Velikonoční období
Velikonoční období trvá dle tradice 50 dní - letos tedy do 19. května. A to jiţ pojedeme další den
na školu v přírodě, po jejím návratu se bude blíţit závěr měsíce
a červen jiţ hlásí příchod léta a
prázdnin. Zdá se, ţe čas druhého
pololetí postupuje mnohem rychleji. Ve škole máme i v tomto
rychlém čase napilno a do konce
školního roku nás čeká ještě poměrně dost aktivit.
V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání při individuálních konzultacích. Na ty se budou rodiče zapisovat prostřednictvím internetového formuláře. Tyto schůzky
povaţuji za důleţité, neboť se
zde schází všichni podstatní
účastníci výchovně-vzdělávacího
procesu a mohou si v přátelské
atmosféře společně popovídat o
školní práci dětí. Vzhledem k výjimečnostem koncepce našeho
vzdělávacího programu je podstatný také společný pohled rodičů a školy.
V dalším měsíci nás čeká škola v
přírodě, k níţ rodiče dostali jiţ
podrobnější informace. Věříme,
ţe společně zaţijeme pěkné
chvíle v krásné horské přírodě.
V posledním školním měsíci
červnu čekají děti oborové prezentace, divadelní festival, další aktivity a samozřejmě mnoho náročné práce
spojené se závěrem školního roku.
Přeji nám všem krásné 4. čtvrtletí tohoto školního roku a věřím, že jarní básnička žákyň třetí třídy
definitivně přivolá jaro - i když možná s aprílovým nádechem… (jl)
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Přespávání prvňáků ve škole
se v bazénu a pak uţ se s chutí vypravili na večeři.
Kdyţ jsme se vrátili do třídy, nachystali si spacáčky
a převlékli se do pyţama. Ale spát se ještě nešlo.
Nejdřív jsme si povídali a hráli a taky jsme se podívali na pohádku. A aby se nám dobře spalo, zazpívali jsme si ukolébavku. Teď uţ vám prvňáci zasvěceně řeknou, ţe ve škole nestraší. (hv)
Ve čtvrtek 14. března se uskutečnilo první noční
dobrodruţství prvňáků v Open Gate. Ráno přišly
děti
do
školy
nejen
s aktovkou,
ale
také
s karimatkou a spacákem. Chystaly se totiţ přespat
ve škole. Den proběhl jako jindy, snad jen děti byly
více napjaté a nedočkavé. Po odpoledních krouţcích plnili prvňáci různé soutěţní úkoly, vydováděli
Návštěva Charitního ošetřovatelského domu v Mukařově
V pondělí 25. března vyrazili ţáci první třídy na návštěvu. Vypravili se do Charitního ošetřovatelského domu
v Mukařově, aby přinesli jaro tamějším obyvatelům a potěšili je svým vystoupením. Zahráli jim pásmo říkadel
a písní, které i naši ţáci měli moţnost zhlédnout o den později na assembly. Bylo hezké vidět, jak se senioři
usmívají. Kdyţ jsme pak odcházeli, z několika stran se ozývalo: „Přijeďte zase!“ Do školy se prvňáci vraceli
rozesmátí a bohatší o zkušenost, ţe největší radostí je radost rozdávat. (hv)
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Morning Oasis Assembly
V úterý 26. března
jsme se opět společně sešli v divadle
na Morning Oasis
Assembly.
Zahájili
je ţáci pátého ročníku, kteří zazpívali
krásnou
výpravnou
anglickou
píseň.
Poté jsme na jevišti
přivítali
septimy,
studenty
kteří
se
svátkem. Aby ostatní uvedli do obrazu, přečetli na
před nedávnem zú-
počátku několik vět o velikonočních tradicích. Před-
častnili pobytu v Indii, kde pomáhali zlepšit ţivotní
stavili tak klepání řehtačkami, barvení vajíček, pletení pomlázky i americké zvyky. Pak předvedli, jak
podmínky vesničanů. O své cestě, záţitcích a zkušenostech se s námi podělili při prezentaci fotografií. Za uţitečnou práci v nelehkých podmínkách skli-
vypadá takové tradiční vynášení Morany se zpě-
dili septimáni zaslouţený potlesk.
vem i tancováním a připomněli různé velikonoční
První jarní assembly měli na starosti prvňáci. A protoţe se konalo těsně před Velikonocemi - nechali
se při svém představení inspirovat právě tímto
říkanky české i anglické. A i kdyţ je venku pořád
tak trochu zimní počasí, věřím, ţe prvňáci jaro přivolali. (hv)
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
IN THE FIRST CLASS
Who said learning couldn't be
of fun with painting and making
their turtle come to life. If you
would like to take a closer look,
come and check out our turtle
display located in the hallway in
front of the first class.
