinmetall n
Platinmetall n, Platine f
Platinrhodium n
Platinrohmetall n, Rohplatinmetall n
Platte f
Plattenband-Durchlaufmaschine f
Plattenfries m
Plätthammer m
Plattieren n
oxid platný
oxid platnatý
oxid plati itý
oxid platinový
platinování
platinový prsten s diamanty
platina odhazovací
platina zatahovací
platinová ryzost (950/000)
platinový etízek
platinový kov
platina
platinrhodium
platina surová
deska, tabule
metací roštový tryska
deskový vlys
kladivo ploštící, mincovní
plátování kovem (nanášení kovového povlaku na jiný
kov mechanickými postupy)
ístroj k lešt ní
promethium
pneumatická regenerace vratného písku
pneumatická doprava
za ízení na pneumatickou regeneraci
pneumatická vana
pneumatické vytla ování
polonium
pohár
polariza ní mikroskop
leštit
lešt ní
elektrolytické lešt ní (hlazení a lešt ní povrchu kovu
jeho zapojením jako anoda ve vhodném roztoku)
chemické lešt ní
mechanické lešt ní
zlato lešt né
kladivo leštící
lešti ka
leštící prost edek
vále ek leštící
leštící kotou
leštítko, hladítko
leštící hadr
leštící vosk
nit k lešt ní
politura
polyetylen
polysacharid
polystyren
polyuretan
vyvážené rozd lení váhy t la na nohy (kontrapost,
esovité gotické zak ivení postavy)
Pliestapparat m
Pm Promethium
pneumatische Altsandregeneration f
pneumatische Förderung f
pneumatische Regenerierungsanlage f
Pneumatische Wanne
pneumatisches Ausleeren n
Po Polonium
Pokal m
Polarisationsmikroskop n
polieren
Polieren n
Polieren, elektrolytishes- n
Polieren, chemisches- n
Polieren, mechanisches- n
Poliergold n
Polierhammer m
Poliermaschine f
Poliermittel n
Polierrolle f
Polierscheibe(n) f
Polierstahl m
Poliertuch n
Polierwachs m
Polierzwirn m
Politur(en) f
Polyethylen n
Polysacharid n
Polystyrol n
Polyurethan n
Ponderation
99
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Pore f
pór (malý kanál uprost ed každé oxidové bu ky
vytvo ený pr chodem elektrického proudu)
porésní
pórovitost
edina
otev ená pórovitost (/v povlaku/ nespojitosti
pronikající až k p edchozímu povlaku nebo
k podkladu)
enosný oltá
portál (ústupkový)
portrét
porcelán
porcelánová lodi ka
porcelánový kelímek
podstavec
poštovní sm rovací íslo
potenciodynamická zkouška (elektrochemická
zkouška, p i níž se elektrodový potenciál plynule
ní p edem stanovenou rychlostí)
porös
Porosität f
Porosität f
Porosität, offene- (in einen Überzug) f
Portaile
Portal n, (Absatzportal)
Porträt n
Porzellan n
Porzellanschiffchen n
Porzellantiegel mit Deckel
Postament(e) n
Postleitzahl f
potentiodynamischer Versuch m
potentiostatischer Halteversuch m
potenciostatická zkouška (elektrochemická zkouška,
i níž je elektrodový potenciál udržován na
konstantní hodnot )
potentiostatischer Stufenversuch m
potenciodynamická zkouška s krokovou zm nou
potenciálu (elektrochemická zkouška, ve které se
elektrodový potenciál m ní po p edem stanovených
asových krocích)
potentiostatischer Treppenversuch m
potenciodynamická zkouška s konstantní krokovou
zm nou potenciálu (p i které doba trvání a p ír stek
nebo úbytek potenciálu jsou v každém kroku shodné)
Potenz f
Pottasche f
Pr Praseodym
Prägearbeit f
prägen
Prägepresse f
Prägung f
Prachtstücke n
Pranger m
Präsentation f
Präzisionsinstrument
Präzisionswaage f
Präzisionswerkzeugmaschine f
Predigerkirche f
Predikt f
Preisvergabe f
Preisverzeichnis n
Presbyterium
mocnina
potaš
praseodym
práce ražená
razit
lis razící
ražba
okrasné prvky
praný
prezentovat, nabízet, vystavovat
nástroj p esný
váhy p esné
stroj na p esné nástroje
kazatelský kostel
kázání, promluva kn ze
udílení cen
ceník
kn žišt , presbytá (prostor pro kleriky v kostele u
hlavního oltá e)
jantar lisovaný
lis
lisovat, tla it
lisování
lisovací formovací stroj
Pressbernstein m
Presse f
pressen
Pressen n
Pressformmaschine f
100
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Preßglänzen n
hlazení tlakem (hlazení povrchu t ením za tlaku bez
ejmého úb ru povrchové vrstvy materiálu)
lití lisováním
sva ování tlakem
st echa prejzová (korýtko + hák)
klerika, talár, sutana (neliturgické oble ení pro b žné
nošení)
primární rozd lení proudu (rozd lení proudu na
povrchu elektrody, které lze o ekávat na základ
samotných geometrických úvah, s ohledem na možné
rozdíly potenciálu v elektrod vznikající, nap .
v tenkých drátech nebo tenkých kovových povlacích
na nevodivém podkladu)
Preßguß m
Preßschweißen n
Priependach n
Priesterrock m
primäre Stromverteilung f
primitive Kunst f
Prior m
Prise f
Prisma n
Probe f
Probe f
Probe f
Probe f für das Giessvermögen
Probe(n) f
Probeblock m
Probeherstellung f
Probemischung f
Proben entnehmen
Probenahme f
Probenahmegerät n
Probenlöffel m
Probereit f
Probestab m
Probestück n
Probieramt n
Probierglas n
Probiermeister m
produzieren
profane Kunst f
Profil n
Proportionalitätsgrenze f
Proportionslehre
Provenienz(en) f
Prozess m
Prozession f
prüfen
Prüfen der Metalle und Legierungen
Prüfgerät n
Prüfgerät n
Prüfkörper m
Prüfling(e) m
Prüfung des Eisen n
PR-Verfahren n
um ní p vodní
evor
špetka
hranol
zkouška
zkouška
vzorek
zkouška zabíhavosti
vzorek
zkušební blok
zhotovení zkušebního vzorku
zkušební sm s
odebrat vzorky
braní zkoušky, braní vzorku
vzorkova
lžíce
zkušební doba
zkušební ty
zkušební kus
ad zkušební
zkumavka
mistr zkušební
vyrobit
um ní sv tské
profil
mez úm rnosti
propor ní systém
vod
proces, pochod
procesí
zkoušet
zkoušení kov a slitin
zkušební p ístroj
zkouše ka, zkušební za ízení
zkušební t leso (vzorek)
zkoušený, ten kdo je zkoušen
zkouška železa
elektrolytické pokovování s periodickou zm nou
polarity proudu /reverzní pokovování (zp sob
elektrolytického pokovování p i n mž se sm r proudu
periodicky m ní)
101
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Psalter m
Pt Platin
Pu Plutonium
Puderbildung f
Puffer m
žaltá (150 starozákonních žalm )
platina
plutonium
hrudkování, k ídování
pufr /tlumivý roztok (látka, která v roztoku brání
zm nám pH)
pulzní pokovování /p erušované pokovování
prach, prášek
zinek práškový
bod, body
te kovací stroj
zna ka, punz
puncování, kontrola akanování
ad puncovní
zákon puncovní
zna ka puncovní
safír purpurový, rudý
omítka, ozdoba
išt ní, istit
íšt ní kovovými tryskacími prost edky
isti
istírna
stroj na išt ní odlitk
st l na išt ní odlitk
istící buben
vata k išt ní
fyzikální napa ování
pyrit (kyz železnatý)
pyrop, eský granát (krvav rudý)
Pulse Plating n
Pulver n
Pulverzink n, Zinkstaub m
Punkt(e) m
Punktiermaschine f
Punze f
Punzierung (Stempelung)
Punzierungsamt n
Punzierungsgesetz n
Punzierungszeichen n
Purpursaphir m
Putz m
Putzen n
Putzen n mit metallischen Strahlmitteln
Putzer m
Putzerei f
Putzmaschine f
Putztisch m
Putztrommel f
Putzwatte f
PVD /physical vapour deposition/
Pyrit m (Schwefelkies m)
Pyrop (karminroter Granat m)
Q
Qecksilberdampf m
Qibla
rtu ové výpary, rtu ová pára
kibla (orientace mihrabu /niky/ v mešit sm rem na
Mekku)
kvádr
zdivo kvádrové
kvádrové zdivo
tvercové schéma (vázaný systém)
tverhranný díl
kvadriga - ty sp eží
emen
emenná mou ka
emenný písek
emi itý písek
Quattrocento (um ní 15. stol. v Itálii)
rtu (Hydrargyrum - 80)
hydroxid rtu natý
destilovaná rtu
askavá rtu
zne išt ní rtutí
obsah rtuti
rtu ová hu
zamo ení rtutí
Quader m
Quadermauerwerk n
Quadermauerwerk n
quadratischer Schematismus
Quadratkantenteil m
Quadriga
Quarz m (mineral.)
Quarzmehl n
Quarzsand m
Quarzsand m
Quattrocento
Quecksilber m / Hg
Quecksilber(II)-hydroxid n
Quecksilber, destilliertes- n
Quecksilber, Knall- n
Quecksilberbelastung f
Quecksilbergehalt m
Quecksilberhütte f
Quecksilberkontamination f
102
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
quecksilbern, QuecksilberQuecksilbersalz n
Quecksilberverbindung f
Quelle f
Quellen(n) f
Quellfähigkeit f
Quellkraft f
Querbalken m
Querhaus n
Querschnitt m
Quersprosse(n) f
Quittung f
rtu ový
rtu ná, rtu natá s l
slou enina rtuti
zdroj, pramen
zdroj(e), pramen
botnavost
botnavost
ný trám
ná lo
ný ez, pr ez
ka
stvrzenka
R
r Administrator der (von) Diözese
r aktive Zustand m
r laufende Gebrauch von Zink n
Ra Radium
Radialschnitt(e) m
Radialsymmetrie f
radieren
Radiernadel f
Radierung f
Radiocarbonmethode f
Radius (Radien) m
ragen
Rahmen m
Rand (Ränder) m
Ranke f
rasch
Raspel f
Raster n
Rasterelektronenmikroskopie (REM) f
Rasterelektronenmikroskopie für
Rattenschwanz m
Räuberkathode f, Hilfskathode f
rauh
Rauheit f
Rauheit f (der Oberfläche)
rauchende Salpetersäure f
rauchende Salzsäure f
rauchende Schwefelsäure f
Rauchfass m
Rauchquarz m
räumlich
Rauschrot n
Rb Rubidium
Re Rhenium
Reagenz mit Seitenrohr
Reagenzglas n
Reagenzglasgestell n
Reagenzglashalter m
Reagenzglasständer m
administrátor diecése
aktivní stav, skupenství
žné použití zinku
radium
radiální ez
hv zdicová, paprs itá, osová symetrie
vyškrabat, vymazat, leptat
rycí jehla
škrábání, rytí
radiouhlíková metoda
radius, polom r
ty it se
rám, rámec
okraj(e)
úponka
rychlý
rašple
íž, rastr
rastrovací elektronová mikroskopie
rastrovací elektronový mikroskop
zálup
pomocná katoda /stínící katoda
drsný
drsnost
drsnost (povrchu)
kyselina dusi ná, dýmavá
kyselina solná, dýmavá
kyselina sírová, dýmavá
kadidelnice
záhn da
prostorný
minerál realgar, sirník arsenatý
rubidium
rhenium
zkumavka s postranní trubicí
chemická zkumavka
stojan na zkumavky
držák na zkumavky
stojan na zkumavky, stativ
103
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Reaktion f
Reaktionsraum m
Reaktionsrohr n
Reaktivieren n
reakce
reak ní prostor
reak ní trubice
reaktivace /anodického oxidového povlaku/ (úprava
anodického oxidového povlaku kyselinami ke zvýšení
jeho absorp ní schopnosti pro barviva)
Reaktivierung f
reaktivace (depasivace zp sobená poklesem
elektrodového potenciálu)
reaktiva ní potenciál (korozní potenciál pod jehož
hodnotou dochází k reaktivaci)
mluvící erby
mazací guma
redukce (proces, p i kterém reagující složka p ijímá
jeden nebo více elektron )
reduk ní inidlo (látka, která vyvolává redukci
dodáním elektron )
reflexní mikroskopie
pravidlo
pravidelnost (zrnitosti)
achát duhový
regenerovat, obnovit
regenerovaný písek
regenera ní za ízení
ít, strouhat
ení
vibra ní koroze (d j se spole ným p sobením koroze
a vibra ního skluzu mezi dv ma sty nými povrchy)
miska t ecí
ecí miska s tlou kem
ení
ecí odpor
náramek kruhový
serie, ada
po adí
odznaky (insignie) íšské
jablko íšské, korunova ní klenot
hliník istý
diamant bezvadn irý
istota
išt ní laserovým paprskem
istit
išt ní bronzu
išt ní olova
