100
100
95
95
75
75
25
5
Elektrické otoèné servopohony
SA 07.1 – SA 30.1
SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov
AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
0
25
5
0
100
100
95
95
75
75
25
25
5
0
Registraèné c. Certifikátu
12 100/104 4269
Návod na obsluhu
5
0
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
95
Platnos tohto návodu:
25
Tento návod platí pre otoèné servopohony typových radov
SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1 zmontované s ovládaním
servopohonov AM 01.1/AM 02.1.
Návod platí iba pre „zatváranie smerom doprava“, tzn. hnaný hriade¾ na
zatvorenie armatúry sa otáèa v smere hodinových ruèièiek.
75
25
5
5
0
0
Obsah
95
75
25
Strana
1. Bezpeènostné pokyny
1.1
Oblas použitia
1.2
Elektrické pripojenie
1.3
Údržba
1.4
Výstražné upozornenia
4
4
4
4
4
2.
Struèný popis
5
3.
Technické údaje
6
4.
Doplòujúce informácie k legende schémy zapojenia
9
5. Preprava, skladovanie a balenie
5.1
Preprava
5.2
Skladovanie
5.3
Balenie
10
10
10
10
6.
Montហna armatúru/prevodovku
11
7.
Montážne polohy miestneho ovládania
13
8. Elektrické pripojenie
8.1
Pripojenie pomocou kruhového konektora AUMA (S, SH, SE)
14
16
9.
Ruèný režim
18
Obsluha a zobrazovanie na paneli miestneho ovládania
19
10.
100
100
11. Otvorenie ovládacieho priestoru
11.1
Odobratie veka ovládacieho priestoru
11.2
Stiahnutie kotúèa ukazovate¾a (na želanie)
21
21
21
12. Nastavenie polohového vypínania
12.1
Nastavenie koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE) (èierne pole)
12.2
Nastavenie koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN) (biele pole)
12.3
Kontrola polohových spínaèov
22
22
22
22
13. Nastavenie polohového spínaèa DUO (na želanie)
13.1
Nastavenie smeru chodu ZATVORENÉ (CLOSE) (èierne pole)
13.2
Nastavenie smeru chodu OTVORENÉ (OPEN) (biele pole)
13.3
Kontrola polohového spínaèa DUO
23
23
23
23
14. Nastavenie momentového vypínania
14.1
Nastavenie
14.2
Kontrola momentového spínaèa
24
24
24
15. Skúšobný chod
15.1
Kontrola smeru otáèania
15.2
Kontrola nastavenia polohového vypínania
15.3
Kontrola spôsobu vypínania
15.4
Kontrola termistorovej vypínacej jednotky (na želanie)
25
25
26
26
26
16.
27
Nastavenie potenciometra (na želanie)
17. Nastavenie elektronického vysielaèa polohy RWG (na želanie)
17.1
Nastavenie 2-vodièového systému 4 – 20 mA a 3-/4-vodièového systému 0 – 20 mA
17.2
Nastavenie 3-/4-vodièového systému 4 – 20 mA
5
28
29
30
100
95
75
25
5
0
0
2
100
Návod na obsluhu
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
95
95
Strana
75
25
5
0
100
18.
Nastavenie mechanického ukazovate¾a polohy (na želanie)
31
19.
Zatvorenie ovládacieho priestoru
31
20. Ovládanie servopohonov AUMA MATIC
20.1
Funkcie diagnostických LED na doske vstupov a výstupov (štandardné vyhotovenie)
20.2
Programovanie dosky logiky
20.3
Signál pre NÚDZOVÉ OTVORENIE a NÚDZOVÉ ZATVORENIE (na želanie)
32
32
33
34
21. Polohový regulátor (na želanie)
21.1
Technické údaje
21.2
Nastavenie
21.2.1
Nastavenie druhu signálu (na želanie)
21.2.2
Nastavenie správania sa pohonu pri výpadku signálu
21.3
Doladenie regulátora pre koncovú polohu ZATVORENÉ (CLOSE) (štandardné vyhotovenie)
21.4
Doladenie regulátora pre koncovú polohu OTVORENÉ (OPEN) (štandardné vyhotovenie)
21.5
Nastavenie citlivosti
21.6
Doladenie regulátora pre koncovú polohu OTVORENÉ (OPEN) (obrátená prevádzka)
21.7
Doladenie regulátora pre koncovú polohu ZATVORENÉ (CLOSE) (obrátená prevádzka)
21.8
Polohový regulátor vo verzii Split Range (na želanie)
21.8.1
Popis funkcií Split Range
21.8.2
Programovanie
21.8.3
Dolaïovanie regulátora pre Split Range
35
35
35
36
37
38
39
39
41
42
43
43
43
43
22. Taktovacia doska (na želanie)
22.1
Funkcie diagnostických LED kontroliek (Taktovacia doska)
22.2
Nastavenie zaèiatku a konca taktu polohovým vypínaním DUO (na želanie)
22.3
Nastavenie doby chodu a prestávok
45
45
46
47
23. Poistky
23.1
Poistky v ovládaní servopohonov
23.2
Ochrana motora
48
48
49
24.
Druh krytia IP 68 (na želanie)
50
25.
Oblas použitia vo výbušnom prostredí zóny 22 (na želanie)
51
26. Údržba
26.1
Mazanie
52
52
27.
Likvidácia a recyklovanie
52
28.
Servis
52
29.
Zoznam náhradných dielov pre otoèné servopohony SA/SAR 07.1 – SA/SAR 16.1
54
30.
Zoznam náhradných dielov pre ovládanie AUMA MATIC
56
31.
Prehlásenie o zhode a prehlásenie výrobcu
Register
Adresy kancelárií a reprezentácií AUMA
58
59
60
75
25
5
0
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
3
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
1.
Bezpeènostné pokyny
1.1
Oblas použitia
25
5
0
1.2
Elektrické pripojenie
1.3
Údržba
1.4
Výstražné upozornenia
75
Servopohony AUMA sú urèené na ovládanie priemyselných armatúr,
ako napr. ventilov, posúvaèov, klapiek a kohútov.
Iné aplikácie sa musia konzultova so závodom. Pri použití v rozpore s úèelom
urèenia a za škody z toho eventuálne vyplývajúce výrobca neruèí. Riziko nesie
sám užívate¾.
Použitie pod¾a úèelu urèenia zahàòa aj dodržiavanie tohto návodu na obsluhu.
25
5
0
Pri prevádzke elektrických zariadení sú nevyhnutne urèité èasti pod nebezpeèným napätím. Práce na elektrických zariadeniach alebo prevádzkových prostriedkoch smú vykonáva iba elektrikári alebo zaškolené osoby pod vedením a
dozorom elektrikára v súlade s elektrotechnickými pravidlami.
Bezpeènostné pokyny (viï strana 52) je potrebné rešpektova, inak nie je
zaruèená bezpeèná funkcia servopohonu.
V dôsledku nedodržiavania výstražných upozornení môže dôjs ku závažným
úrazom alebo vecným škodám. Príslušne kvalifikovaný personál musí by
dôkladne oboznámený so všetkými výstrahami obsiahnutými v tomto návode
na obsluhu.
Bezchybná a bezpeèná prevádzka predpokladá odbornú prepravu, postup pri
skladovaní, inštalácii, montáži a starostlivé uvedenie do prevádzky.
Poèas prevádzky sa otoèný servopohon zahrieva a môžu vzniknú povrchové
teploty > 60 °C. Na ochranu proti možným popáleninám odporúèame
pred dotykom skontrolova povrchovú teplotu.
Na zdôraznenie postupov podstatných pre bezpeènos v tomto návode na
obsluhu, platia tieto bezpeènostné pokyny, prièom je každý pokyn oznaèený
príslušným piktogramom.
Táto znaèka znamená: Upozornenie!
„Upozornenie“ oznaèuje aktivity alebo postupy s podstatným vplyvom na
riadnu prevádzku. Pri ich nerešpektovaní môžu za istých okolností ako
následok vzniknú škody.
Táto znaèka znamená: Konštrukèné diely ohrozené elektrostatickými
výbojmi!
Na doskách s plošnými spojmi sú umiestnené súèiastky, ktoré môžu by
poškodené alebo znièené elektrostatickými výbojmi. Pokia¾ je pri nastavovaní,
meraní alebo výmene dosiek plošných spojov potrebné dotknú sa
konštrukèných dielov, musí sa bezprostredne pred dotykom s nimi zaisti
výboj dotykom s uzemneným, kovovým povrchom (napr. skriòou).
Táto znaèka znamená: Výstraha!
„Výstraha“ poukazuje na aktivity alebo postupy, ktoré v prípade, že nebudú
riadne vykonané, môžu vies k bezpeènostnému riziku pre osoby alebo vecné
hodnoty.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
4
100
Návod na obsluhu
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
95
75
25
95
2.
Struèný popis
75
Otoèné servopohony AUMA typového radu SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 –
SAR 30.1 sú poháòané elektromotoricky a riadené ovládaním servopohonu
AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1, ktoré je obsiahnuté v dodávke.
Pre ruèné ovládanie je k dispozícii ruèné koleso.
25
5
0
100
5
Ohranièenie dráhy prestavenia zabezpeèuje v obidvoch koncových polohách
polohový spínaè. Pomocou momentového spínaèa je taktiež možné vypínanie
v obidvoch koncových polohách. Spôsob vypínania stanoví výrobca armatúry.
0
Otoèný servopohon a ovládanie sú štruktúrované ako modulárne funkèné jednotky, tzn. že sú vyrobené na princípe stavebnicového systému.
To znamená, že každý pohon, príp. každé ovládanie je vyrobené a kombinované špeciálne pre urèitý spôsob automatizácie armatúry. Z toho dôvodu získa
každý pohon alebo ovládanie èíslo objednávky špecifické pre danú zákazku,
ktoré sa vytlaèí na typový štítok. Na základe tohto èísla objednávky možno
priamo z internetu stiahnu schémy zapojenia, skúšobné
protokoly a ïalšie informácie k pohonom.
Naša domovská stránka: http://www.auma.com
Uvedenie do prevádzky
Pri nízkoteplotných vyhotoveniach (– 50 °C) sa musí dba na to, že ovládanie
potrebuje èas na zahriatie.
Tento èas na zahriatie je potrebný v prípade, že sú pohon a ovládanie bez
napätia a ochladené na teplotu okolia. Ak majú by v týchto podmienkach
uvedené do prevádzky, musia sa dodrža nasledujúce èasy na zahriatie.
Pri – 50 °C = 60 min
Pri – 60 °C = 80 min
Obr. 1: Skica - Èas na zahriatie
t [min.]
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
– 10
– 20
– 30
– 40
– 50
– 60
ϑ [°C]
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
5
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
95
3.
Technické údaje
Výbava a funkcie
Prevádzkový režim 1)
25
5
0
Motory
Izolaèná trieda
Ochrana motora
Samosvornos
Polohové vypínanie
Momentové spínanie
Spätnoväzbové hlásenie,
analógové (na želanie)
Mechanický ukazovate¾ polohy
(na želanie)
Ukazovate¾ chodu
Vyhrievanie v ovládacom
priestore
Vyhrievanie motora (na želanie)
Ruèný režim
Prepojenie s ovládaním
Pripojovacie tvary
Napájanie, sieová frekvencia
a odber prúdu
Externé napájanie elektroniky
(na želanie)
Menovitý výkon
100
Kategória prepätia
Výkonový diel
95
75
25
5
100
75
Štandard:
SA
SAR
SA
SAR
krátkodobá prevádzka S2 - 15 min
prerušovaná prevádzka S4 - 25 %
Na želanie:
krátkodobá prevádzka S2 - 30 min
prerušovaná prevádzka S4 - 50 %
prerušovaná prevádzka S5 - 25 %
Štandard:
Trojfázový asynchrónny motor, typ IM B9 pod¾a IEC 34
Na želanie: Špeciálne motory
F, tropická odolnos
H, tropická odolnos
Štandard:
Tepelný spínaè (NC)
Na želanie: Termistor (PTC pod¾a DIN 44082)
áno, pri otáèkach 4 až 90 1/min.
Mechanické nastavite¾né poèítadlá pre koncové polohy OTVORENÉ (OPEN) a ZATVORENÉ
(CLOSE) pre 1 až 500 otáèok na zdvih (na želanie pre 1 až 5 000 otáèok na zdvih)
Štandard:
Jednoduchý spínaè (1 NC a 1 NO) pre každú koncovú polohu
Volite¾né:
Tandemový spínaè (2 NC a 2 NO) pre každú koncovú polohu, spínaè
galvanicky oddelený
Trojnásobý spínaè (3 NC a 3 NO) pre každú koncovú polohu, spínaè
galvanicky oddelený
Medzipolohový spínaè (polohové vypínanie DUO), ¾ubovo¾ne nastavite¾ný
Momentové vypínanie pre smer chodu do polohy OTVORENÉ (OPEN) a ZATVORENÉ
(CLOSE) plynule prestavite¾né
Štandard:
Jednoduchý spínaè (1 NC a 1 NO) pre každý smer
Volite¾né:
Tandemový spínaè (2 NC a 2 NO) pre každý smer, spínaè galvanicky oddelený
Potenciometer alebo 0/4 – 20 mA (RWG)
Ïalšie informácie nájdete na samostatnej karte s údajmi
Kontinuálna indikácia, nastavite¾ný kotúè ukazovate¾a so symbolmi OTVORENÉ (OPEN) a
ZATVORENÉ (CLOSE)
Blikaè (pri SA štandardne, pri SAR na želanie)
Štandard:
Odporový ohrev 5 W, 24 V DC
Volite¾né:
Samoregulaèné vyhrievanie PTC, 5 – 20 W
24 – 48 V AC/DC, 110 – 250 V AC/DC alebo 380 – 400 V AC
SA/SAR 07.1 – 10.1: 12,5 W
SA/SAR 14.1 – 16.1: 25 W
SA/SAR 25.1 – 30.1: 50 W
Ruèný pohon pre prestavenie a núdzové ovládanie, v elektrickom režime neaktívny.
Na želanie: ruèné koleso uzamykate¾né
Kruhový konektor AUMA so skrutkovým pripojením
A, B1, B2, B3, B4 pod¾a EN ISO 5210
A, B, D, E pod¾a DIN 3210
C pod¾a DIN 3338
Zvláštne pripojovacie tvary: AF, AK, AG, IB1, IB3
Informácie o sieovom napätí a sieovej frekvencii nájdete na typových štítkoch na ovládaní a
motore
Dovolené kolísanie sieového napätia: ± 10 %
Dovolené kolísanie sieovej frekvencie: ± 5 %
Odber prúdu motora: Viï typový štítok motora
Odber prúdu ovládania v závislosti od sieového napätia:
100 až 120 V AC = max. 600 mA
208 až 240 V AC = max. 300 mA
380 až 500 V AC = max. 150 mA
24 V DC +20 %/–15 %,
Dbajte na odber prúdu ovládania
Viï typový štítok motora
Poznámka: Ovládanie je dimenzované pre menovitý výkon pohonu
Kategória III
Štandard:
Reverzný stýkaè2) (mechanicky a elektricky zaistený)
pre výkon motora do 1,5 kW
Volite¾né:
Reverzný stýkaè2) (mechanicky a elektricky zaistený)
pre menovitý prúd motora do 18 A (prevádzka OTVORENÉ (OPEN) ZATVORENÉ (CLOSE)) príp. 16 A (regulaèná prevádzka)
Tyristorová reverzná jednotka3) (odporúèaná pre regulaèné pohony)
pre výkon motora do 1,5 kW, 500 V AC, s internými poistkami
pre výkon motora do 5,5 kW, 500 V AC, vyžadujú sa externé poistky
1) Platí pri teplote okolia 20 °C a pri priemernom zaažení momentom za chodu pod¾a technických údajov SA príp. SAR.
