Ú ední hodiny Obecního ú adu :
Pond lí
St eda
Telefon:
E-mail:
Internet:
13:00
17:00 hod
13:00
17:00 hod
311 672 117, 311 671 618
[email protected]
www.chrustenice.cz
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A INNOSTI OBECNÍHO Ú ADU
Splašková kanalizace – dokon en projekt pro územní ízení na tlakovou kanalizaci,
která by m la odkanalizovat cca 2/3 obce ležící po pravém b ehu „Ka áku“.
Kanalizace bude svedena do nov vybudované vlastní OV ( istírny odpadních vod).
Peníze na tuto kanalizaci a OV se bude obec snažit získat podáním žádosti o dotaci
z fond EU. Získání dotace nebude snadné, nebo nap íklad byla zamítnuta
Ministerstvem zem d lství žádost obce Chrustenice o za azení do “aglomerace
s po tem EO (ekviv. obyv.) v tším než 2 000”, p estože obce Chrustenice a Lod nice
jsou vzájemn t sn propojeny a mají dohromady více než 2 500 obyvatel…
Díl í p ezkoumání hospoda ení obce odborem kontroly Krajského ú adu:
Dne 25.9. prob hlo díl í p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2007 s výsledkem:
nebyly zjišt ny chyby a nedostatky.
Rozpo et obce - p ipraven návrh rozpo tu na rok 2008. Vyv šen na ú ední desce a
na webových stránkách obce. Rozpo et obce Chrustenice bude schvalován na
ve ejném zasedání konaném dne 3.12.2007.
Nové vyhlášky – p ipraveny a schváleny nové vyhlášky:
Obecn závazná vyhláška obce Chrustenice .1/2007 o systému shromaž ování,
sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a ostra ování komunálních odpad vznikajících
na území obce Chrustenice a o poplatku za komunální odpad.
Obecn závazná vyhláška obce Chrustenice .2/2007 o místních poplatcích.
Plné zn ní vyhlášek je na ú ední desce a na webových stránkách obce.
Upozorn ní !!
Nový systém ve sb ru komunálního odpadu. Podrobnosti na další stran !
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (POPELNIC)
Každý týden:
pond lí – oblast “Na Radosti” a “K šacht ”
tvrtek – zbývající ást obce a nová zástavba „Na Radosti“
UPOZORN NÍ – technické služby vyvážejí odpad brzy ráno – doporu ujeme
v asné p istavení popelnice! (Ozna ené íslem popisným)
KONTEJNER - otevírací doba do 31.12.2007
Pond lí a st eda:
Úterý, tvrtek a pátek:
Sobota (zima):
7:00 – 17:00 hod
7:00 – 14:00 hod
14:00 – 17:00 hod (tj. v dob platnosti zimního asu)
Upozorn ní:Od 1.1.2008 bude stávající stanovišt kontejneru zrušeno.
Vzhledem ke stále vzr stajícím náklad m na svoz komunálního odpadu není možné
udržet stávající systém s paušálním poplatkem 500 K na trvale p ihlášené ob any.
Vyšší poplatek ze zákona není možný. Dalším d vodem je požadavek ob an na
týdenní svozy...
Od 1.1.2008 bude zaveden nový systém:
a) Každá nemovitost musí mít minimáln jednu popelnici ozna enou svým íslem
popisným a zárove árovým kódem.
b) Každá nemovitost musí povinn zaplatit 12 svoz .
c) Cena jednoho svozu je pro rok 2008 stanovena na 50 K (nebo 60 K za pytel).
d) Nemovitost m že mít více popelnic, ale každá musí být ozna ena svým árovým
kódem
e) Stávající stanovišt kontejneru bude zrušeno. Vývoz kontejneru na velkoobjemový
odpad bude zajišt n 1x za trnáct dní (vždy v lichou sobotu od 10 do 15 hodin nebo
do napln ní kontejneru). Stanovišt je „U pomníku“. Pro ob any Chrustenic je využití
kontejneru zdarma.
f) Svoz nebezpe ného odpadu bude 2x ro n . Pro ob any Chrustenic bude zdarma.
g) Možnost t íd ní odpadu na sklo, papír a plasty bude zachováno nebo dle
pot eby rozší eno.
árové kódy bude možné obdržet zdarma na OU od 3.12. do 17.12.2007.
Neozna ené popelnice nebudou po 1.1.2008 vyváženy!
První povinná platba (600 K ) je splatná od 1.1.2008 do 31.3.2008.
