Návod k použití: BEURER BM40SK- Merač krvného tlaku
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
sme radi, že ste si vybrali výrobok z nášho sortimentu. Naše značka je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne
vyskúšané výrobky na použitie v oblastiach určovaní energetickej spotreby, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej
teploty, srdcového tepu, pre jemnú manuálnu terapiu, masáže a vzduchovú terapiu. Prečítajte si starostlivo tento
návod, uschovajte ho pre neskoršie použitie, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riaďte sa pokynmi, ktoré sú v
ňom uvedené.
S pozdravom
Váš tím Beurer
1. Zoznámenie
Merač krvného tlaku na pažu slúži na neinvazívne meranie a kontrole arteriálnych hodnôt tlaku krvi dospelých ľudí.
Jeho pomocou si môžete rýchlo a jednoducho merať krvný tlak, namerané hodnoty uložiť a nechať si zobraziť
priebeh a priemer nameraných hodnôt. U eventuálne sa vyskytujúcich porúch srdcového rytmu budete varovaní.
Stanovené hodnoty sú klasifikované a graficky hodnotené podľa smerníc WHO. Tento návod na použitie uschovajte
pre ďalšie využitie a poskytnite ho i ostatným užívateľom.
2. dôležité pokyny
Pokyny na používanie
• Merajte si krvný tlak vždy v rovnakú dennú dobu, aby sa mohli hodnoty správne porovnávať.
• Pred každým meraním si asi na 5 minút oddýchnite!
• Medzi dvoma meraniami by ste mali 5 minút počkať!
• Vami namerané hodnoty môžu slúžiť len pre vašu informáciu, nenahrádzajú lekárske vyšetrenie! prediskutujte
namerané hodnoty s lekárom, v žiadnom prípade z výsledkov nevyvodzujte vlastné lekárske rozhodnutia (napr. lieky
a ich dávkovanie)!
• K chybným meraním môže dôjsť u kardiovaskulárnych ochorení, tiež v prípade veľmi nízkeho krvného tlaku, pri
poruchách prekrvenia a rytmu a ďalších predchádzajúcich ochorení.
• Používajte prístroj len u osôb s obvodom paže vhodným pre tento prístroj.
• Merač krvného tlaku môžete používať s batériami alebo sa sieťovým zdrojom. Rešpektujte, že uloženie dát je
možné len vtedy, ak je merač krvného tlaku napájaný prúdom. Akonáhle sú batérie vybité alebo je sietový zdroj
odpojený od siete, stráca merač krvného tlaku údaje o dátume a času.
• Automatické vypnutie vypne merač krvného tlaku kvôli úspore batérií, ak nie je v priebehu 3 minút stlačené nejaké
tlačidlo.
Pokyny na uloženie a údržbe
• Merač krvného tlaku sa skladá z presných elektronických súčasťou. Presnosť nameraných hodnôt a životnosť
prístroja závisí na starostlivom zaobchádzanie:
- Prístroj chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, nečistotou, silnými teplotnými výkyvmi a priamym slnečným žiarením.
- Prístroj vám nesmie spadnúť.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, udržujte ho mimo dosahu rádiových zariadení
alebo mobilných telefónov.
- Používajte len dodané alebo originálne náhradné manžety.Inak budú namerané zlé hodnoty.
• Nestláčajte tlačidlá, ak nie je nasadená manžeta.
• Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, odporúčame vybrať batérie.
Pokyny k batériám
• Prehltnutie batérií môže byť životu nebezpečné. Preto batérie a výrobky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Pokiaľ došlo k prehltnutiu batérie, musíte okamžite privolať lekársku pomoc.
• Batérie nesmú byť nabíjané alebo reaktivované inými prostriedkami, rozoberané, vhadzované do ohňa alebo
skratované.
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo ak nebudete prístroj po dlhšiu dobu používať. Tak zabránite poškodeniu, ku
ktorému by mohlo dôjsť po ich vytečeniu. Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne.
• Nepoužívajte odlišné typy, značky batérií alebo batérie s rozdielnou kapacitou. Prednostne používajte alkalické
batérie.
Pokyny k opravám a likvidácii
• Batérie nepatria do domového odpadu. Vybité batérie zaneste prosím na určené zberné miesta.
• Prístroj neotvárajte. Pri nedodržaní týchto pokynov zaniká záruka.
