STATIČKI PRORAČUN
strana 1
DRVENA KROVNA KONSTRUKCIJA
OPTEREĆENJE KROVNE KONSTRUKCIJE NA VETAR
ULAZNI PODACI
Objakat
P +1
1.
2.
3.
4.
Lokacija
Vrsta objekta
Oblika zgrade
Konstrukcija
5.
6.
Obloga
Otvori u oblozi zgrade
Veliko Gradište
Poslovno-sportski
Poslovno-sportski, nagib krova α = 100
Zidana konstrukcija sa vertikalnim i horizontalnim
serklažima,gredama
Zidani zidovi od blokova ( spoljašnji) d= 30cm
Prozori i vrata
Podaci o vetru i terenu
7.
8.
Osnovna brzuna vetra
Teren
Iz JUS U. C7. 110 vm,50,10 = 23m/s
poluotvoren
Usvojeni podaci
9.
10.
11.
12.
13.
Gustina vazduha
Vreme osrednjavanja sr. brzine
Povratni period
Krutost sek. konstrukcije
Opšti tretman glavnog nosećeg
sistema zgrade
ρ = 1,2122kg/m3
t = 1h = 3600s; ( sledi iz JUS U.C7.110)
T = 50 god.; ( sledi iz JUS U.C7.110)
Kruta konstrukcija obloge
Prema JUS U. C7. 111 i JUS U. C7. 112 ispunjeni su svi
kriterijumi za male krute zgrade, sz = 1,0
Proračun opterećenja vetrom
JUS U. C7. 110
14. Faktor vremenskog
osrednjavanja
15. Faktor povratnog perioda
16. Projektna osnovna brzina vetra
17. Osnovni pritisak vetra
18. Osrednjeni aerodinamički
pritisak vetra
19. Dinamički koeficijent i
koeficijent pritiska
kt = 1,0
kT = k50 = 1,0
vm,50,10 = kt kT vm,50,10 = 1,0 x 1,0 x 23 =23m/s
qm,50,10 = (1/2)ρ( vm,50,10)2 x 10-3 = 0,5 x 1,2122 x 10-3
qm,50,10 = 0,32 KN/m2
qm,50,10 = qm,50,10 kz2sz2
kz = 1,0 – faktor ekspozicije, hrapavost B
qm,50,10 = 0,32 x 1,0 x 1,0 = 0,32 KN/m2
Pošto zgrada ispunjava sve uslove iz tačke 4.1 i nije
posebno izložena vetru ni iz jednog pravca tj. Sz = 1,0,
koristiće se kombinovani koeficijent pritiska ( G x Cpe),
prema tabeli 2, JUSU. C7.112
Tabela 1. Pregled pritisaka vetra na krovnu konstrukciju potrebnih za dimenzionisanje
elemenata krovne konstrukcije
STATIČKI PRORAČUN
strana 2
Izložena površina krovne konstrukcije
JUS. U. C7. 112
Ikombinovani koeficijent pritiska ( G x Cpe)
Pravac vetra
″2″
″2E″
″1″
″1E″
0,4
0,5
1,05
1,3
Pravac vetra- β =
00
0,13
qw =qm,50,10
(GxCpe)
0,16
0,34
0,42
″2″
″2E″
″1″
″1E″
-1,3
-2,0
-0,85
-0,9
Pravac vetra- β =
00
-0,42
qw =qm,50,10
(GxCpe)
- 0,64
-0,27
-0,29
ROG
q
465
0
α = 10
σd = 1000N/m2
λ = 0,75 m
fd =
465
= 2,325cm,
200
a) Analiza opterećenja
- težina pokrivača sa rogovima i daskama_____________________0,10KN/m2
- sneg_______________________________________________0,75 KN/m2
- vetar_____________________________________________ ± 0,16 KN/m2
_____________________________________________________________
q = ( 0,65/cos100 + 0,75 + 0,16 ) x 1,00 = 1,57KN/m'
b) Statički uticaji
R =3,65KN
M = 4,24KNm
c) Dimenzionisanje
pret. b/d = 14/16
STATIČKI PRORAČUN
strana 3
3
W = 597,33 cm
J = 4778,666 cm4
4, 24 × 10 5
σm =
= 709,80KN/m2
597 ,33
d) Kontrola ugiba
σd = 1000 N/m2
<
1.57 × 103 × 4,654
= 1,99cm < fd,
fm = 0,01302 x
4778,66
USVOJENO : b/h = 14/16
SLEMENJAČA
Usvojeno b/h=14/16m
VENČANICA
USVOJENO: b/d = 14/16cm
ARMIRANOBETONSKA KONSTRUKCIJA
Projektovana marka betona je MB20 (fb = 14MPa) za sve armiranobetonske elemente.
