Viacotáèkové prevodovky
Kue¾ové prevodovky
GK 10.2 – GK 40.2
Návod na obsluhu
1
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Platnost' tohto návodu:
Návod na obsluhu
Tento návod platí pre viacotáèkové prevodovky typového radu:
GK 10.2 – GK 40.2.
Obsah
1.
Bezpeènostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
1.2
1.3
Oblast' pouitia
Údrba
Výstrané upozornenia
2.
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.
Preprava, skladovanie a balenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.1
3.2
3.3
Preprava
Skladovanie
Balenie
4.
Montá ruèného kolesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.
Montá otoèných servopohonov SA/SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6.
Montá na armatúru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.
Ovládanie armatúr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8.
Druh krytia IP 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9.
Údrba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9.1
9.2
Všeobecné pokyny
Výmena tuku
3
3
3
6
6
6
14
15
10.
Likvidácia a recyklovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11.
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
12.
Zoznam náhradných dielov Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 25.2 . . . . . . . . . . . 18
13.
Zoznam náhradných dielov Kue¾ové prevodovky GK 30.2 – GK 40.2 . . . . . . . . . . . 20
14.
Prehlásenie o zaèlenení a ES Vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Adresy kancelárií a reprezentácií AUMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2
2
Návod na obsluhu
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
1.
Bezpeènostné pokyny
1.1
Oblast' pouitia
Kue¾ové prevodovky AUMA GK 10.2 – GK 40.2 sa pouívajú na ovládanie
armatúr (napr. posúvaèov a ventilov).
Sú navrhnuté tak pre ruèné ovládanie, ako aj pre montá na otoèné servopohony pre motorické ovládanie.
Iné aplikácie treba konzultovat' so závodom. Pri pouití v rozpore s úèelom
urèenia a za škody z toho eventuálne vyplývajúce výrobca neruèí. Riziko
nesie sám pouívate¾.
K podmienke správneho pouívania patrí tie dodriaovanie tohto návodu na
obsluhu.
Výrobky s ochranou proti výbuchu sú špeciálne oznaèené. Podmienky
pouitia uvedené v tomto návode na obsluhu a technických údajoch sa
pri pouívaní musia dodriavat‘. Iné podmienky pouitia sú dovolené iba
s výslovným a písomným súhlasom výrobcu.
1.2
Údrba
Pokyny pre údrbu (pozri str. 14) sa musia dodriavat', inak nie je zaruèená
bezpeèná funkcia kue¾ové prevodovky.
1.3
Výstrané upozornenia
V dôsledku nedodriavania výstraných upozornení môe dôjst' ku
závaným úrazom alebo vecným škodám. Príslušne kvalifikovaný personál
musí byt' dôkladne oboznámený so všetkými výstrahami obsiahnutými
v tomto návode na obsluhu.
Bezchybná a bezpeèná prevádzka predpokladá vhodnú prepravu, odborný
postup pri skladovaní, inštalácii, montái a svedomité uvedenie do
prevádzky.
Na zdôraznenie postupov podstatných pre bezpeènost' v tomto návode na
obsluhu, platia tieto bezpeènostné pokyny, prièom je kadý pokyn oznaèený
príslušným piktogramom.
Táto znaèka znamená: Upozornenie!
„Upozornenie“ oznaèuje aktivity alebo postupy s podstatným vplyvom na
riadnu prevádzku. Pri ich nerešpektovaní môu za istých okolností ako
následok vzniknút' škody.
Táto znaèka znamená: Výstraha!
„Výstraha“ poukazuje na aktivity alebo postupy, ktoré v prípade, e nebudú
riadne vykonané, môu viest' k bezpeènostnému riziku pre osoby alebo
vecné hodnoty.
3
3
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
2.
Návod na obsluhu
Technické údaje
Výbava a funkcie
Prevádzkový reim
Smeru otáèania
Stupne
Vstupný hriade¾
Krátkodobá prevádzka S2 - 15 min (uzatváracia prevádzka)
Prerušovaná prevádzka S4 - 25 % (regulaèný reim)
Štandard:
Otáèanie vstupného hriade¾a doprava spôsobí otáèanie výstupu smerom
doprava
Na elanie: GK 10.2 – GK 25.2
Obrátenie smeru otáèania pomocou vratnej prevodovke GW 14.1
GK 30.2 – GK 40.2
Moný alternatívny smer otáèania do¾ava
1-stupòová: GK 10.2 – GK 25.2
2-stupòová: GK 30.2 – GK 40.2
GK 10.2 – GK 25.2:
pre štandardné prevody do pomala je vstupný hriade¾ z nehrdzavejúcej ocele.
