OFICIÁLNY BULLETIN SPOLOČNOSTI SCIO
ako na vš
KDE ŠTUDOVAŤ, AKO SA PRIPRAVIŤ, AKO USPIEŤ
2 0 14
Vyberte si vysokú školu včas
Stručný prehľad fakúlt VŠ podľa zamerania a ako sa rozhodnúť
NEPREHLIADNITE
NPS Scio ....................... 2
Ako si vybrať VŠ .............. 4
Jednoduchá cesta
za štúdiom v ČR …. .......... 5
Skúste si test VŠP ............ 6
Prehľad vysokých škôl ....... 9
Veľtrh
Akadémia
Od 7. do 9. októbra prebehne v Bratislave veľtrh vzdelávania Akadémia. Okrem
fakúlt vysokých škôl, o ktoré sa zaujímate, môžete
navštíviť aj stánok Scio,
kde vám radi odpovieme na
akékoľvek vaše otázky a poradíme s prípravou alebo
prihlásením na skúšky.
Pokiaľ môžete, odporúčame vám prísť pozrieť sa
na veľtrh. Nielen že môžete
od nás dostať ukážky testov a materiály, ku ktorým
sa na webových stránkach
nemusíte dostať, ale môžete si u nás počas veľtrhu
zakúpiť platené publikácie
so zľavou.
Budete mať tiež možnosť opýtať sa na čokoľvek
zástupcov vysokých škôl
– v stánkoch fakúlt často
nájdete priamo súčasných študentov, ktorí vám
radi poskytnú skúsenosti
z „prvej ruky“.
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 1
V
tomto vydaní novín nájdete stručný prehľad
verejných vysokých škôl na
Slovensku s termínmi dní
otvorených dverí a uzávierkou
prihlášok bakalárskeho štúdia. Nemá byť vyčerpávajúcim
prehľadom informácií, ktoré si môžete nájsť aj sami na
webových stránkach, ale skôr
užitočným súhrnom vašich
možností, pokiaľ ste jedným
či jednou z tých, ktorí váhajú,
akú školu si vybrať.
Fakulty sme pre vás zoradili podľa prevažujúceho zamerania štúdia, ktoré by pre
vás malo byť hlavným kritériom pri rozhodovaní. Nakoniec, čím viac vás bude odbor
baviť, tým väčšia je šanca, že
školu úspešne a bez väčších
problémov dokončíte.
Je výhodné vybrať si včas
Obzvlášť termín podania prihlášky by mal byť pre vás tým
najdôležitejším. Na niektoré
vysoké školy (napríklad ume-
leckého zamerania) prijímajú
prihlášky len do tohtoročnej
jesene. Až neskôr by ste mohli
zistiť, že ste medzi ponukou
štúdia vami vybraného odboru nejakú zo škôl prehliadli.
Mnohé fakulty majú rôzne nastavené kritériá prijatia a mož-
no práve na tú, o ktorej neviete, sa môžete dostať najľahšie.
A nielen to. Pokiaľ sa hlásite na odbor, o ktorý má záujem veľký počet uchádzačov
a prijatie naň nie je práve isté,
je dobré myslieť na to, že čím
viac prihlášok si podáte, tým
viac vzrastie vaša šanca na prijatie. Ak vám v tomto roku ide
o budúcnosť, mali by ste uvažovať nad všetkými dostupnými možnosťami, obzvlášť pokiaľ sa priamo ponúkajú.
Deň otvorených dverí vám
zasa ponúka jedinečnú možnosť, ako sa zoznámiť s prostredím vysokej školy, zistiť,
aký z nej máte pocit, alebo sa
opýtať svojich budúcich učiteľov a spolužiakov na čokoľvek,
čo vás ohľadom štúdia alebo
prijatia na štúdium zaujíma.
Pri fakultách nájdete tiež
označené tie, ktoré v prijímacom konaní zohľadňujú
výsledky Národných porovnávacích skúšok, často ako alternatívu prijatia, a teda aj ďalšiu
možnosť, ako si uľahčiť cestu
na ňu. Prehľad vysokých škôl
začína na strane 9, rady a tipy,
ako sa správne rozhodnúť pri
voľbe školy a na čo sa opýtať
na dni otvorených dverí, nájdete na strane 4.
Nechajte sa prijať
na desiatky VŠ už v jeseni
N
árodné
porovnávacie
skúšky (NPS) sú organizované nezávisle na fakultách
vysokých škôl, ktoré sa rozhodli, že podľa ich výsledkov
budú prijímať uchádzačov
na štúdium. Rozhodli sa tak
preto, že chcú urobiť prijímacie skúšky objektívnejšie
a transparentnejšie.
Na niektoré z nich sú NPS
povinné, niekde znamenajú
príležitosť vyhnúť sa vlastným
prijímacím skúškam na fakul-
te a zaistiť si prijatie s veľkým
predstihom. V oboch prípadoch však získavate výhody
v podobe voľby miesta a termínu, uplatnenie výsledku na
viacerých školách naraz alebo
napríklad možnosť opakovať
skúšku, keď sa vám nepodarí.
Na výsledky skúšok prihliada 20 fakúlt vysokých
škôl na Slovensku a približne
40 v Českej republike, kde
v prijímacom konaní hrajú
významnú rolu už viac ako 13
rokov. Ktoré fakulty NPS využívajú a v akom termíne sa ich
môžete zúčastniť nájdete na
str. 3. Prehľad českých fakúlt
vysokých škôl s NPS nájdete
na strane 8.
Prijatie
pred podaním prihlášky
Prvý termín skúšok prebehne už 13. decembra. Zúčastniť sa na ňom môžete pokojne
ešte pred podaním prihlášok.
Váš výsledok potom môžete
poslať aj do škôl, na ktoré sa
prihlásite až na jar. Počíta sa
vždy len váš najlepší dosiahnutý výsledok a aj ten je odovzdaný len s vaším súhlasom,
takže nemusíte mať strach, že
sa vám skúška nepodarí. Môžete len získať.
Pokiaľ sa vám test podarí,
zaistíte si s predstihom prijatie na desiatky vysokých škôl
a budete mať zvyšok roka čas
venovať sa napríklad príprave
na maturitnú skúšku.
17.9.2014 1:59:26
2
ako na vš
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
Ako vám môžu
NPS Scio pomôcť?
Desiatky fakúlt s podobnými odbormi. Niekde sú NPS povinné, často však znamenajú príležitosť vyhnúť sa prijímačkám
na fakulte. Prehľad aj požiadavky fakúlt na prijatie nájdete na tejto a nasledujúcej stránke.
Vyberte si termín
aj miesto
Skúšky prebiehajú, na rozdiel
od starých prijímacích skúšok
na vysoké školy, v šiestich termínoch od decembra 2014 do
mája 2015. Sami si môžete vybrať, na ktorú skúšku a kedy
chcete prísť.
Termíny v tomto školskom
roku sú nasledujúce:
Započíta sa vám len
najlepší výsledok
Na bežných prijímačkách na
VŠ dosiahnete jediný výsledok, ktorý je buď dobrý, alebo
zlý. Na NPS môžete dosiahnuť hneď niekoľko výsledkov,
ktoré budú celkom isto rozdielne. Počíta sa však len ten
najlepší z nich. Ten je potom
následne odovzdaný fakulte,
termín
predmety
13. 12. 2014
VŠP, OSP, ZSV
7. 2. 2015
VŠP, OSP, ZSV, Mat
14. 3. 2015
VŠP, OSP, ZSV, Mat, Aj, Nj
11. 4. 2015
VŠP, OSP, ZSV, Mat, Bio, Che
8. 5. 2015
VŠP, OSP, ZSV, Aj, Nj, Bio, Che, MAT
30. 5. 2015
VŠP, OSP, ZSV, Bio, Che
VŠP – Všeobecné študijné predpoklady
OSP – Obecné studijní předpoklady
(česká verzia VŠP)
ZSV – Základy spoločenských vied
Mat – Matematika
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 2
Bio – Biológia
Che – Chémia
Aj – Anglický jazyk
Nj – Nemecký jazyk
S vašou prihláškou dostanete prístup do osobného
profilu, kde budete mať vždy
prehľad o termínoch vašich
skúšok aj ich výsledkoch.
Väčšine fakúlt, ktoré NPS využívajú, potom sami na konci
školského roka automaticky
odovzdávame váš najlepší dosiahnutý výsledok.
ktorá ho zahrnie do prijímacieho konania. Aj preto má
zmysel skúsiť NPS viackrát,
zlepšenie môže byť rôzne.
Hlavne z testu VŠP nebýva
bežné, aby uchádzač dosiahol
extrémne zlepšenie, ale každé
zlepšenie môže byť nakoniec
významné a môže rozhodnúť
o úspechu.
I keď si to mnohí nemyslia,
možnosť opakovania skúšky
vedie k spravodlivejšiemu posudzovaniu znalostí a schopností uchádzačov, hlavne preto, že úplne odstraňuje vplyv
náhody a nervozity.
Prihláste sa on-line,
nezávisle
na prihláške na VŠ
Oproti bežným prijímacím
skúškam je rozdiel tiež v prihláške na fakulty, ktoré podľa výsledkov NPS prijímajú.
Okrem prihlášky, ktorú si podáte na vybranú vysokú školu,
musíte sa tiež prihlásiť na samotné NPS. Všetko prebieha
elektronicky cez formulár na
www.scio.sk/nps. Vyberte si
skúšky, termíny, miesto a ďalšie
podrobnosti, odošlete a príde
vám konfirmačný e-mail. Dôležité je stihnúť vami vybratý termín skúšok. Uzávierka prihlášok býva obvykle asi dva týždne
pred samotným konaním
skúšky (pozri tabuľku
s termínmi).
NPS tam,
kde to máte najbližšie
S NPS môžete ušetriť veľa
času aj peniaze za dopravu
a ubytovanie. Konajú sa na
mnohých miestach na Slovensku aj v Českej republike. Vyberte si preto miesto konania,
na ktoré máte najpohodlnejší
prístup a absolvujte NPS tam.
NPS pre zmyslovo
postihnutých:
Centrum podpory študentov
so špecifickými potrebami, Bratislava; Bezbariérové centrum,
Košice
NPS pre telesne
postihnutých:
na bežných miestach konania
s bezbariérovým prístupom
Prihlášku na skúšku
aj nezáväznú registráciu
nájdete na
www.scio.sk/nps
17.9.2014 1:59:33
ako na vš
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
3
V podmienkach ešte môže dôjsť k zmenám, podrobnosti si prosím overte pred prihlásením na www.scio.sk.
