FiTROdyne PREMIUM
Návod na použitie
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
I. INŠTALÁCIA ZARIADENIA
Snímač rýchlosti pohybu sa prostredníctvom priloženého sériového kábla pripojí na USB port
počítača.
Snímacie lanko sa pomocou suchého zipsu pripojí na os činky alebo na horné závažie
posilňovacieho zariadenia. Snímač by mal byť umiestnený tak, aby sa lanko pohybovalo pokiaľ
možno v zvislom smere.
II. INŠTALÁCIA A SPUSTENIE PROGRAMU
Inštalátor programu FiTROdyne PREMIUM sa spustí automaticky po vložení CD do mechaniky, príp.
spustením súboru setup.exe.
Kliknutím na NEXT sa spustí inštalácia programu.
Inštalačný program ponúkne možnosť zadať adresár, do ktorého bude program nainštalovaný.
Prednastavená možnosť je c:\FiTRONiC Diagnostické programy FiTRONiC používajú spoločnú
databázu meraných subjektov a merané dáta sa ukladajú do adresára ..\Fitronic\Data\. Pri inštalácii
viacerých programov je preto potrebné zvoliť rovnaký adresár pre inštaláciu. Štandardný adresár
Windows pre inštaláciu programov Program Files nedoporučujeme používať, nakoľko aktívna
ochrana používateľskych kont Windows Vista a Windows Windows 7 nedovoľuje ukladať užívateľské
dáta do tohto adresára. Kliknutím na Next potvrďte výber adresára pre inštaláciu.
1
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
Kliknutím na Next sa spustí inštalácia.
Počkajte chvíľu, kým inštalačný program skopíruje potrebné súbory.
Nasleduje inštalácia USB ovládača.
Stlačte Next pre pokračovanie.
Súbory USB ovládača budu skopírované.
2
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
Pre dokončenie inštalácie USB ovládača kliknite na Close
Po úspešnom dokončení sa inštalačný program ukončí kliknutím na CLOSE. Program sa spustí cez
ikonu Premium na ploche resp. z menu Start/programs/FiTRONiC/Premium dvojklikom na ikonu.
3
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
III. OVLÁDANIE PROGRAMU
Po odštartovaní programu sa na monitore objaví hlavné menu.
Možnosti voľby jednotlivých programových modulov sú v hornom riadku menu. Ich otvorenie je
možné:
1. Súčasným stlačením klávesu ALT a prvého (podčiarknutého) písmena príslušnej voľby
2. Aktivácia kliknutím myšou na príslušnú voľbu
Všetky voľby je možné vyvolať priamo kliknutím na grafickú ikonu v riadku pod textovým menu.
1. FILE- SÚBOR
1.1. OPEN – OTVORIŤ
Umožňuje načítať uložené dáta do pamäte a tieto potom v podprograme REPORT ďalej
spracovávať. Kliknutím na Load subject data sa zobrazí zoznam subjektov, vytvorených cez Subject
dialog a podľa dátumu merania sa zvolí súbor na otvorenie. Pokiaľ boli nejaké dáta uložené mimo
defaultne nastaveného adresára pre dáta, je možné ich otvoriť po kliknutí na Load old data.
1.2. SAVE – ULOŽIŤ
umožňuje uschovať aktuálne dáta z pamäti počítača na disk. Ak sa súbor pod zadaným názvom už
náhodou v príslušnom adresári nachádza, objaví sa na obrazovke varovné hlásenie, či si prajete
súbor prepísať dátami z nového merania. Potvrdením sa súbor prepíše (dáta zo starého merania sa
stratia), zrušením sa vrátite do menu a môžete súbor nahrať po iným menom.
1.3. OPEN CONFIG
Otvára súbor s nastavenou konfiguráciou programu- škálovanie osí a zobrazované parametre pri
meraní a v grafických reportoch.
1.4. SAVE CONFIG
Uloží aktuálne nastavenie programu do konfiguračného súboru.
1.5. EXIT
Ukončenie práce s programom.