Štandard:
Cylindrický so zalícovaným perom pod¾a DIN 6885.1
Na elanie1): Štvorhran: - kónický (DIN 3233)
- cylindrický
Výstupné momenty
Typ
Ovládanie
Motorový reim
Ruèný reim
Max.
menovitý
moment
Nm
Max.
regulaèný
moment
Nm
GK 10.2
120
60
GK 14.2
250
120
GK 14.6
500
200
GK 16.2
1 000
400
GK 25.2
2 000
800
GK 30.2
4 000
1 600
GK 35.2
8 000
–
GK 40.2
16 000
–
Vstupný moment2)
1:1
2:1
2:1
2,8 : 1
2,8 : 1
4:1
4:1
5,6 : 1
5,6 : 1
8:1
8:1
11 : 1
11 : 1
16 : 1
16 : 1
22 : 1
Menovitý
moment
Nm
Regulaèný
moment
Nm
135
67
139
100
198
139
278
198
397
278
556
404
808
556
1 111
808
66
33
66
48
80
55
111
80
160
111
222
162
–
–
–
–
Faktor3)
0,9
1,8
1,8
2,5
2,5
3,6
3,6
5,0
5,0
7,2
7,2
9,9
9,9
14,4
14,4
19,8
S elektrickým otoèným servopohonom, priamo
Príruba pre montá otoèného servopohonu, viï tie separátne karty s technickými údajmi.
Štandard:
Pomocou ruèného kolesa, priamo
Typ
GK 10.2
GK 14.2
GK 14.6
GK 16.2
GK 25.2
GK 30.2
GK 35.2
GK 40.2
Ruèné
koleso
mm
315/
200
315/
250
400/
315
500/
400
630/
500
800
800
800
Na elanie:
Pripojenie armatúry
Pripojovacie tvary
Pomer
prevodu
Výstupný moment
Sútyèie dia¾kového pohonu (nie je súèast'ou dodávkového programu AUMA)
A, B1, B2, B3, B4 pod¾a EN ISO 5210
A, B, D, E pod¾a DIN 3210
C pod¾a DIN 3338
Špeciálne pripojovacie tvary: AF, AK, AG, IB1, IB3, IB4
1) V závislosti od ve¾kosti, je potrebná konzultácia so závodom
2) Pri max. výstupnom momente
3) Faktor pre prepoèítanie výstupného momentu na vstupný moment
4
4
Návod na obsluhu
Podmienky pouitia
Montána poloha
Druh krytia pod¾a EN 60 529
Ochrana proti korózii
Krycí lak
Farba
Teplota okolia
ivotnost'
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
¾ubovo¾ná
Štandard:
Volite¾né:
Štandard:
IP 67
IP 68 (pozri tie strana 13)
KN
vhodné pre inštaláciu v priemyslových zariadeniach,
vo vodáròach alebo elektráròach s málo zat'aenou atmosférou
Volite¾né:
KS
vhodné pre inštaláciu v obèas alebo stále zat'aenej
atmosfére s miernou koncentráciou škodlivín
(napr. v èistiaròach odpadových vôd, chemický priemysel)
KX
vhodné pre inštaláciu v extrémne zat'aenej atmosfére s vysokou
vlhkost'ou vzduchu a vysokou koncentráciou škodlivín
Štandard:
Dvojzloková farba so elezitou s¾udou
Štandard:
AUMA striebrosivá (podobná RAL 7037)
Na elanie: iné farebné odtiene na poiadanie
Štandard:
–40 °C a + 60 °C
Volite¾né:
–60 °C a + 60 °C (extrémne nízka teplota), vyhotovenie EL
– 0 °C a +120 °C (vysoká teplota), vyhotovenie H
Uzatvárací reim:
poèet aktivovaní (OTVORENÉ - ZATVORENÉ - OTVORENÉ)
s 30 otáèkami na zdvih
GK 10.2:
20 000 aktivovaní
GK 14.2 – 16.2:
15 000 aktivovaní
GK 25.2 – 30.2:
10 000 aktivovaní
GK 35.2 – 40.2:
5 000 aktivovaní
Regulaèný reim4):
GK 10.2:
5,0 miliónov regulaèných krokov
GK 14.2 – 16.2:
3,5 milióna regulaèných krokov
GK 25.2 – 30.2:
2,5 milióna regulaèných krokov
Príslušenstvo
Polohové vypínanie
Polohový spínaè WSH pre ruène ovládané armatúry. Na signalizáciu polohy a koncových
polôh. (pozri separátna karta s údajmi)
Vratná prevodovka
Vratná prevodovka GW na obrátenie smeru otáèania pre ruènú a motorovú prevádzku
Zvláštne charakteristiky pri pouití v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu
Ochrana proti výbuchu
II2G c IIC T4 pod¾a ATEX 94/9/ES
Uzatvárací reim:
Prevádzkový reim5)
krátkodobá prevádzka S2 - 15 min.
s 50 % maximálneho menovitého výstupného momentu a do GK 14.6
a s 35 % maximálneho menovitého výstupného momentu od
GK 16.2
Regulaèný reim:
prerušovaná prevádzka S4 - 25 % s maximálnym regulaèným momentom
Teplota okolia
Štandard:
–40 °C a +40 °C
Volite¾né:
–20 °C a +60 °C
–40 °C a +60 °C (nízka teplota)
–60 °C a +60 °C (extrémne nízka teplota)
Kombinácie so servopohonmi SAExC pri teplotách okolia > 40 °C so špeciálnym
dimenzovaním.