2) Výrobcom garantovaná životnos je min. 2 milióny spínacích cyklov. Ak sa predpokladá väèšia poèetnos spínacích cyklov, odporúèa sa použitie tyristorovej
reverznej jednotky s takmer neobmedzenou životnosou
3) Nie je možné použi v spojení s termistorovou vypínacou jednotkou
0
25
5
0
100
95
75
25
5
0
6
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
95
Ovládanie
75
25
5
0
100
95
75
25
5
100
Štandard:
Vstupy riadenia 24 V DC, OTVORENÉ (OPEN) - STOP - ZATVORENÉ
(CLOSE) (cez optoelektronickú väzbu, spoloèný referenèný potenciál), odber
prúdu: cca. 10 mA na vstupe. Dbajte na minimálne trvanie impulzu pre
regulaèné pohony
Na želanie: Vstupy riadenia 220 V AC, OTVORENÉ (OPEN) - STOP - ZATVORENÉ
(CLOSE) (cez optoelektronickú väzbu, spoloèný referenèný potenciál), odber
prúdu: cca. 15 mA na vstupe
Signalizaèné hlásenia
Štandard:
5 signalizaèných relé so zlatými kontaktmi:
4 spínacie kontakty so spoloèným referenèným potenciálom,
max. 250 V AC, 0,5 A (ohmická záaž)
Štandardné osadenie:
koncová poloha OTVORENÉ (OPEN), koncová poloha ZATVORENÉ
(CLOSE), prepínaè funkcií DIA¼KOVO (REMOTE), prepínaè funkcií
MIESTNE (LOCAL)
1 bezpotenciálový kontakt menièa,
max. 250 V AC, 0,5 A (ohmická záaž) pre súhrnné poruchové hlásenie
Štandardné osadenie:
Zareagovala chyba krútiaceho momentu, výpadok fáz, ochrana motora
Na želanie: Hlásenia v spojení s polohovým regulátorom:
Koncová poloha OTVORENÉ (OPEN), koncová poloha ZATVORENÉ
(CLOSE) (vyžaduje si tandemový spínaè v servopohone)
Prepínaè funkcie DIA¼KOVO (REMOTE), prepínaè funkcie MIESTNE
(LOCAL) cez prepínaè funkcie 2. úrovne
1 bezpotenciálový kontakt menièa,
max. 250 V AC, 0,5 A (ohmická záaž)
pre súhrnné poruchové hlásenie
Zareagovala chyba krútiaceho momentu, výpadok fáz, ochrana motora
Napäový výstup
Štandard:
Pomocné napätie 24 V DC, max. 50 mA za úèelom napájania vstupov riadenia,
potenciálovo oddelené oproti internému napájaniu
Na želanie: Pomocné napätie 115 V AC, max. 30 mA pre napájanie vstupov riadenia3),
potenciálovo oddelené oproti internému napájaniu
Panel miestneho ovládania
Štandard:
Prepínaè funkcií MIESTNE (LOCAL) - VYP (OFF) - DIA¼KOVO (REMOTE)
(uzamykate¾ný vo všetkých troch polohách)
Tlaèidlo OTVORENÉ (OPEN) - STOP - ZATVORENÉ (CLOSE)
3 signálky:
koncová poloha ZATVORENÉ (CLOSE) (žltá), súhrnné poruchové
hlásenie (èervená), koncová poloha OTVORENÉ (OPEN) (zelená)
Na želanie: Ochranné veko, uzamykate¾né
Funkcie
Štandard:
Nastavenie spôsobu vypínania
v závislosti od polohy alebo od krútiaceho momentu pre koncovú polohu
OTVORENÉ (OPEN) a koncovú polohu ZATVORENÉ (CLOSE)
Ochrana proti preaženiu krútiaceho momentu po celej dráhe prestavenia
Preaženiu krútiaceho momentu (chyba krútiaceho momentu) je možné
predís súhrnným poruchovým hlásením
Sledovanie výpadku fáz s automatickou korekciou fáz
Kroková prevádzka alebo samodržanie v polohe DIA¼KOVO (REMOTE)
Kroková prevádzka alebo samodržanie v polohe MIESTNE (LOCAL)
Signál blikaèa je možné zapnú/vypnú prostredníctvom pohonu (na želanie)
Volite¾né:
Polohový regulátor4):
Požadovaná hodnota polohy sa zadá prostredníctvom analógového vstupu
E1 = 0/4 – 20 mA
Nastavite¾né správanie sa pri výpadku signálu
Nastavenie citlivosti (oblasti necitlivosti) a prestávok
Prevádzka Split Range
Vyhodnotenie ochrany motora
Štandard:
Sledovanie teploty motora v spojení s tepelnými spínaèmi
v motore servopohonu
Volite¾né:
dodatoèné teplotné nadprúdové relé v ovládaní v spojení s tepelnými spínaèmi
v servopohone
Termistorová vypínacia jednotka v spojení s termistormi v servopohone
Elektrické pripojenie
Štandard:
Kruhový konektor AUMA so skrutkovým pripojením
Volite¾né:
Nástenný rám pre pripevnenie odpojeného konektora na stenu
Ochranné veko pre konektorový priestor (odpojený konektor)
Závit pre káblové priechodky
Štandard:
Metrický závit
Volite¾né:
Závit Pg, závit NPT, závit G
Schéma zapojenia
Schéma zapojenia pod¾a èísla objednávky je pri dodávke priložená
Dodatoèné údaje pre vyhotovenie s RWG v servopohone
Spätná väzba polohy (na želanie) Analógový výstup E2 = 0/4 – 20 mA (záaž max. 500 Ω)
75
25
5
0
100
95
75
25
3) Nie je možné použi v spojení s termistorovou vypínacou jednotkou
4) Vyžaduje si vysielaè polohy (potenciometer alebo RWG) v servopohone
5
0
0
7
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
95
Podmienky použitia
Druh krytia pod¾a EN 60 529 5)
25
5
100
Ochrana proti korózii
0
Krycí lak
Farba
Teplota okolia
Odolnos voèi vibráciám
pod¾a IEC 60 068-2-6
Životnos
Hmotnos
Príslušenstvo
Nástenný držiak7)
Ostatné
Smernice EU
Referenèné podklady
Štandard:
Volite¾né:
IP 67
IP 68
IP 67-DS (Double Sealed)
IP 68-DS (Double Sealed)
(Double Sealed = pripájací priestor dodatoène utesnený od vnútorného priestoru)
Štandard:
KN
vhodné pre inštaláciu v priemyslových zariadeniach,
vo vodáròach alebo elektráròach s málo zaaženou atmosférou
Volite¾né:
KS
vhodné pre inštaláciu v obèas alebo stále zaaženej
atmosfére s miernou koncentráciou škodlivín
(napr. v èistiaròach odpadových vôd, chemický priemysel)
KX
vhodné pre inštaláciu v extrémne zaaženej atmosfére s vysokou
vlhkosou vzduchu a vysokou koncentráciou škodlivín
KX-G rovnako ako KX, avšak vyhotovenie bez hliníka (vonkajšie diely)
Štandard:
Dvojzložková farba so železitou s¾udou
Štandard:
AUMA striebrosivá (podobná RAL 7037)
Na želanie: iné farebné odtiene sú možné po dohovore
Štandard:
SA:– –25 °C až +70 °C
SAR: –25 °C až +60 °C
Volite¾né:
–40 °C až +60 °C, nízkoteplotné vyhotovenie
–50 °C až +60 °C, vyhotovenie pre extrémne nízke teploty, vrát. vyhrievacieho
systému
–60 °C až +60 °C, vyhotovenie pre extrémne nízke teploty, vrát. vyhrievacieho
systému
1 g, pre 10 až 200 Hz
Odolnos voèi chveniu a vibráciám pri rozbehu resp. pri poruchách zariadenia. Medzu únavy
z toho nie je možné odvodi.
Platí pre servopohon s ovládaním servopohonu, nie v kombinácii s prevodovkami.
SA 07.1 – 10.1: 20 000 aktivovaní (OTVORENÉ - ZATVORENÉ - OTVORENÉ)
s 30 otáèkami na zdvih
SA 14.1 – 16.1: 15 000 aktivovaní (OTVORENÉ - ZATVORENÉ - OTVORENÉ)
s 30 otáèkami na zdvih
SA 25.1 – 30.1: 10 000 aktivovaní (OTVORENÉ - ZATVORENÉ - OTVORENÉ)
s 30 otáèkami na zdvih
SAR 07.1 – 10.1: 5 miliónov aktivovaní/spínacích cyklov6)
SAR 14.1 – 16.1: 3,5 milióna aktivovaní/spínacích cyklov6)
SAR 25.1 – 30.1: 2,5 milióna aktivovaní/spínacích cyklov6)
Otoèný servopohon:
viï technické údaje SA resp. SAR
Ovládanie servopohonov:
cca. 7 kg (s kruhovým konektorom AUMA)
75
25
5
0
Upevnenie AUMA MATIC oddelene od servopohonu, vrátane konektora. Spojovacie vedenie
na objednávku.
Odporúèa sa pri vysokých teplotách okolia, saženom prístupe alebo ak sa pri prevádzke
vyskytujú silné vibrácie.
Elektromagnetická kompatibilita (EMK): (89/336/ES)
Smernica o nízkom napätí: (73/23/ES)
Smernica o strojných zariadeniach: (98/37/ES)
Popis výrobku „Elektrické otoèné servopohony SA/SAR“
Popis výrobku „Ovládania servopohonov AUMA MATIC“
Rozmerové listy SA/SAR „... s integrovaným ovládaním AUMA MATIC“
Technické údaje AM 01.1/AM 02.1
Technické údaje SA/SAR
Elektrické údaje SA/SAR
100
100
95
95
75
25
5) Pri trojfázových asynchrónnych motoroch v druhu krytia IP 68 sa dôrazne odporúèa vyššia ochrana proti korózii KS alebo KX. Dodatoène odporúèame pri druhu
krytia IP 68 použitie dvojitého utesnenia pripájacieho priestoru (double sealed) DS.
V prípade špeciálnych motorov platí druh krytia pod¾a typového štítka
6) Životnos regulaèných pohonov závisí od záaže a frekvencie spínania. Vysoká frekvencia spínania umožòuje iba v ojedinelých prípadoch lepšiu reguláciu.
V záujme dosiahnutia èo najdlhšej prevádzkovej doby bez údržby a porúch sa odporúèa frekvenciu spínania voli iba takú vysokú, ako si to vyžaduje proces.
7) Dåžka vedenia medzi servopohonom a AUMA MATIC je max 100 m. Toto však nie je vhodné pre vyhotovenie s potenciometrom v servopohone. Namiesto
potenciometra sa v servopohone predpokladá RWG.
5
75
25
5
0
0
8
100
Návod na obsluhu
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
95
75
25
5
0
100
95
4.
Doplòujúce informácie k legende schémy zapojenia
75
Informácia A:
V prípade, že je zabudovaný blikaè (S5), je možné ho použi ako ukazovate¾
chodu (otvorením a uzavretím kontaktov).
Smer chodu ZATVORENÉ (CLOSE):
Prípojky XK 6 – XK 7
Smer chodu OTVORENÉ (OPEN):
Prípojky XK 6 – XK 8
V koncovej polohe zostanú kontakty uzavreté.
Pri zapojení do externého SPS je možné blikajúci signál vypnú prostredníctvom prepínaèa DIP (tabu¾ka 4, strana 33).
25
5
0
Informácia B:
Spôsob vypínania v koncových polohách urèí výrobca armatúr. Nastavenie je
možné vykona pomocou programovacích spínaèov S1-2 a S3-2 (viï strana
33). Zareagovanie momentového spínaèa v medzipolohe má za následok
vypnutie a vygenerovanie chybového hlásenia.
V prípade vypnutia, ktoré súvisí s krútiacim momentom, slúžia polohové
spínaèe na signalizáciu. Je potrebné ich nastavi tak, že sa daný spínaè
aktivuje krátko pred dosiahnutím koncovej polohy. V prípade, že momentový
spínaè zareaguje skôr než polohový spínaè, servopohon sa vypne
a vygeneruje sa chybové hlásenie.
Pre ïalšie možnosti programovania, napr. samodržanie v prevádzkovom
režime DIA¼KOVO (REMOTE), viï tabu¾ka 4, strana 33.
Informácia D:
Nasledujúce poruchy sa zaznamenajú a je možné ich bez potenciálu odosla
do dozorne ako súhrnné poruchové hlásenie:
- Výpadok el. siete
- Výpadok fáz
- Zareagovala ochrana motora
- Bol aktivovaný momentový spínaè pred dosiahnutím koncovej polohy.
Toto chybové hlásenie je možné vypnú na doske logiky, iï tabu¾ka 4,
strana 33.
Informácia E:
Vstupné signály pod¾a DIN 19 240.
Menovitý prevádzkový prúd vstupov XK 2; XK 3 a XK 4 je 10 – 15 mA. V prípade, že sa používa interné napätie 24 V DC pre dia¾kové ovládanie, smie sa
spína iba cez bezpotenciálové kontakty.
Informácia F:
V prípade nesprávneho sledu fáz sa smer chodu automatický upraví pomocou
automatickej výmeny fáz. Ak dôjde k výpadku fáz, otoèný servopohon sa
zastaví. Porucha sa zobrazí na LED V14 na doske vstupov a výstupov (viï
strana 32). K chybovým hláseniam pozri informáciu D.
100
Informácia G:
Pre hlásenia sú k dispozícii bezpotenciálové kontakty. Interné ovládacie napätie (XK 11/+24 V resp. XK 5/–24V) sa nesmie zaažova externými lampami,
relé a pod.
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
9
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
5.
Preprava, skladovanie a balenie
5.1
Preprava
25
5
0
75
..
.
Na miesto urèenia prepravova v pevnom obale.
Zdvíhacie zariadenie nepripevòujte na ruèné koleso.
Ak je otoèný servopohon namontovaný na armatúru, pripevnite zdvíhacie
zariadenie na armatúru a nie na otoèný servopohon.
Montហruèného kolesa:
Ruèné kolesá od priemeru 400 mm sú poèas prepravy vo¾ne pribalené.
Pred montážou ruèného kolesa zapnite ruèný režim! Ak ruèný
režim nie je zapnutý, môže to ma za následok škody na prepínacej mechanike.
Zapnutie ruèného režimu (obr. 2):
Rukou pohybujte èervenou prepínacou páèkou, pritom prípadne otáèajte
držadlom sem a tam, až kým sa nedostane ruèný režim do záberu.
Ruèný režim je zapojený správne, ak je možné prepínaciu páèku nakloni
o cca. 85°.
25
5
0
.
..
Na použitie prepínacej páèky postaèuje manuálna sila.
Predåženia nie sú potrebné. Použitie príliš ve¾kej sily môže
ma za následok poškodenie prepínacej mechaniky.
Ruèné koleso nasaïte na hriade¾ cez èervenú prepínaciu páèku (obr. 3).
Ruèné koleso zaistite priloženým poistným krúžkom.
Obr. 2
Obr. 3
85°
5.2
Skladovanie
..
..
Skladujte v dobre vetranej, suchej miestnosti.
Ochranu proti vlhkosti podložia zaistíte uložením do regálov alebo
na drevený rošt.
Zakrytím ochráòte zariadenie proti prachu a neèistotám.
Holé plochy ošetrite vhodným protikoróznym prostriedkom.
Ak sa majú otoèné servopohony skladova dlhšiu dobu (viac ako 6 mesiacov),
je okrem toho potrebné bezpodmieneène prihliada na tieto náležitosti:
Pred uskladnením: ochrana holých plôch, predovšetkým výstupných dielov a
dosadacích plôch, dlhodobým protikoróznym prípravkom.
V odstupoch cca. 6 mesiacov urobte kontrolu možnej tvorby korózie. Ak sa
zistia zaèiatky korózie, vykonajte novú protikoróznu ochranu.
.
.
Po montáži otoèný servopohon okamžite pripojte do elektrickej siete, aby vyhrievanie zabránilo kondenzácii vody.
100
5.3
95
75
Balenie
100
Naše výrobky sa pri preprave zo závodu chránia špeciálnymi obalmi. Tieto
obaly pozostávajú z ekologicky znášanlivých, ¾ahko separovate¾ných materiálov a možno ich recyklova.
Ako obalový materiál používame drevo, kartón, papier a fóliu PE. Pre likvidáciu
obalového materiálu odporúèame využi služby recyklaèných podnikov.
95
75
25
25
5
5
0
0
10
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
95
6.
Montហna armatúru/prevodovku
25
5
0
100
.
.
75
Pred montážou skontrolujte otoèný servopohon, èi nie je
poškodený. Poškodené èasti sa musia vymeni za originálne náhradné diely.
Prípadné poškodenia laku po montáži na armatúru/
prevodovku opravte.
25
5
Otoèný servopohon sa dodáva od výroby nastavený do polohy ZATVORENÉ
(CLOSE) (je aktivovaný polohový spínaè ZATVORENÉ (CLOSE)).
.
0
Skontrolujte, èi je pripojovacia príruba vhodná pre danú armatúru/prevodovku.