išt ní (odstra ování všech cizích látek z povrchu)
odmaš ování rozpoušt dly
odmaš ování v parách ( išt ní parami rozpoušt del,
které kondenzují na išt ném p edm tu)
išt ní brusivem za sucha (pískováním)
Reaktivierungspotential n
redende Wappen n
Rediergummi f
Reduktion f
Reduktionsmittel n
Reflexionsmikroskopie f
Regel f
Regelmä igkeit f (der Körnung)
Regenbogenachat m
regenerieren
regenerierter Sand m
Regenerierungsanlage f
reiben
Reiben n
Reibkorrosion f
Reibschale f
Reibschale mit pistill
Reibung f
Reibwiderstand m
Reif m (Schmuck-)
Reihe(n) f
Reihenfolge f
Reichinsignien
Reichsapfel m
Reinaluminium n
Reinerweisser Diamant m
Reinheit f
Reinigen mit Laserstrahlen m
reinigen, freilegen
Reinigung der Bronze - Bronzereinigung f
Reinigung des Bleies - Bleireinigung f
Reinigung f
Reinigung mit Lösungsmittel f n
Reinigung mit Lösungsmitteldampf f m
Reinigung mit Schleifmaterial im trockenen Zustand
(Besanden)
Reinigung von dem oberflächigen Rost m
Reinigung, anodische- f
išt ní povrchu od rezu
anodické išt ní (elektrolytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako anoda)
104
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Reinigung, elektrolytische- f
elektrolytické išt ní ( išt ní, p i n mž roztokem
prochází elek. proud a išt ný p edm t je jednou
z elektrod)
Reinigung, kathodische- f
katodické išt ní (elektrolytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako katoda)
kyselé išt ní ( iš ní kyselými roztoky)
alkalické išt ní (alkalickými roztoky)
rýsovací prkno
rýsovat, trhat, popraskat
íložník
rýsovadlo
vab, p vabný
pravoúhlý
istit opakovanou destilací
reliéf
reliéfní lešt ní
reliéfní um ní plastické
íslice plastická
náboženská medaile
edm t náboženský
relikviá sk ový
relikviá
relikvie
relikviá sk ový
zinek p etavený
renesance
renovace
opravna(y)
opravování
reprezenta ní v ž
requiem - mše za zem elé
zásobárna, nádrž
obnovit, restaurovat
restaurování
restaura ní práce
retabulum /retábl (oltá ní nástavec, zadní st na
zdobená malbami nebo soškami /v gotice rozší ena na
ídlový oltá )
Reinigung, saure- f
Reinung, alkalische- f
Reißbrett n
reißen
Reißschiene f
Reißzeug n
Reiz m, reizend (Anmut f, anmutig)
rektangulär
rektifizieren
Relief n
reliefbossieren
Reliefkunst f
Reliefzahl f
religiöse Medaille f
religiöser Artikel m
Reliquenschrank m
Reliquiar
Reliquie f
Reliquienschrank m
Remeltedzink n
Renaissance f
Renovierung f
Reparaturwerkstätte f
Reparieren n
Repräsentationsturm m
Requiem n
Reservoir n
restaurieren
Restaurierung f
Restaurierungsarbeiten f
Retable
Retrochor m
retrochór (ochoz za hlavním oltá em velkého
anglického gotic. chrámu)
retušovat
reversní modelová deska
soustruh revolverový
rhodium
rytmické pole (st ídání pilí a sloup )
závora, zástr ka
obruba z více listových tvar
sm r
žlábek, rýha
ra
prsten
prstencový vtok
obruba prstenová
sk ka na prsteny
retuschieren
Reversiermodellplatte f
Revolverdrehbank f
Rh Rhodium
rhythmische Travée
Riegel m
Riese m
Richtung f
Rille f
Rinde f
Ring m (Finger f)
Ringeinguss m
Ringfassung f
Ringkästchen n
105
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Ringkrypta f
Ringlötapparat m
Ringmass n
Ringmassinstrument n
Ringsägewerkzeug n
Ringschiene f
Ringstein m
Ringstempel m
Ringstock m
Ringvergrößerer m
Ringwalze f
Ringzange f
Rinne f
Rinne(n) f
Rippe f
rippen
Rippenkreuzgewölbe n
Rippenmischer m
Risalit m
Riß m
prstencová krypta (p lkruhová)
klešt na spájení prsten
idlo na prsteny
míra k
ení prsten
klešt na p ezávání prsten
obrou ka prstenu
prstenový kámen
akan zahnutý (na prsteny)
vále ek na m ení prsten
zv tšova prsten
válce na prsteny
klešt prstenové
žlábek
koryto, žlab, okap
žebro
žebrovat
žebrová k ížová klenba
žebrový mísi
rizalit, p edsazená ást pr elí
trhlina, roztržení (úzké porušení celistvosti povlaku
s náhodnou délkou)
praskání (popraskání)
tvorba trhlinek
tvorba trhlinek
sklon ke vzniku trhlin
rytí ská hra, turnaj
rytí ský ád
rytí stvo
rituál - kniha modliteb
poškrábat
rydlo
ricinový olej
radon
zkouška tvdosti podle Rockwela
surový
surový hliník
surové železo
houska
odlitek v litém stavu
surová
surovina
nafta
rákosové pero
trubkový nýt
plynulé lití trub
st na potrubí
surový kámen
surovina
surovina
rokoko
vále kový vlys (románský, normanský vlys)
románské období
románský
um ní románské
Rißbildung f
Rissbildung f
Rissbildung f
Rissneigung f
ritterlich es Spiel n, Turnier n
Ritterorden m
Ritterschaft f
Ritual n
ritzen
Ritzgriffel m
Rizinusöl n
Rn Radon
Rockwellhärteprüfung f
roh
Rohaluminium n
Roheisen n
Roheisenmassel f
Rohguss m
Rohkupfer n
Rohmaterial n
Rohöl n
Rohrfeder(n) f
Rohrniet m
Rohrstrangguss m
Rohrwand f
Rohstein m
Rohstoff m
Rohstoff m
Rokoko n
Rollenfries m
Romanik f
romanisch
romanische Kunst f
106
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Römerreif m
römische Ordnung f
römischer Stil m
Rommein n
Röntgenaufnahme(n) f
Röntgendiffraktogramm n
Röntgenfluoreszenzspektroskopie f
Röntgen-Fluoureszenz-Analyse(n) f
Röntgenrasterbild(er) n
Röntgenspektrograph m
Röntgenspektrometer m
Röntgenstrahlen m
Röntgenstrukturanalyse(n) f
Rosaberyll
Rosaquarz m
Rose f (Diam. Schliff)
Rosenholz n
Rosenkranz m
Rosenkranzdrechsler
Rosenquarz m
roserbieren
Rosette f
Rosettengraphit m
Röschen f
Rost entfernen
Rost m
náramek ímský
ímský ád
sloh ímský
omílání v bubnech
rentgenový snímek
rentgen. difraktogram (ohyb paprsk )
rentgenofluorescen ní spektroskopie
rentgeno-fluorescen ní analyza
rentgenový rastrovací snímek
rentgenový spektrograf
rentgenový spektrometr
rentgenové paprsky
strukturní analýz pomocí rentgenových paprsk
beryl r žový
ženín – odr da k emene
routa (r že) – diamantový výbrus
žové rhodské d evo
ženec
soustružník r ženc
ženín
vst ebávat, pohlcovat
roseta
žicovité rozložení grafitu
ži ka
odstranit rez
rez (viditelné korozní produkty skládající se p evážn
z hydratovaných oxid železa)
korozní pochod
proces koroze
rezav t
nerezav jící ocel
rezavý
reziv ní
rota ní kolona
rota ní erpadlo
rota ní rheometrie
bronz ervený
ervená hlinka, rudka
kresba rudkou
ervené indigo
diamant erveného k íže
ervená zem
ervený žár
zlato ervené (slité s dí)
ervený kov
zlacení ervené
routový vlys, románský ornament
ruthenium
rubín - drahý kámen
asterie rubínová (hv zdic.zá ení)
rubínový klenot
chod hodin – kulhavý
vratný materiál
zbytek
Rostbildungsgang m
Rostbildungsprozess, Korrosionsprozess n
rosten
rostfreier Stahl m
rostig
Rostvorgang m
Rotationskolonne f
Rotationspumpe f
Rotationsrheometrie f
Rotbronze f, Rotmetall n, Rotguß m
Rötel m
Rötelzeichnung(en) f
roter Indigo m
roter Kreuz-Diamant m
rotes Erdpigment n
Rotglut f
Rotgold n (mit Kupfer leg. rötl. G.)
Rotguß m
Rotvergoldung f
Routenfries m
Ru Ruthenium
Rubin m
Rubin-Asterie
Rubinjuwel m
Rückfallende Hemmung
Rücklaufmaterial n
Rückstand m
107
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Rückstrahlvermögen n
Rücktritt m
Ruhm m
ruhmreiche
rühren
Rühren n
Rührwerk n
Rundbild(er) n
Rundbogen-Fenster n
Rundbogenfries m
Rundbogenfries m
runde Körner n pl
Rundeisen n
Rundfeile f
Rundfenster n
Rundiermaschine f
Rundkirche f
Rundkolben m
Rundkolben mit Seitenrohr m
rundschleifen
Rundstab m
Rundwebstuhl m
Russ m
Ruß m
Rutiltitandioxid n
Rüttelformmaschine f
Rütteln n
Rüttel-Press-Formmaschine f
Rüttelsiebmaschine f
odrazivost (pom r odraženého a dopadlého sv tla)
odstoupení
sláva
slavný
míchat
mísení
mícha ka
panorama
okno p lkruhové
vlys oblou kový (románs.-gotický)
vlys oblou kový
kulatá zrna
kruhový pilník
kruhový pilník
okno kruhové (s kružbou)
stroj kulatící
centrální kostel
kulatá ba ka, ba ka s kulatým dnem
kulatá ba ka s postranní trubicí
brousit dokulata
obloun
kruhový stav
saze
saze
oxid titani itý s rutilovou formou
st ásací formovací stroj
st ásání
st ásací formovací stroj s dolisováním
asadlové síto
S
s Konservieren von Zinkstatuen f
s Lamm Gottes n
s Sandstrahlen bis zum weißen Metall n
s Schmiedeeisen - Eigenschaften und Entwicklung f
S Schwefel
s Schweißen des Schmiedeeisens n
s System dauernen Falzes von der Verbindung des
Blechs
s Walzen des bleiernen Blechs n
s Werkstoffverhalten des Kupfes n
s Venezianische Rot n
Safflor m (pigment)
Safran m
Safrangelb n
Säge f
Sägeblatt n
sägen
Sägezahnfries m
Sachverständiger m
Sakramentshaus n
Salbe f
Salpeter m
konzervování zinkových soch
beránek boží (k es . symbol)
išt ní pískováním až na bílý kov
kujné železo - vlastnosti a vývoj
síra
sva ování kujného železa
systém trvalého drážkového spojování plech
válcování olov ného plechu
chování m di (materiálové)
erve benátská
saflorový pigment
šafrán
šafránová žlu
pila
pilový list
ezat pilou
vlys pilovitý (románsko-normanský ornament)
znalec, expert
svatostánek
mast
ledek
108
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
salpetrige Säure f
Salzfaß m
Salzsäure f
Salzsäure f
Salzsäure f, Chlorwasserstoffsäure f
Salzsprühtest m
Sand m
Sand m
Sandarak m
Sandaufbereitungsanlage f
Sandaufbereitungsmaschinen f
Sandbehälter m
Sandelholz n
Sandform f
Sandformen n
Sandformverfahren n
Sandguss m
Sandguß m
Sandkruste f
Sandkühleinrichtung f
Sandkühlung f
Sandschleuder m
Sandsilo m
Sandslinger m
Sandstein m
Sandstelle f
sandstrahlen
Sandstrahlen n
Sandstrahlgebläse n
Sandstrehlen-leichtes n
Sandtrockenofen m
Sandtrockner m
Sandtrocknung f
Sanduhr f
Sandumhüllen n
Sanierung f
Saphir m
Saphirasterie
Saphirblau
Saphirschmuck m
Satinfinish n, Satinveredlung f
kyselina dusitá
slánka
kyselina solná
kyselina solná, chlorovodíková
kyselina solná
zkouška solnou mlhou / zkouška NSS
písek
písek
sandarak
za ízení na úpravu sm sí
stroje na úpravu formovacích sm sí
zásobník písku
santalové d evo
písková forma
formování do písku
odlévání do pískové formy (metoda)
lití do písku
lití do písku
zape etina
za ízení na chlazení písku
chlazení písku
kyp písku, dezintegrátor, aerátor
zásobník písku
pískomet
pískovec
zadrobenina
pískovat
išt ní tryskáním písku
tryska písku
išt ní pískováním lehké
sušárna písku
sušárna písku
sušení písku
hodiny p esýpací
obalování písku
asanace
safír – odr da korundu
asterie safírová
safírov modrý
safírový šperk
safénová povrchová úprava 1/(pololesklá povrchová
úprava s jemnou sm rovou texturou /vytvo ená
znými zp soby). 2/ (jemn matná povrchová úprava
bez sm rové textury /vytvo ená r znými zp soby)
satt
Satteldach n
sättigen
Sättigung f
Sättigung f
Sättigungsgrad m
Satz m
sauber
sauer
koncentrovaný, istý, plný
sedlová st echa
nasytit
nasycení
nasycení
stupe nasycení s.
