PODMIENKY NA ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE PREDMETU: EDT
Predpokladaný časový rozvrh vyučovania podľa osnov predmetu
Vyučovanie tém predmetu EDT podľa osnov predmetu v plnom rozsahu
podľa platného rozvrhu na zimný semester.
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
(prednášky – semináre – lab. cvičenia): 3 - 0 – 2
Ukončenie predmetu: splnenie aktivít, skúška.
Počet kreditov:
6
Témy prednášok EDT:
1) Rekapitulácia fyzikálnych poznatkov o polovodičoch.
2) Bipolárne tranzistory, tranzistorový efekt, základné zapojenie.
3) Výkonové zosilňovače, režim A, B, linearizované zosilňovače, rezonančné
zosilňovače.
4) Tranzistory ovládané elektrickým polom.
5) Napäťová a prúdová spätná väzba, spätná väzba v zosilňovači.
6) Viacstupňové a kombinované zosilňovače.
7) Diferenčné zosilňovače.
8) Operačné zosilňovače, analýza zapojení s OZ.
9) Viacvrstvové spínacie prvky, tyristorové štruktúry.
10)Optoelektrické prvky, indikačné a zobrazovacie prvky.
11)Tranzistorové spínače, statický a dynamický režim.
12)Nelineárne elektrické obvody.
13)Oscilátory.
14)Modulované signály, modulátory a demodulátory.
15)Kľúčované modulácie, PCM modulácie.
16)Princíp elektroniek.
Témy laboratórnych cvičení EDT:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Meranie na obvodoch so stabilizátorom.
Meranie na bipolárnom tranzistore.
Meranie na nf zosilňovači.
Meranie na tranzistorovom zosilňovači.
Meranie na MOS FET tranzistore.
Meranie na zosilňovači so spätnou väzbou.
Meranie na OZ 1.
Meranie na OZ 2.
Meranie AVCH tyristora.
Meranie na RC oscilátore.
Harmonogram konzultácií
Konzultácie budú poskytované nepravidelne podľa potrieb študentov po
dohovoru s vyučujúcim v stanovenom termíne a dohovorenom rozsahu. Konzultácie
budú poskytované na základe vyžiadaní od študentov! Na konzultácie je možné
využiť aj čas LC.
Hodnotenie úspešnosti štúdia
Hodnotenie účasti a aktivity na LC. LC sú povinné, neúčasť v prípadoch
hodných zreteľa, musí byť ospravedlnená na najbližšom LC. Nahradenie LC je možné
podľa pokynov vyučujúceho. V prípade akýchkoľvek komplikácií, spojených
s účasťou na LC, je potrebné vo vlastnom záujme riešiť čo najskôr s vyučujúcim.
V prípade neospravedlnenej neúčasti na LC znamená nesplnenie aktivity. Nesplnenie
aktivity bude mať za následok neprijatie na skúšku. Na LC je možné získať za
aktívny prístup až 10 bodov.
V priebehu semestra, v polovine a ku koncu, budú písané 2 zápočtové testy.
Na testu sa hodnotí správnosť výsledku. Hodnotenie testu bude až 10 bodov, test je
splnený pri získaní minimálne 1 bodu! V prípade neúčasti na zápočtovom testu
z objektívnych príčin (ochorenie, ap. – potrebné ospravedlniť!). S opravnými
termínmi sa nepočíta! Neabsolvovaní oboch písomných testov každý minimálne na 1
bod bude mať za následok neprijatie na skúšku.
