Lendak
Občasník o živote obyvateľov obce
Číslo 2 • júl 2011 • Ročník XV • Cena 0,50 €
PRÁZDNINY - ČAS DETSKÝCH HIER...
Minule som náhodne počúvala rozhlasovú reláciu venovanú
detským hrám. Alarmujúce boli
štatistiky, koľko detí sa nevie bicyklovať, koľko detí v živote nehralo
škôlku, neskákalo gumu, nepozná
švihadlo, nehrá sa na schovávačky,
či neovláda iné bežné detské hry.
Veru, preč sú časy, kedy sme
chodili hrávať vybíjanú o dve
ulice ďalej, len aby sme sa stretli,
vyrozprávali sa, zašantili si a až
nočný súmrak a krik našich mám
nás zvolával domov... (Vyrástli sme
a zostarli. �)
Je leto, čas detských hier. No
málokde počujete výskot detí,
naháňanie sa, či skrývačky štýlu
„hrá sa celá ulica“. Dnešné deti sú
iné – média ovládli ich dušu, a tak
miesto šantenia na rozbrázdených
uliciach, ťukajú do počítača či notebooku a píšu si s celým virtuálnym
svetom, alebo len s kamarátom,
ktorý býva vo vedľajšom dome.
Bežným detským letným hrám
odzvonilo... škoda. Nemám rada
zimu, ale aspoň vtedy vídavam
chlapcom z našej ulice, ako vášnivo
hrajú hokej. Ich šťastie, nadšenie
z hry a spokojnosť v tvári sa nedá
opísať. Zmysluplne využívajú svoj
voľný čas.
Naša obec bola mnoho rokov
hendikepovaná, napriek rozrastajúcemu sa počtu školopovinných
detí, a bolo ich vyše 900, nemala
svoju vlastnú telocvičňu. Mnohí si
pamätajú hodiny telesnej výchovy
na chodbách školy, či dlhé cesty do
provizórnej telocvične v bývalom
kine Goral. Dnešné deti len neveriacky počúvajú príbehy svojich
rodičov, či starších kamarátov.
Chválabohu, preč sú časy, kedy
sme basketbalovú loptu videli iba
v televízii a na stredných školách
sme mávali komplexy, pretože sme
o pravidlách kolektívnych športových hier nevedeli nič, nehovoriac
o tom, že sme ich nevedeli hrať...
Občas mi v hlave skrsne myšlienka,
či si tú dlho očakávanú vytúženú
telocvičňu, ktorá bola slávnostne
otvorená v r.2005, vôbec naše deti
vážia, alebo ju berú ako samozrejmosť...
Dnes má naša obec pre rozvoj
športu maximálne podmienky.
Každý, kto chce, má možnosť
rozvíjať svoj talent v basketbale,
volejbale, futbale, stolnom tenise,
bedmintone, šachu i v atletických
športoch. Naši žiaci dosahujú výrazné úspechy v okresných i krajských
súťažiach. Majú učiteľov, ktorí sa
im venujú telom i dušou. Preč sú časy, kedy sa hodiny telesnej výchovy
(na stredných školách) začínali
slovami: „Skáčete mi tu ako kozy
z Lendaku.“ (Narážka na nemotorných žiakov.) Našu telocvičňu nám
môžu závidieť okolité i vzdialené
školy. Nadstavbou školy v minulom
roku sme si neprilepšili len o 11
učební, ale sme našu základnú školu povýšili medzi krásavice. Veru,
nie jeden návštevník skonštatuje,
že takú nádhernú a čistú školu ešte
nevidel. Teší nás to, ale občas mi
predsa napadne myšlienka, či si to
súčasné deti vážia, alebo berú ako
samozrejmosť...
Školský rok sa skončil, prázdniny sú v plnom prúde, ale keď sme
už pri štatistikách – učitelia základnej školy odovzdali 152 knižných
odmien, z toho 47 kníh priamo z
rúk riaditeľa školy. Aj vďaka obecnému úradu, ktorý prispel na knihy,
bolo odmenené každé piate dieťa
našej základnej školy. Dúfam, že si
ocenenie žiaci vážia, že ho neberú
ako samozrejmosť...
Je leto, čas poľných prác, ale aj
čas detských hier. Popri pracovným
povinnostiam si nájdime chvíľu na
rozhovory či rôzne aktivity s vlastnými deťmi. Napríklad obyčajný
výlet do Vysokých Tatier môže byť
zážitkom na celý život. Pre vás,
ale aj pre ne. A tu už stopercentne
verím, že si tie spoločné chvíle
budú vážiť. S prianím pekného leta
a šťastného návratu do školských
lavíc
PAEDDR. MÁRIA BUDZÁKOVÁ,
ZÁST. RIADITEĽA ZŠ LENDAK
PÚTNICI - Z LEVOČE DO LENDAKU - 3. 7. 2011
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
2
Samospráva
Lendak 2/2011
UZNESENIE ZO ŠIESTEHO RIADNEHO ZASADANIA OCZ, KONANÉHO 2. 5. 2011
NA OCÚ V LENDAKU
Obecné zastupiteľstvo:
/26/ Berie na vedomie: a) správu o plnení daní a poplatkov za I.
Q 2011; b) informáciu starostu obce o riešení napojenia na obecnú
kanalizáciu občanov z Hlavnej ulice, ktorým nevychádza gravitačné
napojenie.
/27/ Schvaľuje: a) hospodárenie obce za rok 2010 – záverečný účet,
b) hospodárenie ZŠ za rok 2010 – záverečný účet, c) hospodárenie
MŠ za rok 2010 – záverečný účet, d) hospodárenie ZUŠ za rok 2010
– záverečný účet, e) hospodárenie PrO za rok 2010 – záverečný
účet, f) hospodárenie obce za I. Q 2011, g) hospodárenie ZŠ za I. Q
2011, h) hospodárenie MŠ za I. Q 2011, i) hospodárenie ZUŠ za I.
Q 2011, j) hospodárenie PrO za I. Q 2011, k) Vnútornú smernicu
č. 1/2011 o verejnom obstarávaní, l) členov pracovnej skupiny na
vypracovanie analýzy dopadov zriadenia Spojenej školy v zložení:
Ing. Budzák J., Bc. Neupauer M., Mgr. Mačko Ľ., m) návrh na vyradenie – Základnej školy, Školská 535/5, Lendak a jej súčasti CVČ
a ŠKD; Materskej školy, Kostolná 28, Lendak a jej súčasť školskú
jedáleň; Základnú umeleckú školu, Školská 595/1, Lendak zo siete
škôl a školských zariadení MŠ SR, n) návrh na zrušenie – Základnej
školy, Školská 535/5, Lendak a jej súčasti CVČ a ŠKD; Materskej
školy, Kostolná 28, Lendak a jej súčasť školskú jedáleň; Základnú
umeleckú školu, Školská 595/1, o) návrh na zaradenie Spojenej
školy, Školská 535/5, Lendak, ktorá sa bude vnútorne členiť na organizačné zložky: Základná škola, Školská, 535/5 Lendak; Materská
škola, Školská 535/5 Lendak; Základná umelecká škola, Školská
535/5 Lendak, súčasť: Školský klub detí, Školská 535/5, Lendak;
Centrum voľného času, Školská 535/5, Lendak; Školská jedáleň
Školská 535/5, Lendak, do siete škôl a školských zariadení MŠ SR,
p) návrh na zriadenie Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak, ktorá
sa bude vnútorne členiť na: organizačné zložky: Základná škola
Školská 535/5, Lendak; Materská škola, Školská 535/5, Lendak;
Základná umelecká škola, Školská 535/5, Lendak, súčasť: Školský
klub detí, Školská 535/5, Lendak; Centrum voľného času, Školská
535/5, Lendak; Školská jedáleň, Školská 535/5, Lendak.
/28/ Zamieta: a) žiadosť p. Batoryovej R. , bytom Lendak, Mlynská
32, o odpustenie zriaďovacieho poplatku za TKR, b) žiadosť p. Koščáka R. , bytom Lendak, Tatranská 75 o predĺženie nájomnej zmluvy.
/29/ Deleguje: a) v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov právomoc priebežne kontrolovať
zhodu investičných akcií s projektovou dokumentáciou, formou fyzickej kontroly na stavenisku, predsedovi investičnej komisie alebo
ním povereného člena investičnej komisie. Úhrada faktúry za časť
diela nad 5 000 eur, vrátane DPH, je podmienená jeho súhlasným
stanoviskom formou podpisu na danú faktúru.
/30/ Ukladá: a) riadiť sa uznesením č. /27/k), termín: stály, zodpovední: prednostka OcÚ, riaditeľ ZŠ, riaditeľky MŠ, ZUŠ a ved.
Pro; b) riadiť sa uznesením č. /28/a), termín: 15.05.2011, zodpovedný: Ing. Halčinová; c) riadiť sa uznesením č. /28/b), termín:
15.05.2011, zodpovedný: Ing. Halčinová; d) riadiť sa uznesením
č. /29/a), termín: stály, zodpovedný: Oprendeková S.
UZNESENIE ZO SIEDMEHO RIADNEHO ZASADANIA OCZ, KONANÉHO 6. 6. 2011
NA OCÚ V LENDAKU
Obecné zastupiteľstvo:
/31/ Berie na vedomie: a) informáciu starostu obce o financovaní
vyfakturovaných prác na splaškovej kanalizácií v obci, b) informáciu
členov investičnej komisie o výsledkoch zo zasadania investičnej komisie dňa 04.05.2011.
/32/ Schvaľuje: a) plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011, b)
programový rozpočet obce na rok 2011, c) úpravu jednotlivých položiek
rozpočtu podľa návrhu finančnej komisie – viď príloha priložená k zápisnici OcZ, d) účelovú dotáciu na náklady súvisiace s presťahovaním
majetku a dovybavovaním novostavby MŠ vo výške 14 000 €, e) návrh
na zaradenie Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak, ktorá sa bude vnútorne členiť na: organizačné zložky: - Základná škola, Školská 535/5,
Lendak ako súčasť Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak; Materská
škola, Kostolná 189/28, Lendak ako súčasť Spojenej školy, Školská
535/5, Lendak; Základná umelecká škola, Školská 595/1, Lendak ako
súčasť Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak; Školský klub detí, Školská
535/5, Lendak ako súčasť Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak; Centrum voľného času, Školská 535/5, Lendak ako súčasť Spojenej školy,
Školská 535/5, Lendak; Školská jedáleň, Kostolná 189/28, Lendak, ako
súčasť Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak do siete škôl a školských
zariadení MŠ SR. f) návrh na zriadenie Spojenej školy, Školská 535/5,
Lendak, ktorá sa bude vnútorne členiť na: organizačné zložky: - Základná
škola, Školská 535/5, Lendak ako súčasť Spojenej školy, Školská 535/5,
Lendak; Materská škola, Kostolná 189/28, Lendak ako súčasť Spojenej
školy, Školská 535/5, Lendak; Základná umelecká škola, Školská 595/1,
Lendak ako súčasť Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak; Školský klub
detí, Školská 535/5, Lendak ako súčasť Spojenej školy, Školská 535/5,
Lendak; Centrum voľného času, Školská 535/5, Lendak ako súčasť Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak; Školská jedáleň, Kostolná 189/28,
Lendak ako súčasť Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak, g) úver na
preklopenie doterajšieho úveru s podmienkou: bez jednorazového po-
platku za poskytnutie úveru,
h) plat starostu obce s účinnosťou od 01.06.2011 podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
/33/ Dáva súhlas:
a) v zmysle § 18 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, hlavnej kontrolórke obce, Anne Majerčákovej, bytom Janovce č. 93, na vykonávanie inej zárobkovej činnosti.
/34/ Splnomocňuje: a) starostu obce na rokovanie s riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZ v Kežmarku ohľadom zabezpečenia
bezpečnosti pre pútnikov (procesiu) do Levoče a z Levoče cez obec
Rakúsy v dňoch 2. a 3. júla 2011.
/35/ Ruší: a) uznesenie č. /27/ o) a p).
/36/ Ukladá: a) pripraviť novelu VZN č. 1/2011 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, základnej umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec z nasledovnými zmenami: v § 3 sa všetky sumy upravia na 0,- € s účinnosťou
od 1.9.2011, termín: 15. júl 2011, zodpovedný: prednostka OcÚ; b)
vedúcej školského úradu a riaditeľovi ZŠ pripraviť na najbližšie zastupiteľstvo návrh časového a vecného plánu prípravy a zriadenia spojenej
školy s určením zodpovednosti, termín: 1. august 2011, zodpovední:
Mgr. Huszárová, Mgr. Mačko; c) riaditeľom škôl a školských zariadení
predložiť návrh organizačných opatrení na zlepšenie financovania škôl
a školských zariadení, termín: 1. august 2011, zodpovední: riaditelia
škôl a ŠZ; d) riadiť sa uznesením č. /32/a), termín: II. polrok 2011,
zodpovedný: hl. kontrolórka, e) riadiť sa uznesením č. /32/c), termín:
r. 2011, zodpovedný: prednostka OcÚ; f) riadiť sa uznesením č. /32/d),
termín: do 30.08.2011, zodpovedný: riaditeľka MŠ.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
PAVEL HUDÁČEK V. R. , STAROSTA OBCE
Lendak 2/2011
Samospráva
3
NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA SO ŠKOLSKOU JEDÁLŇOU V LENDAKU A ICH INTERIÉR
Predmetná stavba pozostáva: Prvé podzemné podlažie - zádverie, jedáleň, kuchyňa, miestnosť hrubej prípravy mäsa, 3 sklady, manipulačný priestor, kancelária, šatňa,
sprcha, WC zamestnancov, miestnosť hrubej prípravy zeleniny, 2 x miestnosť upratovačky, kotolňa, chodba, schodiskový priestor, WC dievčatá + predsieň, WC chlapci + predsieň
a spojovacia chodba. Prvé nadzemné podlažie - zádverie, chodba, sklad kočíkov, WC,
miestnosť upratovačky, šatňa zamestnancov, 6 šatní, 2 sklady hračiek, 2 sklady lehátok,
2 lehárne, 2 herne, 2 x WC a umyvárky a WC učiteliek. Druhé nadzemné podlažie
- chodba, 3 sklady hračiek, 3 sklady lehátok, 3 lehárne, 3 herne, 3 x WC a umyvárky,
miestnosť upratovačky a WC učiteliek.Tretie nadzemné podlažie - chodba, sklad hračiek,
sklad lehátok, leháreň, herňa, WC a umyvárka, 2 kancelárie, archív, chodba, zborovňa,
denná miestnosť, šatňa zamestnancov, kúpeľňa, miestnosť upratovačky, WC, predsieň,
kúpeľňa, izolačka a aula - viacúčelová miestnosť.
