Informatika
Charakteristika učebného predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika
rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať
vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov,
postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania
informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným
pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní
iných predmetov, medzipredmetových projektov a celoškolských programov.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika sa
dôkladnejšie zameriame na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú
súčasné technológie. Dostupné technológie poskytujú vyučovanie informatiky široký priestor
na motiváciu a praktické projekty.
Učivo vyučovacieho predmetu informatika sa skladá z týchto tematických okruhov:
Informácie okolo nás, Komunikácia prostredníctvom IKT, Postupy, riešenie problémov,
algoritmické myslenie, Princípy fungovania IKT, Informačná spoločnosť.
Predmet informatika je realizovaný v odbornej učebni vybavenej multimediálnymi osobnými
počítačmi s pripojením na Internet. Žiaci sú rozdelení do skupín tak, aby každý študent mohol
pracovať samostatne na osobnom počítači.
Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy
a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu
využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad
používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť
spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií
vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci
sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním;
rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania
údajov);
sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač,
prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém);
si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské
zručnosti;
248
sa naučili pracovať v prostredí bežných aplikačných programov (nezávisle od platformy),
naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti
a naučili sa komunikovať cez sieť;
si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať
v skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy,
distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy,
zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom
referovať);
nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý výskumný
projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov, hľadať riešenie
a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o ňom, robiť
závery);
si rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové
vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;
sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty
intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické
a právne aspekty informatiky.
Obsahový vzdelávací a výkonový vzdelávací štandard
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť
tematických okruhov:
Informácie okolo nás
Komunikácia prostredníctvom IKT
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Princípy fungovania IKT
Informačná spoločnosť
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové aj pre vyššie
sekundárne vzdelávanie, nakoľko informatické vzdelávanie na gymnáziu rozširuje učivo
základnej školy a zároveň buduje základy informatiky ako vednej disciplíny. Pojem
informácia, typy informácií (textová, grafická, číselná, zvuková atď.), aplikácie na
spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri
riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci dokážu
prezentovať získané informácie, uchovávať a prenášať medzi aplikáciami.
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu
nástrojov internetu na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov,
na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci sa oboznamujú so základnými pojmami
internetu (adresa, URL, poskytovateľ služieb, služby, server-klient, protokol, štandard), s
počítačovou sieťou, so službami internetu, neinteraktívnou a interaktívnou komunikáciou,
bezpečnosťou na internete.
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci
zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa
s pojmami ako algoritmus, program, programovanie, etapy riešenia problému (rozbor
249
problému, algoritmus, program, ladenie). Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci
získajú algoritmické myslenie a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT.
Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia
sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu
mechanizmov informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s
princípmi práce počítača, s časťami počítača von Neumannovského typu, so vstupnými a
výstupnými zariadeniami a ich parametrami. Majú zvládnuť základné vlastnosti a funkcie
operačného systému a poznať rôzne druhy softvéru podľa oblastí jeho použitia. Žiaci sa
oboznámia s počítačovou sieťou, jej architektúrou, rozdelením a spôsobmi pripojenia.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa venuje informatike v rôznych oblastiach.
Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s
možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by sa mali oboznámiť s využitím
IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti, pochopiť, že používanie IKT si
vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám. Mali by sa oboznámiť s
rôznymi možnosťami vzdelávania s využitím IKT.
Informácie okolo nás
Obsahový štandard
Informatika.
Údaj, informácia, znalosť, jednotky informácie, digitalizácia, kódovanie. Písmo –
forma kódovania. Číselné sústavy, prevody. Komprimácia. Šifry. Reprezentácia
údajov v počítači, čísla, znaky. Zber, spracovanie, prezentovanie informácie.
Textová informácia – kódovanie, jednoduchý, formátovaný dokument, štýl, aplikácie
na spracovanie textov, pokročilé formátovanie – hlavička, päta, štýly, automatický
obsah.
Grafická informácia – rastrová, vektorová grafika; animovaná grafika, video,
kódovanie farieb; grafické formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie.
Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový kalkulátor – bunka,
hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy, triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie.
Zvuková informácia – formáty, aplikácie na nahrávanie, spracovanie, konverzie,
prehrávanie.
Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu prezentácií - snímka, stránka, spôsoby
tvorby prezentácií. Prezentácia informácií na webovej stránke - Aplikácie na tvorbu
webových stránok – hypertext, odkazy. Pravidlá prezentovania, zásady tvorby
prezentácie.
Vstup a výstup informácie v závislosti od jej typu. Uchovávanie informácie – typy a
limity zariadení.
Prenos informácií medzi aplikáciami.
250
Výkonový štandard
Vysvetliť význam pojmov údaj, informácia, digitalizácia, kódovanie, šifrovanie,
komprimácia.
Poznať princípy kódovania rôznych typov informácie.
Vysvetliť princíp digitalizácie v závislosti od typu informácie.
Poznať princíp komprimácie dát, používať komprimačný program.
Ovláda prevody medzi dvojkovou a desiatkovou číselnou sústavou.
Poznať druhy aplikácií na spracovanie informácií (podľa typu informácie) a
charakterizovať ich typických predstaviteľov.
Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu informácie, vedieť zdôvodniť výber.
Efektívne používať nástroje aplikácií na spracovanie informácií (podľa typu
informácie).
Poznať a dodržiavať základné pravidlá (formálne, estetické) a odporúčania
spracovania rôznych typov informácií.
Spracovať informácie tak, aby sa neznížila ich informačná hodnota a informácie boli
prístupné, použiteľné a jasné.
Poznať vlastnosti (výhody, nevýhody) bežných formátov dokumentov v závislosti od
typu informácie.
Demonštrovať možnosti prenosu častí rôznych typov dokumentov medzi rôznymi
aplikáciami.
Použiť jednoduché šifry.
Princípy fungovania IKT
Obsahový štandard
Základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp práce počítača. Časti počítača
von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné, výstupné zariadenia. Typy
vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení.
Softvér – rozdelenie podľa oblastí použitia. Operačný systém – základné vlastnosti a
funkcie (spravovanie zariadení, priečinkov a súborov).
Počítačová sieť– výhody, architektúra, rozdelenie sietí podľa rozľahlosti (spôsoby
pripojenia).
Výkonový štandard
Vymenovať jednotlivé časti počítača von Neumannovského typu, poznať ich využitie,
princíp fungovania a význam.
Poznať približné kapacity jednotlivých druhov pamätí a obmedzenia ich použitia.
Vymenovať a charakterizovať základné prídavné zariadenia.
Charakterizovať operačný systém a efektívne ho používať.
Demonštrovať získavanie informácií o systéme, zariadeniach, priečinkoch a súboroch.
251
Vysvetliť činnosti operačného systému pri práci so súbormi a priečinkami.
Komunikácia prostredníctvom IKT
Obsahový štandard
Internet – história, základné pojmy (adresa, URL, poskytovateľ služieb, služby, serverklient, protokol, štandard). Počítačová sieť, sieťové prvky.
Služby internetu. Neinteraktívna komunikácia – e-pošta, diskusné fórum, blog.
Interaktívna komunikácia, IP telefónia. Web – prehliadače, webová stránka,
vyhľadávanie informácií.
Netiketa. Bezpečnosť na internete. Sociálne siete. Web2. Digitálna televízia.
Výkonový štandard
Poznať princípy fungovania internetu (klient-server) a niektoré jeho služby.
Poznať možnosti Web2.
Poznať princípy a demonštrovať použitie e-pošty na konkrétnom klientovi.
Poznať základné princípy a demonštrovať použitie interaktívnej komunikácie.
Využívať služby webu na získavanie informácií.
Poznať rôzne spôsoby vyhľadávania informácie (index, katalóg)
Vytvoriť webovú prezentáciu využitím služieb internetu.
