Výroční zpráva
2011
PP 53, a.s.
01.
• GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB A MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ
.02
OBSAH:
► 03 ÚVODNÍ SLOVO
► 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
► 07 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
► 08 VÝROBA A MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
► 09 EKONOMIKA A ADMINISTRATIVA
► 10 STRUKTURA SPOLEČNOSTI
► 12 DŮLEŽITÉ INFORMACE A KONTAKTY
► 13 PŘEDPOKLÁDANÝ DALŠÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A PODSTATNÉ UDÁLOSTI
PO DATU ZÁVĚRKY 31. 3. 2012
► PŘÍLOHY:
► 16 VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PLATNÝ KE DNI ZÁVĚRKY 31. 3. 2012
► 19 AUDITOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ VÝROKU AUDITORA
► 39 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
03.
ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,
akciová společnost PP 53, a.s. vstoupila do třetího roku své existence. Rádi bychom Vás
seznámili s vývojem společnosti v jejím druhém hospodářském roce uzavřeném dne 31. 3.
2012.
Rok hodnotíme jako úspěšný, provedený objem stavebních prací se navýšil na 414 mil. Kč. Byl
splněn plán hospodářského výsledku a dosaženo 14,4 mil. Kč zisku před zdaněním.
Současně byla dále dobudována vnitřní organizační struktura a posíleny realizační týmy na
stavbách.
V průběhu hospodářského roku bylo dokončeno 21 stavebních zakázek, z toho společnost PP
53, a.s. realizovala 10 zakázek jako generální dodavatel a zbytek jako subdodavatel betonových
konstrukcí.
Největší dokončenou stavbou byla rekonstrukce Administrativní budovy „Štětkova 18“. Dále
byly dokončeny dva bytové projekty, rekonstrukce třech hotelů, přístavba mateřské školy,
rekonstrukce mateřské školky a dvě výrobní haly. Naše společnost se také věnovala realizaci
menších rekonstrukcí a výstavbě rodinných domů.
Současně si velice dobře uvědomujeme, v jakém podnikatelském období se pohybujeme
a v jaké situaci je náš obor stavebnictví. Vnímáme, že odvětví přibližně s 10% podílem na HDP
je již čtvrtý rok v poměrně významné recesi. Propad produkce součtově od roku 2008 je ve
stavebnictví již více jak 30 % a intenzita stavění je dle Eurostatu v porovnání v rámci EU jedna
z absolutně nejnižších.
.04
Náš obor stavebnictví je sice konzervativní, ale přesto standardně fungující podnikatelské
prostředí. Proto se stavební dodavatelé a i naše společnost PP 53, a.s. musí přizpůsobovat
potřebám trhu a přáním svých zákazníků.
Zakázková náplň k dnešnímu dni je na příští podnikatelský rok zajištěna srovnatelně k objemu
stavebních prací dosaženému v roce 2011.
Samozřejmě naplnění cílů naší společnosti je velice závislé na hospodářské i společenské
situaci celkově, a zvláště pak na aktuálních možnostech i rozhodnutích našich zákazníků zahájit
připravované nasmlouvané zakázky.
Snažíme se být společností přehlednou a otevřenou k obchodním partnerům i veřejnosti.
V naší výroční zprávě najdete i podrobnou organizační strukturu i přehled vlastnictví akciové
společnosti.
Věříme, že vhodná a efektivní struktura i kvalita našich pracovníků umožní v příštím období
další posílení pozice společnosti PP 53, a.s. na náročném stavebním trhu.
Jménem představenstva bych chtěl poděkovat zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům za
úspěšnou spolupráci v minulém hospodářském roce.
V Praze dne 26. 6. 2012
Ing. Ivan Bauer, Ph.D., MBA
předseda představenstva a generální ředitel
05.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Akciová společnost PP 53, a.s. je stavební firma, která se věnuje výstavbě objektů pozemního
stavitelství. Na trhu působí třetím rokem v pozici generálního dodavatele nebo jako subdodavatel
kompletních monolitických konstrukcí.
Společnost sídlí v Dolních Měcholupech, kde má kanceláře vedení a administrativa. Také se
zde nachází malý skladový areál a technické a logistické zázemí sloužící zejména pro monolitické
konstrukce.
Firma vznikla dne 1. 1. 2010. Stavební činnost započala v březnu 2010 vlastní realizací první
zakázky. Přistoupilo se tedy k posunu prvního hospodářského roku na období od 1. 1. 2010 do
31. 3. 2011. Následné hospodářské roky mají periodu od 1. 4. do 31. 3.
V průběhu prvních dvou let jsme se soustředili na nábor zaměstnanců a vytváření vnitřních
struktur, nastavení systémů vzájemné komunikace a kontroly a na prezentaci firmy na trhu.
Nyní již náš základní kádr považujeme za stabilní, stejně jako vytvořené systémy. Do budoucna
plánujeme rozvíjení dovedností zaměstnanců (je například stanoven plán školení), posílení
controllingu a zpravidelnění manažerského reportování. Také se hodláme zabývat zpětnou
kontrolou a analýzou ukončených zakázek tak, aby se informace z realizací (problémy, nápady,
zlepšení) dostaly k obchodníkům a obchodním rozpočtářům.
Mezi stavbyvedoucími a ve vedení firmy působí tři autorizovaní inženýři a tři autorizovaní
technici.
Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a nemá organizační složku podniku
v zahraničí.
.06
SYSTÉMY ŘÍZENÍ
V průběhu roku proběhl úspěšný audit certifikací ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS
18001:2008.
07.
