Word 2013
UČEBNICA TEXTOVÉHO EDITORU
Ing. Norbert Ádám, PhD.
Norbert Ádám
Učebnica textového editoru
© Norbert Ádám, 2014
OBSAH
1
Úvod ..........................................................................................................2
2
Inštalácia jednotlivých programov a komponentov balíka Office.............3
2.1
Výber 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Office .....................4
2.2
Inštalácia alebo odstránenie jednotlivých programov
a komponentov balíka Office ........................................................................4
2.3
Odinštalovanie balíka Office .............................................................7
2.4
Inštalácia alebo odstránenie jednotlivých komponentov
a programov balíka Office .............................................................................7
3
Spustenie a ukončenie aplikácie Word ...................................................11
3.1
4
Úvodná obrazovka Wordu ..............................................................11
Úvod do práce s Wordom .......................................................................13
4.1
Pravidlá tvorby dokumentov ...........................................................14
4.1.1
4.2
Úvod do úpravy textu......................................................................16
4.2.1
Funkcia klávesu Backspace......................................................16
4.2.2
Funkcia klávesu Del .................................................................16
4.2.3
Funkcia klávesu Enter ..............................................................17
4.3
5
Práca s kurzorom v texte .........................................................15
Režim editácie textu ........................................................................17
Práca s dokumentmi ...............................................................................19
5.1
Tvorba nového dokumentu.............................................................19
5.2
Otvorenie dokumentu .....................................................................20
5.3
Ukladanie súborov ..........................................................................21
5.3.1
Pravidlá pomenovania súborov...............................................23
5.3.2
Export ......................................................................................24
6
Tlač ..........................................................................................................25
7
Zobrazovacie možnosti............................................................................27
7.1
Nastavenie používateľského rozhrania Wordu ...............................29
7.2
Kontextové a lokálne menu............................................................ 29
7.3
Klávesové skratky ........................................................................... 30
7.4
Pohľady ........................................................................................... 30
7.5
Zväčšenie, lupa ............................................................................... 30
7.6
Zobrazenie pomocných znakov a formátovacích symbolov........... 31
7.7
Zobrazenie viacerých dokumentov vo Worde ............................... 31
8
Použitie schránky na výmenu dát ........................................................... 33
8.1
Vyznačenie objektov dokumentu (text, obrázok) .......................... 34
8.2
Kopírovanie, vystrihnutie a prilepenie ........................................... 34
8.3
Zobrazenie obsahu schránky .......................................................... 35
8.4
Prilepenie položiek zo Schránky ..................................................... 36
8.5
Odstránenie položiek zo Schránky ................................................. 36
8.6
Zatvorenie Schránky ....................................................................... 36
8.7
Kopírovanie formátovania .............................................................. 36
9
Použitie tabulátorov ............................................................................... 39
9.1
Nastavenie tabulátorov .................................................................. 40
9.1.1
10
Tipy a triky .............................................................................. 43
Nastavenie typu písma ....................................................................... 45
10.1
písmo .............................................................................................. 45
10.2
Zmena typu písma .......................................................................... 46
10.3
Zmena veľkosti písma ..................................................................... 47
10.4
Zmena rezu písma .......................................................................... 48
10.5
Indexy ............................................................................................. 49
10.6
Podčiarknuté a prečiarknuté písmo ............................................... 49
10.7
Zmena farby písma a farba zvýraznenia textu ............................... 51
10.8
Textové efekty a typografia ............................................................ 52
10.9
Ďalšie možnosti zmeny typu písma ................................................ 54
10.10
Možnosti písiem OpenType v dialógovom okne Písmo.............. 55
10.10.1
Vlastnosti písiem OpenType ............................................... 55
10.10.2
Možnosti ligatúr ................................................................. 56
10.10.3
Možnosti medzier medzi číslami .........................................56
10.10.4
Možnosti tvarov čísiel .........................................................57
10.10.5
Možnosti štylistických súprav..............................................57
10.10.6
Používanie kontextuálnych alternatív .................................58
10.11
Ďalšie úpravy písma ....................................................................58
10.12
Vymazanie celého formátovania textu .......................................59
11
Práca s odsekmi...................................................................................61
11.1
Zarovnanie odsekov ........................................................................61
11.2
Zarovnanie textu a riadkovanie.......................................................63
11.3
Riadkovanie .....................................................................................65
11.4
Zlomy riadkov a strán ......................................................................67
11.5
Podfarbenie a orámovania ..............................................................69
11.6
Tvorba číselných a nečíselných zoznamov ......................................72
11.6.1
Vytvorenie zoznamu s odrážkami ...........................................73
11.6.2
Vytvorenie číslovaného zoznamu............................................74
11.6.3
Vytvorenie viacúrovňového zoznamu .....................................75
12
Zmena vlastností dokumentov ............................................................79
12.1
Okraje, veľkosť a orientácia strany .................................................79
12.2
Stĺpce ...............................................................................................82
12.3
Zlomy ...............................................................................................84
12.3.1
Word
Ovládanie vkladania automatických zlomov strán programom
86
12.4
Čísla riadkov ....................................................................................87
12.5
Vodotlač, Farba strany, orámovanie strán ......................................87
12.6
Číslovanie strán ...............................................................................89
12.6.1
Hlavičky, päty a pokročilé číslovanie .......................................90
12.7
Tvorba titulnej strany dokumentu ..................................................92
12.8
Vlastnosti dokumentu .....................................................................93
13
13.1
Navigácia v dokumente, hľadanie a nahradenie textu a formátu ......97
Tipy a triky .....................................................................................100
14
Jazykové úpravy v dokumente ......................................................... 103
14.1
Voľba jazyka.................................................................................. 104
14.2
Gramatika a kontrola pravopisu ................................................... 105
14.3
Rýchle časti ................................................................................... 108
14.4
Synonymický slovník..................................................................... 110
14.5
Abecedné zoradenie textu ........................................................... 110
15
Referencie, tvorba odkazov.............................................................. 113
15.1
Tvorba nadpisov ........................................................................... 113
15.1.1
Lokálna zmena štýlu nadpisu danej úrovne ......................... 114
15.1.2
Globálna zmena štýlu nadpisu.............................................. 114
15.2
Tvorba Obsahu ............................................................................. 115
15.3
Tvorba registrov ........................................................................... 117
15.4
Zoznam obrázkov ......................................................................... 120
15.5
Poznámky pod čiarou ................................................................... 123
15.6
Krížové odkazy .............................................................................. 123
16
Hromadná korešpondencia .............................................................. 127
17
Klávesové skratky pre program Microsoft Word ............................. 131
17.1
Základy práce s programami balíka Microsoft Office................... 131
17.2
Bežné úlohy v programe Microsoft Office Word ......................... 133
17.3
Navigácia na páse s nástrojmi ...................................................... 134
17.4
Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov .................. 134
18
Tipy a Triky........................................................................................ 137
1 ÚVOD
Microsoft Office Word 2013 je výkonný, univerzálny textový procesor
(aplikácia) určený na prácu s dokumentmi nie len s textovým obsahom. Táto
aplikácia nám umožňuje vytvárať dokumenty najrôznejších typov – poznámky,
dopisy, faxy, správy, zmluvy, manuály, skripty dokonca aj celé knihy. Word
poskytuje efektívne nástroje na tvorbu jednoduchých dokumentov textového
charakteru ale aj dokumenty obsahujúce napr. audio-vizuálne záznamy. Word
môžeme použiť napr. pri tvorbe:
Webových stránok. Napriek tomu, že táto aplikácia nie je primárne určená na
tvorbu webovo-orientovaných dokumentov poskytuje funkcie pomocou
ktorých dokážeme vytvárať zaujímavé web-stránky.
Brožúry, letáky, oznámenia. Napriek skutočnosti, že aplikácia Microsoft
Publisher je natívnou aplikáciou na tvorby „jednoduchých“ dokumentov,
Word nás môže príjemne prekvapiť s možnosťami tvorby dokumentov tohto
druhu.
Publikácie pre tlač. Špecializované balíky počítačovej sadzby typu desktop
publishing (napríklad Adobe PageMaker, Corel Ventur alebo QuarkXPress) sú
vynikajúce pre tvorbu publikácií určených pre tlač s presným rozložením
stránok, krížovými odkazmi, registrom, generovaným obsahom atď. Word je
oproti tomu ideálny pre prípravu podkladov, na úpravu „prvotného textu“,
jazykovú kontrolu textu publikácie; napriek tomuto v ňom môžeme pomerne
rýchlo a elegantne vytvoriť aj „konečnú“ publikáciu. (Veľ a skrípt ale i kníh bolo
napísané vo Worde a priamo učené na tlač.).
Tabuľky s číselnými aj nečíselnými dátami. Samozrejme pre prácu s číslami je
vhodnejšie použiť aplikáciu Microsoft Excel a pre prácu s databázami je
vhodnejšie Microsoft Access. Avšak pomerne veľké množstvo číselných
a textových údajov môžeme zobraziť vo forme tabuliek aj vo Worde;
k dispozícii máme napr. matematické funkcie pre práci s číslami ale aj
databázové nástroje.
2 INŠTALÁCIA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV A KOMPONENTOV BALÍKA OFFICE
Ak chcete v počítači používať balík Microsoft Office je potrebné splniť nižšie
uvedené požiadavky (Tabuľka 1).
Tabuľka 1 Systémové požiadavky
Komponent
Operačný
systém
Požiadavky
Windows Server 2008 R2,
Windows 7,
Windows Server 2012,
Windows 8
32-bitová verzia balíka Office môže byť nainštalovaná v 32bitovej alebo 64-bitovej verzii operačného systému a 64-bitová verzia balíka Office môže byť nainštalovaná len v 64bitovej verzii operačného systému.
Informácie o výbere 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Office nájdete v kapitole Výber 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Office 2013.
Počítač a pro- Procesor x86 alebo 64-bitový procesor s frekvenciou 1 GHz
cesor
alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť
Pamäť RAM s kapacitou 1 GB (32-bitová verzia).
Pamäť RAM s kapacitou 2 GB (64-bitová verzia) sa odporúča pre grafické funkcie, Okamžité vyhľadávanie
v Outlooku a niektoré rozšírené funkcie
na 3 gigabajty (GB)
Miesto
disku
Rozlíšenie
monitora
Prehliadače
1 024 × 768
Ak chcete pri používaní funkcií pomocou určitého prehliadača dosiahnuť čo najlepšie výsledky s balíkom Microsoft
Office, mali by ste používať minimálne tieto verzie prehliadačov:




Windows Internet Explorer 9 a novšie verzie,
Mozilla Firefox 12 a novšie verzie,
Apple Safari 5 a novšie verzie,
Google Chrome 18 a novšie verzie.
4
Učebnica textového editoru
2.1 VÝBER 32-BITOVEJ ALEBO 64-BITOVEJ VERZIE BALÍKA OFFICE
Vo väčšine prípadov je vhodné nainštalovať 32-bitovú verziu balíka Microsoft
Office. Odporúčame 32-bitovú verziu, pretože pomáha vyhnúť sa problémom
s kompatibilitou s väčšinou aplikácií, obzvlášť s doplnkami od iných výrobcov.
Na inštaláciu 64-bitovej verzie balíka Microsoft Office v počítači musí byť nainštalované 64-bitové vydanie operačného systému. Podporované operačné
systémy sú Windows 7, Windows Server 7 alebo Windows Server 8.
Podrobný prehľad o celom hardvéri a softvéri získate, ak do
dialógového okna Spustiť (otvoríte ju po kliknutí na položku
Štart / Spustiť), zadáte príkaz msinfo32 a stlačíte kláves Enter.
Office automaticky nainštaluje 32-bitovú verziu, aj keď máte vo svojom
počítači 64-bitové vydanie Windows-u.
Ak zvyknete pracovať s mimoriadne veľkými databázami alebo hárkami, alebo
chcete prejsť na 64-bitovú platformu, môžete nainštalovať 64-bitovú verziu
Office-u. Väčšina vecí z 32-bitovej verzie balíka Office je zahrnutá aj v 64bitovej verzii. Čo sa týka kompatibility s existujúcimi súbormi a riešeniami, 64bitová verzia Office-u nie je kompatibilná so žiadnou 32-bitovou verziou
programov balíka Office. Preto je potrebné pred inštaláciou 64-bitovej verzie
najprv odinštalovať všetky 32-bitové verzie programov balíka Office.
Disk balíka Office obsahuje 32-bitovú aj 64-bitovú verziu. Ak chcete
nainštalovať 64-bitový balík Office, spustite súbor Setup.exe, ktorý sa
nachádza v priečinku x64. Ak sa rozhodnite pre inštaláciu 64-bitovej verzie
všetky doplnky, ktoré chcete použiť, musia byť tiež v 64-bitovom vydaní.
Pri inštalovaní balíka Microsoft Office môžete chcieť inštaláciu prispôsobiť tak,
aby zahŕňala len niektoré programy a komponenty balíka Office.
2.2 INŠTALÁCIA ALEBO ODSTRÁNENIE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV
A KOMPONENTOV BALÍKA OFFICE
Pri inštalovaní balíka Microsoft Office môžete chcieť inštaláciu prispôsobiť tak,
aby zahŕňala len niektoré programy a komponenty balíka Office. Microsoft
Office vo verzií 2013 ponúka pri inštalácii nasledujúce samostatné aplikácie.
Word 2013. Program Word je softvér, ktorý vám umožňuje vytvárať
dokumenty v počítači. Program Word môžete používať na vytváranie skvelých
Inštalácia jednotlivých programov a komponentov balíka Office
5
textov s pestrými fotografiami alebo ilustráciami, ktoré sa zobrazia ako
obrázky alebo ako pozadie, ako aj na pridávanie ďalších prvkov, ako sú
napríklad mapy a tabuľky. Okrem toho vám program Word ponúka rôzne
pomocné funkcie na vytváranie textu, ktoré vám umožňujú jednoducho
zostavovať obchodné dokumenty, ako sú napríklad články alebo správy.
Umožňuje vám aj tlačiť adresy na obálky a pohľadnice.
PowerPoint 2013. Pomocou softvéru PowerPoint môžete pripravovať
materiály na prezentáciu prostredníctvom projektora. Použitie takýchto
materiálov pri prednesení referátu alebo návrhu sa nazýva prezentácia.
v programe PowerPoint môžete vytvoriť obrazovky prezentácie, v ktorých sa
efektívne kombinujú príťažlivé fotografie, text, ilustrácie, kresby, tabuľky,
grafy, video a atraktívne prechody z jedného na druhé. Pomocou funkcie
animácie môžete na obrazovke animovať text a ilustrácie, ako aj pridať
zvukové efekty a hovorené komentáre. Navyše môžete materiál prezentácie
vytlačiť a distribuovať ho počas prezentácie poslucháčom.
Excel 2013. Excel je tabuľkový procesor (softvér), ktorý ponúka nástroje na
vytvorenie tabuľky, na výpočet a analýzu údajov. v programe Excel môžete
vytvoriť tabuľky, ktoré automaticky vypočítajú súčty zadaných číselných
údajov, môžete vytlačiť tabuľky s elegantným rozložením a vytvoriť
jednoduché grafy.
OneNote 2013. Program Microsoft OneNote je digitálny poznámkový blok,
v ktorom môžete na jednom mieste zhromažďovať všetky svoje poznámky
a informácie a využívať pritom výhody účinného vyhľadávania, keď chcete
rýchlo nájsť požadovanú položku. Okrem toho môžete v programe jednoduchým spôsobom používať zdieľané poznámkové bloky, spravovať tak veľké
množstvo informácií a efektívnejšie spolupracovať s ďalšími používateľmi.
Outlook 2013. Program Outlook je softvér, ktorý vám umožňuje nielen
odosielať, prijímať a spravovať e-maily, ale aj spravovať kalendár a kontakty,
napríklad priateľov a obchodných partnerov. Okrem toho môžete svoj
kalendár zdieľať s rodinou alebo kolegami cez Internet.
Publisher 2013. Microsoft Publisher pridáva nové možnosti vytvárania, tlače
a distribúcie publikácií profesionálnej kvality a predajných a marketingových
materiálov. Publisher oceníte pri tvorbe tlačených a e-mailových bulletinov
s množstvom grafických prvkov, katalógov, pozdravov, inzerátov, vizitiek a pri
návrhu publikácií určených na komerčnú tlač.
Access 2013. Microsoft Access je nástroj na správu relačných databáz od firmy
Microsoft. Pod pojmom databáza môžeme rozumieť uložené a zotriedené
6
Učebnica textového editoru
súvisiace informácie. Access umožňuje prehľadne uložiť veľké množstvo dát,
resp. záznamov (zoznamy zamestnancov, objednávky, účty, ceny,) a následne
je možné z týchto dát vytvárať rôzne tabuľky, formuláre, reporty a efektívne
s nimi pracovať.
InfoPath 2013. Ako nástroj na návrh a vypĺňanie elektronických formulárov
ponúka návrhárom formulárov a používateľom sofistikovanú platformu na
precízne zhromažďovanie dát aj ich šírenie. Formuláre, ktoré navrhnete
a použijete cez InfoPath, vám umožni a štandardizovať vstupné dáta a prinesú
vám konzistenciu. InfoPath je užitočný najmä v integrácii s Microsoft
SharePointom.
Lync 2013. Je komunikačné riešenie firmy Microsoft. Zjednocuje hlasovú
komunikáciu, instant messaging, audio a video konferencie do jednej
prepojenej platformy, ktorá umožňuje ľuďom komunikovať a spolupracovať
efektívnejšie, a to prostredníctvom rôznych zariadení, bez ohľadu na miesto,
kde sa práve nachádzajú.
Visio 2013. Microsoft Office Visio je profesionálny nástroj určený špeciálne na
vytváranie diagramov, obsahujúci pokročilé nástroje kreslenia a šablóny, čím
nahrádza v tejto oblasti často používané aplikácie Microsoft Word
a PowerPoint. Okrem jednoduchého kreslenia Visio zabezpečuje vizualizáciu
komplexných informácií a procesov na prezentačné účely, ako aj prepájanie
diagramov s externými dátami (napr. s dátami z Excel alebo Access).
Ak chcete nainštalovať len niektoré programy balíka Office, napríklad chcete
z balíka Home alebo balíka Business nainštalovať len programy Word, Excel,
PowerPoint a Outlook bez programu OneNote, môžete si vybrať možnosť
vlastnej inštalácie. Pri inštalovaní požadovaných komponentov / programov
postupujeme nasledovne:
1. Spustíme inštaláciu balíka Office.
2. V dialógovom okne Výber typu inštalácie kliknime na tlačidlo
Prispôsobiť.
3. Na karte Možnosti inštalácie kliknite pravým tlačidlom na programy,
ktoré nechceme inštalovať, a zvolíme si položku Nie je k dispozícii.
4. Stlačením tlačidla Inštalovať dokončíme vlastnú inštaláciu.
Po nainštalovaní balíka nie je možné odstraňovať jednotlivé
programy balíka Office. Je potrebné ich úplne odinštalovať
a potom znova nainštalovať prostredníctvom vlastnej
inštalácie a nasledovaním vyššie uvedených krokov.
Inštalácia jednotlivých programov a komponentov balíka Office
7
2.3 ODINŠTALOVANIE BALÍKA OFFICE
V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel, následne
postupujte podľa typu Vášho operačného systému.
Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista. Kliknite na položku
Programy a potom na položku Programy a súčasti. Kliknite na názov balíka
Office, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy
a súčasti. Kliknite na názov balíka Office, ktorý chcete
odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
Operačný systém Microsoft Windows XP. Kliknite na položku Pridať alebo
odstrániť programy (Add or Remove Programs) a potom kliknite na položku
Zmeniť alebo odstrániť programy (Change or Remove Programs). Kliknite na názov
balíka, ktorý chcete odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridať
alebo odstrániť programy. Kliknite na názov balíka Office,
ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
Pokračujte podľa pokynov a dokončite odstránenie balíka.
2.4 INŠTALÁCIA ALEBO ODSTRÁNENIE JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV
A PROGRAMOV BALÍKA OFFICE
Keď sa prvý raz pokúsite použiť funkciu, ktorá ešte nie je nainštalovaná, balík
Office funkciu zvyčajne nainštaluje automaticky. Ak sa požadovaná funkcia
nenainštaluje automaticky, vykonajte nasledovné kroky:
1. Ukončite všetky programy.
2. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom
kliknite na položku Ovládací panel.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista. Kliknite na položku Programy
a potom kliknite na položku Programy a súčasti. Kliknite na balík alebo program
balíka Microsoft Office, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo
Zmeniť.
8
Učebnica textového editoru
V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy
a súčasti. Kliknite na balík alebo program balíka Microsoft
Office, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo
Zmeniť.
Operačný systém Microsoft Windows XP. Kliknite na položku Pridať alebo
odstrániť programy (Add or Remove Programs) a potom kliknite na položku
Zmeniť alebo odstrániť programy (Change or Remove Programs). Kliknite na balík
alebo program balíka Microsoft Office, ktorý chcete zmeniť a potom kliknite
na tlačidlo Zmeniť (Change).
V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridať
alebo odstrániť programy. Kliknite na balík alebo program
balíka Microsoft Office, ktorý chcete zmeniť, a potom
kliknite na tlačidlo Zmeniť (Change).
4. V dialógovom okne Inštalácia balíka Office kliknite na prepínač Pridať
alebo odstrániť súčasti a potom na tlačidlo Ďalej.
5. Vyberte požadované možnosti vlastnej inštalácie:
o Kliknutím na tlačidlo (+) sa rozbalí priečinok a zobrazia sa ďalšie
funkcie.
o Symbol vedľa každej funkcie udáva, ako sa daná funkcia
nainštaluje v predvolenom nastavení. Spôsob inštalácie funkcie
môžete zmeniť kliknutím na jej symbol a výberom iného symbolu
v zobrazenom zozname. Významy symbolov sú nasledovné:
Spúšťať z tohto počítača. Funkcia sa nainštaluje a uloží
na pevnom disku. Podradené funkcie sa na pevný disk
neuložia a nenainštalujú.
Všetko spúšťať z tohto počítača. Na pevný disk sa
nainštaluje daná funkcia a všetky jej podradené funkcie.
Nainštalovať pri prvom spustení. Funkcia sa nainštaluje
na pevný disk, keď ju prvýkrát použijete. Potrebujete disk
CD alebo sieťový server, z ktorého bol a vykonaná
pôvodná inštalácia. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii
pre všetky súčasti.
Nie je k dispozícii. Funkcia sa nenainštaluje, pretože nie
je k dispozícii.
 Ak má daná funkcia podradené funkcie, symbol
s bielym pozadím udáva, že funkcia a všetky jej
podradené funkcie používajú rovnakú metódu
inštalácie. Symbol so sivým pozadím udáva, že
Inštalácia jednotlivých programov a komponentov balíka Office
9
funkcia a jej podradené funkcie používajú
kombináciu rôznych metód inštalácie.
 Na prechádzanie medzi funkciami a zmenu
možnosti funkcií môžete použiť aj klávesnicu. Na
výber funkcií použite klávesu “šípka nahor“ a “šípka
nadol“. Na rozbalenie funkcie s podradenými
funkciami použite klávesu “šípka doprava“. Na
zbalenie rozbalenej funkcie použite kláves “šípka
doľava“. Keď je vybratá funkcia, ktorú chcete
zmeniť, pomocou medzerník a môžete zobraziť
ponuku možností inštalácie. Pomocou klávesov
“šípka nahor“ a “šípka nadol“ vyberte požadované
možnosti inštalácie a stlačte kláves Enter.
6. Po dokončení výberu vlastných možností inštalácie vykonajte
nasledujúce kroky:
o Kliknite na tlačidlo Inovovať. Toto tlačidlo sa zobrazí, ak inštalátor
zistí v počítači prítomnosť staršej verzie rovnakého programu
balíka Office.
o Kliknite na tlačidlo Inštalovať. Toto tlačidlo sa zobrazí, ak inštalátor
nezistí v počítači prítomnosť staršej verzie rovnakého programu
balíka Office.
10
Učebnica textového editoru
3 SPUSTENIE A UKONČENIE APLIKÁCIE WORD
Spustiť program Word je možné niekoľkými spôsobmi. Operačný systém
Windows poskytuje možnosť spustenia Wordu aj cez hlavné menu Štart
pomocou položky Všetky programy → Microsoft Office → Microsoft Office Word
2013. Komfortnejšie je však použiť ikonu programu spustenie tejto aplikácie.
Ikonu môžete nájsť buď na pracovnej ploche počítača, alebo na paneli
rýchleho spúšťania aplikácií, resp. v prípade operačného systému Windows 8
v prostredí dlaždíc. Dvojklikom na ikonu sa spustí program. Ďalšiu možnosť
spustenia Wordu poskytuje dvojklik na súbor s príponou „doc“, resp. „docx“.
Čo sa týka ukončenia práce s dokumentom, treba si rozlíšiť medzi ukončením
práce s dokumentom a ukončením práce s aplikáciou.
Ukončiť prácu s dokumentom a zatvoriť dokument vieme kliknutím na položku
Zavrieť z menu Súbor.
Ukončiť aplikáciu Wordu vieme kliknutím na položku Zavrieť, resp. kliknutím
na ikonu Zavrieť v pravom hornom rohu aplikácie. Výsledkom týchto krokov je
zatvorenie aplikácie Wordu.
3.1 ÚVODNÁ OBRAZOVKA WORDU
Microsoft Word 2013 je textový procesor určený na vytváranie dokumentov
s profesionálnou kvalitou. Prvou obrazovkou, ktorou sa stretneme po spustení
aplikácie Word je úvodná obrazovka/galéria šablón (Obrázok 1). Táto
obrazovka nám poskytuje možnosť otvoriť dokument s prednastavenou
šablónou. Napríklad máme možnosť začať pracovať s prázdnym dokumentom
alebo s dokumentom s nastavenými motívmi, resp. s prednastavenou
šablónou pre vytvorenie blogového príspevku, životopisu, obchodného listu
a pod. Zaujímavou možnosťou je voľba Víta Vás Word (Absolvovať prehliadku),
kde sa nám otvorí dokument udávajúci niekoľko tipov na uľahčenie práce
s touto aplikáciou. v prípade, že galérií šablón sa nenachádza vyhovujúca
šablóna, Word nám ponúka možnosť vyhľadávať šablóny online. Výhodou
šablón je to, že Wordové šablóny s motívmi a štýlmi sú pripravené na použitie.
Stačí už len pridať obsah.
12
Učebnica textového editoru
Obrázok 1 Úvodná obrazovka Wordu 2013
4 ÚVOD DO PRÁCE S WORDOM
Po otvorení dokumentu sa zobrazí prostredie s pásom nástrojov (Ribbon),
ktorý je súčasťou rozhrania Microsoft Office Fluent (používateľské rozhranie).
Pás s nástrojmi (Obrázok 2) je navrhnutý tak, aby vám pomáhal rýchlo hľadať
príkazy potrebné na vykonávanie úloh. Príkazy sú usporiadané v logických
skupinách, ktoré sa nachádzajú na kartách pása s nástrojmi.
Obrázok 2 Pás s nástrojmi
Každá karta súvisí s určitým typom činnosti, ako je napríklad písanie alebo
vytváranie rozloženia strany. z dôvodu zachovania prehľadnosti sa niektoré
karty zobrazujú len podľa potreby. Napríklad karta Nástroje pre obrázky sa
zobrazuje len v prípade, že je vybratý obrázok. Na kartách sa nachádzajú
tlačidlá, prípadne rozbaľovacie zoznamy pomocou ktorých vieme vyvolať akcie
nad objektami dokumentu. Objektom dokumentu je napr. text, obrázok,
tabuľka a pod. Napríklad na karte Domov sa nachádzajú ikony a rozbaľovacie
zoznamy súvisiace s úpravou textu.
Medzi kartami prepíname kliknutím na názov karty. Príkazy aktivujeme
kliknutím na príslušné tlačidlo v rámci logickej skupiny karty. v prípade, že
umiestnime kurzor myši nad tlačidlo skupiny, po určitej (krátkej) dobe zobrazí
sa nám opis funkcie daného tlačidla.
Veľkosť tlačidiel na panely nástrojov sa prispôsobí rozlíšeniu obrazovky. Pri
väčšom rozlíšení zobrazovacieho zariadenia počet zobrazených skupín na
kartách sa zväčší, zároveň sa zväčšia aj tlačidlá. v pravom dolnom rohu každej
karty sa nachádza ikona kliknutím na ktorú sa zobrazí dialógové okno súvisiace
s funkcionalitou danej skupiny. Niektoré skupiny definujú tlačidlá, pre ktoré
platí, že ak umiestnime nad nich kurzor myši (viď. skupina Štýly karty Domov)
Word nám názorne ukáže čo by sa stalo s objektom (napr. textom) ak by sme
aktivovali daný príkaz stlačením daného tlačidla. Ďalšou dôležitou funkciou
programu je vyvolanie kontextového menu (pravé kliknutie na myši) nad
objektom (Obrázok 3). Zobrazí sa nám menu s položkami, ktoré definujú
14
Učebnica textového editoru
najdôležitejšie príkazy spojené s daným
objektom. v prípade, že potrebujeme
získať
ďalšie
informácie
spojené
s používaním aplikácie Word môžeme
použiť tlačidlo ?, ktoré aktivuje Pomocníka
Wordu. Tohto pomocníka môžeme spustiť
aj stlačením klávesa F1 na klávesnici.
Pri práci s dokumentom vidíme len tú časť
dokumentu, ktorú práve editujeme. Na
(jemnejšie) pohyby v dokument môžeme
použiť napr. smerové klávesy alebo klávesy
PageUp a PageDown (pomocou ktorých pohyb
v dokumente je rýchlejší).
Word si pamätá, kde ste skončili, dokonca
aj keď opätovne otvoríte dokument online
Obrázok 3 Kontextové menu
v inom počítači a poskytuje možnosť
pokračovať v práci na tej strane kde ste si svoju prácu ukončili (Obrázok 4).
Obrázok 4 Vitajte späť! Pokračujte tam, kde ste prestali
4.1 PRAVIDLÁ TVORBY DOKUMENTOV
Tvorba dokumentu je komplexná činnosť, pri ktorej netreba zabudnúť na
písané a nepísané pravidlá štylizácie dokumentu. Základným pravidlo je
napríklad nevkladať viac medzier za sebou. Niekdajší používatelia písacích
strojov majú vo zvyku odsadenie na začiatku odseku docieliť vložením niekoľko
medzier za sebou. Namiesto tohto „zlozvyku“ odporúčaním je použiť
tabulátor, resp. nastaviť zarážku odseku. v čase písacích strojov, niektoré
stroje nemali klávesy s číslicami. Potom, číslice boli nahradené písmenami,
napr. číslic a 1 písmenom I (í) a číslica 0 písmenom O. v dnešnej dobe náhrada
číslic znakmi v elektronických dokumentoch je neakceptovateľné. Pri tvorbe
dokumentov treba si dávať pozor na správne umiestňovanie interpunkčných
Úvod do práce s Wordom
15
znamienok a medzier v dokumente. Je dôležité si uvedomiť, že interpunkčné
znamienka sú spojené s predchádzajúcim slovom, t. j. medzeru dávame za
interpunkciu a nie pred. Výnimku tvoria len úvodzovky a zátvorky, ktoré sú
spojené so slovom za nimi. Ďalšiu výnimku tvorí pomlčka pred a za ktorú je
nutné umiestniť medzeru. Treba si poznamenať, že znak pomlčky „–“ nemá
byť nahradená znakom „-“ mínus. Znak pomlčky je dlhšia a píše sa napríklad
stlačením klávesov Ctrl a „mínus“.
V prípade, že vo vete uvádzame zátvorky pre nich platia nasledujúce pravidlá.
Pred otváraciu zátvorku medzeru dávame ale za ňou nie. Pred uzavieracou
zátvorkou medzeru neuvádzame ale za ňou áno ak pokračujeme vo vete. Inak
interpunkčné znamienko je bezprostredne spojené s uzavieracou zátvorkou.
Slová v zátvorkách začíname s malým písmom.
Ďalším pravidlom je to, že vety tvoriace názvy kapitol neuzatvárame
interpunkčným znamienkom bodka. V prípade zoznamov, jednotlivé položky
zoznamu sú od seba oddelené interpunkciou čiarka. Len za poslednou
položkou uvádzame interpunkciu bodka.
Tieto pravidlá majú nie len estetický význam ale súvisia aj s funkcionalitou
Wordu. Napríklad, ak by sme interpunkčné znamienko „.“ (bodka) nespojili
s predchádzajúcim slovom, mohlo by sa stať, že tento symbol by sa objavil na
začiatku nasledujúceho riadku.
4.1.1
Práca s kurzorom v texte
Posúvanie kurzoru v texte sa uskutočňuje pomocou klávesov nie skokovo ale
po znakoch. v prípade, že potrebujem posunúť kurzor v texte „skokovo“, napr.
z jednej strany na druhú použijeme myš. Premiestnením grafického kurzora
myši na želané miesto v texte a kliknutím umiestnime kurzor do textu. Ak
posunieme kurzor myši na miesto mimo editovaného textu na „prázdnu“ časť
dokumentu, dvojklikom na ľavé tlačidlo myši Word automaticky pridá znaky
nového riadku do nášho dokumentu a umiestni kurzor na zvolené miesto.