Poznať a dodržiavať pravidlá Netikety.
Poznať spôsoby ochrany počítača zapojeného v sieti a osoby na ňom pracujúcej.
Poznať internetové nástroje/služby e-spoločnosti.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Obsahový štandard
Problém. Algoritmus. Algoritmy z bežného života. Spôsoby zápisu algoritmov.
Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, ladenie.
Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, chyby počas behu
programu. Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry
(podmienené príkazy, cykly), premenné, typy , množina operácií.
Výkonový štandard
Analyzovať problém, navrhnúť algoritmus riešenia problému, zapísať algoritmus
v zrozumiteľnej formálnej podobe, overiť správnosť algoritmu.
Riešiť problémy pomocou algoritmov, vedieť ich zapísať do programovacieho jazyka,
hľadať a opravovať chyby.
Rozumieť hotovým programom, určiť vlastnosti vstupov, výstupov a vzťahy medzi
nimi, vedieť ich testovať a modifikovať.
252
Riešiť úlohy pomocou príkazov s rôznymi obmedzeniami použitia príkazov,
premenných, typov a operácií.
Používať základné typy používaného programovacieho jazyka
Rozpoznať a odstrániť syntaktické chyby, opraviť chyby vzniknuté počas behu
programu, identifikovať miesta programu, na ktorých môže dôjsť k chybám počas
behu programu.
Informačná spoločnosť
Obsahový štandard
Informatika (použitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych oblastiach – administratíva,
elektronická kancelária, vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna realita, espoločnosť. Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická
dokumentácia.
Riziká informačných technológií – malvér (pojmy, detekovanie, prevencia);
kriminalita.
Etika a právo – autorské práva na softvér, licencia (freeware, shareware, demoverzia,
multilicencia, Open source...).
E-learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania využitím IKT
Výkonový štandard
Poznať súčasné trendy IKT, ich limity a riziká.
Poznať výhody a možnosti e-vzdelávania a dištančného vzdelávania. Poznať možnosti
využitia IKT v iných predmetoch.
Špecifikovať základné znaky informačnej spoločnosti, vymedziť kladné a záporné
stránky informačnej spoločnosti.
Charakterizovať jednotlivé typy softvéru z hľadiska právnej ochrany (freeware,
shareware, ...) a rozumieť, ako sa dajú používať.
Chápať potrebu právnej ochrany programov.
Vysvetliť pojmy „licencia na používanie softvéru“, „autorské práva tvorcov softvéru“,
multilicencia.
Vymenovať jednotlivé typy softvérového pirátstva.
Charakterizovať činnosť počítačových vírusov, vysvetliť škody, ktoré môže spôsobiť a
princíp práce antivírusových programov, demonštrovať ich použitie.
Poznať kultúrne, sociálne a zdravotné aspekty používania počítačov a služieb
internetu.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
• uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a
osobného rozvoja,
253
•
•
•
dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky
využívať,
kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové
možnosti,
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
• dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní
informácií rôzneho typu,
• efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
• vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
• chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom
efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností
a na prevzatí osobnej zodpovednosti,
kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti
vedy a techniky
• používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov,
• používa matematické modely logického myslenia a prezentácie (vzorce, diagramy, grafy,
tabuľky),
kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
efektívne využíva informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých
aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení
problémov reálneho života,
• nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie
v textovej aj grafickej podobe,
• vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote,
• uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
• rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a
informačno-komunikačných technológií,
•
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a
tvorivom myslení,
• je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych
postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
• poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať
úrovne ich rizika,
• dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty,
•
kompetencie (spôsobilosti) občianske
• uvedomuje si základné humanistické hodnoty,
• vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp.
spoločnosti,
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
• reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
• efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže
tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,
kompetencie (spôsobilosti) pracovné
je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
•
254
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh,
•
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
• dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom
vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
• pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu).
Názov predmetu
Informatika
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Ročník
prvý
Škola
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
Názov ŠkVP
Kód a názov učebného odboru
Naše gymnázium – vaša príležitosť byť úspešným
Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej
republike
7902 J gymnázium
Stupeň vzdelania
ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Názov ŠVP
Iné
Ciele tematického celku
Psychomotorický
cieľ
Tematický celok
Kognitívny cieľ
Socioafektívny cieľ
Informácie okolo nás
Vedieť vysvetliť pojmy
informatika, údaj a
informácia. Poznať
jednotky informácie
a prevodové vzťahy
medzi nimi, vedieť
prevádzať veľkosti
informácie medzi
jednotlivými jednotkami.
Vedieť vysvetliť pojem
komprimácia a vedieť
prakticky komprimovať
súbory a priečinky.
Vedieť vysvetliť pojmy
informačná spoločnosť,
IKT, hardvér, softvér,
operačný systém,
počítačová sieť, klient,
server, zdieľanie, počítač,
základná jednotka
počítača, vstupné
Vedieť pomôcť
spolužiakom pri riešení
úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
usilovný a asertívny.
Získať zručnosť pri zadávaní údajov z klávesnice
a pri práci s operačným
systémom a s aplikáciou
Kalkulačka.
Vážiť si iných ľudí,
rešpektovať ich názory
a postoje, neodsudzovať
ich, spolupracovať so
spolužiakmi. Byť tvorivý
a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri spracovaní
informácií, pri práci s
informáciami na rôznych
nosičoch údajov.
Princípy fungovania
IKT
255
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Informácie okolo nás
a výstupné zariadenia
počítača, ovládač,
počítačový vírus. Vedieť
prakticky pracovať so
súbormi a priečinkami v
operačnom systéme MS
Windows a v počítačovej
sieti, odpojiť a pripojiť
prídavné zariadenia
k základnej jednotke
počítača.
Vedieť vysvetliť pojmy
Internet, počítačová sieť,
odkaz, URL, elektronický
podpis, netiketa,
počítačový vírus, hoax,
spam, šifra, šifrovanie.
Vedieť vymenovať
služby Internetu,
prakticky používať
službu WWW. Vedieť na
akom princípe pracuje a
v akých programoch je
dostupná. Vedieť
vymenovať a dodržiavať
základné pravidlá
netikety na Internete a v
e-pošte. Vedieť chrániť
seba, svoje informácie
a svoj počítač pri
používaní Internetu..
Vedieť samostatne
používať príkaz
priradenia, celé
a racionálne čísla. Vedieť
analyzovať úlohy,
samostatne zostavovať
algoritmy úloh na
jednoduché výpočty
a zapisovať ich
v programovacom jazyku
Pascal v prostredí
Lazarus.
Vedieť charakterizovať
textovú informáciu, vysvetliť princíp digitalizácie
textu, vedieť charakterizovať jednoduchý a formátovaný dokument.
Vedieť prakticky pracovať s textom – písať,
opravovať, prepisovať,
vložiť symbol a vzorec,
nastaviť stranu, formátovať obsah dokumentu,
vložiť a nakresliť
obrázok, používať
odrážky, číslovanie,
stĺpce, nastaviť hlavičku
a pätu dokumentu,
Vážiť si iných ľudí,
rešpektovať ich názory
a postoje, neodsudzovať
ich, spolupracovať so
spolužiakmi. Byť tvorivý
a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri vyhľadávaní
informácií, pri výbere
vhodných informácií, pri
posudzovaní vierohodnosti informácií, pri
spracovaní získaných
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Vedieť pomôcť
spolužiakom pri riešení
úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
usilovný a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom
a s programovacím
prostredím Lazarus, so
súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Vedieť pomôcť
spolužiakom pri riešení
úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
usilovný a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri spracovaní
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
256
číslovanie strán, použiť
a vytvoriť šablónu
dokumentu, používať
štýly písma, vytvoriť
vlastné štýly písma,
automaticky vygenerovať
obsah dokumentu,
nastaviť jazyk dokumentu
a skontrolovať pravopis.
