Otočné servopohony
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
AUMA NORM (bez ovládania)
Návod na obsluhu
Montáž, obsluha, uvedenie do prevádzky
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Obsah
Najprv si prečítajte návod!
●
Rešpektujte bezpečnostné pokyny.
●
Tento návod platí ako súčasť zariadenia.
●
Návod uschovajte po celú dobu životnosti výrobku.
●
Návod odovzdať každému ďalšiemu majiteľovi alebo užívateľovi výrobku.
Účel dokumentu:
Tento dokument obsahuje informácie určené pracovníkom povereným inštaláciou, uvedením do prevádzky,
obsluhou a údržbou. Má pomáhať pri inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky.
Obsah
Strana
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Bezpečnostné pokyny............................................................................................................
Základné bezpečnostné pokyny
Oblasť použitia
Oblasť použitia vo výbušnom prostredí zóny 22 (na želanie)
Výstražné upozornenia
Upozornenia a symboly
4
4
4
5
5
6
2.
2.1.
2.2.
Identifikácia.............................................................................................................................
Typový štítok
Stručný popis
7
7
8
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Preprava, skladovanie a balenie...........................................................................................
Preprava
Skladovanie
Balenie
9
9
9
9
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
10
10
10
10
10
11
4.3.2.
4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.4.
4.4.1.
Montáž.....................................................................................................................................
Montážna poloha
Montáž ručného kolesa
Montáž otočného servopohonu na armatúru/prevodovku
Pripojovacie tvary B, B1 – B4 a E
Montáž otočného servopohonu (s pripojovacími tvarmi B1 – B4 alebo E) na
armatúru/prevodovku
Pripojovací tvar A
Dokončovacie práce pri závitovom púzdre
Montáž otočného servopohonu (s pripojovacím tvarom A) na armatúru
Príslušenstvo pre montáž
Ochranný kryt stúpajúceho vretena armatúry
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
Elektrické pripojenie...............................................................................................................
Základné upozornenia
Pripojenie s kruhovým konektorom AUMA
Otvorenie pripojovacieho priestoru
Pripojenie vedení
Zatvorenie pripojovacieho priestoru
Príslušenstvo pre elektrické pripojenie
Nástenný držiak
Ochranné veko
Dvojnásobne utesnený (Double Sealed) medziľahlý nástavec
Vonkajšia uzemňovacia svorka
15
15
16
16
17
19
19
19
20
20
20
2
11
12
13
14
14
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Obsah
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
Obsluha...................................................................................................................................
Ručný režim
Zapnutie ručného režimu
Vypnutie ručného režimu
Motorový režim
21
21
21
21
21
7.
7.1.
Ukazovatele.............................................................................................................................
Mechanický ukazovateľ polohy/ukazovateľ chodu
22
22
8.
8.1.
Hlásenia...................................................................................................................................
Hlásenia odozvy pohonu
23
23
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.
9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.6.
9.6.1.
9.6.2.
9.6.3.
9.7.
9.7.1.
9.8.
9.8.1.
9.9.
9.10.
Uvedenie do prevádzky..........................................................................................................
Otvorenie ovládacieho priestoru
Nastavenie momentového vypínania
Nastavenie polohového vypínania
Nastavenie koncovej polohy ZATVORENÉ (čierne pole)
Nastavenie koncovej polohy OTVORENÉ (biele pole)
Nastavenie medzipolôh
Nastavenie smeru chodu ZATVORENÉ (čierne pole)
Nastavenie smeru chodu OTVORENÉ (biele pole)
Skúšobná prevádzka
Kontrola smere otáčania
Kontrola polohového vypínania
Elektronický vysielač polohy EWG 01.1
Nastavenie rozsahu merania
Prispôsobiť hodnoty prúdu
zapnúť/vypnúť LED signalizáciu koncových polôh
Potenciometer
Nastavenie potenciometra
Elektronický vysielač polohy RWG
Nastavenie rozsahu merania
Nastavenie mechanického ukazovateľa polohy
Zatvorenie ovládacieho priestoru
24
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
32
32
33
34
34
10.
10.1.
10.2.
Odstránenie porúch................................................................................................................
Chyby pri uvádzaní do prevádzky
Ochrana motora (sledovanie teploty)
36
36
37
11.
11.1.
11.2.
11.3.
Ošetrovanie a údržba.............................................................................................................
Preventívne opatrenia pre údržbu a bezpečnú prevádzku
Údržba
Likvidácia a recyklovanie
38
38
38
39
12.
12.1.
Technické údaje......................................................................................................................
Technické údaje rotačného pohonu
40
40
13.
13.1.
Zoznam náhradných dielov...................................................................................................
Otočný servopohon SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
43
43
14.
14.1.
Certifikáty................................................................................................................................
Prehlásenie o začlenení a ES vyhlásenie o zhode
45
45
Register...................................................................................................................................
48
Adresy......................................................................................................................................
50
3
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Bezpečnostné pokyny
1.
Bezpečnostné pokyny
1.1.
Základné bezpečnostné pokyny
Normy/smernice
Výrobky AUMA sú konštruované a vyrábané podľa uznaných noriem a smerníc.
Dosvedčuje sa to vyhlásením o začlenení a ES vyhlásením o zhode.
Vzhľadom na montáž, elektrické pripojenie, uvedenie do prevádzky a prevádzku na
mieste inštalácie musia prevádzkovateľ a výrobca zariadenia dbať na to, aby boli
rešpektované všetky právne požiadavky, smernice, predpisy, vnútroštátne opatrenia
a odporúčania.
Bezpečnostné
pokyny/varovania
Osoby pracujúce na tomto zariadení sa musia oboznámiť s bezpečnostnými
a výstražnými upozorneniami uvedenými v tomto návode a musia uvedené príkazy
dodržiavať. Bezpečnostné pokyny a výstražné štítky na výrobku treba rešpektovať,
aby sa zabránilo škodám na zdraví alebo vecným škodám.
Kvalifikácia pracovníkov
Úkonmi montáže, elektrického pripojenia, uvedenia do prevádzky, obsluhy a údržby
sa smú poverovať iba vyškolení odborní pracovníci, ktorí pre túto činnosť boli
prevádzkovateľom alebo výrobcom zariadenia autorizovaní.
Skôr ako začne na tomto výrobku pracovať pracovník musí si prečítať tento návod,
musí mu porozumieť a musí poznať a dodržiavať uznané pravidlá bezpečnosti práce.
Uvedenie do prevádzky
Prevádzka
Pred uvedením do prevádzky je dôležité, aby boli skontrolované všetky nastavenia
vzhľadom na to, či súhlasia s požiadavkami aplikácie. Nesprávne nastavenie sa
môže stať zdrojom nebezpečenstva podmieneného aplikáciou ako napr. poškodenie
armatúry alebo zariadenia. Za škody z toho eventuálne vyplývajúce výrobca neručí.
Riziko nesie sám používateľ.
Predpoklady bezchybnej a bezpečnej prevádzky:
●
●
●
●
●
●
Primeraná preprava, odbornosť skladovania, inštalácie, montáže a starostlivé
uvedenie do prevádzky.
Výrobok prevádzkujte iba v bezchybnom stave za rešpektovania tohto návodu.
Poruchy a poškodenia bezodkladne oznámte a (nechajte) odstrániť.
Dodržiavajte uznané pravidlá bezpečnosti práce.
Dodržiavajte vnútroštátne predpisy.
Počas prevádzky sa skriňa zahrieva a môžu vzniknúť povrchové teploty > 60
°C. Na ochranu proti možným popáleninám odporúčame pred začatím prác na
zariadení skontrolovať povrchovú teplotu vhodným teplomerom a podľa potreby
použiť ochranné rukavice.
Ochranné opatrenia
Za potrebné ochranné opatrenia na mieste ako napr. kryty, bariéry alebo osobné
ochranné pomôcky pre pracovníkov zodpovedá prevádzkovateľ, resp. dodávateľ
prevádzky.
Údržba
Na zaistenie bezpečnej funkcie zariadenia treba rešpektovať pokyny pre údržbu.
Zmeny na zariadení sú dovolené iba so súhlasom od výrobcu.
1.2.
Oblasť použitia
Servopohony AUMA sú určené na ovládanie priemyselných armatúr, ako napr.
ventilov, posúvačov, klapiek a kohútov.
Iné použitie je dovolené iba s výslovným (písomným) súhlasom výrobcu.
Nie je prípustné pre použitie napr. pre:
●
●
●
●
●
●
4
motorové manipulačné vozíky podľa EN ISO 3691
zdvíhadlá podľa EN 14502
osobné výťahy podľa DIN 15306 a 15309
nákladné výťahy podľa EN 81-1/A1
pohyblivé schody
trvalú prevádzku
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Bezpečnostné pokyny
inštaláciu do zeme
trvalé použitie pod vodou (prihliadať na druh krytia)
oblasti s nebezpečenstvom výbuchu, s výnimkou zóny 22
oblasti v jadrových zariadeniach vystavené žiareniu
V prípade neodborného použitia alebo použitia v rozpore so stanoveným účelom
nepreberáme žiadnu záruku.
●
●
●
●
Ku používaniu na stanovené účely patrí tiež dodržiavanie tohto návodu.
Informácia
1.3.
Návod platí pre štandardné vyhotovenie “zatváranie smerom doprava”, tzn. hnaný
hriadeľ na zatvorenie armatúry sa otáča v smere hodinových ručičiek.
Oblasť použitia vo výbušnom prostredí zóny 22 (na želanie)
Servopohony uvedeného typového radu sú podľa smernicee 94/9/ES (ATEX) zásadne
vhodné aj pre použitie vo výbušnom prašnom prostredí ZÓNY 22.
Servopohony sú realizované v krytí IP 68 a zodpovedajú ustanoveniam normy EN
50281-1-1:1998 odsek 6 – Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom,
požiadavky na elektrické zariadenia kategórie 3 – Ochrana zapúzdrením.
Pre splnenie všetkých požiadaviek normy EN 50281-1-1: 1998 treba bezpodmienečne
prihliadať na tieto náležitosti:
●
●
●
●
●
●
●
●
1.4.
Podľa smernice 94/9/ES (ATEX) sa musia všetky servopohony opatriť
doplnkovým označením – II3D IP6X T150 °C.
Maximálna povrchová teplota servopohonov vzhľadom k teplote okolia +40 °C
je podľa EN 50281-1-1 ods. 10.4 +150 °C. Zvýšené usadeniny prachu na
zariadení neboli podľa ods. 10.4 pri zisťovaní max. povrchovej teploty
zohľadnené.
Správne pripojenie tepelných spínačov resp. termistorov a dodržiavanie
prevádzkového režimu a technických údajov sú predpokladom pre dodržiavanie
maximálnych povrchových teplôt zariadení.
Pripojovací konektor sa smie pripojovať alebo odpojovať iba v beznapäťovom
stave.
Použité káblové priechodky musia tiež spĺňať požiadavky kategórie II3D a
minimálne krytie IP67.
Servopohony musia byť pomocou vonkajšej uzemňovacej svorky (súčasť
príslušenstva) spojené s potenciálovým vyrovnaním alebo začlenené do
uzemneného potrubného systému.
Závitová zátka (diel č. 511.0) resp. ochranný kryt vretena s ochranným
klobúčikom (diel č. 568.1 a 568.2) na utesnenie dutého hriadeľa musia byť
bezpodmienečne namontované, aby bola zaistená tesnosť a tým aj ochrana
proti výbuchu prachu.
V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu prachu treba zásadne rešpektovať
požiadavky normy EN 50281-1-1. Príslušná povinná starostlivosť a poverenie
vyškolených pracovníkov uvedením do prevádzky, servisom a údržbou sú
predpokladom pre bezpečnú prevádzku servopohonov.
Výstražné upozornenia
Na zdôraznenie postupov dôležitých z hľadiska bezpečnosti sú v tomto návode
uvedené tieto výstražné upozornenia označené príslušnými signálnymi slovami
(NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE, UPOZORNENIE, OZNÁMENIE).
Bezprostredne nebezpečná situácia s vysokým rizikom. Ak výstražné
upozornenie nebude rešpektované, hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážnej
telesnej ujmy.
Možná nebezpečná situácia so stredným rizikom. Ak výstražné upozornenie
nebude rešpektované, hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážnej telesnej ujmy.
5
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Bezpečnostné pokyny
Možná nebezpečná situácia s nízkym rizikom. Ak výstražné upozornenie nebude
rešpektované, hrozí nebezpečenstvo ľahkého alebo stredného poranenia. Je
možné ho použiť aj v súvislosti s vecnými škodami.
Potenciálne nebezpečná situácia. Pri nerešpektovaní môže dôjsť k vecným
škodám. Nepoužíva sa pri škodách na zdraví.