Our third activity had to do with
the theme "Our Family" from
ed in the hallway in front of the
first class.
fun? This month in the first class
Our fourth and final project had
we did a lot of experiments with
to do with spring. We couldn't
different forms of art. Our first
wait to welcome spring! To cele-
project came with our phonic let-
brate its arrival, the children all
ter "ss" for fossil. We learned
decided they wanted to do flowers. So why not personalised
flowers with our pictures? For
this project the children had to
exercise patience. Some flowers
were difficult to cut having small
family and friends book 1. For
spaces
our family tree wee first had to
Some flowers had very small de-
about dinosaur fossils and then
make the tree background using
tails in which they had to have a
made our very own fossil using
different
and
steady hand to paint. They all did
clay and animal toys. The chil-
shape. We then had to construct
a great job with them and are
dren thought this activity was re-
a frame and had to practice team
very proud of their flowers. This
ally amazing and were really in
work to be able to glue in on our
display is also in our hallway.
aw with it.
pictures. The children were very
In the first class art isn't just art.
Our next activity was from our
inventive of what objects to use
It’s a form to practice different
phonic letter "le" for turtle. In this
to help the frame and glue set in.
skills and a way to help us build
activity we used math and preci-
They couldn't stop laughing! If
our character. Please stay tunes
sion. This activity took about 2
you would like to check out our
for our next projects. Until then
weeks but the children had a lot
masterpiece, they are also locat-
Happy Spring!! (rs)
colours,
sizes
between
each
petal.
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Výlet do Muzea Bedřicha Smetany
Jednoho krásného středečního rána se čtvrťáci a páťáci
sešli na nádraţí v Říčanech. Paní učitelka Kobrová nás
všechny spočítala a pak jsme jeli do muzea vlakem.
Kdyţ jsme dorazili na místo, ocitli jsme se v majestátní
budově. Vyrazili jsme po schodech nahoru a naše dobrodruţství začalo. Sedli jsme si a poslouchali jsme, co
dneska budeme dělat.
Virtuálně jsme nasedli do balónu a cestovali jsme po
světě. Letěli jsme do Afriky a do Ameriky – no prostě
jsme byli všude. Ale také jsme předváděli různé pozdravy, zpívali jsme, tancovali a tleskali. Byla to hrozná legrace, protoţe jsme také hráli jednu dobrou hru s kamínky.
Vţdy, kdyţ jsme přiletěli na nějaký kontinent, zavřeli
jsme
oči
a
poslouchali
jsme
zvuk
typický
pro
tento kontinent.
Bylo
to
nejlepší muzeum.
Patrik M. (4. třída)
Výlet na Loučeň
Druháci
se
před Velikonocemi vydali na
výlet na zámek
Loučeň. Kněţna
Armélie,
která
nás
po
zámku prováděla, byla
velmi potěšena zájmem dětí a jejich zvídavými otázkami. Po
prohlídce zámku, kde jsme se mimo jiné seznámili s různými
tradičními technikami zdobení vajíček, jsme vyrazili do místního
Dozvěděli
labyrintária.
jsme
se,
jaký je rozdíl mezi bludištěm a labyrintem, a stihli jsme projít čtyři z nich (buxusové, travnaté, tisové a písmenkové), ale pak nás chladné a větrné počasí
zahnalo zpátky do teplého autobusu. Přesto se nám výlet líbil a
doufáme, ţe se na Loučeň ještě někdy společně podíváme. (vm)
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Vítání občánků 16. 3. 2013
Obec Babice od roku 2011
pořádá slavnostní uvítání
nově narozených dětí do
ţivota a mezi občany obce. Akce je pořádána jednou ročně, zpravidla
v
březnu, pro děti narozené
v období od 1.1. do 31.12. předchozího roku s trvalým pobytem v Babicích.