Vedieť charakterizovať
grafickú informáciu,
vysvetliť princíp
digitalizácie grafickej
informácie, poznať
základné grafické
formáty, vedieť nakresliť
a upraviť rastrový
obrázok v programe
Skicár. Poznať druhy
aplikácií na prácu s
grafickou informáciou
a digitálnym videom.
Vedieť vytvoriť vlastnú
animáciu. Vedieť
prakticky vytvoriť
vlastnú počítačovú
prezentáciu s vlastnými
animáciami. Poznať
zásady tvorby prezentácií
a správneho
prezentovania a vedieť
ich prakticky uplatniť pri
tvorbe a prezentovaní
zadanej úlohy. Vedieť
pracovať so zvukom,
vytvoriť digitálne video a
upraviť ho.
Prierezové témy 1. roč.
V tematických celkoch sú prierezové témy začlenené nasledovne:
Tematický celok
Informácie okolo nás
Princípy fungovania IKT
Komunikácia prostredníctvom
IKT
Postupy, riešenie problémov,
algoritmické myslenie
Informácie okolo nás
Prierezové témy
OSR
OSR
OSR, OŽZ
OSR, TPPZ
OSR, TPPZ
257
Názov predmetu
Informatika
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Ročník
druhý
Škola
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
Názov ŠkVP
Kód a názov učebného odboru
Naše gymnázium – vaša príležitosť byť úspešným
Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej
republike
7902 J gymnázium
Stupeň vzdelania
ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Názov ŠVP
Iné
Ciele tematického celku
Tematický celok
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Informácie okolo nás
Psychomotorický
cieľ
Kognitívny cieľ
Socioafektívny cieľ
Vedieť samostatne
používať relačné
operácie, zložené logické
výrazy a podmienené
príkazy. Vedieť analyzovať úlohy na využitie
nových príkazov, samostatne zostavovať algoritmy úloh a zapisovať ich
v programovacom jazyku
Pascal v prostredí
Lazarus.
Vedieť vkladať, upravovať a formátovať údaje v
tabuľkách v programe
MS Excel, používať
vzorce a funkcie v tabuľkách, triediť a filtrovať
údaje v tabuľkách,
vytvárať a upravovať
grafy, tlačiť tabuľky a
grafy. Vedieť charakterizovať vektorovú grafiku
a formáty súborov
vektorovej grafiky,
vedieť nakresliť úsečku
a mnohouholník, vedieť
pracovať s grafickými
objektmi a textom,
upravovať krivky, obrysy
Vedieť pomôcť
spolužiakom pri riešení
úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
usilovný a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Vedieť pomôcť
spolužiakom pri riešení
úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
usilovný a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri spracovaní
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
258
a výplne objektov,
vkladať rastrové obrázky
do vektorovej grafiky,
využiť všetky tieto
poznatky pri tvorbe
reklamného plagátu.
Poznať zásady tvorby
webovej stránky, vedieť
vytvoriť jednoduchú
webovú stránku. Poznať a
používať základné
pravidlá prístupnosti a
použiteľnosti webových
stránok. Vedieť vytvoriť
osobnú webovú stránku
s javascriptom v XHTML
formáte.
Prierezové témy 2. roč.
V tematických celkoch sú prierezové témy začlenené nasledovne:
Tematický celok
Postupy, riešenie problémov,
algoritmické myslenie
Informácie okolo nás
Prierezové témy
OSR, TPPZ
OSR, TPPZ
Názov predmetu
Informatika
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Ročník
tretí
Škola
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
Názov ŠkVP
Kód a názov učebného odboru
Naše gymnázium – vaša príležitosť byť úspešným
Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej
republike
7902 J gymnázium
Stupeň vzdelania
ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Názov ŠVP
Iné
259
Ciele tematického celku
Tematický celok
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Informácie okolo nás
Princípy fungovania
IKT
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Psychomotorický
cieľ
Kognitívny cieľ
Socioafektívny cieľ
Vedieť samostatne
používať príkazy cyklu,
správne vnárať príkazy
cyklov do seba. Vedieť
analyzovať úlohy na
využitie príkazu cyklu,
samostatne zostavovať
algoritmy úloh a zapisovať ich v programovacom
jazyku v prostredí
Lazarus. Vedieť popísať
a vysvetliť životný cyklus
programu, vedieť zdokumentovať vlastný
programu.
Vedieť vymenovať a charakterizovať spôsoby reprezentácie údajov v počítači, vedieť vysvetliť ako
sú uložené v počítači čísla a ako znaky. Vedieť
vymenovať a charakterizovať číselné sústavy
používané v informatike,
vedieť prevádzať celé
čísla medzi dekadickou,
binárnou a hexadecimálnou sústavou.
Vedieť vymenovať a charakterizovať časti počítača von Neumannovho
typu, kategórie softvéru,
definovať počítačový
vírus, popísať, čo nám
môže spôsobiť, vedieť sa
chrániť pred počítačovými vírusmi, vedieť
pracovať s antivírusovým
programom. Vedieť
vymenovať a charakterizovať architektúry
a druhy počítačových
sietí. Vedieť vymenovať
a charakterizovať sieťové
prvky.
Vedieť porozprávať
o histórii Internetu,
vymenovať a
charakterizovať spôsoby
pripojenia na Internet.
Vedieť vysvetliť
fungovanie Internetu.
Vedieť triediť e-správy,
používať adresár, vedieť
vytvoriť a používať
Vedieť pomôcť
spolužiakom pri riešení
úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
usilovný a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Vedieť pomôcť
spolužiakom pri riešení
úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
usilovný a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri spracovaní
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Vážiť si iných ľudí,
rešpektovať ich názory
a postoje, neodsudzovať
ich, spolupracovať so
spolužiakmi. Byť tvorivý
a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri vyhľadávaní
informácií, pri výbere
vhodných informácií, pri
posudzovaní
vierohodnosti informácií,
pri spracovaní získaných
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Vážiť si iných ľudí,
rešpektovať ich názory
a postoje, neodsudzovať
ich, spolupracovať so
spolužiakmi. Byť tvorivý
a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri vyhľadávaní
informácií, pri výbere
vhodných informácií, pri
posudzovaní
vierohodnosti informácií,
pri spracovaní získaných
260
Informačná
spoločnosť
distribučný zoznam
a signatúru. Vedieť
vysvetliť pojmy sociálna
sieť, diskusné fórum,
blog, videokonferencia,
IP telefónia, Web2 a
digitálna televízia.
Vedieť používať sociálnu
sieť, diskusné fórum a
blog.
Vedieť porozprávať o využití počítačov v priemysle, administratíve, ekancelárii, umení, športe,
zábave a vzdelávaní.
Vedieť porozprávať o
rizikách dlhodobej práce
s IKT a o ochrane telesného a duševného zdravia
človeka pri týchto činnostiach. vysvetliť pojmy
šifra a šifrovanie, poznať
spôsoby ochrany údajov
na Internete. Vedieť
vymenovať a charakterizovať typy licencií
softvéru. Vedieť
porozprávať o ochrane
údajov a softvéru
a aktívne ich chrániť.
Vedieť charakterizovať espoločnosť a softvérovú
firmu.
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Vážiť si iných ľudí,
rešpektovať ich názory
a postoje, neodsudzovať
ich, spolupracovať so
spolužiakmi. Byť tvorivý
a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri vyhľadávaní
informácií, pri výbere
vhodných informácií, pri
posudzovaní
vierohodnosti informácií,
pri spracovaní získaných
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Prierezové témy 3. roč.