Investor: Obec Lendak. Dodávateľ: Harcek a spol., s.r.o., Cesta do Rudiny 2234,
02401 Kys. N. Mesto. Generálny projektant: Ing. Rudolf Kruliac, V. Lomnica. Technický dozor investora: INPRO POPRAD, s.r.o., Ing. Peter Bendík. Stavebné povolenie
číslo: SP/222-004/08-Sk zo dňa: 29. 7. 2008. Zmluva číslo: ll-S/2009 zo dňa: 4. 5. 2009
vrátane dodatkov č. l, 2, 3, 4, 5. Cena podľa zmluvy a dodatkov: 1 280 555,76 €. Uvedenie do prevádzky: september 2011. Pôdorys stavby s pohľadmi si môžete pozrieť v časopise Lendak č. 1, marec 2009, na str. 4-5.
JANN
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
4
Farnosť
MODLITBY ZA POČATÉ DETI SLOVENSKA
a púť na svetové dni mládeže do Madridu
14. ročník cyklistickej akcie
19. 7. utorok: Kežmarok – 10.00 sv. omša, farský kostol +
pochod za život ku nemocnici; Poprad – 13.00 modlitby pri nemocnici.
20. 7. streda: Brezno – 7.30 sv. omša, Piaristický kostol + pochod ku nemocnici; Banská Bystrica – 16.00 sv. omša, nemocničná
kaplnka Rooseveltovej nemocnice+ modlitby pri nemocnici.
21. 7. štvrtok: Zvolen – 12.00 sv. omša, Kostol sv. Alžbety +
pochod za život ku nemocnici; Žiar nad Hronom – 18.00 sv. omša,
Kostol Sedembolestnej P. Márie + podchod ku nemocnici.
22. 7. piatok: Handlová – 10.00 modlitby pri nemocnici; Bojnice
– 17.30 sv. omša v Kostole sv. Martina a pochod ku nemocnici.
23. 7. sobota: Žilina – 12.00 sv. omša, farský Kostol Najsv.
Trojice + pochod ku nemocnici; Považská Bystrica – 18.30 sv.
omša, farský kostol + pochod ku nemocnici.
24. 7. nedeľa: Ilava – 10.00 sv. omša, farský kostol + pochod a
modlitby pri nemocnici; Trenčín – 15.00 sv. omša, Kostol sv. Anny
+ pochod za život ku nemocnici.
25. 7. pondelok: Piešťany – 8.00 sv. omša, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (Jezuiti) + pochod za život ku nemocnici;
Trnava – 17.00 sv. omša, jezuitský Kostol Najsv. Trojice + pochod
ku poliklinike Družba.
26. 7. utorok: Bratislava – 17.30 sv. omša, Kostol sv. Ladislava
+ pochod za život k Centru asistovanej reprodukcie BA.
Púť na bicykloch pokračuje (cez Maďarsko) 27. 7. – Vág, 28.
7. – Bajansenye, (cez Slovinsko) 29. 7. Ptuj, 30. 7. Žatec, 31. 7.
Logatec, (cez Taliansko) 1. 8. Cevinano, 2. 8. Eraclea, Benátky, 3.
8. Mira, 4. 8. Mantova, 5. 8. Castel s. Giovany, 6. 8. Crescentino,
Torino, 7. 8. Sv. Antonio, (cez Francúzsko) 8. 8. La Sallete, 9. 8.
Manosgue, 10. 8. Avignon, 11. 8. Séte, 12. 8. Carcassonne, 13. 8.
Andora, (cez Španielsko) 14. 8. Balaguer, 15. 8. Osera, Zaragoza,
16. 8. Calatayud, 17. 8. Mandyona, 18. 8. Madrid – kde sa zúčastníme
svetových dní mládeže a stretnutia so sv. Otcom. Po vigílií 20. 8. a
sv. omši 21. 8. odchod z Cuatro Vientos v popoludňajších hodinách.
Pri spiatočnej ceste navštívime Lurdy. Návrat domov 24. 8. 2011.
Informácie pre účastníkov
Cyklisti so sebou potrebujú občiansky preukaz alebo pas, medzinárodnú zdravotnú kartu, karimatku, spacák, stan, lyžicu, bicykel
– výhodnejší je cestný, prilbu, rukavice. Ide s nami doprovodné
vozidlo, no účastníci by si mali so sebou zobrať nosič na bicykel
v prípade poruchy automobilu. Príspevok na doprovodné vozidlo
z Bratislavy do Madridu 35 €, späť 35 €. Z Madridu na Slovensko
môžeme dopraviť 9 cyklistov. Na festivale budú slovenské autobusy,
ktorými je možné zabezpečiť dopravu ostatných účastníkov. Stravu
si budeme kupovať v supermarketoch. Cyklisti, ktorí si netrúfajú
na takú ďalekú púť, nás môžu doprevádzať len po Slovensku s
príspevkom 29 EUR. Informácie: Ján Hudáček, t. č. 052/4596439,
0911241703, e-mail: [email protected]
Akciu organizuje: Život ako dar pod patronátom Fóra života,
Modrá armáda rytierov Nepoškvrnenej
Nemáš dostatok finančných prostriedkov a chceš ísť s nami?
Neváhaj, Pán Boh sa o teba postará!
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
JÁN HUDÁČEK
Lendak 2/2011
Lendak 2/2011
Z e-mailovej pošty
Z PROSEBNÝCH DNÍ O POŽEHNANIE
ÚRODY - 1. 6. 2011
5
LITÁNIE K BLAHOSLAVENÉMU
JÁNOVI PAVLOVI II.
K.: Pane, zmiluj sa. Ľ.: Pane, Pastier celého sveta,
Učiteľ modlitby,
zmiluj sa.
K.: Kriste, zmiluj sa. Ľ.: Kriste, Ochranca života od počatia po
prirodzenú smrť,
zmiluj sa.
K.: Pane, zmiluj sa. Ľ.: Pane, Ochranca dôstojnosti každého
človeka,
zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj Ochranca rodín,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy
sa nad nami.
sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy
Duch Svätý, Bože,
sveta, vyslyš nás, Pane.
Svätá Trojica, jeden Boh,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy
Svätá Mária, oroduj za nás.
sveta, zmiluj sa nad nami.
Blahoslavený Ján Pavol II.
K.: Oroduj za nás, blahoslavený
Veľký ctiteľ Matky Božej,
Apoštol Božieho milosrdenstva, Ján Pavol II.,
Ľ.: Aby sme sa stali hodní KrisHorlivý apoštol sveta,
tových prisľúbení.
Svedok nádeje,
Modlitba
Odvážny hlásateľ pravdy,
Ó, Najsvätejšia Trojica, ďaPútnik radostnej zvesti,
kujeme ti za to, že si dala Cirkvi
Muž dialógu,
pápeža Jána Pavla II., a že v ňom
Priateľ detí,
si nechala zažiariť nežnosť tvojej
Apoštol mladých,
Povzbudenie pre trpiacich a otcovskej lásky, slávu Kristovho
kríža a žiaru Ducha lásky.
chorých,
On nám svojou úplnou dôverou
Hlas chudobných a prenasledov tvoje nekonečne milosrdenstvo a
vaných,
v materinský príhovor Panny Márie
Vzor odpustenia,
poskytol živý obraz Ježiša, DobréVzor skromnosti,
ho Pastiera, a ukázal nám svätosť
Vzor nábožnosti,
ako najvyšší rozmer riadneho
Obranca pokoja,
kresťanského života, aby sme touto
Obranca viery,
cestou dosiahli večné spoločenstvo
Šíriteľ úcty k svätým,
s tebou. Daj nám na jeho príhovor
Milovník vedy a poznania,
Milo ma prekvapila kniha o Lendaku, je krásna, reprezentatívna. Príklad pracovitosti,
a podľa tvojej svätej vôle milosť,
Gratulujem celej obci a ďakujem za spoluprácu.
o ktorú žiadame, v nádeji, že bude
Kňaz s ľudským srdcom,
PHDR. MARIÁN SOJÁK, PHD. Kňaz radostný a srdečný,
čoskoro pripočítaný medzi tvojich
svätých. Amen.
Budovateľ civilizácie lásky,
Blahoželám Vám k vydanej publikácii o Lendaku. Zaujala nás a
dovolíme si objednať u Vás ešte 3 ks vydania 2011.
Kedže niektoré údaje sa dotýkajú aj deda Vojtecha Halčina (povojnové
usporiadanie štátu) a otca Františka Britaňáka, richtára r. 1945, (mal 13
Basketbalová lopta v mojich rukách má hodnotu 19 dolárov. Basdetí). Moja 80 ročná sestra Márie Kleprlíková (Britaňáková) trocha robila ketbalová lopta v rukách Michaela Jordana má hodnotu 33 miliónov
recenziu a má niektoré obecné pripomienky, ktoré, ak budú spracované, dolárov. Záleží na tom, v čích je rukách.
Vám pošle. Pán starosta a autor, uznáte, či je ich vhodné použiť v opakoTenisová raketa v mojich rukách nemá žiaden význam. Neviem
vanom vydaní.
JÁN BRITAŇÁK hrať tenis. Tenisová raketa v rukách Peta Samprasa znamená Wimledon. Závisí na tom, v čích rukách je.
Taktiež sme dostali množstvo osobných gratulácií. Podarilo sa
Palica v mojich rukách môže poslúžiť na odohnanie divého
dobré dielo. Pán Boh zaplať!
zvieraťa. Palica v rukách Mojžiša rozdelila more. Závisí na tom,
Kniha vyvolala i mnoho reakcii: - Ja mám doma tiež staré fotogra- v čích rukách je. Prak v mojich rukách ostáva detskou hračkou.
fie, mám osobný, či rodinný príbeh, ktorý by bolo vhodné zverejniť Prak v rukách Dávida bol však mocnou zbraňou. Závisí na tom, v
a pod. Rozhodli sme sa preto zozbierať tento materiál a spracovať ho čích rukách je.
do elektronickej podoby. Časť z vyzbieraného materiálu zverejníme
Dve ryby a päť bochníkov chleba v mojich rukách stačí na pohosprostredníctvom časopisu a podľa finančných možností ho zverejníme tenie mojich priateľov. Dve ryby a päť bochníkov chleba v Božích
aj knižne. Preto, ak máte doma takýto materiál, môžete ho priniesť na rukách však nasýtia tisíce. Závisí na tom, v čích rukách sú.
Obecný úrad v Lendaku, odd. kultúry, prípadne ho v rámci svojich
Pár klincov v mojich rukách nestačí ani na búdku pre vtáčiky.
možností môžete spracovať digitálne a doručiť ho e-mailom na adresu: Pár klincov v rukách Ježiša Krista však znamenalo spásu pre svet.
[email protected] Vy, starší, môžete požiadať svoje deti, či vnúčence, Závisí na tom, v čích rukách sú.
aby Vám príbeh spracovali a zapísali. Čo nezverejníme, zoberieme si
Všetko závisí od toho, v čích rukách je to. Tak vložme svoje staso sebou a ostane to navždy tajomstvom.
rosti, obavy, sny, rodiny a vzťahy do Božích rúk - veď závisí na tom,
Veľa pekných myšlienok a nápadov Vám praje
JÁN NEUPAUER v čích rukách sú...
(KEVIN BURDEN)
KNIHA LENDAK
NIEČO NA POVZBUDENIE A ZAMYSLENIE!
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
6
Lendak 2/2011
Farnosť
NAŠE SPOMIENKY NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE - 22. MÁJA 2011
Z RÚK M. A. HRTUSA, O. PRAEM.
Naši prvoprijímajúci sa podelili
s nami o svoje zážitky: Žiaci z III.
A boli veľmi radi, že Ježiško prišiel do ich srdiečka. „Pekné bolo,
že sme boli všetci spolu, pekné
bolo aj pohostenie u pána farára.
Všetci sme dostali pekný obraz.“
Ako darčeky, ktoré dostali sa im
páčilo, že dostali detskú bibliu,
tortu ...
III. B: „Tešíme sa, že sme
prijali prvýkrát Pána Ježiša do
svojich sŕdc a veríme, že Pán Ježiš
sa tešil s nami. Mali sme zdravé
pohostenie: chlebíček, banán,
zákusok, sladký čaj. Všetci sme
mali trému, ale zvládli sme to.
Ako pamiatku sme dostali obraz
a krížik. Deň bol horúci, ale užívali sme si ho. V kostole sme sa
potom fotili spolu i zvlášť. Po
slávnosti sme mali doma hostinu.