Každý študent musí odovzdať 10 protokolov z meraní stanovených úloh na
LC. Protokoly budú vyhotovené stanoveným spôsobom, podľa vzoru, umiestneného
na laboratóriu a podľa pokynov vyučujúceho. Protokol musí obsahovať všetky časti
a musí byť vyhotovený podľa zásad vyhotovenia protokolov. Na protokole bude
hodnotená správnosť postupu a výsledkov, správnosť vyhotovenia záveru, správnosť
a úplnosť formálneho vyhotovenia, ako aj včasnosť odovzdania protokolu. Nesprávne
a neúplné protokoly budú vrátené na prepracovanie. Rozhodujúce pre prijatie
protokolu je deň, kedy bude protokol odovzdaný po zapracovaní nedostatkov a bude
prijatý a ohodnotený bodmi. Hodnotenie každého protokolu: až 3 body. Protokol je
splnený pri získaní minimálne 1 bodu! Včasnosť odovzdania znamená, že protokol
musí byť odovzdaný do stanoveného termínu. Omeškanie spôsobí znižovanie počtu
bodov o 1 bod za každý deň omeškania.
Kontrolné testy
Protokoly LC
Aktivita na cvičeniach
Hodnotenie skúšky
Celkom
2x10 bodov
10x3 body
10 bodov
A
B
C
D
E
36 - 40 bodov
26 - 35 bodov
16 - 25 bodov
5 - 15 bodov
1 - 5 bodov
100 bodov
Požiadavky na skúšku, formy skúšky
Požiadavky na skúšku:
90 - 100 %
80 - 81 %
70 - 79 %
60 - 69 %
50 - 59 %
Mať splnené stanovené aktivity na predmet - ospravedlnené všetky absencie na
LC, splnenie 2 kontrolných testov, odovzdanie všetkých 10 protokolov z LC.
Forma skúšky:
Skúška z predmetu MMS je písomná a ústna.
Hodnotenie študijných výsledkov sa skladá z hodnotenia predovšetkým
preukázaných vedomostí a zručností z obsahu tematiky predmetu na písomnej
a ústnej časti. Študent musí na skúške prezentovať získané znalosti a zručnosti
z problematiky predmetu a schopností ich použiť v praxi !!
Hodnotenie znalostí a zručností študenta z obsahu tematiky predmetu,
preukázaných na skúške, bude v rozsahu 0 – 40 bodov.
Stanovenie výslednej známky z predmetu
Stanovenie výslednej známky za predmet bude podľa tabuľky:
ECTS
stupeň
Slovná klasifikácia a jej definícia
Numer.
hodnota
Koef.
úspeš.
1
2
A
výborne
vynikajúce výsledky
B
veľmi dobre
nadpriemerné
výsledky
85-92%
85-92
1,5
1,75
C
dobre
priemerné výsledky
77-84%
77-84
2
1,5
D
uspokojivo
prijateľné výsledky
69-76%
69-76
2,5
1,25
E
dostatočne
výsledky spĺňajú
minimálne kritériá
61-68%
61-68
3
1
FX
nedostatočne
vyžaduje sa ďalšia
práca
< 61%
< 61
4
0
93-100% 93-100
Odporúčaná literatúra
[1] BURGER, I. – HUDEC, L.: Elektrické prvky. ALFA, Bratislava 1989.
[2] SEIFRT, M.: Polovodičové prvky a obvody na spracovanie spojitých signálov.
ALFA, Bratislava 1988.
[3] TICHAVSKÁ, N.: Elektronické prvky. ALFA Bratislava 1984.
[4] TICHAVSKÁ, N.: Elektronické prvky. (Návody na cvičenia) ALFA Bratislava
1988.
[5] ČUNTALA, J. – HRIANKA, M. – KEJZLAR, M.: Elektronika. Žilinská
univerzita, Žilina 1999.
[6] RABARA, V. – ČUNTALA, J.: Elektronické impulzové obvody. ALFA
Bratislava 1985.
[7] ČUNTALA, J.: Elektronika pre oznamovanie a zabezpečovanie. ALFA Bratislava
1986. ČUNTALA, J. – SOMORA, V. – KOPRDA, V. – TICHAVSKÝ, V.:
Elektronika pre oznamovanie a zabezpečovanie. (Návody na cvičenia) ALFA
Bratislava 1988.
[8] Kol.: Elektrotechnika a elektronika. (Laboratórne praktiká) VAAZ Brno, 1988.
