Obsah
Menièe a bzuèiaky / Mìnièe a bzuèáky
R1
Reproduktory / Reproduktory
R9
Zosilòovaèe / Zesilovaèe
R 22
Reproduktory - príslušenstvo / Reproduktory - pøíslušenství
R 24
Automobilové reproduktory / Automobilové reproduktory
R 25
Elektrónky / Elektronky
R 28
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektrónky
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
R
Menièe a bzuèiaky / Mìnièe a bzuèáky
Menièe piezo bez budièa
SMAT-24-S
Sonitron SMAT
Menièe SMAT (Sonitron Multi-Application Transducer) sú vyvíjané výhradne preto,
aby vyhovovali rôznym požiadavkám, ako napr. vysoká hladina akustického tlaku,
rôzne možnosti upevnenia a pripojenia, rozmery. Uplatnenie nájdu v alarmoch,
detektoroch, èasovaèoch, automobiloch, hraèkách...Menièe neobsahujú vstavaný elektronický budiè (oscilátor), tzn., že je potrebný obvod na generovanie
vonkajších kmitov. Na nasledujúcich schémach sú doporuèené zapojenia budièa
s obvodom NE555, s multivibrátorom a s využitím logických èlenov NAND.
24 mm
Technické parametre
Frekvenèný rozsah
SMAT-24-S
400 - 5000 Hz
Napájanie
0 - 30 VACpp
Max. akustický tlak pri 10Vpp
86 dB/3kHz/30cm
Kapacita
18,6 nF
Pracovná teplota
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Typ
S SMAT-24-S
Obj. è.
1+
3+
5+
64097
2,24
2,17
2,09
PT 1240 PQ
SMAT-13-S
13 mm
Technické parametre
14 mm
Frekvenèný rozsah
SMAT-13-S
20 VDC
Typ
7,8 nF
Pracovná teplota
2 mA
17 000 pF
Pracovná teplota
82 dB/3 kHz/30cm
Kapacita
80 dB/10cm
Kapacita
0 - 30 VACpp
Max. akustický tlak pri 10Vpp
S SMAT-13-S
4,1 kHz
Maximálne napätie
Odber prúdu
800 - 5000 Hz
Napájanie
Typ
PT 1240 PQ
Rezonanèná frekvencia
Akustický tlak pri 5V
Technické parametre
Obj. è.
S PT 1240 PQ 7742
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
3+
5+
64094
1,23
1,19
1,15
-20°C až +70°C
1+
5+
25+
0,51
0,48
0,45
PT 1540 P
SMAT-17-S
17 mm
Technické parametre
17,5 mm
Technické parametre
Frekvenèný rozsah
800 - 5000 Hz
S SMAT-17-S
80 dB/10cm
Odber prúdu
1,5 mA
Kapacita
84 dB/3,5 kHz/30cm
14 000 pF
Pracovná teplota
17,5 nF
Pracovná teplota
25 VDC
Akustický tlak pri 5V
0 - 30 VACpp
Max. akustický tlak pri 10Vpp
4,0 kHz
Maximálne napätie
SMAT-17-S
Napájanie
Typ
PT 1540 P
Rezonanèná frekvencia
Kapacita
R
-20°C až +70°C
Typ
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
3+
5+
64095
1,23
1,19
1,15
S PT 1540 P
-20°C až +100°C
Obj. è.
1+
10+
50+
4658
0,18
0,17
0,16
PT 2040 PQ
SMAT-21-S
22 mm
Technické parametre
21 mm
Technické parametre
Frekvenèný rozsah
SMAT-21-S
600 - 5000 Hz
Napájanie
Typ
S SMAT-21-S
R1
90 dB/10cm
1,5 mA
Kapacita
12,4 nF
Pracovná teplota
30 VDC
Odber prúdu
90 dB/3,8 kHz/30cm
Kapacita
4,0 kHz
Maximálne napätie
Akustický tlak pri 5V
0 - 30 VACpp
Max. akustický tlak pri 10Vpp
PT 2040 PQ
Rezonanèná frekvencia
20 000 pF
Pracovná teplota
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
3+
5+
64096
1,86
1,80
1,73
Typ
Obj. è.
S PT 2040 PQ 5181
-20°C až +85°C
1+
10+
50+
0,22
0,20
0,19
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Menièe a bzuèiaky / Mìnièe a bzuèáky
PT 2060 WQ
PB 3112 Q
24 mm
35 mm
PT 2060 WQ
Rezonanèná frekvencia
6,0 kHz
Maximálne napätie
30 VDC
Akustický tlak pri 5V
90 dB/10cm
Odber prúdu
Obj. è.
S PT 2060 WQ 5088
1,1 kHz
Maximálne napätie
40 VDC
75 dB/10cm
Odber prúdu
12 000 pF
Pracovná teplota
PB 3112 Q
Rezonanèná frekvencia
Akustický tlak pri 5V
1,5 mA
Kapacita
Typ
Technické parametre
1,5 mA
Kapacita
-20°C až +70°C
48 000 pF
Pracovná teplota
1+
5+
25+
0,29
0,27
0,25
PT 2726 P 30mm
Typ
S PB 3112 Q
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
5+
25+
4925
0,42
0,39
0,37
Bzuèiaky piezo s budièom
Sonitron SMA
Bzuèiaky SMA (Sonitron Multi-Application) sú komponenty cenovo prijate¾nej
kategórie, urèené pre aplikácie s dlhodobou spo¾ahlivosśou. Táto séria vyhovuje
rôznym požiadavkám (prúdová spotreba, napájanie, akustický tlak, možnosti montáže a pripojenia...). Uplatnenie nájdu napr. v automatických dverách, alarmoch,
detektoroch, medicínskych inštrumentoch, èasovaèoch a hodinách, kopírkach,
automobiloch, periférnych zariadeniach PC... Bzuèiaky obsahujú vstavaný elektronický budiè (oscilátor), ktorý generuje ich pracovnú frekvenciu (bzuèiak staèí
pripojiś na jednosmerné napätie predpísanej ve¾kosti). Vnútorné zapojenie je na
nasledujúcom obrázku:
30 mm
Technické parametre
PT 2726 P
Rezonanèná frekvencia
2,5 kHz
Maximálne napätie
30 VDC
Akustický tlak pri 5V
90 dB/10cm
Odber prúdu
1,5 mA
Kapacita
30 000 pF
Pracovná teplota
Typ
S PT 2726 P
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
5+
25+
4924
0,39
0,37
0,34
PT 2745 WQ
SMA-13-P7,5 14mm
30 mm
Technické parametre
Rezonanèná frekvencia
4,5 kHz
Maximálne napätie
30 VDC
Akustický tlak pri 5V
Technické parametre
1,5 mA
Kapacita
Obj. è.
S PT 2745 WQ 5087
3,0 kHz
Napájanie
1,5 - 24 VDC
Akustický tlak pri 12V
75 dB/30cm
Odber prúdu
20 000 pF
Pracovná teplota
SMA-13-P7,5
Frekvencia zvuku
90 dB/10cm
Odber prúdu
Typ
vývody do DPS
PT 2745 WQ
1,8 mA
Pracovná teplota
-20°C až +90°C
1+
5+
25+
0,45
0,42
0,39
Typ
Obj. è.
S SMA-13-P7,5 64085
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Technické parametre
-20°C až +70°C
1+
3+
5+
1,35
1,31
1,26
R
SMA-13-S 14mm
PT 3110 WQ
34 mm
Technické parametre
SMD
PT 3110 WQ
Rezonanèná frekvencia
1,1 kHz
Technické parametre
Maximálne napätie
30 VDC
Frekvencia zvuku
Akustický tlak pri 5V
85 dB/10cm
Odber prúdu
2 mA
Kapacita
48 000 pF
Pracovná teplota
Typ
Obj. è.
S PT 3110 WQ 4923
SMA-13-S
3,0 kHz
Napájanie
1,5 - 24 VDC
Akustický tlak pri 12V
75 dB/30cm
Odber prúdu
-20°C až +90°C
1,8 mA
Pracovná teplota
1+
5+
25+
0,44
0,41
0,39
Typ
S SMA-13-S
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
3+
5+
64064
1,78
1,72
1,66
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R2
Menièe a bzuèiaky / Mìnièe a bzuèáky
Bzuèiaky piezo s budièom
SC 235 AF
SMA-17-S
Typ SC 235 AF patrí do štandardnej série bzuèiakov, ktorá je založená na najvyššej piezo technológii. Sú robustné a vhodné pre priemyselné aplikácie. Používajú špeciálnu tvarovanú membránu, ktorá je pripevnená a prilepená do puzdra.
Sú odolné proti otrasom, prachu a sú vodotesné (krytie IP67).
17 mm
Technické parametre
SMA-17-S
Frekvencia zvuku
3,0 kHz
Napájanie
1,5 - 24 VDC
Akustický tlak pri 12V
82 dB/30cm
Odber prúdu
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Typ
SC 235 AF
Frekvencia zvuku
-20°C až +70°C
2,5 kHz
Napájanie
2 - 35 VDC
Obj. è.
1+
3+
5+
Akustický tlak pri 12V
64067
1,66
1,60
1,55
Odber prúdu
Typ
S SC 235 AF
73 dB/1m
max. 8,6 mA
Pracovná teplota
SMA-21-S
-35°C až +70°C
Obj. è.
1+
3+
5+
64102
8,70
8,40
8,10
PK 12N40 PETQ
21 mm
Technické parametre
SMA-21-S
Frekvencia zvuku
3,3 kHz
Napájanie
1,5 - 24 VDC
Akustický tlak pri 12V
85 dB/30cm
Odber prúdu
Typ
S SMA-21-S
13,8 mm
Technické parametre
3,8 mA
Pracovná teplota
PK 12N40 PETQ
Frekvencia zvuku
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
3+
5+
64068
1,89
1,83
1,76
4,1 kHz
Napájanie
3 - 15 VDC
Akustický tlak pri 5V
83 dB/10cm
Odber prúdu
10 mA
Pracovná teplota
SMA-24-S
Typ
-20°C až +90°C
Obj. è.
S PK 12N40 PETQ 4971
1+
5+
25+
0,37
0,35
0,32
PK 20N38 PQ
24 mm
Technické parametre
SMA-24-S
Frekvencia zvuku
3,0 kHz
Napájanie
1,5 - 24 VDC
Akustický tlak pri 12V
92 dB/30cm
Odber prúdu
Typ
23,4 mm
Technické parametre
4,2 ma
Pracovná teplota
S SMA-24-S
R
Technické parametre
3,3 mA
Pracovná teplota
S SMA-17-S
36,5 mm
PK 20N38 PQ
Frekvencia zvuku
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
3+
5+
64072
2,23
2,16
2,08
3,8 kHz
Napájanie
3 - 28 VDC
Akustický tlak pri 5V
12 mA
Pracovná teplota
SMAI-24-S
Typ SMAI (Sonitron Multi-Application Intermittent) vydáva akustický nespojitý
impulz s frekvenciou 5 Hz.
85 dB/10cm
Odber prúdu
Typ
-20°C až +70°C
Obj. è.
S PK 20N38 PQ 7743
1+
5+
25+
0,50
0,47
0,43
PK 21N30 PQ
24 mm
Technické parametre
3,5 kHz
Napájanie
6,2 mA
Pracovná teplota
* nespojitý impulz 5Hz pri 15V
R3
PK 21N30 PQ
Frekvencia zvuku
92 dB/30cm
Odber prúdu
Typ
Technické parametre
5 - 24 VDC
Akustický tlak pri 12V
S SMAI-24-S
24 mm
SMAI-24-S
Frekvencia zvuku*
3,0 kHz
Napájanie
1,5 - 30 VDC
Akustický tlak pri 5V
80 dB/10cm
Odber prúdu
-20°C až +70°C
12 mA
Pracovná teplota
Obj. è.
1+
3+
5+
64075
2,75
2,66
2,57
Typ
-20°C až +70°C
Obj. è.
S PK 21N30 PQ 3351
1+
5+
25+
0,59
0,55
0,50
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Menièe a bzuèiaky / Mìnièe a bzuèáky
PK 21N30 WQ
PB 12N23P12Q
12 mm
Technické parametre
PK 21N30 WQ
Frekvencia zvuku
Technické parametre
3,0 kHz
Napájanie
1,5 - 30 VDC
Napájanie
Akustický tlak pri 5V
80 dB/10cm
Akustický tlak
Odber prúdu
12 mA
Pracovná teplota
Typ
S PK 21N30 WQ
PB 12N23P12Q
Frekvencia zvuku
2,3 kHz
9 - 15 VDC
85 dB/10cm
Odber prúdu
-20°C až +70°C
50 mA
Pracovná teplota
Obj. è.
1+
5+
25+
4926
0,69
0,65
0,59
-20°C až +70°C
Typ
Obj. è.
S PB 12N23P12Q 8038
1+
5+
25+
1,22
1,12
1,02
PEB 90 S
PK 27N35 PQ
30 mm
Technické parametre
Frekvencia zvuku
Technické parametre
3,5 kHz
Napájanie
Obj. è.
90 dB/30cm
Odber prúdu
-20°C až +70°C
S PK 27N35 PQ 5141
6 - 11 VDC
Akustický tlak
15 mA
Pracovná teplota
2,8 kHz
Napájanie
90 dB/10cm
Odber prúdu
PEB 90 S
Frekvencia zvuku
3 - 28 VDC
Akustický tlak pri 5V
Typ
34 mm
PK 27N35 PQ
1+
5+
25+
0,50
0,47
0,43
PK 35N29 WQ
40 mA
Pracovná teplota
Typ
S PEB 90 S
-20°C až +60°C
Obj. è.
