beztlakový elektrický prietokový ohrievaè vody s hydraulickým zopínaním. Montហlen na
špeciálnu nízkotlakovú vodovodnú batériu HAKL, ktorá sa montuje na prívod studenej
vody.
Prístupná cena, spo¾ahlivos a nenároèná prevádzka radia tento modelový rad medzi
najžiadanejší na trhu.
typové oznaèenie
PM 135
PM 145
PM 155
istenie pri napätí 230V/~50 Hz
16 [A]
20 [A]
25 [A]
stupeò krytia
IP 24
IP 24
IP 24
1,2 l/min
1,5 l/min
1,8 l/min
1,75 l/min
2,15 l/min
2,70 l/min
1 bar (0,1MPa)
1,1 bar (0,11MPa)
1,4 bar (0,14MPa)
0 bar
0 bar
0 bar
21,5/12,5/8,2cm
21,5/12,5/8,2cm
21,5/12,5/8,2cm
0,8 kg
0,8 kg
0,8 kg
drez, poddrez
drez, poddrez,
kombi, sprcha
zopínací prietok
ohrev vody z 12 ºC na 40 ºC
minimálny tlak vody (zopínací)
Kliknutím si vyberte typ:
max. tlak vody (trvalý)
HAKL PM s klasickou batériou
rozmery (v/š/h)
● drezový
● poddrezový
● sprchový
● kombinovaný
váha
odporúèaná kombinácia batérie
HAKL PM s pákovou batériou
● drezový
● poddrezový
kombi, sprcha
● sprchový
● kombinovaný
regulaènou skrutkou v prírube nastavíte prietok vody tak, aby tiekla
teplá voda aj pri plnom otvorení ventila na batérii
montហohrievaèa pozostáva v nainštalovaní špeciálnej vodovodnej
batérie na prívod studenej vody a zapojení do elektrického obvodu;
obsluha ohrievaèa je ve¾mi jednoduchá, otoèením kohútika teplej
vody sa ohrev automaticky spustí do èinnosti;
cena ohrievaèa je ve¾mi výhodná a s kombináciou s niektorým
modelom vodovodnej batérie je cenovo najprístupnejšia;
dizajn ohrievaèa bol ocenený Slovenským Centrom Dizajnu v
celoštátnej súaži Národná cena za dizajn.
Obsluha ohrievaèa je ve¾mi jednoduchá, otoèením kohútika teplej vody na
zmiešavacej batérii sa ohrev automaticky uvedie do èinnosti. Zapnutie
ohrevu teplej vody signalizuje èervené svetlo na prednom kryte ohrievaèa.
Najvyšší ohrev vody dosiahnete v momente rozsvietenia signalizaèného
svetla.
So zvyšujúcim sa prietokom vody klesá úmerne jej teplota. Požadovanú
teplotu je možné nastavi zvyšovaním prietoku teplej vody alebo
domiešaním studenej vody.
Ohrievaè je dodávaný so špeciálnou nízkotlakovou vodovodnou batériou,
ktorá zabráni vystaveniu ohrievaèa tlaku vody vo vodovodnom potrubí. Je
urèený pre inštaláciu priamo na jedno odberové miesto na prívod studenej
vody.
Ohrievaè nemá zabudovaný zásobník, vodu zohrieva okamžite. Ohrievaè
vody HAKL PM je beztlakový model, preto ho nie je možné napoji na
klasickú vodovodnú batériu.
Pre maximálny užívate¾ský komfort je vhodné vodovodnú batériu opatri
špeciálnym usmeròovaèom vody ­ perlátorom, prípadne nízkoprietokovou
sprchovou ružicou.
V prípade zapojenia na vodárnièku doporuèujeme použi regulaèný ventil
Honeywell, ktorý odstráni kolísanie tlaku vody v potrubí a tým aj kolísanie
teploty vody.
Download

beztlakový elektrický prietokový ohrievač vody s