Ostatné
Referenèné podklady
Popis výrobku Kue¾ové prevodovka GK 10.2 – GK 40.2
Rozmerový list GK 10.2 – GK 40.2
Technické údaje GK 10.2 – GK 40.2
Technické údaje SA/SAR
Technické údaje GW
Technické údaje WSH
4) ivotnost' regulaèných pohonov závisí od zát'ae a frekvencie spínania. Vysoká frekvencia spínania umoòuje iba v ojedinelých prípadoch lepšiu reguláciu.
V záujme dosiahnutia èo najdlhšej prevádzkovej doby bez údrby a porúch sa odporúèa frekvenciu spínania volit ' iba takú vysokú, ako si to vyaduje proces.
5) Prekroèenie prevádzkového reimu nie je prípustné.
5
5
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Návod na obsluhu
3.
Preprava, skladovanie a balenie
3.1
Preprava
3.2
Skladovanie
..
..
..
Preprava na miesto inštalácie v pevnom obale.
Keï je zmontovaná s otoèným servopohonom:
zdvíhacie zariadenie pripevnite na prevodovku a nie na otoèný servopohon.
Skladovat' v dobre vetranej, suchej miestnosti.
Ochrana proti vlhkosti podloia uloením do regálov alebo na drevený
rošt.
Zakrytím ochránite zariadenie prachu a neèistotám.
Holé plochy ošetrite vhodným protikoróznym prostriedkom.
Keï sa majú prevodovky skladovat' dlhšiu dobu (viac ako 6 mesiacov),
je okrem toho potrebné bezpodmieneène prihliadat' na tieto náleitosti:
.
.
Pred uskladnením: ochrana holých plôch, predovšetkým výstupných
dielov a dosadacích plôch, dlhodobým protikoróznym prípravkom.
V odstupoch cca. 6 mesiacov urobte kontrolu monej tvorby korózie.
Ak sa zistia zaèiatky korózie, vykonajte novú protikoróznu ochranu.
3.3
Balenie
Naše výrobky sa pre prepravu chránia zo závodu špeciálnymi
obalmi. Tieto obaly pozostávajú z ekologicky znášanlivých, ¾ahko
separovate¾ných materiálov a mono ich recyklovat'.
Pre likvidáciu obalového materiálu odporúèame vyuit' sluby
recyklaèných podnikov.
Naše obalové materiály sú:
drevo/kartón/papier/fólia PE
4.
Montá ruèného kolesa
U prevodoviek pre ruèné ovládanie sa ruèné koleso dodáva vo¾ne. Montuje
sa na mieste pod¾a vyobrazenia 1.
Obr. 1: Ruèné koleso
Dištanèná podloka
(èiastoène potrebná)
Dištanèná podloka
(èiastoène potrebná)
Poistný krúok
Vajcovitá
rukovät'
(volite¾né)
Poistný krúok
Vstupný hriade¾ prevodovky
6
6
Ruèné koleso
Návod na obsluhu
5.
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Montá otoèných servopohonov SA/SAR
Pri spoloènej expedícii kue¾ových prevodoviek a otoèných servopohonov
sa výrobky do ve¾kosti prevodoviek GK 16.2 na poiadanie zmontujú u v
závode. Montá u prevodoviek poèínajúc od ve¾kosti GK 25.2 sa vykoná
pod¾a tu uvedeného opisu.
..
.
Keï ešte nie je namontovaná nasadzovacia príruba na prevodovke:
Dôkladne odstráòte tuk z prevodovky nasadzovacej príruby.
Nasaïte nasadzovaciu prírubu a upevnite ju skrutkami.
Skrutky utiahnite do kría momentom pod¾a tabu¾ky 2.
Obr. 2: Montá otoèného servopohonu na kue¾ovú prevodovku
Loisková príruba
Nasadzovacia príruba
GK 10.2 –
GK 25.2
GK 30.2 – GK 40.2
Nasadzovacia príruba
Loisková príruba
.
.
..
.
Montá otoèného servopohonu:
Dôkladne odmastite stykové plochy loiskovej príruby na pohone a
nasadzovacej prírube na kue¾ovej prevodovke.
Otoèný servopohon nasaïte na kue¾ovú prevodovku.
Otoèný servopohon je moné namontovat' otoèený o 90°.
Dbajte na vystredenie a úplné dosadnutie prírub.
Pohon pripevnite skrutkami (pozri tabu¾ka 1) na prírube kue¾ovej
prevodovky.
Skrutky utiahnite do kría momentom pod¾a tabu¾ky 2.
Pri dvíhaní otoèného servopohonu zdvíhacie zariadenie
neupevòujte na ruèné koleso. Keï je otoèný servopohon
namontovaný na prevodovku, pripevnite zdvíhacie zariadenie na prevodovku a nie na otoèný servopohon.
