WWW.POVECERNIK.SK
ZALOŽENÉ V ROKU 1990
ROČNÍK 24
VYDÁVA VYDAVATEĽSTVO
PRIVATPRESS, s. r. o.
CENA 0,30 €
ČÍSLO 5664
7. máj 2013
UTOROK
Meniny má Monika
PRVÝ NEZÁVISLÝ SÚKROMNÝ DENNÍK NA SLOVENSKU
R U B R I K Y
SPRAVODAJSTVO / TÉMA / PUBLICISTIKA
ŠPORT / ZÁHRADKÁR / NETRADIČNÁ VÁŠEŇ / SERVIS
INZERCIA / NÁZORY / KRIMI
Z bohatstva nášho šarišského
nárečového svojrázu
Čítajte na 11. strane
HOSPODÁRI ŠTÁT
S PROSTRIEDKAMI
DAŇOVÝCH POPLATNÍKOV
EFEKTÍVNE?
5
Z Prešovského okresu
protestuje pred
parlamentom 96 učiteľov
7
Exkluzívny rozhovor
s majstrom Slovenska
Adamom Závackým
8
9
M ÁT E P R E N Á S T I P ?
PresovskyVecernik
Telefónne číslo: 0917 946 402
E-mail: [email protected]
2
TÉMA
www.povecernik.sk
Ich deti mali už skoro rok byť v novej
škôlke na Habursklej ulici. Jej rekonštrukcia je však doteraz v nedohľadne. Rodičia
preto prišli na včerajšie mestské zastupiteľstvo osobne apelovať na mesto, aby
urgentne riešilo situáciu so škôlkou v Nižnej Šebastovej. Deti sú dnes umiestnené
v priestoroch fary na Slanskej ulici. Podľa
rodičov detí, ktorí včera na zastupiteľstve
protestovali, mesto tak ukazuje na svoju
neschopnosť.
Vyzvali mesto konať
„Minimálne päť rokov nedokážeme
vyriešiť problém škôlky v Nižnej Šebastovej,“ ozval sa za všetkých rodičov a za novovznikajúce občianske združenie Miroslav
Rusiňák, obyvateľ Nižnej Šebastovej, miestnej časti Prešov. Zástupca združenia vysvetlil aj hlavné dôvody, prečo na zastupiteľstvo
prišli. „Chceme presadzovať záujmy rodičov a detí tak, aby sa dokončila škôlka na
Haburskej ulici. S jej rekonštrukciou sa
začalo pred dvoma rokmi, no stále nie je
dokončená. Tak sa zdá, že do septembra
tá škôlka zrekonštruovaná ani nebude,
takže od začiatku nového školského roka
2013/2014 bude situácia taká istá,“ skonštatoval Miroslav Rusiňák a dodal, že jeho
vlastné dieťa nenavštevuje materskú školu
v Nižnej Šebastovej. „Vozíme dieťa na Sekčov, podmienky na fare sú zlé.“
To potvrdila aj Anna Semančíková, ktorá bola včera v zástupe rodičov tiež. „Každý deň vodím do škôlky na Slanskej ulici
svoju dcérku. Bojím sa, že škôlka fungovať
nebude, respektíve, že jej dokončenie je
v nedohľadne. Samozrejme, že s tým nesúhlasím. Podmienky na fare sú stiesnené. Menšie deti majú kde spať, väčšie už
nie. Pri stravovaní sa musia striedať z jednej miestnosti do druhej. Keď prídeme pre
deti, musíme čakať v poradí, kým sa jedno,
dve poobliekajú. Keď nám bolo sľúbené, že
škôlka bude, veľmi sme sa tomu potešili,“
povedala nám nespokojná mamička.
Rodičia upútali v zasadacej miestnosti aj
pripravenými transparentmi a brožúrami pre
poslancov. Poslanci dostali album, ktorý pripravilo 23 detí z Nižnej Šebastovej. Nakreslili
do neho smutné tváre, prilepili aj fotografie
poslancov a svoju výzvu adresovanú mestu a poslancom. „Peniaze boli schválené
a preto vyzývame mesto, aby konečne začalo niečo robiť. Neschopnosť riešiť tento
problém, ktorý vznikol pri rekonštrukcii
je neschopnosťou mesta,“ dodal Miroslav
Rusiňák.
Ostane opäť len pri
sľuboch?
V súčasnosti je materská škola umiestnená
v nevyhovujúcich priestoroch rímskokatolíckeho farského úradu v Nižnej Šebastovej.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že pre potreby tejto materskej školy sa zrekonštruuje
podlažie bývalého kultúrneho strediska na
Haburskej ulici. Stalo sa tak ešte na začiatku
v roku 2011.
Primátor Pavel Hagyari na prosby rodičov
vytasil už známe argumenty. Sľúbil škôlku
opraviť do konca roka. „Bohužiaľ, minulý rok súťaž vyhrala firma, ktorá projekt
pokazila. Museli sme od zmluvy odstúpiť.
Jednoducho preto, že tam nikto nerobil.
V súčasnosti sme urobili úpravy projektu a žiadame, aby zastupiteľstvo zvýšilo
peniaze na tento projekt. Záleží na poslancoch, či vyčlenia sumu. Reálny termín
ukončenia je koniec kalendárneho roka.“
Podľa primátora má mesto k dispozícii viac
peňazí ako očakávali. Ušetrili vraj na prevádzke a prišli dane z príjmov fyzických osôb.
V kuloároch sa hovorí, že deti zo Slanskej
ulice by sa mali presunúť do niektorých iných
škôlok v meste, pravdepodobne do materskej
školy na Jurkovičovej ulici. Primátor povedal,
že o tejto možnosti sa nediskutovalo.
Poslankyňa mestského zastupiteľstva Svetlana Pavlovičová pripomenula, že minulý rok
boli na túto investíciu peniaze vyčlenené a to 250 000 eur.
Mesto však nebolo schopné tieto
finančné prostriedky vyčerpať.
Objekt je momentálne nefunkčný. „Firma, ktorá nastúpila,
časť objektu zbúrala. Opätovne mesto bude musieť vyčleniť
viac finančných prostriedkov.
Rýchlo zriadiť proces verejného obstarávania. Pozmeniť
stavebnú dokumentáciu. Nemôžem pochopiť, prečo mesto
nevyvodilo sankcie vo vzťahu
k firme, ktorá získala túto zákazku. V podstate v konečnej
fáze trpia deti a rodičia,“ povedala Svetlana Pavlovičová.
Podľa primátora peniaze teda
na rekonštrukciu sú, len ich musia vyčleniť poslanci. „K dnešnému dňu sme nedostali návrh
na žiadne rozpočtové opatrenie týkajúce sa tejto škôlky.
Minulý rok na to schválené
prostriedky boli a mesto neurobilo nič. Ak bude pripravený
návrh rozpočtového opatrenia,
3
TÉMA
www.povecernik.sk
sme pripravení ho podporiť,“
uzavrela poslankyňa.
Nespokojnosť
je aj na
Jurkovičovej
Problém s firmou, ktorá rekonštruovala Materskú školu na
Haburskej ulici, má aj Materská
škola na Jurkovičovej ulici na
Hlavný kontrolór mesta Prešov Milan
Tkáčik pôsobil vo svojej funkcii už druhé
volebné obdobie. Vo funkcii mal končiť
až na budúci rok v decembri. Rozhodol
sa vzdať svojej stoličky skôr. Konkrétne
dôvody uviesť nechcel.
Vnímavejšiemu poslucháčovi na predchádzajúcich mestských zastupiteľstvách určite
neušlo, že hlavný kontrolór avizoval svoj odchod už skôr. Primátor Pavel Hagyari včera na
začiatku mestského zastupiteľstva oznámil, že
hlavný kontrolór doručil písomné vzdanie sa
funkcie v piatok.
Hlavný kontrolór pôsobil vo funkcii viac ako
desať rokov. Prvé volebné obdobie mu začalo
v decembri 2002. Opätovne bol na šesť rokov
zvolený v roku 2008. Ako pred novinármi uviedol, končí z osobných dôvodov.
Milan Tkáčik bol v tom čase navrhnutý poslancami KDH. „Osobne si myslím, že hlavný kontrolór preukázal, že sa snaží byť nad
vecou pri plnení úloh hlavného kontrolóra
a aj preto získal podporu pri posledných
voľbách väčšiny poslancov z viacerých poslaneckých klubov. Na druhej strane mám
dojem, že tak, ako aj my poslanci máme
problém s fungovaním chodu úradu, tak aj
Sekčove. „Robíme všetko pre to,
aby sa začala stavba na Jurkovičovej. Verím že do desiatich
dní sa ukončí výberové konanie a podpíše zmluva,“ tvrdí
primátor mesta.
S transparentom v ruke prišiel
pripomenúť situáciu v materskej
škôlke na Sekčove aj jeden z rodičov Radoslav Milčo. „Prišiel
som pripomenúť primátorovi
otázku, ktorá zaznela ešte vo
februári, keď sme apelovali na
mesto, aby začalo verejné obstarávanie. Dostali sme odpoveď, že verejné obstarávanie
prebehne v marci a v apríli sa
začína s rekonštrukciou. Nezačalo sa. Celé zanedbávanie
škôlky vedie k tomu, že pri zápise sa stráca záujem rodičov
umiestňovať deti na túto škôlku,“ konštatoval Radoslav Milčo.
Michaela Schifferová
Foto: Viktor Zamborský
on je asi unavený z fungovania na meste,“
povedal svoj názor poslanec Stanislav Kahanec.
Primátor konštatoval, že na základe žiadosti chce hlavný kontrolór skončiť vo funkcii
30. júna tohto roka. Podľa zákona o obecnom
zriadení je potrebné do 60 dní od abdikácie
uskutočniť voľbu nového hlavného kontrolóra. „Jeden z poslaneckých klubov predložil
návrh, aby sa pripravili podmienky na výberové konanie a prípadne aj voľbu, ktorá
musí ísť cez zastupiteľstvo. Tak, aby bol
post hlavného kontrolóra obsadený od 1.
júla“ povedal Pavel Hagyari.
Včera bola určená aj komisia, ktorá bude
zodpovedná za otváranie obálok a teda za
výber kandidátov. Každý poslanecký klub si
zvolil svojho kandidáta. Sú nimi za nezávislých Štefánia Andraščíková, za pravicu Andrea
Turčanová, Smer - SD zastupuje Igor Andrejčák. Do výberového konania sa môžu prihlásiť
kandidáti, ktorí spĺňajú napríklad tieto požiadavky - najmenej stredoškolské vzdelanie, doklad o bezúhonnosti, prax vo verejnej a štátnej
správe alebo prax v riadiacej funkcii - ekonomickej, právnej alebo kontrolnej. Predpokladá
sa znalosť právnych predpisov o hospodárení
v samospráve. Výberové konanie bude ukončené 10. júna.
Po splnení podmienok bude zoznam kandidátov posunutý na schválenie do mestského
zastupiteľstva, kde bude mať každý z kandidátov päťminútovú prezentáciu. Zastupiteľstvo následne rozhodne o novom kontrolórovi
v tajnej voľbe alebo verejným hlasovaním. Poslanci by mali kontrolóra voliť na zasadnutí 24.
júna tohto roka.