V tematických celkoch sú prierezové témy začlenené nasledovne:
Tematický celok
Postupy, riešenie problémov,
algoritmické myslenie
Informácie okolo nás
Princípy fungovania IKT
Komunikácia prostredníctvom
IKT
Informačná spoločnosť
Prierezové témy
OSR, TPPZ
OSR
OSR
OSR
OSR, TPPZ
261
Názov predmetu
Informatika
Časový rozsah výučby
3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín
Ročník
štvrtý
Škola
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
Názov ŠkVP
Kód a názov učebného odboru
Naše gymnázium – vaša príležitosť byť úspešným
Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej
republike
7902 5 gymnázium
Stupeň vzdelania
ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Názov ŠVP
Iné
Obsahový vzdelávací a výkonový vzdelávací štandard pre 4. ročník
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Obsahový štandard:
Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus a návrh dátových štruktúr
a užívateľského prostredia, program, ladenie.
Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, testovanie, logické chyby, chyby počas
behu programu.
Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry (podmienené príkazy –
úplné a neúplné vetvenie, viacnásobné vetvenie, cykly – s pevným počtom opakovaní,
s podmienkou na začiatku a na konci), podprogramy, premenné, typy (číselný, logický,
znakový) – množina operácií, údajové štruktúry (reťazec, jednorozmerné pole,
dvojrozmerné pole, záznam, textový súbor)
Výkonový štandard:
Vedieť vytvoriť algoritmus na riešenie zadaného problému a vedieť ho zapísať
do programovacieho jazyka, hľadať a opravovať chyby v algoritme a programe.
Vedieť rozdeliť problém na menšie problémy.
Rozumieť hotovým algoritmom zapísaným neformálnym jazykom (napr. grafický zápis,
prirodzený jazyk, jazyk blízky formálnemu jazyku, iný (podobný) programovací jazyk
ako sa učili; vie sa zorientovať aj v neštandardných popisoch algoritmov, s ktorými sa
priamo nemusel stretnúť; učiteľ môže zadávať na precvičovanie algoritmy rôznou
formou).
Požadovaným spôsobom modifikovať hotové programy, určiť vlastnosti vstupov,
výstupov a vzťahy medzi nimi, vedieť ich testovať.
Riešiť úlohy pomocou obmedzenej sady príkazov, premenných, typov a operácií.
262
Vedieť kriticky zhodnotiť efektívnosť riešenia problému (neformálne skúmať zložitosť –
napr. ktoré riešenie potrebuje viac času, pamäte...), porovnať rôzne riešenia podľa
zadaných kritérií, (počet opakovaní, počet volaní, počet porovnaní, využitia pamäte).
Pracovať s lineárnou štruktúrou napr. s jednorozmerným poľom, riešiť úlohy typu:
vyhľadávanie v utriedenej a neutriedenej lineárnej štruktúre (zistenie pozície); posun
prvkov štruktúry; hľadanie minima, maxima (aj pozície); výmena prvkov, výber
podmnožiny podľa zadaných kritérií, vsunutie - odstránenie prvku podľa zadaných
kritérií.
Vedieť vytvoriť algoritmus, v ktorom sa používajú jednoduchý cyklus, dva vnorené cykly
s jednoduchým telom, v jednoduchom cykle je volanie procedúry, ktorá v sebe obsahuje
cyklus. Vedieť vhodne použiť cyklus s vopred známym počtom opakovaní, s podmienkou
na začiatku a na konci.
Vedieť používať logické operátory (and, or, not) a vytvárať logické výrazy.
Vedieť používať a rozumieť vetveniu v algoritme a programe, vetvenie úplne, neúplné,
vnorené a viacnásobné vetvenie.
Vedieť používať procedúry a funkcie, na prácu s reťazcami v programovacom jazyku,
ktorý sa učia (napr. dĺžka reťazca, hľadanie pozície znaku alebo podreťazca, vrátenie
podreťazca, zmena hodnoty na zadanej pozícii, vloženie a vymazanie podreťazca alebo
práca s poľom ako s reťazcom znakov).
Vedieť používať funkcie a procedúry na prevody medzi reťazcami a číslami.
Vedieť používať funkcie na generovanie náhodných hodnôt.
Vysvetliť obmedzenia vyplývajúce z typu dát a zvoliť vhodné typy dát pri riešení
problému.
Vedieť používať procedúry a funkcie, v ktorých je formálne alebo neformálne popísaný
vstup pomocou parametrov a výstup, funkcie a procedúry, ktoré sú zvyknutí používať, ale
aj také s ktorými sa nestretli (len na základe definície popisu činnosti - napr.
obdĺžnik(x1,y1,x2,y2) nakreslí prednastavenou farbou obdĺžnik, ktorého dva protiľahlé
vrcholy sú na súradniciach).
Vedieť definovať vlastné procedúry a funkcie bez parametrov aj s parametrami (volanie
hodnotou a odkazom), správne používať lokálne a globálne premenné.
Vedieť vyhľadať informácie v pomocníkovi programovacieho jazyka.
Vedieť zvoliť vhodnú testovaciu postupnosť údajov pri ladení programu.
Dodržiavať zásady čitateľného zápisu algoritmu.
Pracovať s textovým súborom - čítať zo súboru, zapisovať do súboru, pridávať do súboru,
navrhnúť efektívny a ľahko čitateľný formát zápisu, pracovať s viacerými súbormi naraz
(napr. z jedného súboru vytvorte kópiu tak, aby v kópii boli očíslované riadky; v textovom
súbore zadané slovo nahraďte zadaným textom).
Rozpoznať a odstrániť syntaktické chyby, identifikovať miesta programu, v ktorých môže
dôjsť k chybám počas behu programu a vedieť ich opraviť.
Vedieť vytvoriť aplikácie s použitím základných grafických komponentov na vytvorenie
používateľského prostredia (napr. tlačidlo, grafická plocha, textová plocha, vstupný
riadok), vedieť napísať podprogram na obsluhu udalosti (kliknutie na tlačidlo, vytvorenie
formuláru, pri pohybe myši, pri stlačení tlačidla myši).
263
Vedieť pracovať s dvojrozmerným poľom (napr. do dvojrozmerného poľa kódovať vlastné
obrázky ako čísla farieb v štvorcovej sieti, alebo zapísať si vlastný rozvrh do tabuľky,
pamätať si hrací plán pre stolové hry - piškvorky, lodičky, pexeso, ...)
Vedieť pracovať so záznamom a s lineárnou štruktúrou záznamov (napr. súradnice, smer,
farba a popis nejakého útvaru).
Ciele tematického celku
Tematický celok
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Záverečné
opakovanie
Psychomotorický
cieľ
Kognitívny cieľ
Socioafektívny cieľ
Vedieť samostatne
používať príkaz
priradenia, celé
a racionálne čísla,
logický údajový typ a typ
pre znak, náhodné
hodnoty a konštanty,
operácie s ordinárnymi
údajovými typmi, relačné
operácie, zložené logické
výrazy, podmienené
príkazy a príkazy cyklu,
podprogramy, lokálne
a globálne premenné,
textový súbor,
jednorozmerné a
dvojrozmerné pole,
reťazec znakov, záznam,
vyhľadávať a triediť
údaje jednorozmerného
poľa, grafické príkazy,
animáciu a časovač.
Vedieť rozdeliť zadaný
problém na menšie
problémy, vytvoriť
algoritmus na riešenie
zadaného problému,
zapísať ho do
programovacieho jazyka,
hľadať a opravovať
chyby v algoritme a
programe. Požadovaným
spôsobom modifikovať
hotové programy, určiť
vlastnosti vstupov,
výstupov a
vzťahy medzi nimi,
vedieť ich testovať.
Použiť nadobudnuté
vedomosti, zručnosti
a kompetencie pri
vypracovávaní zadaných
úloh. Vedieť prezentovať
svoje riešenie, odpovedať
na otázky súvisiace s
použitým algoritmom,
Vedieť pomôcť
spolužiakom pri riešení
úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
usilovný a asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Vedieť pomôcť
spolužiakom pri riešení
úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
objektívny, usilovný a
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
264
ohodnotiť efektívnosť
svojho riešenia zadanej
úlohy, ohodnotiť svoju
prácu a svoje hodnotenie
zdôvodniť.
asertívny.