Pomocou klávesu Home posúvame kurzor na začiatok riadka.
Kláves End slúži na posun kurzora na koniec riadka.
Stlačením smerového klávesu “šípka doľava“ na začiatku riadka, kurzor sa
posunie na koniec predchádzajúceho riadka.
Stlačením smerového klávesu “šípka doprava“ na konci riadka kurzor sa
posunie na začiatok nasledujúceho riadka.
Na prvý znak dokumentu sa posunieme stlačením kláves Ctrl a Home
(klávesová skratka Ctrl+Home).
16
Učebnica textového editoru
Klávesové skratky sú kombinácie dvoch alebo viacerých
klávesov. Ich stlačením je možné vykonať úlohu, na ktorú by
inak bola potrebná myš alebo iné ukazovacie zariadenie.
Klávesové skratky umožňujú jednoduchšie pracovať
s počítačom a ušetriť si čas a námahu pri práci
s Windowsom a ďalšími aplikáciami.
Väčšina aplikácií okrem toho obsahuje klávesové skratky,
ktoré umožňujú jednoduchšie pracovať s ponukami
a príkazmi. Klávesové skratky sú uvedené v ponukách
aplikácií. Ak je v ponuke podčiarknuté niektoré písmeno,
väčšinou to znamená, že namiesto kliknutia môžete položku
aktivovať stlačením klávesov Alt a podčiarknutého písmena.
Ak používate dotykovú klávesnicu, po stlačení kláves Ctrl sa
zobrazí niekoľko klávesových skratiek.



Na posledný znak dokumentu sa posunieme pomocou klávesovej
skratky Ctrl+End.
Posunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho slova docielime
stlačením kombinácie klávesov Ctrl a smerového klávesu doľava.
Kurzor sa posunie na začiatok nasledujúceho slova stlačením
kombinácie klávesov Ctrl a smerového klávesu doprava.
4.2 ÚVOD DO ÚPRAVY TEXTU
4.2.1
Funkcia klávesu Backspace
V prípade, že potrebujeme vymazať znak pred kurzorom použijeme kláves
Backspace. Spájanie odsekov docielime posunutím kurzoru na začiatok druhého
odseku a po stlačení kláves Backspace.
Ak bol a definovaná zarážka na začiatku odseku, tak sa táto
zarážka odstráni. Ak nebol a definovaná zarážka, odsek sa
spojí s predchádzajúcim odsekom textu.
4.2.2
Funkcia klávesu Del
Znak, ktorý sa nachádza za kurzorom sa maže pomocou stlačenia kláves Del.
v prípade, že kurzor umiestnime na hranicu dvoch odsekov, stlačenie kláves
Del môže zapríčiniť spojenie odsekov. Ak kurzor sa nachádza v „prázdnom“
Úvod do práce s Wordom
17
riadku stlačenie kláves Del tento riadok vymaže a text po tomto riadku sa
posunie o riadok vyššie.
4.2.3
Funkcia klávesu Enter
Textový procesor Word, podobne ako väčšina textových procesorov, je
odsekovo orientovaný. Odseky sú od seba oddelené pomocou klávesu Enter
(a jemu zodpovedajúcemu znaku ¶). Treba si uvedomiť, že pri písaní vety,
ktorá sa nezmestí do jedného riadka, textový procesor Word zabezpečí
automatický prechod do ďalšieho riadku. Odstavce píšte bez prerušenia
klávesom Enter na konci riadkov! Pri písaní dochádza ku automatickému
zalamovaniu na konci každého riadku. Klávesom Enter potvrďte až koniec
odstavca, t. j. kláves Enter sa použijeme hlavne pri tvorbe nových odsekov.
Pokiaľ chcete zachovať odstavec ale začať písať na nový riadok, použite
klávesovú skratku Shift+Enter, tzv. "mäkký" Enter.
Nastavenia odstavca sa prenášajú aj do nasledujúceho odstavca po potvrdení
klávesom Enter.
V prípade, že potrebujem daný odsek rozdeliť na dva, umiestnime kurzor na
požadované miesto delenia odseku a stlačíme kláves Enter.
Použitie klávesovú skratku Ctrl+Enter ukončí editáciu dokumentu na aktuálnej
strane a umiestni kurzor na nasledujúcu stranu (t. j. vloží sa do dokumentu
znak zalomenia strany
).
4.3 REŽIM EDITÁCIE TEXTU
Textové procesory dokážu pracovať v dvoch režimoch. v režime prepisovania
a v režime vkladania textu. Rozdiel medzi týmito režimami spočíva v tom, že
režime prepisovania, znak ktorý sa nachádza za kurzorom sa prepíšem znakom
zodpovedajúcim stlačenému klávesu. V režime vkladania znakov, novo
vložený znak neprepíše znak nachádzajúci sa za kurzorom. Prepínať medzi
týmito režimami v predchádzajúcich verziách programu Word sa dalo
stlačením klávesy Ins. Vo Word 2013 základným režimom je režim vkladania
textu. Aktivovať režim prepísania textu sa dá aktivovaním funkcie Používať
režim prepisovania na paneli Rozšírené dialógového okna Word – možnosti
(Obrázok 5). Toto dialógové okno je možné vyvolať stlačením tlačidla Možnosti
na karte Súbor.
18
Učebnica textového editoru
Obrázok 5 Dialógové okno "Word – možnosti"
V prípade, že zmeny vykonané v dokumente nám
nevyhovujú klávesová skratka Ctrl+Z, resp. tlačidlo Späť
(
) nad kartou Domov nám umožní poslednú zmenu
v dokumente odvolať. Word 2013 vytvára históriu zmien
v dokumente. Históriu zmien je zaznamenaný
v rozbaľovacom zozname tlačidla Späť (Obrázok 6).
Voľbou príslušnej položky zo zoznamu všetky zmeny
vykonané v danom dokumente sa anulujú.
Opakom príkazu Späť je príkaz Opakovať. Klávesová
skratka Ctrl+Y, resp. tlačidlo Opakovať (
) nám Obrázok 6 Tlačidlo späť
umožňuje opätovne aplikovať odvolané zmeny
v dokumente.
5 PRÁCA S DOKUMENTMI
Príkazy spojené s prácou s dokumentmi sa nachádzajú na karte Súbor. Táto
karta definuje nasledujúce položky: Informácie, Nové, Otvoriť, Uložiť, Uložiť ako,
Tlačiť, Zdieľať, Exportovať, Zavrieť, Konto a Možnosti. v prípade, že ani jedna
z uvedených príkazov nám nevyhovuje stlačením tlačidla ← alebo kláves Esc
vrátime sa k zobrazovaniu aktuálne editovanému dokumentu.
5.1 TVORBA NOVÉHO DOKUMENTU
Každý nový prázdny dokument vo Worde je vytvorený podľa prednastavenej
globálnej šablóny. Word, okrem globálnej šablóny, obsahuje aj niekoľko
ďalších rôznych šablón pre rôzne situácie. Tieto šablóny sú sprístupnené
tlačidlom Nové na karte Súbor. Okrem šablóny prázdneho dokumentu Word
poskytuje niekoľko ďalších šablón (Obrázok 1), resp. v prípade prístupu do
globálnej siete Internet, používateľ má možnosť vyhľadávať ďalšie šablóny
online.
Obrázok 7 Ukážka šablóny
20
Učebnica textového editoru
Po voľbe príslušnej šablóny objaví sa nám dokument pripravený na editovanie.
Nový prázdny dokument vieme vytvoriť aj za pomoci klávesovej skratky Ctrl+N.
Užitočnou funkciou je zobrazenie ukážky šablóny ešte pred samotným
vytvorením dokumentu. Náhľad šablóny vyvoláme kliknutím na príslušnú
šablónu (okrem šablón: Prázdny dokument a Víta Vás Word).
5.2 OTVORENIE DOKUMENTU
V prípade, že chceme otvoriť už existujúci dokument, použijeme tlačidlo
Otvoriť na karte Súbor alebo klávesovú skratku Ctrl+O. v zobrazenom okne si
máme možnosť zvoliť jeden z naposledy otvorených dokumentov alebo sa
rozhodnúť načítať dokument z priečinku lokálneho počítača, resp. zo
vzdialeného úložiska. Po voľbe miest a odkiaľ sa má dokument načítať otvorí
sa systémové dialógové okno Otvoriť (Obrázok 8).
Obrázok 8 Dialógové okno "Otvoriť"
Názov dokumentu ktorý sa má otvoriť sa má zobraziť v textovom poli Názov
súboru. Dokument sa otvorí stlačením tlačidla Otvoriť. Všimnime si, že tlačidlo
Otvoriť definuje niekoľko spôsobov otvorenia dokumentu. Napríklad máme
Práca s dokumentmi
21
možnosť otvoriť súbor len na čítane, alebo otvoriť kópiu originálneho
dokumentu (zmeny vykonané v tomto dokumente implicitne neovplyvnia
obsah pôvodného dokumentu).
V prípade že často pracujeme s nejakým priečinkom (napr. Dokumenty) po
umiestnení kurzora nad názov priečinku, stlačením pravého tlačidla myši
a voľbou položky Pripnúť do zoznamu, tento adresár sa permanentne uloží do
zoznamu naposledy použitých priečinkov. Zrušiť pripnutie priečinku do
zoznamu vieme voľbou umiestnenia kurzora nad názov priečinku, stlačením
pravého tlačidla myši a voľbou položky Zrušiť pripnutie položky.
Obrázok 9 Panel "Otvoriť"
5.3 UKLADANIE SÚBOROV
Na uloženie práve otvoreného dokumentu sa použije tlačidlo, ktoré sa
nachádza nad kartou Súbor. Ďalšou možnosťou je použiť klávesovú skratku
Ctrl+S. Dokument sa uloží pod názvom, ktorí je vyobrazený v hlavičke aplikácie.
v prípade, že si želáme uložiť dokument pod iným názvom použijeme tlačidlo
Uložiť ako z karty Súbor (Obrázok 10). Po stlačení tohto tlačidla aplikácia nás
vyzve zadefinovať miesto uloženia. Na výber máme vzdialený úložný priestor
(tlačidlo OneDrive) alebo priečinok na lokálnom počítači (tlačidlo Počítač).
22
Učebnica textového editoru
Obrázok 10 Panel "Uložiť ako"
Pri voľbe tlačidla Počítač aplikácia nám poskytne možnosť ukladania
dokumentu na lokálnom počítači, napríklad v jednom z naposledy otvorených
priečinkov. Pokiaľ nám táto možnosť môžeme použiť tlačidlo Prehľadávať,
stlačenie ktorého vyvolá systémové dialógového okno Uložiť ako, v ktorom
používateľ musí zadefinovať názov súboru (príponu docx aplikácia
automaticky pripojí k názvu súboru).
Po zadaní názvu súboru kliknutím na tlačidlo Uložiť dokument sa uloží do
zvoleného adresára. v prípade, že chceme poskytnúť náš dokument
používateľovi, kto vlastní len staršie verzie Wordu, dokument treba uložiť vo
formáte doc (Dokument programu Word 97-2003). Táto voľba však môže
zapríčiniť to, že ak sme použili vo vašom dokumente funkcie/štýly/motívy
špecifické pre Word 2013 tieto informácie nebudú ukladané. Výsledkom je to,
že po otvorení takého dokumentu s formátom doc, vzhľad dokumentu sa bude
líšiť od vzhľadu pôvodného dokumentu s formátom docx. v prípade, že by
malo dôjsť k zmene vzhľadu dokumentu dôsledkom voľby formátu doc pri
ukladaní dokumentu, aplikácia Word nás o tejto skutočnosti informuje
pomocou dialógového okna.
Práca s dokumentmi
23
V prípade, že chceme uložiť dokument v inom formáte než je doc alebo docx,
používateľ má možnosť to spraviť voľbou jedného z uvedených formátov
z rozbaľovacieho zoznamu.
V prípade, že sa jedná o novo vytvorený ešte na pevnom disku neuložený
dokument po voľbe tlačidla Uložiť Word aktivuje funkciu Uložiť ako.
5.3.1
Pravidlá pomenovania súborov
Pri pomenovaní súborov riaďte sa nasledujúcimi pravidlami:
1. Súborom treba dávať krátke a zmysluplné názvy
Správne: 2011-dane-fo.pdf
Nesprávne: Tlačivo pre daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických
osôb, za rok 2011.pdf
2. Ak máte veľa súborov rovnakej kategórie, číslujte ich.
Správne: archimedes001.pdf
Nesprávne: archimedes1.pdf
Pri číslovaní začnite s dostatočným počtom cifier. Ak si
nestanovíte dostatočný počet cifier už na začiatku, len čo
prekročíte deviatku, začnú sa vám súbory zoradené
abecedne miešať, po jednotke bude nasledovať desiatka,
a až po jedenástke príde dvojka.
3. Súbory obsahujúce dátumy treba pomenovať podľa vzoru rok-mesiacdeň.
Správne: 2012-01-15-faktura-za-mobil.pdf
Nesprávne: faktura-za-elektrinu-12-01-12.xls
Dodržanie tohto pravidla sa nám zúročí pri abecednom
zoradení súborov v adresári. Vzor rok-mesiac-deň, nám
zaručí to, že budeme mať všetky súbory z toho istého roku
zoskupené, v rámci roku budú za sebou zase jednotlivé
mesiace a dni.
24
Učebnica textového editoru
4. Odporúča sa používať malé písmená bez diakritiky
Správne: ceresne.pdf
Nesprávne: Čerešne.pdf
5. Nikdy nepoužívajte špeciálne znaky
Správne: 125-stupnov-celzia.xls
Nesprávne: 125°C.xls
Najbezpečnejšie je používať znaky a –z, A–Z, čísla 0–9,
pomlčky ( – ) a bodky ( . ). Pravidlo 6 a 5 sú spolu úzko späté.
Pri používaní špeciálnych znakov a diakritiky riskujete, že za
určitých okolností (FAT32, OS Linux) nebudú názvy súborov
správne zobrazené.
6. Nepoužívajte medzery ale pomlčky
Správne: silvestrovske-slavnosti-na-namesti.html
Nesprávne: recept na tortu.html
Toto pravidlo sa oplatí dodržať najmä pri pomenovaní
súborov, ktoré budú umiestnené na webe. Napríklad odkaz
www.webstranka.sk/ako pomenovať subory.doc
v niektorých systémoch sa zobrazí v tvare
www.webstranka.sk/ako%20pomenovat%20subory.doc
nakoľko znak „medzera“ vo väčšine prípadov sa nahradí
ASCI kódom medzery ( hex 20).
Preto ak sme nútený pomenovať súbor pomocou viacerých
slov, odporúčaním je slová spájame vždy pomlčkou ( – ).
Dodržiavaním týchto pravidiel si zabezpečíte jednoduchú orientáciu vo vašich
dátach a hladkú správu súborov a adresárov.
5.3.2
Export
Občas sa stane, že potrebujeme uložiť náš dokument vo formáte inom, než je
doc, prípadne docx. v tomto prípade nám môže byť nápomocné tlačidlo Export
karty Súbor. Word nám poskytuje ukladať dokument okrem natívnych
formátov doc, docx napríklad aj vo formáte rtf, txt, xps, pdf, resp. aj ako
webová stránka (html).
6 TLAČ
Nastavenie vlastností tlače a samotný tlač celého dokumentu, resp. jeho časti
nám poskytuje okno vyvolané tlačidlom Tlač karty Súbor. Toto okno (Obrázok
11) sa zobrazí aj po stlačení klávesovej skratky Ctrl+P. v prípade, že máme
nainštalovanú tlačiareň, operáciu tlače vyvoláme stlačením tlačidla Tlačiť.
Pokiaľ máme nainštalovaných viac ako jednu tlačiareň voľbu tlačiarne určenej
na tlač aktuálneho dokumentu (alebo jeho časti) uskutočníme výberom
z rozbaľovacieho zoznamu. Pri tlači dokumentu máme možnosť si zvoliť rozsah
tlače(tlačiť všetky strany, tlačiť aktuálnu stranu, tlačiť vlastný výber, ...),
spôsob tlače (jednostranná, obojstranná tlač), poradie tlače (zoradená tlač,
nezoradená tlač), orientáciu tlače (na výšku, na šírku), veľkosť tlačového média
(A4, B5, ...), počet strán na stranu tlačového média. Ďalšie vlastnosti tlače
(napr. farba) nastavujeme priamo v ovládači tlačiarne (kliknutím na text
Vlastnosti tlačiarne).
Obrázok 11 Panel "Tlač"
26
Učebnica textového editoru
7 ZOBRAZOVACIE MOŽNOSTI
Po spustení Microsoft Wordu a voľbe vytvorenia prázdneho dokumentu
pracovná plocha (rozhranie) aplikácia vyzerá tak ako je to prezentované na
obrázku 12. Vzhľadom na rozsiahle možnosti prispôsobenia vzhľadu rozhrania
aplikácie môže v konkrétnom prípade vypadať aj inak. Základné postupy na
pridávanie, resp. odoberaní jednotlivých prvkov rozhrania je prezentované
v podkapitole „Nastavenie používateľského rozhrania Wordu“.
4
6
1
3
2
5
7
Obrázok 12 Prázdny dokument
V pravom hornom rohu aplikácie sa nachádzajú tlačidlá s funkciami:
Pomocník pre Microsoft Word (F1). Toto tlačidlo (?) slúži na zobrazenie
dialógového okna Pomocník. Poskytuje možnosť získať informácie
o komponentoch a funkciách Wordu. v niektorých prípadoch, však sa vyžaduje
prístup do siete Internet.
28
Učebnica textového editoru
Možnosti zobrazenia pása s nástrojmi. Kliknutí na toto tlačidlo (viď. rám 2 na
obrázku 12) systém nám poskytuje možnosť automaticky skryť pás s nástrojmi,
zobraziť len karty, resp. zobraziť tak karty ako aj ich príkazy (tlačidlá).
Ďalšie tlačidlá (viď. rám 1 na obrázku 11) sú určené na minimalizáciu okna
aplikácie na nástrojovú lištu operačného systému ( _ ), na zobrazenie okna
Wordu na celej pracovnej ploche Windowsu ( ) a posledné tlačidlo  je
tlačidlo pomocou ktorej ukončíme prácu s Wordom.
Pod týmito tlačidlami sa nachádza textové tlačidlo Prihlásiť (viď. rám 3 na
obrázku 12) určené na prihlásenie sa do cloudu. Cloud (mrak) je ako priestor
na ukladanie súborov, ktorý je voľne dostupný. Po úspešnom prihlásení
môžete jednoducho zdieľať dokumenty pomocou SharePointu alebo služby
SkyDrive. Z týchto miest môžete pristupovať k svojim wordovým
dokumentom, excelovým tabuľkám a ďalším súborom balíka Office a môžete
ich aj zdieľať. Môžete dokonca súčasne s kolegami pracovať na tom istom
súbore. Výhodou cloudu je, že vaše dokumenty sú dostupné z hociktorého
počítač a zapojeného do siete Internet po zadaní Vašich prístupových údajov.
Nevýhodou je to, že ak stratíte spojenie s Internetom Vaše dokumenty nebudú
k dispozícií.
V ľavom hornom rohu sú umiestnené tlačidlá pre
uloženie dokumentu v priečinku, pre vykonanie
operácie Späť a Opakovať. o týchto operáciách sa
môžete dočítať v kapitole 4.3. Kliknutím na tlačidlo
sa nám objaví systémové kontextové menu
(Obrázok 13).
Obrázok 13 Systémové
V strede záhlavia (viď. rám 4 na obrázku 12) je kontextové menu
vyobrazený názov aktuálne editovaného dokumentu.
Druhý riadok (Obrázok 14) pri základom zobrazovaní rozhrania Wordu
definuje karty a ich príkazy organizované v skupinách. Daný príkaz je
aktivovaný kliknutím na jeho ikonu, resp. voľbou položky z rozbaľovacieho
zoznamu.
Obrázok 14 Karty a skupiny
Zobrazovacie možnosti
29
Orámované časti 5 a 6 z obrázka 12 reprezentujú horizontálne a vertikálne
pravítko dokumentu. Horizontálne pravítko použijeme na nastavenie okrajov
a tabulátorov. Dvojklikom na vertikálne pravítko (resp. v sivej oblasti
horizontálneho pravítka) sa otvorí dialógové okno určené na nastavenie
strany. Bližšie o tejto možnosti úpravy strany sa dočítate v kapitole 12.
V spodnej časti rozhrania sa nachádza
stavový riadok dokumentu (viď. rám 7,
obrázok 12). Súčasťou stavového riadku je
informácia o počte strán v dokumente.
Štatistik a dokumentu (počte strán, slov,
znakov, …), použitý jazyk dokumentu,
spôsob rozloženia strany a lupa. Kliknutím
na textové tlačidlo Strana sa objaví
Obrázok 15 Jazyk dokumentu
Obrázok 16 Štatistika
navigačné okno poskytujúce možnosť
vyhľadávať slová, výrazy v dokumente,
skočiť napr. na konkrétnu stranu
v dokumente, zobraziť nadpisy a sa
navigovať v dokumente podľa nadpisov.
Zmeniť jazyk dokumentu (jazyk, ktorý sa
použije na pravopisnú kontrolu) sa dá
voľbou príslušného jazyk a na dialógovom
okne, ktoré sa objaví po kliknutí na textové
tlačidlo Jazyk ( Chyba! Nenašiel sa žiaden
zdroj odkazov. ).
7.1 NASTAVENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA WORDU
7.2 KONTEXTOVÉ A LOKÁLNE MENU
Word poskytuje najbežnejšie príkazy nad objektmi dokumentu v podobe
položiek lokálneho menu, ktoré sa objaví po vyznačení daného objektu (napr.
textu). Ďalšie užitočné funkcie pre danú časť dokumentu (napr. hlavička, päta,
telo dokumentu) získame vyvolaním kontextového menu stlačením pravého
tlačidla myši.
30
Učebnica textového editoru
7.3 KLÁVESOVÉ SKRATKY
Word nám umožňuje prácu aj bez použitia myši. Stlačením klávesy Alt sa nám
na paneli kariet zobrazia znaky (Obrázok 17) zadaním ktorých (t. j. stlačením
im zodpovedajúcich kláves) aktivujeme príslušný príkaz.
Obrázok 17 Klávesové skratky
7.4 POHĽADY
Word 2013 pri zobrazovaní dokumentu
poskytuje niekoľko možností. Umožňuje si vybrať Režim čítania, Rozloženie pri
tlači, Webové rozloženie, Prehľad a Koncept.
Tieto pohľady na dokument si vieme
aktivovať pomocou tlačidiel skupiny
Zobrazenie na karte Zobraziť.
Obrázok 18 Skupina Zobrazenia
Na menej výkonných počítačoch voľba Prehľad a Koncept sa
odporúča pre zobrazenie a editovanie obsahu rozsiahlejšieho dokumentu. Webové rozloženie sa odporúča použiť
pochopiteľne len pri tvorbe webstránok.
7.5 ZVÄČŠENIE, LUPA
Dokument môžete „priblížiť“, ak naň chcete získať podrobnejší pohľad, alebo
„vzdialiť“, ak chcete zmenšiť stranu a takto
na ňu získať
lepší výhľad.
Na
rýchle
priblíženie
a vzdialenie
dokumentu môžeme použiť ovládacie prvky
v ľavom dolnom rohu stavového riadku.
Obrázok 19 Skupina Lupa
Posúvaním „jazdca“ smerom doprav a (alebo
Zobrazovacie možnosti
31
kliknutím na tlačidlo +) zväčšíme dokument, posunutím doľava (alebo
kliknutím na tlačidlo –) zmenšíme dokument. Úpravu veľkosti zobrazenej
plochy dokumentu vieme docieliť aj pomocou tlačidiel v skupine Lupa ( Chyba!
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.) na karte Zobraziť. Tlačidlo Lupa priblíži
dokument na úroveň, ktorá Vám najviac vyhovuje. Tlačidlo 100% zobrazí
dokument v jeho 100%-nej veľkosti. v prípade, že chceme zobraziť celú jednu
stranu dokumentu použijeme tlačidlo Jedna strana. Na zobrazenie viacero strán
dokumentu sa má použiť tlačidlo Viac strán. Optimálnu veľkosť zobrazovania
dokumentu získame po stlačení tlačidla Šírka strany.
7.6 ZOBRAZENIE POMOCNÝCH ZNAKOV A FORMÁTOVACÍCH SYMBOLOV
V niektorých prípadoch môže byť nápomocné zobrazovanie skrytých znakov
a formátovacích symbolov ako je znak nového riadku (¶), znak medzery,
tabulátor a (→) a pod. Samozrejme tieto znaky a symboly do tlače sa
nepremietnu. Na zapínanie, prípadne vypínanie zobrazovania týchto znakov
a symbolov sa použije tlačidlo ¶ v skupine Odsek na karte Domov.
7.7 ZOBRAZENIE VIACERÝCH DOKUMENTOV VO WORDE
Príkazy slúžiace na prácu s oknami dokumentov sa nachádzajú v skupine Okno
na karte Zobraziť. v prípade, že potrebujeme pracovať (,resp. zobraziť) na
rôznych miestach dokumentu súčasne klikneme na tlačidlo Nové okno.
Výsledkom tejto operácie je otvorenie ďalšieho okna s kópiou obsahu
aktuálneho dokumentu v okne Word. Usporiadanie týchto okien nám
umožňuje tlačidlo Usporiadať všetko. Pri práci s rôznymi sekciami
v dokumente nám môže byť nápomocné tlačidlo Rozdeliť, ktoré rozdelí
zobrazovaciu plochu okna Word na dve časti. Každá časť môže zobraziť inú
sekciu/stranu dokumentu. Na vypnutie tejto funkcie Wordu stlačíme tlačidla
Odstrániť rozdelenie.
Obrázok 20 Skupina Okno
32
Učebnica textového editoru
8 POUŽITIE SCHRÁNKY NA VÝMENU DÁT
Schránka ponuka výmenu dát riadenú užívateľom, t. j. užívateľ riadi kedy sa
dáta skopírujú do schránky a kedy sa z nej vložia do aplikácie.
Aplikácia môže používať schránku iba ak podporuje operácie Kopírovať,
Vystrihnúť, Prilepiť (menu Editovať).
Aplikácia spolu s dátami kopíruje do schránky aj informáciu o ich formáte.
Formát dát môže byt buď štandardný (cf_text, cf_bitmap,
...), alebo aplikácia môže zaregistrovať vlastný formát
pomocou API funkcie RegisterClipboardFormat. Tie iste dát
a môžu byt uložené v schránke vo viacerých formátoch
súčasne.
Schránka podporuje operáciu jedna kopia / viacnásobne vloženie. Operácia
vkladania dát do aplikácie je nedeštruktívna (t. j. vložením dát obsah schránky
sa nevymaže).
Medzi schránkou sady Office a systémovou schránkou Windows sú určité
väzby a rozdiely, ktoré si priblížime:






Posledná skopírovaná / vystrihnutá položka sa uloží do schránka sady
Office a súčasne aj do schránky Windows.
Do schránky sady Office sa ukladá až 24 položiek.
Do schránky Windows sa uloží vždy iba posledná skopírovaná /
vystrihnutá položka.
Keď odstránime naposledy skopírovanú / vystrihnutú položku zo
schránky sady Office, odstráni sa aj zo schránky Windows.
Keď odstránime všetky položky zo schránky sady Office kliknutím na
tlačidlo Vymazať všetky, vymaže sa aj schránka Windows.
Klávesovou skratkou Ctrl+V, tlačidlom Prilepiť na karte Domov,
príkazom Prilepiť z kontextovej ponuky sa vkladajú na miesto
textového kurzor a údaje zo schránky Windows.
34
Učebnica textového editoru
8.1 VYZNAČENIE OBJEKTOV DOKUMENTU (TEXT, OBRÁZOK)
Na vyznačenie bloku textu môžeme použiť tak myš ako aj klávesnicu.
Vyznačenie bloku textu pomocou klávesnice sa riadi nasledujúcimi pravidlami.
Umiestnime kurzor textu na začiatok (,resp. koniec) bloku textu určeného na
vyznačenie. Stlačíme a podržíme klávesu Shift a za pomoci smerových kláves si
vyznačíme text. v prípade použitia myši postupujeme nasledovne.
Umiestnime kurzor myši na jedenom koniec textu určeného na vyznačenie,
stlačíme a podržíme ľavé tlačidlo myši a posunutím myšky si vyznačíme blok.
Vyznačený blok textu má dočasné sivé pozadie.
Ak si používateľ želá vyznačiť len jedno slovo potom má dvakrát kliknúť ľavým
tlačidlom myši nad daným slovom. Na vyznačenie vety stlačíme a podržíme
klávesu Ctrl a zároveň klikneme ľavým tlačidlom myši nad vetou. Posunutím
kurzoru myši nad ľavý okraj dokumentu (kurzor myši sa automaticky zmení na
tvar ) kliknutím ľavým tlačidlom myši sa vyznačí objekt v danom riadku.
Dvojklik nad ľavým okrajom dokumentu, resp. trojklik vo vnútri odseku vyznačí
príslušný odsek. Trojklik nad ľavým okrajom dokumentu alebo použitie
klávesovej skratky Ctrl+A vyznačí celý dokument. Doteraz spomínané postupy
zabezpečujú vyznačenie súvislej oblasti dokumentu. Na vyznačenie nesúvislej
oblasti stlačíme a podržíme klávesu Ctrl. Posunieme kurzor myši na jeden
koniec bloku a pri stlačenom ľavom tlačidle myši posunieme kurzor na druhý
koniec bloku kde tlačidlo uvoľníme. Posunieme kurzor na začiatok ďalšieho
bloku určeného na vyznačenie a predchádzajúci postup zopakujeme.
Posledným krokom je uvoľnenie klávesy Ctrl. Na zrušenie vyznačenia stačí
kliknúť raz „niekde“ v dokumente.
8.2 KOPÍROVANIE, VYSTRIHNUTIE A PRILEPENIE
Na kopírovanie vyznačeného bloku, resp.
objektu použijeme klávesovú skratku Ctrl+C
(alebo Ctrl+Ins) prípadne tlačidlo Kopírovať
v skupine Schránka na karte Domov. Na
premiestnenie vyznačeného bloku, resp.
Obrázok 21 Skupina Schránka
objektu použijeme klávesovú skratku Ctrl+X
(alebo Shift+Del) prípadne tlačidlo Vystrihnúť. Za pomoci klávesovej skratky Ctrl+V
(alebo Shift+Ins), resp. tlačidla Vložiť máme možnosť umiestniť obsah schránky
do dokumentu na pozícií kurzora. Tento krok môžeme ,opakovať viackrát.
Prilepením obsahu schránky do dokumentu schránka sa nevymaže. Pomocou
Použitie schránky na výmenu dát
35
schránky môžeme premiestňovať/kopírovať bloky textov (ale aj obrázky,
schémy a pod.) medzi aplikáciami.
Objekty v dokumente vieme presúvať aj tak, že stlačíme
a podržíme ľavé tlačidlo myši nad vyznačeným objektom
a posúvaním myšky premiestnime objekt na želané miesto
kde tlačidlo uvoľníme.
Kópie objektov dokumentu vytvárame tak, že stlačíme
klávesu Ctrl a zároveň stlačíme a podržíme ľavé tlačidlo myši
nad
vyznačeným
objektom
a posúvaním
myšky
prekopírujeme objekt na želané miesto kde klávesu
a tlačidlo uvoľníme.
Ďalšie možnosti vkladanie objektov uložených v schránke do dokumentu
poskytuje tlačidlo Prilepiť.
Obrázok 22 Možnosti prilepenia
8.3 ZOBRAZENIE OBSAHU SCHRÁNKY
Schránka balíka Office uchováva text alebo grafický prvok, ktorý odkiaľkoľvek
skopírujete alebo vystrihnete, a uloženú položku umožňuje prilepiť do
ľubovoľného iného súboru balíka Office.
Schránka dokáže uchovávať niekoľko objektov. Postupy prezentované
v predchádzajúcich podkapitolách pracujú s naposledy uloženým objektom
v schránke. v prípade, že potrebujeme pracovať nie naposledy vloženým
objektom schránky kliknime na tlačidlo ( ) v pravom dolnom rohu skupiny
Schránka karty Domov. Následne sa nám zobrazí obsah schránky. V Schránke
sa zobrazujú všetky vybraté položky s najnovšou v hornej časti. Môžete kopírovať
36
Učebnica textového editoru
alebo vystrihnúť 24 položiek. Tie zostanú v Schránke, kým nezavriete všetky
programy balíka Office.
8.4 PRILEPENIE POLOŽIEK ZO SCHRÁNKY
Položky môžete prilepiť do ľubovoľného otvoreného súboru balíka Office po
jednej alebo všetky naraz.
1. Umiestnite kurzor na miesto v dokumente, kam chcete prilepiť
položku.
2. V Schránke kliknite na položku, ktorú chcete prilepiť, alebo kliknite na
tlačidlo Prilepiť všetko, ak chcete prilepiť všetky položky.
8.5 ODSTRÁNENIE POLOŽIEK ZO SCHRÁNKY
Vykonajte jeden z týchto krokov:
1. Kliknite na šípku na pravej strane položky a kliknite na možnosť
Odstrániť.
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, ktorú chcete odstrániť,
a kliknite na možnosť Odstrániť.
3. Kliknite na položku Vymazať všetko, čím vymažete celý obsah Schránky.
8.6 ZATVORENIE SCHRÁNKY
Zobrazenie schránky viete vypnúť buď kliknutím na tlačidlo X v pravom
hornom rohu panela Schránka, alebo kliknutím na šípku vedľa tlačidla X
a potom na položku Zavrieť.
8.7 KOPÍROVANIE FORMÁTOVANIA
Tlačidlo Kopírovať formát v skupine Schránka na karte Domov môžete použiť
na aplikovanie formátovania textu a niektorých základných možností
formátovania grafických objektov, napríklad orámovania a výplní.
Postup pri kopírovaní formátovania je nasledovný:
1. Vyznačte si text alebo grafický objekt s formátovaním, ktoré chcete
kopírovať.
Použitie schránky na výmenu dát
37
Ak chcete kopírovať formátovanie textu, vyberte časť
odseku. Ak chcete kopírovať formátovanie textu a odseku,
vyberte celý odsek, vrátane značky odseku.
2. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na príkaz Kopírovať formát.
Ukazovateľ sa zmení na ikonu maliarskeho štetca.
3. Vyberte text alebo grafický objekt, ktorý chcete formátovať.
4. Ak chcete formátovanie zastaviť, stlačte kláves Esc.
V prípade grafických objektov funguje tlačidlo Kopírovať
formát najlepšie s nakreslenými objektmi, akými sú
napríklad automatické tvary. Môžete však kopírovať aj
formátovanie z obrázka (napríklad orámovanie obrázka).
Pomocou tlačidla Kopírovať formát však nie je možné
kopírovať typ a veľkosť písma v texte objektu WordArt.
38
Učebnica textového editoru
9 POUŽITIE TABULÁTOROV
Tabulátory sú vhodné pri vytváraní stĺpcových zoznamov. Umožňujú tiež
exportovať dát a z Wordu do tabuľkových programov a databáz. Ak
potrebujeme zarovnať objekty (napr. riadky, odseky, obrázky a pod.) pod seba
použijeme tabulátory programu Word. Podobne, ak potrebujeme písať texty
v tvare stĺpcov, je vhodné nastaviť si pred písaním vhodné tabulátory. Medzi
stĺpcami sa premiestňujeme pomocou klávesu Tab.
Zarážky tabulátor a sa často používajú na vytvorenie ľahko
formátovateľných dokumentov. Na zarovnanie objektov
vždy použijeme tabulátory a nie medzery!
Predstavme si situáciu, že potrebujem vytvoriť zoznam mien a adries. Mená
a adresy majú byť umiestnené pod sebou v stĺpcoch ako je to prezentované
nižšie.
Meno, Priezvisko
Ján, Roháč
Peter, Ďurovský
Marek, Klinček
Adresa bydliska
Košice, Jedlíkov a 13
Prešov, Tulipánová 26
Poprad, Ružová 12
Pri tvorbe takéhoto zoznamu postupujeme nasledovne:
1. Zadefinujeme meno hlavičky prvého stĺpca (Meno, Priezvisko).
2. Stlačíme kláves Tab. Pri zapnutej funkcií Zobraziť všetko (Ctrl+8) sa nám
zobrazí skrytá značka → udávajúc a prítomnosť špeciálneho znaku
3.
4.
5.
6.
7.
8.
tabulátor.
Zadefinujeme meno hlavičky druhého stĺpca (Adresa).
Zadefinujme pozíciu druhého stĺpca
a. Ponecháme textový kurzor v aktuálnom editovanom riadku
(hlavička stĺpcov)
b. Umiestnime kurzor myši nad pravítko dokumentu do pozície
(napr. 4cm) kde sa má začínať druhý stĺpec.
Stlačíme Shift+Enter („mäkký“ Enter) aby sme tvorili jeden odstavec
pozostávajúci z niekoľkých riadkov.
Napíšeme prvé meno, priezvisko (Ján, Roháč)
Stlačíme klávesu Tab. Kurzor sa posunie presne pod hlavičku druhého stĺpca.
Napíšeme adresu bydliska (Košice, Jedlíkov a 13).
40
Učebnica textového editoru
9. Kroky 4 až 7 opakujeme dovtedy, kým náš zoznam nie je hotový.
10. Stlačíme klávesu Enter (ukončíme tvorbu odstavca).
Všimnime si, že tak mená ako aj adresy sú zarovnané presne
pod seba. v prípade, že chceme zmeniť pozíciu druhého
stĺpca, stačí posunúť zarážku tabulátor a požadovaným
smerom. Posúvanie zarážky docielime kliknutím (ľavé
tlačidlo myši) na zarážke (na pravítku) a pri stlačenom ľavom
tlačidle myši posunieme zarážku požadovaným smerom.
Každý nový dokument začína so štandardnými tabulátormi nastavenými
v intervale 1,25 cm. Všetky verzie Wordu používajú tieto základné zarážky:





Ľavá zarážka tabulátora nastavuje počiatočnú polohu textu, ktorá sa
pri písaní posúva doprava.
Stredná zarážka tabulátora nastavuje polohu strednej časti textu. Text
sa počas písania centruje na túto polohu.
Pravá zarážka tabulátora nastavuje pravý koniec textu. Text sa pri
písaní posúva doľava.
Desatinná zarážka tabulátora zarovnáva čísla okolo desatinnej čiarky.
Desatinná čiarka bude v rovnakej polohe bez ohľadu na počet číslic.
(Čísla je možné zarovnať len okolo znaku desatinnej čiarky. Nemôžete
použiť desatinnú zarážku tabulátor a na zarovnanie čísel okolo iného
znaku, napríklad spojovník a alebo symbolu &.)
Zarážka zvislej čiary nenastavuje polohu textu, ale vkladá zvislú čiaru
do umiestnenia tabulátora.
9.1 NASTAVENIE TABULÁTOROV
Zarážky tabulátorov môžeme nastavovať priamo na pravítku. Na ľavom okraji
je ikonka, ktorá nám umožní vybrať vhodnú zarážku. Výber uskutočníme
kliknutím myšou na ikonku. Tvar zarážky sa cyklicky mení. Symbol označuje
ľavú zarážku, symbol zarážku na stred, symbol
pravú zarážku tabulátora,
symbol
desatinnú zarážku tabulátora a označuje zarážku zvislej čiary.
Nasledujúci symbol v poradí označuje zarážku prvého riadku a udáva
opakovanú zarážku.
Keď si vyberieme zarážku nastavíme sa na spodný okraj pravítka a kliknutím
ľavým tlačidlom myši nastavíme zarážku na požadovanú vzdialenosť od ľavej
zvislice.
Použitie tabulátorov
41
Rôzne odseky môžu mať rôzne nastavenie tabulátorov. Tabulátory sú teda
vlastnosťou odseku. Ich nastavenie je uložené v značke odsek na konci odseku.
Tabulátory môžete nastaviť pred alebo po napísaní textu. Jednoduchšie je
pred písaním. Postup:
1. Opakovane klikajte na tlačidlo na ľavom okraji vodorovného pravítka,
dokiaľ sa neukáže ikona požadovaného typu zarážky tabulátora.
2. Kliknite na pravítku na miesto, kde chcete umiestniť zarážku
tabulátora. Keď sa pomýlite, stiahnite zarážku z pravítka a skúste to
znovu.
V prípade presúvania tabulátorov treba rozlišovať dv a prípady:
1. Ak ste ešte nepísali text, tak stačí presunúť zarážky tabulátorov na
pravítku ťahaním myši.
2. Ak ste už napísali text, tak najprv musíte celý text vybrať a potom
presunúť zarážky ťahaním.
Nasledujúci príklad demonštruje použitie rôznych typov zarážok. v uvedenom
príklade na zarovnanie bydliska sa použil a ľavá zarážka, v prípade pohlavia
zarážka na stred, pri určovaní veku sa použil a desatinná zarážka a pri
poznámke pravá zarážka.
Meno
Janko Hraško
Peter Mikula
Ev a Krišňanská
Bydlisko
Košice
Poprad
Prešov
Pohlavie
muž
muž
žena
Vek
25
8.5
30.5
Poznámka
živnostník
študent
právnička
Zarážky tabulátorov sa oplatí používať aj v prípade tvorby podpisovej časti
dokumentu ako to ukazuje nasledujúci príklad.
Bl a bl a bl a bl a bl a bl a bl a bl a bl a bl a bl
a bl a bl a bl a bla
........................
riaditeľ
Použitie kláves Tab na začiatku riadku upravuje zarážku
prvého riadku. Pokiaľ nechceme meniť zarážku riadku treba
použiť klávesovú skratku Ctrl+Tab. Túto klávesovú skratku
použijeme aj v prípade, keď cieľom je vkladať zarážky
tabulátorov vo vnútri tabuliek.
42
Učebnica textového editoru
Ak chcete umiestniť zarážky tabulátor a na presné miesta, ku ktorým sa
nemôžete dostať klikaním na pravítko, alebo ak chcete pred tabulátor vložiť
určitý (vodiaci) znak, môžete použiť dialógové okno Tabulátory (Obrázok 23).
Ak chcete zobraziť toto dialógové okno, buď dvakrát kliknite na ktorúkoľvek
zarážku tabulátora na pravítku alebo kliknutím na znak
v skupine Odsek
karty Domov, po zobrazení dialógového okna Odsek ( Obrázok 24 ) stlačíme
tlačidlo Tabulátory...
1
2
3
Obrázok 23 Dialógové okno Tabulátory
Obrázok 24 Dialógové okno Odsek
Dialógové okna Tabulátory umožňuje pri určovaní pozície zarážky tabulátor
a zadefinovať aj typ vodiaceho znaku. Pri určovaní pozície zarážky tabulátor
a pomocou dialógového okna Tabulátory postupujeme nasledovne:



Do riadku, ktorý je pod textom Pozícia zarážky tabulátora, napíšeme
vzdialenosť tabulátor a od ľavého okraj a plochy dokumentu
(vzdialenosť sa udáva v cm).
Pod plochou zo zoznamom vytvorených tabulátorov je možné určiť
zarovnanie tabulátor a (druh zarážky tabulátora). Na výber je päť
možností zarovnania: Doľava, Na stred, Doprava, Desatinná čiarka a Stĺpec.
Zarovnanie sa dá zvoliť jedným kliknutím ľavého tlačidla myši na jedno
z piatich zarovnaní, ktoré sú v ponuke dialógového okna. Po kliknutí
na zvolené zarovnanie sa do krúžku pred týmto zarovnaním vloží
menší modrý krúžok. Pri zvolení zarovnania Stĺpec nie je možné
nadstaviť vodiaci znak, takže v takomto prípade odpadá nasledujúci
krok. Predvolene je nastavené zarovnanie doľava.
K tabulátoru môžeme pridať vodiaci znak. Na výber sú štyri možnosti:
o Žiaden – Vynecháva pridávanie vodiacich znakov pred zarážku
tabulátora
Použitie tabulátorov
43
o


....... : Určuje pridanie tesne bodkovanej čiary pred zarážku
tabulátora.
o ----- : Určuje pridanie prerušovanej čiary pred zarážku
tabulátora.
o ___ : Určuje pridanie plnej čiary pred zarážku tabulátora.
Po stlačení tlačidla Nastaviť sa vytváraný tabulátor vloží do zoznamu,
kde sa budeme môcť k nemu vrátiť a zmeniť zarovnanie alebo vodiaci
znak.
Po zadefinovaní zarážok tabulátorov, je potrebné stlačiť tlačidlo OK,
aby sa potvrdili vykonané úkony. Pri stlačení tlačidla Zrušiť (Cancel) sa
zrušia všetky vykonané úkony, ktoré sa vykonali po otvorení
dialógového okna Tabulátory.
Zarovnanie a vodiaci znak sú vlastnosti tabulátora, ktoré sa dajú meniť podľa
potreby, a to podľa tých istých úkonov ako pri vytváraní tabulátor a až na
výnimku, že pri prvom úkone treba zo zoznamu vytvorených tabulátorov
kliknúť na tabulátor, ktorého vlastnosti chceme zmeniť. Vzdialenosť už
vytvoreného tabulátor a sa nedá zmeniť v dialógovom okne. Vzdialenosť sa dá
zmeniť ručne na pravítku kliknutím na tabulátor a s podržaným tlačidlom
premiestniť tabulátor tam, kde ho potrebujeme. Pokiaľ by sme vzdialenosť
chceli vykonať predsa len v dialógovom okne, tak neostáva nič iné ako vymazať
už nevyhovujúci tabulátor a na novo vytvoriť taký tabulátor aký je potrebný aj
so všetkými vlastnosťami.
Vodiaci znak bodky (......) sa používa napríklad pri tvorbe
obsahu. Vodiace znaky vo Worde sú bodky, pomlčky a plné
čiary. Tieto vodiace znaky môžu byť umiestňované pred
položkami s tabulátormi. Uľahčujú čítanie širokých, riedko
popísaných riadkov.
V novom dokumente Word vkladá štandardné tabulátory každých 1,25 cm.
Túto vzdialenosť môžete zmeniť pre jeden dokument v poli Predvolené zarážky
v okne Tabulátory.
9.1.1