Michaela Schifferová
Foto: Viktor Zamborský
4
publicistika
www.povecernik.sk
(pv) - Prognózy do budúcnosti nie sú ru- ký,“ vyjadril v súvislosti so zavádzaním novej pomoc finančnému sektoru. Ladislav Unčovžové. Kríza,
ktorá sa
skloňuje
dane
pre média
výkonný
riaditeľ
Slovenskej ský zároveň pripomína, že slovenské banky
) – Cyklistický
velodróm
pod
Kalváriuvoza-všetkých
chlapci:
1. Ľuboš
Kostelník,
dievčatá:
1. Michapádoch,
každý
deň
prináša
svoje
„obete“.
bankovej
asociácie
(SBA)
Ladislav
Unčovský. už odvádzajú prostredníctvom bankového
darený „deň na kolieskach“. Prešov Cup ela Bašistová. Súťaž chlapcov na kolobežkách
odvodu štátu zhruba 170 mil. eur ročne.
Predstavitelia
slovenských
finančných
Vláda
sa
snaží
„prežiť“
rôznymi
opatreniabola akcia pre aktívnych i rekreačných (160 metrov): 1. Tomáš Kostelník, 2. Kristián
mi. Pripravovaná daň z finančných transakcií asociácií zároveň uvádzajú, že nevidia dôovcov. Bolo sa na čo pozerať, kto prišiel, Kaľuha, 3. Samuel Štefan, 4. Adam Korž, 5. Olimôže na Slovensku priniesť zvýšenie úrokov
toval. Dopoludnia sa na pretekoch pred- ver Kríž, 6. Lukáš Štefan.
o 26 detí. Popoludní bol ovál vyhradený
a pre registrovaných rýchlokorčuliarov.
Súťaže na kolieskových korčuliach:
sa ich 37 – z Košíc, Spišskej Novej Vsi,
Chlapci kategória Junior F: 1. Marek Horva, a pozvanie prijali aj kamaráti z „ďale- váth, 2. Šimon Čech, 3. Oliver Kríž. Dievčatá
iliny. No aj tak, čo je potešiteľné, vavríny Junior F: 1. Lucia Bogdaňová, 2. Julia Gmitrová,
li predovšetkým domáci účastníci. Do ich 3. Tamara Bačarová, 4. Anna Bačarová. Chlapci
y pribudlo šesť zlatých, štyri strieborné Junior E: 1. Tomáš Kostelník, 2. Norbert Šebeš.
ronzové medaily.
Dievčatá
E: 1. Natalia
Gmitrová,
2. LenvodJunior
na zavedenie
takejto
dane na Slovensku.
V prípade zavedenia dane z finančných
ka
Horváthová,
3.
Veronika
Gmitrová,
4.
Petra fi- transakcií na Slovensku hrozí podľa predsta„Dôvody
zavedenia
nie
sú
pre
slovenské
z úverov, pokles výnosov podielových fonFogašová,
5. Alexandra
6. Dominika
nančné
inštitúcie Čechová,
relevantné,“
vyhlásil La- viteľov finančného trhu tlak na nárast cien
dov, nižšie dôchodky z druhého a tretieho
Štofaniková.
dislav
Unčovský.
Hlavným
dôvodom
pre za- finančných produktov a služieb, či zníženie
piliera či zhoršenie financovania štátneho
dlhu. Upozorňujú na to predstavitelia piatich vedenie dane z finančných transakcií má byť likvidity na finančnom trhu. Rovnako asociáslovenských finančných asociácii, podľa kto- spolupodieľanie sa finančného sektora na cie upozorňujú na predraženie štátneho dlhu
rých sa nemusí ani naplniť očakávaný výnos vzniknutých nákladoch finančnej krízy. Slo- a na možný negatívny dopad na klientov povenská banková asociácia však upozorňuje, dielových a dôchodkových fondov, vzhľadom
z tejto dane.
výnosov.
„Mám pocit, že je to len taká politická hra že Slovensko ako jedna z troch krajín euro- na pokles
POPOLUDŇAJŠIE
VÝSLEDKY:
a ekonomický prínos pre krajiny nebude veľ- zóny nemuselo počas krízy poskytnúť žiadnu Umiestnenia Prešovčanov v rýchlokorčuliarskych pretekoch: (hodnotili sa dve disciplíny rýchlosť a vytrvalosť, z ktorých spočítavali body
(pv) - Prešovskí policajti
do celkového hodnotenia):
vyšetrujú krádež pokladne
Dievčatá Junior E: 1. Vanesa Trusová, 2.
a zapaľovačov v jednom z prešovských obchodných domov.
Barbara Balažová. Dievčatá Junior D: 1. Emma
„Dvaja dosiaľ neznámi muži
Hympánová, 3. Simona Pavlíková. Chlapci Juprišli v noci z 24. 2. 2013 na
nior D: 1. Matúš Bogdaň, 2. Matej Korž.
25. 2. 2013 do obchodného
Junior C: 1. Sandra Trusová, 2.
ského riaditeľstva Policajného Dievčatá
zboru
domu. Zastavili sa pri preLea
Mačejovská,
3. Ema Želinská, 4. Alexandra
v Prešove mjr. Mgr. Daniel Džobanik.
Hympánová. Chlapci Junior C: 3. Patrik VeličPolícia preto vyzýva verejnosť,
ko, 4.aby
Matúš Marcin, 5. Samuel Šťastný. Chlapci
v prípade, že spoznali mužovKadet:
na zá-1. Oliver Ringer. Dievčatá Junior B: 1.
DOPOLUDŇAJŠIE VÝSLEDKY:
beroch, nech kontaktujú Obvodné
Michaela Saraková. Chlapci Junior B: 2. Jozef
až na odrážadlách (50 metrov), chlapoddelenie PZ Prešov – Juh, VajanskéPavlík.
Tomáš Bača, 2. Libor Šebeš, dievčatá: 1.
ho 32, Prešov, t. č. 0961 80 3686, aleela Bašistová, 2. Anna Kaľuhová, 3. Zoja
bo aby zavolali na známe telefónne
Foto: Archív ŠKm Akademik Prešov
vá. Súťaž na trojkolkách (50 metrov),
číslo 158.
zaujímavou prí- absolvovať pracovný pohovor a
áov kosba
by mala trvať do konca
v priebehu ďalších mesiacov sú
informovala
kyňa mesta Prešov Jana Jurčišinová.
naté plochy, ktoré sú v rukách
mných vlastníkov, by si majitelia
upravovať sami. Ak sú to plochy,
cich chodcov, prípadne ľudí, ktorí
dajnom stánku s televíznymi
d majiteľa vykosenie trávy. Ak on
produktmi hneď pri vchodotúto povinnosť
ignorovať, mestskí
vých dverách. Jeden z mužov
vníci vošiel
plochu,
ktorú
vokde
vlastza predajnýmá
pult,
zo
skriniek ukradol registračnú tom nechajú
vlastníkovi
preplatiť.
pokladňu
a päť zapaľovačov.
možno
považovať
za ohrozujúci
Škoda
spôsobená
krádežou
bolasavyčíslená
na 300žiadne
eur
Neradia
tam napríklad
poškodením
skriniek
ie na a rôzne
druhy tráv
alebonana
50v eur.
Mužov
podozrivých
toré sa
jarnom
a letnom
období
z krádeže zaznamenala prie- myselná kamera, avšak zatiaľ
sa ich nepodarilo stotožniť,“
informoval nás hovorca Kraj-
Jana Beňová
publicistika
www.povecernik.sk
HOSPODÁRI ŠTÁT
S PROSTRIEDKAMI
DAŇOVÝCH
POPLATNÍKOV
NAOZAJ EFEKTÍVNE?
Na otázky, ktoré trápia živnostenskú obec, odpovedá Ing.
Cyril Klobušovský, podpredseda
Slovenskej živnostenskej komory pre ekonomiku a člen predstavenstva Krajskej zložky SŽK.
• Už niekoľko mesiacov rezonuje v médiách otázka, či
boli minuloročné legislatívne
opatrenia vlády najvhodnejším
riešením na zlepšenie situácie
v napĺňaní potrieb štátneho
rozpočtu. Vieme , že k zmenám
došlo v odvodovom zaťažení živnostníkov, v Zákonníku práce
a v daňovej legislatíve. Teda ako
vnímajú zmeny v tejto oblasti
živnostníci a malé podnikateľské subjekty?
- Už
������������������������������
niekoľko mesiacov neustále
počúvame, že v štátnom rozpočte
chýbajú peniaze, že preto treba
zvýšiť dane, že treba zvýšiť odvody do poisťovní, že treba zvýšiť
ostatné poplatky, ktoré však vnímame ako ďalšie nepriame dane.
Vnímame však aj iný jav, ktorý
v spoločnosti nastáva, že nikto na
žiadnom štátnom riadiacom orgáne sa nezamýšľa nad spoločenskou únosnosťou týchto nariadených finančných povinností a nad
faktom, či výrobná sféra a služby
v tomto štáte sú vôbec schopné
vyprodukovať objem prostriedkov,
ktoré musí daňový poplatník vo
forme daní, odvodov a poplatkov
tomuto štátu odviesť. Jednoduchým indikátorom tohto stavu je
skutočnosť, či vôbec je živnostník
a malý podnikateľ ochotný znášať v tomto prostredí ďalšie rizika
spojené s jeho podnikaním, pretože každý, kto sa rozhodol podnikať
na báze živnosti, alebo vytvorením malého rodinného podniku si
predtým dôkladne zváži, za akých
finančných podmienok, teda určitej ziskovosti, sa dá dôstojne fungovať. Ak sú rizika vysoké (málo
práce a príležitostí, nízka ziskovosť
a finančná stabilita, vysoké dane,
poplatky a odvody), platí pravidlo,
že je zisk malý a teda aj dane sú
malé, ak podnikateľské podmienky sú menej rizikové až optimálne,
platí tu naozaj nepriama úmera
v tvorbe väčšieho zisku, efektivi-
ty a potom aj dane v absolútnom
vyjadrení sú vyššie. Preto nechápem rozhodnutia štátnej exekutívy hľadať prostriedky do štátneho
rozpočtu cez oblasť zvyšovanie
priamych a nepriamych daní a odvodov, pretože tento trend môže
mať opačný vývoj, ktorý sa môže
prejaviť a myslíme si, že už sa aj
nu legislatívu?
- Sme
��������
presvedčení,
že
bez zástupcov
živnostníkov
k vytváraniu
a formovaniu
vhodného podnikateľského
prostredia ani
nemôže
dochádzať. Ak si
urobíme prieskum štruktúry štátnych zamestnancov na dotknutých
úradoch, stretneme sa tam s ľuďmi, ktorí v živote nepodnikali, nemajú žiadnu prax z výrobnej sféry
a títo ľudia ani s podnikateľským
prostredím nespolupracujú, o legislatívne a jej vplyve na prácu
a život živnostníkov nemajú ani
chýru, a keď nejakú prax majú, tak
len z pohľadu štátneho zamestnanca na živnostníka ako zdroj ďalších
finančných možností. A možností
sú mnohoročnými byrokratickými
5
chýbajúce prostriedky v ekonomike. Znižuje sa kúpyschopnosť
a ľudia pre vysoké ceny našich výrobkov v prihraničných oblastiach
vo veľkom nakupujú v zahraničí,
kde sú ceny cca o 7-23 % v základných potrebách nižšie. A eurá
sa tak dostávajú mimo ekonomiku nášho štátu a profitujú z nich
susedia. Ide tu o stovky miliónov
eur. Tiež by som príčinu nehľadal
v prijatí eura ako to mnohí deklarujú, ale v nedostatočnej vnútornej stabilite trhu, v nedostatočných ochranných opatreniach pre
našich výrobcoch, veľmi slabej
podpore vlastnej výroby na úrovni
všetkých rezortov a v oblasti poľnohospodárskej výroby a potravín
nezodpovednou poľnohospodárskou politikou v uplynulom období
po roku 1990, kde sme si zdecimovali vlastne potravinovú základňu.