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Obchodní oddělení stavební firmy PP 53, a.s. se nespecializuje na žádné stavební odvětví, ale
snaží se zpracovávat nabídky pro široký okruh zákazníků. V současné době převažují nabídky
pro soukromý bytový sektor, snažíme se také aktivně vyhledávat veřejné zakázky a zapojovat se
do soutěží na výstavbu občanské vybavenosti. Soustřeďujeme se na takové zakázky, se kterými
již máme zkušenosti - jak při zpracování cenových nabídek, tak případně z následné realizace.
S ohledem na vývoj a stav stavebního trhu v současnosti patří k základním úkolům v činnosti
obchodního úseku usilovná práce marketingu na vyhledávání zakázek a oslovování širokého
okruhu klientů. Tím se snažíme zajistit dostatečný počet poptávek a následných nabídek. K dalším
důležitým úkolům řadíme získávání zakázek u tzv.opakovaných klientů, kde již máme ověřenou
vzájemnou korektnost, a to nejenom v obchodním vztahu, ale i při samotné realizaci.
V hospodářském roce 2011 došlo k dotvoření plně fungující struktury obchodního úseku, a to
zavedením některých procesů a rozšířením obchodního týmu.
Obchodní oddělení v tomto hospodářském roce dokázalo na základě zpracovaných nabídek
uzavřít 21 smluv o dílo v hodnotě kolem 600 mil. Kč.
.08
Zakázky dle segmentů stavebního trhu
Monolitické
stavby
10%
Průmyslové
stavby
7%
Bytová
výstavba
50%
Občanské
stavby
33%
Zakázky dle typu zákazníka
Soukromý
sektor
91%
Veřejný
sektor
9%
09.
VÝROBA A MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
V průběhu druhého hospodářského roku jsme pracovali na 42 stavebních zakázkách, z toho 8
přešlo z roku 2010. Do konce hospodářského roku 2011 jich bylo 21 plně dokončeno a předáno
investorům, realizace 21 zakázek pokračuje do roku 2012. Jejich velikost (posuzováno dle ceny
díla) se pohybuje od několika set tisíc za nejmenší externí monolity až po cca 200 milionů za
rekonstrukce nebo novostavby. Největší objem výkonů jsme udělali v měsíci listopadu, kdy bylo
našim klientům fakturováno více než 55 milionů Kč za provedené práce v uvedeném měsíci.
Realizovali jsme objekty bytových domů, rodinných vil, výrobních a skladových hal, infrastruktury,
administrativních budov a občanské vybavenosti (hotely, mateřské školy, základní škola,
sportoviště).
Samostatnou součástí výroby jsou monolitické konstrukce. Ty provádíme jak na vlastních
stavbách, tak i pro externí odběratele jako kompletní subdodávku. V průběhu roku úsek
monolitických konstrukcí realizoval celkem 26 zakázek, z toho 16 jich bylo pro externí klienty.
V uplynulém hospodářském roce jsme provedli konstrukce v objemu cca 8.750 m³, kde bylo
uloženo cca 1.050 tun výztuže. Věnovali jsme se i posílení zázemí nákupem buněk, jeřábu,
vysokozdvižného vozíku, menší mechanizace a doplnění bednění.
V návaznosti na zvyšování obratu a počtu získaných zakázek docházelo během roku k náboru
nových mistrů a stavbyvedoucích. Do týmu tak přibyli mladí lidé i zkušení kolegové, kteří jsou
významnou posilou pro základní a nosné pracovníky výrobního úseku.
Vedle kvality provedených prací a dodržování termínů klademe důraz na bezpečnost práce,
a to formou bezpečnostních opatření, častých školení a vnitřních i externích kontrol. Neevidujeme
žádný pracovní úraz. Také dbáme na ochranu životního prostředí.
.10
EKONOMIKA A ADMINISTRATIVA
Firma PP 53, a.s. i nadále spolupracuje se dvěma bankami, u kterých kromě běžných účtů
a běžného platebního styku využívá služeb plynoucích z podepsaných úvěrových smluv. Jedná se
zejména o bankovní garance nebo přísliby bankovních garancí. Možnost čerpání kontokorentního
nebo revolvingového úvěru nebyla ani v druhém hospodářském roce využita.
Společnost plní své finanční závazky ve smluvních termínech a zakládá si na dobré platební
morálce. Stejně tak i většina našich investorů dodržuje smluvní splatnosti. K pohledávkám po
splatnosti tvoříme na konci hospodářského období opravné položky, dle posouzení každého
případu zvlášť a zvážení konkrétních podmínek a okolností.
Pojištění majetku i stavebně-montážních rizik zajišťuje pojišťovna Kooperativa, a.s. V průběhu
roku nedošlo k žádné závažné pojistné události, nejčastějšími událostmi jsou krádeže a vloupání
na stavby.
V průběhu roku došlo v ekonomickém úseku k dopracování systému správy dokumentů. Práce
s fakturami přijatými i vydanými byla více přizpůsobena potřebám controllingu. Byly vytvořeny
nové směrnice a úkolem pro následující období je jejich další rozšíření.
Ekonomický a administrativní úsek se také zabývá personalistikou, zajišťuje školení (vstupní,
periodická, individuální), je v kontaktu s institucemi státní správy a je odpovědný za spolupráci
s externí IT firmou. Dále zajišťuje kontakt se všemi externími dodavateli služeb pro správní režii.
11.
STRUKTURA SPOLEČNOSTI
PP 53, a.s.