7
7
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Návod na obsluhu
Tabu¾ka 1: Skrutky pre montá otoèných servopohonov AUMA na kue¾ové prevodovky
Prevodovka
GK 10.2
GK 14.2
GK 14.6
GK 16.2
GK 25.2
Prevodovka
GK 16.2
GK 25.2
GK 30.2
GK 35.2
GK 40.2
SA/SAR 07.5-F10/G0
Skrutka
M 0 x 25
ks
4
SA/SAR 14.5-F14/G½
Skrutka
M16 x 40
M16 x 40
M16 x 40
M16 x 40
ks
4
4
4
4
SA/SAR 10.1-F10/G0
Skrutka
M10 x 25
M10 x 25
M10 x 25
ks
4
4
4
SA/SAR 16.1-F16/G3
Skrutka
ks
M20 x 50
M20 x 50
M20 x 50
8
8
4
4
4
SA/SAR 14.1-F14/G½
Skrutka
M16 x 40
M16 x 40
M16 x 40
M16 x 40
M16 x 40
ks
4
2
2
4
4
SA/SAR 25.1-F25/G4
Skrutka
ks
M16 x 50
8
Návod na obsluhu
6.
Montá na armatúru
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Prevodovky je moné prevádzkovat' v ¾ubovo¾nej montánej polohe.
.
.
Pred montáou skontrolujte prevodovku, èi nie je poškodená. Poškodené èasti sa musia vymenit' za originálne
náhradné diely.
Prípadné poškodenia laku po montái na armatúru
opravte.
Montá prevodovky (s pripojovacími tvarmi B1 – B4 alebo E) na
armatúru
Obr. 3
Pripojovací tvar B3/B4
diera s drákou
Pripojovací tvar B1/B2
zásuvné púzdro
..
..
.
.
Skontrolujte, èi sa pripojovacie príruby k sebe hodia.
Skontrolujte, èi sa zhodujú diera a dráka so vstupným hriade¾om.
Vstupný hriade¾ mierne namastite.
Nasaïte prevodovku.
Informácia: Dbajte na vystredenie a úplné dosadnutie prírub.
Prevodovku pripevnite skrutkami min. kvality 8.8 pod¾a tabu¾ky 2.
Informácia: Aby ste predišli kontaktnej korózii, odporúèa sa opatrit'
skrutky prostriedkom na tesnenie závitov.
Skrutky utiahnite do kría momentom pod¾a tabu¾ky 2.
Tabu¾ka 2: Ut'ahovací moment pre skrutky
Závit
M 8
M10
M12
M16
M20
M30
M36
8.8
25
50
87
214
431
1 489
2 594
Ut'ahovací moment TA [Nm]
Trieda pevnosti
A2-70/A4-70
A2-80/A4-80
18
24
36
48
61
82
150
200
294
392
564
–
–
–
9
9
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Návod na obsluhu
Pripojovací tvar A
Pouitie:
Pripojovací tvar pre stúpajúce, neotáèavé vreteno
Vhodné pre pôsobenie posuvných síl
..
Závereèné opracovanie závitového puzdra
Tento krok sa poaduje iba pri nevàtanom resp. predvàtanom závitovom
puzdre.
Obr. 4
Pripojovací tvar A
závitové púzdro
80.3
80.01/80.02
80.2
..
.
.
..
.
.
.
Hnanú prírubu nie je potrebné odmontovat’ z prevodovky.
Centrovací krúok (80.2, obr. 4) vyskrutkujte z pripojovacieho tvaru.
Vyberte závitové púzdro (80.3) spolu s loiskami (80.01 a 80.02).
Loiskové krúky (80.02) a loiskové vence (80.01) snímte zo závitového
púzdra (80.3).
Závitové púzdro (80.03) vyvàtajte, vysústrute a vyrete závit..
Informácia: Pri upínaní dbajte na vycentrovaný beh a otáèanie presne
v rovine!
Opracované závitové púzdro (80.3) oèistite.
Loiskové vence (80.01) a loiskové krúky (80.02) dostatoène namastite
viacúèelovým tukom (lítnym mydlom) tak, aby boli tukom naplnené všetky
dutiny.
Namastené loiskové krúky (80.1) a loiskové krúky (80.02) nasaïte na
závitové púzdro (80.3).
Závitové púzdro (80.3) s loiskami (80.01 a 80.02) opät' vlote do pripojovacieho tvaru.
Informácia: Dbajte na to, aby zuby resp. ozubenie správne zapadli do
dráky v dutom hriadeli.
Zaskrutkujte strediaci krúok (80.2) a pevne utiahnite a na doraz.
Montá prevodovky (s pripojovacím tvarom A) na armatúru
Obr. 5
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Vreteno armatúry
Pripojovací tvar A
Skrutky pre prevodovku
Príruba armatúry
Skrutky pre pripojovací tvar
10
10
Návod na obsluhu
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
.
..
.
..
.
..
..
.
Ak je pripojovací tvar A u montovaný na prevodovku: Uvo¾nite skrutky [3]
a snímte pripojovací tvar A [2].
Skontrolujte, èi sa príruba pripojovacieho tvaru A hodí k prírube armatúry [4].
Vreteno armatúry [1] mierne namastite.
Pripojovací tvar A nasaïte na vreteno armatúry a zaskrutkujte, a
dosadne na prírubu armatúry.