1+
3+
10+
11258
1,51
1,44
1,33
Menièe elektromechanické AC striedavé
ALP-60P
42 mm
Technické parametre
PK 35N29 WQ
Frekvencia zvuku
2,9 kHz
Napájanie
3 - 28 VDC
Akustický tlak pri 5V
Odber prúdu
10 mA
Pracovná teplota
Typ
S PK 35N29 WQ
12 mm
90 dB/10cm
-20°C až +70°C
Technické parametre
ALP-60P
Frekvencia zvuku
2,048 kHz
Maximálne napätie
Obj. è.
1+
5+
25+
Akustický tlak
6541
0,80
0,75
0,68
Odber prúdu
Bzuèiaky elektromechanické DC jednosmerné
PB 12N23P05Q
32 mA
Pracovná teplota
Typ
S ALP-60P
-20°C až +60°C
Obj. è.
1+
5+
25+
11262
0,39
0,36
0,34
R
DB111FLF-PN
12 mm
12 mm
Technické parametre
PB 12N23P05Q
Frekvencia zvuku
Technické parametre
2,3 kHz
2,048 kHz
4,5 - 5,5 VDC
Maximálne napätie
Akustický tlak
85 dB/10cm
Odber prúdu
Odber prúdu
50 mA
Pracovná teplota
S PB 12N23P05Q 8037
1,5 VAC
15 mA
Akustický tlak
-20°C až +70°C
Obj. è.
DB111FLF-PN
Frekvencia zvuku
Napájanie
Typ
1,5 VAC
85 dB/10 cm
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
24 mm
80 dB/10 cm
Pracovná teplota
1+
5+
25+
0,55
0,52
0,48
Typ
-20°C až +60°C
Obj. è.
S DB111FLF-PN 45182
1+
10+
50+
0,27
0,24
0,23
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R4
Menièe a bzuèiaky / Mìnièe a bzuèáky
Menièe elektromechanické AC striedavé
SAS-2154-W-W-MB3
PB 1224PE05Q
Technické parametre
12 mm
Technické parametre
2,4 kHz
Maximálne napätie
4,5 - 5,5 VAC
Akustický tlak
85 dB/10cm
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Odber prúdu
R
Typ
S PB 1224PE05Q 8040
6 - 15 VDC
Akustický tlak pri 15 VDC
105 dB/1m
110 mA
Pracovná teplota
-20°C až +70°C
Obj. è.
Napájanie
Odber prúdu pri 12 VDC
60 mA
Pracovná teplota
3 kHz a 3,5 kHz
warbler
Frekvencia zvuku
PB 1224PE05Q
Frekvencia zvuku
SAS-2154-W-W-MB3
-40°C až +60°C
Stupeò krytia
1+
5+
25+
0,42
0,39
0,37
PB 1224PE12Q
IP67
Typ
Obj. è.
S SAS-2154-W-W-MB3 64100
1+
3+
5+
7,73
7,47
7,24
SAS-2835-12V-W-MB3
12 mm
Technické parametre
PB 1224PE12Q
Frekvencia zvuku
2,4 kHz
Maximálne napätie
9 - 15 VAC
Akustický tlak
Odber prúdu
S PB 1224PE12Q
SAS-2835-12V-W-MB3
1,8 - 3,5 kHz
sweep
Frekvencia zvuku
40 mA
Pracovná teplota
Typ
Technické parametre
85 dB/10cm
-20°C až +70°C
Napájanie
6 - 15 VDC
Obj. è.
1+
10+
50+
Akustický tlak pri 12 VDC
110 dB/1m
8041
0,21
0,19
0,18
Odber prúdu
120 mA
Pracovná teplota
Sirény
-40°C až +60°C
Stupeò krytia
Kvalitné sirény od Sonitronu sú vhodné pre nároèné prostredia s vysokými požiadavkami na spo¾ahlivosś. Nájdu uplatnenie napr. v autách, zabezpeèovacej
technike alebo v automatizácii.
Sirény môžu pracovaś v nasledovných zvukových režimoch:
Continuous (constant) - súvislý tón jednej frekvencie
Warbler (high/low) - striedanie tónov dvoch rôznych frekvencií (napr. 2,5 kHz
a 3,5 kHz), frekvencia striedania je nízka, napr. 1,2 Hz - tzn., že napr. za 10
sekúnd sa frekvencia tónu zmení 12 krát.
Sweep - rozmietaný tón - frekvencia tónu sa plynule mení v urèitom rozsahu (napr.
1,5 - 3,5 kHz). Frekvencia rozmietania je napr. 3,3 Hz - tzn., že napr. za 10
sekúnd sa celý cyklus zvyšovania frekvencie zopakuje 33 krát.
Intermittent (fast pulse) - pulzy tónov rovnakej frekvencie (napr. 3,5 kHz), frekvencia opakovania je nepr. 3 Hz - tzn. 3 pulzy za sekundu.
IP67
Typ
Obj. è.
S SAS-2835-12V-W-MB3 64099
1+
3+
5+
9,13
8,83
8,50
SAS-325A-6
Univerzálna 6-tónová siréna s akustickým tlakom až 123 dB(A). Praktické mohutné prevedenie s kovovým držiakom a krytím IP60 predurèuje túto sirénu na
použitie nielen do vnútorného, ale aj vonkajšieho prostredia.
Séria SAS-2154 a SAS-2835
Malé sirény s vysokým akustickým tlakom, nízkou hmotnosśou a nízkou spotrebou.
Akustický tlak je 105 - 110 dB(A), èo je ve¾mi jasné a užitoèné upozornenie. Je to
žiadaná siréna hlavne na aplikácie ako požiarny poplach, poplašné zariadenie pre
motorové vozidlá, v automatizaènej technike atï. Vyrobená je z kvalitného materiálu a ponúka spo¾ahnlivosś a životnosś až 2000 hodín pri trvalej záśaži. Krytie IP67.
Technické parametre
SAS-2154-S-W-MB3
Frekvencia zvuku
SAS-325A-6
6 nastavite¾ných tónov pomocou jumperov
Napájanie
12 VDC
Akustický tlak
123 dB/30 cm
Odber prúdu
1A
Stupeò krytia
IP60
Poznámka
Typ
Technické parametre
SAS-2154-S-W-MB3
Napájanie
6 - 15 VDC
Akustický tlak pri 15 VDC
105 dB/1m
Odber prúdu pri 12 VDC
-40°C až +60°C
Stupeò krytia
R5
1+
+3
5+
7,34
7,10
6,84
Upozornenie!
Hodnoty akustických tlakov
uvádzané pri jednotlivých sirénach nie sú
merané pri rovnakých vzdialenostiach.
100 mA
Pracovná teplota
S SAS-2154-S-W-MB3
Obj. è.
S SAS-325A-6 64034
2 - 3,5 kHz
sweep 3 Hz
Frekvencia zvuku
Typ
Vhodný ako evakuaèný alarm
IP67
Obj. è.
1+
3+
5+
64101
7,73
7,47
7,24
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Menièe a bzuèiaky / Mìnièe a bzuèáky
SAS-RL72
SAS-81-12V
Táto malá siréna sa používa hlavne ako alarm pre motorové vozidlá. Generuje zvuk
policajnej sirény.
Technické parametre
Frekvencia zvuku
SAS-RL72
400 Hz
fast pulse, 0,5 Hz
Napájanie
SAS-81-12V
Frekvencia zvuku
1,5 - 3,5 kHz
sweep 1 Hz
Napájanie
Akustický tlak
Odber prúdu
6 - 14 VDC
Akustický tlak
S SAS-RL72
130 mA
Stupeò krytia
Typ
Typ
115 dB/30 cm
Odber prúdu pri 12 VDC
IP67
Obj. è.
S SAS-81-12V 64036
max. 45 mA
Stupeò krytia
IP60
Obj. è.
1+
3+
5+
64039
2,74
2,65
2,56
PS 523 AQ
1+
3+
5+
5,11
4,95
4,78
SAS-87-12V
Táto stropná siréna je používaná hlavne pre ve¾mi hlasné a okamžité upozornenie.
Akustický tlak je 122 dB(A). V kombinácii s vizuálnym svetlom je obzvlášś vhodná
pre použitie v aplikáciách ako požiarne poplachy, automatizaèná technika, bezpeènosś a naliehavé výstrahy.
Technické parametre
PS 523 AQ
1,5 - 4 kHz
sweep 4,5 Hz
Frekvencia zvuku
Napájanie
12 VDC
Akustický tlak
105 dB/1m
Odber prúdu
200 mA
Pracovná teplota
Typ
S PS 523 AQ
Technické parametre
SAS-87-12V
Frekvencia zvuku
1,5 - 3,5 kHz
sweep 1 Hz
Napájanie
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
3+
10+
11259
3,32
3,09
2,81
PS 532 Q
6 - 14 VDC
Akustický tlak
122 dB/30 cm
Odber prúdu
250 mA
Stupeò krytia
IP65
Typ
Obj. è.
S SAS-87-12V 64032
1+
3+
5+
11,62
11,22
10,85
Séria SAS-RL72 a SAS-RH72
Technické parametre
Frekvencia zvuku
PS 532 Q
2,3 - 3,5 kHz
high/low 1,2 Hz
Napájanie
Tieto malé sirénky / gongy sa používajú hlavne v dopravných prostriedkoch, kde
upozoròujú na rôzne situácie ako napr. otvorenie dverí, nebezpeèenstvo alebo
iné kritické situácie.
SAS-RH72
12 VDC
Akustický tlak
105 dB/1m
Odber prúdu
200 mA
Pracovná teplota
Typ
S PS 532 Q
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Technické parametre
6 - 28 VDC
90 dB/30 cm pri 12 VDC
95 dB/30 cm pri 24 VDC
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
3+
10+
4928
5,18
4,81
4,58
R
PS 552 Q
Technické parametre
Frekvencia zvuku
SAS-RH72
2,7 kHz
fast pulse, 3 Hz
Napájanie
Technické parametre
6 - 14 VDC
Akustický tlak
100 dB/30 cm
Odber prúdu
10 mA
Stupeò krytia
IP60
Typ
S SAS-RH72
Frekvencia zvuku
Napájanie
12 VDC
Akustický tlak
105 dB/1m
Obj. è.
1+
3+
5+
Odber prúdu
64040
4,85
4,68
4,51
Pracovná teplota
Vysvetlivky jednotlivých režimov sirén
nájdete na zaèiatku èasti "Sirény".
PS 552 Q
2,3 - 3,5 kHz
high/low 1,2 Hz
Typ
S PS 552 Q
200 mA
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
3+
10+
4929
5,15
4,81
4,55
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R6
Menièe a bzuèiaky / Mìnièe a bzuèáky
Sirény
PS 386 Q
PS 583 Q
Technické parametre
PS 583 Q
Frekvencia zvuku
Napájanie
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
12 VDC
Akustický tlak
300 mA
Pracovná teplota
S PS 583 Q
Napájanie
100 dB/1m
Odber prúdu
PS 386 Q
1,5 - 3,5 kHz
6 tónov
Frekvencia zvuku
12 VDC
Akustický tlak
Typ
Technické parametre
1,5 - 3,5 kHz
sweep 3,3 Hz
115 dB/1m
Odber prúdu
-20°C až +70°C
1200 mA
Výkon
20 W
Obj. è.
1+
3+
10+
Pracovná teplota
45183
3,85
3,68
3,39
Priemer x dåžka
Typ
PS 693 Q
S PS 386 Q
-20°C až +70°C
90 x 100 mm
Obj. è.
1+
2+
5+
4930
6,67
6,31
6,07
FBPS5556
Technické parametre
PS 693 Q
1,5 - 3,8 kHz
sweep 3,3 Hz
Frekvencia zvuku
Napájanie
12 VDC
Akustický tlak
Odber prúdu
Typ
FBPS5556
Frekvencia zvuku
200 mA
Pracovná teplota
S PS 693 Q
Technické parametre
110 dB/1m
1,5 - 4 kHz sweep
Napájanie
-20°C až +70°C
Obj. è.
1+
2+
5+
8035
6,41
6,21
5,81
105 dB/1 m
Odber prúdu
max. 300 mA
Pracovná teplota
Typ
PK-27A35EP
12 VDC
Akustický tlak
S FBPS5556
-20°C až +60°C
Obj. è.
1+
3+
10+
63013
3,48
3,21
2,93
Ultrazvukové menièe
T4016 = UST 40 T
Ultrazvukový vysielaè
Technické parametre
PK-27A35EP
Frekvencia zvuku
3,5 kHz
fastpulse 3 Hz
Napájanie
3 - 28 V
Akustický tlak
90 dB/30 cm
Odber prúdu
8 mA
Pracovná teplota
Typ
Technické parametre
-20°C až +60°C
Obj. è.
S PK-27A35EP 45184
1+
5+
25+
1,29
1,21
1,10
T4016 = UST 40 T
Pracovná frekvencia
40 kHz (±1 kHz)
Vyžiarený výkon
119 dB pri 40 kHz
Kapacita
2400 pF
Šírka pásma
PS 380 Q, PS 380 AQ
2 kHz
Pracovné napätie
R
Typ
max. 20 VAC
Obj. è.
S T4016 = UST 40 T 2178
1+
3+
10+
3,49
3,32
3,08
R4016 = UST 40 R
Ultrazvukový prijímaè
Technické parametre
Frekvencia zvuku
Napájanie
Akustický tlak
Odber prúdu
Výkon
Pracovná teplota
Priemer x dåžka
Typ
R7
PS 380 Q
PS 380 AQ
1,5 - 3,5 kHz
sweep 3,3 Hz
1,5 - 3,5 kHz
sweep 3,3 Hz
12 VDC
12 VDC
110 dB/1m
115 dB/1m
600 mA
1200 mA
Technické parametre
10 W
20 W
Pracovná frekvencia
-20°C až +70°C
-20°C až +70°C
Citlivosś
-65 dB pri 40 kHz
90 x 100 mm
90 x 100 mm
Kapacita
2400 pF
Obj. è.
