100
100
95
95
75
75
25
5
Elektrické otoèné servopohony
na automatizáciu armatúr
v jadrových elektráròach
SAN 07.1 – SAN 25.1
SARN 07.1 – SARN 25.1
0
25
5
0
100
100
95
95
75
75
25
25
5
0
Registraèné c. Certifikátu
12 100/104 4269
Návod na obsluhu
5
0
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
95
Platnos tohto návodu:
25
5
95
75
25
Tento návod platí pre otoèné servopohony typových radov
SAN 07.1 – SAN 25.1 a SARN 07.1 – SARN 25.1
pre použitie mimo uzatvorenej oblasti (Containment).
Návod platí iba pre „zatváranie smerom doprava“, tzn. hnaný hriade¾ na
zatvorenie armatúry sa otáèa v smere hodinových ruèièiek.
Obsah
0
100
100
75
25
5
Strana
1. Bezpeènostné pokyny
1.1
Oblas použitia
1.2
Uvedenie do prevádzky (elektrické pripojenie)
1.3
Údržba
1.4
Výstražné upozornenia
4
4
4
4
4
2.
Struèný popis
4
3.
Technické údaje
5
4. Preprava, skladovanie a balenie
4.1
Preprava
4.2
Skladovanie
4.3
Balenie
7
7
7
7
5.
Montហna armatúru/prevodovku
8
6.
Ruèný režim
10
7. Elektrické pripojenie
7.1
Pripojenie s kruhovým konektorom AUMA
7.2
Motorová prípojka pre konštrukèné ve¾kosti SAN/SARN 25.1
7.3
Oneskorenie vypínania
7.4
Ochrana motora
7.5
Dia¾kové vysielaèe polohy
7.6
Polohové a momentové spínaèe
7.7
Nasadenie veka
11
11
12
12
12
12
13
13
8. Otvorenie ovládacieho priestoru
8.1
Odobratie veka ovládacieho priestoru
8.2
Stiahnutie kotúèa ukazovate¾a (na želanie)
14
14
14
9. Nastavenie polohového vypínania
9.1
Nastavenie koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE) (èierne pole)
9.2
Nastavenie koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN) (biele pole)
9.3
Kontrola polohových spínaèov
15
15
15
15
10. Nastavenie polohového spínaèa DUO (na želanie)
10.1
Nastavenie smeru chodu ZATVORENÉ (CLOSE) (èierne pole)
10.2
Nastavenie smeru chodu OTVORENÉ (OPEN) (biele pole)
10.3
Kontrola polohového spínaèa DUO
16
16
16
16
11. Nastavenie momentového vypínania
11.1
Nastavenie
11.2
Kontrola momentového spínaèa
17
17
17
12. Skúšobná prevádzka
12.1
Kontrola smeru otáèania
12.2
Kontrola polohového vypínania
18
18
18
13.
19
Nastavenie potenciometra (na želanie)
14. Nastavenie elektronického vysielaèa polohy RWG (na želanie)
14.1
Nastavenie 2-vodièového systému 4 – 20 mA a 3-/4-vodièového systému 0 – 20 mA
14.2
Nastavenie 3-/4-vodièového systému 4 – 20 mA
20
21
22
15.
23
5
Nastavenie mechanického ukazovate¾a polohy (na želanie)
0
100
95
75
25
5
0
0
2
100
Návod na obsluhu
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
95
95
Strana
75
25
5
0
100
16.
Zatvorenie ovládacieho priestoru
23
17.
Druh krytia IP 68
24
18.
Údržba
24
19.
Mazanie
25
20.
Likvidácia a recyklovanie
25
21.
Servis a školenia
25
22.
Zoznam náhradných dielov pre otoèný servopohon SAN/SARN 07.1 – SAN/SARN 16.1
s kruhovým konektorom
26
23.
Zoznam náhradných dielov pre otoèný servopohon SAN/SARN 25.1
28
24.
Prehlásenie o zaèlenení a ES vyhlásenie o zhode
Register
Adresy kancelárií a reprezentácií AUMA
30
31
32
75
25
5
0
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
3
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
1.
Bezpeènostné pokyny
1.1
Oblas použitia
25
5
0
75
Servopohony AUMA sú urèené na ovládanie priemyselných armatúr, ako napr.
ventilov, posúvaèov, klapiek a kohútov.
Otoèné servopohony SAN/SARN sú kvalifikované pre použitie v jadrových
elektráròach a pre podmienky v prípade havárie mimo uzatvorenej oblasti
(Outside Containment).
Iné aplikácie treba konzultova so závodom. Pri použití v rozpore s úèelom
urèenia a za škody z toho eventuálne vyplývajúce výrobca neruèí. Riziko nesie
sám používate¾.
K podmienke správneho používania patrí tiež dodržovanie tohto návodu na
obsluhu.
1.2
Uvedenie do prevádzky
(elektrické pripojenie)
Pri prevádzke elektrických zariadení sú nevyhnutne urèité èasti pod
nebezpeèným napätím. Práce na elektrických zariadeniach alebo
prevádzkových prostriedkoch smú vykonáva iba elektrikári alebo zaškolené
osoby pod vedením a dozorom elektrikára v súlade s elektrotechnickými
pravidlami.
1.3
Údržba
Bezpeènostné pokyny (viï strana 24) je potrebné rešpektova, inak nie je
zaruèená bezpeèná funkcia servopohonu.
1.4
Výstražné upozornenia
V dôsledku nedodržiavania výstražných upozornení môže dôjs ku závažným
úrazom alebo vecným škodám. Príslušne kvalifikovaný personál musí by
dôkladne oboznámený so všetkými výstrahami obsiahnutými v tomto návode
na obsluhu.
Bezchybná a bezpeèná prevádzka predpokladá odbornú prepravu, postup pri
skladovaní, inštalácii, montáži a starostlivé uvedenie do prevádzky.
Poèas prevádzky sa otoèný servopohon zahrieva a môžu vzniknú povrchové
teploty > 60 °C. Na ochranu proti možným popáleninám odporúèame pred
dotykom skontrolova povrchovú teplotu.
25
5
0
Na zdôraznenie postupov podstatných pre bezpeènos v tomto návode na
obsluhu, platia tieto bezpeènostné pokyny, prièom je každý pokyn oznaèený
príslušným piktogramom.
Táto znaèka znamená: Upozornenie!
„Upozornenie“ oznaèuje aktivity alebo postupy s podstatným vplyvom na
riadnu prevádzku. Pri ich nerešpektovaní môžu za istých okolností ako
následok vzniknú škody.
Táto znaèka znamená: Konštrukèné diely ohrozené elektrostatickými
výbojmi!
Na doskách s plošnými spojmi sú umiestnené súèiastky, ktoré môžu by
poškodené alebo znièené elektrostatickými výbojmi. Pokia¾ je pri nastavovaní,
meraní alebo výmene dosiek plošných spojov potrebné dotknú sa
konštrukèných dielov, musí sa bezprostredne pred dotykom s nimi zaisti výboj
dotykom s uzemneným, kovovým povrchom (napr. na skrini).
Táto znaèka znamená: Výstraha!
„Výstraha“ poukazuje na aktivity alebo postupy, ktoré v prípade, že nebudú
riadne vykonané, môžu vies k bezpeènostnému riziku pre osoby alebo vecné
hodnoty.
2.
100
Struèný popis
Pohony sú štruktúrované ako modulárne funkèné jednotky. Ohranièenie dráhy
prestavenia zabezpeèuje v obidvoch koncových polohách polohový spínaè.
Pomocou momentového spínaèa je taktiež možné vypínanie v obidvoch
koncových polohách. Spôsob vypínania stanoví výrobca armatúry.
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
4
100
Návod na obsluhu
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
95
75
100
95
3.
Technické údaje
75
Tabu¾ka 1: Otoèný servopohon SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
25
5
0
100
95
75
25
Všeobecné informácie
Servopohony AUMA typového radu SAN/SARN sú pod¾a KTA 3504-1988 príp. IEEE 382 (1996) kvalifikované pre použitie mimo
uzatvorenej oblasti (Outside Containment).