[9] Kol.: Katalog elektrických součástek, konstrukčních dílú, blokú a přístrojú 1
(Integrované obvody). TESLA ELTOS, Praha 1986.
[10] Kol.: Katalog elektrických součástek, konstrukčních dílú, blokú a přístrojú 2
(Diskretní součástky polovodičové, optoelektronické a vakuové). TESLA
ELTOS, Praha 1987.
[11] Kol.: Katalog elektrických součástek, konstrukčních dílú, blokú a přístrojú 3
(Pasivní a konstrukční součástky pro elektroniku). TESLA ELTOS, Praha 1987.
[12] Kol.: Katalog elektrických součástek, konstrukčních dílú, blokú a přístrojú 4
(Elektronické součástky dovážené ze zemí RVHP). TESLA ELTOS, Praha 1986.
[13] Kol.: Katalog elektrických součástek, konstrukčních dílú, blokú a přístrojú 5
(Elektronické součástky 1989, novinky a doplnky). TESLA ELTOS, Praha 1989.
Nadväznosť na iné predmety
Predmet Elektronika digitálnych technológií (EDT) súvisí s predmetmi
Teoretická elektrotechnika (TE1), Teoretická elektrotechnika (TE2), Meranie a
meracie systémy (MMS), Signály a systémy (SS), ap.
Tézy predmetu EDT
Rekapitulácia fyzikálnych poznatkov o polovodičoch.
Atómová štruktúra materiálu, pásmový model materiálov.
Vlastná a nevlastná vodivosť, materiály polovodičov.
Princíp PN prechodu, PN prechod v el. poli.
Kontakt kov-polovodič.
Polovodičová dióda, polovodičová dióda v el. poli.
Druhy diód, technológia výroby.
Fotodióda, princíp, konštrukcia, použitie.
Bipolárne tranzistory, tranzistorový efekt, základné zapojenie.
Bipolárny tranzistor, základné typy.
Bipolárny tranzistor, princíp činnosti v el. poli.
Technológia výroby BPL tranzistorov, značenie BPL tranzistorov.
Základné zapojenia BPL tranzistorov, výhody a nevýhody.
VACH BPL tranzistorov.
Parametre BPL tranzistorov (Z, Y, h).
Kmitočtové char. BPL tranzistorov.
Vplyvy šumov, vplyvy teploty na BPL tranzistory.
Vymedzenie pracovnej oblasti BPL tranzistorov.
Výkonové zosilňovače, režim A, B.
Definícia zosilňovača, zosilnenie napäťové, prúdové, výkonové, skreslenie,
rozdelenie zosilňovače, väzby stupňov zos., triedy zos., zapojenie tranzistora SE, SC,
SB, základná schéma nf zosilňovača.
Náhradná schéma zosilňovača, admitančná matica obvodu, obecná admitančná matica
tranzistora.
AFCH zosilňovača, prechodová char., vf zosilňovače, selektívna LC záťaž,
Thomsonov rezonančný kmitočet, rezonančná väzba, širokopásmové zosilňovače
(hrebeňový, videozosilňovač).
Postup riešenia lin. zosilňovača.
Požiadavky na výkonové zosilňovače, energetická bilancia výkonového zosilňovača.
Triedy výkonových zosilňovačov, definície, vlastnosti,
Zosilňovač triedy A s transformátorovou väzbou.
Zosilňovač triedy B s transformátorovou väzbou.
Dvojčinné, komplementárne zapojenie tranzistorov v zosilňovači triedy B.
Zníženie prechodového skreslenia zapojenie tranzistorov v zosilňovači triedy B.
Darlingtonovo zapojenie tranzistorov, vlastnosti.
Výkonové zosilňovače, požiadavky na výkon. zosil., triedy zosil., skreslenie výstup.
signálu, zosilňovač s R, L, C záťažou, zos. s vplyv väzobného kondenzátora,
transformátorová väzba, kolektorová strata.