Pripojovací tvar A toète tak, aby upevòovacie diery lícovali.
Upevòovacie skrutky [5] zaskrutkujte, no zatia¾ neut'ahujte pevne.
Prevodovku nasaïte na vreteno armatúry tak, aby unášaèe závitového
puzdra zapadli do výstupného tvaru.
Pri správnom nasadení leia príruby na sebe v jednej rovine.
Prevodovku vyrovnajte tak, aby upevòovacie diery lícovali.
Prevodovku upevnite skrutkami [3].
Skrutky [3] utiahnite do kría momentom pod¾a tabu¾ky 2.
Prevodovku a servopohon otáèajte v ruènom reime smerom k polohe
OTVORENÉ (OPEN), a budú príruba armatúry a pripojovací tvar A
na seba pevne dosadat'.
Upevòovacie skrutky [5] medzi armatúrou a pripojovacím tvarom A
utiahnite do kría momentom pod¾a tabu¾ky 2.
Ochranný kryt stúpajúceho vretena armatúry
.
..
.
Závit utesnite konopou, teflonovou páskou alebo prostriedkom na utesnenie závitových spojov.
Ochrannú kryt (1) zaskrutkujte do závitu (obr. 4) a utiahnite.
Tesniaci krúok (2) posuòte dole a ku skrini.
Skontrolujte, èi je ochranný klobúèik pre ochranný kryt vretena (3)
k dispozícii a nepoškodený.
Obr. 4: Ochranný kryt stúpajúceho vretena armatúry
3
1
2
11
11
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
7.
Návod na obsluhu
Ovládanie armatúr
Max. výstupný moment (viï Technické údaje, str. 4 alebo typový štítok)
sa vzt'ahuje na maximálne hodnoty a nesmie byt' vyvíjaný po celej dráhe
prestavenia.
Otáèanie vstupného hriade¾a doprava spôsobí otáèanie výstupu smerom
doprava.
..
.
V motorovom reime:
Dodriavajte príslušný návod na obsluhu otoèného servopohonu.
Nastavenie momentového spínania v otoènom servopohone nesmie
v obidvoch smeroch prekroèit' max. prípustný vstupný moment (viï
technické údaje, str. 4 alebo typový štítok).
Aby ste predišli poškodeniu armatúry, nastavte momentové spínanie
v otoènom servopohone na nasledujúcu hodnotu:
T Armatúra
T Momentový spínaè =
Faktor
Faktor = faktor pre prepoèítanie výstupného momentu na vstupný moment.
Hodnoty nájdete v èasti Technické údaje, str. 4.
12
12
Návod na obsluhu
8.
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Druh krytia IP 68
Ustanovenie
Pod¾a DIN EN 60 529 sa musí dohodnút' na podmienkach pre splnenie
druhu krytia IP 68 výrobca so spotrebite¾om.
Prevodovky AUMA s krytím IP 68 spåòajú pod¾a ustanovenia AUMA
nasledujúce poiadavky:
.
Výška vody max. 6 m VS (vodný ståpec)
Pri zaplavení inými médiami môu byt' potrebné dodatoèné opatrenia na
ochranu proti korózií, prosím kontaktujte nás. Zaplavenie agresívnymi
médiami, ako sú napr. kyseliny alebo lúhy, nie je prípustné.
Kontrola
Po zatopení
Upozornenia
Všetky prevodovky AUMA s krytím IP 68 podliehajú kontrole tesnosti vo
výrobnom závode.
..
..
.
.
.
.
..
Skontrolujte prevodovku.
V prípade vniknutia vody sa musí prevodovka odborne vysušit' a musí sa
preskúšat' jej prevádzkyschopnost'.
Druh krytia IP 68 sa vzt'ahuje na vnútorný priestor prevodovky.
Pokia¾ je potrebné poèítat' s nieko¾konásobným alebo opakujúcim sa
zatopením, musí sa pouit' odolnejšia ochrana proti korózii KS alebo KX.
V prípade prevodoviek urèených na zabudovanie do zeme sa dôrazne
odporúèa pouitie ochrany proti korózii KS alebo KX.
Medzi prírubou armatúry a prevodovkou sa musí pouit' vhodný tesniaci
prostriedok.
Pri zatopení by sa nemal pouívat' ochranný kryt ani teleskopická
ochranná rúra, ale hliníková závitová zátka.
Pri pouití pripojovacích tvarov A a AF (závitové púzdro) nie je v prípade
zatopenia moné zabránit' tomu, aby sa po vretene armatúry do otvoru
v dutom hriadeli dostala voda, èo má za následok koróziu. Okrem toho sa
tie voda dostane do axiálneho loiska pripojovacieho tvaru A, èo spôsobuje koróziu a škody na loiskách. Pripojovacie tvary A a AF by sa preto
nemali pouívat' pri prevodovkách s druhom krytia IP 68
Pri zatopení vodou odporúèa AUMA pouitie tuku pre pitnú vodu.
Pri trvalom zatopení by sa výmena tesnenia mala vykonávat' v kratších
intervaloch.
13
13
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
9.
