JUMPER
VÝSKOKOVÝ ERGOMETER
NÁVOD NA POUŽITIE
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
I. NAPOJENIE PLATNE NA POČÍTAČ
Najskôr sa spojí konektor na platni s príslušným konektorom na spojovacom kábli idúcom
z interfejsu. Druhý vývod z interfejsu sa zastrčí do USB portu na počítači.
Niektoré typy notebookov , pokiaľ sú pripojené do siete 230V vidlicou bez ochranného
kolíka, po pripojení platne nie sú schopné merať, je potrebné pred meraním odpojiť
zdroj a merať pri napájaní notebooku z batérie.
UPOZORNENIE: Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV SA DÔRAZNE ODPORÚČA PLATŇU
PRED MERANÍM PRIPEVNIŤ NA PODLOŽKU LEPIACOU PÁSKOU!
II. INŠTALÁCIA A SPUSTENIE PROGRAMU
Inštalátor programu FiTROjumper sa spustí automaticky po vložení CD do mechaniky, príp.
spustením súboru setup.exe.
Kliknutím na NEXT sa spustí inštalácia programu.
Inštalačný program ponúkne možnosť zadať adresár, do ktorého bude program
nainštalovaný. Prednastavená možnosť je c:\FiTRONiC Diagnostické programy FiTRONiC
používajú spoločnú databázu meraných subjektov a merané dáta sa ukladajú do adresára
..\Fitronic\Data\. Pri inštalácii viacerých programov je preto potrebné zvoliť rovnaký adresár
pre inštaláciu. Štandardný adresár Windows pre inštaláciu programov Program Files
nedoporučujeme používať, nakoľko aktívna ochrana používateľskych kont Windows Vista
a Windows Windows 7 nedovoľuje ukladať užívateľské dáta do tohto adresára. Kliknutím na
Next potvrďte výber adresára pre inštaláciu.
-1-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
Kliknutím na Next sa spustí inštalácia.
Počkajte chvíľu, kým inštalačný program skopíruje potrebné súbory.
Nasleduje inštalácia USB ovládača.
Stlačte Next pre pokračovanie, súbory USB ovládača budú skopírované.
-2-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
Pre dokončenie inštalácie USB ovládača kliknite na Dokončit.
Po úspešnom nainštalovaní sa inštalačný program ukončí kliknutím na CLOSE. Program sa
spustí cez ikonu FiTROumper na ploche resp. z menu
Start/programs/FiTRONiC/FiTROjumper dvojklikom na ikonu.
-3-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
III. PRÁCA S PROGRAMOM
Po odštartovaní programu sa na obrazovke vykreslí obrázok s hlavným menu programu.
S programom možno pracovať (napr. vyhodnocovať predtým namerané výsledky) aj bez
pripojenia interfejsu, nemožno však používať funkciu Test a teda ani merať.
1. FILE- SÚBOR
1.1. OPEN – OTVORIŤ
Umožňuje načítať uložené dáta do pamäti a tieto potom v podprograme REPORT ďalej
spracovávať. Kliknutím na Load subject data sa zobrazí zoznam subjektov, vytvorených cez
Subject dialog a podľa dátumu merania sa zvolí súbor na otvorenie. Pokiaľ boli nejaké dáta
uložené mimo defaultne nastaveného adresára pre dáta, je možné ich otvoriť po kliknutí na
Load old data. Súbory meraní majú koncovku .jump
1.2. SAVE – ULOŽIŤ
Umožňuje uschovať aktuálne dáta z pamäti počítača na disk. Ak sa súbor pod zadaným
názvom už náhodou v príslušnom adresári nachádza, objaví sa na obrazovke varovné
hlásenie, či si prajete súbor prepísať dátami z nového merania (OVERWRITE? Y/N).
Potvrdením sa súbor prepíše (dáta zo starého merania sa stratia), zrušením sa vrátite do
menu a môžete súbor nahrať po iným menom.
1.3. PRINT
Slúži na vytlačenie aktuálneho okna so zobrazenými dátami z merania na tlačiarni.
1.4. PRINT PREWIEW
Ukážka pred tlačou- táto voľba zobrazí rozmiestnenie tlačených dát na papieri.
