V čísle:
začala sa
výstavba
prEvÍjacEj linkY
STR. 1, 2
slÁvnostné
vztýčEniE vlajkY
Ford-Q1
spoločnE
prE
rEGiÓn 2012
STR. 1, 2
dni dobrovoĽnÍkov
ussk
sa blÍžia
STR. 1, 3
začala sa
HokEjovÁ bitka
o titul
STR. 4, 5
STR. 8
rokovali
odborÁri
oz kovo ussk
STR. 10
OCEĽ VÝCHODU
novinY u. s. steel košice, s.r.o. • ročnÍk 2
• čÍslo 8 • štvrtok 12. aprÍl 2012
Bezpečnosť a ochrana zdravia
je len v našich rukách
Túto myšlienku komunikuje v týchto dňoch na pracoviskách divíznych závodov a dcérskych spoločností, ako aj na vonkajších frekventovaných priestoroch U. S. Steel Ko­
šice, viac ako päťdesiat pútačov. Podpisy zamestnancov, ktoré na transparenty postupne pribúdajú, deklarujú záväzok každého z nich pracovať bezpečne. Ako prví sa na
bannery podpísali v stredu 28. marca 2012 top manažéri U. S. Steel Košice na čele s prezidentom Davidom J. Rintoulom. Podpisová akcia je jednou z mnohých aktivít, kto­
ré vyvíja manažment spoločnosti pri úsilí zvýšiť povedomie zamestnancov k bezpečnosti práce a zvrátiť tak nepriaznivý vývoj tohto roka.
­if­, foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
Počas slávnostného ceremoniálu odhalili
certifikát kvality Q1 a vztýčili vlajku
Ocenenie je odmenou
za tvrdú prácu
Na stene vo vestibule hlavnej ad­
ministratívnej budovy firmy sa vyníma
nový certifikát kvality. A nie hocijaký.
Je od popredného automobilového vý­
robcu Ford, ktorý patrí medzi našich
významných zákazníkov. Certifikát
kvality Q1 získala U. S. Steel Koši­
ce už v roku 2010 a približne pred
mesiacom sme od zástupcov auto­
mobilky prevzali plaketu so symbo­
lickou vlajkou, ktoré potvrdzujú toto
ocenenie aj na ďalšie obdobie. Ford
udeľuje certifikát Q1 iba top dodá­
vateľom spĺňajúcim kritériá spoľahli­
vosti manažérskych systémov, výko­
nové a kvalitatívne parametre, akčný
plán spoločnosti a orientáciu na zá­
kazníka.
Získanie prestížneho ocenenia vy­
zdvihol aj prezident U. S. Steel Košice
David J. Rintoul počas slávnostného
ceremoniálu, ktorý sa konal v piatok
30. marca 2012. „Udelením vlajky
a certifikátu vyjadril Ford dôveru na­
šim výrobkom a ocenil kvalitu našej
ocele,“ uviedol. „V budúcnosti je na­
ším cieľom získať certifikáty kvality
aj v environmentálnej oblasti,“ pri­
pomenul. Na záver slávnostne odhalil
plaketu s certifikátom Q1. Presvedče­
nie, že popredný svetový výrobca au­
tomobilov bude s našimi výrobkami aj
naďalej spokojný, vyjadril tiež vicepre­
zident pre predaj a marketing Robert
J. Beltz. „V Európe dodávame plechy
firme Ford do závodov v Belgicku
a nemecku. Verím, že certifikát Q1
nám pomôže stať sa hlavným dodá­
vateľom ocele aj pre novopostavený
závod v Rumunsku.“ Podľa viceprezi­
denta USSK pre predaj a marketing je
(dokončenie na 2. str.)
Vyhodnotili piaty ročník grantového programu Spoločne pre región
Šanca
pre aktívnych hutníkov
Minulý týždeň v utorok, 3. apríla
2012, sa na pôde firmy uskutočnilo
slávnostné vyhlásenie výsledkov pia­
teho ročníka grantového programu
Spoločne pre región z dielne spoločnos­
ti U. S. Steel Košice a Karpatskej na­
dácie. Symbolické šeky, ktoré poslúžia
na realizáciu verejnoprospešných pro­
organizácií a obcí. A to aj v prítomnos­
ti viceprezidentky pre riadenie exter­
ných služieb a vzťahov Eleny Petráš­
kovej, viceprezidenta pre ľudské zdroje
jektov, si z rúk prezidenta spoločnos­
ti Davida J. Rintoula a riaditeľky Kar­
patskej nadácie Laury Dittel prevzali
zástupcovia jedenástich neziskových
Martina Pitoráka, riaditeľa pre Vonkaj­
šie vzťahy U. S. Steel Košice Jána Baču,
starostov obcí, aktivistov občianskych
(dokončenie na 3. str.)