Vítání občánků 2013
Termín: 16.3. 2013 od 9:30 v divadle Open Gate
Program:
• Přivítání přítomných
• Vystoupení ţáků ZŠ Open Gate
• Slovo paní starostky
• Vítání občánků, focení
• Společné foto
Jiţ tradičně se naši ţáci 4. nebo 5. tříd stávají součástí tohoto slavnostního obřadu. Letos se toho ujalo 5 dětí z páté třídy – Lucka Hammerová, Linda Korbelová, Adélka Janovská, Fabian Rott a Lauren Muldoon. Děti si připravily pásmo sloţené z písniček a básniček o dětech.
Obzvláště pěkný byl doprovod Fabiana na příčnou flétnu a obrázky zvířátek, jeţ byly součástí Ţáčkovy básničky o mláďatech.
Všem zúčastněným dětem moc děkuji za pěkný přednes, energii věnovanou nácviku a příkladnou reprezentaci naší školy. (pk)
Voláme jaro
Všichni uţ se těší na skutečné jaro. Také 2.B se rozhodla je přivolat. A tak jsme si vyrobili veselé velikonoční květináčky a zaseli jsme si velikonoční osení.
Ted uţ jen zbývá, aby sluníčko konečně "vylezlo ven",
protoţe osení nám začalo uţ krásně růst. (jv)
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Vynášení Mařeny...
Zima uţ je dlouhá,
a tak jsme se rozhodli pomoct jaru
s příchodem. Domluvili jsme se na
úterý. Po ranní assembly
v
čele
s prvňáčky se skvělým
vystoupením
jsme šli obhlédnout
terén, kde „ji“ vyţeneme a rovnou
jsme nasbírali materiál – suchou trávu. Ve třídě
jsme chvíli čarovali a byla tu. Morana, Mařena, Marzana, Marena
nebo Marmurena, zima, smrt.
Ještě jsme kaţdý napsali na kousek papíru něco, čeho bychom se
rádi zbavili, abychom to mohli
spálit společně s Moranou. A vyrazili jsme.
Kaţdý jsme se s proutkem v ruce
osobně utkali s Moranou, a pak
jsme ji obřadně i s našimi lístky
zapálili. Trošku jsme se u ní zahřáli a nakonec jsme ji utopili ve
sněhu. Morana tak zemřela trojí
smrtí a my jsme zahnali zimu a
spálili naše lístky i s figurou Morany.
Po návratu do školy jsme museli
zamést chodbu, protoţe to tam
bylo jako na slamníku. Za dobrovolnou pomoc s úklidem děkuji
Anitce, Míše a Sandře. (jhl)
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Klíče k branám Karlštejna
Dne 23. 3.2013 se konal výlet na
studnu, nasvačit se, koupit si
Karlštejn. Nejprve jsme se sešli
něco k jídlu anebo zajít do blíz-
na hlavním nádraţí v Praze a
kého obchůdku s kovovým zbo-
poté jsme jeli vlakem na Karl-
ţím.
štejn.
Prohlídka byla velice zajímavá,
Nějakou chvíli trvalo, neţ jsme
dozvěděli jsme se hodně nových
došli k samotnému hradu. Ale
věcí. Jedinou nevýhodou bylo,
aspoň jsme se měli na co těšit,
ţe jsme tam všichni skoro umrzli,
jelikoţ po cestě k hradu bylo
takţe jsme necítili ani nohy ani
mnoho obchodů, které děti chtě-
ruce.
měli ještě čas, neţ si nás měli
ly navštívit, a pan Luka nám
Po prohlídce jsme měli rozchod,
rodiče vyzvednout, šli jsme na
oznámil, ţe po prohlídce hradu
který trval 45min.
blízké hřiště, kde jsme byli při-
budeme mít rozchod.
Poté jsme šli zpátky k nádraţí a
bliţně 20min. Nakonec jsme se
K hradu jsme došli o hodinu dří-
vydali se na cestu zpět. Na hlav-
vrátili zpátky na nádraţí, kde si
ve, neţ nám začínala prohlídka,
ní nádraţí v Praze jsme přijeli o
nás vyzvedli rodiče. Valerie P.
a tak jsme mohli navštívit hradní
jeden vlak dříve, a jelikoţ jsme
(5.třída)
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Velikonoční dílny ve velikonočním oblečení...