Údrba
9.1
Všeobecné pokyny
Návod na obsluhu
Po uvedení do prevádzky skontrolujte moné poškodenie laku prevodovky.
Na zabránenie tvorby korózie starostlivo ošetrite poškodenia.
Originálnu farbu dodáva AUMA v malých nádobách.
Prevodovky AUMA väèšinou nevyadujú údrbu.
Pre zabezpeèenie stálej pohotovosti odporúèame za predpokladu, e za rok
nebude vykonaných viac ako 10 aktivovaní, tieto opatrenia:
.
.
.
.
.
Asi 6 mesiacov po uvedení do prevádzky a potom raz do roka prekontrolujte pevné utiahnutie upevòovacích skrutiek medzi otoèným servopohonom, prevodovkou a armatúrou. Ak to bude potrebné, dotiahnite
momentom uvedeným v tabu¾ke 2 (str. 9).
Kadých šest' mesiacov urobte skúšobný chod a vizuálnu kontrolu na únik
tuku.
Kadých 5 rokov preskúšajte detailne funkciu kadej prevodovky.
Výsledky dokumentujte pre neskoršie referencie.
Prevodovky, ktoré sú permanentne vystavené teplotám nad 40 °C,
vyadujú kratšie intervaly údrby.
Pri prevodovkách s pripojovacím tvarom A natlaète pribline kadých
6 mesiacov od uvedenia do prevádzky dnu cez tlakovú maznicu pomocou
mastiaceho lisu viacúèelový tuk EP (lítne mydlo) na báze minerálneho
oleja (mnostvá sú uvedené v tabu¾ke 3).
Tesnenia:
V prípade výmeny tesnení sa musí vymenit' aj tuk.
Tesniace sady mono zakúpit' u firmy AUMA.
Tuk:
Výmena tuku a tesnenia sa odporúèa po uplynutí týchto prevádzkových dôb:
pri obèasnom ovládaní po 10 – 12 rokoch
pri èastom ovládaní po 6 – 8 rokoch
..
..
.
Pouívat' sa smie iba originálny tuk firmy AUMA.
Typ tuku je uvedený na typovom štítku.
Mazivá sa nesmú vzájomne zmiešavat'.
Tabu¾ka 3: Mnostvá tuku pre kue¾ové prevodovky
GK
Mnostvo
10.2
dm³
14.2
14.6
16.2
25.2
30.2
35.2
40.2
0,33
0,66
0,66
1,1
4,1
14,1
20,0
22,2
Hmotnost'1) kg
0,3
1) pri ρ = cca 0,9 kg / dm3
0,6
0,6
1,0
3,7
12,8
18,2
20,2
Odstránené mazivo a pouitý èistiaci prostriedok sa musia
likvidovat' pod¾a predpisu.
Pre bezpeènú prevádzku výrobkov s ochranou proti
výbuchu je potrebné vykonávanie mazania priestoru
prevodového ústrojenstva pod¾a pokynov výrobcu.
V prípade strát maziva sa musia bezodkladne urobit'
opatrenia na opravu.
14
14
Návod na obsluhu
9.2
Výmena tuku
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
..
U prevodoviek s otoèným servopohonom: demontujte otoèný servopohon.
Demontujte prevodovku z armatúry:
V tom èase nesmie byt' v armatúre/potrubí iadny tlak!
.
Oznaète polohu prevodovky na armatúre, uvo¾nite spojovacie skrutky
s armatúrou a odmontujte prevodovku.
Odstráòte starý tuk:
Typ tuku - viï typový štítok, mnostvá tuku - viï str. 14, tabu¾ka 3.
Èísla pouité v nasledujúcom texte sa vzt'ahujú na zoznam(y) náhradných
dielov v tomto návode na obsluhu.
..
.
.
..
Odstráòte skrutky z loiskovej príruby (002.1).
Loiskovú prírubu s dutým hriade¾om (002.2) vyberte zo skrine.
Kompletne odstráòte starý tuk zo skrine a z jednotlivých dielov a vyèistite
priestor skrine. Môete na to pouit' petrolej alebo podobný èistiaci
prostriedok.
Tesnenia S1 (008, 009, 012, 016, príp. 007, 008, 010, 013) vymeòte za
nové.
Oèistite styèné plochy skrine a loiskovej príruby a mierne ich namastite.
Loiskovú prírubu (002.1) s dutým hriade¾om (002.2) namontujte do
skrine a dbajte pritom na O-krúok S1 (008 resp. 009) na loiskovej
prírube a na O-krúok S1 (012 resp. 013) v skrini.
Zaskrutkujte skrutky s prunými podlokami a utiahnite rovnomerne
nakrí momentom pod¾a tabu¾ky 2, strana 9.
..
.
Naplòte nový tuk:
Otvorte uzatváraciu skrutku (539.0) na skrini.
Naplòte nový tuk.
Oèistite styèné plochy na skrini a zaskrutkujte uzatváraciu skrutku (539.0)
s novým tesniacim krúkom S1 (014) a utiahnite ju momentom pod¾a
tabu¾ky 2, strana 9.
..
.
..
