NÁVOD NA POUŽITIE
TLAKOVÝ SET-E
Tlakový regulátor pre automatickú
prevádzku èerpadiel s ochranou behu na sucho
SK
Montážne a prevádzkové predpisy
Schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade pre použitie na pitnú vodu.
Prehlásenie o zhode
Týmto prehlasujeme, že tlakový set zodpovedá nasledovným ustanoveniam v aktuálne
platnom znení:
Direktíva 89/392/EEC „stroje“ príloha IIA
Direktíva 89/336/EEC „elektromagnetická kompatibilita“ príloha I
a Direktíva 73/23/EEC „elektrické zariadenia nízkeho napätia“ príloha IIIB
Použité harmonizované normy :
EN 809, EN 292/1, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51, EN 50 081-1, EN 50 082-1
Ing. Daniel Bakalár
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
!
1.
Úèel použitia
Technické údaje
Funkcia
Montáž
Elektrické pripojenie
Uvedenie do prevádzky a údržba
Preh¾ad porúch
Náèrtok inštalácie
Schéma zapojenia
Rozmerový náèrt, štítok
Záruèný list
Tlakový set, èerpadlo vypína, ak bol dosiahnutý vypínací
tlak vopred nastavený na tlakovom spínaèi. Tlakový set
má zabudovanú ochranu behu na sucho Spin, ktorá pri
prevádzke èerpadla bez vody a pri prevádzke do uzavretého potrubia vypína èerpadlo za èas predom nastavený
v zariadení Spin.
strana
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
7
4. Montáž
Tlakový set musí byś umiestnený na výtlaènej strane èerpadla - viï obrázok A.
Pri èerpaní zo studní, vrtov a pod. musí byś nainštalovaný
spätný ventil (klapka) na výtlaènej strane èerpadla.
Doporuèujeme pripojiś tlakový set na potrubnú sieś pomocou šroubenia.
Tieto montážne a prevádzkové predpisy obsahujú základné pokyny potrebné pre inštaláciu,
prevádzku a údržbu. Z týchto dôvodov je bezpodmieneène nutné, aby sa ako montér/inštalatér,
tak ako aj príslušný odborný personál a užívate¾zoznámil s týmito predpismi pred montážou
a uvedením do prevádzky. Pritom je potrebné
rešpektovaś nielen bezpeènostné predpisy, uvedené v týchto montážnych predpisoch, ale aj platné normy a národné predpisy, týkajúce sa bezpeènosti práce.
5. Elektrické pripojenie
Elektrické pripojenie a nutná ochrana musí byś prevedená v súlade s platnými normami a miestnymi predpismi.
Elektrické pripojenie smie prevádzaś len oprávnená osoba
s elektrotechnickou kvalifikáciou.
Pred každým zásahom do svorkovnice tlakového
! setu musí byś bezpodmieneène odpojené napájacie napätie.
Elektrické pripojenie previesś pod¾a obrázku B/A.
6. Uvedenie do prevádzky a údržba
Úèel použitia
Tlakový set je tlakový regulátor so zabudovanou
ochranou proti chodu na sucho k použitiu pre jednofázové èerpadlá. Je urèený pre automatickú prevádzku èerpadiel inštalovaných ako malé domáce vodárne pre rodinné domy, pre zavlažovanie záhrady, atï.
!
Prevádzka tlakového setu v miestnosti s nebezpeèenstvom výbuchu nie je povolená. Zariadenie
musí buś inštalované a pripojené v súlade
s miestnymi predpismi.
6.1: Potrubná prípojka
Výtlaèné potrubie pripojte pevne k èerpadlu a tlakovému
setu tak, aby nedochádzalo k pnutiu a úniku vody cez
nedokonalé spoje. U kovového potrubia majte na pamäti
pnutie v dôsledku teplotných zmien. Výtlaèné potrubie
dimenzujte tak, aby v nich nedochádzalo k príliš vysokým rýchlostiam pretekania vody (min 1“). Za tlakovým
setom odporúèame umiestniś filter a uzatvaraciu armetúru
s vypúšśacím ventilom pre prípad vypustenia systému.
(viï obr. A str. 3)
2. Technické údaje
Maximálny prietok
Q max=60l/min
Teplota okolia:
max. 40 0C
Teplota média:
max. 45 0C
Zapínací tlak:
2,2 bar
Vypínací tlak:
3,3 bar
Tlak v systéme:
max. 8 bar
Prevádzkové napätie/prúd: 1x 220 - 250V/50Hz, 10A
Krytie:
IP 54
Rozmery:
pod¾a priloženého náèrtu
Tieto technické údaje môžu byś obmedzené technickými
údajmi daného èerpadla. Preštudujte pozorne a zoh¾adnite montážne a prevádkové predpisy daného èerpadla.