Výbava a funkcie
Prevádzkový režim 1)
SAN
Krátkodobá prevádzka S2 - 15 min. pod¾a IEC 34
SARN
Prerušovaná prevádzka S4 - 25 %
Motory
Trojfázový asynchrónny motor, typ IM B9 pod¾a IEC 34
Izolaèná trieda
F, tropická odolnos
Ochrana motora
Tepelný spínaè (NC)
Napájanie
Viï typový štítok motora
Samosvornos
áno, pri otáèkach 4 až 90
Polohové vypínanie
Mechanické nastavite¾né poèítadlá pre koncové polohy OTVORENÉ (OPEN) a ZATVORENÉ (CLOSE) pre 1 až 500 otáèok na zdvih (na želanie pre 1 až 5 000 otáèok na zdvih)2)
Štandard:
Jednoduchý spínaè (1 NC a 1 NO) pre každú koncovú polohu
Volite¾né:
Tandemový spínaè (2 NC a 2 NO) pre každú koncovú polohu, spínaè
galvanicky oddelený
Medzipolohový spínaè (polohové vypínanie DUO)
Momentové spínanie
Momentové vypínanie pre smer chodu do polohy OTVORENÉ (OPEN) a ZATVORENÉ
(CLOSE) plynule prestavite¾né
Štandard:
Jednoduchý spínaè (1 NC a 1 NO) pre každý smer
Volite¾né:
Tandemový spínaè (2 NC a 2 NO) pre každý smer, spínaè galvanicky oddelený
Spätnoväzbové hlásenie,
Potenciometer alebo 0/4 – 20 mA cez RWG (Upozornenie: RWG nie je odolný proti poruchám)
analógové (na želanie)
Ïalšie informácie nájdete na samostatnej karte s údajmi
Mechanický ukazovate¾ polohy
Kontinuálna indikácia, nastavite¾ný kotúè ukazovate¾a so symbolmi OTVORENÉ (OPEN) a
ZATVORENÉ (CLOSE)
Ruèný režim
Ruèný pohon pre nastavenie a núdzové ovládanie, v elektrickom režime neaktívny.
Na želanie: ruèné koleso uzamykate¾né
Elektrické pripojenie
SAN/SARN 07.1 – 16.1:
Kruhový konektor AUMA so skrutkovým pripojením,
SAN/SARN 25.1:
Prípojky riadenia na kruhových konektoroch AUMA
Motorová prípojka na svorkách
Závit pre káblové priechodky
Štandard:
Metrický závit
Volite¾né:
Závit Pg, závit NPT, závit G
Pripojovacia schéma
Pripojovacia schéma pod¾a èísla objednávky je pri dodávke priložená
Pripojovacie tvary
A, B1, B2, B3, B4 pod¾a EN ISO 5210
A, B pod¾a DIN 3210
C pod¾a DIN 3338
Zvláštne pripojovacie tvary: AF
Podmienky použitia
Druh krytia pod¾a EN 60 529
IP 68
Ochrana proti korózii
Štandard:
KS
vhodné pre inštaláciu v obèas alebo stále zaaženej
atmosfére s miernou koncentráciou škodlivín
(napr. v èistiarne vôd, chemický priemysel)
Volite¾né:
KX
vhodné pre inštaláciu v extrémne zaaženej atmosfére s vysokou
vlhkosou vzduchu a vysokou koncentráciou škodlivín
Krycí lak
Dvojzložková farba so železitou s¾udou, možné dekontaminova
Farba
Štandard:
striebrosivá (RAL 7001)
Na želanie: iné farebné tóny sú možné po dohovore
Teplota okolia3)
SAN
–20 °C až +80 °C pri normálnej prevádzke
SARN
–20 °C až +60 °C pri normálnej prevádzke
V prípade poruchy krátkodobo (do 30 min.) do +120 °C
Pri priraïovaní otoèného servopohonu k armatúre sa musí bra do úvahy maximálny krútiaci
moment, ktorý je v prípade poruchy k dispozícii (viï Technické údaje SAN/SARN).
Odolnos voèi vibráciám
pod¾a KTA 3504/IEEE 382 (zemetrasenie):
2 – 35 Hz - 2 Hz, zrýchlenie 3 g
2 – 35 Hz - 2 Hz, zrýchlenie 4,5 g
pod¾a KTA 3504 (pád lietadla):
5 – 100 Hz, zrýchlenie 5 g
25
5
0
100
95
75
1) Platí pri teplote okolia 20 °C a pri priemernom zaažení momentom za chodu pod¾a technických údajov SAN/SARN
2) Nie je súèasou kvalifikácie pod¾a KTA 3504 príp. IEEE 382
3) Vyhotovenia s RWG do max. +70 °C (upozornenie: RWG nie je odolný proti poruchám)
25
5
5
0
0
5
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
100
95
75
75
Životnos4)
25
Hluènos
Ostatné
Smernice EÚ
5
0
Referenèné podklady
SAN 07.1 – SAN 25.1:
SARN 07.1 – SARN 10.1:
SARN 14.1 – SARN 25.1:
< 72 dB (A)
5000 aktivovaní pod¾a KTA 3504
2,5 milióna aktivovaní
1,75 milióna aktivovaní
25
5
Elektromagnetická kompatibilita (EMK): (2004/108/EG)
Smernica o nízkom napätí: (2006/95/EG)
Smernica o strojných zariadeniach: (98/37/EG)
Popis výrobku „Elektrické otoèné servopohony SAN/SARN“
Rozmerové listy SAN/SARN
Technické údaje SAN/SARN
Elektrické údaje SAN/SARN
0
100
100
95
95
75
75
25
4) Životnos závisí od záaže a frekvencie spínania. Vysoká frekvencia spínania umožòuje iba v ojedinelých prípadoch lepšiu reguláciu. V záujme dosiahnutia èo
najdlhšej prevádzkovej doby bez údržby a porúch sa odporúèa frekvenciu spínania voli iba takú vysokú, ako si to vyžaduje proces.
5
25
5
0
0
6
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
4.
Preprava, skladovanie a balenie
4.1
Preprava
25
5
Montហruèného kolesa:
..
.
75
Na miesto urèenia prepravova v pevnom obale.
Zdvíhacie zariadenie nepripevòujte na ruèné koleso.
Ak je otoèný servopohon namontovaný na armatúru, pripevnite zdvíhacie
zariadenie na armatúru a nie na otoèný servopohon.
25
5
Ruèné kolesá od priemeru 400 mm sú poèas prepravy vo¾ne pribalené.
0
.
..
Pred montážou ruèného kolesa zapnite ruèný režim! Ak ruèný
režim nie je zapnutý, môže to ma za následok škody na prepínacej mechanike.
0
Zapnutie ruèného režimu (obr. A-1):
Rukou pohybujte èervenou prepínacou páèkou, pritom prípadne otáèajte
držadlom sem a tam, až kým sa ruèný režim nedostane do záberu.
Ruèný režim je zapojený správne, ak je možné prepínaciu páèku nakloni
o cca. 85°.
Na použitie prepínacej páèky postaèuje manuálna sila.
Predåženia nie sú potrebné. Použitie príliš ve¾kej sily môže
ma za následok poškodenie prepínacej mechaniky.
Ruèné koleso nasaïte na hriade¾ cez èervenú prepínaciu páèku (obr. A-2).
Ruèné koleso zaistite priloženým poistným krúžkom.
Obr. A-1
Obr. A-2
85°
4.2
Skladovanie
..
..
Skladova v dobre vetranej, suchej miestnosti.
Ochranu proti vlhkosti podložia zaistíte uložením do regálov alebo
na drevený rošt.
Zakrytie proti prachu a neèistotám.
Holé plochy ošetrite vhodným protikoróznym prostriedkom.
Ak sa majú otoèné servopohony skladova dlhšiu dobu (viac ako 6 mesiacov),
je okrem toho potrebné bezpodmieneène prihliada na tieto náležitosti:
.
.
Po montáži otoèný servopohon okamžite pripojte do elektrickej siete, aby vyhrievanie zabránilo kondenzácii vody.
100
95
75
Pred uskladnením: ochrana holých plôch, predovšetkým výstupných dielov a
dosadacích plôch, dlhodobým protikoróznym prípravkom.
V odstupoch cca. 6 mesiacov urobte kontrolu možnej tvorby korózie. Ak sa
zistia zaèiatky korózie, vykonajte novú protikoróznu ochranu.
4.3
Balenie
100
Naše výrobky sa pri preprave zo závodu chránia špeciálnymi obalmi.
Tieto obaly pozostávajú z ekologicky znášanlivých, ¾ahko separovate¾ných
materiálov a možno ich recyklova.
Ako obalový materiál používame drevo, kartón, papier a fóliu PE. Pre likvidáciu
obalového materiálu odporúèame využi služby recyklaèných podnikov.
95
75
25
25
5
5
0
0
7
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
95
75
5.
Montហna armatúru/prevodovku
25
5
.
.
Návod na obsluhu
95
Pred montážou skontrolujte otoèný servopohon, èi nie
je poškodený. Poškodené èasti sa musia vymeni za
originálne náhradné diely.
Po montáži skontrolujte možné poškodenie laku otoèného
servopohonu. Ak poèas montážnych prác došlo k poškodeniu laku, musí sa tento opravi, aby sa predišlo korózii.
Montហje najjednoduchšia, keï hriade¾ armatúry / prevodovky smeruje kolmo
nahor. Montហje však možné realizova tiež v akejko¾vek polohe.