Štruktúra a typografické usporiadanie výstražných upozornení
Druh nebezpečenstva a jeho zdroj!
Možný(-né) následok(-ky) nedodržania (na želanie)
→ Opatrenie na zabránenie nebezpečenstva
→ Ďalšie opatrenie(-ia)
Bezpečnostná značka
varuje pred nebezpečenstvom poranenia.
Signálne slovo (v tomto prípade NEBEZPEČENSTVO) udáva stupeň ohrozenia.
1.5.
Upozornenia a symboly
V tomto návode sú použité tieto upozornenia a symboly:
Informácia
Pojem Informácia pred textom upozorňuje na dôležité poznámky a informácie.
Symbol pre CLOSE (armatúra zatvorená)
Symbol pre OPEN (armatúra otvorená)
Nápomocné informácie pred nasledujúcim krokom. Tento symbol naznačuje, čo sa
pre ďalší krok predpokladá alebo čo by sa malo pripraviť resp. na čo by sa malo
prihliadať.
<>
Odkaz na ďalšie textové pasáže
Pojmy v zátvorkách s týmto znakom odkazujú v dokumente na ďalšie textové pasáže
vzťahujúce sa na túto tému. Tieto pojmy sú uvedené v indexe, v nadpise alebo
v obsahu a je možné ich takto rýchlo vyhľadať.
6
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Identifikácia
2.
Identifikácia
2.1.
Typový štítok
Každý komponent zariadenia (pohon, motor) je označený typovým štítkom.
Obr. 1: Umiestnenie typových štítkov
[1]
[2]
[3]
Typový štítok motora
Typový štítok pohonu
Dodatkový štítok, napr. štítok KKS
Popis typového štítku pohonu
Obr. 2: Typový štítok pohonu (príklad)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
Meno výrobcu
Adresa výrobcu
Typové označenie
Číslo zákazky
Sériové číslo
Otáčky
Momentový rozsah smerom k polohe ZATVORENÉ
Momentový rozsah smerom k polohe OTVORENÉ
Typ maziva
Druh krytia
Prípustná teplota okolia
Možnosť voliteľne osadiť podľa požiadaviek zákazníka
Možnosť voliteľne osadiť podľa požiadaviek zákazníka
Kód DataMatrix
7
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Identifikácia
Typové označenie
Obr. 3: Typové označenie (príklad)
1.
2.
Typ a konštrukčná veľkosť pohonu
Veľkosť príruby
Typ a konštrukčná veľkosť
Tento návod platí pre tieto typy zariadení a konštrukčné veľkosti:
otočné servopohony pre uzatvárací režim: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2
otočné servopohony pre regulačný režim: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2
Číslo zákazky
Na základe tohto čísla je možné produkt identifikovať a vyhľadať technické údaje a
údaje týkajúce sa zákazky zariadenia.
Pri ďalších dotazoch k produktu vždy uvádzajte toto číslo.
Na internetovej stránke http://www.auma.com ponúkame službu, prostredníctvom
ktorej môže oprávnený používateľ po zadaní čísla zákazky preberať dokumenty k
zákazke, ako schémy zapojenia a technické údaje, (v nemeckom a anglickom jazyku),
osvedčenie o prijímacej skúške, návod na obsluhu a ďalšie informácie k zákazke.
Sériové číslo
Tabuľka 1: Popis sériového čísla (s príkladom)
05 14 MD12345
1.+2. miesto: týždeň montáže
05 Kalendárny týždeň 05
3.+4. miesto: Rok výroby
14 Rok výroby: 2014
Všetky ďalšie miesta
MD12345
Interné číslo na jednoznačnú identifikáciu výrobku
Kód DataMatrix
Pomocou našej aplikácie pre podporu AUMA môžete naskenovať kód DataMatrix
a tým získať ako autorizovaný používateľ prístup k dokumentom produktu týkajúcim
sa zákazky bez potreby zadávania čísla zákazky alebo sériového čísla.
Obr. 4: Odkaz na obchod s aplikáciami:
2.2.
Stručný popis
Otočný servopohon
Definícia podľa EN ISO 5210:
Otočný pohon je servopohon, ktorý prenáša na armatúru krútiaci moment v rozsahu
aspoň jednej celej otáčky. Môže pôsobiť i posuvnou silou.
Viacotáčkové servopohony AUMA sú poháňané elektromotoricky a v spojení s
pripojovacím tvarom A môžu pôsobiť posuvnou silou. Pre ručné ovládanie je
k dispozícii ručné koleso. Vypínanie v koncových polohách sa ovláda pomocou
polohového alebo momentového spínača. Pre aktivovanie resp. spracovanie signálov
servopohonu je bezpodmienečne potrebné ovládanie.
Servopohony bez ovládania možno dodatočne tiež vybaviť ovládaním AUMA. Pri
ďalších dotazoch v tejto súvislosti je potrebné zadať číslo objednávky (pozri typový
štítok pohonu).
8
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Preprava, skladovanie a balenie
3.
Preprava, skladovanie a balenie
3.1.
Preprava
Na miesto určenia prepravovať v pevnom obale.
Zodvihnuté bremeno!
Hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážneho zranenia.
→ NEVSTUPUJ pod zodvihnuté bremeno.
→ Zdvíhacie zariadenie upevniť na skriňu a NIE na ručné koleso.
→ Servopohony namontované na armatúru: Zdvíhacie zariadenie upevniť na
armatúru a NIE na servopohon.
→ Servopohony zmontované s prevodovkou: Zdvíhacie zariadenie upevniť na
závesné skrutky na prevodovke a NIE na servopohon.
→ Servopohony zmontované s ovládaním: Zdvíhacie zariadenie upevniť na
servopohon a NIE na ovládanie.
3.2.
Skladovanie
Nebezpečenstvo korózie v dôsledku neodborného skladovania!
→
→
→
→
Dlhodobé skladovanie
Keď sa má výrobok skladovať dlhšiu dobu (viac ako 6 mesiacov), okrem tohto
prihliadať na tieto náležitosti:
1.
2.
3.3.
Skladovať v dobre vetranej, suchej miestnosti.
Ochrana proti vlhkosti podložia uložením do regálov alebo na drevený rošt.
Ochrana krytom proti prachu a nečistotám.
Nelakované plochy ošetriť vhodným protikoróznym prostriedkom.
Pred uskladnením:
nechránené plochy, zvlášť výstupných dielov a montážnych plôch, ošetriť
dlhodobým protikoróznym prípravkom.
V intervaloch asi 6 mesiacov:
skontrolovať výskyt korózie. Ak sa zistia zárodky korózie, vykonať novú
protikoróznu ochranu.
Balenie
Naše výrobky sa na prepravu zo závodu chránia špeciálnymi obalmi. Tieto obaly
pozostávajú z ekologicky nezávadných, ľahko separovateľných materiálov a možno
ich recyklovať. Ako obalový materiál používame drevo, kartón, papier a fóliu PE. Pre
likvidáciu obalového materiálu odporúčame využiť služby recyklačných podnikov.
9
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Montáž
4.
Montáž
4.1.
Montážna poloha
Servopohony AUMA je možné prevádzkovať bez obmedzenia v ľubovoľnej montážnej
polohe.
4.2.
Montáž ručného kolesa
Informácia
Ručné kolesá od priemeru 400 mm sú počas prepravy voľne pribalené.
Obr. 5: Ručné koleso
[1]
[2]
[3]
[4]
1.
2.
3.
4.3.
Dištančná podložka
Vstupný hriadeľ
Ručné koleso
Poistný krúžok
V prípade potreby nasuňte dištančnú podložku [1] na vstupný hriadeľ [2].
Nasuňte ručné koleso [3] na vstupný hriadeľ.
Ručné koleso [3] zaistite priloženým poistným krúžkom [4].
Montáž otočného servopohonu na armatúru/prevodovku
Nebezpečenstvo korózie v dôsledku poškodenia laku a kondenzovania vody!
→ Poškodenia laku po práci na zariadení opraviť.
→ Po montáži zariadenie ihneď elektricky pripojiť, aby sa vyhrievaním zredukovalo
kondenzovanie vody.
4.3.1.
Pripojovacie tvary B, B1 – B4 a E
Použitie
Pre otáčavé, nestúpajúce vreteno
Nevhodné pre posuvné sily
Pripojovací tvar diera s drážkou:
●
●
Usporiadanie
●
●
●
10
Tvar B1 – B4 s dierou podľa EN ISO 5210
Tvar B a E s dierou podľa DIN 3210
Dodatočná prestavba z B1 na B3, B4 alebo E je možná.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Montáž
Obr. 6: Pripojovací tvar
[1]
[2]
[3]
Informácia
Pripojovací tvar B, B1 – B4, E a C
Výstupný tvar/zásuvné puzdro s dierou a drážkou
Poistný krúžok
Vystredenie príruby armatúry je potrebné realizovať ako uloženie s vôľou.
4.3.1.1. Montáž otočného servopohonu (s pripojovacími tvarmi B1 – B4 alebo E) na armatúru/prevodovku
1.
2.
3.
4.
Skontrolovať, či sa pripojovacie príruby k sebe hodia.
Skontrolovať, či sa zhodujú diera a drážka vo vstupnom hriadeli.
Vstupný hriadeľ mierne namastiť.
Nasadiť otočný servopohon.
Informácia: Dbajte na vystredenie a úplné dosadnutie prírub.
5.
Otočný servopohon upevniť skrutkami podľa tabuľky.
Informácia: Na zabránenie kontaktnej korózie sa odporúča opatriť skrutky
prostriedkom na tesnenie závitov.
6.
Skrutky utiahnuť do kríža momentom podľa tabuľky
Tabuľka 2: Uťahovacie momenty pre skrutky
4.3.2.
Skrutky
Uťahovací moment TA [Nm]
Závit
M8
M10
M12
M16
M20
Trieda pevnosti 8.8
25
51
87
214
431
Pripojovací tvar A
Použitie
●
●
Informácia
Pripojovací tvar pre stúpajúce, neotáčavé vreteno
Vhodné pre pôsobenie posuvnými silami
Pre prispôsobenie servopohonov zákaznickým pripojovacím tvarom A s veľkosťami
prírub F10 a F14 rokov výroby 2009 a starších je potrebný adaptér. Je možné ho
objednať vo firme AUMA.
11
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Montáž
4.3.2.1. Dokončovacie práce pri závitovom púzdre
✔ Tento krok sa požaduje iba pri nevŕtanom resp. predvŕtanom závitovom puzdre.
Obr. 7: Usporiadanie pripojovacieho tvaru A
[1]
[2]
[2.1]
[2.2]
[3]
1.
2.
3.
4.
Strediaci krúžok [3] vyskrutkovať z pripojovacieho tvaru.
Vybrať závitové púzdro [1] s ložiskami [2].
Ložiskové krúžky [2.1] a axiálne ložiská [2.2] sňať zo závitového púzdra [1].
Závitové púzdro [1] vyvŕtať, vysústružiť a vyrezať závit.
Informácia: Pri upínaní dbajte na vycentrovaný beh a otáčanie presne v rovine!
5.
6.
Opracované závitové púzdro [1] očistiť.
Axiálne ložiská [2.2] a ložiskové krúžky [2.1] dostatočne namastite viacúčelovým
tukom (lítnym mydlom) tak, aby boli tukom naplnené všetky dutiny.
Namastené axiálne ložiská [2.2] a ložiskové krúžky [2.1] nasadiť na závitové
púzdro [1].
Závitové púzdro [1] s ložiskami [2] opäť vložiť do pripojovacieho tvaru.
Informácia: Dbať na to, aby zuby resp. ozubenie správne zapadli do drážky v
dutom hriadeli.
7.
8.
9.
12
Závitové púzdro
Ložisko
Ložiskový krúžok
Ložiskový veniec
Strediaci krúžok
Zaskrutkovať strediaci krúžok [3] a pevne utiahnuť až na doraz.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Montáž
4.3.2.2. Montáž otočného servopohonu (s pripojovacím tvarom A) na armatúru
Obr. 8: Montáž s pripojovacím tvarom A
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
➥
8.
9.
10.
Vreteno armatúry
Pripojovací tvar A
Skrutky pre servopohon
Príruba armatúry
Skrutky pre pripojovací tvar
Ak je pripojovací tvar A už montovaný na otočný servopohon: Uvoľniť skrutky
[3] a sňať pripojovací tvar A [2].
Skontrolovať, či sa príruba pripojovacieho tvaru A hodí k prírube armatúry [4].
Vreteno armatúry [1] mierne namastiť.
Pripojovací tvar A nasadiť na vreteno armatúry a zaskrutkovať, až dosadne na
prírubu armatúry.
Pripojovací tvar A pootáčať tak, aby upevňovacie diery lícovali.
Upevňovacie skrutky [5] zaskrutkovať, ale zatiaľ neutiahnuť pevne.