Ďalšou príčinou je aj fakt, že ako
jediná krajina nemáme účinný zákon o obchodných reťazcoch, ktoré
Mnohí živnostníci vracajú
svoju živnosť...
Ilustračné foto
prejavuje opačným efektom vo
výbere prostriedkov cez daňový
a odvodový systém spoločnosti
a tiež vo forme masového vracania
živnostenských oprávnení malých
živnostníkov a drobných firiem.
Preto je krátkozraké vidieť otázku
napĺňania štátnej kasy iba cez jednostranné opatrenia bez serióznej
analýzy a zmapovania schopnosti
výrobného prostredia. Osobne si
myslím, že takýmto rozhodnutiam
by mala predchádzať užšia spolupráca so zástupcami živnostenskej
obce, teda so Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenským
živnostenským zväzom.
• Sú vôbec schopní vyšší štátni
úradníci, politici a vôbec úradnícka obec zhodnotiť a podrobne rozanalyzovať podnikateľské
prostredia a ušiť tomuto podnikateľskému prostrediu optimál-
stupňujúcimi sa opatreniami už na
dne. Indikátorom toho sú vracané
živnosti, nezamestnanosť a málo
príležitosti a, samozrejme, slabé
investície štátneho, regionálneho
sektora verejnej a štátnej správy
a nedostatočné až slabé investície
veľkých podnikov. Na východe Slovenska až žiadne.
• Kde sú vlastne príčiny tohto
stavu v podnikateľskom prostredí?
- ���������������������������
Ak sa hlbšie zamyslíme nad
tým, prečo je tu taký stav a lepšie
otvoríme oči, vidíme, že opatrenia, ktoré boli prijaté, neprinášajú zmeny v systéme. Stále sa nám
zvyšuje nezamestnanosť, príčinu
zvyšovania ktorej jednoznačne
vidíme v nesystémových zmenách
v oblasti ZP, odvodovom zaťažení
a stále menších investíciách pre
obchodne devastujú vlastnú trhovú základňu, za dumpingové ceny
ponúkajú na trhu potravinový
balast a našu vlastnú výrobu vydierajú a cez vstupné registračné
poplatky, vnútenú cenovú úroveň
a rôzne iné zmluvné likvidačné
podmienky. Príčinou zlého stavu
v podnikateľskom prostredí sú aj
iné príčiny ako je vysoká miera
korupcie, nehospodárnosť vo vynakladaní štátnych peňazí a iné,
ako napríklad vymožiteľnosť práva a zlá legislatíva. To je však už
oblasť, ktorá si vyžaduje širšiu pozornosť. O týchto veľmi vážnych
príčinách zlého podnikateľského
prostredia a o hospodárení so štátnymi a verejnými prostriedkami,
na ktoré sa formou daní a odvodov
skladáme všetci občania, sa porozprávame nabudúce.
(pv)
6
publicistika / inzercia
(pv) - Údaje o štátnych hraniciach Slovenskej republiky budú pre širokú verejnosť prístupnejšie. Prostredníctvom nového verejne
prístupného Informačného systému Štátne
hranice (ISŠH) (http://www.vs.sk/issh) bude
možné bezplatne prezerať hraničné mapy, popisy štátnych hraníc, údaje o hraničných znakoch, ich fotografie a ďalšie informácie o aktuálnom priebehu a vyznačení štátnych hraníc
SR.
Priebeh a vyznačenie štátnych hraníc ustanovujú medzinárodné zmluvy. Súčasťami týchto zmlúv
sú hraničné dokumentárne diela obsahujúce najmä
hraničné mapy, popisy priebehu hraničnej čiary,
zoznamy súradníc hraničných bodov a hraničných
znakov, prípadne zoznamy hraničných vodných
tokov, hraničných ciest a hraničných priekop. Objem hraničného dokumentárneho diela závisí od
dĺžky štátnej hranice, medzinárodne dohodnutej
formy dokumentov a množstve a forme obsiahnutých údajov. Údaje o štátnych hraniciach a kópie
hraničných dokumentov v analógovej forme mi-
Vďaka
kamerám
chytili
zlodejov
(pv) - V noci z 3. na 4. mája o 4,40
hodine ráno zaznamenala kamera
mestskej polície, že pri nočnom bare
Ponorka leží muž, okolo ktorého sa
pohybovali dvaja muži a vyberajú mu
niečo z vreciek. Následne na to pokračovali z Weberovej na Svätoplukovu.
Hliadka mestských policajtov okamžite vyrazila na inkriminované miesto,
kde mužov prichytila ako hádžu osobné veci ležiaceho muža do kanála.
Policajti ich odviedli na výsluch. Zistilo sa, že muži poškodenému ukradli osobné doklady, hotovosť vo výške
130 eur plus platobnú kartu. Jeden zo
zlodejov pochádza z Veľkého Šariša
a druhý z Prešova. Okradnutý muž je
z Lemešian.
Informácie o štátnych
hraniciach SR
prístupné pre
verejnosť
nisterstvo doteraz poskytovalo záujemcom z oblasti štátnej správy, resp. fyzickým osobám (napr.
študijné účely) len v sídle odboru správy štátnych
hraníc v Bratislave.
„V snahe o efektívny výkon správy štátnych hraníc ako aj sprístupnenie údajov o štátnych hraniciach širokej verejnosti Ministerstvo vnútra
spúšťa od 1. mája prevádzku ISŠH, v ktorého
verejnej časti je sprístupnený platný stav hraničných dokumentárnych diel spolu s ďalšími
Názov prijímateĐa :
Sídlo prijímateĐa:
Názov projektu :
Typ projektu:
Názov Operaþného programu :
Prioritná os :
Opatrenie :
Miesto realizácie aktivít :
Trvanie projektu :
Celkové náklady na projekt:
Výška nenávratného finanþného príspevku:
www.povecernik.sk
doplňujúcimi informáciami,“ informoval riaditeľ odboru správy štátnych hraníc Sekcie verejnej
správy MV SR Ing. Peter Šlahor.
Na jednom mieste tak možno nájsť napr. nové
ortofotomapy slovensko-ukrajinskej štátnej hranice spolu so „staručkými“, hoci dodnes platnými hraničnými mapami z čias Trianonskej zmluvy. Prostredníctvom tejto elektronickej služby je
možné bezplatne vyhľadať, prezrieť a vo formáte
PDF uložiť hraničnú mapu, popis štátnej hranice,
alebo zistiť zemepisné súradnice (ETRS89) hraničného bodu alebo hraničného znaku. V mnohých
prípadoch je k dispozícii aj fotografia konkrétneho hraničného znaku, pričom databáza bude
postupne dopĺňaná o nové a aktuálne fotografie.
Zemepisné súradnice bodov štátnych hraníc sprístupňuje v súčasnosti ISŠH len v generalizovanej
forme (zaokrúhlené). Presné geodetické súradnice,
dostupné v niektorom zo súradnicových systémov:
ETRS89, S-JTSK, S-42/83, M34°- Gauss-Krüger,
stereografický, možno získať na vyžiadanie po
uhradení príslušného správneho poplatku.
Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Vzdelaním k úspešnej kariére
dopytovo orientovaný projekt
Vzdelávanie
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
1.1 Premena tradiþnej školy na modernú
Prešovský kraj, Okres Prešov , mesto Prešov
24 mesiacov
280 067,92 €
266 064,52 €
STRUýNÝ OPIS PROJEKTU
Ciele projektu:
ModernizovaĢ vyuþovací proces vedúci k rozvíjaniu kompetencií potrebných pre nadväzujúce
vzdelávanie v systéme VŠ a uplatnenie sa absolventa na trhu práce.
Špecifické ciele projektu :
-
AktualizovaĢ ŠkVP vo vybraných predmetoch pre potreby trhu práce.
-
ZlepšiĢ informovanosĢ žiakov o potrebách a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.
-
ZlepšiĢ pripravenosĢ uþiteĐov na úlohu facilitátora vyuþovacieho procesu.
Hlavné aktivity projektu :
1. Tvorba a overovanie pedagogickej dokumentácie vo vybraných predmetoch zameranej na
inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre potreby trhu a práce
2. Praktické cviþenia a výskumné projekty v digitalizovanom meracom pracovisku (DMP)
prírodovedných predmetov a terénnych exkurziách
3. Administratíva v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku
4. Výchova a kariérne poradenstvo
5. ýitateĐská a finanþná gramotnosĢ uþiteĐov
6. Príprava uþiteĐov na prácu s prenosným laboratóriom, vlastnou web stránkou a tvorbu
elearningových kurzov
CieĐové skupiny :
-
Žiaci strednej školy
-
Pedagogickí zamestnanci strednej školy
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloþnosĢ/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
www.povecernik.sk
publicistika
7
Na dnešný deň je naplánovaný ďalší
štrajk učiteľov pred parlamentom. Boj
o zlepšenie financovania školstva podporia jeho zamestnanci okrem tradičných píšťaliek a transparentov aj banánmi. Ich cieľom je ukázať, že viac nechcú
žiť v banánovej republike, v ktorej podľa
nich napokon žijeme všetci.
Štrajk, ktorí iniciovali odbory, je naplánovaný dopodrobna, aj s dopravou. Náklady
na autobusy, ktoré privezú štrajkujúcich do
hlavného mesta, bude hradiť odborový zväz zo
štrajkového fondu. Z každého okresu by pritom
mal vyraziť jeden autobus. „Pôvodný plán bol
taký, že z každého okresu Prešovského kraja
pôjde jeden autobus so štrajkujúcimi. Vzhľadom k tomu, že do štrajku sa však nakoniec
nezapojí očakávané množstvo učiteľov, situácia sa zmenila. Z Prešovského okresu
vyrazia do hlavného mesta dva autobusy,
podľa predbežných odhadov by mali na protest dopraviť 96 štrajkujúcich. Okrem nich
sa v Bratislave objavia ďalšie dva autobusy
z Prešovského kraja, ktoré dopravia protestujúcich zo zvyšných okresov Prešovského
kraja,“ informovala predsedníčka Krajskej rady
Združenia základného školstva za Prešovský
kraj Darina Nagyová. Podľa nej sa do štrajku
zapojilo z Prešovského okresu spolu 24 materských a základných škôl. Každý učiteľ, ktorý sa
štrajku zúčastní, by si podľa Pavla Ondeka, šéfa
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku, na tento deň mal vypísať dovolenku alebo zobrať neplatené voľno.