Dvojčinne zapojenie, dvojčinne zapojenie s transformátorom, zapojenie
s komplementárnou dvojicou, výkon na záťaži, príkon dodávaný zdrojom, účinnosť
koncového stupňa. Zapojenie s Darlingtonovou dvojicou.
Rezonančné zosilňovače, schémy a princípy (s DP, PP, transformátorom,
rezonančným obvodom), frekv. char. LC rezonančného obvodu, rezonančný kmitočet
fr , šírka pásma B, činiteľ kvality Q, dvojica rez. obvodov, činiteľ väzby k
(podkritická, kritická, nadkritická), dvojitý rez. obvod s transformátorom.
Selektívne obvody, paralelný LC obvod, sériový LC obvod, kombinačné RLC
obvody, Thomsonov vzťah, rezonančný kmitočet fr , rezonančná impedancia ZR,
tlmenie rez. obvodov, činiteľ kvality Q.
Tranzistory ovládané elektrickým polom.
Princíp a charakter. vlastnosti FET tranzistorov.
JFET tranzistor, fyzikálny princíp činnosti, VACH.
IGFET tranzistor, fyzikálny princíp činnosti, VACH.
MISFET, MOSFET tranzistor, fyzikálny princíp činnosti, VACH.
Náhradná schéma FET tranzistora.
FET tranzistor v obvode emitorového sledovača.
CMOS tranzistor, fyzikálny princíp činnosti, použitie.
V-MOS, D-MOS, HEMT tranzistory, fyzikálna podstata a použite.
Napäťová a prúdová spätná väzba.
Definícia a použitie SV, bloková schéma zosilňovača so SV.
Vplyv SV na vlastnosti obvodu, kladná SV, záporná SV.
Typy zapojenia SV (sér., par., I, U) a kombinácie.
Určovanie impedancie a admitancie zosilňovača so SV.
Frekvenčné char. zosilňovača bez a so SV.
Zosilňovač s integračným, derivačným článkom.
Trojbodové zapojenie oscilátora, náhradná schéma oscilátora.
Oscilátor typu Colpitts, Hartley.
Princíp RC oscilátora s OZ.
Definícia spätnej väzby u zosilňovača, pripojenie SV, typy SV (kladná, záporná),
Blackov vzťah, AFCH zos. bez SV a so SV, podmienka oscilácie (komplexná,
amplitúdová, fázová), Nyquistovy charakteristiky stability.
Záporná SV, kladná SV, vplyvy SV na zosilňovač, príklady zapojenia SV, stabilita
pracovného bodu, vplyv teploty, stabilizácia PB pomocou SV, činiteľ stabilizácie S.
Osvedčené zapojenia zosilňovačov, zosilnenie kaskády zosilňovačov.
Väzby stupňov zosilňovačov, RC väzby, AFCH zosilňovača.
Viacstupňové a kombinované zosilňovače.
Definícia a použitie viacstupňových a kombinovaných zosilňovačov.
Kombinovaný stupeň SE-SC, vlastnosti zapojenia.
Kombinovaný stupeň SC-SE, vlastnosti zapojenia.
Kombinovaný stupeň SE-SB, vlastnosti zapojenia.
Kombinovaný stupeň SC-SB, vlastnosti zapojenia.
Kombinovaný stupeň SE-SE, vlastnosti zapojenia.
Diferenčné zosilňovače.
Jednosmerné zosilňovače, vplyv teploty na parametre zosilňovača.
Definícia a použitie diferenčného zosilňovača, určujúce veličiny DZ.
Diferenčný zosilňovač s BPT, s FET, typy budenia DZ.
Súhlasné napätie DZ a jeho potlačovanie.
Diferenčné zosilňovače, vlastnosti DZ, rozdielové a súhlasné vstup. napätie, súhlasné
zosilnenie, potlačenie súhlasného sig. CMRR, vstupná impedancia.
Vstupná a výstupná impedancia DZ.
Prenosová a statická charakteristika DZ.
Rýchlosť nábehu DZ, kapacitné vlastnosti DZ.
Drift a ofsetové napätie, dlhodobý drift DZ.