Spolu nás bolo 78 a sme radi, že
všetko dobre skončilo.“
Vyjadrenia žiakov z III. C:
„Mne sa páčilo, keď som prvýkrát
prijala Pána Ježiša v skrytom Nebeskom chlebe.“ „Mne sa páčilo
prvé sväté prijímanie a zvlášť,
keď sme niesli obetné dary.“ „Mne
sa páčilo, že som sa mohla plne
zúčastniť na svätej omši a tešila
som sa, že som sa obliekla do
kroja.“ „Páčilo sa mi: ako sme boli
v kostole a prijali Pána Ježiša do
nášho srdiečka. To, že sme boli
všetci v bielom, ako sem niesli
obetné dary, zapaľovali si sviečky.
Dostali sme sväté obrázky, boli
sme sa najesť na fare. Páčil sa
mi vyzdobený kostol, kroje, šaty,
chutilo mi jedlo na fare...“
A žiaci III. D: Tak ako ostatným
našim tretiakom, aj im sa páčilo, že
prišiel Pán Ježiš do ich sŕdc po prvýkrát, a že teraz ho už budú môcť
prijímať častejšie, že si budú môcť
každý prvý piatok očistiť svoju
dušu. No veď nechajme hovoriť
ich samých: „Ďakujem Ježiškovi,
že nepršalo, ale svietilo slniečko.
Páčili sa nám šaty, náš nástup na
farskom dvore, pekne vyzdobený
kostol, chutilo nám i jedlo na fare
a pekné bolo fotenie s pánom
farárom v kostole, a mali sme pri
tom aj zážitok; dievčatá, ktoré
stáli hore na lavičke, zrazu na nás
padli. Okrem týchto pekných aj
veselých zážitkov, mali niektorí
aj smolu. Annamária, hneď ako
prišla z kostola, sadla si do koláča
a hneď sa musela prezliecť a tiež
sa jej podarilo spievať za sprievodu živej hudby do mikrofónu.
Natálkin jediný brat si večer stihol
rozbiť hlavu.
Ján
Gallik, 3.A
Klaudia
Renáta
Katarína
Júlia
Budzáková, 3.A Budzáková, 3.A Budzáková, 3.A Fudalyová, 3.A
Juliana
Gontkovská, 3.A
Damián
Tabák, 3.A
Dávid
Halčín, 3.A
Vladimír
Vida, 3.A
Ján
Jana
Halčínová, 3.B Hudáček, 3.B
Mária
Lizáková, 3.A
Monika
Badovská, 3.B
Tomáš
Majerčák, 3.A
Tomáš
Bednarčík, 3.B
A za všetkých tretiakov sa
o svoje dojmy a zážitky podelil
Patrik Gallik z III. C: „Už ráno
som bol pripravený na prvé sv.
prijímanie. Veľmi som sa tešil,
lebo som v ten deň čítal čítanie
zo Skutkov apoštolov. Mali sme
svojho fotografa. Bol som v portkách a tešil som sa, že konečne
príjmem Pána Ježiša. A tá chvíľa,
dlho očakávaná, prišla a ja som
mohol prijať Pána Ježiša. Omšu
slúžil náš pán farár. Doma sme
mali veľa hostí. Bol to môj najkrajší deň.“
ZOZBIERALA: SR. MARTA
Laura
Patrik
Darina
Majerčáková, 3.A Majerčáková, 3.A Neupauer, 3.A
Lukáš
Bekeš, 3.B
Dominika Mária
Budzáková, 3.B
Kristína
Grichová, 3.B
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Paulína
Erika
Hudačeková, 3.B Jašňáková, 3.B
Karina
Koščáková, 3.B
Ján
Koščák, 3.B
Klaudia
Koščáková, 3.B
Peter
Batory, 3.A
Anna
Budzáková, 3.A
Martin
Gallik, 3.A
Zuzana
Galliková, 3.A
Klaudia
Neupauerová, 3.A
Pavol
Halčin, 3.B
Sebastián
Majerčák, 3.B
Ján
Selvek, 3.A
Annamária
Halčinová, 3.B
Pavol
Stolár, 3.B
Jozef
Špak, 3.B
Lucia
Batoryová, 3.C
Gabriela
Vidová, 3.B
Patrik
Gallik st., 3.C
Natália
Halčinová, 3.C
Jozef
Hudaček, 3.C
Katarína
Lizáková, 3.C
Jana
Majerčáková, 3.C
Damián
Neupauer, 3.C
Júlia
Budzáková, 3.D
Zdenka
Pavlína
Budzáková, 3.D Galliková, 3.D
Karolína
Majerčáková, 3.D
7
Farnosť - škola
Lendak 2/2011
Štefan Jozef
Neupauer, 3.D
Mikuláš
Neupauer, 3.D
Jozef
Budzák, 3.C
Tomáš
Hudáček, 3.C
Mária
Neupauerová, 3.C
Tadeáš
Hudáček, 3.D
Benjamín
Selvek, 3.D
Anna
Budzáková, 3.C
Jozef
Gallik, 3.C
Jana
Dvorčáková, 3.C
Patrik
Gallik ml., 3.C
Tadeáš
Hudák, 3.C
Zuzana
Hudáková, 3.C
Jana
Koščáková, 3.C
Slavomíra
Koščáková, 3.C
Dominika
Ripková, 3.C
Miroslav
Žmijovský, 3.C
Annamária
Badovská, 3.D
Miroslava
Bátoryová, 3.D
Jana
Jašňáková, 3.D
Milan
Selvek, 3.D
Matej
Koščák, 3.D
Marián
Stolár, 3.D
Julian
Koščák, 3.D
Veronika
Anastázia
Koščáková, 3.D Majerčáková, 3.D
Natália
Anna
Stolárová, 3.D Suchanovská, 3.D
Viktória
Špaková, 3.D
PREHĽAD O PRIJATÍ ŽIAKOV 9. ROČ. ZŠ LENDAK V ŠK. ROKU 2010/2011
Počet žiakov 9. roč.: 101
Z toho: gymnázium - 9; SOŠ s
maturitou - 62; SOŠ (bez maturity - 30.
Počty žiakov zaradených do
gymnázií, SOŠ v okrese Kežmarok: Gymnázium P.O.H. v
Kežmarku - 6; SOŠ Pradiarenská
Kežmarok - 4; HA Kežmarok - 4.
Do SOŠ s maturitou v okrese
Kežmarok: SOŠ Kušnierska
Kežmarok - 1; SOŠ Garbiarska
Kežmarok - 5; SOŠ Slav. cesta
Kežmarok - 1.
Do SOŠ – učebné odbory v
okrese Kežmarok: SOŠ Kušnierska Kežmarok - 7; SOŠ
Garbiarska Kežmarok - 7; SOŠ
Slav. cesta Kežmarok - 1. SPOLU: 36 žiakov
Počty žiakov zaradených do
gymnázií, SOŠ, SOU – s maturitou + bez maturity + názvy
škôl mimo okresu Kežmarok:
Gymnáziá a stredné odborné
školy: Konzervatórium Košice
- 1; Konzervatórium Bratislava 1; Gymnázium J. F. Rim. Levoča
- 1; SZŠ Poprad - 4; SOŠ Horný
Smokovec - 11; Gymn. D. Tatarku Poprad - 1; SPŠ Mnoheľova
Poprad - 10; SOŠ Štefánikova
Svit - 1; OA Poprad - 3; SPgŠ
Levoča - 1; OA Stará Ľubovňa
- 3; SOŠ technická Poprad - 2;
SOŠ elektrotech. Matejovce - 1;
Cirkevné gym. Poprad - 1; SOŠ
ekonomická SNV - 1; Súkromná
SOŠ Poprad - 4; SOŠ sv. Hofbauera Podolínec - 1; Súkromná
SOŠ, Ul. SNP Poprad - 3.
SOŠ – učebné odbory: SOŠ Po-
dolínec - 7; SOŠ Okružná Poprad
- 4; Spoj. škola i SOŠ zrpi. Levoča - 1; SOŠ Horný Smokovec
- 3. SPOLU: 65 žiakov
Úspešnosť žiakov ZŠ po absolvovaní talentových skúšok:
počet prihl. žiakov: 11. Z toho
uspeli: 11 (zápis potvrdili 5 žiaci), neuspeli: 0.
Nižšie končiaci žiaci: SOŠ – 2. ročné - 1, neschopný zaradenia - 1.
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ,
VÝCHOVNÁ PORADKYŇA ZŠ
LENDAK
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
8
Farnosť
DAŤ VŠETKO NA SPRÁVNE MIESTO ...
„Láskou sa rozsieva medzi ľuďmi pokoj,
ale nie pokoj sveta, ale pravý pokoj, ktorý
nám môže dať iba viera v Krista.“
Pier Giorgio Frassati
Mladosť – to je veselosť, radosť, možno niekedy až nespútaná. Mladí chcú všetko zažiť, a to
nielen pekné veci, ale, čo je niekedy na škodu,
skúsia aj tie zlé ...
Pier Giorgio Frassati, taliansky mladík, bol
tiež taký, vždy usmiaty, užíval si mladosť plným
priehrštím, ale pri tom všetkom nikdy nezabudol
na tých druhých.
V našom jazyku jeho meno znie ako Peter
Juraj. Narodil sa v talianskom meste Turíne, v
apríli 1901. Jeho otec vlastnil noviny a neskôr
sa stal senátorom. Jeho matka bola maliarka,
obaja rodičia boli veľmi liberálni, ani s náboženstvom to veľmi nepreháňali. Svoje dve deti,
Pier Giorgia a Lucianu, však dali pokrstiť. Matka
chodila spolu s nimi v nedele na sväté omše a
tiež sa spolu modlievali ráno a večer. Ale
ostatnú náboženskú výchovu prenechala
katechétom a kňazom.
Pier Giorgio tak vyrastal v usporiadanej rodine a už od malička viac myslel na
iných ako na seba. Raz pri obede zbadal,
že jedno z detí dali jesť osobitne do kúta
miestnosti, lebo malo akúsi vyrážku.
Dieťa sa nešťastne tvárilo a nemalo chuť
do jedla. Pier Giorgio vzal svoju misku
s jedlom a šiel k malému vydedencovi.
Tam sa s ním poctivo podelil o jedlo systémom: jednu lyžičku tebe, druhú mne. V
malom kamarátovi sa takto objavila chuť
do jedla a bol celý šťastný. Inokedy zas u
nich doma prosila almužnu akási mladá
žena. V náručí mala bosé dieťa. Pier Giorgio si vyzul topánky a punčochy a dal
jej pre dieťa. Potom sa rýchlo stratil, aby
to druhí nezbadali. A táto jeho štedrosť
rástla spolu s ním.
V škole sa mu veľmi nedarilo, hlavne v
latinčine, z ktorej dokonca prepadol. Preto
radšej z lýcea, na ktorom študoval, prestúpil
do jezuitskej školy s názvom „Istituto Sociale“
(Sociálny ústav). Vedel, že štúdium je dôležité,
ale jeho pozornosť sa viac sústredila na chudobných a núdznych. Postupne sa však viac začal
zaujímať i o duchovný život. Začal každodenne
prichádzať na svätú omšu a pristupovať k svätému prijímaniu. Rodičia sa zľakli, či náhodou
ich syn nepomýšľa na kňazstvo, veď oni z neho
chceli mať majiteľa novín.
Okrem lásky k modlitbe však Pier Giorgio
veľmi rád plával, jazdil na koni, na bicykli,
no nadovšetko miloval hory, najmä obtiažne
horolezecké expedície. Svojim priateľom
horolezcom približoval ruženec. Poháňal ich
hore s pokrikom: „Vyššie a vyššie, tam môžete
počuť hlas Krista!“ Každému horolezcovi, ktorý
sa modlil, Pier Giorgio prisľúbil nakrémovať
topánky (protivná, ale nutná horolezecká práca).
Po výstupe väčšinou nasledovali divoké lyžiarske preteky dolu úbočím.
Keď práve neriskoval život alebo zlomené
končatiny, rád navštevoval divadlá a opery, tešil
sa z talianskej a kresťanskej kultúry. No pritom
všetkom nezabúdal na tých, ktorí nemali veľa
možností.
Raz ochorela jedna krajčírka. Aby mohla
zaplatiť za lekára a lieky, musela predať svoj
šijací stroj. Keď vyzdravela, nemohla pokračovať v práci, lebo nemala na čom. Z ničoho nič
jej niekto priniesol novy šijací stroj. Postaral sa
o to Pier Giorgio. „Nie je ti zima?“ opýtal sa
ho kamarát, keď ho v istý mrazivý deň stretol
len v tenkom saku. – „Nie, veď vieš, že som
horal,“ odpovedal pohotovo Pier Giorgio.
Zamlčal, že len pred chvíľou daroval svoj
kabát premrznutému žobrákovi.
Okrem týchto drobných almužien veľmi rád
navštevoval chorých a pomáhal pri ich ošetrovaní. Keď sa ho priatelia pýtali ako môže zniesť
zapáchajúce prostredie turínskych slumov, Pier
Giorgio povedal: „Je to Ježiš, ku komu idem.
On ku mne prichádza každé ráno vo svätom
prijímaní a ja Mu to len vo veľmi malej miere
oplácam návštevou chudobných. Okolo chorých
a chudobných vidím zvláštne svetlo, ktoré my
nemáme.“
Aby uspokojil rodičov, ktorí túžili po vzdelaní svojho syna, zapísal sa na fakultu priemyselného inžinierstva, kde ho najskôr pokladali
za panské decko, ale neskôr zistili, že slušný
senátorov syn nie je z mäkkého cesta a že vie byť
z neho dobrý kamarát a verný pomocník. On sa
však tiež neskrýval s nárokmi na ich správanie.
Keď sa dali neslušne rozprávať, začal si hvízdať.
Previnilci vedeli, čo to znamená. Radšej prestali
s hlúpymi rečami, ako by mali stratiť priateľstvo
tohto sympatického mladého muža.