Otočný servopohon nasadiť na vreteno armatúry tak, aby unášače závitového
púzdra zapadli do výstupného tvaru.
Pri správnom nasadení ležia príruby na sebe v jednej rovine.
Otočný servopohon vyrovnať tak, aby upevňovacie diery lícovali.
Otočný servopohon upevniť skrutkami [3].
Skrutky [3] utiahnuť do kríža momentom podľa tabuľky.
Tabuľka 3: Uťahovacie momenty pre skrutky
Skrutky
Uťahovací moment TA [Nm]
Závit
M6
M8
M10
M12
M16
M20
Trieda pevnosti 8.8
11
25
51
87
214
431
11. Otočný servopohon otáčať v ručnom režime smerom k polohe OTVORENÁ
(OPEN), až budú príruba armatúry a pripojovací tvar A pevne na seba dosadať.
12. Upevňovacie skrutky [5] medzi armatúrou a pripojovacím tvarom A utiahnuť do
kríža momentom podľa tabuľky.
13
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Montáž
4.4.
Príslušenstvo pre montáž
4.4.1.
Ochranný kryt stúpajúceho vretena armatúry
— Na želanie —
Obr. 9: Montáž ochranného krytu vretena
[1]
[2]
[3]
1.
2.
3.
4.
14
Ochranný klobúčik pre ochranný kryt vretena
Ochranný kryt vretena
Tesniaci krúžok
Závit utesniť konopou, teflónovou páskou alebo prostriedkom na utesnenie
závitových spojov.
Ochranný kryt vretena [2] zaskrutkovať do závitu a utiahnuť.
Tesniaci krúžok [3] posunúť dolu až ku skrini.
Skontrolovať prítomnosť a nepoškodenosť ochranného klobúčika pre ochranný
kryt vretena [1].
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektrické pripojenie
5.
Elektrické pripojenie
5.1.
Základné upozornenia
Nebezpečenstvo pri nesprávnom elektrickom pripojení
Nerešpektovanie môže mať za následok smrť, vážnu telesnú ujmu alebo vecné
škody.
→ Elektrické pripojenie smú vykonávať iba vyškolení odborní pracovníci.
→ Pred pripojením venujte pozornosť všeobecným pokynom v tejto kapitole.
→ Po pripojení, pred zapnutím napätia venujte pozornosť kapitole <Uvedenie do
prevádzky> a <Skúšobný chod>.
Schéma zapojenia /
pripojovacia schéma
Príslušná schéma zapojenia / pripojovacia schéma (v nemeckom a anglickom jazyku)
je spolu s týmto návodom vložená do plastovej fólie odolnej proti poveternostným
vplyvom a upevnená na zariadení. Po zadaní čísla objednávky (pozri typový štítok)
je možné si ju stiahnuť priamo cez internet (http://www.auma.com).
Poškodenie armatúry v dôsledku pripojenia bez ovládania!
→ Pohony NORM vyžadujú ovládanie: Motor treba zapojiť iba pomocou ovládania
(zapojenie s reverznými stýkačmi).
→ Dbajte na spôsob vypínania predpísaný výrobcom armatúry.
→ Prihliadajte na schému zapojenia.
Oneskorenie vypínania
Istenie zabezpečené
zákazníkom
Oneskorením vypínania sa rozumie doba medzi zareagovaním polohových alebo
momentových spínačov a dosiahnutím beznapäťového stavu motora. Na ochranu
armatúr a servopohonu odporúčame oneskorenie vypínania < 50 ms. Dlhšie
oneskorenie vypínania je možné s prihliadnutím na prestavnú dobu, pripojovací tvar,
druh armatúry a konštrukcie. Príslušný smerový stýkač odporúčame vypínať priamo
pomocou príslušného polohového alebo momentového spínača.
Na ochranu pred skratom a na odpojenie servopohonu musí zákazník zabezpečiť
poistky a odpínače.
Hodnota prúdu dimenzovania vyplýva z odberu prúdu motora (pozri kartu s
elektrickými údajmi).
Polohové a momentové
spínače
Polohové a momentové spínače môžu byť realizované ako jednoduché, tandemové
alebo trojité spínače. Pomocou obidvoch spínacích obvodov (rozpínač/spínač)
jednoduchého spínača sa smie spínať iba ten istý potenciál. Ak sa majú súčasne
spínať rôzne potenciály, musia sa použiť tandemové alebo trojnásobné spínače. Pri
použití tandemových/trojitých spínačov:
●
●
Druh prúdu, sieťové
napätie a sieťová
frekvencia
Na signalizáciu používajte predstihové kontakty DSR1, DÖL1, WSR1, WÖL1.
Na vypínanie používajte oneskorené kontakty DSR (TSC), DÖL (TSO), WSR
(LSC), WÖL (LSO).
Druh prúdu, sieťové napätie a sieťová frekvencia sa musia zhodovať s údajmi na
typovom štítku motora.
15
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektrické pripojenie
Obr. 10: Typový štítok motora (príklad)
[1]
[2]
[3]
Prípojné vedenia
●
●
●
5.2.
Druh prúdu
Sieťové napätie
Sieťová frekvencia (pri trojfázových a striedavých motoroch)
Na zaistenie izolácie zariadenia používajte vhodné (dielektricky pevné) vedenia.
Vedenia je potrebné dimenzovať na maximálne sa vyskytujúce menovité napätie.
Používajte pripojovacie vedenia s vhodnou minimálnou menovitou teplotou.
V prípade prípojných vedení, ktoré sú vystavené UV žiareniu (napr. na voľnom
priestranstve), použite vedenia odolné proti UV žiareniu.
Pripojenie s kruhovým konektorom AUMA
Pripojovacie prierezy kruhového konektora AUMA:
●
●
●
5.2.1.
Výkonové svorky (U1, V1, W1, U2, V2, W2): max. 6 mm² pružné/10 mm² pevné
Pripojenie ochranného vodiča : max. 6 mm² pružné/10 mm² pevné
Ovládacie kontakty (1 až 50): max. 2,5 mm²
Otvorenie pripojovacieho priestoru
Obr. 11: Pripojenie s kruhovým konektorom AUMA, vyhotovenie S
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
16
Veko
Skrutky veka
O-krúžok
Skrutky zdierkovej časti
Zdierková časť
Káblový prívod
Uzatváracia zátka
Káblová priechodka (nie je predmetom dodávky)
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektrické pripojenie
Nebezpečné napätie!
Možnosť úrazu elektrickým prúdom.
→ Pred otvorením odpojiť napätie.
1.
2.
3.
Uvoľniť skrutky [2] a sňať veko [1].
Uvoľniť skrutky [4] a vybrať zdierkovú časť [5] z veka [1].
Vložiť káblové priechodky [8] vhodné k pripojovacím vedeniam.
➥
Druh krytia IP... uvedený na typovom štítku je zaručený iba keď budú použité
vhodné káblové priechodky.
Obr. 12: Príklad: Typový štítok druh krytia IP68
4.
5.
5.2.2.
Nepotrebné káblové vstupy [6] zaslepte uzatváracou zátkou [7].
Vložte vodiče do káblových priechodiek [8].
Pripojenie vedení
✔ Dbajte na dovolené pripojovacie priemery.
Nebezpečenstvo poškodenia motora, ak nie sú pripojené termistory resp.
tepelné spínače!
Ak nie je pripojená motorová ochrana, zaniká záruka na motor.
→ Termistor resp. tepelný spínač pripojiť na externé ovládanie.
Nebezpečenstvo korózie v dôsledku kondenzovania vody!
→ Po montáži zariadenie ihneď elektricky pripojiť, aby sa vyhrievaním zredukovalo
kondenzovanie vody.
1.
2.
3.
4.
Odpláštite káble.
Odizolujte žily.
Pri pružných kábloch: použite koncové objímky podľa DIN 46228.
Káble pripojte podľa schémy zapojenia príslušnej zákazky.
17
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektrické pripojenie
Pri výskyte chyby: Nebezpečné napätie v prípade NEPRIPOJENÉHO ochranného
vodiča!
Možnosť úrazu elektrickým prúdom.
→ Pripojiť všetky ochranné vodiče.
→ Prípojku ochranného vodiča spojiť s externým ochranným vodičom
pripojovacieho vedenia.
→ Zariadenie uviesť do prevádzky iba s pripojeným ochranným vodičom.
5.
Ochranný vodič pevne priskrutkujte káblovými okami (pružné káble) alebo okami
(pevné káble) k prípojke ochranného vodiča.
Obr. 13: Pripojenie ochranného vodiča
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Informácia
18
Zdierková časť
Skrutka
Podložka
Pružná podložka
Ochranný vodič s kruhovými káblovými okami / okami
Prípojka ochranného vodiča, symbol:
Niektoré servopohony sú dodatočne vybavené vyhrievaním motora. Vyhrievanie
motora zmierňuje vytváranie kondenzátu v motore.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektrické pripojenie
5.2.3.
Zatvorenie pripojovacieho priestoru
Obr. 14: Príklad: Vyhotovenie S
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Veko
Skrutky veka
O-krúžok
Skrutky zdierkovej časti
Zdierková časť
Káblový prívod
Uzatváracia zátka
Káblová priechodka (nie je predmetom dodávky)
Skrat v dôsledku priškripnutia vodičov!
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom a k funkčným poruchám.
→ Zdierkovú časť vložiť opatrne tak, aby sa nepriškripli žiadne vodiče.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.3.
Zdierkovú časť [5] vložiť do veka [1] a pripevniť skrutkami [4].
Očistite tesniace plochy veka [1] a skrine.
Skontrolujte, či je O-krúžok [3] v poriadku, vymeňte ho, ak je poškodený.
Potrite O-krúžok nekyslým mazivom (napr. vazelínou) a správne ho vložte.
Nasaďte veko [1] a utiahnite skrutky [2] rovnomerne do kríža.
Utiahnite káblové priechodky [8] predpísaným uťahovacím momentom tak, aby
bol zaručený príslušný druh krytia.
Príslušenstvo pre elektrické pripojenie
— Na želanie —
5.3.1.
Nástenný držiak
Použitie
Nástenný držiak na bezpečné uschovanie odpojeného konektora.
Na ochranu proti priamemu dotyku kontaktov a proti vplyvom prostredia.
19
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Elektrické pripojenie
Obr. 15: Nástenný držiak
5.3.2.
Ochranné veko
Ochranné veko pre konektorový priestor, odpojený konektor.
Otvorený pripájací priestor je možné zatvoriť ochranným vekom (bez vyobrazenia).
5.3.3.
Dvojnásobne utesnený (Double Sealed) medziľahlý nástavec
Pri sňatí elektrickej prípojky alebo vplyvom netesných káblových priechodiek môžu
do vnútra púzdra vniknúť prach a vlhkosť. Montážou medziľahlého dvojnásobne
utesneného nástavca (Double Sealed) [2] medzi elektrickou prípojkou [1] a púzdrom
zariadenia sa tomu dá účinne zabrániť. Druh ochrany zariadenia (IP68) zostáva
zachovaný, aj keď je odňatá elektrická prípojka [1].
Obr. 16: Elektrická prípojka s dvojnásobne utesneným medzľahlým nástavcom
[1]
[2]
[3]
5.3.4.
Elektrická prípojka
Dvojnásobne utesnený (Double Sealed) medziľahlý nástavec
Skriňa pohonu
Vonkajšia uzemňovacia svorka
Na želanie je na skrini k dispozícii vonkajšia uzemňovacia svorka na začlenenie
zariadenia do potenciálového vyrovnania.
Obr. 17: Uzemňovacia svorka
20
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Obsluha
6.
Obsluha
6.1.
Ručný režim
V súvislosti s nastavovaním a uvádzaním do prevádzky, pri výpadku motora alebo
siete sa pohon môže ovládať v ručnom režime. Ručný režim sa zapína pomocou
vstavanej prepínacej mechaniky.
6.1.1.
Zapnutie ručného režimu
Poškodenie spojky motora v dôsledku neodbornej obsluhy!
→ Ručný režim zapínať iba, keď je motor v pokoji.
6.1.2.
1.
Stlačte tlačidlo.
2.
Ručným kolesom otáčať v požadovanom smere.
→
Na zatvorenie armatúry sa ručné koleso otáča v smere hodinových ručičiek:
➥
Hnací hriadeľ (armatúra) sa otáča v smere hodinových ručičiek smerom
k polohe (zatvorená) CLOSE.
Vypnutie ručného režimu
Ručný režim sa automaticky vypína pri zapnutí motora. Pri motorovej prevádzke je
ručné koleso vypnuté.
6.2.
Motorový režim
Poškodenie armatúry v dôsledku nesprávneho nastavenia!
→ Pred zapnutím motorového režimu urobiť najprv všetky sprevádzkovacie
nastavenia a skúšobný chod.