Otoèný servopohon sa dodáva od výroby nastavený do polohy ZATVORENÉ
(CLOSE) (je aktivovaný polohový spínaè ZATVORENÉ (CLOSE)).
0
.
100
75
25
5
0
Skontrolujte, èi je pripojovacia príruba vhodná pre danú armatúru/
prevodovku.
Pri centrovaní príruby dbajte na to, aby bola uložená s vô¾ou!
Pripojovacie tvary B1, B2, B3 alebo B4 (obr. A-3) sa dodávajú s dierou a
drážkou (spravidla pod¾a ISO 5210).
Obr. A-3
Pripojovací tvar B1/B2
zásuvné púzdro
Pripojovací tvar B3/B4
diera s drážkou
V prípade pripojovacieho tvaru A (obr. B-1) musí vnútorný závit púzdra
zodpoveda závitu vretena armatúry. Pokia¾ v objednávke nebolo výslovne
objednané púzdro so závitom, je závitové púzdro pri expedícii zo závodu
nevàtané resp. predvàtané. Informácie k závereènému opracovaniu závitového
púzdra nájdete na nasledujúcej strane.
Skontrolujte, èi sa diera a drážka zhodujú so vstupným hriade¾om armatúry/
prevodovky.
Dôkladne odmastite dosadacie plochy pripojovacích prírub na otoèný
servopohon a armatúru.
Vstupný hriade¾ armatúry/prevodovky jemne namastite.
Otoèný servopohon nasuòte a upevnite na armatúru/prevodovku.
Skrutky (min. kvalita 8.8, viï tabu¾ka 2) utiahnite rovnomerne do kríža.
.
.
..
Tabu¾ka 2: Uahovací moment pre skrutky
Trieda pevnosti 8.8
M8
M10
M12
M16
M20
100
TA (Nm)
25
50
87
220
420
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
8
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
100
95
Závereèné opracovanie závitového púzdra (Pripojovací tvar A):
75
75
Obr. B-1
Pripojovací tvar A
závitové púzdro
25
25
80.3
5
0
5
0
80.01/80.02
80.2
Hnanú prírubu nie je potrebné odobra z otoèného servopohonu.
..
.
.
..
.
..
Centrovací krúžok (80.2, obr. B-1) vyskrutkujte z pripojovacej príruby.
Vyberte závitové púzdro (80.3) spolu s axiálnym ihlovým vencom (80.01) a
kotúèmi axiálnych ložísk (80.02).
Vyberte axiálny ihlový veniec a kotúèe axiálnych ložísk zo závitového
púzdra.
Vyvàtajte závitové púzdro, vysústružte ho a vyrežte závit.
Pri upínaní dbajte na vycentrovaný beh a otáèanie presne v rovine!
Opracované závitové púzdro oèistite.
Axiálny ihlový veniec a kotúèe axiálnych ložísk namastite viacúèelovým
tukom EP (lítnym mydlom) a nasaïte na závitové púzdro.
Závitové púzdro s axiálnymi ložiskami opä nasaïte do pripojovacej príruby.
Dbajte na to, aby zuby správne zapadli do drážky v dutom hriadeli.
Zaskrutkujte centrovací krúžok a pevne ho utiahnite až na doraz.
Cez tlakovú maznicu dnu natlaète mastiacim lisom viacúèelový tuk EP (lítne
mydlo) na báze minerálneho oleja (množstvá sú uvedené v tabu¾ke):
Tabu¾ka 3: Množstvá tuku pre mazanie ložísk
Výstup
Množstvo1)
A 07.2
1,5 g
A 10.2
2g
1) Pre tuk s mernou hmotnosou ρ = 0,9 kg/dm³
A 14.2
3g
A 16.2
5g
A 25.2
10 g
.
..
.
Ochranný kryt stúpajúceho vretena armatúry
V prípade ochranných krytov, ktoré sa dodávajú vo¾ne pribalené, závit
utesnite konopím, teflonovou páskou alebo prostriedkom na utesnenie.
Ochranný kryt (1) zaskrutkujte do závitu (obr. B-2) a utiahnite.
Tesniaci krúžok (2) posuòte dole až ku skrini.
Skontrolujte, èi je ochranný klobúèik rúry (3) k dispozícii a nepoškodený.
Obr. B-2: Ochranný kryt stúpajúceho vretena armatúry
3
100
1
100
95
95
2
75
75
25
25
5
5
0
0
9
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
6.
Ruèný režim
25
Zapnutie ruèného režimu:
V súvislosti s nastavovaním a uvádzaním do prevádzky, pri výpadku motora
alebo siete sa pohon môže ovláda v ruènom režime.
Ruèný režim sa zapína pomocou vstavanej prepínacej mechaniky.
.
5
75
25
Prepínaciu páèku v strede ruèného kolesa otoète o cca. 85°, pritom ruèným
kolesom otáèajte nepatrne sem a tam, kým sa nedostane ruèný režim do
záberu (obr. C).
0
5
0
Obr. C
.
Obr. D
Na použitie prepínacej páèky postaèuje manuálna sila.
Predåženia nie sú potrebné. Použitie príliš ve¾kej sily môže
ma za následok poškodenie prepínacej mechaniky.
Pustite prepínaciu páèku (silou pružiny sa vráti do východiskovej polohy,
obr. D), v prípade potreby ju pohnite rukou.
Použitie prepínacej páèky poèas chodu motora (obr. E)
môže ma za následok zvýšené opotrebovanie prepínacej
mechaniky.
Obr. E
.
Vypnutie ruèného režimu:
Obr. F
Ruèné koleso otáèajte v požadovanom smere (obr. F).
Ruèný režim sa automaticky vypína pri zapnutí motora. Pri motorovej
prevádzke je ruèné koleso vypnuté.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
10
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
7.
Elektrické pripojenie
Práce na elektrických zariadeniach alebo prevádzkových
prostriedkoch smú vykonáva iba elektrikári alebo zaškolené
osoby pod vedením a dozorom elektrikára v súlade s elektrotechnickými pravidlami.
25
75
25
5
7.1
Pripojenie s kruhovým konektorom AUMA
0
Obr. G-1: Pripojenie
.
..
.
..
.
50.0
50.01
51.0
51.01
Obr. G-2: Nástenný rám (príslušenstvo)
5
Skontrolujte, èi druh prúdu, sieové napätie a frekvencia zodpovedá údajom
o motore (viï typový štítok na motore).
Uvo¾nite skrutky (50.01) (obr. G-1) a snímte kryt konektora.
Uvo¾nite skrutky [51.01] a vyberte zdierkovú èas (51.0) z krytu konektora (50.0).
Vložte káblové priechodky vhodné k pripojovacím vedeniam.
(druh ochrany uvedený na typovom štítku je zabezpeèený iba vtedy, ak
sú použité vhodné káblové priechodky).
Nepotrebné káblové prívodky zaslepte vhodnou uzatváracou zátkou.
Káble pripojte pod¾a pripojovacej schémy príslušnej zákazky.
Pri expedícii sa príslušná pripojovacia schéma spolu s týmto návodom
na obsluhu vloží do plastovej fólie odolnej proti poveternostným vplyvom
a upevnení na ruèné koleso otoèného servopohonu. Pokia¾ pripojovacia
schéma nie je k dispozícii, je možné si ju po uvedení èísla objednávky
(viï typový štítok) vyžiada alebo je možné si ju stiahnu priamo z internetu
(www.auma.com).
0
Na ochranu proti priamemu dotyku kontaktov a proti vplyvom prostredia,
ak je odobratá elektrická prípojka, je k dispozícii špeciálny nástenný držiak
(obr. G-2).
Nástenný rám
Tabu¾ka 4: Technické údaje kruhových konektorov AUMA
Technické parametre
Poèet kontaktov, max.
Oznaèenie
Napájacie napätie, max.
Menovitý prúd, max.
Druh pripojenia na strane
zákazníka
Prierez konektora max.
Materiál:
Izolant
Kontakty
Výkonové svorky1)
6 (3 osadené)
U1, V1, W1, U2, V2, W2
750 V
25 A
6 mm2
Ryton
Ochranný vodiè
1 (predchádzajúci kontakt)
pod¾a VDE
–
–
Skrutkovací konektor pre kruhové
káblové oká
6 mm2
Ryton
Mosadz (Ms)
Mosadz (Ms)
Skrutkovací konektor
1) Vhodné na pripojenie medených vodièov. V prípade hliníkových vodièov je potrebná konzultácia so závodom
Od ve¾kosti SA(R)N 25.1 sa motor pripája separátnou svorkovnicou
Ovládacie kontakty
50 kolíkov/zdierok
1 až 50
250 V
16 A
Skrutkovací konektor, krimpovací
(na želanie)
2,5 mm2
Ryton
Ms pocínovaná alebo pozlátená
(na želanie)
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
11
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
100
95
7.2
Motorová prípojka pre konštrukèné ve¾kosti SA(R)N 25.1
75
75
Od konštrukènej ve¾kosti SA(R)N 25.1 sa výkonová prípojka pre motor realizuje prostredníctvom samostatných svoriek. Nato je potrebné sòa kryt
z pripájacieho priestoru motora.