Poslední březnový den ve škole doplňky. Mnoho barev, krásně skutečně krásně uţily a bylo to
byla středa před velikonočními
upravené vlasy, zvířátka a dal-
moc pěkné… (jl)
prázdninami. Na tento den jsme ší… - to vše zaplnilo prostory zápřichystali pro děti velikonoční
kladní školy. Dnešního dne si děti
dílny. Bylo připraveno mnoho zajímavých pohybových i výtvarně
hudebních aktivit. Připravili si je
pro naše ţáky všichni učitelé základní školy. Tento zábavný den
byl ještě
okořeněn tím, ţe děti
nemusely mít školní uniformy.
Dnešní den si mohli zvolit velikonoční oblečení. A co to znamená,
mít velikonoční oblečení? To bylo
zcela na tvořivosti a nápaditosti
našich dětí… Jak se této úlohy
zhostili naši kreativní ţáci, můţete posoudit na fotografiích. Za
sebe můţu říct, ţe děti měly
krásné, barevné obleky, převleky,
Easter Egg Sports - This is what the children said
Our task?
Did we do it?
To build an obstacle course / To win / To sweat lots / To have a good
time...
Yes we did
What was the best bit? Winning (girls) / The obstacle course without the egg and spoon, because it was faster (boys) / The football at the end (boys)
What we didn’t like so much
Our tunnel was too narrow / the obstacle course was too hard /
the girls won / the football (girls)
How could it be better? Just have the obstacle course / Just have the football / have another ball
game like dodge ball
(vp) + kids
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Velikonoční dílny
Byli jsme rozlosovaní do dvou různých aktivit jako například plavání, velikonoční honba za pokladem, velikonoční zpívání, vyrábění papírových kytiček, hraní her… Ve středu odpoledne šel kaţdý tam, kde měl být.
Tam jsme tvořili nebo sportovali. Byl jsem nadšen.
Po obědě se všichni nahrnuli k nástěnce, aby zjistili, kam mají jít. Uţ nebylo slyšet výklady učitelů, ale pouze
povídání a hraní dětí. Bavilo mě to. Na konci si všichni navzájem povídali, jak se jim to líbilo, a co dělali. A
musím říct, ţe jsem nikoho neslyšel říkat, ţe se mu nelíbí aktivita, do které byl rozlosován, protoţe všechny
aktivity byly skvělé. Fabian R. (5. třída)
Easter Baking
Who said baking couldn't
melted
butter,
2
table
be fun? During our Eas-
spoons of cacao, 4 table
ter celebration, children
spoons of coconut milk and
got a chance to show off
1 table spoon of sugar.
their cooking skills. The
Now it’s time to mix all of
older kids had to follow a
the ingredients together with our hands while re-
recipe with American measurements while the
sisting the temptation to try a piece. Now this step
younger kids followed instructions step by step. One
was very hard for them. While I walked around the-
of the best parts of cooking is getting messing! I my-
re were a lot of chocolate lips! We then rolled the
self am a very messy cook, but these kids beat me
batter into small balls and rolled it in shredded coco-
in the messy category! We didn't have any high
nut.
tech equipment so the children had to do things the
Now the creativity really starts. The children could
old fashion way.
decorate it with jelly beans, caramel and fudge. By
We first had to crunch up
the end of our fun baking was the fun cleaning. It
1 packet of regular Bebe
looked like a cookie tornado
cookies into almost no-
came
thing
bare
Here's what the kids had to
hands. It was a lot of work
say about our non-bake cook-
but
ies… (rs)
using
our
the kids had fun
through
our
room!
crushing, smashing and were very creative with their techniques. We then added 1 table spoons of
Look! I made a small funny man!
Raquel can we eat it now?
This is so
Look what I made!
!
much fun
Can you see my jelly bean? It's inside!
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Sportovní hry v nové hale
li jsme si ho tak, aby kousek
z kalhot vyčuhoval, a kdyţ nám
ho někdo sebral, šli jsme za čáru,
kde jsme si balónek museli znovu
nasadit, abychom se vrátili do
hry. Po dvou honičkách následovalo protaţení. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin na štafetu.
Pětkrát jsme běţeli pokaţdé trochu jiným stylem. Vyhrálo druţstvo, které bylo první cíli první.