• Prístroj nesmiete sami opravovať alebo nastavovať. V takom prípade už nie je zaručená bezchybná funkcia.
• Opravy môžu vykonávať len zákaznícke servisy alebo autorizovaní predajcovia. Pred každou reklamácií však
najskôr skontrolujte batérie a prípadne ich vymeňte.
• Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o nakladaní so starými elektrickými a elektronickými zariadeniami
2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný
komunálne úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.
3. Popis pristroja
1. manžeta
2. hadička manžety
3. zástrčka manžety
4. displej
5. Prípojka pre sieťový zdroj
6. Tlačidlo pamäte M
7. vypínač
8. tlačidlo SET
9. Funkčné tlačidlo - / +
10. stupnica WHO
11. Prípojka pre zástrčku manžety (ľavá strana)
Indikácia na displeji:
1. Dátum
2. čas
3. Nafukovanie, vypúšťanie vzduchu
4. systolický tlak
5. Zobrazenie priemernej hodnoty z pamäte
6. jednotka mmHg
7. diastolický tlak
8. Symbol výmeny batérie
9. Symbol pulzu
10. Číslo v pamäťovom mieste No
11. Symbol poruchy srdcového rytmu
12. Zistená hodnota pulzu / číslo v pamäťovom mieste
/ zobrazenie priemernej hodnoty z pamäte (AL), ráno
(A), večer (P)
13. Užívateľská pamäť
14. Klasifikácia WHO
4. príprava merania
Vloženie batérií
• Odstráňte veko priehradky na batérie na zadnej strane prístroja.
• Vložte štyri batérie typu 1,5 V AA (alkalické, typu LR06). Bezpodmienečne dbajte na to, aby boli batérie vložené
podľa označenia sa správnym pólovaním. Nepoužívajte dobíjacie akumulátory.
• Potom starostlivo uzavrite kryt priehradky na batérie. Zaznie ak 4 akustické varovné tóny a súčasne sa objaví na
displeji symbol, nie je už možné žiadne meranie a musíte vymeniť všetky batérie. Akonáhle batérie vyberiete z
prístroja, musíte opäť nastaviť dátum a čas. Uložené namerané hodnoty nebudú vymazané.
Vybité batérie nepatria do domového odpadu. zlikvidujte je prostredníctvom svojho predajcu s elektrickými
prístrojmi alebo v miestnom zbernom dvore. Túto povinnosť ukladá zákon.
Upozornenie: Tieto značky nájdete na batériách obsahujúcich škodliviny: Pb: batéria obsahuje
olovo, Cd: batéria obsahuje kadmium, Hg: batéria obsahuje rtuť.
Nastavenie užívateľskej pamäte, dátumu a času
V tejto ponuke máte možnosť individuálne nastaviť postupne tieto funkcie:
Užívateľská pamäť ➔ Dátum ➔ Čas
Je nutné nastaviť dátum a presný čas. Len tak môžete hodnoty meranie správne uložiť s dátumom a presným časom a
neskôr je vyvolať.
Čas je znázorňovaný v 24 hodinovom formáte. Ak budete držať funkčné tlačidlá - / + stlačené, môžete príslušné
hodnoty nastavovať rýchlejšie.
Užívateľská pamäť
• Stlačte tlačidlo SET. Na displeji bliká symbol užívateľskej pamäte.
• Vyberte požadovanú užívateľskú pamäť stlačením funkčného tlačidla - / + .Prístroj má 2 pamäte vždy s 60
pamäťovými miestami pre samostatné uloženie výsledkov meraní dvoch rôznych osôb.
• Potvrďte tlačidlom SET.
Dátum a čas
Na displeji začne blikať letopočet.
• Nastavte pomocou funkčných tlačidiel - / + príslušný rok a zadanie potvrďte stlačením tlačidla SET.
• Nastavte mesiac, deň, hodiny a minúty a zadanie vždy potvrďte stlačením tlačítkaSET.
Vo fáze nastavovania môžete vždy stlačiť vypínač a vypnúť prístroj. Vykonané nastavenia zostanú zachovaná.
Prevádzka so sieťovým zdrojom
Tento prístroj je možné používať i so sieťovým zdrojom. V tomto prípade nesmie byť v priehradke na batérie žiadne
batérie. sieťový zdroj je k dostaniu pod objednávacím číslom 071.19 v špecializovanom obchode alebo na adrese
servisu.