Či by sme to dokázali aj my? Nepridali by
Lendak 2/2011
sme sa radšej na stranu tých, ktorí sa vulgárne
vyjadrujú, len preto, aby sme „nevyčnievali z
radu“?
Vo svojom srdci však vždy nástojčivejšie cítil
túžbu po hlbšom duchovnom živote, a tak sa 28.
mája 1922 stal laickým dominikánom. O rok na
to vstupuje do jeho života Laura, sympatické
mladé dievča, tiež činné v katolíckych krúžkoch,
vnímavé na biedu okolo, ale z lásky k rodičom,
ktorí z tohto vzťahu neboli nadšení, sa Laury
zriekol. Po tejto strate prišla ďalšia: jeho sestra
Luciana sa vydala a odišla do Holandska. Stratil
tak blízkosť dvoch milovaných bytostí.
A práve v tom roku sa stalo niečo veľmi
neočakávané. Celá rodina bola sústredená na
chorobu Pier Giorgiovej babky a tak si nikto nevšímal, že aj on začína chradnúť, veľmi schudol,
šaty na ňom viseli. A cítil to aj sám.
Raz v nedeľu (7. júna) sa vybral so svojimi
priateľmi na výlet do hôr. Lenže neprišiel oddýchnutý, nikomu sa však nesťažoval, keďže
videl, že všetka pozornosť je sústredená na chorú
starú mamu. Tak so svojou bolesťou a
chorobou zostal sám. 1. júla už nevládal
zísť z postele. Lekár, ktorý prišiel k babke,
ho napochytre pozrel a vyhlásil, že ide o
reumatizmus. V ten deň babka zomrela.
Na druhý deň mu hovorila matka: „Zajtra
pochováme babku a ty mi budeš chýbať.
Nemyslím, že by si to robil úmyselne, ale
vždy chýbaš, keď ťa potrebujem.“ Ťažko
chorý syn mlčal.
V piatok 3. júla prišiel znovu lekár
a vtedy pochopil: ide o detskú obrnu
s rýchlym priebehom. Mladý muž sa
pravdepodobne nakazil pri návštevách
chudobných a chorých. Ešte aj pred
svojou smrťou myslel na iných. Posledná poznámka, napísaná skoro úplne
paralyzovanou rukou, sa týkala rodiny
Converso, ktorým bolo treba zaniesť
injekcie a poistky pre Sappu, ktorú mali
obnoviť na jeho účet. Mladý Pier Giorgio posilnený sviatosťami odišiel do domu Otca na
druhý deň, 4. júla 1925.
Áno, počítate správne, tento mladík mal len
24 rokov, celý svoj život daroval druhým. A čo
o ňom povedal dnes už bl. Ján Pavol II.? „Máte
vzory, ktoré vás môžu inšpirovať. Myslím na
Pier Giorgia Frassatiho, ktorý bol moderným
mladíkom, otvoreným voči hodnotám športu:
bol výborným horolezcom a skúseným lyžiarom, ale zároveň vedel vydávať aj odvážne
svedectvo šľachetnej kresťanskej viery a
praktizovania lásky voči blížnemu, zvlášť voči
chudobným a trpiacim.“
Je to vzor hodný nasledovania. Nie nejaký
herec, spevák, ktorý vie zaujať len svojou
výstrednosťou.
Blahoslavený Pier Giorgio, oroduj za nás,
aby sme mali odvahu rozsievať lásku.
SR. MARTA
FOTO: http://www.frassati.sk
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 2/2011
Farnosť/Škola
nás
KRÁTKA SPOMIENKA NA ĽUDOVÉ MISIE povzbudiť
k horlivejšiemu
Čas od 15. do 22. mája 2011 bol pre našu
farnosť Lendak a filiálku Tatranská Kotlina,
časom zvláštnych milostí. Páter Roman s pátrom Petrom z rehole minoritov k nám prišli
ohlasovať Božie slovo, obnoviť sviatosti,
DETI PÍŠU ROZPRÁVKY
O pokazenom počítači
Raz, v jednej malej bytovke bývalo
dievčatko menom Melánia so svojou mamkou, ktorá sa volala Darinka. V bytovke
mali veľkú obývačku, malú kuchyňu a
kúpeľňu. V obývačke na pracovnom stole
bol uložený starý počítač. Bol to veľmi
dobrý počítač, pretože sa odvtedy, čo ho
Darinka kúpila, ešte nepokazil. Ale raz sa
predsa len pokazil.
Raz mamka odišla do obchodu a Melánia zostala sama doma. Mamka ju upozorňovala: „Nie, že pôjdeš k počítaču, lebo
ho pokazíš!“ Melánia však neposlúchla a
išla si ho zapnúť. Nevedela však, na čo má
kliknúť, a tak otvorila všetky programy.
No počítač sa nahneval, že si malé dievčatko robí, čo chce a vypol sa.
Melánia sa zľakla, lebo vedela, že nemá
počítač zapínať. Mama prišla domov a
Melánia sa rozplakala. „Čo ti je,“ spýtala sa
mamka, „vari sa ti niečo stalo?“ „Mamka,
išla som k počítaču, aj keď si mi to zakázala
a on sa potom sám vypol,“ povedala Melánia.
„Neplač, zavoláme pána opravára.“
Pán opravár prišiel, pozrel na počítač a
povedal: „Rozprával som sa s počítačom a
on mi všetko povedal.“ „Ako povedal? Vari
vie počítač rozprávať?“ skríkla Melánia.
„Všetky počítače vedia predsa rozprávať,“
dodal opravár. „Keď teda vie rozprávať, tak
mu prikážte, nech začne hovoriť!“ povedala
Melánia. „No tak dobre.“ A pán opravár sa
začal rozprávať s počítačom.
Počítač vykríkol: „Ty, malé dievčatko,
ty si ma chcela pokaziť!“ „Ja som si chcela
kresťanskému životu. Ľudové misie sa tak obnovili
po 17 rokoch.
Ich slová sa dotýkali našich sŕdc.
Každý si mohol
niečo odniesť. Od
najmenších v našej farnosti až po
tých najstarších.
Z výpovedí
mnohých našich
farníkov bolo pre
nich krásnym povzbudením obnova manželských
sľubov. Každý manželský pár dostal osobitné
požehnanie od kňaza, čo pre nás znamenalo
úžasnú posilu.
V našej farnosti funguje od roku 2004
aj spoločenstvo Kruciáty, pri ktorého zrode
9
stál práve páter Roman. Okrem svedectiev
pozvaných členov, sme si mohli vypočuť i
svedectvo nášho farníka Jána Fudalyho. Je
to veľké povzbudenie, že sú aj medzi nami
ľudia, ktorým sa podarilo vyhrať boj s alkoholom. Sme za nich Bohu vďační.
Naši starší a chorí boli tiež posilnení a
všetky sväté omše s misijnými kázňami mohli sledovať cez miestu káblovú televíziu a v
piatok im bola vyslúžená sviatosť pomazania
chorých. Aj týmto spôsobom bola prepojená
celá farnosť.
Čas prišiel aj pre naše deti a mládež.
Mohli si uvedomiť cez slová pátra Petra,
aké rany zanecháva na našej duši hriech, čo
všetko sa môže stať, keď veci v našom živote
nepostavíme na správne miesto.
Bol to pre nás čas sejby, a teraz sa musíme
o semienka zasiate do našich sŕdc starať, aby
priniesli úrodu i v našom osobnom vzťahu s Bohom ale i v našich medziľudských vzťahoch.
Bohu vďaka za našich misionárov, cez
ktorých k nám prehovoril náš Pán.
SR. MARTA
len zapnúť hru,“ odvetila Melánia. „Tak
prečo si otvorila všetky programy?“ spýtal
sa počítač jemnejšie, pretože sa Melánia
rozplakala. „Nevedela som nájsť hru,“ so slzami v očiach odpovedala Melánia. „Hmm,
zistil som, že si dobré dievčatko a prepáč,
že som na teba kričal.“ Zamyslel sa počítač.
Posmelená Melánia poprosila počítač: „A
nemohli by sme byť kamaráti?“ Počítač sa
len usmial a povedal: „Áno, budem veľmi
rád.“ „Máš aj meno?“
Pravdaže, volám sa Viliam a ty sa ako
voláš?“ „No predsa Melánia,“ usmiala sa
od úľavy, ale aj preto, že jej mama zatiaľ
upiekla jej obľúbený koláč. „Prečo sa mi
smeješ, vari je na mne niečo smiešne?“
„Ale nie, mama mi upiekla môj obľúbený
koláč, nechceš ho ochutnať?“ ponúkla ho
Melánia. „Ja takéto jedlá nejedávam.“ „Čo
teda ješ?“ spýtala sa Melánia, pretože bola
veľmi zvedavá. „Zvyčajne nič, ale niekedy
si pochutnám na vírusoch.“ „Na akých vírusoch?“ „To sú také malé potvorky, ktoré
sa niekedy púšťajú do častí môjho tela.“ „A
to ťa môžu zjesť?“ „Ale nie, len ma môžu
pokaziť.“ Rozhovor by trval ešte dlho, keď
tu zrazu mama skríkla: „Melánia, poď, už
musíme ísť spať, je veľa hodín.“
Od toho dňa sú Melánia a počítač
Viliam najlepší priatelia. A Melánia už
počúva, čo jej mama povie.
MÁRIA GALLIKOVÁ, VI.D
Jedného dňa sa malo na dráhe skúšať
nové palivo, ktoré zvyšovalo výkon áut. No
na dráhe žil aj jeden nezbedný zajko Karol.
Závidel autám, že môžu pretekať a on nie.
Preto neustále vyrábal nejaké problémy.
Presne tak to bolo aj teraz. Karol si pripravil
starý olej, ktorý chcel porozlievať po dráhe,
aby autá dostali šmyk.
Na dráhe už bolo na skúšku všetko
pripravené. Čakalo sa len na riaditeľa
dráhy, ktorý mal skontrolovať, či je všetko
v poriadku, či je dráha pripravená. Karol
počkal, kým kontrola skončí a rozlial na
dráhu pripravený olej.
Skúška paliva sa začala, Rory vyštartoval
ako strela. Ostatní boli ďaleko za ním. Ohník
ale Roryho dobehol, ba dokonca sa mu ho
podarilo predbehnúť. Rory to nevzdával,
dobehol Ohníka a začali spolu súperiť, ktorý
z nich bude prvý. Už sa dostávali k poslednej
zákrute, na ktorej bol rozliaty olej.
Rory stihol zabrzdiť, ale Ohník dostal
šmyk a vyletel z dráhy. Rýchlo zavolal
mechanikovi, že na dráhe je rozliaty olej,
aby zastavil skúšku. Mechanik došiel so
svojím džípom a odtiahol Ohníka do garáže, kde ho opravil.
Autá začali vyšetrovať, kto mohol na
dráhu vyliať olej. Autíčko Sisi išlo s Rorym k
zákrute, kde bol rozliaty olej a tam našli stopy,
ktoré viedli k stromu, pod ktorým býval zajac
Karol. Hneď zistili, že to bol on, ktorý rozlial
olej na dráhu. A tak ho trest neminul.
Rory, pretekárske auto
Riaditeľ dráhy mu dal za trest starať sa
Na jednej pretekárskej dráhe bolo celý týždeň o dráhu pod dohľadom áut. Karol
šesť pretekárskych áut. Okrem Roryho sa poučil, že nemá závidieť, a že sa nesmie
tam boli Ohník, Sisi, Drifták, Pecko a druhým ubližovať a ohrozovať ich.
mechanikov džíp.
MARIÁN ŽMIJOVSKÝ, VII.B
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
10
Škola
Lendak 2/2011
MATEMATICKÉ SÚŤAŽE
Pytagoriáda
Školského kola Pytagoriády sa zúčastnilo 100 žiakov sekundárneho stupňa vzdelávania, z toho úspešných bolo 27 žiakov a
35 žiakov primárneho stupňa vzdelávania, z toho úspešných 17
žiakov. V kategórii P3 zvíťazila Viktória Špaková z III.D, na 2.
mieste sa umiestnila Lucia Bátoryová z III.C a Matej Koščák,
III.D a Lukáš Bekeš z III.B skončili na 3. mieste. V kategórii P4
zvíťazila Mária Lizáková, IV.D, 2. miesto Jana Girgová, IV.C a
3. miesto obsadila Zdenka Koščáková zo IV.D triedy. V kategórii
P5 vyhral Vojtech Fudaly z V.A, pred Sárou Špakovou z V.A a
Melániou Neupauerovou z V.D. V kategórii P6 vyhrala Nikola
Halčinová pred Filipom Budzákom, obaja zo VI.D triedy. Na 3.
mieste skončila Gabriela Badovská zo VI.D a Mária Nebusová
zo VI.A triedy. V kategórii P7 vyhrala Ivana Háberová zo VII.
B. Na 2. mieste skončili Simona Bátoryová, Kristína Halčinová
a Jaroslav Budzák zo VII.B a na 3. mieste Karolína Petrasová,
VII.B, Anna Neupauerová a Eva Budzáková, obe zo VII.D triedy. V kategórii P8 vyhral Patrik Halčin z VIII.C, nasledovaný
Dávidom Špakom z VIII.C triedy.
V obvodnom kole, ktoré sa uskutočnilo 18. apríla 2011 v ZŠ
Dr. Fischera v Kežmarku, sa úspešnými riešiteľmi kategórie
P3 stali Viktória Špaková a Lucia Batoryová. V kategórii P4
nás najlepšie reprezentoval Patrik Budzák. V kategórii P5 sa
úspešnými riešiteľmi stali Sára Špaková a Vojtech Fudaly. V
kategórii P6 skončila najlepšie z našich žiakov Gabriela Badovská, v kategórii P7 Ivana Háberová a kategórii P8 Patrik Halčin.