Vyššia kvalita pre automobilky
Začala sa výstavba
prevíjacej linky
Do haly pozinkovacej linky č. 3,
ktorá je v prevádzke od roku 2007,
sa v uplynulých dňoch vrátil stavebný
ruch. Koncom marca sa tu začali bú­
racie práce, ktoré súvisia s výstavbou
prevíjacej linky.
Linka určená na inšpekciu pozin­
kovaných oceľových pásov umožní vi­
zuálne kontrolovať kvalitu povrchu
z oboch strán a v prípade defektu reali­
zovať opravné technológie priamo na
mieste. Za pomoci laserovej zvárač­
ky bude zároveň schopná produkovať
zvitky podľa požiadaviek zákazníkov,
až do hmotnosti 32 ton. Zvýšenie
finalizácie výrobkov ocenia hlavne
(dokončenie na 2. str.)
Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj vztýčenie vlajky Ford­Q1.
Foto: Jana ŠLoSáRoVá
V piatok 13. apríla sa uskutoční celoslovenská zbierka
Deň narcisov
nEPREhLIADnITE
Súťaž, v ktorej môžete vyhrať
ekologické výrobky. Viac v dneš­
nej Oceli východu na strane 6.
V piatok 13. apríla 2012 mô­
že pomôcť naozaj každý z nás. Liga
proti rakovine organizuje v sloven­
ských mestách a obciach, Košice
nevynímajúc, už šestnásty ročník
verejno­prospešnej finančnej zbier­
ky Deň narcisov, ktorá má aj v spo­
ločnosti U. S. Steel Košice svoju tra­
díciu. Len vlani dali košickí hutníci
dokopy úctyhodných 4 412 eur. Pri­
najbližšie sa k vám
Oceľ východu
dostane v stredu
25. apríla 2012.
horúca linka BP:
673 19 99
Infocentrum ľudských
zdrojov: 673 49 04
Etická linka U. S. Steel:
+421 55 684 22 89
Materská škola na galaktickej ulici v Košiciach má nové dopravné ihrisko. Vyrástlo aj vďaka podpore U. S. Steel Koši­
ce, ktorá mu vlani v rámci programu Spoločne pre región udelila finančný grant. Na slávnostnom otvorení, v stredu 28. mar­
ca, prestrihli symbolickú stuhu manželka prezidenta USSK Mary Rintoulová a námestník primátora mesta Košice Ladislav
Lazár. Viac v článku Škôlkarov naučia, ako sa správať v premávke na strane 11.
Foto: Richard DREISIg
činili sa tak o rekordný výnos tejto
zbierky s ušľachtilým poslaním, kto­
rý na celom Slovensku predstavo­
val 965 270,43 eura. Kam a na čo
smerovali vyzbierané finančné pros­
triedky?
„na financovanie programov,
ktoré sú založené na pomoci,
osvete a prevencii a na podporu
niektorých zdravotníckych zaria­
dení, ktoré sa zaoberajú liečbou
rakoviny,“ konštatovala Mária
Wagnerová, predsedníčka košic­
kej pobočky Ligy proti rakovine.
(dokončenie na 9. str.)
Fotografie na intranete
Fotogalériu z aktuálneho čísla Ocele východu nájdete na intrane­
te, ak si kliknete na titulok Fotografie na intranete.
• spravodajstvo •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 8/2012 • strana Veľvyslanec USA v SR Theodore Sedgwick Ocenenie je odmenou za tvrdú prácu
medzi hutníkmi
„Prežili sme tu s vami skvelý deň,“
boli slová Theodora Sedgwicka, veľ­
vyslanca USA v Slovenskej republike,
ktoré vyslovil 29. marca na záver svo­
jej návštevy v U. S. Steel Košice. Ame­
rický ambasádor zavítal medzi hutní­
kov už po druhý raz, premiérovo v roku
2010. Košická oceliareň vtedy urobi­
la na významného diplomata dobrý do­
jem a preto ju počas návštevy Košíc
opätovne zaradil do svojho pracovného
programu. Spoločnosť mu tentoraz robi­
li manželka Kate, dcéra Caroline a eko­
nomický poradca Robert King.
Po stretnutí s prezidentom U. S. Steel­
Košice Davidom J. Rintoulom si hos­
tia prezreli niektoré prevádzky podniku.