Međuspratna konstrukcija je polumontžna LMT konstrukcija sa “FERT” gredicama i glinenim
puniocima i armiranobetonskom pločom dp = 4cm preko, koja je u gornjoj zoni armirana
seizmičkom armaturom MA500/560, Q131.. U tabeli 1 su date vrednosti dodatne armature u
“FERT”nosačima. Iznad zidova d =12cm na visini od 210cm raditi horizontalan serklaž b/d =
12/16, armiran sa ± 2∅10, GA240/360.
Q131
Aam
20
Aam
Aa
Aa
40
Aa*
Aa*
a) STALNO OPTEREĆENJE MK:
g = 4,05 KN/m2
c)
KORISNO OPTEREĆENJE MK ZA poslovni deo:
p = 3,00 KN/m2
STATIČKI PRORAČUN
strana 4
2
ZA KORISNO OPTEREĆENJE p = 3,00KN/m , MB30 ( POSLOVNI DEO OBJEKTA):
Tabela 2:
RASPON
(m)
Aa
( cm2 )
∆Aa
( cm2 )
DODATNE
ŠIPKE U REBRU
RA400/500
∅ ( mm )
−
−
1
1÷2
2÷3
3 ÷ 3,5
3,5 ÷ 4
4 ÷ 4,5
4,5 ÷ 5
5 ÷ 5,5
0,76
1,04
1,36
1,73
2,15
2,62
0,195
0,475
0,795
1,165
1,585
2,055
1R ∅6
1R ∅8
1R ∅12
1R ∅12 + 1R ∅16
1R ∅12 + 1R ∅8
1R ∅16
5,5 ÷ 6
6,0 ÷ 6,5
3,13
3,70
2,565
3,135
1R ∅16 + 1R ∅8
1R ∅19 + 1R ∅6
−
−
−
−
PRIZEMLJE: Pos 101 je LMT tavanica prema tabeli
SPRAT: Od Pos 201 do Pos 202 je LMT tavanica prema tabeli
Pos ST1 – dp = 14cm
2.13.1 Statički sistem
g1p1
g2p2
2
1
120
315
2.13.2 Analiza opterećenja
∗ Stalno opterećenje
- sopstvena težina ploče....................................................................0,14 x 25 = 3,50KN/m2
- teraco................................................................................................................... = 0,60KN/m2
g1 = 4,10KN/m2
- sopstvena težina ploče.................................................0,14 x 25/cos30,110 = 4,04KN/m2
- od stepenika...................................................................(1/2) x 0,1682 x 25 = 2,103KN/m2
- teraco................................................................................................................... = 0,95KN/m2
g2 = 7,093KN/m2
STATIČKI PRORAČUN
strana 5
∗ Korisno opterećenje
- korisno opterećenje...........................................................................................= 3,00KN/m2
p = 3,00KN/m2
2.13.3 Statički uticaji
Rg1 = 12,33KN/m'
Rg2 = 14,93KN/m'
Mg = 15,68KNm/m'
Rp = 6,52KN/m'
Mp = 7,10KNm/m'
2.13.4 Dimenzionisanje
14
MB30, RA400/500
Aa'
Aa
maxMu = 1,6 x 15,68 + 1,8 x 7,10 = 37,86Nm/m'
kZ = 0,925
Mu
Mu
mu = bxh 2 xf = 0,128 Aa = k xhxσ = 8,52cm2/m',→ R∅14/20cm, R∅p8/20cm
b
Z
V
HORIZONTALNI SERKLAŽI
Usvojeno: b/d = 25/20, ± 2∅12, GA240/360
VERTIKALNI SERKLAŽI
Usvojeno: b/d = 25/25, 4∅14, GA240/360
TEMELJ
TEMELJNE TRAKE TT1 do TT9
8.15.1 Statički sistem
STATIČKI PRORAČUN
strana 6
d
V
B
8.15.2 Analiza opterećenja
-
sopstvena težina temelja........................................0,50 x 0,50 x 25 = 6,25KN/m'
težina zida.................................................................................................. = 16,7KN/m'
težina HS -a………………………………………………………………………………………...... = 5,00KN/m'
težina ploče…..…………………………………………………………………………………….... = 18,20KN/m'
težina krova................................................................................................ = 3,65KN/m'
težina tem. parapeta................................................................................. = 1,80KN/m'
težina zemlje.............................................................................................. = 3,51KN/m'
8.15.3 Kontrola napona i dimenzionisanje
V = 55,33KN/m'
Pretpostavljeno B = 0,50m.
maxV = 55,33KN
σm =
55,33
= 110,77KN/m2
0,5
USVOJENO:
<
σd
B = 0,50m, d = 0,50m, ∅12/12,5, ∅u6/10, GA240/360
Odgovorni projektant
Dragan Vujčić dipl. ing. građ,
Download

Статички прорачун - Sportski centar Veliko Gradište