Tipy a triky
Pri otvorení nového prázdneho dokumentu sa predvolene na pravítku
nenachádzajú žiadne zarážky tabulátora.
Posledné dve možnosti na výbere tabulátor a sú v skutočnosti určené
pre odsadenie. Ak chcete umiestniť odsadenie, môžete namiesto
posúvania značiek zarážok pozdĺž pravítka kliknúť na tieto dve
44
Učebnica textového editoru





možnosti a potom kliknúť na pravítko. Kliknite na ikonu Zarážka
prvého riadka
a potom kliknite na hornú polovicu vodorovného
pravítka tam, kde chcete mať začiatok prvého riadku odseku. Kliknite
na ikonu Opakovaná zarážka
a potom kliknite na dolnú polovicu
vodorovného pravítka na požadovaný začiatok druhého a ostatných
riadkov odseku.
Keď nastavíte zarážku zvislej čiary
, zobrazí sa na umiestnení
zarážky tabulátor a zvislá čiar a (nemusíte stlačiť kláves Tab). Zvislá čiar
a je podobná ako prečiarknuté formátovanie, ale prebieha zvislo cez
odsek v mieste zarážky zvislej čiary. Zarážku zvislej čiary môžete
nastaviť podobne ako ostatné typy zarážok skôr než zadáte text
odseku, alebo až po zadaní textu.
Zarážku tabulátor a môžete odstrániť tak, že ju presuniete (nahor
alebo nadol) von z pravítka. Keď uvoľníte tlačidlo myši, zarážka
tabulátor a zmizne.
Môžete tiež presunúť existujúce zarážky pozdĺž pravítka doľava alebo
doprav a na iné miesto.
Pri výbere viacerých odsekov sa na pravítku zobrazia iba zarážky
z prvého odseku.
Tabulátory a znak odseku sú často používané v databázach
a tabuľkových kalkulátoroch. Tabulátory oddeľujú položky
v záznamoch, znaky odseku oddeľujú záznamy. Keď ste vo Worde
vytvorili stĺpcový zoznam pomocou tabulátorov, môžete ho
exportovať do databázy, tabuľkového kalkulátora, alebo plánovacieho
programu tým, že ho uložíte ako súbor formátu Iba text.
10 NASTAVENIE TYPU PÍSMA
Aplikácia Microsoft Office Word umožňuje priamo formátovať na
nasledujúcich štyroch hlavných úrovniach:
Formátovanie jednotlivých znakov. Napríklad zmena písma alebo tučného
rezu časti textu. Opis tohto typu formátovania je predmetom tejto kapitoly
Formátovanie celých odstavcov. Napríklad zmena zarovnania, odsadenia
a riadkovania. Tento typ formátovania bude opísaný v nasledujúcej kapitole.
Formátovanie sekcií dokumentu. Pod pojmem sekcia rozumieme časť
dokumentu, ktorý bol vytvorený za účelom aplikácie jednotného formátu;
sekcia umožňuje zmeniť hlavné rysy formátu dokumentu na miestach, kde sa
rozhodnete. Novú sekciu začnete, keď potrebujete zmeniť: orientáciu strany,
okraje, formát číslovania strán, hlavičku a pätu, vzhľad poznámok pod čiarou
alebo číslovanie riadkov.
Formátovanie celého dokumentu. Na dokument aplikujeme rovnaké štýly
formátovania ako na sekcie
10.1
PÍSMO
Písmo sa delí do rôznych písmových skupín (angl. font). Najjednoduchším
a zároveň najznámejším rozlíšením sú serifové (pätkové) a bezserifové
(bezpätkové) písma. v počítačových aplikáciách medzi najviac používané typy
písma (v počítačovej terminológii označované ako písmenové fonty) patri
a Times Roman (serifové) a Helvetic a - Arial (bezserifové). Typy písma môžu
mať rôzne kresbové varianty, ktoré označujeme ako rezy písma. Medzi bežné
rezy písma patria: základné (normálne), tučné (angl. bold), šikmé (angl. italic).
Pri niektorých typoch písma sa používajú aj ďalšie rezy: polotučné (angl.
semibold), veľmi tučné (angl. heavy, black, extrabold), tenké (angl. think),
slabé (angl. light), úzke (angl. narrow) a pod. Takže sa niekedy môžeme
stretnúť aj s typom písma, ktorý má viac ako desať rezov.
V multimediálnych prezentáciách s jednoduchšou textovou
štruktúrou bude zväčša najšťastnejším riešením
nekombinovať viac typov písma, ale použiť vyznačovacie
46
Učebnica textového editoru
rezy (bold, italic, black, think, …) základného písma. Pri
komplikovanejšej štruktúre textu na stránke (obsahuje
spravidla viac informácií s rôznym stupňom dôležitosti) musí
grafická úprav a zohľadňovať tento fakt nielen funkčne, ale
aj esteticky. Pre zvýraznenie partií textu treba spočiatku
využiť vyznačovacie rezy písma. s pomocou ďalších
grafických prostriedkov, ako sú linky a rámovanie, sa dá
členitá textová štruktúr a prehľadne usporiadať. Až potom
sa zvažuje vhodná kombinácia s iným typom písma.
Najistejšou kombináciou je použitie písiem z jednej rodiny
(základné písmo s vyznačovacími rezmi) - základný poznatok
typografického minima. Ďalej je možné zlučovať: kontrastné
spojenia písiem v rámci klasifikačnej skupiny (obe serifové
alebo beserifové); kontrastné spojenia serifových
a bezserifových písiem rovnakých klasifikačných skupín;
základný a zúžený rez písma z jednej rodiny aj rozdielnych
typov v kombinácii titulok – text.
Jednotlivé typy písma v pokročilejších textových editoroch sú identifikované
s ich názvom, napr. Times, Georgia, Courier, Forte, Bradley, Algerian,
Arial Narrow. Ďalšie typy písma sú vyobrazené na obrázku 24.
Obrázok 25 Ukážky typov písma
Písmové skupiny pod operačným systémom Windows sú uložené v systémovom adresári Windows/Fonts. Väčšina písmových typov sú uložené vo
vektorovom formáte (angl. True Type Font), čo umožňuje ich zmenšenie
a zväčšenie bez deformácie obrysov písma.
10.2 ZMENA TYPU PÍSMA
Najdôležitejšou vlastnosťou písma je jeho typ. Vo Worde je možné používať
len také typy písma, ktoré sú nainštalované v danom operačnom systéme.
Preto treba mať na pamäti, že ak použijeme špeciálny typ písma môže sa stať,
že po prenesení na iný počítač, daný typ písma bude nahradený iným typom
Nastavenie typu písma
47
písma (na túto skutočnosť nás Word upozorní pri otvorení dokumentu).
Zmenu typu písma je možné docieliť nasledujúcim postupom:
1. Vyznačíme si požadovanú časť textu (slovo, odsek, ...) v dokumente
2. Zvolíme si z rozbaľovacieho zoznamu (Obrázok 26) skupiny Písmo
karty Domov požadovaný typ písma.
Obrázok 26 Voľba typu písma
3. Aplikácia Word umožňuje zadať aj ručne názov požadovaného typu
písma. Posuňme kurzor myši do poľa určujúceho typ písma a zadajme
názov typu písma. v prípade, že zadáte taký názov typu písma, ktorý
nie je nainštalované systém Vás na túto skutočnosť upozorní (Obrázok
27).
Obrázok 27 Neplatný typ písma
10.3 ZMENA VEĽKOSTI PÍSMA
Najrozšírenejšou metrikou veľkosti písma je didotová metrika, ktorá definuje
veľkosť jedného bodu – značka b – rozmerom 0.376mm. Napríklad niekoľko
typov písma označujeme ako desaťbodové. Znamená to toľko, že výška písma
(bez dĺžňov) je presne 3.76mm. Pri písaní bežného textu odporúčaním je
používať písmo veľkosti 9b až 13b (Na písacom stroji sa použili písma veľkosti
približne 11b ). Pri tvorbe kapitol sa používa veľkosť 14b a viac. Zmenu veľkosti
písma je možné docieliť nasledujúcim postupom:
1. Vyznačíme si požadovanú časť textu (slovo, odsek, ...) v dokumente
2. Zvolíme si z rozbaľovacieho zoznamu skupiny Písmo karty Domov
požadovanú veľkosť písma.
48
Učebnica textového editoru
Obrázok 28 Voľba veľkosti písma
3. Aplikácia Word umožňuje zadať aj ručne požadovanú hodnotu
veľkosti písma ( Je možné zadať aj reálne číslo s desatinnou časťou,
napr. 12.5 ) v tomto prípade, postupujeme tak, že posunieme kurzor
myši do poľ a definujúce veľkosť písma. Klikneme raz a pomocou
klávesnice zadáme požadovanú hodnotu a stlačíme kláves Enter.
Zakladateľom systému typografických bodov bol Pierre
Simon Fournier (1712–1768). Veľkosť bodov odvodil od
francúzskej stopy (32,48 cm), ktorá sa delí na 12 palcov.
Tento spôsob merani a zdokonalil v roku 1774 François
Ambroise Didot (1730–1804). Čiastočne ho prispôsobil
metrickému systému, stanovil presnú veľkosť jedného bodu
(typografického bodu) a jednoznačne určil názvy
jednotlivých stupňov písma. Hermann Berthold potom celú
sústavu ešte trochu prepracoval v roku 1879.
Typografický bod b, je základnou jednotkou typometrického
systému. Jeho veľkosť pri kovovej sadzbe je 0,376 065 mm
pri teplote 20 °C, t. j. na 1m pripadá 2660 b. v súčasnosti je
tradičný typografický bod nahradený „desktop publishing“
bodom (angl. desktop publishing point), jeho veľkosť je 1/72
palcov, čo je približne 0,3528 mm. v anglosaskom
metrickom systéme sa niekedy používa jednotka pica. Pica
je 1/6 palcov, čo je 4,2336 mm.
10.4 ZMENA REZU PÍSMA
Rez písma špecifikuje, či je text zobrazený normálnym, tučným alebo šikmým
variantom písma. v prípade, že chceme zmeniť rez písma postupujeme
nasledovne:
Nastavenie typu písma
49
1. Vyznačíme si požadovanú časť textu (slovo, odsek, ...) v dokumente.
2. V prípade nastavenia tučného rezu použijeme tlačidlo B (Ctrl+B),
v prípade kurzívy (Ctrl+I) tlačidlo I. Je možné tieto rezy skombinovať
aktivovaním oboch tlačidiel (zmení sa pozadie tlačidla napr.
z bledosivej na modrú).
Obrázok 29 Voľba rezu písma
Tučný rez a kurzív a sa používa v prípade vyzdvihnutia niektorej časti
dokumentu. Napríklad zvykom je používať tučný rez pre názvy kapitol a kurzív
a sa používa na vyznačenie časti textu s špeciálnym významom (napr. pri písaní
poznámok).
10.5 INDEXY
V niektorých prípadoch sa môže stať, že budeme potrebovať do dokumentu
vkladať indexy. Je neprofesionálne používať napr. na označenie metriky
„meter štvorcový“ skratku m2 namiesto m2 alebo napr. použiť zápis H2O
namiesto H2O. Do dokumentu vkladáme horný alebo dolný index za pomoci
tlačidiel x2 a x2 (Obrázok 30).
Obrázok 30 Dolný a horný index
10.6 PODČIARKNUTÉ A PREČIARKNUTÉ PÍSMO
V prípade, že potrebujeme niektoré časti zvýrazniť podčiarknutým textom,
použijeme na to tlačidlo U zo skupiny Písmo karty Domov. Typ podčiarknutia
vieme určiť pomocou voľby typu podčiarknutia zo zoznamu, ktorý sa objaví po
kliknutí na značku medzi tlačidlom U a abc (Obrázok 31).
50
Učebnica textového editoru
Obrázok 31 Prečiarknutie a podčiarknutie
Word nám poskytuje si zvoliť z nasledujúcich typov podčiarknutia:
podčiarknutie, dvojité podčiarknutie, hrubé podčiarknutie, bodkované,
čiarkované, bodkočiarkované, bodko-čiarko-bodkované a podčiarknutie
vlnovkou. Ďalšie typy podčiarknutia si môžeme zvoliť z rozbaľovacieho
zoznamu Štýl podčiarknutia na dialógovom okne Písmo.
Obrázok 32 Dialógové okno "Písmo"
Na prečiarknutie časti textu, po jej vyznačí, použijeme tlačidlo abc, ktoré
nakreslí čiaru cez stred objektu a prečiarkne ho.
Nastavenie typu písma
51
10.7 ZMENA FARBY PÍSMA A FARBA ZVÝRAZNENIA TEXTU
Word umožňuje použiť pri písaní textu aj inú než štandardnú čiarnu farbu. Pri
zmene farby písma postupujeme nasledovne:
1. Vyznačíme si požadovanú časť textu
(slovo, odsek, ...) v dokumente.
2. Klikneme na tlačidlo šípka vedľa
tlačidla Farba písma a zo zoznamu
farieb si zvolíme požadovanú farbu.
Pokiaľ nám nevyhovujú farby vyobrazené
v zobrazovanom zozname, pomocou tlačidla
Ďalšie farby… si môžeme vyvolať dialógové
okno Farby (Obrázok 34) a
a) zvoliť si farbu z definovanej škály (viď
panel Štandardná),
b) zadefinovať vlastnú farbu (viď panel
Vlastná).
Obrázok 33 Tlačidlo "Farba písma"
Obrázok 34 Dialógové okno "Farby"
Tlačidlo Prechod slúži na zadefinovanie textového efektu Farebný prechod
(Obrázok 35)
52
Učebnica textového editoru
Obrázok 35 Farebné prechody
Na zvýraznenie časti textu použijeme tlačidlo Farba zvýraznenia textu, ktoré
umožňuje zvýrazniť text v podobe zmeny farby pozadia textu.
Obrázok 36 Tlačidlo zvýrazniť
10.8 TEXTOVÉ EFEKTY A TYPOGRAFIA
Word 2013 poskytuje také možnosti úpravy
vzhľadu textu, na aké sme mali možnosť len
za použitia objektu WordArt v starších
verziách Wordu.
Aby zmeny týkajúce sa textových
efektov
boli
zaznamenaná
v súbore, je nutné
aby dokument bol
uložený
vo
formáte
docx.
Vzhľad
textu
Obrázok 38 Tlačidlo textové efekty
alebo
objektu
WordArt môžete zmeniť tým, že zmeníte ich výplň
a obrysy (Obrázok 37) alebo pridáte efekty, ako
Obrázok 37 Textové efekty ->
napríklad tieň (Obrázok 40), odrazy (Obrázok 41) Obrysy
Nastavenie typu písma
53
a žiaru (Obrázok 42). Na tieto zmeny použijeme tlačidlo Textové efekty
a typografia (Obrázok 38).
Obrázok 39 Textové efekty
Obrázok 41 Textové efekty -> Odraz
Obrázok 42 Textové efekty -> Žiara
Obrázok 40 Textové efekty -> Tieň
54
Učebnica textového editoru
Ďalšie možnosti pri úprave textu získame napríklad kliknutím na tlačidlo
Možnosti tieňa (Obrázok 40).
10.9 ĎALŠIE MOŽNOSTI ZMENY TYPU PÍSMA
Pomocou dialógového okna Písmo (Obrázok 32) máme možnosť zmeniť rôzne
vlastnosti písma, počnúc typom končiac napr. previsom písma (Obrázok 43).
Toto dialógové okno vieme vyvolať kliknutím na značku
v pravom dolnom
rohu skupiny Písmo.
Obrázok 43 Dialógové okno "Písmo", panel "Spresnenie"
Medzery medzi znakmi v texte môžete zmeniť pre vybratý text alebo pre
konkrétne znaky. Okrem toho môžete roztiahnuť alebo skomprimovať celý
odsek tak, aby ste jeho veľkosť a vzhľad prispôsobili vlastným potrebám. Word
umožňuje zmeniť štandardné medzery medzi znakmi. Znaky môžete posunúť
Nastavenie typu písma
55
bližšie k sebe výberom položky Zúžené v zozname Riadkovanie, resp. ich
odsunúť ďalej od seba položkou Rozšírené (Obrázok 43). v poli Vzdialenosť
uveďte požadovanú hodnotu. Zužovanie umožňuje umiestniť viac slov
v riadku. Rozširovanie vytvára zaujímavé efekty pre titulky v novinách
(Obrázok 44).
Obrázok 44 Umiestnenie znaku
Ďalšiu možnosť ktorú nám poskytuje panel Spresnenie dialógového okna
Písmo je umiestnenie znakov v texte. Na výber máme Zvýšené alebo Znížené
umiestnenie znaku zo zoznamu Umiestnenie (Obrázok 44).
Prisunutím dvojice znakov bližšie k sebe vylepšíte vzhľad niektorých
nešikovných kombinácií širokých a úzkych znakov. Párovanie môžete robiť
ručne spôsobom opísaným v predchádzajúcom odseku, alebo automaticky
tak, že zapnete voľbu Previs písma (Obrázok 43).
10.10 MOŽNOSTI PÍSIEM OPENTYPE V DIALÓGOVOM OKNE PÍSMO
Ak chcete pri tlači dokumentov dosahovať profesionálne výsledky, môžete
použiť nové vlastnosti písiem OpenType v programe Microsoft Word 2013
s písmom, ktoré ich podporuje. Vlastnosti písiem OpenType zahŕňajú ligatúry,
medzery medzi číslami, možnosti tvarov čísiel a štylistické súpravy.
10.10.1 Vlastnosti písiem OpenType
Keď návrhári písiem vytvárajú písma, často pridávajú prvky návrhu pre špeciálne funkcie. Vybraté písma OpenType zahŕňajú niektoré alebo všetky nižšie
uvedené vlastnosti. Podrobnosti vám poskytne dodávateľ písiem. Pri použití
týchto písiem môžete tieto vlastnosti aplikovať na text, aby vyzeral uhladenejšie a ľahšie sa čítal.
56
Učebnica textového editoru
Napríklad písma v kolekcii písiem ClearType od spoločnosti Microsoft – Calibri,
Cambria, Candara, Consolas, Constanti a a Corbel – obsahujú rôzne vlastnosti
písiem OpenType vrátane kapitálok, ligatúr, tvarov čísiel a medzier medzi
číslami. Písmo Gabriol a – novšie písmo, ktoré bolo pôvodne vydané v rámci
systému Windows 7 – zahŕňa ešte širšiu podporu vlastností písiem OpenType
vrátane rozšírených možností použitia štylistických súprav
10.10.2 Možnosti ligatúr
Ligatúr a je kombinácia znakov zapísaná ako tvar, ktorý je zapísaný tak, ako
keby išlo o jeden znak. Ligatúry sú najčastejšie tvorené dvojicami písiem.
Štandard OpenType určuje štyri kategórie ligatúr, no návrhár písma určuje,
ktoré kategórie bude podporovať a do ktorej skupiny zaradí danú kombináciu
znakov. Nižšie uvedené popisy vám poskytnú základné informácie
o jednotlivých typoch ligatúr, ktoré môžete používať.




Iba štandardné. Štandardná množina ligatúr sa líši v závislosti od
jazyka, no obsahuje ligatúry, ktoré väčšina typografov a návrhárov
písiem považuje za relevantné pre daný jazyk.
Štandardné a kontextuálne. Kontextuálne ligatúry sú také, ktoré
návrhári písiem považujú za relevantné na použitie s daným písmom,
no nie sú štandardné. Kombináciou štandardných a kontextuálnych
ligatúr získate množinu ligatúr, ktoré sú podľa návrhár a daného písma
vhodné na bežné použitie.
Historické a vlastné. Historické tvary sú ligatúry, ktoré boli v minulosti
štandardné, ale v jazyku sa už bežne nepoužívajú. Možno ich používať
pri vytváraní dobového efektu. Vlastné ligatúry sú tie, ktoré návrhár
písma zahrnul za konkrétnym účelom. Vo všeobecnosti budete
historické alebo vlastné ligatúry pravdepodobne používať iba v časti
textu. Niektoré z historických ligatúr možno pozorovať napríklad
v anglickom spojení „check your fast facts on Fiji Islands“.
Všetky. v texte sa použijú všetky kombinácie ligatúr dostupné pre
dané písmo.
10.10.3 Možnosti medzier medzi číslami
Word poskytuje nasledujúce možnosti medzier medzi číslami:


Predvolené. Návrhár písiem určil pre každé písmo predvolené
medzery medzi číslami.
Proporcionálne. Medzery medzi číslami sa viac podobajú na medzery
medzi písmenami, pričom majú rôznu šírku. Napríklad číslic a 8 je širšia
Nastavenie typu písma

57
než číslica 1. Takéto medzery sa v texte ľahšie čítajú. Písma Candara,
Constantia a Corbel sú tri z písiem od spoločnosti Microsoft,
v ktorých sa predvolene používajú proporcionálne medzery medzi
číslami.
Tabuľkové. Každá číslic a má rovnakú šírku. Znamená to, že napríklad
v stĺpci tabuľky sa zarovnajú všetky čísla obsahujúce tri číslice.
Tabuľkové medzery sú užitočné aj v matematických zápisoch. Písma
Cambria, Calibri a Consolas sú tri z písiem OpenType od spoločnosti
Microsoft, v ktorých sa predvolene používajú tabuľkové medzery.
10.10.4 Možnosti tvarov čísiel
Word definuje nasledujúce typy tvarov čísiel.



Predvolené. Návrhár písiem určil pre každé písmo predvolené tvary
čísiel.
Čiarovanie. Čísla s čiarkovaním majú rovnakú výšku a nesiahajú pod
základnú čiaru textu. Tieto čísla sa ľahšie čítajú v tabuľkách, poliach
alebo formulároch. Písma Cambria, Calibri a Consolas sú tri
z písiem OpenType od spoločnosti Microsoft, v ktorých sa predvolene
používajú čísla s čiarovaním.
Starý štýl. Pri používaní starého štýlu čísiel sa čiary znakov nachádzajú
nad čiarou textu alebo pod ňou (vďaka čomu sa čísla ľahšie čítajú).
Niektoré čísla, napríklad 3 a 5, presahujú základnú čiaru alebo sú
v riadku vycentrované vyššie. Písma Candara, Constanti a a Corbel sú
tri z písiem OpenType od spoločnosti Microsoft, v ktorých sa
predvolene používa starý štýl čísiel.
10.10.5 Možnosti štylistických súprav
Vzhľad písma môžete zmeniť použitím inej štylistickej súpravy v texte. Návrhár
písiem môže do daného písma zahrnúť až 20 štylistických súprav, pričom každá
z nich môže zahŕňať ľubovoľnú podmnožinu znakov daného písma.
Ak je text formátovaný napríklad pomocou písma Gabriola, môžete si vybrať
spomedzi siedmich štylistických súprav, pričom každá z nich zmení
formátovanie každého znaku v texte. Ak štylistická súprav a obsahuje ďalšie
vlastnosti, ako sú napríklad kontextuálne alternatívy, dané vlastnosti sa
aktivujú ako súčasť výberu danej štylistickej súpravy. Keď kliknete na číslo
súpravy v zozname Množiny štýlov, v poli Ukážka sa zobrazí ukážka vzhľadu
textu.
58
Učebnica textového editoru
Na výber máme z nasledujúcich štýlov:


Predvolené. Návrhár písiem určil pre každé písmo predvolenú
štylistickú súpravu.
1 – 20. Štylistické súpravy poskytuje návrhár písiem. Nie všetky písma
ponúkajú rôzne štylistické súpravy.
Text zapísaný pomocou písma Gabriol a s použitým predvoleným štýlom.
Ten istý text so štýlom 4.
T en istý text so štýlom 6.
10.10.6 Používanie kontextuálnych alternatív
Toto políčko začiarknite, ak chcete vyladiť písmená alebo ich kombinácie na
základe okolitých znakov. Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť zápis, ktorý
bude vyzerať prirodzenejšie a plynulejšie. Kontextuálne alternatívy môžete
použiť aj na vytvorenie konkrétnych tvarov písiem na začiatku alebo na konci
slov, vedľa interpunkčných znamienok alebo dokonca na konci odsekov.
Niektoré písma zahŕňajú kontextuálne alternatívy pre celé slová, ako sú
napríklad anglické slová „of“ a „the“.
Text zapísaný pomocou písma Segoe Script.
Ten istý text s použitými kontextuálnymi alternatívami.
Rozdiel je nepatrný – vidíte ho napr. na tvare písmena t.
10.11 ĎALŠIE ÚPRAVY PÍSMA
Na zväčšenie, prípadne na zmenšenie veľkosti písma môžeme používať tlačidlo
Zväčšiť veľkosť písma, resp. Zmenšiť veľkosť písma (Obrázok 45/1) v skupine
Písmo na karte Domov. v prípade, že chceme vykonať jednu z nasledujúcich
krokov:




Veľké na začiatkoch viet malé písmená
VEĽKÉ PÍSMENÁ
Slová Začínať Veľkým Písmenom
zAMENIŤ MALÉ a VEĽKÉ PÍSMENÁ
použijeme príslušnú položku rozbaľovacieho zoznamu Zmeniť veľkosť písma
(Obrázok 45/2, Obrázok 46).
Nastavenie typu písma
59
1
2
3
Obrázok 45 Ďalšie úpravy písma
Obrázok 46 Zmena veľkosti písma
10.12 VYMAZANIE CELÉHO FORMÁTOVANIA TEXTU
V aplikácií Word 2013 môžete z textu jednoducho vymazať celé formátovanie
(napríklad tučný alebo podčiarknutý text, kurzívu, farbu, horný alebo dolný
index a ďalšie prvky) a vrátiť textu predvolené štýly formátovania.
1. Vyberte text, z ktorého chcete vymazať celé formátovanie.
2. Na karte Domov v skupine Písmo kliknite na tlačidlo Vymazať
formátovanie (Obrázok 45/3).
60
Učebnica textového editoru
11 PRÁCA S ODSEKMI
Odsek je časť textu, ktorá je ukončená znakom nového riadku, ktorý sme vložili
do textu klávesom Enter. Pre každý odstavec sa nastavujú jeho vlastnosti:




Zarovnanie
o Vodorovné zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu krajov
odsekov: zarovnanie vľavo, zarovnanie vpravo, zarovnanie na
stred alebo zarovnanie podľa okraja. Napríklad v odseku
zarovnanom vľavo (najčastejšie používané zarovnanie) ľavá
hrana odseku splýva s ľavým okrajom.
o Zvislé zarovnanie určuje umiestnenie odseku vzhľadom
k hornému a dolnému okraju. Je užitočné napríklad pri
vytváraní titulnej strany, pretože umožňuje umiestniť text
presne na vrchnú alebo spodnú časť strany, do jej stredu
alebo rovnomerne zvisle rozmiestniť odseky po celej strane.
Riadkovanie
o Riadkovanie sa prispôsobí najväčšiemu písma v riadku a pridá
sa malá medzera. Rozsah pridanej medzery závisí od
použitého písma.
Odsadenie
o Odsadenie riadkov odseku je vzdialenosť odseku od okraj
a textu. Program Word umožňuje nezávisle nastavovať
odsadenie sprava, zľava a odsadenie zľava pre prvý riadok
odseku.
Ohraničenie a tieňovanie
11.1 ZAROVNANIE ODSEKOV
Word má schopnosť prispôsobiť vzhľad odsekov k naším požiadavkám. Je
evidentné, že dokument, ktorý obsahuje zarovnané odseky vzbudzuje
profesionálnejší dojem ako dokument bez zarovnania. Word poskytuje štyri
možnosti zarovnávania odseku (Obrázok 47). Prvou je zarovnanie doľava.
Výsledkom je odsek zarovnaný tak, že len ľavý okraj viacriadkového odseku je
zarovnaný. Pre túto voľbu platí, že prvý symbol v danom riadku je ukotvený
k ľavému okraju dokumentu (tým pádom pre viacriadkový odsek platí, že prvé
symboly riadkov sú umiestnené presne pod seba). Druhou možnosťou je
62
Učebnica textového editoru
centrovanie. Centrovanie zabezpečí to, že vzdialenosť najľavejšieho znaku (t.
j. prvého symbolu v riadku) od ľavého okraj a strany dokumentu je identická
vzdialenosti najpravejšieho znaku (t. j. posledného v danom riadku) od
pravého okraj a dokumentu. Treťou možnosťou je zarovnanie doprava. Pri
tomto zarovnaní posledné symboly/znaky v danom riadku sú ukotvené
k pravému okraju dokumentu. Štvrtou a zároveň poslednou možnosťou je
zarovnanie podľa okrajov. Pri tomto zarovnaní, prvý znak v riadku je
pridružený k ľavému okraju, kým posledný znak k pravému okraju. Toto
tvrdenie však neplatí pre jednoriadkový odsek s dĺžkou kratšou ako je šírka
riadka v dokumente (v tomto prípade zarovnanie podľa okrajov poskytuje
identický vzhľad ako zarovnanie doľava).
Zarovnanie doľava (Obrázok 48/1) sa bežne používa pre základný text
a v niektorých prípadoch zlepšuje čitateľnosť textu.
Zarovnanie na stred (Obrázok 48/2) dodá dokumentu formálny vzhľad a často
sa používa na úvodných stranách, v prípade citátov a niekedy aj v nadpisoch.
Zarovnanie doprava (Obrázok 48/3) sa používa na „menšie“ časti
dokumentov, napríklad pre text v hlavičke alebo v päte.
Zarovnanie textu podľa okrajov (Obrázok 48/4) dá dokumentu čistý a svieži
vzhľad, takže dokument vyzerá profesionálnejšie.
Obrázok 47 Ukážky zarovnania odsekov
Pri zarovnaní odsekov postupujeme nasledovne:
1. Umiestnime textový kurzor do odseku, ktorý má byť zarovnávaný.
v prípade zarovnanie viac ako jedného odseku vyznačíme si odseky
určené na zarovnanie.
Práca s odsekmi
63
2. Stlačíme príslušné tlačidlo v skupine Odsek na karte Domov.
1
2
3
4
Obrázok 48 Zarovnanie odsekov
Zapamätajte si, že prvý riadok v odseku môže mať odlišné
odsadenie od ľavého okraj a dokumentu, než ďalšie riadky
v tomto odseku. Word pri odsadení prvého riadku odseku sa
riadi zarážkou prvého riadku a pravou zarážkou, kým
ostatné riadky tohto odseku sú riadené ľavou a pravou
zarážkou.
11.2 ZAROVNANIE TEXTU A RIADKOVANIE
Rozmiestnenie textu určuje viac faktorov. Okraje určujú vzdialenosť celého
textu na strane od hrany strany, zatiaľ čo zarážky a zarovnanie určujú spôsob
umiestnenia odsekov medzi okrajmi. Nastaviť možno aj medzery medzi
riadkami a medzery pred a za odsekmi.
Celkovú šírku oblasti hlavného textu určujú okraje – medzery medzi textom
a hranou strany.
Zarážky určujú vzdialenosť odseku od ľavého alebo pravého okraja. Medzi
okrajmi možno zväčšiť alebo zmenšiť zarážky odseku alebo skupiny odsekov.
Vytvoriť možno aj zápornú zarážku, ktorá posunie odsek smerom k ľavému
okraju. Používa sa aj formátovanie pomocou opakovanej zarážky. Prvý riadok
odseku nie je odsadený zarážkou, nasledujúce riadky odsadené sú.
Nastavenie zarážky sa uskutočňuje napríklad posúvaním značky zarážky
prvého riadku (1), ľavej (2) a pravej zarážky (3) na pravítku dokumentu
(Obrázok 49).
64
Učebnica textového editoru
1
2
3
Obrázok 49 Zarážky odseku
Ďalšiu možnosť nastavenia zarážky odseku poskytuje dialógové okno Odsek
(Obrázok 50). Toto dialógové okno sa zobrazí po kliknutí na značku
v pravom dolnom rohu skupiny Odsek karty Domov.
Obrázok 50 Dialógové okno "Odsek"
V tomto okne (Obrázok 50) na panely Zarážky a medzery v časti Zarážky
položka Vľavo určuje odsadenie odseku v centimetroch od ľavého okraj
a dokumentu, položka Vpravo odsadenie odseku v centimetroch od pravého
Práca s odsekmi
65
okraja. Nastavenie odsadenia prvého riadku môže byť Žiadne: prvý riadok
začína bez odsadenia; Prvý riadok: prvý riadok začína s odsadením od ľavého
okraj a dokumentu definovaným položkou o koľko; Opakované: odsadenie
riadkov (okrem prvého) od ľavého okraj a sa začína na pozícií definovaným
položkou o koľko.
11.3 RIADKOVANIE
Výška riadka (t. j. vzdialenosť medzi dolnými líniami riadkov ), označované ako
riadkovanie je ovplyvnené výškou použitého typu písma a činí 110 až 130%
veľkosti zvoleného písma. Samozrejme Word umožňuje nastaviť výšku riadka
odseku podľa vlastnej požiadavky. Môžeme napr. požiť jednoduché, dvojnásobné riadkovanie, alebo riadkovanie nastavené ako násobok reálneho čísla.
Pri nastavovaní riadkovania odseku postupujeme nasledovne:
1. Umiestnime kurzor do odseku (,resp. vyznačíme si odseky, ktoré
chceme editovať)
2. Kliknutím na príslušnú položku rozbaľovacieho zoznamu Riadkovanie
a medzery medzi odsekmi (Obrázok 51) v skupine Odsek na karte Domov
sa zmení riadkovanie zvoleného odseku. Nastaviť riadkovanie je
možné aj na dialógovom okne Odsek (Obrázok 50).
Obrázok 51 Riadkovanie
66
Učebnica textového editoru
Obrázok 52 Príklad na riadkovanie
Z typografického hľadiska je veľmi dôležité správne nastaviť vzdialenosť
medzi odsekmi. Vzdialenosť medzi odsekmi nastavovať pomocou znaku Enter
je veľmi nešťastná voľba. Word poskytuje efektívnejšie riešenie v podobe
vloženia medzery pred, resp. za odsek. Pridať medzeru pred odsek vieme
kliknutím na položku Pridať medzeru pred odsek z rozbaľovacieho zoznamu
Riadkovanie a medzery medzi odsekmi (Obrázok 51). Ak chceme odstrániť
medzeru za odsekom, zvolíme si položku Odstrániť medzeru za odsekom toho
istého rozbaľovacieho zoznamu. Na nastavenie presnej výšky medzery pred,
resp. za odsekom slúžia polia Pred a Za na dialógovom okne Odsek (
Obrázok 53, Obrázok 50).
Obrázok 53 Medzery medzi odsekmi
Ak si neprajeme vkladať medzery medzi odseky s rovnakým štýlom,
zaškrtneme zaškrtávacie políčko Nepridávať medzeru medzi odseky s rovnakým
štýlom.
Obrázok 54 Príklad vkladania medzier v odsekoch
Ďalšiu možnosť nastavovania medzier v odsekoch poskytuje Skupina Odsek
na karte Rozloženie strany (Obrázok 55).
Práca s odsekmi
67
Obrázok 55 Skupina Odsek na karte Rozloženie strany
11.4 ZLOMY RIADKOV A STRÁN
Niekedy chcete, aby niektoré susedné položky, ako riadky, odseky, alebo
obrázky, boli spolu na jednej strane, teda zviazané. To môžete zabezpečiť
zapnutím volieb na karte Zlomy riadkov a strán v dialógovom okne Odsek
(Obrázok 56). Môžete použiť niektorý z nasledujúcich postupov.
Kontrol a osamotených riadkov. Môže sa stať, že z odseku na strane zostane
jeden riadok. Osamotené riadky sa delia na:
1.
2.
Vdovy – ak na strane je iba prvý riadok odseku.
Siroty – ak na strane je iba posledný riadok odseku.
Word automaticky odstraňuje vdovy a siroty, pokiaľ mu nepoviete inak. Ak
túto funkciu nechcete, tak vypnite voľbu Kontrol a osamotených riadkov.
68
Učebnica textového editoru
Obrázok 56 Zlomy riadkov a strán
Zviazanie riadkov. Použite, ak chcete zabrániť, aby riadky boli rozdelené
zalomením strany.
1.
2.
Vyberte riadky, ktoré chcete zviazať.
Zapnite voľbu Zviazať riadky dohromady.
Zviazanie odsekov. Použite, ak chcete zabrániť, aby odseky boli rozdelené
zalomením strany.
1.
2.
Vyberte odseky, poprípade aj obrázky, ktoré chcete zviazať.
Zapnite voľbu Zviazať s nasledujúcim.
Zviazanie riadkov tabuľky. Postup je rovnaký, ako u zviazania odsekov, lebo
každý riadok tabuľky je odsek.
Práca s odsekmi
69
Odsek na novej strane. Ak chcete, aby odsek začínal na novej strane, t. j.
chcete umiestniť zlom strany pred odsekom, tak použite postup:
1.
2.
Vyberte odsek, ktorý chcete umiestniť na začiatku novej strany.
Vyberte voľbu Zlom strany pred odsekom.
Odstránenie zväzovania
1.
2.
Vyberte riadky, odseky alebo obrázky, ktoré chcete rozviazať.
Odstráňte zaškrtnutia u nechcených volieb.
11.5 PODFARBENIE A ORÁMOVANIA
Orámovanie, podfarbenie a grafická výplň sa
môžu použiť na vytvorenie zaujímavého
dokumentu a zdôraznenie rôznych častí.
Orámovať možno strany, odseky, tabuľky
a bunky tabuľky, grafické objekty, obrázky
a webové rámy. Podfarbiť, t. j. zmeniť farbu
pozadia, možno odseky a text. v grafických
objektoch možno použiť farebnú výplň alebo
výplň s textúrou. Pri podfarbení použijeme
nasledujúci postup.
1.
2.
3.
Umiestnime kurzor do odseku
(resp. si vyznačíme viac odsekov),
Obrázok 57 Farby motívu
ktorý je určený na podfarbenie.
Klikneme na tlačidlo podfarbiť
v skupine Odsek na karte Domov. Objaví sa panel Farby motívu
s prednastavenými farbami (paletou farieb).
Zvolíme si farbu, ktorá sa má stať novou farbou pozadia
aktuálneho odseku (,resp. vyznačených odsekov). Pokiaľ si chceme
zvoliť farbu, ktorá nie je prezentovaná na zobrazenom palete,
klikneme na položku Ďalšie farby… kde na paneli Štandardná, resp.
Vlastná si zvolíme nami požadovanú farbu.
70
Učebnica textového editoru
Ak naším cieľom je zvýrazniť časť textu,
potom môžeme použiť techniku orámovania
odseku. Postup je nasledovný.
1.
2.
Umiestnime kurzor do odseku
(resp. si vyznačíme viac
odsekov), ktorý je určený na
orámovanie.
Klikneme na tlačidlo Orámovanie,
a zvolíme si požadovaný typ
orámovania odseku.
Ak chceme použiť špeciálne orámovanie
alebo podfarbenie odseku, použijeme
možnosti, ktoré nám ponúka dialógové okno
Orámovanie a podfarbenie (Obrázok 60),
ktoré môžeme zobraziť po kliknutí na
položku Orámovanie a podfarbenie… (Chyba!
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). Ak
chceme použiť jednoduché orámovanie
Obrázok 58 Tlačidlo orámovanie
použijeme
jednu
z možných
prednastavených štýlov orámovania vyobrazených na ľavej strane panela Orámovanie zobrazeného dialógového
okna v časti Nastavenie. Na tomto paneli máme možnosť individuálne nastaviť
štýl, farbu a hrúbka každej strany rámu. Ak napr. si chceme zvoliť typ
orámovania ako je to prezentované na obrázku 58 postupujeme nasledovne.
Obrázok 59 Príklad vlastného orámovania
1.
2.
3.
Klikneme v časti Nastavenie na položku Jednoduché. Výsledkom
tohto kroku je to, že sa vytvorí okolo odseku rám s jednoduchou
čiarou.
Klikneme v časti Nastavenie na položku Vlastné. Zvolíme si štýl
orámovania, riedka prerušovaná čiar a (štvrtá položka
v rozbaľovacom menu Štýl).
V časti Ukážka si klikneme na tlačidlo regulujúce zapínanie
a vypínanie horného rámu dvakrát. Výsledkom prvého kliknutia je
to, že sa vypne zobrazenie jednoduchého horného rámu. Pri
druhom kliknutí sa zobrazí riedka prerušovaná čiar a v hornom
Práca s odsekmi
71
Obrázok 60 Dialógové okno "Orámovanie a podfarbenie"
V prípade, že našim cieľom je orámovať nie odsek ale napr. dokument, potom
na paneli Orámovanie strany zo zoznamu Použiť na: (Obrázok 60) si zvolíme
položku Celý dokument.
Pri aplikácii úprav ohraničení a podfarbení na blok znakov
musíme vybrať len samotné znaky bez prípadného znaku
konca odstavca. Pokiaľ ohraničenie a podfarbenie
aplikujeme na jeden alebo viac odstavcov, musíme ich
vybrať vždy celé, vrátane znakov konca odstavca; ak
potrebujeme upraviť len jeden odstavec, nemusíme ho
vyznačiť, ale stačí keď umiestnime kurzor hocikde v danom
odseku.
Panel Podfarbenie dialógového okna Orámovanie a podfarbenie (Obrázok
61) poskytuje možnosť zmeniť farbu pozadia (Výplň), resp. si zvoliť vzorku
podfarbenia (Vzorky) odseku alebo textu (Použiť na).
72
Učebnica textového editoru
Obrázok 61 Panel Podfarbenie
Je dôležité si uvedomiť, že použitie tmavej farby, resp.
výraznej výplne je na škodu čitateľnosti textu, preto
odporúčaním je aplikovať podfarbenie svetlou, kontrastnou
farbou, resp. použiť jednoduchú vzorku ktoré nezhorší
čitateľnosť textu. Ďalšou častou chybou je aplikovať príliš
hrubú (viac ako 2pt) čiaru pri orámovaní. Orámovanie
s hrúbkou väčšou ako 2pt použijeme len pri tvorbe
smútočných oznámení.
11.6 TVORBA ČÍSELNÝCH A NEČÍSELNÝCH ZOZNAMOV
V dokumentu Word umožňuje vytvárať zoznamy, položky ktorých sú označené
odrážkami alebo automatickým číslovaním. Tieto odrážky a číslovania sa
stávajú súčasťou formátu odstavca; na rozdiel od ručne zapisovaných odrážok
a čísel ich ale nemôžeme samostatne označiť a editovať. Pri zmene poradia
odstavcov Word automaticky opraví aj samotné číslovanie. Príklad troch typov
týchto zoznamov vidíme na obrázku 61.
Práca s odsekmi
73
Obrázok 62 Zoznamy
K existujúcim riadkom textu môžete rýchlo pridať odrážky
alebo číslovanie, prípadne program Word môže automaticky
vytvárať zoznamy počas písania. Na základe predvoleného
nastavenia program Word pri začatí odseku hviezdičkou
alebo číslom 1. rozpoznáva, že sa pokúšate začať odrážkový
alebo číslovaný zoznam. Ak si neželáte, aby sa text zmenil na
zoznam, kliknite na zobrazené tlačidlo Možnosti automatických opráv
.
11.6.1 Vytvorenie zoznamu s odrážkami
1. Ak chcete začať odrážkový zoznam, zadajte * (hviezdičku) a potom
stlačte kláves Medzerník (Space) alebo kláves Tab.
2. Zadajte ľubovoľný text.
3. Stlačte kláves Enter a pridajte ďalšiu položku zoznamu. Program Word
automaticky vloží ďalšiu odrážku.
4. Zoznam dokončite stlačením klávesu Enter dvakrát alebo stlačením
klávesu Backspace odstráňte poslednú odrážku.
Ďalšiu možnosť tvorby odrážkového zoznamu poskytuje tlačidlo Odrážky
(Obrázok 63) v skupine Odsek.
74
Učebnica textového editoru
Obrázok 63 Tlačidlo Odrážky
1. Vytvoríme odseky určené na zobrazenie
v podobe zoznamu.
2. Vyznačíme si tieto odseky.
3. Po kliknutí na tlačidlo Odrážky sa nám
vytvorí zoznam zo zvolených odsekov.
4. Zmenu symbolu odrážky docielime
kliknutím na šípku vedľa tohto tlačidlo
a výberom
príslušného
symbolu
z poskytnutého zoznamu. Ak sa nám
poskytnuté symboly nevyhovujú máme Obrázok 64 Tlačidlo odrážky
možnosť
si
zvoliť
iný
symbol
z dialógového okna Definovanie novej odrážky, ktoré sa nám objaví
po kliknutí na položku Definovať novú odrážku.
Ak potrebujeme vkladať tabulátorov s cieľom zvýšiť
odsadenie textu od odrážky použijeme klávesovú skratku
Ctrl+Tab.
11.6.2 Vytvorenie číslovaného zoznamu
1. Ak chcete začať číslovaný zoznam, zadajte číslicu 1 a potom stlačte
kláves Medzerník (Space) alebo kláves Tab.
2. Zadajte ľubovoľný text.
3. Stlačte kláves Enter a pridajte ďalšiu položku zoznamu. Program Word
automaticky vloží nasledujúce číslo.
4. Zoznam dokončite stlačením klávesu Enter dvakrát alebo stlačením
klávesu Backspace odstráňte posledné číslo zoznamu.
Ďalšiu možnosť tvorby číslovaného zoznamu poskytuje tlačidlo Číslovanie
(Obrázok 65) v skupine Odsek.
Práca s odsekmi
75
Obrázok 65 Tlačidlo Číslovanie
1. Vytvoríme odseky určené na zobrazenie
v podobe zoznamu.
2. Vyznačíme si tieto odseky.
3. Po kliknutí na tlačidlo Číslovanie sa nám
vytvorí zoznam zo zvolených odsekov.
4. V prípade, že chceme použiť nie arabské
číslice ale napr. rímske, môžeme to
uskutočniť výberom rímskych číslic
z poskytnutého zoznamu, ktorý sa nám
objaví po kliknutím na šípku vedľa tlačidla.
Ak sa nám poskytnuté možnosti nevyhovujú máme možnosť si definovať nový
formát čísla pomocou dialógového okna
Definovanie nového formátu čísla
(Obrázok 66, Obrázok 67).
Niekedy sa stáva, že je potrebné nastaviť hodnotu
číslovania. Môžeme reštartovať, resp. pokračovať
v číslovaní. Na tieto úkony, je možné použiť Obrázok 66 Tlačidlo číslovanie
dialógové
okno
(Obrázok 67), ktoré sa objaví po kliknutí na
položku Nastaviť hodnotu číslovania, ktoré sa
stane dostupnou akonáhle umiestnime kurzor
do číslovaného zoznamu. Pomocou tohto
dialógového okna vieme začať nový zoznam,
nastaviť hodnotu číslovania na konkrétne číslo
Obrázok 67 Nastaviť hodnotu
alebo pokračovať v číslovaní od predchádzajúčíslovania
ceho zoznamu.
11.6.3 Vytvorenie viacúrovňového zoznamu
Sú situácie, kedy jednoúrovňový zoznam nestačí a potrebujeme vytvoriť
viacúrovňový zoznam. Viacúrovňový zoznam je zoznam, v ktorom sú vnorené
ďalšie zoznamy, ktoré sú štruktúrované do jednotlivých hierarchických úrovní,
76
Učebnica textového editoru
pričom viacúrovňový zoznam obsahuje minimálne dve úrovne. Zoznamy, ktoré
sú v rovnakej hierarchickej úrovni, majú rovnaký spôsob značenia – číslom
alebo symbolom, ale pri číslovaných zoznamoch majú vlastné číslovanie –
nezávislé od ostatných zoznamov danej úrovne. Vo Worde môžeme vytvárať
hierarchické číslované zoznamy, hierarchické zoznamy s odrážkami, ale aj ich
kombinácie. Nasledujúci obrázok 68 ilustruje viacúrovňový kombinovaný
zoznam.
Obrázok 68 Viacúrovňový zoznam
Viacúrovňové zoznamy môžeme vytvárať postupne pri zápise textu, ktorý
bude súčasťou viacúrovňového zoznamu, alebo dodatočne.
1. Ak chcete začať s číslovaným zoznamom, zadajte číslicu 1; ak so
zoznamom s odrážkami, zadajte symbol * (hviezdička) a potom stlačte
kláves Medzerník alebo kláves Tab.
2. Zadajte ľubovoľný text. Pokiaľ nám vyhovuje úroveň, tak napíšeme
text druhej položky a stlačíme klávesu Enter pre novú odrážku. Takto
pokračujeme až pokiaľ budeme potrebovať zmeniť úroveň zoznamu.
Úroveň zoznamu zmeníme jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. Pomocou klávesu Tab zväčšíme zarážku (t. j. pridáme ďalšiu
úroveň zoznamu).
b. Pomocou
tlačidiel
Zmenšiť
zarážku
a Zväčšiť
zarážku,
ktoré sa nachádzajú
Obrázok 69 Zarážky
na karte Domov
v skupine
Odsek
Práca s odsekmi
77
a v kontextovej ponuke. Kontextovú ponuku zobrazíme, keď
klikneme pravým tlačidlom myši na riadok, ktorého úroveň
chceme zmeniť. Kliknutím na tlačidlo Zväčšiť zarážku zvýšime
úroveň zoznamu a kliknutím na tlačidlo Zmenšiť zarážku
zmenšíme úroveň zoznamu. Koľkokrát kliknete na
požadované tlačidlo, toľkokrát sa zmení úroveň zoznamu –
maximálny počet úrovní je 9.
c. Kliknutím na tlačidlo Zmeniť úroveň zoznamu, ktoré sa nachádza
v ponuke tlačidla Viacúrovňový zoznam, Odrážky a Číslovanie.
Tlačidlá sa nachádzajú na karte Domov v skupine Odsek.
Tlačidlá Odrážky a Číslovanie sa nachádzajú aj v kontextovej
ponuke.
3. Keď máme nastavenú úroveň, môžeme napísať text položky a stlačíme
Enter pre pridanie ďalšej položky do zoznamu danej úrovne. Pokiaľ nám
úroveň nevyhovuje použijeme postup z kroku 2.
4. Zoznam dokončite stlačením kláves Enter dvakrát alebo stlačením
kláves Backspace odstráňte posledné číslo zoznamu.
Zoznamy môžeme vytvárať aj dodatočne, keď máme už napísaný text, ktorý
má obsahovať zoznam a to nasledovne:
1. Vyznačíme si odseky, z ktorých chceme vytvoriť zoznam.
2. Určíme typ prvej úrovne zoznamu. Pokiaľ to má byť číslovaný zoznam,
klikneme na tlačidlo Číslovanie; pokiaľ zoznam s odrážkami použijeme
tlačidlo Odrážky.
3. Položky v zoznam, ktoré sa majú stať súčasťou zoznamu ďalšej úrovne
si vyznačíme a klikneme na tlačidlo Zväčšiť zarážku zo skupiny Odsek.
4. Podľa potreby opakujeme krok 3.
78
Učebnica textového editoru
12 ZMENA VLASTNOSTÍ DOKUMENTOV
Pri tvorbe dokumentov niekedy je potrebné zmeniť rozmery dokumentu, jeho
orientáciu, veľkosť alebo vytvoriť viacstĺpcové dokumenty. Tieto a ďalšie
vlastnosti dokumentu je možné nastaviť na karte Rozloženie strany (Obrázok
70).
Obrázok 70 Karta rozloženie strany
12.1 OKRAJE, VEĽKOSŤ A ORIENTÁCIA STRANY
Okraje strany sú prázdne miest a okolo krajov strany. Text a grafické prvky sa
zvyčajne vkladajú na plochu ohraničenú okrajmi, ktorú je možné vytlačiť.
Niektoré položky (napríklad hlavičky, päty a čísla strán) však môžete umiestniť
aj na okraje.
Program Microsoft Word ponúka niekoľko možností nastavenia okrajov
strany. Môžete použiť predvolené okraje strán, alebo môžete zadať vlastné
okraje. Zmenu okrajov dokumentu je možné uskutočniť výberom jedného
z prednastavených okrajov (zrkadlové, normálne , úzke, stredné a široké)
pomocou tlačidla Okraje v skupine Nastavenie strany (Obrázok 71) karty
Rozloženie strany alebo nastavení vlastných okrajov voľbou položky Vlastné
okraje….
Obrázok 71 Skupina Nastavenie strany
Kliknutím na položku Vlastné okraje sa nám zobrazí dialógové okno
Nastavenie strany (Obrázok 72) s aktívnym panelom Okraje na ktorej máme
možnosť si nastaviť (v centimetroch) okraje dokumentu.
80
Učebnica textového editoru
Obrázok 72 Dialógové okno "Nastavenie strany"
Pri tvorbe knižných publikácií odporúčaním je si nastaviť zrkadlové okraje
a nechať miesto na väzbu. Okraj pre väzbu zabezpečí, aby text nebol prekrytý
väzbou.
Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie okrajov, po výbere
nového okraj a kliknite na položku Okraje a potom kliknite na
možnosť Vlastné okraje. V dialógovom okne Nastavenie
strany kliknite na tlačidlo Predvolené a potom kliknite na
tlačidlo Áno. Nové predvolené nastavenie sa uloží v šablóne,
na ktorej je dokument založený. Každý nový dokument
Zmena vlastností dokumentov
81
vychádzajúci z tejto šablóny bude automaticky používať
nové nastavenie okrajov.
Ak chcete zmeniť okraje iba v časti dokumentu, vyberte
príslušný text a potom nastavte požadované okraje zadaním
nových hodnôt v dialógovom okne Nastavenie strany.
v rozbaľovacom poli Použiť na vyberte položku Vybratý text.
Program Microsoft Word automaticky vloží zlomy sekcie
pred a za text s novým nastavením okrajov. Ak dokument už
je rozdelený do sekcií, môžete kliknúť na príslušnú sekciu
alebo vybrať viaceré sekcie a potom zmeniť okraje.
Pri nastavovaní protiľahlých strán obojstranných dokumentov, ako sú knihy
alebo časopisy, môžete použiť zrkadlové okraje. v tomto prípade sú okraje na
ľavej strane zrkadlovým obrazom okrajov na pravej strane (čiže vnútorné
okraje majú rovnakú šírku a vonkajšie okraje majú tiež rovnakú šírku).
Niekedy je užitočné zmeniť orientáciu strany. Príkladom je
tvorba manuálov. Môžete si vybrať orientáciu na výšku
(vertikálna) alebo na šírku (horizontálna) pre celý dokument
alebo len jeho časť. Keď zmeníte orientáciu, zmenia sa aj
možnosti galérií s preddefinovanými a úvodnými stranami
a budú ponúkať strany s orientáciou, ktorú ste si vybrali.
Zmenu orientácie docielite napríklad kliknutím na tlačidlo
Orientácia a výberom horizontálneho alebo vertikálneho Obrázok 73 Tlačidlo
Orientácia
rozloženia strany.
Ak vyberiete na strane časť textu (a nie celý text), ktorého
orientáciu chcete zmeniť na výšku alebo na šírku, program
Word umiestni vyznačený text na vlastnú stranu a okolitý
text na samostatné strany.
Veľkosť strany sa nastavuje pomocou tlačidla Veľkosť. Pri tvorbe bežných
dokumentov odporúčaním je použiť formát A4, kým pri písaní kníh, manuálov
a pod. môžeme použiť aj iné rozmery strany (napr. táto kniha má formát B5).
Na nastavenie veľkosti strany je možné použiť aj panel Papier dialógového
okna Nastavenie strany (Obrázok 72). Veľkosť strany, podobne ako orientáciu
a nastavenie okrajov je možné aplikovať tak na celý dokument ako aj pre danú
sekciu (bližšie o sekciách sa dočítate v kapitole 12.3) prípadne pre časť
dokumentu nachádzajúci sa za aktuálnou stranou. Túto voľbu môžeme
uskutočniť pomocou položky Použiť na (Obrázok 72).
82
Učebnica textového editoru
12.2 STĹPCE
Rozdelenie textu na stĺpce nájdeme v rôznych
časopisoch, v novinách, v slovníkoch, encyklopédiách,
v telefónnych zoznamoch a pod. Text do stĺpcov môžeme
rozdeliť pomocou tlačidla Stĺpce, ktoré nájdeme na karte
Rozloženie strany. Pri tvorbe stĺpcového rozloženia
strany postupujeme nasledovne.
1. Vyberte si text, ktorý sa má zobraziť v stĺpcoch,
alebo umiestnite kurzor na miesto, kde má
stĺpcové zobrazenie začínať.
2. Kliknite na tlačidlo Stĺpce (Obrázok 74).
3. Vyberte si jednu z poskytnutých možností
rozloženia stĺpcov alebo kliknite na položku
Ďalšie stĺpce.
a. Pri výbere položky Ďalšie stĺpce sa nám
Obrázok 74 Tlačidlo
objaví dialógové okno Stĺpce (Obrázok Stĺpce
75), ktoré nám umožňuje nastaviť
požadovaný počet stĺpcov.
b. V zozname Použiť na kliknite na položku Vybratý text alebo Od
tohto miest a ďalej.
Ak chcete medzi stĺpce pridať zvislú čiaru, kliknite znova na tlačidlo Stĺpce,
kliknite na položku Ďalšie stĺpce a potom začiarknite políčko Čiara medzi stĺpcami
(Obrázok 75). Okrem toho môžete nastaviť šírku stĺpcov aj ich rozstupy. Ďalšie
zmeny rozloženia textu v dokumente vykonáte výberom textu alebo kliknutím
na miesto, v ktorom začne zmena rozloženia, a zopakovaním vyššie uvedených
krokov. Môžete napríklad zmeniť rozloženie textu v jednom stĺpci na
dvojstĺpcové a na ďalšej strane dokumentu znova obnoviť zobrazenie
v jednom stĺpci. Ak pred voľbou tlačidla Stĺpce neoznačíme žiadny text, editor
aplikuje formát stĺpcov na zvyšok dokumentu od daného miesta, kde stál
kurzor. Ak je dokument prázdny, text sa bude skladať zo stĺpcov od začiatku.
Ak označíme časť textu a zvolíme Stĺpce, editor preformátuje označený text do
stĺpcov a tým vytvorí v dokumente sekcie (časti dokumentu). Stĺpce sa
napĺňajú textom postupne. Až keď sa vyplní celý jeden stĺpec na strane, potom
kurzor prejde do ďalšieho stĺpca. Ak chceme predčasne ukončiť niektorý
stĺpec, vložíme zlom stĺpca cez tlačidlo Zlomy výberom položky Stĺpec.
Zmena vlastností dokumentov
83
Obrázok 75 Dialógové okno "Stĺpce"
Nasledujúci obrázok (Obrázok 76) prezentuje stĺpcové zobrazovanie zoznamu
kariet a skupín programu Microsoft Word 2010.
Všimnime si, že na konci prvého (ľavého krajného) stĺpca (Obrázok 76) sa
nachádza značka Zlom stĺpca, ktorá zabezpečí to, že nadpis zoznamu Skupiny
na karte Návrh sa objaví v druhom stĺpci. Bez tohto zlomu, nadpis zoznamu by
bol na konci prvého stĺpca a jeho položky by boli prezentované až v druhom
stĺpci.
84
Učebnica textového editoru
Obrázok 76 Príklad trojstĺpcového zobrazovania obsahu dokumentu
12.3 ZLOMY
Program Word automaticky vkladá
zlom strany, keď dosiahnete koniec
strany. Ak chcete vložiť zlom strany na
iné miesto, môžete ho vložiť manuálne.
Alebo môžete v programe Word
nastaviť
pravidlá
automatického
vkladania zlomov strán, ktoré zaisti
a ich umiestnenie na požadované
miesta. Toto je zvlášť užitočné pri práci
s dlhým dokumentom. Zlomy sekcie sa
používajú na zmenu rozloženia alebo
formátovania strany alebo strán
dokumentu. Môžete napríklad zmeniť
rozloženie časti strany s jedným
stĺpcom na časť strany s dvom
a stĺpcami. Takýmto spôsobom môžete
Obrázok 77 Zlomy
oddeliť kapitoly dokumentu tak, aby
číslovanie strán každej kapitoly začínalo od čísla 1. V časti dokumentu môžete
tiež vytvoriť odlišnú hlavičku a pätu.
Zmena vlastností dokumentov
85
Pri manuálnom vkladaní zlomu strán máme na výber využiť tlačidlo Zlom strany
v ponuke skupiny Strany na karte Vložiť. Alebo na karte Rozloženie strany si
zvolíme z rozbaľovacieho zoznamu Zlomy (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj
odkazov.) položku Strana. Spomínaný rozbaľovací zoznam umožňuje definuje
nasledujúce položky :