Darlingtonov DZ, vlastnosti.
Komplementárny Darlingtonov DZ, vlastnosti.
DZ s prúdovou SV.
Nesymetrický DZ.
DZ s dynamickou záťažou.
Rozdiely DZ s BPT a s FET.
Kaskádový DZ, vlastnosti.
Operačné zosilňovače, analýza zapojení s OZ.
Obecný OZ a jeho charakteristické vlastnosti.
Základné zapojenie invert. OZ, neinvert OZ, rozdiely oboch zapojení, základné
parametre.
Vplyv vlastností reálneho OZ, invert./neinvert, napäťové zosilnenie, čas nábehu,
vstupný odpor, výstupný odpor.
Potlačenie súhlasného signálu, kompenzácia ofsetu, driftu, pokojových veličín.
Zjednodušená schéma OZ, vstupno/výstupná char.
Spracovanie pulzného vstup. signálu.
Vplyv externého kapacitora na OZ.
Príklady aplikácií zapojení s OZ.
Operačný zosilňovač, ideálny a reálny OZ, invertujúci zos., neinvertujúci zos.,
nežiaduce vlastnosti, niektoré merania na OZ, zosilňovač striedavého sig., integrátor,
derivátor, rozdielový integrátor, DZ, logaritmický zosil., exponenciálny zosilňovač.
Niektoré praktické zapojenia OZ, dolný priepust, horný priepust, pásmový priepust,
oscilátor, multivibrátor, prevodník U/f, prevodník U/I.
Viacvrstvové spínacie prvky, tyristorové štruktúry.
Definícia viacvrstvých spínacích prvkov, klasifikácia.
Diak, definícia, konštrukcia, princíp činnosti, VACH, použitie.
Dinistor, definícia, konštrukcia, princíp činnosti, VACH, použitie.
Tyristor, definícia, konštrukcia, princíp činnosti, VACH, použitie.
Asymetrický tyristor, definícia, konštrukcia, princíp činnosti, VACH, použitie.
GTO tyristor, definícia, konštrukcia, princíp činnosti, použitie.
Triak, definícia, konštrukcia, princíp činnosti, VACH, použitie.
Kvadrak, definícia, konštrukcia, princíp činnosti, použitie.
Fototyristor, definícia, konštrukcia, princíp činnosti, VACH, použitie.
Optoelektrické prvky, indikačné a zobrazovacie prvky.
Definícia optoelektroniky, klasifikácia spektra optoelektroniky.
Výhody optoelektronických systémov, prvky optoelektronického systému.
Fyzikálne princípy optoelektroniky.
Prijímacie prvky optoelektroniky, definícia, fyzikálne princípy, fotoelektrický jav.
Fotorezistor, definícia, konštrukcia, fyzikálny princíp činnosti, závislosť na osvitu,
použitie.
Fotodióda PIN, definícia, konštrukcia, fyzikálny princíp činnosti, závislosť na osvitu,
použitie.
Lavínová dióda, definícia, konštrukcia, fyzikálny princíp činnosti, závislosť na osvitu,
použitie.
Fototranzistor, definícia, konštrukcia, fyzikálny princíp činnosti, závislosť na osvitu,
použitie.
Fototyristor, definícia, konštrukcia, fyzikálny princíp činnosti, závislosť na osvitu,
použitie.
Prenosové prostredie optoelektroniky, rušenia, druhy optovlákna, rušenia
v optovlákne.
Vysielací prvky optoelektroniky, základné charakteristiky.
LED dióda, definícia, konštrukcia, fyzikálny princíp činnosti, použitie.
Burrusova LED dióda, definícia, konštrukcia, fyzikálny princíp činnosti, použitie.
Polovodičový laser, definícia, konštrukcia, fyzikálny princíp činnosti, použitie.
Polovodičové zobrazovacie prvky, bodové, plošné.
LED dióda, 7-segment, maticový zobrazovač, LCD panel, definícia, konštrukcia,
fyzikálny princíp činnosti, použitie.