1+
2+
5+
S PS 380 Q
7946
6,44
6,24
5,88
S PS 380 AQ
2227
5,07
4,83
4,50
R4016 = UST 40 R
40 kHz (±1 kHz)
Šírka pásma
Typ
2,5 kHz
Obj. è.
S R4016 = UST 40 R 2177
1+
3+
10+
3,55
3,39
3,14
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Menièe a bzuèiaky / Mìnièe a bzuèáky
Mikrofónne vložky
Dynamické mikrofóny
MCE 100
CD 202
Technické parametre
Technické parametre
MCE 100
Frekvenèný rozsah
Frekvenèný rozsah
50 - 10 000 Hz
Napájanie
1,5 - 10 V
Impedancia
600 Ω
Citlivosś
-77 dB
Odber prúdu
0,5 mA
Typ pripojenia
Výstupná impedancia
2000 Ω
Dåžka kábla
Citlivosś
Typ
S MCE 100
-5,6 mV/Pa (1 kHz)
CD 202
100 - 12 500 Hz
Jack 6,3 mm
2,5 m
Hmotnosś
Obj. è.
1+
5+
25+
11261
0,35
0,24
0,22
MCE 101 s káblikom 140 mm
Typ
S CD 202
110 g
Obj. è.
1+
3+
10+
60458
1,66
1,55
1,42
DM-222
Technické parametre
Frekvenèný rozsah
Technické parametre
2000 Ω
Citlivosś
Typ
3m
Hmotnosś
0,5 mA
Výstupná impedancia
XLR / Jack 6,3 mm
Dåžka kábla
1,5 - 10 V
Odber prúdu
600 Ω
Typ pripojenia
50 - 10 000 Hz
Napájanie
S MCE 101
Impedancia
MCE 101
Frekvenèný rozsah
DM-222
50 - 12 500 Hz
Typ
-5,6 mV/Pa (1 kHz)
S DM-222
Obj. è.
1+
5+
25+
4931
0,41
0,39
0,37
190 g
Obj. è.
1+
3+
10+
46145
3,32
3,08
2,81
EH-002
EKM62
Technické parametre
EKM62
Frekvenèný rozsah
Napájanie
0,4 mA
Výstupná impedancia
2000 Ω
Citlivosś
-62 dB
S EKM62
Frekvenèný rozsah
1,5 - 10 V
Odber prúdu
Typ
Technické parametre
50 - 10 000 Hz
1+
10+
50+
8042
0,24
0,22
0,20
-54 dB
XLR / Jack 6,3 mm
Dåžka kábla
5m
Hmotnosś
Typ
285 g
Obj. è.
1+
2+
5+
62242
17,33
16,40
15,17
R
PMOF6050NS-45U
Frekvenèný rozsah
20 - 16 000 Hz
Napájanie
1 - 10 V
Odber prúdu
0,5 mA
Výstupná impedancia
2200 Ω
Citlivosś
-65 dB
Typ
600 Ω
Citlivosś
S EH-002
PMOF6050NS-45U
Technické parametre
Impedancia
Typ pripojenia
Obj. è.
EH-002
50 - 15 000 Hz
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
do DPS
Obj. è.
S PMOF6050NS-45U 4551
1+
5+
25+
0,77
0,73
0,66
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R8
Reproduktory / Reproduktory
Preh¾ad reproduktorov
Typ
Reproduktory pre domáce aplikácie
Široký sortiment hi-fi reproduktorov rozdelený na hlbokotónové,
strednotónové a vysokotónové. Na záver sú
uvedené širokopásmové reproduktory.
Obj. è.
1+
S ARN 226-05/4 8701
14,70
S ARN 226-05/8 8702
14,70
ARN 226-08/4
ARN 226-08/8
Reproduktory pre priemyselné použitie
Kvalitné prevedenie s vysokým stupòom krytia, odolné voèi vode. Ochranné
mriežky. Urèené pre 100V rozvody.
Reproduktory do auta
Hlbokotónový reproduktor s polypropylénovou membránou pre použitie reproduktorových systémoch
spotrebnej elektroniky k vyžarovaniu
pásma nízkych a stredných frekvencií.
Kvalitné prevedenie s vysokým stupòom krytia, odolné voèi vode.
Ochranné mriežky.
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Hlbokotónové reproduktory TVM
ARN 312-00/4
ve¾mi nízkou rezonanènou frekvenciou a nízkym skreslením pre nároèné aplikácie v kvalitných bytových
reproduktorových sústavách.
Technické parametre
226 mm
Konštrukèná håbka
89 mm
Menovitý šumový príkon
70 W
Krátkodobý maximálny príkon
210 W
4Ω/8Ω
Impedancia
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Technické parametre
ARN 312-00/4 / ARN 312-00/8
Typ
34 Hz
35-3000 Hz
87 dB
Obj. è.
1+
Priemer
312 mm
S ARN 226-08/4 8793
18,10
Konštrukèná håbka
128 mm
S ARN 226-08/8 8794
17,60
Menovitý šumový príkon
100 W
Krátkodobý maximálny príkon
Impedancia
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
300 W
ARN 6614
ARN 6618
4Ω/8Ω
Hlbokotónový reproduktor pre aplikácie v Hi-Fi reproduktorových sústavách.
24 Hz / 26 Hz
20-1000 Hz
90 dB
Obj. è.
1+
8703
71,80
S ARN 312-00/8 8704
72,90
S ARN 312-00/4
ARN 226-05/4
ARN 226-05/8
Hlbokotónový reproduktor pre aplikácie v Hi-Fi sústavách. Má lakovanú
membránu.
R
Technické parametre
203 mm
Konštrukèná håbka
93 mm
Menovitý šumový príkon
70 W
Krátkodobý maximálny príkon
140 W
4Ω/8Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Technické parametre
Priemer
ARN 226-05/4 / ARN 226-05/8
ARN 6614 / ARN 6618
Priemer
Impedancia
Typ
33 Hz
30-3000 Hz
87 dB
Obj. è.
1+
226 mm
S ARN 6614
8693
11,50
Konštrukèná håbka
91 mm
S ARN 6618
8694
11,60
Menovitý šumový príkon
70 W
Krátkodobý maximálny príkon
Impedancia
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
R9
ARN 226-05/4 / ARN 226-05/8
Priemer
140 W
4Ω/8Ω
33 Hz / 34 Hz
30-3000 Hz
86 dB
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Reproduktory / Reproduktory
Hlbokotónové reproduktory TVM
(pokraèovanie)
ARN 5614
ARN 5618
Hlbokotónový reproduktor pre aplikácie v Hi-Fi reproduktorových sústavách.
ARN 6684
ARN 6688
ARN 5684
Technické parametre
Priemer
203 mm
Konštrukèná håbka
93 mm
Menovitý šumový príkon
70 W
Krátkodobý maximálny príkon
140 W
4Ω/8Ω
Impedancia
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
Hlbokotónový reproduktor pre aplikácie v Hi-Fi reproduktorových sústavách. Od ARN5614 sa líši lakovanou membránou.
ARN 6684 / ARN 6688
32 Hz
40-4000 Hz
86 dB
ARN 5614 /
ARN 5618
ARN 5684
Priemer
165 mm
165 mm
Konštrukèná håbka
80 mm
80 mm
Menovitý šumový príkon
60 W
60 W
Krátkodobý maximálny príkon
120 W
120 W
Technické parametre
Obj. è.
1+
S ARN 6684
8695
12,75
S ARN 6688
8696
12,68
ARN 188-05/4
ARN 188-05/8
Impedancia
Hlbokotónový reproduktor pre aplikácie v Hi-Fi sústavách. Má lakovanú
membránu.
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
4Ω/8Ω
4Ω
42 Hz / 44 Hz
40 Hz
40-4000 Hz
40-4000 Hz
86 dB
85 dB
Obj. è.
1+
8691
10,26
S ARN 5618
8692
10,36
S ARN 5684
9106
11,42
S ARN 5614
ARN 150-05/4
ARN 150-05/8
Hlbokotónový reproduktor pre aplikácie v Hi-Fi sústavách. Má lakovanú
membránu.
Technické parametre
ARN 188-05/4 / ARN 188-05/8
Priemer
188 mm
Konštrukèná håbka
80 mm
Menovitý šumový príkon
60 W
Krátkodobý maximálny príkon
120 W
Impedancia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
R
4Ω/8Ω
Rezonanèná frekvencia
Obj. è.
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Hlbokotónový reproduktor pre aplikácie v Hi-Fi reproduktorových sústavách. Od modelu ARN 661x sa líši
lesklým náterom membrány.
42 Hz / 43 Hz
40-4000 Hz
85 dB
1+
S ARN 188-05/4 8699
13,41
Technické parametre
S ARN 188-05/8 8700
13,24
Priemer
150 mm
Konštrukèná håbka
66 mm
ARN 150-05/4 / ARN 150-05/8
Menovitý šumový príkon
60 W
Krátkodobý maximálny príkon
100 W
Impedancia
4Ω/8Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
45 Hz / 50 Hz
45-5000 Hz
Charakteristická citlivosś
Typ
Obj. è.
84 dB
1+
S ARN 150-05/4 8697
12,18
S ARN 150-05/8 8698
11,72
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 10
Reproduktory / Reproduktory
Hlbokotónové reproduktory
VISATON
W 200 S/8
20 cm (8") HiFi hlbokotónový reproduktor s papierovou membránou,
35 mm cievkou a robustným plechovým košom. Možné pripevnenie
spredu aj zozadu ozvuènice. Vhodný
do dvojpásmových sústav.
W 250/8
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
25cm (10“) hlbokotónový reproduktor. Možnosś pripevnenia spredu aj
zozadu ozvuènice. Poskytuje vysoký
výkon a skvelý pomer cena /výkon.
Technické parametre
Priemer
255 mm
Konštrukèná håbka
102 mm
Menovitý šumový príkon
90 W
Krátkodobý maximálny príkon
130 W
Impedancia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
S W 250/8
106 mm
Menovitý šumový príkon
80 W
Krátkodobý maximálny príkon
110 W
8Ω
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
90 dB
1+
46261
23,17
Typ
S W 200 S/8
40 Hz
40-6000 Hz
88 dB
Obj. è.
1+
46264
18,79
W 170 S/8
WS 25 E/8
17 cm (6.5") HiFi hlbokotónový reproduktor s papierovou membránou
a robustným plechovým košom.
Možnosś pripevnenia spredu aj zozadu ozvuènice. Vhodný do dvojpásmových sústav.
25 cm (10") hlbokotónový reproduktor s papierovou membránou a špeciálnym tvarom koša. Vyrovnaný frekvenèný priebeh, gumová vlnka.
WS 25 E/8
Technické parametre
Priemer
262 mm
Priemer
Konštrukèná håbka
106 mm
Konštrukèná håbka
W 170 S/8
187 mm
74 mm
Menovitý šumový príkon
80 W
Menovitý šumový príkon
50 W
Krátkodobý maximálny príkon
110 W
Krátkodobý maximálny príkon
80 W
Impedancia
8Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
S W 25 E/8
R 11
37 Hz
Obj. è.
Technické parametre
R
262 mm
Konštrukèná håbka
Rezonanèná frekvencia
37-6000 Hz
WS 200 S/8
Priemer
Impedancia
8Ω
Rezonanèná frekvencia
Typ
Technické parametre
W 250/8
Impedancia
40 Hz
8Ω
Rezonanèná frekvencia
40-6000 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
88 dB
Charakteristická citlivosś
Obj. è.
1+
46264
18,79
Typ
S W 170 S/8
36 Hz
36-8000 Hz
86 dB
Obj. è.
1+
46282
19,35
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Reproduktory / Reproduktory
Hlbokotónové reproduktory iné
W 170/8
17 cm (6.5") HiFi hlbokotónový reproduktor s papierovou membránou
a robustným plechovým košom.
Možnosś pripevnenia spredu aj zozadu ozvuènice. Vhodný do dvojpásmových sústav, ako aj na zadné
reproduktory do automobilov.
ZYD385B-8-72
15’’ Kenford reproduktor pre PA systémy s papierovou membránou.
ZYD385B-8-72
Priemer
350 mm
Konštrukèná håbka
160 mm
Menovitý šumový príkon
300 W
Krátkodobý maximálny príkon
600 W
Impedancia
8Ω
Rezonanèná frekvencia
Technické parametre
W 170/8
Priemer
165 mm
Konštrukèná håbka
61 mm
Menovitý šumový príkon
40 W
Krátkodobý maximálny príkon
70 W
Impedancia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
S W 170/8
Menovitý frekvenèný rozsah
39-3500 Hz
Charakteristická citlivosś
Typ
O ZYD385B-8-72
97 dB
Obj. è.
1+
2+
5+
57843
30,64
28,91
25,26
DY H 1530
8Ω
Rezonanèná frekvencia
39 Hz
15’’ hlbokotónový reproduktor.
68 Hz
68-6000 Hz
87 dB
Obj. è.
1+
46288
9,99
Technické parametre
W 130 S/8
13 cm (5") HiFi hlbokotónový reproduktor s papierovou membránou,
25cm cievkou a robustným košom.
Možnosś pripevnenia spredu aj zozadu ozvuènice. Vhodný do satelitných
systémov a ve¾kých trojpásmových
sústav.
DY H 1530
Priemer
120 mm
Konštrukèná håbka
358 mm
Menovitý šumový príkon
250 W
Krátkodobý maximálny príkon
W
Impedancia
4Ω
Rezonanèná frekvencia
25 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
25-2500 Hz
Charakteristická citlivosś
Typ
S DY H 1530
88,6 dB
Obj. è.
1+
2+
5+
59964
27,62
26,09
24,03
ZYD300B-8-67
12’’ Kenford reproduktor pre PA systémy s papierovou membránou.
