V čísle:
OCENILI NAJLEPŠIE
PROJEKTY A TÍMY
ROKA 2013
VÝSLEDKY
PRIESKUMU
SPOKOJNOSTI
STR. 1, 3
ŠPECIÁLNA
TELEFÓNNA LINKA
PRE CARNEGIE WAY
STR. 1, 2
MILIÓN HODÍN
BEZ ÚRAZU
PRE EXPEDÍCIU
STR. 1, 4
AKO DOPADLA
VEREJNÁ ZBIERKA
NA HLAVNEJ
STR. 6
ŽELEZIARI SÚŤAŽILI
NA JAHODNEJ
A KOJŠOVSKEJ HOLI
STR. 7
STR. 13 - 16
OCEĽ VÝCHODU
NOVINY U. S. Steel Košice, s.r.o. • ROČNÍK 54
• ČÍSLO 4 • STREDA 19. FEBRUÁR 2014
Ocenenia pre viac ako sto zamestnancov
Najlepšie projekty
a tímy roka 2013
Autori pätnástich najlepších projektov v piatich oceňovaných kategóriách,
kolektív najkreatívnejšieho projektu,
najlepší tím a najlepší zamestnanec si
vo štvrtok 6. februára v košickom hoteli Centrum prevzali za výsledky dosiahnuté v roku 2013 ceny. Slávnostné vyhodnotenie spojené s oceňovaním už
po tretí raz organizoval viceprezident
U. S. Steel Košice pre výrobu Mark
G. Tabler.
aktuálne
Pozeráte sa na najlepší tím U. S. Steel Košice v roku 2013. Presnejšie na sedem z desiatich jeho členov, ktorí sa vlani podieľali na riešení projektu s názvom Zníženie spotreby palív na Vysokých peciach. Ocenenie si prevzali 6. februára na slávnostnom vyhodnotení top projektov a kolektívov, ktoré pripravil úsek viceprezidenta pre výrobu. Zľava Marcel Novosad, Matúš Tomašov, Jozef Murgaš, Dušan Petro, Róbert Boroš, Marek Jenčo a Joseph H. Morey. Do tímu ešte patrili Mark G. Tabler,
Michal Janok a Marián Pulík.
Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
Do hodnotenia boli zahrnuté nápady nominované útvarmi generálnych
manažérov, divíznymi závodmi, ako aj
projekty kontinuálneho zlepšovania.
Najlepšie projekty vybrala 13-členná
komisia zložená z reprezentantov výrobného úseku, úseku ľudských zdrojov, nákupu, kvality a bezpečnosti a hygieny práce.
„Kontinuálne zlepšovanie patrilo v roku 2013 medzi priority spoločnosti U. S. Steel. Som hrdý na všetkých, ktorí tento proces, rovnako ako
Carnegie Way, podporujú. Skutočný
prínos pre firmu prinášajú zamestnanci, to, ako sa každý deň snažia zlepšiť procesy a zvýšiť náš profit,“ uviedol
na stretnutí medzi viac ako sto prítomnými železiarmi Mark Tabler. „Spoločnosť U. S. Steel Košice, ako to zdôrazňuje aj výkonný riaditeľ korporácie
Mario Longhi, je modelom pre všetky ostatné závody U. S. Steel. Dovoľte, aby som sa v jeho mene i v mene
prezidenta U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka poďakoval všetkým
zamestnancom za úsilie, ktoré vynakladajú na zlepšenie procesov v podniku,“ dodal.
Snaženie košických hutníkov v minulom roku vyjadrujú pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti práce, životnom a pracovnom prostredí, kvalite,
produktivite a kontinuálnom zlepšovaní. Viceprezident pre výrobu vyzdvihol
najmä prácu pri znižovaní nákladov na
výrobu tekutej ocele, ktoré sú najnižšie
v celej korporácii.
(pokračovanie na 3. str.)
S viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom
o výsledkoch prieskumu spokojnosti zamestnancov
Účasť nadpriemerná, výsledky
berie vedenie firmy veľmi vážne
S cieľom získať informácie priamo
od košických oceliarov o ich názoroch
a postojoch vo vzťahu k práci, kolegom,
nadriadeným, vedeniu, ale aj pracovným podmienkam a na ich základe
stanoviť konkrétne opatrenia na zvýšenie celkovej efektívnosti spoločnosti sa koncom minulého roka uskutočnil
v U. S. Steel Košice prieskum spokojnosti zamestnancov. O jeho výsledkoch
informujeme
hovoríme s viceprezidentom U. S. Steel
Košice pre ľudské zdroje Martinom
Pitorákom.
• Odpovede zamestnancov spracovávala externá firma. Ako hodnotila
účasť našich zamestnancov?
Dotazník navrhla a vytlačila spoločnosť Hay Group, ktorej pobočka je
aj v Bratislave. Spomínam to preto, že
otázky boli koncipované a radené pod(pokračovanie na 2. str.)
Vítame všetky nápady a návrhy
Carnegie, naša cesta
Ako už iste viete, naša spoločnosť
vlani začala implementovať program
Carnegie Way ( Carnegie - naša cesta). Táto iniciatíva je dôležitá pre našu
spoločnosť, našich akcionárov a tiež
Oceľ východu
vyjde najbližšie
5. marca 2014.
pre nás. Je to náš záväzok k premyslenej a trvalej zmene spôsobu podnikania. O tejto iniciatíve ste pravidelne
priamo informovaní prostredníctvom
bulletinov Connection (Spojenie). Do-
Infocentrum ľudských
zdrojov: 673 49 04
Fotografie
na intranete
Fotogalériu z aktuálneho čísla Ocele východu nájdete na intranete, ak si kliknete na titulok
Fotografie na intranete.
Miliónom hodín odpracovaných bez úrazu sa môžu pochváliť už aj zamestnanci divízneho závodu Expedícia. O tento skvelý výsledok sa spolu so svojimi kolegami pričinil aj zmenový predák expedície studenej valcovne Tomáš Lukáč (vľavo). Na zábere s predákom koľaje K 534 Jurajom Szabom pri kontrole polohy materiálu v sklade hotovej výroby. Viac v článku Prevenciou na nehody na 6. strane tohto vydania Ocele východu.
Foto: Richard DREISIG
Pomôžme pomáhať tam, kde treba
Horúca linka BP:
673 19 99
Etická linka U. S. Steel:
+421 55 684 22 89
voľte, aby sme aj touto cestou zdôraznili kľúčové body Carnegie Way a pokúsili sa zodpovedať niektoré otázky,
ktoré si možno kladiete aj vy.
(pokračovanie na 4. str.)
Pomáhať tam, kde treba, môže
každý z nás, ak sa rozhodne poukázať
svoje dve alebo tri percentá zo zaplatenej dane z minuloročných príjmov
vybranej nadácii, občianskemu združeniu či inej neziskovej organizácii.
O priazeň železiarov sa aj v tomto roku
uchádza Nadácia U. S. Steel Košice,
ktorá v priebehu svojej existencie pomohla realizovať stovky rôznorodých
verejno-prospešných projektov a pod-
porila mnohé inštitúcie a ľudí v zložitej životnej situácii.
Ak si spomedzi iných oprávnených subjektov vyberiete Nadáciu
U. S. Steel Košice a rozhodnete sa jej
venovať svoje dve, alebo, ak ste v zdaňovacom období vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej štyridsať hodín tri percentá, postup sa
nemení ani v tomto roku. V marcovom
výplatnom termíne dostane každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom tlačivo Vyhlásenie o poukázaní
sumy do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
s predtlačenými údajmi nadácie. Treba ho vyplniť a a odovzdať najneskôr
do 22. apríla 2014 svojej mzdovej účtovníčke.
Ak sa rozhodnete pre iný subjekt,
postup bude odlišný. Vyplnené tlači-
vo spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti musíte doručiť na príslušný
daňový úrad v mieste svojho bydliska
sami.
Tým, ktorí si daňové priznanie
budú podávať sami a chcú Nadáciu
U. S. Steel Košice podporiť, poslúžia
nasledovné údaje.
Poznačte si do kalendára
Dni dobrovoľníkov
U. S. Steel pre Košice 2014
Obchodné meno alebo názov:
Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo:
Košice 044 54,
Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma:
nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
35549891
-c-
Ste pravidelným účastníkom
dobrovoľníckeho podujatia košickej oceliarne alebo ho chcete
v tomto roku podporiť po prvý raz?
Určite si do kalendára poznačte, že ôsmy ročník Dní dobrovoľníkov U. S. Steel pre Košice 2014
sa uskutoční v piatok 16. a v sobotu 17. mája. Už v najbližšom vydaní
Ocele východu si prečítate, komu
a pri čom budeme nezištne pomáhať a dozviete sa aj podrobnejšie
informácie o spôsobe prihlasovania.
-c-
• SPRAVODAJSTVO/PUBLICISTIKA •
OCEĽ VÝCHODU
Účasť nadpriemerná, výsledky berie vedenie firmy veľmi vážne
(dokončenie z 1. str.)
ľa jej metodiky, my sme na nich nič nemenili. Išlo o štandardizovaný dotazník,
ktorý sa používa po celom svete. Dozvedeli sme sa tak, do akej miery sa naša odpoveď vychyľuje od respondentov
v Európe, svetových výrobných podnikov a tiež najvýkonnejších spoločností
sveta. Bolo nám však „dovolené“ pridať
desať vlastných otázok, týkajúcich sa
napríklad parkovísk, dopravy, preventívnych prehliadok a podobne. Pokiaľ
ide o účasť, tá bola nadpriemerná. Na
prieskume sa zúčastnilo spolu 5 228
zamestnancov, čo bolo viac než 50 percent. Toto číslo je na výrobnú spoločnosť vysoké a ja veľmi ďakujem všetkým, ktorí šancu vyjadriť svoje názory
a postoje využili. Potešiteľné je, že samotný úsek výroby prispel asi tri a pol
tisícmi vyplnených dotazníkov. Môžeme
teda konštatovať, že išlo o veľmi reprezentatívnu vzorku a výsledky berieme
veľmi vážne.
• Takže, ako sme dopadli?
Dotazník obsahoval 83 otázok, ktoré sa pri vyhodnocovaní delili na tri
hlavné okruhy - pri tridsiatich štyroch
otázkach išlo o vnímanie pracovného prostredia, tridsaťdeväť otázok mapovalo angažovanosť zamestnancov
a spomínaných desať naše lokálne prostredie. Výsledky ukázali potešiteľnú
skutočnosť - vnímanie kvality pracovného prostredia je u nás na úrovni najlepších priemyselných spoločností sveta. V rámci tohto ukazovateľa boli zvlášť
vysoko hodnotené otázky smerujúce
k využívaniu vlastných schopností, pričom väčšina zamestnancov deklarovala, že svoju prácu vníma ako náročnú
a zaujímavú, pri ktorej svoje zručnosti
dobre využíva. Mimoriadne veľa, vyše
90 percent, respondentov priznalo, že
spoločnosť očakáva vysokú úroveň výkonnosti, pričom rovnaké percento deklarovalo, že rozumie, aké výsledky sa od
nich očakávajú. Potešiteľné je, že zamestnanci mimoriadne vysoko hodnotili možnosti vzdelávania a vybavenosť
pracovnými pomôckami. Tieto oblasti
sa umiestnili nad „benchmarkami“ (výsledky porovnaní s najlepšími hráčmi
na trhu, poz. red.) Európy, svetovej výroby i najlepšími spoločnosťami sveta. To
Martin PITORÁK
je veľmi pozitívny výsledok, všetkým zamestnancom za ich dlhoročné úsilie pri
skvalitňovaní pracovných podmienok
a zlepšovaní bezpečnosti patrí právom
poďakovanie. Nesmieme ale, ako sa
hovorí, „zaspať na vavrínoch“ – aj tu sa
dá zlepšovať oblasť spolupráce medzi
organizačnými útvarmi a optimalizovať
štruktúry a procesy tak, aby lepšie reagovali na zmeny, ktoré na nás neustále
pôsobia. Súhrnne však možno povedať,
že zamestnanci vnímajú kvalitu pracovného prostredia pozitívne a táto oblasť
je našou silnou stránkou i v porovnaní
so svetom.
• A čo okruh otázok mapujúcich
angažovanosť?
Ukazovateľ miery vnútornej angažovanosti zamestnancov v sebe zahŕňa niekoľko hľadísk. Je dobré, že veľká
väčšina respondentov sa identifikovala
so zámerom produkovať kvalitu so zreteľom na svojich zákazníkov. Podobne
silnými stránkami sú rešpekt a tolerancia k pohlaviu, rase, náboženstvu, veku,
či národnosti, ale aj etické správanie
sa spoločnosti voči svojim obchodným
partnerom a aktívne preberanie spoločenskej zodpovednosti v regióne. To považujem za cennú devízu, na ktorej sa
dá stavať. Aj napriek zložitému vývoju
na európskom a svetovom trhu s oceľou za ostatných päť rokov preukázali
naši zamestnanci vysokú mieru lojality
a hrdosti na značku U. S. Steel. V týchto oblastiach sme zaznamenali mimoriadne pozitívne skóre, ktoré v mnohých
prípadoch prevyšuje európske štandardy. Prísne zrkadlo prieskumu nám však
poodhalilo aj oblasti, na ktorých musíme cieľavedome popracovať, aby sme
celkovú efektívnosť našich zamestnancov využili v lepšej miere. Príkladom by
mohla byť oblasť väčšej iniciatívnosti pri uvádzaní nápadov a zlepšení do
reálnej praxe, lepšia komunikácia pri
hodnotení individuálnych pracovných
výkonov, výraznejšia diferenciácia v odmeňovaní nadštandardných pracovných výkonov, väčší dôraz manažérov
na individuálny rozvoj svojich zamestnancov, prípadne ich aktívnejšie zapájanie do rôznych projektov, čím by sa
zvýšila a zlepšila vzájomná komunikácia. Naši manažéri dokážu výborne manažovať výrobné i pracovné procesy, ale
presne identifikovať svoje silné i slabé
stránky v kontexte porovnania sa s vonkajším svetom a môžeme tak nasmerovať svoju pozornosť veľmi presne na
konkrétne oblasti. O dva roky plánujeme prieskum zopakovať, preto je nevyhnutné začať veci, ktoré vyšli ako problematické, riešiť. V priebehu januára
sme výsledky prieskumu prezentovali
vo vedení spoločnosti, rovnako na samostatných stretnutiach s každým úsekom viceprezidentov. Oboznámili sa
s nimi na spoločnom mítingu aj zástupcovia odborových organizácií. Momentálne prebiehajú diskusie na úrovni divíznych závodov a do konca februára
chceme zhrnúť opatrenia zo strany
všetkých organizačných útvarov. Niektoré oblasti sa však musia riešiť ako
celok. Skupiny, ktoré sa na ne zamerajú
a budú hľadať možné riešenia spoločné
pre väčšinu organizačných útvarov, začnú pracovať v marci. Budú v nich zastú-
Ilustračné foto: Richard DREISIG
to už nestačí. Ide o to, aby svojich zamestnancov cieľavedome viedli k lepším pracovným výkonom. Aby sa z manažérov stali skutoční lídri.
• Zamestnanci sa teda vyjadrili.
Teraz ich zaujíma, čo sa zmení...
Pre vedenie spoločnosti je veľmi potrebné poznať názory svojich zamestnancov. Je pozitívne, že účasť v prieskume bola dobrá a že výsledky sú
reprezentatívne. Teraz vieme pomerne
pené prakticky všetky úrovne zamestnancov - od nie manažérov v kategórii T
či R až po viceprezidentov. Musíme využiť potenciál čo najširšieho okruhu zamestnancov, aby riešenia, ktoré takto
vzniknú, pomohli zvýšiť efektívnosť našich zamestnancov a tým docieliť vyššiu produktivitu a lepšie finančné výsledky spoločnosti. Verím, že sa nám to
spoločne podarí.
Spracovala:
Magdaléna FECURKOVÁ
číslo 4/2014 • strana 2
Cena CEO za vynikajúci výkon
v bezpečnosti práce
V roku 2013 bola po prvýkrát udelená cena CEO za vynikajúci výkon
v oblasti bezpečnosti práce pre prevádzku U. S. Steel v predchádzajúcom roku. Náš prvý držiteľ tohto ocenenia – závod Keetac – nastavil latku
veľmi vysoko, ale dnes vám s potešením oznamujem, že víťaz roku 2013
tento vynikajúci výkon prekonal. Uvádza 12. februára 2014 v liste adresovanom zamestnancom korporácie United States Steel jej prezident a výkonný
riaditeľ Mario Longhi, z ktorého vyberáme:
Víťaz tejto ceny sa vyberá na základe kombinácie troch faktorov: zavedenie projektov na elimináciu stredného a vysokého rizika nebezpečenstva,
výskyt registrovaných pracovných úrazov v zariadení a počet dní absencie
v práci v porovnaní so stanoveným cieľom. V roku 2013 realizoval závod Lone
Star Tubular 671 projektov na elimináciu stredného a vysokého rizika nebezpečenstva, ukončil rok s frekvenciou evidovaných pracovných úrazov
1.01 a nulovou frekvenciou registrovaných úrazov (s práceneschopnosťou).
Tieto vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti práce sú vo veľkom kontraste
s výsledkami zaznamenanými v danej
prevádzke v roku 2007, keď bola odkúpená U. S. Steel s frekvenciou evidovaných pracovných úrazov 5.91 a registrovaných úrazov 0.88.
S radosťou by som vám tiež chcel
oznámiť, že rok 2013 bol zo štatistického hľadiska jedným z najbezpečnejších
rokov v histórii našej spoločnosti. Dosiahli sme globálnu frekvenciu evidovaných pracovných úrazov 0.86 a frekvenciu 0.12 u registrovaných úrazov.
Nepretržitý dôraz kladený na elimináciu nebezpečenstva hrá dôležitú úlohu
v pokračujúcom procese zlepšovania
sa. V minulom roku uplatnilo 19 závodov spolu 14 068 projektov na elimináciu stredného a vysokého rizika nebezpečenstva a za trojročné obdobie
sa tento počet približuje k číslu 25 tisíc. Na tieto vynikajúce výsledky môžeme byť hrdí, pretože sme k nim prispeli my všetci.
Keďže oslava našich úspechov
a progresu v tejto dôležitej sfére je veľ-
mi dôležitá, rád by som spomenul Antonina Palazzola, nášho kolegu z Great
Lakes Works, ktorý utrpel smrteľný
pracovný úraz v decembri 2013. Jeho
strata je pre nás veľkým mementom,
pripomínajúc, že v nasledovní nášho
spoločného cieľa, ukončenia každého
pracovného dňa bez incidentu a úrazu,
musíme všetci pokračovať.
V súhrne pracoval závod Lone Star
Tubular päť mesiacov bez akéhokoľvek registrovaného úrazu a ukončil
rok 2013 bez absencie v práci z dôvodu pracovného úrazu, čím znížil celko-
Mario LONGHI
vý výskyt úrazov v práci o 42 percent.
Musím tiež spomenúť, že tieto vynikajúce výsledky v oblasti BaHP dosiahli
muži a ženy v rúrovni Lone Star v roku
2013 súčasne s výbornými finančnými
výsledkami. Takýto výkon len upevňuje našu vieru v tom, že zlepšený výkon
v oblasti bezpečnosti slúži ako model
aj v iných oblastiach nášho podnikania, konkrétne v návrate k udržateľnej
miere zisku vedením spoločnosti cestou Carnegie.
V mene celého vedenia korporácie
by som chcel ešte raz zagratulovať
prevádzke rúrovne Lone Star za získanie ocenenia CEO za vynikajúci výkon v oblasti bezpečnosti za rok 2013
a takisto ďakujem zamestnancom
v našich ostatných prevádzkach za
ich príspevok k úspechom v tejto oblasti. Ešte nikdy sme neboli tak blízko
k cieľu nulových úrazov a incidentov.
Som presvedčený, že s pokračujúcim
dôrazom každého zamestnanca každý deň tento cieľ dosiahneme. Ďakujem vám.
Zamestnanci firmy MASLEN medzi hutníkmi
Časť skupiny zamestnancov firmy MASLEN s.r.o., ktorá patrí k našim dlhoročným zákazníkom odoberajúcim pozinkované a lakoplastované plechy. V dolnom rade tretí sprava riaditeľ spoločnosti Ľuboslav Dérer.
Pre ľudí nepôsobiacich v hutníckej brandži je návšteva našej huty
nevšedným zážitkom. Rovnakú skúsenosť získali aj zamestnanci spoločnosti MASLEN s. r. o., ktorí v piatok 7. februára zavítali do U. S. Steel
Košice. Firma so sídlom v obci Badín
na strednom Slovensku patrí k našim tradičným zákazníkom pozinkovaných a lakoplastovaných plechov.
Zo spomínaných materiálov vyrába
strešné krytiny. „Keďže v našej firme prichádzame do kontaktu s hutníckymi výrobkami, chceli sme
umožniť našim zamestnanom, aby
na vlastné oči videli, kde vznikajú,“ povedal na margo návštevy riaditeľ spoločnosti MASLEN Ľuboslav
Dérer. Ako ďalej uviedol, spoluprá-
ca s U. S. Steel Košice je dlhodobo
na veľmi dobrej úrovni, čo dokazuje
aj každoročne sa zvyšujúci objem dodávok do firmy. Podľa slov Ľ. Dérera,
väčšina strešnej krytiny, ktorá opúšťa brány spoločnosti, pochádza práve z našich plechov.
Záujem o prehliadku huty bol veľký, skupinu návštevníkov tvorilo bezmála päťdesiat zamestnancov nášho dlhoročného zákazníka. Hostia si
prezreli nielen „horúce“ prevádzky,
ale aj finálnu výrobu. Najprv sa pristavili pri vysokých peciach a ich ďalšie kroky smerovali do oceliarne.
Tam sa oboznámili s technológiou výroby ocele a jej plynulým odlievaním
do brám. Ďalšou zastávkou bol divízny závod Teplá valcovňa, kde hostia
sledovali technológiu valcovania na
teplej širokopásovej trati. Prehliadka pokračovala návštevou štvorstolicového tandemu a lakoplastovacej
linky. Na záver exkurzie si hostia prezreli pozinkovaciu linku č. 3. „S priebehom prehliadky som nadmieru
spokojný. I keď som už v minulosti
košické železiarne navštívil, vždy sa
sem rád vraciam. Pre mojich kolegov, ktorí boli v hute prvýkrát, to bola jedinečná príležitosť vidieť komplexnú výrobu, od rudy až po finálne
produkty. Chcel by som sa poďakovať spoločnosti U. S. Steel Košice
za možnosť navštíviť váš podnik,“
uviedol pri rozlúčke s oceliarňou
Ľ. Dérer.
Richard DREISIG
Foto: autor
Oslovili sme zamestnancov spoločnosti MASLEN s. r. o.
Čo vás pri prehliadke huty najviac zaujalo?
Matej PETRÍK
Pre mňa bolo najväčším zážitkom
tavenie ocele a tiež ma zaujal proces
nanášania zinku na plechy. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dostať do
košických železiarní, pretože o exkurzii
sme začali uvažovať už pred tromi rokmi. Preto neľutujem, že som prehliadku
absolvoval. Ak by bola taká možnosť,
prišiel by som opäť.
Janka JÁNOŠÍKOVÁ
Takýto veľký podnik som ešte nevidela, bol to nový zážitok. Osobne sa
mi najviac páčila prvovýroba, procesy, pri ktorých vzniká oceľ. Obdivovala
som aj vašu novú pozinkovaciu linku,
kde sa využívajú najmodernejšie technológie. Z dnešnej prehliadky nám nevyšlo len počasie, pretože bola dosť
veľká hmla.