Pri centrovaní príruby dbajte na to, aby bola uložená s vô¾ou!
Pripojovacie tvary B1, B2, B3 alebo B4 (obr. 4) sa dodávajú s dierou a drážkou
(spravidla pod¾a ISO 5210).
Obr. 4
Pripojovací tvar B1/B2
zásuvné púzdro
Pripojovací tvar B3/B4
diera s drážkou
V prípade pripojovacieho tvaru A (obr. 5) musí vnútorný závit púzdra zodpoveda závitu vretena armatúry. Pokia¾ v objednávke nebolo vyslovene objednané púzdro so závitom, je závitové púzdro pri expedícii zo závodu nevàtané
resp. predvàtané. Informácie k závereènému opracovaniu závitového púzdra
nájdete na nasledujúcej strane.
Skontrolujte, èi sa diera a drážka zhodujú so vstupným hriade¾om armatúry/prevodovky.
Dôkladne odmastite dosadacie plochy pripojovacích prírub na otoèný
servopohon a armatúru.
Vstupný hriade¾ armatúry/prevodovky jemne namastite.
Otoèný servopohon nasuòte a upevnite na armatúru/prevodovku. Skrutky
(min. kvalita 8.8, viï tabu¾ka 1) utiahnite rovnomerne do kríža.
.
.
..
Tabu¾ka 1: Uahovací moment pre skrutky
100
Trieda pevnosti 8.8
TA (Nm)
M8
M10
M12
M16
M20
25
50
87
220
420
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
11
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
100
95
Závereèné opracovanie závitového púzdra (Pripojovací tvar A):
75
75
Obr. 5
Pripojovací tvar A
závitové púzdro
25
25
5
80.3
5
0
80.01/80.02
0
80.2
Hnanú prírubu nie je potrebné odobra z otoèného servopohonu.
..
..
..
.
..
Centrovací krúžok (80.2, obr. 5) vyskrutkujte z pripojovacej príruby.
Vyberte závitové púzdro (80.3) spolu s axiálnym ihlovým vencom (80.01) a
kotúèmi axiálnych ložísk (80.02).
Vyberte axiálny ihlový veniec a kotúèe axiálnych ložísk zo závitového púzdra.
Vyvàtajte závitové púzdro, vysústružte ho a vyrežte závit.
Pri upínaní dbajte na vycentrovaný beh a otáèanie presne v rovine!
Opracované závitové púzdro oèistite.
Axiálny ihlový veniec a kotúèe axiálnych ložísk namastite viacúèelovým
tukom EP (lítnym mydlom) a nasaïte na závitové púzdro.
Závitové púzdro s axiálnymi ložiskami opä nasaïte do pripojovacej príruby.
Dbajte na to, aby zuby správne zapadli do drážky v dutom hriadeli.
Zaskrutkujte centrovací krúžok a pevne ho utiahnite až na doraz.
Cez tlakovú maznicu dnu natlaète mastiacim lisom viacúèelový tuk EP (lítne
mydlo) na báze minerálneho oleja (množstvá sú uvedené v tabu¾ke):
Tabu¾ka 2: Množstvá tuku pre pripojovací tvar A
Výstup
Množstvo1)
A 07.2 A 10,2
1,5 g
2g
A 14,2
3g
A 16,2
5g
A 25,2
10 g
A 30,2
14 g
A 35,2
20 g
A 40,2
25 g
A 48.2
30 g
1) Pre tuk s mernou hmotnosou ρ = 0,9 kg/dm3
.
..
.
Ochranný kryt stúpajúceho vretena armatúry
Závit utesnite konopíoum, teflonovou páskou alebo prostriedkom na utesnenie závitových spojov.
Ochrannú kryt (1) zaskrutkujte do závitu (obr. 6) a utiahnite.
Tesniaci krúžok (2) posuòte dole až ku skrini.
Skontrolujte, èi je ochranný klobúèik krytu (3) k dispozícii a èi je
nepoškodený.
Obr. 6: Ochranný kryt stúpajúceho vretena armatúry
3
1
100
2
95
100
95
75
75
25
25
5
5
0
0
12
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
25
95
7.
Montážne polohy miestneho ovládania
75
Montážna poloha miestneho ovládania je vyhotovená pod¾a objednávky.
V prípade, že je na mieste panel miestneho ovládania po namontovaní
na armatúru, resp. na prevodovku nevhodne umiestnený, možno jeho
umiestnenie i dodatoène mierne pozmeni.
25
5
0
100
5
Na to sú urèené štyri možné montážne polohy:
Obr. 7: Montážna poloha A
Pohon
Obr. 9: Montážna poloha C
Pohon
0
Obr. 8: Montážna poloha B
Pohon
Obr. 10: Montážna poloha D
Pohon
Zmena montážnej polohy
..
.
100
95
..
..
.
Pred otvorením odpojte pohon od napätia.
Panel miestneho ovládania otoète maximálne o 180°!
Dbajte o to, aby pritom nebolo žiadne vedenie pretoèené
alebo vzprieèené.
Uvo¾nite 4 skrutky a odoberte panel miestneho ovládania.
Panel miestneho ovládania natoète do jednej zo štyroch polôh a opä
nasaïte.
Oèistite tesniace plochy na veku a skrini.
Skontrolujte, èi je O-krúžok v poriadku.
Nasaïte veko ovládacieho priestoru a utiahnite skrutky rovnomerne do
kríža.
100
95
75
75
25
25
5
5
0
0
13
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
8.
Elektrické pripojenie
75
Práce na elektrických zariadeniach alebo prevádzkových
prostriedkoch smú vykonáva iba elektrikári alebo zaškolené
osoby pod vedením a dozorom elektrikára v súlade s elektrotechnickými pravidlami.
25
5
25
5
Schéma zapojenia
Pri expedícii sa príslušná schéma zapojenia spolu s týmto návodom na
obsluhu vloží do plastovej fólie odolnej proti poveternostným vplyvom a upevnení na ruèné koleso otoèného servopohonu. Pokia¾ schéma zapojenia nie je
k dispozícii, je možné si ju po uvedení èísla objednávky (viï typový štítok)
vyžiada alebo je možné si ju stiahnu priamo z internetu (www.auma.com).
0
0
Externé zabezpeèenie
Na istenie proti skratu a na odpojenie servopohonu musí zákazník zabezpeèi
poistky a odpínaèe.
Hodnoty prúdu pre dimenzovanie vyplývajú z odberu prúdu motora a z odberu
prúdu ovládania.
Odber prúdu motora:
Viï typový štítok na motore (menovitý prúd).
Odber prúdu ovládania v závislosti od sieového napätia:
100 až 120 V AC = max. 650 mA
208 až 240 V AC = max. 325 mA
380 až 500 V AC = max. 190 mA
Maximálne prípustné istenie pri ovládaniach s menovitým výkonom 1,5 kW je
16 A (gL/gG) a pri ovládaniach s menovitým výkonom 7,5 kW je 32 A (gL/gG).
Inštalácia vedenia v súlade s požiadavkami EMK
Signálne a zbernicové vedenia sú citlivé na rušenie.
Motorové vodièe sú zdrojom rušenia.
Vedenia citlivé na rušenie a vedenia, ktoré sú zdrojom rušenia inštalujte
s najväèším možným vzájomným odstupom.
Odolnos signálnych a zbernicových vedení možno zvýši tak, že sa vodièe
inštalujú v tesnej blízkosti zemného potenciálu.
Pod¾a možnosti neinštalujte dlhé vodièe alebo dbajte na to, aby boli inštalované v oblasti s malým rušením.
Vyvarujte sa inštalácie dlhých súbežných úsekov vedení citlivých na rušenie
a vedení ktoré sú zdrojom rušenia.
Pre pripojenie dia¾kových vysielaèov polohy (potenciometer, RWG) sa musia
použi tienené vodièe.
.
.
.
.
.
Vyhrievanie
V ovládacej jednotke servopohonu je sériovo zabudované vyhrievanie, aby sa
predišlo kondenzácii v pohone. Pokia¾ nebolo v objednávke uvedené inak, je
toto vyhrievanie napájané interne. V prípade externého napájania (na želanie)
toto musí by neustále pripojené.
Niektoré servopohony sú na želanie dodatoène vybavené vyhrievaním motora.
Toto je vždy napájané externe a musí by pripojené pod¾a schémy zapojenia.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
14
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
75
Ovládanie servopohonu na nástennom držiaku (príslušenstvo)
V prípade vyhotovenia s nástenným držiakom majte na pamäti:
25
25
Obr. 11: AUMA MATIC na nástennom držiaku
5
5
0
0
Spojovacie vedenia
k pohonu
.
..
..
Vyhotovenia s potenciometrom v servopohone nie sú vhodné na použitie.
Namiesto potenciometra sa v servopohone odporúèa RWG.
Prípustná dåžka vedenia medzi servopohonom a AUMA MATIC je max. 100 m.
Pre prepojenie pohonu a AUMA MATIC na nástennom držiaku sú na objednávku u firmy AUMA k dispozícii prefabrikované spojovacie vedenia.
V prípade, že sa nepoužívajú prefabrikované vedenia, musia sa dodatoène
dodržiava nasledujúce zásady:
Používajte vhodné, flexibilné a tienené spojovacie vedenia.
Pri pripájaní spojovacieho vedenia dbajte na správny sled fáz.
Pred zapnutím skontrolujte smer otáèania (viï strana 25)
Dodatoèná montហovládania servopohonu na servopohon
V prípade rozdielnych èísel objednávok servopohonu a ovládania servopohonu (viï typové štítky) sa musia zhodova oznaèenia pripojovacích schém a
schém zapojenia (KMS ...) obidvoch prístrojov.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
15
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
8.1
Pripojenie pomocou kruhového konektora AUMA (S, SH, SE)
Obr. 12: Vyhotovenie S (štandard)
75
Obr. 13: Vyhotovenie SH
Obr. 14: Vyhotovenie SE
25
25
5
5
0
0
Pred pripojením do el. siete
Skontrolujte, èi druh prúdu, sieové napätie a frekvencia zodpovedá údajom
o motore (viï typový štítok na motore):
VD00 63-4/45
Art. Nr.: Z006.413
3 ~ 400V 60Hz
0.09 kW
Y 0.60A
Druh prúdu/sieové napätie/sieová frekvencia
..
.
Otvorenie pripájacieho priestoru
Uvo¾nite skrutky (1) a snímte veko (obr. 15).
Uvo¾nite skrutky (2) a vyberte zdierkovú èas z veka.
Vložte káblové priechodky vhodné k pripojovacím vedeniam (druh ochrany
uvedený na typovom štítku je zabezpeèený iba vtedy, ak sú použité vhodné
káblové priechodky).
IP67
Temp.Schutz:Th
Isol.Kl:F
.
Druh krytia
Nepotrebné káblové prívodky zaslepte vhodnou uzatváracou zátkou.
Obr. 15: Otvorenie pripájacieho priestoru
Veko
(1)
Káblová priechodka
a uzatváracia zátka
v druhu krytia pod¾a
typového štítka
Zdierková èas
100
95
100
95
(2)
75
75
25
25
5
5
0
0
16
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
25
5
0
100
95
.
75
Pripojenie vedení
Vedenia pripojte pod¾a schémy zapojenia príslušnej zákazky.
Pripojovacie prierezy vedení:
- Výkonové svorky (U1, V1, W1, U2, V2, W2) a
ochranný vodiè (symbol: )
max. 6 mm2 pružné, max. 10 mm2 masívne
- Ovládacie kontakty (1 až 50) = max. 2,5 mm2
V prípade pružných vedení použite koncové objímky pod¾a DIN 46228.
Všetky ochranné vodièe sa musia pevne priskrutkova káblovými okami
(pružné káble) alebo okami (pevné káble) k prípojke ochranného vodièa
(symbol:
) (obr. 16).
25
5
..
0
Po každom uvo¾není prípojky ochranného vodièa sa musíte
uisti, že sú ochranné vodièe pevne upevnené.
Obr. 16: Pripojenie ochranného vodièa
17
Skrutka
Podložka
Upínací krúžok
Ochranný vodiè s kruhovými
káblovými okami/okami
Pripojenie ochranného vodièa
Zdierková èas
..
..
..
Zatvorenie pripojovacieho priestoru
Zdierkovú èas vložte do veka a upevnite skrutkami (2) (obr. 15).
Oèistite tesniace plochy na veku a skrini.
Skontrolujte, èi je O-krúžok v poriadku.
Potrite tesniace plochy nekyslým mazivom (napr. vazelínou).
Nasaïte veko a utiahnite skrutky (1) rovnomerne do kríža.
Utiahnite káblové priechodky predpísaným uahovacím momentom tak,
aby bol zaruèený príslušný druh ochrany.
Nástenný držiak, ochranné veko (príslušenstvo)
Na ochranu proti priamemu dotyku kontaktov a proti vplyvom prostredia je
k dispozícii špeciálny nástenný držiak (obr. 17).
Otvorený pripájací priestor je možné zatvori ochranným vekom
(bez vyobrazenia).
Obr. 17: Nástenný držiak (príslušenstvo)
16
100
100
95
95
75
75
Nástenný držiak
25
25
5
5
0
0
17
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
9.
Ruèný režim
75
V súvislosti s nastavovaním a uvádzaním do prevádzky, pri výpadku motora
alebo siete sa pohon môže ovláda v ruènom režime.
Ruèný režim sa zapína pomocou vstavanej prepínacej mechaniky.
25
.
Zapnutie ruèného režimu:
Prepínaciu páèku v strede ruèného kolesa otoète o cca. 85°, pritom ruèným
kolesom otáèajte nepatrne sem a tam, kým sa nedostane ruèný režim do
záberu (obr. 18).
5
0
Obr. 18
.
25
5
0
Obr. 19
Na použitie prepínacej páèky postaèuje manuálna sila.
Predåženia nie sú potrebné. Použitie príliš ve¾kej sily môže
ma za následok poškodenie prepínacej mechaniky.
Pustite prepínaciu páèku (silou pružiny sa vráti do východiskovej polohy,
obr. 19), v prípade potreby ju pohnite rukou.
Použitie prepínacej páèky poèas chodu motora (obr. 20) môže
ma za následok zvýšené opotrebovanie prepínacej mechaniky.
Obr. 20
.
Obr. 21
Ruèné koleso otáèajte v požadovanom smere (obr. 21).
Vypnutie ruèného režimu:
Ruèný režim sa automaticky vypína pri zapnutí motora.
Pri motorovej prevádzke je ruèné koleso vypnuté.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
18
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
25
100
95
10.
Obsluha a zobrazovanie na paneli miestneho ovládania
75
Obr. 22: Panel miestneho ovládania
25
5
5
Signálky
Tlaèidlá
0
0
Prepínaè funkci
Prepínaè funkcie
0
I
0
I
I
I
Poloha VYP (0):
- Nie je možné dia¾kové ovládanie
- Nie je možné miestne ovládanie
- Servopohon zostane v pohotovostnom režime
(ovládanie je napájané)
I
Poloha Miestna obsluha (I):
Pohon je možné obsluhova na mieste
pomocou tlaèidiel OTVORENÉ (OPEN) - STOP ZATVORENÉ (CLOSE).
I
0
0
III
Test
I
Poloha Dia¾ková obsluha (II):
Pohon je možné obsluhova na dia¾ku napr. z dozorne.
Poloha Test (III):
Kontrola termistorovej vypínacej jednotky (viï str. 26)
K dispozícii iba v kombinácii s termistorovou ochranou
III motora.
Reset
Èervená signálka svieti (porucha).
II
100
100
95
I
75
III
Test
0
Poloha Reset (III):
Vypnutie chybového hlásenia (èervená signálka) po spustení
ochrany motora (viï str. 49).
III K dispozícii iba v kombinácii s termistorovou ochranou
Reset
motora.
95
II
75
25
25
5
5
0
0
19
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
100
95
75
Tlaèidlá
V prípade, že sa prepínaè funkcie nachádza v polohe Miestna obsluha (I), je
možné tlaèidlami OTVORENÉ (OPEN) - STOP - ZATVORENÉ (CLOSE)
obsluhova pohon priamo na mieste.
25
5
OTVORENÉ (OPEN): Pohon sa prestaví do polohy
OTVORENÉ (OPEN)
0
75
25
5
0
STOP: Pohon sa zastaví
ZATVORENÉ (CLOSE): Pohon sa prestaví do polohy
ZATVORENÉ (CLOSE)
Príkazy OTVORENÉ (OPEN) - ZATVORENÉ (CLOSE) je možné použi v krokovej prevádzke alebo v režime samodržania.