4
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
2. SUBJECT INFORMATION
Tu sa zadávaju údaje o testovanej osobe: meno, priezvisko, dátum narodenia, výška a váha.
K dispozícii je aj kolonka na vlastný komentár. Zadané informácie sa po meraní uložia spolu s
výsledkami do príslušného súboru.
Pre lepšiu orientáciu v dátach je vo FiTRONiC programoch navrhnuté hierarchické usporiadanie dát.
Pri zadávaní nových údajov o subjekte sú povinné položky meno, priezvisko a dátum narodeniaGiven name, Family name a Birth. Tieto položky sa používajú pri vytváraní adresára pre danú
testovanú osobu. V príklade z obrázku vyššie sa vytvorí adresár Black_John_1990. V tomto adresári
sa následne budú vytvárať ďalšie podadresáre pre aplikácie produktov firmy FiTRONiC. V
príslušných podadresároch napr. TAPPING, AGILITY, JUMPER, PREMIUM a pod. sa vytvorí podľa
dátumu pre každý deň testovania podadresár YYYY_MM_DD v ktorom sa budú nahrávať všetky
súbory pre zadaný subjekt merané v ten deň. V prípade, že daný subjekt už má v počítači
zaznamenané nejaké údaje, je potrebné ho cez okno Search for subject vyhľadať a tlačítkom Pick
up selected navoliť do zobrazeného dialógu. Čiže už raz zadané údaje si môžete pre ktorúkoľvek
aplikáciu opätovne vyvolať. V hlavnom dátovom adresári sa tvorí aj zoznam klubov, ktorý sa dá
rozširovať v okne Adding club into directory. Zapísaním názvu klubu a následným pridaním cez
tlačitko Add club sa názov klubu pridá do zoznamu klubov a opäť sa v okne Club dá vyhľadať
a zvoliť pre príslušný subjekt. V adresári ...\FiTRONiC\DATA\ sa vytvára súbor kluby.xml, ktorý sa dá
v prípade potreby editovať (vymazávať kluby, ktoré nepotrebujeme).
Po zadaní údajov sa kliknutím na OK vrátite do hlavného menu. Nepovinné údaje je možné doplniť aj
neskôr - po meraní pred uložením súboru.
3. DIAGNOSE
Diagnostické meranie- umožňuje získať vzájomné závislosti parametrov: sily, rýchlosti, výkonu,
zrýchlenia, polohy a hmotnosti činky, ktoré sú podkladom pre špecifické hodnotenie silových
schopností.
5
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
3.1 NEW TEST SET- NASTAVENIE NOVÉHO TESTU
Táto voľba sa dá vyvolať aj klávesou F7. Používa sa na spustenie merania s novým subjektom,
vyvolá Subject Dialog na zadanie údajov o subjekte. Potom sa objaví dialógový box na nastavenie
podmienok merania:
V ňom je možné zadať názov cviku (Exercise)- tento sa bude zobrazovať v reportoch pri
vyhodnocovaní nameraných dát. Jeho zadanie nie je povinné a môže sa vynechať. Ďalej váhu činky
v kilogramoch (Barbell weight) a parameter, ktorý má byť počas merania graficky znázorňovaný
(Displayed parameter). Podľa zvoleného parametra sa nastavuje škálovanie, ktoré možno
ľubovoľne upraviť kliknutím na tlačítko Parameter setup. Prístup k nastaveniu škálovania je možný
z ľubovoľného miesta programu cez ikonu . V prípade nastavenia Autoscale On je škálovanie
robené automaticky podľa hodnoty zobrazovanej na y-ovej osi, nastavenie Off použije fixné hodnoty
zadané v príslušných okienkach.
6
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
V okne Y-axes settings sa dá nastaviť číselná hodnota presahu grafu polohy činky nad rozsah
odmeraný pri prvom pokuse resp. v Set ROM pred meraním- Online ROM Buffer (cm), horná-Upper
a dolná- Lower.