Bylo to docela namáhavé. Pak
nastal čas na závěrečnou hru –
florbal. Hráli jsme asi dvacet miPo dokončení aktivity s Michae- li, dřepl si na bobek a dokud do nut a nakonec vyhrál tým, ve ktelem šla naše skupina do nové ha- něj nikdo nestrčil, byl na bobku rém jsem byla já. Je to opravdu
ly. Učila nás nová paní učitelka (tedy ve vajíčku). A kdyţ do něho makačka. Obdivuji hráče florbalu.
druháků Veronika Malá. Na za- někdo strčil, z vajíčka se vykluba- Ale bylo to super. Chtěla bych
čátku jsme se jí představili, potom lo kuřátko a dotyčný mohl hrát hrát florbal i o tělocviku. Hodně
byl nástup. Paní učitelka byla dál. Docela náročná hra na běhá- mě to bavilo. Myslím, ţe se to
moc příjemná. První hra, kterou ní! Druhá hra byla taky honička, moc povedlo. Klobouk dolů před
jsme hráli, se jmenovala vajíčko- ale ne vajíčková, nýbrţ králičí. paní učitelkou. Julča S. (4.třída)
vá honička. Hra spočívala v tom, Měli
jsme
ocásek
ţe dva honili, a kdyţ někoho chyt- z nenafouknutého balónu, zastrči-
Hudební dílna...
K Velikonocům neodmyslitelně patří také
hudba. Proto byly některé dílny zaměřeny
na velikonoční a jarní písničky, na rytmizace a vůbec na hudbu spojenou s tímto obdobím.
DUBEN 2013
Velikonoční dílny ve fotografiích….
A co jsme dělali?
Velikonoční papírové hrátky; Velikonoční hrátky
ve vodě; Velikonoční cookies; Veselé velikonoční
hry; Výzdoba školy; Velikonoční vajíčkové hry;
Anglické velikonoční písně a příběhy; Velikonoční
kolektivní hry; Jarní hudba; Hledání pokladu od
velikonočního zajíčka
www.i-klicenka.cz
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Noc s Andersenem
Po loňském úspěchu Noci s Andersenem v Open Gate jsme se s paní knihovnicí Monikou Juchovou
rozhodli také letos na tuto hezkou aktivitu navázat. Termínově se nám však z organizačních důvodů
nedaří skloubit náš termín s celostátním pořádáním této akce - tak jsme tedy v pořádání Noci s Andersenem i letos byli napřed :-). Podobně jako loni pro nás program připravili žáci primy. Také z toho
vzniká hezká tradice. Letošní páťáci se tak můžou těšit již na příští rok, až pro nás ze základní školy
budou těmi „staršími“ a budou zodpovědní za organizaci programu pro nás. Letos zvolili tematiku
zaměřenou na Astrid Lindgrenovou a konkrétně na pohádku Ronja dcera loupežníka, ze které nám
večer četli. Na závěr jsme si také promítli filmové zpracování této pěkné pohádky. Milí primáni, paní
knihovnice Moniko, děkujeme za zorganizování této hezké akce.
ných úkolů, které jsme plnili ve
skupinkách. Po splnění úkolů jsme
se šli posilnit na večeři. Pak jsme
šli opět do knihovny, kde jsme
předváděli pantomimu a povídali
si. Pak úplně unaveni jsme zalezli
do spacáků a dívali jsme se na
film. Ema N. (3. třída)
V úterý 2.4. byla u nás ve škole
Noc s Andersenem. V půl šesté
nás vyzvedli z druţiny, odtud jsme
šli do knihovny, kde pro nás primáni připravili program. Dostali
jsme spoustu zajímavých a zábav-
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Spolupráce s anglickou školou...
Open Gate children has a ‘pen friend’ school -
Barford Primary School
Barford Primary School, near Norwich in Norfolk. It is a small, friendly school with less than a
100 children.
The children have ‘written’ to each other about
uniform, food, festivals - even books!
Barford contacted us because the Barford children were learning about Dvořák’s opera, Rusal-
Barford children dressed up on
World Book Day.
ka (with help from professional singers). Open
Gate children are teaching them some Czech!