Štrajkujúci by na sebe mali mať žlté tričká
alebo šiltovky tej istej farby, ktoré majú korešpondovať s už spomínanými banánmi. Tie
oficiálne pokyny neodporúčajú, boja sa totiž
vzniknutého neporiadku. Nagyová ich však
naproti tomu odporúča. „Protestujúcim odporúčam doniesť si so sebou aj toľko diskutované banány, aj keď podľa oficiálnych
pokynov by ich štrajkujúci so sebou nosiť
nemuseli, predsa len, ide o štrajk učiteľov
za dobrú vec, nie o štrajk nejakých kriminálnych živlov, nemyslím si preto, že pred
budovou parlamentu hrozí vytvorenie nejakého smetiska.“ Nagyová navyše akcentuje,
že ide o zhromaždenie so zámerom podporiť
žiadosť, nie o nejaký násilný protest. „Chceme ukázať, že s aktuálnym stavom školstva
nie sme spokojní. Aj napriek obrovskému
výdaju energie, ktorú do našej práce inves-
tujeme, máme až smiešne nízke platy, školy
nám v niektorých prípadoch takmer doslova
padajú na hlavy, chýba základné školské vybavenie, pomôcky.“
Odborári prečítajú pred budovou parlamentu spoločnú výzvu, potom ju odovzdajú šéfovi
parlamentného školského výboru Mojmírovi Mamojkovi a pošlú ho vláde. Učitelia chcú
dosiahnuť, aby sa do správy dostala ich požiadavka na každoročné zvyšovanie finančných
prostriedkov, ktoré budú plynúť do školstva
o 0,3 % HDP. To by znamenalo, že do školstva
by každoročne prúdilo o 200 miliónov eur viac.
V pôvodnej, pracovnej verzii zmluvy sa tieto
čísla objavili, napokon z nej však vypadli. Aktuálna správa ministra školstva Dušana Čaploviča
obsahuje len návrh, aby Slovensko do roku 2020
dávalo na školstvo 6% HDP. „Toto je len ďalší
záväzok pre budúcu vládu. Tak sa to nerobí, súčasná vláda nemá čo povinnosťami
a svojimi plánmi zaťažovať tú budúcu,
zmenu chceme teraz, nie o takmer desať
rokov,“ dodáva Nagyová.
„Konečne máme možnosť sa prejaviť,
doterajšie štrajky nemali veľký účinok,
verím, že týmto sa aspoň niečo zmení.
Ideme do toho tvrdšie, v rádiu som
dokonca počula, že odborári vyzvali učiteľov, aby na niekoľko minút
prerušili vyučovanie. Myslím si, že
tento protest má veľký zmysel. Keď
budú spokojnejší učitelia, bude aj
v triedach panovať lepšia klíma
na vyučovaní, čo sa nepochybne odrazí aj na kvalite výučby,“
myslí si učiteľka z jednej prešovskej základnej školy, ktorá sa do
štrajku aktívne zapojila (nielen)
kúpou pol kila banánov, ale aj
reálnou účasťou na proteste.
Jana Beňová
8
publicistika
www.povecernik.sk
PREDSTAVUJEME
Majster Slovenska Adam Závacký:
Po tridsiatich štyroch rokoch som bol prvým šprintérom našej krajiny na
Majstrovstvách Európy v Göteborgu
Nielen o úspechoch na bežeckom ovále sme sa dnes porozprávali s atlétom a novopečeným
členom Slovenského bobového družstva Adamom Závackým.
Mastrovstá Európy Gotheborg 2013
• Kde siahajú počiatky úspešného atléta? Boli ste v rodine
všetci takto športovo založení,
alebo ste skôr taká motyka, čo
„vystrelila“?
- Od malička som mal k športu
veľmi blízko. Otec robil vytrvalostné behy, mama sa zasa
aktívne venuje kulturistike. Brat
hrával dlho futbal a ja som so
športom začínal na cyklistickom
ovále. Dokonca sme sa zopárkrát
na súťažiach stretli aj s Petrom
Saganom. Takže som určite nebol strieľajúca motyka, skôr sa
očakávalo, že aj mňa nejaký ten
šport skôr či neskôr zláka.
• Kedy ste sa rozhodol vymeniť cyklistický ovál za ten bežecký? Bol za tým váš otec?
- Nedá sa povedať, že by ma otec
nejako vyslovene tlačil do atletiky. Na strednej škole som mal
dobré výsledky, čo sa týka časov
a takisto mi mnohí ľudia, ktorí
sa do atletiky vyznali, vraveli,
že mám vynikajúce predpoklady
pre krátke behy. Mal som totiž
veľkú výbušnú silu, štarty som
mal vždy veľmi dobré a to je v
krátkych behoch rozhodujúce.
Na rozdiel od dlhších behov sa
vého procesu aj hod oštepom. Na
pobavenie trénera som na prvýkrát hodil šesťdesiatku, čo je pre
netrénovaného oštepára slušný
hod. Ale behy sú mojou srdcovkou, najmä pri šprintoch sa cítim
ako „ryba vo vode“.
...behy sú mojou srdcovkou, najmä
pri šprintoch sa cítim ako „ryba vo
vode“
pri „stovke“ zbabraný štart už
veľmi zachrániť nedá.
• Takže atletika bola daná. Ale
nelákala vás iná disciplína?
- Ako som spomínal, každý mi
vravel, že mám neuveriteľnú
silu a výbušnosť. Skúšal som,
samozrejme, v rámci tréningo-
• Viem o vás, že ste sa v poslednej dobe začal angažovať
aj v inom športe. Ako ste sa
dostali do ľadového koryta?
- Áno, dostal som sa tak trocha
zvláštnym spôsobom k štvorbobu. Oslovil ma Milan Jagnešák,
mecenáš slovenského bobového
športu. Okrem toho, že bez neho
by už dávno boby na Slovensku
nemali ani na prípravu, sám je aj
vodičom tímu. Keď sa mu rozpadlo mužstvo, začal sa zháňať po
nových členoch. Tak akosi som
mu padol do oka a odvtedy som
multišportovec (smiech).
• Nie je toho na vás priveľa?
Ako stíhate prípravu na oba
športy? Je prioritou atletika
alebo vás boby zobrali natoľko, že v prípade úspechov
pôjdu tretry na klinec?
- Samozrejme, je to mimoriadne náročné. Stíhať sa svedomite
pripravovať na obe disciplíny je
nielen časový boj. Preto sa vlastne stala aj taká malá kuriozita,
keď som teraz zabehol na halových majstrovstvách Slovenska
osobák na 60 metrov v čase 6,71
sekundy. Predtým sme sa totiž
takmer výlučne pripravovali na
publicistika
www.povecernik.sk
boboch. Atletickú prípravu som
mal niekoľko týždňov pred majstrovstvami. Bol to šok pre celú
atletickú obec.
• To ale nie je váš jediný
toho som v roku 2012 vyhral
Akademické majstrovstvá Slovenska, teda tie určené študentom vysokých škôl. Po tridsiatich
štyroch rokoch som bol prvým
šprintérom našej krajiny na Maj-
najťažších dráh v Lake Placid.
Bolo to ako dostať poriadnu nakladačku.
• Ako vyzerá príprava bobistu
alias atléta? Kto vás pripra-
9
kvalifikujem na olympijské hry,
na ktoré je limit 10,21 sekundy.
Čo sa týka bobov, pripravujeme sa na zimné olympijské hry
v Soči. Je toho celkom dosť , tak
som teraz aj prerušil štúdium na
Prešovskej univerzite, kde študujem na fakulte telovýchovy a
športu.
• Takáto príprava musí byť náročná aj po finančnej stránke.
Ako je to s touto, v slovenskom športe, najfrekventovanejšou témou profesionálnej
činnosti?
- Samozrejme, je to nákladné.
Iba atletika ma ročne stojí okolo
štyri tisíc eur. Je to výživa, tréningové potreby, výbava a kopec
iných s tým spojených položiek.
Všetko zháňame svojpomocne.
Obiehame sponzorov, zháňame
peniažky. Aj touto cestou sa
chcem preto poďakovať všetkým,
ktorí mi pomohli čo i len jedným
eurom. Bez nich by som nemohol byť na žiadnom z podujatí,
ktoré som absolvoval. Ak má
niekto záujem prispieť nejakou
drobnou sumou, budeme veľmi
radi. Sme vďační za každé euro,
ktorým sa niekto rozhodne podporiť nielen mňa, ale tým podporí aj slovenský šport a krajinu
ako takú.
úspech. Za tak krátku dobu
ste toho stihli celkom dosť. A
nemyslím len tie úspechy v atletike.
- Dá sa povedať, že profesionálne
sa venujem atletike dve sezóny.
Za rok 2011 a 2012 som bol majstrom Slovenska na letných Majstrovstvách Slovenska. Okrem
strovstvách Európy v Göteborgu,
kde som skončil v semifinále a
celkovo som sa umiestnil trinásty. Čo sa týka bobov , odjazdili
sme Svetový pohár a zúčastnili
sa Majstrovstiev sveta. Keď som
po prvýkrát vystúpil na konci
koryta z bobov , triaslo so mnou.
Ten pretek sa jazdil na jednej z
Zahrajme
sa vo vode
Tak ako po minulé roky, aj tento rok v jedno krásne slnečné
sobotňajšie dopoludnie učitelia ZŠ Májové námestie zorganizovali športovo-súťažné
podujatie pre rodičov a žiakov
1. stupňa pod názvom
Zahrajme sa vo vode. Žiaci
mali možnosť ukázať, čo sa
naučili na hodinách plávania
a spolu s rodičmi si mohli zaskákať do vody, predviesť, ako
správne používať plavecké
pomôcky a súťažiť v lovení
predmetov. Najúspešnejšie
„lovecké rodiny“ boli odmenené diplomom. Po príjemnom a úspešne strávenom
dopoludní sa už každý tešil na
obed a na prichádzajúce teplé, slnečné dni, počas ktorých
sa môžu osviežiť a tráviť čas
pri vode spolu s rodičmi a kamarátmi.
(KL)
vuje a čo vás čaká v najbližšej
dobe?
- Tak kedysi ma v atletike viedol
Peter Doroš. Dnes sa pripravujem s Kristiánom Cupákom na
Majstrovstvá sveta v Moskve.
Tam by som rád prekonal svoj
osobný rekord na 100 metrov
10,56 sekundy. Iba tak sa totiž
V prípade, že vás zaujal Adam
Závacký a chcete mu finančne
pomôcť na jeho ceste za víťazstvami, môžete kontaktovať Richarda Závackého na č.
t. 0905 968 123, alebo mailom
na adrese richard.zavacky@
post.sk.
10
Napísali ste nám
PUBLICISTIKA/inzercia
www.povecernik.sk
Nádherný koncert nádhernej
speváčky
Kto bol na tomto koncerte, určite neoľutoval. Brilantné výkony
Hanky Zagorovej a Petra Rezka popretkávané spomienkami
umožnili aj bez časostroja vhupnúť divákom do obdobia spred
tridsiatich rokov. Pesnička v podaní Petra Rezka „Zpívám píseň
o sekaní...“ bola akýmsi mottom dávneho, no doteraz pretrvávajúceho priateľstva medzi
Slovákmi a Čechmi. Pred vystúpením na chodbe v DJZ mi pani
Hanka podala ruku, ktorú som
samozrejme s úctou pobozkal.