„Keď som navštívil U. S. Steel Košice
pred dvomi rokmi, bola to len krát­
ka zastávka. Výroba ocele je náročný
proces a človeku chvíľu trvá, kým si to
všetko uvedomí. Preto som sa rozhodol
prísť opäť, aby som videl viac. Chcel
som sa oboznámiť aj s ostatnými fáza­
(dokončenie z 1. str.)
certifikát prvým krokom na to, aby
sa firma snažila získať ocenenia­ aj
od ďalších významných zákazníkov.
Nezabudol sa tiež poďakovať všet­
kým kolegom za tvrdú prácu, bez
ktorej by získanie Q1 nebolo možné.
K oceneniu zablahoželal i viceprezi­
dent pre výrobu Mark Tabler.
Záver ceremoniálu patril sláv­
Americký veľvyslanec Theodore Sedgwick (druhý zľava) navštívil U. S. Steel Ko­
šice už druhý raz. Hostia sa zhodli, že k najväčším zážitkom patril proces valcova­
nia brám na širokopásovej trati v Teplej valcovni.
mi výroby,“ povedal Theodore Sedgwick
po exkurzii, počas ktorej sa hostia obo­
známili s procesom kontinuálneho liatia
ocele, valcovaním brám na teplej široko­
pásovej trati a výrobou pozinkovaných
plechov na pozinkovacej linke č. 3. Živo
sa zaujímali nielen o problematiku výro­
by ocele, ale i históriu hutníckeho kom­
binátu a jeho vzťah s mestom a miest­
nou komunitou.
Richard DREISIG
Foto: autor
Uskutočnil sa korporačný bezpečnostný audit
Podľa viceprezidenta U. S. Steel Košice pre predaj a marketing Roberta J. Beltza bolo ocenenie Q1 firmy Ford prvým
krokom na to, aby sme sa snažili získať ocenenia aj od ďalších kľúčových zákazníkov.
V spoločnosti Refrako zapálili
tunelovú pec číslo jeden
Po ukončení tesniacich prác na di­
latačných špárach výmurovky a napus­
tení prívodných potrubí plynom zapálili
v pondelok 2. apríla 2012 o 6.41 ho­
dine ráno v závode Šamotáreň dcér­
skej spoločnosti Refrako, ktorá prešla
na trojzmenný výrobný režim, tunelo­
vú pec číslo jeden. Vyše stošesťdesiat
Koncom marca sa v našej spoločnosti uskutočnil korporačný bezpečnostný audit, ktorý vykonal osemčlenný tím audí­
torov z USA (horný rad) na čele s vedúcim audítorom Billom Smithom (piaty zľava). Celkom vpravo generálny manažér
pre bezpečnosť a hygienu – Europe Chris Petrouski. V dolnom rade riaditelia pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice
a plynový koordinátor.
Foto: Róbert MEITNER
Nezávislý pohľad na našu robotu pomáha
Na bezpečnosť práce si­ v U. S. Steel­
Košice v závere uplynulého mesiaca
„posvietili“ audítori zo Spojených
štátov. Dôvodom návštevy osem­
člennej skupiny zloženej zo zástup­
cov prevádzok U. S. Steel Corporati­
on a vedenia spoločnosti bol audit,
ktorý sa koná pravidelne, minimálne
raz ročne.
O priebehu auditu, ktorý sa usku­
točnil v dňoch 26. až 29. 3. 2012,
a jeho výsledkoch informovala riadi­
teľka pre systém BOZP U. S. Steel Ko­
šice Iveta Dudláková.
„Zameranie auditu sa v porovna­
ní s predchádzajúcimi rokmi zmeni­
lo. Prioritou bolo hĺbkové preverenie
chápania programov pre život ohro­
nostnému vztýčeniu vlajky pred
hlavnou administratívnou budo­
vou.
Richard DREISIG
Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
zujúce situácie. Tak isto sa usku­
točnilo množstvo bezpečnostných
rozhovorov so zamestnancami. Úče­
lom týchto stretnutí bolo zistiť, ako
sú programy implementované a ako
zamestnanci rozumejú jednotlivým
požiadavkám Všeobecných bezpeč­
nostných postupov, medzi ktoré pat­
rí zaisťovanie zdrojov energií bez­
pečnostnými zámkami, program
protiplynovej ochrany, ochrana pred
zasiahnutím tekutým kovom, práce
vo výške či prevádzka žeriavov.
Audítori pracovali v štyroch sku­
pinách, čo umožnilo navštíviť veľ­
ký počet prevádzok, najmä na úse­
koch prvovýroby a podpory výroby.
Americkí kolegovia podrobili kon­
trole aj dcérsku spoločnosť OBALSERVIS.