Prierezové témy 4. roč.
V tematických celkoch sú prierezové témy začlenené nasledovne:
Tematický celok
Postupy, riešenie problémov,
algoritmické myslenie
Záverečné opakovanie
Prierezové témy
OSR, TPPZ
OSR, TPPZ
265
Seminár z informatiky
Charakteristika učebného predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika
rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať
vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov,
postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania
informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným
pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní
iných predmetov, medzipredmetových projektov a celoškolských programov.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov
zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR
v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika sa
dôkladnejšie zameriame na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú
súčasné technológie. Dostupné technológie poskytujú vyučovaniu informatiky široký priestor
na motiváciu a praktické projekty.
Učivo vyučovacieho predmetu informatika sa skladá z týchto tematických okruhov:
Informácie okolo nás, Komunikácia prostredníctvom IKT, Postupy, riešenie problémov,
algoritmické myslenie, Princípy fungovania IKT, Informačná spoločnosť.
Predmet informatika je realizovaný v odbornej učebni vybavenej multimediálnymi
osobnými počítačmi s pripojením na Internet. Študenti sú rozdelení do skupín tak, aby každý
študent mohol pracovať samostatne na osobnom počítači.
Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy
a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu
využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad
používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť
spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií
vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci
si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské
zručnosti;
sa naučili pracovať v prostredí bežných aplikačných programov (nezávisle od platformy),
naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti
a naučili sa komunikovať cez sieť;
266
si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať
v skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy,
distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy,
zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom
referovať);
nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý výskumný
projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov, hľadať riešenie
a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o ňom, robiť
závery);
si rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové
vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;
sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty
intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické
a právne aspekty informatiky.
Obsahový vzdelávací a výkonový vzdelávací štandard
Informácie okolo nás
Obsahový štandard:
Typy údajov spracovávaných na počítači (číselné, textové, zvukové, obrazové, algoritmy,
logické, iné údaje) a ich reprezentácia v počítači (pojmy bit a bajt a odvodené jednotky
napr. kB, KB, KiB).
Číselné sústavy, algoritmy prevodov čísel medzi sústavami (vzťah dvojková, osmičková a
šestnástková sústava), aritmetické operácie v dvojkovej sústave, ohraničenie rozsahu čísel.
Digitalizácia rôznych druhov údajov, parametre typické pre digitalizáciu rôznych typov
údajov, vzťah parametrov a rozsahu digitalizovaných informácii.
Potreba kompresie údajov, hranice kompresie, stratová a bezstratová kompresia, vhodnosť
použitia na rôzne typy údajov.
Zber, uloženie, spracovanie, vyhľadávanie, triedenie a prezentácia údajov.
Spracovanie textu, grafiky, videa, tabuliek, zvuku aplikačným softvérom; rôzne typy
súborov.
Ciele šifrovania informácií, princíp symetrického a asymetrického šifrovania.
Výkonový štandard
Vysvetliť princíp kódovania znakov (kódovacie tabuľky; ASCII a UNICODE), rastrových
obrázkov (bežné formáty napr. bmp, jpg, gif, png,...), vektorových obrázkov, zvuku (midi,
wav, mp3), počítačovej animácie, digitálneho videa a digitálnej televízie. Zdôvodniť ako
kódovanie ovplyvňuje rozsah zakódovaných údajov a počet hodnôt, ktoré môžu byť
daným kódovaním vyjadrené.
Vysvetliť rozdiel medzi rastrovými a vektorovými obrázkami a ilustrovať na príklade,
zdôvodniť výber pre riešenie zadanej úlohy.
Vysvetliť význam stratovej kompresie a uviesť možnosti jej využitia.
Vysvetliť ako sa ukladajú v počítači programy (zdrojový, spustiteľný).
267
Vysvetliť algoritmus prevodu čísla zo sústavy do sústavy a ukázať na konkrétnom
príklade; zdôvodniť používanie dvojkovej, osmičkovej a šestnástkovej sústavy v kontexte
ich používania v počítačovom systéme, ukázať na príklade prevody medzi nimi;
demonštrovať aritmetické operácie v dvojkovej sústave, zdôvodniť a na príkladoch
dokumentovať vlastnosti aritmetiky počítača.
Demonštrovať princíp výpočtu veľkosti pamäte (v bitoch, bajtoch a vyšších jednotkách),
času (aj pri prenose údajov) na jednoduchom príklade. Napríklad:
•
•
•
•
•
•
Demonštrovať výpočet potrebného pamäťového miesta pre uloženie rastrového
nekomprimovaného obrázku určených parametrov.
Demonštrovať výpočet potrebného množstva pamäte pre záznam nekomprimovaného
zvuku s rôznou dĺžkou a kvalitou záznamu.
Demonštrovať výpočet potrebného množstva pamäte pre záznam nekomprimovaného
digitálneho videa s určitou dĺžkou záznamu.
Demonštrovať výpočet množstva pamäte na uloženie neformátovaného textu.
Demonštrovať výpočet množstva pamäte na uloženie záznamov daného typu
do súboru.
Demonštrovať výpočet množstva pamäte na prenesenie súboru danej veľkosti
pri daných prenosových rýchlostiach
Obhájiť potrebu šifrovania informácii; demonštrovať použitie šifrovania na jednoduchom
príklade; uviesť príklady použitia; zašifrovať údaje zadaným algoritmom.
Zakódovať a odkódovať zadané údaje zadaným algoritmom.
Vysvetliť rozdiel medzi analógovou a číslicovou informáciou a princíp prevodu
analógových údajov na digitálne a opačne pre zadaný typ údajov, demonštrovať
na príkladoch vlastnosti prevodov; zmeniť parameter tak, aby sa dosiahol požadovaný
výsledok; vysvetliť, aké druhy informácii sa digitalizujú.
•
•
•
Vysvetliť proces digitalizácie zvuku (vzorkovanie, kvantovanie); ako parametre
ovplyvňujú kvalitu a veľkosť záznamu (rozlíšenie vzorky – bitová hĺbka, bitový tok).
Vysvetliť proces digitalizácie obrázku.
Vysvetliť proces digitalizácie textu.
Vyriešiť podľa zadania praktický problém, pozostávajúci z viacerých krokov použitím
rôznych aplikácii:
•
•
•
•
•
•
•
vyhľadávania údajov (aj na webe) aj s použitím logických operácií,
zadávania informácii, editovania a výpočtu nových hodnôt (použitie funkcií,
absolútnych, relatívnych a zmiešaných adries), triedenie, formátovania, podmieneného
formátovania vytvorenia grafu; v tabuľkovom kalkulátore,
vytvorenia, úpravy rastrového obrázku,
úpravy, vytvorenia zvukovej nahrávky vo vhodnom formáte (wav, mp3).
vytvorenia krátkej animácie,
použitie vhodného typu komprimovania resp. dekomprimovania,
prijatia, odoslania jednému alebo viacerým adresátom v e-mailovom klientovi
s nastavením parametrov správy,
268
•
•
•
•
•
vytvorenia dokumentu v textovom editore s možnosťou zmeny štýlov, formátovania,
kontroly gramatiky, hlavičky a päty, použitia alebo vytvorenia šablóny a štýlov
(oddelenie obsahu od štýlu dokumentu),
vytvorenia prezentácie - editor www stránok (nepožaduje sa znalosť html; študenti by
mali len vedieť upraviť zdrojový kód vytvorený v editore, rozumieť princípu),
prezentačný softvér,
prenosu údajov medzi jednotlivými aplikáciami,
importu, exportu vo vhodnom formáte;
zašifrovania resp. dešifrovania údajov pomocou zadaného softvéru.