Zdala sa mi nejaká ubolená,
možno to súviselo aj so sťahovaním za pánom manželom
Margitom do USA a možno že
toto vystúpenie vnímala ako
nostalgickú rozlúčku so Slovenskom, možno aj s pódiom. Nech
to bolo čokoľvek, v žiadnom prípade to neovplyvnilo jej výkon,
ten bol ako vždy excelentný.
Program zostavený z najpopulárnejších hitov Petra Rezka a
Hany Zagorovej zaujal natoľko,
že väčšina z prítomných divákov upustila aj tú povestnú slzičku mladosti. Bol to skutočný
zážitok a standing ovation bol
zaslúženou odmenou pre všetkých účinkujúcich.
Priznám sa, stal som v pozadí na pódiu, opretý na jednej
z debni od aparatúry a so zavretými očami som nasával tu
neopísateľnú atmosféru pódia,
ktorú som aj ja ako gitarista
prežíval so spevákom Karolom
Konárikom. No „nikdy se nevrátí pohádka mládi...“ je, žiaľ,
viac ako pravda a všetci sa s tým
musíme zmieriť, vrátane aj tých
najlepších, medzi ktorých pani
Hanka určite patrí... Želám jej
pevné zdravie a nekonečné
veľa nádherných zážitkov, ktoré ju istotne čakajú v USA. A ak
si to so spievaním ešte rozmyslí, v Prešove ju budeme čakať s
otvorenou náručou.
Zdenek Procik
11
publicistika
www.povecernik.sk
N
Najpreukaznejším dôkazom
a dokladom princípu stvorenstva v rozmanitosti sú, vlastne
už len boli, nárečia. No pri dnešnom
cieli života iba dobre sa mať, nastáva
ich zánik. Aj preto by sme mali čo len
čiastočne splatiť dlh našej šarišskej
dedovizni, nasledujúcimi ľudovoslovesnými staťami.
Ján Lazorík,
národopisný zberateľ, Krivany
porvac – ukradnúť
antalek – malý sudok
stranka f stodoľe – záčin
podedňe f stranke – drúčky a na nich slama
To zme take bitandzi buľi – kačmarovi zme antalek i jednu bečku s pijatiku porvaľi. Bečka bula češka,
koľena śe nam pod ňu podlamovaľi, antalek zme vipiľi a bečku skriľi f stranke do podedňa.
kruźľic – s riečicou krúžiť, osievať
nikli, śupteľni – drobný, slabký
skruški – zvyšok klaskov po kružlení, osievaní
vicudzene zarno – vycúdené
Baba vimlacene zarno brala do rečici /rešeta/ a kružľila, nikle, śupteľne zarenka, śemjačka menom pozadek
preśľi, skruśki z ruku pozbirala a na šice ostalo ľem
čiste vicudzene zarno.
vjac – viať
vejačka – vejačka
machac – mávať, aj udrieť
Po ručnim mlaceňu s cepami
śe zarno tiž vjalo, z vejačku
virucovalo do luftu a zboka z mechom machalo, žebi
pľefki odvjalo. Ňezavadzaj
mi tu, bo ce machňem!
dzeľnica – záhumienok
kasner – panský gazda
komencijaš - deputatník
fefrac, reptac – dudrať,
hundrať
śimfovac – nadávať
voproci – naproti
Na paňskim zme za zarno robiľi i dzeľňice zme maľi. Každe 3 meśace zme dostavaľi
angariju – po 20 uherske
koruni. Pan viplacel, kasner
pisal. Naš pan nas ňigda aňi
za mačni mak ňeukrivdzil, ňichto s komencijaśoch na
pana ňefefral, ňereptal, aňi ňešimfoval jak to teras – každi na každeho nadava, dakedi zme sebe ľem
mena nadavaľi, ked zme śe baviľi na Bombolom bom.
Na dožinkoch zme śpivaľi Naša paňi pišna, voproci
nam ňevišla ... /Ňaršani/
zdzibnuc – napochytro niečo zošiť
viganek - košeľa po päty ako detské oblečenie
rozbriźdźec – brieždiť
meravic - lenivo sa prevaľovať
mandeľ – 22 kusov
frištik – raňajky
tiraň, tiraňski – výborne, výborný
šmakovac – chutiť
Prez dzeň na paňskim, v noci za rukami /v rukoch/
som fše dzecom z ihelku zdzibla dajaki viganek,
mňe starčilo v noci na hodzinu dahdze hlavu
skloňic, a uš som bula vispata. F sobotu som už
mala do 3. hodzini chľib vivaľani. Ras som na
okamžeňe višla von, ta mi kura skočila do ohňa
do pekarňika, bo miśľela, že tam vidni dzeň.
Ľemco śe rozbriźdźelo, dzeci uš s peľechoch skakali jag vidri, bo kebi śe dachtore bulo meravilo,
ta ocec takoj otpasovaľi remiň... V ľece do dňa
som uš fše mala tri mandľe porvisloch zrobeno
i kiśeľu či podbitich gruľoch navareno - na frištik
nam šickim tiraň šmakovali. /Ňaršani./
pamula – tekutá masa
vendľak – vedierko s rúčkou
lachvato – pažravo
našajstac śe – nahádzať do seba
šajsnuc, ľiznuc – vylepiť po pysku
poživeň – jedenie
Pomidlo – taka čarna pamula cekla f sušňi z ľisoch pri sušeňu śľivoch, lapaľi zme to do vendľačkoch, aľe ket śe dachto teho lachvato našajstal, fľaki išlo potarhac, aľe človek muśel vitrimac
jak pan pes, bo dakedi poživňu sebe ňemohol vibirac. Ic mi z uč, bo ce ľiźňem, šajsňem prik pisk,
ňebudzeš znac, dze śi!
klasa - trieda v škole
chvozd – v Krivianoch dávno klinec
chvozdzik – stopka na liste, končík na konáriku,
kvietok, klinček
kofa – predavačka na trhu
Gazdova huňa v ladze – pristašova na
chvozdze... Pojit jabluka i s chvozdzikami. S takim chozdzikom zo sucheho gonarika mu dźubnul do oka. Šarišske kofi dakedi predavaľi prekrasne chvozdziki - karafiati.
Pokračovanie nabudúce
Fígle, finty a triky
- Natvrdo uvarené vajce sa pri krájaní nebude lepiť na nôž, ak ho predtým krátko namočíte do horúcej vody.
- Ak mäso pri pečení mäkne pomaly, pokropte ho 1 - 2 lyžicami octu.
Zmäkne rýchlejšie.
Suroviny a ingrediencie
Na štyri porcie potrebujeme jedno uvarené vajce, 200 g oravskej slaniny,
150 g bryndze, kyslú pochúťkovú smotanu, olej, cibuľu, cesnak, mleté čierne korenie, soľ, čakanku červenolistú, endíviu kučeravú (odroda šalátu),
žeruchu a toastový chlieb.
Postup
Vajce uvaríme natvrdo, olúpeme a ochladíme. Bryndzu dobre premiešame so smotanou, pridáme nastrihanú žeruchu, čierne mleté korenie a soľ.
Do listov červenolistej čakanky naložíme bryndzovú nátierku,
ktorú posypeme opečenou
cibuľou. Endíviu kučeravú natrháme do
misky, pridáme na
kocky nakrájanú
opečenú slaninu a premiešame. Toastový
chlieb opečieme, potrieme
cesnakom a obložíme šalátom,
na ktorý postrúhame vajce.
- Zostala vám z predchádzajúceho dňa omeleta? Nakrájajte ju na
drobné pásiky a vložte do polievky „z vrecúška“. Viac si na nej pochutnáte.
- Zdobíte chlebíky majonézou? Majonéza na zdobenie drží veľmi dobre
tvar, ak do 100 g majonézy pridáte asi 10 g prípravku na aspik.
- Na pudingu sa neutvorí počas chladnutia nijaká koža, ak misku zakryjete potravinovou fóliou alebo puding na záver zľahka pocukrujete.
- Pred vyprážaním namočte rybu do mlieka, prípadne ju obaľte v hladkej
múke - bude chrumkavejšia.
- Mleté mäso spojíte najlepšie pridaním nastrúhaných surových zemiakov.
- Hranolčeky a krokety nikdy znova neohrievajte v tuku, ale v sitku nad
parou v hrnci. Zbytočne tak nenasiaknu a zároveň budú opäť chrumkavé.
- Ak vám pri smažených hranolkách prekáža, že sú príliš mastné, skúste ich najprv opiecť na plechu v rúre a potom ich dosmažte v horúcom
tuku na panvici.
- Cesnak nebude mať takú výraznú arómu, ak ho ponoríte asi na päť
minút do osolenej vody a až potom ho pridáte do pokrmu.
12
inzercia
www.povecernik.sk
príjem inzercie
Peter Kaduk, 51 r., 11. h, DS Prešov
Zuzana Bobáková, 84 r., 12. h, DS Prešov
Peter Križan, 56 r., 13. h., DS Prešov
Anna Sláviková, 88 r., 14. h, DS Prešov
Janka Fuchsová, 67 r., 15. h, DS Prešov
/1202817/ Profesionálne metódy chudnutia
* Overené dlhoročnou praxou
* S vynikajúcimi individuálnymi výsledkami
MUDr. Iveta Hladká, kontakt: 0904 913 515,
051/77 211 53
/1300755/ Predám 2-izbový byt na Sídlisku II,
www.povecernik.sk
prízemie, orientačná cena 45 000 eur.Publicistika
Rýchle
jednanie, dohoda istá. T. č. 0949 432 244
5
/1300757/ Ponúkame na predaj dva stavebné
Koniec
zimy! Vyzlečieme kabáty
pozemky za veľmi dobrú cenu o výmere 749 m
2
/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL
- PERODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II.
tr. 3, 10 eur. V ponuke dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 863 227,
0911 168 982
„Vpády studeného vzduchu v ňov, tiež v roku 2003 v Košiciach predaj
mínus 5,62-izb.
stupňov.“byt
marci
či apríli sú Ponúkame
časté, ochla- na
/1300766/
Do 9. apríla mali byť tepdenie, ktoré je s tým spojené,
s rozlohou 54 m2 s preskleným
balkónom na
však rôzne. A tak sa stalo, že loty podnormálne, no po 10.
prízemí
na Sídlisku
II naapríli
Levočskej
ulici v Premáme očakávať
pozvoľné
tento
rok sme
mali výdatZaujímaliVýhosme sa aj
né šove.
snehové
výrazné otepľovanie.
Bytzrážky
je poa čiastočnej
rekonštrukcii.
či máme s takýmito zmeochladenie.“
dou
sú nízke náklady nao to,
bývanie
a zateplená
Podľa jej slov, v roku 2002 nami počasia rátať už pravidel-
štvorposchodová bytovka. Cena 46 000 eur.
RK nevolať! T. č. 0907 289 767
/1300739/ Predám 12 á pozemok v Ruskej
Novej Vsi. Cena za m2 28 eur. Dohoda možná.