Poznatky z auditu zhrnul na zá­
verečnom mítingu vedúci audítor
Bill Smith. Vyzdvihol prevádzky, kde
sa na základe bezpečnostných roz­
hovorov so zamestnancami audítori
presvedčili, že pre ich nadriadených
je bezpečnosť a ochrana zdravia na­
ozaj na prvom mieste. Zároveň upo­
zornil aj na niektoré nedostatky.“
Ako riaditeľka pre systém BOZP
zdôraznila, každý takýto audit pomá­
ha našej spoločnosti v oblasti bez­
pečnosti a ochrany zdravia. Poskytu­
je totiž nezávislý pohľad na problémy,
ktoré kvôli profesionálnej slepote mô­
žeme prehliadnuť.
-if-
Lisovač Ladislav Rác pri nakládke výliskov žiaruvzdorného materiálu pre ukra­
jinského odberateľa na tunelový voz.
Foto: Milan KATUNSKÝ
metrov dlhé zariadenie, ktoré slúži na
výpal vylisovaných a vysušených žiaru­
vzdorných stavív, po viac než trojmesač­
nej odstávke znovu oživili.
„Zapaľovanie pece prebiehalo aj
za telefonickej asistencie dodávateľa
riadiaceho systému pece, teda firmy
TPP Olomouc, ktorý taktiež sledoval
on-line, prostredníctvom internetu,
správanie sa horákov a riadenie na­
hrievania pece. Keďže kampaň chodu
tunelovej pece trvá aj niekoľko rokov,
naposledy to bolo pätnásť rokov, pri­
zvali sme k jej nábehu aj širšiu osád­
ku obsluhy,“ uviedol koordinátor výroby
stavív šamotárne Radomír Šimko.
Na prevádzkovú teplotu, ktorá pred­
stavuje 1 300 stupňov Celzia, bola tu­
nelová pec vyhriata v nedeľu 8. apríla
2012. „Prvé vozy s vypálenými stavi­
vami by mali z pece vyjsť vo štvrtok
12. apríla,“ konštatoval riaditeľ fir­
my Refrako Miroslav Majerčák. „Pôj­
de o 2 800 ton kontrahovaného žia­
ruvzdorného materiálu hlavne pre
materskú spoločnosť U. S. Steel Koši­
ce, zákazníkov z Ukrajiny, stavebníkov
a ďalších slovenských odberateľov,“
spresnil riaditeľ.
-c-
Skúška sirén
V súlade s pokynmi na preskúšavanie systémov varo­
vania obyvateľstva v SR na rok 2012 bude dňa 13. apríla
2012 o 12.00 hodine vykonaná skúška prevádzkyschop­
nosti autonómneho systému varovania a vyrozumenia
U. S. Steel Košice. Sirény sa rozozvučia v areáli USSK a v je­
ho okolí dvojminútovým stálym tónom a budú doplnené ho­
vorenou informáciou Pozor, skúška sirén!
-vp-
Vyššia kvalita pre automobilky
(dokončenie z 1. str.)
automobilky,­ ktoré požadujú materiál
mimoriadnej akosti. Pre našu firmu sa
tým otvoria dvere pre dodávky plechov
už nielen na vnútorné, ale aj vonkajšie
dielce karosérií.
• Stavebné práce
ukončia v lete
Priestor v severnej časti haly, kde
bude nové zariadenie stáť, okupujú
v týchto dňoch chlapi z Hutných sta­
vieb HSV s.r.o. Košice. Zastihli sme ich
pri zemných prácach pre výstavbu zá­
kladov linky. „Potrebujeme vybúrať
časti existujúcej podlahy, čím vznik­
ne približne päťdesiatmetrový voľný
úsek na vybudovanie základov linky,
a dostať sa do hĺbky jedného metra,
čo je základný výkop, takzvaná štar­
tovacia poloha, po ktorej budú nasle­
dovať ďalšie výkopy, maximálne päť
metrov hlboké. Po nich budeme po­
stupne s vrtnými súpravami spev­
ňovať boky základu linky, armo­vať
a betónovať podlahu,“ priblížil kro­
ky stavbárov manažér projektu z inži­
nierskych činností U. S. Steel Košice
Zlatoň Klein.­ „Okrem búracích prác,
vou na inštaláciu zariadenia od hlav­
ného dodávateľa technologickej časti
linky spoločnosti Siemens VAI Metals
Technologies so sídlom vo Francúzsku
začne realizačný tím už v júli tohto ro­
ku. „Linka bude zložená z odvíjačky,
rovnačky, hlavnou časťou bude kon­
trolné stanovište, bude mať bubno­
vé nožnice a laserovú zváračku, ktorá
bude prvou svojho druhu v U. S. Steel
Košice. Ďalej tu bude olejovací stroj,
navíjačka, páskovacie zariadenie
Zlatoň KLEIN
výstavby základov linky a podlahy vy­
buduje hlavný dodávateľ stavebnej
časti v najbližších týždňoch aj kanály
pre potrubné rozvody, ovládaciu kabí­
nu prevíjacej linky, dva elektroobjek­
ty, prívod chladiacej vody a vzduchu,
objekt tlakovej stanice a osvetle­
nie linky. Stavebné práce plánujeme
ukončiť 31. júla tohto roka.“
• Technologickú časť dodá
Siemens VAI z Francúzska
Na stavebné práce plynulo nad­
viažu technologické činnosti. S prípra­
V severnej časti haly PZL3 vládne v týchto dňoch čulý stavebný ruch.