At the moment, the children talk to each other
through letters and presentations put together
by their English teachers at Open Gate and Jilly,
a class teacher at Barford. It will be interesting
to see future developments. Perhaps, after getting to know a little bit more about each other,
Barford children performing their version of Rusalka at the Theatre Royal,
Norwich.
the children could meet! That would be a great
opportunity to learn about another country,
If you are interested in Barford, look at the
school’s web pages www.barford.norfolk.sch.uk/
(vp)
Jilly, class teacher, with some of the
children from Barford.
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Studenti gymnázia Open Gate v Indii
Česká republika. Hned první den jsme navštívili typický hinduistický chrám, kam jsme museli jít bosi, a
obětovali jsme květiny a další věci bohu Gameshi.
(Tento bůh vypadá jako slon). Za snad největší turistickou atrakci se povaţuje Gateway of India - tam
jsme se samozřejmě také podívali a blízko něho
jsme měli příleţitost poznat tamější trh, smlouvání a
nakonec výborný oběd o několika chodech (aţ na
to, ţe jsme téměř všichni necítili ţádné chutě kvůli
pálivosti jídla). Co se týče jídla, první dny jsme nebyli schopni rozeznat chutě - všechna jídla byla totiţ
Od 6.3. do 16. 3. 2013 nás sedm studentů a dva
buď velice pálivá, nebo velice sladká. Také jsme
učitelé z gymnázia Open Gate odjelo na dobrodruţ-
blíţe poznali zdejší dopravu. Silnice z Říčan do Ba-
nou a zároveň prospěšnou cestu do Indie. Bylo to v
bic je oproti bombajským silnicím úplná princezna.
rámci výměnného pobytu s jednou z nejlepších IB
Indové mají odlišné vnímání času. Kdyţ se řekne v
škol na světě - Dhirubhai Ambani International
půl, znamená to nejdříve v celou.
School (DAIS). Osm jejich studentů nás jiţ navštívilo
Jeden den jsme šli do sloních jeskyní, kde jsme si
v prosinci a i vy, ţáčci základní školy, jste měli příle-
prohlédli různé hinduistické sochy a kromě turistiky
ţitost se s nimi seznámit.
a dobrovolné činnosti jsme se, jak jsme se jiţ zmíni-
V Indii jsme strávili čtyři dni prací ve dvou vesnič-
li, podívali do tamější školy DAIS a měli jsme příleţi-
kách - Patalganga a Matheran. V těchto vesničkách
tost prezentovat naši vlastní kulturu, zemi a školu
jsme si vyzkoušeli několik druhů práce od kopání
před 1400 lidmi. Potlesk, kterého jsme se následně
základů domu, přes nošení kamenů a vody, aţ k
dočkali, byl pohlazením po duši. K naší radosti jsme
učení dětí vesničanů. A kdyţ jsme ještě předtím mu-
se setkali s Keesem Winlandem, bývalým učitelem
seli sejít schody - pokud ten propad tak tedy můţe-
gymnázia Open Gate, který teď učí právě v DAIS -
me označit, zjistili jsme, jaké jsou naše limity, a nezbývalo nám nic jiného, neţ tyto limity překročit. To
samotné by moţná nestálo za řeč, ale zkuste kopat
ve 40°C po dobu několika hodin.
Poznali jsme zdejší kulturu, zvyky, podnebí, dopravu
a jídlo - všechny tyto věci kontrastují s tím, na co
jsme zvyklí z České republiky. Viděli jsme mnoho
zvířat, která volně běhala téměř všude.
Zbytek našeho pobytu jsme strávili v Bombaji, hlavním finančním centru Indie. Pro vaši zajímavost, toto
město má více neţ dvakrát tolik obyvatel neţ celá
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
a naši hostitelé se o nás moc hezky starali, pořád
nám nabízeli jídlo a ptali se, jestli něco nepotřebujeme. Také jsme se podívali po večerní Bombaji - měli jsme dokonce příleţitost Bombaj zhlédnout z výšky jednoho vysoké domu. Část z nás si sehnala typické indické oblečení (Eva Vaňková si odsud dokonce přivezla sárí) a seznámili jsme se s rodinným
ţivotem vyšší vrstvy z Indie.
Na to, co jsme zaţili v Indii, nikdy nezapomeneme.