Zlomy strán
o Strana
o Stĺpec
o Obtekanie textu
Zlomy sekcií
o Nasledujúc a strana
 Príkazom Nová strana sa vkladá zlom sekcie, pričom
nová sekcia začína na ďalšej strane. Tento typ zlomu
sekcie je obzvlášť užitočný pri začínaní nových kapitol
dokumentu.
o Priebežne
 Príkazom Priebežne sa vkladá zlom sekcie a začína sa
nová sekcia na tej istej strane. Priebežný zlom sekcie
je užitočný pri vytváraní zmien formátovania,
napríklad pre vytvorenie odlišného počtu stĺpcov na
strane.
o Párna strana / Nepárna strana
 Príkazom Párna strana alebo Nepárna strana sa vkladá
zlom sekcie a začína sa nová sekcia na párnej alebo
nepárnej strane textu. Ak chcete, aby kapitoly
dokumentu začínali vždy na nepárnej alebo párnej
strane, použite možnosť zlomu sekcie Nepárna strana
alebo Párna strana.
Zlom sekcie vymedzuje formátovanie sekcie textu, ktorý sa
nachádza pred daným zlomom. Keď zlom sekcie odstránite,
odstráni sa aj formátovanie textu pred zlomom sekcie. Text
sa zlúči s nasledujúcou sekciou a preberie jej formátovanie.
Ak napríklad oddelíte kapitoly dokumentu pomocou zlomov
sekcií a potom zlom sekcie na začiatku druhej kapitoly
odstránite, budú prvá kapitola a druhá kapitola v rovnakej
sekcii a preberú formátovanie, ktoré bolo predtým použité
iba v druhej kapitole.
86
Učebnica textového editoru
Zlom sekcie, ktorý vymedzuje formátovanie poslednej časti
dokumentu, sa nezobrazuje ako súčasť dokumentu. Ak
chcete zmeniť formátovanie dokumentu, kliknite na
posledný odsek dokumentu.
12.3.1 Ovládanie vkladania automatických zlomov strán programom Word
Ak vložíte manuálne zlomy strán do dokumentov s veľkým počtom strán, je
možné, že tieto zlomy bude nutné meniť pri upravovaní dokumentu. Ak sa
chcete vyhnúť problémom s manuálnym menením zlomov strán, môžete
nastaviť možnosti pre automatické vkladanie zlomov strán.
Predchádzanie vkladaniu zlomov strán do odsekov
1. Vyberte odsek, ktorý nechcete rozdeliť tak, aby sa zobrazoval na
dvoch stranách.
2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač
dialógového okna
Odsek a potom kliknite na panel Zlomy riadkov a strán.
3. Začiarknite políčko Zviazať riadky dohromady.
Predchádzanie vkladaniu zlomov strán medzi odseky
1. Vyberte odseky, ktoré chcete spolu zobraziť na jednej strane.
2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač
dialógového okna
Odsek a potom kliknite na kartu Zlomy riadkov a strán.
3. Začiarknite políčko Zviazať s nasledujúcim.
Nastavenie zlomu strany pred odsekom
1. Kliknite na odsek, ktorý má nasledovať za zlomom strany.
2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač
dialógového okna
Odsek a potom kliknite na kartu Zlomy riadkov a strán.
3. Začiarknite políčko Zlom strany pred odsekom.
Umiestnenie aspoň dvoch riadkov odseku na začiatok alebo na koniec strany
Profesionálne vytvorený dokument nikdy neobsahuje strany končiace prvým
riadkom nového odseku alebo začínajúce posledným riadkom odseku
z predchádzajúcej strany. Posledný riadok odseku na začiatku ďalšej strany
a prvý riadok nového odseku na konci strany sa označujú ako osamotené
riadky.
1. Vyberte odseky, v ktorých chcete zabrániť vzniku osamotených
riadkov.
Zmena vlastností dokumentov
87
2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač
dialógového okna
Odsek a potom kliknite na kartu Zlomy riadkov a strán.
3. Začiarknite políčko Kontrola osamotených riadkov.
12.4 ČÍSLA RIADKOV
Program Microsoft Word umožňuje
automaticky zrátať riadky v dokumente
a zobraziť príslušné číslo vedľa každého
riadka textu. Táto funkcia je užitočná vtedy,
keď potrebujete odkazovať na konkrétne
riadky v dokumente, napríklad v písomnej
odpovedi alebo zmluve. Podľa predvoleného
nastavenia program Word očísluje každý
riadok v dokumente (okrem riadkov Obrázok 78 Tlačidlo Čísla riadkov
v tabuľkách, poznámkach pod čiarou,
koncových poznámkach, textových poliach a hlavičkách a pätách). Môžete
však vybrať, ktoré čísla riadkov sa majú zobraziť (Obrázok 78). Zobraziť je
možné napríklad čísla riadkov v celom dokumente alebo v jeho časti. Rovnako
je možné zobraziť čísla riadkov v intervaloch, napríklad v každom desiatom
riadku (10, 20, 30 atď.).
12.5 VODOTLAČ, FARBA STRANY, ORÁMOVANIE STRÁN
V prípade niektorých dokumentov je potrebné ich
označiť nejakým identifikačným a neodstrániteľným prvkom. Skôr ako pridanie bežného textu,
ktorý nemusí byť na prvý pohľad pomedzi iný text
jasný, je vhodné vložiť vodotlač.
Obrázok 79 Skupina Pozadie
strany
Na karte Návrh v skupine Pozadie strany (Obrázok
79) je pod tlačidlom Vodotlač ukrytých niekoľko
volieb. Po stlačení tlačidla sa zobrazí niekoľko štýlov, ale v mnohých prípadoch
si bude chcieť používateľ vytvoriť vlastný a so svojím textom. Kliknutím na
položku Vlastná vodotlač, sa zobrazí okno (Obrázok 80), kde špecifikujeme
jednotlivé parametre.
88
Učebnica textového editoru
Obrázok 80 Dialógové okno "Tlačená vodotlač"
Okrem možnosti textovej vodotlače za použitím preddefinovaných štýlov sa tu
dá vytvoriť aj grafická. Nezabúdajte na to, aby voľba Priehľadná zostal
a zaškrtnutá. Inak by obrázok nevhodne zasahoval do zobrazenia textu.
Na zmenu farebného zobrazenia (vrátane použití pri tlači) strany slúži tlačidlo
Farba strany (Obrázok 81). Tu je dostupných niekoľko štandardných farebných
schém, pričom sa dá vytvoriť aj vlastná. Výhodou je, že používateľ pracuje so
zmenou strany takmer identicky, ako pri vyfarbovaní vektorového objektu
nakresleného v tomto programe.
Orámovanie, podfarbenie a grafická výplň sa môžu
použiť na vytvorenie zaujímavého dokumentu
a zdôraznenie rôznych častí.
Obrázok 81 Tlačidlo Farba
strany
Orámovať možno strany, text, tabuľky a bunky
tabuľky, grafické objekty, obrázky a webové rámy.
Podfarbiť možno odseky a text. v grafických
objektoch možno použiť farebnú výplň alebo výplň
s textúrou. Orámovanie možno pridať na niektorý
okraj alebo na všetky okraje každej strany
v dokumente, na strany v sekcii, len na prvú stranu
alebo na všetky strany okrem prvej. Pre
orámovanie strany možno použiť rôzne farby
a štýly čiar. Používa sa aj množstvo grafických
orámovaní.
Zmena vlastností dokumentov
89
12.6 ČÍSLOVANIE STRÁN
Pri tvorbe rozsiahlejších dokumentov je
dobrým zvykom číslovať strany dokumentu.
Pokiaľ potrebujeme očíslovať každú jednu
stranu dokumentu postup je nasledovný. Na
karte Vložiť zo skupiny Hlavička a päta
klikneme na tlačidlo Číslo strany (Obrázok 82).
Následne si zvolíme umiestnenie čísla (resp.
značky) strany. Na výber máme hornú časť
stany, spodnú časť strany, okraje strany
a aktuálnu pozíciu. v prípade, že nám
nevyhovuje formátovanie číslovania strany,
Obrázok 82 Tlačidlo Číslo stany
kliknime na položku Formátovať čísla strán…
a vykonajme
požadované
úpravy
vo
formátovaní na zobrazenom dialógovom okne (Obrázok 83).
Niekedy sa stáva, že potrebujeme vytvoriť dokument v ktorom napríklad prvá
strana nie je číslovaná, niekoľko ďalších strán majú rímske číslovanie a ostatné
arabské. v tomto prípade je potrebné náš dokument rozdeliť na sekcie
a zadefinovať obsah hlavičiek a pätiek samostatne s väzbou na jednotlivé
sekcie a požadovaný obsah.
Obrázok 83 Dialógové okno "Formát čísiel strán"
90
Učebnica textového editoru
12.6.1 Hlavičky, päty a pokročilé číslovanie
Hlavičky a päty sú oblasti v hornej, spodnej a bočnej
časti okrajov každej strany dokumentu. Text alebo
grafické prvky v hlavičkách a pätách môžete vložiť
alebo zmeniť. Môžete napríklad pridať čísla strán,
dátum a čas, logo spoločnosti, nadpis dokumentu
alebo názov súboru alebo meno autora. Na úpravu Obrázok 84 Skupina
hlavičky a päty slúžia tlačidlá skupiny Hlavička Hlavička a päta
a päta (Obrázok 84) na karte Vložiť. Pri práci
s hlavičkami a pätami si treba uvedomiť, že všetko čo uvedieme v hlavičke
dokumentu štandardne sa objaví na každej jednej strane dokumentu. Slovo
štandardne v predchádzajúcej vete naznačuje to, že existuje možnosť ako
definovať odlišný obsah v hlavičkách a pätách na jednotlivých stranách
dokumentu. Táto úprav a však vyžaduje rozdeliť dokument na sekcie. Najprv
však sa zamerajme na prácu s hlavičkami a pätami v dokumente bez sekcií.
Ak si nie ste istí, či dokument obsahuje sekcie, kliknite na
stavový riadok pravým tlačidlom myši a zaškrtnite položku
Sekcie. Následne sa v stavovom riadku objaví položka
udávajúc a počet sekcií v dokumente. Kliknutím na túto
položku sa objaví dialógové okno Hľadať a nahradiť, ktoré
nám umožňuje prejsť na želanú sekciu v dokumente.
Práca s hlavičkami a pätami v dokumente bez sekcií. V jednoduchom dokumente bez sekcií1 môžete hlavičky a päty pridať, zmeniť a odstrániť. Pri vkladaní hlavičky (päty) do dokumentu postupujeme nasledovne. Klikneme na
tlačidlo Hlavička (Päta). Zobrazí sa nám zoznam s preddefinovanými šablónami
hlavičiek (pätiek) a položkami umožňujúce prispôsobenie hlavičky (päty)
k naším potrebám (Upraviť hlavičku/Upraviť pätu), preberať ďalšie šablóny
z lokality Office.com alebo odstrániť hlavičky (päty). Po kliknutí na položku
určenú na vkladanie hlavičiek do dokumentu sa nám zobrazí panel Nástroje
hlavičiek a piat (Obrázok 85) a v hornej (dolnej) časti dokumentu sa nám
zobrazí hlavička a päta dokumentu. Na obrázku 85 pri tvorbe hlavičky bola
použitá preddefinovaná šablóna Prázdna (tri stĺpce).
1
v skutočnosti každý dokument obsahuje minimálne jednu sekciu.
Zmena vlastností dokumentov
91
Obrázok 85 Nástroje hlavičiek a piat
Obrázok 86 Hlavička a päta
Na číslovanie jednotlivých strán dokumentu použijeme tlačidlo Číslo strany
(Obrázok 85) a nikdy nezadávame ručne číslo strany, nakoľko by sa na každej
strane dokument objavilo rovnaké číslo.
Pri tvorbe rozsiahlejších dokumentov je žiadúce aby
jednotlivé strany dokumentu boli číslované. Číslo strany je
možné umiestniť tak do hlavičky ako aj do päty dokumentu.
Do hlavičky číslovanie sa dáva vtedy keď hlavička obsahuje
aj ďalší text. v tomto prípade je nutné hlavičku oddeliť od
textu vodorovnou čiarou (použite tlačidlo Orámovania
v skupine Odsek na karte Domov). Pri vložení čísla strany do
päty odporúčaním je ho umiestniť pri vonkajšej strane
dokumentu.
Okrem číslovania strán Word nám ponúka možnosť vkladania napr. dátumu
a času, informácie o dokumente, obrázky a podobne (viď skupina Vložiť na
paneli Nástroje hlavičiek a piat).
Pri tvorbe hlavičiek a pätiek s odlišným obsahom na prvej strane alebo
odlišným obsahom na párnych a nepárnych stranách je potrebné zaškrtnúť
príslušnú položku v skupine Možnosti (Obrázok 85). Na nepárnych stranách
môžete použiť napríklad nadpis dokumentu, zatiaľ čo na párnych stranách
nadpis kapitoly.
Prác a s hlavičkami a pätami v dokumente so sekciami. V dokumente so
sekciami môžete do každej sekcie vložiť odlišné hlavičky a päty (príkladom je
92
Učebnica textového editoru
aj táto kniha). Samozrejme môžete tiež použiť rovnakú hlavičku alebo pätu pre
všetky sekcie. Ak chcete vytvoriť zlomy sekcií, kliknite v dokumente na miesta,
na ktorých chcete sekciu vytvoriť. Na karte Rozloženie strany kliknite
v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy (Chyba! Nenašiel sa žiaden
zdroj odkazov.) a vyberte si požadovaný typ zlomu sekcií. Pokiaľ chcete
vytvoriť odlišnú hlavičku alebo pätu v príslušnej sekcií dokumentu použijeme
tlačidlo Prepojiť s predchádzajúcim v skupine Navigácia (Obrázok 85). Toto
tlačidlo slúži na prepojenie hlavičky (päty) aktuálnej sekcie na predchádzajúcu
sekciu, aby sa mohla ďalej používať rovnaká hlavička a päta ako
v predchádzajúcej sekcií. Pri tvorbe obsahu hlavičky aktuálnej sekcie odlišnej
od obsahu predchádzajúcej hlavičky je potrebné pred vykonaním úpravy
v hlavičke (päty) kliknúť na tlačidlo Prepojiť s predchádzajúcim a tak deaktivovať
prepojenie hlavičiek a pätiek.
12.7 TVORBA TITULNEJ STRANY DOKUMENTU
Word od verzie 2007 ponúka možnosť vloženia
úvodnej strany do dokumentu. k dispozícii je niekoľko
preddefinovaných strán v galérii (Obrázok 88), ale
môžete si vytvoriť aj vlastné napr. s firemným logom.
Výhod a úvodných strán je v tom, že pre dlhšie
Obrázok 87 Skupina
dokumenty alebo brožúry nemusíte úvodnú stranu Strany
vytvárať znovu, alebo kopírovať z iného dokumentu.
Preddefinované strany obsahujú okrem grafických prvkov a formátovania aj
ovládacie prvky na vpísanie názvu dokumentu, alebo výber dátumu a pod. Pri
tvorbe titulnej strany použijeme tlačidlo Titulná strana (Obrázok 87) zo skupiny
Stany na karte Vložiť.
Zmena vlastností dokumentov
93
Obrázok 88 Vstavane titulné stany
12.8 VLASTNOSTI DOKUMENTU
Vlastnosti dokumentu, ktoré sa označujú aj ako metaúdaje, sú podrobnosti
o súbore, ktoré ho popisujú alebo identifikujú. Vlastnosti dokumentu zahŕňajú
94
Učebnica textového editoru
informácie ako názov, meno autora, predmet a kľúčové slová identifikujúce
tému alebo obsah dokumentu. Pri vytvorení nového dokumentu program
Microsoft Office Word vždy nastaví vlastnosť Autor podľa nastavenia mena
používateľa, ktoré je zobrazené v dialógovom okne Možnosti programu Word
(Obrázok 89). Nastavenie mena používateľ a určuje aj meno a iniciálky, ktoré
sa zobrazujú v komentároch a sledovaných zmenách.
Obrázok 89 Dialógové okno "Word - možnosti"
Ďalšie vlastnosti ako je predmet, kľúčové
slová a pod. sa nastavujú na paneli Vlastnosti
dokumentu, ktorý sa zobrazí po kliknutí na
položku Vlastnosti a následne na Zobraziť panel
dokumentov (Obrázok 90) na paneli Informácie
karty Súbor. Ak zadáte relevantné hodnoty
pre poli a vlastností dokumentu, umožní vám Obrázok 90 Tlačidlo Vlastnosti
to
neskôr
jednoducho
usporiadať
a identifikovať dokumenty.
Stavový riadok (Obrázok 91) aplikácie Office Word štandardne poskytuje
základné informácie o dokumente ako je počet strán, počet slov, jazyk
dokumentu. Kliknutím pravým tlačidlom nad stavovým riadkom aplikácie sa
Zmena vlastností dokumentov
95
nám objaví kontextové menu, ktoré ponúka možnosť zobrazenia ďalších
informácií (napr. počet sekcií) o dokumente v stavovom riadku aplikácie.
Obrázok 91 Stavový riadok
96
Učebnica textového editoru
13 NAVIGÁCIA V DOKUMENTE, HĽADANIE A NAHRADENIE
TEXTU A FORMÁTU
Na zjednodušenú a rýchlejšiu navigáciu
v dlhých dokumentoch vo Worde máme
k dispozícií panel s názvom Navigácia
(Obrázok 92). Tento panel sa zobrazí po
stlačení klávesovej skratky Ctrl+F. Na paneli
Navigácia sa nachádzajú tri karty, Nadpisy,
Strany a Výsledky. v prípade, že súčasťou
nášho dokumentu sú aj nadpisy, po kliknutí
na kartu Nadpisy sa nám zobrazí štruktúra
dokumentu. Po kliknutí na príslušný nadpis
sa presunieme v dokumente na stranu, kde
sa daný nadpis nachádza. Pomocou karty
Nadpisy môžeme pridať nový nadpis pred,
prípadne za zvoleným nadpisom, zmazať
nadpisy, znížiť, resp. zvýšiť úroveň nadpisu,
Obrázok 92 Panel Navigácia
vybrať nadpis a jeho obsah (t. j. kapitolu),
vytlačiť obsah nadpisu, zobraziť štruktúru
dokumentu až po zvolenú úroveň nadpisov. Tieto možnosti sa nám zobrazia
po kliknutí pravým tlačidlom nad nejakým nadpisom.
Jednotlivé nadpisy definujú kapitoly, resp. podkapitoly
daného dokumentu. Môže nastať prípad, keď budeme
potrebovať preusporiadať jednotlivé kapitoly v našom
dokumente. v tomto prípade postupujeme tak, že na karte
Nadpisy panelu Navigácia si zvolíme nadpis, ktorý chceme
premiestniť. Stlačíme a podržíme ľavé tlačidlo myši.
Posunieme nadpis v štruktúre nadpisov na požadované
miesto a uvoľníme ľavé tlačidlo myši. Výsledkom týchto
krokov je to, že presunieme nie len nadpis ale celú kapitolu
na požadované miesto v dokumente.
98
Učebnica textového editoru
Karta Strany (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.) slúži na zobrazenie
miniatúr jednotlivých strán dokumentu. Kliknutím na miniatúru strany kurzor
sa presunie na začiatok zvolenej strany.
Na vyhľadanie reťazca znakov použijeme vyhľadávacie pole a pri ľubovoľnom
inom obsahu lupu. Po zadaní reťazca vo vyhľadávacom poli nie je nutné stlačiť
kláves Enter, nakoľko výsledky vyhľadávania sú zobrazované okamžite.
Výsledky sú zobrazené v závislosti od toho, že ktorá karta je na paneli
Navigácia aktívna. v prípade, že je to karta Nadpisy, Word nám v štruktúre
nadpisov farebne označí nadpisy, v ktorom daný reťazec sa nachádza. Ak
aktívnou kartou je karta Strany, redukuje sa nám počet zobrazených miniatúr
strán na strany na ktorých sa nachádza vyhľadávaný reťazec. Na karte
Výsledky sa nám zobrazí blok textu, ktorého súčasťou je vyhľadávaný reťazec.
Obrázok 93 Vyhľadávanie reťazca
Obrázok 94 Kontextové menu
Vyhľadávania
cieho okna.
Ak umiestnime kurzor nad blokom, zobrazia sa
nám doplňujúc a informácia v podobe čísla
strany a nadpisu kapitoly, súčasťou ktorej je
vyhľadaný reťazec (Obrázok 93). Kliknutím na
lupu sa nám zobrazí kontextové menu
vyhľadávania (Obrázok 94) s položkami, ktoré
nám rozširujú možnosti vyhľadávania reťazcov,
prípadne objektov v dokumente. Po kliknutí na
položku Možnosti… sa nám objaví dialógové
okno (Obrázok 95), na ktorom môžeme zmeniť
pravidlá vyhľadávania pomocou vyhľadáva-
Navigácia v dokumente, hľadanie a nahradenie textu a formátu
99
Obrázok 95 Dialógové okno "Možnosti hľadania"
Word umožňuje nie len vyhľadávanie ale aj nahradenie vyhľadaného reťazca,
značiek odsekov, zlomov strán a iných položiek v dokumente iným reťazcom,
resp. inými položkami. Vyhľadať a nahradiť môžete tiež tvary podstatných
mien, prídavných mien alebo rôzne slovesné časy, pričom môžete použiť
zástupné znaky a kódy na vyhľadávanie slova výrazov, ktoré obsahujú
špecifické písmená alebo kombinácie písmen. Po kliknutí na tlačidlo Nahradiť
v skupine Úpravy karty Domov sa nám zobrazí dialógové okno s aktívnym
panelom Nahradiť. Do textového poľa Hľadať uvedieme reťazec ktorý chceme
vyhľadať a nahradiť reťazcom uvedeným v textovom poli Nahradiť čím (na
rýchle prepínanie medzi textovými poľami použijeme kláves Tab). Kliknutím na
tlačidlo Hľadať ďalej sa nám zobrazí prvý výskyt reťazca. Pokiaľ ho chceme na
danom mieste nahradiť klikneme na tlačidlo Nahradiť. Ak nie ďalší výskyt
nájdeme po kliknutí na tlačidlo Hľadať ďalej. Ak chceme nahradiť všetky výskyty
hľadaného reťazca v dokumente použijeme tlačidlo Nahradiť všetky.
Obrázok 96 Dialógové okno "Hľadať a nahradiť"
100
Učebnica textového editoru
13.1 TIPY A TRIKY
Word umožňuje vyhľadať (prípadne nahradiť) aj
špeciálne znaky/symboly uložené v dokumente.
Príkladom sú znak tabulátora, znak odseku, znak
sekcie, zlom sekcie, prázdny riadok a pod. Vyhľadaním
týchto znakov, resp. ich kombinácií je možné
automatizovať práce súvisiace štylistickou úpravou
dokumentu. Špeciálne znaky sa zapisujú do poľa Hľadať
(prípadne do poľa Nahradiť čím) so začínajúcim znakom
^. Zoznam týchto špeciálnych značiek sa nám zobrazí
po kliknutí na tlačidlo Špeciálne dialógového okna
Hľadať a nahradiť.
V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko užitočných príkladov zameraných na štylistickú úpravu
dokumentu. Kvôli lepšej zrozumiteľnosti interpunkčné
znamienka v tejto tabuľke sú zapisované v podobe
Obrázok 97 Špeciálne
slovného zápisu.
znaky
Tabuľka 2 Prípady použitia funkcie Nahradiť
Funkcia
Reťazec
v poli Hľadať
Reťazec
Poznámka
v poli Nahradiť čím
Nevypĺňať.
Spájanie
odsekov ^p
v dokumente.
(značka odseku)
Odstránenie medzier „medzera“
„bodka“
pred interpunkčným „bodka“
znamienkom bodka.
Odstránenie duplicit- „medzera“
ných medzier.
„medzera“
„medzera“
Odstránenie medzier ^p
na začiatku odsekov. „medzera“
^p
Túto funkciu môžeme podľa potreby
spúšťať
viackrát za sebou.
Opakovať
dovtedy, kým je
zhoda
v dokumente s hľadaným reťazcom.
Opakovať
dovtedy, kým je
zhoda
v dokumente s hľadaným reťazcom.
Navigácia v dokumente, hľadanie a nahradenie textu a formátu
Odstránenie značky ^t^p
^p
tabulátor na konci (znak tabuláriadkov.
tora, značka
odseku)
Zmena typu písma.
Pole nevypĺňať ale zadať
typ písma.
Odstránenie prázd- ^p^p
neho riadku medzi
odsekmi.
Odstránenie prázd- ^p^p^p
nych riadkov medzi
odsekmi.
101
Opakovať
dovtedy, kým je
zhoda
v dokumente s hľadaným reťazcom.
Pole nevypĺňať ale zadať
typ písma.
^p
Opakovať
dovtedy, kým je
zhoda
v dokumente s hľadaným reťazcom.
^p
Opakovať
dovtedy, kým je
zhoda
v dokumente s hľadaným reťazcom.
Ale pri používaní nahradzovania reťazcov v dokumente treba byť obzvlášť
opatrený. Zoberme si modelovú situáciu. v našom dokumente sa nachádza 5
znakov „\“ a 6 znakov „/“. Naším cieľom je nahradiť znaky „\“ za „/“.
v dialógovom okne Hľadať a nahradiť do poľa Hľadať zadáme znak „\“ a do
poľa Nahradiť čím znak „/“ a klikneme na tlačidlo Nahradiť všetky. Výsledkom je
to, že v našom dokumente budú už len znaky „/“. Neskoršie však sa
rozhodneme, že chceme túto zmenu vrátiť späť. Postup nahradenia znakov „/“
znakmi „\“ by však nebol správny, nakoľko by po tomto kroku náš dokument
obsahoval už len znaky „\“.
Samozrejme sú situácie keď nie možné nahradiť želaný reťazec na iný
v jednom kroku. v tom prípade opakujeme funkciu nahradzovania reťazcov
niekoľkokrát za sebou. Napríklad ak chceme zameniť v dokumente každý znak
„+“ znakom „-“ správny postup by bol nasledovný. v prvok kroku sa nahradí
znak „+“ jedinečným reťazcom (t. j. reťazcom znakov, ktorý sa v dokumente
nevyskytuje), napr. „+++“ v druhom kroku sa nahradí znak „-“ znakom „+“.
v treťom kroku vymeníme reťazec „+++“ za znak „-“. Výsledkom týchto troch
krokov je želaný stav, t. j. znaky „+“ a „-“ boli vzájomne zamenené.
102
Učebnica textového editoru
14 JAZYKOVÉ ÚPRAVY V DOKUMENTE
Aplikácia Word pri základnom nastavení (t. j. po nainštalovaní) nepodporuje
automatické delenie slov na konci riadkov. v prípade, že potrebujeme
rozdeľovať slová na konci riadkov postup manuálneho rozdelenia slov (t. j. na
pevno zapíšeme znak „-“ a stlačíme Enter) je nesprávny. Namiesto toho
umiestnime kurzor na miesto, kde je povolené (podľa pravidiel daného jazyka)
rozdelenie slova a stlačíme dvojicu kláves Ctrl a „mínus“2. Výsledkom je to, že
do slov a sa umiestni skrytý formátovací symbol 3 , ktorý dovolí Wordu pri
zlome riadkov rozdeliť dané slovo. Ďalšou možnosťou je použiť funkciu
automatického rozdeľovania slov. Táto funkcia sa
skrýva za tlačidlom Rozdelenie slov v skupine
Nastavenie strany na karte Rozloženie strany. Po kliknutí na tlačidlo sa objaví
kontextové menu, ktoré nám ponúka nasledujúce položky.