Andrea GERHÁTOVÁ
S prehliadkou oceliarskeho podniku už mám skúsenosti, pretože počas
štúdia na vysokej škole sme navštívili železiarne v Podbrezovej. Vaša firma
je však omnoho väčšia a produkujete aj
iné typy výrobkov. Najväčším zážitkom
dnešnej exkurzie bola možnosť vidieť
vysoké pece a valcovanie brám v teplej valcovni.
Marek ŠARAK
Prehliadka bola veľmi dobrá, človek
aspoň na vlastné oči videl, ako to celé
funguje. Sledovať výrobné procesy bol
nevšedný zážitok, určite sa každému
z nás v hute páčilo. Svoje čaro malo tavenie ocele, ale najviac na mňa zapôsobilo valcovanie, keď sa hrubé brámy menili na tenké plechy. Oceňujem aj veľký
dôraz na bezpečnosť v prevádzkach.
Lukáš VÝLUPOK
Najviac sa mi páčilo v oceliarni, kde
sme videli ako vzniká oceľ a tiež jej odlievanie do brám. Zaujímavé bolo sledovať aj procesy valcovania za tepla. Návšteva huty bola pre mňa nová
skúsenosť, pretože v takomto podniku
som bol po prvýkrát. Mali sme dobrého sprievodcu, ktorý nám poskytol pútavý výklad.
Pýtal sa: Richard DREISIG
Foto: Arpád KÖTELES
Tomáš MELIŠKA
Celá fabrika bola super. Prehliadka na mňa urobila veľký dojem aj preto,
lebo som ešte nikdy v tak veľkom podniku nebol. Absolvovali sme pomerne
podrobnú prehliadku výrobných prevádzok. Veľmi sa mi páčilo vsádzanie šrotu do konvertora v oceliarni, ale aj pozinkovanie plechov.
• PUBLICISTIKA •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 4/2014 • strana 3
ho počtu nevyhovujúcich kvalitatívnych
parametrov vyrábaných obalových plechov. Po prvotnom nastavení rovnačky dodávateľom zariadenia, zamestnanci obalovej vetvy implementovali
najoptimálnejšie nastavenia rovnačky
v závislosti od spracovávaného materiálu. Navrhnutím inšpekčnej stanice
na kontrolu kvality vzoriek zlepšili pracovné podmienky, nainštalovali kontrolné stanoviská (magic boxes) na
kontrolu kvality obalových plechov.
V spolupráci s pracovníkmi výskumu
preškoľovali operátorov.
Víťaznému tímu v kategórii Životné prostredie blahoželajú viceprezident pre výrobu Mark G. Tabler (vpravo v popredí)
a viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák (druhý sprava). Zľava Martin Madej, Marek Kántor, Patrik Seman, Dušan
Petro a v pozadí Marek Jenčo. Zo sedemčlenného tímu chýbali Marek Hmilanský a Michal Janok.
• KATEGÓRIA PRODUKTIVITA
O ocenenie v kategórii Produktivita
sa uchádzalo 10 projektov. Tretím najlepším bol projekt Využitie výrobnej kapacity PZ1 pre výrobu nového produktu ZINKOMAG tímu Jozef Filipovský,
Roman Schürger, Ján Hanušovský,
Najlepšie projekty a tímy roka 2013
(dokončenie z 1. str.)
• KATEGÓRIA BEZPEČNOSŤ
V kategórii Bezpečnosť sa do užšieho výberu dostalo 11 projektov. Tretie miesto získal projekt Červené zóny
na Vysokých peciach autorov Tomá-
ti hál Oceliarne, ktorý ich vyniesol na
tretie miesto. Druhá priečka potešila
Jána Raslavského, Viktora Porackého a Ladislava Župčana, ktorí pracovali na projekte Zníženie emisií pri plnení
komôr. Prvé miesto získal projekt Per-
Spomedzi 24 projektov, ktoré súťažili v kategórii CCIP (Kontinuálne zlepšovanie) si prvé miesto odniesol projekt Optimalizácia uhoľnej vsádzky použitím najefektívnejších druhov. Cenu prebrali Timmy R. West (prvý zľava) a Ľudovít Kosnáč (druhý zľava).
Miroslav Imrich, Juraj Mitro a Marek Potošňák (sprava doľava s diplommi) získali za projekt Zvýšenie ročnej výroby 2STT prvé miesto v kategórii Produktivita.
Tento projekt, ako uviedol viceprezident Mark Tabler (vpravo), patril v minulom roku vôbec medzi najlepšie vo firme.
ša Zagatu, Mareka Jenča a Branislava Plichtu. Thomas J. Kevin, Miroslav
Bučko, Peter Štekláč, Miloš Mačinga a Ján Fáber sa podpísali pod projekt Zníženie bezpečnostného rizika pri
nakládke zvitkov TVa, ktorý získal dru-
dor, Jaroslav Habala, Peter Šivec, René Atyafi, Peter Marin, Radovan Vida
a Peter Talian za projekt Eliminácia
problému s vybočovaním pásu na výrobkoch pre KINGSPAN. Prvé miesto
hodnotiteľská komisia prisúdila projek-
Traja zo štvorice riešiteľov projektu Aplikácia programu uzavreté priestory,
ktorému patrilo v kategórii Bezpečnosť prvé miesto. Zľava Ján Belej, Martin Faguľa a Vladimír Manica. Do tímu patrí ešte Marián Kundrát, ktorý na vyhodnotený nebol prítomný.
prestojov na linke. Jedným z častých
prestojov je čistenie tandemu medzi kampaňami DR (Double Reduced
Material - dvojito redukovaný materiál) a SR (Single Reduced Material –
jednoducho redukovaný materiál), na
ktorý riešitelia vypracovali nový postup a zariadenie tiež doplnili o ďalšie
komponenty, čím skrátili čas odstávky približne o štvrtinu. Zlepšili tiež proces zavádzania a vyvádzania každého
zvitku, čo sa odrazilo na produktivite
2- stolicového tandemu, ktorý je v materiálovom toku na obalovej vetve úzkym hrdlom.
• NAJKREATÍVNEJŠÍ PROJEKT
Za Najkreatívnejší projekt roka
2013 vyhlásili projekt Kamerová inšpekcia koľají pod záťažou autorov
Rastislav Milan, Peter Barna a Marián Iván.
Kontrola umožňuje získať informácie o skutočnom stave koľaje, čo pri
klasickom ručnom meraní nie je možné. Od marca minulého roku, keď sme
tento typ inšpekcie začali vo fabrike
uplatňovať, sme nezaznamenali ani
jedno obmedzenie výroby ocele spôsobené vykoľajením pojazdných miešačov.
• KATEGÓRIA CCIP
Najviac projektov, až 24, súťažilo
v kategórii CCIP (Kontinuálne zlepšo-
• NAJLEPŠÍ TÍM
Najlepším tímom roka 2013 sa stal
tím v zložení Mark G. Tabler, Marcel
Pri hodnotení výsledkov železiarov za minulý rok viceprezident
Mark G. Tabler vyzdvihol prácu pri
zlepšovaní výrobných procesov.
Jozef Schubert, Miroslav Ďabolko,
Daniel Tocimák, Milan Fürstenzeller,
Peter Zimovčák, František Hollý, Juraj Graban, Mária Kollárová a Viera
Kohúteková. Druhú priečku obsadil
Marián Tajboš s projektom Zvýšenie
centuálne zníženie vonkajších emisií
odlievarní v pomere k 100 odpichom
autorov Mareka Jenča, Michala Janoka, Dušana Petra, Patrika Semana,
Mareka Kántora, Mareka Hmilanského a Martina Madeja. Aktivitami, ako
vanie). Komisia napokon ocenila štyri najlepšie. Kvarteto uzatváral projekt Úspora pri nákupe ND, služieb
a CAPEX, ktorý je výsledkom vynikajúcej spolupráce výrobného úseku s útvarom nákupu. Na projekte pracovali Erika Patakyová, Ján Šumanský, Andrea
Čurillová, Marián Egry, Pavol Perlík,
Renáta Bečáková, Anton Findorák,
Jarmila Vrábeľová. Tretie miesto obsa-
Novosad, Joseph H. Morey, Marek Jenčo, Dušan Petro, Michal Janok, Marián Pulík, Róbert Boroš, Jozef Murgaš a Matúš Tomašov, autori projektu
Zníženie spotreby palív na Vysokých
peciach.
• NAJLEPŠÍ ZAMESTNANEC
Titul Najlepší zamestnanec roka
2013, ktorého vybral viceprezident pre
Prvé miesto v kategórii Kvalita hodnotiteľská komisia prisúdila projektu Zníženie divertu na EC2 od autorov Jozef Sasarák, Roman Gburík (prvý zľava), Štefan
Atyafi (druhý zľava), Daniel Kacír (tretí zľava), Štefan Spišák (štvrtý zľava) a Michal
Dutko. Prvý a posledne menovaní páni sa akcie nezúčastnili.
Najkreatívnejší projekt roka 2013 vzišiel z trojice riešiteľov (zľava doprava)
Peter Barna, Rastislav Milan a Marián Iván, ktorí sa zaoberali kamerovou inšpekciou koľají.
hé miesto. Víťazstvo si odniesli Vladimír Manica, Martin Faguľa, Ján Belej
a Marián Kundrát za projekt Aplikácia
programu uzavreté priestory, ktorý je
podľa vyjadrenia viceprezidenta pre výrobu na svetovej úrovni. Nová aplikácia
nahradila zaužívaný postup evidencie
a prehľadu vstupov osôb do uzavretých
priestorov vo fabrike. Okrem okamžitého zobrazenia prebiehajúcich vstupov
poskytuje základný návod ako správne
vytvoriť povolenie na vstup do uzavretého priestoru a prijať opatrenia na bezpečný priebeh prác. Poskytuje tiež prvotný výber písomných bezpečnostných
postupov, ktoré majú byť dodržané.
• KATEGÓRIA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
O tri ocenenia v kategórii Životné prostredie súťažilo osem nominovaných projektov. Albín Kočiš, Eduard
Juhan, Martin Vaško, Jaroslav Ondruš
a Pavol Jesenský pracovali na projekte Zníženie sekundárnej prašnos-
sú stopercentné použitie krytov na liacich sústavách, oprava výmurovky odpichových otvorov na vysokej peci č. 2,
optimalizácia dávkovania upchávkovej
hmoty, pálenie kyslíkovou kópiou nahradené čistením s použitím drevených
hranolov, vypaľovanie otočných žľabov
pri založených krytoch a pustenom odsávaní, zlepšenie technického stavu
pneumatických vŕtačiek na vypúšťanie
taveniny z hlavného železového žľabu,
sa podarilo vysokopeciarom znížiť vonkajšie emisie na hodnotu 7,1 percenta,
pričom cieľ bol 19,3 percenta.
• KATEGÓRIA KVALITA
Nomináciu v kategórii Kvalita si vyslúžilo 16 projektov. Tretím najlepším
sa stal projekt Zvýšenie čistoty zvitkov zabudovaním zvlhčovačov, na
ktorom participovali Mark G. Tabler,
Peter Gazsi, Ján Grešák, Róbert Fábry a Attila Pekár. Druhé miesto obsadil tím v zložení Vladimír Vizner, Peter
Zimovčák, Peter Liška, Slavomír Fo-
tu Zníženie divertu na EC2 od autorov
Jozef Sasarák, Roman Gburík, Daniel
Kacír, Štefan Atyafi, Štefan Spišák,
Michal Dutko.
Autorom víťazného projektu sa podarilo znížiť množstvo preklasifikovaného materiálu v súvislosti s defektmi rovinnosti. Rekonštruovaná ťahová
rovnačka prispela k zníženiu celkové-
rýchlosti morenia. Prvenstvo patrí Miroslavovi Imrichovi, Marekovi Potošňákovi a Jurajovi Mitrovi za projekt
Zvýšenie ročnej výroby 2STT, ktorý patril v minulom roku vôbec medzi najlepšie vo firme.
Inovatívnym pohľadom na prestojovosť dvojstolicového tandemu sa podarilo výrazne znížiť niekoľko druhov
Večer moderovali Lenka Antaliková a Vladimír Kokarda.
Za Najlepšieho zamestnanca roka 2013 vyhlásil viceprezident Mark Tabler generálneho manažéra pre spoľahlivosť zariadení Stanislava Petra (vľavo).
dili Juraj Mondík, Mária Kurucová, Róbert Meitner, Pavel Vaščák, Kamila
Gondová, Jozefína Rusič, Helena
Korfantová s projektom New PPE for
old PPE /Nové OOPP za staré OOPP.
Katarína Kepešová si za projekt Zníženie prepravných poplatkov pri zámorskej preprave surovín vyslúžila druhé
miesto. Víťazstvo v kategórii CCIP potešilo autorov projektu Optimalizácia
uhoľnej vsádzky použitím najefektívnejších druhov – Zlaticu Machajovú,
Timmyho R. Westa, Ľudovíta Kosnáča
a Petra Barana. Matematickým modelovaním a overovaním v Centre pre testovanie uhlia a koksu riešitelia pripravili najlacnejšie zloženie uholnej vsádzky,
v závislosti na vývoji cien jednotlivých
druhov uhlia, bez negatívnych dopadov
na kvalitatívne parametre koksu a technológiu výroby.
výrobu, patril generálnemu manažérovi pre spoľahlivosť zariadení Stanislavovi Petrovi.
Ocenení zamestnanci si prevzali diplomy a poukážky Relax Pass. Pri
večeri diskutovali najmä o aktuálnych
témach svojich pracovísk. Možno práve z tohto stretnutia vzídu ďalšie dobré
nápady, ktoré prinesú profit pre firmu
a zaujmú pri hodnotení tohtoročných
projektov.
Návrhy na ocenenie za najlepší
nápad – projekt roku 2014 môžete
podávať počas celého roka riaditeľovi
kancelárie viceprezidenta pre výrobu Vladimírovi Kokardovi. E-mailová
adresa: [email protected], tel. číslo: 3 - 4122.
Iveta FIALOVÁ,
foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
• PUBLICISTIKA •
OCEĽ VÝCHODU
(dokončenie z 1. str.)
Prečo práve Carnegie?
Kto bol Andrew Carnegie
Andrew Carnegie (1835 – 1919)
sa narodil v Dunfermline v Škótsku
do rodiny skromných pomerov, ktorá
v roku 1848 kvôli zlej situácii v krajine emigrovala do Spojených štátov
amerických. Aj napriek tomu, že získal málo formálneho vzdelania, vyrastal v rodine, ktorá považovala
štúdium a knihy za dôležité. Syn obyčajného tkáča sa stal jedným z najbohatších obchodníkov v Amerike. Carnegie začal pracovať ako telegrafista
a v 60. rokoch 19. storočia investoval nasporené peniaze do nákupu akcií železníc, železničných spacích vozňov, mostov a ropných vrtných veží.
Najmä investície do ropy mu priniesli
výrazné zisky. Značnú časť svojho času venoval oceliarenskému priemyslu. Jeho podnik, známy ako spoločnosť Carnegie Steel, spôsobil prevrat
v produkcii ocele v Spojených štátoch.
Carnegie vybudoval v krajine závody
využívajúce technológie a metódy, ktoré zjednodušovali, zrýchľovali a zvyšovali výrobu ocele. Pre každý krok procesu vlastnil presne to, čo potreboval:
nerastné suroviny, lode a železnice na
prepravu tovaru a dokonca aj uhoľné
bane na zásobovanie vysokých pecí.
Ďalšie bohatstvo získal ako obchodník s dlhopismi pre americké spoločnosti v Európe. V roku 1901 predal vybudovanú pittsburskú Carnegie Steel
J. P. Morganovi, čím vznikla korporácia U. S. Steel. Zvyšok svojho života
venoval Andrew Carnegie rozsiahlej
filantropii, finančne podporoval lo-
Carnegie, naša cesta
kálne knižnice, vzdelávanie a vedecký výskum. S bohatstvom, ktoré získal z podnikania, vybudoval napríklad
Carnegie Hall, založil Carnegie korporáciu v New Yorku, Carnegieho nadá-
Andrew CARNEGIE
ciu pre medzinárodný mier, Carnegieho inštitút pre vedu, Carnegieho trust
pre univerzity v Škótsku, Carnegieho
fond pre hrdinov, Carnegie Mellon univerzitu či Carnegieho múzeum v Pittsburghu.
Ako môžete vyčítať z jeho biografie, Andrew Carnegie nebol len človek, ktorý bol spájaný so začiatkami
U. S. Steel, ale aj človek s nasledovaniahodnými hodnotami.
V minulosti sme tu už mali
viacero iniciatív na zlepšovanie
alebo znižovanie nákladov,
v čom je to teraz iné?
Túto otázku asi najlepšie zodpovie
misia Carnegie, naša cesta: „Kritické
a komplexné prehodnotenie našich firemných procesov zamerané na identifikovanie a kapitalizáciu udržateľnej
miery zisku a príležitostí zvýšenia hodnôt s prospechom pre zainteresované
skupiny U. S. Steel.“ Úzka spolupráca
nám pomôže využiť skúsenosti z oblasti
priemyslu, metodiky, najlepších postupov a benchmarkingu spôsobom, ktorý si zakladá na vedomostiach a schopnostiach vo vnútri našej spoločnosti.
Úsilie o navrátenie spoločnosti k ziskovosti je hlavným záväzkom, ktorý mení
spôsob nášho myslenia, práce a toho,
ako naše zdroje prideľujeme. Naďalej
budeme pokračovať v hodnotení a prijímaní rôznych opatrení na zlepšovanie,
poukazujúc na náš úmysel preskúmať
všetky príležitosti, ktoré by podporili
snahy o transformáciu nášho podnikania a zabezpečili našu efektivitu. Carnegie, naša cesta bude od nás vyžadovať
zlepšenie základných výrobných procesov, ktoré prevažne poháňajú kľúčové
oblasti našej spoločnosti. Lean Six Sigma bude hlavným komponentom dosiahnutia uvedených zlepšení.
Čo ak aj ja mám návrh ako pomôcť
našej spoločnosti byť viac efektívnou?
Oceňujeme všetky návrhy a každá
myšlienka je vítaná. Na podporu to-
ho, aby sa každý mohol plne podieľať
na Carnegie Way, bol vytvorený portál
Carnegie, naša cesta, ako kľúčový nástroj v úsilí zbierať nové nápady a návrhy od našich zamestnancov. Každý
zamestnanec, ktorý má prístup k počítaču, nájde odkaz na tento portál
na intranete spoločnosti. Pre zamestnancov, ktorí nemajú prístup k počítaču, sme zriadili Carnegie Way telefónnu linku so záznamníkom odkazov. Ak
nemáte prístup na intranetový portál,
môžete svoj návrh zanechať vo forme
odkazu na telefónnom čísle 3-1700.
Čo sú Carnegie návrhy a čo nie?
V prvom rade každý nápad stojí
za to, aby bol predložený a prediskutovaný! Nasledujúce procesy podnikania - obchodné procesy, procesy dodávateľského reťazca, výrobné procesy,
procesy obstarávania, inovácie a procesy prevádzkovej a funkčnej podpory - chceme vykonávať podľa a v zhode
s vysokovýkonnými štandardmi.
Odrážky zvýrazňujú kľúčové charakteristiky toho, čo je Carnegie, naša cesta:
• Zahŕňa všetky funkcie, všetky organizácie a všetkých zamestnancov
U. S. Steel.
• Inšpiruje sa vašimi spoločnými
nápadmi, spoluprácou na najlepších
pracovných postupoch a sústredením
sa na kritické prvky, ktoré zabezpečia
výsledky.
• Zabezpečuje zlepšenie nákladov a výnosov, oboje sú nevyhnutné
číslo 4/2014 • strana 4
pre zabezpečenie udržateľnej miery
zisku.
• Pretrvávajúca iniciatíva zameraná na vytvorenie trvalého zlepšovania,
ktoré bude zakorenené v spôsobe, ako
posúvame podnikanie dopredu.
• Odráža a posilňuje naše základné hodnoty.
Čo Carnegie Way nie je:
• Nie je to firemná iniciatíva, zahŕňajúca alebo ovplyvňujúca len zopár
vybraných jednotlivcov.
• Nie je to iba úloha zameraná na
znižovanie nákladov.
• Nie je to jednorazový projekt alebo krátkodobá iniciatíva.
• Nie je to stratégia spochybňujúca naše základné hodnoty.
Čo ak moja myšlienka
veľmi nezodpovedá kritériám
Carnegie, naša cesta?
Ako už bolo spomenuté, každá
myšlienka stojí za to, aby bola prediskutovaná. Váš nápad môže naštartovať mnoho ďalších dobrých myšlienok. Preto váš nápad predložte
svojmu nadriadenému alebo kontaktujte tím kontinuálneho zlepšovania
vo vašom závode. Na to, aby sme sa
posunuli Carnegie, našou cestou dopredu, potrebujeme veľa nových myšlienok a nového spôsobu myslenia.
Veď ako už Albert Einstein povedal:
„Nemôžeme riešiť naše problémy
rovnakým spôsobom myslenia, aké
sme používali, keď sme problémy
vytvorili.“
Mark G. TABLER,
viceprezident pre výrobu
kvality, environmentálna
Dokument záväzný Politika
a energetická politika
pre všetkých
Zámery vrcholového manažmentu spoločnosti pre certifikované manažérske systémy špecifikuje nový
dokument Politika kvality, environmentálna a energetická politika, ktorý v uplynulých dňoch svojím podpisom schválil prezident U. S. Steel
Košice George F. Babcoke. Dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti a nahrádza doteraz platné dokumenty Politika kvality,
Environmentálna politika U. S. Steel
Košice, s.r.o. a Politika energetického
manažérstva U. S. Steel Košice, s.r.o.
Na dôvody nového vydania „politík“ i ich integrovania do jedného dokumentu sme sa opýtali vedúceho odboru QMS Ferdinanda Kóču.
„Vydať politiku pre jednotlivé
certifikačné schémy jednak požadujú ISO normy, predovšetkým je to
však deklarácia smerovania a zámerov vrcholového manažmentu. V našom prípade ide aj o prehlásenie
potvrdené novým prezidentom spoločnosti a zároveň stotožnenie sa
manažmentu po viacerých organizačných zmenách.
Jedným zo zámerov politiky je
záväzok kontinuálne zlepšovať manažérske systémy spoločnosti a vykonávať činnosti efektívne, čomu
v súčasnosti napomáha naštartovanie iniciatívy Carnegie Way. Tým,
že sme tri dokumenty spojili do jedného, sme prispeli k zníženiu administratívnej záťaže. S dokumentom,
ktorý poskytuje rámec na formuláciu cieľov na nasledujúce obdobie,
sa musia oboznámiť všetci zamestnanci,“ uviedol vedúci odboru QMS.
„Už aj preto, že tvorba cieľov, či už
pre oblasť kvality, environmentu
alebo energetiky, musí na uvedené
zámery nadväzovať.“
Dokument uverejňujeme v plnom
znení.
- if -
KOCÚR ŽELEZNÍK RADÍ
Viete sa
správne podpísať
pod e-mail?
V minulosti sme písali o možnostiach programu Lotus Notes a oboznámili sme sa s tým, že tento softvér je,
okrem posielania e-mailov, tiež výborným plánovacím kalendárom a možno v ňom zvolávať mítingy. Opomenuli
sme však písanie e-mailov, a to konkrétne ich obsahovú časť. Pokúsime
sa to napraviť týmto článkom.
Každý e-mail by mal mať samozrejme oslovenie, ktoré je základom každej komunikácie, nie iba elektronickej.
Po obsahovej časti nasleduje meno
resp. údaje o našej osobe. Vo firmách
je štandardom okrem svojho mena napísať aj titul, úsek a útvar, na ktorom
robíme, spoločnosť, ktorej sme zamestnancom a v neposlednom rade
telefonický, mobilný a e-mailový kontakt. Tieto údaje pomôžu adresátovi rýchlo nás identifikovať, respektíve
kontaktovať. V neposlednom rade je to
aj znak kultúrnosti a slušnosti.