Za zastávkou 373, Praha 10
IČ: 290 11 299, DIČ: CZ 290 11 299
ORGANIGRAM
k datu
DR
VH
Valná hromada
PD
Představenstvo
Legenda :
Dozorčí rada
Statutární orgány
GŘ
OŘ
Obchodní ředitel
Ing.Dan Makula
SPD
Správce dokumentace
HIP
Hlavní inž.přípravy
Ing.Ladislav Vrána
P
Přípravář
1x
FŘ
CO
Vedení společnosti
Externí spolupracovníci
Generální ředitel
Ing.Ivan Bauer,Ph.D., MBA
Finanční ředitel
Ing.Petra Doležalová
Controlling
2x
MK
Ředitel divize
Monolitické kce
Ing.Miloš Strnad
VŘ
Výrobní ředitel
Ing.David Kozík
MET
Metrolog
MIMS
Manažer IMS
ST
Stavbyvedoucí
1x
ST
Stavbyvedoucí
Ing.Jan Bína
Pavel Hornsteiner
Ing.Petr Vaněk
Ing.Peter Borik
Ing.Martin Hájek
M
VZ
+
RO
Vedoucí zakázky
+
Reklamace
1x
31/3/2012
UČ
BP
Mistr
x
M
Právní služby
Externí
PS
4x
Účetnictví
Externí
PR
Banky a pojištění
Ing.Miroslav Netrefa
BO
ZP
Technik BOZP
Externí
IA
Interní auditor
Q-COM
Mistr
x
11
Příprava staveb
3x
.12
Představenstvo:
Předseda představenstva
Místopředseda představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI:
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Ing. Ivan Bauer, Ph.D., MBA
Ing. David Kozík
Ing. Miloš Strnad
Ing. Dan Makula
Ing. Petra Doležalová
Ing. Miroslav Netrefa
Ing. Martin Hájek
Stanislav Mudr
AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI K DATU ZÁVĚRKY:
jméno akcionáře
Bauer Ivan, Ing. MBA
Netrefa Miroslav, Ing.
Makula Dan, Ing.
Strnad Miloš, Ing.
Kozík David, Ing.
Areal PM, a.s.
Minoritní akcionáři (9)
počet akcií
110
110
40
40
40
24
36
vyjádřeno v %
27,50%
27,50%
10,00%
10,00%
10,00%
6,00%
9,00%
13.
DŮLEŽITÉ INFORMACE A KONTAKTY
IČ
DIČ
Adresa sídla:
290 11 299
CZ 290 11 299
Za zastávkou 373
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
zápis v OR:
OR oddíl B, vložka 15822, Městský soud v Praze
kontakty:
generální ředitel
obchod
výroba
monolit
finance
příprava
reklamace
telefon:
272 011 982
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
43-6216400297 / 0100
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Volksbank CZ, a.s
4200241448 / 6800
.14
PŘEDPOKLÁDANÝ DALŠÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A PODSTATNÉ
UDÁLOSTI PO DATU ZÁVĚRKY 31.3.2012
Společnost po datu závěrky pokračuje ve své činnosti a provádí řádově stejné objemy výkonů
jako v uplynulém roce. Počet zaměstnanců vzrostl o další 2, byly podepsány 4 nové zakázky.
V době vydání výroční zprávy nejsou známy žádné skutečnosti, které by významnou měrou
mohly změnit stávající stav.
Stejně jako v loňském roce bylo zaměstnancům na pozicích středního managementu umožněno
investování do limitovaného procenta akcií, program pro minoritní akcionáře bude v průběhu
července-srpna 2012 dokončen. Dále došlo k prodeji a odkupu akcií mezi hlavními akcionáři.
15.
PŘÍLOHY:
► 16. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PLATNÝ KE DNI ZÁVĚRKY 31.3.2012
► 19. AUDITOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ VÝROKU AUDITORA
► 39 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
.16
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PLATNÝ KE DNI ZÁVĚRKY
31.3.2011
17.
.18
19.
AUDITOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ VÝROKU AUDITORA
.20
ZPRÁVA O OVĚŘENÍ
účetní závěrky sestavené k 31. březnu 2012 nezávislým auditorem
____________________________________________________________
Prověřovaná organizace:
PP 53, a. s.
Za zastávkou 373
109 000 Praha 10
IČO: 290 11 299
Prověrku provedla:
Ing. Marie Stankovová
auditor č. osvědčení 148
Zprávu obdrží:
představenstvo
dozorčí rada
auditor
Květen - červen 2011
21.
PŘEDMĚT PROVĚRKY:
Předmětem ověření byla přiložená účetní závěrka obchodní společnosti PP 53, a. s., se sídlem
na adrese Za zastávkou 373, 109 000 Praha 10, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty za období od 1.
dubna 2011 do 31. března 2012 (hospodářský rok), dále i příloha k této účetní závěrce a přehled
o změnách vlastního kapitálu za stejné období.
Ověření účetní závěrky i ostatních dokumentů bylo provedeno v souladu se zákonem 93/2009
Sb. o auditorech v platném znění, mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami
vydanými Komorou auditorů České republiky.
Předmětem ověření zatím nebyla výroční zpráva, která bude zpracována a předložena
dodatečně. Proto stanovisko auditora k ní bude vyjádřeno následně v samostatném dokumentu.
CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Společnost vznikla na základě rozhodnutí jediného zakladatele o založení obchodní společnosti
zakladatelskou listinou. O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis dne 3. prosince 2009.
Výše uvedeným jediným zakladatelem je obchodní společnost Areál PM, a. s., (v dané době
s názvem Areál Průmstav, a.s.) IČ 276 37 387, jejímž jménem jednali předseda a místopředseda
představenstva společnosti.
Zápis do obchodního rejstříku byl proveden Městským soudem v Praze dne 1. ledna 2010, do
oddílu B, vložky 15822.