souprava, v ta
istý
kyselý
109
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Sauerstoff m
Sauerstoff, Heiz- m
Sauerstoff-aktiver m
Sauerstoff-Azetylen
sauerstoffrei
sauerstoffübersättigt
Säuerung f
Saugtisch(e) m
Säule(n) f
Säulenfuss m
Saum und Schild m
saure Reinigung f
saure Verkupferung f
saure Verzinkung f
Säure(n) f
säurebeständiger Stahl m
säurebeständiges Gusseisen n
säurebildend
säurefest, säurebeständig, säurewiderstandsfähig
säurefrei
Säurenreinigung f
Säurespritzen f
Sb Antimon
Sc Skandium
Sciff m
Se Selen
Sedimentationsgerät n
seegen
Segment n
Segmentgiebel m
Sehne f
sehr verschmutzt
sechseckig
Sechskant-Schliff m
Sechzehnkante f (Schliff m)
Seidenfaden m
Seidenglanz m, Santinfinish n
Seidenraupe f
Seidenspinnerei f
Seidenware f
Seifenlauge(n) f
Seigerung f
Seil n
Seitenansicht f
Seitenflügel m
Seitenschiff n
seitllich
Sekundenpendel n
Sekundenradbrücke f
selbstaufziehende Uhr f
selbsthärtende Formsandmischung f
selbstklebend
kyslík
kyslík topný, svá ský
kyslík aktivní
kyslíko-acetylenový (plamen)
bez kyslíku
esycený kyslíkem
kysání, kyselení
st l s odsáváním
sloup
sloupová patka
obruba a štít (erb)
kyselé išt ní ( . kyselými roztoky)
ní kyselé
zinkování kyselé
kyselina(y)
ocel kyselinovzdorná
kyselinovzdorná litina
kyselinotvorný
kyselinovzdorný
neobsahující kyselinu
išt ní kyselinou
kapky kyseliny
antimon
skandium
lo (i chrámová)
selen
sedimenta ní p ístroj
pilovat
tiva
segmentový štít (budovy)
tštiva
siln zašpin ný
šestere ný
šestihran – výbrus
šestnáctihran – výbrus
hedvábné vlákno
safénová povrchová úprava
housenka bource morušového
sp ádání hedvábí
hedvábné zboží
louhové mýdlo
segregace
lano
pohled ze strany, bokorys
postranní k ídlo
bo ní lo
postranní, bo ní
kyvadlo vte inové
stek vte inového kola
hodiny samonatahovací
samotvrdnoucí sm s
samolepící
110
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
selektive Korrosion f
selektivní koroze (koroze slitiny, p i níž její složky
korodují v pom rech, které se liší od jejich pom ru ve
slitin
Selektivkathode f, Blindkathode f
Seltenheit f
senkrecht
Senkrechtbohrmashine f
Senkrechthobeln n
Senkung der Unkosten f
Sensibilisierung f
jalová elektroda
vzácnost
kolmý, svislý
vrta ka svislá
hoblování svislých ploch
snížení náklad
senzibilizace (elektrolytické pokovování nevodivých
podklad /adsorbce reduk ního inidla na povrchu
podkladu)
Sepulcrum
Serienfertigung f
Serienherstellung f
serienmässig
Serviertablett f
Shatter Test m
Sherardisieren n
relikviá ový hrob
seriová výroba
sériová výroba
sériový
podnos
zkouška pádem
difuzní zinkování /sherardování (vytvá ení povlaku
slitin zinek/železo na r zných výrobcích tím, že se
výrobky zah ejí ve sm si zinkového prachu s inertním
prost edkem nebo bez n ho)
Schabe f
schaben
Schaber m
Schablone(n) f
Schablonenformen n
Schädel f
Schaden m
Schädling(e) m
Schädlingsbekämpfung f
Schadpfahl, rak. Pranger m
Schadstoff(e) m
Schaft m
Schaftwerkzeug n
Schachbrettfries m
Schachbrettfries m
Schacht m
Schachtofen m
Schachuhr f
Schakel (Kettenglied n)
Schale f
Schalenbrunnen m
Schalendach n
Schalenturm m
Schälchen
Schältest m
Schalung f
Schamotte f
Schamottemehl n
Schamottenformstoff m
scharf
scharfkantige Körner n pl
Scharnier(e) n (Drehgelenk n)
škrabka
škrabat
škrabka
šablona
šablonování
lebka
poškození
šk dce(i)
boj proti šk dc m
praný
škodlivé látky
ty , násada, rukoje
ná adí s rukojetí
šachovnicový vlys (románský)
šachovnicový vlys (románs. ornament)
šachta u pece; jáma; d l
šachtová pec
hodiny šachové
lánek etízku
šálek
kašna mísová
sko epinová st echa
dovnit otev ená bašta
misti ka
test na odlupování
bedn ní
šamot
šamotová mou ka
šamotová sm s
ostrý
ostrohranná zrna
kloubový záv s, st žejka
111
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Scharnieren n (zusammenfügen)
Scharnierfeile f
Scharnierkaliber n
Scharnierring m
Schatten m
Schattenbild n
Schattenriss m
Schattieren n
sesazování st žejek
pilník na st žejky
kalibr na st žejky
prsten s dutou obrou kou
stín
stínový obraz (p i roentgenování)
silueta
stínování (mechanické odstra ování materiálu
z vybraných ástí vybarveného povrchu kovu tak, aby
vznikla pozvolná zm na barevného efektu)
Schattierung f
Schatz m
schätzen
Schatzkammer f
Schätzung f
Schaufel f
Schaufelmischer m
Schauloch n
Schaumfänger m
Schaumgummi m
Schaumstein m
Schaumstelle f
Schaumstoffmodell n
Scheibe f
Scheibenfräser m
Scheibenfries f
Scheibenfries m
Scheibenkreuz n
Scheidbogen m
Scheiden f
Scheidewasser n
Scheidmauer f
Scheihenfries m
Scheinarchitektur f
stínování
poklad
hodnotit, oce ovat, odhadovat
klenotnice
ocen ní, zhodnocení
lopatka
lopatkový mísi
pozorovací okénko
rozvád cí kanál, odlu ova strusky
nová pryž (guma)
porezní vápenec
nové místo
model z nového polystyrénu
deska, tabule, kotou
kotou ová fréza
ter ový vlys (románský ornament)
ter ový vlys (románský)
íž kruhový
lící oblouk
vylu ování
lu avka královská
lící ze
ter ový vlys, románský ornament
iluzivní architektura (architektonické prvky malované
i v reliéfu na st nách a v klenb iluzivn rozši ují
vnit ní prostor /Pompeje, barokní st ny -pr hledy do
nebe na stropech a klenb /)
scheinbar
Scheinleitwertmessung f
Scheitel m
Schellack(e) m
Schellackpolitur f
Scherben f
Scherblatt n
Schere f
Scherenschliff m
Scherfestigkeit f
Scherfestigkeitsprüfung f
Schiebetür f
Schieblehre f
Schiebzange f
Schiefer m
Schieferton m
Schicht f
zdánlivý
ení zdánlivé vodivosti, admitance
vrchol, temeno
šelak
šelaková politura
st epy
elist n žek
žky
výbrus motýlkovitý
pevnost ve st ihu
zkouška pevnosti ve st ihu
zasunovací dve e
posuvné m ítko
klešt stahovací (napínací)
idlice
pálený lupek
vrstva, sm na
112
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Schicht f
Schichtenwechsel
vrstva(y)
st ídání vrstev (r znobarevých kamenných vrstev /
vrstev z pravidelných a nepravidelných kamen )
plošná hmotnost povlaku (hmotnost anodického
oxidového povlaku na jednotku plochy oxidovaného
povrchu)
Schichtgewicht n
Schichtkorrosion f
koroze po vrstvách (koroze vnit ních vrstev tvá eného
kovu, která pop . vede k odlupování, tj. odd lení
napadených vrstev)
Schild n
Schildbogen m
Schildhalter m
Schildmauerf
Schildpatt n
Schildpatt n
Schilf n
Schiller m (Farbenspiel)
schillern m
schimmeln
Schindeldach n
Schipsnadel f (Krawatten-)
Schirm m
Schlackenabscheider m
Schlackenabstich m
Schlackenabstichrinne f
Schlackenbildner m
Schlackeneinschiuss m
Schlackenfag m
Schlackenlauf m
Schlackenlöffel m
Schlackenpfanne f
Schlackensammler m
Schlackenstelle f
Schlag m
Schlägel m
schlagen
Schlaglot n
Schlagversuch m
Schlagwerk n
Schlämmanalyse f
Schlämme f
Schlämmkreide f
Schlamstrahlen n
Schlangenarmband n
Schlangenring m
Schlauch m
Schleier m
Schleifband n
schleifen
schleifen
Schleifen n
Schleifen n
Schleifen, Band – n
Schleifenbildung f
výv sní štít
elní oblouk
štítonoši
elní ze , štítová ze
želvovina
želvovina
rákosí
pyt
pytit se
plesniv t
šindelová st echa
jehlice kravatová
stínítko
odlu ova strusky
struskový otvor
žlábek pro vypoušt ní strusky
tavivo
struskový vm stek
struskovák, odlu ova strusky
struskovák
stahova ka strusky
pánev strusková
sb ra strusky
struskovitost
úder, rána
palice
porazit nep ítele
kujná tvrdá pájka
rázová zkouška
stroj bicí
stanovení odplavitelných látek
vápno na bílení
plavená k ída
tryskání za mokra
náramek hadovitý
prsten hádkový
hadice
závoj, opar
brousící pás, brusný pás
brousit
brousit, hladit
broušení
broušení
pásové broušení
tvo ení smy ek
113
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Schleifenform f
Schleifer m
Schleifhärte f
Schleifmachine f
Schleifmaschine f
Schleifmittel m
Schleifscheibe f
Schleifscheibe f
Schleifscheibe f
Schleifwerkzeug n
Schleimhaut f
Schleirbildung f
Schlender f
Schleuderabscheider m
Schleuderformmaschine f
Schleudergiessen n
Schleudergiessmaschine f
Schleuderguss m
Schleudermaschine f
Schleudermischer m
Schleuderrad n
Schleuderstrahlanlage f
Schleuderstrahl-Putzhaus n
Schleuderstrahl-Putzmaschine f
Schleuderstrahl-Putztrommel f
Schließlich
Schliff m
Schliffart f
Schliffflache f
schlifft Tafal
Schlichte f
Schlichtfeile f
Schlitzanschnitt m
Schloß n
Schlosserhandwerk n
Schlosserwerkstatt f
Schloß-sicherheits- n
Schlussfirnis(se) m
Schlußstein n
schmelzbar
Schmelzbarkeit f
Schmelzbarkeit f
Schmelzbehandlung f
Schmelze f
schmelzen
schmelzen
schmelzen
Schmelzen n
Schmelzen n
Schmelzerei f
Schmelzofen m
Schmelzofen m
Schmelzpunkt m
Schmelzpunkt m
smy kový tvar
brusi
tvrdost p i broušení
bruska
bruska
brusivo
brusný kotou
brusný kotou
brusný kotou
brusný nástroj
sliznice
obraz, závojování
odst edívka
odst edivý odlu ova železa
pískomet
odst edivé lití
odst edivý licí stroj
odst edivé lití
odst edívka
desintegrátor
metací kolo
za ízení na tryskání broky
tryskací kabina
brokový tryska
odst edivý bubnový tryska
kone
výbrus, zábrus
druh výbrusu
faceta výbrusová
tabulkový výbrus
šlichta, b ka
hladící n. jemný pilník
št rbinový vtok
zámek (pojistné za ízení)
záme nictví
záme nická dílna
bezpe nostní zámek
vrchní fermežový nát r
záv re ný klenák (poslední kámen
tavitelný
tavitelnost
tavitelnost
zpracování taveniny
tavenina
tavit, rozpoušt t co
tát, rozpoušt t se
tavit, rozpustit
tavení
tavení
tavírna
tavící pec
tavící pec
bod tavení
bod tavení, bod tání
114
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Schmelzschweißen n
Schmelztauchüberzug m
tavné sva ování
žárové pokovování ponorem (proces zhotovování
kovového povlaku pono ením p edm tu do lázn
roztaveného kovu)
Schmelztiegel m
Schmelzwärme f
Schmelzwärme f
Schmelzzone f
Schmelzzusatz m
Schmerzensmann m
schmerzliche Scene f
Schmied m
schmiedbar
Schmiedbarkeit f
Schmiede f
Schmiedearbeit f
Schmiedeeisen n
Schmiedeeisen n
Schmiedehandwerk n
Schmiedemaschine f
Schmiedemessing n
Schmiedemessing n
Schmiedeofen m
Schmiedepresse f
Schmiedestück n
Schmiege
Schmiere f
Schmierung f
Schmirgelpapier n
Schmirgelscheibe f
Schmuck m
Schmuckdose f
schmückendes Ornament n
schmückendes Ornament n
Schmuckkamm m
Schmuckkette f
Schmucknadel f
Schmucksachen f
Schmuckstein m
Schmucksteinfassen n
Schmuckstück n
Schmuckuhr f
Schmuckwarenmaschine f
Schmutz m
Schnabel m
Schnabel m
Schnabelkopffries m
kelímek k tavení
teplo tání
teplota tání
tavící pásmo
tavící p ísada, tavivo
ecce homo, bolestný Kristus
bolestná scéna
ková
kujný, kovatelný
kujnost, kovatelnost
kovárna
kování
železo kujné
kujné, tepané železo
ková ství
stroj kovací
kujná mosaz
mosaz kujná
ková ská pec
lis kovací
výkovek
úkos
mazivo
mazání
smirkový papír
kotou smirkový
šperk, ozdoba
sk ka na klenoty
okrasný ornament
okrasný ornament (rokaj, ...)
ozdobný h eben
et z ozdobný
jehlice ozdobná
šperky
šperkový kámen
zasazování drahých kamen do šperku
šperk
hodinky šperkové
stroj na šperky
ne istota
zobák, velký nos
zobák, velký nos
vlys s hlavami se zobákem (anglickonormandský
ornament)
šnekový mísi
to ité schodišt
st íhat, krájet
ost í, ezná hrana
závitnice, posuvné
ítko
it (u vrtáku)
Schneckenmischer m
Schneckentreppe f
schneiden
Schneidkante f
Schneidkluppe f
Schneidlippe f
115
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
schnellhärtende Formsandmischung f
Schnellot n
Schneppe
Schnepperverschluß m
Schnitt(e) m
Schnittebene(n) f
Schnittkante(n) f
Schnittpunkt(e) m
schnitzen
Schnitzer m
Schnitzerei an Elfenbein n
Schnitzkunst f
Scholle f
Schönheitsfleck m
schraffieren
schräg
Schragen m
Schrägkante(n) f
Schräglage f
Schrank m
Schraube f
Schraube(n) f
schrauben
schraubenförmig
Schraubengewinde f
Schraubenmutter f
Schraubenschlüssel m
Schraubenzieher m
Schraublehre f
Schraubstock m
Schraubstock m
Schreibschrift f
Schreiner m
Schrift f
Schriftart f
Schriftgravieren n
Schriftgravur f
Schriftzeichen n
Schrotstrahlen n, Stahlkornstrahlen n
rychletvrdnoucí sm s
kká pájka
hubi ka konvice
uzáv r pružinový
ez
rovina ezu
ostrý ez, hrana ezu
body ezu
ezat, vy ezáva
ezbá
ezba do slonoviny
um ní ezbá ské
záplata, hrouda
znaménko krásy
šrafovat
šikmý, kosý
šák (stojací)
zkosená hrana
šikmá plocha
sk
šroub
šroub(y), vrtule
šroubovat
šroubovitý
závit šroubu
matice šroubu
klí na šrouby
šroubovák
mikrometr
sv rák
sv rák
psací písmo
truhlá
písmo
druh písma
rytí písma
rytina písma
písmo, grafika
tryskání drtí (abrazivní tryskání malými