Ovládacie kontakty sa pripájajú kruhovým konektorom AUMA.
25
5
Prierez prípojky motorovej svorky: max. 16 mm2
0
25
5
0
Obr. G-3: Prípojka na SAN/SARN 25.1
Kruhový konektor AUMA
Kryt pre pripájací priestor motora
7.3
Oneskorenie vypínania
Oneskorením vypínania sa rozumie doba medzi zareagovaním polohových
alebo momentových spínaèov a dosiahnutím beznapäového stavu motora.
Na ochranu armatúr a servopohonu odporúèame oneskorenie vypínania
< 50 ms. Dlhšie oneskorenia vypínania sú možné s prihliadnutím na otáèky,
pripojovací tvar, druh armatúry a konštrukcie.
Príslušný smerový stýkaè odporúèame vypína priamo pomocou príslušného
polohového alebo momentového spínaèa.
7.4
Ochrana motora
Na ochranu proti prehriatiu a neprípustne vysokým teplotám u servopohonu sú
do vinutia motora integrované tepelné spínaèe. Ochrana motora zareaguje pri
dosiahnutí maximálnej prípustnej teploty vinutia.
Tepelné spínaèe sa musia zapoji do okruhu riadiaceho prúdu, v opaènom
prípade zanikne záruka na motor.
7.5
Dia¾kové vysielaèe polohy
Pre pripojenie dia¾kových vysielaèov polohy (potenciometer, RWG) sa musia
použi tienené vodièe.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
12
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
100
95
7.6
Polohové a momentové spínaèe
75
75
Obr. G-5
RD
5
BK
I Jednoduchý spínaè
25
Pomocou obidvoch spínacích obvodov (rozpínaè/spínaè) polohového príp.
momentového spínaèa sa smie spína iba ten istý potenciál. Ak sa majú
súèasne spína rôzne potenciály, musia sa použi tandemové spínaèe.
Pre správnu signalizáciu sa na tandemovom spínaèi musia použi predstihové
kontakty a na vypínanie oneskorené kontakty.
0
25
5
0
Mechanická
životnos = 2 x 106 spínacích cyklov
BK
RD
Tabu¾ka 5: Technické údaje pre polohové a momentové spínaèe
NO NC
DSR 1 / DÖL 1
WSR 1 / WÖL 1
7.7
BK 2
BK 2
RD 2
RD 2
BK
BK
RD
RD
II Tandemový spínaè
NC NO
Druh prúdu
Striedavý prúd
(ind. záaž) cos phi = 0,8
Jednosmerný prúd
(ohmická záaž)
s pozlátenými
kontaktmi
Prúd
30 V
Spínacia kapacita Imax
125 V
250 V
5A
5A
5A
2A
0,5 A
0,4 A
min. 5 V, max. 30 V
min. 4 mA, max. 100 mA
DSR / DÖL
WSR / WÖL
Nasadenie veka
Po pripojení:
.
..
..
.
Zdierkovú èas (51.0) vložte do krytu konektora (50.0) a pripevnite ju skrutkami (51.01).
Oèistite tesniace plochy na kryte konektora a skrini.
Skontrolujte, èi je O-krúžok v poriadku.
Potrite tesniace plochy nekyslým mazivom (napr. vazelínou).
Nasaïte kryt konektora (50.0) a utiahnite skrutky (50.01) rovnomerne do
kríža.
Utiahnite káblové priechodky predpísaným momentom tak, aby bol zaruèený
príslušný druh ochrany.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
13
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
8.
Otvorenie ovládacieho priestoru
Pre nasledujúce nastavenia (kap. 9. až 15.) sa musí otvori ovládací priestor
a stiahnu kotúè ukazovate¾a, ak je k dispozícii.
Nastavenia platia iba pre „zatváranie smerom doprava“, tzn. hnaný hriade¾ pre
zatvorenie armatúry sa otáèa v smere hodinových ruèièiek.
25
5
75
25
5
Práce na elektrických zariadeniach alebo prevádzkových
prostriedkoch smú vykonáva iba elektrikári alebo zaškolené
osoby pod vedením a dozorom elektrikára v súlade s elektrotechnickými pravidlami.
0
8.1
0
Odobratie veka ovládacieho priestoru
.
Uvo¾nite 4 skrutky a snímte veko ovládacieho priestoru (obr. H).
Obr. H-1: Veko s priezorom
Obr. H-2: Veko bez priezoru
Skrutky
8.2
Stiahnutie kotúèa ukazovate¾a (na želanie)
.
Ak je k dispozícii, stiahnite kotúè ukazovate¾a (obr. J). Pritom môžete
prípadne použi vidlicový k¾úè (cca. 14 mm) ako páèku.
Obr. J: Stiahnutie kotúèa ukazovate¾a
RSD
RDW
Kotúè ukazovate¾a
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
14
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
9.
Nastavenie polohového vypínania
9.1
Nastavenie koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE) (èierne pole)
25
5
0
.
.
.
75
Ruèné koleso otáèajte v smere hodinových ruèièiek až do zatvorenia
armatúry.
Po dosiahnutí koncovej polohy otoète ruèným kolesom o cca. ½ otáèky spä
(dobeh). Pri skúšobnom chode skontrolujte dobeh a príp. upravte nastavenie
polohového vypínania.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku A (obr. K-1) za
stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom
ukazovate¾ B.
Pri zrete¾nom a poèute¾nom cvakaní poskoèí ukazovate¾ B vždy o 90°.
Ak sa ukazovate¾ B nachádza 90° pred bodom C, ïalej už toète pomaly.
Keï ukazovate¾ B preskoèí k bodu C, prestaòte s toèením a uvo¾nite nastavovaciu osku. V prípade, že ste osku pretoèili príliš (cvakanie po preskoèení
ukazovate¾a), pokraèujte v otáèaní nastavovacej osky v rovnakom smere
a opakujte postup nastavovania.
25
5
0
Obr. K-1: Ovládacia jednotka
P
T
B
E
C
F
A
9.2
100
95
75
25
9.3
D
Nastavenie koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN) (biele pole)
.
.
Otáèajte ruèné koleso proti smeru hodinových ruèièiek až do otvorenia
armatúry, následne otoète o cca. ½ otáèky spä.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku D (obr. K-1) za
stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom
ukazovate¾ E.
Pri zrete¾nom a poèute¾nom cvakaní poskoèí ukazovate¾ E vždy o 90°.
Ak sa ukazovate¾ E nachádza 90° pred bodom F, ïalej už toète pomaly.
Keï ukazovate¾ E preskoèí k bodu F, prestaòte s toèením a uvo¾nite nastavovaciu osku. V prípade, že ste osku pretoèili príliš (cvakanie po preskoèení
ukazovate¾a), pokraèujte v otáèaní nastavovacej osky v rovnakom smere
a opakujte postup nastavovania.
Kontrola polohových spínaèov Èervenými testovacími gombíkmi T a P (obr. K-1) je možné polohové spínaèe
ovláda ruène.
.
.
Otáèanie testovacím gombíkom T v smere šípky WSR aktivuje polohový
spínaè ZATVORENÉ (CLOSE).
Otáèanie testovacím gombíkom P v smere šípky WÖL aktivuje polohový
spínaè OTVORENÉ (OPEN).
100
95
75
25
5
5
0
0
15
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
10.
Nastavenie polohového spínaèa DUO (na želanie)
75
Pomocou dvoch medzipolohových spínaèov je možné zapnú alebo vypnú
¾ubovo¾nú aplikáciu.
Na spínací bod (medzipoloha) sa pri nastavovaní musí
nabieha z rovnakého smeru, ako následne v elektrickej
prevádzke.
25
5
0
10.1 Nastavenie smeru chodu ZATVORENÉ (CLOSE) (èierne pole)
..
25
5
0
Prestavte armatúru do požadovanej medzipolohy.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku G (obr. K-2) za
stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom
ukazovate¾ H.
Pri zrete¾nom a poèute¾nom cvakaní poskoèí ukazovate¾ H vždy o 90°.
Ak sa ukazovate¾ H nachádza 90° pred bodom C, ïalej už toète pomaly.
Keï ukazovate¾ H preskoèí k bodu C, prestaòte s toèením a uvo¾nite nastavovaciu osku. V prípade, že ste osku pretoèili príliš (cvakanie po preskoèení
ukazovate¾a), pokraèujte v otáèaní nastavovacej osky v rovnakom smere
a opakujte postup nastavovania.