U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčším plne integrovaným výrobcom plochých valcovaných výrobkov v strednej Európe. Spoločnosť vyrába široký
sortiment výrobkov: za tepla a studena valcované zvitky, plechy a pásky,
pozinkované, lakoplastované a obalové plechy, plechy pre elektrotechnický priemysel, rúry a radiátory, s cieľom
neustáleho zvyšovania spokojnosti zákazníkov.
Zámerom United States Steel Corporation je vyznačovať sa ako líder
v priemysle budovaním hodnôt, byť svetovo konkurencieschopný poskytovaním nákladovo efektívnych kvalitných
výrobkov a služieb. Aby sme to dosiahli, musíme:
dať bezpečnosti
najvyššiu prioritu pri plnení úloh;
kontinuálne zlepšovať
postupy a produkty tak, aby vyhovovali systému manažérstva kvality;
zmocniť
zamestnancov, aby konali pohotovo
a niesli zodpovednosť, využívajúc školenia, nástroje, metódy, techniky a motiváciu; a
presadzovať efektivitu a účinnosť
prostredníctvom plánovaných hodnotení za pomoci metricsov a cieľov
kvality v súlade s princípmi podnikania
Podpis pod e-mail by teda mohol
vyzerať asi takto:
Ing. Kocúr Železník
Riaditeľ úseku mačiek
Globálny útvar mačiek
a iných zvierat
BSC Europe
U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovakia
tel.: +421 55 673 XXXX
mobil: + 421 9XX XXX XXX
e-mail: [email protected]
Ako sa k danému nastaveniu
v programe Lotus Notes dostaneme? V okne POŠTA, teda toho, z ktorého vytvárame nový e-mail, klikneme na tlačidlo ĎALŠIE a potom na
PREFERENCIE. Zobrazí sa nové okno, kde klikneme na záložku PODPIS. V textovom poli zadáme meno a ostatné informácie o našej
osobe a nesmieme ešte zabudnúť
začiarknuť políčko AUTOMATICKY
PRIPOJIŤ PODPIS.
-r-
našej spoločnosti: bezpečnosť, kvalita,
etika, diverzita, súlad so životným prostredím, služby zákazníkom, produktivita a ziskovosť.
Plne si uvedomujeme svoju zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia, kvalita ktorého priamo, či nepriamo ovplyvňuje kvalitu
života súčasnej, ale i budúcich generácií. V súlade so strategickým zámerom spoločnosti a v zmysle kontinuálneho zlepšovania všetkých činností sa
zaväzujeme:
• Udržiavať a rozvíjať systém
environmentálneho manažérstva založený na požiadavkách normy ISO
14001 so zohľadnením platných environmentálnych právnych požiadaviek
SR, EÚ a iných environmentálnych požiadaviek prijatých U. S. Steel Košice, s.r.o.
• Aktívnou prevenciou a kontinuálnym zlepšovaním procesov minimalizovať nepriaznivé dopady výrobných činností, služieb a produktov na životné
a pracovné prostredie.
• Zohľadňovať environmentálne
aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb a tiež
pri implementovaní nových procesov
a technológií.
• Zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov.
Plne si uvedomujeme svoju zodpovednosť za zlepšenie hospodárenia
STAR novinky
Iniciatíva STAR na úseku Regionálny predaj je okrem iného zameraná
i na posilnenie nášho postavenia na
trhoch s výrazným potenciálom rastu.
„K zaujímavým oblastiam vhodným
na zintenzívnenie našich obchodných aktivít patrí balkánsky región.
Jeho trhy prešli v minulosti komplikovaným obdobím, no v súčasnosti sa
vyznačujú oživením priemyslu,“ hovorí o našom zvýšenom záujme o teritóriá na juhu Európy generálny manažér pre regionálny predaj Marcel
Palai. Silnú pozíciu sme si na Balkáne
vybudovali už v minulosti, naše výrobky majú v tejto oblasti dlhodobú tradíciu. Postavenie U. S. Steel Košice na
trhoch bývalej Juhoslávie v súčasnosti
rastie a i vďaka iniciatíve STAR sa nám
za posledné dva roky podarilo takmer
zdvojnásobiť predaj našich produktov.
Objem predaja vzrástol o tridsať percent v roku 2012 a následne v roku
2013 o ďalších štyridsať percent.
Podľa slov obchodného manažéra pre bývalú Juhosláviu a Grécko Jozefa Širotňáka sa snažíme o vyplnenie priestoru na trhoch, ktorý vytvára
nestabilita domácich dodávateľov. Pre
voľbu vhodnej stratégie, ale i pre operatívne rozhodnutia je často využívaný
analytický nástroj Periscope. Keďže
požiadavky našich balkánskych od-
s energiou, s cieľom znižovania energetickej náročnosti výroby a emisií skleníkových plynov. V súlade so strategickým
zámerom spoločnosti a v zmysle kontinuálneho zlepšovania všetkých činností sa zaväzujeme:
• Udržiavať a rozvíjať systém energetického manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 50001, so zohľadnením všeobecne záväzných
právnych predpisov SR, EÚ a iných požiadaviek prijatých U. S. Steel Košice,
s.r.o.
• Prijímať a presadzovať opatrenia, ktoré ponúkajú najväčšie možnosti úspor energie.
• Podporovať nákup energeticky
účinných výrobkov, zariadení, technológií a služieb pre zlepšovanie hospodárenia s energiou.
• Zabezpečiť dostupnosť informácií
a potrebných zdrojov na dosiahnutie zámerov a cieľov v oblasti energetického
manažérstva.
• Zvyšovať povedomie všetkých
zamestnancov v oblasti hospodárenia
s energiou.
Vrcholový manažment zaväzuje
všetkých svojich zamestnancov i zamestnancov externých firiem, pôsobiacich na území U. S. Steel Košice, s.r.o.
k napĺňaniu uvedených zámerov a očakáva ich plnú angažovanosť.
Košice 6. 2. 2014
George F. BABCOKE,
prezident U. S. Steel Košice, s.r.o.
berateľov z roka na rok rastú, ponúkame im výrobky s vyššou pridanou
hodnotou a zároveň skvalitňujeme
náš prístup. Multifunkčný tím (CrossFunctional Team), zložený z odborníkov z rôznych úsekov našej spoločnosti, prichádza s nápadmi ako rozvíjať
a obojstranne zvýhodňovať kooperáciu s jednotlivými zákazníkmi. Ako príklad môžeme uviesť rozvoj spolupráce
s významným macedónskym výrobcom rúr FZC 11 Oktomvri A. D. V roku
2013 sme im dodali šesťtisíc metrických ton teplých zvitkov vyšších akostí. Okrem producentov rúr tvoria naše
portfólio zákazníkov aj výrobcovia poľnohospodárskych strojov, pecí a tlakových nádob.
V roku 2014 plánujeme udržať
rastúci trend predaja našich výrobkov
a zvýšiť ich objem o ďalších desať až
dvadsať percent.
-rd-
OCEĽ vo svete
V TŘINCI
CHYSTAJÚ GENERÁLNU OPRAVU
V třineckých železiarňach majú tohto roku pred sebou rozsiahlu
investíciu. V septembri plánujú veľkú generálnu opravu, v rámci ktorej
zmodernizujú technológiu na výrobu valcovaných drôtov. Investícia zaťaží rozpočet huty sumou vyše 700
miliónov českých korún, čo je v prepočte 25,4 milióna eur. Rovnakú sumu použijú českí oceliari aj na vybudovanie novej čistiacej a ohrievacej
sekcie linky. Oba projekty sú súčasťou tohtoročnej investičnej stratégie,
na ktorú majiteľ vyčlenil takmer štyri miliardy českých korún. Takmer
jedna miliarda poputuje na environmentálne projekty. Rozsiahle investície majú priniesť zvýšenie kvality výroby a posilnenie postavenia firmy
na trhu. Třinecké železiarne patria
v Čechách k popredným producentom valcovaných drôtov, v minulom
roku sa kapacita podniku vyšplhala
na 850 tisíc metrických ton.
ARCELOR MITTAL OSTRAVA
ROZŠIRUJE VÝROBU
V ostravskej hute pred dvoma týždňami reštartovali produkciu bezšvových rúr s malým priemerom. Obnove výroby predchádzala
modernizácia zariadení, ktorá trvala štyri mesiace a vyžiadal si ju dopyt po tomto type segmentu predovšetkým zo Severnej Ameriky. Za
Atlantik putuje vyše osemnásť percent ostravskej produkcie a osem
percent na ostatné zahraničné trhy.
Investícia, ktorá stála Arcelor Mittal
Ostrava vyše sedem a pol milióna amerických dolárov, pozostávala z inštalácie nového agregátu na
spracovanie, brúsenie a testovanie
rúr, ako aj implementácie technológie na uskladnenie a balenie materiálu. Podľa hovorcu spoločnosti sa
modernizácia oceliarne prejaví vo
vyššej kvalite a výrobnej kapacite
bezšvových rúr so škálou priemerov
od 21,3 do 140 milimetrov, v zlepšení bezpečnosti práce a znížení výrobných nákladov.
NLMK ZNIŽUJE NÁKLADY
Ruská ťažobná a oceliarska
spoločnosť NLMK má v úmysle znižovať prevádzkové náklady vo svojich prevádzkach Clabecq v Belgicku a Štrasburg vo Francúzsku. V hre
je aj prepúšťanie zamestnancov
s cieľom vymaniť oba závody z červených čísel. O týchto nepopulárnych opatreniach manažment spoločnosti NLMK momentálne rokuje
s miestnymi odbormi. Zatiaľ ostáva
v tajnosti, koľko zamestnancov by
malo prísť o prácu, známy je však
termín, do ktorého sa majú ukončiť rokovania s odborármi. Malo by
sa tak stať do konca marca. Spoločnosť NMLK začala s reštrukturalizáciou svojich európskych prevádzok
ešte vlani, keď zredukovali stav zamestnancov o 30 percent. Ku koncu roka tak firme klesli prevádzkové
náklady o 30 miliónov amerických
dolárov. Ruská spoločnosť plánuje
v tomto trende pokračovať aj v nasledujúcom období. Do roku 2017
by chcela ušetriť ďalších 20 miliónov amerických dolárov.
SLABÝ RUBEĽ
POMÁHA RUSKÝM FIRMÁM
Oslabenie rubľa na finančných
trhoch nahráva do karát ruským
oceliarskym a ťažobným spoločnostiam. S takýmto záverom prišla nedávno renomovaná agentúra Fitch.
Lacný rubeľ umožní firmám zvýšiť
zisk a posilniť svoj kredit. Ruská
mena oslabila od začiatku roka voči americkému doláru o osem percent a v porovnaní s decembrom
roku 2012 je to až o 17 percent. Devalvácia rubľa je všeobecne dobrým
znamením pre všetkých ruských exportérov, pretože firmám prinesie
vyššie zisky a lepšie marže. Podľa
analytikov môžu vďaka oslabovaniu
miestnej meny vzrásť zisky veľkých
spoločností ako Severstaľ alebo
MMK o desať až pätnásť percent.
Podľa zahraničnej tlače pripravil
Richard DREISIG
• SPEKTRUM •
OCEĽ VÝCHODU
Zo zasadnutia Rady odborov
OZ KOVO U. S. Steel Košice
Pravidelné zasadnutie Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice (ďalej
ako Rada odborov) dňa 13. 2. 2014 sa
v úvode zaoberalo informáciou z rokovania mzdovej komisie, ktorú poskytol člen
predsedníctva Rady odborov Jozef Greško. Komisia, uviedol, sa zaoberala rozborom mzdového vývoja za minulý rok.
Počas zasadnutia tohto poradného orgánu bolo konštatované, že vývoj rastu
celkovej priemernej mzdy v spoločnosti
bol oproti predchádzajúcemu roku o 6,4
percenta vyšší, pričom v kategórii robotníkov bol o 7,2 percenta vyšší, vrátane
variabilnej mzdovej platby. Mzdový vývoj
v robotníckych kategóriách bol ovplyvnený rastom týždenného pracovného času v nepretržitej prevádzke z 33,5 hodín
na 34,5 hodín a tiež vysokým podielom
nadčasovej práce, ktorá dosiahla historicky najvyššiu úroveň, a to 5,59 percenta z celkových odpracovaných hodín
zamestnancov. Mzdová komisia sa tiež
zaoberala pravidlami mzdových programov pre rok 2014, vrátane prehľadu čerpania na tieto programy a stanovenia ich
objemov. Podobne boli prerokované pravidlá a stanovenie objemov pre systém
odmeňovania podľa zručností na jednotlivé organizačné jednotky pre rok 2014.
Priebeh rokovania zástupcov Rady odborov s prezidentom spoločnosti USSK a jeho spolupracovníkmi priblížil člen predsedníctva Rady odborov
Juraj Varga. Pravidelnými témami tohto stretnutia sú oblasť ekonomiky podniku a výhľad na nasledujúce obdobie,
strategické suroviny, nákup a obstarávanie. Prezident informoval o dôležitých krokoch, ktoré budú realizované pri
transformácii spoločnosti. V súvislosti
s touto iniciatívou manažéri už absolvujú tréningy a vyčlenená skupina odcestovala do amerických prevádzok korporácie zbierať skúsenosti.
Závery zo stravovacej komisie prezentoval člen predsedníctva Rady odborov Jozef Veselý, ktorý informoval,
že pozitívny trend v poskytovaní varenej
stravy, chladenej stravy, nadštandardu
a doplnkovej stravy pokračoval aj v mesiaci január 2014. Upozornil však, na
základe podnetov zamestnancov a informácií zo stravovacej komisie, že stravovacia spoločnosť Eurest od 1. 2. 2014
zvýšila ceny vybraných druhov tovarov,
vrátane vlastných produktov podávaných v bufetoch. To sa nepriaznivo dotklo zvlášť zamestnancov, ktorí nemajú
možnosť stravovať sa v jedálňach. Samotná úprava cien sa udiala jednostranne bez komunikácie a zdôvodnenia. Pre
zamestnancov, ktorí sú odkázaní iba na
stravovanie v bufetovej sieti, je pri súčasných cenách denný stravovací limit nedostatočný. Zvlášť neúnosné sú vysoké
ceny ovocia a zeleniny. Rada odborov požiada vedenie spoločnosti, ako zmluvného partnera, o rokovanie s dodávateľom
stravovacích služieb.
Členovia Rady odborov sa tiež zaoberali vývojom členskej základne v nadväznosti na pokles zamestnanosti a migráciu členov odborov v rámci jednotlivých
základných organizácií.
Rada odborov sa tiež zaoberala plnením záväzkov z platnej kolektívnej
zmluvy za rok 2013, ktoré uskutočnil
zamestnávateľ a predloží k nemu svoje
stanovisko. Členovia si tiež vypočuli informáciu o priebehu konzultačného mítingu k výsledkom prieskumu spokojnosti zamestnancov, na ktorom sa okrem
vybraných manažérov zúčastnili aj zástupcovia zamestnancov z organizačných jednotiek, ktoré v prieskume skončili na posledných miestach.
Mikuláš HINTOŠ,
predseda Rady odborov
OZ KOVO U. S. Steel Košice
Benefičný koncert Usmej sa na mňa
Jubilejný, desiaty benefičný koncert Usmej sa na mňa, určený pre sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne
hendikepované deti a mládež z Košíc a okolia, sa uskutoční v nedeľu
23. februára 2014 o 17. hodine v Historickej radnici v Košiciach.
O dobrú náladu sa okrem výnimočných detí postarajú spevák
Martin Harich, účastníčka Česko Slovenskej SuperStar Ladislava Maníčková alias Lilly, kapela
Kaschauer Klezmer Band, basket-
Len pre plavcov...
Prvým titulom vo výstavnej dramaturgii roka 2014 v košickej Kunsthalle/
Hale umenia je rozsiahla prezentácia
popredného mix-mediálneho umelca
Petra Rónaia (1953) pod názvom Len
pre plavcov... Ide o ojedinelý retrospektívny zostrih tvorby autora za takmer
štyridsať rokov v maďarskom a slovenskom prostredí.
Tricky Words
in this week‘s
OVI:
Author. This is a typical tricky
word for the usual three reasons:
1. similar-looking words based on
a Latin root exist in Slovak and
English, but they are understood
in different ways; 2. the Slovak sense of the word is closer
to the original Latin meaning,
and is more general in scope;
and 3. the same general meaning used to be understood in Engish, but the modern-day usage
has developed away from that
and the meaning has become
more specific: an author means
a writer, and that’s all it denotes
for most English speakers. This
means that if we’re talking about
a project, some music, or an artwork, it’s better to use different,
more specific words in English,
namely originator, creator, composer, painter or sculptor.
balový freestylista, účastník show Talentmánia Martin Leco a tanečná
skupina Uno Star.
Finančný výťažok z koncertu je určený na zorganizovanie špeciálneho
letného tábora pre deti.
Vstupenky v hodnote sedem eur
si môžete zakúpiť v MIC Dargov v Košiciach alebo u členov Občianskeho
združenia Usmej sa na mňa. Držitelia
preukazu ZŤP majú lístok zadarmo.
Viac na www.usmejsanamna.sk
-ifProf. PhDr. PETER RÓNAI, akad.
mal. je v súčasnosti vedúcim Katedry
výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Jeho tvorba je zastúpená v mnohých popredných zbierkach a galériách
(SNG Bratislava, MNG Budapešť, Ludwig Museum Budapešť, NG Praha,
Documenta archív Kassel, MoMA New
York a pod.).
Výstava potrvá do 16. marca 2014.
-i -
číslo 4/2014 • strana 5
Ondrej Šoth o tanečnom Mannovi: Priestor pre fantáziu diváka
Autorský tandem libretistka Zuzana Mistríková a režisér a choreograf Ondrej
Šoth prinášajú do košického divadla ďalší zaujímavý tanečný projekt, moderné tanečné divadlo Smrť v Benátkach na motívy slávneho románu nemeckého
spisovateľa Thomasa Manna. Pred premiérou, ktorá bude v piatok 21. februára
v Historickej budove ŠD, odpovedal Ondrej Šoth (na snímke) na niekoľko otázok.
Pre nový autorský tanečný projekt
ste si vybrali román Thomasa Manna
Smrť v Benátkach. Čím vás oslovilo
dielo o starnúcom spisovateľovi, ktorý
začne búrať konvencie a hľadať zmysel života?
Je to veľmi smutný príbeh o starnúcom človeku, ktorý zbúral všetky konvencie sám v sebe a objavil v starobe niečo, čo si nikdy nemyslel, že v sebe má.
Z môjho pohľadu je spracovanie Thomasa Manna pokračovaním spisovateľského príbehu nadväzujúceho na Franza
Kafku či Sándora Máraia, ktorý tiež nemali radi malomeštiactvo. Celý príbeh je
veľmi aktuálny aj pre dnešnú dobu. Celé
predstavenie je koncipované na dve dejstvá. Prvé dejstvo je o jeho tzv. normálnom živote s rodinou, ktorá mu zomiera.
Po období smútku sa rozhodol, tak ako
to robia mnohí starí ľudia, hľadať šťastie
v novom prostredí, kde stretáva to, čomu
sa hovorí tajomná láska.
Určite nie je ľahké vychádzať z románovej predlohy, ktorá bola už veľakrát spracovaná s rôznymi výkladmi,
aj v balete. Prezradíte niečo z autor-
skej kuchyne, ako sa rodili nápady, čo
vás pri nich inšpirovalo?
Nebude sa to podobať ani na film,
ani na rôzne pokusy baletu, ktoré som
videl, ale neoslovili ma, lebo boli veľmi
ilustratívne. Tá téma je veľmi abstraktná a záhadná a má dať
priestor divákovi unášať sa fantáziou. Striedajú sa v nej žánre hudobné, tanečné aj
pohybové. Bude to divadlo, ktoré ukazuje ľuďom, že život v niečom
zabehanom, konvenčnom, nezáživnom je aj
v starobe veľmi nudný.
A niekedy je potrebné
ísť v živote aj tam, kde
máme pocit, že je to zakázané a pritom to vôbec tak nie je. Myslím
si, že tento príbeh má
čo povedať mladému aj
staršiemu divákovi.
Thomas Mann spomínal, že to dielo
smeroval svojím spôsobom ku skladateľovi Mahlerovi. Aká hudba bude sprevádzať košickú Smrť v Benátkach?
V prvom dejstve využívame najmä
klavírne skladby súčasnosti, v druhom
dejstve zaznejú časti Mahlerových symfónií. Mahler patrí k Thomasovi Mannovi. Je to typ veľmi silnej hudby so
slovanskými prvkami, ktorá k tomuto
príbehu jednoducho sedí.
Vaša choreografická tvorba sa
vyznačuje tým, že väčšinou siahate
k takzvaným dejovým baletom. Čo vás
láka na dejových baletoch a na týchto
ťažkých témach akou je aj táto?
Každý tvorca robí to, čo mu je blízke. Mne absolútne nie sú blízke gymnastické ťažké tance, bez ladu a skladu, ktoré prináša modernizmus. Diváci
sa pri tom nudia, ale hanbia si to priznať, lebo si myslia, že súčasnému tancu nerozumejú. Snažím sa robiť dejový
balet preto, lebo keď prídem do kina,
rád vidím film o niečom. A som presvedčený, že aj balet je film. Ak inscenácia
nemá logiku, tak nie je divadlom. A my
sa pohybujeme v divadle. Aj v tomto prípade, je veľmi dôležité pochopiť Thomasa Manna a aj ho stvárniť. A nie vykresliť sám seba.
-sdFoto: Jozef MARČINSKÝ
Po stopách Železnej cesty a krojované bábiky
Výstava fotografií
z medzinárodného
plenéra fotografov
Výstava fotografií pod názvom Po
stopách Železnej cesty, ktorej súčasťou je aj výstava krojovaných bábik, je
výsledkom trojdňového medzinárodného plenéra, ktorý usporiadalo Kul-
túrne centrum Košického samosprávneho kraja v septembri minulého roku
v okrese Rožňava. Východiskovým bodom pre mapovanie pamiatok a okolitej prírody, ale aj tradícií, bola obec
Neznáma premiéra,
súčasný autor a slávny hit
Slávny hit, Korsakovu Šeherezádu, ponúkne koncert Štátnej filharmónie Košice. Pod názvom Premeny zaznie 20. februára o 19.00 hod. v Dome
umenia.
„Korsakova Šeherezáda nepotrebuje násobenie slov. Hudobný príbeh
rozprávky Tisíc a jednej noci vtiahne
poslucháča do svojho očarujúceho
sveta. Poslucháč môže sledovať premeny bystrej Šeherezády v opojnom
zvuku sólových huslí,“ hovorí dramaturgička Mária Kornucíková o koncerte, ktorý v úvode ponúkne hudbu ponurého, búrlivého, chladného severu
z pera J. Sibelia. „Okrem slávneho husľového koncertu nachádzame v jeho
odkaze celý rad symfonických básní
inšpirovaných severskými mýtmi. Premiérovo z nášho pódia zaznejú magické tóny jeho symfonickej básne Dcéra Pohjoly.“
Charizmatický, trochu nenápadný,
košický skladateľ Jozef Podprocký je
autorom rozsiahleho diela, ktoré zaujíma významné miesto v slovenskej hudobnej tvorbe. Z jeho niekoľkých koncertných skladieb zaznie Koncert pre
klavír a orchester.
Priam učebnicová dramaturgia tohto večera - neznáma premiéra, súčasný
autor a slávny hit - ponúka poslucháčovi zaujímavé chvíle strávené pod kupolou Domu umenia.