ostrohrannými ásticemi nepravidelného tvaru z oceli
nebo litiny)
Schrott m
schrumpfen
Schrumpfung f
Schuppe f
Schuppenbildung f
schuppenförmiges Aluminium n
Schuppenfries m
Schuppenfries m
Schürer m
Schürgerät n; Herdgerät n
Schüssel f
Schußfaden m
Schußgarnträger m
šrot
smrštit se
smrš ování
šupina
tvorba šupin
bronz hliníkový se šupinkovou strukturou
šupinový vlys, románský ornament
šupinový vlys (románský ornament)
pohrabá
krbové ná iní
miska
útková nit
útkové t leso
116
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Schußspule f
Schusswafe f
Schüttdichte f
Schutz m
Schutzatmosphäre f
útková cívka
st elná zbra
sypná hustota
ochrana
ochranná atmosféra (um lá atmosféra se sníženou
korozní agresivitou vytvo ená odstran ním nebo
vylou ením korozních inidel anebo p idáním
inhibitor koroze)
Schutzbeschichtung f
ochranný povlak (vrstva /vrstvy/ z materiálu
naneseného na povrch kovu za ú elem ochrany proti
korozi)
Schutzbrille f
Schütze m
Schützen m
schützend
Schutzgrad m
ochranné brýle
st elec
lunek
ochranný
stupe ochrany (procentuální snížení korozního
poškození dosažené ochranou proti korozi)
krycí st l
ochranný prost edek
ochranný potenciál (hodnota korozního potenciálu,
které je t eba dosáhnout, aby korozní potenciál byl
v rozmezí ochranného potenciálu)
Schutzchicht f
Schutzmittel n
Schutzpotential n
Schutzpotentialbereich m
rozmezí ochranného potenciálu (rozmezí korozních
potenciál , v n mž se dosáhne p ijatelné korozní
odolnosti pro vymezený ú el)
Schutzschicht f
ochranná vrstva (vrstva vytvo ená na povrchu kovu,
která snižuje korozní rychlost)
ochranný štít (st edov kého vále níka)
ochranný kryt
ochranná proudová hustota (proudová hustota, které
je zapot ebí k udržení korozního potenciálu v rozmezí
ochranného potenciálu)
broušení m kkými kotou i /lešt ní m kkými kotou i
(hlazení povrchu pomocí ohebných rota ních
kotou , na jejichž povrch je nanášeno brusivo ve
form suspenze v kapalin , pasty nebo tuku)
Schutzschild m
Schutzschirm m
Schutzstromdichte f
Schwabbeln n
Schwalbenschwanz m
Schwammigkeit f
schwanken
Schwankung(en) f, Abweichung(en) f
Schwärze f
schwarze Tusche f
Schwärzen n
schwarzer Bernstein m
schwarzer Opal m
schwarzer Temperguss m
Schwarzkupfer n
Schwarzlauge f
Schwefel m
Schwefel(II)-oxid n, Schwefelmonoxid n
Schwefel(IV)-oxid n, Schwefeldioxid n
Schwefel(VI)-oxid n, Schwefeltrioxid n
Schwefeldioxid n
Schwefelgelb n
ev ný spoj, vlaštov í ocas
edina
kolísat
odchylky
barvivo
erná tuž
ern ní
onyx erný
opál erný
temperovaná litina s erným jádrem
surová
louh erný
síra
oxid sirnatý
oxid si itý
oxid sírový
oxid síry
žlu sírová
117
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
schwefelhaltig
Schwefelkohlenstoff m
Schwefelsäure f
Schwefelsäure f
Schwefelsäure f
Schwefelwasserstoff m
Schwefelwasserstoffsäure f
Schweflige Säure
schweflige Säure f
Schweifwerk n
Schweinfurtergrün n
Schweißeisen n
schweißen
Schweißgut n, Schmelzgut n
Schweißmaschine f
Schweißnaht f
Schweißnahtkorosion f
obsahující síru
sirouhlík
kyselina sírová
kyselina sírová
kyselina sírová
sirovodík
kyselina sirovodíková, sirovodík
kyselina si itá
kyselina si itá
volutový ornament
svinibrodská zele
železo svá kové
sva ovat
kov svarový
svá ka
svarový šev, svar
koroze svaru (koroze související s ítomností
svarového spoje, která probíhá na n m nebo v jeho
okolí)
Schweißofen m
Schweißstab m
Schweißstahl m
Schweißung f
Schwellenwert(e) m
Schwellung f
Schwermetall n
Schwermetall n
Schwertfeile f
Schwerversuch m
Schwinden n
Schwindung f
Schwindung f
Schwindung f im festen Zustand
Schwindung f im festen Zustand
Schwindung f im flüssigen Zustand
Schwindung f im flüssigen Zustand
Schwingsiebmaschine f
Schwingtür f
Schwingungskorrosion f
svá ková pec
sva ovací ty inka
svá ková ocel
svar, sva ování
prahová hodnota
bobtnání
kov t žký
žký kov
me ovitý pilník
zkouška ve st ihu
sesychání (d eva)
smrš ování
smrš ování, smršt ní
smršt ní v tuhém stavu
smrš ování v tuhém stavu
smršt ní v tekutém stavu
smrš ování v tekutém stavu
vibra ní síto
oto né dve e
korozní únava (d j se spole ným p sobením koroze a
st ídavého mechanického namáhání kovu, který asto
vede k praskání)
Si Silizium
Siberung f
sibirischer Amethyst m (blau)
sibirischer Turmalin
sickern
Sieb n
Siebanalyse f
Sieben n
Siebgerät n
Siebkern m
Siebmaschine f
Siedegrenze f
sieden
emík
st íb ení
ametyst sibi ský (namodralý)
turmalín sibi ský
prosakovat, vsakovat, cr et
síto
sí ový rozbor
esívání
vysívadlo
cedítko
síto
destila ní k ivka
ít
118
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Siedepunkt m
Siedepunkt m
Siedetemperatur f
Siegel n
Siegelgravur f
Siegellack m
Siegellackstange f
Siegelring m
Siemens-Martin-Ofen m
sich zusammensetzen (aus etwas)
Sichelhemmung
Sicherheitshäkchen n
Sicherheitsschmuck m
Sicht f
sichtbar
sichtbar machen
sichtbare(r) Bereich(e) m
Silber n /Ag
Silber spinnen
Silber(glas)schrank m (Vitrine f)
Silberabscheidung f, Versilbern n
Silberarbeit f
Silberarbeiter m
Silberbarren m
Silberbesteck n
Silberblech n
Silberdrahtarbeit f
Silbereinlage f
Silberfassung f
Silberfeingehalt m
Silbergefasst n
silbergetrieben
Silberglanz m
Silberkanne f
Silberknopf m
Silberkranz m
Silberkrug m
Silberlegierung f
Silberoxid n
Silberpokal m
Silberrahmen m
Silbersachen f
Silberservice
Silberschale f
Silberschmelz m (durohs. Email)
Silberschmiedekunst f
Silberschnale f
Silbertula (Niello)
Silberuhrgehäuse n
Silberzifferblatt n
Siliciumbronze f
Siliciumstahl m
Silikat n
Silizium(II)-oxid n, Siliziummonoxid n
bod varu
bod var
teplota varu
pe , pe etítko
rytina pe etní
pe etní vosk
ty z pe etního vosku
pe etní prsten
pec Simens-Martinova
skládat se, sestávat (z n eho)
chod hodin srpovitý
pojistný há ek
spínací šperk
pohled, hledisko
viditelný, odkrytý
zviditelnit, odkrýt
viditelná oblast
st íbro (Argentum - 47)
tkát st íbrem
st íbrník, sk ka na st íbro
st íb ení
st íbrná práce
st íbrnický d lník
st íbrný prut
st íbrný p íbor
st íbrný plech
st íbrný filigrán
st íbrná vložka
st íbrná obrube
st íbrná ryzost 925/000 (835/000)
zasazeno ve st íb e
tepaný ze st íbra
st íb itý lesk
st íbrná konvi ka
st íbrný knoflík
st íbrný v nec
st íbrný džbán
s íbrná slitina
oxid st íbrný
st íbrný pohár
st íbrný rám
st íbrný p edm t
st íbrný soubor (souprava)
st íbrná miska
smalt pr svitný na st íb e
st íbrnické um ní
st íbrná p ezka
st íbro nielované
st íbrné pouzdro hodinkové
st íbrný íselník
bronz k emíkový
ocel k emíková
emi itan
oxid k emnatý
119
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Silizium(IV)-oxid n, Siliziumdioxid n
Siliziumkarbid n
Siliziummessing n
simplifizieren
Sims n, m
Sinnbild n
sintern
Sinternickel n
Sinterpunktbestimmung f
Sintertemperatur f
Sintertes Nickel n
Sinterung f
Siphonpfanne f
Situation in Jahr n 1850
Skapuliermedaille f
Skelett n
Skelettbau m
Skizze f
Skorpion m
Skulptur f
Skulpturkundgebung f
Slingern n
Sm Samarium
Smaragd m (grüner Beryll)
smaragden
Smaragdnadel f
Sn Zinn
Sockel m
Sockelgesims
Soda f
Sohlbank f
Soliduslinie f
Solitär
Söller m
Sonderabfall m
sonderbar
Sonnenuhr f
Sopraporte f
oxid k emi itý
karbid k emíku
mosaz k emíková
zjednodušit
ímsa
symbol
spékati, slinouti, aglomerovat
nikl sintrovaný
stanovení bodu zpékání
teplota spékání
nikl spékaný
spékání, slinování
pánev sifonová
situace v roce 1850
škapulí (mnišská medaile)
kostra
skeletová konstrukce
skica, nákres
štír
socha ství
socha ský projev
metání
samarium
smaragd – syt zelený beryl
smaragdový
smaragdová jehlice
zinek
sokl
ímsa soklová
soda
okenní parapet (spodní vodorovná plocha ost ní)
solidus
solitér, jednotlivý velký briliant
balkon z zven í podep ený sloupy
odpad
neoby ejný, podivný
hodiny slune ní
nadedve ní prostor v interiéru využitý K malb
(baroko, rokoko)
sorbit
druh
íd ný šrot
omá ník
pájka
st rka, špachtle
št rbina, mezera, spára
št pný, štípatelný
sekat, št pit, štípat
št rbinová koroze (místní koroze, která souvisí s
úzkými št rbinami nebo mezerami mezi kovovým a
jiným povrchem a která probíhá podél nich nebo
v jejich bezprost edním okolí)
Sorbit m
Sorte f
sortierter Schrott m
Soßennapf m
Sot
Spachtel m
Spalt m
spaltbar
spalten
Spaltkorrosion f
Spaltprodukt n
Spaltrichtung f
produkt št pení
sm r štípatelnosti
120
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Span m
Spanbildung f
Spange f
spanlos
Spanne f
Spannhammer m
Spannrahmen m
Spannung f
Spannungsentlastung f
št pina, t íska
tvo ení t ísky
spona, p ezka
bezt ískový
rozp tí, pí , chvilka
kladivo k vytahování
napínací rám
nap tí, pnutí
odstra ování pnutí (tepelné zpracování ke snížení
zbytkových pnutí v elektrolyticky vylou ených
povlacích anebo v podkladovém kovu)
Spannungsfeld n
Spannungskorrosion f
nap ové pole
koroze za mechanického namáhání; koroze za nap tí
(d j se spole ným p sobením koroze a mechanického
namáhání kovu, které je na kov vloženo nebo je
vyvoláváno zbytkovým pnutím)
Spannungsrißkorrosion f
korozní praskání (praskání zp sobené korozí za
mechanického namáhání)
rozpon, sv tlost, vzdálenost op r oblouku
krokev, krov
šn rova ka
špachtle se lži kou
mastek, hornina
ukládat, hromadit
odstra ování nálitk
odstra ování nálitk
nálitek
spektrometr
rozklad sv tla
spektroskopie
spektrum (hranolem rozložené slune ní sv tlo)
zav ít, zamknout
ekližka
ekližka
bariérová vrstva (tenká bezpórovitá vrstva oxidu
hlinitého (0,01mm až 0,07mm) nejblíže p ilehlá k
povrchu kovu a odlišující se od hlavní oxidové
vrstvy, která má pórovitou strukturu)
Spannweite f
Sparen m
Sparhälfte f
Spatellöffel m
Speckstein m
speichern
Speiser abtrennen
Speiser entfernen
Speiser m
Spektralapparat m
Spektralverteilung f
Spektroskopie
Spektrum n
sperren
Sperrholz n
Sperrholz n
Sperrschicht f
Sperrschicht-Anodisation f
anodická oxidace k vytvá ení bariérové vrstvy
(anodická oxidace k vytvo ení tenkých hutných,
bezpórovitých povlak na hliníku, obvykle
používaných pro výrobu elektrolytických
kondonzátor )
Spezialglas n
spezifisch
Sphinx f
Spiegel m
Spiegelart f
Spiegelbild(er) n
Spiegeleisen n
spiegeln
Spiegelschliff m
Spiegelschnitt m
Spiegewölbe n
speciální sklo
specifický
sfinga
zrcadlo
druh zrcadla
zrcadlení
zrcadlovina
zrcadlit
výbrus zrcadlový
radiální n. zrcadlový ez (u d eva)
zrcadlová klenba
121
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Spiel n
Spielbein n
Spielwerk n (Musik-)
Spieß m
Spigelung f
Spindel f
Spindelgewinde n
Spindelpresse f
Spindelstock m
Spindeltreppe f
Spinell (Miner.)
spinnen
Spinnerei f
spinnfähig
Spinnverfahren n
Spirale f
spiralförming
Spiritus m
Spiritus m
Spiritusbrenner m
Spiritusfirnis(se) m
Spirituslack(e) m
spitz
Spitzbogen m
Spitzbogenfries m
Spitze f
Spitze(n) f
spitzen
Spitzen, thermisches- n
le
volná noha (u kontrapostu)
stroj hrací
hrot, špi ka, kopí, rože
zrcadlení
eteno
závit v etene
etenový lis
eteník
schodišt v etenové
spinel
tkát, p íst
ádelnictví, p ádelna
sp adatelný
sp ádací proces
spirála
spirálovitý
líh
líh
lihový kahan
lihová fermež
lihový lak
ostrý, špi atý
oblouk hrotitý
hrotitý oblou kový vlys
krajka
špi ka
ost it
žárové st íkání (vytvá ení povlaku vrhánim
roztaveného nebo teplem zm eného materiálu
z pistole na libovolné podklad)
Spitzennandel f
Spitzstichel m
Spitzzahnfries m
jehla s há kem
rýtko špi até
vlys s pilovým ezem (románsko-normandský
ornament)
závla ka
lové d evo
spongioza; grafitace (selektivní koroze šedé litiny, p i
níž áste
korodují kovové složky a zbývá grafit)
ostruhy
hlasatel, posel
kropit, zkráp t
pukat, praskat, skákat
st íkat
vyst ihování
st ka
Nebezpe í post íkání!
brok
st íkací pistole
st íkaná omítka
ehký
ehkost
ehkost
rozprašovat
Splint m
Splintholz n
Spongiose selektive
Sporen f
Sprecher, Bote m
sprenkeln
springen
spritzen
Spritzen f
Spritzflasche f
Spritzgefahr!
Spritzkugel f
Spritzpistole(n) f
Spritzputz m
spröde
Sprödigkeit f
Sprödigkeit f
sprühen
122
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Sprung m
Spule f
spülen
Spülung(en) f
Spurenelemente n
Sputtern n
popraskání, trhlina, skok
cívka
spláchnout
opláchnutí
stopové prvky
naprašování (postup nanášení, p i kterém je materiál
uvol ován z povrchu pevné látky nebo kapaliny
v d sledku zm ny hybnosti vyvolané bombardováním
energetickými ionty t žkého inertního plynu, nap .