Ktoré fakulty využívajú NPS
BRATISLAVA
FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU
Architektúra a urbanizmus (Bc.): VŠP + talentová
skúška
Dizajn (Bc.): VŠP + talentová skúška
Krajinná a záhradná architektúra (Bc.): VŠP + talentová skúška
Základným a jediným kritériom prijatia na štúdium je
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá sa skladá z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP,
realizuje Scio) a talentovej skúšky.
BRATISLAVA
FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (Bc.): VŠP +
test z prírodných vied (biológia – 80 %)
Farmácia (Mgr.): VŠP + test z prírodných vied (biológia – 40 % a chémia – 40 %)
Základným kritériom prijatia na bakalárske štúdium
(Zdravotnícke a diagnostické pomôcky) aj na magisterské štúdium (Farmácia) je úspešné absolvovanie
prijímacej skúšky, ktorá sa skladá z testu Všeobecných
študijných predpokladov a testu z prírodných vied.
V celkovom hodnotení bude mať výsledok testu VŠP
váhu 20 % a výsledok testu z prírodných vied 80 %.
Každý uchádzač má nárok na požadovanú dvojicu
NPS bez poplatku. Ďalší pokus skúšky si už uchádzač
hradí sám.
KOŠICE
UNIVERZITA VETERINÁRNEHO
LEKÁRSTVA A FARMÁCIE
Kynológia (Bc.): VŠP
Bezpečnosť krmív a potravín (Bc.): VŠP
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii (Bc.): VŠP
Produkčné zdravie zvierat a ochrana ŽP (nadväzujúce Mgr štúdium): VŠP
Trh a kvalita potravín (nadväzujúce Mgr štúdium):
VŠP
Základným kritériom prijatia na bakalárske i magisterské štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej
skúšky, ktorá sa skladá z testu Všeobecných študijných
predpokladov.
Každý uchádzač, ktorý si podal prihlášku na UVLF
v Košiciach má nárok na jednu skúšku bez poplatku.
KOŠICE
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UPJŠ
Aplikovaná informatika (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60 + maturita
Biológia (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60 + maturita
Fyzika (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60 + maturita
Geografia (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60 + maturita
Chémia (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60 + maturita
Environmentálna chémia (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60 + maturita
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 3
Informatika (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60 + maturita
Matematika (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60 + maturita
Všeobecná ekológia (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60
+ maturita
Ekonomická a finančná matematika (Bc.): VŠP –
percentil aspoň 60 + maturita
+ medziodborové štúdiá
Kritériá garantujúce prijatie na štúdium:
1. výsledok testu VŠP: uchádzači, ktorí získali percentil 60 a viac a súčasne absolvovali maturitu z aspoň
jedného predmetu podľa zvoleného programu,
2. vynikajúce študijné výsledky na gymnáziu: uchádzači, ktorí absolvovali maturitu z aspoň jedného
predmetu podľa zvoleného programu a súčasne
spĺňajú stanovený študijný priemer,
3. významné úspechy na súťažiach.
Uchádzači, ktorí nedosiahli ani jedno z vyššie spomenutých kritérií, budú prijímaní na základe výsledkov
štúdia na strednej škole a výsledkov testu Všeobecných
študijných predpokladov, v závislosti od toho, či sú absolventmi gymnázií alebo stredných odborných škôl.
Maturitu je možné nahradiť NPS Scio z daného oboru
(Bi, Ch, Mat).
TRNAVA
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED UCM
Politológia (Bc.): VŠP/OSP
Európske štúdiá (Bc.): VŠP/OSP
Verejná správa (Bc.): VŠP/OSP
Verejná správa – Prievidza (Bc.): VŠP/OSP
Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe
(Bc.): VŠP/OSP
Manažment sociálnych služieb (Bc.): VŠP/OSP
Uchádzači, ktorí získajú z testu Všeobecných študijných predpokladov percentil viac ako 50, budú automaticky prijatí.
BANSKÁ BYSTRICA
EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
Cestovný ruch (Bc.): VŠP
Ekonomika a manažment podniku (Bc.): VŠP
Financie, bankovníctvo a investovanie (Bc.): VŠP
Regionálny rozvoj a verejná správa (Bc.): VŠP
Verejná ekonomika a služby (Bc.): VŠP
Jednou z možností prijatia na štúdium je absolvovanie
testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Na
základe výsledku z testu budú prijatí tí uchádzači, ktorí
dosiahnu percentil 50 a viac. Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku, ktorá sa skladá z písomného testu z cudzieho jazyka, matematiky a základov ekonómie.
BANSKÁ BYSTRICA
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc.): AJ –
percentil aspoň 85
Prekladateľstvo a tlmočníctvo – Anglický jazyk a kultúra (Bc.): AJ – percentil aspoň 85
Podmienky na prijatie s líšia podľa odboru. Na vybraté
odbory budú prijatí uchádzači, ktorí v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) dosiahli zo skúšky
z anglického jazyka percentil 85 a viac.
BRATISLAVA
FAKULTA SOCIÁLNYCH
A EKONOMICKÝCH VIED UK
Európske štúdiá (Bc.): AJ
Sociálna a pracovná psychológia (Bc.): AJ
Sociálna antropológia (Bc.): AJ
Aplikovaná ekonómia (Bc.): AJ
Povinnou súčasťou prijímacieho konania je maturita
z anglického jazyka, ktorá však môže byť nahradená
skúškou z anglického jazyka v rámci NPS.
BRATISLAVA
FAKULTA INFORMATIKY
A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU
Informatika (Bc.): MAT
Počítačové a komunikačné systémy a siete (Bc.): MAT
Uchádzač o štúdium bude prijatý na základe:
1. hodnotenia externej časti maturity z matematiky
(úroveň B),
2. hodnotenia písomného testu z matematiky realizovaného nezávislým posudzovateľom Scio – dobrý výsledok z testu z matematiky môže znamenať prijatie.
BRATISLAVA
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY
A INFORMATIKY UK
Fyzika (Bc.): MAT – percentil aspoň 60
Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
(Bc.): MAT – percentil aspoň 60
Biomedicínska fyzika (Bc.): MAT – percentil 60
Informatika (Bc.): MAT – percentil aspoň 75 alebo
MAT – percentil 50+maturita z informatiky
Matematika (Bc.): MAT – percentil aspoň 80+maturita z matematiky
Poistná matematika (Bc.): MAT – percentil aspoň
80+maturita z matematiky
Aplikovaná informatika (Bc.): MAT – percentil aspoň 60
Podmienky prijatia sa líšia podľa vybratého študijného
programu, ale pre všetky študijné programy platí, že
dobrý výsledok testu z matematiky (NPS) môže znamenať prijatie.
NITRA
FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
UKF
Bakalárske študijné odbory (VŠP / OSP)
A. U odborov, kde uchádzač nemá povinnosť absolvovať prijímacie skúšku ani z jedného predmetu:
percentil 50 a viac znamená automatické prijatie.
B. U odborov, kde uchádzač má povinnosť absolvovať
prijímaciu skúšku z jedného predmetu: v prípade
17.9.2014 1:59:38
ako na vš
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
dosiahnutia percentilu 50 a viac dostane uchádzač
75 bodov.
NITRA
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED
A ZDRAVOTNÍCTVA UKF
Psychológia (Bc.): AJ (alternatívne kritérium pre II.)
a VŠP (alternatívne kritérium pre III.)
Sociálna práca (Bc.): AJ alebo NJ (alternatívne kritérium pre II.) a VŠP (alternatívne kritérium pre III.)
Sociálne služby a poradenstvo (Bc.): AJ alebo NJ
(alternatívne kritérium pre II.) a VŠP (alternatívne
kritérium pre III.)
Ošetrovateľstvo (Bc.): BIOLÓGIA – časť Biológia
človeka (alternatívne kritérium pre II.) a VŠP (alternatívne kritérium pre III.)
Urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.): BIOLÓGIA
(alternatívne kritérium pre II.) a VŠP (alternatívne
kritérium pre III.)
Kritériá výberu uchádzačov stanovené FSVaZ:
I. celkový prospech na SŠ
II. maturita (interná časť)
III. maturita (externí časť)
IV. iné aktivity
V. talentová skúška (odbor Urgentná zdrav. starostlivosť)
Národné porovnávacie skúšky sú alternatívnym kritériom (v prípade II, III). Predmet, ktorý bude akceptovaný ako alternatívne kritérium, je špecifický pre každý
študijný program.
NITRA
FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
SPU
Ekonomika podniku (Bc.): VŠP – percentil 75 a viac
Manažment podniku (Bc.): VŠP – percentil 75 a viac
Ekonomika a manažment agrosektoru (Bc.): VŠP –
percentil 75 a viac
Kvantitatívne metódy v ekonómii (Bc.): VŠP – percentil 75 a viac
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
(Bc.): VŠP – percentil 75 a viac
Obchodné podnikanie (Bc.): VŠP – percentil 75
a viac
Účtovníctvo (Bc.): VŠP – percentil 75 a viac
Na štúdium sú automaticky prijatí uchádzači, ktorí
dosiahnu z testu Všeobecných študijných predpokladov stanovený percentil. Ostatní uchádzači sú povinní
urobiť prijímaciu skúšku z dvoch nimi vybratých predmetov. Vybrať si môžu z ekonomiky, cudzieho jazyka
alebo matematiky.
PREŠOV
FAKULTA MANAŽMENTU PU
Manažment (Bc.): VŠP/OSP
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (Bc.): VŠP/OSP
Environmentálny manažment (Bc.): VŠP/OSP
Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijímaní na
základe výsledkov zo strednej školy. V prípade záujmu
môžu vykonať nepovinný test Scio (VŠP/OSP). Uchádzač, ktorý dosiahne percentil 50 a viac, bude automaticky a prednostne prijatý na štúdium.
PREŠOV
FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV
PU
Ošetrovateľstvo (Bc.): VŠP – percentil 50 a viac
Pôrodná asistencia (Bc.): VŠP – percentil 50 a viac
Fyzioterapia (Bc.): VŠP – percentil 50 a viac + skúška pohybových schopností
Dentálna hygiena (Bc.): VŠP – percentil 50 a viac
Urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.): VŠP – percentil 50 a viac + skúška pohybových schopností
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
(Bc.): VŠP – percentil 50 a viac
Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú ke štúdiu prijatí uchadzači, ktorí dosiahnu z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) percentil aspoň
50 a viac.
ŽILINA
FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY ŽU
Manažment (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60
Informatika (Bc.): VŠP – percentil aspoň 60
Počítačové inžinierstvo (Bc.): VŠP – perc. aspoň 60
Bez prijímacieho konania budú prijatí absolventi
všetkých stredných škôl, ktorí absolvujú testy Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosiahnu
percentil aspoň 60. Ostatní uchádzači budú prijatí
na základe výsledku z prijímacieho testu z matematiky.