Komunikácia prostredníctvom IKT
Obsahový štandard:
Počítačová sieť, zdieľanie zariadení a údajov, prenos informácií, komunikácia.
Prenos informácie cez komunikačné médiá (medený drôt, optické vlákno, bezdrôtovo).
Vytváranie komunikačných kanálov, rýchlosť prenosu a jeho závislosť na kvalite
použitého média. Viacnásobné využitie médií, princípy využitia verejnej
telekomunikačnej siete.
Sieťové zariadenia, umožňujúce rozširovanie siete a rozdelenie záťaže. Princíp práce
prepínača, prístupového bodu pre bezdrôtovú komunikáciu.
Internet – prepojenie viacerých sietí pomocou paketovej komunikácie, úloha medzistaníc
(smerovačov). Adresácia v sieti Internet – jednoznačná IP adresa, adresa siete.
Komunikácia bez spojenia (datagramy) a so spojením (relácie) – výhody a nevýhody.
Bezspojové vysielanie prúdu zvukových a obrazových údajov (stream). Komunikácia
spôsobom klient/server. Identifikácia komunikácie v počítači pomocou čísla portu.
Aplikačné protokoly a poskytované služby v sieti Intenet - prehľad.
Správa siete Internet – aplikačné protokoly pre konfiguráciu zariadení (DHCP), správa
doménových mien (DNS), registrácia doménového mena.
Elektronická pošta, poštový server, adresa schránky, spôsoby prístupu k schránke.
Interaktívna komunikácia (čet, Instant messaging, VOIP, ai.).
Štruktúrované dokumenty, oddelenie obsahu a prezentácie (hypertext). Zdieľanie
dokumentov na
prehliadačmi.
webe,
URL
adresácia.
Zobrazovanie
štruktúrovaných
údajov
Princípy ochrany počítačových sietí – bezpečné (šifrované) protokoly, selektívna ochrana
(filtre), bezpečnostné brány a zástupné servery.
Výkonový štandard:
Uviesť výhody a nevýhody použitia počítačových sietí a uviesť príklady ich využitia
v reálnom svete.
Charakterizovať výhody a nevýhody použitia jednotlivých druhov komunikačných médií.
Vysvetliť princíp paketovej komunikácie a spôsob doručovania paketov do cieľovej siete
prostredníctvom medzistaníc (smerovačov).
Vysvetliť rozdiely v činnosti prepínača a smerovača.
269
Popísať spôsob jednoznačnej adresácie počítačov a sietí v Internete pomocou IP adries.
Charakterizovať komunikáciu bez spojenia a so spojením, popísať ich výhody a nevýhody
a uviesť príklady vhodného použitia.
Vymedziť pojem aplikačný protokol. Popísať na konkrétnych príkladoch rozdiel medzi
službami poskytovanými Internetom a službami poskytovanými inými používateľmi
prostredníctvom Internetu.
Vysvetliť význam a spôsob používania doménových mien.
Popísať spôsob prenosu správ pomocou elektronickej pošty, demonštrovať na konkrétnom
príklade.
Na konkrétnom príklade popísať základné prvky štruktúrovaného dokumentu a ukázať ich
interpretáciu pomocou prehliadača. Priblížiť základné myšlienky prepojenia zdieľaných
štruktúrovaných informácií (www) a možnosti ich využitia.
Ukázať možnosti vyhľadávania informácií zo zdieľaných dokumentov na Internete,
efektívne vyhľadať konkrétne zadané informácie pomocou nástrojov, dostupných cez
Internet
Objasniť niektoré riziká komunikácie prostredníctvom počítačovej siete a možnosti jej
ochrany.
Uviesť spôsoby ochrany proti zneužitiu údajov, prieniku do systému, neoprávnenému
prístupu k osobným údajom, ochrany dôvernosti dát.
Princípy fungovania IKT
Obsahový štandard:
Počítač
Koncepcia počítača von Neumannovho typu – procesor, operačná pamäť, vstupnovýstupné zariadenia, zbernice. Základné súčasti a parametre procesora (riadiaca jednotka,
aritmetickologická jednotka, registre, zbernice). Spracovanie jednoduchých inštrukcií,
strojový kód a jeho uloženie do pamäte.
Pamäte - operačná pamäť, rýchle vyrovnávacie pamäte (cache), vonkajšie pamäte, pamäte
nezávislé na zdroji napájania.
Vstupno-výstupné zariadenia, úloha radičov (adaptérov). Komunikácia s procesorom
prostredníctvom portov.
Operačný systém
Základné vlastnosti a funkcie. Bezpečnosť. Typy používateľských rozhraní (grafické
rozhranie, príkazový riadok). Podpora práce v sieti. Microsoft Windows a Linux.
Správa súborov. Priečinky a súbory. Prístupové práva. Zdieľanie súborov. Súborový
systém.
Správa zariadení. Ovládače zariadení. Aktualizácia.
Proces. Multitasking.
Výkonový štandard:
Poznámka: na úrovni porozumenia a objasnenia základných princípov
270
Popísať činnosť jednotlivých súčastí počítača von Neumannovho typu.
Popísať proces spracovania inštrukcie procesorom.
Vysvetliť význam vybraných parametrov procesora – taktovacia frekvencia, veľkosť
registrov, šírka zberníc, počet jadier, veľkosť vyrovnávacej pamäte
Popísať postup pri zápise a čítaní z operačnej pamäte
Porovnať základné parametre používaných druhov pamätí a popísať ich
Charakterizovať rôzne typy vstupno-výstupných zariadení a vysvetliť princíp komunikácie
procesora s nimi
Charakterizovať operačný systém z pohľadu funkcií, poskytujúcich priamo používateľovi.
Porovnať základné vlastnosti dvoch operačných systémov (napr. LINUX - Windows)
z hľadiska používateľa.
Demonštrovať a vysvetliť získavanie informácií o samotnom operačnom systéme,
o počítačovej sieti, o zariadeniach, o priečinkoch a súboroch.
Predviesť činnosti operačného systému pri práci so zariadeniami, súbormi a priečinkami.
Demonštrovať a vysvetliť činnosť operačného systému pri pripájaní nového zariadenia.
Identifikovať bežiace procesy a ukončiť beh procesu.
Demonštrovať a vysvetliť činnosť operačného systému pri súčasnom behu viacerých
programov.
Informačná spoločnosť
Obsahový štandard:
Informatizácia spoločnosti
Sprístupnenie informačných zdrojov, elektronizácia štátnej a miestnej správy (dane,
kataster, register, a. i.)
Elektronické obchodovanie, platobné systémy, priemysel, informačné systémy.
Nové formy komunikácie: webové konferencie, diskusné fóra, blogy, e-learning, sociálne
siete, otvorené encyklopédie na webe.
Vplyv informatiky vo vede, vývoji, v umení, v počítačových hrách.
Softvérové firmy - funkcia analytik, programátor, dizajnér, animátor, testovač.
Digitálne technológie a ľudia so špeciálnymi potrebami.
Riziká informačných technológií
Sociálne riziká
Nevyžiadané e-maily – spamy, poplašné správy (hoax).
Jednoduchý prístup k nevhodným informáciám. Dôveryhodnosť, pravdivosť informácií
na webe. Anonymita na webe.
Strata súkromia na webe. Reklama na webových stránkach.
Technologické riziká
Škodlivý softvér – malware (vírusy, trójske kone, počítačové červy, spyware, adware).
Počítačové vírusy - základné pojmy, typy vírusov, prevencia, detekcia vírusov.
271
Počítačová kriminalita - prienik do počítačového systému, počítačové bankové krádeže
(phishing, pharming, spoofing), dialery.
Počítačová bezpečnosť (prevencia, detekcia, náprava) - zabezpečenie a spôsoby ochrany
(heslá, šifrovanie, prístupové práva), elektronický podpis (súkromný a verejný kľúč),
firewall.