argonu)
Sr Strontium
staatliches Sinnbild n
Stab m
stroncium
státní znak
berla (odznak pastý ského ú adu biskupa nebo opata)
stabil, standfest
stabilisieren
Stabilität f
Stabwerk n
stálý, stabilní
stabilizovat
stabilita
pruty (úzké svislé kamenné prvky, lenící vertikáln
gotická okna)
období, stadium
stský znak
stská hradba
malí ský stojan
ocel
ocelový ingot
zakalit
ocelorytec, rytec kov
ocelový odlitek
ocelový odpad
ocelorytina
ocelárna
kmen
hustota po up chování
chovat
chování
chování písku
chovadlo
pevná noha (u kontrapostu)
stojanový svícen
stojan, stator, pilí
válec
špalek ražební
razidlo, lisovací stroj
lisovat, razit
lisovací stroj
nástroj ražební
pr elí s patrovým len ním
strome kové lití
etážové formování
silný
škrob
škrob, síla
tuhý
stabilní pískomet
Stadium n
städtischer Sinnbild n
Stadtmauer f
Staffelei(en) f
Stahl m
Stahlblock m
stählen
Stahlgraveur m
Stahlguss m
Stahlschrott m
Stahlstich m
Stahlwerk n, Stahlhütte f
Stamm m
Stampfdichte f
stampfen
Stampfen n
Stampfen n des Formsandes
Stampfer m
Standbein n
Ständeleuchter m
Ständer m
Standzylinder m
Stanzblock m
Stanze f
stanzen
Stanzmaschine f
Stanzwerkzeug n
Stapelfassade f
Stapelguss m
Stapelgussformen n
stark
Stärke f
Stärke(n) f
Starr
stationärer Slinger m
123
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Stativ n
Stativklemme f
Stativmuffe f
Stativring m
Statue f
Statuette f
Statur f
Staub m
Staubfänger m
stauen
stauchen n
Staurothek
Steadit m
Steckschlüssel m
Stehenbleiben
stehender Guss m
Stehkolben m
Stecher m
steigendes Giessen n
steigendes Giessen n mit Stufenanschnitten
Steiger m
Steiger m mit Trennkern m
steigern
Steigerung(en) f
Steimbock m
Stein(e) m
Steinbohrung f
Steinbruck m
Steindruck m
Steinguss, Kunststein m
Steingut n
Steinkette f
Steinkohle f
Steinkohlenstaub m
Steinloch n
Steinmetz m
Steinmetzzeichen n
Steinplastik f
Steinschmiedekunst f
Steinzeug n
Stelle f
Stempel m
stempeln
Stempelsiegel n
Stempelzange f
Stengel m
stengeliges Gefüge n
Stereomikroskop(e) m
Sterilisieren n
Sterngewölbe n
Sternsaphir m
Sternschliff. m
Stickoxid m
Stickstoff m
stojan, stativ
sv rka
objímka na stojan
kruh ke stojanu
socha
soška
postava
prach
lapa prachu
hromadit, nadržovat
chování
relikviá s relikvií pocházející z Kristova k íže
steadit
nástr ný klí
zastavení se hodin
lití nastojato
ba ka s plochým dnem
rytec
lití spodem
lití spodem stup ovitým vtokem
nálitek
nálitek s podnálitkovou vložkou
zvyšovat, stup ovat
zvýšení
kozoroh
kámen
vrtání kamene
lom
litografie
um lý kámen
pórovina (s olov nou glazurou)
náhrdelník z kamen
kamenné uhlí
ernouhelná mou ka
otvor v kameni
kameník
kamenická zna ka
kamenná plastika
glyptika
kamenina
místo
razník, kolek, razítko
orazítkovat
pe
s razítkem
klešt akanovací
stonek
sloupková struktura
stereomikroskop
sterilizování
klenba hv zdová
safír s hv zdou (s. asterický)
hv zdovec – výbrus
oxid dusíku, nitrogen oxid
dusík
124
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Stickstoffdioxid n, Distickstofftetroxid n
Stickstoffgehalt m
Stickstoffmonoxid n, Stickoxid n
Stickstoffpentoxid, Distickstoffpentoxid n
Stickstofftrioxid, Distickstofftrioxid n
Stickstoffwasserstoffsäure f, Azoimid n
Stier m
Stifftung f
Stift m
Stiftenkorbschleuder m
Stifter m
Stiftung f
Stich(e) m
Stich(Pfeil-)höhe
Stichel m
Stichelheft n
Stichelsatz m
Stichflamme f
Stichkappe f
Stichsäge f
Stil(e) m
Stilleben n
Stimmgabel f
Stirn n
Stirnband n
Stirnseite f
Stirnverzahnung f
Stirnzapfel m
Stockbrunnen m
Stockschere f
Stoff m
Stoffbezug m
Stoffeinlage f
Stoffübertragung f
Stoffwechselgift n
Stoffwechselvorgang m
Stola f
Stopfen m
Stopfen m
Stopfenpfanne f
Stopfenstange f
Stopfenverschluss m
Störkel m
Störleim m
Stößel m
stoßen
Strahl(en) f
Strahlablenkung f
strahlen
Strahlen mit Drahtkorn n, m
oxid dusi itý
obsah dusíku
oxid dusnatý
oxid dusi ný
oxid dusitý
kyselina dusíkovodíková
býk
nadace
kotlík
kolíkový kyp písku
zakladatel
nadace
rytina, vryp, píchnutí, bodnutí
výška, vzep tí oblouku (od paty k záv ru)
rýtko, rydlo
rukoje k rydlu
souprava rýtek
žíhavý plamen
luneta
rovací pila
styl, sloh
zátiší
ladi ka
elo
elenka
elní st na, elo
elní ozubení
elní ep
kašna sloupová
špalkové n žky
hmota, materiál, látka
látkový potah
textilní vložka
enos látek
jed z vým ny látek
proces vým ny látkové
liturgický úzký pás látky
zátka
zátka
pánev se zátkou (se spodní výpustí)
ty na zátku
ty na zátku
vinutá linie, ozd bka
jeseterový klih
beran
strkat, vrážet
paprsek(sky)
odchýlení paprsku
zá it
tryskání sekaným drátem (tryskání krátkými
ásticemi drátu z železných nebo neželezných kov )
tryskání sklen nými kuli kami
tryskání sklen nými kuli kami (balotinou)
Strahlen mit Kugeln n, f
Strahlen mit Perlen n, f
125
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Strahlen mit Schlamm n, m
kuli kování (proces, p i n mž se proti kovovému
povrchu vrhají tvrdé, malé, kulovité ástice /nap
kovové granule)
Strahlen mit Schrot n, m(n)
Strahlen mit Stahlkorn n, m
Strahlen n
Strahlen, abschleifendes- n
Strahlmittel n
Strahlmittelpistole f
Strahlmittel-Separator m
Strahlputzanlage f
strahlputzen
Strahlputzen n
Strahlputzkammer f
Strahlputzmaschine f
Strahlputzmaschine f
Strahlputztrommel f
Strall m
Strangguss m
Strebebogen m
Strebepfeiler m
Strebewerk n
Streiflicht n
Streichgarnverfahren n
Streichinstrument n
Strenglot n
streuen
Streufähigkeit f
tryskání drtí
tryskání drtí
tryskání
abrazivní tryskání
tryskací prost edek
tryskací pistole
separátor tryskacího prost edku
tryska
istit tryskáním
išt ní tryskáním
istící kabina
brokový tryska
tryskací stroj
bubnový tryska
paprsek
plynulé lití
op rný oblouk
op rný pilí
op rný systém
pás sv tla
sp ádání mykané p íze
smy cový nástroj
tvrdá pájka
sypati
hloubková ú innost (zlepšení rozd lení povlaku
/obvykle kovu/ proti tomu, která vyplývá
z primárního rozd lení proudu na elektrod /obvykle
katod /v daném roztoku a za vymezených podmínek)
Streufähigkeit, Makro- f
Streufähigkeit, Mikro- f
Streusand m
Streustrom m
makrohloubková ú innost
mikrohloubková ú innost
lící písek
bludný proud (proud pocházející z externích zdroj
stejnosm rného proudu, který protéká jinými než
požadovanými cestami, nap . topnými registry nebo
vanou)
Streustromkorrosion f
koroze bludnými proudy (koroze vloženým proudem
zp sobená proudem tekoucím jinými než
zamýšlenými cestami)
Streuung f
Streuvermögen n
Strhbündel n
Strickmuster n
Strike f
sypátko, sypání, rozptyl
hloubková ú innost
došek
vzor na pletení
1/ tenký základní povlak (tenký elektrolyticky
vylou ený kov usnad ující vylu ování následných
povlak ); 2/ láze k vylu ování tenkého základního
povlaku; 3/ vylu ování tenkého základního povlaku
(pom rné krátké elektrolytické vylu ování, obvykle
i vysoké po áte ní hustot proudu)
Stromausbeute f
proudová ú innost (obvykle v procentech vyjád ený
podíl proudu, ú inný p i pr hu daného d je)
126
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Stromausbeute, katodishe- f
katodová ú innost (proudová ú innost ar itého
katodového d je)
1/ clona (nevodivá bariéra umíst ná tak, aby m nila
rozložení proudu na katod nebo anod ); 2/ clonit
(m nit rozložení proudu na anod nebo katod
vložením nevodi e)
Stromblende f
Stromdichte f
proudová hustota (proud na jednotku plochy
elektrody)
kritická hustota proudu
polariza ní k ivka; k ivka potenciál/ proudová hustota
(diagram závisloslosti mezi elektrodovým
potenciálem a proudovou hustotou)
Stromdichte, kritische f
Stromdichte-Potential Kurve f
strömen
stromlose Metallabscheidung f
proudit
autokatalytické pokovování (bezproudové
pokovování)
zdroj proudu
ípojnice (tuhý p ívod proudu, nap . k anodovým
nebo katodovým ty ím)
síla proudu
sm r proud ní
postup proud ní
primární rozd lení proudu
struktura anodického oxidového povlaku (je obvykle
hexagonální s centrálním pórem; rozhraní mezi
povrchem kovu a pórovitou vrstvou oxidu tvo í tenká
bariérová vrstva)
Stromquelle f
Stromschiene f
Stromstärke f
Strömungsrichtung f
Strömungsvorgang m
Stromverteilung, primäre- f
Struktur der anodisch erzeugten Oxidschicht f
Struktur f
Stuck m
Stufe f
Stufenprobe f
stufenweise
stumpf
Stumpfschweißung f
Stumpfwinklig
Stumpnaht f
Stundenglas, Sanduhr n
Stundenschlagwerk n
Sturm m
Sturz m
Sturzguss m
Stütze f
Stutzuhr f
Substanz, oberflächenaktive- f
Substrat n
struktura
štuka
schod
etup ovitý zkušební odlitek
postupn
tupý
sva ování na tupo
tupoúhlý
svar na tupo, tupý tvar
esýpací hodiny
stroj bicí hodinový
bou e
eklad, nadpraží (horní vodorovný ukon ující prvek)
vylévací lití
vzp ra
íslice hodinová
povrchové aktivní inidlo /tenzid
podklad (materiál, na který se bezprost edn nanáší
podklad)
sirník
sulfitový výluh
celkový proud (na elektrod ), výsledný proud (sou et
katodických a anodických díl ích proud na
elektrod )
Sulfid n
Sulfitablauge f
Summenstrom m (einer Elektrode)
Suspension f
Symmetrie f
symmetrisch
syntetischer Sand m
suspenze
symetrie
symetrický
syntetická sm s písku
127
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
syntetisches Gusseisen n
Synthesegas n
synthetischer Stein m
syrische Kunst f
syrischer Architrav
syntetická litina
syntézní plyn
syntetický kámen
um ní syrské
syrský architráv (trojdílný, st ední ást je prohnutá do
loblouku – archivolty)
systematický ád
systematische Ordnung f
T
Ta Tantal
Tabakdose f
Tabatiere f , Tabakdose f
Tabernakel, Ädikula
Tafel f (v. geschl. Stein)
Tafel schlifft
Tafelbesteck n
Tafelleuchter m
Täfelung f
Täfelwerk n
tantal
tabat rka
tabat rka
tabernakel - sk ka pro hostie
deska, tabulka brouš. kamene
tabulkový výbrus
íbor stolní
svícen stolní
obložení
táflování (d ev né obložení strop a st n, v severní
Evrop v 15. až 18. st., asto s bohatou ezbá skou
výzdobou)
tagtäglich
Talk m
Talk m
Tamponpolierren,elektrolytisches- n
Tamponverfahren n
Tangentialschnitt m
Tanne f
Tannenzapfengewicht n
Tapete(n) f
tapfer
Tapisserie f
Tartsche m
Taschenuhr f
Taufbecken n /steinern - zinnern/
taufen
Taufkirche f
Taufries m
Taufries m
Taufstein m
tauchen
Tauchreinigung f
denodenn
mastek
mastek
tamponové elektrolytické lešt ní
tamponové elektrolytické pokovování
tangenciální ez
jedle
závaží šiškové
tapeta
state ný
tapiserie
turnajový štít
hodinky kapesní
titelnice /kamenná - cínová/
tít
tící kaple
vlys provazcový (románský ornam.)
provazcový vlys (románský)
titelnice
pono it, potopit
ponorové išt ní ( išt ní ponorem /obvykle do
alkalického roztoku/ bez použití elektrického proudu)
tauzování, taušování
terbium
technecium
tellur
dehet, kolomaz
techniky oprav
techniky oprav za studena - lití
Tauschierung f
Tb Terbium
Tc Technetium
Te Tellur
Teer m
Techniken der Ausbesserung f
Techniken des Reparierens in kaltem Zustand Abgießen n
technologische Eigenschaften f pl
technologische Prüfungen f pl
technologické vlastnosti
technologické zkoušky
128
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Teildruck m
Teilentsalzung f
Teilung auf Felder n
teilweise
Tektonik
parciální tlak
deionizace, odsolování
lení do polí
áste
tektonika (v da o um leckém vyjád ení principu
nesoucích a nesených stavebních dílech)
temperové barvy
teplota
teplota
snížení teploty
citlivý na teplotu
snížení teploty
teplotní interval
ení teplot
temperovaná litina
temperovaná litina
temperový uhlík
svícen velikono ní
terpentýn
terpentýnová prysky ice
pálená hlína
kyselina tetrachlorozlatitá
ábel
textilní nit
zušlech ování textilu
thorium
teatron (stup ovité ady sedadel v antickém divadle)
tepelný, thermický
tepelná regenerace vratného písku
tepelné vlastnosti
tepelné zkoušky
za ízení na tepelnou regeneraci
žárové st íkání
termoplast
termoset
titan
hlubotisk
hloubka
kelímek
kelímek
pec kelímková
kelímková pec
podstavec pod kelímek
klešt na kelímky
klešt na kelímek, kelímkové klešt
ornament zví ecí, zoomorfní
zví ecí vlys
že
zví etníkový kámen
znamení zv rokruhu
ornament zví ecí, zoomorfní
oko tyg í (k emen)
tyg í oko – odr da k emene
tinktura
Temperafarben f
Temperatur f
Temperatur f
Temperaturabnahme f
temperaturempfindlich
Temperaturerniedrigung f
Temperaturintervall n
Temperaturmessung f
Temperguss m
Temperguß m
Temperkohle f
Teneberleuchter m
Terpentin n
Terpentinharz n
Terrakotta f
Tetrachlorogold(III)-säure f
Teufel m
Textilfaden m
Textilveredlung f
Th Thorium
Theatron
thermisch
thermische Altsandregeneration f
Thermische Eigenschaften f pl
thermische Prüfungen f pl
Thermische Regenerierungsanlage f
thermisches Spritzen n
Thermoplast m
Thermoset n
Ti Titan
Tiefdruck m
Tiefe(n) f
Tiegel m
Tiegel m
Tiegelofen m
Tiegelofen m
Tiegeluntersatz m
Tiegelzange f
Tiegelzange f
Tier- Ornament n
Tierfries m
Tierhaut f
Tierkreisstein m
Tierkreiszeichen n
Tierornament n
Tigerauge n (Quarz m)
Tigrauge n
Tinktur f
129
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Tinte f
Tintenfass n
Tischbohrmaschine f
Tischler m
Tischleuchter m
Tischstrahlmaschine f
Titangelb n
Titanweiß n
Tizianrot n
Tl Thallium
Tm Thulium
tödlich
Toleranzgrenze f
Toluol n
Ton m
Ton m
Tonbozzetto n
Tondreieck m
Tonerde f
tonhaltiger Formsand m
Tonhöhe f
Tonholzschnitte(e) m
Tonnengewölbe n
Tonquelle f
Topas m (Min.)