NPS, SCIO a fakulty VŠ
N
árodné porovnávacie
skúšky organizuje SCIO,
súkromná spoločnosť založená v roku 1996 v Českej republike, kde je bezkonkurenčne najväčším poskytovateľom
služieb v oblasti vzdelávania
pre všetky stupne škôl.
O využití NPS rozhodujú samotné fakulty s cieľom
skvalitnenia prijímacieho konania a výberu uchádzačov.
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 4
Prečo vlastne fakulty
využívajú NPS
Vyrovnane šance s ostatnými. NPS, predovšetkým test
OSP, zaručujú nezávislé a objektívne zhodnotenie kvalít
uchádzača. To má význam
napr. tam, kde škola prihliada
k známkam zo strednej školy
alebo iným kritériám, ktoré
už nemá uchádzač možnosť
ovplyvniť. Uchádzač mohol
napríklad navštevovať náročnú a kvalitnú strednú školu
s prísnou klasifikáciou, nemal
dostatočnú výuku daného
predmetu na strednej škole
alebo zle odmaturoval pred
piatimi rokmi a od tej doby
pilne študoval a pod.
Regulérny a transparentný priebeh prijímacej
skúšky. NPS sa konajú už
niekoľko rokov bez akýchkoľ-
ŽILINA
FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO
INŽINIERSTVA ŽU
Bezpečnostný manažment (Bc.): MAT,VŠP + priemer + maturita z matematiky
Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry (Bc.):
MAT,VŠP + priemer + maturita z matematiky
Krízový manažment (Bc.): MAT,VŠP + priemer +
maturita z matematiky
Záchranné služby (Bc.): MAT,VŠP + priemer + maturita z matematiky
Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí
v každom z posledných dvoch rokov štúdia na strednej
škole, vrátane maturity, dosiahli priemer známok do
1,5 a úspešne absolvovali maturitnú skúšku z matematiky, a v aktuálnom školskom roku absolvovali testy z matematiky (Scio), resp. Všeobecných študijných
predpokladov (VŠP) a dosiahli percentil aspoň 70.
Uchadzači, ktorí nesplnia kritéria, absolvujú prijímaciu skúšku fakulty.
BANSKÁ BYSTRICA
FAKULTA POLITICKÝCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB
Všetky bakalárske odbory
Uchádzači, ktorí dosiahnu v teste VŠP (OSP) percentil aspoň 60 budú byť automaticky prijatí na štúdium.
KOŠICE
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A INFORMATIKY TUKE
V podmienkach ešte môže dôjsť k zmenám, podrobnosti si prosím overte pred prihlásením na www.scio.sk.
4
Všetky bakalárske odbory
Dosiahnutie percentilu aspoň 40 z matematiky Scio
znamená zvýhodnenie v prijímacom konaní.
KOŠICE
FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY UPJŠ
Všetky bakalárske odbory
Uchádzači, ktorí dosiahnu v teste VŠP (OSP) stanovený percentil, môžu byť automaticky prijatí na štúdium.
Aktuálnu informáciu o percentilovej hranici najdete
na webe fakulty.
vek problémov, mnohí uchádzači ich poznajú, mnohé
fakulty rešpektujú a ich kredit je vysoký. Účastníci skúšok môžu vyjadriť námietky
k priebehu a k vyhodnoteniu
skúšok. V rámci verejnej oponentúry môžu bezprostredne
po skúškach vzniesť námietky
voči obsahu testov a diskutovať o nich. Ich námietky potom vyhodnotí odborná nezávislá námietková komisia
Štúdium bez sociálnych
bariér. Pokiaľ uchádzač preu-
káže, že by pre neho mohla byť
čiastka k úhrade NPS limitujúca, uhradí iba zlomok z ceny
NPS.
Skúšky pre hendikepované osoby. Spoločnosť Scio
spolupracuje so strediskami,
ktoré sa špecializujú na prispôsobenie testov pre študentov so špecifickými nárokmi
(nevidomí a pod.). Uchádzači
majú možnosť zvoliť si miesto
konania skúšok s bezbariérovým prístupom.
17.9.2014 1:59:38
ako na vš
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
5
Deň otvorených dverí
R
ozhodnúť sa, ktorú fakultu si zvoliť na nasledujúce
roky života nie je vôbec jednoduché. Informácií je buď veľa,
alebo naopak málo. A čo si
z nich vlastne vziať? Asi najlepší spôsob, ako ich všetky
vstrebať a ako si urobiť vlastný
obrázok o tej ktorej škole je jej
návšteva. Nič vám nedá viac,
ako keď máte možnosť nasať jej
atmosféru, stretnúť sa s učiteľmi aj so študentmi, rozhliadnuť
sa po okolí. Na to slúžia predovšetkým dni otvorených dverí,
ktoré uskutočňuje väčšina
fakúlt. Možno si počas takejto
návštevy navyše uvedomíte, čo
je pre vás pri výbere konkrétnej
školy vlastne dôležité viac a čo
menej. Poradíme vám, ako sa
na takýto deň otvorených dverí
čo najlepšie pripraviť a na čo
všetko nezabudnúť.
Pripravte sa na návštevu
Správna adresa, dopravné
spojenie a termín konania je
základ. Pred návštevou fakulty
navyše odporúčame pozrieť si
celú jej webovú stránku. Zapíšte si všetko, čo vás na nej
zaujme, čo vám nebude jasné
alebo čo vám na nej chýba.
Prejdite si podmienky prijímacieho konania, či sú vám jasné.
Pripravte si otázky
• Koľko bolo v minulom
roku prihlásených a prijatých na daný obor?
• Koľko študentov nedokončí prvý ročník a prečo?
• Sú k dispozícii ukážky prijímacích testov z minulého
roka?
• Aké sú náklady spojené so
štúdiom vrátane ubytovania?
• Koľko študentov a v ktorom
ročníku vycestuje do zahraničia a kam konkrétne?
• Prečo by som mal študovať
práve u vás?
• Pomáha fakulta študentom nájsť prax behom štúdia, alebo po jeho ukončení a akú?
• Je možné pokračovať v štúdiu daného oboru aj v nadväzujúcom magisterskom
štúdiu?
• Čo robiť, ak nemám dobré
známky zo SŠ, ale fakulta
robí poradie na ich základe?
• Čo môžem robiť vo voľnom
čase?
Preskúmajte celú školu
a jej okolie
Neuspokojte sa s návštevou
jednej posluchárne. Pokiaľ
je to možné, pozrite sa aj do
ostatných učební či laboratórií. Navštívte knižnicu, športovisko, jedáleň, internáty.
Pozrite sa na hlavnú nástenku školy – často sa dozviete
veľa o tom, čo sa deje v škole
aj mimo nej (brigády, praxe,
prednášky, kurzy, zábava,
odkazy…). Nezabudnite aj
na okolie – kde sa študenti
zhromažďujú? Sú tu parky,
kaviarne a pod.?
Zoznámte sa
Oslovte stojacich študentov.
Často pomáhajú s organizáciou dňa otvorených dverí – pýtajte sa na čokoľvek. Väčšinou
sú veľmi ochotní a radi vám
pomôžu.
Zoznámte sa aj s ostatnými návštevníkmi dňa otvorených dverí. Prečo prišli? Čo
ich na škole zaujíma? Čo sa im
tu páči či nepáči?
Robte si poznámky
Všetko si zapisujte a pokojne aj fotografujte. Na druhý
deň po návšteve by ste si už
pamätali len polovicu a pokiaľ navštívite viacero fakúlt,
môžu sa vám informácie pomiešať. Zapisujte si aj svoje
dojmy a pocity. Možno práve
tie budú rozhodovať, kam
sa nakoniec zapíšete. Čo vás
nadchlo? Prečo vás niekto zaujal? Kde alebo s kým vás to
bavilo? Atď.
Celý článok a šikovný formulár na vlastné hodnotenie
školy nájdete na www.scio.cz/
vyber-skoly
Na aký odbor mám ísť?
V
ýber tej správnej vysokej
školy je dôležitým rozhodnutím, ktoré ovplyvní celý
nasledujúci život. Pomôžeme
vám zorientovať sa v informáciách, ktoré môžu byť pre také
rozhodnutie významné.
Slovenské
a české vysoké školy
Kompletný zoznam slovenských škôl s možnosťou vyhľadávania aj podľa oborov:
www.vysokeskoly.sk
Úplný prehľad českých škôl
s možnosťou filtrovania podľa
rôznych požiadaviek:
www.jobs.cz/vs
zapíše na štúdium? To môže
byť dôležité pre posúdenie
šancí na prijatie. Aj keď sú
šance na prijatie menšie, nevzdávajte to – podajte si prihlášku na viacero fakúlt. Keď
to nevyjde na jednu, vyjde to
možno inde.
www.uips.sk/statistiky/
ostatne
Hodnotenie
vysokých škôl
Hodnotená je najmä kvalita
vzdelávania a kvalita výskumu.
www.arra.sk/hodnotenievysokych-skol
Fakulty využívajúce
Národné porovnávacie
skúšky (NPS)
NPS je možné vykonať jedenkrát a výsledok potom
využiť na rad fakúlt v SR aj
v ČR. Je preto taktické podať
si prihlášku na viacero fakúlt
využívajúcich NPS. Zvýšite
svoju šancu na prijatie na VŠ.
Okrem toho ušetríte čas aj peniaze, pretože nemusíte cestovať na prijímačky jednotlivých
fakúlt.
www.scio.sk/fakulty
Počty prihlášok /
prijatých / zapísaných
Koľko uchádzačov sa na danú
fakultu hlási, koľko ich fakulta
prijme a koľko sa ich nakoniec
Dni otvorených dverí
Najlepší zdroj informácií o fakulte. Môžete si ju dôkladne
prehliadnuť, dozviete sa veľa
zaujímavých informácií, stret-
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 5
nete sa so študentmi a môžete
sa na čokoľvek opýtať. Rozvrh
dní otvorených dverí a tipy, na
čo sa pýtať, nájdete v týchto
novinách na nasledujúcich
stranách.
Facebook
Čím ďalej, tým väčší počet škôl
má svoj profil na facebooku. Je
to skvelá príležitosť dozvedieť
sa niečo o dianí na fakulte, ale
tiež opýtať sa na čokoľvek, a to
nielen zástupcov školy, ale aj
študentov. Napr. ako sú spokojní so školou, či je možnosť
vycestovať, či sú v škole sympatickí učitelia a pod.