Technické parametre
W 130 S/8
Priemer
146 mm
Konštrukèná håbka
54 mm
Menovitý šumový príkon
50 W
Krátkodobý maximálny príkon
80 W
Impedancia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
S W 130 S/8
Technické parametre
8Ω
Rezonanèná frekvencia
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Technické parametre
49 Hz
49-12000 Hz
ZYD300B-8-67
Priemer
280 mm
Konštrukèná håbka
130 mm
Menovitý šumový príkon
250 W
Krátkodobý maximálny príkon
500 W
Impedancia
87 dB
8Ω
Rezonanèná frekvencia
Obj. è.
1+
Menovitý frekvenèný rozsah
46299
14,90
Charakteristická citlivosś
Typ
O ZYD300B-8-6
R
54 Hz
47-4000 Hz
95 dB
Obj. è.
1+
2+
5+
56540
26,22
24,76
22,84
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 12
Reproduktory / Reproduktory
Strednotónové reproduktory
Vysokotónové reproduktory TVM
ARP 150-00/4
ARP 150-00/8
ARV 104-03/4
ARV 104-03/8
Strednotónový reproduktor pre
nároèné aplikácie v kvalitných reproduktorových sústavách. Kryt
s vnútorným objemom 0,8 dm3 bráni interakcii medzi hlbokotónovým
a stredotónovým reproduktorom
v sústave. Je vyplnený tlmiacim materiálom.
Vysokotónový reproduktor
s hemisférickou membránou
a kmitacou cievkou na kaptonovom formeri
pre nároèné aplikácie v kvalitných sústavách. Neobsahuje magnetické tienenie.
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Technické parametre
Technické parametre
ARP 150-00/4 / ARP 150-00/8
104 mm
Konštrukèná håbka
32 mm
Priemer
150 mm
Menovitý šumový príkon
Konštrukèná håbka
138 mm
Krátkodobý maximálny príkon
Menovitý šumový príkon
50 W
Impedancia
Krátkodobý maximálny príkon
150 W
Menovitý frekvenèný rozsah
Impedancia
4Ω/8Ω
Rezonanèná frekvencia
227 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
Typ
91 dB
Obj. è.
1+
8705
14,80
S ARP 150-00/8 8706
14,80
S ARP 150-00/4
Obj. è.
1+
13,51
S ARV 104-03/8
4414
13,54
ARV 089-00/4
ARV 089-00/8
Priamovyžarujúci vysokotónový reproduktor s dobrými
smerovými vlastnosśami. Je vhodný do dvojpásmových a viacpásmových reproduktorových sústav.
Technické parametre
ARV 089-00/4 / ARV 089-00/8
Priemer
89 mm
Konštrukèná håbka
41 mm
Menovitý šumový príkon
10 W
Krátkodobý maximálny príkon
Impedancia
Charakteristická citlivosś
Typ
R
4Ω/8Ω
Menovitý frekvenèný rozsah
1500-16000 Hz
91 dB
Obj. è.
1+
8707
5,676
S ARV 089-00/8 8708
5,809
S ARV 089-00/4
ARV 078-00/4
ARV 078-00/8
Technické parametre
MR 130/8
M 10/8
Priemer
136 mm
102 mm
Konštrukèná håbka
42 mm
39 mm
Menovitý šumový príkon
80 W
80 W
Krátkodobý maximálny príkon
100 W
100 W
Impedancia
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
R 13
91 dB
4413
130 mm (5") strednotónový reproduktor s uzavretým košom. Vhodný
do trojpásmových sústav v rozsahu
1000 - 5000 Hz.
100 mm (4") strednotónový reproduktor s uzavretým košom. Vhodný
do trojpásmových reprosústav v rozsahu 1000 - 5000 Hz.
2500-18000 Hz
S ARV 104-03/4
MR 130/8
M 10/8
45 W
200 W
4Ω/8Ω
Charakteristická citlivosś
500-5000 Hz
ARV 104-03/4 / ARP 104-03/8
Priemer
8Ω
8Ω
500 Hz
700 Hz
400-13000 Hz
450-13000 Hz
89 dB
90 dB
Obj. è.
1+
S MR 130/8
46368
12,31
S M 10/8
46370
7,14
Vysokotónový elektrodynamický reproduktor s textilnou membránou. Je zvlášś vhodný pre použitie v aplikáciách vyžadujúcich minimálne
rozpty lové pole do viacpásmových reprosústav menších rozmerov.
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Reproduktory / Reproduktory
Technické parametre
ARV 078-00/4 / ARV 078-00/8
Priemer
78 mm
Konštrukèná håbka
14,5 mm
Menovitý šumový príkon
20 W
Krátkodobý maximálny príkon
30 W
Impedancia
4Ω/8Ω
Menovitý frekvenèný rozsah
2500-18000 Hz
Typ
88 dB
Obj. è.
1+
S ARV 078-00/4
48395
8,398
S ARV 078-00/8
48396
8,365
Vysokotónové reproduktory
VISATON
Technické parametre
TW 6 NG/8
Priemer
60 mm
Konštrukèná håbka
27 mm
Menovitý šumový príkon
60 W
Krátkodobý maximálny príkon
100 W
Impedancia
DT 94/4
DT 94/8
8Ω
Rezonanèná frekvencia
20 mm (0.8") HiFi kalotový vysokotónový reproduktor chladený ferrofluidikom vo vzduchovej
medzere zvyšujúci zaśažite¾nosś cievky. Pre použitie od 3000 Hz. Je frekvenène vybalancovaný
a poskytuje kvalitnú priestorovú distribúciu.
1500 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
1000-30000 Hz
Charakteristická citlivosś
Typ
S TW 6 NG/8
91 dB
Obj. è.
1+
46397
6,240
G 20 SC/8
Magneticky tienený 20mm High-end kalotový
reproduktor pre frekvencie nad 3000 Hz. Optimalizovaný tvar membrány zaruèuje vyváženú
frekvenènú odozvu bez rezonancií s vynikajúcim všesmerovým zvukovým výstupom. Výkonný
magnetický systém a kvapalinou chladená cievka
zaruèujú vysokú úèinnosś a trvalú zaśažite¾nosś
reproduktora v oblasti maximálneho výkonu.
Technické parametre
DT 94/4 / DT 94/8
Priemer
94 mm
Konštrukèná håbka
19 mm
Menovitý šumový príkon
70 W
Krátkodobý maximálny príkon
100 W
Impedancia
4Ω/8Ω
Rezonanèná frekvencia
1900 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
Technické parametre
1200-22000 Hz
90 dB
Obj. è.
1+
O DT 94/4
46392
14,00
S DT 94/8
46393
13,14
G 20 SC/8
Priemer
94 mm
Konštrukèná håbka
27 mm
Menovitý šumový príkon
120 W
Krátkodobý maximálny príkon
180 W
Impedancia
8Ω
Rezonanèná frekvencia
DTW 72/8
14 mm (0.6") polykarbonátový vysokotónový reproduktor s dobrými smerovými vlastnosśami,
ferrofluidik vo vzduchovej medzere zvyšujúci tepelnú zaśažite¾nosś cievky. Použitie od 4000 Hz.
1800 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
1200-30000 Hz
Charakteristická citlivosś
Typ
S G 20 SC/8
88 dB
Obj. è.
1+
46391
25,99
G 25 FFL/8
25mm kalotový vysokotónový reproduktor s použitím pre frekvenciu nad 2000 Hz. Má vynikajúci
lineárny priebeh frekvenènej charakteristiky. Výkonný magnetický systém a kvapalinou chladená
cievka zaruèujú vysokú úèinnosś a trvalú zaśažite¾nosś reproduktora v oblasti maximálneho
výkonu.
Technické parametre
DTW 72/8
Priemer
17,5 mm
Menovitý šumový príkon
70 W
Krátkodobý maximálny príkon
110 W
Impedancia
8Ω
Rezonanèná frekvencia
3000 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
Technické parametre
2200-23000 Hz
Charakteristická citlivosś
S DTW 72/8
R
72 mm
Konštrukèná håbka
Typ
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Charakteristická citlivosś
G 25 FFL/8
Priemer
91 dB
104 mm
Konštrukèná håbka
24 mm
Obj. è.
1+
Menovitý šumový príkon
120 W
46394
7,402
Krátkodobý maximálny príkon
180 W
Impedancia
TW 6 NG/8
Kónusový vysokotónový reproduktor s použitím
od 5000 Hz. Možnosś použitia v dvojpásmových
sústavách od 3000 Hz, ale je tu nutné poèítaś
s menšou zaśažite¾nosśou. Má uzavretú konštrukciu, preto nie je potrebné ïalšie mechanické
oddelenie od hlbokotónových reproduktorov v
ozvuènici.
8Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
1500 Hz
1000-30000 Hz
Charakteristická citlivosś
Typ
S G 25 FFL/8
90 dB
Obj. è.
1+
46383
34,28
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 14
Reproduktory / Reproduktory
Vysokotónové reproduktory iné
PT25B-1
PT1-1010
piezo
Technické parametre
PT1-1010
Rozmer
Rozmery
85 x 85 mm
Konštrukèná håbka
72 mm
Výkon
150 W
Konštrukèná håbka
75 mm
Frekvenèný rozsah
4-40 KHz
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Citlivosś
Typ
S PT1-1010
99x99x80 mm
Impedancia
105 dB
4Ω
3-22 KHz
Frekvenèný rozsah
Obj. è.
1+
5+
25+
47893
0,744
0,671
0,597
Citlivosś
Typ
S PT25B-1
PT1-1012
96 dB
Obj. è.
1+
2+
5+
47277
7,170
6,838
6,340
MYLAR QUADRO/8
piezo
Technické parametre
PT1-1012
Rozmery
145 x 70 mm
Konštrukèná håbka
54 mm
Frekvenèný rozsah
3,5-40 KHz
Citlivosś
Typ
S PT1-1012
kalotový
Technické parametre
96 dB
Obj. è.
1+
5+
25+
52454
0,568
0,511
0,458
Mylar Quadro/8
Rozmer
61x61 mm
Konštrukèná håbka
22 mm
Výkon
80 W
8 
Impedancia
PT1-1016
3-20 KHz
Frekvenèný rozsah
Citlivosś
88 dB
Typ
Obj. è.
S Mylar Quadro/8 47557
1+
5+
25+
1,072
0,963
0,856
MYLAR RONDO/8
piezo
Technické parametre
PT1-1016
Rozmery
186 x 80 mm
Konštrukèná håbka
105 mm
Frekvenèný rozsah
1-20 KHz
Citlivosś
Typ
R
PT25B-1
Technické parametre
S PT1-1016
110 dB
Obj. è.
1+
5+
25+
52453
1,095
0,986
0,873
kalotový
Technické parametre
COP-35A
Mylar Rondo/8
Rozmer
71 mm
Konštrukèná håbka
22 mm
Výkon
80 W
8
Impedancia
3-20 KHz
Frekvenèný rozsah
Citlivosś
Technické parametre
Rozmer
30 W
Impedancia
5,5 Ω
5+
25+
1,085
0,963
0,8-18 KHz
Frekvenèný rozsah
Citlivosś
R 15
1+
1,208
50 mm
Výkon
S COP-35A
Obj. è.
S Mylar Rondo/8 47558
D100x70 mm
Konštrukèná håbka
Typ
Typ
COP-35A
88 dB
103 dB
Obj. è.
1+
2+
5+
52262
13,01
12,34
11,45
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Reproduktory / Reproduktory
Širokopásmové reproduktory TVM
ARO 464
ARZ 6604
ARZ 6608
Priamovyžarujúci reproduktor
s vysokotónovým kuže¾om pre aplikácie vo výrobkoch spotrebnej elektroniky.
Technické parametre
ARZ 6604 / ARZ 6608
Priemer
200 mm
Konštrukèná håbka
85 mm
Menovitý šumový príkon
30 W
Krátkodobý maximálny príkon
90 W
Impedancia
Technické parametre
4Ω/8Ω
Rezonanèná frekvencia
75 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
60-20000 Hz
Charakteristická citlivosś
Typ
Priamovyžarujúci elektrodynamický
reproduktor s vysokou citlivosśou
a ve¾kým frekvenèným rozsahom. Je
vhodný pre aplikácie vo výrobkoch
spotrebnej elektroniky.
91 dB
ARO 464
ARO 568K
Priemer
130 mm
165 mm
Konštrukèná håbka
52 mm
66 mm
Menovitý šumový príkon
10 W
15 W
Krátkodobý maximálny príkon
30 W
30 W
Obj. è.
1+
Impedancia
S ARZ 6604
8722
8,763
Rezonanèná frekvencia
S ARZ 6608
8723
9,095
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
ARE 5624
Priamovyžarujúci reproduktor
s vysokou citlivosśou a širokým
frekvenèným rozsahom pre aplikácie vo výrobkoch spotrebnej elektroniky.
Typ
S ARO 464
4Ω
8Ω
139 Hz
110 000 Hz
100-17000 Hz
80-12000 Hz
90 dB
92 dB
Obj. è.
1+
8718
6,074
ARO 3614
ARO 3618
Priamovyžarujúci elektrodynamický reproduktor s vysokou citlivosśou a ve¾kým frekvenèným
rozsahom. Je vhodný pre aplikácie v malých
pracovných objemoch, napr. sústavy malých
rozmerov, reproduktorové skrinky a pod.
Technické parametre
ARE 5624
Priemer
200x125 mm
Konštrukèná håbka
67 mm
Menovitý šumový príkon
6W
Krátkodobý maximálny príkon
20 W
Impedancia
100 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
80-14000 Hz
Charakteristická citlivosś
S ARE 5624
Technické parametre
4Ω
Rezonanèná frekvencia
Typ
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
ARO 568K
88 dB
ARO 3614 / ARO 3618
Priemer
100 mm
Konštrukèná håbka
48,6 mm
Menovitý šumový príkon
4W
Krátkodobý maximálny príkon
10 W
4Ω/8Ω
Impedancia
Obj. è.