Pri krokovej prevádzke beží pohon dovtedy, kým je stlaèené tlaèidlo.
Samodržanie prestaví pohon po stlaèení tlaèidla do príslušnej koncovej
polohy, pokia¾ medzitým nedostane iný príkaz.
Bližšie informácie k programovaniu nájdete na strane 33.
Signálky
Nasledujúce 3 signálky hlásia tieto signály (štandardná signalizácia).
svieti (zelená):
Pohon je v koncovej polohe OTVORENÉ
(OPEN)
Súhrnné poruchové hlásenie (èervená)
svieti (žltá):
Pohon je v koncovej polohe
ZATVORENÉ (CLOSE)
Súhrnné poruchové hlásenie:
Súhrnné poruchové hlásenie (èervená signálka) sa rozsvieti v prípade, ak
dôjde k nasledujúcim udalostiam:
Chyba krútiaceho momentu, tzn. že došlo k prekroèeniu nastaveného krútiaceho momentu (str. 24) pred dosiahnutím koncovej polohy.
Zareagovala ochrana motora (str. 49), tzn. že je prehriaty motor.
Došlo k výpadku fázy (pri trojfázových motoroch).
Test termistorovej vypínacej jednotky
.
..
.
Signálky blikajú:
V prípade, že je servopohon vybavený blikaèom, je možné signálky použi ako
ukazovate¾ chodu.
Ak je blikaè aktivovaný (str. 33), bliká poèas chodu príslušná signálka.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
20
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
11.
Otvorenie ovládacieho priestoru
75
Pre nasledujúce nastavenia (až po kapitolu 18. vrátane) sa musí otvori ovládací priestor a stiahnu kotúè ukazovate¾a, ak je k dispozícii.
25
5
25
Nastavenia platia iba pre „zatváranie smerom doprava“, tzn. hnaný hriade¾ pre
zatvorenie armatúry sa otáèa v smere hodinových ruèièiek.
0
Práce na elektrických zariadeniach alebo prevádzkových
prostriedkoch smú vykonáva iba elektrikári alebo zaškolené
osoby pod vedením a dozorom elektrikára v súlade s elektrotechnickými pravidlami.
5
0
11.1 Odobratie veka ovládacieho priestoru
.
Uvo¾nite 4 skrutky a snímte veko ovládacieho priestoru (obr. 23 príp. 24).
Obr. 23: Veko s priezorom
Obr. 24: Veko bez priezoru
11.2 Stiahnutie kotúèa ukazovate¾a (na želanie)
.
Ak je k dispozícii, stiahnite kotúè ukazovate¾a (obr. 25). Pritom môžete prípadne použi vidlicový k¾úè (cca. 14 mm) ako páèku.
Obr. 25: Stiahnutie kotúèa ukazovate¾a
RSD
RDW
100
Kotúè ukazovate¾a
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
21
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
12.
Nastavenie polohového vypínania
75
12.1 Nastavenie koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE) (èierne pole)
..
.
25
5
0
Otáèajte ruèné koleso v smere hodinových ruèièiek až do zatvorenia armatúry.
Následne pootoète o ½ otáèky spä (dobeh). Pri skúšobnom chode
skontrolujte dobeh a príp. upravte nastavenie polohového vypínania.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku A (obr. 26) za stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom ukazovate¾ B.
Pri zrete¾nom a poèute¾nom cvakaní poskoèí ukazovate¾ B vždy o 90°.
Ak sa ukazovate¾ B nachádza 90° pred bodom C, ïalej už toète pomaly. Keï
ukazovate¾ B preskoèí k bodu C, prestaòte s toèením a uvo¾nite nastavovaciu osku. V prípade, že ste osku pretoèili príliš (cvakanie po preskoèení ukazovate¾a), pokraèujte v otáèaní nastavovacej osky v rovnakom smere a opakujte postup nastavovania.
25
5
0
Obr. 26: Ovládacia jednotka
A
D
P
T
B
E
C
F
12.2 Nastavenie koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN) (biele pole)
.
.
.
100
12.3 Kontrola polohových spínaèov
100
Èervenými testovacími gombíkmi T a P (obr. 26) je možné polohové spínaèe
ovláda ruène.
.
.
95
75
25
5
0
Otáèajte ruèné koleso proti smeru hodinových ruèièiek až do otvorenia
armatúry.
Následne pootoète o ½ otáèky spä (dobeh). Pri skúšobnom chode
skontrolujte dobeh a príp. upravte nastavenie polohového vypínania.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku D (obr. 26) za
stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom
ukazovate¾ E.
Pri zrete¾nom a poèute¾nom cvakaní poskoèí ukazovate¾ E vždy o 90°.
Ak sa ukazovate¾ E nachádza 90° pred bodom F, ïalej už toète pomaly. Keï
ukazovate¾ E preskoèí k bodu F, prestaòte s toèením a uvo¾nite nastavovaciu osku. V prípade, že ste osku pretoèili príliš (cvakanie po preskoèení ukazovate¾a), pokraèujte v otáèaní nastavovacej osky v rovnakom smere a opakujte postup nastavovania.
Otáèanie testovacím gombíkom T v smere šípky WSR aktivuje polohový spínaè ZATVORENÉ (CLOSE).
Pokia¾ je spínaè stlaèený, svieti žltá signálka na paneli miestneho ovládania.
Otáèanie testovacím gombíkom P v smere šípky WÖR aktivuje polohový spínaè
OTVORENÉ (OPEN).
Pokia¾ je spínaè stlaèený, svieti zelená signálka na paneli miestneho ovládania.
95
75
25
5
0
22
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
13.
Nastavenie polohového spínaèa DUO (na želanie)
75
Pomocou dvoch medzipolohových spínaèov je možné zapnú alebo vypnú
¾ubovo¾nú aplikáciu.
Na spínací bod (medzipoloha) sa pri nastavovaní musí
nabieha z rovnakého smeru, ako následne v elektrickej
prevádzke.
25
5
0
25
5
13.1 Nastavenie smeru chodu ZATVORENÉ (CLOSE) (èierne pole)
Prestavte armatúru do požadovanej medzipolohy.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku G (obr. 27) za
stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom
ukazovate¾ H.
Pri zrete¾nom a poèute¾nom cvakaní poskoèí ukazovate¾ H vždy o 90°.
Ak sa ukazovate¾ H nachádza 90° pred bodom C, ïalej už toète pomaly.
Keï ukazovate¾ H preskoèí k bodu C, prestaòte s toèením a uvo¾nite nastavovaciu osku. V prípade, že ste osku pretoèili príliš (cvakanie po preskoèení
ukazovate¾a), pokraèujte v otáèaní nastavovacej osky v rovnakom smere
a opakujte postup nastavovania.
0
..
Obr. 27: Ovládacia jednotka
P
T
F
C
H
G
K
L
13.2 Nastavenie smeru chodu OTVORENÉ (OPEN) (biele pole)
Prestavte armatúru do požadovanej medzipolohy.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku K (obr. 27) za
stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom
ukazovate¾ L.
Pri zrete¾nom a poèute¾nom cvakaní poskoèí ukazovate¾ L vždy o 90°.
Ak sa ukazovate¾ L nachádza 90° pred bodom F, ïalej už toète pomaly. Keï
ukazovate¾ L preskoèí k bodu F, prestaòte s toèením a uvo¾nite nastavovaciu osku. V prípade, že ste osku pretoèili príliš (cvakanie po preskoèení ukazovate¾a), pokraèujte v otáèaní nastavovacej osky v rovnakom smere a opakujte postup nastavovania.
..
100
95
75
25
5
13.3 Kontrola polohového spínaèa DUO
Èervenými testovacími gombíkmi T a P (obr. 27) je možné polohové spínaèe
DUO ovláda ruène.
.
.
.
Otáèanie testovacím gombíkom T v smere šípky DSR aktivuje polohový
spínaè DUO ZATVORENÉ (CLOSE).
Súèasne sa aktivuje aj momentový spínaè ZATVORENÉ (CLOSE).
Otáèanie testovacím gombíkom P v smere šípky DÖL aktivuje polohový
spínaè DUO OTVORENÉ (OPEN).
Súèasne sa aktivuje aj momentový spínaè OTVORENÉ (OPEN).
Po kontrole spínaèov sa pomocou tlaèidiel OTVORENÉ (OPEN) príp.
ZATVORENÉ (CLOSE) na paneli miestneho ovládania musí porucha
(èervená signálka) pohybom do protismeru vypnú.
100
95
75
25
5
0
0
23
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
14.
Nastavenie momentového spínania
75
..
14.1 Nastavenie
25
Nastavený krútiaci moment musí zodpoveda typu armatúry!
Zmeny nastavení vykonávajte iba so súhlasom výrobcu
armatúry!
5
25
5
Obr. 28: Meracie hlavy
0
0
Nastavenie OTVORENÉ (OPEN)
Nastavenie ZATVORENÉ (CLOSE)
O
O
O
P
..
.
14.2 Kontrola momentového spínaèa
Uvo¾nite obidve poistné skrutky O na kotúèi ukazovate¾a (obr. 28).
Pretoèením nastavte kotúè so stupnicou P na požadovaný krútiaci moment
(1 da Nm = 10 Nm).
Príklad:
Na obr. 28 sú nastavené:
3,5 da Nm = 35 Nm pre smer ZATVORENÉ
(CLOSE)
4,5 da Nm = 45 Nm pre smer OTVORENÉ
(OPEN)
Poistné skrutky O opä utiahnite
.
.
Aj pri manuálnej prevádzke je možné použi momentové
spínaèe.
Momentové vypínanie slúži ako ochrana proti preaženiu
po celej dráhe prestavenia, aj pri polohovom vypínaní
v koncových polohách.
Èervenými testovacími gombíkmi T a P (obr. 26) je možné momentové spínaèe ovláda manuálne:
.
.
.
.
Otáèanie testovacím gombíkom T v smere šípky DSR aktivuje momentový
spínaè ZATVORENÉ (CLOSE).
Èervená signálka (porucha) na paneli miestneho ovládania svieti.
Otáèanie testovacím gombíkom P v smere šípky DÖL aktivuje momentový
spínaè OTVORENÉ (OPEN).
Èervená signálka (porucha) na paneli miestneho ovládania svieti.
Ak je do pohonu vstavané polohové spínanie DUO (na želanie), aktivujú sa
súèasne aj medzipolohové spínaèe.
Po kontrole spínaèov sa pomocou tlaèidiel OTVORENÉ (OPEN) príp.
ZATVORENÉ (CLOSE) na paneli miestneho ovládania musí porucha
(èervená signálka) pohybom do protismeru vypnú.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
24
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
95
15.
Skúšobný chod
15.1 Kontrola smeru otáèania
25
5
0
100
75
.
.
Ak je k dispozícii, nasaïte kotúè ukazovate¾a na hriade¾.
Na základe smeru otáèania kotúèa ukazovate¾a (obr. 29) je možné rozpozna smer otáèania pohonu.
V prípade, že nie je k dispozícii žiadny kotúè ukazovate¾a, je možné smer
otáèania zisti aj pod¾a dutého hriade¾a. Za týmto úèelom vyskrutkujte závitovú zátku (è. 27) (obr. 30).
Obr. 29: Kotúè ukazovate¾a
ZATVORENÉ
(CLOSE)
25
5
0
Obr. 30: Dutý hriade¾ otvorený
OTVORENÉ
(OPEN)
27
S1/S2
.
.
Servopohon prestavte v ruènom režime do strednej polohy, resp. do dostatoènej vzdialenosti od koncovej polohy.
Prepínaè funkcie nastavte do polohy Miestna obsluha (I) (obr. 31).
Obr. 31: Prepínaè funkcie MIESTNE
(LOCAL)
..
Zapnite napájanie.
Stlaète tlaèidlo ZATVORENÉ (CLOSE) (obr. 32) a sledujte smer otáèania:
Ak sa kotúè ukazovate¾a otáèa proti smeru hodinových ruèièiek, smer
otáèania je správny.
Obr. 32: Tlaèidlo ZATVORENÉ (CLOSE)
Obr. 33: Tlaèidlo STOP
V prípade nesprávneho smeru otáèania pohon okamžite
vypnite.
Následne opravte sled fáz v spojovacom vedení medzi nástenným
držiakom a pohonom a zopakujte skúšobný chod.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
25
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
15.2 Kontrola nastavenia polohového vypínania
Polohový spínaè nastavte do polohy VYP (0) (obr. 34).
.
Obr. 34: Prepínaè funkcie VYP (OFF)
25
75
25
5
5
0
0
V polohe VYP zostane ovládanie napájané.
..
Servopohon prestavte v ruènom režime do obidvoch koncových polôh armatúry.
Skontrolujte, èi je polohové vypínanie pre obidve koncové polohy správne
nastavené. Pritom dbajte na to, aby sa v danej koncovej polohe aktivoval
príslušný spínaè a aby sa po zmene smeru otáèania následne opä vypol.
Ak sa toto nestane, musí sa polohové vypínanie nastavi nanovo.
..
V prípade, že je polohové vypínanie nastavené správne:
Prepínaè funkcie nastavte do polohy Miestna obsluha (I) (obr. 31).
Tlaèidlom OTVORENÉ (OPEN) - STOP - ZATVORENÉ (CLOSE) spustite
skúšobný chod na paneli miestneho ovládania.
15.3 Kontrola spôsobu vypínania
Výrobca armatúry urèí, èi má vypínanie v koncových polohách prebieha
v závislosti od polohy alebo od krútiaceho momentu.
Pre informácie o kontrole nastavenia viï strana 33, kapitola 20.2.
.
.
15.4 Kontrola termistorovej vypínacej jednotky (na želanie)
Prepínaè funkcie nastavte do polohy TEST (...) (obr. 35).
V prípade správneho fungovania signalizuje zareagovanie ochrany motora
súhrnné poruchové hlásenie (viï schéma zapojenia) a signálka Porucha na
paneli miestneho ovládania.
Obr. 35: Prepínaè funkcie TEST
.
Prepínaè funkcie nastavte do polohy RESET (obr. 36):
V prípade správneho fungovania sa chybové hlásenie vypne.
Obr. 36: Prepínaè funkcie RESET
100
100
95
95
75
V prípade, že sa pri polohe prepínaèa funkcie TEST nezapne žiadne hlásenie
o poruche, musí servis spoloènosti AUMA skontrolova prepojenie a prepínaè
funkcie.
25
.
Ak nie je potrebné nastavi žiadne ïalšie možnosti (kapitoly 16. až 18.):
Zatvorte ovládací priestor (viï strana 31, kapitola19.).
5
0
75
25
5
0
26
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
16.
Nastavenie potenciometra (na želanie)
75
— Pre dia¾kovú indikáciu —
25
5
0
..
.
.
Armatúru prestavte do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Potenciometer (E2) otáèajte v smere hodinových ruèièiek až na doraz.
Koncová poloha ZATVORENÉ (CLOSE) zodpovedá 0 %; koncová poloha
OTVORENÉ (OPEN) zodpovedá 100 %.
Potenciometer (E2) pootoète opä trocha spä.
25
5
0
V dôsledku odstupòovania redukèného prevodu pre polohový
regulátor sa neprechádza vždy celý rozsah odporu/celý zdvih.
Preto musí by zaistená možnos externého vyrovnania
(nastavovací potenciometer).
Jemné vyladenie nulového bodu urobte na externom nastavovacom potenciometri (pre dia¾kovú indikáciu).
Obr. 37: Ovládacia jednotka
E2
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
27
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
17.
Nastavenie elektronického vysielaèa polohy RWG (na želanie)
75
— Pre dia¾kovú indikáciu alebo externú reguláciu —
Po namontovaní servopohonu na armatúru skontrolujte nastavenia
(viï kap. 17.1 príp. 17.2) a prípadne vykonajte doladenie.
25
5
25
5
Tabu¾ka 3: Technické údaje RWG 4020
Pripojovacie
KMS TP_ _ 4 / _ _ _
schémy
0
3/4 vodièový systém
Výstupný prúd
Ia
Napájanie
Uv
max. odber prúdu
max. záaž
I
RB
0 – 20 mA, 4 – 20 mA
24 V DC, ±15 %
vyhladené
24 mA pri 20 mA
výstupnom prúde
600 W
0
KMS TP _ 4 _ / _ _ _
KMS TP _ 5 _ / _ _ _
2 vodièový systém
4 – 20 mA
14 V DC + (I x RB),
max. 30 V
20 mA
(Uv - 14 V)/20 mA
Doska vysielaèa polohy (obr. 38) sa nachádza pod krycou doskou (obr. 39).