Na aktivovanie v motorovom režime je potrebné ovládanie. Ak sa má pohon ovládať
z miesta, požaduje sa dodatočný panel miestneho ovládania.
1.
2.
Zapnúť napájacie napätie.
Na zatvorenie armatúry zapnúť motorový režim smerom k polohe ZATVORENÁ
(CLOSE).
➥
Hriadeľ armatúry sa otáča v smere hodinových ručičiek smerom k polohe
ZATVORENÁ (CLOSE).
21
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Ukazovatele
7.
Ukazovatele
7.1.
Mechanický ukazovateľ polohy/ukazovateľ chodu
— Na želanie —
Mechanický ukazovateľ polohy:
ukazuje kontinuálne polohu armatúry
(Kotúč ukazovateľa [2] sa otáča pri chode z polohy OTVORENÉ (OPEN) do
polohy ZATVORENÉ (CLOSE) alebo naopak asi o 180° až 230°).
ukazuje, či sa otáča pohon (ukazovateľ chodu)
ukazuje dosiahnutie koncových polôh (značkou ukazovateľa [3])
Obr. 18: Mechanický ukazovateľ polohy
●
●
●
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
22
Veko
Kotúč ukazovateľa
Značka ukazovateľa
Symbol pre polohu OTVORENÁ (OPEN)
Symbol pre polohu ZATVORENÁ (CLOSE)
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Hlásenia
8.
Hlásenia
8.1.
Hlásenia odozvy pohonu
Informácia
Spínače môžu byť realizované ako jednoduché (1 NC a 1 NO), tandemové (2 NC a
2 NO) alebo trojnásobné spínače (3 NC a 3 NO). Presné vyhotovenie je uvedené
v pripojovacej schéme resp. na zákazkovej karte s technickými údajmi.
Odozva
Koncová poloha
OTVORENÉ/ZATVORENÉ
dosiahnutá
Typ a označenie v schéme zapojenia
Nastavenie pomocou polohového vypínania
Spínač: 1 NC a 1 NO (štandard)
WSR
Polohový spínač zatvorenie doprava
WÖL
Polohový spínač otvorenie doľava
Medzipoloha dosiahnutá
Nastavenie pomocou polohového vypínania DUO
(voliteľné)
Spínač: 1 NC a 1 NO (štandard)
WDR
Polohový spínač DUO doprava
WDL
Polohový spínač DUO doľava
Moment
Nastavenie pomocou momentového vypínania
OTVORENÉ/ZATVORENÉ
Spínač: 1 NC a 1 NO (štandard)
dosiahnutý
DSR
Momentový spínač zatvorenie doprava
DÖL
Momentový spínač otvorenie doľava
Zareagovala ochrana motora Podľa vyhotovenia tepelným spínačom alebo termistorom
F1, Th
Tepelný spínač
R3
Termistor
Ukazovateľ chodu (voliteľné) Spínač: 1 NC (štandard)
S5, BL
Smerovka
Odozva polohy (voliteľné)
Podľa vyhotovenia pomocou potenciometra alebo elektronického vysielača polohy
EWG/RWG
R2
Potenciometer
R2/2
Potenciometer v tandemovom prevedení (voliteľné)
B1/B2,
3-vodičový alebo 4-vodičový systém (0/4 – 20 mA)
EWG/RWG
B3/B4,
2-vodičový systém (4 – 20 mA)
EWG/RWG
Ručný režim aktívny (voliteľné)
Spínač
23
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
9.
Uvedenie do prevádzky
9.1.
Otvorenie ovládacieho priestoru
Pre nasledujúce nastavenia (voľby) sa musí otvoriť ovládací priestor.
9.2.
1.
Uvoľniť skrutky [2] a sňať veko [1] ovládacieho priestoru.
2.
Ak je k dispozícii kotúč ukazovateľa [3]:
kotúč ukazovateľa [3] stiahnuť vidlicovým kľúčom (ako páka).
Informácia: Aby sa predišlo poškodeniu laku, pod vidlicový kľúč podložiť mäkký
predmet, napr. utierku.
Nastavenie momentového vypínania
Keď sa dosiahne tu nastavený vypínací moment, aktivujú sa momentové spínače
(ochrana armatúry pred preťažením).
Informácia
Momentové vypínanie môže zareagovať aj v ručnom režime.
Poškodenie armatúry v dôsledku nastavenia privysokého momentu vypnutia!
→ Moment vypnutia musí zodpovedať typu armatúry.
→ Nastavenie meniť iba so súhlasom výrobcu armatúry.
24
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
Obr. 19: Meracie hlavy krútiaceho momentu
[1]
[2]
[3]
[4]
1.
2.
3.
➥
9.3.
Meracia hlava čierna pre moment smerom k polohe ZATVORENÉ
Meracia hlava biela pre moment smerom k polohe OTVORENÉ
Poistné skrutky
Kotúče so stupnicou
Uvoľnite obidve poistné skrutky [3] na kotúči ukazovateľa.
Pretočením nastavte kotúč so stupnicou [4] na požadovaný krútiaci moment (1
da Nm = 10 Nm). Príklad:
Meracia hlava čierna nastavená na cca. 25 da Nm ≙ 250 Nm smerom k polohe
ZATVORENÉ
Meracia hlava biela nastavená na cca. 20 da Nm ≙ 200 Nm smerom k polohe
OTVORENÉ
Poistné skrutky [3] opäť utiahnuť.
Informácia: Maximálny uťahovací moment: 0,3 – 0,4 Nm
Momentové vypínanie je nastavené.
Nastavenie polohového vypínania
Polohové vypínanie sníma dráhu prestavenia. Pri dosiahnutí nastavenej polohy sa
aktivujú spínače.
Obr. 20: Nastavovacie prvky pre polohové vypínanie
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.3.1.
čierne pole:
Nastavovacia oska: Koncová poloha ZATVORENÉ
Ukazovateľ: Koncová poloha ZATVORENÉ
Bod: koncová poloha ZATVORENÉ nastavená
biele pole:
Nastavovacia oska: Koncová poloha OTVORENÉ
Ukazovateľ: Koncová poloha OTVORENÉ
Bod: koncová poloha OTVORENÉ nastavená
Nastavenie koncovej polohy ZATVORENÉ (čierne pole)
1.
Zapnite ručný režim.
25
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
2.
3.
4.
5.
6.
➥
7.
9.3.2.
Koncová poloha ZATVORENÉ je nastavená.
Ak z nedopatrenia došlo k pretočeniu (cvaknutie po preskočení ukazovateľa):
otáčajte nastavovaciu osku ďalej v rovnakom smere a zopakujte nastavovací
postup.
Nastavenie koncovej polohy OTVORENÉ (biele pole)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
➥
7.
9.4.
Ručné koleso otáčajte v smere hodinových ručičiek až do zatvorenia armatúry.
Pootočte ručné koleso o ½ otáčky späť (dobeh).
Pomocou skrutkovača otáčajte nastavovaciu osku [1] za stáleho stláčania v
smere šípky a sledujte pritom ukazovateľ [2]. Pri zreteľnom a počuteľnom pohybe
rohatky poskočí ukazovateľ [2] vždy o 90°.
Pri polohe ukazovateľa [2] 90° pred bodom [3]: otáčajte už len pomaly.
Ak ukazovateľ [2] poskočí smerom k bodu [3]: Už neotáčajte a pustite
nastavovaciu osku.
Zapnite ručný režim.
Ručné koleso otáčajte proti smeru hodinových ručičiek až do otvorenia armatúry.
Pootočte ručné koleso o ½ otáčky späť (dobeh).
Pomocou skrutkovača otáčajte nastavovaciu osku [4] za stáleho stláčania v
smere šípky a sledujte pritom ukazovateľ [5]. Pri zreteľnom a počuteľnom pohybe
rohatky poskočí ukazovateľ [5] vždy o 90°.
Pri polohe ukazovateľa [5] 90° pred bodom [6]: otáčajte už len pomaly.
Ak ukazovateľ [5] poskočí smerom k bodu [6]: už neotáčajte a pustite
nastavovaciu osku.
Koncová poloha OTVORENÉ je nastavená.
Ak z nedopatrenia došlo k pretočeniu (cvaknutie po preskočení ukazovateľa):
otáčajte nastavovaciu osku ďalej v rovnakom smere a zopakujte nastavovací
postup.
Nastavenie medzipolôh
— Voliteľné —
Servopohony s polohovým vypínaním DUO majú dva medzipolohové spínače. Pre
každý smer chodu možno nastaviť jednu medzipolohu.
26
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
Obr. 21: Nastavovacie prvky pre polohové vypínanie
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Informácia
9.4.1.
Po 177 otáčkach (ovládacia jednotka pre 1 – 500 ot./zdvih) resp. 1 769 otáčkach
(ovládacia jednotka pre 1 – 5 000 ot./zdvih) medzipolohové spínače kontakt opäť
uvoľnia.
Nastavenie smeru chodu ZATVORENÉ (čierne pole)
1.
2.
Armatúru prestavte smerom k polohe ZATVORENÉ do žiadanej medzipolohy.
Ak z nedopatrenia došlo k pretočeniu: otočte armatúru opätovne späť a
nabehnite na medzipolohu smerom k polohe ZATVORENÉ.
Informácia: Na medzipolohu nabiehajte vždy v rovnakom smere tak, ako
neskoršie v elektrickej prevádzke.
3.
Pomocou skrutkovača otáčajte nastavovaciu osku [1] za stáleho stláčania v
smere šípky a sledujte pritom ukazovateľ [2]. Pri zreteľnom a počuteľnom pohybe
rohatky poskočí ukazovateľ [2] vždy o 90°.
Pri polohe ukazovateľa [2] 90° pred bodom [3]: otáčajte už len pomaly.
Ak ukazovateľ [2] poskočí smerom k bodu [3]: už neotáčajte a pustite
nastavovaciu osku.
4.
5.
➥
6.
9.4.2.
čierne pole:
Nastavovacia oska: smer chodu ZATVORENÉ
Ukazovateľ: smer chodu ZATVORENÉ
Bod: medzipoloha ZATVORENÉ nastavená
biele pole:
Nastavovacia oska: smer chodu OTVORENÉ
Ukazovateľ: smer chodu OTVORENÉ
Bod: medzipoloha OTVORENÉ nastavená
Medzipoloha v smere chodu ZATVORENÉ je nastavená.
Ak z nedopatrenia došlo k pretočeniu (cvaknutie po preskočení ukazovateľa):
otáčajte nastavovaciu osku ďalej v rovnakom smere a zopakujte nastavovací
postup.
Nastavenie smeru chodu OTVORENÉ (biele pole)
1.
2.
3.
4.
Armatúru prestavte smerom k polohe OTVORENÉ do žiadanej medzipolohy.
Ak z nedopatrenia došlo k pretočeniu: armatúru opätovne otočte späť a
nabehnite na medzipolohu smerom k polohe OTVORENÉ (na medzipolohu
nabiehajte vždy v rovnakom smere tak, ako neskoršie v elektrickej prevádzke).
Pomocou skrutkovača otáčajte nastavovaciu osku [4] za stáleho stláčania v
smere šípky a sledujte pritom ukazovateľ [5]. Pri zreteľnom a počuteľnom pohybe
rohatky poskočí ukazovateľ [5] vždy o 90°.
Pri polohe ukazovateľa [5] 90° pred bodom [6]: otáčajte už len pomaly.
27
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
9.5.
5.
Ak ukazovateľ [5] poskočí smerom k bodu [6]: Už neotáčajte a pustite
nastavovaciu osku.
➥
6.
Medzipoloha v smere chodu OTVORENÉ je nastavená.
Ak z nedopatrenia došlo k pretočeniu (cvaknutie po preskočení ukazovateľa):
otáčajte nastavovaciu osku ďalej v rovnakom smere a zopakujte nastavovací
postup.
Skúšobná prevádzka
Skúšobnú prevádzku začať až keď boli urobené všetky predtým popísané nastavenia.
9.5.1.
Kontrola smere otáčania
Poškodenie armatúry v dôsledku nesprávneho smeru otáčania!
→ Pri nesprávnom smeru otáčania okamžite vypnúť.
→ Opraviť sled fáz.
→ Opakovať skúšobnú prevádzku.
1.
2.
3.
28
Servopohon prestaviť v ručnom režime do strednej polohy resp. do dostatočnej
vzdialenosti od koncovej polohy.
Servopohon zapnúť do smeru chodu do polohy ZATVORENÁ (CLOSE) a
sledovať smer otáčania:
s kotúčom ukazovateľa: krok 3
bez kotúča ukazovateľa: krok 4 (dutý hriadeľ)
→ Vypnúť pred dosiahnutím koncovej polohy.
S kotúčom ukazovateľa:
→
sledovať smer otáčania.