Srdečne blahoželáme a želáme všetko dobré.
Matematická olympiáda
Úspechy našich žiakov v obvodnom kole MO sa dostavili aj
tento školský rok. 26. januára 2011 sa v ZŠ Dr. D. Fischera v
Kežmarku uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády
v kategóriách Z5 a Z9. V kategórii žiakov 5. ročníka nás reprezentovali: Nikola Jašňáková, Sára Špaková, Vojtech Fudaly a
Matúš Neupauer. Úspešní boli dvaja: Matúš Neupauer získal 10
bodov, čím obsadil 7. miesto. Sára Špaková zabojovala najviac.
Získala 16 bodov a celkovo krásne 2. miesto. V kategórii Z9
obsadil Martin Selvek z IX.A 9. miesto.
Obvodné kolo kategórií Z6, Z7 a Z8 sa uskutočnilo 6. apríla
2011 v ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku. V kategórii Z6 sa najlepšie
umiestnila Mária Galliková zo VI.D. V kategórii Z7 sa úspešnými riešiteľkami stali Simona Zuzana Bátoryová (5. miesto)
a Ivana Háberová (6. miesto), obe zo VII. B. V kategórii Z8 sa
Matematický klokan
už tradične stala úspešnou riešiteľkou Marcela Halčinová (6.
Zaradiť sa medzi 8 % najlepších riešiteľov „klokaních“ testov miesto), z VIII.C triedy. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy
z celého Slovanska sa podarilo Vojtechovi Fudalymu z V.A. Srdečne a želáme veľa ďalších úspechov.
ING. MONIKA MAZUREKOVÁ
blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu ZŠ Lendak.
PREDNES NEMECKEJ POÉZIE A PRÓZY
Dňa 3. mája 2011 sa uskutočnilo školské kolo v prednese
nemeckej poézie a prózy. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách a
zvíťazili len tí najlepší. Poézia 3. – 4. ročník: 1. miesto Klaudia
Neupauerová, III.A; 2. miesto Renáta Fudalyová, III.A; 3. miesto
Anna Budzáková, III.A. Próza: 1. miesto s postupom do okresného
kola získal Tomáš Majerčák, III.A.
Dňa 12. mája 2011 sa uskutočnilo v Kežmarku okresné kolo v
prednese nemeckej poézie a prózy. Našu školu reprezentovali víťazi
školského kola v jednotlivých kategóriách: Tomáš Majerčák z III.
A v kategórii 3.– 4. ročník, Lucia Majerčáková a Kristína Majerčáková z V.A v kategórii 5. – 7. ročník a Daniela Dudašková z IX.C
v kategórii 8. – 9. ročník. Tomáš a
Daniela zaujali porotu svojimi textami a prednesom a obaja obsadili
1. miesto. Tým si zabezpečili postup
do regionálneho kola (okresy Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves
a Chmeľnica), ktoré sa uskutočnilo
19. mája 2011 v budove Karpatskonemeckého spolku v Kežmarku. Aj
tu boli naši žiaci úspešní a nesklamali. Daniela obsadila pekné 2. miesto
a Tomáš získal 3. miesto. Žiakom,
ale aj vyučujúcim, ktorí ich pripravovali, k úspechu blahoželáme!
SPEVÁCKE SÚŤAŽE
Dňa 29. apríla 2011 sa v kinosále mesta Spišská Belá uskutočnila
obvodná súťaž, organizovaná CVČ Spišská Belá, Beliansky slávik 2011.
Našu školu reprezentovalo deväť žiakov, ktorí si merali svoje sily v troch
kategóriach. Na diplomy svoje spevácke výkony premenili títo žiaci: II.
kategória – 1. miesto Iveta Majerčáková, VI.D; III. kategória – 1. miesto
Matúš Lizák, VIII.A a 3. miesto Lukáš Oprendek, IX.B.
13. mája 2011 sa v ZUŠ A. Cígera v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2011. Na túto súťaž sme vyslali šesť spevákov,
ktorí súťažili v
troch kategóriach. Šťastie sa
usmialo tento rok
na Jozefa Špaka,
z III.B, ktorý v
I. kategórii (1.
– 3. ročník ZŠ
a ZUŠ) získal 2.
miesto a na Matúša Lizáka, VIII.
A trieda, ktorý
v III. kategórii
(7. – 9. ročník)
získal 3. miesto.
Srdečne blahoželáme!
MARB
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MGR. MIROSLAVA GRIGLÁKOVÁ
Lendak 2/2011
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
11
Škola
MIMORIADNY ÚSPECH MARTINA SELVEKA
Dňa 21. januára 2011 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej
olympiády. Zúčastnilo sa jej 19 žiakov v kategórii E, odbor botanika
a zoológia. Žiaci súťažili v dvoch častiach: spoznávačka a vedomostný test. Spoznávanie živočíchov žiakom nerobilo problém, no
s latinskými názvami sa niektorí žiaci potrápili. Téma tohtoročnej
olympiády bola: Živočíchy a rastliny extrémnych stanovíšť. V
teoretickej časti mohli žiaci získať 25 bodov. Najlepšie si poradila
Ľubomíra Budzáková zo VI.B triedy, ktorá v teoretickej časti získala
23,5 bodov a stala sa aj víťazkou školského kola s celkovým počtom
80,5 bodov v odbore zoológia. Na 2. mieste sa umiestnila Zuzana
Stupáková zo VII.D triedy a 3. miesto získala Gabriela Majerčáková
zo VI.B triedy.
V odbore botanika 1. miesto obsadila Mária Galliková s počtom
85,2 bodov; 2. miesto obsadila Kristína Galliková a 3. miesto Rozália Hudačeková. Dievčatá sú zo VI.D triedy.
Dňa 12. apríla 2011 si žiaci našej školy preverili svoje nadobudnuté
vedomosti z oblasti biológie. Zúčastnili sa okresného kola Biologickej
olympiády kategórie E - Poznaj a chráň, botanika a zoológia. Veľmi
nás potešili výsledky Márie Gallikovej zo VI.D triedy, ktorá obsadila
pekné 2. miesto so ziskom bodov 129 z možných 150. Len 2 body ju
delili od prvého miesta. Na 4. mieste skončila Kristína Galliková zo
VI.D. V zoológii Ľubomíra Budzáková zo VI.B obsadila 8. miesto a
Zuzana Stupáková zo VII.D 10. miesto.
ING. MÁRIA ŠVORCOVÁ
POZNÁŠ SVOJ REGIÓN?
28. apríla 2011 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili školskej
súťaže: „Poznáš svoj región?“ Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách
a v troch kolách: vedomostný test o Tatrách, spoznávanie rastlín
a živočíchov Tatier a vedomostný test o Lendaku. Všetci preukázali
veľmi pekné vedomosti, no víťaz bol len jeden. Sú to žiaci V.A triedy: Lucia Majerčáková, Sára Špaková, Vojtech Fudaly. Na druhom
mieste skončila V.C: Viera Vidová, Valentína Majerčáková a Karolína
Koščáková. Tretie miesto obsadila VI.D v zložení Mária Galliková,
Rozália Hudáčeková a Barbora Galliková.
ING. MÁRIA ŠVORCOVÁ
SVETOVÝ DEŇ VODY
23. marca 2011 si žiaci 7. a 8. ročníka pripomenuli Svetový deň
vody aj školským kvízom - Čo vieš o vode?. Žiaci súťažili v troch
kolách: dažďová voda, test o vode, spoznávačka vodné živočíchy. Počas
prestávky si zahrali rôzne hry, napr. vytvoriť papierový pohár a napiť sa
z neho. Prvé miesto získali dievčatá z VIII.C triedy - Katarína Budzáková, Marcela Halčinová, Anna Budzáková - s počtom 35 bodov. Druhé
miesto obsadili žiačky VII.B - Miroslava Galliková, Kristína Halčinová a
Katarína Majerčáková - 32 bodov. Tretie miesto patrí dievčatám zo VII.C
- Mária Neupauerová, Klaudia Suchanovská, Lucia Budzáková. Víťazom
blahoželáme a ďakujeme za účasť VII.D, VIII.A a VIII.B triede.
ING. MÁRIA ŠVORCOVÁ
Obvodné kolo Geografickej olympiády (GO) sa uskutočnilo
v tomto školskom roku v ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku 9. februára 2011. Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií
školského kola, nováčikovia i ostrieľaní reprezentanti v GO.
Prvým miestom a postupom na kraj nás potešil talentovaný
Martin Selvek z IX.A. Už pár rokov nás úspešne reprezentuje
v rôznych
vedomostných súťažiach. Milým prekvapením
bol pre
n á s Vo j tech Fudaly, žiak
V.A, ktorý
vo svojej
kategórii získal
krásne 2.
miesto.
Našu školu vzorne reprezentovali, hoci už na nižších miestach, títo žiaci: Jozef Batory, IX.A; Stanislava Koščáková, VIII.
B; Monika Budzáková, VIII.A; Ivana Háberová, VII.B; Ondrej
Majerčák, VI.B a Lucia Majerčáková, V.A.
Dňa 22. marca 2011 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo
Geografickej olympiády. V kategórii E našu školu i okres Kežmarok reprezentoval Martin Selvek. Medzi 24 súťažiacimi si počínal
najlepšie a kategóriu E krajského kola GO vyhral, s počtom bodov
92, čím si zabezpečil postup do celoslovenského kola.
V dňoch 6. – 7. mája 2011 sa v Turanoch (okres Martin) uskutočnil 19. ročník celoslovenského kola Geografickej olympiády.
Tejto súťaže sa zúčastnil aj žiak našej školy – Martin Selvek,
ktorý zvíťazil v krajskom kole, a tým reprezentoval nielen našu
školu, ale aj celý Prešovský kraj. Na celoslovenskej súťaži si
počínal veľmi dobre. V konečnom poradí získal 6. miesto (90
bodov) z 15 - tich súťažiacich. Je to mimoriadny úspech aj pre
samotnú základnú školu, nakoľko sme sa celoslovenského kola
Geografickej olympiády zúčastnili po prvýkrát. Martinovi Selvekovi ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a prajeme
mu veľa úspechov na strednej škole i v osobnom živote.
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 15. marca 2011 sa v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo
Biblickej olympiády v kategórii základných škôl i stredných škôl. ZŠ
Lendak v tejto olympiáde reprezentovali najlepší zo školského kola:
Stanislava Koščáková, VIII.B; Patrik Halčin, VIII.C a František Lizák,
IX.A. Družstvo nesklamalo, získalo pekné 3. miesto. Možno im je trochu ľúto, že od 2. miesta ich delilo len 0,5 boda a od prvého 2 body. Ale
súťaž je súťaž. Sme radi, že sa umiestnili na medailových pozíciach a že
dôstojne reprezentovali našu školu. Blahoželáme a ďakujeme katechétom
za vzornú prípravu.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MARB
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
12
Lendak 2/2011
Škola
AKVARISTIKA
Akvaristický krúžok bol založený v školskom roku 2010/2011 pánom učiteľom Eduardom Šavelom.
Vedenie základnej školy podporuje
aktivitu v Centre voľného času. Pre
potreby krúžku sme dostali do používania ideálne vybavenú krásnu
miestnosť vhodnú na akvaristiku
(dlažba s odtokom, prívod vody,
rozvody elektrického prúdu, osvetlenie). Žiakov, ktorí sa chcú učiť a
hlavne trpezlivo pracovať na tejto
mravenčej činnosti, je dostatok.
Akvaristika sa zaoberá chovom
a množením vodných živočíchov,
ré sa maximálne približujú životu
v ich domovine. Tiež je dôležité
poznať naše okolie, faunu aj flóru.
Začiatky boli ťažké. Svojpomocne sme si zlepili akváriá. Pomocou
známych kežmarských chovateľov
sme získali rastliny, ryby aj osvetlenia. Základná škola poskytla
priestory. Od októbra sme sa naučili
dosť. Vieme zhotoviť akvárium a
elementy, osadiť a množiť rastliny,
množiť živorodé aj ikernaté ryby.
Vieme, kde žije živá potrava v okolí, napríklad larvy komára, dafnie,
cyklop, nitenky, gamarusy. Vieme,
akú vodu, čo sa týka ph a tvrdosti
ryby potrebujú a kde ju nájdeme.
ÚSPEŠNÉ RIEŠITEĽKY REGIONÁLNEHO
KOLA BOTANIKIÁDY V KOŠICIACH
Tomto školskom roku sa
uskutočnil druhý ročník Botanikiády. Do projektu sa zapojilo 165 škôl prešovského a košického samosprávneho kraja.
Najlepší riešitelia školského
kola sa zúčastnili regionálneho kola Botanikiády, ktoré sa
uskutočnilo 25.mája 2011 v
Košiciach. Našu školu reprezentovali žiačky Viera Vidová
z V.C triedy a Veronika Koščáková z V.D triedy. Dievčatá
súťažili v krásnom prostredí v
priestoroch botanickej záhrady,
riešili zaujímavé úlohy pri ktorých využívali svoje zmysly.
Vierka a Veronika si poradili
s úlohami na jednotku a stali
sa obe úspešnými riešiteľkami.
V tomto termíne, t. j. 25. mája
2011, sa úspešnými riešiteľmi
stali len traja súťažiaci, ktorí
z celkového počtu 66 bodov
dosiahli aspoň 60 bodov.
Organizácia súťaže bola na
výbornej úrovni, všetky tri sme
prežili veľmi príjemný deň a
verím, že sa bude konať aj
tretí ročník skvelej súťaže pod
názvom Botanikiáda.
ING. MÁRIA ŠVORCOVÁ
VYČISTÍME SI SLOVENSKO
Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sa žiaci VIII.