Pokud by vás něco zajímalo, nebojte si nás vyhledat a na cokoliv se nás zeptat. Třeba i vy jednou
samozřejmě dějepis a ToK (Theory of Knowledge).
budete
mít
příleţitost
zaţít
Indii
jako
my.
Ve škole jsme se zúčastnili hodin spolu s našimi
Andrea Mikulandová a Ján Michalčák (studenti
hostiteli, u kterých jsme přespávali. Ačkoliv je jejich
gymnázia OG)
škola dosti velká, mezi naším gymnáziem a jejích
školou existuje spousta podobností co se uznávaných hodnot a stylu výuky týče. Po odpoledních
jsme učili děti.
Musíme vám ještě něco říci o našich hostitelích, u
kterých jsme v Bombaji spali. Kaţdý z nás má jiné
proţitky, ale pokud budeme mluvit za většinu, v domácnostech nás šokovala přítomnost sluhy či sluhů,
kteří uklízeli a posluhovali všem, tedy i nám. Rodiny
Má to smysl, děkujeme, sbíráme dál...
Open Gate se zařadilo mezi školy, které nasbíraly nejvíce tonerových kazet. První krabice
byla nedávno odvezena (a ta druhá uţ je téměř zase plná!). Za kazety, které jsou znovupouţitelné k naplnění, jsme dostali jako škola zpět částku 1 294,- Kč! Částka bude skrze Sašu, která se o charitu v Open Gate stará, pouţita na zakoupení měsíční dávky promazávacích krémů pro jedno z dětí trpících tzv. nemocí motýlích křídel. Nejlepšími sběrači jsou bezpochyby
bráchové Hošťálkovi, kteří do naší sběrné krabice přispívají pravidelně a v největším mnoţství. Náleţí jim za
to poděkování a zaslouţená sladká odměna, která jim byla předána na březnovém Morning Oasis Assembly.
Doufáme, ţe tento výsledek přispěje
k motivaci sběračů a druhá plná krabice vynese další peníze, které budeme
moci smysluplně pouţít. (mm)
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Velikonoční a jarní básničky a pohádky třeťáků
První jarní den
První jarní den
je pro mě krásný sen,
První jarní den
sluníčko svítí a zima se krotí.
První jarní den,
z postele všichni ven.
Na velikonoce se všichni radují,
Na Slovensku kluci holky polévají,
Vyběhnem ven, začneme si hrát
A uţ je krásný den.
Na Velikonoce
Sluníčko svítí na obloze,
V Česku kluci koledují,
Jak se mají lištičky ve své noře?
V Americe vajíčka hledají.
Mráčky plují po obloze,
Velikonoce – příchod jara oslavíme,
Koně jedou ve svém voze.
Od rána do večera se radujeme.
Babičky pečou mazance,
Charlotte L., Eliška H.
Ptáčkové pípají
a při tom si zpívají.
Kočka leze po stromě
A pes ji honí naštvaně.
Pepíček pomáhá mamince.
Babičky pečou mazance
jak to voní v pohádce
Sníh taje, kvítí kvete,
Jak se má králíček v létě?
Emička B., Ema N, Sára, N
Anitka D., Maki Ř.
Velikonoční báseň
Jaro začíná, sluníčko svítí,
Sníh uţ taje, ptáčci se vrací
z teplých krajin.
Slunku září tvář jako ţlutá zář.
Pepíček šel koledovat s krásnou
hnědou pomlázkou,
Honzík s Kubou šli koledovat ke
staré babičce,
Pak šli pro vajíčko ke slepičce.
Michal D.
Byl jednou jeden lysý mlynář, který slyšel o tom, ţe se moc plýtvá blyštivými perlami, které se nachází blízko Volyně. Tak si mlynář řekl: „Plýtvat
těmi vzácnými perlami se přece nesmí, ty patří jen na naleziště, do muzeí nebo laboratoří. Jinam ne!“
Tak se mlynář vydal na cestu. Cestou potkal starou plynárnu s vlysem
na dveřích. Šel dál a na jezeře, podél kterého šel, viděl osobu na vodních lyţích, která polykala housku a pila pelyňkový čaj, po kterém prý
rostou lýtka.