Obr. 38: Doska vysielaèa polohy
S1
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
28
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
25
100
95
17.1 Nastavenie 2-vodièového systému 4 – 20 mA a 3/4-vodièového systému 0 – 20 mA
..
.
75
Pripojte napätie na elektronický vysielaè polohy.
Armatúru prestavte do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Merací prístroj s rozsahom 0 – 20 mA pripojte na meracie body (obr. 39).
25
5
5
Elektrický obvod (externá záaž) musí by zapojený (dodržujte
max. záaž RB) alebo musia by premostené príslušné póly na
svorkách (viï pripojovacia schéma), inak nebude možné
namera žiadnu hodnotu.
0
..
0
Potenciometer (E2) otáèajte v smere hodinových ruèièiek až na doraz.
Potenciometer (E2) pootoète opä trocha spä.
Obr. 39
„0“ (0/4 mA)
Krycia doska
Merací bod (+)
0/4 – 20 mA
..
..
.
„max.“ (20 mA)
E2
Merací bod (–)
0/4 – 20 mA
Potenciometer „0“ otáèajte doprava, kým nezaène narasta výstupný prúd.
Potenciometer „0“ pootoète spä, kým sa nedosiahne nasledujúca hodnota:
pri 3/4 vodièovom systéme:
cca. 0,1 mA
pri 2 vodièovom systéme:
cca. 4,1 mA.
Tým sa zaruèí, že sa neprejde pod bod elektrickej nuly.
Armatúru prestavte do koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN).
Potenciometrom „max.“ nastavte na koncovú hodnotu 20 mA.
Opä prejdite do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE) a skontrolujte
minimálnu hodnotu (0,1 mA alebo 4,1 mA). Pod¾a potreby vykonajte opravu.
Ak sa nedosiahne maximálna hodnota, musí sa skontrolova
výber redukèného prevodu.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
29
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
17.2 Nastavenie 3/4-vodièového systému 4 – 20 mA
.
..
25
5
Pripojte napätie na elektronický vysielaè polohy.
Armatúru prestavte do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Merací prístroj s rozsahom 0 – 20 mA pripojte na meracie body (obr. 40).
Elektrický obvod (externá záaž) musí by zapojený (dodržujte
max. záaž RB) alebo musia by premostené príslušné póly na
svorkách (viï pripojovacia schéma), inak nebude možné
namera žiadnu hodnotu.
0
..
75
25
5
0
Potenciometer (E2) otáèajte v smere hodinových ruèièiek až na doraz.
Potenciometer (E2) pootoète opä trocha spä.
Obr. 40
„0“ (0/4 mA)
Krycia doska
Merací bod (+)
0/4 – 20 mA
..
..
..
.
„max.“ (20 mA)
E2
Merací bod (–)
0/4 – 20 mA
Potenciometer „0“ otáèajte doprava, kým nezaène narasta výstupný prúd.
Potenciometer „0“ pootoète spä, kým sa nedosiahne hodnota zvyškového
prúdu cca. 0,1 mA.
Armatúru prestavte do koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN).
Potenciometrom „max.“ nastavte na koncovú hodnotu 16 mA.
Armatúru prestavte do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Potenciometrom „0“ prestavte poèiatoènú hodnotu z 0,1 mA na 4 mA.
Tým sa súèasne posunie koncová hodnota o 4 mA, takže sa následne bude
prechádza rozsah 4 - 20 mA.
Opä prejdite obidve koncové polohy a skontrolujte nastavenia. Pod¾a
potreby vykonajte opravu.
Ak sa nedosiahne maximálna hodnota, musí sa skontrolova
výber redukèného prevodu.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
30
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
18.
Nastavenie mechanického ukazovate¾a polohy (na želanie)
..
.
..
25
5
0
75
Kotúè ukazovate¾a nasaïte na hriade¾.
Armatúru prestavte do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Spodný kotúè ukazovate¾a pootoète tak (obr. 41), že symbol
ZATVORENÉ (CLOSE) bude v zákryte so znaèkou na veku (obr. 42).
Pohon prestavte do koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN).
Pridržte spodný kotúè ukazovate¾a ZATVORENÉ (CLOSE) a otáèajte horný
kotúè so symbolom
OTVORENÉ (OPEN), kým nebude v zákryte so znaèkou na veku.
Obr. 41
25
5
0
Obr. 42
Kotúè ukazovate¾a
Znaèka ukazovate¾a
Kotúè ukazovate¾a sa otáèa pri prechode z polohy OTVORENÉ (OPEN) do
polohy ZATVORENÉ (CLOSE) alebo naopak asi o 180° až 230°. Vo výrobnom závode bol na tento úèel zabudovaný vhodný redukèný prevod.
V prípade, že sa dodatoène zmenia otáèky/zdvih pohonu, je prípadne
potrebné vymeni i redukèný prevod.
19.
Zatvorenie ovládacieho priestoru
..
..
Oèistite tesniace plochy na veku a skrini.
Skontrolujte, èi je O-krúžok v poriadku.
Jemne potrite tesniace plochy nekyslým mazivom.
Nasaïte veko ovládacieho priestoru a utiahnite skrutky rovnomerne do
kríža.
Skontrolujte možné poškodenie laku otoèného servopohonu.
Ak poèas montážnych prác došlo k poškodeniu laku, musí sa
tento opravi, aby sa predišlo korózii.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
31
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
20.
Ovládanie servopohonov AUMA MATIC
75
Obr. 43: Zoradenie dosiek plošných spojov v ovládaní
25
Veko
5
Taktovacia doskaa (na
želanie)
0
25
5
0
Krycia doska vstupov a
výstupov
Doska logiky
Doska polohového
regulátora (na želanie)
20.1 Funkcie diagnostických LED na doske vstupov a výstupov (štandardné vyhotovenie)
Svieti V14:
Zareagoval výpadok fáz a/alebo ochrana motora.
V kombinácii s termistorovou ochranou motora (na želanie):
Reset nastavením prepínaèa funkcie do polohy III na paneli
miestneho ovládania
Svieti V15:
Porucha krútiaceho momentu: Moment vypnutia pred
dosiahnutím koncovej polohy
LED indikátory STOP, ZATVORENÉ (CLOSE), OTVORENÉ (OPEN) indikujú
aktuálne riadiace príkazy (iba ak je prepínaè funkcií v polohe DIA¼KOVO
(REMOTE)).
Obr. 44: Krycia doska plošných spojov nad doskou vstupov a výstupov
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
32
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
95
20.2 Programovanie dosky logiky
75
Spôsob vypínania, v závislosti od polohy/krútiaceho momentu (spínaè S1-2 a
spínaè S3-2, obr. 45), musí urèi výrobca armatúry.
25
5
100
25
5
Obr. 45: Doska logiky A2
0
0
Poloha 1:
polohové vypínanie
v koncovej polohe OTVORENÉ
(OPEN)
Poloha 2:
momentové vypínanie
S3-2
S2-2
v koncovej polohe OTVORENÉ
(OPEN)
Poloha 1:
polohové vypínanie
S1-2
v koncovej polohe ZATVORENÉ
(CLOSE)
Poloha 2:
momentové vypínanie
v koncovej polohe ZATVORENÉ
(CLOSE)
.
Želané naprogramovanie nastavte pod¾a tabu¾ky 4 na spínaèi S2-2.
Tabu¾ka 4
DIP spínaè S2-2
Programovanie
(ON = stlaèené)
Smer ZATVORENÉ
Smer OTVORENÉ
(CLOSE)
(OPEN)
Samodržanie DIA¼KOVO
(REMOTE)
Kroková prevádzka DIA¼KOVO
(REMOTE)
Samodržanie MIESTNE (LOCAL)
Kroková prevádzka MIESTNE
(LOCAL)
aktivovaný
deaktivovaný
zahrnuté
nezahrnuté
Blikaè (na želanie)
Chyba krútiaceho momentu: Vypnutie na základe krútiaceho momentu (pred koncovou polohou)
v súhrnnom poruchovom hlásení
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
33
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
20.3 Signál pre NÚDZOVÉ OTVORENIE a NÚDZOVÉ ZATVORENIE (na želanie)
75
(5. Poloha v schéme zapojenia MSP … C, D alebo P)
25
V prípade NÚDZOVÉHO príkazu na prestavenie pohon armatúru prestaví
do predvolenej koncovej polohy (platí pre všetky tri polohy prepínaèa funkcií:
MIESTNE (LOCAL), VYP (OFF), DIA¼KOVO (REMOTE).
5
.
.
0
25
5
0
Vstup na svorke XK 1 (viï schéma zapojenia) sa musí pripoji pomocou otváracieho kontaktu (princíp prúdu v pokoji) na +24 V DC.
Ak sa majú signály pre NÚDZOVÉ OTVORENIE príp. NÚDZOVÉ ZATVORENIE vo všeobecnosti deaktivova:
odoberte kryciu dosku a odde¾te mostíky B1 (pre NÚDZOVÉ ZATVORENIE)
a B2 (pre NÚDZOVÉ OTVORENIE).
Obr. 46: Krycia doska ppri možnosti NÚDZOVÉ OTVORENIE a NÚDZOVÉ
ZATVORENIE
Mostíky: B1 (NÚDZOVÉ ZATVORENIE)
B2 (NÚDZOVÉ OTVORENIE)
LED pre
NÚDZOVÝ príkaz na prestavenie
B2
B1
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
34
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
21.
Polohový regulátor (na želanie)
75
21.1 Technické údaje
25
25
Tabu¾ka 5: Technické údaje polohového regulátora
Riadiaca velièina (vstupný signál E1, požadovaná hodnota) 0/4 – 20 mA
0/4 – 20 mA
Regulaèná velièina (vstupný signál E2, skutoèná hodnota)
(na želanie: 0 – 5 V)
Vzdialenos spínacích bodov (oblas necitlivosti) ΔE (P9) 0,5 % – 2,5 %
Jemné ladenie „Senz“ (P7)
(iba ak otáèky <16 1/min úèinne; nie je možné pri
min 0,25 %
striedavých motoroch)
Prestávka „t-off “ (P10)
0,5 – 10 s
Vstupný odpor
250 Ohm
Regulácia s taktovacou funkciou (nie je potrebné pre regulaèné nastavenie):
Doba chodu „t-on ” (P8)
je úèinná až do regulaèného rozdielu£ 25 %;
0,5 – 15 s
nastavená hodnota potom klesá o faktor 3.
5
0
21.2 Nastavenie
5
0
Regulátor v ovládaní servopohonov AUMA MATIC sa naprogramuje pod¾a
údajov v objednávke a pred expedíciou sa nastaví spolu so servopohonom.
V prípade vopred neznámych velièín v rámci regulovanej sústavy môže by
potrebné dodatoèné nastavenie. Pred nastavením regulátora sa musí najskôr
skontrolova naprogramovanie polohového regulátora.
.
.
Skontrolujte naprogramovanie dosky logiky pod¾a kapitoly 20.2.
Funkcia samodržanie DIA¼KOVO (REMOTE) (viï tabu¾ka 4)
musí by v spojení s polohovým regulátorom vypnutá.
Odoberte kryciu dosku (obr. 47) a nastavte želané naprogramovanie na
doske polohového regulátora (obr. 48) pod¾a tabu¾ky 6 a 7.
Pred nastavovaním dbajte na to, aby bol elektrický obvod pre
polohovú spätnú väzbu E2 (viï schému zapojenia) uzavretý
(merací prístroj alebo mostík). Ak chýba signál E2, svieti LED
(V10) „E1/E2 < 4 mA“ (obr. 47) a regulátor nereaguje.
Obr. 47: Krycia doska polohového regulátora - štandard
Nálepka s údajmi o signáli
(príklad: E1 = 4 – 20 mA, E2 = 4 – 20 mA)
100
V10
(èervená)
100
95
P10
95
75
P8
75
25
25
5
5
0
0
35
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
100
95
75
75
Obr. 48: Doska polohového regulátora A7 - štandard
P9 (ΔE)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)
25
5
S2-7
S3-7
25
5
0
0
V28
V27
V18
V10
Meracie
body
{
E2
P10
MP2(+)
MP1(–)
Meracie body: MP3(+)/MP4(–) pre E1
21.2.1 Nastavenie druhu signálu (na želanie)
Druh signálu (prúdový signál/napäový signál) požadovanej hodnoty E1 a skutoènej hodnoty E2 sú nastavené zo závodu a uvedené na nálepke na krycej
doske polohového regulátora (viï obr. 47).
Pri vyhotovení Split-Range (str. 43) a pri prevedeniach s požadovanou hodnotou E1 ≠ 0/4 – 20 mA je možné druh signálu zmeni. Na uvedených vyhotoveniach sa na doske polohového regulátora nachádza dodatoèný spínaè S1-7 :
V prípade, že boli vykonané dodatoèné zmeny v nastaveniach, musí sa toto
oznaèenie zmeni. Okrem toho sa zmení aj schéma zapojenia, ktorá je uvedená na typovom štítku ovládania servopohonu (viï str. ).
Tabu¾ka 6: Možné nastavenia
Programovanie
Riadiaca velièina
požadovaná
hodnota E1
Spätná väzba
skutoèná
hodnota E21)
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0 – 20 mA, 4 – 20
mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0–5V
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0–5V
0 – 10 V
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0 – 10 V
0–5V
100
95
cez spínaè DIP S1-7
(viï obr. 53)
75
100
95
75
1)
25
5
Signály pri internej spätnej väzbe:
0/4 – 20 mA z elektronického vysielaèa polohy alebo 0 – 5 V z presného
potenciometra 5 k W
25
5
0
0
36
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
21.2.2 Nastavenie správania sa pohonu pri výpadku signálu
75
V prípade výpadku signálu požadovanej hodnoty E1 alebo skutoènej hodnoty
E2 je možné naprogramova reakciu pohonu pomocou spínaèa S2-7. Úplná
možnos výberu je však k dispozícii iba v prípade signálov 4 – 20 mA.
25
Možné sú nasledujúce reakcie:
Fail as is:
Pohon sa okamžite vypne a zostane stᝠv tejto pozícii.
Fail close
Pohon presunie armatúru do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Fail open:
Pohon presunie armatúru do koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN).
5
0
25
5
0
Tabu¾ka 7: Možné nastavenia (odporúèané nastavenia sú zvýraznené sivou farbou)
Správanie sa pri výpadku signálu
E1
E2
fail as is
fail close
Predpoklad1)
Riadiaca velièina
požadovaná hodnota E1
Spätná väzba
skutoèná hodnota E22)
4 – 20 mA
4 – 20 mA
4 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
4 – 20 mA
4 – 20 mA
4 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
4 – 20 mA
0–5V
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0 – 10 V
0 – 20 mA
0–5V
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 10 V
4 – 20 mA
fail open
fail as is
fail close
fail close
1)
2)
fail open
fail open
Programovanie
cez spínaè DIP S2-7
(viï obr. 48)
fail as is
Pri signáloch v rozsahu 0 – 20 mA a 0 – 5 V môže ís v prípade výpadku signálu o chybnú interpretáciu, pretože E1 príp. E2
(bez chyby) môžu by funkène < 4 mA (koncová poloha ZATVORENÉ (CLOSE) = 0 mA resp. 0 V).
Signály pri internej spätnej väzbe:
0/4 – 20 mA z elektronického vysielaèa polohy alebo 0 – 5 V z presného potenciometra 5 k W
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
37
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
21.3 Doladenie regulátora pre koncovú polohu ZATVORENÉ (CLOSE) (štandardné vyhotovenie)
Pred zaèatím nastavovania regulátora je potrebné, aby bolo
nastavené polohové a momentové spínanie servopohonu, ako
aj polohová spätná väzba (kapitola 16. a 17.).
25
.
.
..
5
0
.
.
Na meracie body MP3 a MP4 pripojte voltmeter (0 – 5 V) na meranie predlohy požadovanej hodnoty (obr. 49).
Ak je požadovaná hodnota E1 0 mA, voltmeter ukazuje 0 V.
Ak je požadovaná hodnota E1 4 mA, voltmeter ukazuje 1 V.
V prípade, že požadovaná hodnota (0 V príp. 1 V) nie je správna:
V dozorni upravte predlohu požadovanej hodnoty.