C a žiaci z krúžku: Poznaj a
chráň (najmä žiaci V.C, V.B,
VI.B triedy) rozhodli pomôcť
prírode tým, že sa zapojili do
celoslovenskej súťaže Vyčistíme si Slovensko a vyzbierali
odpadky rôzneho druhu. Starší
žiaci vyčistili časť Najdeckého
potoku. Práca bola náročná,
svah k potoku bol často veľmi
strmý, ale chlapci si poradili.
Prekvapilo nás množstvo odpadu, ktoré sa tam nachádzalo.
Boli tam pneumatiky, hrnce,
zvlášť sa zaoberá tropickými a
ozdobnými rybami. Pre zdravie
chovaných živočíchov je nutné
prispôsobiť podmienky v akváriu,
teplotu, zloženie vody, rastliny a
osvetlenie.
Ryby je nutné pravidelne prikrmovať zvlášť živou rôznorodou potravou. Vrcholom chovu je zdravý
odchov potomstva. Ak chceme, aby
sa nám rybičky množili, musíme im
vytvoriť podmienky pre život, kto-
rôzne plechy, vrecia, fľaše, použité pampersky, atď. Mladší
žiaci sa pustili do upratovania
okolia školy, vyčistili priestor
za obchodom Jednota. Milo
nás prekvapili aj niektorí žiaci,
ktorí sa po vyučovaní pridali
ku nám a pomohli nám skrášliť
okolie. Najmladšou účastníčkou sa stala Vladimíra Birošíková z I.B triedy. Všetkým
žiakom úprimná vďaka. A len
tak ma napadla jedna otázka:
„Nebol by Lendak krajší bez
odpadkov?„ Určite áno, a preto
skúsme pre to niečo urobiť.
Chováme živorodé ryby: platy, molynézie, raky, mramorové skaláre,
kančíky, guramy, herosy, mrenky
štvorpruhované, tetry čierne, tetry
biele žíhané, mrenky ružové, prisavníky; slimáky: malajské veže,
kotúľky, ampúlie.
Pracujeme v krúžku každý deň.
Niekto sa o ryby musí postarať, ale
v pondelok a vo štvrtok od 13:30 do
18:00 hod. vás radi privítame.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
EDUARD ŠAVEL
ING. MÁRIA ŠVORCOVÁ
Lendak 2/2011
13
Projektové vyučovanie
NÁŠ „DEŇ EURÓPY“
Už viac ako 20 rokov oslavuje Únia Deň Európy, ktorý
je, popri vlajke a hymne – Óde
na radosť, symbolom zjednotenej Európy. Zároveň sa 9. máj
stal príležitosťou pre aktivity a
oslavy, ktoré približujú Európu
občanom a vzájomne zbližujú
národy. Aj my sme sa ocitli
v spoločnej Európe vďaka
našim triedam zo siedmeho až
deviateho ročníka základnej
školy. Postupne sme spoznali
11 krajín nachádzajúcich sa
na európskom kontinente.
Zistili sme o nich niečo nové
v projektovom vyučovaní s
názvom Deň Európy, či už
prostredníctvom triednych
prezentácií (výzdoba, nástenné
obrazy, scénky, hudobné výstupy, tanečné kreácie, odevy)
alebo slánostnej prehliadky
najlepšieho v telocvični.
Ako prví vystúpili žiaci VII.
A s krajinou, ktorá je v Európe
najvyššie položená, s prívlastkom krajina kvalitných syrov,
hodiniek a liečiv. Tou krajinou
bolo Švajčiarsko.
Po tejto neutrálnej krajine,
prišla na rad krajina, ktorá je
známa Eiffelovou vežou, módou, vínom, či cykloturistikou.
Viete o ktorú krajinu išlo?
Áno, je to Francúzsko. A čo
je v krajine zaujímavé, to nám
povedali žiaci VII.B.
Z Francúzska sme sa presunuli k nášmu severnému
susedovi – do Poľska. Žiaci
VII.C nám ho predstavili vo
svojom programe, zaspievali
nám pieseň v národnom jazyku
a zazneli tóny hudby Frederika
Chopina.
Rakúsko patrí medzi krajiny
s najrozvinutejším turistickým
ruchom. Je tu možnosť ako
letnej, tak aj zimnej turistiky.
Nemecky hovoriace Rakúsko
sa môže pochváliť, že je úplnym rajom pre lyžiarov. Túto
alpskú krajinu nám predstavili
žiaci VII.D triedy. V rytme valčíka roztancovali aj publikum
v telocvični.
Flamenco, obľúbená ľudová
hudba, pochádzajúca z krajiny
nachádzajúcej sa na Pyrenejskom polostrove. Španielske
kráľovstvo nám priblížili žiaci
VIII.A.
Prvé veľké európske civilizácie sa rozvinuli v Grécku,
v krajine, kde je dodnes veľa
antických pamiatok. Z VIII.
B sme sa preniesli do sveta
bájok, do krajiny olympijských
hier a gréckej hudby.
Ktorá krajina je známa futbalom, kriketom, či upravenými trávnikmi? No predsa
Veľká Británia. A čím je ešte
známa? To nám povedali žiaci
VIII.C. Vynorila sa príšerka z
jazera Loch Ness, či ožila hudba najvýznamnejšej hudobnej
skupiny Beatles.
„Céad Mile Fáilte“ po írsky
znamená „srdečne vás vítame“.
IX.A nás privítala v krajine,
kam odišlo mnoho Slovákov
za prácou a táto krajina ich
prijala. Základné údaje o tomto
štáte a írsky národný tanec nám
predviedli žiaci IX.A.
Čierna, žltá a červená – to
sú farby najväčšej stredoeurópskej krajiny. Pod týmito
farbami prišli žiaci IX.B, ktorí
nám predstavili Nemecko.
Podarilo sa im dotiahnuť na
pódium telocvične známu
skupinu Tokio Hotel v podaní
dievčat z IX.B.
Krajina, ktorá sa nachádza
na Apeninskom polostrove,
Taliansko, je známa kuchyňou.
Mnohé jedlá pripravujú z cestovín rôznych veľkostí. Tento
š tát má veľ a v ýznamn ých
miest, či je to Rím, Benátky
alebo Florencia. A čo sme o
nich nevedeli, to nám prezradili žiaci IX.C.
Ako posledná vystúpila trieda IX.D, ktorá nám predstavila
krajinu fjordov a tou krajinou
je Nórsko. Hornatá krajina s
hlbokými horskými zálivmi
patrí do oblasti známej ako
Škandinávia.
A boli sme na konci nášho
dlhého putovania. Ďakujeme
za námahu, aktivitu, tvorivosť
a nadšenie, s akým ste prezentovali veľkú rodinu európskych krajín. Veríme, že ste sa
dozvedeli o týchto krajinách
zase niečo nové. Tešíme sa
na náš ďalší „Deň Európy“.
Dovidenia o rok!
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
14
Lendak 2/2011
Šport
BASKETBAL
V školskom roku
2008/2009 nastúpilo
družstvo ZŠ Lendak
do regionálnej súťaže
v basketbale žiačok. V
školskom roku 2009/
2010 sme sa prihlásili
do celoslovenskej súťaže starších žiačok.
Ako nováčik súťaže
sme skončili ako poslední, ale skúsenosti,
ktoré sme získali boli pre účinkovanie v
basketbalovom dianí
veľmi prospešné.
Od školského
roku 2009/2010 je
družstvo dievčat
každoročne majstrom okresu v kategórii základných
škôl, v kraji (regióne) tretí za Popradom a Bardejovom.
Po odchode deviatačiek nastúpila nová,
už skúsenejšia garnitúra žiačok, ktoré
v okresnej súťaži
skončili na prvom
mieste a v krajskej
súťaži základných škôl tretí!
V školskom roku 2011/2012 nastúpia
staršie žiačky do celoslovenskej basketbalovej
súťaže. Mladšie žiačky do regionálnej súťaže.
Prípravka sa bude pripravovať bez účinkovania v súťažiach jeden školský rok.
Starší chlapci vyhrali v domácom prostredí
základnú časť medzi ZŠ Lendak, ZŠ s MŠ Slovenská Ves a ZŠ Hradné námestie Kežmarok.
Po finále okresného kola skončili tretí za ZŠ Dr.
Fischera Kežmarok a ZŠ Nižná Brána Kežmarok. V súťaži chlapcov je to posun medzi najlepších. Mladší žiaci sa pripravujú na obdobné
súťaže, ktoré sa uskutočňujú každý rok medzi
základnými školami okresu Kežmarok.
ŽATVA LENDACKÝCH ŠACHISTOV V POPRADE
Najlepší basketbalisti, po odchode zo
základnej školy v Lendaku, hrajú za družstvá Popradu, Kežmarku a Spišskej Novej
Vsi, pretože kadetov obec Lendak nemá,
čo je na veľkú škodu. Kristína Grichová
hrá za kadetky Poprad a patrí medzi ich
najlepšie hráčky. Lukáš Smoleňák reprezentuje Spišskú Novú Ves. Lukáš Špak,
Kristián Hudáček a Andrej Lizák hrávajú
za kadetov Kežmarok (zľava na poslednej
fotografii). Hlavný tréner Mgr. Róbert Duda zhodnotil súťaž a výkonnosti družstiev
slovami: „Ešte to nie je ono, ale už sme
veľmi blízko špičky v regióne.“
Na záver treba poďakovať hlavne
Mgr. Róbertovi Dudovi, ktorý berie
tréningový proces
skutočne vážne a
so zodpovedným
prístupom. Ďakujeme Obci Lendak a
ZŠ Lendak, že nám
svojím prístupom
umožnili viesť talentovanú mládež
v rýchlom a náročnom športe.
EDUARD ŠAVEL
V sobotu 16. apríla 2011 sa v priestoroch Základnej školy Dostojevského v
Poprade uskutočnilo záverečné 6. kolo
Ligy mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov.
Centrum voľného času Lendak reprezentovalo 9 detí. Už príchodom sme
upútali značnú pozornosť, pretože sme
nastúpili v nových tričkách červenej
farby s logom obce a s výrazným nápisom Šachový klub CVČ Lendak, ktoré
sponzorsky zakúpila rodina Pavla Stolára.
Hralo sa tradične na 7 kôl s tempom 2 x 15
minút na partiu. Naše decká boli skvelé.
Získali sme jedno prvenstvo – Zuzana
Hudáčeková (IX.B) v kategórii dievčat
do 19 rokov, jedno druhé miesto zásluhou Ivanky Stolárovej (I. E) v kategórii
dievčat do 8 rokov a jedno tretie miesto
pričinením Štefana Dudaška (VII.B) v
kategórii chlapcov do 14 rokov.
Hlavným bodom vyhodnotenia šahovej
súťaže však bolo celkové vyhodnotenie
série šiestich turnajov ligy v ročníku
2010/2011. Do celkového poradia sa započítavali štyri najlepšie umiestnenia v
jednotlivých kategóriách. Na našu veľkú
radosť sme získali pódiové umiestnenia
až v 5-tich kategóriách. Tu sú: kategória
D 08 – 1. miesto Ivanka Stolárová, kategória CH 11 – 2. miesto Paľko Stolár
(III. B), kategória D 11 – 3. miesto Katka
Dudašková (II.C), kategória CH 14 – 2.
miesto Mário Dudaško (VIII.A), 3. miesto
Štefan Dudaško, kategória D 19 – 2. miesto Zuzana Hudáčeková. Nesklamali ani
ostatní naši šachoví hráči. Verím, že s trpezlivosťou a snahou v blízkej budúcnosti
uspejú lepšie.
Na záver chcem poďakovať všetkým
hráčom, ktorí sa pričinili o to, že Lendak
na šachovej mape nie je bielym miestom.
Veľké poďakovanie patrí vedeniu Základnej školy Lendak, na čele s Mgr. Ľubomírom Mačkom, za vytvorenie skvelých
podmienok pre prácu šachového krúžku
a za financovanie nákladov na dopravu a
štartovné našich detí. Patrí im vďaka aj za
to, že najväčší turnaj tohoročnej série sa v
januári tohto roku uskutočnil práve v Lendaku – celkovo 75 účastníkov. Ďakujem
taktiež pánu Pavlovi Stolárovi a Štefanovi
Dudaškovi za pomoc pri zabezpečovaní
dopravy a spomínaný sponzoring. Verím,
že nadšenie šachistov neopadne, a že aj
v budúcnosti budeme šíriť dobré meno
obce i školy.
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK,
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
VEDÚCI ŠACHOVÉHO KRÚŽKU
Lendak 2/2011
Šach
ŠK CVČ LENDAK - 4. LIGA
Na ďalšie kolo 4. ligy cestovali šachisti ŠK CVČ Lendak v
decembri do Bijacoviec. Prehrali ho 3 : 5, body za Lendak
získali Tomáš Hudáček – 1.
šachovnica, Dana Stolárová
15
– 3. šachovnica a Štefan Dudaško – 7. šachovnica. V januári
sa hrali dve kolá. Najprv sme
cestovali na pôdu lídra tabuľky
a hlavného ašpiranta na postup, do Spišskej Starej Vsi.
Prehrali sme 1 : 7, keď jediný
bod získal, náš najúspešnejší
hráč, Štefan Dudaško na 7.
šachovnici.
Najprv sme prehrali s Hranovnicou v pomere 2,5 : 5,5; keď
body za víťazstvo získali Dana
Stolárová a Mário Dudaško a za
remízu Ján Stolár. V poslednom
kole sme zvíťazili nad CVČ
Poprad v
pomere 6,5
: 1,5. Svoje
partie vyhrali Dana
Stolárová, Lucia
a Zuzana
Hudáčekové a Mário
a Štefan
Dudaško.