Těsně před Volyní na něj ale čekala ještě jedna překáţka – měl přelézt
propast po lýkovém provaze, ale protoţe chodil předtím do cirkusu, tak
to pro něj nebyl problém. Kdyţ tam konečně dorazil a byl si stěţovat,
poděkovali mu a jako dárek mu dali plyšáka, jednu perlu a plytký talíř.
Mlynář začal samou radostí vzlykat.
A tak se šťastný mlynář vrátil zpět do svého mlýna.
Martin L. M.
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Vydry kamarádi
V jednom opuštěném kraji ţila vydra Třpytka. Ţila v kraji, který se jmenoval Slepýší Pysk. Ţila ve staré chýši
se svou přítelkyní Pýřivkou Slepýší. Jednou jí povídá Třpytka: „Co si najít víc přátel, zdá se mi, ţe jsme jediné
na světě.“ Vydaly se ze svého domova a potkaly slepýší mláďata Slepýškovic.
Daly jim rybu a všichni se dohodli, ţe budou přátelé. Ţvýkali hodně nahlas. „Na to si musíte začít zvykat.“ A
postavili dům. Anita D. (3. třída)
Jednou v Austrálii byl hezký den a ptakopysk Ptako si vyšel na procházku. Potkal pyšného netopýra Alexe.
Alex se ptal, jestli můţe jít s ním a Ptako souhlasil. Na pýru se třpytila rosa. Najednou odněkud vylezl zlý slepýš a zaútočil na Ptaka a odletěl s ním daleko od slepýše. Od té doby se z nich stali nejlepší kamarádi. Eliška
H. (3. třída)
Báseň o jaru
Kdyţ je první jarní den,
Smějeme se s úsměvem,
Potom skáčem z okna ven,
Aby byl uţ krásný den.
Kdyţ chodíme na pomlázku
S hrstí plnou vajíček,
Potká nás
Velikonoční zajíček.
Máme plný košíček
Malovaných vajíček.
Kdyţ přijdeme domů,
Holky nás shodí
Do bazénu.
Martin L. M.
DUBEN 2013
Veverka Čiperka Elišky ze třetí třídy
www.i-klicenka.cz
Škola v přírodě
V termínu 20. – 24. května 2013 pojedou ţáci druhého aţ pátého ročníku na školu v přírodě do Špindlerova Mlýna do krásného ubytovacího zařízení
Přední Labská. Letos tedy po velmi dobrých zkušenostech pojedeme na stejné místo jako loni. Na webu i-klíčenky jsou v sekci Ke staţení bliţší informace k pobytu i k vlastní organizaci. Nezapomeňte své děti
včas přihlásit, zaţijeme spoustu legrace.
První ročník bude mít v daném týdnu svůj individuální program v areálu Open Gate a jeho okolí. Děti se seznámí s různými lokacemi v místě školy, poznají lépe okolí a uţijí si také přenocování ve škole. Bliţší informace brzy dodají paní učitelky.
Krátce...
Studenti gymnázia vystoupili v Parlamentu České republiky na podporu iniciativy ve věci nominace
sira Nicolase Wintona na Nobelovu cenu míru. *** Náš rugbyový klub se zúčastnil svého prvního
turnaje, ţáci byli úspěšní, porazili dokonce Slavii. *** V polovině března proběhlo v Černínském
paláci v Praze slavnostní předání zlatých certifikátů Duke of Edinburgh Award, čtyři naši studenti byli
při této příleţitosti oceněni.
Kalendárium - duben 2013
9. dubna
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
12. dubna
Filmový klub - Hugo a jeho velký objev
od 22. dubna
Konzultace rodiče - ţák - učitel
22. dubna
Přijímací řízení na gymnázium
23. dubna
Přijímací řízení na gymnázium
23. dubna
Morning Oasis Assembly
27. dubna
Klíče k branám
29. dubna
30. dubna
Ředitelské volno
Ředitelské volno
1. května
Státní svátek - volno
8. května
Státní svátek - volno; pracovní workshop učitelů ZŠ - revize ŠVP
10. května
Filmový klub
Vydává ZŠ Open Gate: [email protected]
(eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin,
(jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks,
(vp) Vera Pockley, (rs) Raquel Sales, (rse) Richard Seccombe, (hv)
Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie
Zicháčková a ţáci Základní školy Open Gate
DUBEN 2013
www.i-klicenka.cz
Download

duben 2013 - Open Gate