Na meracie body MP2 a MP1 pripojte voltmeter na meranie skutoènej hodnoty.
Ak je skutoèná hodnota E2 0 mA, voltmeter ukazuje 0 V.
Ak je skutoèná hodnota E2 4 mA, voltmeter ukazuje 1 V.
V prípade, že nameraná hodnota nie je správna:
Dolaïte polohovú spätnú väzbu pod¾a kapitoly 16. a 17. a opä dolaïte regulátor.
(V27 žltá) svieti
Potom
V prípade, že
LED
Potrebné nastavenie v koncovej polohe ZATVORENÉ (CLOSE):
(viï obr. 49 a 50)
Otáèajte potenciometrom „0“ (P3) nepatrne smerom doprava, kým sa
LED
(V27 žltá) nerozsvieti
Otáèajte potenciometrom „0“ (P3) nepatrne smerom doprava, kým
LED
(V28 zelená) nezhasne a kým sa LED
(V27 žltá) nerozsvieti
Otáèajte potenciometrom „0“ (P3) smerom do¾ava, kým LED
(V27 žltá)
nezhasne.
Následne nepatrne pootoète potenciometrom „0“ (P3) smerom doprava,
kým sa LED
(V27 žltá) opä nerozsvieti
Obr. 49: Doska polohového regulátora A7 - štandard
P9 (ΔE)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)
S2-7
S3-7
V28
V27
V18
V10
Meracie
body
100
0
Chýbajúce signály E1/E2 alebo nesprávnu polaritu indikuje
LED (V10) „E1/E2 < 4 mA“ (obr. 47 resp. 49)
LED nesvietia
(V28 zelená) svieti
25
5
Prepínaè funkcie (panel miestneho ovládania) prepnite do polohy MIESTNE
(LOCAL).
Otoèný servopohon presuòte pomocou tlaèidla do koncovej polohy
ZATVORENÉ (CLOSE).
Dodajte požadovanú hodnotu E1: 0 príp. 4 mA (viï schéma zapojenia).
Potenciometer „t-off“ (P10) otoète proti smeru hodinových ruèièiek až na
doraz (obr. 49).
Tabu¾ka 8
Možné LED indikátory:
(viï obr. 49 a 50)
LED
75
95
100
95
P10
{ MP2(+)
MP1(–)
75
E2
25
75
25
Meracie body: MP3(+)/MP4(–) pre E1
5
0
5
0
38
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
21.4 Doladenie regulátora pre koncovú polohu OTVORENÉ (OPEN) (štandardné vyhotovenie)
.
.
25
5
0
..
Servopohon presuòte pomocou tlaèidla
(panel miestneho ovládania)
do koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN).
Na meracích bodoch MP2 a MP1 zmerajte voltmetrom skutoènú
hodnotu E2:
Ak je polohová spätná väzba nastavená správne, voltmeter ukazuje 5 V.
Ak nameraná hodnota nie je správna:
Dolaïte polohovú spätnú väzbu pod¾a kapitoly16. a 17. a opä „dolaïte
regulátor“.
Dodajte max. riadiacu velièinu (požadovaná hodnota E1) = 20 mA.
Na meracích bodoch MP4 a MP3 zmerajte voltmetrom požadovanú
hodnotu E1:
Ak je požadovaná hodnota 20 mA, voltmeter ukazuje 5 V.
Ak nameraná hodnota nie je 5 V:
Skontrolujte externe dodanú riadiacu velièinu E1.
LED nesvietia
(V28 zelená) svieti
LED
(V27 žltá) svieti
21.5 Nastavenie citlivosti
Potom
V prípade, že
Tabu¾ka 9
LED indikátory:
(viï obr. 49 a 50)
LED
.
.
.
.
75
25
5
0
Potrebné nastavenie v koncovej polohe OTVORENÉ (OPEN):
(viï obr. 49 a 50)
Otáèajte potenciometrom „max“ (P4) nepatrne smerom do¾ava, kým sa
LED
(V28 zelená) nerozsvieti
Otáèajte potenciometrom „max (P4) smerom doprava, kým LED
(V28 zelená) nezhasne.
Následne nepatrne pootoète potenciometrom „max“ (P4) smerom do¾ava,
kým sa LED
(V28 zelená) opä nerozsvieti.
Otáèajte potenciometrom „max“ (P4) nepatrne smerom do¾ava, kým
LED
(V27 žltá) nezhasne a kým sa LED
(V28 zelená) nerozsvieti.
Prepínaè funkcie na paneli miestneho ovládania prepnite do polohy
DIA¼KOVO (REMOTE).
Nastavte riadiacu velièinu E1 pod¾a nálepky na krycej doske plošných spojov (viï obr. 50).
Od výroby je citlivos (vzdialenos spínacích bodov DE/oblas necitlivosti)
nastavená na maximálnu hodnotu (2,5 %).
Otáèaním potenciometra DE (P9) v smere hodinových ruèièiek je možné
oblas necitlivosti zväèši. Doraz v¾avo = malá oblas necitlivosti (= vysoká
citlivos). Pre presné nastavenie oblasti necitlivosti je potrebný prístroj pre
nastavenie požadovaných hodnôt s možnosou nastavovania po 0,1 mA.
Otáèaním potenciometra P7 (senz) v smere hodinových ruèièiek je možné
nastavi ešte vyššiu citlivos (DEmin= 0,25 %).
Pri nastavovaní DE majte bezpodmieneène na pamäti:
Príliš èasté spínanie vedie k zbytoènému opotrebovaniu armatúry a servopohonu. Musí sa preto nastavi najväèšia možná
vzdialenos spínacích bodov (oblas necitlivosti), ktorá je
prípustná pri danom procese.
100
95
75
Aby sa v extrémnych prípadoch neprekroèila max. prípustná poèetnos
spínania (viï karty s technickými údajmi pre regulaèné pohony), je možné
potenciometrom „t-off“ (P10) nastavi prestávku na hodnotu 0,5 s (¾avý doraz)
až 10 s (pravý doraz).
100
95
75
25
25
5
5
0
0
39
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
100
95
75
75
Obr. 50: Krycia doska polohového regulátora - štandard
Nálepka s údajmi o signáli
(príklad: E1 = 4 – 20 mA, E2 = 4 – 20 mA)
25
25
5
5
0
0
V28
(zelená)
V27 (žltá)
V18
(èervená)
V10
(èervená)
P10
Obr. 51: Doska polohového regulátora A7 - štandard
P9 (ΔE)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)
S2-7
S3-7
V28
V27
V18
V10
Meracie
body
{
E2
P10
MP2(+)
MP1(–)
Meracie body: MP3(+)/MP4(–) pre E1
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
40
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
21.6 Doladenie regulátora pre koncovú polohu OTVORENÉ (OPEN) (obrátená prevádzka)
75
Pri štandardnom vyhotovení má maximálny vstupný signál (E1 = 20 mA) za
následok presun do koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN).
Prepnutím kódovacieho spínaèa S3-7 (obr. 52) do polohy „1“ je možné
obráti definíciu signálu (obrátená prevádzka).
Ak je zabudovaný RWG (na želanie), musia sa v pohone na doske vysielaèa polohy vymeni prípojky 7 (èervená) a 5 (èierna) (obr. 38).
Ak je zabudovaný potenciometer (na želanie), musia sa vymeni prípojky 21
(èervená) a 22 (èierna) na XA (prípojka pre pohon).
.
.
.
25
5
0
.
.
..
.
.
Chýbajúce signály E1/E2 alebo nesprávnu polaritu indikuje
LED (V10) „E1/E2 < 4 mA“ (obr. 50 resp. 52)
Na meracie body MP3 a MP4 pripojte voltmeter (0 – 5 V) na meranie
predlohy požadovanej hodnoty (obr. 52).
Ak je požadovaná hodnota E1 0 mA, voltmeter ukazuje 0 V.
Ak je požadovaná hodnota E1 4 mA, voltmeter ukazuje 1 V.
V prípade, že požadovaná hodnota (0 V príp. 1 V) nie je správna:
V dozorni upravte predlohu požadovanej hodnoty.
Na meracie body MP2 a MP1 pripojte voltmeter na meranie skutoènej hodnoty.
Ak je skutoèná hodnota E2 0 mA, voltmeter ukazuje 0 V.
Ak je skutoèná hodnota E2 4 mA, voltmeter ukazuje 1 V.
V prípade, že nameraná hodnota nie je správna:
Dolaïte polohovú spätnú väzbu pod¾a kapitoly 16. a 17. a opä dolaïte
regulátor.
(V28 zelená) svieti
Potom
V prípade, že
LED
0
Prepínaè funkcie (panel miestneho ovládania) prepnite do polohy MIESTNE
(LOCAL).
Servopohon presuòte pomocou tlaèidla
do koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN).
Dodajte požadovanú hodnotu E1: 0 príp. 4 mA (viï schéma zapojenia).
Potenciometer „t-off“ (P10) otoète proti smeru hodinových ruèièiek až na
doraz (obr. 52).
LED nesvietia
(V27 žltá) svieti
5
Pred zaèatím nastavovania regulátora je potrebné, aby bolo
nastavené polohové a momentové spínanie servopohonu,
ako aj polohová spätná väzba (kapitola 16. a 17.).
Tabu¾ka 10
Možné LED indikátory:
(viï obr. 50 a 52)
LED
25
Potrebné nastavenie v koncovej polohe OTVORENÉ (OPEN):
(viï obr. 50 a 52)
Otáèajte potenciometrom „0“ (P3) nepatrne smerom doprava, kým sa
LED
(V28 zelená) nerozsvieti
Otáèajte potenciometrom „0“ (P3) nepatrne smerom doprava, kým
LED
(V27 žltá) nezhasne a kým sa LED
(V28 zelená) nerozsvieti
Otáèajte potenciometrom „0“ (P3) smerom do¾ava, kým LED
(V28 zelená) nezhasne.
Následne nepatrne pootoète potenciometrom „0“ (P3) smerom doprava,
kým sa LED
(V28 zelená) opä nerozsvieti
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
41
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
21.7 Doladenie regulátora pre koncovú polohu ZATVORENÉ (CLOSE) (obrátená prevádzka)
.
.
25
5
0
..
75
Servopohon presuòte pomocou tlaèidla
(panel miestneho ovládania)
do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Na meracích bodoch MP2 a MP1 zmerajte voltmetrom skutoènú hodnotu E2:
Ak je polohová spätná väzba nastavená správne, voltmeter ukazuje 5 V.
Ak nameraná hodnota nie je správna:
Dolaïte polohovú spätnú väzbu pod¾a kapitoly 16. a 17. a opä „dolaïte
regulátor“.
Dodajte max. riadiacu velièinu (požadovaná hodnota E1) = 20 mA.
Na meracích bodoch MP4 a MP3 zmerajte voltmetrom požadovanú
hodnotu E1:
Ak je požadovaná hodnota 20 mA, voltmeter ukazuje 5 V.
Ak nameraná hodnota nie je 5 V:
Skontrolujte externe dodanú riadiacu velièinu E1.
25
5
0
LED indikátory:
(viï obr. 50 a 52)
LED nesvietia
LED
(V27 žltá) svieti
LED
(V28 zelená) svieti
Potom
V prípade, že
Tabu¾ka 11
Potrebné nastavenie v koncovej polohe ZATVORENÉ (CLOSE):
(viï obr. 50 a 52)
Otáèajte potenciometrom „max“ (P4) nepatrne smerom do¾ava, kým sa
LED
(V27 žltá) nerozsvieti
Otáèajte potenciometrom „max (P4) smerom doprava, kým LED
(V27 žltá) nezhasne.
Následne nepatrne pootoète potenciometrom „max“ (P4) smerom do¾ava,
kým sa LED
(V27 žltá) opä nerozsvieti.
Otáèajte potenciometrom „max“ (P4) nepatrne smerom do¾ava, kým
LED
(V28 zelená) nezhasne a kým sa LED
(V27 žltá) nerozsvieti.
Obr. 52: Doska polohového regulátora A7 - štandard
P9 (ΔE)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)
S2-7
S3-7
V28
V27
V18
V10
Meracie
body
P10
MP2(+)
MP1(–)
Meracie body: MP3(+)/MP4(–) pre E1
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
42
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
95
21.8 Polohový regulátor vo verzii Split Range (na želanie)
75
Pre Split Range sa používa modifikovaný variant polohového regulátora.
Štandardná verzia nie je vhodná pre prevádzku Split Range.
Prevádzka Split Range je možná iba s vysielaèom polohy RWG.
25
25
5
0
100
5
21.8.1 Popis funkcií Split Range
0
V prevádzke Split Range sa predloha požadovanej hodnoty rozdelí až na štyri
polohové regulátory. Typickým príkladom je potrubie s ved¾ajším vedením.
Servopohon na ved¾ajšom vedení reaguje na spodnú oblas (0 – 10 mA),
servopohon na hlavnej armatúre reaguje na hornú oblas (10 – 20 mA).
Je však možné nastavi aj iné hodnoty, ako napr. 4 – 12 mA a 12 – 20 mA.
21.8.2 Programovanie
Na kódovacom spínaèi S1-7 musí by v prípade verzie Split Range DIP 5 vždy
v polohe ON.
Tabu¾ka 12: Možné nastavenia pre prevádzku Split Range
Programovanie
Riadiaca velièina
požadovaná
hodnota E1
Spätná väzba1)
skutoèná
hodnota E2
4 – 12/12 – 20 mA
0 – 10/10 – 20 mA
0 – 20 mA,
4 – 20 mA
4 – 12/12 – 20 mA
0 – 10/10 – 20 mA
0–5V
1)
cez spínaè DIP S1-7
(viï obr. 53)
Signály pri internej spätnej väzbe:
0/4 – 20 mA z elektronického vysielaèa polohy
Ïalšie programovanie polohového regulátora pomocou kódovacieho spínaèa
S2-7 prebieha rovnako ako pri normálnej prevádzke.
21.8.3 Dolaïovanie regulátora pre Split Range (viï aj príklad nižšie)
.
.
100
95
75
.
.
.
.
.
Priveïte stanovenú minimálnu riadiacu velièinu (požadovaná hodnota E1)
do regulátora a skontrolujte ju meraním voltmetrom na meracích bodoch
MP3 a MP4 (obr. 53).
Pripojte voltmeter medzi merací bod M3 a merací bod MP1.
Vypoèítajte hodnotu, ktorá sa nastaví:
Poèiatoèná hodnota = E 1min [v ampéroch] x 250 Ohm.
Potenciometrom P5 nastavte poèiatoènú hodnotu.
Priveïte stanovenú maximálnu riadiacu velièinu (požadovaná hodnota E1)
a skontrolujte ju meraním na meracích bodoch MP3 a MP4.
Pripojte voltmeter medzi merací bod M9 a merací bod MP1.
Potenciometrom P6 nastavte hodnotu 5V.
Prejdite požadovanú hodnotu E1 od minimálnej po maximálnu hodnotu a na
meracom bode M9 skontrolujte nastavený rozsah 0 - 5 V. Prípadne ju
upravte pomocou P5 príp. P6.
Súèasne použite polohový regulátor, ktorý je zabudovaný v 2. servopohone,
a nastavte ho pod¾a požadovaných hodnôt E1.
Po nastavení prevádzky Split Range regulátor dolaïte spôsobom, ktorý je
popísaný na strane 38.
100
95
75
25
25
5
5
0
0
43
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
100
95
95
75
75
P9 (ΔE)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)
25
5
0
S2-7
P6
P5
Meracie body
M3
M9
25
5
S3-7
0
V28 (zelená)
V27 (žltá)
V18 (èervená)
V10 (èervená)
{
E2{
E1
Meracie body
P10
S1-7
Príklad:
Vo verzii Split Range sa majú používa 2 servopohony. Servopohon 1 má by
pri požadovanej hodnote E1 0 mA v polohe ZATVORENÉ (CLOSE), pri signáli
10 mA v polohe OTVORENÉ (OPEN).
Servopohon 2 má by pri požadovanej hodnote 10 mA v polohe ZATVORENÉ
(CLOSE), pri signáli 20 mA v polohe OTVORENÉ (OPEN).
.
.
.
Polohový regulátor servopohonu 1:
nastavte E1 = 0 mA, pomocou P5 nastavte 0 V na M3 (oproti MP1),
nastavte E1 = 10 mA, pomocou P6 nastavte 5 V na M9 (oproti MP1).