-as-
OCEĽ VÝCHODU INTERNATIONAL
BEST PROJECTS AND TEAMS IN 2013
(text & photo pp. 1, 4)
The originators of the fifteen best projects
in five assessed categories, the group with the
most creative project, the best team and the best
employee were presented with their awards for
results achieved in 2013 at the Centrum Hotel in
Košice on Thursday, February 6. The official ceremony for the announcement of results and the
awards presentation was organized for the third
time now by USSK Vice President Operations Mark
G. Tabler. The ideas admitted to the assessment
were nominated by the staff of General Managers
and Division Directors, and continuous improvement projects were included as well. The best projects were selected by a 13-member panel made
up of representatives from the Operations, Human
Resources, Procurement, Quality and Occupational
Safety sections.
SHIPPING WITH
A MILLION INJURY-FREE HOURS
(text & photo pp. 1, 6)
Now it’s the turn of the Shipping Division employees to boast of a million employee-hours
without injury. This excellent result, achieved in
fact on December 7 of last year, was the product of
precise work and maximum commitment by every
individual employee. Invitations from USSK Presi-
dent George F. Babcoke to the now traditional informal working lunch held to mark this occasion on February 7 in the company of Vice President Operations
Mark G. Tabler, General Manager Occupational Safety and Hygiene and REACH Mark T. Salo and General
Manager Finishing Thomas J. Kevin, were accepted
by eleven selected Shipping employees. At this meeting the President of U. S. Steel Košice observed that
for the whole of our Corporation the year 2013 was
the safest in its more than 100-year history. While
in 2005 at United States Steel we registered 105
serious injuries requiring more than 30 days sick
leave, last year there were just five such injuries, of
which one happened in Košice.
ABOVE-AVERAGE PARTICIPATION
IN SATISFACTION POLL
(text & photo pp. 1, 2)
With the aim of gaining information directly
from Košice steelmakers about their opinions and
attitudes towards their work, colleagues, superiors,
the management, as well as their working conditions,
and on the basis of this to designate specific measures for improving the overall efficiency of the
Company, at the end of last year U. S. Steel Košice
carried out a satisfaction poll among its employees.
Participation in the poll was good, and its results
are representative. They show for example that
the perception of quality of the work environment
Rejdová, ktorá je národopisnou lokalitou celoslovenského významu. Dvadsaťjeden účastníkov z Košíc, Spišskej
Novej Vsi, Rožňavy, ale aj z Oradei
(Rumunsko) a Krosna (Poľsko) malo
možnosť navštíviť remeselníkov v obci Rejdová, spoznať a dokumentovať
tradičné remeslá, ako výrobu paličkovanej čipky, drevených šindľov, tkanie
kobercov na krosnách a pradenie. Na
vystavených fotografiách nájdeme aj
historicko-umelecké, staviteľské pamiatky a prírodnú scenériu Dobšinej
a jej okolia, kaštieľ vo Vlachove, rodný
dom P. J. Šafárika v Kobeliarove, hu-
tu v Nižnej Slanej, vodnú nádrž v Dedinkách, ale aj ranč pod Ostrou skalou či Slavošovský tunel. Zahraničným
účastníkom učarila príroda Stratenského kaňona. Putovná výstava si to
z Košíc namieri do Rejdovej, poľského
Krosna a rumunského mesta Oradea.
Krojované bábiky zapožičala Únia
žien Slovenska. Dvadsať bábik odetých v slovenských krojoch, ktoré sú
rozmanité vo svojich typoch, strihoch
a materiáloch, je prezentáciou toho, čo
dokázala zručnosť žien. Bábiky uvidia
tiež v Prešove a ďalších miestach Slovenska.
Výstava je sprístupnená do
21. marca v pracovných dňoch od
9.00 do 17.00 v Barkóczyho paláci na
Hlavnej 48 v Košiciach.
-tom-
POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme vedeniu DZ Energetika, odborovej organizácii, spolupracovníkom a známym za účasť na
poslednej rozlúčke 12. 2. 2014 s našim drahým zosnulým
Vojtechom BEGÁNYIM
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ.
Smútiaca manželka a deti Gabriel, Zuzana a Marek
SPOMIENKA
Dňa 7. 2. 2014 uplynuli 2 roky od smrti môjho manžela
Rastislava VRABCA,
dlhoročného zamestnanca DZ Vysoké pece.
Všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú, ďakuje
manželka Zita.
www.usske.sk/ov
is on the level of the best industrial companies in
the world. The employees also assessed very highly
their opportunities for education and the provision
of equipment for work. This poll, which the Company plans to repeat in two years’ time, enables fairly
precise identification of weak and strong points in
the context of comparison with the outside world,
and then the directing of attention at specific areas
needing improvement.
WEATHER DID NOT FAVOR
SKIERS THIS YEAR
(text & photos pp. 13 – 16)
Poor snow conditions have made life properly
difficult for the organizers of the U. S. Steel Košice
employees’ winter sports games in 2014. While the
giant slalom and snowboard competitions on the
original slope at Jahodná were finally successfully
organized on the original date of February 1st,
despite the whole event taking place amidst thick
fog and incessant rain, the cross-country skiing
races at Kojšovská hoľa (Kojšov Fell) had to be postponed several times. The competition did not take
place on schedule on January 18, nor on the substitute date of February 1, due to lack of snow. Third
time was lucky, though, and the racers succeeded in
having their “white track” competition on February
15.
Translated by: Andy BILLINGHAM
Anglické
jazykové okienko
ANDY’S WORDSHOP
A poll, /poul/.
This is the name for
the activity which
involves asking a
lot of people for
their attitudes or reactions to a particular issue, problem or situation, then publishing the results and drawing some
kind of statistical conclusion from
the analysis of the data. The minimum number of respondents for
the results of a poll to be statistically significant has been determined
as about 1030 people. The word
“poll” originally meant the same
as “ball”, then because of the
round shape it came to mean a human head. Then the idea of counting heads at public meetings developed, to get the number of votes
for or against a proposal, and now
a poll is a form of research to find
out about people’s opinions, ideas
or plans regarding current topics.
• PUBLICISTIKA •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 4/2014 • strana 6
Miliónom hodín bez úrazu sa môžu pochváliť aj zamestnanci divízneho závodu Expedícia
Miliónom hodín bez úrazu sa môžu
pochváliť už aj zamestnanci divízneho
závodu Expedícia. Pod skvelý výsledok,
ktorý dosiahli ešte 7. decembra minulého roku, sa podpísala precízna práca a maximálna zainteresovanosť každého jednotlivca. Pozvanie prezidenta
spoločnosti Georgea F. Babcoka pri
tejto príležitosti na už tradičný neformálny pracovný obed aj v spoločnosti viceprezidenta pre výrobu Marka
G. Tablera, generálneho manažéra pre
bezpečnosť a hygienu a REACH Marka
T. Sala a generálneho manažéra pre finálnu výrobu Thomasa J. Kevina, kto-
Práve preto je veľmi dôležité vychutnať si aj takéto momenty a poďakovať sa tým, ktorí pri zlepšovaní bezpečnosti na pracoviskách odvádzajú
vynikajúcu prácu. Treba povedať, že je
to vždy výsledok tímovej práce. Mnoho ľudí okrem vás,“ prihovoril sa prezident George F. Babcoke svojim hosťom,
„prispelo k tomu, že ste sa vo vašom
divíznom závode posunuli o toľko dopredu. Chcem vás preto poprosiť, aby
ste odovzdali poďakovanie vedenia
spoločnosti všetkým vašim kolegom.“
Poznamenal tiež, že rok 2013 bol pre
celú našu korporáciu najbezpečnejším
Skvelý výsledok dosiahli zamestnanci divízneho závodu Expedícia. Milión hodín odpracovali bez úrazu ešte 7. decembra minulého roku, v deň konania neformálneho obedu s prezidentom a ďalšími topmanažérmi spoločnosti mali na svojom konte už 1 071 078 bezúrazových hodín.
Prevenciou na nehody
Za dobrú prácu na poli bezpečnosti sa prezident osobne poďakoval aj Petrovi
Šebíkovi (vpravo), vedúcemu prevádzky Expedícia studenej valcovne.
rý sa uskutočnil 7. februára 2014, prijalo jedenásť vybraných expedientov. Za
spoločný stôl zasadli riaditeľ divízneho závodu Expedícia Miroslav Bučko,
zmenový predák zvitkov Mikuláš Hrabčák, predák koľaje K 563 Gabriel Pálfi,
zmenový majster expedičných činností teplej valcovne Jozef Drotár, hlavný
manažér divízneho závodu Ladislav
Matesz, vedúci prevádzky Expedícia
studenej valcovne 1 Petr Šebík, zmenový predák expedície studenej valcovne Tomáš Lukáč, zmenový predák expedície K 530 Vincent Ondo, majster
skladov hotovej a rozpracovanej výroby
obalovej vetvy Marián Lukáč, zmenový
predák expedície K 540 Ján Borovský
a predák skladu hotovej a rozpracovanej výroby K 572 Tibor Szilágyi.
rokom v jej vyše storočnej histórii. Kým
v roku 2005 sme evidovali v U. S. Steel
stopäť závažných úrazov, ktoré si vyžiadali vyše tridsaťdňovú práceneschopnosť, vlani ich bolo dovedna päť, pričom jeden z nich sa stal v Košiciach.
Smer, ktorým sa možno pri ďalšom zaisťovaní bezpečnosti na pracoviskách uberať, naznačil viceprezident
Mark G. Tabler. „O páde, pri ktorom
došlo k úrazu sa z hlásení dozvedáme
hneď. Ale informácia o tom, že niekto
spadol a nič sa mu nestalo, sa k nám
skoro nikdy nedostane. Mnohým
z nich by sa však dalo predísť, keby
sme sa o nich dozvedeli. Postavili by
sme napríklad zábradlie, urobili určité
opatrenia, aby sa takéto prípady nestávali. Ale pokiaľ sa o miestach, kde
Majstra skladov hotovej a rozpracovanej výroby obalovej vetvy Mariána Lukáča (prvý zľava) zastihol objektív fotoaparátu
v hale hotových výrobkov počas pracovného rozhovoru s kolegami.
Takmer hodinová debata okolo stola potvrdila, že expedienti sa sústreďujú najmä na identifikáciu nebezpečenstiev
a rozpoznanie rizík.
„Vo fabrike v súvislosti s bezpečnosťou práce častejšie hovoríme o negatívnych veciach, kritizujeme nesprávne postupy, hľadáme riešenia.
číha nebezpečenstvo alebo o problematických činnostiach vedúcich k pádom nedozvieme, nevieme ich eliminovať. Je to jedna z oblastí o ktorej si
Predák koľaje K 563 Gabriel Pálfi skenuje naložené zväzky plechov kvôli evidencii a tvorbe ložných listov.
myslím, že by sme sa v nej vedeli posunúť dopredu. Ja osobne sa na ňu budem zameriavať,“ povedal.
K miliónu hodín odpracovaných
bez úrazu zablahoželal osadenstvu divízneho závodu Expedícia po Markovi
T. Salovi aj Thomas J. Kevin. „Expedícia vždy odvádzala perfektnú prácu,“
pochválil celý tím. „Pritom treba poznamenať, že tamojší zamestnanci sa
pohybujú po rôznych povrchoch, preto je tam potenciál úrazu pri nepozornosti dosť vysoký. V minulosti sme vyriešili problém mnohých nerovných
povrchov, no hodne roboty na tom,
aby sme docielili, že naše pracovné
prostredie bude skutočne bezchybné,
máme ešte pred sebou,“ uviedol generálny manažér pre finálnu výrobu.
Takmer hodinová debata okolo stola potvrdila, že bezpečnosť práce a vyhľadávanie a eliminácia rizík je pre
expedientov pravidelnou súčasťou každodennej roboty. S ktorou, ako potvrdili viacerí prezidentovi hostia, doslova
žijú, ktorá ich baví a s ktorou sú spokojní. Bezpečnosť práce sa podľa Mikulá-
ša Hrabčáka na pracoviskách expedície zlepšuje zo dňa na deň. Jeho kolega
Gabriel Pálfi s ním súhlasil. A pridal:
„Všímam si veci okolo seba, či už v robote alebo osobnom živote a zaujíma
ma, na akom princípe fungujú. Človek
si takto skôr uvedomí, čo môže očakávať od chodu toho ktorého zariadenia a čo sa mu môže stať. Bezpečnosť
tak možno posunúť ďalej,“ povedal
o svojej vlastnej skúsenosti predák.
Zmenový majster Jozef Drotár pochválil svoj kolektív, na ktorý sa môže spoľahnúť a ocenil prítomnosť kamerového
systému na pracovisku. „Prostredníctvom kamier vieme včas odhadnúť
a odhaliť nebezpečnú situáciu,“ konštatoval. „Práca na expedícii ma nesmierne baví. Aj preto, že je tu veľmi
veľa kombinácií... Je to ako veľká šachová partia,“ vyznal sa hlavný manažér závodu Ladislav Matesz. „Chcem
sa pri tejto príležitosti poďakovať kolegom, ktorí tu s nami nie sú, pretože minulý rok bol rokom rekordnej nakládky teplých zvitkov a napriek tomu
sa nám podarilo pracovať bez úrazu.
odbúrali ťažkú manuálnu prácu,“ uviedol a naznačil, že by iste nielen jeho potešil ešte jeden takýto stroj. Svojho kolegu doplnil vedúci prevádzky Expedícia
SVa 1Petr Šebík: „Po prvýkrát v histórii
sme vlani vyexpedovali milión ton ocele,“ dodal na ozrejmenie. Spokojní s robotou v expedícii sú aj zmenoví predáci
Tomáš Lukáč a Vincent Ondo, ktorý vo
firme pracuje už dvadsaťsedem rokov.
„Pomáhame si navzájom a koordinujeme prácu tak, aby všetko išlo ako
má a úlohy boli splnené. Zmennosť mi
vyhovuje. Najmä preto, že dochádzam
zďaleka,“ nechal sa počuť Trebišovčan.
Predák skladu Tibor Szilágyi je železiarom už dvadsaťšesť rokov. „Z nich trinásť pracujem na expedícii,“ prezradil čo to bývalý valcovač, ktorý sa vo
voľnom čase venuje oprave domčeka a záhradke. Majster Marián Lukáč
i zmenový predák Ján Borovský z expedície obalovej vetvy potvrdili, že ich tímy na dodržiavanie predpisov v oblasti
Zmenový predák Mikuláš Hrabčák pri značení zvitkov v sklade hotových výrobkov.
Určite k týmto výsledkom prispeli aj
dva nové preklápače teplých zvitkov,
ktoré sme dostali k dispozícii a ktoré
Fotografia na pamiatku pre hlavného manažéra divízneho závodu Ladislava
Matesza (uprostred). Vznikla vzápätí po gratuláciách od prezidenta spoločnosti
Georgea F. Babcoka a viceprezidenta pre výrobu Marka G. Tablera.
bezpečnosti práce dbajú. Predák s bezmála tridsaťročnými skúsenosťami vo
firme sa tiež zaujímal, či sa neuvažuje so zateplením haly expedície obalovej vetvy. „Hala je veľká, je v nej dosť
chladno,“ poznamenal. Osadenstvo divízneho závodu Expedícia podľa slov jeho riaditeľa Miroslava Bučka pracuje
v riziku spočívajúcom najmä v práci so
žeriavom i pohybe po pracovisku. „Preto sa snažíme pracovné podmienky
našich zamestnancov čo najviac zlepšiť. Mojím cieľom je riešiť skoro nehody, o ktorých hovoril aj Mark Tabler,
zamerať sa teda na prevenciu,“ konštatoval.
Záver stretnutia, na ktorom sa
debatovalo nielen o robote, ale aj
o športe, hokejových majstrovstvách
U. S. Steel Košice, ale i práve prebiehajúcej olympiáde, patril odovzdávaniu pamätných plakiet, ktoré budú
prezidentovým hosťom úspech v podobe milióna hodín odpracovaných bez
úrazu pripomínať. Prevzali si ich z rúk
Georgea F. Babcoka.
Magdaléna FECURKOVÁ
Foto: Richard DREISIG
• SPEKTRUM •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 4/2014 • strana 7
Koľko sa vyzbieralo na Hlavnej
11. DECEMBRA 2013
SRRZ – RZ pri Základnej umeleckej
škole, Bernolákova 26, Košice
Suma: 817,51 eura
Účel: Na kúpu učebných pomôcok
pre výtvarný odbor základnej umeleckej školy.
12. DECEMBRA 2013
Rotary klub Košice Classic
Suma: 947,41 eura
Účel: Na infraštruktúru v Autistickom centre Rubikon v Myslave.
O výrobky žiakov ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach bol veľký záujem.
Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy potvrdil
správnosť vyúčtovania verejnej zbierky č. OU-KE-OVVSI-2013/04889 organizovanej Nadáciou U. S. Steel
Košice a konanej v dňoch od 5. do
22. decembra 2013.
Hrubý výnos z verejnej zbierky
predstavuje 8 540,35 eura.
7. DECEMBRA 2013
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov,
Košice
Suma: 1 005,91 eura
Účel: Na činnosť a aktivity útulku.
8. DECEMBRA 2013
Liga proti rakovine
Suma: 637,54 eura
13. DECEMBRA 2013
Autistické centrum Rubikon, n.o.
Suma: 501,77 eura
Účel: Na činnosť a aktivity centra.
14. DECEMBRA 2013
Združenie príbuzných
a priateľov Radosť v Košiciach
Suma: 485,16 eura
Účel: Na činnosť a aktivity Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej 1 v Košiciach.
Kúpu zdravotníckych prístrojov pre Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach podporili okoloidúci sumou 299,15 eura.
17. DECEMBRA 2013
Arcidiecézna charita Košice
Suma: 410,20 eura
Účel: Na prevádzku Hospicu Matky
Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, domovov dôchodcov a domovov sociálnych
služieb v Košiciach, Lipanoch, Veľkom
Šariši, Vojčiciach a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.
18. DECEMBRA 2013
Psychosociálne centrum, Košice
Suma: 305,36 eura
Účel: Na kúpu materiálu na arteterapiu pre klientov centra.
19. DECEMBRA 2013
Základná umelecká škola –
výtvarný odbor,
Kováčska ul., Košice
Suma: 271,98 eura
Účel: Na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy.
20. DECEMBRA 2013
Občianske združenie ETP Slovensko Centrum pre udržateľný rozvoj
Suma: 254,18 eura
Účel: Na činnosť a aktivity združenia.
21. DECEMBRA 2013
ArtEst - polyestetické vzdelávanie
znevýhodnenej mládeže
Suma: 239,37 eura
Účel: Na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti.
22. DECEMBRA 2013
Občianske združenie
USMEJ SA NA MŇA, Košice
Suma: 511,57 eura
Účel: Na kúpu špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ul. 13 v Košiciach.
Foto: archív OV
Gréckokatolícka charita Prešov sa v stánku košickej oceliarne predstavila verejnosti po prvý raz.
5. DECEMBRA 2013
Detská fakultná nemocnica Košice
Suma: 299,15 eura
Účel: Na kúpu systémov infúznych
púmp a lineárnych dávkovačov za účelom skvalitnenia liečby detí so závažnými ochoreniami.
6. DECEMBRA 2013
Detský domov
sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Suma: 441,09 eura
Účel: Na činnosť a aktivity detského domova.
Účel: Na činnosť a aktivity onkologických pacientov - členov Ligy proti rakovine SR, pobočka Košice, Paulínyho 63.
9. DECEMBRA 2013
Gréckokatolícka charita, Prešov
Suma: 263,18 eura
Účel: Na činnosť a aktivity charity.
10. DECEMBRA 2013
ŠANCA, n.f., Košice
Suma: 289,18 eura
Účel: Na kúpu materiálového vybavenia pre Spojenú školu, Opatovská
cesta 97, Košice.
15. DECEMBRA 2013
Detský domov Košice, Uralská 1
Suma: 386,16 eura
Účel: Na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej
dielne.
16. DECEMBRA 2013
REEDUKAČNĚ CENTRUM,
Bankov 15, Košice
Suma: 473,63 eura
Účel: Na tvorivú činnosť chovancov centra.
Zbierka pre výtvarný odbor Základnej umeleckej školy na Kováčskej ulici v Košiciach vyniesla 271,98 eura.
Chod charitatívneho stánku počas Košických Vianoc pomáhali zabezpečovať aj štipendisti U. S. Steel Košice
Aby nám bola filantropia všetkým bližšia
Pomoc nielen dostávajú, ale ju aj
sami poskytujú. Vravia, že veľmi radi.
Štipendisti košickej oceliarne patria
k pravidelnými účastníkom dobrovoľníckych aktivít, ktoré v priebehu roka
spoločnosť U. S. Steel Košice organizuje. Nechýbali ani pri zabezpečovaní
chodu charitatívneho stánku na Hlavnej ulici počas Košických Vianoc, v ktorom dáva košická oceliareň príležitosť
neziskovým organizáciám prezentovať
sa verejnosti. Aké boli ich dojmy?
Ronalda Zakhara, študenta chemicko-technologickej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, viedli
k dobrovoľníctvu a charite už od útleho
detstva rodičia. Služba v stánku preňho teda nebola ničím novým. „Atmosféra počas môjho pôsobenia v charitatívnom stánku U. S. Steel Košice
bola veľmi priateľská, mal som možnosť spoznať zaujímavých ľudí, či už
z radov dobrovoľníkov alebo prispievateľov. Najmä ma však milo prekvapili výrobky, ktoré vytvorili zdravotne ťažko postihnuté deti. Očarili nás
všetkých natoľko, že sme si ich aj my,
službukonajúci, radi kúpili a podporili
Pomôcť prišiel aj vysokoškolák Matej Šelepský, ktorý na glasgowskej
univerzite študuje ekonomiku a manažment. Prezradil, že pri ponuke pomôcť v stánku neváhal ani sekundu.
Ronald ZAKHAR
tak dobrú vec. Veľmi kladne hodnotím
i postoj spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá aj v roku 2013 umožnila neziskovým organizáciám prezentovať
sa a získať finančné prostriedky na
svoju ďalšiu činnosť. Veľké ďakujem
patrí košickej oceliarni aj za starostlivosť o nás, dobrovoľníkov, počas celého dňa. Pevne verím, že v tejto každoročnej milej aktivite bude U. S. Steel
Košice pokračovať.“
Matej ŠELEPSKÝ
„Je smutné, že organizáciám s verejnoprospešnými aktivitami sa prežíva
čím ďalej, tým ťažšie. O to viac si treba v súčasnosti vážiť snahu takých firiem akou je spoločnosť U. S. Steel
Košice a ich pomoc a ústretovosť
voči neziskovým subjektom. Z času
stráveného s milými ľuďmi, ktorí mi
v stánku robili spoločnosť, som mal
dobrý pocit. Podieľal som sa na prezentácii Základnej umeleckej školy
na Kováčskej ulici v Košiciach. Bolo
pre mňa veľmi sympatické pozorovať,
koľko okoloidúcich ľudí sa pri stánku pristavilo a prejavilo záujem o informácie o tejto inštitúcii, či o kúpu
predmetov, ktoré vyrobili študenti
školy.“
Príležitosť podieľať sa na chode
charitatívneho stánku U. S. Steel Košice ako dobrovoľník s radosťou privítal
aj študent architektúry na ČVUT Praha
Adam Korcsmáros. „Večer strávený
v priateľskom kolektíve ľudí z Občianskeho združenia Usmej sa na mňa
a zamestnancov U. S. Steel Košice
bol pre mňa zaujímavou a prínosnou
skúsenosťou. Príjemne ma prekvapil veľký počet ľudí, ktorí sa rozhodli
prispieť. Zároveň som si však uvedomil aj to, že práca dobrovoľníka nie je
vždy jednoduchá a často sa stretáva
aj s nedôverou. Preto je dôležité, aby
le, ktorú navštevujú deti s mentálnym
i telesným hendikepom a o práci s nimi viac. Nebola to jej prvá charitatívna
Adam KORCSMÁROS
sa myšlienka filantropie dostala hlbšie do povedomia ľudí a aby sa spoločnosť stavala k charite a dobrovoľníctvu otvorenejšie.“
Študentka Fakulty informatiky a štatistiky Ekonomickej univerzity v Prahe Ľubomíra Ondejková, ktorá
rovnako pomáhala Občianskemu združeniu Usmej sa na mňa zasa kvituje, že
sa popri službe sama dozvedela o ško-
Ľubomíra ONDEJKOVÁ
zbierka. „Zapojila som sa napríklad do
aktivít organizovaných Ligou za duševné zdravie či Ligou proti rakovine.