Na facebooku nájdete aj
stránku venovanú Národným
porovnávacím skúškam, ktoré v prijímacom konaní využíva takmer 60 fakúlt v SR
a ČR:
www.facebook.com/scio.nsz
Uplatnenie absolventov
Aká je nezamestnanosť absolventov rôznych odborov
štúdia? Štatistiky nájdete na
adrese:
www.upsvar.sk/statistiky/
nezamestnanost-absolventistatistiky
O aké odbory štúdia a o ktorých absolventov majú záujem zamestnávatelia? Na tejto
stránke nájdete rebríček záujmu o absolventov VŠ (jún
2014) a mnoho ďalších informácií o uplatnení absolventov:
www.profesia.sk/cms/
newsletter/42238
Ako to vidí súčasný
študenti?
Pozrite, ako hodnotia pedagógov, výuku a atmosféru na
konkrétnych školách súčasní
študenti:
www. pindex.sk
Otázka
na študijné oddelenie
Pokiaľ máte otázku, na ktorú
nenachádzate žiadnu odpoveď, obráťte sa na študijné
oddelenie fakulty. Neprekáža,
že na fakulte neštudujete. Na
dobrej fakulte vám isto rýchlo a čo najlepšie odpovedia.
Kontakt na študijné oddelenie
nájdete vždy na webe každej
fakulty.
17.9.2014 1:59:38
6
ako na vš
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
Nebojte sa testu VŠP
Test Všeobecných študijných predpokladov testuje základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje na úspešné vysokoškolské štúdium. Nejde o test vedomostí a nedá sa naň priamo „naučiť“. Je uznávaný na mnohých slovenských fakultách aj
niekoľkých českých. Obsahuje štyri časti – verbálnu, logickú, argumentačnú a kvantitatívnu.
Bez učenia?
Ešte ste sa nestretli s testom
Všeobecných študijných predpokladov a máte z neho obavy? Nemusíte. I keď to môže
byť oproti tradičným prijímačkám neobvyklé, ide o test, na
ktorý sa nemusíte učiť. Zvlášť
pre bystrých študentov je to
veľkou výhodou. Navyše jeho
výsledok nezávisí priamo na
tom, akú kvalitnú strednú
školu ste študovali. Je to voči
uchádzačom spravodlivejšie.
Na prvý pohľad môže pripomínať testy inteligencie,
ale ním nie je. Skúma širšie
schopnosti uchádzačov a zameriava sa na tie, ktoré sú najpotrebnejšie na úspešné štú-
V každej z nasledujúcich viet
sú jedno alebo dve prázdne
miesta, ktoré znamenajú, že
vo vete bolo niečo vynechané.
Vyberte z ponúknutých možností slovo alebo dvojicu slov,
ktoré sa významovo a štylisticky najlepšie hodia do príslušnej vety ako celku.
1. Cieľom tohtoročného ročníka súťaže je otvoriť verejnú
_______ na tému budúcnosti českého staviteľstva a dať
priestor _______ nápadom
mladej generácie architektov.
(A) zbierku – aktívnym
(B) očistu – víťazným
(C) diskusiu – netradičným
(D) obhajobu – provokujúcim
(E) budovu – neoceneným
2. ________ kín vlani, okrem
výrazne vyššej _______, pomohol rovnako nárast cien
vstupného priemerne o 15 %.
(A) Uzavretiu – miere
záujmu
(B) Tržbám – návštevnosti
(C) Kvalite – sledovanosti
(D) Popularite – ponuky
(E) Ziskovosti – reklamy
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 6
dium na vysokej škole a mal
by ich zvládnuť každý študent
VŠ – práca so slovami a porozumenie textu, čítanie a interpretácia grafov alebo hľadanie
základných súvislostí medzi
číslami.
Dôležitú rolu hrá čas
I napriek tomu, čo je uvedené
vyššie, je dobré aspoň trošku
zoznámiť sa s testom. Uchádzači, ktorí si test neskúsili ani
raz pred ostrou skúškou, považujú za najväčšie prekvapenie nedostatok času. Ten totiž
hrá dôležitú úlohu a niektorí
účastníci testu pravdepodobne nestihnú vyriešiť všetky
úlohy v stanovenom čase.
Z ponúknutých možností vyberte tú, v ktorej je významový
vzťah medzi slovami/výrazmi
najpodobnejší významovému
vzťahu medzi dvojicami slov/
výrazov v zadaní.
3. SPISOVATEĽ : DOČÍTAŤ
(A) kuchár : dojesť
(B) pacient : doliečiť
(C) pretekár : dobehnúť
(D) huslista : dohrať
(E) sudca : dokázať
4. ÚČES : VLASY
(A) chlp : srsť
(B) špagety : kečup
(C) pokrm : potraviny
(D) liečba : zranenie
(E) pokožka : koža
Dôležité je nenechať sa
znervózniť a pracovať rýchlo
a sústredene. Z toho, že nestihnete všetko, nemusíte byť
zbytočne nervózni, ale nemali
by ste sa zaseknúť na jednej
úlohe. Pokiaľ neviete, jednoducho ju preskočte a keď vám
ešte zostane čas, vrátite sa
k nej neskôr.
Nemusíte odpovedať
na všetko
Test je porovnávajúci. To znamená, že konečný výsledok
nie je absolútny počet bodov,
ale porovnávanie s ostatnými
uchádzačmi, ktorí test riešili.
Výsledok 90 zo 100 teda znamená, že ste odpovedali na
6. RADOVÝ
(A) chýbajúci
(B) výnimočný
(C) zložitý
(D) nádherný
(E) drahý
ÚLOHY 7 AŽ 9
Graf uvádza, koľko prijala
predajňa reklamácií v jednotlivých rokoch od mužov a od
žien a koľko týchto reklamácií
v jednotlivých rokoch uznala
ako oprávnené.
viac otázok správne, ako 90 %
všetkých ostatných. I keď
máte z testu zlý pocit, nepre-
padávajte panike, je možné,
že vás výsledok pozitívne prekvapí.
Podľa testu VŠP vás prijmú na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekonomické fakultě UMB
Farmaceutické fakultě UK
Fakultě architektúry STU
Univerzitě veterinárskeho lekárstva a farmácie
Fakultě ekonomiky a manažmentu SPU
Fakultě sociálnych vied a zdravotníctva UKF
Fakultě manažmentu PU
Fakultě zdravotníckych odborov PU
Fakultě sociálnych vied UCM
Fakultě podnikatelské VUT
Fakultě informatiky MU
Národohospodářské fakultě VŠE
Fakultě managementu a ekonomiky UTB
7. Koľko reklamácií celkom
dohromady neuznala predajňa vo všetkých rokoch,
v ktorých ako muži, tak ženy,
podali viac ako 15 reklamácií?
(A) 0
(B) 4
(C) 7
(D) 11
(E) Žiadna z možností (A)
až (D) nie je správna.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
2005
2006
2008
2009
2010
9. Koľko reklamácií prijala
predajňa dohromady vo všetkých rokoch, v ktorých uznala viac reklamácií podaných
ženami ako reklamácií podaných mužmi?
8. V ktorom roku bol počet
neuznaných reklamácií podaných mužmi najnižší?
Počty reklamácií – všetkých podaných a uznaných (muži a ženy)
V každej z nasledujúcich úloh
vyberte z ponúknutých možností to slovo či výraz, ktorý sa
najviac približuje k opačnému významu slova či výrazu
v zadaní.
5. PROSPEŠNÝ
(A) zničený
(B) škodlivý
(C) nevhodný
(D) zárobkový
(E) neúspešný
17.9.2014 1:59:39
ako na vš
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
55
67
89
130
Žiadna z možností (A)
až (D) nie je správna.
Každá z nasledujúcich úloh sa
skladá z otázky a dvoch tvrdení označených ako (1) a (2),
ktoré obsahujú určité informácie. S využitím všetkých
týchto informácií rozhodnite,
či sú dané informácie dostačujúce na určenie jednoznačnej odpovede na otázku.
10. V kráľovstve sa platí zlatkami, strieborniakmi a medenákmi. Za jeden medenák si
môžeme kúpiť liter mlieka.
Koľko litrov mlieka si môžeme kúpiť za jednu zlatku?
(1) Jedna zlatka má rovnakú
hodnotu ako jeden strieborniak a tri medenáky dohromady.
(2) Za jeden strieborniak si
kúpime o tri litre mlieka menej ako za jednu zlatku.
(A) Tvrdenie (1) samotné je
dostačujúce, ale tvrdenie (2) samotné nie je
dostačujúce.
(B) Tvrdenie (2) samotné je
dostačujúce, ale tvrdenie (1) samotné nie je
dostačujúce.
(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce,
ale ani jedno tvrdenie
samotné nie je dostačujúce.
(D) Každé tvrdenie samotné
je dostačujúce.
(E) Tvrdenia (1) a (2)
dohromady nie sú
dostačujúce.
Každá z následujících úloh
je založena na textu a na souboru podmínek. Rozlišujte,
které podmínky se týkají celé
série úloh a které podmínky
jsou uvedeny pouze pro jednu
jedinou úlohu. U některých
úloh může být užitečné pomoci si hrubým náčrtkem.
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
Boeing, Airbus). Každé z lietadiel má inú farbu (čiernu,
striebornú, oranžovú, bielu)
a každé lietadlo pilotuje iný
pilot (Toman, Peterka, Červeňák, Švarc). Vieme, že:
• Embrarer letí do Moskvy.
• Oranžové lietadlo letí do
Pekingu.
• oman nepilotuje Boeing
ani Embrarer.
• Peterka pilotuje lietadlo do
Ankary.
• Švarc pilotuje biele lietadlo
do New Yorku.
11. Ktoré lietadlo môže letieť
do Pekingu?
(A) len Airbus
(B) len COMAC
(C) len ktorékoľvek z dvojice
COMAC, Boeing
(D) len ktorékoľvek z dvojice
COMAC, Airbus
(E) len ktorékoľvek z trojice COMAC, Boeing,
Airbus
12. Do ktorého mesta môže
letieť Boeing?
(A) len do New Yorku
(B) len do Ankary
(C) len do ktoréhokoľvek z dvojice Peking,
Ankara
(D) len do ktoréhokoľvek
z dvojice Ankara, New
York
(E) do ktoréhokoľvek z trojice Peking, Ankara, New
York
13. Pokiaľ by platilo, že COMAC je čiernej farby, ktoré
lietadlo by mohol pilotovať
Švarc?
(A) len COMAC
(B) len Airbus
(C) len Boeing
(D) ktorékoľvek z dvojice
Airbus, COMAC
(E) ktorékoľvek z dvojice
Boeing, Airbus
TEXT K ÚLOHÁM
11 AŽ 13
V každom z nasledujúcich
textov je práve jedna časť, ktorá svojím znením do nich nezapadá. Pri každej z úloh zvoľte možnosť, ktorá obsahuje
práve tú časť textu, ktorá nie
je v súlade s jeho celkovým
znením.