Tor n
Torsionspendel n (Dreh-)
Torturm m
Totenschild m
traditionelle Bedeckung des Kupferndaches n
Tragaltar m
Traganthschleim m
Tragbar
träge
trägen
Träger m
Trägheit f
Tragschere f
Tragstein, Konsole m
Träne f
tränken
Transparentemaille f
Transparentpapier n
Transpassivierungspotential n
inkoust
kalamá
vrta ka stolní
stola
stolní svícen
stolový tryska
žlu titanová
loba titanová
tiziánová erve
thallium
thulium
smrtelný
mez tolerance, hranice p ípustnosti
metylbenzen, toluen
jíl
tón, hlína
hlinka bozeto
triangl
hlína
hlinitá sm s
výška tónu
evoryt
klenba valená
zdroj zvuku
topas - drahý kámen
brána
kyvadlo otá ivé
opevn ná brána
poh ební štít
tradi ní pokrývání st ech m dí
oltá p enosný
guma fragant
únosný
inertní, t žkopádný, pomalý
nésti
nosník
lenost, setrva nost, konzervativnost
vidlice na ru ní pánev
konsola
slza
napoušt t, impregnovat
smalt pr svitný
pr hledný papír
transpasiva ní potenciál; potenciál transpasivace
(korozní potenciál, nad nímž je kov v transpasivním
stavu)
Transport m des flüssigen Metalles
Trauerring m
Trauerschmuck m
Traufleiste m
Trauring m
Treibarbeit f
treiben
Treiben n
doprava tekutého kovu
prsten smute ní
šperk smute ní
okapní ímsa
snubní prsten
tepaná (plastická) práce
tepat, pohán t
pomožení
130
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Treiber m
Treibhammer m
Treibstelle f
Treibwerk n
trennen
Trennkern m
Trennmittel n
Trennscheibe f
Trennschleifen n
Trennschleifmaschine f
Trennung f
Trennverfahren n
Trennvorgang m
Treppe f
Treppenabsatz m
Treppenarm m
Treppenaufgang n
Treppengiebel m
Treppenlauf m
Treppenschliff m
Treppenwange f
Treppe-Wendel f
trieben
Trichlormethan n
Trichter m
Trichterkasten m
Trichterrohr n
Trichterwand f
Triumphbogen m
Trockenbinder m
trockene Form f
Trockenguss m
Trockengussform f
Trockenkammer f
Trockenmassegehalt m
Trockenmauerwerk n
Trockenmittel n
Trockenölhaltige Bindemittel n
Trockenregenerierung f
Trockenregenerierungsanlage f
Trockenrohr n
Trockensand m
Trockensandformen n
Trockenstandfestigkeit f
Trockentrommel f
Trockenzeit f
trocknen
Trocknen n
Trocknung f
Trommelabscheider m
Trommelgalvanisierung f
Trommelmischer m
Trommeln n
Trommelofen m
hnací kolo
kladívko tepací
vyboulení
pohán cí ústrojí
lit, separovat
podnálitková vložka
lící prost edek
rozbrušovací kotou , ezací brusný kotou
ezání brusným kotou em, rozbrušování
rozbrušova ka
lení, separace
metoda, zp sob odd lování
proces odd lování, separace
schodišt
schodiš ové odpo ívadlo, podesta
schodiš ová ást
schodišt
stup ovitý štít (budovy)
schodiš ové rameno
stup ovec (výbrus)
schodnice (vymezení u zdí a u ela schod )
schodišt to ité
tepat
chloroform
nálevka, trychtý , násypka
vtokový rám
trubice nálevky
st na nálevky
vít zný oblouk
pojivo na sušení
sušená forma
lití do sušených forem
sušená forma
sušící komora, sušárna
obsah sušiny
zdivo na sucho
vysoušedlo
pojiva obsahující vysychající oleje
regenerace vratného písku za sucha
za ízení na suchou regeneraci
sušící trubice
formovací sm s na sucho
formování na sucho
pevnost za sucha
bubnová sušárna
doba sušení, sucha
sušit
sušení
sušení
bubnový odlu ova železa
hromadné elektrolytické pokovování
bubnový mísi
omílání v bubnech
pec bubnová
131
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Trommelpfane f
Trommelschleuder m
Trommelsiebmaschine f
Trommeltrockner m
Trommelverfahren n
pánev bubnová
bubnový kyp písku
bubnové síto
bubnová sušárna
hromadný proces (mechanické, chemické nebo
elektrolytické úpravy hromadn vyráb ných
edm v rotující nádob )
Trompenkuppel f
Tropfbar
Tropfen m (Form f)
Tropftrichter m
Trophäe f
Trost m
Trostit m
trotzdem
trüb
Trubel m
Trübsinn m
Tudorbogen m
Tugenden und Laster n
Tuch (Tücher) n
Tuchstuhl m
Tungöl n
Tünche f , tünchen
Tunkenschale f
Tunneltrockenofen m
tüpfeln
Tüpfelplatte f
Tupfer m
Tür f
Türdrücker m
Türkis m (Min.)
Türkischrot n
Turm m
Turm und Zinne f
Turmalin (Min.)
Turmalinkatzenauge n
Turmuhr f
Türpfeiler m
Türpfosten
Türsturz
Tusch-Ätzung(en) f
Tusche f, Tuschfarbe(n) f
Tuschezeichnung(en) f
kupole na trompech
kapalný
slza (tvar)
lící nálevka
trofej
út cha
troostit
navzdory n emu
zakalený, kalný, mlhavý, smutný
zmatek, neklid
zádum ivost, trudnomyslnost
tudorský oblouk
ctnosti a ne esti
sukno, vln ná látka
vlna ský stav
ínský olej
vápenná barva na b lení, bíle natírat
omá ník
pr žná sušárna
te kovat, puntí kovat
kapkovací, te kovací desti ka
tampón, chomá ek vaty
dv e
dve ní klika
tyrkis – drahý kámen
turecká erve
ž
ž a cimbu í
turmalin
oko ko í turmalínové
hodiny v žní
ev ný pilí
ost ní dve í
eklad nadedve ní
aquatinta
tuš, tušová barva
kresba tuší
U
U Uran
übereutektisch
Überfangglas n
Überführen
Übergang(e) m
Überhitzen n
Überhitzung f
uran
hypereutektický
vrstvené sklo
evést, p evád t
echod(y)
eh átí, p eh ívání
eh átí
132
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
überinstrimmen
überlagerter Wechselstrom m
shodovat se
superponovaný st ídavý proud (druh proudu p i
elektrolýze, p i které se na stejnosm rný proud vkládá
st ídavý)
übermalen
Übermalung(en) f
Überrest m
Übersättigung f
Übersendung f
überschneiden
überschreiten
Überschreitung f
Überschuß m
Überschuss m
Überschüssig
Übersicht
Überzetzung f
überziehen
Überzug m
Überzug n
Überzug, mechanisch aufgetragener- m
Überzug, verbrannter- m
emalovat
emalba(y)
ebytek, zbytek
esycení
zaslání, zásilka
ezat
ekro it, p estoupit co
ekro ení
ebytek
ebytek, nadbytek
ebyte ný
ehled
eklad
ekrýt, p etáhnout
nát r
povlak
mechanické nanášení povlaku
spálený povlak (drsný nevhodný povlak vzniklý p i
íliš vys. hustot proudu)
olovo na poolov ní
nát rová hmota
obvyklý, oby ejný
zbývat, z stat
hodiny s vte inovou ru kou
náramek hodinkový
sou ástka hodin
obchod s hodinami
pr mysl hodiná ský
sesazení hodin
pero hodinové
ocel na hodinková péra
závaží hodin
hodinové sklo
sk na hodiny
ložisko kamenné hodinové
um ní hodiná ské
lupa hodiná ská
škola hodiná ská
stroj hodinový kole kový
hodinkový kámen
zasazova hodinových kamen
hodinový m stek setrva níku
ídel setrva níku
deska hodinového stroje
ultramarin
infra ervený
ultrazvuk
ultrazvuková láze
ultrazvukový p ístroj
ultrazvukové dláto
Überzugsblei n
Überzugstoff m
üblich
übrig, bleiben
Uhr mit Sekunde in Mitte
Uhrarmband n
Uhrenbestandteil m
Uhrenhandel m
Uhrenindustrie f
Uhrenzusammensetzung f
Uhrfeder f
Uhrfederstahl m
Uhrgewicht n
Uhrglasschale f
Uhrkasten m
Uhrlager(stein m)
Uhrmacherkunst f
Uhrmacherlupe f
Uhrmacherschule f
Uhrräderwerk n
Uhrstein m
Uhrsteinsetzer m
Uhruhkloben m
Uhruhwelle f
Uhrwerkplatte f
Ultramarin n
Ultrarot
Ultraschall m
Ultraschallbad n
Ultraschallgerät n
Ultraschallmeißel f
133
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Ultraschallreinigung f
išt ní ultrazvukem (ponorové išt ní podpo ené
ultrazvukovými vibracemi)
ultrafialový
epracování
umbra hn dá
obvod, objem, rozsah
obsáhlý
zahrnovat, obsahovat
okolí
obrácený, inverzní
obrácená perspektiva
obrácené odm šování
obalená sm s
vratný, reverzibilní
bubnový mísi
bubnový mísi
po et otá ek
elektrolytické pokovování s periodikou zm nou
polarity proudu /reverzní pokovování (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se sm r
proudu periodicky m ní)
Ultraviolett
Umarbeitung f
Umbra f, Umber m
Umfang m
umfangreich
umfassen
Umgebung f
umgekehrt
umgekehrte Perspektive f
umgekehrte Seigerung f
umhüllter Formstoff m
umkehrbar
Umlauftrommelmischer m
Umlauftrommelmischmaschine f
Umlaufzahl f
Umpolverfahren n
Umriss m
Umrühren n
Umsatz m
umsetzen
umschleifen
Umschmelzaluminium n
Umschmelzblei n, Blei zweiter Schmelze
Umschmelzlegierung f
Umschmelzlegierung f
Umschmelzmessing n
Umschmelzzink n
Umschmelzzinn n
Umwandlungstemperatur f
Umwandlungsverfahren n
obrys
míchání
obrat
emístit, p em nit
ebrousit
hliník etavený
olovo p etavené
etavenina
etavenina
mosaz p etavená
zinek p etavený
cín p etavený
teplota p em ny
vytvá ení konverzních povlak (chemické nebo
elektrochemické vytvá ení povlak , které jsou
slou eninou povrchového kovu)
Umwelt f
Umweltverschmutzung f
unangenehm
unbearbeiteter Guss m
unbedenklich
unbemalt
unberuhikter Stahl m
unbeständig
Undichtheit f des Gussstückes
undurchsichtig
uneben
unedles Metall n
unedles Metall n
unechtes Gewölbe n
unerläblich
ungefasst
ungesättigt
životní prost edí
zne išt ní životního prost edí
nep íjemný
surový odlitek
nezávadný
nenamalovaný
ocel neuklidn ná
nestálý, nestabilní, m nivý
net snost odlitku
nepr hledný
nerovný, drsný. hrubý
kov obecný
neušlechtilý kov
klenba, nepravá –
lková
nezbytný, podstatný
nezasazený
nenasycený
134
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
ungestört
ungiftig
Ungleichmässigkeit f
Universaldrehbank f
Universalhelft für Korneisen und Millesgriffes
rädchen
unlegierten Stahl m
unlöslich
unlösliche Anode f
nerušený
nejedovatý
nestejnoroddý materiál
soustruh universální
držadlo zrnkovadla
ocel uhlíková
nerozpustný
nerozpustná anoda (anoda, která p i elektrolyze
neuvol uje ionty kovu do elektrolytu)
nepravidelný
zneškodnit
neostrý
netavitelný
neviditelný
tvo it
spodní vtok
erušit
erušení souvislosti
pulsní pokovování
chátrání dolní (spodní) stavby
hypoeutektický
dolní polovina formovacího rámu
echlazení
podklad(y)
formovací podložka
podložit
podléhati
podmalba
podreziv t
zakázat
podstavec
rozlišovat
rozlišování kujného železa od litiny
rozd lit, d lit
bezolovnatý
neopatrnost
nerozbitný
smolinec, uranová ruda
U-trubice
vod zinkové sochy
ozá ení UV paprsky (ultrafialov. papr.)
UV spektroskopie
ultrafialové paprsky
unregelmäßig
unschädlich gemacht
unscharf
unschmelzbar
unsichtbar
unstalsen
unten liegender Anschnitt m
unterbrechen
Unterbrechung f des Zusammenhanges
unterbrochene Metallabscheidung f
untere Baufälligzustand
untereutektisch
Unterkasten m
Unterkühlung f
Unterlage(n) f, Untergrund m
Unterlegbrett n
unterlegen
unterliegen
Untermalung f
unterrosten
untersagen
Untersatz m
unterscheiden
Unterscheidung des Schmideeisen vom Gußeisen
unterteilen
unverbleit
Unvorsichtigheit f
unzerbrechlich
Uranpechblende f
U-Rohr n
Ursprung der zinkenen Statue f
UV-Bestrahlung f (ultraviolett-B.)