1+
Rezonanèná frekvencia
8715
6,506
Menovitý frekvenèný rozsah
180 Hz
150-15000 Hz
Charakteristická citlivosś
ARO 464
Priamovyžarujúci elektrodynamický meniè s vysokou citlivosśou
a ve¾kým frekvenèným rozsahom. Je vhodný pre
aplikácie vo výrobkoch spotrebnej elektroniky.
Typ
R
87 dB
Obj. è.
1+
S ARO 3614
8716
6,108
S ARO 3618
8717
6,074
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 16
Reproduktory / Reproduktory
Širokopásmové reproduktory
VISATON
FRS 8/4
8 cm (3.3") širokopásmový reproduktor s vyrovnaným frekvenèným priebehom a vysokou
úèinnosśou. Vvhodný na vstavanie ako pásmový
reproduktor ale aj pre reproduktor pre 100V
zapojenia.
FR 10 HM/4
FR 10 HM/8
10 cm (4") širokopásmový reproduktor
s vysokou úèinnosśou a vyrovnaným frekvenèným priebehom. Doporuèené použitie
v elektrotechnických prístrojoch. ¼ahká inštalácia do automobilov.
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Industry
Technické parametre
Priemer
100 mm
Konštrukèná håbka
46 mm
Menovitý šumový príkon
20 W
Krátkodobý maximálny príkon
30 W
Impedancia
Typ
86 dB
Obj. è.
40 mm
Menovitý šumový príkon
30 W
Krátkodobý maximálny príkon
50 W
4Ω
1+
3,419
S FR 10 HM/8 46333
3,685
130 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
130-20000 Hz
Charakteristická citlivosś
82 dB (1W/1m)
Typ
S FR 10 HM/4 46332
O FRS 8/4
Obj. è.
1+
46339
7,900
K 50/8
5cm (2“) miniatúrny reproduktor s plastovou
membránou a kovovým košom. Vhodný ako
signálový výstup do rozlièných zariadení
a všade tam, kde rozmery zohrávajú dôležitú
úlohu.
FR 8/4
FR 8/8
8 cm (3.3") širokopásmový reproduktor s vyrovnaným frekvenèným priebehom a vysokou úèinnosśou. Vvhodný na vstavanie ako
pásmový reproduktor ale aj pre reproduktor
pre 100V zapojenia.
Industry
Industry
Technické parametre
FR 8/4 / FR 8/8
Technické parametre
K 50/8
Priemer
50 mm
17 mm
Priemer
86 mm
Konštrukèná håbka
Konštrukèná håbka
37 mm
Menovitý šumový príkon
2W
10 W
Krátkodobý maximálny príkon
3W
15 W
Impedancia
Krátkodobý maximálny príkon
Impedancia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
8Ω
Rezonanèná frekvencia
4Ω/8Ω
Rezonanèná frekvencia
R 17
95-22000 Hz
Charakteristická citlivosś
200 mm
Konštrukèná håbka
Rezonanèná frekvencia
120 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
FRS 8/4
Priemer
Impedancia
4Ω/8Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý šumový príkon
R
FR 10 HM/4 / FR 10 HM/8
Technické parametre
Menovitý frekvenèný rozsah
150 Hz
Charakteristická citlivosś
130-20000 Hz
86 dB
Typ
Obj. è.
1+
S FR 8/4
46341
4,979
S FR 8/8
46342
4,780
350 Hz
250-10000 Hz
83 dB
Typ
Obj. è.
1+
S K 50/8
46354
1,228
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Reproduktory / Reproduktory
Miniatúrne reproduktory
SC 5.9/8
Magneticky tienený oválny širokopásmový
reproduktor so silným budièom, dobrou
úèinnosśou a vyrovnaným frekvenèným priebehom. Malé rozmery ho predurèujú pre
použitie v malých multimediálnych systémoch, domácich kinách alebo ako náhrada
v televízoroch.
K 20.40 8OHM
Obåžnikový miniatúrny širokopásmový reproduktor s vysokou úèinnosśou. Vïaka jeho kompaktným rozmerom je vhodný na
výstup signálu v prístrojoch s obmedzeným
priestorom.
Industry
K 20.40 8OHM
Rozmery
Technické parametre
Rozmery
SC 5.9/8
90,5x50,5 mm
Konštrukèná håbka
41 mm
Menovitý šumový príkon
10 W
Krátkodobý maximálny príkon
15 W
Impedancia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
S SC 5.9/8
8 mm
Menovitý šumový príkon
1W
Krátkodobý maximálny príkon
2W
Impedancia
8Ω
Rezonanèná frekvencia
600 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
8Ω
Rezonanèná frekvencia
40 x 20 mm
Konštrukèná håbka
300-20000 Hz
Charakteristická citlivosś
170 Hz
Typ
130-20000 Hz
76 dB
Obj. è.
1+
S K 20.40 8 OHM 61401
83 dB
Obj. è.
1+
46360
4,149
2,622
Typ
Priemer x
håbka
Max.
záśaž
Frekvenèný
rozsah
Impedancia
LS 45 = BL-45
45 x 18 mm
0,2 W
450-4500 Hz
8Ω
LS 50 F=BL-50
50 x 18 mm
0,2 W
450-4500 Hz
8Ω
LS 57 = BL-57
57 x 19 mm
0,2 W
420-5000 Hz
8Ω
LS 66 = BL-66
66 x 21 mm
0,3 W
360-4000 Hz
8Ω
LS 77 = BL-77
77 x 23 mm
0,5 W
260-6000 Hz
8Ω
LS 92 = BL-92
92 x 25 mm
1,0 W
220-8000 Hz
8Ω
Typ
Obj. è.
1+
10+
25+
55187
1,150
0,972
0,879
S LS 50 F = BL-50
16714
1,843
1,761
1,631
S LS 57 = BL-57
16715
0,863
0,730
0,660
S LS 66 = BL-66
16716
0,981
0,829
0,750
S LS 77 = BL-77
16718
1,455
1,229
1,112
S LS 92 = BL-92
16719
1,621
1,369
1,239
S LS 45 = BL-45
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Technické parametre
R
Industry
Produkty oznaèené týmto logom sú vhodné pre použitie v priemysle, napr.
v hromadných dopravných prostriedkoch, výrobných halách.... Tieto typy majú
odolnejšiu konštrukciu a sú odolnejšie voèi vlhkosti.
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 18
Reproduktory / Reproduktory
Širokopásmové reproduktory
VISATON pre priemyselné použitie
FR16 WP/4
16 cm (6,5") širokopásmový reproduktor. Membrána, mriežka a kôš sú
vyrobené zo špeciálnych umelých
hmôt. Absolútne vodeodolný, taktiež
odolný úèinkom korózie morskej vody vïaka zapuzdrenému magnetu,
plastom potiahnutej cievke a silikónovej izolácii prívodov. Kuže¾ pre
lepší prenos výškových tónov.
Farba biela, èierna.
Industry
Technické parametre
FR 10 WP/4
Priemer
132 mm
Konštrukèná håbka
41 mm
Menovitý šumový príkon
20 W
Krátkodobý maximálny príkon
30 W
Impedancia
4Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
120 Hz
80-16000 Hz
85 dB
Obj. è.
1+
S FR 10 WP/4 WH
46323
9,693
O FR 10 WP/4 BK
61439
9,626
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
FRS 10 WP/4 WH
FRS 10 WP/4 BK
Technické parametre
180 mm
Konštrukèná håbka
50 mm
Menovitý šumový príkon
60 W
Krátkodobý maximálny príkon
80 W
4Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
85 Hz
Industry
60-15000 Hz
86 dB
Obj. è.
1+
S FR 16 WP/4 WH
46289
13,10
O FR 16 WP/4 BK
61441
11,80
FR 13 WP/4
13 cm (5") širokopásmový reproduktor. Membrána, mriežka a kôš sú
vyrobené zo špeciálnych umelých
hmôt. Absolútne vodeodolný, taktiež
odolný úèinkom korózie morskej vody vïaka zapuzdrenému magnetu,
plastom potiahnutej cievke a silikónovej izolácii prívodov. Kuže¾ pre
lepší prenos výškových tónov. Farba
biela, èierna.
Industry
Technické parametre
Priemer
115 mm
Konštrukèná håbka
45 mm
Menovitý šumový príkon
25 W
Krátkodobý maximálny príkon
50 W
Impedancia
40 W
60 W
4Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
190-19000 Hz
90 dB
Obj. è.
1+
O FRS 10 WP/4WH
46318
22,40
O FRS 10 WP/4BK
46320
18,80
4Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
100 Hz
70-16000 Hz
85 dB
Obj. è.
1+
S FR 13 WP/4 WH
46307
9,659
O FR 13 WP/4 BK
61440
9,692
FR 10 WP/4
10 cm (4") širokopásmový reproduktor absolútne odolný voèi korózii
a vodeodolný poskytuje èistý zvuk
aj pri vyšších frekvenciách.Vhodný
pre použitie všade tam, kde je zvýšená vlhkosś vzduchu. Farba: biela,
èierna.
100 V rozvod
Technické parametre
Priemer
Menovitý šumový príkon
Menovitý frekvenèný rozsah
Typ
S PL13BS/100V
PL13BS/100V
150 mm
Konštrukèná håbka
Charakteristická citlivosś
Industry
190 Hz
PL13BS/100V
41 mm
Krátkodobý maximálny príkon
FRS 10 WP/4 WH / FRS 10 WP/4 BK
Priemer
FR 13 WP/4
Menovitý šumový príkon
Typ
Technické parametre
Na objednávku zabezpeèíme reproduktory
a príslušenstvo pre 100V rozvody.
150 mm
Konštrukèná håbka
Impedancia
R
FR 16 WP/4
Priemer
Impedancia
10 cm (4") širokopásmový reproduktor absolútne odolný voèi korózii a vodeodolný
poskytuje èistý zvuk aj pri vyšších frekvenciách.Vhodný pre použitie všade tam, kde
je zvýšená vlhkosś vzduchu. Farba - biela,
èierna.
197 mm
15 W / 7,25 W / 3,75 W
160-15000 Hz
96 dB
Obj. è.
1+
61371
53,60
Industry
Produkty oznaèené týmto logom sú vhodné pre použitie v priemysle, napr.
v hromadných dopravných prostriedkoch, výrobných halách.... Tieto typy majú
odolnejšiu konštrukciu a sú odolnejšie voèi vlhkosti.
R 19
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Reproduktory / Reproduktory
Piezokeramické reproduktory
SONITRON
SPS 2200 - 03
je výsledkom 10-roèného intenzívneho výskumu a vývoja. Tento
malý reproduktor je ideálny hlavne
pre použitie v aplikáciách (GPS,
MP3, fotoaparáty, mobilné telefóny,
atï.). Hrúbka je len 1mm a rozmery
20x22mm.
SCS-17-P10
SCS-17-S
Technické parametre
SPS 2200-03
Menovitý frekvenèný rozsah
700-20 000 Hz
Charakteristická citlivosś
85 dB @ 10cm, 24Vpp
Kapacita
Technické parametre
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
5 - 30 Vpp
Kapacita
20 nF
Impedancia @ 1 KHz ±20%
Typ
0,4 g
Materiál
PBT
Obj. è.
S SPS-2220-03 64043
18,6 x 9,7 mm
1+
3+
5+
S SCS-17-P10 64049
1,228
1,188
1,145
S SCS-17-S
1,597
1,544
1,490
64050
piezokeramický reproduktor pre široký okruh aplikácií, hlavne na reprodukciu reèi a hudby (frekvenèný
rozsah do 8kHz). Vïaka praktickému
dizajnu môže byś použitý aj v nároènejších podmienkach (je odolný voèi
prachu, chveniu a vlhkosti).
V ponuke sú prevedenia s vývodmi
aj SMD.
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
SCS-24-P10 / SCS-24-S
1000-8000 Hz
5 - 30 Vpp
Kapacita
Typ
25,1 x 9,7 mm
1+
3+
5+
S SCS-24-P10 64051
1,368
1,321
1,275
S SCS-24-S
1,766
1,706
1,650
64052
piezokeramický reproduktor pre široký okruh aplikácií, hlavne na reprodukciu reèi a hudby (frekvenèný
rozsah do 8kHz). Vïaka praktickému
dizajnu môže byś použitý aj v nároènejších podmienkach (je odolný voèi
prachu, chveniu a vlhkosti).
V ponuke sú prevedenia s vývodmi
aj SMD.
SCS-32-P10 / SCS-32-S
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
500-8000 Hz
650 Hz - 85 dB, 2700 Hz - 100 dB
3700 Hz - 88 dB, 7500 Hz - 80dB
Pracovné napätie
5 - 30 Vpp
Kapacita
5 - 60 Vpp
2,4 g / 2,8 g / 7,3 g
PBT
1+
3+
5+
S SPS-3530-03-C1 64044
Obj. è.
5,510
5,344
5,145
S SPS-4640-03-C1 64046
5,577
5,377
5,211
S SPS-8770-03-C1 64047
9,958
9,626
9,294
SPS-8770-UW
SPS-8770-UW10
je špeciálna verzia piezokeramického
reproduktora, ktorý je možné použiś aj vo
vode, max. do håbky 2m (IP68). Tento reproduktor sa opiera o úplne nový princíp
piezokeramiky, skladá sa z vrstiev kovu a
polyméru.
Rozmery: 90 x 87 x 10 mm
Typ
25,1 x 9,7 mm
Obj. è.
1+
3+
5+
S SCS-32-P10 64053
1,660
1,603
1,547
S SCS-32-S
2,151
2,078
2,005
64054
R
SPS-8770-UW / SPS-8770-UW10
600-20 000 Hz
Charakteristická citlivosś
90 dB @ 1m
Kapacita
600 nF
Pracovné napätie
5 - 60 Vpp
Impedancia @ 1 KHz ±20%
220 Ω
60 g
UW - 0,45 m / UW10 - 10 m
Obj. è.