Som rada, že som mohla pomôcť tým,
ktorí to potrebujú.“
Magdaléna FECURKOVÁ
Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
• ŠPORT •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 4/2014 • strana 8
V záverečnej šestine s plným ziskom
V hokejovej Tipsport extralige sa už
hrajú zápasy záverečnej šiestej šestiny
základnej časti. Košičania vstúpili do
tejto fázy veľmi dobre, keď zo štyroch
stretnutí (Poprad, Žilina, Nitra a Martin) si na svoje konto pripísali plný bodový zisk. Ale ich výsledky i herný prejav neboli až také jednoznačné. Jedine
s Popradom zvíťazili rozdielom štyroch
gólov, s ďalšími súpermi vyhrali už len
o gól. Prečo? Hovorí skúsený útočník
Peter Bartoš.
„Blíži sa záver základnej časti a najmä mužstvám z konca tabuľky ide o všetko, teda o účasť v playoff. Bojujú a dávajú do hry srdiečko.
My vedieme, potom sa zrejme uspokojíme a súperi sa to snažia využiť
a strieľajú nám góly, ako v zápasoch so Žilinou, či Martinom. V ďalších stretnutiach sa takýmto prístupom nemôžeme prezentovať.“ Náš
vicemajster je so 113 bodmi stále na
Líder z HC Košice
má v tabuľke
hokejovej extraligy
stále osem bodový
náskok
vedúcej priečke v tabuľke a pred druhou Nitrou má osembodový náskok.
Do konca základnej časti im zostáva
odohrať ešte päť zápasov, ten najbližší hrajú už zajtra, vo štvrtok 20. februára v Banskej Bystrici. Zatiaľ je ich pozícia lídra stabilná, s vyhliadkami na
prvenstvo v základnej časti to vyzerá
nádejne. Ale hrá sa ešte o pätnásť bodov. V posledných zápasoch boli často vylučovaní, ale na druhej strane hrali aj dosť často v početnej výhode. Ani
presilovky neboli z ich strany práve najlepšie.
„Naše výkony v posledným stretnutiach neboli také presvedčivé, ako
by sme chceli,“ priznal tréner nášho tímu Anton Tomko a dodal: „Vyraďovačka sa blíži a práve hra v početnej výhode musí byť pre nás prioritou
na získanie náskoku. V tomto smere
sa musíme veľmi zlepšiť, lebo práve
tieto situácie môžu byť rozhodujúcim
momentom vo vývoji zápasov.“
Fanúšikovia HC Košice už pozorne sledujú extraligovú tabuľku a kalkulujú, s kým by sa naše mužstvo mohlo v prvom kole play-off stretnúť. Bude
to Žilina, Martin, Trenčín alebo aj majstrovský Zvolen? Každé mužstvo z nich
hrá v týchto kolách na doraz. Potrebujú totiž vyhrávať a je jedno, s kým z hornej polovice tabuľky hrajú. Našim najbližším súperom na domácom ľade
v Steel aréne bude v utorok 25. februára Dukla Trenčín. Zápas sa začína
o 18. hodine.
Už v 55. sekunde sa v zápase HC Košice – Martin 3:2 dostali domáci do vedenia zásluhou Petra Bartoša (v pozadí
vpravo). Ten z uhla prekonal brankára hostí Jakuba Čecha.
Foto: Arpád KÖTELES
Hokejové majstrovstvá USSK pokračujú v tomto týždni záverečnými zápasmi bojov o medaily
Poslednými tromi stretnutiami
ukončilo dvanásť účastníkov nášho hokejového šampionátu základnú časť
v skupinách. V nich sme zaregistrovali
tieto výsledky:
Údržba – BSC 0:8 (0:1, 0:5, 0:2),
autormi gólov boli Marek Magic a Kall
po 2, Nagy, Marcinčák, Pagáč a Bender po 1.
Dnes druhé semifinále
šampionátu anuloval dosiahnutý výsledok a nariadil zápas opakovať. Odohrali ho v pondelok tohto týždňa s výsledkom 5:3 pre BSC. Tento tím teda
ponechali nič na náhodu a od začiatku
si vytvorili útočný tlak, z ktorého dokázali v úvodných štyroch minútach zásluhou Tvrdoňa a Kimáka streliť góly. Do-
zdolať jednu z ťažkých prekážok, hokejový tím z Vedenia. Prvá tretina nasvedčovala tomu, že to bude zaujímavý
dramatický súboj, najmä keď skóre už
v 6. minúte otvoril domáci Dutko. Hostia však nerezignovali a už o dve minúty na to Bučko zblízka vyrovnal. Lenže
v ďalších dvoch tretinách domáci nestačili na rýchlejších hostí. Aj keď si vypracovali niekoľko dobrých gólových šancí,
zlyhali v koncovke. Naopak hostia svoju
útočnú aktivitu korunovali ďalšími gólmi, autormi ktorých boli Kubík, Bačo,
Grimplini a Žák. Mužstvo z Vedenia tak
po mnohých rokoch do bojov o medaily nezasiahne.
• Doprava – BSC 3:5 (0:2, 1:1,
2:2)
Ich prvý štvrťfinálový súboj sa skončil výsledkom 2:5, v opakovanom zápase síce strelili domáci o gól viac, ale ani
to im na postup nestačilo. Stretnutie
V stretnutí Expedícia – Radiátory a rúry 6:2 sa cez dôraznú obranu domácich
predral hosťujúci Adrián Maňkoš (v modrom drese), ale nezakončil presne.
Foto: Arpád KÖTELES
začali lepšie hostia, ktorí si po góloch
Tischlera a Pagáča vytvorili po prvej
tretine dvojgólový náskok. Keď v úvode
druhého dejstva strelil Martin Tomčo
tretí gól BSC, zdalo sa, že o stretnutí je už rozhodnuté. V druhej časti zápasu síce domáci kapitán Hriňák znížil
na 1:3, ale v 8. minúte záverečnej tretiny hostia ďalšími dvoma gólmi Mareka Magica a Martina Tomča získali už
štvorgólový náskok (1:5). Záver patril
hráčom Dopravy, za ktorých dvoma gólmi výsledok prikrášlil strelecky disponovaný Hriňák.
V zápase A skupiny Doprava – Vedenie 4:6 sa do šance dostal najlepší strelec domácich Miroslav Hriňák (v žltom drese
s č. 13), ale z tejto pozície gól nedal.
Foto: Arpád KÖTELES
Oceliareň – Radiátory a rúry 7:0
(4:0, 0:3, 0:0), góly: Tóth 3, Rohaľ, Tvrdoň, Kováč a Kimák po 1.
Prvovýroba – Energetika 1:3 (0:1,
0:2, 1:0), gól domácich strelil Varga, za
hostí boli úspešní Pataky 2 a Lukáč.
V tomto týždni sa hokejový turnaj
o majstra U. S. Steel Košice končí. Na
postúpil do semifinále a dnes, v stredu
19. februára, sa v náhradnom termíne
stretne v semifinálovom súboji s mužstvom Vysoké pece a RMS. Zápas sa
začína o 18. hodine a hrať sa bude
v tréningovej hale Steel arény.
Prvým finalistom sú hokejisti spoločného mužstva Studená valcovňa,
Tuhý boj o puk zvádzajú H. Ogurčák (vľavo v modrom drese) a Peter Veselovský (v červenom drese oceliarov). Zo semifinálového súboja Oceliareň - SVa, Zu +
OV 1:3.
Foto: Arpád KÖTELES
základe vyžrebovania a určenia termínov hracích dní sme už mali poznať
kvarteto najlepších, ktoré bude v piatok 21. februára 2014 hrať o medaily.
Lenže situácia sa vyvinula tak, že štvrťfinálové stretnutia síce ešte vo štvrtok
13. februára odohrali, ale mužstvo Dopravy, ktoré prehralo s BSC 2:5, podalo protest kvôli neoprávnenému štartu hráča v tíme súpera. Riadiaci výbor
OCEĽ VÝCHODU
Zušľachťovne a obalová vetva, ktoré
v semifinále zdolalo vlaňajšieho majstra a obhajcu majstrovského titulu
Oceliareň 3:1.
ŠTVRŤFINÁLE
• Oceliareň – Energetika 5:0 (2:0,
2:0, 1:0)
Zápas bol jednoznačnou záležitosťou úradujúceho majstra. Oceliari ne-
máci pokračovali v hernej pohode aj
v ďalších dvoch tretinách a gólmi Dzurillu, Tvrdoňa a Veselovského si hravo poradili so snaživým súperom. Tomu sa nepodarilo zaznamenať ani len
čestný úspech, hoci energetici mali na
to dosť šancí.
• Expedícia – Vysoké pece a RMS
2:3 (1:0, 0:1, 1:1 – 0:1), po samostatných nájazdoch.
Bol to dramatický súboj. Domáci sa
chceli prebojovať tak ako vlani do najlepšieho kvarteta a hrať opäť o medaily. Lenže aj vysokopeciari si povedali, že
už by bolo načase postaviť sa na jednu
z medailových priečok a podriadili tomu aj hernú taktiku. Lepšie začali hráči z Expedície, ktorí v 14. minúte otvorili skóre po strele Nováka. V druhom
dejstve hostia hru vyrovnali, vytvárali si
gólové šance a jednu z nich Slebodník
premenil vo vyrovnávajúci gól. V záverečnej tretine najprv strelecky disponovaný Novák dostal po druhý raz svoj tím
do vedenia a zdalo sa, že postup domácim už neunikne. Lenže 39 sekúnd
pred záverečným klaksónom hráč hostí Slebodník znovu vyrovnal a o postupujúcom rozhodli až trestné strieľania.
Úspešným strelcom bol Dobrovič a hokejisti z Vysokých pecí a RMS sa týmto
gólom prebojovali do semifinále.
• Vedenie – SVa, Zu + OV 1:5 (1:1,
0:2, 0:2)
Hostia, ktorí hrali vlani vo finále
s oceliarmi, si dali za cieľ postúpiť medzi štyri najlepšie kolektívy na šampionáte. Najprv však museli vo štvrťfinále
Do streleckej pozície sa v súboji Oceliareň – Doprava 6:1 dostal hráč domácich Jaroslav Guzi a zaznamenal jeden
z piatich gólov svojho tímu.
Foto: Peter DÁVID
Bežci mieria do Blažíc
Vytrvalci otvárajú novú bežeckú
sezónu každoročne pretekmi v Blažiciach, kde sa koná beh na 16-kilometrovej trati pod názvom Beh Olšavskou
dolinou. V tomto roku zorganizujú
v tejto obci už XXXIX. ročník tohto podujatia, ktorý je zároveň XI. ročníkom
Memoriálu Pavla Ruščáka. Štart je
v nedeľu 2. marca o 13. hodine pred
kultúrnym domom v Blažiciach, kde
bude aj cieľ. Prezentácia štartujúcich
sa uskutoční v deň pretekov od 11.00
do 12.00 v miestnom kultúrnom dome. Muži budú bojovať o poháre, vecné ceny i finančné odmeny v piatich
vekových kategóriách (do 39, do 49,
do 59, do 69 a nad 70 rokov), ženy v dvoch kategóriách (do 39 a nad
40 rokov).
Bližšie informácie o behu poskytol riaditeľ pretekov a prezident OŠK
Blažice Dušan Štefáni: „Aj tohto roku očakávame rekordnú účasť štartujúcich, pre ktorých sme pripravili
zaujímavé odmeny. Na trati nebude
chýbať občerstvenie a po pretekoch
obed. Motiváciou môže byť aj odmena 100 eur navyše za prekonanie traťového rekordu, ktorý časom 47:10
min. drží ešte z roku 1989 bývalý
čs. reprezentant Zdeněk Mezulianik
z Prahy.
Preteky sa budú konať na osvedčenej trati s asfaltovým povrchom
z Blažíc, cez Ruskov, Ďurkov, Olšovany, Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Bohdanovce späť do Blažíc. Okrem domácich
bežcov zo Slovenska sa, podobne
ako v minulosti, hlásia aj vytrvalci
z Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Rátame s tým, že sa zíde silná konkurencia. Vlani sme nachystali 150 štarto-
vých čísiel, ale prišlo takmer dvesto
bežcov a tak sme im museli čísla narýchlo vyrábať na papieri. Tentoraz
sme sa na to pripravili, neboli by sme
totiž radi, keby sa takýmito problémami znehodnotila naša práca pri
príprave podujatia. Veď beh v Blažiciach má už svoju históriu i tradíciu.
Touto cestou srdečne pozývam do
Blažíc nielen bežcov, ale aj priaznivcov vytrvalostného behu.“
Vlani si prvenstvo z pretekov odniesol Poliak Jakub Burghardt, ktorý na spomínanej trati zvíťazil aj v roku 2010.
Pre pretekárov, ale aj pre sympatizantov podujatia organizátori
zabezpečili dopravu autobusom z Košíc tam i späť. Odchod autobusu je
o 11. hodine zo zastávky MHD oproti
hotelu Gloria. Mimoriadny spoj zastavuje aj na Sídlisku Nad jazerom oproti
OC Bajkal.
Šport pripravil: Milan KATUNSKÝ
Noviny U. S. Steel Košice, s.r.o. • Vydáva: U. S. Steel Košice, s.r.o. • Adresa redakcie: Oceľ východu, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice, e-mail: [email protected], www.usske.sk/ov • OV vychádza každú druhú stredu, uzávierka v piatok do
8.00 hod. • Vedúca vydania: Iveta Fialová, tel.: 673-5292, fax.: 673-0330 • Redaktori: Magdaléna Fecurková, tel.: 673-3611 • Richard Dreisig, tel.: 673-9580 • Milan Katunský, tel.: 673-4405 • Grafika: Jana Šlosárová, tel.: 673-0825 • Riadková inzercia:
673-0825, [email protected] • Plošná inzercia: Hi-Reklama, s.r.o., Komenského 11A, 040 01 Košice, tel.: +421 55 62 333 72, 62 319 27, +421 918 789 063, fax: +421 55 62 333 72, 62 319 27, [email protected] • Noviny sú registrované
pod evidenčným číslom OÚ-KE-m 51/95 • Osvit: Compugraph, Košice • Tlač: Rotaprint, s. r. o., Košice. Publikovanie textu, fotografií a grafov, vrátane údajov v elektronickej podobe z Ocele východu, je možné len s predchádzajúcim súhlasom vedúcej vydania.
• SPEKTRUM •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 4/2014 • strana 9
Program starostlivosti o zamestnancov
V spolupráci so spoločnosťou Human Dynamic sme pre čitateľov Ocele východu pripravili výber
toho najzaujímavejšieho z februárového čísla mesačníka The Work Life Compass, ktorý ako súčasť Programu starostlivosti o zamestnancov U. S. Steel Košice nájdete aj na intranete.
S viceprezidentom U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom o koučingu
Priestor pre tých, ktorí chcú na sebe pracovať
Koučing sa udomácňuje aj v spoločnosti U. S. Steel Košice. O jeho význame a možnostiach sme sa krátko porozprávali s viceprezidentom U. S. Steel
Košice pre ľudské zdroje Martinom
Pitorákom, ktorý pôsobí aj ako kouč
a konzultant v oblasti riadenia.
rozhovor
• S akými záležitosťami sa môžu
zamestnanci obrátiť na kouča?
Sú to otázky priamo súvisiace s prácou, organizáciou vlastnej práce alebo
práce riadeného tímu, či s organizáciou
a efektívnym využitím pracovného času. Môžu to byť aj medziľudské vzťahy
na pracovisku, hľadanie spôsobov ako
vychádzať lepšie s kolegami, s nadriadeným či ako nastaviť a zmeniť zjavne nefungujúcu komunikáciu s podriadenými. Rovnako môže ísť napríklad
o otázky týkajúce sa vlastnej motivácie
v práci alebo spôsoby motivácie svojich
kolegov v tíme.
• Čo môžu od konzultácií očakávať?
Koučovacie stretnutia trvajú zvyčajne štyridsaťpäť minút až hodinu. Po
úvodných minútach venovaných zoznámeniu sa a stručnej informácii o koučingu sa jeho aktéri spoločne snažia
identifikovať, akej téme sa chce zamestnanec venovať. Je veľmi dôležité konkrétne vyjadriť, čo má byť cieľom
každého koučingového stretnutia. Pri
jeho stanovení je dôležité brať do úvahy časové možnosti. Koučovaný by mal
mať pocit, že odchádza zo stretnutia
s oveľa hlbším porozumením pre záležitosť, ktorú riešil a s reálnym a zvládnuteľným plánom, ako ju bude riešiť. Na
záver si koučovaný sám postupne dokáže vyskladať vlastné riešenie.
• Kedy by mal človek vyhľadať pomoc kouča?
Vyjadrím sa z pohľadu kouča a konzultanta v oblasti riadenia: vždy, keď
má pocit, že nenachádza riešenia, že
stagnuje alebo stráca motiváciu. Čím
skôr dostane “pohľad zvonku“, šancu
pozrieť sa na veci z iného uhla, tým skôr
môže vykročiť a uchovať si svoju pohodu a pozitívny pohľad na svet okolo.
• V čom vidíte prínos programu
Work Life Coaching?
Z môjho pohľadu dáva program
Martin PITORÁK
Work Life Coaching veľký priestor pre
všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať,
rozvíjať sa a byť spokojní vo svojej práci
i v živote. Nie všetky záležitosti chceme
riešiť so svojim priamym nadriadeným
či kolegom, možno nie sme celkom pripravení otvárať niektoré otázky ani so
svojím životným partnerom. Diskrétne
stretnutia s odborníkmi z Human Dynamic môžu byť v takýchto prípadoch veľmi nápomocné.
-c-
Sedem stratégií ako zostať vo forme
Sedavý štýl života
nikomu neprospieva
čas svojho hektického pracovného
týždňa.
1. Ponaťahujte sa
Skúste sa ponaťahovať kedykoľvek sa budete cítiť v strese! Vstaňte
Nesprávne sedenie.
Keď Michal nastúpil do firmy, mal
hmotnosť 80 kilogramov. Po šiestich
mesiacoch dlhých hodín sedenia za
stolom a nedostatku času na nič iné,
váži teraz 110 kilogramov, má pocit letargie a zvýšenú hladinu cholesterolu.
Pri nedostatku fyzickej aktivity máme tendenciu viesť sedavý štýl života.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie to môže zvyšovať šancu na výskyt srdcových ochorení a cukrovky.
Dlhodobé udržiavanie dobrého zdravotného stavu si vyžaduje odhodlanie, disciplínu a len tridsať minút denne z vášho času. Prinášame sedem
stratégií, ktoré môžete vyskúšať po-
Správne sedenie.
a zdvihnite ruky nahor. Venujte naťahovaniu 2-3 minúty za hodinu a pocítite zlepšenie.
2. Postavte sa a choďte
Prečo sa radšej namiesto neustáleho posielania krátkych textových
správ kolegom alebo telefonovania
s nimi neprejdete k ich stolu? Alebo sa
prejdite okolo budovy počas prestávky
na kávu. Krátke prechádzky prerušujú
monotónne hrbenie sa pri stole.
„Ak vaše činy
inšpirujú ostatných,
aby viac snívali, viac sa učili,
viac dokázali a aby rástli,
ste vodca.“
John Quincy Adams
Možno ste čítali knihy o manažmente, zúčastnili sa školení o vodcovstve a koučingových
sedení, aby ste rozvíjali svoje schopnosti a stali sa vodcom, akého popísal prezident Adams. Aj
keď je dôležité, aby sme rozvíjali svoje vodcovské kvality, je pre nás rovnako dôležité, ak nie
dôležitejšie uvedomiť si, akým vodcom prirodzene sme či snažíme sa byť. V prvom rade musíme porozumieť, k akému typu vodcovského štýlu osobne inklinujeme.
Poznáme šesť typov vodcovského štýlu založených na štyroch doménach emocionálnej inteligencie.
3. Schody >eskalátory >výťah
Prejdite pár schodov navyše!
Skratky sú fajn, ale pár schodov navyše je dobré cvičenie a zlepšuje vašu kondíciu.
4. Choďte na to zľahka
Zacvičte si počas prestávky niekoľko ľahkých cvikov ako drepy a výskoky s upažením. Ľahké cviky vás
udržia nielen v dobrom zdraví, ale môžu vám tiež pomôcť odstrániť stresujúcu bolesť v ramenách či chrbtici.
5. Skamaráťte sa!
Môžete sa cítiť trochu trápne, keď
máte cvičiť na pracovisku. Tak skúste niekomu navrhnúť, aby cvičil s vami. Alebo ešte lepšie, vyhraďte si čas,
keď môžete cvičiť všetci spolu. Môžete sa vzájomne motivovať a urobiť
cvičenie súčasťou svojej každodennej práce.
6. Cvičte pri iných činnostiach
Keď sa zamyslíte, tak zistíte, že
vyše 30 minút denne pozeráte správy alebo váš obľúbený televízny program. Môžete si pri tom súčasne zacvičiť, robiť napríklad drepy, výpady
alebo krčiť ramenami. Môžete tým dosiahnuť postavu, akú majú športovci
alebo herci, ktorých sledujete.
7. Chodiť, chodiť, chodiť!
Hľadajte príležitosti, pri ktorých
môžete chodiť namiesto šoférovania
alebo využívania verejnej dopravy.
-dh-
Spôsoby prijímania a spracovania informácií sú rôzne
Stále viac organizácií sa snaží vybudovať koučingovú kultúru a mnohých manažérov posiela na školenia
koučovacích zručností. Po ich absolvovaní sa väčšina manažérov snaží
využiť svoje schopnosti napríklad so
zámerom vytvoriť motivovanejší a produktívnejší tím. Niekedy sú manažéri
vykoľajení alebo stratia motiváciu ku
koučovaniu, keď zistia, že členovia ich
tímu nereagujú pozitívne alebo nedosahujú očakávané výsledky.
Individualizovaný štýl učenia, myšlienka, ktorá vznikla v sedemdesiatych rokoch, hovorí o spôsobe, ktorý
uprednostňujeme pri prijímaní a spracovaní nových informácií alebo poznatkov. Peter Honey a Alan Mumford
vo svojej knihe The Manual of Learning Styles (1992) identifikovali štyri
štýly učenia.
Aktivista - Ľudia s týmto štýlom
učenia preferujú učenie sa cez vlastnú skúsenosť. Majú tendenciu najprv
Koučingová kultúra
v organizáciách
konať a až neskôr uvažujú o implikáciách alebo následkoch svojich činov.
Aktivisti sa dobre cítia pri skupinových
brainstormingových sedeniach a chcú
zažívať nové veci. Učia sa menej prostredníctvom dlhých prednášok a radšej sami čítajú a sami spracúvajú informácie.
Teoretik - Títo ľudia majú potrebu
pochopiť východiskovú teóriu, dôvody alebo pojmy a uprednostňujú spracúvanie informácie systematickým
a logickým spôsobom. Teoretici sa
učia dobre, keď im poskytnete jasné,
štruktúrované informácie a dostatočný priestor na kladenie otázok a testovanie nápadov. Zneisťuje ich, ak musia robiť veci, ktoré nie sú zakotvené
v stratégii, zásadách alebo pojmoch.
Pragmatik - Ľudia pri učení kladú dôraz na aplikáciu v reálnych
Work Life Coaching
priamo v U. S. Steel Košice
Ďalšiu príležitosť na 45-minútové
stretnutie s externým koučom ma-
jú záujemcovia o konzultácie v oblasti pracovného a osobného rozvoja.
situáciách. Obvykle chcú vyskúšať nové nápady a testovať, či fungujú. Pragmatici sa učia dobre prostredníctvom
modelovania a situácií z reálneho života. Strácajú motiváciu, keď majú pocit, že učenie je teoretické, bez akéhokoľvek očividného prínosu.