-4-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
1.5. PRINT SETUP
Nastavenie parametrov tlače- výber tlačiarne, orientácia a veľkosť papiera, atď.
1.5. EXIT – KONIEC
Ukončenie práce s programom.
2. SUBJECT INFORMATION
Tu sa zadávaju údaje o testovanej osobe: meno, priezvisko, dátum narodenia, výška a váha.
K dispozícii je aj kolonka na vlastný komentár. Zadané informácie sa po meraní uložia spolu s
výsledkami do príslušného súboru.
Pre lepšiu orientáciu v dátach je vo FiTRONiC programoch navrhnuté hierarchické
usporiadanie dát. Pri zadávaní nových údajov o subjekte sú povinné položky meno,
priezvisko a dátum narodenia- Given name, Family name a Birth. Tieto položky sa
používajú pri vytváraní adresára pre danú testovanú osobu. V príklade z obrázku vyššie sa
vytvorí adresár Black_John_1990. V tomto adresári sa následne budú vytvárať ďalšie
podadresáre pre aplikácie produktov firmy FiTRONiC. V príslušných podadresároch napr.
GATES, AGILITY, JUMPER, PREMIUM a pod. sa vytvorí podľa dátumu pre každý deň
testovania podadresár YYYY_MM_DD v ktorom sa budú nahrávať všetky súbory pre zadaný
subjekt merané v ten deň. V prípade, že daný subjekt už má v počítači zaznamenané nejaké
údaje, je potrebné ho cez okno Search for subject vyhľadať a tlačítkom Pick up selected
navoliť do zobrazeného dialógu. Čiže už raz zadané údaje si môžete pre ktorúkoľvek
aplikáciu opätovne vyvolať. V hlavnom dátovom adresári sa tvorí aj zoznam klubov, ktorý sa
dá rozširovať v okne Adding club into directory. Zapísaním názvu klubu a následným
pridaním cez tlačitko Add club sa názov klubu pridá do zoznamu klubov a opäť sa v okne
Club dá vyhľadať a zvoliť pre príslušný subjekt. V adresári ...\FiTRONiC\DATA\ sa vytvára
súbor kluby.xml, ktorý sa dá v prípade potreby editovať (vymazávať kluby, ktoré
nepotrebujeme).
Po zadaní údajov sa kliknutím na OK vrátite do hlavného menu. Nepovinné údaje je možné
doplniť aj neskôr - po meraní pred uložením súboru.
-5-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
3. TEST
3.1 NEW TEST SET- NASTAVENIE NOVÉHO TESTU
Táto voľba sa dá vyvolať aj klávesou F7. Používa sa na spustenie merania s novým
subjektom, vyvolá Subject Dialog na zadanie údajov o subjekte. Potom sa ešte objaví
kolonka, do ktorej možno vpísať poznámku k nasledujúcemu pokusu. Táto poznámka sa
bude zobrazovať v reportoch pri vyhodnocovaní nameraných dát. Jej zadanie nie je povinné a
môže sa vynechať.
Kliknutím na OK je systém pripravený na meranie. Na monitore sa okrem mena testovanej
osoby (iba za predpokladu, že bolo predtým zadané), dátumu, nastaveného trvania a
poradového čísla pokusu objavia súradnice zvoleného grafu spolu s hlavičkami všetkých
meraných parametrov. Počas testu sa okrem grafického znázorňovania vybraného parametra
objavujú digitálne údaje všetkých meraných veličín v troch po sebe nasledujúcich
výskokových cykloch. (Výskokový cyklus = čas kontaktu + čas letu).
Jednotlivé parametre vyjadrujú:
TIME - čas ukončenia výskokového cyklu v (s)
tc - čas kontaktu v (s)
tf - čas letu v (s)
-6-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
P - výkon v aktívnej fáze odrazu na kg telesnej hmotnosti vo (W/kg)
P’ - priemerný výkon v celom výskokovom cykle na kg telesnej hmotnosti vo (W/kg)
h - výška výskoku v (cm)
v - rýchlosť v poslednom momente odrazu v (m/s)
2
a - priemerné zrýchlenie počas odrazu v (m/s )
Vzorce, ktoré sa používajú pri výpočte parametrov P, P’, h, v, a, sú uvedené v Prílohe I.