Do každého zo štyroch rôznych miest (Moskva, Peking,
Ankara, New York) letí iné
lietadlo (Embrarer, COMAC,
14. Zdesení si uvedomujeme,
že do našej krajiny vtrhlo niečo, na čo sú napríklad Nemci
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 7
zvyknutí už mnoho rokov
– roztržka a priepasť medzi
generáciami. Pri pohľade do
histórie zistíme, že ešte pred
niekoľkými storočiami hrali
starí ľudia prvé husle a tešili sa
z váženosti. Vzhľadom na to, že
svet sa takmer nemenil, vedeli
aj v neobvyklých situáciách, čo
robiť, zdarne ustáli všetky nástrahy, niesli so sebou životné
skúsenosti. Korene vzorcov
správania sa, ktoré vytvorili
súčasnú generačnú priepasť,
tak musíme hľadať ešte hlbšie
v minulosti. Dnes už mladšie
ročníky v starších ľuďoch nevidia hodnotu, ale príťaž.
Ktorá z nasledujúcich častí
uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom?
(A) Zdesení si uvedomujeme, že do našej krajiny
vtrhlo niečo, na čo sú
napríklad Nemci zvyknutí už mnoho rokov
– roztržka a priepasť
medzi generáciami.
(B) Pri pohľade do histórie
zistíme, že ešte pred
niekoľkými storočiami
hrali starí ľudia prvé
husle a tešili sa z váženosti.
(C) Vzhľadom na to, že svet
sa takmer nemenil,
vedeli aj v neobvyklých
situáciách, čo robiť.
(D) Korene vzorcov správania sa, ktoré vytvorili
súčasnú generačnú
priepasť, tak musíme
hľadať ešte hlbšie v minulosti.
(E) Dnes už mladšie ročníky v starších ľuďoch
nevidia hodnotu, ale
príťaž.
Každá z nasledujúcich úloh
je založená na krátkom texte.
Všetky úlohy riešte iba na základe informácií uvedených
v texte či z neho vyplývajúcich.
15. Najstarší skutočný dôkaz existencie ľudskej rodiny
bol nedávno objavený v nemeckom Eulau. Išlo o hrob
trinástich osôb rôzneho veku
z obdobia neolitu starý 4 600
rokov. Všetky pozostatky boli
vo veľmi dobrom stave, čo vedcom umožnilo odobrať vzorky
DNA. Tie odhalili, že muž,
žena a dvaja chlapci pochovaní
spoločne v jednom hrobe boli
členmi jednej rodiny. Vzťah
rodičov sa dal odhadnúť i z polohy ich tiel, ležali totiž tvárami
obrátenými k sebe. V podobných polohách boli pochované aj ďalšie páry mužov a žien
z pohrebiska, niektorí boli navyše uložení tak, aby sa v hrobe
držali za ruky či objímali.
Ktoré z nasledujúcich
tvrdení vyplýva z uvedeného
textu?
(A) Pre obdobie neolitu
bolo typické pochovávanie väčších skupín do
jedného hrobu.
(B) V Eulau bol objavený
najstarší hrob s viac než
jedným pochovaným
človekom.
(C) Podľa polôh tiel v hrobe
je možné usudzovať
príčinu úmrtia pochovaných.
(D) Rozhodnutie o príbuznosti pochovaných
v Eulau bolo podložené
analýzou DNA.
(E) Rodiny boli v minulosti
početnejšie ako dnes
a mali v priemere 13
členov.
16. Goji sú plody kustovnice
čínskej, čo je stredne veľký
tŕnistý ker dorastajúci maximálne do dvoch metrov s previsnutými vetvami. Kopijovité
až vajcovité listy sú na vetvách
usporiadané jednotlivo aj vo
zväzkoch po troch.
Ktoré z nasledujúcich
tvrdení vyplýva z uvedeného
textu?
(A) Z kvetov kustovnice
čínskej sa vyrába Goji.
(B) Na jednom kre kustovnice sa vyskytujú plody
rôznych tvarov.
(C) Vetvy kustovnice čínskej
rastú vo zväzkoch po
troch.
(D) Goji sú plody kra nedosahujúceho viac ako dva
metre výšky.
(E) Previsnuté vetvy sú
typické pre väčšinu
tŕnistých krov.
V nasledujúcich úlohách porovnajte hodnoty výrazov vľavo a vpravo a zvoľte odpoveď
(A) pokiaľ je hodnota vľavo
väčšia,
7
(B) pokiaľ je hodnota vpravo väčšia,
(C) pokiaľ sa hodnoty
rovnajú,
(D) pokiaľ nie je možné
jednoznačne určiť, ktorá
hodnota je väčšia.
17.
počet všetkých
najväčší spoločný prirodzených čísel
deliteľ čísel 56 a 42 z intervalu (0, 100)
deliteľných šiestim
(A) Hodnota vľavo je väčšia
ako hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je väčšia ako hodnota vľavo.
(C) Hodnota vpravo je
rovnaká ako hodnota
vľavo.
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá
hodnota je väčšia.
18.
-1
(–)
23
3
–
23· 3
32
(A) Hodnota vľavo je väčšia
ako hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je väčšia ako hodnota vľavo.
(C) Hodnota vpravo je
rovnaká ako hodnota
vľavo.
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá
hodnota je väčšia.
Vyhodnotenie testu
Správne odpovede: 1.C, 2.B, 3.A,
4.C, 5.B, 6.B, 7.C, 8.D, 9.D, 10.E,
11.D, 12.D, 13.C, 14.D, 15.D,
16.D, 17.B, 18.B.
Za správne odpovede získavate bod, za nesprávne časť bodu
strácate. Pokiaľ neodpoviete,
žiadne body nezískavate ani nestrácate. Zodpovedanie cca polovice otázok správne znamená
priemerný výsledok (určite nie
zlý).
Prepočet bodov na percentil,
šance na prijatie na VŠ a rady na
zlepšenie výsledku nájdete na
www.scio.cz/vyhodnoceni-vsp
17.9.2014 1:59:39
8
ako na vš
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
Test
všeobecných
študijných
predpokladov
ZDARMA
T
est Všeobecných študijných predpokladov si
môžete vyskúšať zadarmo
priamo vo vašej škole. Testovanie prebehne od 20. 10. do
7. 11. na vybraných stredných
školách. O viac informácií požiadajte svojho výchovného
poradcu alebo sa pozrite na
test predpokladov.
Krátku ukážku vrátane vyhodnotenia nájdete aj v týchto
novinách. Už podľa nej môžete
získať orientačnú predstavu
o svojej šanci na prijatie do škôl,
ktoré prijímajú podľa testu.
NPS v Českej republike
N
árodné
porovnávacie
skúšky nie sú takou novinkou, ako by sa mohlo zdať.
Na Slovensku vo väčšej miere
fungujú len zopár posledných
rokov, ale v Českej republike
ide o overený systém, ktorý
využívajú desiatky fakúlt vysokých škôl všetkých odborov.
V zahraničí navyše tento model
funguje oveľa dlhšie a podľa
testov študijných predpokladov podobných tým v NPS
študentov tradične prijímajú
aj najvýznamnejšie univerzity
(napríklad Harvard a Yale).
Rovnako ako na Slovensku, aj
v Čechách zavedenie štátnych
maturít sprevádzalo mnoho
organizačných a koncepčných
problémov. Ukázalo sa, že pre
veľa škôl nejde o vhodný spôsob posudzovania uchádzačov.
A práve u nich našli NPS svoje
uplatnenie. Na tejto stránke
nájdete prehľad českých fakúlt,
ktoré študentov prijímajú na
základe NPS.
Brno
Liberec
Praha
• MU v Brně, Fakulta sociálních studií
• MU v Brně, Ekonomicko-správní
fakulta
• MU v Brně, Fakulta informatiky
• MENDELU, Lesnická a dřevařská
fakulta
• MENDELU, Provozně ekonomická
fakulta
• Přírodovědecká fakulta MU
• VUT v Brně, Fakulta informačních
technologií
• VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky
a komunik. technologií
• VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
• VUT v Brně, Fakulta stavební
• VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
• TU Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
• UK v Praze, Fakulta sociálních věd
• UK v Praze, Právnická fakulta
• VŠE v Praze, Národohospodářská
fakulta
• VŠE v Praze, Fakulta informatiky
a statistiky
• VŠCHT v Praze, Fakulta technologie
ochrany prostředí
• ČVUT v Praze, Fakulta informačních
technologií
• ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
• CEVRO Institut
České Budějovice
• JU, Ekonomická fakulta
Hradec Králové
• Farmaceutická fakulta UK (bude
potvrzeno)
Mladá Boleslav
• ŠkodaAuto Vysoká škola
Olomouc
• Fakulta tělesné kultury UPOL
• UP v Olomouci, Právnická fakulta
• UP v Olomouci, Přírodovědecká
fakulta
Opava
• SU v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
• SU v Opavě, Fakulta veřejných politik
Ostrava
• VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická
fakulta
• VŠB-TU v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inženýrství
• VŠB-TU v Ostravě, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pardubice
Jindřichův Hradec
• UPCE, Fakulta Ekonomicko-správní
• VŠE, Fakulta managementu
Plzeň
Karviná
•
•
•
•
•
• UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
• SU v Opavě, Obchodně podnikatelská
fakulta
Ústí nad Labem
• UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická
fakulta
Zlín
• UTB ve Zlíně, Fakulta managementu
a ekonomiky
• UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních
studií
• OA T. Bati a VOŠ ekonomická ve Zlíně
ZČU v Plzni, Fakulta právnická
ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická
ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická
ZČU v Plzni, Fakulta strojní
INZERCE
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 8
17.9.2014 1:59:40
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
ako na vš
Kam podať
prihlášku
Stručný prehľad verejných vysokých škôl na Slovensku
s uzávierkou prihlášok bakalárskeho štúdia a dní otvorených dverí.
Ekonómia a manažment ................. 10
Právo a verejná správa ................... 10
Humanitné a spoločenské vedy ...... 10
Učiteľstvo a šport ........................... 11
Jazyky a medzinárodné štúdiá ...... 11
Kultúra a umenie ..........................
Medicína a farmácia .....................
Poľnohospodárstvo a veterina ......
Prírodné vedy ...............................
Technika a informatika .................
12
12
12
12
12
Termíny vychádzajú z aktuálného stavu pri tvorbe novín, presný termín si prosím overte na webe vybrané fakulty.