Po údrbe:
Prevodovku opät' pripevnite na armatúru.
Namontujte otoèný servopohon, ak sa pouíva.
U prevodoviek s otoèným servopohonom skontrolujte nastavenie polohových spínaèov pod¾a návodu na obsluhu pre otoèné servopohony, ak
bude treba, nastavte ich znovu.
Vykonajte skúšobný chod na zaistenie správnej funkcie.
Skontrolujte moné poškodenie laku prevodovky. Na zabránenie tvorby
korózie starostlivo ošetrite poškodenia. Originálnu farbu dodáva AUMA
v malých nádobách.
15
15
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Návod na obsluhu
10. Likvidácia a recyklovanie
Provodovky AUMA sú výrobky s extrémne dlhou ivotnost'ou. No aj tie sa
raz musia nahradit'.
Naše prevodovky sú štruktúrované modulárne a mono ich preto dobre
látkovo separovat' a triedit' pod¾a:
..
.
.
.
.
rôzne kovy
umelé hmoty
tuky a oleje
V zásade platí:
Pri demontái zhromaïujte tuky a oleje. Sú to obvykle látky ohrozujúce
vodu, ktoré nesmú kontaminovat' ivotné prostredie.
Demontovaný materiál odovzdajte na zbernom mieste resp. nechajte
recyklovat' po matriálovej separácii.
Riaïte sa pod¾a štátnych predpisov pre likvidáciu odpadov.
11. Servis
AUMA ponúka rozsiahle servisné sluby ako napr. preventívnu údrbu a
opravy pre prevodovky. Adresy sú uvedené od stránky 26 a na internete
(www.auma.com).
16
16
Návod na obsluhu
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
17
17
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Návod na obsluhu
12. Zoznam náhradných dielov Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 25.2
18
18
Návod na obsluhu
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Upozornenie:
Pri objednávke kadého náhradného dielu prosíme o oznámenie typu prístroja a nášho èísla objednávky (viï typový
štítok). Pouívat' sa smú iba originálne náhradné diely AUMA. Pouitie iných dielov má za následok zánik záruky
a vylúèenie nárokov na uplatnenie záruky. Znázornenie náhradných dielov sa môe od dodaných dielov líšit'.
È.
001.0
002.0
003.0
005.0
005.1
511.0
512.0
513.1
514.0
514.1
516.1
535.1
539.0
549.1
551.1
568.1
568.2
568.3
574.1
575.1
S1
Oznaèenie
Skriòa
Loisková príruba
Dutý hriade¾
Vstupný hriade¾
Hriade¾ pastorka
Závitová zátka
Nasadzovacia príruba
Nastavovacia skrutka
Pripojovací tvar A (bez závitového púzdra)
Axiálne ihlové loisko
Výstupný hriade¾ D
Rozperný poistný krúok
Uzatváracia skrutka
Výstupy B3/B4/E
Zalícované pero
Ochranný kryt vretena (bez ochranného klobúèika)
Ochranný klobúèik pre ochranný kryt vretena
Tesnenie V-Seal
Radiálny tesniaci krúok pripojovací tvar A pre prírubu ISO
Závitové púzdro A
Tesniaca sada
Druh
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Sada
19
19
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Návod na obsluhu
13. Zoznam náhradných dielov Kue¾ové prevodovky GK 30.2 – GK 40.2
20
20
Upozornenie:
Pri objednávke kadého náhradného dielu prosíme o oznámenie typu prístroja a nášho èísla objednávky (viï typový
štítok). Pouívat' sa smú iba originálne náhradné diely AUMA. Pouitie iných dielov má za následok zánik záruky
a vylúèenie nárokov na uplatnenie záruky. Znázornenie náhradných dielov sa môe od dodaných dielov líšit'.
È.