Plynový laser, definícia, konštrukcia, fyzikálny princíp činnosti, použitie.
Laser pevnej fázy, definícia, konštrukcia, fyzikálny princíp činnosti, použitie.
Tranzistorové spínače, statický a dynamický režim.
Definícia ideálneho a reálneho spínača.
Tranzistorový spínač, zapojenie, VACH, princíp činnosti, pracovné oblasti.
Statické vlastnosti tranzistorového spínača, spínanie R záťaže.
Dynamické vlastnosti tranzistorového spínača, spínací cyklus.
Metódy zrýchlenia spínacieho procesu.
Spínanie L záťaže, sch. zapojenia, VACH, spínací cyklus.
Spínanie C záťaže, sch. zapojenia, VACH, spínací cyklus.
Spínače s FET tranzistormi, sch. zapojenia, VACH.
Dovolené pracovné oblasti spínacích tranzistorov.
Nelineárne elektrické obvody.
Nelineárne elektronické obvody, príchod harmonického signálu na lineárnu
a nelineárnu
charakteristiku,
Fourrierova
transformácia
(trigonometrický,
exponenciálny tvar), časová a frekv. char. signálu.
Amplitúdové a fázové spektrum periodického sig., výkonové pomery periodických
priebehov, Parsevalov teorém, priama a spätná Fourrierova transformácia.
Súčet 2 harmonických signálov (superpozícia, záznej).
Aproximácie nelineárnej char. lomenou priamkou, Taylorov rad, aplikácia
Taylorovho radu na 3 až 5 bodov.
Oscilátory.
Oscilátory. Nelineárna teória, lineárna teória (spätnoväzobná, imitačná), Blackov
vzťah,
Spätnoväzobná metóda, amplitúdová a fázová podmienka oscilácií.
Imitačná metóda, podmienka oscilácií, Hartleyov, Colpittsov, Clapov oscilátor.
RC oscilátory, fázovacie články, kaskádne fázovacie články (DP, HP, Wienov).
Oscilátor so záporným odporom, tunelová dióda, Thomsonov vzťah.
Kryštálom riadený oscilátor, schéma, kmitočtová char. piezokryštálu (PKJ),
Modulované signály.
Modulované signály, definícia modulácie, nosný signál, modulačný signál, lineárna
a nelineárna modulácia, amplitúdová, frekvenčná, fázová modulácia.
Lineárna (amplitúdová modulácia), typy AM (dvojpásmová, bez nosnej,
jednopásmová), analytický tvar, spektrálne char., hĺbka modulácie, rozloženie
výkonu, potlačenie postranného pásma. Jednopásmová modulácia.
Demodulátory. Demodulácia s potlačenou nosnou, demodulácia sa prenosom nosnej.
Uhlová modulácia, definícia, analytické vyjadrenie.
Fázová modulácia (PM), analytické vyjadrenie.
Frekvenčná modulácia (FM), analytické vyjadrenie, kmitočtový zdvih, fázový zdvih,
grafické znázornenie PM a FM, spektrálna char. úzkopásmovej FM, výkon
nemodulovanej nosnej.
Besselovy funkcie, kombinačné kmitočty, FM priamou cestou, FM nepriamou cestou.
Demodulácia FM signálu. Vplyvy rušenia na modulované signály, superpozícia
rušenia na signál, bloková schéma, spektrálne vyjadrenie FM, rušenie v základnom
pásme, rušenie AM sig., rušenie v systéme DSB, rušenie PM a FM, výhody
a nevýhody FM.
Modulátory a demodulátory.
Modulátory a demodulátory. Amplitúdový modulátor s diódou, spektrálna char. AM,
dvojčinné zapojenie AM, AM s galvanicky oddelenými signálmi, kruhový modulátor,
AM modulátor s s bipolárnym tranzistorom, AM modulátor s s unipolárnym
tranzistorom, bázový modulátor AM, kolektorový modulátor AM.
Filtračná metóda AM, bloková schéma, SSB, Fázová metóda, bloková schéma.