UV-Spektroscopie f
UV-Strahl(en) m
V
V Vanadin
Vakuumdruckguss m
Vakuumformverfahren n
Vakuumguss m
Vakuumofen m
Vanadinstahl m
Vedünnungsmittel n
vanad
vakuové tlakové lití
V-proces, vakuové formování
vakuové lití
pec vakuová
ocel vanadová
edidlo
135
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
vegetabilisches Ornament n
vegetabilisches, pflanzliches Ornament n
Venezianische Kette f
Venezianisches Terpentin n
Veränderung(en) f
Verantwortlich
Verarbeitung f
verästelt
verästelt
verätzt
Verbesserung f
verbinden
verbinden sich
Verbindung f
Verblassen n
verblasst
verbrannter Überzug m
Verbraucher m
Verbrennbarkeit f
Verbrennen n
ornament rostlinný, vegetabilní
ornament rostlinný, vegetabilní
et z benátský (z dukátového zlata)
benátský terpentýn
zm na(y)
zodpov dný
zpracování, opracování
rozv tvený
rozv tvený
leptat
zlepšení
spojit, slou it
spojit se, slou it
spojení, vazba, chemic. slou enina
blednutí, ztráta p vodní intenzity barvy
vybledlý
spálený povlak
spot ebi
spalitelnost
spálení (neúmyslné odstran ní autokatalytického
povlaku z nevodivého podkladu p i následném
elektrolytickém pokovování v d sledku použití p íliš
velkého proudu nebo špatné kontaktní plochy)
Verbrennugszone f
Verbrennung f
Verbrennungslöffel m
Verbudschleuderguss m
Verbundguss m
Verdachung f
verdampfen
Verdampfen n
Verdampfer m
Verdampfung f
Verdampfungsfläche f
Verdampfungsoberfläche f
Verdampfungswärme f
Verderben n
verderben von Metall n
verderben von Metall n
Verdickung der Rostbildung f
Verdickung f
Verdichtbarkeit f
Verdichtbarkeitsprüfung f
Verdichten anodischer Oxidüberzüge n, m
Verdichtung f des Formsandes m
Verdichtungsbelag m
spalovací pásmo
spalování
spalovací lžíce
sdružené odst edivé lití
sdružené lití
fronton, nadokenní ímsa
odpa it
odpa ování
výparník, odparka, odparník
vypa ení
odpa ovací plocha
povrch odpa ovací plochy
vypa ovací teplota
kazení, zkáza
poškození, zkáza kovu
poškození, zkáza kovu
zhuš ování koroze
zesílení, zhušt ní, zhoustnutí
zp chovatelnost
zkouška zp chovatelnosti
ut ování anodických oxidových povlak
zhuš ování písku
výkv t /po ut sn ní/ (m kká povrchová vrstva
vzniklá na povrchu anodicky oxidovaného hliníku p i
ut ování; obvykle ji lze snadno odstranit otíráním)
sto it, skroutit
zkouška krutem
edit
ed ná kyselina solná
ed ný
zušlecht ní, zušlech ování
verdrehen
Verdrehversuch m
verdünnen
verdünnte Salzsäure f
verdünnten
Veredlung f
136
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Vereinigen sich
Verengung f
Vererzung f
Verfahren n
verfallen
Verfärbung f
verfaulen
verfeinern
verfestigen
Verfestigung f
verflüssigen
Verflüssigen n
Verflüssigungsmittel n
verformbar
verfugung
Vergärung f
Vergasen n
vergehen
Vergiessbarkeit f
Vergiftungsgefahr f
Vergleich m
vergleichbar
Vergolder m
vergoldet
Vergoldung f
Vergoldungspresse f
Vergoldungssalz n
Vergrösserung f
Vergrösserungsglas n (Lupe)
Vergütung f
Vergütungsstahl m
Verhalten n
verhalten sich
Verhältnis(se) n
Verhältnisgleich
verhitten
verchromt
verjüngen
verkehrt
Verkettung f
Verklammern n der Formkasten
verkleiden
Verkleidung f
Verkleidungsgitter n
verkleinern
verkröpft (Giebel m)
Verkrustung f
verkupfern
Verkürzung f
verlangen
verlängern
Verlängerung f
Verlängerungsstück n
Verlauf m
spojit se, slou it se
zúžení
zape enina
postup, proces, metoda, zp sob
rozložit, rozpad
zbarvení, zm na barvy
rozložit, rozpadnout, zpuch et, zetlít
zjemnit
zpevnit, zpev ovat
zpevn ní, zpev ování
zkapalnit
zkapaln ní, zkapal ování
ztekucovadlo
etvo itelný, formovatelný
spravovati
zkvašení
zply ování, gazifikace
uplynout
slévatelnost
nebezpe í otravy
srovnání, porovnání
srovnatelný, porovnatelný
zlati
pozlacený
pozlacení
lis na pozlacování
l na zlacení
zv tšení
sklo zv tšovací
zušlech ování (oceli)
ocel k zušlecht ní
chování
chovat se
pom r(y)
úm rný
zatmelit
pochromovaný
zužovat
opa ný, obrácený
et zení, vytvo ení et zce
spínání rám
oblékat, odívat
od v, oble ení
dekora ní m íž
zmenšit
zalomený (štít)
škraloup, krusta
pom dit, m dit
zkrácení
žádat
prodloužit
prodloužení
nástavec
pr h
137
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
verlaufen
Verletzungen f
Verlies n
Verlohren
Verlust der Stabilität und Defektes der
Bruchfestigkeit f
Verlustfaktor m
probíhat
poran ní
hladomorna, hradní v zení
ztratit se
ztráta stálosti a poruchy pevnosti upevn ní
ztrátový initel (pom r odporové a kapacitní složky
impedance)
rozemlít (na prášek)
ervíkovitý grafit
odvodíkování (zpracování kov po povrchové úprav
s cílem snížit k ehkost zp sobenou absorbcí vodíku
do kovu)
vermahlen (zu Pulver)
Vermikulargraphit m
Verminderung der Wasserstoffversprödung f, f
Vernebelung f
Vernetzung f
Vernickeln n
vernickelt
vernieten
Veroneser Gelb n
Veroneserbraun n
Veronesergrün n
Verpackung f
Verputz m
Verriengerung f
verrosten
Versand m
versäumern
Versehen n
versetzen
Versetzen n
versetzt
verschieben
verschieden
verschiedenartig
Verschlagemail n, kleines Gestell n
Verschleiß m
verschleissfester Stahl m
Verschleißkorrosion f
zahalení v um lou mlhu, zamlžení
zesít ní, vytvo ení sí ové struktury
niklování
poniklovaný
snýtovat
veronská žlu
veronská hn
veronská zele
balení, obal
omítka, omítat
zmenšení
zreziv t
zásilka, expedice
zmeškat
omyl, nedopat ení
eložit, p ekládat
esazení
eložený
posunout
rozli ný, r zný
rozmanitý
ihrádkový, polí kový smalt
opot ebení
ocel ot ruvzdorná
koroze opot ebením (proces se sou asným p sobením
koroze a t ení mezi dv ma posuvnými povrchy, které
jsou v kontaktu)
záv r
tavit, roztavit
zne istit
zne išt ní
zne išt ní
ozdobit
zk ížit (zuby u pily)
zk ížení
sešroubovat, p išroubovat
zape etit
zape et ní
ut ování chromátového konverzního povlaku
pojišt ní
post íb ený
Verschluss m
verschmolzen
verschmutzen
verschmutzt
Verschmutzung f
verschönern
verschränken
Verschränkung(en) f
verschrauben
versiegeln
Versiegelung f
Versiegelung von Chromatierüberzügen
Versicherung f
versilbert
138
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Versilberungssalz n
verspinnen
versprühen (in Tropfen)
Versprühen n
verstärken
verstärkt
Verstärkung f
Versteifung f
versteigern
Verstreckung f
verteilen
vertiefern
Vertiefung(en) f
vertikale Kaltkammer-Druckgiessmaschine
Vertragsabschluss m
vertranen
Verunrenigungen f pl
verunstalten
verursachen
vervielfältigen
vervollständigen
verwendbar
verwenden
Verwendung f
Verwerfung f
verwittert
Verzahnung f
Verzehr m
Verzeichnis, ses, n
verziehren
Verzierung f
Verzinken n
Verzinkereizink n
Verzinkung f
verzinnen
Verzinnen n
Verzinnung f, Verzinnnen n
Verzug m
Verzzerung f
Vibration f
Vibrationsentkerner m
Vibrationssiebmaschine f
Vickershärteprüfung f
Vielfältig
Vierblatt n
Viereck n
Vierkantfeile f
Vierkantschraube f
Vierpaß m
Vierung
Vierungsbögen m
Vierungspfeiler m
Vierungsturm m
violett
l na st íb ení
dop íst
rozprášit na kapky
rozprašování, rozst ikování
zesílit
zesílené, siln jší
posílení, zesílení
ztužení, vyztužení
dražit
protahování, prodloužení
rozd lit
vyhloubit
vyhloubení, d lek
vertikální tlakový licí stroj se studenou komorou
sjednání smlouvy
ovat
doprovodné prvky
znetvo it
zp sobit
rozmnožovat
kompletovat
použitelný
užít, upot ebit
užití, použití
hození
zv tralý
ozubení
použití, používání
katalog, seznam
zdobit
ozdoba, vyzdobení
pozinkování
zinek na pozinkování
zinkování
pocínovat
pocínování
cínování
zborcení
zkroucení, zkreslení, deformace
vibrace
vibra ní stroj na vytloukání jader
asadlové síto
zkouška tvrdosti podle Vickerse
znorodé
ty list
ty úhelník
tvercový pilník
šroub se ty hrannou hlavou
ty lalok
ížení (st ední a p né lodi)
oblouk k ížení
pilí k ížení
ž nad k ížením (st ed. a p né lodi)
fialový
139
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
virtuell
Visitenkarte f
Viskosimeter n
Viskosität f
Viskosität f
VIS-Reflexionsspektrum n
Vitrine f
Vogelperspektive f
Vogelzunge f
Volkstümlichtracht f
voll
vollenden
Vollentsalzung f
virtuální, neskute ný
vizitka
viskozimetr
viskozita, vazkost
viskozita
VIS reflexní spektrum
vitrina
pta í perspektiva
jazý kový pilník
lidový kroj
plný
dokon it
deionizace (odstra ování iont z roztoku iontom ni i)
Vollpipette f
Volumen n
Volumenausdehnung f
voluminös
Volumveränderung n
Volute f
ned lená pipeta
objem
roztažení objemu
objemný
zm na objemu
voluta, lánek se spirálovitým zakon ením v
architektu e
edpokládat
edpoklad
ípravný
íprava povrchu
íprava povrchu p ed malbu, nát r
íprava o iš ování povrchu
vzor
tenký základní povlak /láze k vyl ování tenkého
základního povlaku/ vylu ování tenkého základního
povlaku
voraussetzen
Voraussetzung f
vorbereitend
Vorbereitung der Oberfläche f
Vorbereitung der Oberfläche von Malerei, Anstrich m
Vorbereitung zur Reinigung der Oberfläche
Vorbild n
Vordecken n
Vordergrund m
Vorentwurf m
vorerhitzen
Vorfeile f
vorfertigen
vorführen
Vorgang m
vorgießen
vorhanden
Vorhangbogen m
Vorherd m
vorkommen
Vorkommen n
Vorkommen und r Fundort der Bleierzes n
Vorlage f
Vorlage(n) f
Vorlegierung f
Vorlegierung f
Vorrat m
Vorrichtung f
Vorschlaghammer m
Vorspinnen n
Vorspinnmaschine f
pop edí
edb žný návrh
edeh ívat, p edeh át
polohrubý pilník
vyrobit p edem
edvést
(ú ední) postup, pr h, proces
edlít
být po ruce (k dispozici)
oblouk drapériový, záv sový
edpecí
vyskytovat se
výskyt
výskyt a nalezišt olovnatých rud
jíma (destila ní), p edloha
edloha, model, jíma (destila ní)
edslitina
edslitina
zásoba
ípravek
perlík
edp ádání
edp ádací stroj
140
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Vorzeichnung(en) f
Vorzimmer n
návrh, projekt, vzor p i kreslení
edsí
W
W Wolfram
Waage f
Waage f
waagerecht
Waffenhaus m
Wahl der Reinigungsmethoden f
Wahl des Ersatzwerkstoffes m
Wahlfilter für das Shutz Lackiersystem n
Wahlspruch
Wahrnehmung f
Wachs(e) n
Wachsachat m
Wachsausschmelzverfahren n
Wachsen n (des Gusseisens)
Wachsmalerei f
Wachsmodell n
Wachspapier n
Wachstumsgeschwindigkeit f
Waid m
Walnußöl n
Walze(n) f
Walzerinrichtung f
Walzmessing n
Wandbehand m
Wanddickeneinfluss m
Wandmalerei f
Wandtäfelung f
Wandteppich m
Wappen n
Wappenbilder f
Wappenkunde f
Wappenkundler m
Wappenring m
Wappenscheibe f
Wappenschild m
Wappenzeichen n
warm
Warmabraten n
Wärme f
Wärmeaufnahmevermögen n
Wärmeausdehnung f
Wärmeleitfähigkeit f
Warmeleitfähigkeitsmessgerät n
Wärmeleitfähigkeitsmessung f
Wärmeshock m
Wärmeüberträgung f
warmfester Stahl m
Warmhalteofen m
Warmkammer-Druckgiessmaschine f
wolfram
váhy
váha
vodorovný
zbrojnice
volba istících metod
volba (výb r) náhradního materiálu
výb r ochranného nát rového systému
heslo erbu (trofeje, zbran ...)
vnímání
vosk, voskovat
achát voskový (cerachát)
esné lití na vytavitelný model
st (litiny)
vosková malba
voskový model
voskový papír
rychlost r stu
boryt barví ský
echový olej (z vlašských o ech )
válec, vále ek
válcovací za ízení
válcovaná mosaz
gobelin, aloun
vliv tlouš ky st ny
nást nná malba
obložení st n, táflování
tapiserie, nást nný koberec
erb, štít
erbovní obrazy
heraldika
znalec erb , heraldik
prsten se znakem
tabulka (štítek) s erbem
erbovní štít
erbovní znamení
teplý
odstra ování zateklin za tepla
teplota, žár
schopnost pohlcování tepla
tepelná roztažnost
tepelná vodivost
ístroj na m rení tepelné vodivosti
ení tepelné vodivosti
tepelný ráz
enos, ší ení tepla
ocel žárupevná
pec udržovací
stroj na lití pod tlakem s teplou komorou
141
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Warmriss m
Warmrissbildung f
Wasseraufnahmevermögen n
Wasserdampf m
wasserdicht
Wasserdruck m
Wasserfarbe f
wasserfest
Wassergehalt m
Wassergehaltsbestimmung f
wassergekühlter Kupolofen m
Wasserglas n
Wasserglassandkern m
wässerig
Wasserinseln n
trhlina
tvo ení trhlin
navlhavost
vodní pára
vodot sný
vodotisk
akvarel, vodová barva
odolný v i vod , nepromokavý
vlhkost
stanovení obsahu vody
kuplovna chlazená vodou
vodní sklo
jádro ze sm si s vodním sklem
vodný, vodnatý
nedokonalé smá ení (vznik nesouvislého vodního
filmu na povrchu ukazujícího na nerovnom rnou
smá ivost, obvykle zp sobenou zne išt ním povrchu)
Wasserkunst f
Wasserlinienkorrosion f
vodní um lecké dílo (s kaskádami, vodotrysky,…)
koroze na kapalinovém rozhraní (koroze, která je
sledkem p ítomnosti fázového rozhraní
plyn/kapalina a probíhá podél tohoto rozhraní)
Wassermann m
Wasserspeier m
Wasserstoff m
Wasserstoffsäure f, sauerstoffreie Säure f
Wasserstoffversprödung f
vodná
chrli
vodík (hydrogen)
bezkyslíková kyselina
vodíková k ehkost (d j, který zp sobuje snížení
houževnatosti nebo tažnosti kovu v d sled. absorbce
vodíku) /vzniká p i elektrolytickém pokovvání,
katodickém išt ní nebo mo ení a projevuje se
zpožd ným praskáním, k ehkým lomem nebo
snížením tvárnosti/
Wasseruhr f
wasserundurchlässig
wasserunlöslich
Wasserwaage f
Wasserzeichen n
wassrig
Webeblatt n
Weberei f
Weberstand m
Webeschaft m
Webkette f
Webstuhl m
Webstuhlgestell n
Weckeruhr f
Weckerwerk n
Wehrturm m
Wechselspannung f
Wechselstrom m
Wechselstromanodisation f
hodiny vodní
nepropoušt jící vodu
nerozpustný ve vod
vodováha (libela)
vodoznak
vodnatý
tkalcovský paprsek
tkalcovství, tkalcovna
stanovišt tkalce
listopad
(tkalcovský) lunek
tkalcovský stav
rám tkalcovského stavu
hodiny s budíkem
stroj budící
obranná v ž
st ídavé namáhání
st ídavý proud
anodická oxidace st ídavým proudem (anodická
oxidace s použitím st ídavého proudu)
kropenka
kadidlo
Weihkessel m, Sprenkessel m
Weihrauch m
142
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Weihrauchfaß n
Weihwasserbecken n
Weich
weicher Stahl, Weichstahl m
weicher Stil m
Weichlot n
Weingeist m
Weisgold n
weisse Koralle f
weißeln
weisser Bruch m
weisser Saphir m (Leuko-)
weisser Temperguss m
weisses Gusseisen n
weißes Roheisen, Weißroheisen n
Weißgold n
Weißgrundmalerei f
Weißlauge f, Sulfatkochlauge f, Frischlauge f
Weithalsflasche f
Wellenband n
Wellenband n
Wellenlänge(n) f
Wellenlinie f
Weltwunder f
Wendelstein m
Wendeltreppe f
Wenden n der Form
Wendeplatte f
Wendepunkt m
Wendevorrichtung f
Wer rastet der rostet
Werbung f
Werfen n
Werk n
Werk n (d. Uhr f)
Werkbank f
Werkbrett n
Werkeinsetzet (in Gehäuse)
Werkstatt f
Werkstattzubehör m
Werkstein m
Werkstoff n
Werkstofffehler m
Werkzeug n
Werkzeugmaschine f
Werkzeugstahl m
wert
Wert der Patina zu Bronze f
Wert m
Wertschäzung des bleiernen Standbildes n
wertvoll
Wesen n
wetlich, profan
Wettbewerb m
kadidelnice
kropenka (nádoba na sv cenou vodu)
kký
kká ocel
krásný sloh (krás. madony 1380-1430)
kká pájka
líh, etylalkohol
zlato bílé
korál bílý
lit
bílý lom
safír leuko (bílý, irý)
temperovaná litina s bílým jádrem
bílá litina
železo surové, bílé
zlato bílé
malba s b lobovým podkladem
louh bílý
láhev s širokým hrdlem
vlnovka ( ímský meandr. ornament)
vlnovka, ímský meandrový ornam.