Od 12.11.2007 jsou v Mate ské škole Chrustenice nové šatny, na které p isp li rodi e
finan ním darem – Pachmanovi, Ginzelovi, Semrádovi, Boucníkovi, Votrubcovi,
Ciprovi, Edelmannovi, Freyovi a ehákovi.
Dále d kujeme i rodinám za v cné dary, které poskytli Man íkovi a Trnkovi.
!
Ob anské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s naším obecním ú adem
vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oble ení (dámské, pánské, d tské)
L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon, látek
Domácí pot eby – nádobí bílé i erné, skleni ky – vše jen funk ní
Pe í, pé ových a vatovaných p ikrývek, polštá a dek
V ci m žete p edat na OÚ Chrustenice do 26.11.2007 zabalené do igelitových pytl
i krabic, aby se nepoškodily transportem.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální
pomoc pot ebným ob an m u nás i v zahrani í a dává práci lidem, kte í jsou t žko
umístitelní na trhu práce.
www.diakoniebroumov.org
"
#
Upozor ujeme spoluob any na nutnost pravidelného išt ní komín . Pro plynové kotle
sta í (dle použitého kotle a doporu ení výrobce) zkontrolovat kotel a komín jednou
p ed za átkem topné sezóny.
Pro majitele kotl na tuhá paliva (kterých by vzhledem k plynofikované obci m lo
ubývat) je nutnost istit komín ast jší – zpravidla 4 x za topnou sezónu. Každý
majitel nemovitosti si išt ní komínu musí zajistit sám.
Správnou údržbou je možné zajistit kvalitn jší a ú inn jší spalování – ímž dochází
k menšímu zne iš ování a obt žování okolí zápachem a kou em.
P i vzr stajících cenách za palivo lze také hodn ušet it …
$
%!
Vzhledem k rychlejšímu nástupu zimy je zajišt no pluhování tak, aby byly všechny
místní komunikace zpr jezdn ny do 48 hod.
Bude op t proveden rozvoz inertního posypového materiálu ke kritickým míst m, který
je ur en k použití spoluob any na ošet ení vozovky a chodníku k p ilehlé nemovitosti.
Majitelé nemovitostí jsou dle stávajících zákon povinni odklidit sníh na
p ilehlém chodníku.
&
Ekologická likvidace autovrak
Spole nost LIGMET a.s. zajistí ekologickou likvidaci Vašeho autovraku p ímo z místa.
Likvidace kompletního autovraku zdarma!
LIGMET a.s.
Lazsko 50, 262 31 Milín
777 798 495, 777 798 501
www.likvidaceautovraky.cz
TEPELNÁ ERPADLA - úspora až 60% energie za vytáp ní.
Tepelná erpadla firem Stiebel Eltron a Viessmann dodává a instaluje firma
MARUKO s.r.o., Chrustenice 26.
Tel./fax:311 672 195, mobil: 605 866 051
www.maruko.cz, e-mail: [email protected]
Návratnost investice je 6 až 8 let (p i r stu cen za energie se zkracuje).
Firma Dr bež – Sdružení
Telefon
311 672 691
Jan Veselý
311 672 358
Ji í Dvorský
Prodejní doba: ve všech provozech prodáváme denn v etn sobot a ned lí, a to:
dopoledne
08:00 – 09:00 hod
odpoledne
16:00 – 17:00 hod
Nabídka na druhou polovinu roku 2007:
Slepi ky - hn dá TETRA, v provoze Malé P ílepy,
Tyto slepi ky za nou v listopadu snášet.
Cena k 1.10. je 100,- K + 1,-K za každý krmný den.
Volný prodej bez objednávek do vyprodání.
Ku ice máme veterinárn ošet eny vakcinací proti Markovov chorob , kokcidioze,
pseudomoru a bronchitid dr beže.
Vykrmené jate né kr ty a kocany – prodej v Malých P ílepech a Libe ov.
Živá váha kr t na po átku prodeje 8 až 9 kg a krocan 12 až 13 kg,
pozd ji 11 a 18 kg.
Cena 58,- K za 1 kg živé váhy.
Volný prodej bez objednávek do vyprodání turnusu.
Závaznou objednávku na opracované chlazené možno dohodnout telefonicky 311 672 358.
____________________________________________________________________
Vydává:
Obecní ú ad Chrustenice
Za obsah odpovídá: Ing. Radomil Urban
Redakce:
Veronika Netušilová
Zpravodaj je distribuován zdarma.
Download

Říjen-listopad