Polohový regulátor servopohonu 2:
nastavte E1 = 10 mA, pomocou P5 nastavte 0 V na M3 (oproti MP1),
nastavte E1 = 20 mA, pomocou P6 nastavte 5 V na M9 (oproti MP1).
Vykonajte doladenie a nastavenia E2 atï. Následne môže by požadovaná
hodnota E1 zapojená obidvoma servopohonmi do sluèky (zapojená do
série). Pri prevádzke v rozmedzí E1 = 0 – 10 mA beží servopohon 1,
servopohon 2 stojí v polohe ZATVORENÉ (CLOSE), pri prevádzke
E1 = 10 – 20 mA beží servopohon 2, servopohon 1 zatia¾ stojí v polohe
OTVORENÉ (OPEN).
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
44
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
22.
Taktovacia doska (na želanie)
75
Taktovacia doska slúži na predåženie prestavnej doby v èiastkových oblastiach
alebo po celej dráhe prestavenia.
25
5
0
25
Príklad:
Aby sa predišlo tlakovému rázu v dlhých potrubiach je možné taktovanie
v ¾ubovo¾nej oblasti zdvihu.
.
.
5
0
Taktovacia doska je zabudovaná namiesto dosky vstupov a výstupov
ovládania servopohonov AUMA MATIC.
Taktovaciu dosku nie je možné použi v spojení s polohovým regulátorom.
22.1 Funkcie diagnostických LED kontroliek (Taktovacia doska)
Obr. 54: Krycia doska taktovacej dosky A1.6
Svieti V14:
Svieti V15:
Svieti V21:
Svieti V22:
Zareagoval výpadok fáz a/alebo ochrana motora,
U vyhotovenia s termistorom:
Reset nastavením prepínaèa funkcie do polohy III na paneli
miestneho ovládania.
Porucha krútiaceho momentu: Moment vypnutia bol prekroèený
pred dosiahnutím koncovej polohy.
Je spustená taktovacia prevádzka v smere chodu ZATVORENÉ
(CLOSE).
Je spustená taktovacia prevádzka v smere chodu OTVORENÉ
(OPEN).
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
45
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
22.2 Nastavenie zaèiatku a konca taktu polohovým vypínaním DUO (na želanie)
75
Zaèiatok a koniec taktu je možné nastavi aj pomocou externých prepínaèov
(používajte bezpotenciálové kontakty).
25
5
0
Normálna prevádzka
V 22 zapnutá
v taktoch
V22 vypnutá
Zaèiatok taktu OTVORENÉ (OPEN)
V taktoch
V 21 vypnutá
normálna prevádzka
V21 zapnutá
Zaèiatok taktu ZATVORENÉ (CLOSE)
Smer chodu OTVORENÉ (OPEN), najskôr normálna prevádzka a následne v taktoch
Prestavte armatúru v smere chodu OTVORENÉ (OPEN) do želaného zaèiatku taktu.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku K (obr. 55) za stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom diódu
V22 (obr. 54).
Zaèiatok taktu v smere chodu OTVORENÉ (OPEN) je správne nastavený
vtedy, keï sa dióda rozsvieti (viï skica v¾avo).
.
.
25
5
0
Smer chodu ZATVORENÉ (CLOSE), najskôr normálna prevádzka
a následne v taktoch
Prestavte armatúru v smere chodu ZATVORENÉ (CLOSE) do želaného
zaèiatku taktu.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku G (obr. 55) za
stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom
diódu V21 (obr. 54).
Zaèiatok taktu v smere chodu ZATVORENÉ (CLOSE) je správne nastavený
vtedy, keï sa dióda rozsvieti (viï skica v¾avo).
.
.
Obr. 55: Ovládacia jednotka
G
V taktoch
V 22 vypnutá
normálna prevádzka
V22 zapnutá
Koniec taktu OTVORENÉ (OPEN)
100
95
75
Normálna prevádzka
V 21 zapnutá
v taktoch
V21 vypnutá
25
Koniec taktu ZATVORENÉ (CLOSE)
5
K
Smer chodu OTVORENÉ (OPEN), najskôr v taktoch a následne normálna
prevádzka
Prestavte armatúru v smere chodu OTVORENÉ (OPEN) do želaného konca
taktu.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku K (obr. 55) za
stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom
diódu V22 (obr. 54).
Koniec taktu je správne nastavený vtedy, keï dióda zhasne (viï skica
v¾avo).
.
.
Smer chodu ZATVORENÉ (CLOSE), najskôr v taktoch a následne normálna prevádzka
Prestavte armatúru v smere chodu ZATVORENÉ (CLOSE) do želaného
konca taktu.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku G (obr. 55) za
stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom
diódu V21 (obr. 54). Koniec taktu je správne nastavený vtedy, keï dióda
zhasne (viï skica v¾avo).
.
.
100
95
75
25
5
0
0
46
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
25
5
0
100
95
22.3 Nastavenie doby chodu a prestávok
75
Dobu chodu a prestávky je možné nezávisle od seba nastavi pomocou 4
potenciometrov R10 až R13 na hodnotu 1 - 30 sekúnd.
Otoèenie doprava:
Otoèenie do¾ava:
25
Predåženie èasu
Skrátenie èasu
R10 (t-off)
: Prestávka smer OTVORENÉ (OPEN)
R11 (t-on)
: Doba chodu smer OTVORENÉ (OPEN)
R12 (t-off)
: Prestávka smer ZATVORENÉ (CLOSE)
R13 (t-on)
: Doba chodu smer ZATVORENÉ (CLOSE)
5
0
Obr. 56: Krycia doska taktovacej dosky A1.6
R 10
R 11
R 12
R 13
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
47
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
95
23.
Poistky
..
75
Pred výmenou poistiek odpojte pohon od napätia.
Pri výmene sa smú používa iba poistky pod¾a tabu¾ky 13.
25
5
100
25
23.1 Poistky v ovládaní servopohonov
5
Poistky (obr. a 57) sú prístupné po odskrutkovaní panela miestneho
ovládania.
0
Obr. 57: Poistky na odoske miestneho ovládania
0
Obr. 58: Poistky na doske napájacieho zdroja
57
1F1
F3 F4
1F2
Tabu¾ka 13
Výkonový diel
Napájanie
(sieové
napätie)
≤ 500 V
Reverzný stýkaè
> 500 V
Tyristory
≤ 500 V
Výstup
napätia
(napájací
zdroj)
G-poistky: (obr. 57 a 58)
F 1/F 2
(doska A20, viï schéma
zapojenia)
F 3*)
(dosky A2, viï schéma
zapojenia)
1 A T; 500 V
AUMA è. výrobku:
K002.277
24 V
115 V
2 A FF; 660 V
AUMA è. výrobku:
K002.665
24 V
115 V
1,6 A T; 250 V
0,4 A T; 250 V
500 mA T; 250 V
16 A FF; 500 V
AUMA è. výrobku:
K001.189
24 V
115 V
6,3 x 32 mm
Ve¾kos
F 4*)
(dosky A8, viï schéma
zapojenia)
1,6 A T; 250 V
0,4 A T; 250 V
1,6 A T; 250 V
0,4 A T; 250 V
5 x 20 mm
5 x 20 mm
*) pod¾a IEC 60127-2/III
F1/F2:
F3:
F4:
100
.
95
75
Primárne poistky napájacieho zdroja
interné napájanie 24 V DC, RWG, doska logiky
interné napájanie 24 V AC (na želanie: 115 V AC);
vyhrievanie, termistorová vypínacia jednotka, ovládanie reverzného
stýkaèa
Po výmene poistiek opä naskrutkujte panel miestneho ovládania.
100
95
75
Vedenia opatrne zaveïte spä do skrine, aby sa nezasekli.
25
25
5
5
0
0
48
100
Návod na obsluhu
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
95
95
75
75
23.2 Ochrana motora
25
5
0
100
Na ochranu proti prehriatiu a neprípustne vysokým teplotám servopohonu sú
do vinutia motora integrované termistory resp. tepelné spínaèe. Ochrana
motora zareaguje pri dosiahnutí maximálnej prípustnej teploty vinutia.
Servopohon sa zastaví a rozsvieti sa èervená signálka na paneli miestneho
ovládania.
Pred ïalším spustením musí motor vychladnú.
25
5
0
Vyhotovenie s tepelným spínaèom (štandard)
Po vychladnutí motora je možné pohon opä spusti.
Chybové hlásenie (èervená signálka) zhasne, hneï ako pohon dostane povel
na prestavenie (OTVORENÉ (OPEN) - ZATVORENÉ (CLOSE)).
Vyhotovenie s tepelným spínaèom a dodatoèné tepelné nadprúdové relé
v ovládaní (na želanie):
Pred ïalším spustením sa musí chybové hlásenie (èervená signálka) vypnú.
Opätovné zapnutie je možné pomocou nadprúdového relé, ktoré je zabudované v ovládaní servopohonov. Na to je potrebné otvori ovládanie na veku
(15.0, strana 56) a dané relé stlaèi. Relé sa nachádza na istení (14.1).
Vyhotovenie s termistorom (na želanie)
Pred ïalším spustením sa musí chybové hlásenie (èervená signálka) vypnú.
Opätovné zapnutie je možné pomocou polohy RESET prepínaèa funkcie
(obr. 58) panelu miestneho ovládania.
Obr. 58: Prepínaè funkcie RESET
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
49
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
24.
Druh krytia IP 68 (na želanie)
Ustanovenie
Pod¾a DIN EN 60 529 sa musí dohodnú na podmienkach pre splnenie druhu
krytia IP 68 výrobca so spotrebite¾om.
Servopohony a ovládania spoloènosti AUMA v krytí IP 68 spåòajú pod¾a ustanovenia AUMA tieto požiadavky:
Trvanie zaplavenia vodou max. 72 hod.
Výška vody max. 6 m WS (vodný ståpec)
Poèas zaplavenia až 10 aktivovaní
Regulaèný režim poèas zaplavenia nie je možný
25
..
..
5
0
75
25
5
0
Druh krytia IP 68 sa vzahuje na vnútorný priestor servopohonov (motor, prevodovka, ovládací priestor, ovládanie a pripájací priestor).
Kontrola
Všetky servopohony a ovládania spoloènosti AUMA v krytí IP 68 podliehajú
kontrole tesnosti vo výrobnom závode.
.
Káblové priechodky
Pre prívody motorových a riadiacich vedení je potrebné použi vhodné
káblové priechodky v krytí IP 68. Ve¾kos káblových priechodiek musí
zodpoveda vonkajšiemu priemeru vedení, viï odporúèania výrobcu
káblových priechodiek.
Servopohony a ovládania sa bežne dodávajú bez káblových priechodiek.
Prívodné závity sú pri dodávke zo závodu uzavreté zátkou.
Na objednávku za poplatok dodá spoloènos AUMA tiež káblové priechodky.
V takom prípade je potrebné uvies vonkajší priemer vedení.
Káblové priechodky je potrebné na prívodnom závite utesni pomocou
O-krúžku oproti skrini.
Odporúèa sa tiež dodatoèné zalepenie tekutým tesniacim prostriedkom
(Loctite alebo podobný).
.
.
.
.
Uvedenie do prevádzky
Pri uvedení do prevádzky dbajte na to, aby:
boli tesniace plochy na skrini a vekách èisté
neboli O-krúžky na vekách poškodené
boli tesniace plochy pokryté tenkým filmom nekyslého maziva
bolo veko rovnomerne a pevne priskrutkované
..
..
..
Po zatopení
Skontrolujte pohon.
V prípade vniknutia vody sa musí zariadenie odborne vysuši a musí sa
preskúša jeho prevádzkyschopnos.
Ïalšie upozornenia
Pri použití pripojovacích tvarov A a AF (závitové púzdro) nie je v prípade zatopenia možné zabráni tomu, aby sa po vretene armatúry do dutého hriade¾a
dostala voda, èo má za následok koróziu. Okrem toho sa tiež voda dostane do
axiálneho ložiska pripojovacieho tvaru A, èo spôsobuje koróziu a škody na
ložiskách. Pripojovacie tvary A a AF by sa preto pri zatopení nemali používa.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
50
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
25
95
25.
Oblas použitia vo výbušnom prostredí zóny 22 (na želanie)
75
Otoèné servopohony typového radu SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1
v vyhotovení AUMA MATIC sú pod¾a smernice 94/9/ES (ATEX) v zásade
vhodné aj pre použitie vo výbušnom prašnom prostredí ZÓNY 22.
5
0
100
25
5
Servopohony sú realizované v krytí IP 67 alebo IP 68 a zodpovedajú ustanoveniam normy EN 50281-1-1:1998 odsek 6 – Elektrické zariadenia do priestorov s hor¾avým prachom, požiadavky na elektrické zariadenia kategórie 3 –
Ochrana zapúzdrením.
Pre splnenie všetkých požiadaviek normy EN 50281-1-1: 1998 treba bezpodmieneène prihliada na tieto náležitosti:
.
.
.
.
.
.
.
.
0
Pod¾a smernice 94/9/ES (ATEX) sa musia všetky servopohony opatri
doplnkovým oznaèením – II3D IP6X T150 °C.
Maximálna povrchová teplota servopohonov vzh¾adom k teplote okolia
+40 °C je pod¾a EN 50281-1-1 ods. 10.4 150 °C. Zvýšené usadeniny prachu
na zariadení neboli pod¾a ods. 10.4 pri zisovaní max. povrchovej teploty
zoh¾adnené.
Správne pripojenie tepelných spínaèov resp. termistorov a dodržiavanie prevádzkového režimu a technických údajov sú predpokladom pre dodržiavanie
maximálnych povrchových teplôt servopohonov.
Pripojovací konektor sa smie pripojova alebo odpojova iba v beznapäovom stave.
Použité káblové priechodky musia tiež spåòa požiadavky
kategórie II3D a ma minimálne krytie IP 67.
Servopohony musia by pomocou vonkajšej uzemòovacej svorky (súèas
príslušenstva) spojené s potenciálovým vyrovnaním alebo zaèlenené do
uzemneného potrubného systému.
Závitová zátka (diel è. 27) resp. ochranný kryt stúpajúceho vretena armatúry
(diel è. 160.1 a 160.2) na utesnenie dutého hriade¾a musia by
bezpodmieneène namontované, aby bola zaistená tesnos a tým aj ochrana
proti výbuchu prachu.
V prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu prachu treba zásadne rešpektova
požiadavky normy EN 50281-1-1. Príslušná povinná starostlivos a
poverenie vyškolených pracovníkov uvedením do prevádzky, servisom a
údržbou sú predpokladom pre bezpeènú prevádzku otoèných
servopohonov.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
51
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
100
95
26.
Údržba
75
Po uvedení do prevádzky skontrolujte možné poškodenie laku otoèného servopohonu. Aby ste predišli tvorbe korózie, starostlivo ošetrite poškodenia.
Originálnu farbu dodáva AUMA v malých nádobách.
25
Otoèné servopohony AUMA majú iba nízke požiadavky na údržbu.
Predpokladom pre spo¾ahlivú prevádzku je správne uvedenie do prevádzky.
5
0
25
5
0
Tesniace prvky z elastomérov podliehajú starnutiu a musia sa preto pravidelne
kontrolova a príp. vymieòa.
Dôležité je tiež, aby boli O-krúžky na veku správne založené a káblové priechodky pevne dotiahnuté, aby sa predišlo vniknutiu neèistôt a vlhkosti.
.
.
Odporúèame tiež:
Pri zriedkavom používaní spustite približne každých šes mesiacov skúšobný chod, aby bola zaruèená neustála pripravenos na použitie.
Asi 6 mesiacov po uvedení do prevádzky a potom raz do roka prekontrolujte
pevné utiahnutie upevòovacích skrutiek medzi otoèným servopohonom a
armatúrou/prevodovkou. Ak to bude potrebné, dotiahnite ich momentom
uvedeným v tabu¾ke 1 (strana 11).
Pri otoèných servopohonoch s pripojovacím tvarom A natlaète približne
každých 6 mesiacov od uvedenia do prevádzky dnu cez tlakovú maznicu
pomocou mastiaceho lisu viacúèelový tuk EP (lítne mydlo) na báze minerálneho oleja (množstvá sú uvedené v tabu¾ke 2, strana 12).
.
26.1 Mazanie
.
..
.
Priestor prevodového ústrojenstva bol vo výrobnom závode naplnený mazivom.
Výmena tuku sa odporúèa po uplynutí nasledujúcich prevádzkových dôb:
Pri zriedkavom používaní po 10 – 12 rokoch
Pri èastom používaní po 6 – 8 rokoch
Vreteno armatúry sa musí maza zvl᚝.