Obr. K-2: Ovládacia jednotka
P
T
C
F
L
H
G
K
10.2 Nastavenie smeru chodu OTVORENÉ (OPEN) (biele pole)
..
100
95
10.3 Kontrola polohového
spínaèa DUO
75
25
5
Prestavte armatúru do požadovanej medzipolohy.
Pomocou skrutkovaèa (5 mm) otáèajte nastavovaciu osku K (obr. K-2) za
stáleho zatláèania (poèute¾né cvakanie) v smere šípky a sledujte pritom
ukazovate¾ L.
Pri zrete¾nom a poèute¾nom cvakaní poskoèí ukazovate¾ L vždy o 90°.
Ak sa ukazovate¾ L nachádza 90° pred bodom F, ïalej už toète pomaly.
Keï ukazovate¾ L preskoèí k bodu F, prestaòte s toèením a uvo¾nite nastavovaciu osku. V prípade, že ste osku pretoèili príliš (cvakanie po preskoèení
ukazovate¾a), pokraèujte v otáèaní nastavovacej osky v rovnakom smere
a opakujte postup nastavovania.
Èervenými testovacími gombíkmi T a P (obr. K-2) je možné polohové spínaèe
DUO ovláda ruène.
.
.
Otáèanie testovacím gombíkom T v smere šípky DSR aktivuje polohový
spínaè DUO ZATVORENÉ (CLOSE).
Súèasne sa aktivuje aj momentový spínaè ZATVORENÉ (CLOSE).
Otáèanie testovacím gombíkom P v smere šípky DÖL aktivuje polohový
spínaè DUO OTVORENÉ (OPEN).
Súèasne sa aktivuje aj momentový spínaè OTVORENÉ (OPEN).
100
95
75
25
5
0
0
16
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
11.
Nastavenie momentového spínania
75
..
11.1 Nastavenie
25
Nastavený krútiaci moment musí zodpoveda typu armatúry!
Zmeny nastavení vykonávajte iba so súhlasom výrobcu
armatúry!
5
25
5
Obr. L: Messköpfe
Nastavenie ZATVORENÉ (CLOSE)
0
..
.
11.2 Kontrola momentového
spínaèa
O
P
0
Nastavenie OTVORENÉ (OPEN)
O
P
Uvo¾nite obidve poistné skrutky O na kotúèi ukazovate¾a (obr. L).
Pretoèením nastavte kotúè so stupnicou P na požadovaný krútiaci moment
(1 da Nm = 10 Nm).
Príklad:
Na obr. J sú nastavené:
3,5 da Nm = 35 Nm pre smer ZATVORENÉ
(CLOSE)
4,5 da Nm = 45 Nm pre smer OTVORENÉ
(OPEN)
Poistné skrutky O opä utiahnite
.
.
Aj pri manuálnej prevádzke je možné použi momentové
spínaèe.
Momentové vypínanie slúži ako ochrana proti preaženiu
po celej dráhe prestavenia, aj pri polohovom vypínaní
v koncových polohách.
Èervenými testovacími gombíkmi T a P (obr. K-2) je možné momentové
spínaèe ovláda ruène:
.
.
.
Otáèanie testovacím gombíkom T v smere šípky DSR aktivuje momentový
spínaè ZATVORENÉ (CLOSE).
Otáèanie testovacím gombíkom P v smere šípky DÖL aktivuje momentový
spínaè OTVORENÉ (OPEN).
Ak je do pohonu vstavané polohové spínanie DUO (na želanie), aktivujú sa
súèasne aj medzipolohové spínaèe.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
17
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
12.
Skúšobný chod
12.1 Kontrola smeru otáèania
25
.
.
5
0
75
Ak je k dispozícii, nasaïte kotúè ukazovate¾a na hriade¾.
Na základe smeru otáèania kotúèa ukazovate¾a (obr. M-1) je možné
rozpozna smer otáèania pohonu.
V prípade, že nie je k dispozícii žiadny kotúè ukazovate¾a, je možné smer
otáèania zisti aj pod¾a dutého hriade¾a. Za týmto úèelom vyskrutkujte
závitovú zátku (è. 27) (obr. M-2).
Obr. M-1: Kotúè ukazovate¾a
Obr. M-2: Dutý hriade¾ otvorený
ZATVORENÉ
OTVORENÉ
(CLOSE)
(OPEN)
25
5
0
27
S1/S2
.
.
Servopohon prestavte v ruènom režime do strednej polohy, resp. do dostatoènej vzdialenosti od koncovej polohy.
Servopohon zapnite do smeru chodu do polohy ZATVORENÁ (CLOSE) a
sledujte smer otáèania:
V prípade nesprávneho smeru otáèania pohon okamžite
vypnite
Následne opravte sled fáz v motorovej prípojke a zopakujte
skúšobný chod.
Tabu¾ka 6:
Smer otáèania kotúèa ukazovate¾a:
proti smeru hodinových ruèièiek
Smer otáèania dutého hriade¾a:
v smere hodinových ruèièiek
12.2 Kontrola polohového vypínania
.
.
správne
správne
Servopohon prestavte v ruènom režime do obidvoch koncových polôh
armatúry.
Skontrolujte, èi je polohové vypínanie správne nastavené. Pritom dbajte na
to, aby sa v danej koncovej polohe aktivoval príslušný spínaè a aby sa po
zmene smeru otáèania následne opä vypol. Ak sa toto nestane, musí sa
polohové vypínanie nastavi, ako je popísané od str. 15.
.
Ak nie je potrebné nastavi žiadne ïalšie možnosti (kapitoly 13. až 15.):
Zatvorte ovládací priestor (viï strana 23, kapitola 16.).
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
18
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
13.
Nastavenie potenciometra (na želanie)
75
— Pre dia¾kovú indikáciu —
25
5
0
..
.
.
.
Armatúru prestavte do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Ak je k dispozícii, stiahnite kotúè ukazovate¾a.
Potenciometer (E2) otáèajte v smere hodinových ruèièiek až na doraz.
Koncová poloha ZATVORENÉ (CLOSE) zodpovedá 0 %; koncová poloha
OTVORENÉ (OPEN) zodpovedá 100 %.
Potenciometer (E2) pootoète opä trocha spä.
25
5
0
V dôsledku odstupòovania redukèného prevodu pre vysielaè
polohy sa neprechádza vždy celý rozsah odporu/celý zdvih.
Preto musí by zaistená možnos externého vyrovnania
(nastavovací potenciometer).
Jemné vyladenie nulového bodu urobi na externom nastavovacom potenciometri (pre dia¾kovú indikáciu).
Obr. N: Ovládacia jednotka
E2
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
19
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
14.
Nastavenie elektronického vysielaèa polohy RWG (na želanie)
75
— Pre dia¾kovú indikáciu alebo externú reguláciu —
Elektronický vysielaè polohy RWG nie je odolný proti poruchám
a je urèený iba na použitie v bežných podmienkach.
25
5
25
5
0
Po namontovaní otoèného servopohonu na armatúru skontrolujte nastavenia
zmeraním výstupného prúdu (viï kap. 14.1 príp. 14.2) a prípadne vykonajte
doladenie.
0
Tabu¾ka 7: Technické údaje RWG 4020
Pripojovacie
schémy
KMS TP_ _ 4 / _ _ _
Výstupný prúd
Ia
Napájanie
Uv
max.
odber prúdu
max. záaž
I
RB
3-/4-vodièový systém
0 – 20 mA, 4 – 20 mA
24 V DC, ±15 %
vyhladené
24 mA pri 20 mA
výstupnom prúde
600 W
KMS TP _ 4 _ / _ _ _
KMS TP _ 5 _ / _ _ _
2-vodièový systém
4 – 20 mA
14 V DC + (I x RB),
max. 30 V
20 mA
(Uv - 14 V)/20 mA
Doska vysielaèa polohy RWG (obr. P-1) sa nachádza pod krycou doskou
(obr. P-2).
Obr. P-1: Doska vysielaèa polohy RWG
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
20
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
100
95
14.1 Nastavenie 2-vodièového systému 4 – 20 mA a 3-/4-vodièového systému 0 – 20 mA
75
25
..
..
75
Pripojte napätie na elektronický vysielaè polohy.
Armatúru prestavte do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Ak je k dispozícii, stiahnite kotúè ukazovate¾a.
Merací prístroj s rozsahom 0 – 20 mA pripojte na meracie body (obr. P-2).
25
5
5
Elektrický obvod (externá záaž) musí by zapojený
(dodržujte max. záaž RB) alebo musia by premostené
príslušné póly na svorkách (viï pripojovacia schéma),
inak nebude možné namera žiadnu hodnotu.
0
..
0
Potenciometer (E2) otáèajte v smere hodinových ruèièiek až na doraz.
Potenciometer (E2) pootoète opä trocha spä.