• Merač krvného tlaku sa smie používať iba sa tu popísaným sieťovým zdrojom, aby sa zabránilo prípadnému
poškodeniu prístroja.
• Sieťový zdroj zasuňte do príslušnej prípojky na pravej strane merače krvného tlaku. Sieťový zdroj sa smie pripojiť
iba k sieťovému napätiu uvedenému na typovom štítku.
• Zástrčku sieťového zdroja zapojte do zásuvky.
• Po použití merače krvného tlaku najskôr odpojte sieťový zdroj zo zásuvky a potom z merača krvného tlaku.
akonáhle odpojíte sieťový zdroj od merače krvného tlaku, vymaže sa dátum a čas. Uložené hodnoty merania však
zostanú zachované.
5. Meranie krvného tlaku priloženie manžety
Manžetu priložte na obnaženú ľavú paži. Prekrvovanie paže nesmie byť pritom obmedzované úzkymi časťami odevu
apod Manžetu umiestnite na paži tak, aby spodná okraj ležal 2 - 3 cm nad ohybe lakťa a tepnou. Hadička ukazuje
k stredu dlane.
Teraz voľný koniec manžety oviňte okolo paže, ale nie príliš pevne a uzavrite suchý zips.
Manžeta by mala byť priložená tak pevne, aby ste pod manžetu mohli ešte zasunúť dva prsty.
Teraz hadičku manžety zasuňte do prípojky pre zástrčku manžety.
Pozor: Prístroj môžete používať len s originálnou manžetou. manžeta je vhodná pre obvod paže 22-35 cm.
Pod objednávacím číslom 162 973 možno vo špecializovanom obchode alebo na adrese servisu objednať väčšiu
manžetu pre obvod paže 30-42cm.
Správne držanie tela
• Pred každým meraním si asi na 5 minút oddýchnite! Inak môže dôjsť k odchýlkam.
• Môžete sa merať sede alebo v ľahu. V každom prípade dbajte na to, aby sa manžeta nachádzala vo výške srdca.
• Aby nedošlo k skresleniu výsledkov merania, je dôležité byť počas merania v pokoji a nehovoriť.
Meranie krvného tlaku
• Priložte manžetu podľa hore uvedeného popisu a zaujmite polohu, v ktorej chcete meranie vykonať.
• Merač krvného tlaku sa zapína pomocou vypínača. Po kontrole displeja, kedy svietia všetky číslice, sa manžeta
automaticky nafúkne.
• Manžeta sa nafúkne na 190 mmHg. Tlak vzduchu v manžete pomaly klesá. Pri už rozpoznateľné tendenciu k
vysokému tlaku sa manžeta ešte raz dofuknete a tlak sa ešte raz zvýši. Akonáhle možno rozpoznať pulz, zobrazí sa
symbol pulzu. Meranie môžete kedykoľvek ukončiť stlačením vypínača
• Zobrazia sa výsledky meraní pre systolický tlak, diastolický tlak a pulz.
• Symbol sa objaví, ak meranie nemohlo byť riadne vykonané. Dodržujte pokyny z kapitoly Chybové
hlásenia / odstránenie chýb v tomto návode na použitie a meranie zopakujte.
• Výsledok merania sa automaticky ukladá.
• Prístroj sa po 3 minútach automaticky vypne.
Pred opätovným meraním vyčkajte minimálne 5 minút!
6. Hodnotenie výsledkov
Poruchy srdcového rytmu:
Tento prístroj môže počas merania identifikovať eventuálny poruchy srdcového rytmu, na čo po meraní tiež
upozorňuje symbol.
Môže to byť známka arytmie. Arytmia je choroba, pri ktorej je srdcový rytmus nenormálne z dôvodu porúch
v bioelektrické systému, ktorý riadi údery srdca. Symptómy (vynechané alebo predčasné údery srdca, pomalší alebo
príliš rýchly pulz) možno oi vyvodiť z ochorení srdca, staroba, telesných dispozícií, požívatín v nadmernej miere,
stresu alebo nedostatku spánku. Arytmia môže byť zistená len vyšetrením u lekára. Meranie zopakujte, ak sa po
meraní zobrazí na displeji symbol . Dbajte na to, aby ste 5 minút pred meraním odpočívali
a počas merania nehovorili či sa nepohybovali. Ak by sa symbol objavoval často, obráťte sa prosím na svojho lekára.