001.0
001.1
002.0
003.0
005.0
005.1
018.0
511.0
512.0
513.1
514.0
514.1
516.1
535.1
539.0
549.1
551.1
568.1
568.2
568.3
574.1
575.1
S1
Oznaèenie
Skriòa
Závesná matica
Loisková príruba
Dutý hriade¾
Vstupný hriade¾
Hriade¾ pastorka
Medzistupeò
Závitová zátka
Nasadzovacia príruba
Nastavovacia skrutka
Pripojovací tvar A (bez závitového púzdra)
Axiálne ihlové loisko, od GK 35.2: axiálne valèekové loisko
Výstupný hriade¾ D
Rozperný poistný krúok
Uzatváracia skrutka
Výstupy B3/B4/E
Zalícované pero
Ochranný kryt vretena (bez ochranného klobúèika)
Ochranný klobúèik pre ochranný kryt vretena
Tesnenie V-Seal
Radiálny tesniaci krúok pripojovací tvar A pre prírubu ISO
Závitové púzdro A
Tesniaca sada
Druh
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Sada
21
21
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Návod na obsluhu
22
22
Návod na obsluhu
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
23
23
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Návod na obsluhu
14. Prehlásenie o zaèlenení a ES Vyhlásenie o zhode
24
24
Návod na obsluhu
Kue¾ové prevodovky GK 10.2 – GK 40.2
Register
B
Balenie
Bezpeènostné pokyny
D
Druh krytia IP 68
L
Likvidácia a recyklovanie
6
3
13
16
M
Mazivo
15
Montá na armatúru
9
Montá otoèných servopohonov 7
Montá ruèného kolesa
6
Motorový reim
4,12
O
Ochrana proti korózii
Ochranný kryt
6
11
P
Prehlásenie o zaèlenení
Preprava
Prevádzkový reim
Pripojovacie tvary
R
Ruèné koleso
24
6
4
4
6
S
Servis
Skladovanie
Skrutky pre montá otoèných
servopohonov
Smer otáèania
T
Technické údaje
U
Údrba
16
6
V
Vyhlásenie o zhode
Výstupné momenty
Z
Závereèné opracovanie
závitového puzdra
Zoznamy náhradných dielov
GK 10.2 - GK 25.2
GK 30.2 - GK 40.2
24
4
10
18
20
8
4
4
3,14
25
25
AUMA – po celom svete
Európa
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Plant Müllheim
DE-79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Plant Ostfildern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
[email protected]
Service-Center Köln
DE-50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 9000
Fax +49 2234 2037 - 9099
[email protected]
Service-Center Magdeburg
DE-39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
[email protected]
Service-Center Bayern
DE-85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
[email protected]
AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT-2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
[email protected]
www.auma.at
AUMA (Schweiz) AG
CH-8965 Berikon
Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
[email protected]
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ-250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
AUMA BENELUX B.V.
NL-2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
[email protected]
www.auma.nl
A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
Fax +20 2 23586621
[email protected]
Amerika
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL-41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
Fax +48 32 783 52 08
[email protected]
www.auma.com.pl
AUMA ACTUATORS INC.
US-PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
[email protected]
www.auma-usa.com
OOO Priwody AUMA
RU- 124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
[email protected]
www.auma.ru
ERICHS ARMATUR AB
SE-20039 Malmö
Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
[email protected]
www.erichsarmatur.se
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK-2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
Fax +45 33 26 63 21
[email protected]
www.g-s.dk
IBEROPLAN S.A.
ES-28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
Fax +34 91 7427126
[email protected]
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR-13671 Acharnai Athens
Tel +30 210 2409485
Fax +30 210 2409486
[email protected]
SIGURD SØRUM A. S.
NO-1300 Sandvika
Tel +47 67572600
Fax +47 67572610
[email protected]
AUMA Automação do Brasil Ltda.
BR-Sao Paulo
Tel +55 11 8114-6463
[email protected]
AUMA Chile Representative Office
CL-9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
Fax +56 2 281 9252
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 8X1 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
[email protected]
MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO- Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
Fax +57 1 416 5489
[email protected]
www.manferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control Automático
EC- Quito
Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
[email protected]
Corsusa International S.A.C.
PE- Miralflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
[email protected]
www.corsusa.com
OY AUMATOR AB
FI-02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
[email protected]
www.aumator.fi
INDUSTRA
PT-2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
Fax +351 2 1910 95 99
[email protected]
AUMA France S.A.R.L.
FR-95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
[email protected]
www.auma.fr
MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd.
Sti.
TR-06810 Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.megaendustri.com.tr
AUMA ACTUATORS Ltd.
GB- Clevedon North Somerset BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
[email protected]
www.auma.co.uk
CTS Control Limited Liability Company
UA-02099 Kiyiv
Tel +38 044 566-9971, -8427
Fax +38 044 566-9384
[email protected]
AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT-20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
Fax +39 0331 517606
[email protected]
www.auma.it
AUMA Argentina Representative Office
AR-Boulogne
Tel/Fax +54 232 246 2283
[email protected]
Afrika
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA-1560 Springs
Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
[email protected]
26
26
PASSCO Inc.
PR-00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
[email protected]
Suplibarca
VE- Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
[email protected]
Ázia
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN-300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
[email protected]
www.auma-china.com
AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
IN-560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4655
Fax +91 80 2839 2809
[email protected]
www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +91 80 2839 4655
Fax +81 44 366 2472
[email protected]
www.auma.co.jp
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG-569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
[email protected]
www.auma.com.sg
AUMA Actuators Middle East W.L.L.
AE- 15268 Salmabad 704
Tel +973 17877377
Fax +973 17877355
[email protected]
DW Controls Co., Ltd.
KR-153-702 Seoul
Tel +82 2 2624 3400
Fax +82 2 2624 3401
[email protected]
www.actuatorbank.com
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH-10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th/
Austrália
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU-NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
[email protected]
www.barron.com.au
Top Advance Enterprises Ltd.
TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
[email protected]
www.auma-taiwan.com.tw
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK- Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
[email protected]
2010-06-17
27
27
AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O.Box 1362
D 79373 Muellheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax+49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Kontaktný partner vo Vašej blízkosti:
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
Certificate Registration No.
12 100/104 4269
Y000.328/051/sk/1.11
Detailné informácie o výrobkoch AUMA nájdete na internete na adresse: www.auma.com
28
Download

Viacotáčkové prevodovky