Meranie sa ukončí prvým úplnym výskokovým cyklom po uplynutí nastaveného času, resp. po
vykonaní nastaveného počtu skokov. Na začiatku i na konci pokusu sa ozve krátky zvukový
signál.
Po ukončení pokusu je možné:
a) Dáta priamo spracovávať- klik na Stop. Touto voľbou sa možno vrátiť do hlavného menu,
kde časť Report poskytuje pestré možnosti vyhodnocovania nameraných hodnôt (pozri
príslušnú časť manuálu). Pred ďalším meraním však treba dáta uložiť. Pri nerešpektovaní
varovného nápisu sa register vyčistí a namerané dáta sa stratia. Vzhľadom na určité riziko
straty dát sa tento postup neodporúča. Je istejšie najskôr namerané dáta uložiť a až potom sa
venovať ich spracovávaniu.
b) Pokus ignorovať- klik na Ignore. Výsledky posledného pokusu sa vymažú a zariadenie je
pripravené na ďalšie meranie. Hodnoty z predtým vykonaných pokusov zostávajú v pamäti
neporušené.
c) Pokus opakovať- klik na Repeat without input assigment. Zariadenie je opäť pripravené
na meranie, pričom hodnoty z predchádzajúceho pokusu zostávajú v pamäti. Do registra sa
zmestí maximálne 90 pokusov, ktoré možno potom nahrať do spoločného súboru.
d) Pokus opakovať s vložením novej poznámky- klik na Repeat with new input assigment.
3.2. CONTINUE WITH SAME SUBJECT- POKRAČOVAŤ S ROVNAKÝM SUBJEKTOM
Táto voľba sa dá vyvolať aj klávesou F8. Používa sa na spustenie merania s rovnakým
subjektom, ak máme v pamäti dáta z predošlého merania alebo z otvoreného súboru. Nové
namerané dáta sa budú dohrávať k pôvodnym, t.j. ak sme mali namerané napr. 3 pokusy,
bude nasledovať test č.4. Podmienky testu- štart a trvanie sa automaticky nastavia na
zhodné s predošlými a nie je možné ich zmeniť.
3.3. CONTINUE WITH DIFFERENT SUBJECT- POKRAČOVAŤ S INÝM SUBJEKTOM
Táto voľba sa dá vyvolať aj klávesou F9. Používa sa na spustenie merania so subjektom,
ktorý sme už merali a výsledky sú uložené na disku. Program bude žiadať otvorenie
príslušného súboru. Je to výhodné na zrýchlenie práce pri meraní skupiny testovaných osôb.
-7-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
3.4. TEST SETUP- NASTAVENIE PODMIENOK MERANIA
Príslušné voľby umožňujú voliť začiatok testu, jeho ukončenie a zobrazovaný graf počas
merania. Pri nastavení Start at the touch down sa meranie začne prvým kontaktom
s platňou. Ak nastavená voľba Start at the take off, testovaný sa postaví na platňu a meranie
začne v okamihu, keď sa testovaný "odlepí" od zeme. V tomto prípade v prvom výskokovom
cykle bude chýbať čas kontaktu, v digitálne zobrazených dátach bude prázdne miesto v čase
kontaktu tc aj v parametroch, ktoré tento čas používajú pri výpočte.
Ukončenie testu je možné po uplynutí nastaveného času- Termination by time, alebo po
určitom počte výskokov- Termination by No of jumps. Počet výskokov resp. trvanie merania
v sekundách sa nastavuje čiselnou hodnotou.
Voľbou Y- axes parameters sa volí parameter, ktorý bude graficky znázorňovaný počas
merania. Tým sa automaticky zmení aj škálovanie osi Y. Zmena prednastavených hodnôt je
možná cez Y- axes setup
-8-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
Je možné zapnúť automatické škálovanie y-ovej osi v grafických reportoch voľbou Auto
scale. (On- zapnuté, Off- vypnuté)
Zmenené hodnoty sa uložia do konfiguračného súboru a ostanú nastavené aj pri ďalšom
spustení programu.