2
Žiadne. v dokumente pri zlome riadkov sa slová nedelia.
Automaticky. v celom dokumente pri zlome riadkov sa aplikujú
pravidlá delenia slov podľa nastaveného jazyk a dokumentu.
Manuálne. Jedná sa
o poloautomatické delenie slova. Word po
kliknutí na túto položku
otvorí dialógové okno
Obrázok 98 Dialógové okno "Manuálne
(Obrázok
98),
kde rozdeľovanie slov"
v textovom
poli
sa
zobrazí návrh na delenie slova.
Možnosti rozdelenia slov. Po
kliknutí na túto položku sa objaví
dialógové okno (Obrázok 99)
slúžiace na nastavenie pravidiel
delenia slov. Máme možnosť si
nastaviť automatického delenia
slov v celom dokumente, obme- Obrázok 99 Dialógové okno "Rozdeľovanie
dziť počet delení za sebou, resp. slov"
Použijeme klávesu „-“ v alfanumerickej časti klávesnice. Použitie klávesy „-“ na
numerickej časti vloží do dokumentu „spojovník“.
3
Na zobrazenie skrytých symbolov a značiek použijeme tlačidlo ¶ z karty Domov.
104
Učebnica textového editoru
po kliknutí na tlačidlo Ručne… definovať pravidlá delenia slov
manuálne (Obrázok 98).
V prípade, že súčasťou reťazca na konci riadka odseku je
znak „-“ a nechceme aby Word toto slovo delil na tomto
mieste, znak „-“ vložme do slova pomocou klávesovej
skratky Ctrl+Shift+“-„.
Skrytý formátovací symbol delenia slov sa premení na symbol delenia slov len
vtedy, keď dané slovo sa objaví na konci riadka a Word situáciu vyhodnotí tak,
že dané slovo bude treba rozdeliť.
Nanešťastie Word v prípade dlhších dokumentov nesprávne
delí slová. Preto odporúčaním je v prípade dokumentov
s počtom niekoľko 100 strán vypnúť funkciu automatického
delenia slova použiť v prípade potreby manuálne delenie.
14.1 VOĽBA JAZYKA
Na to aby text dokumentu po gramatickej stránke
bol správne overený, je potrebné nastaviť jazyk
dokumentu (,resp. jazyk textu v dokumente).
Jazyk textu dokumentu sa nastavuje automaticky
na základe jazyk a klávesnice. Samozrejme je
možné dodatočne zmeniť jazyk zvolenej časti
Obrázok 100 Tlačidlo Jazyk
dokumentu po kliknutí na položku Nastaviť jazyk
korektúry… tlačidla Jazyk (Obrázok 100) v skupine Jazyk kary Revízia. Želaný
jazyk si zvolíme na zobrazenom dialógovom okne (Obrázok 101).
Jazykové úpravy v dokumente
105
Obrázok 101 Dialógové okno "Jazyk"
14.2 GRAMATIKA A KONTROLA PRAVOPISU
Každá jazyková verzia balíka Microsoft Office obsahuje nástroje korektúry, ako
sú slovníky a pravidlá gramatiky, pre viaceré jazyky. Zoznam nainštalovaných
jazykov si môžeme overiť na dialógovom okne Word–možnosti, ktoré sa objaví
po kliknutí na položku Jazykové predvoľby… tlačidla Jazyk na karte Revízia.
v prípade potreby pomocou tohto dialógového okno je možné pridať,
odstrániť alebo predvoliť jazyky na úpravy dokumentov.
Program Microsoft Word v predvolenom nastavení kontroluje pravopis
a gramatiku automaticky pri písaní, pričom pravdepodobné pravopisné chyby
podčiarkuje červenou farbou a prípadné gramatické chyby zelenou farbou.
Pravopis aj gramatiku môžete skontrolovať aj naraz.
Ak chcete aktivovať automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky pri písaní
postupujeme nasledovne.
1. Skontrolujte, či je zapnutá automatická kontrol a pravopisu
a gramatiky.
 Otvorte dialógové okno Jazyk kliknutím na položku Nastaviť
jazyk korektúry… tlačidla Jazyk.
 Overte či je zaškrtnuté políčko Nekontrolovať pravopis
a gramatiku. Pokiaľ je zaškrtnuté, kliknite raz na zaškrtávacie
pole aby ste aktivovali funkciu kontroly pravopisu
a gramatiky.
106
Učebnica textového editoru
Obrázok 102 Dialógové okno "Word - možnosti"
2. Pravidlá automatických opráv vieme zmeniť na paneli Kontrola
pravopisu a gramatiky dialógového okna Word – možnosti (Obrázok
103).
 Na automatické opravy pravopisu počas písania môžete
použiť funkciu Automatické opravy bez toho, aby ste museli
potvrdiť každú opravu. Ak napíšete napríklad slovo jdena
potom medzeru alebo iné interpunkčné znamienko, funkcia
Automatické opravy ho automaticky nahradí slovom „jeden“.
 Ak program Word nájde slovo začínajúce malým písmenom,
napríklad „bratislava“, ktoré je uvedené v hlavnom slovníku
s veľkým začiatočným písmenom („Bratislava“), rozdiel
v písaní malých a veľkých písmen môže byť označený alebo
automaticky opravený pri písaní. Pridaním tvaru slova
s malým začiatočným písmenom do vlastného slovník
a môžete zrušiť označovanie tohto rozdielu.
3. Do dokumentu zadajte text.
Jazykové úpravy v dokumente
107
Obrázok 103 Dialógové okno "Kontrol a pravopisu a gramatiky"
V predvolenom nastavení program Word kontroluje tak
pravopis ako aj gramatiku. Ak chcete kontrolovať len
pravopis, na paneli Kontrol a pravopisu a gramatiky zrušte
začiarknutie políčka „S pravopisom kontrolovať aj
gramatiku“ a kliknite na tlačidlo OK.
Ak chceme kontrolovať pravopis a gramatiku
dokumentu po dokončení jeho úprav, t. j.
kontrolovať prípadné pravopisné a gramatické
problémy, a pritom
potvrdzovať každú
opravu máme dve
možnosti.
Prvou
možnosťou je pravým
tlačidlom myši kliknúť
Obrázok 105 Kontrola
na slovo podčiarknuté pravopisu
červenou alebo zelenou
vlnovkou a potom vybrať požadovaný príkaz,
resp. alternatívny výraz (Obrázok 105). Druhou
možnosťou je zobraziť panel Pravopis (kliknem na
Obrázok 104 Panel "Pravopis"
108
Učebnica textového editoru
tlačidlo Pravopis a gramatik a v skupine Korektúra karty Revízia) a postupne
nahrádzame pomocou tlačidla Zmeniť alebo preskočíme pomocou tlačidla
Ignorovať nahradenie slova so zvoleným slovom zo zoznamu poskytnutých slov
(Obrázok 104). Tlačidlo Zmeniť všetko slúži na nahradenie každého výskytu
slova v dokumente (vyobrazeného nad tlačidlom Ignorovať) slovom zvoleným
zo zoznamu slov. Tlačidlo Ignorovať všetko zanechá každé jedno slovo
v nezmenenom tvare v celom dokumente a zároveň označí tvar daného slova
ako správny (dané slovo už nebude v danom dokumente podčiarknuté). Je
možné aj pridávať slová do slovník a daného jazyka pomocou tlačidla Pridať
(Operáciu pridávania do slovníka podporuje aj kontextového okno kontroly
pravopisu – Obrázok 105)
Slovo ktoré má byť súčasťou slovník a jazyk a musí mať
správny gramatický tvar a preto treba byť obzvlášť opatrný
pri pridávaní slov do slovníka.
Ak zadáte slovo s chybou, ale výsledkom nie je pravopisná
chyb a (napríklad napíšete „bez“ namiesto „bež“ alebo
„masť“ namiesto „mať“), pri kontrole pravopisu sa tieto
slová neoznačia.
14.3 RÝCHLE ČASTI
Na vytváranie, ukladanie a vyhľadávanie opakovane
používateľných častí obsahu, vrátane automatického
textu, vlastností dokumentu, ako sú napríklad názov
a autor, a polí použijeme tlačidlo Rýchle časti zo
skupiny Text karty Vložiť. Po kliknutí na tlačidlo
Rýchle časti sa nám zobrazí kontextové menu
Obrázok 106 Tlačidlo
s nasledujúcimi položkami:
"Rýchle časti"
Automatický text. Automatický text je opakovane použiteľný obsah, ktorý
môžete uložiť a ku ktorému máte neustály prístup. Kliknutím na položku
Automatický text zobrazte galériu automatických textov. Automatický text
uložíte do galérie automatických textov tak, že vyberiete text, ktorý chcete
opakovane používať, kliknete na položku Automatický text a potom kliknete na
položku Uložiť výber do galérie automatického textu. Vyplnením informácií
o preddefinovanom bloku obsah uložíte (tlačidlo OK) a môžete ho opakovane
používať. Jednotlivé položky dialógového okna majú nasledovný význam:
Jazykové úpravy v dokumente
109
Obrázok 107 Dialógové okno "Vytvorenie preddefinovaného bloku"






Názov. Zadajte jednoznačný názov preddefinovaného bloku.
Galéria. Vyberte galériu, v ktorej sa má zobraziť preddefinovaný blok.
Kategória. Vyberte kategóriu, ako je napríklad kategória Všeobecné
alebo Vstavané, alebo vytvorte novú kategóriu.
Popis. Zadajte popis preddefinovaného bloku.
Uložiť do. Kliknite na názov šablóny v rozbaľovacom zozname. Ak
chcete, aby sa šablóna zobrazila v rozbaľovacom zozname názvov
šablón, šablóna musí byť otvorená.
Možnosti. Vyberte jednu z nasledovných možností:
o Ak chcete preddefinovaný blok umiestniť na samostatnej
strane so zlomami strán pred blokom aj za blokom, vyberte
možnosť Vložiť obsah na vlastnú stranu.
o Ak chcete obsah vložiť do vlastného odseku, aj keď sa kurzor
nachádza v strede odseku, vyberte možnosť Vložiť obsah do
vlastného odseku.
o Pre každý iný obsah vyberte možnosť Vložiť len obsah.
Rýchlejší spôsob pridávania reťazce do galéria
automatického textu poskytuje použitie klávesovej skratky
Alt+F3 ktorú použijeme nad aktuálnym reťazcom, resp.
vyznačeným textom.
Vlastnosť dokumentu. Kliknutím na položku Vlastnosť dokumentu zobrazíte
zoznam vlastností, v ktorom si môžete vybrať vlastnosti, ktoré chcete vložiť do
dokumentu. Na vytvorenie vlastností, ktoré budú súčasťou dokumentu,
vyplňte pole vlastností dokumentu.
Pole. Na vloženie polí, ktoré dokážu zobrazovať automaticky aktualizované
informácie, ako sú napríklad čas, názov, číslo strany, atď., použite kódy polí.
110
Učebnica textového editoru
14.4 SYNONYMICKÝ SLOVNÍK
Medzi základné pravidlá štylistiky patrí aj zamedzenie častého opakovania
toho istého slova v krátkom textovom úseku. Pomôže pri tom synonymický
slovník zabudovaný vo Worde. v prípade, že potrebujeme nájsť synonymum
k danému slovu, postup je nasledovný.
1. Umiestnite kurzor na slovo, ku ktorému chcete vyhľadať synonymá.
Pravým tlačidlom myši vyvoláte ponuku.
Obrázok 108 Kontextové menu "Synonymá"
2. Zvoľte Synonymá. Ukáže sa vám zoznam niekoľkých možností náhrady
slova.
3. Pokiaľ chcete podrobnejší zoznam, zvoľte poslednú ponuku
Synonymický slovník. Otvorí sa vám samostatný panel so zoznamom
príslušných synoným. Panel synonymického slovníka vieme aktivovať
aj pomocou tlačidla Synonymický slovník zo skupiny Korektúra na karte
Revízia, resp. použitím klávesovej skratky Shift+F7.
14.5 ABECEDNÉ ZORADENIE TEXTU
Vo Worde je možné aktuálny výber textu zoradiť abecedne alebo usporiadať
číselné údaje. Táto funkcia je obzvlášť užitočná pri tvorbe abecedne
usporiadaných zoznamov. Word nás pri tom odbremení od úlohy zadávania
Jazykové úpravy v dokumente
111
položiek zoznamu v abecednom poradí. Stačí vytvoriť zoznam a kliknutím na
zo skupiny Odsek karty Domov a zadávaním pravidiel
tlačidlo Zoradiť
zoradenia na zobrazenom dialógovom okne Word nám preusporiada položky
zoznamu.
Obrázok 109 Dialógové okno "Zoradiť text"
112
Učebnica textového editoru
15 REFERENCIE, TVORBA ODKAZOV
Textového procesor Word umožňuje vytvárať dokumenty, ktoré vyzerajú, ako
by ich pripravili profesionáli. Nasledujúci zoznam menuje niektoré charakteristické črty profesionálne vyzerajúcich dokumentov.