Remízu v
zápase dosiahli Tomáš Hudáček, Pavol
Stolár a Marek Dudaško. Výsledky zápasov sa zverejňujú
na webovej stránke www.chess.
sk. Sú taktiež započítavané do
celoslovenského rebríčka výkonnosti hráčov – hráčom sú
prideľované tzv. ELO body.
V konečnej tabuľke sme
obsadili, so ziskom 8 bodov,
Ďalší zápas sme absolvovali
na pôde Kežmarku s výsledkom 4 : 4. Body za Lendak
získali Zuzana Hudáčeková
(4), Mário Dudaško (6), Štefan
Dudaško (7) a Pavol Stolár (8).
Podobne remízou skončil aj
náš februárový domáci zápas s
družstvom LŠ VD Poprad, priebežne druhé mužstvo tabuľky.
Body za Lendak získali: Tomáš
Hudáček (1), Pavol Stolár (2),
Mário Dudaško (7) a Štefan
Dudaško (8).
Posledné dve kolá súťaže
sme odohrali na domácej pôde.
konečné 7. miesto, čo osobne
považujem za sľubný štart
nášho šachového tímu. Chcem
touto cestou poďakovať vedeniu našej obce a školy za
finančnú podporu na cestovné
a materiálne vybavenie. Ďakujem zvlášť hráčom za ich
obetavý a mimoriadne zodpovedný prístup k reprezentácii
obce. Verím, že to odhodlanie
vydrží a skoro sa dočkáme ďalších pekných úspechov našich
šachistov.
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK,
PREDSEDA ŠK CVČ LENDAK
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 2/2011
16
Šport
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCOV STARŠÍ ŽIACI VÍŤAZMI TURNAJA PFZ
Futbaloví starší žiaci FK Lendak sa dňa 26. februára 2011
– 4. ROČNÍK
zúčastnili halového turnaja žiakov organizovaného Podtatran-
Ďalším zo športových podujatí, ktoré si získava postupne miesto
v kalendári a v mysliach športovcov je stolnotenisový turnaj. Jeho
4. ročník sa uskutočnil, pod záštitou FK Lendak a za podpory Obce
Lendak, v priestoroch telocvične základnej školy.
Turnaja sa zúčastnilo celkovo 27 súťažiacich, 20 mládencov a
mužov, 7 dievčat a žien. Nežnejšie pohlavie hralo systémom každá s
každou jednokolovo. Prvenstvo získala Anna Halčinová, ktorá zvíťazila
vo všetkých zápasoch,
druhá skončila Agnesa
Vidová, ktorá prehrala iba
jediný zápas s neskoršou
víťazkou a na 3. mieste sa
umiestnila Paulína Budzáková, ktorá získala osem
bodov. Je potešiteľné, že
táto kategória z roka na
rok počtom rastie.
Kategória mužov bola
losom rozdelená do štyroch päťčlenných skupín
z ktorých do ďalších bojov
postupovali prví štyria.
Hralo sa na 2 víťazné sety
do 21 bodov. Po zápasoch
v skupinách pokračovala súťaž vyraďovacím spôsobom. Vo finále sa, po
druhýkrát v krátkej histórii turnaja, stretli bratia Michal a Pavol Neupauerovci. Napokon, po
trojsetovom
boji, vyhral
a prvenstvo
získal mladší Michal.
Na 3.mieste
skončil Štefan Majerčák ktorý,
zdolal Štefana Hudáčeka.
Prví traja
boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Ostáva si už len priať, aby turnaj aj naďalej
naberal na kvalite a postupne lákal čoraz viacej ľudí, ktorí to so stolnotenisovou raketou vedia.
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK
ským futbalovým zväzom (PFZ). Turnaja sa zúčastnilo trinásť
družstiev, ktoré boli rozdelené do troch skupín. Víťazi jednotlivých skupín postúpili do záverečného finále, ktoré určilo
víťaza turnaja.
Naši futbalisti po minuloročnom druhom mieste tentoraz siahli
na métu najvyššiu a turnaj Podtatranského futbalého zväzu vyhrali.
Viacerí hráči ukázali, že z nich môžu byť perspektívni hráči pre
naše dorastenecké mužstvo.
Turnaj sa vydaril najmä brankárovi Ondrejovi Hudačekovi,
ktorý bol už druhýkrát v tejto halovej sezóne vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja (predtým na turnaji v Spišskej Belej).
FK Lendak reprezentovali: Rastislav Majerčák, Ondrej Hudaček, Peter Halčin, František Žmijovský, Michal Neupauer,
František Nebus, Adrián Lizák, Štefan Halčin.
Výsledky jednotlivých zápasov turnaja:
Skupina A:
FK Poprad – Spišské Bystré 4:0, Štrba – Mlynica 2:1, Spišské
Bystré – Mlynica 2:0, FK Poprad – Štrba 4:0, Štrba – Spišské
Bystré 5:2, Mlynica – FK Poprad 0:3.
Skupina B:
Hranovnica – FAM Poprad 0:4, Lendak – Veľká Lomnica 4:0,
FAM Poprad – Veľká Lomnica 2:4, Hranovnica – Lendak 0:7,
Lendak – FAM Poprad 3:3, Veľká Lomnica – Hranovnica 1:3.
Skupina C:
Vysoké Tatry – Svit 0:5, Kravany – Huncovce 0:3, Spišská Belá
– Svit 1:1, Huncovce – Vysoké Tatry 2:0, Kravany – Spišská
Belá 0:0, Svit – Huncovce 2:1, Kravany – Vysoké Tatry 1:2,
Huncovce – Spišská Belá 1:0, Svit – Kravany 2:1, Vysoké Tatry
– Spišská Belá 2:3.
Finále žiakov:
FK Poprad – Svit
4:2
Lendak – Svit
5:0
Lendak – FK Poprad
3:1
Výsledky turnaja:
1. Lendak
2. FK Poprad
3. Svit
Najlepším brankárom sa stal Ondrej Hudaček (Lendak) a
najlepším hráčom Marek Turlík (FK Poprad). Srdečne blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ING. JÁN ANDREJOVSKÝ, MGR. ANTON LOJEK
Lendak 2/2011
Šport
FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK O POHÁR RIADITEĽA ZŠ LENDAK
10. marca 2011 sa v Lendaku uskutočnil nultý ročník futbalového turnaja o Pohár riaditeľa základnej školy v kategórii
prípraviek. Štartovať mohli len hráči narodení v roku 2000 a
mladší. Z viacerých pozvaných klubov sa nakoniec zúčastnilo
päť družstiev: Lendak „A“, Spišská Nová Ves, Spišská Belá,
Kežmarok a Lendak „B“.
Hralo sa systémom každý s každým dvakrát osem minút. Za
Lendak „A“ nastúpili: Pavol Stolár, Lukáš Hudáček, Kristián
Lizák, Filip Hudák, Štefan Budzák, Denis Gális, Tomáš Bobko,
Ondrej Majerčák a Ondrej Koščák. Pod družstvom Lendak „B“
sa predstavili: Ján Halčin, Rastislav Koščák, Alex Neupauer,
Jozef Birošík, Tadeáš Hudáček, Ján Vida, Matúš Neupauer,
Marián Stolár a Ján Badovský. Hlavnými rozhodcami boli Ing.
Ján Andrejovský a Mgr. Róbert Duda.
Po veľmi ťažkom boji a kvalitnom výkone zvíťazilo družstvo
domácich, Lendak „A“. Druhé miesto si vybojovali chlapci zo
Spišskej Novej Vsi a tretie miesto obsadil Kežmarok. Tri najlepšie tímy získali krásne zlaté poháre a taktiež diplomy, ktorými
boli ocenené aj ostatné družstva. Zároveň boli ocenení soškami
najlepší brankár Adrián Hradický zo Spišskej Belej a najlepší
hráč Tomáš Suslov zo Spišskej Novej Vsi.
Výsledky turnaja:
Lendak „A“ – Spišská Belá 2:0, Spišská Nová Ves – Kežmarok
2:2, Spišská Belá – Lendak „B“ 0:0, Kežmarok – Lendak „A“
2:3, Lendak „B“ – Spišská Nová Ves 0:5, Spišská Belá – Kežmarok 1:4, Lendak „A“ – Lendak „B“ 5:3, Spišská Nová Ves
– Spišská Belá 4:2, Lendak „B“ – Kežmarok 2:3, Lendak „A“
– Spišská Nová Ves 1:1.
Konečná tabuľka:
1. Lendak „A“
10 : 6
10 bodov
2. Spišská Nová Ves 12 : 5
8 bodov
3. Kežmarok
11 : 8
7 bodov
4. Spišská Belá
3 : 10
1 bod
5. Lendak „B“
5 : 15
1 bod
Turnaj sa konal aj s podporou FK Lendak a Podtatranského
futbalového zväzu v Poprade, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
FUTBALOVÍ ŽIACI A ŽIAČKY V KRAJSKOM KOLE
Po jasnom postupe zo základnej skupiny nastúpilo naše mužstvo
starších žiakov v malom futbale dňa 5. apríla 2011 v Spišskej Belej
na finálové súboje o postup do krajského kola.
V prvom zápase sme po ťažkom boji zvíťazili nad ZŠ Jozefa Maximiliána Petzvala Spišská Belá 3:2. V druhom zápase nás čakal neľahký
súper zo ZŠ Ľubica, nad ktorým sme po veľmi dobrom výkone celého
mužstva zvíťazili 5:1. Po tomto víťazstve sme sa stáli víťazmi turnaja,
17
ING. JÁN ANDREJOVSKÝ, MGR. ANTON LOJEK
ktorý nám zabezpečil postup do krajského kola. V poslednom zápase
sme vystriedali všetkých hráčov zúčastnených na turnaji. Odzrkadlilo
sa to aj na výsledku, keď sme prehrali so ZŠ Spišská Stará Ves 3:5.
Dňa 25. mája 2011 sa vo Finticiach uskutočnili Majstrovstvá Prešovského kraja v malom futbale starších žiakov. Na tento turnaj sa prebojovali školy z týchto miest: Prešov, Bardejov, Svidník, Stará Ľubovňa,
Stropkov, Snina, Lipany, Vranov nad Topľou a ako jediná dedina na
podujatí, víťaz kežmarského okresu, ZŠ Lendak. Aj keď sa
chlapci snažili zo všetkých síl, nepodarilo sa im prebojovať
na stupeň víťazov, pretože konkurencia športových tried
bola silná. Odniesli si však cenné skúsenosti a môžu byť
hrdí, že patria medzi špičku základných škôl v kraji.
Nielen chlapci, ale aj dievčatá preukázali svoje
znalosti vo futbale, keď jednoznačne zvíťazili v obvodnom a neskôr aj v okresnom kole starších žiačok
v Kežmarku. 27. mája 2011 sa taktiež predstavili na
krajských majstrovstvách starších žiačok v malom
futbale vo Finticiach pri Prešove. Darilo sa im celkom
dobre, keď v skupine zo šiestich družstiev, obsadili
krásne tretie miesto. Srdečne blahoželáme!
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ING. JÁN ANDREJOVSKÝ, MGR. ANTON LOJEK
Lendak 2/2011
18
Šport
MÁME MAJSTERKY OKRESU V ATLETIKE
Za krásneho, slnečného počasia sa na atletickom štadióne v
Kežmarku zišlo 15 škôl kežmarského okresu, aby si zmerali sily
v základných atletických disciplínach, ako je beh na 60 m, beh na
300 m, vo vytrvalostnom behu,
hode kriketovou loptičkou a vrhu
guľou. Samozrejme nechýbala
ani kráľovná atletických disciplín
– štafetový beh. Jednotlivé disciplíny boli rozdelené na kategóriu
chlapcov a dievčat.
Už v prvej disciplíne – vrh
guľou, nás potešili obidve súťažiace. V tejto silovej disciplíne
sme zásluhou Katky Budzákovej
z VIII.C vybojovali 1. miesto s
výkonom 909 cm. Na 2. mieste,
s výkonom 848 cm, sa umiestnila
Mária Halčinová zo VII.A. Ani
chlapci sa nenechali zahanbiť
a ukázali, že aj oni sa vedia
popasovať s touto disciplínou.
Peter Halčin z VIII.B obsadil 6.
miesto výkonom 1040 cm. K nemu sa pridal aj Marek Hudáček zo
VII.C výkonom 900 cm.
Prekvapením bol beh na 60m.
Len žiačka siedmeho ročníka, Elena Smoleňáková, zo VII.C, sa stala
majsterkou okresu v behu na 60 m.
Veľmi dobre sa umiestnili v tejto
disciplíne aj Klaudia Háberová zo
VI.B a Klaudia Suchanovská zo
VII.C. V tejto disciplíne zabojovali
aj chlapci: Mário Koščák IX.D,
Kristián Hudáček IX.D a Stanislav
Špak zo VII.C.
V skoku do diaľky sa nám
veľmi nedarilo, ale aj tak chlapcom a dievčatám patrí poďakovanie za reprezentáciu školy v
atletike: Zuzane Hudáčekovej
z IX.B, Žanete Koščákovej zo
VII.D a Dominike Halčinovej z
IX.A. V kategórii chlapcov nás
reprezentoval Kristián Hudáček
a Mário Koščák z IX.D a Stanislav Špak zo VII.A.
Ďalšou disciplínou bol hod
kriketovou loptičkou. Najlepšie
umiestnenie dosiahli Peter Halčin z VIII.B a Ondrej Hudáček
z VIII.C, ktorí mali rovnakú
dĺžku hodu – 50,8 m. Ku nim sa
pridal Marek Hudáček zo VII.C
s výkonom 45,18m. Aj dievčatá
sa držali niekde v strede tabuľky
so svojimi výkonmi. Najlepšie
si počínala Katka Budzáková zo
VII.C, ktorej výkon predstavoval
35,1m (najlepší výkon v kategórii
dievčat 42,7m).