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 9
17.9.2014 1:59:44
10
ako na vš
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA / NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
město
univerzita
NPS
fakulta
Termíny podania
prihlášky do
Deň otvorených
dverí
web
Ekonómia a manažment
Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
Ekonomická fakulta
28. 2. 2015
Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU)
Fakulta podnikového manažmentu
31. 3. 2015
6. 2. 2015
http://fpm.euba.sk/
Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU)
Národohospodárská fakulta
31. 3. 2015
6. 2. 2015
http://nhf.euba.sk/
Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU)
Obchodná fakulta
31. 3. 2015
6. 2. 2015
www.obchodnafakulta.sk/
Košice
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU)
Podnikohospodárská fakulta v Košiciach
31. 3. 2015
4. 2. 2015
www.euke.sk/
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Fakulta managementu
31. 3. 2015
www.fm.uniba.sk/
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
28. 2. 2015
www.fses.uniba.sk/
Komárno
Univerzita J. Selyeho v Komárne (UJS)
Ekonomická fakulta
30. 4. 2015
www.ujs.sk/ef/
Košice
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Ekonomická fakulta
31. 3. 2015
Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
Fakulta ekonomiky a manažmentu
20. 3. 2015
Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Trenčín
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
29. 5. 2015
Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU)
Fakulta hospodárskej informatiky
31. 3. 2015
Žilina
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
30. 4. 2015
www.ef.umb.sk/
www.ekf.tuke.sk/
január–február
2015
www.fem.uniag.sk/fem/
www.unipo.sk/fakulta-manazmentu
http://fsev.tnuni.sk/
6. 2. 2015
www.fhi.sk/sk
http://fpedas.uniza.sk/sk/
Právo a verejná správa
3. 11. 2014,
25. 3. 2015
Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
Právnická fakulta
31. 5. 2015
www.prf.umb.sk/
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Právnická fakulta
15. 3. 2015
Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
Právnická fakulta
31. 3. 2015
6. 2. 2015
Trnava
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
31. 3. 2015
január 2015
http://iuridica.truni.sk/
Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
Fakulta verejnej správy
31. 3. 2015
10. 10. 2014
www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/
12. 11. 2014
www.ff.umb.sk/
www.flaw.uniba.sk/
www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/
Humanitné a spoločenské vedy
Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
Filozofická fakulta
28. 2. 2015,
31. 3. 2015
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Evanjelická bohoslovecká fakulta
31. 3. 2015
www.fevth.uniba.sk/
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Filozofická fakulta
28. 2. 2015
www.fphil.uniba.sk/
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
31. 3. 2015
Komárno
Univerzita J. Selyeho v Komárne (UJS)
Reformovaná teologická fakulta
30. 4. 2015
Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
Filozofická fakulta
31. 3. 2015
február 2015
www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/
Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
28. 2. 2015
19. 2. 2015
www.fsvaz.ukf.sk/
Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
28. 2. 2015
19. 2. 2015
www.ff.ukf.sk/
Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
jún 2015
www.unipo.sk/filozoficka-fakulta
www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta
www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta
26. 4. 2015
www.frcth.uniba.sk/
www.ujs.sk/frt/
Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
jún 2015
Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
jún 2015
Ružomberk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
31. 3. 2015
www.ff.ku.sk/
Košice
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta Košice
31. 3. 2015
www.tf.ku.sk/
Trenčín
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta politológie
Trnava
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Bratislava
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta Bratislava
Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
30. 4. 2015
Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálných vied
30. 4. 2015
13. 12. 2014
Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
30. 4. 2015
február
Žilina
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
31. 3. 2015
http://fhv.uniza.sk/fhv/
Trnava
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
28. 2. 2015
http://fff.truni.sk/
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 10
http://politologia.tnuni.sk/
28. 2. 2015
http://fzasp.truni.sk/
www.tftu.sk/
http://fmk.ucm.sk/
www.fsvucm.sk/uvod
http://ff.ucm.sk/
www.fses.uniba.sk/
17.9.2014 1:59:46
ako na vš
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY / ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
Trenčín
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
31. 5. 2015
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Fakulta telesnej výchovy a športu
28. 2. 2015
30. 1. 2015
www.fsport.uniba.sk/
Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
31.3.2015
19.2.2015
www.pf.ukf.sk/
Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
apríl 2015
Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
Pedagogická fakulta
27. 2. 2015
november 2014
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Pedagogická fakulta
28. 2. 2015
24. 1. 2015
Komárno
Univerzita J. Selyeho v Komárne (UJS)
Pedagogická fakulta
30. 4. 2015
11
http://fsev.tnuni.sk/
www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied
Učiteľstvo a šport
www.unipo.sk/fakulta-sportu
www.pdf.umb.sk/
www.fedu.uniba.sk/
www.ujs.sk/pf/
29. 1. 2015,
31. 1. 2015
Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
máj 2015
www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Trnava
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
31. 3. 2015
http://pdf.truni.sk/
Ružomberk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
10. 4. 2015
www.pf.ku.sk/
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
31. 3. 2015
www.fpvmv.umb.sk/
Jazyky a medzinárodné štúdiá
Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU)
Fakulta aplikovaných jazykov
31. 3. 2015
www.euba.sk/fakulty/fakulta-aplikovanych-jazykov
Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU)
Fakulta medzinárodných vzťahov
31. 3. 2015
http://fmv.euba.sk/
Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
30. 4. 2015
www.fesrr.uniag.sk/sk/
Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií
28. 2. 2015
19. 2. 2015
www.fss.ukf.sk/
10 000 absolventov farmácie v Bratislave
P
romócie čerstvých magistrov Farmaceutickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa
konali v dňoch 27. a 30.júna
2014, boli tento rok výnimočné. Na našej fakulte promoval
už desaťtisíci absolvent štúdia
farmácie. Toto číslo zodpovedá nielen počtu obyvateľov
priemerne veľkého slovenského mesta, ale predstavuje
produkciu fakulty, ktorá od
svojho založenia v roku 1952
zabezpečuje dodávku vysoko-erudovaného profesionála do
systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Každému z týchto absolventov dala
fakulta okrem vedomostí aj
diplom, ktorý im otváral nie
zanedbateľné príležitosti na
trhu práce doma aj za hranicami Slovenska (či v minulosti Československa). Množstvo
z nich túto príležitosť využilo
na prekonanie hraníc bežných
úspechov, čo dokladuje dobrú
interakciu medzi kvalitnou
vzdelávacou inštitúciou a ľudskou a osobnostnou hodnotou
jej absolventa.
Je zrejmé, že v najbližších
rokoch nás čakajú zásadné
zmeny trendov na trhu práce.
Tieto budú súvisieť v prvom
rade so súčasným nastavením
vysokoškolského vzdelávania
v SR, kde posledných desať
rokov je každoročne 60 až 70
percent z populačného ročníka 18-19 ročných prijatých na
„nejakú“ vysokú školu (Zdroj:
Inštitút hospodárskej politiky,
2011, www.ihp.sk). Je zrejmé,
že očakávania a predstavy
všetkých mladých ľudí o skve-
lom zamestnaní nemôžu byť
naplnené. Z tohto dôvodu už
v súčasnosti výrazne silnie
dopyt po kvalitnom vzdelaní.
Stále platí, že absolventi FaF
UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou
– lichotivých 0,36 % z posledných rokov (Zdroj: Akademická rankingová a ratingová
agentúra, 2013, www.arra.sk)
nám veľa fakúlt na Slovensku
môže iba závidieť. Napriek
tomuto výsadnému postaveniu cítime, že míľnik 10 000
absolventov zaväzuje fakultu
pokračovať v budovaní kvalitnej inštitúcie.
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH
Prvý prodekan a prodekan
pre
výchovno-vzdelávaciu
činnosť a doktorandské štúdium
Ekonomická fakulta UMB
E
konomická
fakulta Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici má
dlhoročnú tradíciu v oblasti prípravy odborníkov pre
prax a patrí na Slovensku
k významným ekonomickým
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 11
vysokoškolským inštitúciám.
V súčasnosti dáva uchádzačom o bakalárske štúdium
možnosť zvoliť si z ponuky
piatich študijných odborov.
Vo všetkých študijných odboroch je možnosť pokračovať
na inžinierskom a v prípade
záujmu aj v doktorandskom
štúdiu.
Prednosťami fakulty sú
tradícia, skúsenosti, medzinárodná dimenzia a najmä pozitívna spätná väzba zo strany
praxe v podobe vysokého dopytu po absolventoch. Dôraz
kladieme na kvalitnú jazykovú
prípravu absolventov. Mnohé
predmety je možné študovať
v cudzom jazyku, niektoré
študijné programy ponúkame
celé v anglickom jazyku. Spolupráca fakulty so zahraničnými vysokými školami dáva
našim študentom široké možnosti absolvovať časť svojho
štúdia v zahraničí.