Reagujúci - Reagujúci ľudia majú
tendenciu učiť sa prostredníctvom pozorovania a reflexie. Učia sa, keď sa
dostanú do situácie, keď môžu pozorovať druhých ľudí pri práci a pred vyvodením akéhokoľvek záveru najprv
vyhodnocujú svoje naučené poznatky. Naučia sa menej, keď sú tlačení
časom a nemajú ho dostatok na prípravu.
Keď raz objavíte jedinečné preferencie svojho zverenca pri koučovaní,
snažte sa prispôsobiť svoj prístup v závislosti od jeho štýlu učenia, pozorujte
pokrok a snažte sa dosiahnuť prínosnú koučingovú skúsenosť.
-d-
Uskutoční sa v utorok 11. marca
2014 od 8.00 do 17.00 hodiny v budove Zváračskej školy vo Vstupnom
areáli U. S. Steel Košice.
Prihlásiť sa možno na bezplatnom
tel. č. 0800 148 612 alebo e-mailom
na [email protected]
-k-
Ako na syndróm predurčenia k zlyhaniu
Už ste počuli o syndróme predurčenia k zlyhaniu? Na základe výsledkov
dvoch štúdií o vzťahu medzi štýlom vodcovstva a výkonom podriadených, ktoré uskutočnili výskumníci Jean-François
Manzoni a Jean-Louis Barsoux v roku
1998, tento syndróm nastáva vtedy,
keď niekto, kto je vnímaný ako slabší
pracovník, napokon skutočne aj slabšie výsledky dosahuje. U zamestnanca
bude vás zaujímať
sa to napríklad začalo nepodstatným
incidentom - nedodržaním termínu, čo
viedlo k zvýšenému dohľadu zo strany
jeho nadriadeného a nedostatku dôvery v jeho prácu. Zamestnanec začal pochybovať o svojich vlastných schopnostiach a nakoniec stratil motiváciu robiť
rozhodnutia a konať. Teraz predpokladá, že jeho nadriadený i tak nedôveruje ničomu, čo urobí. Časom bude táto
myšlienka napĺňať samu seba (koncept
vyvinutý v roku 1948 americkým sociológom Robertom K. Mertonom) a bude
sama seba posilňovať, keďže sa tento
človek uzavrie a utvrdí svojho nadriadeného v jeho presvedčení, že je slabý
pracovník.
Syndróm predurčenia k zlyhaniu, ak
sa správne nerieši, môže byť deštruktívny. Dá sa mu však čeliť. Tu je niekoľko
tipov, ako sa tomuto syndrómu vyhnúť.
• Ak chcete vyriešiť nejaký problém, najprv si musíte priznať, že existuje a že možno k nemu prispievate.
• Nastavte svoju myseľ inak a skúste sa pozrieť na situáciu z iného uhla.
• Cielene a jednoznačne sa s touto
situáciou vysporiadajte. Najlepšie rozhovorom s vašim nadriadeným. Vysvetlite si situáciu alebo si dohodnite plán
rozvoja.
• Venujte pozornosť svojmu prístupu voči zvýšenému dohľadu zo strany
Wellness Online Portal
Na novom Wellness portáli, ktorý je zatiaľ v anglickom jazyku, sa môžete dozvedieť viac o svojom zdraví,
otestovať si svoje stravovacie návyky,
Predstavujeme novinku
emocionálnu pohodu, energiu alebo
sledovať svoju hmotnosť.
Aký je váš osobný štýl?
a keď sú potrebné okamžité rozhodnutia môže
byť tento štýl menej účinný.
Každý z nás je určitým spôsobom vodca
ŠTÝL URČOVANIA TEMPA
Určovatelia tempa sa sústredia na udávanie
tempa a určovanie vysokých nárokov na kvalitu, ktoré majú ostatní pracovníci plniť. Títo vodcovia prinášajú výsledky a iniciatívy a využívajú
príležitosti dôležité v čase, keď sa firma sústredí
na rast. Pri udávaní tempa však treba starostlivo
zvažovať situáciu, inak by mohli takíto vodcovia
pôsobiť ako bezcitní a príliš nároční.
VIZIONÁRSKY ŠTÝL
Vizionárski vodcovia mobilizujú druhých
zdieľaním svojich vízií a neobmedzujú sa pritom
konkrétnymi postupmi ako ich dosiahnuť. Týmto spôsobom dávajú zamestnancom najavo svoj
rešpekt a dôveru v ich schopnosti a oni môžu
slobodne experimentovať a inovovať. Takíto vodcovia tiež inšpirujú ostatných, aby vyjadrovali
svoje vízie a pomáhajú im uvedomiť si dôležitosť
svojej práce pre celkový výsledok. Kľúčovým prvkom tohto štýlu vodcovstva je pochopenie perspektívy druhých ľudí.
mestnancoch, ktorí sa snažia zlepšiť svoj výkon
alebo sa rozvíjať.
KOUČOVACÍ ŠTÝL
Koučovia vedú tak, že pomáhajú svojim zamestnancom lepšie spoznať svoje silné a slabé
stránky a zameriavajú sa na budovanie dôvery
a dobrých vzťahov. Ako kouč sa človek zameriava na rozvíjanie a investovanie do druhých ľudí. Najúčinnejšie to funguje pri iniciatívnych za-
DEMOKRATICKÝ ŠTÝL
Empatické počúvanie je najdôležitejším rysom demokratických vodcov. Títo vodcovia riešia konflikty v spolupráci s ostatnými pracovníkmi a dbajú na vzájomný rešpekt medzi členmi
tímu. Tento štýl kladie dôraz na účasť ostatných
pracovníkov pri tvorbe konsenzu. V časoch krízy
AFILIAČNÝ ŠTÝL
Afiliační vodcovia sa taktiež venujú rozvíjaniu vzťahov. Tento štýl, ktorý sa zameriava na
podporovanie harmónie, je prínosný pri upevňovaní tímovej práce. Afiliačný vodca kladie dôraz
na pochopenie emocionálnych potrieb zamestnancov. Tento prístup funguje najlepšie pri motivovaní pracovníkov v stresujúcich situáciách
a v kombinácii s vizionárskym štýlom.
DONUCOVACÍ ŠTÝL
Je tiež známy ako prikazovací štýl, pri ktorom
vedúci vyžaduje dodržiavanie príkazov, striktnú
kontrolu a monitorovanie. Tento štýl je nevyhnutný v čase krízy, napr. pri náprave neúspešného smerovania podniku alebo v núdzovej situácii. Pri uplatňovaní takéhoto štýlu je nevyhnutné
sebauvedomenie, emocionálna sebakontrola
a empatia, aby vodca dokázal postupovať podľa plánu. V dôsledku jednosmernej autoritatívnej komunikácie sa môže totiž v takýchto situáciách prejaviť nízka morálka tímu.
vášho nadriadeného. Vyhnite sa tomu,
aby ste ho vnímali negatívne. Namiesto
toho, aby ste sa mračili a strácali dôveru alebo motiváciu, pracujte na opätovnom vybudovaní a získaní dôvery svojho nadriadeného. Sebareflexia z vašej
strany v súvislosti s príčinami a riešeniami problému si vyžaduje odvahu.
• Sledujte svoje myšlienky a snažte sa pochopiť, čo spúšťa vo vašej mysli stratu dôvery a motivácie a zbavte sa
týchto myšlienok, keď sa objavia.
Môže sa zdať, že si to z vašej strany vyžaduje veľa času a námahy. Spôsob, akým sa rozhodnete riešiť situáciu,
ovplyvní nielen váš pracovný výkon
a sebavedomie, ale tiež vzťah medzi vami a vašim nadriadeným. Aby ste našli
svoj vlastný osobný kľúč k syndrómu
predurčenia k zlyhaniu, dohodnite si čo
najskôr stretnutie so svojím Work Life
koučom.
-dStačí navštíviť www.HDWorkLife.com
a vytvoriť si vlastné konto. Odpovede
na akékoľvek otázky získate na bezplatnom tel. č. 0800 148 612 alebo
prostredníctvom e-mailu na:
[email protected]
-h-
Po pochopení šiestich štýlov vodcovstva sa
vám pravdepodobne vynorí otázka: „Ktorý štýl
vedenia je najúčinnejší?“ Údaje z výskumu, ktorý uskutočnila poradenská firma Hay/McBer
naznačili, že najpozitívnejší účinok na pracovné prostredie dosahovali vodcovia s vizionárskym štýlom vedenia, tesne nasledovaní afiliačným, demokratickým a koučovacím štýlom.
Výskum tiež zistil, že najlepšie výsledky dosahovali tí vodcovia, ktorí uplatňovali čo najviac vodcovských štýlov.
Každý z nás je určitým spôsobom vodca. Mimo svojho pracovného prostredia ste možno najstarší zo svojich súrodencov, predseda združenia rodičov a učiteľov, tréner športového tímu,
koordinátor klubu alebo charitatívnej organizácie. Aké štýly vodcovstva uplatňujete, aby ste boli vo svojej úlohe čo najlepší?
-h-
Zostavili:
Magdaléna FECURKOVÁ,
Dana SIKOROVÁ,
foto: Jana ŠLOSÁROVÁ,
archív Human Dynamic
• SPEKTRUM/ŽIVOTNÉ PROSTREDIE •
OCEĽ VÝCHODU
Zapojte sa do Family Safety Day
Jedinečná príležitosť ukázať svoje hobby kolegom
Železiari a ich rodiny sa aj tohto
roku môžu tešiť na podujatie Family
Safety Day, ktorému stačili dva ročníky na to, aby si získalo veľa priaznivcov. Organizátori v týchto dňoch
už usilovne pracujú na príprave programu, v ktorom dostanú priestor aj zamestnanci spoločnosti. Hľadáme kolegov so zaujímavými koníčkami spätými
so životným prostredím. Ak pestujete bonsaje, citrusy, sukulenty, chováte drobné zvieratá alebo dokážete dať
druhú šancu už nepotrebnému plas-
tu, kovu či papieru, alebo môžete
ponúknuť iný, zaujímavý produkt súvisiaci s recyklovaním odpadu, napíšte nám. Vaše e-maily posielajte
na adresu: [email protected] do
28. februára 2014.
Využite túto jedinečnú príležitosť
prezentovať sa na pôde firmy a ukázať
svojim kolegom a ich rodinám, čomu sa
venujete vo chvíľach voľna. Prezentujte
vaše hobby a inšpirujte ostatných...
-if-
Netopiere nespia
Prekvapenie ma čakalo ráno v prvú
februárovú sobotu, keď som vyšiel z bytu na siedmom poschodí bloku na Kaspickej ulici. V rohu okna na chodbe
som si všimol niečo veľké a tmavé. Dúfal som len, že to nebude pavúk. Keď
som prišiel bližšie, zistil som, že je to ci-
Informácia o stave životného prostredia
za mesiac január 2014 v okolí U. S. Steel Košice, s.r.o.
(v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov).
UKAZOVATELE ZNEČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD
Recipient: Sokoliansky potok
UKAZOVATEĽ
OBDOBIE 1/2014
JEDNOTKA
pH
Nerozpustené látky (105 0C)
Rozpustené látky (105 0C)
Rozpustené látky (550 0C)
Železo celkové
Chloridy
Sírany
Kyanidy celkové
Fenolový index
N-NH4+
CHSKCr
NEL
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
LIMIT
MESAČNÝ PRIEMER
6,0 – 9,0
40
900
740
2,7
250
250
0,1
0,05
2
35
* 1,5
8,2
5,1
817
690
0,72
204
183
0,04
0,01
0,18
14
* 0,17
* - bodová vzorka
• Uvedené výsledky sú denne stanovované z 24-hodinových zlievaných vzoriek, odoberaných na odtoku z ČOV
Sokoľany do recipientu Sokoliansky potok, analyzovaných akreditovaným laboratóriom útvaru GM pre environment.
• Rozsah stanovení a limity znečistenia sú určené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Košice,
č. 4996-26600/2011/Hut/570021406/Z17 zo dňa 20. 9. 2011, s účinnosťou od 19. 1. 2012.
Z pera nášho čitateľa
cavec - netopier. Ako som na internete
zistil, pravdepodobne rajniak hrdzavý,
najčastejšie nachádzaný druh netopiera v panelákoch. Dĺžka jeho tela dosahuje od šesť do osem centimetrov, rozpätie krídiel je 35 centimetrov, srsť má
hrdzavohnedú.
Bola to skvelá príležitosť pozrieť
si tohto živočícha zblízka za denného
svetla. Nenechal sa rušiť ani pohybom
ľudí po chodbe, premávajúcim výťahom
ani štekotom psov od susedov.
číslo 4/2014 • strana 10
2 189 953 m3
Celkové množstvo vyčistenej odpadovej vody vypustenej do Sokolianskeho potoka
136 823 m3
Celkové množstvo vyčistenej odpadovej vody vrátenej do U. S. Steel Košice, s.r.o.
Po dopoludňajšej sieste našu chodbu popoludní opustil cez otvorené vetracie okno, keďže mal vonku, ako som
sa dočítal, dobré poveternostné podmienky. Aj keď sme panelák zateplili už
dávnejšie, je to zatiaľ prvá takáto skú-
senosť. Netopiere, na Slovensku žije
bezmála tridsať druhov týchto povesťami opradených živočíchov, totiž v zime
spia. Všetky sú zákonom prísne chránené.
Roman JESENSKÝ
Foto: autor
Ľadová jaskyňa
v tuneli
Za obcou Margecany pri brehoch
vodnej nádrže Ružín stojí súbežne so
železničným tunelom niekoľko stoviek metrov dlhý cestný tunel, ktorým sa dá prejsť peši, bicyklom, alebo autom ďalej okolo brehu nádrže,
čo využívajú chatári, rybári, lesníci,
alebo hubári.
Silné mrazy vedia premeniť vodu kvapkajúcu z netesniacej klenby
tunela na malú kvapľovú jaskyňu.
Niektoré ľadové cencúle dosahujú úctyhodnú dĺžku a hmotnosť. Našťastie tie najväčšie cencúle „vyrástli“ po stranách tunela a nie je
pravdepodobné, že by ohrozili okoloidúce auto alebo iných účastníkov
prechádzajúcich tunelom.
Stanislav GÉCI,
snímka autor
PRAŠNÝ SPAD V OKOLÍ U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O.
TYP
VZORKY
POČET
VZORIEK
LIMIT
Celkový
32
27
12,5
2,5
7,2
0,9
2,5
Anorganický
32
27
-
1,5
4,6
0,3
1,5
Ak má nádrž Domaša niekoľko
rokov po sebe vo svojom zásobnom
priestore slabé objemy vody a obnažené brehy znervózňujú najmä
prevádzkovateľov rekreačných služieb
v jej bezprostrednom okolí, vodná nádrž Ružín ani na začiatku februára nebola na tom vôbec zle a do maximálnej prevádzkovej hladiny zostávalo
približne 1,5 metra.
Nádrž pokrýva súvislá vrstva ľadu,
ktorý pri silnejších nočných mrazoch
naberá na hrúbke za stáleho pras-
PRIEMER MAXIMUM
MINIMUM
GRAF PRAŠNÉHO SPADU
LIMIT 12,5 g.m-2/30 dní
STAV KVALITY OVZDUŠIA V OKOLÍ U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O.
ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA
SOKOĽANY
– ČOV
kania, najmä ak sa do neho oprie slniečko.
Po ľade ponad vodnú hladinu si
dovolí prejsť iba divá zver a ryby si konečne môžu nielen tu, ale aj na iných
stojatych vodách oddýchnuť od rybárov, ale aj od kormoránov a volaviek,
pretože rybárska legislatíva neumožňuje ich lov „na dierkach“. Rybárska
stráž však napriek tomu vykonáva pravidelné kontroly tohto rybárskeho revíru.
Na snímkach zimná ľadovo-snehová idylka na Ružíne pri Margecanoch
a Košických Hámroch.
Stanislav GÉCI,
foto: autor
PRIEMER
1/2014
(g.m-2.30 dní)
Limit znečistenia je stanovený podľa Záväzného opatrenia Ministerstva zdravotníctva SSR, čiastka 5 – 8 z roku 1981.
MIESTO
MERANIA
Zima na Ružíne
NAMERANÉ HODNOTY
POČET
MERACÍCH
MIEST
ŠACA
VEĽKÁ IDA
DÁTUM
1. 1. 2014
2. 1. 2014
3. 1. 2014
4. 1. 2014
5. 1. 2014
6. 1. 2014
7. 1. 2014
8. 1. 2014
9. 1. 2014
10. 1. 2014
11. 1. 2014
12. 1. 2014
13. 1. 2014
31. 1. 2014
24. 1. 2014
25. 1. 2014
26. 1. 2014
27. 1. 2014
28. 1. 2014
CO
(mg/m3)
SO2
(μg/m3)
NO2
(μg/m3)
Ozón
(μg/m3)
prach-PM10
(μg/m3)
max. denný
8-hod. priemer
24-hod.
priemer
max. 1-hod.
priemer
max. 1-hod.
priemer
max. denný
8-hod. priemer
24-hod.
priemer
0,9
0,8
1,7
0,2
0,1
4,5
4,8
1,3
0,5
0,5
0,3
0,4
0,2
1,7
1,1
0,9
1,1
1,0
1,0
10
19
21
25
22
26
29
30
31
30
30
26
28
25
*
*
24
23
23
*
125
29
27
32
26
31
46
39
38
34
35
31
33
30
38
29
25
24
24
25
350
2
1
1
18
19
10
1
2
4
5
14
1
20
26
17
6
6
8
6
200
28
34
40
31
39
20
21
37
25
23
26
51
31
18
44
49
44
40
24
120
42
39
36
55
21
18
21
13
10
13
19
18
22
*
*
41
39
37
*
50
* - nedostatok údajov na stanovenie 24-hod. priemernej hodnoty
Limit pre 24-hod. priemer u PM10 bol prekročený 4. 1. 2014. Limit pre početnosť prekročení za rok u PM10 stanovený vyhláškou MPŽPaRR SR č. 360/2010 Z. z. nebol v roku 2014 prekročený.
Limitná hodnota znečistenia je stanovená vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 360/2010 Z.z. zo dňa 12. 8. 2010.
KOMENTÁR: V priebehu hodnoteného mesiaca nedošlo k žiadnej ekologickej havárii a nebolo štátnou správou započaté konanie za porušenie legislatívy v oblasti životného prostredia.
Predložené informácie o stave ŽP v U. S. Steel Košice, s.r.o. môžu byť reprodukované len za podmienky publikovania v nemennej podobe. V prípade, ak v predložených informáciách budú realizované zmeny bez vedomia hovorcu U. S. Steel Košice, s.r.o., za obsahovú náplň predkladaných informácií neručíme.
Tibor DUCHONOVIČ, GM pre environment
• INZERCIA/SPEKTRUM •
OCEĽ VÝCHODU
U. S. Steel Košice, s.r.o., seeks for U. S. Steel Košice, s.r.o.
internal candidates applying for the position of
PURCHASING ADMINISTRATOR
We require: University degree, Excellent spoken and written English, High
working engagement and responsibility at work, Communication and teamwork
skills, Computer skills (MS Office)
We offer: Compensation in compliance with valid regulations, Professional
development opportunity
Please, send your applications for tender with attached CV and survey of
previous working experience until February 21, 2014 to the following address:
U. S. Steel Košice, s.r.o., GM pre zabezpečenie a rozvoj ĽZ, Nábor a výber,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
PREDAJ
• Luxusný rodinný dom v Malej Ide
(Panský les) s pozemkom 17 á. Cena:
400 000 € + dohoda. Nie som RK. Tel.:
0907 157 693.
• Opel Vectra C Caravan, 2,2 DTI,
96 kW, 136 750 km, r. v. 2004, garážovaný, servisná história, bohatá výbava, zimné pneu., STK a EK do 12/2015. Cena:
4 500 €. Tel.: 0949 211 645.
• 2-izbový DB na Sídlisku KVP, 2. poschodie, V/Z. Tel.: 0907 638 830.
• Včelí med, 1 kg/5 €. Tel.: 466 53
14.
• Lúpané orechy, 1 kg/6 €. Tel.: 466
53 14.
• Lacno horský bicykel Lincoln Cruiser, 18 rýchlostí, nutná malá oprava.
Tel.: 0907 640 686.
• 2-izbový byt v Moldave nad Bodvou. Dohodou. Tel.: 0915 905 839.
• Monitor dychu pre novonarodenca používaný 3 mesiace, pripína sa na
plienku - monitorovanie 24 hod. Cena:
45 €. Tel.: 0918 859 157.
• 1-izbový byt v OV na Sídlisku Ťahanovce, čiastočne prerobený, 7. poschodie, voľný od 1. 7. 2014. Cena:
39 500 €. Tel.: 0917 721 061.
• 2,5-izbový byt, novostavba na
KVP, Klimkovičova ul., 5./6. posch.,
ohradený bytový komplex s rampou. Byt
má 68 m2 + balkón 7,5 m2 - francúzske
okná, komoru, murovaný šatník, pivnicu a vlastné parkovacie miesto. Tel.:
0907 301 421, 0903 126 760.
• Veľký, plne zariadený 1-izbový
byt v OV, v Moldave n/Bodvou na Nám.
Mieru, kompletne prerobený v roku
2012. Tel.: 0907 028 245.
• Novú dámsku športovú bundu Five Seasons za 10 € a odľahčený
dámsky slovenský kožuch za 10 €. Tel.:
0917 952 286.
• 2-izb. byt po kompletnej rekonštrukcii v lokalite Železiarenská a 3-izbový byt
po komplet. rekonštrukcii v lokalite Nám.
Oceliarov v Šaci. Tel.: 0903 563 870.
• Kompletne rekon. RD v obci Drienovec, 5 izieb, chodba, predsieň, WC,
kúpeľňa, kuchyňa, prechodové miestnosti a samostatne postavená garáž,
situovaný juhozápadne, zateplený,
strecha Bramac, plastové okná a plávajúce podlahy, nové elektrické rozvody, odizolovaný - odvodnený, upravený
pozemok. Cena: 80 000 €. Tel.: 0915
931 586.
• 1,5 izbový byt na Sídlisku Nad jazerom, Jenisejská ul., v pôvodnom stave, na 9. posch., plast. okná. Budova
kompletne rekonštruovaná (zateplenie,
oprava strechy, vchodové priestory). Cena: 42 000 €. Tel.: 0917 731 284.
U. S. Steel Košice, s.r.o., vypisuje riadený výber z radov zamestnancov
U. S. Steel Košice, s.r.o. na obsadenie pracovného miesta
ŠPECIALISTA – PATENTY a ZLEPŠOVACIE NÁVRHY
Výskum a vývoj USSE
POŽADUJEME: vysokoškolské technické vzdelanie, skúsenosti v oblasti patentov a zlepšovacích návrhov, dôkladnú znalosť USM/0039 a Zákona
č. 435/2001, znalosť práce s PC, znalosť anglického jazyka vítaná, komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme, vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci.
NÁPLŇ PRÁCE: zabezpečuje administratívu pre oblasť patentov, vynálezov,
zlepšovacích návrhov a dizajnov v rámci USSK a metodicky riadi zástupcov referátov pre túto oblasť v divíznych závodoch, vykonáva marketing výskumu,
organizuje propagáciu činnosti útvaru, spolupracuje pri organizovaní oponentských konaní, vedecko-technických akcií, seminárov, konferencií a exkurzií,
spravuje odbornú knižnicu pre Výskum a vývoj USSE.
PONÚKAME: mzdové ohodnotenie v zmysle platných predpisov, možnosť profesionálneho rastu, odborný rast formou štúdia priemyselno-právnej
ochrany.