1+
3+
5+
64048
27,750
26,821
25,891
SPS-8770-UW10 66202
38,073
36,812
35,551
S SPS-8770-UW
5,9 g
Rozmery
Menovitý frekvenèný rozsah
Typ
10 mm / SMD
Hmotnosś
Technické parametre
Dåžka kábla
2400 Ω
Vzdialenosś vývodov
603 Ω / 680 Ω / 266 Ω
Hmotnosś
66 nF
Impedancia @ 1 KHz ±20%
85 dB / 83 dB / 84 dB @ 1m, 60Vpp
220 nF / 225 nF / 580 nF
SCS-32-P10
SCS-32-S
Technické parametre
700-20 000 Hz / 400-20 000 Hz
200-20 000 Hz
Pracovné napätie
Typ
4g
Obj. è.
SPS-3530-03-C1 / SPS-4640-03-C1 /
SPS-8770-03-C1
Materiál
10 mm / SMD
Hmotnosś
Kapacita
Hmotnosś
4300 Ω
Vzdialenosś vývodov
Menovitý frekvenèný rozsah
Impedancia @ 1 KHz ±20%
37 nF
Impedancia @ 1 KHz ±20%
Technické parametre
Charakteristická citlivosś
800 Hz - 68 dB, 1600 Hz - 95 dB
4000 Hz - 87 dB
Pracovné napätie
Rozmery
5+
5,112
SPS-3530-03-C1 a SPS-4640-03C1 sú ideálne pre použitie v prenosných elektronických zariadeniach
(PDA, GPS, MP3, atï.), notebookoch a spotrebnej elektronike.
Rozmery:
39 x 43,5 mm / 43,6 x 50 mm
SPS-8770-03-C1 je najväèšia verzia piezokeramických reproduktorov, s hrúbkou len 2mm. Tento typ
má široký kmitoètový rozsah, nízku
hmotnosś a jednoduché montážne
požiadavky.
Rozmery: 70 x 87 mm
SCS-24-P10
SCS-24-S
Technické parametre
3+
5,311
SPS-3530-03-C1
SPS-4640-03-C1
SPS-8770-03-C1
1,7 g
Obj. è.
1+
5,477
10 mm / SMD
Hmotnosś
Rozmery
2160 Ω
Hmotnosś
Typ
7957 Ω
Vzdialenosś vývodov
1 - 24 Vpp
Impedancia @ 1 KHz ±20%
1500-8000 Hz
2200 Hz - 92 dB , 5000 Hz - 91 dB
Pracovné napätie
70 nF
Pracovné napätie
SCS-17-P10 / SCS-17-S
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
piezokeramický reproduktor pre široký okruh aplikácií, hlavne na reprodukciu reèi a hudby (frekvenèný
rozsah do 8kHz). Vïaka praktickému
dizajnu môže byś použitý aj v nároènejších podmienkach (je odolný voèi
prachu, chveniu a vlhkosti).
V ponuke sú prevedenia s vývodmi
aj SMD.
Odporúèame Vám do pozornosti zosilòovaèe
SONITRON na strane R14 a R15.
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 20
Reproduktory / Reproduktory
Užitoèné pomôcky pri stavbe
reproduktorových sústav
Reproduktory - hotové
SB-2000 Trapez-System
Táto drevená reproduktorová sústava
potiahnutá èiernym filcom je urèená
na ozvuèenie menších priestorov do
25m3.
Damping Material
Tlmiaci materiál z pravej ovèej vlny
s dobrými tlmiacimi vlastnosśami, pre
ve¾mi kvalitné boxy. Balík 125g vystaèí pre objem boxu až 20 litrov.
Technické parametre
Typ
Obj. è.
S DAMPING MATERIAL 46497
1+
Výkon
5,842
Impedancia
ALTO II PÁR
40 W
4Ω
Frekvenèný rozsah
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Heimkino-Bauvorschläge
Návody na stavbu domáceho kina.
14 rôznych otestovaných kombinácií
reproboxov domáceho kina, vrátane efektových reproboxov. Zahròuje
kompletné montážne predpisy a výkresy vrátane použitých súèiastok.
V nemèine.
Charakteristická citlivosś
92 dB
190 x 265 x 185 mm
Rozmery:
Hmotnosś
cca. 5kg/pár
Typ
Obj. è.
S SB-2000 Trapez-System 56673
1+
2+
5+
18,16
17,19
15,90
SUB ROHR 10"/250mm
Pasívny subwoofer vhodný do automobilov.
Lautsprecher Bauvorschläge 2008
Návody na stavbu reproboxov.
Technické parametre
SUB ROHR 10"/250mm
Maximálny výkon
300 W
Citlivosś
91 dB
Impedancia
4Ω
Rozmery
345 x L495mm
Typ
S SUB ROHR 10"/250mm
Typ
Obj. è.
1+
47371
5,112
S LAUTSPRECHER - BAUVORSCHLÄGE 2008 71066
4,182
S HEIMKINO-BAUVORSCHLÄGE
Technické parametre
60W
Hudobný príkon
100W
44 – 22000 Hz
Charakteristická citlivosś
83 dB (1W/1m)
Typ
S ALTO II PÁR
5+
22,51
20,78
Technické parametre
WWFX-99
Maximálny výkon
200W
Regulaèný filter
50-250Hz
2xCinch / 2x konektor (výstup z reproduktorov)
Linkový vstup
Rozmery
Typ
S WWFX-99
255 x 440 mm
Obj. è.
1+
2+
5+
60505
49,13
46,14
40,50
4Ω
Frekvenèný rozsah (-10dB)
Deliaci kmitoèet
2+
23,83
ALTO II PÁR
Štandardný príkon
Menovitá impedancia
1+
46432
Tento aktívny 8 valcový, 200W
subwoofer je urèený na ozvuèenie
/ zvýraznenie hlbokých tónov vo vašom aute.
Príslušenstvo:
montážny materiál / 4x skrutka +
pripojovacie káble
ALTO II PÁR
Model ALTO 2 je konštruovaný ako
dvojpásmový ståpcový basreflexový
box s objemom 30 litrov. Vïaka väèšiemu objemu boxu s optimálnym nastavením basreflexu bol v spodných
oktávach dosiahnutý tlaèivý a impulzne verný basový potenciál. ALTO
2 je vhodný k aparatúram domáceho
hifi alebo pre zvukové zhodnotenie
cenovo výhodných kompaktných zariadení - špeciálne najviac uspokojí
poslucháèov popu. ALTO 2 môže byś
postavený vo¾ne v miestnosti, kde
potom docielite zrete¾ne vykreslené
priestorové zvukové zobrazenie.
Súèasśou stavebnice sú:
2x W170S, 2x DT94, 2x výhybka so
skrutkovými zdierkami na reprokáble, skrutky, tlmiaci materiál a návod
v slovenèine.
Obj. è.
WWFX-99
Reproduktory - stavebnice
R
R 21
50 - 20 000 Hz
3500Hz
Obj. è.
1+
46501
99,00
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Zosilòovaèe / Zesilovaèe
Zosilòovaèe
PAA-350-70-4639
ESA-1
Tento zosilòovaè bol vyvinutý špeciálne pre pripojenie k piezo reproduktorom. Jeho základným prvkom
je audio zosilòovaè OPA544, ktorý
môže pracovaś so širokým rozsahom
napätia a prúdu. Použitím dvoch audio zosilòovaèov v mostíkovom zapojení je možné dosiahnuś dvojnásobné výstupné napätie, ktoré dosahuje
hodnotu 120Všš. Napájacie napätie
je maximálne 60V a ako zdroj zosilòovaného signálu je možné použiś
akéko¾vek audio zariadenie s výstupným napätím 1VRMS.
Malý hifi zosilòovaè 2x10W s bohatými funkciami. Vhodný pre použitie
ako malý pomocný zosilòovaè s PC.
Technické parametre:
•3 vstupy a 1 výstup na nahrávanie,
•výstup na slúchadlá,
•oddelená regulácia hlbokých a vysokých tónov,
•regulácia hlastitosti,
•vypínate¾ný priestorový efekt.
ESA-1 èierny / ESA-1 sivý
Maximálny výkon
2 x 10 W / 4 Ω
Frekvenèný rozsah
20-30 000 Hz
Skreslenie
< 0.1%
Odstup signál / šum
> 80dB
Vstupná citlivosś
250 mV
Napájacie napätie
1Vrms
Max. celkové napájacie napätie
1+
2+
5+
28,35
26,75
24,66
S DYNAVOX ESA-1 sivý
28,02
26,46
24,40
12mA
Výstup
Typ
max. 120 VPP
Obj. è.
S PAA-350-70-4639 65419
ESA-18
ESA-18 èierny / ESA-18 sivý
2 x 20 W / 4 Ω
Frekvenèný rozsah
20-20 000 Hz
Skreslenie
< 0.1%
Odstup signál / šum
> 88dB
Vstupná citlivosś
1 kHz max. 750 mV
Napájacie napätie
230 VAC, 50/60 Hz
Rozmery
Typ
Technické parametre
PAA-350-70-4639
7 - 20 VDC
Skreslenie
< 1%
1+
2+
5+
Max. zaśažovacia kapacita
S DYNAVOX ESA-18 èierny 54167
48,80
45,81
40,16
O DYNAVOX ESA-18 sivý
48,80
45,81
40,16
Vstupná citlivosś
52409
5+
55,73
Rozsah napájacieho napätia
220x180x50mm
Obj. è.
2+
57,72
je špeciálne vyvinutý pre prevádzku
všetkých typov piezokeramických
reproduktorov SONITRON
Modul predstavuje plne integrovaný zosilòovaè (DC/DC konvertor,
zosilòovaè) pre piezokeramické reproduktory. Má kompaktné rozmery
(38mm x 24mm), a je možné ho
napájaś 9V batériou, prípadne napájacím adaptérom, pretože modul
má široký rozsah napájacích napätí.
Pripojenie audio èasti je možné realizovaś pomocou RCA konektora zabudovaného na doske plošných spojov,
pripojenie reproduktora sa realizuje
pomocou štandardných konektorov
jumper. Obvod obsahuje ochranu
pred prepólovaním a skratom na výstupe pre keramický reproduktor.
Technické parametre:
•2 audio vstupy, 1 vstup na mikrofón
a 1 výstup na nahrávanie,
•oddelená regulácia hlbokých a vysokých tónov,
•regulácia digitálnej ozveny,
•loudness,
•kroková regulácia hlastitosti.
Maximálny výkon
1+
59,72
PAA-LM4960SQ-01
Malý hifi zosilòovaè 2x20W s bohatými funkciami, èiernej farby.
Technické parametre
max.70V
K¾udový prúd
S DYNAVOX ESA-1 èierny 45911
54415
20 - 70 VDC
Vstupná citlivosś
180x440x65 mm
Obj. è.
PAA-350-70-4639
Rozsah
230VAC, 50/60Hz
Rozmery
Typ
Technické parametre
800 nF + 20Ω
600 mVPP
K¾udový prúd
45mA
Výstup
Dream Sound
Set minizosilòovaèa ESA-1 s reproduktormi je urèený pre pripojenie na
sieśové napätie 230V / 50Hz len v
uzavretých priestoroch.
K dispozicii sú v dvoch farbách: èiernej a sivej.
Technické parametre: pozri parametre minizosilòovaèa ESA-1.
Rozmery reproduktorov:
1+
2+
5+
S DYNAVOX DREAM SOUND èierny 63034
Typ
Obj. è.
47,80
45,14
39,50
O DYNAVOX DREAM SOUND sivý
45,44
42,89
39,50
63035
Typ
max. 24 VPP
Obj. è.
S PAA-LM4960SQ-01 65418
1+
2+
5+
24,86
24,03
23,20
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Technické parametre
R
Dream Sound 2
Set minizosilòovaèa ESA-18 s reproduktormi je urèený pre pripojenie na
sieśové napätie 230V / 50Hz len v
uzavretých priestoroch.
K dispozicii sú v dvoch farbách: èiernej a sivej.
Technické parametre: pozri parametre minizosilòovaèa ESA-18.
Rozmery reproduktorov:
2+
5+
S DYNAVOX DREAM SOUND 2 èierny 63240 68,05
Typ
Obj. è. 1+
60,74
55,77
O DYNAVOX DREAM SOUND 2 sivý
68,31
62,67
63241 72,60
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 22
Reproduktory - príslušenstvo / Reproduktory - pøíslušenství
Reproduktorové výhybky
SPF-8-2400
Kryty na reproduktory
SPF-8-3400
SG-xx
Ideálna ochrana pred mechanickým
poškodením reproduktorov - kovové
mriežky vhodné na reproboxy alebo
automobilové reproduktory v 7 ve¾kostiach.
Svorky na upevnenie: obj.è. 53275
Technické parametre
SPF-8-2400 / SPF-8-3400
Poèet pásiem
2/3
Strmosś
12 dB
Deliaca frekvencia
2000 Hz / 1200-6000 Hz
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Obj. è.
Popis
1+
5+
25+
53540
126mm kovová
0,468
0,422
0,378
S SG-6
53541
160mm kovová
0,578
0,521
0,465
1+
3+
10+
O SG-06
55625
165mm kovová
1,666
1,547
1,417
1+
5+
25+
400 W
S SG-8
53276
200mm kovová
0,863
0,777
0,690
114x82 mm / 158x125mm
S SG-10
53542
250mm kovová
1,066
0,956
0,850
1+
3+
10+
53543
300mm kovová
1,739
1,617
1,480
Impedancia
8Ω
Výkon reproduktorov
Rozmer
Konštrukèná výška
Typ
Typ
S SG-5
35 mm / 30mm
Obj. è.