Předmětem podnikání společnosti je:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hlavním zdrojem příjmů společnosti je realizace stavební činnosti.
Základní kapitál společnosti ke dni založení společnosti činil 2 000 tis. Kč, rozdělen na 40
kusů akcií o jmenovité hodnotě 50 tisíc Kč. Akcie byly vydány v listinné podobě, znějící na jméno.
V průběhu předchozího hospodářského roku byl základní kapitál navýšen na hodnotu 20 000 tis.
Kč.
Převoditelnost akcií je omezena tím, že každý převod nebo jakýkoli převod přednostního práva
na úpis akcií, může být proveden pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Tento
souhlas musí být udělen písemně nebo zaznamenán v zápisu ze zasedání představenstva.
.22
V průběhu ověřovaného hospodářského roku k převodu akcií za výše uvedených podmínek
skutečně došlo. Akcionářská struktura je blíže popsána v příloze k účetní závěrce, s uvedením
akcionářů s největším majetkovým podílem.
Povinnost ověření účetní závěrky auditorem vyplývá pro akciovou společnost ze zákona,
stejně jako její uložení ve sbírce listin v sídle Městského soudu, doplněné o další náležitosti,
včetně zprávy auditora.
Povinnost je založena dosažením resp. překročením jednoho z rozhodujících kriterií pro
audit. Tím je roční úhrn čistého obratu. Vzhledem k datu založení společnosti se jedná o druhé
posuzované období.
Úkol auditora a odpovědnost účetní jednotky
Úkolem auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k sestavené účetní závěrce.
V souladu se zákonem o auditorech a dalšími výše uvedenými předpisy je auditor povinen
dodržovat etické normy, naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o
částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce, a to dle úsudku
auditora, včetně posouzení rizik, zda by účetní závěrka mohla obsahovat významné
nesprávnosti způsobené chybným postupem nebo dokonce podvodným jednáním.
Ve vazbě na posuzování uvedených rizik byl zvolen i auditorský postup. Získané důkazní
informace v průběhu auditu, obsažené ve spisu auditora, jsou dostatečným a
vhodným základem pro vyjádření auditorského výroku.
Zjištěné skutečnosti
Účetnictví je vedeno na velmi dobré úrovni, pečlivě, stejně tak i další agendy nutné pro zajištění
vykazovací povinnosti společnosti. Jednotlivé účetní zápisy jsou řádně doloženy prvotními
doklady. Ty obsahují potřebné náležitosti jak pro účely účetnictví, tak i pro vykazovací povinnost
v oblasti DPH.
Výběrovým způsobem ověřeno, že jednotlivé doklady jsou ověřovány nejen z hlediska formální
správnosti, ale především z hlediska správnosti věcné. Jsou směrovány na jednotlivá konkrétní
střediska a stavby.
Proto lze z účetnictví získat i potřebné údaje o výsledcích jednotlivých činností a využívat je
v oblasti řízení.
23.
Nezávisle na tom jsou zpracovávány i sestavy vypovídající o průběhu jednotlivých zakázek ve
vazbě na rozpočet, obsahující podrobné náklady spíše z hlediska jejich kalkulace.
Dosažené výsledky v ověřovaném období vypovídají o úspěšném průběhu realizace
ekonomické činnosti a i nadále vytvářejí dobré podmínky pro další rozvoj společnosti. Na pokrytí
uplatněných reklamací či vzniku jiných finančních rizik byla vytvořena rezerva. Předpokládá se,
že bude dostatečně vysoká.
Ověření, které bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti
vykazovaných skutečností, nezbavuje účetní jednotku odpovědnosti za správnost jejího sestavení
ani za správnost vedení účetnictví.
Ověřeno, že v období mezi datem, ke kterému byla sestavena účetní závěrka a datem uzavření
auditu, nedošlo k žádným mimořádným událostem, které by měly vliv na ekonomickou situaci
společnosti nebo by nějakých způsobem zpochybňovaly výsledky uvedené v ověřované účetní
závěrce.
Během prověrky nebyly zjištěny žádné skutečnosti ani náznaky, které by nasvědčovaly snaze
o podvodné jednání ať již ze strany vedení společnosti nebo jejích zaměstnanců. Nebyly zjištěny
žádné spekulativní operace nebo neobvyklé pohyby finančních prostředků.
.24
VÝROK AUDITORA
Na základě provedeného ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 3. 2012 a posouzení
úrovně účetnictví, jsem dospěla k názoru, že předložená účetní závěrka je sestavena správně, na
základě účetnictví, které je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně, v souladu s platnými
právními předpisy.
Lze oprávněně předpokládat, že údaje v ní obsažené věrně zobrazují stav majetku a závazků
společnosti a vyjadřují objektivně její finanční situaci. Stejně tak i výsledek hospodaření.
Prověrkou nebyly zjištěny skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě
kterých byla účetní závěrka sestavena, nejsou úplné, průkazné a správné ve všech významných
souvislostech.
Vykázané výsledky vypovídají o úspěšném průběhu realizované činnosti a nedávají důvod
k pochybnostem o možnosti dalšího rozvoje společnosti nebo její dlouhodobé existence.
Konstatuje se nutnost posílení funkce vnitřní kontroly.
Na základě provedených zjištění lze ověření účetní závěrky obchodní společnosti PP 53, a. s.
uzavřít výrokem „bez výhrady“.
V Praze dne 19. června 2012
25.
ROZVAHA
´ˇ
ˇ 500/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.
v plném rozsahu
Název a sídlo ú�etní jednotky
ke dni 31.3.2012
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)
PP 53, a.s.