27.
Likvidácia a recyklovanie
Servopohony AUMA sú výrobky s extrémne dlhou životnosou. No aj tie sa raz
musia nahradi.
Pohony sú koncipované modulárne a možno ich preto dobre materiálovo
separova a triedi na:
..
..
.
.
.
elektronický šrot
rôzne kovy
umelé hmoty
tuky a oleje
V zásade platí:
100
95
75
28.
Servis
Pri demontáži zhromažïujte tuky a oleje. Sú to obvykle látky ohrozujúce
vodu, ktoré nesmú kontaminova životné prostredie.
Demontovaný materiál odovzdajte na zbernom mieste resp. nechajte recyklova po matriálovej separácii.
Riaïte sa pod¾a štátnych predpisov pre likvidáciu odpadov.
AUMA ponúka rozsiahle servisné služby ako napr. preventívnu údržbu a
opravy pre servopohony. Adresy kancelárií a reprezentácií sú uvedené na
stránkach 60 a na internete (www.auma.com).
25
5
0
100
95
75
25
5
0
52
100
Návod na obsluhu
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
95
75
100
95
Poznámky
75
25
25
5
5
0
0
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
53
5
0
- typ pohonu
- èíslo obj.
- èíslo závodu
- druh krytia/otáèky
momentový rozsah
pre ZATVORENÉ (CLOSE)/
OTVORENÉ (OPEN)
- mazivo
- teplotný rozsah
25
0
54
SA 07.1-F07
Kom Nr:1309533
Nr: 3302MD 19302
IP67
11
1/min
T Zu: 15-30Nm
T Auf 15-30Nm
Fett: F1
Temp -25°C/+70°C
Vzorový typový štítok
75
29.
auma CC
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
Zoznam náhradných dielov pre otoèné servopohony SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR
16.1
100
95
75
25
5
0
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
95
Upozornenie:
Pri objednávke každého náhradného dielu prosíme o oznámenie typu prístroja a nášho èísla objednávky (viï typový
štítok). Používa sa smú iba originálne náhradné diely AUMA. Použitie iných dielov má za následok zánik záruky
a vylúèenie nárokov na uplatnenie záruky. Znázornenie náhradných dielov sa môže od dodaných dielov líši.
75
25
25
È.
5
0
100
95
100
Oznaèenie
Výr.
È.
Oznaèenie
Výr.
5
001.0
Skriòa
Konštrukèná skupina
535.1
Rozperný poistný krúžok
002.0
Ložisková príruba
Konštrukèná skupina
539.0
Uzatváracia skrutka
003.0
Dutý hriade¾ bez závitov. kolesa
Konštrukèná skupina
542.0
Ruèné koleso s rukoväou
005.0
Šnekový hriade¾
Konštrukèná skupina
549.1
Výstupy B3/B4/E
005.1
Spojka motora
551.1
Zalícované pero
005.2
Kolík spojky
553.0
Mechanický ukazovate¾ polohy
Konštrukèná skupina
005.3
Spojka ruèného pohonu
005.4
ažné lanko
554.0
Dutinková èas motorového
konektora
Konštrukèná skupina
006.0
Šnekové koleso
556.0
Potenciometer pre vysielaè polohy
Konštrukèná skupina
009.0
Planétový prevod, strana ruèn.
kolesa
Konštrukèná skupina
556.1
Potenciometer bez klznej spojky
Konštrukèná skupina
557.0
Vyhrievanie
Konštrukèná skupina
010.0
Tlaková príruba ložiska
Konštrukèná skupina
017.0
Snímacia páka
Konštrukèná skupina
558.0
Konštrukèná skupina
018.0
Ozubený segment
Spínaè blikaèa s kolíkovými
kontaktmi (bez impulzného kotúèa
a izolaènej dosky)
019.0
Tanierové koleso
Konštrukèná skupina
559.0-1
Konštrukèná skupina
020.0
Sklopné krídelko
Konštrukèná skupina
Ovládacia jednotka bez meracích
hláv pre momentové spínanie a
bez spínaèa
022.0
Spojka II pre momentové
vypínanie
Konštrukèná skupina
023.0
Výstupné koleso polohového
vypínania
Konštrukèná skupina
559.0-2
Konštrukèná skupina
024.0
Medzikoleso polohového
vypínania
Konštrukèná skupina
Ovládacia jednotka s magnetickým
vysielaèom polohy
a momentu (MWG), pre
vyhotovenie Non-Intrusive
v spojení s integrovaným
ovládaním AUMATIC
025.0
Poistná podložka
Konštrukèná skupina
560.0-1
Zväzok spínaèov pre smer
OTVORENÉ (OPEN)
Konštrukèná skupina
058.0
Káblový zväzok pre ochranný
vodiè (kolík)
Konštrukèná skupina
560.0-2
Zväzok spínaèov pre smer
ZATVORENÉ (CLOSE)
Konštrukèná skupina
061.0
Meracia hlava pre momentové
vypínanie
Konštrukèná skupina
560.1
Spínaè pre polohové/momentové
vypínanie
070.0
Motor (VD motor vrát. è.079.0)
Konštrukèná skupina
560.2
Spínacia kazeta
079.0
Planétový prevod, strana motora
(SA/SAR 07.1 – 14.1 pre VD
motor)
Konštrukèná skupina
080.0
Planétový prevod, strana motora
(SA/SAR 16.1 pre AD90 motor)
Konštrukèná skupina
155.0
Redukèný prevod
Konštrukèná skupina
500.0
Veko ovládacieho priestoru
Konštrukèná skupina
501.0
Zdierková èas (kompletne
osadená)
502.0
503.0
0
Konštrukèná skupina
566.0
Vysielaè polohy RWG
Konštrukèná skupina
566.1
Potenciometer pre RWG bez
klznej spojky
Konštrukèná skupina
566.2
Doska s plošnými spojmi RWG
Konštrukèná skupina
566.3
Káblový zväzok pre RWG
Konštrukèná skupina
567.1
Klzná spojka pre potenciometer/
RWG
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
568.1
Ochranný kryt vretena (bez
ochranného klobúèika)
Kolíková èas bez kolíkov
Konštrukèná skupina
Dutinkový kontakt pre ovládanie
Konštrukèná skupina
568.2
Ochranný klobúèik pre ochranný
kryt vretena
504.0
Dutinkový kontakt pre motor
Konštrukèná skupina
568.3
Tesnenie V-Seal
505.0
Kolíkový kontakt pre ovládanie
Konštrukèná skupina
569.0
Prepínacia páèka úplná
506.0
Kolíkový kontakt pre motor
Konštrukèná skupina
569.1
Prepínacia páèka
507.0
Kryt konektora
Konštrukèná skupina
511.0
Závitová zátka
514.0
569.2
Ryhovaný kolík
Konštrukèná skupina
574.1
Radiálny tesniaci krúžok
pripojovací tvar A pre prírubu ISO
Pripojovací tvar A (bez závitového
púzdra)
Konštrukèná skupina
575.1
Závitové púzdro A
514.1
Axiálne ihlové ložisko
Konštrukèná skupina
S1
Tesniaca sada, malá
Sada
516.1
Výstupný hriade¾ D
S2
Tesniaca sada, ve¾ká
Sada
100
95
75
75
25
25
5
5
0
0
55
- typ ovládania
- èíslo obj.
- èíslo závodu
- pripojovacia schéma pohonu
- schéma zapojenia
- sieové napätie/druh krytia
- riadiace napätie
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
30.
100
95
75
0
56
AM 01.1 P:1.5kW
Kom Nr:1309533
Nr: 2302MA04225
KMS: TP110/001
MSP:1110KC3-F18E1
3 ~ 400V IP67
Steuersp: 24V DC
75
Vzorový typový štítok
100
Návod na obsluhu
95
Zoznam náhradných dielov pre ovládanie AUMA MATIC
100
95
75
25
25
5
5
0
0
100
95
75
25
25
5
5
0
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
95
Upozornenie:
Pri objednávke každého náhradného dielu prosíme o oznámenie typu prístroja a nášho èísla objednávky (viï typový
štítok). Používa sa smú iba originálne náhradné diely AUMA. Použitie iných dielov má za následok zánik záruky
a vylúèenie nárokov na uplatnenie záruky. Znázornenie náhradných dielov sa môže od dodaných dielov líši.
25
5
0
100
È.
Oznaèenie
75
25
Výr.
001.0
Skriòa
002.0
Panel miestneho ovládania
Konštrukèná skupina
002.5
Prepínaè funkcie
Konštrukèná skupina
003.0
Doska miestneho ovládania
Konštrukèná skupina
003.1
Primárne istenie
003.2
Kryt istenia
004.0
Držiak
006.0
Napájací zdroj s montážnou doskou
006.1
Sekundárne istenie F3
006.2
Sekundárne istenie F4
008.0
Doska rozhrania
008.1
Doska rozhrania
008.2
Krycia doska rozhrania
009.0
Doska logicky
Konštrukèná skupina
013.0
Doska plošných spojov adaptéru
Konštrukèná skupina
500.0
Veko
Konštrukèná skupina
501.0
Zdierková èas (kompletne osadená)
Konštrukèná skupina
502.0
Kolíková èas bez kolíkov
Konštrukèná skupina
503.0
Dutinkový kontakt pre ovládanie
Konštrukèná skupina
504.0
Dutinkový kontakt pre motor
Konštrukèná skupina
505.0
Kolíkový kontakt pre ovládanie
Konštrukèná skupina
506.0
Kolíkový kontakt pre motor
Konštrukèná skupina
507.0
Kryt konektora
Konštrukèná skupina
508.0
Výkonový diel
Konštrukèná skupina
509.1
Oblúkový zámok
S1
Tesniaca sada
5
0
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Sada
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
57
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
95
75
Návod na obsluhu
100
95
31.
Prehlásenie o zhode a prehlásenie výrobcu
75
25
25
5
5
0
0
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
58
100
Otoèné servopohony SA 07.1 – SA 30.1/SAR 07.1 – SAR 30.1
s ovládaním servopohonov AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
Návod na obsluhu
95
75
25
95
Register
75
B
Balenie
Bezpeènostné pokyny
Blikaè
10
4
33
5
0
100
C
Citlivos
D
Dia¾ková indikácia
Doba chodu
Doska logicky
Druh krytia IP 68
39
27,28
35,47
33
50
E
Elektrické pripojenie
Elektronický vysielaè polohy
RWG
2–vodièový systém
3–/4–vodièový systém
14
28
29
30
H
Hlásenia
9
I
Internet
Istenie proti skratu
K
Kategória prepätia
Kotúè ukazovate¾a
Kroková prevádzka
5
14
6
21,31
20,33
L
Likvidácia a recyklovanie
M
Mazanie
Mechanický ukazovate¾ polohy
Menovitý výkon
Moment vypnutia
Montហna armatúru/
prevodovku
Montážne polohy miestneho
ovládania
52
52
31
6
24
N
Napájanie
6
Nastavenie krútiaceho momentu 24
Nástenný držiak
15
Núdzový signál
34
O
Obrátená prevádzka
Ochrana motora
Ochrana proti korózii
Ochranný kryt
Ochranný vodiè
Odber prúdu
Odpínaè
Otoèný servopohon
Ovládanie
41,42
49
10,52
12
17
6,14
14
54
56
P
Panel miestneho ovládania
26
Poistky
48
Polohové vypínanie DUO
23
Polohové vypínanie
22,23,26
Polohový regulátor
35
Potenciometer
27
Prehlásenie o zhode
58
Prehlásenie výrobcu
58
Prepínaè funkcie
26
Preprava
10
Prestávka
35,47
Prevádzkový režim
6
Pripojovacie prierezy
17
Pripojovacie tvary
11
S
Samodržanie
20,33
Servis
52
Sieová frekvencia
6
Skladovanie
10
Skúšobný chod
25
Smer otáèania
25
Spôsob vypínania
33
Struèný popis
5
Súhrnné poruchové hlásenie
33
T
Taktovacia prevádzka
Prestávka
Prestavná doba
Taktovacia doska
Technické údaje
Tepelný spínaè
Teplota okolia
Termistor
Termistorová vypínacia
jednotka
TEST (poloha prepínaèa
funkcie)
Typový štítok
25
5
0
47
45
45
6
49
8
49
26
26
54,56
U
Údržba
Ukazovate¾ polohy
4
31
V
Verzia Split Range
43
R
RESET (poloha prepínaèa
funkcie)
26
Riadiaca velièina
35,36,37
Ruèné koleso
18
Ruèný režim
18
11
13
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
59
100
100
95
95
75
75
25
25
Európa
5
0
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Plant Müllheim
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Plant Ostfildern - Nellingen
DE 73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
[email protected]
Service-Center Köln
DE 50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 900
Fax +49 2234 2037 - 9099
[email protected]
Service-Center Magdeburg
DE 39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
[email protected]
Service-Center Bayern
DE 85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
[email protected]
AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT 2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
[email protected]
www.auma.at
AUMA (Schweiz) AG
CH 8965 Berikon
Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
[email protected]
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
OY AUMATOR AB
FI 02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
[email protected]
www.aumator.fi
AUMA France S.A.R.L.
FR 95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
[email protected]
www.auma.fr
AUMA ACTUATORS Ltd.
UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
[email protected]
www.auma.co.uk
AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
Fax +39 0331 517606
[email protected]
www.auma.it
AUMA BENELUX B.V.
NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
[email protected]
www.auma.nl
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL 41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
Fax +48 32 783 52 08
[email protected]
www.auma.com.pl
OOO Priwody AUMA
RU 124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
[email protected]
www.auma.ru
ERICHS ARMATUR AB
SE 20039 Malmö
Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
[email protected]
www.erichsarmatur.se
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK 2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
Fax +45 33 26 63 21
[email protected]
www.g-s.dk
IBEROPLAN S.A.
ES 28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
Fax +34 91 7427126
[email protected]
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR 13671 Acharnai Athens
Tel +30 210 2409485
Fax +30 210 2409486
[email protected]
SIGURD SØRUM A. S.
NO 1300 Sandvika
Tel +47 67572600
Fax +47 67572610
[email protected]
INDUSTRA
PT 2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
Fax +351 2 1910 95 99
[email protected]
MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd.Sti.
TR 06810 Ankara
+90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.megaendustri.com.tr
CTS Control Limited Liability Company
UA 02099 Kiyiv
Tel +38 044 566-9971, -8427
Fax +38 044 566-9384
[email protected]
Afrika
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA 1560 Springs
Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
[email protected]
A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
Fax +20 2 23586621
[email protected]
Amerika
AUMA ACTUATORS INC.
US PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
[email protected]
www.auma-usa.com
AUMA Argentina Representative Office
AR 1609 Boulogne
Tel/Fax +54 232 246 2283
[email protected]
AUMA Automação do Brasil Ltda.
BR São Paulo
Tel +55 11 8114-6463
[email protected]
AUMA Chile Representative Office
CL 9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
Fax +56 2 281 9252
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA L4N 8X1 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
[email protected]
Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
Fax +57 1 416 5489
[email protected]
www.manferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control Automático
EC Quito
Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
[email protected]
Corsusa International S.A.C.
PE Miralflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
[email protected]
www.corsusa.com
PASSCO Inc.
PR 00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
[email protected]
Suplibarca
VE Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
[email protected]
DW Controls Co., Ltd.
KR 153-702 Seoul
Tel +82 2 2624 3400
Fax +82 2 2624 3401
[email protected]
www.actuatorbank.com
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH 10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th/
Top Advance Enterprises Ltd.
TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
[email protected]
www.auma-taiwan.com.tw
5
0
Austrália
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
[email protected]
www.barron.com.au
Ázia
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN 300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
[email protected]
www.auma-china.com
AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
IN 560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4656
Fax +91 80 2839 2809
[email protected]
www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP 210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +91 80 2839 4655
Fax +81 44 366 2472
[email protected]
www.auma.co.jp
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG 569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
[email protected]
www.auma.com.sg
AUMA Actuators Middle East W.L.L.
AE 15268 Salmabad 704
Tel +973 17877377
Fax +973 17877355
[email protected]
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
[email protected]
100
100
95
95
75
75
25
25
Registraèné c. Certifikátu
12 100/104 4269
5
0
5
Detailné informácie o výrobkoch AUMA nájdete na internete na adrese:
www.auma.com
0
Y000.176/057/sk/1.10
Download

Elektrické otočné servopohony