➥
Smer otáčania je správny, ak sa servopohon prestavuje smerom k
polohe ZATVORENÁ (CLOSE) a kotúč ukazovateľa sa otáča proti
smeru hodinových ručičiek .
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
4.
Bez kotúča ukazovateľa:
→
➥
Vyskrutkovať závitovú zátku [1] a tesnenie [2] resp. ochranný klobúčik pre
ochranný kryt vretena [4] a sledovať smer otáčania u dutého hriadeľa [3]
resp. u vretena [5].
Smer otáčania je správny, ak sa servopohon prestavuje smerom k polohe
ZATVORENÁ (CLOSE) a dutý hriadeľ resp. vreteno sa otáčajú v smere
hodinových ručičiek .
Obr. 22: Dutý hriadeľ/vreteno
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.5.2.
9.6.
Závitová zátka
Tesnenie
Dutý hriadeľ
Ochranný klobúčik pre ochranný kryt vretena
Vreteno
Ochranný kryt vretena
Kontrola polohového vypínania
1.
Servopohon prestaviť v ručnom režime do obidvoch koncových polôh armatúry.
➥
2.
3.
Polohové vypínanie je správne nastavené, ak:
spínač WSR spína v koncovej polohe ZATVORENÁ (CLOSE)
spínač WÖL spína v koncovej polohe OTVORENÁ (OPEN)
spínače po spätnom otáčaní ručného kolesa opäť uvoľnia kontakty
Ak sú koncové polohy zle nastavené: Znovu nastavte polohové spínanie.
Ak sú koncové polohy správne nastavené a neexistujú žiadne voľby (ako napr.
potenciometer, vysielač polohy): zatvoriť ovládací priestor.
Elektronický vysielač polohy EWG 01.1
— Voliteľné —
Elektronický vysielač posuvu EWG 01.1 môže byť použitý ako diaľkový snímač
polohy alebo ako odozvu polohy armatúry. Z hodnoty polohy armatúry zistenej
Hallovým spínačom generuje signál prúdu 0 – 20 mA alebo 4 – 20 mA.
Technické údaje
Tabuľka 4: EWG 01.1
Údaje
Výstupný prúd Ia
Napájanie UV
1)
Max. odber prúdu
Max. záťaž RB
Pôsobenie napájania
3-vodičový a 4-vodičový
systém
0 – 20 mA, 4 – 20 mA
2-vodičový systém
4 – 20 mA
24 V DC (18 – 32 V)
24 V DC (18 – 32 V)
LED vyp. = 26 mA, LED zap. 20 mA
= 27 mA
(UV – 12 V)/20 mA
600 Ω
0,1 %
29
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
Údaje
3-vodičový a 4-vodičový
systém
Pôsobenie záťaže
Pôsobenie teploty
Teplota okolia2)
1)
2)
Nastavovacie prvky
2-vodičový systém
0,1 %
< 0,1 ‰/K
-60 °C až +80 °C
Napájanie možné prostredníctvom: riadení AC, AM alebo externého sieťového zdroja
V závislosti od rozsahu teploty pohonu: pozri typový štítok
EWG sa nachádza v priestore rozvodne servopohonu. Na nastavenie je potrebné
otvoriť priestor rozvodne. Pozri <Otvorenie priestoru rozvodne>.
Všetky nastavenia je možné vykonať prostredníctvom oboch tlačidiel [S1] a [S2].
Obr. 23: Pohľad na riadiacu jednotku pri otvorenom priestore rozvodne
[S1]
[S2]
LED
[1]
[2]
Tlačidlo: nastavte 0/4 mA
Tlačidlo: nastavte 20 mA
optická pomôcka nastavenia
Merací bod (+) 0/4 – 20 mA
Merací bod (–) 0/4 – 20 mA
Na meracích bodoch [1] a [2] môže byť preskúšaný výstupný prúd (merací rozsah
0 – 20 mA).
Tabuľka 5: Krátky prehľad funkcií tlačidiel
Tlačidlo
Funkcia
[S1] + [S2] → 5 s súčasne držte: Aktivácia nastavovacieho režimu
[S1]
→ 3 s držte v nastavovacom režime: nastavte 4 mA
→ 6 s držte v nastavovacom režime: nastavte 0 mA
→ 3 s držte v prevádzke: zapnúť/vypnúť LED signalizáciu koncových polôh
→ v koncovej polohe jemne nastaviť: znížiť hodnotu prúdu o 0,02 mA
[S2]
→ 3 s držte v nastavovacom režime: nastavte 20 mA
→ 3 s držte v prevádzke: zapnúť/vypnúť LED signalizáciu koncových polôh
→ v koncovej polohe jemne nastaviť: zvýšiť hodnotu prúdu o 0,02 mA
9.6.1.
Nastavenie rozsahu merania
Na nastavenie musí napájanie priliehať k vysielaču polohy.
Informácia
●
●
●
30
Je možné nastaviť rozsah merania od 0/4 – 20 mA a zároveň aj rozsah 20 –
0/4 mA (inverzná prevádzka).
Rozsah merania (v bežnej alebo inverznej prevádzke) sa určuje pri nastavení
prostredníctvom priradenia tlačidiel S1/S2 ku koncovým polohám.
Aktivácia nastavovacieho režimu vymaže nastavenia v oboch koncových
polohách a nastaví hodnotu výstupného prúdu na 3,5 mA. Po aktivácii musia
byť obe koncové hodnoty (0/4 a 20 mA) nastavené nanovo.
Pri neúmyselnom nesprávnom nastavení je možné kedykoľvek znovu aktivovať
nastavovací režim (súčasné stlačenie [S1] a [S2]), a tým resetovať nastavenie.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
Aktivácia
nastavovacieho režimu
Nastavenie rozsahu
merania
1.
Obe tlačidlá [S1] a [S2] stlačte súčasne a podržte ccaekúnd:
➥
Kontrolka LED pulzujúco dvojito zabliká, čím signalizuje, že nastavovací režim
je aktivovaný správne:
➥
Pri inom blikaní kontrolky LED (jednoduché/trojité blikanie): Pozri <Chyby pri
uvádzaní do prevádzky>.
2.
3.
Armatúru posuňte do jednej z koncových polôh (OTVORENÉ/ZATVORENÉ)
Nastavte požadovaný výstupný prúd (0/4 mA resp. 20 mA):
→
pre 4 mA: [S1] podržte tlačidlo ccaekundy,
4.
9.6.2.
→
až kým kontrolka LED nezačne pomaly blikať
pre 0 mA: [S1] podržte tlačidlo ccaekúnd
→
až kým kontrolka LED nezačne rýchlo blikať
pre 20 mA: [S2] podržte tlačidlo ccaekundy
až kým kontrolka LED nezačne svietiť
Armatúru posuňte do protiľahlej koncovej polohy.
.
.
.
➥
Hodnoty nastavené v koncovej polohe (0/4 mA resp. 20 mA) sa počas prevádzky
v nastavovacom režime nezmenia.
5.
6.
Nastavenie v 2. koncovej polohe vykonajte rovnakým spôsobom.
Obe koncové polohy ešte raz posuňte na doraz a preskúšajte nastavenie.
→
Ak nie je možné nastaviť rozsah merania:
Pozri <Chyby pri uvádzaní do prevádzky>.
→
Ak sa hodnoty prúdu (0/4/20 mA) nezhodujú:
Pozri <Prispôsobenie hodnôt prúdu>.
→
Ak hodnota prúdu kolíše (napr. medzi 4,0 – 4,2 mA):
<LED signalizáciu koncových polôh> vypnúť.
Prispôsobiť hodnoty prúdu
Hodnoty prúdu nastavené v koncových polohách (0/4/20 mA) je možné kedykoľvek
prispôsobiť. Ostatné hodnoty, napr, 0,1 mA (namiesto 0 mA) alebo 4,1 mA (namiesto
4 mA).
Informácia
V prípade, že hodnota prúdu kolíše (napr. medzi 4,0 – 4,2 mA) musí byť <LED
signalizácia koncových polôh> na prispôsobenie hodnôt prúdu vypnutá.
→ Armatúru posuňte do požadovanej koncovej polohy (OTVORENÉ/ZATVORENÉ).
→
→
9.6.3.
Zníženie hodnoty prúdu: Stlačte tlačidlo [S1]
(každým stlačením tlačidla sa prúd zníži o 0,02 mA)
Zvýšenie hodnoty prúdu: Stlačte tlačidlo [S2]
(každým stlačením tlačidla sa prúd zvýši o 0,02 mA)
zapnúť/vypnúť LED signalizáciu koncových polôh
Kontrolky LED môžu byť nastavené tak, aby dosiahnutie koncovej polohy indikovali
blikaním, resp. svietením alebo tým, že zotrvajú v koncových polohách. V
nastavovacom režime je signalizácia koncových polôh zapnutá.
Zapnúť/vypnúť
1.
Armatúru posuňte do jednej z koncových polôh (OTVORENÉ/ZATVORENÉ)
31
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
2.
Tlačidlo [S1] alebo [S2] podržte ccaekundy.
➥
Signalizácia koncových polôh sa zapne, resp. vypne.
Tabuľka 6: Odozva kontroliek LED pri zapnutej signalizácii koncových polôh
zapnutom výstupnom
prúde
4 mA
Odozva kontroliek LED pri koncovej polohe
kontrolka LED pomaly bliká
0 mA
kontrolka LED rýchlo bliká
20 mA
kontrolka LED svieti
9.7.
Potenciometer
— Voliteľné —
Potenciometer ako snímač polohy slúži na snímanie polohy armatúry.
Nastavovacie prvky
Potenciometer sa nachádza v priestore rozvodne servopohonu. Na nastavenie je
potrebné otvoriť priestor rozvodne. Pozri <Otvorenie priestoru rozvodne>.
Nastavenie prebieha prostredníctvom potenciometra [1].
Obr. 24: Pohľad na ovládaciu jednotku
[1]
9.7.1.
Nastavenie potenciometra
Informácia
9.8.
Potenciometer
V dôsledku odstupňovania prevodového pomeru reduktora sa neprechádza vždy
celý rozsah odporu / celý zdvih. Preto musí byť zabezpečená možnosť externého
vyrovnania (nastavovací potenciometer).
1.
2.
Armatúru posuňte do koncovej polohy ZATVORENÉ.
Potenciometer [1] otáčajte v smere hodinových ručičiek až na doraz.
➥
Koncová poloha ZATVORENÉ zodpovedá 0 %
➥
3.
4.
Koncová poloha OTVORENÉ zodpovedá 100 %
Potenciometer [1] opäť pootočte mierne späť.
Jemné vyladenie nulového bodu vykonajte na externom nastavovacom
potenciometri (pre diaľkovú indikáciu).
Elektronický vysielač polohy RWG
— Voliteľné —
Elektronický vysielač polohy RWG slúži na snímanie polohy armatúry. Zo skutočnej
hodnoty polohy zistenej potenciometrom (snímač polohy) generuje signál prúdu 0 –
20 mA alebo 4 – 20 mA.
32
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
Technické údaje
Tabuľka 7: RWG 4020
Údaje
Výstupný prúd Ia
Napájanie UV
1)
Max. odber prúdu
Max. záťaž RB
Pôsobenie napájania
Pôsobenie záťaže
Pôsobenie teploty
Teplota okolia2)
3-vodičový a 4-vodičový
systém
0 – 20 mA, 4 – 20 mA
2-vodičový systém
24 V DC (18 – 32 V)
14 V DC + (I x RB), max. 30 V
24 mA pri 20 mA výstupnom 20 mA
prúde
(UV – 14 V)/20 mA
600 Ω
0,1 %/V
0,1 %/(0 – 600 Ω)
Potenciometrický snímač
1)
2)
Nastavovacie prvky
4 – 20 mA
0,1 %/V
0,1 %/100 Ω
< 0,3 ‰/K
-60 °C až +80 °C
5 kΩ
Napájanie možné prostredníctvom: riadení AC, AM alebo externého sieťového zdroja
V závislosti od rozsahu teploty pohonu: pozri typový štítok
RWG sa nachádza v priestore rozvodne servopohonu. Na nastavenie je potrebné
otvoriť priestor rozvodne. Pozri <Otvorenie priestoru rozvodne>.
Nastavenie sa uskutoční prostredníctvom troch potenciometrov [1], [2] a [3].
Obr. 25: Pohľad na riadiacu jednotku pri otvorenom priestore rozvodne
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Potenciometer (snímač polohy)
Potenciometer min. (0/4 mA)
Potenciometer max. (20 mA)
Merací bod (+) 0/4 – 20 mA
Merací bod (–) 0/4 – 20 mA
Na meracích bodoch [4] a [5] môže byť preskúšaný výstupný prúd (merací rozsah
0 – 20 mA).