4. REPORT
Predpokladom práce s touto časťou programu sú dáta v pamäti počítača (buď po
predchádzajúcom meraní alebo po nahraní z disku). Prítomnosť dát signalizuje aktívna voľba
Report a objavenie príslušných ikonna lište pod hlavným menu.
4.1. Graph report
-9-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
V ľavom hornom rohu sa kliknutim na šípku vyberá číslo pokusu, ktorý chceme spracovávať.
Podobne sa robí výber parametra pre grafické zobrazenie. V prípade potreby možno vhodne
zmeniť škálu osí X a Y zadaním číselnej hodnoty do príslušného okienka cez voľbu Setup.
V grafe sa možno pomocou šípiek pod grafom resp. posúvaním tiahla myšou pohybovať po
časovej osi pri súčasnej aktualizácii digitálneho riadku, obsahujúceho všetky parametre
príslušného skoku. Aktívny výskokový cyklus je zobrazený na grafe červenou farbou a jemu
zodpovedajúce digitálne hodnoty sú zvýraznené modrou farbou.
V prípade potreby je možné nereálnu hodnotu (ak napr. testovaná osoba skočila mimo
platňu) vymazať kliknutím na Delete. Takto upravené výsledky (bez nereálnej hodnoty)
možno v prípade potreby nahrať pomocou voľby File - Save.
Znázornený graf je možné kliknutím na Print vytlačiť na tlačiarni.
Ďalej možno voliť spôsob spracovania dát, a to buď vyhodnocovanie každého cyklu osobitne
– jump by jump, alebo vyhodnocovanie priemerov skokov vo zvolenom časovom intervale
s krokom 1s- interval.
4.2. Digital report
V tomto okne sú znázornené číselné hodnoty všetkých meraných a vypočítaných parametrov.
Zobrazujú sa tu aj údaje o testovanej osobe zadané v Subject info, dátum, čas a trvanie testu.
Jednotlivé stĺpce znázorňujú: JMP No – poradie výskoku, TIME- celkový čas, tc - čas
kontaktu v (s), tf - čas letu v (s), P - výkon v aktívnej fáze odrazu vo (W/kg), P’ - priemerný
výkon vo (W/kg), h - výška výskoku v (cm), v - rýchlosť v poslednom okamihu odrazu v (m/s),
a - priemerné zrýchlenie počas odrazu v (m/s2). Mean frekvency je vypočítaná priemerná
frekvencia skokov za minútu.
Aj tu je možné voliť spôsob spracovania dát, a to buď vyhodnocovanie každého cyklu
osobitne – jump by jump, alebo vyhodnocovanie priemerov skokov vo zvolenom časovom
intervale- interval. Cez tlačítko Export xml sa dáta uložia do prenosového súboru, pokiaľ je
na PC nainštalovaný MS Excel, otvorí sa a dáta sa doň automaticky prenesú. Digitálne dáta
možno kliknutím na Print -
vytlačiť na tlačiarni.
-10-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
4.3. Means of best jumps- priemery najlepších skokov
Praktickú alternatívu predstavuje možnosť nechať počítačom vyhľadať ľubovoľný počet
najlepších hodnôt jednotlivých parametrov, zoradiť ich a vypočítať priemery. Počet najlepších
hodnôt pre vyhľadane sa vyberá cez rozbaľovacie menu kliknutím na príslušnu šípku. V tomto
prípade sa však znázorňujú vždy najlepšie hodnoty každého parametra, ktoré vždy nemusia
pochádzať z rovnakých výskokových cyklov! Výberom align cycles možno zvoliť parameter,
ku ktorého najlepším hodnotám počítač priradí hodnoty ostatných parametrov z rovnakých
výskokových cyklov. Zvolený parameter je vyznačený zmenou farby na modrú v príslušnom
stĺpci, ostatné parametre nemusia byť zoradené od najlepšieho, a teda nemusia zodpovedať
poradiu na predchádzajúcej obrazovke.