T. č. 0944 244 321
/1300753/ Predám 3-izbový byt na Matici
Slovenskej na Sídlisku III. Je kompletne zrekonštruovaný, zateplený, nízke inkaso, tiché prostredie. Cena 65 000 eur. RK nevolať.
T. č. 0905 369 582
chára - kuchárku. Info na t. č. 0918 495 000
Drahomíra Semanová
/1300779/ Prijmeme elektrikára - údržbára na
dohodu o vykonaní práce. T. č. 0905 589 771
/1300772/
Predaj Ako
kompletne
sl- prvé slnečné lúče?
Naša
anketa:
ste zrekonštr.
„oslávili“
nečného 2-izb. tehlového bytu v centre PO,
Ilavský
vzdialenosť od Slavomír
OD Tesco
100 m, inkaso 36 eur/
Teším sa, že konečne
mesiac, voľný ihneď,
rozloha
50 + balkón + pivvyšlo slnko. Oslavu jari
nica. Cena: 39 som
800spojil
eur.s oslavou
T. č. 0903 771 524
/1300598/ Predám rodinnú vilu - dom Na Rúrkach. Vila je po rekonštrukcii, vhodná na bývanie a aj ako polyfunkcia, dvojgeneračné bývanie. Bližšie informácie a web na tel. č. 0911
636 640
/1300773/ Prijmeme obchodného zástupcu,
zástupkyňu.
Životopisy
posielajte
ne každý
rok. „Tu treba
dať do denia
o jeho emailom
charaktere,na
ako
pozornosti
pranosti- napríklad o nástupe jari, či
adresu:trebárs
[email protected]
ky, ktoré sa opierajú o dávne nástupe tak typického vianočpozorovania
počasia.
Nájdemečašníka
ného odmäku.“
/1300777/
Prijmeme
- čašníčku a kuv nich dosť protichodne tvr-
blížiaceho sa mája, lásky
času a čas medzi hodinami som strávil sedením
na slnkom zaliatej lavičke
namiesto bezpredmetného blúdenia po chodbách
školy.
Filip Hudák
Som rád, že už je
krajšie počasie. Pravdupovediac, nemám teraz
veľa času, ale keď bude
v najbližších dňoch
pekné počasie, plánujem sa ísť prejsť na
Zlatú Studňu.
8
/1300746/ Dám do prenájmu 2-izbový (prerobený na 3-izbový) zariadený byt na začiatku Sídliska III. Byt je voľný, cena dohodou.
T. č. 0907 248 035
a 1000 m2. Pozemky sú rovinaté, slnečné a naSlovenský
hovorí o
chádzajú hydrometeorologický
sa v centre Ľubotíc. IS ústav
sú na pozempozvoľnom
dodáva,
ku. SUPERotepľovaní.
PONUKA. T.Zároveň
č. 0911 236
022 že aj
keď je chladný apríl, vraj nie je to až tak netra/1300763/ Ponúkame na predaj 3-izbový byt
dičné.
s lodžiou na Čergovskej ulici v Prešove o výmere 79 m2. Byt je čiastočne zrekonštruovaný,
Meteorologička zo SHMÚ zaznamenali na začiatku apríla
plastové
okná a pláv. podlahy, nová kuchynská
Jana Čerbová vysvetľuje, že pre- rovnako podnormálne teploty.
linka,
posch.
orientácia
V - vZ.Kamenici
Kontakt:nad
„Napríklad
menlivé
počasie
na jar 2/8,
je v našich
Cirochou
zemepisných
typické.
0911 236 šírkach
022. Cena
52 500
eur. bolo mínus 4,5 stup-
/1300778/ Hľadám murára na dokončenie RD
v Prešove. T. č. 0911 454 068
Martin
Kalinčák
Ko n e č n e
som si mohol
sadnúť
na
lavičku pred
školu a dať si
cigaretu
na
slnku.
text/foto: Jana Beňová
Ulice plné narcisov
Pre nášho klienta
hľadáme plavčíkov
na letné kúpalisko
na Sídlisku III.
Podmienkou je kurz
vodnej záchrannej služby
(msch) - Hoci jar na seba necháva tento rok čakať, Deň narcisov je
už za dverami. Už zajtra, 12.apríla
opäť raz naplnia ulice nádej a spolupatričnosť. Každý, kto chce pomôcť,
si bude môcť kúpiť žltý narcis symbol nádeje pre tých, ktorí bojujú
s onkologickým ochorením.
Viac ako šestnásť-tisíc dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude
v slovenských mestách a obciach
ponúkať žltý narcis. Finančná zbierka Deň narcisov sa uskutoční už po
sedemnástykrát. Zakladateľka Ligy
proti rakovine Eva Siracká, ktorá
akciu organizuje, informovala verejnosť na čo konkrétne budú peniaze
použité. V tlačovej správe sa uvádza, že nadácia začína presadzovať
psychosociálnu onkológiu. Faktom
ostáva, že každý rok u nás pribúda
tridsať-tisíc nových onkologických
pacientov. Peniaze zo zbierky poputujú aj pre nich. Vlani zbierka na
Slovensku prekročila sumu jeden
milión eur.
Tohtoročnú „hymnu“ dňa narcisov pripravil známy slovenský
textár Ján Štrasser a melódia je
autorským dielom Braňa Kostku.
Utorok 7. máj 2013
Nočné Televízne noviny 23.25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 00.15 Monk
VI. 01.00 Odložený prípad IV. 01.45 Hrozba z temnoty V. 02.30 Komisár Rex VII.
Blahoželáme Monikám
Katolícky kalendár:
doma
bl. Gizela
Vybrali sme pre vás:
CINEMAX: ZAMBEZIA - 3D, Južná Afrika,
animovaný, komédia o 16. h; IRON MAN
3 - 3D, USA/Čína, akčný, dobrodružný,
sci-fi o 16.20 h; NEVEDOMÍ - USA, akčný,
sci-fi, dobrodružný o 17.30 h; NA CUDZÍ
ÚČET - USA, komédia o 18. h
STV 1
05.30 Góly - body - sekundy 05.45 Počasie
05.50 Dve tváre Anny 06.35 Správy RTVS
07.20 Góly - body - sekundy 07.30 Počasie
07.35 Svet v obrazoch 08.05 Duel 08.40 5
proti 5 09.25 District III. Olej a voda 10.15
Žena na úteku 11.05 Sila lásky V. 12.00
Správy RTVS 12.15 Dámsky klub 13.55
Postav dom, zasaď strom 14.40 Dve tváre
Anny 15.30 Sila lásky VI. 16.25 Počasie
16.30 Správy RTVS 17.00 Tajomstvo mojej
kuchyne 17.45 Duel 18.20 5 proti 5 19.00
Správy RTVS 19.45 Počasie 19.50 Góly
- body - sekundy 20.10 Nikto nie je dokonalý 21.10 Hlavne, že sa máme radi. Panda
21.40 Dr. House VIII.. Telo vs. duša 22.25
Zákon a poriadok. Špeciálna jednotka VIII.
Šikana 23.05 District III. Olej a voda 23.50
Nikto nie je dokonalý 00.50 O 5 minút 12
02.00 Žena na úteku 02.50 Správy RTVS
03.30 Počasie
STV 2
05.00 Jastrabka 05.30 MS v hokeji 2013
07.00 Športy na Slovensku. Keď na Slovensku vládol hokej - MS „C“ 1994 08.00 Živá
panoráma 08.30 Pre materské školy. Elá
hop 08.55 Táraninky. Lode, vlaky, lietadlá
09.00 Osudy slávnych. Vzkriesenie Míny
10.25 MS v kocke 10.55 Šport Festival Slovakia 11.50 Na jednom dvore 12.25 Živá
panoráma 12.55 ArtSpektrum 13.05 Klenotnica ľudovej hudby. Jar 13.30 Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch
2012 14.30 Halali 15.00 MS v hokeji 2013
18.00 Tajomstvá všetkého 18.30 Večerníček. Bambuľkine dobrodružstvá 18.40 Debut 1996. Stopy v piesku 19.00 MS v hokeji
2013 22.05 Veda zločinu. Daktyloskopia
23.00 MS v kocke 23.30 MS v hokeji 2013
01.00 Medicína. Astma 02.05 Vyšné Hágy
1941 - 2011 02.15 Veda zločinu. Daktyloskopia 03.05 Správy RTVS “N” 03.50 ArtSpektrum 03.55 Večer tanečných hviezd
markíza
06.00 Teleráno 08.40 Búrlivé víno 09.50
Extrémne premeny. Druhá šanca na život
11.40 Komisár Rex VII. 13.40 Odložený
prípad IV. 14.40 Monk VI. 15.35 Dva a pol
chlapa II. 16.00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17.30 REFLEX 17.55 Bez servítky
19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.15 POČASIE 20.20
Búrlivé víno 21.40 HORÚCA KRV II. 23.00
13
SERVIS
05.00 Máša 05.50 Skrytá vášeň 06.30 Viktória 08.20 Zakázaná vášeň 09.20 Veštiareň 10.20 Láska a trest 12.15 Tisíc a jedna
noc 13.00 SULTÁN 14.10 O.C. California
III. 15.05 Ženy z rodu Gilmorovcov V. 15.55
Teresa 16.55 Skrytá vášeň 17.50 Tisíc a jedna noc 18.40 Čarodejnice III. 19.40 Ja alebo pes 20.30 SULTÁN 21.40 Láska a trest
23.35 Tlkot srdca II. 00.25 Ally McBealová
III. 01.10 Adela show 01.50 Čarodejnice III.
02.30 Ženy z rodu Gilmorovcov V. 03.15
L.O.V.E. 03.50 Na streche
DajTo
05.10 Kobra 11 II. 06.00 Transformers
06.20 Scooby-Doo a 13 duchov 06.40
Tom a Jerry 06.55 Akčná výhra 08.25 Afrika 2007 - Slnko a tiene Afriky 08.45 112
09.15 Jake a Tlsťoch V. 10.15 Komisár Rex
II. 11.05 Kobra 11 II. 11.55 Zločiny na mori
II. 13.35 Walker, texaský ranger IV. 14.25 V
mene zákona 14.50 112 15.30 Jake a Tlsťoch V. 16.25 Komisár Rex II. 17.10 Kobra
11 II. 18.05 Walker, texaský ranger IV.
19.00 TRANSFORMERS 19.20 SCOOBYDOO A 13 DUCHOV 19.45 TOM A JERRY
20.10 PREZIDENTOV MUŽ 21.50 Policajti
z L. A. II. 23.30 ŠPORTOVÉ NOVINY 23.40
Prezidentov muž 01.10 Zločiny na mori II.
02.40 Policajti z L. A. II. 04.00 Jake a Tlsťoch V.
FOOR
06.15 Partička 06.50 Frasier III. 07.15 Sabrina - mladá čarodejnica VII. 07.55 Ženatý
so záväzkami V. 09.00 Aj múdry schybí
09.50 Slávici na ulici 10.35 Frasier III. 11.00
Partička 11.50 Anderov rebrinák 12.20 Aj
múdry schybí 13.25 Smiechoty 14.30 Ženatý so záväzkami V. 15.20 Chuck V. 16.05
Partička 16.45 Zoo rendžeri v Afrike 18.15
Chuck V. 19.00 Sabrina - mladá čarodejnica VII. 19.50 Frasier III. 20.10 Priatelia III.