6.2: Elektrická inštalácia
Elektrické pripojenie musí previesś odborník v súlade s
platnými predpismi. Tlakový set sa napojí zo striedavej
jednofázovej siete 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S na zásuvku 230V/16A. Motor èerpadla musí maś zabudovaný
termospínaè, ktorý zaistí odstavenie èerpadla v prípade
preśaženia. Zásuvka (230V, 16A) musí byś chránená
prúdovým chránièom s istièom (s charakteristikou C
a citlivosśou 100mA) a prepäśovou ochranou B-C.
3. Funkcia
Tlakový set za pomoci tlakovej nádoby zapína a vypína
èerpadlo v závislosti na odbere a poklese tlaku vody. Èerpadlo zapína pod¾a predom nastaveného tlaku - viï èlánok
2. Technické údaje.
2
6.3: Uvedenie do prevádzky a údržba
Èerpadlo spustíme do prevádzky zastrèením vidlice prívodného kábla (obr. A) do zásuvky. Zapnutím prepínaèa
do polohy ON na tlakovom spínaèi PM5 pozícia 15 (potiahneme). Pákový ventil p.è. 13 (obr. A) je v otvorenej
polohe.
Èerpadlo nesmie bežaś bez èerpania vody dlh-
POZOR šie, ako je uvedené v montážnom a prevádzko-
vom predpise daného èerpadla.
7.
Preh¾ad porúch
Pred zahájením prác na èerpadle alebo tlakovom sete
musí byś bezpodmieneène odpojené napájacie napätie a
musí byś zaistené proti náhodnému pripojeniu.
Porucha
Príèina
Èerpadlo nebeží
- prušený prívod napájacieho napätia
- prehorené poistky
- vypla motorová ochrana
- defektná kábelová prípojka
- èerpadlo nedáva potrebný výstupný tlak
- závada tlakového setu
Èerpadlo nevypína resp. Spin hlási poruchu
- nedostatoèné množstvo vody na sacej strane èerpadla
- èerpadlo prisáva/nasáva vzduch
- závada na èerpadle alebo tlakovom sete
Èerpadlo vypne po krátkej dobe cca 1 min.
Text k obrázku A:
Tlakový set musí byś nainštalovaný na výtlaènej strane,
medzi èerpadlo a prvé odberné miesto.
A - doporuèujeme montáž previesś tak, aby výškový
rozdiel medzi tlakovým setom a najvyššie umiestneným
odberným miestom nepresiahol 20 metrov.
B - Šípka na tlakovom sete ukazuje smer prúdenia kvapaliny.
C - Medzi èerpadlo a tlakový set sa nesmie nainštalovaś
žiadne odberné miesto.
3
8. NÁÈRTOK INŠTALÁCIE 1. FAZOVÉHO ÈERPADLA S TLAKOVOU NÁDOBOU,
TLAKOVÝM SETOM A OCHRANOU BEHU NA SUCHO Spin
7
Obr. A
12
11
6
19
tlakomer
pákový ventil
5
4
Spin
spotreba
13
16
15 tlakový
spínaè PM
20
14
17
9
3
8
2
1
!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
10
21
filter pre mech.
neèistoty
/RESET/ - Zatlaète
Èerpadlo SMB - 7
v prípade poruchy!
Spätná klapka (nutná celomosadzná do 25 at)
Výtlaèné potrubie
Koleno
T - kus
Pancierová hadica 1“
Nádoba s gumovým vakom (ve¾kosś nádoby prepoèíta predajca) /min. 50 l/
Kábel HO7RN - F 3 G 1,00 mm2
Tlakový set - E
Filter pre mechanické neèistoty
Ohyblivá šnúra HO5VV - 53G 1,5
Zásuvka (250V, 16A, IP44)
Pákový ventil (uzatváracia armatúra)
Ochrana behu na sucho Spin
Tlakový spínaè PM
5-cestná armatúra
Závesné poplastované lanko
Horizontálna spätná klapka
Kontrolka napojenia setu na sieś
Kontrolka indikácie poruchy
Tlaèidlo REŠTARTU
UPOZORNENIE:
Tlak vzduchu v tlakovej nádobe kontrolovaś a doplniś na 1,5 at pri vypnutom èerpadle a vypustenom systéme
1 x roène. (V prípade nízkeho tlaku vzduchu môže dôjsś k prepíchnutiu tlakového vaku ventilom na dofukovanie).