Obr. P-2
„0“ (0/4 mA)
„max.“ (20 mA)
Krycia doska
E2
Merací bod (+)
0/4 – 20 mA
..
..
.
Merací bod (–)
0/4 – 20 mA
Potenciometer „0“ otáèajte doprava, kým nezaène narasta výstupný prúd.
Potenciometer „0“ pootoète spä, kým sa nedosiahne nasledujúca hodnota:
pri 3-/4-vodièovom systéme:
cca. 0,1 mA
pri 2-vodièovom systéme:
cca. 4,1 mA.
Tým sa zaruèí, že sa neprejde pod bod elektrickej nuly.
Armatúru prestavte do koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN).
Potenciometrom „max.“ nastavte na koncovú hodnotu 20 mA.
Opä prejdite do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE) a skontrolujte
minimálnu hodnotu (0,1 mA alebo 4,1 mA). Pod¾a potreby vykonajte opravu.
Ak sa nedosiahne maximálna hodnota, musí sa skontrolova
výber redukèného prevodu.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
21
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
25
100
95
14.2 Nastavenie 3-/4-*vodièového systému 4 – 20 mA
Pripojte napätie na elektronický vysielaè polohy.
Armatúru prestavte do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Ak je k dispozícii, stiahnite kotúè ukazovate¾a.
Merací prístroj s rozsahom 0 – 20 mA pripojte na meracie body (obr. P-2).
..
..
Elektrický obvod (externá záaž) musí by zapojený
(dodržujte max. záaž RB) alebo musia by premostené
príslušné póly na svorkách (viï pripojovacia schéma),
inak nebude možné namera žiadnu hodnotu.
5
0
..
75
25
5
0
Potenciometer (E2) otáèajte v smere hodinových ruèièiek až na doraz.
Potenciometer (E2) pootoète opä trocha spä.
Obr. P-2
„0“ (0/4 mA)
„max.“ (20 mA)
Krycia doska
E2
Merací bod (+)
0/4 – 20 mA
Merací bod (–)
0/4 mA – 20 mA
..
..
..
.
Potenciometer „0“ otáèajte doprava, kým nezaène narasta výstupný prúd.
Potenciometer „0“ pootoète spä, kým sa nedosiahne hodnota zvyškového
prúdu cca. 0,1 mA.
Armatúru prestavte do koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN).
Potenciometrom „max.“ nastavte na koncovú hodnotu 16 mA.
Armatúru prestavte do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Potenciometrom „0“ prestavte poèiatoènú hodnotu z 0,1 mA na 4 mA.
Tým sa súèasne posunie koncová hodnota o 4 mA, takže sa následne bude
prechádza rozsah 4 – 20 mA.
Opä prejdite obidve koncové polohy a skontrolujte nastavenia. Pod¾a
potreby vykonajte opravu.
Ak sa nedosiahne maximálna hodnota, musí sa skontrolova
výber redukèného prevodu.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
22
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
15.
25
5
0
Nastavenie mechanického ukazovate¾a polohy (na želanie)
..
.
..
75
Kotúè ukazovate¾a nasaïte na hriade¾.
Armatúru prestavte do koncovej polohy ZATVORENÉ (CLOSE).
Spodný kotúè ukazovate¾a pootoète tak (obr. Q-1), že symbol
ZATVORENÉ (CLOSE) bude v zákryte so znaèkou na veku (obr. Q-2).
Pohon prestavte do koncovej polohy OTVORENÉ (OPEN).
Pridržte spodný kotúè ukazovate¾a ZATVORENÉ (CLOSE) a otáèajte horný
kotúè so symbolom
OTVORENÉ (OPEN), kým nebude v zákryte so
znaèkou na veku.
Obr. Q-1:
25
5
0
Obr. Q-2:
Kotúè ukazovate¾a
Znaèka ukazovate¾a
Kotúè ukazovate¾a sa otáèa pri prechode z polohy OTVORENÉ (OPEN) do
polohy ZATVORENÉ (CLOSE) alebo naopak asi o 180° až 230°. Vo výrobnom
závode sem bol na tento úèel zabudovaný vhodný redukèný prevod.
V prípade, že sa dodatoène zmenia otáèky/zdvih pohonu, je prípadne
potrebné vymeni i redukèný prevod.
16.
Zatvorenie ovládacieho priestoru
..
..
Oèistite tesniace plochy na veku a skrini.
Skontrolujte, èi je O-krúžok v poriadku.
Jemne potrite tesniace plochy nekyslým mazivom.
Nasaïte veko ovládacieho priestoru a utiahnite skrutky rovnomerne do
kríža.
Po uvedení do prevádzky skontrolujte možné poškodenie laku
otoèného servopohonu. Ak poèas montážnych prác došlo
k poškodeniu laku, musí sa tento opravi, aby sa predišlo
korózii.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
23
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
17.
Druh krytia IP 68
Ustanovenie
25
75
Pod¾a EN 60 529 sa musí dohodnú na podmienkach pre splnenie druhu krytia
IP 68 výrobca so spotrebite¾om.
Servopohony a ovládania spoloènosti AUMA v druhu krytia IP 68 spåòajú
pod¾a ustanovenia AUMA tieto požiadavky:
Trvanie zaplavenia vodou max. 72 hod.
Výška vody max. 6 m VS (vodný ståpec)
Poèas zaplavenia až 10 aktivovaní
Regulaèný režim poèas zaplavenia nie je možný
..
..
5
0
25
5
0
Druh krytia IP 68 sa vzahuje na vnútorný priestor servopohonov (motor,
prevodovka, ovládací priestor, ovládanie a pripájací priestor).
Pri otoèných servopohonoch je potrebné dodržiava:
Pri použití pripojovacích tvarov A a AF (závitové púzdro) nie je v prípade
zatopenia možné zabráni tomu, aby sa po vretene armatúry do dutého
hriade¾a dostala voda, èo má za následok koróziu. Okrem toho sa tiež voda
dostane do axiálneho ložiska pripojovacieho tvaru A, èo spôsobuje koróziu a
škody na ložiskách. Pripojovacie tvary A a AF by sa preto nemali používa.
Kontrola
Káblové priechodky
Uvedenie do prevádzky
Po zatopení
18.
Údržba
Všetky servopohony a ovládania spoloènosti AUMA v druhu krytia IP 68
podliehajú kontrole tesnosti vo výrobnom závode.
.
.
.
.
.
..
..
..
Pre prívody motorových a riadiacich vedení je potrebné použi vhodné
káblové priechodky v druhu krytia IP 68. Ve¾kos káblových priechodiek
musí zodpoveda vonkajšiemu priemeru vedení, viï odporúèania výrobcu
káblových priechodiek.
Servopohony a ovládania sa bežne dodávajú bez káblových priechodiek.
Prívodné závity sú pri dodávke zo závodu uzavreté zátkou.
Na objednávku za poplatok dodá spoloènos AUMA tiež káblové priechodky.
V takom prípade je potrebné uvies vonkajší priemer vedení.
Káblové priechodky je potrebné na prívodnom závite utesni pomocou
O-krúžku oproti skrini.
Odporúèa sa tiež dodatoèné zalepenie tekutým tesniacim prostriedkom
(Loctite alebo podobný).
Pri uvedení do prevádzky dbajte na to, aby:
Boli tesniace plochy na skrini a vekách èisté
Neboli O-krúžky na vekách poškodené
Boli tesniace plochy pokryté tenkým filmom nekyslého maziva
Bolo veko rovnomerne a pevne priskrutkované
Skontrolujte pohon.
V prípade vniknutia vody sa musí zariadenie odborne vysuši a musí sa
preskúša jeho prevádzkyschopnos.
Po údržbe skontrolujte možné poškodenie laku otoèného servopohonu.
Ak poèas montážnych prác došlo k poškodeniu laku, musí sa tento opravi,
aby sa predišlo korózii. Originálnu farbu dodáva AUMA v malých nádobách.
Otoèné servopohony AUMA majú iba nízke požiadavky na údržbu.
Predpokladom pre spo¾ahlivú prevádzku je správne uvedenie do prevádzky.
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
24
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
100
95
Tesniace prvky z elastomérov podliehajú starnutiu a musia sa preto pravidelne
kontrolova a príp. vymieòa.
75
Dôležité je tiež, aby boli O-krúžky na veku správne založené a káblové priechodky pevne dotiahnuté, aby sa predišlo vniknutiu neèistôt a vlhkosti.
25
75
25
5
5
Odporúèame tiež:
.
.
.
0
19.
Mazanie
.
.
..
.
0
Pri zriedkavom používaní spustite približne každých šes mesiacov
skúšobný chod, aby bola zaruèená neustála pripravenos na použitie.