S SPF-8-2400 1804
S SPF-8-3400 1805
1+
2+
5+
S SG-12
8,564
8,133
7,568
S SG-15
53544
380mm kovová
3,256
3,014
2,748
10,20
S SG-18
53545
450mm kovová
4,846
4,481
4,050
11,60
BC-3227
11,00
RKxx
CR-201
•kovová mriežka
•plastová obruè
•èierna farba
pre subwoofer
Technické parametre
BC-3227 / CR-201
Poèet pásiem
3/-
Strmosś
18 dB / 12 dB
Deliaca frekvencia
1000-3000 Hz / 120 Hz
Impedancia
4-8Ω/4-8Ω
700 W / 100-200W
Výkon reproduktorov
Rozmer
Obj. è. Rozmery A/B
1+
3+
RK 10
6474
88x88mm / 112x112mm
2,241
2,141
1,985
S
RK 12
6475
105x105mm / 136x136mm
2,666
2,546
2,360
S
RK 16
6476
131x131mm / 168x168mm
3,012
2,875
2,664
S
RK 20
6477
166x166mm / 212x212mm
2,969
2,817
2,616
S
RK 25
6478
199x199mm / 243x243mm 4,427
4,224
3,886
216x171 mm / 90x70mm
Konštrukèná výška
Typ
Typ
S
SG-PR4
42 mm / 40mm
Obj. è.
1+
2+
S BC-3227
52449
33,10
31,20
27,30
S CR-201
47361
7,070
6,705
6,240
RP-4-250
RP-4-350
Set pozostávajúci zo 4ks svoriek
a 4ks skrutiek na upevnenie mriežok
reproduktorov.
5+
RP-4-550
Typ
S SG-PR4
R
Obj. è.
1+
5+
25+
53275
0,306
0,208
0,187
pre subwoofer
Technické parametre
Poèet pásiem
RP-4-250 / RP-4-350 / RP-4-550
2-3 / 3 / 5
Strmosś
12 dB / 6 dB / 6 dB
Deliaca frekvencia
Impedancia
150 Hz/6000 - 9000 Hz /480-3000-4800-6500 Hz
4Ω/4Ω/4Ω
Výkon reproduktorov
Rozmer
50 W / 50 W / 50 W
110x38x67 mm / 110x38x67 mm /110x38x67 mm
Konštrukèná výška
Typ
R 23
10+
-
Obj. è.
1+
3+
10+
S RP-4-350
56406
2,387
2,211
2,022
S RP-4-550
56407
2,471
2,098
1,952
S RP-4-250
56409
3,263
3,021
2,755
Káble k reproduktorom nájdete
na strane Gxx.
Repro-terminály nájdete na strane Fxx.
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Reproduktory - príslušenstvo / Reproduktory - pøíslušenství
Príslušenstvo k reproboxom
RK 82 P
Typ
Popis
RK 40 K
Ochranná rohová oblá krytka z ocele (1mm) na reproboxy,
dåžka 40mm
RK 82 P
Ochranná rohová krytka z plastu na reproboxy, hrana 45mm,
dåžka 82mm
Obj. è.
1+
5+
25+
S RK 40 K
Typ
53554
0,418
0,352
0,314
S RK 82 P
53052
0,280
0,186
0,167
GN 4015
Typ
Popis
HSB003
Boèná zápustná rúèka na reproboxy, plastová, montážny
otvor 100x55mm
Typ
S HSB003
GN 4015
HD 919
Typ
1+
5+
25+
0,518
0,468
0,418
SKFK 043
HD 919
Typ
Popis
SKFK 043
Zápustné držadlo na nosenie śažkých reproboxov, rozmer
220x160mm, montážny otvor 170x115mm, håbka 55mm
Typ
Typ
Obj. è.
54479
Popis
Sada 4ks repro nožièiek, celogumené, priemer 40mm,
výška 15mm
Sada 4ks repro nožièiek z lesklej mosadze, zaśažite¾nosś
60kg/set, priemer 25mm, nastavite¾ná výška 40-55mm
Obj. è.
1+
S GN 4015
45909
S HD 919
52330
MA-03
5+
25+
1,112
0,999
0,886
6,904
6,539
6,274
MH-4
S SKFK 043
Obj. è.
1+
5+
25+
46398
4,282
3,950
3,618
Basreflektorové nátrubky
BR 13.25
Variabilný basreflexový nátrubok nastavite¾ný v rozsahu 130 až 250 mm,
z èierneho plastu. Pripevòovacie
otvory 82,5 x 82,5 mm. Priemer:
72 mm.
Typ
Popis
BR 13.25
Basreflex variabilný D72 L130-250
Typ
S BR 13.25
Obj. è.
1+
3+
10+
46490
3,983
3,784
3,519
AIRPORT2
AIRPORT3
AIRPORT3
Typ
MA-03
MH-4
Vyrobené z plastu stabilného tvaru
jednoduchá montáž bez nutnosti použitia skrutiek.
Popis
Kolík na upevnenie reproboxov do statívu, priemer 35,5mm,
dåžka 100mm
Výklopná rukoväś zapustná do reproboxu z ocele (2mm),
rozmery 160x107mm, montážny otvor 132x80mm
Typ
Obj. è.
1+
5+
S MA-03
52097
1,995
1,852
25+
1,693
S MH-4
52145
2,363
2,191
2,002
TOP HANDLE
Typ
Popis
AIRPORT2 BASSREFLEX
Trubica D52x53mm
AIRPORT3 BASSREFLEX
Trubica D78x120mm
AIRPORT4 BASSREFLEX
Trubica D102x115mm
Typ
Obj. è.
S AIRPORT2 BASSREFLEX 47571
S AIRPORT3 BASSREFLEX 45910
S AIRPORT4 BASSREFLEX 47615
Typ
TOP HANDLE
Typ
S TOP HANDLE
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
RK 40 K
HSB003
R
1+
5+
25+
0,428
0,375
0,335
0,544
0,491
0,438
1+
3+
10+
1,733
1,610
1,474
Popis
Rúèka na reproboxy z oce¾ovej pásky v plastovom obale,
rozmer 23x250mm
Obj. è.
1+
5+
25+
53053
0,893
0,803
0,714
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 24
Automobilové reproduktory / Automobilové reproduktory
Slúchadlá
Automobilové reproduktory
ST5S
Dynamické stereo slúchadlá. ¼ahké
plastové stereo slúchadlá pre všeobecné použitie. Dåžka prívodných
tienených vodièov je 1,2m a sú zakonèené stereo Jack konektorom
priemeru 3,5mm. Ich impedancia je
32 Ω, frekvenèný rozsah 20-18000
kHz a charakteristická citlivosś 99
dB.
Hmotnosś nepresahuje 50 g.
Typ
S ST5S = CBS278
Obj. è.
1+
2+
5+
4131
1,583
1,514
1,404
Automobilové reproduktory koaxiálne
2-pásmové koaxiálne reproduktory vyrobené z kvalitného materiálu s polypropylénovou membránou modrej alebo èervenej farby na kauèukovom
závese. Kôš modrej série je èierny, pri èervenej sérii je pochrómovaný. Reproduktory sú dodávané po pároch v kartónovej krabici vrátane kabeláže
a ochrannej mriežky.
RK085-1/4
RK085-2/4
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
WH-41
Multimediálne stereo slúchadlá s
mikrofónom a reguláciou hlasitosti.
Technické údaje:
Mikrofón: 6x5/58 ± 2dB
Impedancia: 32 Ohm
Citlivosś: 105dB pri 1 KHz
Frekvenèný rozsah: 100-18.000 Hz
Dåžka prívodného kábla: 2-3 m
Hmotnosś: 200g bez prívodného
kábla
regulácia hlasitosti
Typ
Obj. è.
1+
2+
5+
S WH-41
61333
4,880
4,514
4,116
WH-880
Multimediálne vibraèné stereo slúchadlá s mikrofónom.
Technické údaje:
Mikrofón: 6x5/58 ± 2dB
Impedancia: 32 Ohm pri 1KHz
Citlivosś: 102dB/mW
Výkon: 500mW
Frekvenèný rozsah: 5-28.000 Hz
Dåžka prívodného kábla: 2,5 m
Pripojovacie káble: 2x Jack M 3,5mm
(pre mikrofón / ružový a slúchadlá /
zelený) napájací kábel z portu USB
Napájanie vibraènej jednotky: alkalická batéria 2x AAA 1,5V = 3VDC
Výdrž batérií pri zapnutej funkcii vibrácií: cca.30 hodín
Hmotnosś: 250g s prívodným káblom
a batériami
Typ
O WH-880
Obj. è.
1+
2+
5+
61334
18,59
17,62
16,32
SUN-20034
Multimediálne slúchadlá 5.1 surround s mikrofónom. Tieto slúchadlá
slúžia na vytvorenie 5.1 priestorového efektu. 5-kanálový zvuk zabezpeèujú štyri reproduktory v každom
slúchadle.
Technické údaje:
Dåžka kábla slúchadiel: 210cm
Konektor: 4 x Jack 3,5mm
Citlivosś mikrofónu: -58dB
Citlivosś predných a zadných reproduktorov: 97 +/-3dB
Citlivosś centrálnych reproduktorov:
97 +/-3dB
Citlivosś basových reproduktorov:
121 +/-3dB
Výkon / impedancia predných a zadných reproduktorov: 150mW / 32 Ω
Výkon / impedancia centrálnych reproduktorov: 100mW / 160 Ω
Výkon / impedancia basových reproduktorov: 100mW) / 240 Ω
Frekvenèný rozsah reproduktorov:
20Hz-20kHz
R
5.1 surround
Typ
Obj. è.
S SUN-20034 61355
Technické parametre
RK085-1/4
RK085-2/4
3,5“ / 85 mm
3,5“ / 85 mm
Konštrukèná håbka
35 mm
35 mm
Výkon
50 W
50 W
Priemer
Impedancia
4Ω
4Ω
80-20000 Hz
80-20000 Hz
Citlivosś
89 dB
89 dB
Magnet
10 Oz
10 Oz
Farba
modrá
èervená
Frekvenèný rozsah
Obj. è.
1+
2+
5+
S RK085-1/4
Typ
47572
8,929
8,464
7,867
S RK085-2/4
Cena za 1 pár.
51334
10,15
9,626
8,962
RK104-1/4
RK104-2/4
Technické parametre
RK104-1/4
RK104-2/4
Priemer
4“ / 100 mm
4“ / 100 mm
Konštrukèná håbka
50 mm
50 mm
Výkon
60 W
60 W
Impedancia
4Ω
4Ω
80-20000 Hz
80-20000 Hz
Citlivosś
90 dB
90 dB
Magnet
10 Oz
10 Oz
Farba
modrá
èervená
Frekvenèný rozsah
Obj. è.
1+
2+
5+
S RK104-1/4
Typ
47599
11,18
10,62
9,859
S RK104-2/4
Cena za 1 pár.
47606
13,71
12,30
11,17
RK130-1/4
Technické parametre
RK085-2/4
RK104-2/4
Priemer
3,5“ / 85 mm
4“ / 100 mm
1+
2+
5+
Konštrukèná håbka
35 mm
50 mm
20,54
19,42
17,93
Výkon
50 W
60 W
Impedancia
4Ω
4Ω
80-20000 Hz
80-20000 Hz
Citlivosś
89 dB
90 dB
Magnet
10 Oz
10 Oz
Farba
modrá
èervená
Frekvenèný rozsah
R 25
RK130-2/4
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Automobilové reproduktory / Automobilové reproduktory
Obj. è.
1+
2+
5+
S RK130-1/4
47603
12,61
11,98
11,08
S RK130-2/4
Cena za 1 pár.
48077
15,46
14,63
13,54
RK165-1/4
RK200-1/4
RK200-2/4
RK165-2/4
Technické parametre
RK200-1/4
RK200-2/4
Priemer
8“ / 200 mm
8“ / 210 mm
Konštrukèná håbka
80 mm
94 mm
Výkon
150 W
200 W
Impedancia
Technické parametre
Priemer
RK165-1/4
RK165-2/4
Frekvenèný rozsah
4
4Ω
60-22000 Hz
35-3000 Hz
86 dB
6,5“ / 165 mm
6,5“ / 165 mm
Citlivosś
92 dB
Konštrukèná håbka
50 mm
50 mm
Magnet / Hmotnosś
20 Oz
836 g
Výkon
80 W
80 W
Farba
modrá
èervená
Impedancia
4Ω
4Ω
70-20000 Hz
70-20000 Hz
Citlivosś
90 dB
90 dB
Magnet
10 Oz
10 Oz
Farba
modrá
èervená
Frekvenèný rozsah
Typ
Obj. è.
1+
2+
5+
S RK165-1/4
47602
13,84
13,11
12,14
S RK165-2/4
Cena za 1 pár.
47605
17,52
16,59
15,36
Typ
1+
2+
5+
47951 Cena za 1 pár.
21,11
19,98
18,45
S RK200-2/4
47609 Cena za 1 ks.
14,50
13,74
12,71
Subwooferové reproduktory
Subwoofery sú vyrobené z kvalitného materiálu s polypropylénovou membránou èervenej farby na kauèukovom závese, s pochrómovaným košom
a pozlátenými svorkami.
RK250-2/4
RK915-1/4
RK4X6-2/4
Technické parametre
Priemer
RK915-1/4
RK4X6-2/4
4x6“/100x150 mm
4x6“/100x150 mm
Konštrukèná håbka
45 mm
45 mm
Výkon
60 W
60 W
4Ω
4Ω
80-20000 Hz
80-20000 Hz
88 dB
88 dB
Impedancia
Frekvenèný rozsah
Citlivosś
Magnet
Farba
Typ
Obj. è.
S RK200-1/4
6 Oz
6 Oz
modrá
èervená
Obj. è.