Prihlášky do riadeného výberu s profesijným životopisom pošlite najneskôr
do 28. 2. 2014 na adresu: U. S. Steel Košice, s.r.o., GM pre zabezpečenie
a rozvoj ĽZ, Nábor a výber, 044 54 Košice
číslo 4/2014 • strana 11
Poďakovanie
V sobotu 8. 2. 2014 sa nám pri návrate autom zo Zimných športových hier
USSK z Jahodnej stala na ceste smerom z Alpinky do Košíc nemilá udalosť.
V neľahkej situácii sa pri nás pristavil a pomohol nám kolega Marcel Fabián
z divízneho závodu Teplá valcovňa. V mene svojom i v mene môjho 3,5-ročného
syna by som rada touto cestou jemu i jeho spolucestujúcej vyslovila veľké ďakujem za nezištnú pomoc, milý, obetavý a etický prístup. Mnoho vodičov, ktorí prechádzali okolo, nám nezastavili.
Dozvedela som sa, že na zimných športových hrách získal druhé miesto
v snouborde, k čomu mu v mene našej rodiny gratulujeme.
Monika JENIKOVÁ
• Funkčný farebný televízor ORAVA. Cena: 25 €. Tel.: 0949 890 532,
055/642 14 64.
• 3-izb. byt so 6 m lodžiou, Lomonosova, blízko centra. Byt aj obytný dom sú
po celkovej rekonštrukcii. Tel.: 0915 104
803.
RÔZNE
• Darujem 4-mesačnú fenku. Vhodná
k deťom a na stráženie domu. Tel.: 0907
976 375, 0908 890 255.
• Kúpim 3-izbový byt na KVP vo vežiaku, nie prvé a posledné poschodie. Tel.:
0907 638 830.
• Vymením 3-izbový prerobený družstevný byt 76,6 m2, 2. poschodie, na Sídlisku Ťahanovce, za 1-2 izbový v KE + doplatok. Tel.: 0948 330 801.
• Hokejové partie, ktoré potrebujete
hráča, ak je vás málo, volajte. Tel.: 0904
222 700.
• Dám do prenájmu 1 a 1/2 izbový
byt na Sídl. Nad jazerom, pri poliklinike.
Cena: 250 €/mes. Tel.: 0908 781 044.
• Dám do prenájmu 2-izbový dom
v lokalite OC Galéria, Zvončeková 6. Tel.:
0907 17 26 98.
• Prenajmem 1,5-izbový byt na Kuzmányho ulici pri Tip-Tope, kompletne zariadený a rekonštruovaný, 7. poschodie,
s veľkou lodžiou, jednej osobe alebo páru.
Cena: 380 € vrátane energií. Tel.: 0907
991 352.
• Kúpim 1,5-izbový byt s lodžiou (pražský typ), v OV, 42 m2, v lokalite sídlisk Terasa alebo Dargovských hrdinov. Nie som
RK. Tel.: 0907 330 583.
• Hľadám spolucestujúcich na zmenu D - 12-hod kolotoč, na trase SečovceUSSK brána č. 1. Auto mám (7 miest). Tel.:
0902 240 161.
• Kúpim garáž v osobnom vlastníctve,
v Šaci na Železiarenskej ulici pri väznici.
Tel.: 0907 949 765.
• Vymením prívesný vozík s ŠPZ (veľké kolesá) s celoplechovou korbou 110
x 160 cm a nízkou koženkovou plachtou
za palivové drevo-metrovicu. Košice okolie, dohoda. Tel.: 3-6086, 6-1889, 0917
962 441.
Z archívu Ocele východu. Čo priniesol rok 1968
Tatry na
programe dňa
Jedným z významných objektov, ktorý uvedú do prevádzky v tomto roku,
je druhá pozinkovacia linka. Bude slúžiť i na pohliníkovanie plechov. V tomto období montáž pokračuje podľa harmonogramu. Ako nás informoval vedúci
montáže finálneho dodávateľa SMZ Dubnica nad Váhom Ing. Ladislav Jurčák,
v týchto dňoch montéri robia rekonštrukciu zariadenia na zemný plyn a svoju
prácu na ňom dokončia 31. januára t.r.
Foto: VTP – K. Szücs
Text: - hk-, (OV č. 2, 12. januára 1968)
V dejisku majstrovstiev sveta v lyžovaní 1970 – na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách je pripravený ďalší objekt: veľký
skokanský môstik, ktorého konštrukciu vyrobila mostáreň VSŽ. Na tomto mohutnom oceľovom obrovi ostáva montážnikom
dokončiť len jeho vnútorné zariadenie a začať výstavbu tribún pre 20 000 divákov.
Foto: G. Bodnár
(OV č. 6, 9. februára 1968)
Kvalita našich výrobkov a reklamácie
Počet uplatnených reklamácií na
chybné výrobky stúpol oproti r. 1966
o 35,7 % a straty z reklamácií presiahli
sumu 5 miliónov Kčs. Najviac reklamácií došlo na povrchovú úpravu plechov
(okoviny, zádery, emulzia, modré okraje a pod.), ktorých bolo celkom 236 prípadov. Ďalej to bola dvojitosť materiálu prejavujúca sa pri lisovaní výrobkov
u 210 prípadov. Z toho vidieť, že najväčší podiel na reklamáciách majú valcovne a oceliareň.
Je zarážajúce, že materiál aj vysoko
kvalitný sa v mnohých prípadoch znehodnocuje práve pri konečnej fáze vý-
Nový výrobok valcovní
V pondelok 15. januára začali pracovať v oddelení zušľachťovne studenej valcovne dva lisy na výrobu ťahokovu. Ťahokov z plechov doteraz vyrábal
Tatrasmalt v Matejovciach. Nevýhodou
tejto výroby boli pomerne vysoké náklady na dopravu a manipuláciu s materiálom. Preto sa i výroba presunula do našich železiarní.
Ako nás informoval Peter Podhorányi, majster z oddelenia lisov v zušľachťovni studenej valcovne, tieto dva lisy
z Nemeckej demokratickej republiky za
priaznivých podmienok môžu vyrobiť
Ako cestujeme
za rok okolo 1300 ton ťahokovu v šiestich druhoch.
O ťahokov je pomerne veľký záujem.
Veď sa dá využiť ako dekoračný materiál, na rôzne filtre, ochranné siete pre
rôzne prístroje, ochranu radiátorov,
ochranu mladých stromčekov, na stropy
rôznych sietí atď.
I keď sa výroba začala pomerne
úspešne, môžeme konštatovať, že je
veľmi náročná na údržbu, často treba
meniť nože, no doteraz ich nemá kto
brúsiť.
-bro(OV č. 4, 26. januára 1968)
špinavých montérok izolovať. A tak po
niekoľkých dňoch si musí dať šaty do
čistiarne.
Navrhol by som, ak už sú niektorí jedinci zvyknutí chodiť v takýchto montérkach do práce a z práce, aby cestovali aspoň vo vlečke a aby nešpinili ostatných.
Richard LAZOR
(OV č. 6, 9. februára 1968)
roby, ako napr. pri valcovaní, žíhaní,
strihaní, vlnení, skladovaní a pod. Aj
expedícia má určitý podiel na reklamáciách, najmä čo sa týka kvalitného nakladania a zabezpečovania materiálu
proti poveternostným vplyvom. 59 reklamácií na koróziu počas prepravy zapríčinili pracovníci expedície, lebo materiál došiel na miesto určenia zamoknutý.
Za takúto nekvalitnú prácu musíme platiť aj tvrdými valutami, keď ide o zahraničné zákazky.
Jozef ČERVEŇÁK,
výstup. kontrol.
(OV č. 6, 9. februára 1968, krátené)
Za 26 minút 120 ton ocele
Pozor, montérky!
Pochodil som veľa miest v republike,
ale nikde som nevidel to, čo tu. Tu totiž chodia do práce a z práce ľudia v špinavých montérkach. To by nebolo nič
zlého, ale oni si kľudne sedia v električke alebo autobuse. Najviac azda na úseku VSŽ – Šaca. Obyčajne je autobus natrieskaný, nuž nech robí slušne oblečený
človek čo len chce, aj tak sa nemôže od
Pri zabezpečovaní výstavby Vysokých Tatier majú významné slovo aj Východoslovenské železiarne, najmä pokiaľ ide o výrobu oceľových konštrukcií
pre výstavbu športového areálu na Štrbskom Plese, a to pre oceľové tribúny,
tlačové stredisko, ďalej očistných kúpeľov v Tatranskej Lomnici. Veľmi náročné úlohy čakajú mostáreň VSŽ pri
výrobe oceľových konštrukcií pre výstavbu nových hotelov, a to hotelu B –
De Luxe na Štrbskom Plese, hotelu B –
Park v novom Smokovci. Ďalej to bude
oceľová konštrukcia pre výstavbu budovy spojov na Štrbskom Plese a letištnej
budovy v Poprade, ako aj celého radu
ďalších.
V tomto a budúcom roku mostáreň
VSŽ vyrobí pre výstavbu Vysokých Tatier takmer 4000 ton oceľových konštrukcií.
-ák(OV č. 7, 16. februára 1968,
krátené)
Rozhodcovská veža športového areálu na Štrbskom Plese, ktorú postavili ako súčasť príprav na majstrovstvá sveta v lyžovaní v r. 1970, má zvláštne a zaujímavé riešenie: celý objekt spočíva na jedinom betónovom podstavci, Pre nás je okrem toho
zaujímavá tým, že je oceľovú konštrukciu vyrobila mostáreň VSŽ.
Foto: G. Bodnár, (OV č. 7, 16. februára 1968)
Nový vynikajúci rekord dosiahli pracovníci oceliarne 28. februára. Smena „C“ prekonala na konvertori č. 1 dvakrát za sebou doterajší rekord v čase
tavby, ktorý bol 28 minút. Priemerný čas tavby v minulom roku bol plánovaný na 59 minút, skutočnosť bola 52 minút. Čas tavby sa počíta od konca
odpichu predchádzajúcej trosky až do vyliatia trosky nasledujúcej.
Smena „C“ dosiahla v tento deň u deviatej tavby 27 minút a pri dvanástej
26 minút. Tento výkon je na európskej a svetovej úrovni u oceliarní s kyslíkovými konvertormi. Progresivita je zjavnejšia, ak porovnáme, že čs. oceliarne na Ostravsku technológiou SM pecí môžu také množstvo ocele vyrobiť priemerne za 6 – 7 hodín.
(F. L.)
(OV č. 10, 8. marca 1968, krátené)
Pripravila: Iveta FIALOVÁ
• SPEKTRUM •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 4/2014 • strana 12
Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky pomáha obciam a chráni životné prostredie
Pomoc padla vhod aj Slanskej Hute
V roku 2012 prijala spoločnosť U. S. Steel Košice rozhodnutie, vďaka ktorému sa podarilo ušetriť mestským i obecným samosprávam v našom regióne
nemalé finančné prostriedky a zároveň i ochrániť životné prostredie. Pomoc košickej oceliarne spočívajúcu v dodávkach umelého kameniva z vysokopecnej
trosky, vrátane dopravy za symbolickú cenu, ktorú koordinoval útvar GM pre
strategické suroviny, si starostovia mimoriadne cenia. Záujem o tento druh podpory neutíchol ani vlani. Ako konštatovala Martina Zeliňáková, referentka pre
predaj vedľajších výrobkov, len v minulom roku putovalo do osemdesiatich siedmich obcí dovedna vyše 112 390 ton materiálu z vysokopecnej trosky. V našom
seriáli mapujeme jeho reálne využitie.
„Vaša pomoc nám padla veľmi
vhod, lebo sme si mohli skrášliť našu obec,“ nadhodil hneď na začiatku
nášho stretnutia starosta Slanskej Huty
Daniel Stančík. „Za budovou obecného úradu, hneď vedľa multifunkčného
ihriska, nám pribudla upravená od-
Dnes je v Slanskej Hute, dedinke
obklopenej lesmi, ktorú pre nádherné
prostredie veľmi radi vyhľadávajú turisti, stosedem obývaných domov. Ešte donedávna tu žilo menej ako dvesto
obyvateľov. Už to nie je pravda. „Keď
obec získala budovu bývalej hraničnej
Kamenivo poslúžilo aj na úpravu odstavnej plochy pri multifunkčnom ihrisku.
stavná plocha, pri miestnom cintoríne
i bytovom dome, ktorý sme odovzdali
do užívania predvlani, sme vybudovali nové parkoviská. Materiál, ktorý sa
nám ešte zvýšil, využijeme na úpravu
ďalších plôch...“
Rozvoj relatívne mladej obce, samostatne začala Slanská Huta fungovať len od roku 1880, je pre starostu
už druhé funkčné obdobie alfou a omegou. „Kým niektoré obce na Slovensku oslavujú aj tisícdvesto rokov svojej existencie, my na nich ani zďaleka
nemáme,“ konštatoval s úsmevom Daniel Stančík. „Pýtate sa, odkiaľ sa v našom názve vzalo slovo huta? Kedysi tu
boli sklárne. Nad obcou sa ťažila surovina, ktorú my voláme potaš a z nej
sa vyrábalo sklo. Postupne sa osada,
ktorú založili majitelia sklární a ktorá
patrila pod Nový Salaš, rozrástla. Na
jej základe vznikla Slanská Huta. Škoda len, že sa z našich prvopočiatkov
nič nezachovalo. Nepoznáme presne
ani miesto, na ktorom skláreň stála.
Ľudia len sem tam v svojich záhradkách natrafia na kúsky skla,“ doložil.
polície od ministerstva vnútra za symbolickú korunku, dlho sme rozmýšľali
a zvažovali, ako s ňou naložíme. Napokon sme sa rozhodli využiť príležitosť
Starosta Slanskej Huty Daniel Stančík.
Neodmysliteľnou súčasťou Kojšovskej hole je meteorologická stanica, ktorá poskytuje údaje o počasí od roku 1988.
a pritiahnuť do Slanskej Huty nových
obyvateľov. Budovu sme prerobili na
bytový dom. Rekonštrukciou sme získali osem bytových jednotiek, do ktorých sa nasťahovalo sedem košických
rodín a jedna tunajšia. Na druhý obytný dom sme prerobili aj bývalé priestory školy a škôlky. Tu zasa vzniklo
ďalších šesť bytov. Počet obyvateľov
sa nám tak zvýšil o 42, teraz ich máme presne 230,“ priblížil jednu oblasť
rozvoja obce starosta. Dodal tiež, že je
toho viac, čo sa v ostatnom čase v obci pre skvalitnenie života jej obyvateľov podarilo. Len nedávno tu dokončili multifunkčné ihrisko, rekonštruovali
miestne komunikácie a v prevádzke
je aj vyhľadávaná vyše dvadsaťdva kilometrová medzinárodná cyklotrasa,
ktorá začína v Slanskej Hute pri bývalom poľnohospodárskom družstve, vedie okolo jazera Izra až do maďarskej
Füzérkajaty. Cesta je na našom území
zväčša asfaltová. „Vidieť na nej Poliakov, Maďarov, Čechov.... V lete si ju
užívajú, vďaka šesťkilometrovej rovinke, aj korčuliari,“ dodal starosta.
Magdaléna FECURKOVÁ
Foto: Richard DREISIG
Vďaka mobilnej aplikácii City
Monitor sa Košičania budú môcť
aktívne spolupodieľať na zlepšení života vo svojom meste. Nová aplikácia, ktorá sa dá stiahnuť do mobilného telefónu, umožní upozorniť
kompetentných zamestnancov magistrátu na havarijné stavy, poruchy,
či iné udalosti, vyžadujúce si nápravu.
Hlásenie s podrobnou kategorizáciou
problému sa po zosynchronizovaní
údajov dostane priamo k príslušným
odborným oddeleniam a referátom,
čím sa predíde zbytočným a často zdĺhavým administratívnym úkonom. Poskytuje presnú lokalizáciu nahlásenej
poruchy, čo zabezpečí flexibilné reagovanie na vzniknutú situáciu. Aplikácia sa inštaluje z jednotlivých obchodov - pre Android je to Google Play
a pre iPhone je to App Store. V nich
treba vyhľadať aplikáciu City Monitor
a nechať si ju nainštalovať do mobilného zariadenia. Pri spustení je nutné zadať základné informácie pre
Kým v nížinách vládne na Slovensku takmer jarné počasie, na horách zima ešte nepovedala svoje posledné slovo. Dôkazom sú aj tieto krásne scenérie z Kojšovskej hole, kde sa minulú sobotu konali preteky zamestnancov U. S. Steel Košice v behu na lyžiach.
Ako na dlani. Z „Kojšovky“ bolo možné vidieť zasnežené Vysoké Tatry.
V dedine pribudli parkovacie miesta.
O problémoch v meste
V Košiciach
dajte vedieť aj mobilom pribudli kamery
Novinka v Košiciach
Zimné pozdravy z Kojšovskej hole
nastavenie systému a potom postupovať podľa pokynov na obrazovke.
Aplikácia City Monitor sa skladá z dvoch častí, mobilnej a webovej. Mobilná časť poskytuje občanovi
možnosť nahlásenia poruchy a nežiaducich stavov priamo z mobilného telefónu, pričom môže priložiť aj fotodokumentáciu, komentár a zároveň
sledovať stav zmien v procese riešenia. Na druhej strane vďaka webovej
časti bude samospráva transparentne komunikovať a spravovať prichádzajúce hlásenia, viesť evidenciu,
kontrolovať postup prác pri likvidácii poruchových stavov i spätnú väzbu od občanov. „Máme záujem
o dynamický rozvoj zvyšujúci transparentnosť a kvalitu života, preto vítam všetky efektívne postupy, ktoré umožnia občanom spolupodieľať
sa na chode nášho mesta a zároveň zlepšia našu vzájomnú komunikáciu. Práve moderné technológie
sú dobrým prostriedkom pri napĺňaní tohto cieľa,“ zhodnotil zavedenie novej mobilnej aplikácie primátor
Richard Raši.
-ts-
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality poskytla vlani dotáciu 20 tisíc eur na projekt košickej
mestskej polície Kamerový systém
- účinný nástroj prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Vďaka tomu pribudli v Košiciach
v decembri 2013 ďalšie tri nové
fullHD kamery - pri krytej plavárni,
pri Steel aréne a pri OC Galéria, ktoré dohliadajú na bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta. V rámci
projektu boli v priestoroch Monitorovacieho centra kamerového systému Mestskej polície Košice (MsP)
nainštalované ďalšie štyri monitory, nový záznamový a centrálny
server riadiaceho systému kamerového systému MsP a vybudovaný moderný riadiaci pult operátora
kamerového systému. Mestská polícia v súčasnosti na území mesta
Košice prevádzkuje spolu 54 bezpečnostných kamier. Ich počet by
sa mal v tomto roku zvýšiť minimálne o ďalších šesť kusov.
-mp-
Účastníkov pretekov potešilo dvadsať centimetrov nového prachového snehu.
Mnohé pohľady pripomínali rozprávkovú krajinu.
Foto: Arpád KÖTELES
OCEĽ VÝCHODU
• ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY USSK •
číslo 4/2014 • strana 13
Zimné športové hry 2014
Počasie v tomto roku
lyžiarom neprialo
Seriál Zimných športových hier zamestnancov U. S. Steel Košice 2014
odštartoval dlhodobý hokejový turnaj
o majstra USSK. Prvé zápasy v skupinách tímy odohrali 20. januára a šampionát ukončia v piatok 21. februára,
keď sa v Steel aréne uskutočnia záverečné stretnutia o 3. miesto a finále.
Tohtoročná zima však nežičí vyznávačom bieleho športu. Chabé snehové podmienky organizátorov poriadne potrápili. Kým súťaž v obrovskom
slalome a snouborde sa na lyžiarskom svahu Jahodnej podarilo napokon usporiadať v pôvodnom termí-
ne 8. februára, a to aj napriek tomu,
že celé podujatie sprevádzala hustá
hmla a neustály dážď, bežecké preteky na Kojšovskej holi museli niekoľkokrát prekladať. Súťaž sa pre nedostatok snehu neuskutočnila podľa
programu 18. januára a ani v náhradnom termíne 1. februára. Do tretice sa
však všetko podarilo a pretekári napokon súťaž v bielej stope absolvovali 15. februára.
Nežičlivé počasie však pretekárom
náladu i športové výkony nepokazilo,
o čom sa môžete presvedčiť v tejto
športovej prílohe Ocele východu.
• ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY USSK •
OCEĽ VÝCHODU
Favoriti nesklamali
Zvykli sme si, že na svahu Jahodnej sa takmer každý rok objavujú
medzi slalomovými bránkami, ale aj
v snouborde, tí istí pretekári. Udržiavajú si stabilnú formu a mnohí z nich
patria k favoritom. Pri dekorovaní víťazov v jednotlivých vekových kategóriách nechýbajú na stupňoch víťazov. Bodovali aj v tomto roku. Medzi
stálice pretekárov patria Ján Rohár, Marek Kuchta, Peter Pentrák,
Ivan Chalabala, Juraj Bořík, Vladimír Buc, Ján Lipták, Marcel Fabián
i Štefan Nižník a zo žien Alžbeta Egri,
číslo 4/2014 • strana 14
Povedali v cieli
Takto razantne jazdil
víťaz v kategórii mužov do
62 rokov Ján Rohár.
Viktor ŠTRONCER
víťaz v snouborde a 10. miesto
v obrovskom slalome
mužov do 35 rokov
S dnešným výkonom som nadmieru spokojný, pretože sa mi podarilo zvíťaziť v náročných podmienkach.
Monika Fedorová, Ľudmila Karchutňaková, Silvia Vlasatá i Gabriela Sinčáková. Ale boli aj takí, ktorí si „brúsili zuby“ na medailové pozície, ale
problémy s viazaním na lyžiach i pády
na trati ich pripravili o lepšie umiestnenie. V druhom kole na to doplatili Pavol Füzy i Ľubomír Mihál, ale
vari najnešťastnejším bol František
Regensbogen. Ten v kategórii nad
62 rokov obhajoval prvenstvo z vlaňajška. Kvôli pádu sa však v cieli musel uspokojiť iba s predposlednou
priečkou.
V kategórii snouboard som súťažil
len druhýkrát, pričom tomuto športu
sa venujem vyše dvadsať rokov. Súperi boli zdatní, ale musím pochváliť
aj organizátorov, pretože napriek nepriaznivému počasiu pripravili kvalitnú trať.
Ľubomír MIHÁL
19. miesto
v kategórii muži do 62 rokov
Som pravidelným účastníkom lyžiarskych pretekov. Zažil som už vše-
Medzi mužmi nad 62 rokov dominoval Ján Lipták.
Prvenstvo v kategórii žien do 50 rokov si vybojovala Iveta Kalmárová.
nikomu nepridali. Aj napriek tomu, že
snehu bolo málo, na upravenom svahu vládla dobrá nálada. Tí, ktorí na Jahodnú dorazili, si športovú atmosféru
užívali, veď prišli súťažiť. Odhodlanie
a zdravá rivalita nikomu z nich nechýbali. Napokon, každý chcel dosiahnuť
čo najlepšie umiestnenie a samozrejme zvíťaziť.
Celú sobotňajšiu parádu odštartovali ráno o 7.45 hod. deti našich zamestnancov, ktoré bojovali medzi sla-
zapaľovala olympijský oheň. Takejto
pocty sa mi dostalo už dvakrát. Preteky boli kvalitne zorganizované, no
dnes nás všetkých prekvapila hustá hmla.
Ján MIHALUS
49. miesto
v kategórii mužov do 50 rokov
Také zlé podmienky, aké panovali dnes, som osobne nezažil. Samozrejme mám na mysli iba počasie,
pretože trať bola, aj napriek sťaženým
okolnostiam, pripravená perfektne.
Víťazom tohtoročných pretekov v snouborde sa stal Viktor Štroncer.