vlnová délka
vlnovka
divy sv ta
schodiš ová v ž
schodišt to ité
obracení formy
oklopná modelová deska
elom
obrace ka
„stojatá voda hnije“
reklama
zborcení, hození odlitku
dílo
stroj hodin
st l pracovní
pracovní deska, st l, ponk
vsazení hodin. stroje do pouzdra
dílna
íslušenství dílny
kvádr, opracovaný kámen
materiál
vada materiálu
ná adí
obráb cí stro
nástrojová ocel
hoden
hodnota patiny na bronzu
hodnota
vyhodnocení olov né sochy
cenný
podstata
sv tský
sout ž
143
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Wetterechtheit f
odolnost proti pov trnosti (schopnost anodického
oxidového povlaku dlouhodob odolávat
pov trnostním vliv m)
Wetterfahne f
Whisker, whiskery
korouhvi ka
elektrolytické pokovování/ monokrystallické, vláknité
nár stky kovu, astomikroskopické, n kdy ale
dosahující délky n kolika cm; mohou vznikat
samovoln p i skladování nebo užívání, nebo vzácn ji
i elekrolytickém vylu ování)
Wibelschichtkühleinrichtung f
Widder m
Widder m
Widerlager
Widerspruch m
Widerstand m
Widerstandsfähigkeit f
Widerstandsfähigkeit f
Widerstandskontrolle f
za ízení na chlazení písku fluidizací
beran
beran
op ra, podpora (oblouku klenby)
rozpor
odpor
odolnost
odolnost
odporové ízení (omezení korozní rychlosti
ohmickým odporem korozního lánku)
Widmannstättenova struktura
nování
reprodukce, opakování
znovu zhotovit, rekonstruovat
restaurování
znovupatinování
est íb ení
vážit
prvotisk
sv cená voda
ležitý
ležitost pat né kontroly
vliv tlouš ky st ny
oh íva proudícího vzduchu (v tru)
dmyšní trubice
trné posunutí
okružní v trovod
trovod, vedení proudu vzduchu
okružní v trovod
závit
po et závit
úhel, úhelník
klikatý, k ivolaký
ví ivá rozeta
páte
fluidní sušárna
ví ivý proud (vysokofrekven ní indukovaný proud
užívaný k m ení tlouš ky nevodivých povlak na
nemagnetických podkladových kovech, nap .
anodických oxidových povlak na hliníku)
Widmannstättensches Gefüge n
Widmung f
Wiedergabe f
wiederherstellen
Wiederherstellung, Erneuerung
Wiederpatinieren n
Wiederversilberung f
wiegen
Wiegendruck(e) m
Wieihwasse s
wichtig
Wichtigkeit der gehörig Kontrolle f
Winddickenempfindlichkeit f
Winderhitzer m
Windform f
windige Schiebung f
Windkasten m
Windleitung f
Windring m
Windung f
Windungszahl f
Winkel m
winkelig
Wirbelrosette f
Wirbelsäule f
Wirbelschichttrockner m
Wirbelstrom m
Wirbler m
Wirkung des Sauerregenswassers auf e Oberflächen
Wirkung f
Wirkzeit(en) f
Wirr
odst edivý odlu ova
sobení kyselé deš ové vody na povrchy
vliv, p sobení, ú inek
doba p sobení
smotaný, rozcuchaný
144
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Wirtel, Schaftring m
Wirtschaftskunde f
Witterung f
witterungsbeständig
prstenec
ekonomie (školní p edm t)
pov trnost, po así, zv trání
odolný proti atmosférickým vliv m, odolný proti
zv trání
odolnost proti pov trnosti
obytná v ž
klenutí, (klenout)
ocel wolframová
mrak
edení vlny, p ádelna vlny
vln ná látka
zesílení, vypuklina, vyboulení
hodnotit
hod
krychle
krychlový vlys
lopatka metacího kola
ko enové d evo
odmoc ování
Witterungsbeständigkeit f
Wohnturm, donjon m
Wölbung(en) f
Wolframstahl m
Wolke f
Wollspinnerei f
Wollstoff m
Wulst m
würdigen
Wurfbewegung f
Wurfel m
Würfelfries m
Wurfschaufel f
Wurzelholz n
Wurzelziehen m
X
Xanthin n
Xe Xenon
x-fach
x-mal
x-Strahlen f
Xylograf m
Xylol n
Y Yttrium
Yb Ytterbium
yst m
ksantin-chemikálie
xenon
x-násobný, n kolikanásobný
x-krát, nes ísln krát
paprsky x, rentgenové paprsky
xylograf, d evorytec
xylen
yttrium
ytterbium
ametyst – odr da k emene
Z
Zackenfries m
Zackenlauf m
zähflüssig
Zähflüssigkeit f (Wiskosität f)
Zähigkeit f
Zähigkeit f
Zahl f
Zähler m
Zahlungsbedingung f
Zahn m
Zahnfries m
Zahnrad n
Zahnradwerk n
Zahnschnitt m
vlys klikatkový
pilový odlu ova strusky
vysoce vizkózní, vazký, hustý
vazkost, vizkozita
houževnatost
tuhost
íslo
po ítadlo
platební podmínka
zub
zubatá obruba na fasád
ozubené kolo
stroj na ozubená kola
zubo ez (vlys iónského, korintského a ímského
sloupového ádu, imitující záhlaví trám archaik.
ev né stavby)
Zange f
Zangenfries m
klešt
vlys kleš ový
145
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Zapfen m
Zapfenrollierstuhl m
zeigen
Zeigerwerk n
Zeichenbrett n
zeichnen
Zeichnung f
Zeile f, Linie f
Zeistandkriechgrenze f
Zeistandversuch m
zeitgenösse
zeitlich
Zeitstandfestigkeit f
zeitweiser Korrosionsschutz m
ep, šiška
stroj na hlazení ep
ukazovat
ústrojí ru kové
kreslící prkno
kreslit
výkres
ádek
mez prodloužení p i te ení
dlohodobá zkouška te ení
dnešní
do asný, asov omezený
mez pevnosti p i te ení
do asná ochrana (ochrana proti korozi úmysln
aplikovaná jen po omezenou dobu)
lený lánek
Haringova-Blumova vani ka
Hullova vani ka
sklípková klenba
buni ina, celuloza
derivát buni iny
cement
cement
inverzní pokovování
cementit
cementová sm s
jádro z cementové sm si
žezlo
ehký
rozemlít
odmá knutí formy
odmá knutí jádra
rozpad
rozpadavost
rozpadnout se
drcení
rozplynout, zmizet
rozklad
zni it
sv it
prohoz lunku
cikcakový vlys (normansko-románský ornament)
zdivo režné
náramek roztahovací
tažné železo
železo tažené (p i tažení drátu)
tažení, vytahování
tažení
metoda tažení
ozdoba hlavy
dekorace, ornament
zdobit
ozdobný h eb
tesa
Zelle, geteilte- f
Zelle, Haring-Blum- f
Zelle, Hull- f
Zellengewölbe n
Zellstoff m
Zelluloseabkömmling m
Zement m
Zement m
Zementationsüberzug m
Zementit m
Zementsand m
Zementsandkern m
Zepter m (Kronstab m)
zerbrechlich
zerdrücken
Zerdrücken n der Form
Zerdrücken n des Kernes
Zerfall m
Zerfallbarkeit f
zerfallen
Zerkleinern n
zerrinnen
Zersetzung f
zerstören
zeugen
Zchützenschlag m
Zickzackfries m
Ziegelrohbau m
Zieharm m
Zieheisen n
Zieheisen n, Zieheisenplatte f
Ziehen n
Ziehen n
Ziehverfahren n
Zierde des Kopfes m
Zierde f
zieren
Ziernagel m
Zimmermann m
146
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Zingel
Zink n / Zn
Zinkabscheidung f
Zinkarten f, Zinkformen f
Zinkdachziegel m
Zinkdruckguss m
Zinkenschutzdächer in Italien
Zinkgelb n
Zinkgrün n
Zinkhydroxid n
Zinkchlorid n
Zinklegierung f
Zinkoxid n
Zinkoxidweiß n
Zinkvitriol n
Zinkweiß n
Zinn n / Sn
Zinn(II)-hydroxid n
Zinn(II)-oxid, Zinnmonoxid n
Zinn(IV)-hydroxid n
Zinn(IV)-oxid, Zinndioxid n
Zinnblei n
Zinnbleibronze f
Zinnbronze f
Zinne f
Zinnenfries m
Zinngeschirr n
Zinnlot n
Zinnober m
Zinnober m
Zinnpulver n, Zinnstaub m
Zinnschmelze f
Zinnstein m, Kassiterit m
Zinnteller m
Zirbelholz n
Zirkonsand m
ziselieren
Ziselierhammer m
Ziselierung f
Zisterzienserbaukunst f
Zitrin (topasfarbiger Quarz m)
zittern
Zn Zink
Zölibat n
Zophoros
cingl (okružní ze st edov k. hradu)
zinek (Zincum - 30)
zinek a jeho vylu ování (obecn )
zinek a jeho druhy
zinkové tašky
lití zinku pod tlakem
zinkové st echy v Itálii
zinková žlu
zinková zele
hydroxid zine natý
chlorid zine natý
slitina zinku
oxid zine natý
zinková b loba
bílá skalice
zinková b loba
cín (Stanum - 50)
hydroxid cínatý
oxid cínatý
hydroxid cini itý
oxid cini itý
olovo cínové
bronz cínoolov ný
bronz cínový
cimbu í
vlys ve tvaru cimbu í
cínové nádobí
cínová pájka
rum lka
rum lka
cín práškový
tavenina cínu
cínovec – minerál
cínový talí
limbové d evo
zirkonový písek
vytepávat, cizelovat
cizelovací kladívko
cizelování, tepaná práce
cisterciácká architektura
citrin (žlutý k emen)
chv t se, t ást se
zinek
celibát
zooforos (figuráln zdobený vlys anticko-iónského a
korintského ádu)
zirkonium
íslušenství
náhodné poškození
itéci, p itékati
idat, p imísit
tažení, tah
dostupné použitelné tvary olov ných plech
pevnost v tahu
Zr Zirkonium
Zubehör n
zufällige Beschädigung f
zufließen
zufügen, zugeben
Zug m
zugängliche verwendbare Formen von Bleiblechen n
Zugfestigkeit f
147
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
zügige Beanspruchung
Zukfestigkeit f
Zukfestigkeitsprüfung f
zukommen
Zulegen n der Form
Zunder (Schmiedeeisen und Stahlroheisen n)
Zunder m
Zunder m
namáhání v tahu, tahem
pevnost v tahu
zkouška pevnosti v tahu
pat it, íslušet, náležet
složení formy
okuje (kujné železo a ocel)
opálení
okuje (pevná vrstva korozních produkt vzniká na
kovu za vysoké teploty)
vzr stat, ibývat
vzr stající m rou
cech
jazý ková jehla
zp sobit, mít za následek
odvodit, vyvodit z eho
klesnout, poklesnout
shrnout, shrnovat
splétat
spojování vláken
souvislost
skládání
roztavení
sestavit, uspo ádat
sestavení, montáž
ísada
ísada
ím s, p ísada, dodatek
ídavný, pomocný
ísada
ísada (do roztoku)
ísada, p ídavná látka
ídavný materiál
perlík
ipsat
stav
stav
rovnovážný diagram
vyzdívka pece
ísada
dávkova
spolehlivost použití olova v praxi
elný
dvojsložkové balení chemicky odolného tmele
zunehmen
zunehmend
Zunft m
Zungennadel f
zur Folge haben
zurückführen
zurückgehen
zusammenfassen
zusammenflechten
Zusammenführen von Fasern n
Zusammenhang m
Zusammensetzung f
Zusammenschmelzen n
zusammenstellen
Zusammenstellung f
Zusatz m
Zusatz m
Zusatz m
zusätzlich
Zusatzstoff m
Zusatzstoff m
Zusatzstoff m
Zusatzwerkstoff m
Zuschlaghammer m
zuschreiben
Zustand m
Zustand m
Zustandsschaubild n
Zustellung f
Zutat f
Zuteiler m
Zuverlässlicchkeit des Bleigebrauches in Praxis
zweckentsprechend
zweikomponente Packung des chemischen
widerstandsfähigen Kittes m
Zweiphasenreinigung f
dvoufázové išt ní ( išt ní roztoky složenými
z vrstvy rozpoušt dla a z vodné vrstvy)
destilace ve dvoufázovém systému
dvoupláš ová kupole
dvoupláš ová kupole
ryzost (druhá mezinárodní-st íbro 835/000)
trpasli í galerie
blíženci
okno sdružené podvojné
parkán (prostor mezi vn jší a vnit ní okružní
hradbou)
Zweiphasenstromdestillation f
zweischalig (Kuppel)
zweischalige Kuppel f
Zweiter Feingehalt m
Zwerggalerie f
Zwillinge f
Zwillingsfenster n
Zwinger m
148
PROFESNÍ SLOVNÍK N MECKO - ESKÝ
Zwischenkeil m
Zwischenschicht f
Zwölfflächner r
zyanidische Vergoldung f
zyanidische Verkupferung f
zyanidische Verzinkung f
Zyanidversilberung f
Zyklop m
Zyklopenmauerwerk n
Zylinder m (Walze f)
zylindrisch
rozp rný klín
mezivrstva
dvanáctist n
zlacení kyanidové
ní z kyanidové lázn
zinkování z kyanidové lázn
st íb ení z kyanidové lázn
kyklop
zdivo kyklopské
vále ek
válcovitý
149
Download

PROFESNÍ SLOVNÍK NĚMECKO