9.8.1.
Nastavenie rozsahu merania
Na nastavenie musí napájanie priliehať k vysielaču polohy.
1.
2.
3.
4.
5.
Armatúru posuňte do koncovej polohy ZATVORENÉ.
Merací prístroj s rozsahom 0 – 20 mA pripojte na meracie body [4 a 5]. Ak nie
je hodnota merateľná:
→
Skontrolujte, či nie je na zákazníckej prípojke XK pripojená externá
záťaž (pri štandardnom zapojení: svorky 23/24). Dbajte na max. záťaž
RB.
→
Alebo vložte do zákazníckej prípojky XK mostík (pri štandardnom
zapojení: svorky 23/24).
Potenciometer [1] otáčajte v smere hodinových ručičiek až na doraz.
Potenciometer [1] opäť pootočte mierne späť.
Potenciometer [2] otáčajte doprava, až začne narastať výstupný prúd.
33
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
Informácia
9.9.
6.
-
Potenciometer [2] pootočte späť, až bude dosiahnutá táto hodnota:
pri 0 – 20 mA cca,1 mA
pri 4 – 20 mA cca,1 mA
➥
7.
8.
9.
Takto je zaručené, že sa neprekročí bod elektrickej nuly.
Armatúru posuňte do koncovej polohy OTVORENÉ.
Potenciometrom [3] nastavte na koncovú hodnotu 20 mA.
Opäť prejdite do koncovej polohy ZATVORENÉ a skontrolujte minimálnu hodnotu
(0,1 mA alebo 4,1 mA). Podľa potreby vykonajte opravu.
Ak sa nedosiahne maximálna hodnota, musí sa skontrolovať výber redukčného
prevodu.
Nastavenie mechanického ukazovateľa polohy
— Na želanie —
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kotúč ukazovateľa nasadiť na hriadeľ.
Armatúru prestaviť do koncovej polohy ZATVORENÁ (CLOSE).
Spodný kotúč ukazovateľa pootočiť tak, až bude symbol
ZATVORENÝ
(CLOSE) v zákryte so značkou ukazovateľa na kryte (veku).
Pohon prestaviť do koncovej polohy OTVORENÁ (OPEN).
Pridržovať spodný kotúč ukazovateľa a otáčať horný kotúč so symbolom
OTVORENÝ (OPEN) tak, až bude v zákryte so značkou ukazovateľa na kryte
(veku).
Armatúru znovu prestaviť do koncovej polohy ZATVORENÁ (CLOSE).
Kontrola nastavenia:
Ak symbol ZATVORENÝ (CLOSE) už nie je v zákryte so
(veku):
7.1 Kontrolu opakovať.
značkou na kryte
7.2 Eventuálne kontrolovať voľbu redukčného prevodu.
9.10.
Zatvorenie ovládacieho priestoru
Nebezpečenstvo korózie v dôsledku poškodenia laku!
→ Poškodenia laku po práci na zariadení opraviť.
1.
2.
34
Očistite tesniace plochy u veka a skrine.
Skontrolujte, či je O-krúžok [3] v poriadku, vymeňte ho, ak bude poškodený.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Uvedenie do prevádzky
3.
Potrite O-krúžok nekyslým mazivom (napr. vazelínou) a správne ho vložte.
4.
5.
Nasaďte veko [1] ovládacieho priestoru.
Utiahnite skrutky [2] rovnomerne do kríža.
35
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Odstránenie porúch
10.
Odstránenie porúch
10.1.
Chyby pri uvádzaní do prevádzky
Tabuľka 8: Chyby pri uvádzaní do prevádzky
Porucha
Nie je možné nastaviť
mechanický ukazovateľ polohy.
Pohon ide napriek nastavenému
pohonovému vypínaniu v
koncovej polohe armatúry.
Popis/príčina
Náprava
Redukčný prevod sa nezhoduje s
Vymeňte redukčný prevod.
otáčkami/zdvihom pohonu.
Pri nastavení polohového vypínania nebol ● Zistenie dobehu: Dobeh = dráha ubehnutá
zohľadnený dobeh.
od vypnutia do zastavenia.
Dobeh vzniká v dôsledku zotrvačnej
●
Znovu nastavte polohové vypínanie a
hmotnosti pohonu a armatúry a oneskorenia
pritom zohľadnite dobeh (ručné koleso
vypnutia ovládania.
otočte späť o veľkosť dobehu).
Na meracích bodoch RWG nie je Prúdová slučka cez RWG je otvorená.
merateľná žiadna hodnota.
(Polohová spätná väzba 0/4 – 20 mA funguje
iba vtedy, ak je zatvorená prúdová slučka cez
RWG.)
●
●
●
Rozsah merania 0/4 – 20 mA,
resp. maximálna hodnota na
hlásiči polohy 20 mA sa nedajú
nastaviť, resp. vykazujú
nesprávnu hodnotu.
Rozsah merania na hlásiči polohy
EWG 0/4 – 20 mA sa nedá
nastaviť.
Polohové a/alebo momentové
spínače nefungujú.
Kontrola spínačov
Redukčný prevod sa nezhoduje s
otáčkami/zdvihom pohonu.
Vložte mostík cez RWG na XK (svorky
23/24).
Externú záťaž pripojte na XK, napr.
diaľkovú indikáciu.
Dbajte na maximálnu záťaž RB.
Vymeňte redukčný prevod.
Kontrolka LED na EWG pulzuje v
Kontaktujte servis AUMA.
nastavovacom režime a) jednoducho alebo
b) trojito:
a) EWG nie je nakalibrované.
b) Magnetové pozície EWG sú posunuté.
Spínače sú vadné alebo zle nastavené.
Skontrolujte nastavenie, podľa potreby znovu
nastavte koncové polohy.
Pozri <Kontrola spínačov>, resp. vymeňte
spínače.
Červenými testovacími gombíkmi [1] a [2] je možné spínače ovládať ručne:
1.
Testovací gombík [1] otáčajte v smere šípky DSR: aktivuje momentový spínač
ZATVORENÉ.
3. Testovací gombík [2] otáčať v smere šípky DÖL: aktivuje momentový spínač
OTVORENÉ.
Ak je do pohonu vstavané polohové spínanie DUO (voliteľné), aktivujú sa
momentovými spínačmi súčasne aj medzipolohové spínače WDR a WDL.
1.
2.
36
Testovací gombík [1] otáčajte v smere šípky WSR: aktivuje sa polohový spínač
ZATVORENÉ.
Testovací gombík [2] otáčajte v smere šípky WÖL: aktivuje sa polohový spínač
OTVORENÉ.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Odstránenie porúch
10.2.
Ochrana motora (sledovanie teploty)
Na ochranu proti prehriatiu a neprípustne vysokým povrchovým teplotám u
servopohonu sú do vinutia motora integrované termistory alebo teplené spínače.
Zareagujú pri dosiahnutí maximálne prípustnej teploty vinutia.
Správanie v prípade
poruchy
Možné príčiny
Náprava
Pri správnom prepojení signálov v ovládaní sa servopohon zastaví, pokračovanie v
jazde je možné až po ochladnutí motora.
preťaženie, prekročenie doby chodu, priveľa spínacích cyklov, privysoká teplota
okolia.
Kontrolovať príčinu, podľa možnosti odstrániť.
37
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Ošetrovanie a údržba
11.
Ošetrovanie a údržba
Škody v dôsledku neodbornej údržby!
→ Vykonávaním prác preventívnej údržby a ošetrovania poverovať iba vyškolených
odborných pracovníkov, ktorí boli pre túto činnosť prevádzkovateľom a výrobcom
zariadenia autorizovaní. Pri takýchto činnostiach odporúčame kontaktovať náš
servis.
→ Úkony ošetrovania a údržby vykonávať iba po vypnutí zariadenia.
AUMA
Servis a podpora
11.1.
AUMA ponúka rozsiahle servisné služby ako napr. preventívnu údržbu, ošetrovanie
a školenia pre zákazníkov. Kontaktné adresy nájdete v tomto dokumente v časti
“Adresy” a na internete (www.auma.com).
Preventívne opatrenia pre údržbu a bezpečnú prevádzku
Tieto opatrenia sú potrebné na zaistenie bezpečnej funkcie výrobku počas prevádzky:
6 mesiacov po uvedení do prevádzky a potom ročne
Urobiť vizuálnu kontrolu:
káblových prívodov, káblových priechodiek, uzatváracích zátok atď., skontrolovať
pevné utiahnutie a tesnosť.
Dodržiavať krútiace momenty podľa údajov od výrobcu.
Prekontrolovať pevné utiahnutie upevňovacích skrutiek medzi servopohonom
a armatúrou/prevodovkou. Ak bude treba, dotiahnuť uťahovacím momentom
pre skrutky uvedeným v kapitole <Montáž>.
Pri občasnom ovládaní: vykonať skúšobný chod.
Pri zariadeniach s pripojovacím tvarom A: Cez tlakovú maznicu natlačte
mastiacim lisom viacúčelový tuk (lítne mydlo) na báze minerálneho oleja.
Vreteno armatúry sa musí mazať zvlášť.
Obr. 26: Pripojovací tvar A
●
●
●
●
●
[1]
[2]
Pripojovací tvar A
Tlaková maznica
Tabuľka 9: Množstvá tuku pre ložiská pripojovacieho tvaru A
Pripojovací tvar A 07.2
Množstvo [g] 1) 1,5
1)
A 10.2
2
A 14.2
3
A 16.2
5
Pre tuk s mernou hmotnosťou r = 0,9 kg/dm³
Pre druh krytia IP68
Po zatopení:
●
●
11.2.
Údržba
Mazanie
38
Skontrolovať servopohon.
V prípade vniknutia vody sa musia vyhľadať a odstrániť príčiny netesností,
zariadenie sa musí odborne vysušiť a musí sa preskúšať jeho
prevádzkyschopnosť.
●
Priestor prevodového ústrojenstva bol vo výrobnom závode naplnený tukom.
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Ošetrovanie a údržba
●
●
●
11.3.
Tuk sa mení pri údržbe.
Pri regulačnej prevádzke spravidla po 4 – 6 rokoch.
Pri častom ovládaní (uzatváracia prevádzka) spravidla po 6 – 8 rokoch.
Pri zriedkavom ovládaní (uzatváracia prevádzka) spravidla po 10 – 12
rokoch.
Pri výmene tuku sa odporúča vymeniť aj tesniace prvky.
Počas prevádzky nie je potrebné dodatočné mazanie priestoru prevodového
ústrojenstva.
Likvidácia a recyklovanie
Naše zariadenia sú výrobky s extrémne dlhou životnosťou. Ale aj tie sa raz musia
nahradiť. Zariadenia sú modulárne koncipované a možno ich preto dobre materiálovo
separovať a triediť ako:
elektronický šrot
rôzne kovy
plasty
tuky a oleje
Zásadne platí:
●
●
●
●
●
●
●
Tuky a oleje sú obvykle látky ohrozujúce vodu, ktoré nesmú kontaminovať
životné prostredie.
Demontovaný materiál odovzdajte v zbernom mieste resp. nechajte recyklovať
po materiálovej separácii.
Riaďte sa podľa štátnych predpisov pre likvidáciu odpadov.
39
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Technické údaje
12.
Technické údaje
Informácia
12.1.
V nasledujúcich tabuľkách sú okrem štandardných vyhotovení uvedené aj voliteľné
možnosti. Presné vyhotovenie sa možno dozvedieť zo zákazkovej karty s technickými
údajmi. Karta s technickými údajmi k zákazke je k dispozícii na stiahnutie na
internetovej adrese http://www.auma.com v nemeckom a anglickom jazyku (je
potrebné uviesť číslo objednávky).
Technické údaje rotačného pohonu
Výbava a funkcie
Prevádzkový režim
Motory
Sieťové napätie, sieťová
frekvencia
Kategória prepätia
Izolačná trieda
Ochrana motora
Samosvornosť
Štandard:
Krátkodobá prevádzka S2 – 15 min (rotačné pohony v riadiacej prevádzky)
Prerušovaná prevádzka S4 – 25 % (rotačné pohony v regulačnom režime)
Voliteľné: Krátkodobá prevádzka S2 – 30 min (rotačné pohony v riadiacej prevádzky)
Prerušovaná prevádzka S4 – 50 % (rotačné pohony v regulačnom režime)
Prerušovaná prevádzka S5 – 25 % (rotačné pohony v regulačnom režime)
S5 – 25 % len v spojení s izolačnou triedou H
Platí pri menovitom napätí a teplote okolia 40 °C a pri priemernom zaťažení momentom,
ktorý tvorí 35 % max. krútiaceho momentu
Štandard: Trojfázový asynchrónny motor, typ IM B9 podľa IEC 60034
Voliteľné: Jednofázový striedavý motor, typ IM B9 podľa IEC 60034
Jednosmerný derivačný motor, typ IM B14 podľa IEC 60034
Jednosmerný kompaundný motor, typ IM B14 podľa IEC 60034
Pozri typový štítok motora
Dovolené kolísanie sieťového napätia: ±10 %
Dovolené kolísanie sieťovej frekvencie: ±5 % (pre striedavý aj jednosmerný prúd)
Kategória III podľa IEC 60364-4-443
Štandard: F, tropická odolnosť
Voliteľné: H, tropická odolnosť
Štandard: Motory so striedavým a jednosmerným prúdom: Tepelný spínač (NC)
Motory s jednosmerným prúdom: Bez
Voliteľné: Termistor (PTC podľa DIN 44082)1)
Samosvorné: Otáčky do 90 1/min (50 Hz), 108 1/min (60 Hz)
Nesamosvorné: Otáčky od 125 1/min (50 Hz), 150 1/min (60 Hz)
Otočné servopohony sú samosvorné, ak pôsobením krútiaceho momentu pri výstupe nie je
možné zmeniť polohu armatúry v kľudovom stave.