Amplitúdové demodulátory, demodulátor s potlačenou nosnou, demodulátor
s prenosom nosnej (sériový, paralelný), schéma, amplitúdová char.
Frekvenčné modulátory, násobič frekvencie, modulátory FM, (úzkopásmové,
širokopásmové), priame a nepriame metódy, varikap, obvod s varikapom, sériové
a paralelné zapojenie varikapu, priamy FM s rezonančným obvodom.
Nepriame kmitočtové modulátory, bloková schéma, modulačný index, Armstrongov
modulátor, FM typu Serasoid.
Frekvenčný demodulátor, demodulácia na boku rezonančnej krivky, FM pomocou
amplitúdového diskriminátora, Amplitúdový diskriminátor, schéma, frekvenčná char.
Fázová modulácia, fázový modulátor s fázovým závesom, amplitúdové char., Fázový
diskriminátor, vektorové diagramy.
Fázový záves PLL, demodulátory FM a PM, demodulátor s napätím riadeným
oscilátorom VCO.
Kľúčované modulácie.
Kľúčované modulácie. Etapy digitalizácie, vzorkovanie, vzorkovanie (ideálne, 1.
druhu, 2. druhu), Shanon-Kotelnikov teorém, časový priebeh periodickej funkcie,
spektrum vzorkovaného sig., vzorkovanie vo vyššej kmitočtovej polohe, Kotelnikov
rad, Fourrierov rad.
Kvantovanie signálu v amplitúde, kvantizačný stupeň, max. chyba kvantovania,
kvanizačný šum, lineárne a nelineárne kvantovanie v amplitúde, kompresná char.
Impulzné modulácie. Modulácie PAM, PDM, PPM, vplyv rušenia na PAM, PDM,
PPM.
PCM modulácie.
Kódové modulácie, modulácie PCM, DM, DPCM, prenos dig. signálu v základnom
a preloženom pásme, analógový linkový trakt (ALT), dvojkový a trojkový AMI
binárny sig.
Demodulátory FM, principiálne schémy.
Princíp elektroniek.
Definícia elektrónky, fyzikálna podstata činnosti, materiály a typy emisií.
Fyzikálna podstata a mechanizmus tepelnej emisie.
Fyzikálna podstata a mechanizmus sveteľnej emisie.
Fyzikálna podstata a mechanizmus sekundárnej emisie.
Fyzikálna podstata a mechanizmus elektrostatickej emisie.
Fyzikálna podstata pohybu elektrónu v el. a mag. poli.
Fyzikálna podstata elektrónovej optiky.
Vakuová dióda, definícia, konštrukcia, vlastnosti, VACH, použitie.
Vakuová trióda, definícia, konštrukcia, vlastnosti, VACH, použitie.
Vakuová tetróda, definícia, konštrukcia, vlastnosti, VACH, použitie.
Vakuová pentóda, definícia, konštrukcia, vlastnosti, VACH, použitie.
Ďalšie modifikácie a konštrukcie vakuových elektróniek.
Obrazovky Č/B, farebné, potenciáloskop, charaktron, fotonka, fotonásobič, fyzikálny
princíp činnosti a konštrukcia.
Snímacie elektrónky, ikonoskop, superortikon, vidikon, plumbikon, fyzikálny princíp
činnosti a konštrukcia.
Transformátory a zosilňovače obrazu, fyzikálny princíp činnosti a konštrukcia.
Mikrovlnné mriežkové elektrónky, fyzikálny princíp činnosti a konštrukcia.
Prieletový klystron, fyzikálny princíp činnosti a konštrukcia, použitie.
Reflexný klystron, fyzikálny princíp činnosti a konštrukcia, použitie.
Permaktron, fyzikálny princíp činnosti a konštrukcia, použitie.
Karcinotron, fyzikálny princíp činnosti a konštrukcia, použitie.
Magnetron, fyzikálny princíp činnosti a konštrukcia, použitie.
Download

Zdeněk Dostál - Žilinská univerzita