Odseky sú vhodne oddelené prázdnym miestom.
Prvky, ako napríklad zoznamy s odrážkami, sú odsadené.
Zvýraznený text má kontrastnú farbu.
Nadpisy sú napísané písmom, ktorý kontrastuje so základným textom.
Dokument môže dokonca obsahovať rôzne špeciálne prvky, ako
napríklad obsah, odkazy, poznámky pod čiarou, register a pod.
Prvým trom položkám boli venované predchádzajúce kapitoly. Táto kapitola
sa zameriava na posledné dve menované položky.
15.1 TVORBA NADPISOV
Pri tvorbe rozsiahlejších dokumentov (príručiek, kníh) sa nevyhneme použitiu
nadpisov. Vo väčšine prípadov budeme musieť použiť niekoľko úrovní
nadpisov a podnadpisov. Word v základom nastavení definuje štyri úrovne
nadpisov, ktoré sú zároveň automaticky číslované. Pri tvorbe jednotlivých
úrovní nadpisov postupujeme nasledovne.
1. Umiestnime text nadpisu do nášho dokumentu
2. Vyznačíme si daný text
3. Zo skupiny Štýly karty Domov si zvolíme požadovaný typ nadpisu
(Obrázok 110).
Ak použijete vstavané štýly nadpisov, v programe Word sa
z nich môže automaticky vytvoriť obsah. v programe Word
sa vstavané štýly nadpisov používajú tiež na vytvorenie
mapy dokumentu, ktorá slúži na pohodlné presúvanie sa
v dlhých dokumentoch.
114
Učebnica textového editoru
Obrázok 110 Skupina Štýly
V prípade, že nám nevyhovuje poskytnutý štýl nadpisu (napríklad chceme
zmeniť typ a veľkosť písma) Word nám umožňuje zmeniť daný štýl lokálne (s
väzbou na konkrétny nadpis) alebo globálne (s väzbou na celý dokument)
15.1.1 Lokálna zmena štýlu nadpisu danej úrovne
Lokálna zmena štýlu nadpisu neovplyvní definovaný štýl iných nadpisov.
Postup pri zmene štýlu nadpisu je podobný ako v prípade zmeny štýlu
„obyčajného“ textu dokumentu.
1. Vyznačíme si daný nadpis.
2. Na karte Domov pomocou
požadovanú zmenu.
príslušných
tlačidiel
vykonáme
15.1.2 Globálna zmena štýlu nadpisu
Word nám umožňuje upraviť vlastnosti jednotlivých nadpisov. Zmenu
prednastaveného štýlu nadpisu definovanej úrovne docielime tak, že klikneme
pravým tlačidlom myši nad ikonou štýlu a zo zobrazeného kontextového menu
si zvolíme položku Upraviť.
Obrázok 111 Zmena štýlu
Otvorí sa dialógové okno Úprava štýlu s textovými poľami a tlačidlami
pomocou ktorých je možné zmeniť vlastnosti daného nadpisu (názov,
formátovanie a pod.). Pomocou tlačidla Formát je možné vykonať ďalšie úpravy
nad daným štýlom.
Referencie, tvorba odkazov
115
Obrázok 112 Dialógové okno "Úprav a štýlu"
15.2 TVORBA OBSAHU
Obsah slúži pre čitateľa ako mapa. Poskytuje prehľad toho, čo je v dokumente,
a pomáha čitateľom rýchlo vyhľadať určitú časť. Obsah môže byť
jednoduchým zoznamom názvov kapitol, ale môže tiež obsahovať niekoľko
úrovní nadpisov a prehľadu. Môžete ho použiť napríklad na získanie prehľadu
o témach v dokumente. Ak vytvárate dokument určený pre webovú stránku,
obsah môžete vložiť do webového rámu, takže sa budete môcť v dokumente
ľahko orientovať.
Obsah môžete vytvoriť v programe Word pomocou vstavaných formátov
štýlov nadpisu a úrovní prehľadu. Ak chcete použiť vlastné formátovanie
nadpisov, môžete použiť i vlastné štýly. Na ďalšie prispôsobenie obsahu
môžete použiť polia, ktoré môžete použiť napríklad na vynechanie čísel strán
v časti obsahu.
116
Učebnica textového editoru
Keď určíte nadpisy, ktoré sa majú v obsahu zobraziť, môžete vybrať vzhľad
a obsah dokončiť. Po vytvorení obsahu program Word vyhľadá dané nadpisy,
zoradí ich podľa ich úrovne a zobrazí obsah v dokumente. Pri vkladaní obsahu
postupujeme nasledovne.
1. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete aby bol obsah umiestnení.
2. Na karte Referencie v skupine Obsah kliknite na tlačidlo Obsah.
3. Zo zobrazeného zoznamu vyberte si zvolený štýl obsahu (Chyba!
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.).
Word Vám poskytuje možnosť si
prebrať ďalšie motívy obsahov
z lokality Office.com (viď položka
Ďalšie obsahy z lokality Office.com)
alebo prispôsobiť zobrazenie
obsahu dokumentu k vlastným
potrebám pomocou dialógového
okna Obsah (viď položka Vlastný
obsah…). Vygenerovaný obsah
predstavuje automatický objekt
v dokumente. Posunutím kurzor
a myši nad tento objekt zmení sa
farba pozadia objektu na sivú. Po
kliknutí na obsah sa zobrazí okolo
obsahu rám a Word nám
poskytuje možnosť aktualizovať
obsah tohto objektu. Po kliknutí
na položku Aktualizovať tabuľku…
sa nám objaví dialógové okno
Obrázok 113 Tlačidlo Obsah
(Obrázok 114) s možnosťou
aktualizácie len číslovania strán alebo celého obsahu. Druhá voľba sa používa
vtedy, keď sme do dokumentu pridali ďalšie kapitoly (nadpisy) a chceme aby
nadpisy týchto kapitol sa zobrazili aj v obsahu dokumentu.
Po pridaní ďalších nadpisov alebo po úprave rozloženia strán
dokumentu je potrebné aktualizovať objekt Obsah, nakoľko
to Word automaticky nevykoná.
Referencie, tvorba odkazov
117
Obrázok 114 Dialógové okno "Aktualizovať obsah"
15.3 TVORBA REGISTROV
Register obsahuje termíny a témy, ktoré sa vyskytujú v určitom dokumente,
spolu so stránkami, na ktorých sa nachádzajú. Môžete vytvoriť položku registra
pre jednotlivé slovo, frázu alebo symbol. Word umožňuje vytvoriť register aj
pre tému, ktorá presahuje rozsah strán odvolávajúcu sa na inú položku,
napríklad „Preprava. Pozri Vlaky“. Ak chcete označiť položky registra,
postupujte nasledovne:
1. Ak chcete použiť existujúci text ako položku registra, vyberte text
a použite klávesovú skratku Alt+Shift+X alebo na karte Referencie
v skupine Index kliknite na tlačidlo Označiť položku (Obrázok 115). Ak
chcete zadať vlastný text ako položku registra, kliknite na miesto, kam
chcete túto položku registra vložiť.
Obrázok 115 Skupina Index
2. Na zobrazenom dialógovom okne (Obrázok 116) prispôsobte
vlastnosti registra k vašim potrebám. Ak chcete vytvoriť hlavnú
položku registra pomocou vlastného textu, zadajte alebo upravte text
v poli Hlavná položka.
3. Podľa potreby môžete položku prispôsobiť vytvorením vedľajšej
položky, položky tretej úrovne, alebo krížového odkazu na inú
položku:
a. Ak chcete vytvoriť vedľajšiu položku, zadajte text do poľa
Vedľajšia položka.
118
Učebnica textového editoru
Obrázok 116 Dialógové okno "Označiť položku registra"
b. Ak chcete zaradiť položku tretej úrovne, zadajte text vedľajšej
položky, za ním napíšte dvojbodku (:) a potom zadajte text
položky tretej úrovne.
c. Ak chcete vytvoriť krížový odkaz na inú položku, kliknite na
príkaz Krížový odkaz v časti Možnosti a potom do poľa zadajte
text druhej položky.
4. Ak chcete formátovať čísla strán, ktoré sa zobrazia v registri, začiarknite
políčko Tučné alebo začiarknite políčko Kurzíva v časti Formát čísel strán. Ak
chcete formátovať text registra, vyberte text v poli Hlavná položka alebo
Vedľajšia položka, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
položku Písmo. Vyberte požadované možnosti formátovania.
5. Ak chcete označiť položku registra, kliknite na tlačidlo Označiť. Ak
chcete označiť všetky výskyty tohto textu v dokumente, kliknite na
tlačidlo Označiť všetko.
6. Ak chcete označiť ďalšie položky registra, vyberte text, kliknite
v dialógovom okne Označiť položku registra a zopakujte kroky 3 až 6.
Po označení položiek môžete vybrať úpravu registra a vložiť register do
dokumentu.
1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť register.
2. Na karte Referencie kliknite v skupine Index na položku Vložiť register.
3. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:
Referencie, tvorba odkazov
119
Obrázok 117 Dialógové okno "Register"
a. Ak chcete použiť niektorý z dostupných návrhov registra,
kliknite na požadovaný návrh v poli Formáty (Obrázok 117).
b. Navrhnutie vlastného rozloženia registra:
i. V rozbaľovacom zozname Formáty kliknite na položku
Podľa šablóny a potom na tlačidlo Upraviť.
ii. V dialógovom okne Štýl (Obrázok 118) kliknite na štýl
registra, ktorý chcete zmeniť a potom kliknite na
tlačidlo Upraviť.
iii. V skupinovom rámčeku Formátovanie vyberte
požadované možnosti.
iv. Ak chcete do šablóny pridať zmeny štýlu, kliknite na
položku Všetky dokumenty založené na šablóne.
v. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.
vi. Vyberte ľubovoľné ďalšie požadované možnosti
registra.
120
Učebnica textového editoru
Obrázok 118 Dialógové okno "Štýl"
15.4 ZOZNAM OBRÁZKOV
Ak chcete vytvoriť zoznam obrázkov, zadajte popisy obrázkov, ktoré k nim
chcete pripojiť. Pri budovaní zoznamu obrázkov Microsoft Word vyhľadá
popisy, zoradí ich podľa čísel a zobrazí zoznam obrázkov v dokumente.
Na správne zobrazenie zoznamu je potrebné aby k ilustračným prvkom
v dokumente boli priradené menovky:
1. Vložte do dokumentu ilustračný prvok (obrázok, graf, tabuľku) na
požadované miesto (Obrázok 119).
Obrázok 119 Skupiny "Tabuľky a Ilustrácie"
2. Kliknite pravým tlačidlom na vložený prvok a zvoľte položku Vložiť
popis.
Referencie, tvorba odkazov
121
Obrázok 120 Dialógové okno "Popis"
3. Na zobrazenom dialógovom okne (Obrázok 120) v poli Popis sa
nachádza označenie menovky (napr. Obrázok 115). Zadajte v tomto
poli popis vloženého objektu.
4. Podľa potreby zmeňte označenie menovky (položka Označenie),
prípadne umiestnenie popisu (položka Umiestnenie).
5. Ak chcete pridať nové označenie menovky kliknite na tlačidlo Nová
menovka a do textového poľa zadajte novú menovku.
6. Číslovanie popisu viete upraviť po kliknutí na tlačidlo Číslovanie…
Na vloženie zoznamu obrázkov do dokumentu postup je nasledovný:
1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť zoznam obrázkov.
2. Na karte Referencie kliknite v skupine Popisy na tlačidlo Vložiť zoznam
obrázkov (Obrázok 121).
Obrázok 121 Skupina Popisy
3. Na zobrazenom dialógovom okne (Obrázok 122) vykonajte
požadované úpravy.
4. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:
a. Ak chcete použiť niektoré dostupné motívy zoznamu
obrázkov, vyberte požadovaný typ zo zoznamu Formáty.
122
Učebnica textového editoru
Obrázok 122 Dialógové okno Zoznam obrázkov
b. Máte možnosť zmeniť menovku popisu (pole Menovka
popisu…) alebo vypnúť zobrazenie menovky a čísla popisu
(zaškrtávacie pole Zahrnúť menovku a číslo)
c. Vodiaci znak popisu určujete pomocou poľa Vodiaci znak.
d. Ak chcete navrhnúť vlastné rozloženie zoznamu obrázkov,
vyberte požadované možnosti.
i. V rozbaľovacom zozname Formáty kliknite na položku
Podľa šablóny a potom na tlačidlo Upraviť.
ii. V dialógovom okne Štýl (Obrázok 118) kliknite na štýl
registra, ktorý chcete zmeniť a potom kliknite na
tlačidlo Upraviť.
iii. V skupinovom rámčeku Formátovanie vyberte
požadované možnosti.
iv. Ak chcete do šablóny pridať zmeny štýlu, kliknite na
položku Všetky dokumenty založené na šablóne.
v. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.
Referencie, tvorba odkazov
123
Ak pridávate, odstraňujete, premiestňujete alebo
upravujete popisy alebo iný text v dokumente, mali by ste
zoznam obrázkov aktualizovať. Ak napríklad upravíte popis
a premiestnite ho na inú stranu, presvedčte sa, či zoznam
obrázkov zodpovedá upravenému popisu a číslu strany. Ak
chcete zoznam obrázkov aktualizovať, kliknite naľavo od
neho a stlačte kláves F9.
15.5 POZNÁMKY POD ČIAROU
Poznámky pod čiarou a koncové poznámky slúži a vo vytlačených
dokumentoch na uloženie vysvetliviek, komentárov alebo odkazov na text
v dokumente. Poznámky pod čiarou sa obyčajne používajú na podrobné
komentáre a koncové poznámky na citácie zdrojov.
1. Zvoľte miesto kam chcete vložiť značku odkazu na poznámku pod
čiarou.
2. Použite klávesovú skratku Ctrl+Alt+F, alebo použite tlačidlo Vložiť
poznámku pod čiarou zo skupiny Poznámky pod čiarou karty Referencie.
3. Zadajte text poznámky.
Program Word v predvolenom nastavení vkladá poznámky pod čiarou na
koniec každej strany.
15.6 KRÍŽOVÉ ODKAZY
Krížový odkaz je odkaz na konkrétne miest a v dokumente, napr. nadpisy,
obrázky, tabuľky. Krížový odkaz možno vytvoriť len na položku nachádzajúcu
sa v rovnakom dokumente ako daný krížový odkaz. Ak chcete vytvoriť krížový
odkaz na položku v inom dokumente, je najprv potrebné skombinovať
príslušné dokumenty do nadradeného dokumentu. Položka (napríklad nadpis
alebo záložka), na ktorú odkazuje krížový odkaz, už musí existovať. Pred
vytvorením krížového odkazu napríklad na záložku musíte najprv vložiť
príslušnú záložku. Po vložení krížové odkazu do dokumentu vznikne
hypertextové prepojenie s automaticky vygenerovaným označením. Postup
pri vytváraní krížového odkazu je nasledovný:
124
Učebnica textového editoru
1. Do dokumentu napíšte úvodný text, ktorým sa začína krížový odkaz.
2. Na karte Vložiť v skupine Prepojenia kliknite na tlačidlo Krížový odkaz
(Obrázok 123).
Obrázok 123 Skupina prepojenia
3. V rozbaľovacom poli Typ odkazu kliknite na typ položky, na ktorú
chcete odkazovať (napríklad Nadpis).
Obrázok 124 Dialógové okno Krížový odkaz
4. V rozbaľovacom poli Vložiť odkaz na kliknite na informáciu, ktorú
chcete vložiť do dokumentu (napríklad Text nadpisu).
5. V poli Pre kliknite na konkrétnu položku, na ktorú chcete mať odkaz
(napríklad nadpis 1 Úvod).
6. Aby bolo možné prejsť na odkazovanú položku, začiarknite políčko
Hypertextové prepojenie.
7. Ak je zaškrtávacie políčko Slová nad alebo pod prístupné, môžete ho
začiarknuť, ak chcete zahrnúť informácie o relatívnej pozícii položiek,
na ktoré sa odkazy vzťahujú.
Referencie, tvorba odkazov
125
8. Kliknite na tlačidlo Vložiť.
Krížové odkazy sa vkladajú ako polia. Ak vaše krížové odkazy
vyzerajú podobne ako {REF _Ref249586 \* MERGEFORMAT},
program Microsoft Word zobrazí kódy polí namiesto
výsledkov polí. Ak chcete zobraziť výsledky polí, stlačte
klávesy ALT+F9, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na kód
poľa a potom kliknite na príkaz Prepnúť kód poľa v kontextovej
ponuke.
126
Učebnica textového editoru
16 HROMADNÁ KOREŠPONDENCIA
Hromadná korešpondencia sa využíva pri písaní obálok, menoviek, pri
vytváraní oznámení mnohým osobám, pričom netreba prepisovať
korešpondenčné adresy. MS Word umožňuje praktické spojenie zdroj a údajov
(adresy, ktoré sú uložené v programe MS Excel alebo v súbore vytvorenom
v inom tabuľkovom, textovom alebo databázovom programe) a hlavného
dokumentu, v ktorom sa nahradia dočasné položky konkrétnymi údajmi zo
zdroja. Zdroj údajov je súbor, v ktorom sú uložené všetky údaje o príjemcoch
hromadnej korešpondencie. Tento zdroj údajov môžeme vytvoriť
v programoch MS Excel, MS Access, Poznámkový blok, … Vytvorené údaje
následne uložíme.
Hlavný dokument je súbor, ktorý obsahuje text a prípadne obrázky a pod.,
ktoré sa budú opakovať v každom dokumente určenom pre rôznych
príjemcov. Čiže vytvoríme si dokument, ktorý bude obsahovať všetky potrebné
informácie a tie informácie, ktoré sa majú meniť (načítavané zo zdrojového
súboru). Príklad takého dokumentu sa nachádza na obrázku:
Obrázok 125 Korešpondenčný list
128
Učebnica textového editoru
Po kliknutí na tlačidlo Spustiť hromadnú korešpondenciu na karte Korešpondencia
a výberom položky Sprievodca krokmi hromadnej korešpondencie sa nám otvorí
sprievodca hromadnou korešpondenciou, ktorý pozostáva zo 6 krokov.
Zvolíme si typ dokumentu Listy.
Vyberieme si typ počiatočného dokumentu, ktorým je položka
Použiť aktuálny dokument.
Krok 3.
Vyberieme príjemcu hromadnej korešpondencie. Ak máme
vytvorený zdroj údajov klikneme na položku Prehľadávať, čím
vyhľadáme naše údaje.
Krok 4.
Vyberáme vytvorenie obsahu listu, čiže buď môžeme napísať
obsah alebo ak ho máme vytvorený (čo je náš prípad), tak nastavíme
kurzor na miesto, kde chceme vložiť údaje o príjemcoch (z nášho
dokumentu vymažte slova Meno, Priezvisko, Ulica, PSČ, Mesto).
Následne klikneme na Ďalšie položky… a otvorí sa nám okno, kde si
vyberieme požadovaný typ položiek – zlučovacie polia. Náš dokument
má teraz takúto podobu:
Krok 1.
Krok 2.
Obrázok 126 Korešpondenčný list s preddefinovanými položkami
Hromadná korešpondencia
129
Krok 5.
V rámci tohto kroku sa nám poskytne možnosť prezrieť ukážky
vytvorených príjemcov, avšak stále môžeme robiť úpravy v zozname
príjemcov.
Krok 6.
V kroku Dokončenie zlúčenia klikneme na Upraviť jednotlivé listy,
čím sa zlúči hlavný dokument so zdrojom údajov do nového
dokumentu, ktorý si môžeme uložiť (Obrázok 127).
Obrázok 127 Ukážka vygenerovaného korešpondenčného listu
130
Učebnica textového editoru
17 KLÁVESOVÉ SKRATKY PRE PROGRAM MICROSOFT
WORD
Klávesové skratky sú kombinácie dvoch alebo viacerých klávesov. Ich
stlačením je možné vykonať úlohu, na ktorú by inak bol a potrebná myš alebo
iné ukazovacie zariadenie. Klávesové skratky umožňujú jednoduchšie pracovať
s počítačom a ušetriť si čas a námahu pri práci (nie len) s Wordom.
Väčšina aplikácií okrem toho obsahuje klávesové skratky, ktoré umožňujú
jednoduchšie pracovať s ponukami a príkazmi. Klávesové skratky sú uvedené
v ponukách aplikácií. Ak je v ponuke podčiarknuté niektoré písmeno, väčšinou
to znamená, že namiesto kliknutia môžete položku aktivovať stlačením klávesu
Alt a podčiarknutého písmena. Ak používate dotykovú klávesnicu, po stlačení
klávesu Ctrl sa zobrazí niekoľko klávesových skratiek.
V prípade klávesových skratiek, v ktorých sa využíva súčasné stlačenie dvoch
alebo viacerých klávesov, použijeme zápis, v ktorom sú tieto klávesy od seba
oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa
jednotlivé klávesy stláčajú postupne, tieto klávesy sú oddelené čiarkou (,).
17.1 ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMAMI BALÍKA MICROSOFT OFFICE
Tabuľka 3 Zobrazovanie a používanie okien
Požadovaná akcia
Prepnutie do nasledujúceho okna.
Prepnutie do predchádzajúceho
okna.
Zatvorenie aktívneho okna.
Obnovenie veľkosti aktívneho okna
po jeho maximalizácii.
Prechod na pracovnú tablu z inej
tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu
F6.
Klávesy
Alt+Tab
Alt+Shift+Tab
CTRL+W alebo CTRL+F4
Alt+F5
F6
132
Učebnica textového editoru
Prechod na pracovnú tablu z inej
tably v okne programu (proti smeru
hodinových ručičiek).
Ak je otvorených viac okien,
prepnutie do nasledujúceho okna.
Prepnutie do predchádzajúceho
okna.
Maximalizovanie alebo obnovenie
vybratého okna.
Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky.
Skopírovanie obrázka vybratého
okna do Schránky.
Shift+F6
Ctrl+F6
Ctrl+Shift+F6
Ctrl+F10
Print Screen
Alt+Print Screen
Tabuľka 4 Použitie dialógových okien
Požadovaná akcia
Prechod z otvoreného dialógového
okna späť do dokumentu. Platí pre
dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie, napríklad okno Hľadať a nahradiť.
Prechod na nasledujúcu možnosť
alebo skupinu možností.
Prechod
na
predchádzajúcu
možnosť alebo skupinu možností.
Prepnutie na nasledujúcu kartu
v dialógovom okne.
Prepnutie na predchádzajúcu kartu
v dialógovom okne.
Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname
alebo medzi možnosťami v skupine
možností.
Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo
zrušenie začiarknutia vybratého
políčka.
Výber možnosti. Začiarknutie alebo
zrušenie začiarknutia políčka.
Otvorenie
vybratého
rozbaľovacieho zoznamu.
Klávesy
Alt+F6
Tab
Shift+Tab
Ctrl+Tab
Ctrl+Shift+Tab
Klávesy so šípkami
Medzerník
ALT+ Písmeno podčiarknuté v možnosti
Alt+“Šípka nadol“
Klávesové skratky pre program Microsoft Word
Výber možnosti z rozbaľovacieho
zoznamu.
Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu
alebo zatvorenie dialógového okna.
Spustenie vybratého príkazu.
Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom
zozname
Esc
Enter
Tabuľka 5 Vrátenie alebo zopakovanie akcií
Požadovaná akcia
Zrušenie akcie.
Vrátenie akcie späť.
Zopakovanie akcie.
Klávesy
Esc
Ctrl+Z
Ctrl+Y
17.2 BEŽNÉ ÚLOHY V PROGRAME MICROSOFT OFFICE WORD
Tabuľka 6 Bežné úlohy v programe Microsoft Word
Požadovaná akcia
Vytvorenie pevnej medzery.
Vytvorenie pevného spojovníka.
Zmena formátu písmen na tučné.
Zmena písmen na kurzívu.
Podčiarknutie písmen.
Zmenšenie veľkosti písma o jednu
hodnotu.
Zväčšenie veľkosti písma o jednu
hodnotu.
Zmenšenie veľkosti písma o jeden
bod.
Zväčšenie veľkosti písma o jeden
bod.
Odstránenie formátovania odseku
alebo znakov.
Kopírovanie vybratého textu alebo
objektu.
Vystrihnutie vybratého textu alebo
objektu.
Prilepenie textu alebo objektu.
Špeciálne prilepenie
Prilepenie len formátovania
133
Klávesy
Ctrl+Shift+Medzerník
Ctrl+Spojovník
Ctrl+B
Ctrl+I
Ctrl+U
Ctrl+Shift+<
Ctrl+Shift+>
Ctrl+Shift+[
Ctrl+Shift+]
Ctrl+Medzerník
Ctrl+C
Ctrl+X
Ctrl+V
Ctrl+Alt+B
Ctrl+Shift+V
134
Učebnica textového editoru
Vrátenie poslednej akcie späť.
Ctrl+Z
Zopakovanie poslednej akcie.
Ctrl+Y
Otvorenie dialógového okna Počet Ctrl+Shift+G
slov.
17.3 NAVIGÁCIA NA PÁSE S NÁSTROJMI
Prístupové klávesy vám umožňujú rýchlo použiť určitý príkaz stlačením
niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde sa v programe nachádzate.
Pomocou prístupového klávesu je možné získať prístup ku každému príkazu
v programe Word 2010. k väčšine príkazov prejdete stlačením dvoch až piatich
klávesov. Ak chcete používať prístupové klávesy, použite tento postup:
1. Stlačte kláves ALT.
Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je
k dispozícii v aktuálnom zobrazení
2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.
3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie
tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov
a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie
klávesov pre skupiny na uvedenej karte.
4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo
ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. v niektorých prípadoch musíte
najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.
17.4 ÚPRAVA A PREMIESTNENIE TEXTU A GRAFICKÝCH OBJEKTOV
Tabuľka 7 Odstránenie textu a grafických objektov
POŽADOVANÁ AKCIA
Odstránenie jedného znaku doľava
Odstránenie jedného slova doľava
Odstránenie
jedného
znaku
doprava
Odstránenie jedného slova doprava
Vystrihnutie vybratého textu do
schránky balíka Office
Vrátenie poslednej akcie späť
KLÁVESY
Backspace
Ctrl+Backspace
Delete
Ctrl+Delete
Ctrl+X
Ctrl+Z
Klávesové skratky pre program Microsoft Word
Vyrezanie
dokumentu
zásobníka
vybranej
a uloženie
135
časti Ctrl+F3
do
Tabuľka 8 Kopírovanie a premiestnenie textu a grafických objektov
POŽADOVANÁ AKCIA
Otvorenie schránky balíka Office
Skopírovanie vybratého textu
alebo grafického objektu do
Schránky balíka Office
Vystrihnutie vybratého textu alebo
grafického objektu do schránky
balíka Office
Prilepenie posledného pridaného
objektu alebo prilepenej položky zo
schránky balíka Office
Jedno presunutie textu alebo
grafického objektu
Jedno skopírovanie textu alebo
grafického objektu
Otvorenie dialógového okna Vytvorenie nového preddefinovaného
bloku pri vybratom texte alebo objekte
Zobrazenie súvisiacej kontextovej
ponuky pre vybratý
preddefinovaný blok, ako je
napríklad grafický prvok SmartArt
Vyrezanie vybratej časti
dokumentu a uloženie do
zásobníka
Prilepenie obsahu zásobníka
Skopírovanie hlavičky alebo päty
použitej v predchádzajúcej časti
dokumentu
KLÁVESY
Stlačením klávesov ALT+H sa presuňte na kartu Domov, potom
stlačte klávesy F,O.
Ctrl+C
Ctrl+X
Ctrl+V
F2 (potom presuňte kurzor a stlačte
kláves Enter)
Shift+F2 (potom presuňte kurzor
a stlačte kláves Enter)
Alt+F3
Shift+F10
Ctrl+F3
Ctrl+Shift+F3
Alt+Shift+R
Tabuľka 9 Vloženie špeciálnych znakov
OBJEKT, KTORÝ SA MÁ VLOŽIŤ
Pole
KLÁVESY
Ctrl+F9
136
Učebnica textového editoru
Zlom riadka
Zlom strany
Zlom stĺpca
Dlhá pomlčka
Krátk a pomlčka
Voliteľný spojovník
Pevný spojovník
Pevná medzera
Symbol ochrannej známky autorských práv
Symbol registrovanej ochrannej
známky
Symbol ochrannej známky
Tri bodky
Počiatočná jednoduchá úvodzovka
Koncová jednoduchá úvodzovka
Počiatočná dvojitá úvodzovka
Koncová dvojitá úvodzovka
Položka automatického textu
Shift+Enter
Ctrl+Enter
Ctrl+Shift+Enter
Alt+Ctrl+“Znamienko mínus“
Ctrl+“Znamienko mínus“
Ctrl+“Spojovník“
Ctrl+Shift+“Spojovník“
Ctrl+Shift+“Medzerník“
Ctrl+Alt+Shift+C
Alt+Ctrl+R
Alt+Ctrl+T
Alt+Ctrl+“Bodka“
Ctrl+“Bodka“
Ctrl+“Čiarka“
Ctrl+“Bodka“
Ctrl+“Čiarka“
Enter (po napísaní prvých znakov položky automatického textu a zobrazení obrazovkového komentára)
Tabuľka 10 Vkladanie znakov použitím kódov znakov
POŽADOVANÁ AKCIA
Vloženie znaku Unicode pre zadaný
(šestnástkový) kód znaku Unicode.
Ak chcete napríklad zadať symbol
meny euro (Symbol meny euro ),
zadajte 20AC, potom podržte
stlačený kláves ALT a stlačte kláves
X.
Vyhľadanie kódu znaku Unicode pre
vybratý znak
Vloženie znaku ANSI pre zadaný
(desiatkový) kód znaku ANSI. Ak
chcete napríklad vložiť symbol
meny euro, podržte stlačený kláves
ALT a na numerickej klávesnici
stlačte 0128.
KLÁVESY
“Kód znaku“, Alt+X
ALT+X
ALT+“Kód Znaku“
klávesnici)
(na
numerickej
18 TIPY A TRIKY
Táto kapitola uvádza riešenie problémov s ktorými sa stretnete pri bežnom
používaní textového procesora Word 2013.
Tabuľka 11 Tipy a triky
Ak chcete...
Kliknite
na
kartu...
Otvoriť, uložiť, tlačiť, zabezpe- Súbor
čiť, odoslať a konvertovať súbory či zobraziť ich ukážku
alebo sa pripojiť k iným umiestneniam a uložiť dokumenty do
cloudu.
Zmeniť riadkovanie a použiť na Domov
text formátovanie a štýly
Vložiť prázdne strany, tabuľky, Vložiť
obrázky, hypertextové prepojenia, hlavičky a päty alebo
čísla strán
Rýchlo zmeniť vzhľad doku- Návrh
mentu, farbu pozadia strany
alebo pridať na stranu orámovanie alebo vodotlač
Nastaviť okraje, pridať zlomy Rozloženie
strán, vytvoriť stĺpce v štýle strany
bulletinu, zmeniť rozstupy medzi odsekmi alebo otočiť stranu
na šírku
Vytvoriť obsah alebo vložiť po- Referencie
známky pod čiarou a vysvetlivky
Vytvoriť obálky a štítky alebo Korešpondencia
použiť hromadnú korešpondenciu
Skontrolovať pravopis a gra- Revízia
matiku, zistiť počet slov alebo
sledovať zmeny R
Potom si pozrite...
Zobrazenie Backstage
(kliknite na prepojenia na ľavej strane
tohto zobrazenia).
Skupiny Písmo, Odsek
a Štýly
Skupiny Strany, Tabuľky, Ilustrácie, Prepojenia
a Hlavička
a päta
Skupiny Formátovanie dokumentu a Pozadie strany
Skupina
strany
Nastavenie
Skupiny Obsah a Poznámky pod čiarou.
Skupiny
Vytvoriť
a Spustiť hromadnú
korešpondenciu
Skupiny
Korektúra
a Sledovanie.
138
Prepínať rôzne zobrazenia do- Zobraziť
kumentu, otvoriť navigačnú
tablu alebo zobraziť pravítka
Učebnica textového editoru
Skupiny Zobrazenia,
Zobraziť a Okno.
Download

Word 2013