Náročnejšou disciplínou boli
behy na 800 m (dievčatá) a 1000
m (chlapci). Uskutočnili sa dva
rozbehy. Naše dievčatá bojovali
v druhom rozbehu a počínali si
výborne. Najmladšia žiačka z
našej školy, Františka Grichová
zo VI.A, sa umiestnila vo svojom
rozbehu na 3. mieste. Hneď za
ňou na 4. mieste sa umiestnila
Dominika Halčinová a na 6.
mieste Mária Halčinová zo VII.
A. V kategórii chlapcov nás reprezentovali Michal Neupauer zo
VII.B, Gabriel Žmijovský z VIII.
A a Ondrej Hudáček z VIII.C,
ktorý v celkovom poradí obsadil
9. miesto (03:19,0).
Poslednou disciplínou, bol
štafetový beh. Ako prví sa na
štart postavili chlapci v zostave Kristián Hudáček, Gabriel
Žmijovský, Mário Koščák a
Stanislav Špak a vybojovali 10.
miesto. Za dievčatá sa na štart
postavili Klaudia Háberová,
Klaudia Suchanovská, Dominika
Halčinová a Elena Smoleňáková,
ktoré sa umiestnili na 4. mieste.
V závere tejto atletickej súťaže bolo vyhodnotenie škôl.
Prekvapením bolo umiestnenie
dievčat na 3. mieste a naša
najmladšia účastníčka, Fran-
tiška Grichová, prevzala z rúk
riaditeľa CVČ z Kežmarku
pohár a diplom. Aj chlapcom
patrí poďakovanie za 9. miesto
a vzornú reprezentáciu školy v
atletike.
Po pár dňoch sa uskutočnilo
krajské kolo. Katarína Budzáková vo vrhu guľou postúpila
do užšieho finále, kde s dĺžkou
916 cm obsadila 7. miesto. Elena Smoleňáková svoj rozbeh
vyhrala, ale v konečnom poradí
obsadila 16. miesto. Ďakujeme!
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
OSEMSMEROVKA
Pre súťažiacich máme osemsmerovku, odpoveď obsahuje 25 písmen.
Použité slová:
AMEN, NOSOM, AUTO,
NUMERO,
AVA T A R ,
OBEC, BIT,
OBED, BRALO, OBRANU, BROK,
OBUV, ČAJ,
OKRES,
EDO,OSMAN, ESO,
POLE, EUR O , P O P,
E U R Ó PA ,
PUPOK, IÓN,
RAK, JAMA,
RÁNKO, JANO, REBEL,
JARMOK,
REKU, JEŽ,
ROB, KALÓRIE, ROJ, KOBRA, ROK, KOLO, ROK, KRK, ROK, KRUH,
RUM, KULTURISTIKA, RUMUNSKO, LUIS, SEJU, MÁJ, SOTE,
MAJO, STOJ, MAŽ, SYN, MIA, TOMO, MIAMI, TOVÁREŇ,
MIKA, UŽ, MOBIL, ŽART, MUKY, ŽENA, MÚZEUM, ŽIVOT,
TOMÁŠ KOLODZEJ
MUŽ, NOD.
Správna odpoveď z minulého čísla: Srdce - miestnosť pre lásku.
Výhercovia: Ivanka Háberová, Jarná 14, Lendak a Maja Budzáková z e-mailu. Ceny si môžete prevziať v redakcii časopisu.
Správne odpovede z dnešnej osemsmerovky zasielajte na adresu časopisu Lendak, prípadne e-mailom na adresu: [email protected]
REDAKCIA
sk, do konca augusta 2011.
L
E
P
O
P
Č
A
J
A
N
O
S
M
A
N
M
Ú
Z
E
U
M
Á
J
A
R
M
O
K
O
S
Ž
U
K
D
P
J
C
E
B
O
S
T
D
O
E
A
E
U
P
O
L
E
Ľ
K
O
B
E
D
A
R
R
U
L
U
K
E
R
M
N
U
M
E
R
O
K
T
R
T
A
U
T
O
R
U
M
U
N
S
K
O
O
Ó
U
N
A
R
B
O
A
U
S
A
I
R
B
V
P
R
U
M
E
R
J
E
Ž
E
N
A
U
R
Á
A
I
Ó
N
A
O
K
N
Á
R
D
J
H
A
R
S
S
A
K
R
K
I
R
M
R
E
B
E
L
NARODENIA
30. 4. Matej Hudaček; 6. 5. Damián
Halčin; 13. 5. Boris Majerčák; 15.
5. Lívia Suchanovská; 16. 5. Alexandra Selveková; 18. 5. Marieta
Bandžuchová, Júlia Koščáková; 20.
5. František Budzák; 2. 6. Tomáš
Budzák; 3.6. Patrik Hudáček 8.
6. Jozef Majerčák; 9. 6. Veronika
Budzáková; 10. 6. Karolína Stupáková.
SOBÁŠE
21. 5. 2011 – Martin Pisarčík
a Anna Majerčáková; 28. 5.
2011 - Peter Ferencko a Ružena
Galliková;
OSLÁVENCI
19
Spoločenská kronika - súťaž
Lendak 2/2011
E
Y
T
M
O
B
I
L
U
I
S
E
I
S
O
Ň
N
I
K
L
V
M
I
K
A
N
S
T
O
J
M
N
K
K
O
E
A
A
M
E
N
D
N
B
A
A
K
A
L
Ó
R
I
E
U
R
O
Y
K
U
M
Ž
I
V
O
T
O
M
O
Á
R
A
T
A
V
A
Helena Budzáková, Tatranská 41;
Jakub Vida, Hlavná 123; August:
Mária Neupauerová, Revolučná 35;
Veronika Stupáková, Sv. Rodiny
47; Katarína Nebusová, Na Kosorku 27; Ján Hudaček, Zadná 47;
55 rokov
Júl: Jarmila Britaňáková, Potočná
9; August: Gustáv Beller, Revolučná 27;
60 rokov
Jún: František Oprendek, Tatranská 152; Peter Badovský, Mlynská
18; Júl: Anna Hudačeková, Na Kosorku 56; Anna Neupauerová, Pod
Kicorou 35; František Neupauer,
Zadná 1; August: Anna Háberová,
Na Kosorku 13;
65 rokov
Júl: Anna Lizáková, Mlynská 103;
August: Helena Badovská, Kostolná 4; Terézia Majerčáková, Kostolná 6; Štefan Strela, Partizánska 28;
Štefan Girga, Tatranská 120; Štefan
Neupauer, Tatranská 104;
70 rokov
Jún: Filoména Koščáková, Hlavná
20; Pavol Gallik, Kostolná 29; Júl:
Ján Hudaček, Jarná 19; Jakub Majerčák, Zadná 27; Jakub Majerčák,
Kostolná 6; Augustín Budzák, Tatranská 38; August: Mária Vidová,
Partizánska 43; Anna Fudalyová,
Hlavná 56; Šimon Lizák, Tatranská 80;
75 rokov
Júl: Anna Čižíková, Hlavná 128;
August: Mária Neupauerová,
Potočná 36;
76 rokov
Jún: Pavel Halčin, Tatranská 109;
Júl: Anna Karašová, Kostolná 51;
August: Rozália Gáborová, Hlavná
49; Mária Majerčáková, Hlavná 9;
78 rokov:
Jún: František Neupauer, Potočná
36; Júl: Štefan Halčin, Hlavná 25;
August: Jakub Halčin, Potočná
50;
79 rokov
August: Rozália Batoryová, Mlynská 32; Jakub Majerčák, Hlavná
9;
80 rokov
Jún: Anton Gallik, Zadná 45; Fran-
tišek Gallik, Kostolná 20;
81 rokov
Júl: František Hudaček, Hlavná
24;
82 rokov
Jún: Mária Majerčáková, Hlavná 3;
Anna Žmijovská, Poľná 6;
83 rokov
Júl: Anna Hudáčková, Kostolná
21; Anna Špaková, Hlavná 136;
August: Ružena Halčinová, Tatranská 129;
85 rokov
Júl: Mária Majerčáková, Potočná
68;
87 rokov
Jún: Ružena Grichová, Hlavná
38;
90 rokov
Júl: Mária Suchanovská, Tatranská
86; Anna Galliková, Tatranská 34;
ÚMRTIA
15. 5.: František Žmijovský, nar.
3.5.1995, Jána Pavla II. 1; 18. 5.:
Tomáš Hudaček, nar. 21.12.1959
Hlavná 104; 28.6.: Mária Špitková, rod. Odroncová, nar. 30.
4. 1922.
SPOLOČENSKÚ KRONIKU PRIPR.
Ž. STUPÁKOVÁ, MATRIKÁRKA
MAJÁLES
Dňa 29. mája 2011 o 13.00 hod.
vo Dvore, Obec Lendak a miestni
podnikatelia – Ján Vida, Jozef
Grich, Rastislav Koščák zorganizovali Majáles 2011. O program sa
postarali hasiči z obce Podhorany s
ukážkami útoku a zásahu. Hudbou
podujatie spestrovala hudobná skupina Q-ty. Pre deti a dospelých boli
pripravené súťaže a nechýbala ani
tombola, taktiež občerstvenie (kotlíkový guláš, pivo, grilované mäso,
nanuky...). Sponzormi boli: Obec
Lendak, Ján Vida, Jozef Grich,
Rastislav Koščák, Stavebniny
Britaňáková, Pekáreň Gros, Heineken Slovensko, Veľkosklad Stella
Poprad, Megas trade Kežmarok,
Dovaj Rožňava, Kvetinárstvo Hurtuková, ProElektro Tomáš Budzák,
Železiarstvo Dušan Vida.
Išlo o pilotný projekt obnoviť
tradičné majálesy z minulosti.
Všetko zabezpečili a zorganozovali
miestni podnikatelia. Žiaľ, došlo
k hromadnej bitke a z dobre rozbehnutej akcie ostala nepríjemná
spomienka, ktorá odradila podnikateľov niečo podobné i v budúcnosti
organizovať.
JANN
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
50 rokov
Jún: Pavel Vida, Hlavná 109; Júl:
Margita Haberová, Revolučná 73;
Mária Gontkovská, Jána Pavla II.
45; Anna Majerčáková, Slnečná 9;
20
Kaleidoskop
Lendak 2/2011
Z PRÁC NA OBECNEJ KANALIZÁCII
DOČASNÉ ROVNANIE Z KOLAUDÁCIE NOVEJ MADIER PO VÝTLKOCH TERSKEJ ŠKOLY - 21. 6. 2011
NEPOTREBNÉ VECI
- NÚDZNYM ĽUĎOM!
Diakonie Broumov, o.s. Husova 319, 550 01 Broumov, tel:
+420 224 316 800, + 420 491
524 342, email:[email protected], www.diakoniebroumov.org.
Diakonie Broumov je občianske združenie, ktorého poslaním
je pomáhať ľuďom, ktorí sa z
rôznych dôvodov ocitli v krízovej životnej situácii a na okraji
spoločnosti, a to s cieľom ich
osamostatnenia tak, aby mohli
nájsť svoje miesto
v spoločnosti.
Týmto ľuďom poskytuje:
- sociálne služby;
- pracovné príležitosti;
- azylové ubytovanie;
- materiálnu činnosť.
V Lendaku sa konala zbierka v
dňoch 2. – 3. mája 2011 a vyzbieralo sa cca 2 tony vecí a 10 €.
Pán Boh zaplať!
JANN
DETI Z MŠ NA DVORE
Základná škola Lendak v spolupráci s Farským úradom Lendak
organizuje 4-dňový letný poznávací tábor v Ludrovej pri Ružomberku.
Termín: 12. 8. - 15. 8. 2011. Cena: 40 € na osobu. V cene je zahrnuté
ubytovanie ( 5 € noc), cestovné, stravné, pobyt v aquaparku Bešeňová).
Tábor je organizovaný pre deti vo veku 9 - 13 rokov. Prihlásiť sa môžete
telefonicky: 0908 400 802, alebo emailom: [email protected]
Za tábor je zodpovedná PaedDr.M.Budzáková, zástupkyňa riaditeľa
ZŠ Lendak
Lendak - Občasník o živote obyvateľov obce. Šéfredaktor: Ján Neupauer. Redakčná rada: Monika Budzáková, Ing. Miroslava Sisková, Sr. Marta
Tarkošová. Editor: Mária Neupauerová, Mária Girgová. Jazyková redaktorka: PaedDr. Mária Budzáková. Grafická úprava: Ing. Monika Mazureková
a Ján Neupauer. Fotograf a fotografie: Ján Neupauer, Ing. Tomáš Hudáček, Mgr. Mária Hudáčeková, Ing. Ján Andrejovský, Eduard Šavel, Mgr. Miroslava Grigláková, Ing. Monika Mazureková, Ing. Mária Švorcová, Mgr. Anton Lojek, Mgr. Andrea Tarkošová, Archív ZŠ, http://www.frassati.sk/stora-
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ge/200910022105_16%20anni%202.jpg. Názov a sídlo vydavateľa: Obec Lendak, OcÚ, Kostolná 14, 05907 Lendak, IČO: 00326321. Adresa redakcie:
Redakcia dvojmesačníka Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak, tel.:052/4685871, fax: 052/4685873, e-mail: [email protected]; www.lendak.sk.
Adresa inzercie: Totožná s redakciou. Uzavierka: 30 dní pred vydaním čísla. Rozširuje: obecný úrad, redakcia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
a krátenie textov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevracia. Tlač: Tlačiareň Kežmarok, Priekopa 21, 060 01 Kežmarok, tel.: 052/4523207. Náklad:
500 ks. Evidenčné číslo: EV 685/08. ISSN 1335-3845.
Download

Prezrieť - obec LENDAK