Etika a právo
Autorské práva na softvér - registrácia softvéru, licencia, multilicencia, demoverzia,
freeware, slobodný a otvorený softvér, adware, shareware, public domain, upgrade
softvéru.
Autorské práva na zdroje na webe (filmy, dokumenty, obrázky, hudba) – sťahovanie a
šírenie.
Výhody a nevýhody otvorených systémov a programov.
Výkonový štandard:
Vysvetliť výhody a nevýhody elektronizácie štátnej a miestnej správy, bankových
informačných systémov.
Popísať nové formy komunikácie a uviesť ich výhody a nevýhody.
Uviesť príklady vplyvu informatizácie spoločnosti na jednotlivca (organizácia vlastných
údajov s využitím rôznych prostriedkov IKT, napr.: mobilný telefón, foto a video albumy,
...).
Charakterizovať prácu jednotlivých pracovníkov v softvérovej firme.
Uviesť príklady nevyhnutnej potreby informačných technológií v rozvoji vedy,
ekonomiky, vzdelávaní.
Uviesť príklady zlepšenia kvality života prostredníctvom informačných technológií u ľudí
s rôznymi (zdravotnými a sociálnymi) znevýhodneniami.
Uviesť spôsob ako uľahčiť používanie informačných technológií u ľudí s rôznymi
(zdravotnými a sociálnymi) znevýhodneniami.
Charakterizovať jednotlivé typy softvéru z hľadiska právnej ochrany (freeware, shareware,
...) a rozumieť ako sa dajú používať. Overiť typ daného softvéru.
Zdôvodniť potrebu právnej ochrany softvéru a vysvetliť dôsledky pri používaní
nelegálneho softvéru.
Vysvetliť pojmy „licencia na používanie softvéru“, „autorské práva tvorcov softvéru“,
multilicencia.
Uviesť výhody a nevýhody otvoreného softvéru.
Vysvetliť dôvody na aktualizáciu softvéru, výhody a nevýhody automatickej aktualizácie.
Popísať postupnosť krokov pri preberaní voľne dostupných cudzích zdrojov v súlade
dodržiavaním autorských práv.
Zdôvodniť potrebu ochrany údajov a vysvetliť, aké sú jej spôsoby a prostriedky,
Vysvetliť riziká prieniku do systému, vysvetliť základné spôsoby ochrany.
Uviesť a použiť metódy (resp. zhodnotiť možnosť overenia) na overenie dôveryhodnosti
informácií a informačných zdrojov.
272
Charakterizovať činnosť počítačových vírusov, vysvetliť škody, ktoré môžu spôsobiť
a princíp práce antivírusových programov.
Vysvetliť význam antivírusovej ochrany v sieťach.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
• uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a
osobného rozvoja,
• dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
• dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky
využívať,
• kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové
možnosti,
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
• dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní
informácií rôzneho typu,
• efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
• vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
• chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom
efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností
a na prevzatí osobnej zodpovednosti,
kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti
vedy a techniky
• používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov,
• používa matematické modely logického myslenia a prezentácie (vzorce, diagramy, grafy,
tabuľky),
kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
efektívne využíva informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých
aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení
problémov reálneho života,
• nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie
v textovej aj grafickej podobe,
• vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote,
• uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
• rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a
informačno-komunikačných technológií,
•
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a
tvorivom myslení,
• je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych
postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
• poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať
úrovne ich rizika,
• dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty,
•
kompetencie (spôsobilosti) občianske
uvedomuje si základné humanistické hodnoty,
•
273
•
vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp.
spoločnosti,
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
• reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
• efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže
tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,
kompetencie (spôsobilosti) pracovné
je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
•
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh,
•
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
• dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom
vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
• pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu).
Názov predmetu
Seminár z informatiky
Časový rozsah výučby
2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín
Ročník
štvrtý
Škola
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
Názov ŠkVP
Kód a názov učebného odboru
Naše gymnázium – vaša príležitosť byť úspešným
Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej
republike
7902 5 gymnázium
Stupeň vzdelania
ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Názov ŠVP
Iné
Ciele tematického celku
Tematický celok
Informačná
spoločnosť
Kognitívny cieľ
Socioafektívny cieľ
Vedieť vysvetliť výhody
a nevýhody
elektronizácie štátnej
a miestne správy,
bankových informačných
systémov, popísať nové
formy komunikácie a
Vážiť si iných ľudí,
rešpektovať ich názory
a postoje, neodsudzovať
ich, spolupracovať so
spolužiakmi. Byť tvorivý
a asertívny.
274
Psychomotorický
cieľ
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri vyhľadávaní
informácií, pri výbere
vhodných informácií, pri
uviesť ich výhody
a nevýhody, uviesť
príklady vplyvu
informatizácie
spoločnosti na
jednotlivca,
charakterizovať prácu
jednotlivých pracovníkov
v softvérovej firme,
uviesť príklady
nevyhnutnej potreby
informačných technológií
v rozvoji vedy,
ekonomiky, vzdelávaní,
uviesť príklady zlepšenia
kvality života
prostredníctvom
informačných technológií
a spôsob ako uľahčiť
používanie informačných
technológií u ľudí s
rôznymi zdravotnými a
sociálnymi
znevýhodneniami,
charakterizovať
jednotlivé typy softvéru z
hľadiska právnej ochrany
a rozumieť ako sa dajú
používať. Overiť typ
daného softvéru,
zdôvodniť potrebu
právnej ochrany softvéru
a vysvetliť dôsledky pri
používaní nelegálneho
softvéru, vysvetliť pojmy
„licencia na používanie
softvéru“, „autorské
práva tvorcov softvéru“,
multilicencia, uviesť
výhody a nevýhody
otvoreného softvéru,
vysvetliť dôvody na
aktualizáciu softvéru,
výhody a nevýhody
automatickej
aktualizácie, popísať
postupnosť krokov pri
preberaní voľne
dostupných cudzích
zdrojov v súlade
dodržiavaním autorských
práv, zdôvodniť potrebu
ochrany údajov a
vysvetliť, aké sú jej
spôsoby a prostriedky,
vysvetliť riziká prieniku
do systému, vysvetliť
základné spôsoby
ochrany, uviesť a použiť
metódy na overenie
275
posudzovaní
vierohodnosti informácií,
pri spracovaní získaných
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Princípy fungovania
IKT
dôveryhodnosti
informácií a
informačných zdrojov
resp. zhodnotiť možnosť
overenia, charakterizovať
činnosť počítačových
vírusov, vysvetliť škody,
ktoré môžu spôsobiť a
princíp
práce antivírusových
programov, vysvetliť
význam antivírusovej
ochrany v sieťach.
Vedieť popísať činnosť
jednotlivých súčastí
počítača von
Neumannovho typu,
popísať proces
spracovania inštrukcie
procesorom, vysvetliť
význam vybraných
parametrov procesora –
taktovacia frekvencia,
veľkosť registrov, šírka
zberníc, počet jadier,
veľkosť vyrovnávacej
pamäte, popísať postup
pri zápise a čítaní z
operačnej pamäte,
porovnať základné
parametre používaných
druhov pamätí a popísať
ich, charakterizovať
rôzne typy vstupnovýstupných zariadení a
vysvetliť princíp
komunikácie procesora
s nimi, charakterizovať
operačný systém z
pohľadu funkcií,
poskytujúcich priamo
používateľovi, porovnať
základné vlastnosti dvoch
operačných systémov
(napr. LINUX Windows) z hľadiska
používateľa,
demonštrovať a vysvetliť
získavanie informácií o
samotnom operačnom
systéme, o počítačovej
sieti, o zariadeniach, o
priečinkoch a súboroch,
predviesť činnosti
operačného systému pri
práci so zariadeniami,
súbormi a priečinkami,
demonštrovať a vysvetliť
činnosť operačného
systému pri pripájaní
Vážiť si iných ľudí,
rešpektovať ich názory
a postoje, neodsudzovať
ich, spolupracovať so
spolužiakmi. Byť tvorivý
a asertívny.