´
Za zastavkou
373
Praha 10
10900
I�
29011299
Ozna�ení
AKTIVA
�íslo
�ádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(A. + B. + C. + D.I.)
001
B�žné ú�etní období
Korekce
2
Brutto
1
Minulé ú�. období
Netto
3
Netto
4
143 608
0
2 359
0
004
3 288
289
820
139
2 468
150
1 294
269
Z�izovací výdaje
005
88
38
50
68
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3.
Software
007
4.
Ocenitelná práva
008
201
0
101
0
100
0
0
0
5.
Goodwill
009
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
0
0
0
7.
Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
201
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
0
0
0
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. I. 1.
002
(B.I. + B.II. + B.III.)
( sou�et B.I. 1. až B.I.8.)
003
141 249 126 288
0
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
2 999
681
2 318
1 025
B. II. 1.
Pozemky
014
0
0
0
0
2.
Stavby
015
0
0
0
0
3.
Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí
016
2 999
681
2 318
1 025
4.
P�stitelské celky trvalých porost�
017
0
0
0
0
5.
Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny
018
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
0
0
0
7.
Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek
020
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
0
0
0
9.
Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku
022
0
0
0
0
Dlouhodobý finan�ní majetek
023
0
0
0
0
B.III.
B.III.1.
(sou�et B.II.1. až B.II.9.)
(sou�et B.III.1. až B.III.7.)
Podíly - ovládaná osoba
024
0
0
0
0
2.
Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem
025
0
0
0
0
0
0
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0
0
4.
P�j�ky a úv�ry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv
027
0
0
0
0
5.
Jiný dlouhodobý finan�ní majetek
028
0
0
0
0
6.
Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek
029
0
0
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek
030
0
0
0
0
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz
.26
ˇ 29011299
IC:
Ozna�ení
�íslo
�ádku
AKTIVA
a
b
c
B�žné ú�etní období
Brutto
1
Korekce
2
Minulé ú�. období
Netto
3
Netto
4
031
140 167
1 539
032
14 196
0
14 196
4 747
033
948
0
948
1 212
034
13 248
0
13 248
3 535
Výrobky
035
0
0
0
0
Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny
036
0
0
0
0
5.
Zboží
037
0
0
0
0
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
0
0
0
0
039
60
0
60
1 724
C.
Ob�žná aktiva
(C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)
C. I.
Zásoby
C. I. 1.
Materiál
2.
Nedokon�ená výroba a polotovary
3.
4.
(sou�et C. I.1. až C.I.6.)
(sou�et C.II. 1. až C.II.8.)
138 628 121 563
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztah�
040
60
0
60
1 724
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a ú�astníky
sdružení
043
0
0
0
0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
0
0
0
6.
Dohadné ú�ty aktivní
045
0
0
0
0
7.
Jiné pohledávky
046
0
0
0
0
8.
Odložená da�ová pohledávka
047
0
0
0
0
C.III.
Krátkodobé pohledávky
048
81 599
1 539
C.III. 1.
Pohledávky z obchodních vztah�
049
72 538
1 539
80 060
70 999
84 986
80 493
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
051
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a ú�astníky
sdružení
052
0
0
0
0
5.
Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní
053
0
0
0
0
6.
Stát - da�ové pohledávky
054
6 510
0
6 510
4 197
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
2 551
0
2 551
90
8.
Dohadné ú�ty aktivní
056
0
0
0
0
9.
Jiné pohledávky
057
0
0
0
206
(sou�et C.III.1. až C.III.9.)
C.IV.
Krátkodobý finan�ní majetek
058
44 312
0
44 312
30 106
C.IV.1.
Peníze
059
142
0
142
36
2.
Ú�ty v bankách
060
44 170
0
44 170
30 070
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4.
Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek
062
0
0
0
0
063
153
0
153
3 431
124
143
D. I.
(sou�et C.IV.1 až C.IV.4)
�asové rozlišení
(D.I.1. + D.I.3.)
Náklady p�íštích období
064
124
0
2.
Komplexní náklady p�íštích období
065
0
0
0
0
3.
P�íjmy p�íštích období
066
29
0
29
3 288
D. I. 1.
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz
27.
ˇ 29011299
IC:
Ozna�ení
�íslo
�ádku
PASIVA
a
b
c
PASIVA CELKEM
Stav v b�žném ú�et. období
5
Stav v minulém ú�et. období
6
068
141 249
35 498
126 288
28 978
(A. + B. + C.I.)
067
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.)
(A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.)
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
069
20 000
20 000
A. I.1.
Základní kapitál
070
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Zm�ny základního kapitálu
072
20 000
0
0
0
0
A. II.
Kapitálové fondy
A. II.1.
Emisní ážio
074
20 000
0
0
0
0
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
0
0
3.
Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk�
076
0
0
4.
Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách
077
0
0
5.
Rozdíly z p�em�n spole�nosti
078
A. III.
Rezervní fond, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku
(A.III.1. + A.III.2.)
079
0
1 796
0
0
A. III.1.
Zákonný rezervní fond / Ned�litelný fond
080
1 796
0
4 302
4 302
0
9 400
0
0
0
0
0
8 978
104 338
8 214
97 216
2 000
0
0
0
8 214
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
(sou�et A. I I.1 až A. I I.5)
Statutární a ostatní fondy
073
081
A. IV.
Výsledek hospoda�ení minulých let
A. IV. 1.
Nerozd�lený zisk minulých let
083
2.
(A.IV.1. + A.IV.2.)
082
Neuhrazená ztráta minulých let
084
A. V.
Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období /+ -/
085
B.
Cizí zdroje
B. I.
Rezervy
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních p�edpis�
088
2.
Rezerva na d�chody a podobné závazky
089
3.