JAHODNÁ
Počasiu nerozkážeš. Tieto dve slová často opakovali účastníci zimných
športových hier na svahu lyžiarskeho
strediska na Jahodnej, kde sa v sobotu 8. februára 2014 konal XVIII. ročník
Zimných športových hier zamestnancov U. S. Steel Košice. Súťažilo sa v obrovskom slalome a v snouborde, pre
deti organizátori opäť pripravili karneval. Pretekári v kategóriách detí i dospelých boli právom nahnevaní, veď
hustá hmla a vytrvalý dážď na pohode
Ľudmila KARCHUTŇÁKOVÁ
bronzová medailistka
v obrovskom slalome
žien do 50 rokov
Čakala som lepší výsledok, ale
aj tretie miesto je pekné. Tohtoročné zimné športové hry mali pre mňa
zvláštny význam, pretože som spoločne s prezidentom U. S. Steel Košice
lomovými bránkami v obrovskom
slalome. O deviatej hodine sa všetko
utíšilo. Začal sa slávnostný ceremoniál otvorenia hier, tak ako na ozajstnej
olympiáde v Soči. Nechýbalo vztyčovanie vlajok, zapálenie ohňa i slávnostný sľub pretekárov. Vlajky USSK a zimných športových hier vztýčili na stožiare
dve skupiny pretekárov pod vedením
Tomáša Moščáka a Jozefa Hamráka. Fakľu so symbolickým olympijským – hutníckym ohňom na Jahodnú
priniesla zanietená športovkyňa a aktívna pretekárka Ľudmila Karchutňáková. Oheň zapálila spoločne s prezidentom U. S. Steel Košice Georgeom
F. Babcokom. Sľub pretekárov predniesol dlhoročný účastník firemných letných i zimných športových hier Henrik
Hric. Ceremoniál sledovali tiež viceprezidenti našej spoločnosti, ako aj predseda Rady odborov OZ KOVO Mikuláš
Hintoš. Prítomní boli aj generálni manažéri a riaditelia divíznych závodov.
Časť medailistov a účastníkov zimných športových hier. Na najvyššom
stupienku prezident U. S. Steel Košice
George F. Babcoke s pohárom i medailou za najlepší výkon v kategórii vrcholových manažérov firmy.
lijaké podmienky, ale takúto hustú
hmlu si nepamätám. Prekvapila ma
však dobrá kvalita trate. V druhom
kole som trochu riskoval, čo sa mi vypomstilo. Na zjazdovke sa mi vypla lyža a musel som si ju znova zapnúť.
Takto som prišiel o drahocenné sekundy.
Adrián GJABEL
11. miesto,
obrovský slalom,
muži do 62 rokov
Dnešný deň by bol dokonalý, nebyť dažďa a hmly. Spomínam si na podobnú situáciu spred dvoch rokov, no
vtedy fúkal nepríjemný vietor. Atmosféra bola ako vždy výborná a všetci
sme si dobre zalyžovali. Rýchlejší čas
som dosiahol po prvej jazde, ale bolo
to tým, že organizátori prestavali trať.
Druhé kolo bolo náročnejšie. Myslím
si, že preteky mali kvalitné obsadenie.
Dokonca sa mi zjazdovka zdala v lepšom stave ako vlani. Išiel som v pohodovom tempe, nechcel som riskovať, pretože naposledy som na trati
spadol.
Roman GBURÍK
24. miesto
v obrovskom slalome
mužov do 50 rokov
Na trati sa postupne nahromadili kopy snehu, takže sa mi nešlo veľmi dobre. Pohode nepridávala ani
slabá viditeľnosť. Prvá jazda bola
ľahšia, okrem zhoršenej kvality snehu organizátori sťažili preteky novým
rozostavením bránok. I napriek tomu som s výkonom spokojný, pretože som súťažil v obrovskom slalome
prvýkrát.
Planý poplach
Karneval
opäť potešil
Na miernejšom svahu neďaleko detského vleku
sa za účasti takmer päťdesiatich detí konal 14. ročník Detského zimného karnevalu. Dievčatá a chlapci už tradične súťažili v lyžiarskom slalome, v pretekoch na sánkach, boboch i v snouborde. Našim
najmenším lyžiarom neprekážalo ani hmlisté počasie, pretože ich v snahe o čo najlepšie umiestnenie
motivovala sladká odmena v cieli. Hýrili nielen veľkou bojovnosťou, ale i odvahou a úsilím dosiahnuť
čo najlepší výsledok. Ceny trom najlepším pretekárom v jednotlivých súťažných disciplínach odovzdávali manželky prítomných viceprezidentov. Na záver
podujatia vyhodnotili aj súťaž karnevalových masiek. Sladkosťami za účasť v súťažiach boli napokon
odmenené všetky deti.
Ceny a sladkosti najmladším lyžiarom na detskom karnevale odovzdávala
aj manželka viceprezidenta pre technológiu Kathryn A. Fedorenková.
V prestávke medzi prvým a druhým kolom súťaže v obrovskom slalome vznikol na svahu Jahodnej menší
rozruch. Jeden z pretekárov organizátorom oznámil, že kým sa bol občerstviť
v bufete, zmizli mu lyže. Ako sa neskôr
ukázalo, bol to len planý poplach. Dvaja
pretekári mali totiž lyže rovnakej značky, rovnakej farebnej dekorácie i viaza-
nia. Keďže sa obaja ponáhľali na štart
druhého kola, v rýchlosti si zobrali „svoje“ lyže opreté o konštrukciu zastrešenia pri chate. Prvý z nich prišiel na to,
že nemá svoje vlastné lyže až na štarte,
keď si do rúk zobral palice. Boli mu trochu vysoké. Na svojho súpera – lyžiara
si potom počkal v cieli a lyže si vymenili. Aj to sa v rýchlosti stáva.
Vytrvalý dážď počas slávnostného otvorenia hier prinútil niektorých pretekárov otvoriť dáždniky.
• ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY USSK •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 4/2014 • strana 15
SNOUBORD
Juniorky: 1. Katarína Kapráľová 84,35 sek., 2. Martina Olachová
98,35 sek., 3. Františka Rohaľová 99,51 sek.
Juniori: 1. Aleš Manica 91,56 sek., 2. Mojmír Hegeduš 93,05 sek., 3. Jakub
Biben 99,42 sek., 4. Rastislav Textoris 107,20 sek., 5. Richard Manica
117,87 sek., 6. Richard Pataky 128,29 sek.
Muži: 1. Viktor Štroncer (útvar GM pre environment) 83,38 sek., 2. Marcel
Fabián (TVa) 83,54 sek., 3. Štefan Nižník (Spoľahlivosť zariadení) 90,04 sek.,
4. Marek Manica (Predaj) 94,37 sek., 5. Ján Konkoľ (Vysoké pece) 95,79 sek.,
6. Roland Kováč (Zu + OV) 98,33 sek., 7. Miroslav Trubiroha (Oceliareň)
100,89 sek., 8. Viliam Závodný (Zu + OV) 102,40 sek., 9. Ladislav Jámbor (Koksovňa) 105,27 sek., 10. Pavol Trembecki (Oceliareň) 113,30 sek.
Do miesta štartu obrovského slalomu sa vlekom presúvajú najmladší lyžiari
súrodenci Rusnákovci. Vľavo Patrik, ktorý skončil v kategórii starších žiakov tretí,
vpravo jeho sestra Ingrid, víťazka v kategórii prípravka dievčat.
Výsledky obrovského slalomu
Muži do 35 rokov: 1. Tomáš Kuriatnik 64,66 sek., 2. Michal Billík
72,48 sek. (obaja BSC), 3. Peter Pentrák (Vysoké pece) 74,84 sek., 4. Matúš
Kľučár 77,52 sek., 5. Miroslav Bernát
(obaja Zu + OV) 80,86 sek., 6. Michal
Belák (Koksovňa) 81,98 sek., 7. Marek
Petriľák (Oceliareň) 86,21 sek.
Muži do 50 rokov (49 štartujúcich):
1. Marek Kuchta (TVa) 64,42 sek., 2. Juraj Bořík (Vysoké pece) 68,32 sek.,
3. Peter Šarudi (útvar GM pre environment) 69,84 sek., 4. Peter Medvec
(Energetika) 70,67 sek., 5. Dušan Gajdoš 70,92 sek., 6. Marián Katunský
71,22 sek., 7. Peter Belušár (všetci Zu +
OV) 71,33 sek., 8. Ferdinand Kóča (úsek
VP pre výrobu) 71,82 sek., 9. Michal Lukačik (Mechanika) 72,09 sek., 10. Viktor Štroncer (útvar GM pre environment)
72,17 sek.
Muži do 62 rokov (22 štartujúcich): 1. Ján Rohár (Predaj)
64,38 sek., 2. Ján Syč-Kriváň (Mechanika) 69,10 sek., 3. Ivan Chalabala (Energetika) 70,02 sek., 4. Vladimír Buc (BSC) 70,39 sek., 5. Vladimír
Korbíni (Rar) 71,13 sek., 6. Jozef Kaleta (RMS) 73,32 sek., 7. Cyprián Volner (Mechanika) 74,36 sek., 8. Ján
Medzi bránkami víťazka v kategórii žien nad 50 rokov Gabriela Sinčáková.
Palko (Oceliareň) 77,96 sek., 9. Vladimír Molčák (Financovanie) 78,44 sek.,
10. Miroslav Staňa (TVa) 80,49 sek.
Muži nad 62 rokov (15 štartujúcich): 1. Ján Lipták 75,42 sek., 2. Milan Pruša 79,66 sek., 3. Dušan Haviar
(všetci dôchodcovia) 80,11 sek., 4. Tomáš Hanko (úsek VP pre inžinierske
činnosti a inováciu) 84,98 sek., 5. Michal Košč 87,72 sek., 6. Miroslav Jarošinec 87,93 sek., 7. Bartolomej Antony 94,25 sek., 8. Andrej Sabol (všetci
dôchodcovia) 95,82 sek., 9. František Huňady (Spoľahlivosť zariadení)
96,16 sek., 10. Teodor Laco (dôchodca) 100,02 sek.
Ženy do 40 rokov: 1. Soňa Sedláčková (BSC) 75,70 sek.,
2. Malvína Vargová (Financovanie)
111,27 sek.
Ženy do 50 rokov: 1. Iveta Kalmárová (Nákup) 76,69 sek., 2. Monika Fedorová (Vedenie) 78,34 sek.,
3. Alžbeta Egri (úsek VP pre výrobu)
80,85 sek., 4. Františka Roháľová (Financovanie) 81,75 sek., 5. Eva SyčKriváňová (Predaj) 83,81 sek., 6. Marianna Kočišová (RaR) 92,17 sek.
Ženy nad 50 rokov: 1. Gabriela Sinčáková 78,19 sek., 2. Silvia Vlasatá (obidve Financovanie)
84,70 sek., 3. Ľudmila Karchutňáková (Labortest) 85,32 sek.,
4. Anna Ambrózová (Financovanie)
95,93 sek., 5. Viktória Hanková (dôchodkyňa) 118,37 sek.
Najlepším lyžiarom v kategórii juniorov do 18 rokov sa stal Tomáš Gajdoš, ktorému blahoželá odborový predák spoločnosti USSK Mikuláš Hintoš.
Z prvenstva v kategórii prípravka chlapcov
mal veľkú radosť Martin Kuchta. Na najvyššom stupni víťazov mu pohár i medailu odovzdal viceprezident Martin Pitorák.
Trojica medailistov v kategórii mužov do 35 rokov. Vľavo tretí v poradí Peter
Pentrák, v strede víťazný Tomáš Kuriatnik a vpravo strieborný Michal Billík.
Viceprezident Michael A. Fedorenko odovzdáva Alžbete Egri pohár i medailu
za 3. miesto v obrovskom slalome žien do 50 rokov.
Na slovíčko s predsedom organizačného výboru Jánom Margitom
rozhovor
Medzi slalomovými bránkami sa predstavil aj prezident spoločnosti USSK
George F. Babcoke. V kategórii mužov do 62 rokov obsadil po dvoch kolách v konečnom poradí 16. miesto.
Deti si počas prehliadky
karnevalových masiek aj zatancovali.
• Ako sa vám pozdáva trať?
Klobúk dole, i napriek poveternostným podmienkam chlapci pripravili trať veľmi kvalitne. Mali svoj
podiel na tom, že sme dnes neboli
svedkami žiadneho úrazu.
• Ako hodnotíte priebeh dnešných pretekov?
Zorganizovať zimné športové hry,
to chce poriadnu dávku úsilia a entuziazmu celého tímu. Príprava podujatia trvá niekoľko mesiacov. Preto
som nesmierne rád, že nás nezlomilo ani dnešné nežičlivé počasie.
Ján MARGITA
• Spomínate si na podobnú
situáciu v minulosti?
Počasie nám nevyšlo ani v roku
2002. Vtedy tu tiekla voda potokom
a všetkých lyžiarov sme museli autobusom premiestniť na Plejsy.
Manželka viceprezidenta pre výrobu Janice Tablerová odovzdáva ceny najlepším pretekárom v slalome
súťažiacim počas detského karnevalu.
• Na Jahodnú tentoraz prišlo
menej ľudí ako zvyčajne. Môže za
to len počasie?
Určite áno a najviac mi je ľúto najmenších detí, ktoré sa chceli predviesť na karnevale. Prihlásených sme ich mali vyše dvesto,
nakoniec súťažilo bezmála päťdesiat chlapcov a dievčat. Verím, že aj
napriek vrtochom počasia si dnešok
všetci užili a mali sa tu dobre.
• Vyskytli sa pri organizácii podujatia nejaké problémy?
Vďaka tomu, že sme zohraný tím
s dlhoročnými skúsenosťami, všetko
prebehlo bez problémov. Sme radi,
že si podujatie užil aj náš prezident,
ktorý nebol len divákom, ale súťažil
v obrovskom slalome.
-rd-
Deti na štarte už ráno
Už tradične sa pred slávnostným
ceremoniálom otvorenia zimných
športových hier konajú na svahu
lyžiarskeho strediska na Jahodnej
preteky v obrovskom slalome detí našich zamestnancov. V tohtoročnom 14. ročníku pretekov sa na
štart postavilo 46 lyžiarov vo veku
od 6 do 18 rokov. Víťazi si vybojovali cenné trofeje a traja najlepší v jednotlivých kategóriách boli odmenení
medailami. Pohár v súťaži o najrýchlejšieho lyžiara obrovského slalomu
získal Tomáš Gajdoš, ktorý zvládol
trať pretekov za 31,60 sekúnd.
Prípravka dievčatá: 1. Ingrid
Rusnáková 47,54 sek., 2. Kiara Elizabeth Štroncer 48,50 sek., 3. Ela
Štecová 50,99 sek.,
Prípravka chlapci: 1. Martin
Kuchta 44,12 sek., 2. Boris Rabinčák 46,62 sek., 3. Ondrej Králik
56,01 sek.,
Mladšie žiačky: 1. Adriana Belušárová 42,02 sek., 2. Romana
Čumríková 42,99 sek., 3. Ninka Porubänová 43,26 sek.,
Mladší žiaci: 1. Daniel Kuruc 39,99 sek., 2. Stanislav Řihák 41,70 sek., 3. Marián Štec
42,24 sek.,
Staršie žiačky: 1. Jana Potočňáková 36,29 sek., 2. Veronika Gajdošová 37,60 sek., 3. Kristína Vargovčíková 37,64 sek.,
Starší žiaci: 1. Ján Kapráľ
38,39 sek., 2. Michal Štec 38,76 sek.,
3. Patrik Rusnák 38,78 sek.,
Juniorky: 1. Katarína Kapráľová
33,77 sek., 2. Dominika Madzsóová
38,21 sek., 3. Anna Jelínková
40,69 sek.,
Juniori: 1. Tomáš Gajdoš
31,60 sek., 2. Martin Syč-Kriváň
32,37 sek., 3. Jakub Kalmár
34,19 sek.
• ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY USSK •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 4/2014 • strana 16
Bežkárov privítala zasnežená krajina
Lyžiari – bežkári sa konečne dočkali. Až na tretí pokus sa v sobotu
15. februára 2014 uskutočnili v lyžiarskom stredisku na Kojšovskej holi
preteky v behu na lyžiach. Na rozdiel
od lyžiarskych súťaží na Jahodnej,
mala „Kojšovka“ úplne iné počasie.
„Oplatilo sa počkať aj takmer mesiac, pretože teraz je tu skutočne
nádherná zima s množstvom snehu,
o čom v Košiciach dodnes len snívame,“ nechal sa počuť po príchode
na chatu Erika jeden z účastníkov behu na lyžiach Milan Brutovský. Tento
bývalý dlhoročný zamestnanec VSŽ
Košice, v minulosti vynikajúci aktívny cyklista, dnes už na dôchodku, sa
pretekov zúčastňuje každý rok. „Je to
tu paráda, škoda že neprišli viacerí pretekári, ktorí holdujú bežeckému lyžovaniu, určite by sa potešili.
Chýbajú najmä tí, ktorí síce boli prihlásení, ale neverili tomu, že sa tu
dá lyžovať,“ poznamenal na adresu
bežcov, ktorí v tomto roku rady súťažiacich preriedili. Veď na štart sa postavilo len 32 pretekárov v šiestich
vekových kategóriách, z nich dve ženy.
„Počas uplynulých troch týždňov
sme sa snažili pripraviť vám dobrú
trať s tvrdým podkladom. Bolo šťastím, že keď pred pár dňami v Košiciach pršalo, tu snežilo a desať centimetrová vrstva nám pomohla. Na
miesta, kde sú o niečo viac kamenisté lesné chodníčky, sme nahrnuli sneh a pripravili bielu stopu tak,
aby ste preteky absolvovali bezpečne, bez zranenia,“ ozrejmil pred pretekmi situáciu na trati i podmienky súťaže riaditeľ pretekov Juraj Tóth.
Príležitosť zasiahnuť do bojov v lyžiarskej stope si nenechali ujsť favorizovaní pretekári, ktorí vlani žali
úspechy v jednotlivých vekových kategóriách, ako Jozef Sciranko, Milan
Lacko, Michal Dutko a Bartolomej
Ištoňa. Aj teraz si počínali vynikajúco
a opäť slávili úspechy. Škoda, že neprišlo viac žien, na medailových priečkach sa tak ocitli vo svojich kategóriách len víťazky. Kto prišiel, neľutoval,
pretože okrem priaznivej športovej atmosféry na trati, v kolektíve súťažiacich vládla aj po pretekoch priateľská
pohoda. Medailisti si navzájom blahoželali a sľúbili, že prídu aj o rok, aby
sa tradícia bežeckého lyžovania medzi
športovými aktivitami zamestnancov
USSK zachovala. Mnohí si pobyt v zasneženej prírode pochvaľovali a keďže bolo slnečné počasie, kochali sa
pohľadom na Vysoké Tatry, ktoré mali ako na dlani.
Ceny a medaily trom najlepším
pretekárom počas slávnostného ceremoniálu dekorovania odovzdali vedúci oddelenia sociálna politika a mimomzdová motivácia Miroslav Sajko
a za odborovú organizáciu USSK predsedníčka OZ KOVO DZ Energetika Eva
Mihaliková. Potom sa o slovo prihlásil dlhoročný účastník a desaťnásobný
víťaz tohto podujatia Bartolomej Ištoňa. Za všetkých zúčastnených sa poďakoval partii rozhodcov i organizátorov, ktorá trať pripravila: „Pretekám
tu už roky, ale takúto perfektnú trať
som ešte nezažil. Sneh sa vôbec nelepil, bola to proste paráda pretekať
pri teplote mínus troch stupňov Celzia. Trať bola bezpečná a tiež mi ani
nenapadlo, že by som si mohol zničiť trebárs lyže. Snehu bolo dostatok a za prípravu trate vám patrí veľká vďaka.“
Podobne ako na Jahodnej aj na Kojšovskej holi zapálili hutnícky oheň, ktorý počas slávnostného ceremoniálu priniesol
dlhoročný účastník behov na lyžiach Michal Dutko.
KOJŠOVSKÁ HOĽA
Štart skupiny bežkárov do 62 a nad 62 rokov, ktorí absolvovali trať na šesť kilometrov.
Miroslav Sajko dekoruje troch najlepších v kategórii do 45 rokov. Pohár odovzdáva víťazovi Milanovi Lackovi, vľavo tretí v poradí Milan Franko, v pozadí druhý v cieli Ján Antoš.
V kategórii mužov do 45 rokov
si svoj piaty titul po sebe vybojoval
Milan Lacko (č. 99).
Víťaznému Jozefovi Scirankovi odovzdáva pohár za prvenstvo medzi mužmi do
55 rokov Eva Mihaliková. Vľavo druhý v tejto kategórii Jozef Kaleta, v pozadí tretí Albín Dubovský.
Trojica medailistov nad 62 rokov. Zľava druhý Peter Horňák, víťaz Bartolomej
Ištoňa a tretí v poradí Peter Nemec.
Tradičným účastníkom letných i zimných športových hier je bývalý železiar,
79-ročný Teodor Laco (č. 97). Na bežkách si zvolil rekreačné tempo a šesť kilometrovú trať hravo zdolal.
VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Kategória žien (na 4 km)
Do 55 rokov zvíťazila Erika Linkeschová (Ľudské zdroje) časom
27:41 min. a v kategórii nad 55 rokov cenu za prvenstvo získala Alžbeta Tiszová (Predaj) 34:15 min.
Muži do 45 rokov (8 km): 1. Milan Lacko (SBS) 37:51 min., 2. Ján
Antoš (TVa) 42:58 min., 3. Milan
Franko (Zu + OV) 44:09 min., 4. Štefan Nižník (Spoľahlivosť zariadení)
48:10 min., 5. Marián Vranaj (BSC)
53:24 min., 6. Pavol Haky (TVa)
55:52 min., 7. Henrik Hric (BSC)
56:54 min., 8. Marián Rybár (Vedenie) 59:01 min.
Muži do 55 rokov (8 km): 1. Jozef Sciranko (ZU + OV) 32:46 min.,
2. Jozef Kaleta (RMS) 36:25 min.,
3. Albín Dubovský (úsek VP pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania) 37:20 min., 4. Csaba Németh
(Koksovňa) 39:34 min., 5. Daniel Kapák 44:22 min., 6. Stanislav Řihák
50:40 min., 7. Ján Smolárik (všetci BSC) 52:50 min., 8. Albert Kováč
(SVa) 57:26 min., 9. Peter Bobko
(Oceliareň) 1:07:42 hod., 10. Roman
Fedák (BSC) 1:08:24 hod.
Muži do 62 rokov (6 km): 1. Michal Dutko (ZU + OV) 22:11 min.,
2. Jozef Vrábel (Energetika) 34:35
min., 3. František Semanko (útvar GM
pre environment) 39:45 min., 4. Ján
Chromý (Mechanika) 47:19 min.
Muži nad 62 rokov (6 km):
1. Bartolomej Ištoňa 29:57 min.,
2. Peter Horňák 33:36 min., 3. Peter Nemec 35:29 min., 4. Milan
Vargoško 36:11 min., 5. Michal
Lukáč 40:53 min., 6. Milan Brutovský 41:22 min., 7. Jozef Gomolčák
45:00 min., 8. Teodor Laco (všetci
dôchodcovia) 53:56 min.
Prílohu pripravili: Milan KATUNSKÝ,
Richard DREISIG a Arpád KÖTELES
Jediná lyžiarka v kategórii žien do
55 rokov Erika Linkeschová tesne pred
cieľom.
Alžbeta Tiszová holduje nielen klasickému behu, ale v zimnom období aj
behu na lyžiach.
Medzi mužmi do 55 rokov bol veľkým favoritom Csaba Németh (č.86). Odštartoval o tri minúty neskôr než jeho súperi, čo ho stálo medailu. Skončil štvrtý.
Download

Časopis Oceľ východu