276
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri vyhľadávaní
informácií, pri výbere
vhodných informácií, pri
posudzovaní
vierohodnosti informácií,
pri spracovaní získaných
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Komunikácia
prostredníctvom IKT
nového zariadenia,
identifikovať bežiace
procesy a ukončiť beh
procesu, demonštrovať a
vysvetliť činnosť
operačného systému pri
súčasnom behu viacerých
programov.
Vedieť uviesť výhody a
nevýhody použitia
počítačových sietí a
jednotlivých druhov
komunikačných médií ,
uviesť príklady ich
využitia v reálnom svete,
vysvetliť princíp
paketovej komunikácie a
spôsob doručovania
paketov do cieľovej siete
prostredníctvom
smerovačov, vysvetliť
rozdiely v činnosti
prepínača a smerovača,
popísať spôsob
jednoznačnej adresácie
počítačov a sietí v
Internete pomocou IP
adries, charakterizovať
komunikáciu bez
spojenia a so spojením,
popísať ich výhody a
nevýhody a uviesť
príklady vhodného
použitia, vymedziť pojem
aplikačný protokol.
Popísať na konkrétnych
príkladoch rozdiel medzi
službami
poskytovanými
Internetom a službami
poskytovanými inými
používateľmi
prostredníctvom
Internetu, vysvetliť
význam a spôsob
používania doménových
mien, popísať
a demonštrovať na
konkrétnom príklade
spôsob prenosu správ
pomocou elektronickej
pošty, popísať základné
prvky štruktúrovaného
dokumentu a ukázať ich
interpretáciu pomocou
prehliadača, priblížiť
základné myšlienky
prepojenia webových
dokumentov a možnosti
ich využitia, ukázať
Vážiť si iných ľudí,
rešpektovať ich názory
a postoje, neodsudzovať
ich, spolupracovať so
spolužiakmi. Byť tvorivý
a asertívny.
277
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri vyhľadávaní
informácií, pri výbere
vhodných informácií, pri
posudzovaní
vierohodnosti informácií,
pri spracovaní získaných
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Informácie okolo nás
možnosti vyhľadávania
informácií na web
stránkach na Internete,
efektívne vyhľadať
konkrétne zadané
informácie pomocou
nástrojov, dostupných cez
Internet, objasniť
niektoré riziká
komunikácie
prostredníctvom
počítačovej siete a
možnosti jej ochrany,
uviesť spôsoby ochrany
proti zneužitiu údajov,
prieniku do systému,
neoprávnenému prístupu
k osobným údajom,
ochrany dôvernosti dát.
Vedieť vysvetliť princíp
kódovania znakov,
rastrových obrázkov,
vektorových obrázkov,
zvuku, počítačovej
animácie, digitálneho
videa a digitálnej
televízie, zdôvodniť ako
kódovanie ovplyvňuje
rozsah zakódovaných
údajov a počet hodnôt,
ktoré môžu byť daným
kódovaním vyjadrené,
vysvetliť rozdiel medzi
rastrovými a vektorovými
obrázkami a ilustrovať na
príklade, zdôvodniť
výber pre riešenie
zadanej úlohy, vysvetliť
význam stratovej
kompresie a uviesť
možnosti jej využitia,
vysvetliť ako sa ukladajú
v počítači programy,
vysvetliť algoritmus
prevodu čísla zo sústavy
do sústavy a ukázať na
konkrétnom príklade,
zdôvodniť používanie
dvojkovej, osmičkovej a
šestnástkovej sústavy v
kontexte ich používania
v počítačovom systéme,
ukázať na príklade
prevody medzi nimi,
demonštrovať aritmetické
operácie v dvojkovej
sústave, zdôvodniť a na
príkladoch dokumentovať
vlastnosti aritmetiky
počítača, demonštrovať
Vedieť pomôcť
spolužiakom pri riešení
úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
usilovný a asertívny.
278
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri spracovaní
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
princíp výpočtu veľkosti
pamäte a času pri prenose
na jednoduchom príklade,
obhájiť potrebu
šifrovania informácii,
demonštrovať použitie
šifrovania na
jednoduchom
príklade, uviesť príklady
použitia, zašifrovať údaje
zadaným algoritmom,
vysvetliť rozdiel medzi
analógovou a číslicovou
informáciou a princíp
prevodu analógových
údajov na digitálne a
opačne pre zadaný typ
údajov, demonštrovať na
príkladoch vlastnosti
prevodov, zmeniť
parameter tak, aby sa
dosiahol požadovaný
výsledok, vysvetliť, aké
druhy informácii sa
digitalizujú, vysvetliť
proces digitalizácie
zvuku, obrázku, textu,
vyriešiť podľa zadania
praktický problém,
pozostávajúci z viacerých
krokov použitím rôznych
aplikácii: vyhľadávania
údajov aj s použitím
logických operácií,
zadávania informácii,
editovania a výpočtu
nových hodnôt, triedenia,
formátovania,
podmieneného
formátovania, vytvorenia
grafu v tabuľkovom
kalkulátore, vytvorenia a
úpravy rastrového
obrázku, úpravy,
vytvorenia zvukovej
nahrávky vo vhodnom
formáte, vytvorenia
krátkej animácie, použitie
vhodného typu
komprimovania resp.
dekomprimovania,
prijatia a odoslania
správy jednému alebo
viacerým adresátom v emailovom klientovi
s nastavením parametrov
správy, vytvorenia
dokumentu v textovom
editore s možnosťou
zmeny štýlov,
279
Záverečné
opakovanie
formátovania, kontroly
gramatiky, hlavičky a
päty, použitia alebo
vytvorenia šablóny a
štýlov, vytvorenia
prezentácie - editor www
stránok, prezentačný
softvér, prenosu údajov
medzi jednotlivými
aplikáciami, importu a
exportu vo vhodnom
formáte, zašifrovania
resp. dešifrovania údajov
pomocou zadaného
softvéru.
Použiť nadobudnuté
vedomosti, zručnosti
a kompetencie pri
vypracovávaní zadaných
úloh. Vedieť prezentovať
svoje riešenie, odpovedať
na otázky súvisiace s
použitým algoritmom,
ohodnotiť efektívnosť
svojho riešenia zadanej
úlohy, ohodnotiť svoju
prácu a svoje hodnotenie
zdôvodniť.
Vážiť si iných ľudí,
rešpektovať ich názory
a postoje, neodsudzovať
ich, spolupracovať so
spolužiakmi. Vedieť
pomôcť spolužiakom pri
riešení úloh a problémov,
vysvetliť im riešenie
úloh, povzbudiť ich. Byť
trpezlivý, dôsledný,
tvorivý, ústretový,
objektívny, usilovný a
asertívny.
Získať zručnosť pri práci
s operačným systémom,
so súbormi, s myšou, pri
zadávaní údajov z klávesnice, pri vyhľadávaní
informácií, pri výbere
vhodných informácií, pri
posudzovaní
vierohodnosti informácií,
pri spracovaní získaných
informácií, pri ukladaní
informácií na rôzne
nosiče údajov.
Prierezové témy 4. roč.
V tematických celkoch sú prierezové témy začlenené nasledovne:
Tematický celok
Informačná spoločnosť
Princípy fungovania IKT
Komunikácia prostredníctvom
IKT
Informácie okolo nás
Záverečné opakovanie
Prierezové témy
OSR, TPPZ
OSR, TPPZ
OSR, TPPZ
OSR, TPPZ
OSR, TPPZ
280
Download

Informatika - Gymnázium Krompachy