Rezerva na da� z p�íjm�
090
4.
Ostatní rezervy
091
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
086
(sou�et B.I.1. až B.I.4.)
087
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztah�
(sou�et B.II. 1. až B.II.10.)
093
092
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
094
095
3.
Závazky - podstatný vliv
4.
Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení
096
5.
Dlouhodobé p�ijaté zálohy
097
6.
Vydané dluhopisy
098
7.
Dlouhodobé sm�nky k úhrad�
099
8.
Dohadné ú�ty pasivní
100
9.
Jiné závazky
101
Odložený da�ový závazek
102
10.
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz
.28
´ˇ
ˇ 500/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové �len�ní
v plném rozsahu
ke dni 31.3.2012
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)
Název a sídlo ú�etní jednotky
PP 53, a.s.
I�
´
Za zastavkou
373
Praha 10
10900
29011299
Ozna�ení
a
I.
A.
�íslo
�ádku
TEXT
b
c
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
0
0
0
414 885
405 172
9 713
213 561
210 026
3 535
0
362 690
82 024
0
186 589
51 362
280 666
52 195
25 084
135 227
26 972
12 515
17 931
0
9 361
0
6 276
877
9
2 948
206
15
555
702
265
0
0
702
437
0
0
0
+
Obchodní marže
Výkony
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb
05
2.
Zm�na stavu zásob vlastní �innosti
06
3.
Aktivace
07
Výkonová spot�eba
B.
1.
Spot�eba materiálu a energie
2.
Služby
+
03
04
08
09
10
(I. - A. + II. -B.)
Osobní náklady
C.
(I. - A.)
(II.1. až II.3.)
(B.1. + B.2.)
P�idaná hodnota
C.
(sou�et C.1. až C.4.)
11
12
1.
Mzdové náklady
13
2.
Odm�ny �len�m orgánu spole�nosti a družstva
14
3.
Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní
15
4.
Sociální náklady
16
D.
Dan� a poplatky
17
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiál�
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2.
minulém
2
Tržby za prodej zboží
II.
B.
Skute�nost v ú�etním období
b�žném
1
(III.1. + III.2.)
19
20
Tržby z prodeje materiálu
21
Z�statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)
22
1.
Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
2.
Prodaný materiál
24
437
0
0
Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních náklad� p�íštích období
25
7 754
2 000
Ostatní provozní výnosy
26
Ostatní provozní náklady
27
1 259
6 005
5
414
P�evod provozních výnos�
28
P�evod provozních náklad�
29
0
0
14 312
0
0
11 768
F.
F.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
Provozní výsledek hospoda�ení
(zohledn�ní položek (+). až V.)
30
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz
29.
ˇ 29011299
IC:
Ozna�ení
TEXT
�íslo
�ádku
a
b
c
VI.
J.
Skute�nost v ú�etním období
b�žném
1
minulém
2
Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�
31
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
0
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku
33
0
0
VII.1.
Výnosy z podíl� v ovládaných osobách a v ú�etních jednotkách pod
podstatným vlivem
34
0
0
2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl�
35
3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku
36
Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku
37
Náklady z finan�ního majetku
38
Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�
39
L.
Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�
40
M.
Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finan�ní výnosy
44
Ostatní finan�ní náklady
45
P�evod finan�ních výnos�
46
0
0
0
0
0
0
0
226
0
0
100
0
0
126
038
038
0
400
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
56
0
1
259
0
0
-202
2 588
2 588
0
8 978
0
0
0
0
0
0
0
8 978
14 438
11 566
VIII.
K.
IX.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
(sou�et VII.1. až VII.3.)
P�evod finan�ních náklad�
*
Finan�ní výsledek hospoda�ení
Q.
47
(zohledn�ní položek VI. až P.)
48
(Q.1. + Q.2.)
49
Da� z p�íjm� za b�žnou �innost
Q.
1.
- splatná
2.
50
- odložená
51
**
Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost
52
XIII.
Mimo�ádné výnosy
53
(provozní výsledek hospoda�ení + finan�ní výsledek hospoda�ení - Q.)
R.
Mimo�ádné náklady
S.
Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti
S.
1.
- splatná
2.
- odložená
*
T.
Mimo�ádný výsledek hospoda�ení
5
5
9
54
(S.1 + S.2)
55
56
57
(XIII. - R. - S.)
58
P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-)
59
***
Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-)
60
****
Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním
61
(výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost + mimo�ádný výsledek hospoda�ení - T)
(provozní výsledek hospoda�ení + finan�ní výsledek hospoda�ení + mimo�ádné výnosy - R.)
9
Sestaveno dne: 18.5.2012
Právní forma ú�etní jednotky: a.s.
P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: Provadení
´ ˇ
ˇ a odstranovaní
ˇ ´
staveb, jejich zmen
Podpisový záznam:
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz
.30
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU
K 31. 03. 2012
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na základě Vyhlášky
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a Českých účetních standardů pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů,
které má k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno
jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1.4.2011 a končící dnem 31. 3.
2012.
PP 53, a.s.
Za Zastávkou 373, Praha 10
IČ: 29011299
společnost je vedena
u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 15822
31.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.1.
3.2.