Vlastné určenie diagnózy a liečba na základe výsledkov meraní môže byť nebezpečná. Bezpodmienečne dodržujte
pokyny lekára.
Klasifikácia WHO:
Podľa smerníc / definícií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a najnovších poznatkov možno výsledky
merania klasifikovať a posúdiť podľa nasledujúcej tabuľky.
Stĺpcový graf na displeji a stupnice na prístroji uvádzajú, vo ktorom rozmedzie sa zistený krvný tlak nachádza.
Ak by sa hodnota systoly a diastoly nachádzala v dvoch rôznych rozmedziach WHO (napr. systola v rozmedzí Vysoká
normálne a diastola v rozmedzí Normálny), potom bude grafické rozdelenie
WHO na prístroji vždy ukazovať vyššiu hodnotu, na popísanom príklade "Vysoký normálny".
7. Uloženie, vyvolanie a vymazanie hodnôt meraní
Užívateľská pamäť
Výsledky sú po každom úspešnom meraní uložené spoločne s dátumom a časom. Ak je v pamäti viac ako 60 údajov
merania, sú aktuálne vymazaná najstaršie dáta.
• Vyberte požadovanú užívateľskú pamäť () Stlačením tlačidla SET a funkčných tlačidiel - / +. Výber potvrďte
vypínačom.
Priemerné hodnoty
• Stlačte tlačidlo pamäti M. Najskôr sa zobrazí priemerná hodnota všetkých uložených hodnôt meraní tejto
užívateľskej pamäte AL.
• Po ďalšom stlačení tlačidla pamäte M sa objaví priemerná hodnota posledných 7 dní ranného merania. (Ráno: 5:008.59 hodín, zobrazenie A).
• Po ďalšom stlačení tlačidla pamäte M sa objaví priemerná hodnota posledných 7 dní večerného meraní.
(Večer: 18:00-19:59:00 hod, zobrazenie P). Ak sa nenachádza v pamäti žiadne merania, zobrazí prístroj vždy hodnotu
---.
Jednotlivé namerané hodnoty
• Po ďalšom stlačení funkčných tlačidiel - / + sa zobrazí posledný hodnoty jednotlivých meraní s dátumom a
časom. Pri stlačení funkčného tlačidla + sa zobrazí najnovšie výsledky meraní, pri stlačení tlačidla – ty najstarší.
Mazanie nameraných hodnôt
• Pre vymazanie hodnôt z pamäti vyberte najskôr užívateľskú pamäť. Spustite buď funkciu vyvolania
priemerných hodnôt alebo jednotlivých hodnôt a podržte tlačidlo SET stlačené po dobu asi 3 sekúnd. Všetky hodnoty
súčasnej užívateľskej pamäte sa po zaznení 3 krátkych tónov vymažú.
• Máte možnosť vymazať jednotlivé namerané hodnoty, ak po meraní stlačíte pri zobrazení nameranej hodnoty
tlačidlo SET.
• Prístroj sa vypína vypínačom.
• Ak zabudnete prístroj vypnúť, vypne sa automaticky po 3 minútach.
8. Čistenie a skladovanie prístroja
• Prístroj a manžetu opatrne utrite len ľahko navlhčenou utierkou.
• Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
• V žiadnom prípade nesmiete prístroj umývať pod vodou, pretože by sa mohla dostať dovnútra a poškodiť ho.
• Po uschovanie prístroja na neho nesmiete klásť žiadne ťažké predmety. Vyberte batérie. Hadička manžety sa nesmie
Prehýbať v ostrom uhle.
9. Chybové hlásenie / odstraňovanie chýb
V prípade poruchy sa na displeji objaví chybové hlásenie. Chybové hlásenia sa môžu objaviť, ak
• 1: systolický tlak nemožno rozoznať,
• 2: diastolický tlak nemožno rozoznať,
• 3: manžeta je utiahnutá príliš silno alebo je príliš voľná,
• 4: tlak nafukovanie je vyššia ako 300 mmHg,
• 5: systémová chyba alebo chyba prístroja.
V týchto prípadoch zopakujte meranie. Dbajte na to, aby bola hadička manžety správne zasunutá a aby ste sa
Nepohybovali alebo nehovorili. Eventuálne znovu vložte batérie alebo je vymeňte.
Download

Návod k použití: BEURER BM40SK- Merač krvného tlaku