Rozsah pohybu (Range) je možné zadať priamo číselne do príslušného okienka a označiť
štartovaciu polohu: Start position down- zdola, alebo Start position up- zhora. Program dokáže
tieto parametre zistiť aj sám po kliknutí na tlačítko Set ROM- meraný subjekt musí urobiť jeden cvik
na zistenie rozsahu a smeru pohybu. Pri vykonávaní cviku sa v strede obrazovky posúva plný stĺpec,
ktorý simuluje pohyb činky. Systém automaticky rozpoznáva smer prvého pohybu. Návratom do
východiskovej polohy sa zobrazí graf s preškálovanou polohou na zvislej osi. Jej krajné hodnoty, tak
na dolnom ako i na hornom okraji asi o 10 cm presahujú rozsah pohybu. Na vodorovnej osi je
parameter (zvolený v predchádzajúcom dialógovom boxe), ktorého priebeh v závislosti od polohy
bude pri cviku znázorňovaný. V praxi sa ako najvhodnejší parameter osvedčila rýchlosť, ktorá
umožňuje najlepšie sledovať dynamiku vykonávaných cvikov.
V hornej časti obrazovky je v okienku Set weight vyznačená váha, nastavená v predchádzajúcom
dialógovom boxe, ktorá by mala súhlasiť so skutočnou váhou činky pri nasledujúcom pokuse.
Samotné meranie začína kliknutím na tlačítko Start. Testovaný vykoná jedno opakovanie s
maximálnym úsilím v aktívnej koncentrickej fáze. Priamo pri pokuse možno na obrazovke sledovať
jednak sprostredkovaný pohyb činky (stĺpec na pravom okraji obrazovky) ako i aktuálne hodnoty
rýchlosti (resp. iného zvoleného parametra) v závislosti od polohy. Graficky znázorňované hodnoty
pri pohybe nadol (brzdivá, excentrická kontrakcia) sú v ľavej polovici obrazovky znázornené žltou
farbou, hodnoty pri pohybe smerom nahor (aktívna koncentrická fáza cviku) v pravej polovici
obrazovky modrou farbou. V hornom riadku časti obrazovky sú voľby, ktoré slúžia na riadenie
diagnostického merania. Ak treba pokus z nejakých dôvodov (napr. nedostatočná koncentrácia)
označiť za nevydarený, možno ho kliknutím na Ignore ignorovať a opakovať. V prípade, že cvik bol
vykonaný správne, modifikuje sa váha, ktorá by sa mala zhodovať s váhou činky v nasledujúcom
pokuse a potvrdí sa klikom na tlačítko Continue- pokračovať. Po zaujatí východiskovej polohy
cvičiacim a kliknutí na tlačítko Start je zariadenie pripravené na meranie ďalšieho pokusu. Testovaná
osoba vykoná pokus s nastavenou váhou, opäť s maximálnym úsilím. Po ukončení pokusu sa
objavia aktualizované číselné hodnoty priemerných a maximálnych parametrov v pasívnej a aktívnej
fáze, v pravej časti vedľa grafu. V jednej diagnostickej sérii možno vykonať ľubovoľný počet pokusov
v zvolených váhových odstupoch, spravidla od najnižších až do maxima. Po ukončení série cvikov je
možné prejsť priamo do Reportu k prezretiu resp. vyhodnoteniu nameraných dát, doporučuje sa
však predtým dáta uložiť na harddisk cez voľbu SAVE.
7
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
Predpokladom získania hodnoverných diagnostických dát je spolupráca testovaného, spočívajúca
najmä vo vykonávaní pokusov s plnou koncentráciou a maximálnym úsilím. Iba za takýchto
podmienok možno získať reprezentatívne vzájomné závislosti parametrov- sily, rýchlosti, výkonu,
zrýchlenia, polohy a hmotnosti činky, ktoré sú podkladom pre špecifické hodnotenie silových
schopností.