Obecné údaje
Popis účetní jednotky
Podstatný či rozhodující vliv vykonávající účetní jednotkou v jiných společnostech
Zaměstnanci účetní jednotky, osobní náklady
Poskytnutá peněžitá či jiná plnění současným či bývalým členům orgánům účetní jednotky
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Způsob ocenění majetku
Zásoby
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Ocenění derivátů
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Opravné položky
Odpisování dlouhodobého majetku
Přepočet cizích měn na českou měnu
Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotu
Odchylky od metod podle §7 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty
Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
Doměrky daně z příjmů za minulá období
Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
Rozpis rezerv
Bankovní úvěry a výpomoci
Přijaté dotace na investiční a provozní účely
Ostatní významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty nevykázané samostatně
Výše splatných závazků pojistného na sociální zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Výše splatných závazků zdravotního pojištění
Výše splatných daňových závazků
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Majetek, závazky
Zřizovací výdaje
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze
Dlouhodobý majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
Pronájem majetku(leasing)
Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem
Dlouhodobý finanční majetek
Pohledávky po splatnosti
Závazky po splatnosti
Údaje o pohledávkách a závazcích- řídící a ovládající osoby, řízené a ovládané osoby
Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let
Poskytnuté či přijaté zajištění pohledávek a závazků
Pohledávky a závazky neuvedené v rozvaze
Údaje o vlastním kapitále a vydaných akciích
Počet a jmenovitá hodnota akcií vydaných během účetního období, ocenění
Popis významného zvýšení a snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu
Výnosy podle činnosti a zeměpisného umístění
Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi za účetní období
Hospodářský výsledek za účetní období a splatná daň z příjmů
.32
OBECNÉ ÚDAJE
1. Popis účetní jednotky
Obchodní firma:
Sídlo:
PP 53, a.s.
Za zastávkou 373, Praha 10
Právní forma:
akciová společnost
IČO: 290 11 299
Předmět podnikání:
- provádění staveb jejich změn a odstraňování
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Datum vzniku účetní jednotky: 1. ledna 2010
Osoby s podstatným nebo rozhodujícím vlivem na účetní jednotce:
Jméno fyzické osoby, název
právnické osoby
Areál PM a.s.
Ing. Ivan Bauer, MBA
Ing. Miroslav Netrefa
Ostatní akcionáři
Bydliště, sídlo
Za zastávkou 373, Praha 10
Jílovská 349/3, Praha 4
Hřebenová 219, Praha 6
Sledované účetní
období
1 200
6%
5 500
27,5%
5 500
27,5%
7 800
39%
Minulé účetní
období
20 000
100%
0
0
0
0
0
0
Dne 1. 6. 2011 došlo k prodeji 90 % akcií manažerům společnosti, dne 30. 6. 2011 pak dalších
4 % osloveným zaměstnancům.
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v účetním období:
Účetní jednotka se dělí na tato střediska:
- správní režie
- výroba režie
- výroba stavby
- reklamace režie
- reklamace
Změny v uplynulém účetním období nebyly.
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
- 28. 6. 2011 změna akcionářské struktury
33.
2. Podstatný či rozhodující vliv vykonávající účetní jednotkou v jiných
společnostech
● Smluvní dohody mezi společníky zakládající rozhodovací právo:
● Ovládací smlouvy:
● Smlouvy o převodech zisku:
Nejsou.
Neexistují takové smlouvy.
Neexistují takové smlouvy.
3. Zaměstnanci účetní jednotky, osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Odměny členům statut. orgánů účetní jednotky
Odměny členům představenstva a dozorčích orgánů účetní jednotky
Náklady na sociální a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
Zaměstnanci celkem
27
17 931
0
0
6 276
876
25 083
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění současným či bývalým členům orgánů
účetní jednotky
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Účetní jednotka používá pouze účetní metody a postupy stanovené platnou legislativou.
Nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv na posouzení finanční či
majetkové situace účetní jednotky. Účetní závěrka k datu 31.3.2012 podléhá dle platných norem
auditu.
1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
- prováděno způsobem B evidence zásob
Výdej zásob ze skladu - metodou FIFO
Ocenění zásob
•
oceňování zásob vlastní výroby prováděno:
nepoužito
• oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení
- vedlejší pořizovací náklady
•
oceňování nedokončené výroby je prováděno: - vlastními náklady
.34
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní
činností
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
1.4. Oceňování derivátů
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky
K pohledávkám z obchodního styku byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 1 539 tis.
5. Odpisování dlouhodobého majetku
a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila v interních
směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.
b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku –
Zřizovací výdaje – odpis 60 měsíců.
Daňové odpisy - použita metoda:- lineární
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Eviduje majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden
rok při pořízení na účet 501 – Materiál. Tento majetek je dále veden v operativní evidenci.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Eviduje majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden
rok při pořízení na účet 518 – Ostatní služby.
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá:
- denní kurz pro první pracovní den v měsíci vyhlášený ČNB.
K rozvahovému dni použila platný kurz ČNB k tomuto dni. Kurzové rozdíly byly proúčtovány
v souladu s platnou legislativou.
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
8. Odchylky od metod podle §7 odst. 5 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví
-
35.
Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá období
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
Důvod přechodných rozdílů
Účetní rezervy
Rozdíl účetních a daňových odpisů
Rozdíl účetních a daňových OP
Celkem přechodné rozdíly
Sazba daně 2011
Odložený daňový závazek (+pohledávka, - závazek)
Číselné vyjádření v tis. Kč
6 214
-55
1 539
7 698
19%
1 463
Odložená daňová pohledávka činí při sazbě daně z příjmů 19 % částku 1 463 tis. Kč. Z důvodu
opatrnosti nebude společnost o této odložené daňové pohledávce účtovat.
1.3. Rozpis rezerv
Ostatní rezervy:
Rezerva na záruční servis – 6 214 tis. CZK
1.4. Bankovní úvěry a výpomoci
1.5. Přijaté dotace na investiční a provozní účely
1.6. Ostatní významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty nevykázané samostatně
-
výkaz zisku ztráty:
Nejsou významné položky.