21.00 Teória veľkého tresku IV. 21.25 Mike
a Molly I. 21.50 Partička 22.25 Community
II. 22.50 Tele Tele 23.50 FOOORMANIA
01.50 FOOOR DO RÁNA
JOJ
06.05 NOVINY TV JOJ 06.40 KRIMI 07.45
Súdna sieň. Otrava na potkany 08.50 Panelák. Všetko je vonku! 10.00 Dom snov
12.00 NOVINY O 12.00 13.50 Ty schudni
a ty priber! II. 15.00 Nákupné maniačky
16.00 Páli vám to? 17.00 NOVINY O 17.00
18.00 Súdna sieň. Sám vojak v poli 19.00
KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 19.59 ŠPORT
20.10 NAJLEPŠIE POČASIE 20.30 Panelák.
Dohoda 21.40 Rodinné záležitosti. Tajomná láska 23.00 Geissenovci - Ťažký život
milionárov III. - FINÁLE SÉRIE 00.00 Kosti
II. 01.00 Neskrotné kočky 03.00 Črepiny
03.30 3 libry 04.15 Chameleón
joj plus
06.00 Kojak 06.50 MODERNÉ VEŠTENIE
08.10 Knight Rider 10.30 Chameleón 12.25
Akty X 13.25 C.S.I.. Kriminálka Las Vegas
XIII. 14.35 C.S.I.. Kriminálka New York
VIII. 15.30 Simpsonovci IX. 16.00 Simpsonovci XXII. 16.30 Profesionáli. Mama
a Žeňa 17.30 C.S.I.. Kriminálka Miami II.
18.25 DA VINCI 19.00 Páli vám to? 20.00
Deň a Noc 20.30 C.S.I.. Kriminálka Miami
VI. 21.30 Letecké katastrofy VII. 23.55 Hľadá sa dom pre milionárov III. 00.55 Klamári III. 01.35 Al Capone 03.15 Stefanie II.
04.00 Črepiny PLUS 04.35 Chameleón
ta 3
06.00 Ranné správy 06.30 Ranné správy
07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy
08.00 Ranné správy 08.30 Ranné správy
09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Správy
10.30 Správy 11.00 Správy 11.20 Téma
dňa 12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 12.45
Peňaženka 13.00 Správy 13.30 Správy
13.40 Ekonomika a šport 14.00 Správy
14.30 Týždeň v kultúre 15.00 Správy 15.30
Správy 15.40 Ekonomika a šport 16.00
Žurnál 16.30 Ekonomika 16.40 Zdravie
17.00 Správy 17.30 Správy 18.00 Správy
18.30 Hlavné správy a Šport 19.00 Správy
19.30 Ekonomika 19.50 Téma dňa 20.30
Správy 20.45 Labyrint 21.00 24 hodín vo
svete 21.30 Portrét 22.00 Žurnál 22.30
Šport+ 23.00 Správy 00.00 24 hodín vo
svete 00.30 Žurnál a ekonomika 01.00 Záver vysielania
tv nova
05.00 Novashopping 05.59 Raňajky s Novou 09.00 Ulica 09.50 Gympl s (r) učením
obmedzeným. Z kopca dole 11.00 Dva a
pol chlapa 11.25 Črepiny 11.50 Tescoma s
chuťou 12.00 Obedňajšia televízne noviny
12.35 Som do teba blázon 13.00 Námorná
hliadka V 13.50 Tretia hliadka 14.45 Odložený prípad VII. Posledný dostih 15.40
Dr House 16.35 Dva a pol chlapa 17.00
Popoludňajšie Televízne noviny 17.40
Kriminálka Miami. Nekalá konkurencia
18.30 Ulica 19.30 Televízne noviny 20.20
Ordinácia v ružovej záhrade 2. Kto klame,
do pekla kĺže 21.25 Víkend. Premárnená
šanca 22.15 uloviť družičku 00.20 Kriminálka New York V 01.05 Novashopping
01.40 Rady vtáka Loskutáka 02.35 Babicovy dobroty. Bábika a kúzla zo zemiakového
cesta 03.10 Áčko. Moji rodičia mi nerozumie 03.50 Kolotoč
tv prima
06.15 Polícia Hamburg IV. Ostrie hoši
07.15 Kutil Tim III. Čas hojdanie 08.00 M *
A * S * H 08.50 Prostřeno! 09.40 To je vražda, napísala II. Príliš rýchle občerstvenie
10.45 Julie Lescautová IV. Smrť účtovného
12.55 Polícia Hamburg IV. Nočná mora
Melanie 13.55 Walker, Texas Ranger VII.
Na hranici 14.55 Vraždy v Kitzbüheli IV.
Prsteň mŕtvych 15.55 Rosamunde Pilcher. Čarovné leto 18.00 Prostřeno! 18.55
Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy
19.40 Reportéri na vašej strane 19.55 VIP
správy 20.15 Áno, šéfe! 21.30 Polívka na
víne 22.35 Zberatelia kostí VI. Zabijak na
muške 23.35 Myšlienky zločinca VI. Zákon
ponuky a dopytu 00.30 Kriminálka Kolín I.
Krvavá stopa 01.30 Volajte Veštca
7. máj 2013
www.povecernik.sk
Baran 21.3. - 20.4.
Nedajte sa ovplyvňovať predsudkami. Bez nich sa vám bude žiť ľahšie,
skúste sa ich zbaviť. Čím skôr, tým lepšie.
Získate viac slobody a rozšíria sa vám
možnosti. Stojí to zato.
Býk
21.4. - 21.5.
Predpoludním budete riskovať
vo financiách a i pracovných vzťahoch.
Venuša vám praje a prinesie hodnotný
vzťah. Večer prekvapí tiché a žiarivé
šťastie v rodine.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Mali by ste brať všetko s určitou
rezervou. Nebráňte sa hneď všetkému
novému, nemusí to byť také zlé, ako si
myslíte. Nechajte veci prebiehať celkom
voľne, bude to jednoduchšie.
Rak
22.6. - 22.7.
Po včerajšku sa snažte vyhodiť
z hlavy starosti a doprajte si trochu oddychu. Najlepšie s niekým koho dobre
poznáte a dokáže zlepšiť vašu náladu.
Lev
23.7. - 23.8.
Nezdôverujte sa každému, kto je
ochotný počúvať vás. Klebety sa šíria
rýchlosťou blesku a bývajú nebezpečné.
Istú šancu nezahadzujte von oknom.
Panna 24.8. - 23.9.
Dokonale zvládnete udalosti, ktoré
sú pred vami. Musíte však správne reagovať na určité okolnosti. Pozor, nezabúdajte, že na cestách striehne nebezpečenstvo.
Váhy 24.9. - 23.10.
Máte pochybnosti o schopnostiach
jednej osoby? Mlčte o nich, lebo vaše
neuvážené výroky môžu vyvolať otrasy.
Ich ozvenu by ste pocítili i v súkromnom
živote.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Dnes budete mať mierny útlm
zapríčinený zvýšenou únavou. Preberie
vás možno výčitka šéfa, ktorý postrehne
vašu pasivitu. Skúste sa trochu prekonať,
aby ste mali čisté svedomie.
Strelec 23.11. - 21.12.
Vyhľadajte pokojné pracovné prostredie. Čaká vás veľa povinností, na
ktoré nemáte chuť. Možné je i pozvanie
do spoločnosti. Pookrejete pri stretnutí
s priateľom.
Kozorožec 22.12. - 20.1.
Nadbytočnú energiu, ktorú vám
hviezdy ponúkajú, využijete najmä
doma. Intuícia vám napovie, na čo sa
máte zamerať. Malú rezervu si nechajte.
Vodnár
21.1. - 19.2.
Mali by ste sa trochu brzdiť v nárokoch, múdrejšie bude držať sa reality.
Dnes sa vám vráti ako bumerang niečo z
minulosti, neberte to však v zlom. Všetko
je len v rámci spravodlivosti.
Ryby
20.2. - 20.3.
Bez vetra sa listy nehýbu, hovorí
sa o historkách, ktoré sú plné rozporov,
ale vám sa servírujú ako pravdivé a skutočné udalosti. Že čosi pravdy na veciach
môže byť, nemožno vylúčiť.
14
ŠPORT
Bronzová šestka:
www.povecernik.sk
Mirka, Katka, Veronika, Anežka, Nelka, Martinka
(jm) – Ktovie, možno o zopár rôčkov zaradíme niektorú z dievčín na
spoločnej fotografii do rubriky Šíria dobré meno prešovského športu. A možno aj skôr... Ide o gymnastky zo Základnej školy na Ulici
Československej armády v Prešove, ktorým sa venuje ich trénerka
Alica Čirčová.
V rámci školských športových súťaží dievčatá reprezentujú každoročne svoju školu i mesto v gymnastickom štvorboji, ktorý pozostáva zo štyroch disciplín - hrazda,
prostné, preskok cez švédsku debnu a zostavu na lavičke. Akciu organizuje ministerstvo školstva.
Štartovali v kategórii A (prvý až
tretí ročník). Vyhrali okresné kolo
a postúpili do krajského, ktoré sa
konalo v Poprade. Pod Tatrami
sa umiestnili na peknom treťom
mieste. „Nepostúpili na majstrovstvá Slovenska, no čo nevyšlo teraz, o to sa pokúsime
nabudúce. S našimi deťmi takto
pracujeme už niekoľko rokov
v rámci krúžku športovej gymnastiky. Minulý rok sa ôsmaci
a deviataci stali majstrami Slovenska, takže vzory do budúcna
Hádzanárske
derby
(jm) – Hádzanári Tatrana Prešov ponúkajú zajtra svojim fanúšikom ďalšiu exraligovú porciu. V zápase 33. kola sa stretnú
doma s HC winLand Michalovce.
Začiatok je naplánovaný na 18.
hodinu. Zeleno-bieli v prípade
víťazstva nad Zemplínčanmi na
sto percent vyhrajú aj základnú
časť a získajú právo organizovať
turnaj Final Four. Dovtedy ich
ešte čakajú tri duely, z toho dva
skôr „tréningové“ – doma s Modrou a Košicami, v záverečnom 36.
kole v Považskej Bystrici. majú dievčatá takpovediac pred
očami. Tešili sa z umiestnenia
v Poprade a my s nimi. Nehovoriac o rodičoch. Nie je nič
krajšie, ako keď vám dieťa urobí
radosť napríklad takýmto úspechom na športovom poli,“ dodala Alica Čirčová.
Foto: Peter Kočiš st.
Bronzová „zostava“: hore zľava: Dominika Sedlačková
(rozhodkyňa z Prešova), Miroslava Nálepová, Katarína
Karaffová, Alica Čirčová, Veronika Kočišová, Alžbeta
Szegedyová (rozhodkyňa z Prešova), Anežka Motýľová. Dole
Veronika Kočišová
zľava: Nela Kmecová, Martina Biščáková.
TIPOVACIA LIGA VEČERNÍKA
(jm) – V nedeľu večer vyhral Trenčín nad Slovanom 4:1 (29. kolo), po bode si pripísali A. Ernst, M.
Matej, P. Repka a A. Šmihulová.