17.9.2014 1:59:50
12
ako na vš
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA / NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
Kultúra a umenie
Banská Bystrica
Akadémia umení v Banskej Bystrici (AKU)
Fakulta dramatických umení
Banská Bystrica
Akadémia umení v Banskej Bystrici (AKU)
Fakulta múzických umení
Banská Bystrica
Akadémia umení v Banskej Bystrici (AKU)
Fakulta výtvarných umení
Bratislava
Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU)
Divadelná fakulta
Bratislava
Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU)
Bratislava
Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU)
Bratislava
Košice
Filmová a televízna fakulta
13.10.2014,
13.11.2014
30.11.2014
28.11.2014
november 2014
5.12.2014,
7.5.2015
http://fdu.aku.sk/
http://fmu.aku.sk/
17.1.2015,
18.1.2015
http://fvu.aku.sk/
www.df.vsmu.sk
7.11.2014
Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU)
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
28.11.2014 (Herectvo); ďalšie
odbory neskôr
http://ftf.vsmu.sk/
www.htf.vsmu.sk/
november 2014
www.vsvu.sk/
Fakulta umení
28.2.2015
www.fu.tuke.sk/
28.2.2015
www.fpharm.uniba.sk
Medicína a farmácia
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Farmaceutická fakulta
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Lekárska fakulta
Martin
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Jesseniova lekárska fakulta Martin
28. 2. 2015
www.jfmed.uniba.sk/
Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
Lekárska fakulta
28. 2. 2015
www.upjs.sk/lekarska-fakulta/
Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
31. 3. 2015
Ružomberk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
31. 3. 2015
www.fz.ku.sk/
Trenčín
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
31. 3. 2015
http://fz.tnuni.sk/
Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút fyzioterapie, balneólogie a ličebnej rehabilitácie
30. 4. 2015
http://ifblr.ucm.sk/
Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
28. 2. 2015
Trnava
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
28. 2. 2015
http://fzasp.truni.sk/
www.fmed.uniba.sk/
12. 2. 2015
19. 2. 2015
www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva
www.fsvaz.ukf.sk/
Poľnohospodárstvo a veterina
Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
30. 4. 2015
www.fzki.uniag.sk/sk/
Zvolen
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
31. 3. 2015
www.tuzvo.sk/df/
Zvolen
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
31. 3. 2015
www.tuzvo.sk/lf/
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)
15. 3. 2015
www.uvlf.sk/sk
Košice
Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
30. 4. 2015
Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
30. 4. 2015
Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
Fakulta prírodných vied
marec 2015
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Prírodovedecká fakulta
28. 2. 2015
Košice
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
31. 5. 2015
www.fapz.uniag.sk/sk/
6.2.2015,
13.3.2015
www.fbp.uniag.sk/sk/
Prírodné vedy
www.fpv.umb.sk/
23. 1. 2015
www.fns.uniba.sk/
www.fberg.tuke.sk
Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
Prírodovedecká fakulta
31. 3. 2015
10. 10. 2014,
6. 2. 2015
Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
30. 3. 2015
19. 2. 2015
www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/
www.fpv.ukf.sk/
www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied
Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
jún 2015
Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
30. 4. 2015
http://fpv.ucm.sk/sk/
Zvolen
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
31. 3. 2015
www.tuzvo.sk/fee/
Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
30. 4. 2015
www.fapz.uniag.sk/sk/
Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
30. 4. 2015
www.fbp.uniag.sk/sk/
Technika a informatika
Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU)
Fakulta hospodárskej informatiky
31. 3. 2015
www.fhi.sk/sk
Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
Fakulta architektúry
30. 11. 2014
www.fa.stuba.sk/
Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
Fakulta elektrotechniky a informatiky
30. 4. 2015
január 2015
www.fei.stuba.sk/
Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
31. 3. 2015
26. 5. 2015
www.fchpt.stuba.sk/
Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
Fakulta informatiky a informačných technológií
31. 3. 2015
12. 12. 2014
www.fiit.stuba.sk/
Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
Stavebná fakulta
30. 4. 2015
www.svf.stuba.sk/
Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
Strojnícka fakulta
30. 4. 2015
www.sjf.stuba.sk/
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 12
17.9.2014 1:59:51
ako na vš
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY / ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
Trnava
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
Materiálovotechnologická fakulta Trnava
30. 4. 2015
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. 2. 2015
28. 1. 2015
Košice
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Fakulta elektrotechniky a informatiky
30. 4. 2015
Košice
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Hutnícka fakulta
31. 5. 2015
Košice
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Letecká fakulta
jún 2015
Košice
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Stavebná fakulta
30. 4. 2015
Košice
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Strojnícka fakulta
30. 4. 2015
Prešov
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Fakulta výrobných technológií Prešov
30. 4. 2015
Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
Technická fakulta
31. 3. 2015
Trenčín
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
30. 4. 2015
Púchov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií Púchov
30. 4. 2015
http://fpt.tnuni.sk/
Zvolen
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
30. 4. 2015
www.tuzvo.sk/fevt/
Žilina
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
30. 4. 2015
Žilina
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
30. 4. 2015
Žilina
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
marec 2015
Žilina
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
30. 4. 2015
Žilina
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
www.mtf.stuba.sk/
www.fmph.uniba.sk/
22. 10.–
5. 11. 2014
22. 10.–
5. 11. 2014
22. 10.–
5. 11. 2014
22. 10.–
5. 11. 2014
22. 10.–
5. 11. 2014
22. 10.–
5. 11. 2014
www.fei.tuke.sk/
www.hf.tuke.sk/
http://web.tuke.sk/lf/
www.svf.tuke.sk/
www.sjf.tuke.sk/
www.fvt.tuke.sk/sk
www.tf.uniag.sk/sk/
11.-13. 11. 2014
13. 11. 2014,
5. 2. 2015
7. 11. 2014,
13. 2. 2015
http://fst.tnuni.sk/
http://fel.uniza.sk/
http://fpedas.uniza.sk/sk/
www.fri.uniza.sk/
22. 1. 2015
http://fsi.uniza.sk/
1. 6. 2015
5. 2. 2015
http://svf.uniza.sk/
20. 11. 2014,
10. 2. 2015
Žilina
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
30. 4. 2015
Košice
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
31. 5. 2015
13
www.fstroj.uniza.sk/
www.fberg.tuke.sk
Prírodovedecká
fakulta UPJŠ
v Košiciach
Buď FRI a študuj budúcnosť
na Fakulte riadenia
a informatiky ŽU v Žiline
(www.science.upjs.sk)
(www.budfri.sk)
P
rírodovedecká
fakulta
UPJŠ v Košiciach (ďalej
len PF UPJŠ) si v roku 2013
pripomenula 50. výročie od
svojho vzniku.
Po svojom založení sa postupne vypracovala na jednu
z bášt vzdelávania v prírodných vedách, matematike,
informatike a učiteľstve akademických predmetov na Slovensku. Fakulta patrí podľa
kritérií Akreditačnej komisie
SR aj Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry medzi dlhodobo najlepšie hodnotené fakulty na Slovensku
a to v skupine fakúlt prírodovedného zamerania ako aj medzi všetkými fakultami vôbec.
Taktiež patrí medzi najúspešnejšie fakulty čo sa týka
získavania grantových prostriedkov a počtu karentovaných publikácií a SCI citácií
(index vedeckých citácií).
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 13
Ambíciou každého študenta by malo byť, aby dostal
čo najkvalitnejšie vzdelanie.
Kvalita vzdelania však ide
ruka v ruke s kvalitou učiteľov,
ktorí sa neustále vzdelávajú a transformujú najnovšie
vedecké poznatky, poznatky
vlastného výskumu do vzdelávacieho procesu. Práve takýto
systém vzdelávania PF UPJŠ
uplatňuje. Okrem samotnej
výučby sú študenti adaptovaní
do výskumných tímov na fakulte, kde riešia pod dozorom
starších kolegov a pedagógov
čiastkové výskumné otázky.
V rámci štúdia majú študenti
možnosť fakulty absolvovať
časť štúdia v zahraničí v rámci
projektu Erasmus.
Š
túdium na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) je
jedinečné práve prepojením
sociálnych a technických vied.
Nakoľko aktuálny stav na trhu
práce alarmuje nadbytok absolventov vysokých škôl, je
dôležité sa v tejto mase odlíšiť.
FRI Vám túto konkurenčnú
výhodu ponúka. V rámci bakalárskeho štúdia FRI ponúka tri odbory: informatika,
manažment a počítačové inžinierstvo. Študenti sa k priebehu štúdia vyjadrili nasledovne:
O odbor informatika som
mal veľký záujem. Rozhodoval som sa spomedzi viacerých fakúlt, ale výber FRI vôbec neľutujem. Boli to skvelé
roky. Počas štúdia sme pracovali s moderným vybavením.
Ja som sa venoval najmä vývoju mobilných aplikácií a už
počas štúdia som si rozbehol
vlastnú firmu.
Odbor manažment na FRI
je zaujímavý, špecifický a veľmi praktický. Väčšina mojich
spolužiakov by povedalo, že
štúdium bolo náročné, ale teraz vieme, že sa nám to oplatilo. Je príjemné pri prvom pohovore počuť, že práve škola,
na ktorej som študoval, ma
posunula do ďalšieho kola.
Rozhodne viem, že štúdium
na FRI bola správna voľba.
Štúdium
počítačového
inžinierstva nám ukázalo, že
teoretické poznatky je naozaj
možné využiť v praxi. Je úžasné, že sa z nás, bežných používateľov a kritikov rôznych
technológií a elektronických
zariadení, spojením hardvéru
a softvéru, pomaličky stávajú
návrhári týchto technologických „hračiek“.
Skvelé je najmä to, že vyučujúci nás zapájajú do svojich
projektov, kde máme možnosť
spolupracovať s rôznymi nadnárodnými spoločnosťami.
Tam vidíme, ako to v praxi
naozaj funguje a popri tom sa
nám otvárajú dvere k nášmu
potenciálnemu zamestnávateľovi. Čo viac by sme mohli
od štúdia očakávať?
17.9.2014 1:59:51
14
ako na vš
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA / NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
Fakulta
Štúdium prekladateľstva
politických vied
a tlmočníctva
a medzinárodných na Filozofickej fakulte UMB
vzťahov UMB
v Banskej Bystrici
F
akulta politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela,
založená v roku 1995, patrí
k významným akademickým
pracoviskám, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť
medzinárodných
vzťahov,
politológie, verejnej politiky
a štátnej správy. Absolventi
fakulty úspešne reprezentujú
Slovenskú republiku v inštitúciách Európskej únie a v oblasti medzinárodných vzťahov
a diplomacie, ale aj na domácej politickej scéne.
Danka Barteková
– absolventka
magisterského štúdia,
študentka PhD. štúdia,
bronzová olympijská
medailistka z Londýna
2012 (športová streľba),
členka Medzinárodného
olympijského výboru
„Fakulta politických vied
a medzinárodných vzťahov
UMB v Banskej Bystrici bola
N
pre mňa pri výbere vysokej
školy logickou voľbou – chcela
som študovať jazyky, získať
všeobecný prehľad v mnohých
oblastiach politického a verejného života – v diplomacii, ekonómii, práve, histórii, dejinách
politických teórií. Štúdium
splnilo moje očakávania a momentálne mám vynikajúci teoretický základ pre moju prácu
v športovej diplomacii. Ako
aktívna športovkyňa a členka
Medzinárodného
olympijského výboru som nesmierne
rada, že na Fakulte sa momentálne športová diplomacia
vyučuje. Pevne verím, že tento
predmet obohatí prehľad študentov o vzťahoch medzi politikou a športovým dianím.“
a Slovensko som sa
v roku 2009 vrátil po niekoľkoročnom pobyte vo Veľkej
Británii. Angličtina, anglická literatúra, anglické reálie
a cudzie jazyky boli mojou
srdcovou záležitosťou. Nič, čo
len trochu „zaváňalo“ anglickým jazykom, neušlo mojej
pozornosti. Myslel som si, že
už všetko viem, že dokážem
preložiť akýkoľvek text, že ma
angličtina už ničím nemôže
prekvapiť, že sa v angličtine
už nemám v čom zdokonaľovať. Svoje jazykové vedomosti, písaný a hovorený jazykový
prejav som skrátka považoval
za dokonalé.
Dnes sa na celú záležitosť
pozerám inak. Uvedomujem
si, že za tých dlhých päť rokov
som sa naučil nesmierne veľa.
Všetky tie skúsenosti a jazykové zručnosti boli dovtedy
len chaotickou, neusporiadanou masou. Ovládal som
cudzí jazyk bez toho, aby som
vedel na akých princípoch
funguje. Nepoznal som jeho
históriu a vnútorné súvislosti.
Štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UMB
mi otvorilo oči. Veľká vďaka
všetkým pedagógom za profesionálny prístup a trpezlivosť.
Perfektné hodiny prekladu,
počas ktorých sme text rozobrali doslova do poslednej
súčiastky. Skúsenosti s CAT
nástrojmi, ktoré nechýbajú
v mojom životopise a určite sa
podpísali pod moje úspešné
pracovné pohovory už krátko
po ukončení štúdia. Praktické
hodiny tlmočenia, ktoré dokonale simulovali skutočné
tlmočenie v teréne. Hodiny
so zahraničnými lektormi,
ktorí nás naučili to, čo dokáže
naučiť len „native speaker“.
Množstvo prečítaných diel
z anglickej, americkej a slovenskej literatúry.
Hoci som už doštudoval,
štúdiom žijem ďalej. Knihy
beriem do rúk s ešte väčšou
vášňou ako predtým. Texty sa
mi prekladajú ľahšie, pretože
viem, ako sa im dostať „pod
kožu“. Presvedčil som sa, že
tlmočnícke stratégie v praxi
naozaj fungujú. Môžem len
konštatovať, že moje rozhodnutie spred piatich rokov bolo
dobrou voľnou.
Vladimír Haspra
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technickej univerzity v Košiciach
H
lavným poslaním dnešnej fakulty je poskytovať
vysokoškolské
vzdelávanie
na báze tvorivého vedeckého
bádania najmä v takých oblastiach výskumu, ako sú informatické vedy, automatizácia,
telekomunikácie, elektronika,
elektrotechnika a elektroenergetika. Dodnes fakulta vychovala viac než 13 000 absolventov.
Patrí medzi najväčšie fakulty Slovenska. V oblastiach výskumu, v ktorých pôsobí, patrí
k lídrom. Záujmom fakulty je
udržať a výhľadovo zvýšiť doterajšiu úroveň jej absolven-
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 14
tov, byť úspešnou vo výzvach
operačných programov, zvýšiť
kvalitu výstupov z výskumu
a vývoja a prispieť tak k rozvoju nie len jej samej ale aj
univerzity, mesta či svojho regiónu. Má na to všetky predpoklady. Že sa jej to darí, svedčia
vedecké výstupy pracovných
tímov, tvorených z pedagogicko-vedeckých pracovníkov
a študentov druhého a tretieho
stupňa štúdia. Jedným z nich je
aj mladý tím Katedry teoretickej a priemyselnej elektrotechniky, ktorý v rámci projektu
vyvinul systém bezdrôtového
nabíjania elektromobilov (zo
svetových automobiliek na
tom zatiaľ oficiálne pracuje len
Toyota). Základom projektu je
grant zo strany Nadácie Volkswagen, ktorý mladý kolektív
získal vo výberovom konaní.
„Pracovali sme všetci na
úžasnom projekte. Keď som
bol malý a niekto by mi o podrobnom princípe hovoril,
považoval by som to za sci-fi.
A teraz vidím, že niečo také je
možné. Je to veľmi zaujímavá
práca. Plusom je široké uplatnenie v praxi. Prinieslo mi to
veľa teoretických a praktických poznatkov“, hovorí člen
tímu, Ján Perduľák (študent
4. roč. III. stupňa štúdia). Tím
nespí a chce na svojej koncepcii bezdrôtového nabíjania naďalej pracovať a zdokonaľovať
ju. „ Ide o to, aby energetická
účinnosť bola čo najvyššia.
Aby rôzne typy napájačov
odoberali zo siete čo najmenej
energie a prenos energie na
prijímaciu cievku bol čo najvyšší“, objasňuje profesor Kováč (vedúci tímu a katedry).
17.9.2014 1:59:51
ako na vš
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY / ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
10 otázok, ako sa rozhodnúť
P
onuka vysokých škôl je
veľmi široká a zvoliť si
odbor štúdia, ktorý ovplyvní
celý zvyšok života tak môže
byť tvrdým orieškom. Skúste
si položiť tieto otázky.
1. V ktorých veciach mám
pocit, že som v nich dobrý/á? Každý z nás má na
niečo talent, určite aj vy
poznáte ten svoj. Zostavte
si s ich pomocou rebríček
charakteristík, ktoré vás
definujú.
2. Čo ma motivuje? Isto to
poznáte – do niečoho sa
púšťate s chuťou a nadšení a iné veci robíte neradi.
Popremýšľajte o tom, prečo je to tak a čo vás motivuje dosiahnuť cieľ.
3. Pri čom si užijem najviac
zábavy? Čo je príčinou
toho, že sa pri niektorých
činnostiach zabávate? Za
akých okolností k tomu
dochádza?
4. Ku komu či k čomu inklinujem? Obdivujete niekoho? Máte svoje vzory?
5. Je niečo, čo som chcel/a
vždy skúsiť? A aký bol
dôvod, prečo som po tom
túžil/a? Prečo som to neuskutočnil/a?
6. Na ktoré úspechy som
najviac pyšný/á? A nemusí ísť len o tvrdo vydreté víťazstvá. Môže ísť
napríklad len o to, že ste
niekomu pomohli, že sa
vám niečo podarilo apod.
7. Moja obľúbená hodina
v škole? Stane sa niekedy,
že strácate v škole pojem
o čase? Na niektorých
hodinách alebo pri nejakých činnostiach k tomu
dochádza.
8. O čom si rád čítam vo
voľnom čase? A nejde
iba o knihy. Aké témy vás
priťahujú k televíznej obrazovke?
9. Keby som si mohol/
mohla na jeden deň zvoliť akékoľvek zamestnanie, ktoré by to bolo?
10. Čím som chcel byť ako
dieťa? Možno sú vaše
detské želania úsmevné.
Možno vám však pomôžu
zistiť, čo pre vás bolo vždy
dôležité.
15
Fakulta stredoeurópskych
štúdií univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre
F
akulta stredoeurópskych
štúdií je dynamicky sa rozvíjajúcou fakultou, ktorej základným poslaním je poskytnúť
kvalitnú teoretickú prípravu,
ale aj praktické skúseností
a zručnosti, potrebné pre aktívnu účasť v hospodárskom
a spoločenskom živote. Fakulta pripravuje erudovaných pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale
aj odborníkov, ktorí zvládajú
komunikáciu v niekoľkých
jazykoch, pričom sú schopní
uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy
a cestovného ruchu. Fakulta
stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre rozvíja svoju činnosť
v duchu multikulturalizmu
a vzájomného porozumenia.
Na našej fakulte prebieha
čulí študentský život v rámci ktorého majú dlhoročnú
tradíciu rôzne spoločenské
aktivity poslucháčov.
Spevácky zbor, tanečný súbor, študentský časopis,
rôzne prednášky,
súťaže, autorské
večierky a iné podujatia posilňujú spolupatričnosť a dopĺňajú
paletu činností poslucháčov
vo voľnom čase.
Rozvoj medzinárodných
vzťahov dynamicky napreduje už od založenia fakulty.
Vďaka bilaterálnym zmluvám
a zmluvám Erasmus majú
naši poslucháči možnosť zúčastňovať sa na zahraničných
študijných pobytoch na rôznych európskych univerzitách
od Škandinávie cez
Maďarsko až po Slovinsko. Štúdium
a kredity získané
v zahraničí sú na
fakulte v plnej miere uznávané.
Fakulta
stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je perspektívnou
a prosperujúcou fakultou,
a máme jasné vízie ako napredovať ďalej v silnom konkurenčnom boji.
Srdečne očakávame každého záujemcu o štúdium na
našej fakulte.
www.fss.ukf.sk/,
www.facebook.com/fss.ukf
Si lepší ako tvoje známky?
Fakulta manažmentu PU v Prešove ťa chce!
Raz zažiť je lepšie ako 100 krát počuť (alebo štúdium na FM PU v Prešove očami študentov)
• Fakultu manažmentu som
si vybrala preto, lebo je
neďaleko môjho bydliska
a má veľmi dobré referencie a ponúka mi vzdelanie,
ktoré CHCEM.
• Študujem na univerzite so
všetkým čo k tomu patrí
(auly, knižnica, bazén,
športoviská, internáty, zahraniční študenti a dobrý
pocit).
• Fakulta manažmentu nie je
len o štúdiu, stretli sme sa
tu skvelá partia ľudí, ktorí si
vieme navzájom pomáhať.
• Štúdium určite nie je len
o teoretických znalostiach, ale napríklad minulý
mesiac sme boli exkurzii
v Poľsku, tento týždeň
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 15
•
•
•
•
sa chystáme do Budapešti,
a potom v letnom semestri
do Viedne, Prahy a na týždenný pobyt do Litvy, Lotyšska a Estónska.
O štúdiu na našej fakulte si
myslím, že je veľmi prínosné, keďže väčšina našich
prednášajúcich, alebo vedúcich seminárov má svoje
skúsenosti priamo z praxe.
Konečne viem čo je „škola hrou“ – naučila som sa
skvelé metódy do praxe!
Čo sa mi najviac páči na
tejto škole? Učitelia nás
berú ako seberovných, volajú nás kolegami, čo mne
osobne veľmi lichotí.
Máme dostatok udalostí
ako napr. Manager party
alebo Univerzitný ples…
• Pre mňa je okrem vzdelania najväčšou pridanou
hodnotou moja priateľka,
ktorá si ma tu našla. 
• Na fakultu som sa prihlásil
preto, lebo som hľadal školu, ktorá mi poskytne kvalitné vzdelanie a zároveň
ma dostatočne pripraví na
moju budúcu pracovnú pozíciu manažéra.
• Na štúdiu sa mi páči hlavne to, čo sa mi aj osvedčilo,
že je to pravda, že veci, ktoré sa naučím v škole, viem
využiť aj v praxi.
• Je to dobrá škola, mne sa tu
veľmi páči, mám možnosť
sa naučiť sebaprezentovať,
robíme tu seminárky, kde
mám možnosť aj vyjadriť
svoje názory.
• Je tu všetko – len Ty nám
tu chýbaš!
Určite neváhaj a príď
sem, lebo je tu nádherné
mesto, ktoré si Ťa určite
získa. Je tu perfektný študentský život, kvalitné štúdium a výborný kolektív.
Už sa na Teba tešíme!
Tvoji budúci spolužiaci
17.9.2014 1:59:52
www.stabilo.sk
Stripe up your life.
Už pre ten pocit... point 88 v 30 farbách.
2426 SCIO_noviny_Ako_na VS_09_2014.indd 16
17.9.2014 2:01:58
Download

2 - Scio