-
rozvaha:
Nejsou významné položky.
1.7. Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
1.8.
Výše splatných závazků zdravotního pojištění
1.9. Výše splatných daňových závazků
-
.36
1.10. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
2. Majetek a závazky
2.1. Zřizovací výdaje
- pořizovací cena 88 tis., oprávky 38 tis.
2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Hmotný majetek
Samostatné movité věci a soubory m.věcí
Celkem
Pořizovací cena
2 999
2 999
Oprávky
681
681
Zůstatková cena
2 318
2 318
Nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nedokončený DNM
Software
Celkem
Pořizovací cena
88
0
201
289
Oprávky
38
0
101
139
Zůstatková cena
50
0
100
150
2.3. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Zřizovací výdaje
Nedokončený DNM
Software
Celkem dlouhodobý
nehmotný majetek
Samostatné movité věci
a soubory m.věcí
Celkem dlouhodobý
hmotný majetek
Celkem dlouhodobý
majetek
Pořizovací Zůstatková Přírůstek Vyřazení/
cena 1.1.
cena 1.1.
zařazení
88
68
0
0
201
201
0
201
0
0
201
0
Oprávky
20
0
101
Pořizovací
cena 31.12
88
0
201
Zůstatková
cena 31.12
50
0
100
289
269
201
201
121
289
150
1 270
1 025
1 729
0
681
2 999
2 318
1 270
1 025
1 729
0
681
2 999
2 318
1 559
1 294
1 930
201
802
3 288
2 468
2.4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze
V operativní evidenci je evidován majetek, jehož cena nedosáhla hodnoty pro zařazení do
dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku. Jeho pořizovací cena je 4 577 tis.Kč. Tato
pořizovací cena byla součástí nákladů v roce pořízení. V roce 2011 činí pořizovací cena tohoto
majetku 2 104 tis. Kč.
37.
2.5. Dlouhodobý majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v
účetnictví
2.6. Pronájem majetku (leasing)
2.7. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem
2.8. Dlouhodobý finanční majetek
2.9. Pohledávky po splatnosti
Pohledávky z obchodního styku po splatnosti:
• celkem po splatnosti 8 875 tis.
• z toho do 30 ti dnů po splatnosti 5 646 tis.
• z toho do po od 31 do 90 ti dnů po splatnosti 3 064 tis.
• z toho od 91 do 365 ti dnů 165
k pohledávkám po splatnosti byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 1 539 tis.
2.10. Závazky po splatnosti
Závazky z obchodního styku po splatnosti:
• celkem po splatnosti 1 917 tis.
• z toho do 30 ti dnů po splatnosti 1 564 tis.
• z toho do po od 31 do 90 ti dnů po splatnosti 93 tis.
• z toho od 91 do 365 ti dnů 260
Daňové závazky a závazky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění po splatnosti
2.11. Údaje o pohledávkách a závazcích - řídící a ovládající osoby, řízené a ovládané
osoby
2.12. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let
2.13. Poskytnuté či přijaté zajištění pohledávek a závazků
2.14. Pohledávky a závazky neuvedené v rozvaze
-
.38
3. Údaje o vlastním kapitálu a vydaných akciích
3.1. Počet a jmenovitá hodnota akcií vydaných během účetního období, ocenění
3.2. Popis významného zvýšení či snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu
4. Výnosy podle činnosti a zeměpisného umístění
Tržby ze stavební výroby
Tržby z prodeje služeb
Změna stavu nedokončené výroby
Tržby z prodeje materiálu
Ostatní provozní výnosy
Úroky
Ostatní finanční výnosy
Celkem
Celkem
403 034
2 139
9 713
702
1 258
226
0
417 072
Tuzemsko
403 034
2 139
9 713
702
1 258
226
0
417 072
Zahraničí
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi za účetní období
Celkem 100 tis. CZK
6. Hospodářský výsledek za účetní období a splatná daň z příjmů
Zisk před zdaněním: 14 438 tis. CZK
Splatná daň z příjmů 5 038 tis. CZK
Sestaveno dne:
18.5.2012
Podpis statutárního zástupce:
Ing. David Kozík
Ing. Petra Doležalová
39.
VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
.40
VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
Na základě ověření správnosti obsahu výroční zprávy obchodní společnosti
PP 53, a. s.
Za zastávkou 373
109 000 Praha 10
jsem dospěla k názoru, že veškeré hodnoty a informace v této zprávě uvedené, odpovídají
hodnotám publikovaným v účetní závěrce sestavené k 31. 3. 2012.
Ověření bylo provedeno v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
Tyto dokumenty vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby mohl získat
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou
též předmětem zobrazení v účetní závěrce, souhlasí ve všech významných souvislostech s výše
uvedenou účetní závěrkou.
Toto stanovisko auditora nezbavuje společnost odpovědnosti za celkový obsah výroční zprávy,
neboť auditor ověřuje pouze soulad výroční zprávy s účetní závěrkou.
V Praze dne 4. července 2012
41.
FOTOGRAFIE Z REALIZACÍ:
1
Bytový dům v Chabrech
2
Bytový dům v Čimicích
3
Bytový dům Nad přehradou – výstavba monolitu
4
Bytový dům Michle – výstavba monolitu
5
Administrativní budova Štětkova
6
Administrativní budova Štětkova detaily fasády
7
Mateřská škola v obci Stašov
8
Interiér mateřské školy v obci Stašov
9
Interiér mateřské školy Boleslavova, Praha 4
10
Mateřská škola Boleslavova na Praze 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Výroční zpráva
2011
PP 53, a.s.
Download

Výroční zpráva PP 53, a.s. 2011