4.4. Population norms- populačné normy
Touto možnosťou sa dá získať informáciu o postavení testovaného jedinca v percentilovej
škále svojej vekovej skupiny. Pre 6 až 18-ročnú populáciu sa posudzuje podľa parametra P
(výkon v aktívnej fáze odrazu na kg telesnej hmotnosti). Percentilové normy sú odlišné pre
chlapcov a dievčatá.
Bod na grafe sa objaví iba v prípade, ak bolo v "Subject Info" zadané pohlavie a vek v
rozsahu od 6 do 18 rokov. Použitie tohto reportu predpokladá zachovanie rovnakých
podmienok testovania, aké boli použité pri meraniach, výsledky ktorých boli použité na
vypracovávanie noriem. Znamená to, že test má trvať 10 sekúnd a má byť vykonávaný s
maximálnym nasadením. Testovaná osoba sa musí snažiť, aby pri čo najintenzívnejšom
odraze, bez prílišného pokrčovania kolien, mala čo najkratší kontakt s podložkou a čo
najdlhšie doby letu. Odporúča sa, aby si testovaný predstavil, že skáče na horúcej platni.
Ruky musia byť fixované na bokoch.
Pre dospelých vo veku od 18 do 60 rokov je kritériom pre porovnávanie maximálna výška
výskoku získaná pri jednotlivom pokuse. Pred meraním musí byť preto v "Set Test" nastavené
ukončenie testu po 1 výskokovom cykle. Ruky by mali byť pri meraní fixované na bokoch. Aj v
tomto prípade je potrebné v "Subject Info" zadať vek.
-11-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
4.5. Digital serie report
Jedná sa o špeciálnu možnosť spracovania dát- tento report umožňuje súčasné znázornenie
výsledkov až 50 pokusov, nameraných v rámci jedného testu.
Je tu možnosť zadať počet najlepších výskokov, z ktorého sa budú počítať priemerné hodnoty
každého pokusu.
4.6. Graph serie report
-12-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
V tomto prípade ide o súčasné grafické znázornenie výsledkov až 10 pokusov, nameraných v
rámci jedného testu. Zadáva sa tu počet najlepších výskokov, z ktorého sa budú počítať
priemerné hodnoty každého pokusu a je ešte možné špecifikovať parameter, ktorý bude graf
obsahovať. Na X-ovej osi budú jednotlivé pokusy a na osi Y príslušný parameter. Škálu osí je
možné meniť zadaním číselného údaja do prislušného okienka. Pohybom medzi jednotlivými
pokusmi pomocou šípok sa vždy zvýraznia aj zodpovedajúce číselné dáta parametrov
jednotlivých pokusov a v dolnej časti.
-13-
Výskokový ergometer JUMPER
FiTRONiC s.r.o.
PRÍLOHA I.
PRINCÍP MERANIA
Na tisícinu sekundy presné meranie doby kontaktu a doby letu pri opakovaných výskokoch
pomocou špeciálnej platne, interfejsu a počítača umožňuje výpočet parametrov:
- výška výskoku;
- priemerný výkon;
- výkon v aktívnej fáze odrazu;
- zrýchlenie v aktívnej fáze odrazu;
- rýchlosť v záverečnom momente odrazu.
Výpočty hodnôt jednotlivých parametrov vychádzajú zo zákonov klasickej mechaniky, ktoré
popisujú vzájomné vzťahy medzi rýchlosťou, časom, zrýchlením a dráhou voľného pádu,
resp. rovnomerne zrýchleného pohybu.
Výška výskoku (h):
h = g * tf2 / 8
Priemerný výkon (P’):
P‘ = g2 * tf / 8
Výkon v aktívnej fáze odrazu (P):
P = g2 * tf * (tf+tc) / 4 Tc
Zrýchlenie v aktívnej fáze odrazu (a):
a = g * tf / tc
Rýchlosť v záverečnom momente odrazu (v):
v = g * tf / 2
tc - doba kontaktu (s)
tf - doba letu (s)
Presnosť a spoľahlivosť zariadenia bola overená simultánnymi porovnávacími meraniami s
odrazovou platňou firmy KISTLER.
-14-
Download

JUMPER