3.2. CONTINUE WITH SAME SUBJECT- POKRAČOVAŤ S ROVNAKÝM SUBJEKTOM
Táto voľba sa dá vyvolať aj klávesou F8. Používa sa na spustenie merania s rovnakým subjektom, ak
máme v pamäti dáta z predošlého merania alebo z otvoreného súboru. Nové namerané dáta sa budú
dohrávať k pôvodným, t.j. ak sme mali namerané napr. 3 pokusy, bude nasledovať pokus č.4.
3.3. CONTINUE WITH DIFFERENT SUBJECT- POKRAČOVAŤ S INÝM SUBJEKTOM
Táto voľba sa dá vyvolať aj klávesou F9. Používa sa na spustenie merania so subjektom, ktorý sme
už merali a výsledky sú uložené na disku. Program bude žiadať otvorenie príslušného súboru. Je to
výhodné na zrýchlenie práce pri meraní skupiny testovaných osôb.
4. EXERCISE
Programový modul slúžiaci na spätnoväzobné monitorovanie výkonu pri jednotlivých opakovaniach v
sérii. Po potvrdení voľby sa objaví dialógový box:
Ako prvý údaj sa vyžaduje typ cvičenia (Exercise), ďalej hodnota maximálneho opakovania (Your
1RM) v tomto cviku v kg, ktorá slúži ako východisko pre odporúčanie váh používaných pri rôznych
formách silového tréningu. Ďalej vyznačíme zameranie tréningu (Training goal). K dispozícii sú štyri
základné voľby:
* rozvoj maximálnej sily (MAXIMAL STRENGTH),
* rozvoj výbušnej sily (EXPLOSIVE POWER),
* zvyšovanie objemov (BULK),
* rozvoj silovej vytrvalosti (STRENGTH ENDURANCE)
8
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
Vyznačením požadovanej voľby sa v dvoch oknách napravo automaticky objaví odporúčaná váha
(Weight recommended), respektíve jej percentuálne vyjadrenie vzhľadom k zadanému maximu.
Tieto odporúčané váhy však možno podľa želania ľubovoľne upraviť, či už vo forme absolútnych
hodnôt v kg alebo ich relatívneho vyjadrenia v percentách maxima.
Obe tieto hodnoty sú softvérovo "zviazané" tak, že zmenou jednej sa automaticky vzhľadom k
zadanému maximu upraví druhá. Okno (Power value)v strede pravého okraja obrazovky umožňuje
špecifikovať, či sa pri cvičení budú zjavovať priemerné (MEAN) alebo maximálne (PEAK) hodnoty
výkonu pri každom opakovaní.
V ďalšom dialógovom okne (Power maximum) je treba špecifikovať maximum, ktoré sa používa ako
kritérium pre určenie kritickej hodnoty výkonu, pod ktorou by sa séria mala ukončiť. Bude sa testovať
priamo v sérii- najvyššia hodnota z úvodných pokusov (TEST MAXIMUM IN SERIE), alebo sa
použije maximum, stanovené v diagnostike (SET MAXIMUM )- viď príslušnú časť manuálu. Pri voľbe
druhej z možností je treba hodnotu maxima výkonu zadať v okienku (Input power). Potvrdením
nastavených hodnôt kliknutím na OK sa objaví pracovná obrazovka:
V strede nad stĺpcovým grafom je červenou farbou číselne zobrazená hodnota maximálneho výkonu,
ktorá bola zadaná v dialógovom boxe nastavenia podmienok merania, resp. sa tu aktualizuje
maximálna hodnota výkonu dosiahnutého v danej sérii cvičení. Červenou čiarou v grafe je zobrazená
hodnota výkonu nastavená v okienku Critical level- percentuálna hodnota výkonu pre optickú aj
zvukovú indikáciu poklesu pod zvolenú hodnotu.