Asi 6 mesiacov po uvedení do prevádzky a potom raz do roka prekontrolujte
pevné utiahnutie upevòovacích skrutiek medzi otoèným servopohonom a
armatúrou/prevodovkou. Ak to bude potrebné, dotiahnite ich momentom
uvedeným v tabu¾ke 2 (str. 8).
Pri otoèných servopohonoch s pripojovacím tvarom A natlaète približne
každých 6 mesiacov od uvedenia do prevádzky dnu cez tlakovú maznicu
pomocou mastiaceho lisu viacúèelový tuk EP (lítne mydlo) na báze
minerálneho oleja (množstvá sú uvedené v tabu¾ke 3, strana 9).
Priestor prevodového ústrojenstva bol vo výrobnom závode naplnený
mazivom.
Výmena tuku sa odporúèa po uplynutí nasledujúcich prevádzkových dôb:
Pri zriedkavom používaní po 10 – 12 rokoch
Pri èastom používaní po 6 – 8 rokoch
Pri regulaènej prevádzke (typový rad SARN) po 4 – 6 rokoch
V závislosti od kvalifikácie je pre mazivo a tesniace prvky predpísaná výmena
tuku a elastomérov najneskôr po 12 rokoch. Vychádza sa pritom z priemernej
teploty okolia +40 °C.
Vreteno armatúry sa musí maza zvl᚝.
20.
Likvidácia a recyklovanie
Servopohony AUMA sú výrobky s extrémne dlhou životnosou. No aj tie sa raz
musia nahradi.
Pohony sú koncipované modulárne a možno ich preto dobre materiálovo
separova a triedi na:
..
..
.
.
.
Elektronický šrot
Rôzne kovy
Umelé hmoty
Tuky a oleje
V zásade platí:
Pri demontáži zhromažïujte tuky a oleje. Sú to obvykle látky ohrozujúce
vodu, ktoré nesmú kontaminova životné prostredie.
Demontovaný materiál odovzdajte na zbernom mieste, resp. nechajte
recyklova po materiálovej separácii.
Riaïte sa pod¾a štátnych predpisov pre likvidáciu odpadov.
100
95
75
100
21.
Servis a školenia
AUMA ponúka rozsiahle servisné služby ako napr. preventívnu údržbu a
opravy pre servopohony. Adresy kancelárií a reprezentácií sú uvedené na
stránkach 32 a na internete (www.auma.com).
95
75
25
25
5
5
0
0
25
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
100
95
22.
Zoznam náhradných dielov pre otoèný servopohon SA(R)N 07.1 – SA(R)N 16.1
s kruhovým konektorom
75
25
5
5
0
0
- typ pohonu
- èíslo obj.
- èíslo závodu
- druh krytia/otáèky výstupu
momentový rozsah
pre ZATVORENÉ (CLOSE)/OTVORENÉ (OPEN)
- dostupný krútiaci moment v prípade poruchy
- mazivo
- teplotný rozsah
25
100
Vzorovýtypový štítok
100
95
75
95
75
25
25
5
5
0
0
26
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
95
Upozornenie:
Pri objednávke každého náhradného dielu prosíme o oznámenie typu otoèného servopohonu nášho èísla objednávky
(viï typový štítok). Používa sa smú iba originálne náhradné diely AUMA. Použitie iných dielov má za následok zánik
záruky a vylúèenie nárokov na uplatnenie záruky. Znázornenie náhradných dielov sa môže od dodaných dielov líši.
75
25
25
5
0
100
5
È.
001.0
002.0
003.0
005.0
005.1
005.2
005.3
005.4
006.0
009.0
010.0
017.0
018.0
019.0
020.0
022.0
023.0
024.0
025.0
058.0
061.0
070.0
079.0
080.0
155.0
500.0
501.0
502.0
503.0
504.0
505.0
506.0
507.0
511.0
514.0
Oznaèenie
Skriòa
Ložisková príruba
Dutý hriade¾ bez závitov. kolesa
Šnekový hriade¾
Spojka motora
Kolík spojky
Spojka ruèného pohonu
ažné lanko
Šnekové koleso
Planétový prevod, strana ruèn.
kolesa
Tlaková príruba ložiska
Snímacia páka
Ozubený segment
Tanierové koleso
Sklopné krídelko
Spojka II pre momentové
vypínanie
Výstupné koleso polohového
vypínania
Medzikoleso polohového
vypínania
Poistná podložka
Káblový zväzok pre ochranný
vodiè
Meracia hlava pre momentové
vypínanie
Motor
Planétový prevod, strana motora
(SAN/SARN 07.1 – 14.1 pre VDN
motor)
Planétový prevod, strana motora
(SAN/SARN 16.1 pre ADN90
motor)
Redukèný prevod
Veko ovládacieho priestoru
Zdierková èas (kompletne
osadená)
Kolíková èas bez kolíkov
Dutinkový kontakt pre ovládanie
Dutinkový kontakt pre motor
Kolíkový kontakt pre ovládanie
Kolíkový kontakt pre motor
Kryt konektora
Závitová zátka
Pripojovací tvar A (bez závitového
púzdra)
Druh
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
È.
514.1
535.1
539.0
542.0
549.1
551.1
553.0
554.0
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
556.0
556.1
557.0
558.0
559.0
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
566.0
566.1
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
566.2
566.3
567.1
Konštrukèná skupina
568.1
Konštrukèná skupina
568.2
Konštrukèná skupina
568.3
569.0
569.1
569.2
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
574.1
575.1
579.0
580.1
581.0
S1
S2
Oznaèenie
Axiálne ihlové ložisko
Rozperný poistný krúžok
Uzatváracia skrutka
Ruèné koleso s rukoväou
Pripojovací tvar B3/B4/ E
Zalícované pero
Mechanický ukazovate¾ polohy
Dutinková èas motorového
konektora
Potenciometer pre vysielaè polohy
Potenciometer bez klznej spojky
Vyhrievanie
Spínaè blikaèa s kolíkovými
kontaktmi nekvalifikovaný pre
jadrovú oblas (bez impulzného
kotúèa a izolaènej dosky)
Ovládacia jednotka bez meracích
hláv pre momentové spínanie a
bez spínaèa
Vysielaè polohy RWG
(nekvalifikovaný pre jadrovú
oblas)
Potenciometer pre RWG bez klznej
spojky
Doska RWG
Káblový zväzok pre RWG
Klzná spojka pre potenciometer
Ochranný kryt vretena (bez
ochranného klobúèika)
Ochranný klobúèik pre ochranný
kryt vretena
Tesnenie V-Seal
Prepínacia páèka úplná
Prepínacia páèka
Ryhovaný kolík
Radiálny tesniaci krúžok
pripojovací tvar A pre prírubu ISO
Závitové púzdro (bez závitu)
Spínaè pre polohové/momentové
vypínanie (vrátane kolíkových
kontaktov)
Distanèná vložka
Rozpera pre spínaè
Tesniaca sada, malá
Tesniaca sada, ve¾ká
Druh
Konštrukèná skupina
0
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Sada
Sada
Konštrukèná skupina
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
27
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
95
100
95
23.
Zoznam náhradných dielov pre otoèný servopohon SA(R)N 25.1
- typ pohonu
- èíslo obj.
- èíslo závodu
- druh krytia/otáèky výstupu
momentový rozsah pre ZATVORENÉ
(CLOSE)/ OTVORENÉ (OPEN)
- dostupný krútiaci moment
v prípade poruchy
- mazivo
- teplotný rozsah
75
Návod na obsluhu
25
5
25
5
0
Vzorovýtypový štítok
0
75
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
28
100
Návod na obsluhu
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
95
75
95
Upozornenie:
Pri objednávke každého náhradného dielu prosíme o oznámenie typu prístroja a nášho èísla objednávky (viï typový
štítok). Používa sa smú iba originálne náhradné diely AUMA. Použitie iných dielov má za následok zánik záruky
a vylúèenie nárokov na uplatnenie záruky. Znázornenie náhradných dielov sa môže od dodaných dielov líši.
75
25
5
0
100
25
È.
1.026
1.038
1.1
1.17
1.19
1.22
1.23
1.24
1.25
1.27
1.28
100
105
106.0
107
152.1
152.2
155.0
156.0
160.1
160.2
2.58
2.59
3
3.05
3.11
3.6
3.7
3.8
4.2
4.3
Oznaèenie
Hriade¾ové tesnenie
Tesniaci O-krúžok
Skriòa
Snímacia páka
Tanierové koleso
Spojka II pre momentové
vypínanie
Výstupné koleso polohového
vypínania
Medzikoleso polohového
vypínania
Poistná podložka
Závitová zátka
Klzné ložisko
Spínaè pre polohové/momentové
vypínanie (vrátane kolíkových
kontaktov)
Spínaè blikaèa s kolíkovými
kontaktmi nekvalifikovaný pre
jadrovú oblas (bez impulzného
kotúèa a izolaènej dosky)
Rozpera pre spínaè
Distanèná vložka
Potenciometer bez klznej spojky
Klzná spojka pre potenciometer
Redukèný prevod
Mechanický ukazovate¾ polohy
Ochranný kryt vretena (bez
ochranného klobúèika)
Ochranný klobúèik pre ochranný
kryt vretena
Motor
Planétový prevod, strana motora
Výstupný hriade¾, úplný
Valcový kolík
ažné lanko
Šnekové koleso
Spojka motora
Spojka ruèného pohonu
Ložisková príruba
Dutý hriade¾
Druh
È.