4
Obr. B: Schéma zapojenia
L1
1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN-S
Motor
PM
LINE
N
PE
N
LINE
L1
L
N1
Motor
Spin
Motor
1
/Èerpadlo/
1
5
Obr. C: Rozmerový náèrt
65
146,5
1
1
,,
28,5
,,
67
156
74
/mm/
250
Štítok
Menovité napätie
TEXTILNÁ 3/A
040 12 KOŠICE
SLOVAKIA
mail: [email protected]
www.pumps.sk
Názov
U=230V I=10A
TLAKOVÝ SET-E
VYROBENÉ PRE:
6
1/N/PE AC 230V
50 Hz
PC:0924
Adresa výrobcu
Maximálny prúd
Napájacia sieś
Výrobné èíslo
09 - rok, 24 - týždeò
ZÁRUÈNÝ LIST
TLAKOVÝ SET
Dátum výroby: ......................................................................... Dátum predaja:
....................................................................
.......................................................................................................
Dátum prevzatia výrobku kupujúcim a peèiatka predajcu
Inštaláciu zariadenia a uvedenia do prevádzky vykonal:
Dòa: .........................................................................
peèiatka a podpis:
Zapojenie elektro vykonal oprávnený koncesovaný subjekt:
Dòa: .........................................................................
peèiatka a podpis:
Záruèné podmienky:
Obecne sa záruèné podmienky riadia Obèianskym zákonníkom. Predajca zodpovedá za akosś, kompletnosś, funkciu a prevedenie
predaného výrobku.
Záruèná doba na výrobok je u všetkých èerpadiel a regulaèných prvkov (systémov) po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja.
Záruku v tejto lehote poskytuje spoloènosś PUMPS-ING.BAKALÁR, Textilná ul. 3/A. Nároky z porúch nad rámec tejto záruky,
ak ich poskytuje predajca, je potrebné uplatòovaś a požadovaś od predajcu.
Záruka sa nevzśahuje na opotrebite¾né diely. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje
za vadu.
V prípade uplatnenia reklamácie v stanovenej záruènej dobe bude táto uznaná a vykonaná bezplatná oprava výrobku len
za predpokladu, že:
- bude predložený riadne vyplnený záruèný list s uvedením dátumu predaja, potvrdením predajcu o predaji, montážnej firmy,
ktorá vykonávala montáž pripojenia èerpadla a odbornej elektromontážnej firmy, ktorá vykonávala pripojenie èerpadla
na elektrorozvodnú sieś (toto neplatí pre výrobky s káblom ukonèeným zástrèkou).
- výrobok nebol násilne mechanicky poškodený, neboli vykonané žiadne úpravy, opravy alebo neoprávnené manipulácie
- výrobok bol odborne nainštalovaný, pripojený a prevádzkovaný pod¾a platných montážno-prevádzkových a bezpeènostných
predpisov
- výrobok bol použitý pre úèel daný montážno-prevádzkovými predpismi výrobcu
- výrobok bol zaistený proti preśaženiu a úèinkom prepätia (napäśové špièky)
Výrobca nezodpovedá za škody a náklady vzniknuté navyše s uplatnením záruky.
Reklamáciu uplatòuje kupujúci u predajcu, kde výrobok zakúpil alebo u autorizovanej servisnej organizácie:
PUMPS Bakalár Daniel, Ing., Textilná 3/A, 040 12 Košice, tel.: +421 (0)55 789 57 01, fax: +421 (0)55 789 57 03, mobil-manager:
+421 (0)905 326 306, e-mail: [email protected], www.pumps.sk
Vykonanie záruènej opravy bude vyznaèené na tomto záruènom liste. Bude uvedená doba uplatnenia nároku na opravu do prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, najneskôr však doba, keï po skonèení opravy je kupujúci povinný výrobok prevziaś. Záruèná
doba sa predlžuje o dobu, odkedy kupujúci uplatní nárok na záruènú opravu u servisnej organizácie k tomu urèenej až do doby, keï
bol povinný po skonèení opravy výrobok prevziaś. Ak nebude pri oprave zistená porucha spadajúca do záruky, hradí náklady spojené
s výkonom servisného technika vlastník zariadenia. Záruka sa nevzśahuje na škody vzniknuté pri doprave. Záruèný list musí byś
pri predaji riadne vyplnený. Všetky údaje musia byś zaznamenané ihneï pri predaji, a to nezmazate¾ným spôsobom. Neúplný alebo
neoprávnene menený (prepisovaný) záruèný list je neplatný.
Dátum:
Popis reklamovanej závady, úkon, peèiatka organizácie
7
Download

T L A K O V Ý S E T - E