Podľa polohy činky, v ktorej začína cvičenie spustíme meranie kliknutím na tlačítko Start up- zhora
alebo Start down- zdola. Pri vykonávaní cvikov je možno v dolnej časti obrazovky pozorovať pohyb
symbolickej činky aj grafické znázornenie rýchlosti (príp. iného zvoleného parametra- podľa
nastavenia v menu Diagnostic) v závislosti od polohy. Dosiahnutie krajných polôh cviku (dolnej,
resp. hornej) je signalizované akusticky. Rozsah pohybu cviku v danej sérii je stanovený pri prvom
opakovaní. Bezprostredne po ukončení každého opakovania sa v hornej časti obrazovky objavuje
stĺpec vyjadrujúci výkon. Kliknutím na tlačítko STOP sa dá meranie v ľubovoľnom okamihu zastaviť.
Spravidla to býva po poklese výkonu pod kritickú hodnotu, ktorý býva signalizovaný tak akusticky ako
i opticky zmenou farby stĺpca, znázorňujúceho výkon v príslušnom opakovaní z modrej farby na
červenú.
9
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
5. REPORT
Predpokladom práce s touto časťou programu sú dáta v pamäti počítača (buď po predchádzajúcom
meraní alebo po nahraní z disku). Prítomnosť dát signalizuje aktívna voľba Report a objavenie sa
príslušných ikonna lište pod hlavným menu. Modul poskytuje možnosti
spracovávať ako i graficky a digitálne znázorňovať namerané dáta.
5.1. Single repetition graph
Na grafe je znázornený popis parametrov y1 a y2 ako i priebeh ich hodnôt v závislosti od veličiny na
osi x. Ich výber sa robí pomocou rozbaľovacích ponúk v príslušných okienkach nad grafom, podobne
výber pokusu v okienku Repetition. Nad grafom sú číselne znázornené údaje veličín y1 a y2 medzi
dvoma kurzormi na osi x, poloha kurzorov na osi x a rozdiel medzi nimi. V strede sú znázornené
hodnoty integrálov a priemerov veličín y1a y2. Kurzormi sa po grafe pohybuje kliknutím na príslušné
šípky nad grafom, pričom sa súčasne aktualizujú digitálne hodnoty x, y1 a y2. Ľavým kurzorom je
možné hýbať priamo kliknutím myšou na zvolené miesto v grafe, na pohyb pravým kurzorom sa
použije pravé tlačítko myši. Tlačitko Zoom v strede medzi šípkami zobrazí časť grafu medzi kurzormi.
V pravej časti vedľa grafu sú v prehľadnej tabuľke znázornené priemerné (mean) a maximálne
2
(max) hodnoty sily F(N), rýchlosti v(cm/s), výkonu P(W), zrýchlenia a(m/s ), práce A(J) v aktívnej
(koncentrickej) i v brzdivej (excentrickej) fáze cviku, ako aj čas ich trvania t(ms).
Znázornený graf možno vytlačiť kliknutím na ikonu tlačiarne
alebo cez menu File- Print.
10
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
5.2. Diagnostic set graph
Voľba umožňuje znázorniť závislosti priemerných, resp. maximálnych parametrov (z aktívnejkoncentrickej, resp. pasívnej- excentrickej fázy) pri cvikoch s rôznymi hmotnosťami činky.
V lište nad grafom sa vyberá voľba parametra i špecifikácia spôsobu znázorňovania zvoleného
parametra. Mode: priemerné (mean) resp. maximálne (max) hodnoty. Phase: fáza cviku: aktívna
(concentric total), aktívna iba počas zrýchľovania (concentric acceleration), resp. pasívna
(excentric). Repetition mode: ak bolo s jednou váhou činky vykonaných viac pokusov, zvolí sa
spôsob zobrazenia: best- najlepší, average- priemer, alebo all- všetky.