Dnes je na programe dohrávka 24. kola z 2. apríla Myjava – Zl. Moravce. V ľavom stĺpci pre prehľad
tipov:
Myjava - Zl. Moravce
Ľ. Bizub 1:0
E. Blicha 2:1
A. Ernst 1:0
M. Matej 1:1
M. Nováková 1:1
P. Repka 0:1
M. Sopko 1:0
A. Šmihulová 0:0
J. Timko 1:1
P. Tomič 2:0
Aktuálne poradie:
1. A. Ernst 2. R. Babjak, Ľ. Bizub 3. J. Timko M. Sopko 5. M. Matej 6. P. Repka 7. E. Blicha 8. A. Šmihulová
9. P. Tomič 10. M. Nováková 166/19
161/23
160/19
160/19
149/18
149/16
138/13
137/16
125/10
101/9
Futsalisti dnes so Žilinou
(jm) – Prešovskí futsalisti minulý
piatok dobre rozbehli štvrťfinálovú sériu Slovenského pohára. V prvom zápase porazili Futsal Team
Levice 3:1. Odveta je na programe
v stredu 15. mája v Leviciach.
Dnes je cieľom Šarišanov uspieť
v domácom súboji slovenskej extraligy (v skupine o udržanie) s FK
Makroteam Žilina. Domácim patrí
síce momentálne jeden z dvoch
Čiernych Petrov, sú na 9. mieste
tabuľky, no toto je ich zápas k dob-
ru a po prípadnom víťazstve nad
súperom spod Dubňa by sa mohli
posunúť na siedme miesto. Stretnutie v hale Hotelovej akadémie
sa začína netradične až od 21. hodiny, avšak na cieli to nič nemení.
„Sme nováčik v najvyššej súťaži
sa chceme zachrániť. Dnes sa
určite pobijeme o tri body a verím, že to bude minimálne taký
zaujímavý a kvalitný duel, ako
naposledy s Levicami,“ avizuje
tréner Dušan Michalčík. www.povecernik.sk
fotonávraty
15
ŠPORTové
okamihy
objektívom
Viktora
Zamborského
Futsalisti FK Slovanet Prešov vyhrali v prvom
štvrťfinálovom zápase Slovenského pohára
nad Levicami 3:1. Na 1:1 vyrovnával Tomáš
Eliáš (1) vpravo. V dobrom svetle sa ukázal aj
domáci brankár Matúš Lipka (2).
Na ihrisku ZŠ na Šmeralovej ulici
v Prešove bol minulý štvrtok turnaj žiačok v minifutbale Jednota
Coop (3,4). Z prvenstva sa tešili
žiačky zo ZŠ na ulici Čsl. armády v Prešove (6) pred dievčatami
z Lipoviec a Chminianskej Novej
Vsi. V V. lige Sever zdolali Ľubotice
Fintice 3:0. Ďalším gólom zabránil
brankár hostí Radovan Juhás (5).
Aj ked basketbalisti PU Akademik Prešov vyhrali v nedeľu doma
nad BK UVL Košice 89:77 zostanú
aj ďalší rok v druhej lige. Najviac
bodov 34 dal Boris Kovalík (7). Polovicu z jeho bodov zaznamenal
Matej Hrabčák (8).
16
ŠPORT plus (18)
Streda 8. mája o 17. h:
Keno 10 tretia liga Východ, 17.
kolo: 1. FC Tatran Prešov jun. – FK
Pohronie Žiar/Dolná Ždaňa.
Streda 8. mája o 16.30 h:
18. kolo IV. ligy: Sabinov – Svidník (Zvolánek – Bíroš, Langa
– Hreško).
18. kolo V. ligy Sever: Ľubotice
– Raslavice (Kováčová – Wurm,
Somoši – Dzido), Kendice – Jasenov (Židišin – Karaffa, Feckanin
– Škody), Medzilaborce – Fintice
(Leferovič – Jancura, Čonka – K.
Zvolánek), Kračúnovce – V. Šariš
(Korečko – Drabant, Havrila – Bednár).
16. kolo VI. ligy Šariš: Pušovce
– Uzovce (Kočiš – Kmec, Banyacsky
– Popík), Župčany – Šiba (Šeršeň –
Jonáš, Djordjevič – Valko), Záhradné – Malcov (Klokočka – Tomko,
Firga – Styrančák), Záborské – Š.
Michaľany (Ondič – Martinko, Antl
– Čabala), Dlhá Lúka – Š. Dravce
(Dorivčák – Kovaľ, Bíro – Čigáš),
Jakubany – Chmiňany (Tóth – Vasilenko, Moroz – Mišenčík).
Oblastné súťaže:
19. kolo I. triedy: Chmin. N. Ves
– V. Šebastová (Šípka – Molčan
– Ján Kočiščin), Kojatice – Peč. N.
Ves (Kožar – Imrich, P. Varga – Novák), Nemcovce – Haniska (Ľ. Varga
– Svat, Nosaľ – Kubanka), Petrovany – Ražňany (J. Hudák – P. Kožlej
– Halčák), Demjata – Torysa (Krivjančin – Knap, Giňovský – Mikulec), Fričovce – Dubovica (Andrejko
– K. Kakaščík, Adamčo – Palko), 20.
kolo: Hermanovce – Janov (Valko
– Kačmar, Artim – Ján Kočiščin).
16. kolo II. triedy: Široké – Sedlice (Kvašňák – Voda – Pavel), Jakubovany – Žipov (Kostráb – Polák), Brezovica – Drienov (Marušin
– Bartek), Š. Sokolovce – Lipníky
(Pavlinský – Pták), I. Ostrovany
– Jarovnice (Polomský – Končula
– Stanko).
13. kolo III. A triedy: Ličartovce
– Dulova Ves (Ružbarský), Ruská N.
Ves – Lemešany (Velček), Kokošovce – Tulčík (Tirpák ml.), Rokycany
– Š. Bohdanovce (Petko), Svinia
– Chmeľov (14. h Imrich – Kožar,
P. Varga – Novák), Ľubotice B – Radatice (13.45 h Svat – Tirpák ml.,
Velček – Stanko).
16. kolo III. B triedy: Víťaz – Uz.
Šalgov (Zajac), Rožkovany – Gregorovce (Lysina), Medzany – Jakub.
Voľa (Sabol), Krivany – Hrabkov
(M. Semančík), Terňa – Kamenica
(Tall).
V stredu (13.30 h) sa bude dohrávať aj 16. kolo I. triedy dorastu a od
10.30 h 16. kolo I. triedy žiakov.
(kub)
www.povecernik.sk
V nedeľu oslávil životné jubileum – päťdesiate piate narodeniny – Marián Malek. Patril medzi
popredných slovenských atlétov,
vynikal hlavne v skoku do výšky
a desaťboji. Jeho osobný rekord
v desaťboji má hodnotu 5 745
bodov. Získal titul majstra Slovenska a na majstrovstvách Slovenska ďalších šesť medailových
umiestnení. Na majstrovstvách
Československa bol dvakrát piaty
a raz šiesty. Je členom ATFS – medzinárodnej štatistickej organizácie so sídlom v Londýne, a spoluautorom mnohých publikácií. Už
viac rokov pôsobí ako pedagóg
v SOŠ v Sabinove a venuje sa trénerskej práci. Na majstrovstvách
Európy školských pracovníkov si
v guli, vo výške a v oštepe vybojoval osem titulov majstra Európy.
K jeho trénerským úspechom
patrí štart Mateja Falata na majstrovstvách sveta v zjazdovom
lyžovaní a šprintérky Emy Kalenskej na juniorských majstrovstvách sveta v atletike.
Rád štartuje na prešovských
atletických veteraniádach a v atletickom klube Slávia PU Prešov
patrí medzi zanietených organizátorov Memoriálu Štefana Stanislaya v skoku do výšky mládeže
a vysokoškolákov a Večerného
behu Prešovom.
Želáme všetko najlepšie, veľa
zdravia, pohody a pekných chvíľ
s atletikou.
(jac)
(jac) – Prešovská tanečná skupina Elit si pod vedením Vladimíra Klementa a Hany Gojdovej úspešne počínala na tanečnej súťaži Grimmy Dance Cup
2013. V detskej kategórii showdance si s choreogra-
fiou Vladimíra Klementa Harlekýn vytancovala tretie miesto. V juniorskej kategórii showdance patrila
choreografii Dreamgirls – pripravil ju V. Klement
– strieborná priečka. Tanečná skupina Elit získala
v hlavnej vekovej kategórii
showdance s choreografiou
Boys and girls – pripravili ju
V. Klement a Zuzana Pončáková – štvrté miesto.
Vladimír Klement: „S vystúpením našich tanečníkov som veľmi spokojný,
prekvapili ma najmä deti,
ktoré zvládli svoje vystúpenie na jednotku, pričom
niektoré z nich stáli na javisku prvýkrát. Naše súťažné turné pokračuje v Zlíne
a Leviciach, kde sa budeme
usilovať vytancovať si postup na majstrovstvá Európy.“
Futbalový
zápisník
Keno 10 tretia liga Východ,
24. kolo: Lipany – 1. FC Tatran Prešov jun. 2:1 (2:1), góly:
Bogdanovský vlastný, Eliaš
– Jusko.
Odeva Lipany: P. Bartoš – J.
Angelovič, Krivák, Gomoľa, J.
Janič – Figura (61. M. Drobňák),
Hudý (77. Hovanec), Kovalík,
Blaško – Pončák (84. Genčúr),
Eliaš,
1. FC Tatran jun.: Plánička
– Kozák, Luberda, Bogdanovský, P. Leško – Micherda, D.
Jacko, Jusko (61. Voda), Hruška
– Biatt, Bernardo.
Lipany sú na treťom mieste,
juniorom 1. FC Tatran Prešov
patrí dvanásta priečka.
V stredu (17. h) sa v dohrávaných zápasoch 17. kola Lipany
predstavia vo Vranove a juniori
1. FC Tatran sa stretnú so Žiarom Dolná Ždaňa.
(jac)
Prešovský večerník, prvé súkromné noviny na Slovensku – založené 1990. Vydáva PRIVATPRESS, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 31724434. Vychádza denne, okrem soboty
a nedele. ŠÉFREDAKTORKA: RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 7723398, mail: [email protected], REDAKTORI: tel.: 051 7723398, mail: [email protected]
sk. ŠPORT: tel.: 0903829485, mail: [email protected] GRAFIKA: tel.:0517724163, mail: [email protected] WEB: www.povecernik.sk INZERCIA: tel./fax: 0517723398,
mail: [email protected] TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov. EVIDENČNÉ ČÍSLO: 247/08. PRÍJEM INZERCIE: v redakcii - Jarková 2, v predajni Kancelárske potreby
– Hlavná 137 (Evanjelické kolégium), v Turistickom informačnom centre (podchod na železničnej stanici), ZOC MAX, predajňa ROYAL 090X - predaj a kompletný servis mobilných
telefónov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Uverejňujeme aj názory a stanoviská, s ktorými redakcia nemusí súhlasiť. ISSN: 13364030. © Privatpress, s. r. o. Autorské
práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na
verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
Utorok 7. 5.
24°C 16°C Streda 8. 5.
25°C 13°C Štvrtok 9. 5.
26°C 12°C
Download

publicistika