5
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
5.1
5.2
Konštrukèná skupina
53.0
54.0
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
51.0
55.0
56.0
566.0
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
566.1
566.2
566.3
57.0
58.0
6
61.0
7.012
7.14
8.36
8.37
8.77
80.0
80.3
85.0
85.001
9.33
9.51
9.55
9.56
S1
S2
Oznaèenie
Planétový prevod, strana ruèn.
kolesa
Tlaková príruba ložiska
Hriade¾ ruèného kolesa
Zdierková èas (kompletne
osadená)
Dutinkový kontakt pre ovládanie
Dutinkový kontakt pre motor
Dutinkový kontakt pre ochranný
vodiè
Kolíkový kontakt pre ovládanie
Vysielaè polohy RWG
(nekvalifikovaný pre jadrovú
oblas)
Potenciometer pre RWG bez
klznej spojky
Doska RWG
Káblový zväzok pre RWG
Kolíkový kontakt pre motor
Káblový zväzok pre ochranný
vodiè
Sklopné krídelko
Meracia hlava pre momentové
vypínanie
Ryhovaný kolík
Prepínacia páèka úplná
Ovládacia jednotka bez meracích
hláv pre momentové spínanie a
bez spínaèa
Veko ovládacieho priestoru
Kolíková èas bez kolíkov
Pripojovací tvar A (bez
závitového púzdra)
Závitové púzdro (bez závitu)
Pripojovací tvar B3/B4/E
Rozperný poistný krúžok
Svorky pre motor
Prípojka ochranného vodièa
Kryt pre pripájací priestor motora
Kryt konektora
Tesniaca sada, malá
Tesniaca sada, ve¾ká
Druh
5
Konštrukèná skupina
0
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Konštrukèná skupina
Sada
Sada
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
29
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
95
75
Návod na obsluhu
100
95
24.
Prehlásenie o zhode a prehlásenie výrobcu
75
25
25
5
5
0
0
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
30
100
Otoèné servopohony SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1
na automatizáciu armatúr v jadrových elektráròach
Návod na obsluhu
95
75
95
Register
B
Balenie
25
5
0
100
D
Dia¾ková indikácia
Druh krytia IP 68
E
Elektrické pripojenie
Elektronický vysielaè polohy
RWG
2-vodièový systém
3-/4-vodièový systém
75
7
19,20
24
11
20
21
22
H
Hluènos
6
I
Internet
31
K
Kotúè ukazovate¾a
Krátkodobá prevádzka
Kvalifikácia
23
5
5
M
Mazanie
25
Mechanický ukazovate¾ polohy 23
Moment vypnutia
17
Montហna armatúru/prevodovku 8
N
Nastavenie krútiaceho momentu 17
O
Ochrana motora
Ochrana proti korózii
Ochranný kryt
Odolnos voèi vibráciám
Oneskorenie vypínania
12
7,24
9
5
12
P
Podmienky použitia
Polohové spínaèe
Polohové vypínanie
Polohový spínaè
Polohový spínaè DUO
Potenciometer
Prehlásenie o zhode
Prehlásenie výrobcu
Preprava
Prerušovaná prevádzka
Prevádzkový režim
Pripojovacie tvary
5
13
15
16
16
19
30
30
7
5
5
8
R
Ruèné koleso
Ruèný režim
10
10
S
Samosvornos
Servis
Skladovanie
Skúšobný chod
Smernice EÚ
5
25
7
18
6
T
Tandemové spínaèe
Technické údaje
Tepelné spínaèe
Teplota okolia
Typový štítok
13
5
12
5
26
U
Ukazovate¾
Ukazovate¾ polohy
23
23
V
Vysielaè polohy RWG
20
Z
Závereèné opracovanie
závitového púzdra
Životnos
Zoznam náhradných dielov
25
5
0
9
6
26,28
100
100
95
95
75
75
Informácie tiež na internete:
25
5
Pripojovaciu schému, skúšobné protokoly a ïalšie informácie o pohone
možno po zadaní èísla zákazky alebo èísla objednávky (viï typový štítok)
stiahnu priamo z internetu.
Naša domovská stránka: http://www.auma.com
25
5
0
0
31
100
100
95
95
75
75
25
25
5
0
Europe
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Plant Müllheim
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Plant Ostfildern - Nellingen
DE 73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
[email protected]
Service-Center Köln
DE 50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 900
Fax +49 2234 2037 - 9099
[email protected]
Service-Center Magdeburg
DE 39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
[email protected]
Service-Center Bayern
DE 85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
[email protected]
AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT 2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
[email protected]
www.auma.at
AUMA (Schweiz) AG
CH 8965 Berikon
Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
[email protected]
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.
-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
OY AUMATOR AB
FI 02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
[email protected]
www.aumator.fi
AUMA France S.A.R.L.
FR 95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
[email protected]
www.auma.fr
AUMA ACTUATORS Ltd.
UK Clevedon, North Somerset
BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
[email protected]
www.auma.co.uk
AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
Fax +39 0331 517606
[email protected]
www.auma.it
100
AUMA BENELUX B.V.
NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
[email protected]
www.auma.nl
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL 41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
Fax +48 32 783 52 08
[email protected]
www.auma.com.pl
OOO Priwody AUMA
RU 124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
[email protected]
www.auma.ru
ERICHS ARMATUR AB
SE 20039 Malmö
Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
[email protected]
www.erichsarmatur.se
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK 2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
Fax +45 33 26 63 21
[email protected]
www.g-s.dk
IBEROPLAN S.A.
ES 28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
Fax +34 91 7427126
[email protected]
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR 13671 Acharnai Athens
Tel +30 210 2409485
Fax +30 210 2409486
[email protected]
SIGURD SØRUM A. S.
NO 1300 Sandvika
Tel +47 67572600
Fax +47 67572610
[email protected]
INDUSTRA
PT 2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
Fax +351 2 1910 95 99
[email protected]
MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic.
Ltd.Sti.
TR 06810 Ankara
+90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.megaendustri.com.tr
CTS Control Limited Liability Company
UA 02099 Kiyiv
Tel +38 044 566-9971, -8427
Fax +38 044 566-9384
[email protected]
Africa
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA 1560 Springs
Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
[email protected]
A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
Fax +20 2 23586621
[email protected]
America
AUMA ACTUATORS INC.
US PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
[email protected]
www.auma-usa.com
AUMA Argentina Representative Office
AR 1609 Boulogne
Tel/Fax +54 232 246 2283
[email protected]
AUMA Automação do Brasil Ltda.
BR São Paulo
Tel +55 11 8114-6463
[email protected]
AUMA Chile Representative Office
CL 9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
Fax +56 2 281 9252
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA L4N 8X1 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
[email protected]
Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
Fax +57 1 416 5489
[email protected]
www.manferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control
Automático
EC Quito
Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
[email protected]
Corsusa International S.A.C.
PE Miralflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
[email protected]
www.corsusa.com
PASSCO Inc.
PR 00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
[email protected]
Suplibarca
VE Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
[email protected]
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP 210-0848 Kawasaki-ku,
Kawasaki-shi Kanagawa
Tel +91 80 2839 4655
Fax +81 44 366 2472
[email protected]
www.auma.co.jp
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte
Ltd.
SG 569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
[email protected]
www.auma.com.sg
AUMA Actuators Middle East W.L.L.
AE 15268 Salmabad 704
Tel +973 17877377
Fax +973 17877355
[email protected]
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
[email protected]
DW Controls Co., Ltd.
KR 153-702 Seoul
Tel +82 2 2624 3400
Fax +82 2 2624 3401
[email protected]
www.actuatorbank.com
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH 10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th/
Top Advance Enterprises Ltd.
TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
[email protected]
www.auma-taiwan.com.tw
5
0
Australie
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
[email protected]
www.barron.com.au
Asie
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN 300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
[email protected]
www.auma-china.com
AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
IN 560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4656
Fax +91 80 2839 2809
[email protected]
www.auma.co.in
100
95
95
75
75
25
25
Registraèné c. Certifikátu
12 100/104 4269
5
0
5
Detailné informácie o výrobkoch AUMA nájdete na internete na adrese:
www.auma.com
0
Y000.574/051/sk/1.10
Download

Elektrické otočné servopohony