Vyhrievanie motora (voliteľné) Napätia:
110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC oder 400 V AC (externé napájanie)
Výkon závislý od konštrukčnej veľkosti 12,5 – 25 W
Ručný režim
Ručný pohon na prestavenie a núdzové ovládanie, v elektrickom režime neaktívny.
Voliteľné: ručné koleso uzamykateľné
Predĺženie osky ručného kolesa
Núdzová prevádzka skrutiek so 4-hranným 30 mm alebo 50 mm
Signalizácia ručného režimu
Hlásenie „ručný režim aktívny/neaktívny“ prostredníctvom spínača (1 prepínací kontakt)
(voliteľné)
Elektrické pripojenie
Štandard: Kruhový konektor AUMA so skrutkovým pripojením
Prípojka motora pri motoroch DC čiastočne aj prostredníctvom samostatnej
motorovej svorkovnice
Voliteľné: Svorky alebo krimpovacie pripojenie
Pozlátené ovládacie konektory (zdierky a konektory)
Závit pre káblové priechodky
Štandard: metrický závit
Voliteľné: Závit Pg, závit NPT, závit G
Pripojovacia schéma
Pripojovacia schéma podľa čísla zákazky je pri dodávke priložená
Pripojenie armatúry
Štandard: B1 podľa EN ISO 5210
Voliteľné: A, B2, B3, B4 podľa EN ISO 5210
A, B, D, E podľa DIN 3210
C podľa DIN 3338
Špeciálne pripojovacie tvary: AF, AK, AG, B3D, ED, DD, IB1, IB3
A pripravené na permanentné mazanie osky
40
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Technické údaje
1)
Termistory vyžadujú dodatočné použitie vhodnej vypínacej jednotky v ovládaní.
Elektromechanická riadiaca jednotka
Polohové vypínanie
Mechanické nastaviteľné počítadlá pre koncové polohy OTVORENÉ a ZATVORENÉ
Otáčky na zdvih: 2 až 500 (štandard) alebo 2 až 5 000 (voliteľné)
Štandard: Jednoduchý spínač (1 NC a 1 NO) pre každú koncovú polohu, galvanicky
neoddelené kontakty
Voliteľné: Tandemový spínač (2 NC a 2 NO) pre každú koncovú polohu, spínač galvanicky
oddelený
Trojnásobný spínač (3 NC a 3 NO) pre každú koncovú polohu, spínač galvanicky
oddelený
Medzipolohový spínač (polohové vypínanie DUO), ľubovoľne nastaviteľný
Momentové vypínanie
Momentové vypínanie pre smer chodu do polohy OTVORENÉ a ZATVORENÉ plynule
prestaviteľné
Štandard: Jednoduchý spínač (1 NC a 1 NO) pre každý smer, galvanicky neoddelené
kontakty
Voliteľné: Tandemový spínač (2 NC a 2 NO) pre každý smer, spínač galvanicky oddelený
Odozva, analógová (voliteľné) Potenciometer alebo 0/4 – 20 mA (EWG/RWG)
Mechanický ukazovateľ polohy Kontinuálna indikácia, nastaviteľný kotúč ukazovateľa so symbolmi OTVORENÉ a
(voliteľné)
ZATVORENÉ
Ukazovateľ chodu
Prerušovač smeroviek (pri regulačných pohonoch voliteľné)
Vyhrievanie v ovládacom
Štandard: samoregulačné vyhrievanie PTC, 5 – 20 W, 110 – 250 V AC/DC
priestore
Voliteľné: 24 – 48 V AC/DC alebo 380 – 400 V AC
V spojení s riadením servopohonu AM alebo AC je servopohon zabudovaný v odporovom
ohreve s 5 W, 24 V AC.
Technické údaje pre polohové a momentové spínače
6
Mechanická životnosť
2 x 10 Spínacie cykly
Postriebrené kontakty:
U min.
U max.
I min.
I max. striedavý prúd
I max. jednosmerný prúd
Pozlátené kontakty:
U min.
U max.
I min.
I max.
24 V AC/DC
250 V AC/DC
20 mA
5 A pri 250 V (ohmická záťaž)
3 A pri 250 V (indukčná záťaž, cos phi = 0,6)
0,4 A pri 250 V (ohmická záťaž)
0,03 A pri 250 V (indukčná záťaž, L/R = 3 µs)
7 A pri 30 V (ohmická záťaž)
5 A pri 30 V (indukčná záťaž, L/R = 3 µs)
5V
30 V
4 mA
400 mA
Technické údaje spínača smerovky
7
Mechanická životnosť
10 Spínacie cykly
Postriebrené kontakty:
U min.
U max.
I max. striedavý prúd
I max. jednosmerný prúd
10 V AC/DC
250 V AC/DC
3 A pri 250 V (ohmická záťaž)
2 A pri 250 V (indukčná záťaž, cos phi ≈ 0,8)
0,25 A pri 250 V (ohmická záťaž)
41
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Technické údaje
Technické údaje spínačov aktivácie ručného kolesa
6
Mechanická životnosť
10 Spínacie cykly
Postriebrené kontakty:
U min.
U max.
I max. striedavý prúd
I max. jednosmerný prúd
Podmienky použitia
Použitie
Montážna poloha
Výška miesta montáže
Teplota okolia
Druh krytia podľa EN 60529
12 V DC
250 V AC
3 A pri 250 V (indukčná záťaž, cos phi = 0,8)
3 A pri 12 V (ohmická záťaž)
Prípustné na použitie vo vnútorných priestoroch a vonkajšej oblasti
Ľubovoľná
≤ 2 000 m n. m.
> 2 000 m n. m., na požiadanie
Štandard: -40 °C až +80 °C
–40 °C až +60 °C (rotačné pohony pre regulačný režim s motormi s
jednosmerným prúdom)
Voliteľné: -50 °C až +60 °C (motory s jednosmerným prúdom)
-60 °C až +60 °C (motory striedavým prúdom)
0 °C až +120 °C (rotačné pohony pre riadiacu prevádzku s motormi so striedavým
prúdom)
Presné vyhotovenie je uvedené na typovom štítku pohonu.
Štandard: IP68
Pri zvláštnych motoroch odlišný druh krytia: pozri typový štítok
Voliteľné: Pripájací priestor DS dodatočne utesnený oproti vnútornému priestoru (double
sealed)
Druh krytia IP68 spĺňa podľa ustanovenia AUMA tieto požiadavky:
●
Výška vody: maximálne 8 m vodného stĺpca
●
Trvanie zaplavenia vodou: maximálne 96 hodín
●
Počas zaplavenia až 10 aktivovaní
Regulačný režim počas zaplavenia nie je možný
Presné vyhotovenie je uvedené na typovom štítku pohonu.
Stupeň znečistenia
Stupeň znečistenia 4 (v uzatvorenom stave) podľa EN 50178
Odolnosť voči vibráciám podľa 2 g, od 10 do 200 Hz
IEC 60068-2-6
Odolnosť voči chveniu a vibráciám pri rozbehu resp. pri poruchách na zariadení. Únavovú
pevnosť z toho nie je možné odvodiť. Platí pre rotačné pohony vo vyhotovení AUMA NORM
(s okrúhlym konektorom bez riadenia), neplatí v kombinácií s prevodovkami.
Ochrana proti korózii
Štandard: KS: vhodné na inštaláciu v priemyselných zariadeniach, vo vodárňach alebo
elektrárňach s nízko zaťaženou atmosférou, ako aj na inštaláciu v občas alebo
stále zaťaženej atmosfére s miernou koncentráciou škodlivín (napr. čističky vôd,
chemický priemysel)
Voliteľné: KX: vhodné na inštaláciu v extrémne zaťaženej atmosfére s vysokou vlhkosťou
vzduchu a vysokou koncentráciou škodlivín
KX-G: ako KX, ale vyhotovenie bez hliníka (vonkajšie diely)
Krycí lak
Práškový lak
Dvojzložková farba so železitou sľudou
Farba
Štandard: AUMA striebrosivá (podobná RAL 7037)
Voliteľné: Iné farebné odtiene na požiadanie
Životnosť
Rotačné pohony AUMA spĺňajú, resp. prevyšujú požiadavky životnosti normy EN 15714-2.
Podrobné informácie vám poskytneme na požiadanie.
Ostatné
Smernice EÚ
42
Elektromagnetická kompatibilita (EMC): (2004/108/ES)
Smernica o nízkom napätí: (2006/95/ES)
Smernica o strojových zariadeniach: (2006/42/ES)
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Zoznam náhradných dielov
13.
Zoznam náhradných dielov
13.1.
Otočný servopohon SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
43
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Zoznam náhradných dielov
Informácia: Pri objednávke každého náhradného dielu prosíme o uvedenie typu prístroja a nášho čísla objednávky
(pozri typový štítok). Používať sa smú iba originálne náhradné diely AUMA. Použitie iných dielov má za následok
zánik záruky a vylúčenie nárokov na uplatnenie záruky. Znázornenie náhradných dielov sa môže líšiť od dodaných
dielov.
Ref. č.
001.0
002.0
003.0
005.0
005.1
005.3
Názov
Skriňa
Ložisková príruba
Dutý hriadeľ
Hnací hriadeľ
Spojka motora
Spojka ručného pohonu
009.0
017.0
018.0
019.0
Planétový prevod, strana ručného kolesa Konštr.skup. 556.0
Snímacia páka
Konštr.skup. 556.1
Ozubený segment
557.0
Tanierové koleso
558.0
022.0
Spojka II momentového vypínania
023.0
Výstupné koleso polohového vypínania Konštr.skup. 559.0-2
024.0
025.0
058.0
Hnacie koleso pre polohové vypínanie Konštr.skup. 560.0-1
Poistná podložka
Konštr.skup. 560.0-2
Káblový zväzok pre ochranný vodič
Konštr.skup. 560.1
070.0
079.0
155.0
Motor (VD motor vrát. ref. č. 079.0)
Planétová prevodovka, strana motora
(SA/SAR 07.2 — 16.2 pre motor VD)
Redukčný prevod
Konštr.skup. 566.1
500.0
501.0
502.0
503.0
Veko
Zdierková časť (kompletne osadená)
Kolíková časť bez kolíkových kontaktov
Zdierkový kontakt pre ovládanie
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
504.0
Zdierkový kontakt pre motor
Konštr.skup. 568.2
505.0
506.0
Kolíkový kontakt pre ovládanie
Kolíkový kontakt pre motor
Konštr.skup. 568.3
Konštr.skup. 574.1
507.0
511.0
514.0
Kryt elektrického pripojenia
Závitová zátka
Pripojovací tvar A (bez závitového
puzdra)
Axiálne ihlové ložisko
Pripojovací tvar D
Rozperný poistný krúžok
Konštr.skup. 575.1
Konštr.skup. 583.0
Konštr.skup. 583.1
Potenciometer pre RWG bez klznej
spojky
Doska vysielačov polohy RWG
Káblový zväzok pre RWG
Klzná spojka pre potenciometer
Ochranný kryt osky (bez ochranného
klobúčika)
Ochranný klobúčik pre ochranný kryt
osky
Tesnenie V-Seal
Radiálny tesniaci krúžok pre pripojovací
tvar A s prírubou ISO
Závitové puzdro A (bez závitu)
Spojka motora na strane motora
Kolík pre spojku motora
Konštr.skup. 584.0
S1
S2
Prídržná pružina pre spojku motora
Tesniaca súprava, malá
Tesniaca súprava, veľká
514.1
516.0
535.1
44
Druh
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Ref. č.