5.3. Training set graph
11
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
V tejto voľbe reportu sa znázorňuje graf jednotlivých pokusov (z merania Diagnostic aj Exercise) ako
stĺpce z výškou zodpovedajúcou zobrazovanému parametru. Jeho výber je znazornený v okienku
Parameter Y, ďalej sa volí zobrazenie priemerných (mean) alebo maximálnych (maximum) hodnôt
v aktívnej (concentric total), aktívnej iba počas zrýchľovania (concentric acceleration), resp.
pasívnej (excentric) fáze cviku. Dole pod grafom je zobrazená tabuľka číselnych hodnôt jednotlivých
parametrov zodpovedajúcich aktuálnemu nastaveniu pre zobrazenie grafu. V prípade, že niektorý
pokus nie je správne odmeraný, je možné ho zmazať. Označí sa kliknutím na príslušný riadok
v tabuľke- ten zmení farbu na modrú, a klikom na tlačítko Delete sa odstráni.
5.4. Digital summary
Digitálny súhrn obsahuje v riadkoch nad tabuľkou údaje zadané v SUBJECT INFO, dátum a čas
merania. V tabuľke su zoradené číselné údaje: číslo pokusu- Attempt, hmotnosť činky- Weight(kg)
2
rýchlost- Speed(cm/s), zrýchlenie- Acceleration(cm/s ), sila- Force(N), výkon - Power(W), dráhaDistance(cm) a práca Work(J).
Je možné časť tabuľky označiť myšou a kliknutím na tlačítko Copy umiestniť do schránky systému
Windows kvôli prenosu a spracovaniu v iných programoch či databázach. Tlačítko Copy all umiestni
do schránky celú tabuľku. Export csv vytvorí súbor, ktorý je možné načítať napr. do tabuľkového
kalkulátora MS Excel.
5.5. Digital attempt
Tento digitálny súhrn obsahuje číselne hodnoty parametrov jednotlivých pokusov zoradené podľa
času s krokom 10ms, čo zodpovedá vzorkovacej frekvencii 100Hz. Aj tu je možnosť kopírovania
údajov do schránky systému Windows alebo do súboru, príp. vytlačiť na tlačiarni kliknutím na ikonu
12
FiTROdyne PREMIUM
FiTRONiC s.r.o
tlačiarne
alebo cez voľbu File- Print. Pred tlačou je možnosť cez Print preview
monitore dáta a obrázky, ktoré sa budú tlačiť.
zobraziť na
6. Configuration
V prípade, že dráha činky sa nezhoduje s dráhou lanka zo snímača, nastaví sa odklon v stupňoch do
okienka Inclination.
7. Calibration
Kalibračná procedúra nie je súčasťou hlavného menu. Je prístupná iba cez kliknutie na ikonu
.
Kalibráciu je potrebné vykonať vždy po inštalácii programu.
Program na to upozorní:
Kalibrácia rozsahu- Range calibration:
Do dialógového okienka sa nastaví hodnota kalibračnej vzdialenosti v rozsahu od 10 do 200 cm.
Doporučená hodnota je 100cm. Po kliknutí na tlačítko Go sa v stavovom okienku vpravo dole objaví
nápis In progress- je nutné potiahnuť snímacie lanko presne o zadanú vzdialenosť plynulým
pohybom a kliknúť na Stop. Tým je kalibrácia ukončená. Kliknutím na tlačítko OK sa kalibračné
konštanty nahrajú do špeciálneho kalibračného súboru (fdynecal), pomocou ktorého sa zariadenie pri
každej inicializácii programu automaticky kalibruje. Kalibráciu je potrebné vykonať vždy, ak sa
zariadenie po cvičeniach s klasickou činkou má využívať na posilňovacom zariadení s odlišnými
rýchlosťami pohybu miesta pôsobenia sily cvičiaceho a závaží, napr. pri iných pákových pomeroch
ako 1:1, resp. zložitých kladkách. Pri návrate k využívaniu zariadenia s činkou treba kalibráciu
pochopiteľne opakovať. Každý prístroj FiTROdyne má svoj kalibračný súbor. Pokiaľ má užívateľ viac
meracích jednotiek, je nutné zabezpečiť meranie s príslušným kalibračným súborom, alebo urobiť
kalibráciu vždy pred meraním.
13
Download

FiTROdyne PREMIUM