1+
2+
5+
S RK915-1/4
45905
12,94
12,24
11,35
S RK4X6-2/4
47607
16,02
14,34
13,02
Technické parametre
RK250-2/4
Priemer
10“ / 260 mm
Konštrukèná håbka
112 mm
Výkon
300 W
Impedancia
4Ω
30-2000 Hz
Frekvenèný rozsah
Citlivosś
87 dB
Hmotnosś
1090 g
Typ
S RK250-2/4
Obj. è.
1+
2+
5+
47855
20,91
19,78
18,29
Cena za 1 ks.
RK300-2/4
Cena za 1 pár.
RK693-1/4
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Typ
RK693-2/4
R
3-pásmový
3-pásmový
Technické parametre
Priemer
RK693-1/4
RK693-2/4
6x9“/150x230 mm
6x9“/150x230 mm
Technické parametre
RK300-2/4
Priemer
12“ / 316 mm
Konštrukèná håbka
80 mm
80 mm
Konštrukèná håbka
136 mm
Výkon
200 W
200 W
Výkon
400 W
4
4
60-22000 Hz
60-22000 Hz
Impedancia
Frekvenèný rozsah
Impedancia
4 Ω
25-2000 Hz
Frekvenèný rozsah
Citlivosś
91 dB
91 dB
Citlivosś
89 dB
Magnet
20 Oz
20 Oz
Hmotnosś
1320 g
Farba
modrá
èervená
Typ
Obj. è.
1+
2+
5+
47608
24,92
23,56
21,74
RK693-1/4 47604
Cena za 1 pár.
24,53
23,16
21,37
S RK693-2/4
S
Typ
S RK300-2/4
Obj. è.
1+
2+
5+
47856
28,29
26,68
23,33
Cena za 1 ks.
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 26
Automobilové reproduktory / Automobilové reproduktory
Automobilové reproduktory
DX 10/4
10 cm (4") dvojpásmový koaxiálny
reproduktor so stredobasovou polypropylénovou membránou a kónusovým výškovým reproduktorom
z polykarbonátu. Dodáva sa v pároch
s kovovou mriežkou a príslušenstvom
pre zabudovanie.
(pokraèovanie)
ARX 168-10/4
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Nízkorezonanèný reproduktor vhodný na dvojpásmové ozvuèenie interiérov automobilov. Je urèený na
reprodukciu dolného a stredného
pásma poèute¾ných frekvencií v doporuèenej kombinácii s kalotovým
výškovým reproduktorem ARV-04003/4. Reproduktor má plastový kôš
a papierovú membránu.
Technické parametre
DX 10/4
Priemer
100 mm
168 mm
Konštrukèná håbka
47 mm
Konštrukèná håbka
57 mm
Menovitý šumový príkon
50 W
Menovitý šumový príkon
40 W
Krátkodobý maximálny príkon
70 W
Krátkodobý maximálny príkon
80 W
Impedancia
Impedancia
4Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
S ARX 168-10/4
4Ω
Rezonanèná frekvencia
88 Hz
Menovitý frekvenèný rozsah
60-5000 Hz
Charakteristická citlivosś
87 dB
Typ
Obj. è.
1+
44235
9,892
S DX 10/4
1+
FX 13 4 OHM
ARV 040-03/4
Konštrukèná håbka
16 mm
Menovitý šumový príkon
5W
Krátkodobý maximálny príkon
12 W
13 cm (5") dvojpásmový koaxiálny
reproduktor so stredobasovou polypropylénovou membránou a kónusovým výškovým reproduktorom
z polykarbonátu. Dodáva sa v pároch
s kovovou mriežkou a príslušenstvom
pre zabudovanie.
Menovitý frekvenèný rozsah
Charakteristická citlivosś
Typ
S ARV 040-03/4
129mm
Konštrukèná håbka
55 mm
Menovitý šumový príkon
30 W
Krátkodobý maximálny príkon
50 W
4Ω
Rezonanèná frekvencia
Menovitý frekvenèný rozsah
-
Charakteristická citlivosś
2000-20000 Hz
Typ
84 dB
Obj. è.
1+
44234
7,502
FX 13 4 OHM
Priemer
Impedancia
4Ω
Rezonanèná frekvencia
88 dB
31,43
Technické parametre
40 mm
80-20000 Hz
46335
Nepriamovyžarujúci elektrodynamický reproduktor so zapojeným kondenzátorom 4,7uF na vyžarovanie
horného pásma poèute¾ných frekvencií v interiéroch osobných automobilov.
Priemer
110 Hz
Obj. è.
ARV 040-03/4
Impedancia
R 27
Technické parametre
Priemer
Technické parametre
R
ARX 168-10/4
S FX 13 4 OHM
100 Hz
60-20000 Hz
85 dB
Obj. è.
1+
61402
14,50
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Elektrónky / Elektronky
Usmeròovacie elektrónky
ECC82
EZ81
Zapojenie vývodov
Technické parametre
Typ elektrónky
6,3 V
Prúd If
max. 300 V
Výkon Wa
2,75 W
9
Typ objímky
9
Typ objímky
Napätie Ua
Poèet vývodov
1A
Poèet vývodov
ECC82
Dvojitá predzosilòovacia trióda
špiralizované vlákno
Typ elektrónky
EZ81
Dvojitá usmeròovacia elektrónka
Napätie Uf
Technické parametre
NOVAL
Typ
Obj. è.
1+
10+
O EZ81
70653
9,49
8,46
NOVAL
Typ
Obj. è.
1+
10+
S ECC82
66998
8,60
7,63
ECC83S
GZ34
Zapojenie vývodov
Zapojenie vývodov
Technické parametre
Typ elektrónky
GZ34
Dvojitá usmeròovacia elektrónka
Napätie Uf
5V
Prúd If
Typ elektrónky
max. 300 V
Výkon Wa
5
Typ objímky
ECC83S
Dvojitá predzosilòovacia trióda
špiralizované vlákno
Napätie Ua
1,9 A
Poèet vývodov
Technické parametre
1W
Poèet vývodov
OCTAL
9
Typ objímky
Typ
Obj. è.
1+
10+
S GZ34
70654
12,38
11,62
Predzosilòovacie elektrónky
Typ
S ECC83S
NOVAL
Obj. è.
1+
10+
66999
8,60
7,63
ECC832
E88CC
Zapojenie vývodov
Zapojenie vývodov
Technické parametre
E88CC
Dvojitá predzosilòovacia trióda
špiralizované vlákno
Typ elektrónky
Napätie Ua
max. 220 V
Výkon PaR
1,5 W
Poèet vývodov
ECC832
Kombinovaná dvojitá predzosilòovacia trióda
1 systém z ECC82, 1 systém z ECC83
Typ elektrónky
Napätie Ua
max. 250 V
Poèet vývodov
9
Typ objímky
9
Typ objímky
Technické parametre
Typ
NOVAL
O ECC832
Typ
Obj. è.
1+
10+
O E88CC
67002
9,66
9,06
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Zapojenie vývodov
NOVAL
Obj. è.
1+
10+
67001
11,22
9,96
R
ECC802S
ECC81
Zapojenie vývodov
Zapojenie vývodov
Technické parametre
Typ elektrónky
Technické parametre
ECC81
Dvojitá predzosilòovacia trióda
Napätie Ua
3W
Poèet vývodov
9
Typ objímky
max. 330 V
Výkon Wa
2,5 W
Poèet vývodov
ECC802S
Dvojitá predzosilòovacia trióda
Napätie Ua
max. 300 V
Výkon Wa
Typ elektrónky
9
Typ objímky
NOVAL
Typ
Obj. è.
1+
10+
S ECC81
66997
8,76
7,80
Typ
O ECC802S
NOVAL
Obj. è.
1+
10+
70651
9,69
9,06
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 28
Elektrónky / Elektronky
Predzosilòovacie elektrónky
Výkonové elektrónky
(pokraèovanie)
2A3 - 40 W
ECC803S
Zapojenie vývodov
Technické parametre
ECC803S
Typ elektrónky
max. 330 V
Výkon Wa
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
O ECC803S
Obj. è.
1+
10+
67000
9,49
8,90
max. 450 V
40 W
4
Typ
O 2A3 - 40 W
4-PIN CERAMIC
Obj. è.
1+
10+
67015
77,41
74,65
300B
ECC99
Zapojenie vývodov
Zapojenie vývodov
Technické parametre
Technické parametre
ECC99
Dvojitá predzosilòovacia trióda
špiralizované vlákno
Typ elektrónky
Napätie Ua
max. 400 V
Výkon Wa
Poèet vývodov
NOVAL
Typ
Obj. è.
1+
10+
O ECC99
67003
12,71
11,92
Napätie Ua
max. 450 V
Výkon Wa
40 W
4
4-PIN CERAMIC
Typ
Obj. è.
1+
10+
O 300B
67014
77,41
74,65
6L6GC
EF806S
Zapojenie vývodov
Zapojenie vývodov
Technické parametre
Typ elektrónky
Napätie Ua
EF806S
max. 300 V
Typ
O EF806S
Napätie Ua
max. 500 V
Výkon Wa
30 W
6
Typ objímky
9
NOVAL
Obj. è.
1+
10+
70652
25,66
22,80
Ponúkané elektrónky sú vhodné
pre nízkofrekvenèné aplikácie
(predzosilòovaèe, výkonové zosilòovaèe).
OCTAL
Typ
Obj. è.
4+
10+
S 6L6GC
67010
16,66
14,80
6V6S
Zapojenie vývodov
Technické parametre
Typ elektrónky
6V6S
Výkonová pentóda, zväzkovaná
Napätie Ua
www.jj-electronic.sk
6L6GC
Výkonová pentóda, zväzkovaná
Poèet vývodov
1W
Typ objímky
Technické parametre
Typ elektrónky
Predzosilòovacia pentóda
Poèet vývodov
max. 500 V
Výkon Wa
14 W
Poèet vývodov
6
Typ objímky
R 29
300B
Výkonová trióda
Typ objímky
9
Typ objímky
Typ elektrónky
Poèet vývodov
5W
Výkon Wa
R
Napätie Ua
Typ objímky
NOVAL
2A3 - 40 W
Výkonová trióda
Poèet vývodov
9
Typ objímky
Typ elektrónky
Výkon Wa
1,2 W
Poèet vývodov
Typ
Technické parametre
Dvojitá predzosilòovacia trióda
špiralizované vlákno
Napätie Ua
Zapojenie vývodov
OCTAL
Typ
Obj. è.
4+
10+
S 6V6S
67009
13,11
12,28
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Elektrónky / Elektronky
7027A
EL84
Zapojenie vývodov
Technické parametre
Typ elektrónky
7027A
max. 500 V
Výkon Wa
Napätie Ua
max. 300 V
Výkon Wa
12 W
9
Typ objímky
8
Typ objímky
Výkonová pentóda, špiralizované vlákno
Poèet vývodov
30 W
Poèet vývodov
EL84
Typ elektrónky
Výkonová pentóda, zväzkovaná
Napätie Ua
Technické parametre
OCTAL
Typ
Obj. è.
1+
10+
O 7027A
67011
18,89
17,73
NOVAL
Typ
Obj. è.
4+
10+
S EL84
67004
8,60
7,63
KT66, KT88
7591S
Zapojenie vývodov
Zapojenie vývodov
Technické parametre
7591S
Výkonová pentóda, zväzkovaná
špiralizované vlákno
Typ elektrónky
Napätie Ua
max. 550 V
Výkon Wa
Výkonová pentóda, zväzkovaná
Napätie Ua
max. 550 V / max. 800 V
Výkon Wa (KT88 Wa+g2)
25 W / 42 W
7
Typ objímky
7
Typ objímky
KT66 / KT88
Typ elektrónky
Poèet vývodov
19 W
Poèet vývodov
Technické parametre
8-PIN OCTAL
Typ
Obj. è.
1+
10+
O 7591S
67005
12,22
11,45
E34L, EL34
OCTAL
Typ
Obj. è.
1+
10+
O KT66
67271
32,93
29,28
S KT88
67013
4+
10+
32,93
29,28
KT77
Zapojenie vývodov
Zapojenie vývodov
Technické parametre
Typ elektrónky
Technické parametre
E34L / EL34
Výkonová pentóda
Napätie Ua
-13,5 V; -16,5 V / -10 V; -13,5 V
Typ objímky
25 W
Poèet vývodov
7
Typ objímky
7
Poèet vývodov
max. 800 V
Výkon Wa
25 W
Napätie Ug1
Výkonová pentóda, zväzkovaná
Napätie Ua
max. 800 V
Výkon Wa
KT77
Typ elektrónky
OCTAL
Typ
Obj. è.
4+
10+
S E34L
67007
12,22
11,45
S EL34
67006
11,75
11,02
Reproduktory a elektrónky / Reproduktory a elektronky
Zapojenie vývodov
OCTAL
Typ
Obj. è.
1+
10+
O KT77
67008
16,66
14,80
R
Objímky pre elektrónky
4 vývody, montáž na šasi
9 vývodov, montáž na šasi
8 vývodov, montáž na šasi
9 vývodov, montáž na DPS
EL509S
Zapojenie vývodov
Technické parametre
Typ elektrónky
Napätie Ua
max. 700 V
Výkon Wg2/Wa+g2
Poèet vývodov
O EL509S
Poèet
vývodov
Montáž
1+
10+
O Socket 4-Pin Chasis 70657
4
šasi
4,28
3,98
2,92
Typ
9/42 W
6
Typ objímky
Typ
EL509S
Výkonová pentóda, zväzkovaná
OCTAL
Obj. è.
S Socket 8-Pin Chasis 70655
8
šasi
3,12
Obj. è.
1+
10+
S Socket 9-Pin Chasis 70656
9
šasi
2,79
2,62
67012
25,63
24,70
S Socket 9-Pin PCB
9
DPS
2,79
2,62
70658
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
R 30
Download

Reproduktory a príslušenstvo