539.0
542.0
549.0
549.1
553.0
554.0
Konštr.skup. 559.0-1
Konštr.skup. 560.2
Konštr.skup. 566.0
566.2
566.3
567.1
568.1
Názov
Uzatváracia skrutka
Ručné koleso s rukoväťou
Pripojovací tvar B1/B3/B4/C
Výstupná zdierka B1/B3/B4/C
Mechanický ukazovateľ polohy
Zdierková časť konektora motora s
káblovým zväzkom
Potenciometer pre vysielač polohy
Potenciometer bez klznej spojky
Vyhrievanie
Spínač smerovky s kolíkovými kontaktmi
(bez impulzného kotúča a izolačnej
dosky)
Ovládacia jednotka s meracími hlavami
pre momentové spínanie a spínačom
Ovládacia jednotka s magnetickým
vysielačom polohy a momentu (MWG),
pre vyhotovenie Non-Intrusive v spojení
s integrovaným ovládaním AUMATIC
Zväzok spínačov pre smer OTVORENÉ
Zväzok spínačov pre smer ZATVORENÉ
Spínač polohového/momentového
vypínania
Spínacia kazeta
Vysielač polohy EWG/RWG
Druh
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Konštr.skup.
Súprava
Súprava
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Certifikáty
14.
Certifikáty
14.1.
Prehlásenie o začlenení a ES vyhlásenie o zhode
45
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
46
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
47
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Register
Register
A
Aplikácia pre podporu
Aplikácia pre podporu AUMA
B
Balenie
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné
pokyny/varovania
C
Certifikáty
Č
Číslo objednávky
Číslo zákazky
D
Double Sealed (dvojité
utesnenie)
Druh krytia
Druh prúdu
E
Elektrické pripojenie
Elektronický vysielač polohy
ES vyhlásenie o zhode
EWG
H
Hlásenia
I
Identifikácia
Inverzná prevádzka (20 – 0/4
mA)
Istenie zabezpečené
zákazníkom
K
Kód DataMatrix
Konštrukčná veľkosť
Kontrola spínačov
Kotúč ukazovateľa
Kvalifikácia pracovníkov
L
LED signalizácia koncových
polôh
Likvidácia
8
8
9
4
4
45
8
7, 8
20
7 , 42
15
15
29 , 32
45
29
23
7
30
15
8
8
36
22 , 34
4
31
39
M
Mazanie
Medziľahlý nástavec
Medzipolohy
Mechanický ukazovateľ
polohy
Momentové vypínanie
Momentový rozsah
Momentový spínač
Montáž
Motorový režim
N
Nástenný držiak
Normy
O
Oblasť použitia
Obsluha
Odber prúdu
Odstránenie porúch
Ochrana motora
Ochrana pred skratom
Ochrana proti korózii
Ochranné opatrenia
Ochranné veko
Ochranný kryt vretena
Oneskorenie vypínania
Osvedčenie o prijímacej
skúške
Ošetrovanie
Otáčky
P
Podpora
Polohové spínanie
Polohové vypínanie
Polohové vypínanie DUO
Polohový spínač
Porucha
Potenciometer
Prehlásenie o začlenení
Preprava
Prevádzka
Pripojovacia schéma
Pripojovacie prierezy
Pripojovací tvar A
Pripojovací tvar B, B1, B2,
B3, B4 a E
Príslušenstvo (elektrické
pripojenie)
Príslušenstvo pre montáž
R
Recyklovanie
Rok výroby
Ručné koleso
Ručný režim
RWG
48
38
20
26
22 , 34
24
7
15
10
21
19
4
4, 4
21
15
36
37
15
9 , 42
4
20
14
15
8
38
7
38
29
25
26
15
36
32
45
9
4
15
16
11
10
19
14
39
8, 8
10
21
32
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2
Register
S
Sériové číslo
Servis
Schéma zapojenia
Sieťová frekvencia
Sieťová prípojka
Sieťové napätie
Signalizácia koncových polôh
Skladovanie
Skúšobná prevádzka
Sledovanie teploty
Smernice
Smer otáčania
Spínač
7, 8
38
8 , 15
15
15
15
31
9
28
37
4
28
15
T
Tandemový spínač
Technické údaje
Technické údaje spínačov
Tepelný spínač
Teplota okolia
Termistor
Typ (typ prístroja)
Typ maziva
Typové označenie
Typový štítok
Typ prístroja
15
40
41
37
7 , 42
37
8
7
7
7 , 15
8
U
Údržba
Ukazovatele
Ukazovateľ chodu
Ukazovateľ polohy
Uvedenie do prevádzky
Uzemňovacia svorka
4 , 38 , 38
22
22
34
4 , 24
20
V
Veľkosť príruby
Vreteno armatúry
Vyhrievanie motora
Vysielač polohy EWG
Vysielač polohy RWG
Vysielač posuvu EWG
8
14
18
29
32
29
Z
Závitové púzdro
Zoznam náhradných dielov
12
43
49
AUMA – po celom svete
Európa
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Werk Müllheim
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
[email protected]
www.auma.com
Werk Ostfildern-Nellingen
DE 73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
[email protected]
Service-Center Bayern
DE 85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
[email protected]
Service-Center Köln
DE 50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 900
[email protected]
Service-Center Magdeburg
DE 39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
[email protected]
AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H.
AT 2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
[email protected]
www.auma.at
AUMA BENELUX B.V. B. A.
BE 8800 Roeselare
Tel +32 51 24 24 80
[email protected]
www.auma.nl
ProStream Group Ltd.
BG 1632 Sofia
Tel +359 2 9179-337
[email protected]
www.prostream.bg
OOO “Dunkan-Privod”
BY 220004 Minsk
Tel +375 29 6945574
[email protected]
www.zatvor.by
AUMA (Schweiz) AG
CH 8965 Berikon
Tel +41 566 400945
[email protected]
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
[email protected]
www.auma.cz
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK 2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
[email protected]
www.g-s.dk
50
IBEROPLAN S.A.
ES 28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
[email protected]
AUMA Finland Oy
FI 02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
[email protected]
www.auma.fi
AUMA France S.A.R.L.
FR 95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
[email protected]
www.auma.fr
AUMA ACTUATORS Ltd.
GB Clevedon, North Somerset BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
[email protected]
www.auma.co.uk
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL 41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
[email protected]
www.auma.com.pl
AUMA-LUSA Representative Office, Lda.
PT 2730-033 Barcarena
Tel +351 211 307 100
[email protected]
SAUTECH
RO 011783 Bucuresti
Tel +40 372 303982
[email protected]
OOO PRIWODY AUMA
RU 141402 Khimki, Moscow region
Tel +7 495 221 64 28
[email protected]
www.auma.ru
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR 13673 Acharnai, Athens
Tel +30 210 2409485
[email protected]
OOO PRIWODY AUMA
RU 125362 Moscow
Tel +7 495 787 78 21
[email protected]
www.auma.ru
APIS CENTAR d. o. o.
HR 10437 Bestovje
Tel +385 1 6531 485
[email protected]
www.apis-centar.com
ERICHS ARMATUR AB
SE 20039 Malmö
Tel +46 40 311550
[email protected]
www.erichsarmatur.se
Fabo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
HU 8800 Nagykanizsa
Tel +36 93/324-666
[email protected]
www.fabo.hu
ELSO-b, s.r.o.
SK 94901 Nitra
Tel +421 905/336-926
[email protected]
www.elsob.sk
Falkinn HF
IS 108 Reykjavik
Tel +00354 540 7000
[email protected]
www.falkinn.is
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Sirketi
TR 06810 Ankara
Tel +90 312 217 32 88
[email protected]
AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
[email protected]
www.auma.it
AUMA Technology Automations Ltd
UA 02099 Kiev
Tel +38 044 586-53-03
[email protected]
Afrika
AUMA BENELUX B.V.
LU Leiden (NL)
Tel +31 71 581 40 40
[email protected]
NB Engineering Services
MT ZBR 08 Zabbar
Tel + 356 2169 2647
[email protected]
AUMA BENELUX B.V.
NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
[email protected]
www.auma.nl
SIGUM A. S.
NO 1338 Sandvika
Tel +47 67572600
[email protected]
Solution Technique Contrôle Commande
DZ Bir Mourad Rais, Algiers
Tel +213 21 56 42 09/18
[email protected]
A.T.E.C.
EG Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
[email protected]
SAMIREG
MA 203000 Casablanca
Tel +212 5 22 40 09 65
[email protected]
MANZ INCORPORATED LTD.
NG Port Harcourt
Tel +234-84-462741
[email protected]
www.manzincorporated.com
AUMA – po celom svete
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA 1560 Springs
Tel +27 11 3632880
[email protected]
AUMA Actuators Middle East
BH 152 68 Salmabad
Tel +97 3 17896585
[email protected]
AUMA Malaysia Office
MY 70300 Seremban, Negeri Sembilan
Tel +606 633 1988
[email protected]
Amerika
Mikuni (B) Sdn. Bhd.
BN KA1189 Kuala Belait
Tel + 673 3331269 / 3331272
[email protected]
Mustafa Sultan Science & Industry Co LLC
OM Ruwi
Tel +968 24 636036
[email protected]
AUMA Actuators (China) Co., Ltd
CN 215499 Taicang
Tel +86 512 3302 6900
[email protected]
www.auma-china.com
FLOWTORK TECHNOLOGIES
CORPORATION
PH 1550 Mandaluyong City
Tel +63 2 532 4058
[email protected]
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
[email protected]
M & C Group of Companies
PK 54000 Cavalry Ground, Lahore Cantt
Tel +92 42 3665 0542, +92 42 3668 0118
[email protected]
www.mcss.com.pk
AUMA Argentina Rep.Office
AR Buenos Aires
Tel +54 11 4737 9026
[email protected]
AUMA Automação do Brazil ltda.
BR Sao Paulo
Tel +55 11 4612-3477
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA L4N 8X1 Barrie, Ontario
Tel +1 705 721-8246
[email protected]
AUMA Chile Representative Office
CL 9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
[email protected]
Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
[email protected]
www.ferrostaal.com
Transcontinental Trading Overseas SA.
CU Ciudad Habana
Tel +53 7 208 9603 / 208 7729
[email protected]
AUMA Región Andina & Centroamérica
EC Quito
Tel +593 2 245 4614
[email protected]
www.auma.com
Corsusa International S.A.C.
PE Miraflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
[email protected]
www.corsusa.com
PT. Carakamas Inti Alam
ID 11460 Jakarta
Tel +62 215607952-55
[email protected]
AUMA INDIA PRIVATE LIMITED.
IN 560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4656
[email protected]
www.auma.co.in
ITG - Iranians Torque Generator
IR 13998-34411 Teheran
+982144545654
[email protected]
Trans-Jordan Electro Mechanical Supplies
JO 11133 Amman
Tel +962 - 6 - 5332020
[email protected]
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP 211-0016 Kawasaki-shi, Kanagawa
Tel +81-(0)44-863-8371
[email protected]
www.auma.co.jp
Control Technologies Limited
TT Marabella, Trinidad, W.I.
Tel + 1 868 658 1744/5011
www.ctltech.com
DW Controls Co., Ltd.
KR 153-702 Gasan-dong, GeumChun-Gu,,
Seoul
Tel +82 2 2624 3400
[email protected]
www.actuatorbank.com
AUMA ACTUATORS INC.
US PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
[email protected]
www.auma-usa.com
Al-Arfaj Engineering Co WLL
KW 22004 Salmiyah
Tel +965-24817448
[email protected]
www.arfajengg.com
Suplibarca
VE Maracaibo, Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
[email protected]
TOO “Armaturny Center”
KZ 060005 Atyrau
Tel +7 7122 454 602
[email protected]
Ázia
Network Engineering
LB 4501 7401 JBEIL, Beirut
Tel +961 9 944080
[email protected]
www.networkenglb.com
Petrogulf W.L.L
QA Doha
Tel +974 44350151
[email protected]
AUMA Saudi Arabia Support Office
SA 31952 Al Khobar
Tel + 966 5 5359 6025
[email protected]
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG 569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
[email protected]
www.auma.com.sg
NETWORK ENGINEERING
SY Homs
+963 31 231 571
[email protected]
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH 10120 Yannawa, Bangkok
Tel +66 2 2400656
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th
Top Advance Enterprises Ltd.
TW Jhonghe City, Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
[email protected]
www.auma-taiwan.com.tw
AUMA Vietnam Hanoi RO
VN Hanoi
+84 4 37822115
[email protected]
Austrália
AUMA Actuators UAE Support Office
AE 287 Abu Dhabi
Tel +971 26338688
[email protected]
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU NSW 1570 Artarmon
Tel +61 2 8437 4300
[email protected]
www.barron.com.au
51
AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O.Box 1362
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Kontaktný partner vo Vašej
blízkosti:
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
Y004.750/051/sk/1.14
Detailné informácie o výrobkoch AUMA nájdete na internete na adresse: www.auma.com
Download

Otočné servopohony SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2