Búracie práce sa začali koncom marca.
a váha,“ vyratúva Z. Klein. „Siemens
sa postará aj o montáž elektro časti
a strojného zariadenia. Tieto činnos­
ti bude koordinovať spoločne so Sie­
mens s.r.o., Košice.“
Zariadenie, ktoré budú obsluho­
vať traja ľudia, plánujú uviesť do skú­
šobnej prevádzky v decembri tohto ro­
ku, keď sa očakávajú aj prvé skúšky
s pásom. Po ukončení všetkých skú­
šobných procedúr, školení a schvále­
niach v oblasti bezpečnosti práce by
linka mala prejsť do trvalej prevádzky
vo februári 2013.
Iveta FIALOVÁ,
foto: Milan KATUNSKÝ
• publicistika •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 8/2012 • strana Šanca pre aktívnych hutníkov
Do uzávierky piateho ročníka programu spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie Spoločne pre región prišlo 67 žiadostí o grant. Získať ho sa napokon po­
darilo jedenástim subjektom. V niektorých občianskych združeniach aktívne pôsobia aj košickí hutníci.
(dokončenie z 1. str.)
združení a zamestnancov hutníckej
spoločnosti, ktorí sú ochotní pre svo­
je komunity, v ktorých žijú, urobiť nie­
čo navyše a podnietiť k dobrovoľníckym
aktivitám aj ďalších ľudí.
„Spoločne pre región je program,
ktorý nám umožňuje vrátiť niečo kon­
krétne komunite, v ktorej podniká­
me a spolupracovať s ľuďmi, ktorí ži­
jú v okolí fabriky,“ prihovoril sa krátko
účastníkom podujatia prezident Da­
vid J. Rintoul. „Som veľmi rád, ak vi­
dím mnohých našich zamestnancov
ako participujú na konkrétnych pro­
jektoch buď v rámci programu Spo­
ločne pre región alebo na podobných
aktivitách, ktoré umožňujú, aby sa ži­
vot v regióne postupne zlepšoval. Spo­
ločne sa dá pre to veľa urobiť.“ Takým­
to projektom, ako prezident dodal, bol
napríklad aj zámer zriadenia detského
dopravného ihriska pri Materskej ško­
le na Galaktickej ulici v Košiciach, na
Zástupkyni Francesca – regionálneho autistického centra v Prešove Lívii
Michnovičovej zagratuloval k získaniu grantu aj viceprezident pre ľudské zdro­
je Martin Pitorák.
otvo­rení ktorého sa zúčastnila v uplynu­
lých dňoch aj jeho manželka Mary. Rea­
litou sa stal vďaka programu Spoločne
pre región. Na realizáciu projektu pod
názvom­ Bezpečne na ceste získali vlani
jeho autori grant vo výške 3 300 eur.
Slávnosť bola príležitosťou i na
krátku prezentáciu dvoch mimoriad­
ne úspešných minuloročných projek­
tov. So svojimi skúsenosťami, prie­
behom dobrovoľníckych aktivít a ich
výsledkami sa s účastníkmi podujatia
podelil Jozef Martoš, koordinátor pro­
jektu Oddychová zóna na Svätej Anne
– vidiecky turizmus bezpečne, na rea­
lizáciu ktorého Telovýchovná jednota
Partizán ŠM Rudník dostala grant vo
výške 3 178 eur. Zámery Klubu vojen­
skej histórie Beskydy i práce na projek­
te Rekonštrukcia vojnových cintorínov
v obci Výrava zasa predstavil Martin
Drobňák.
„V predchádzajúcich štyroch roč­
níkoch grantového programu sme
spoločne s U. S. Steel Košice podpo­
rili dovedna 45 verejnoprospešných
projektov viac ako 120 tisíc eura­
mi,“ uviedla v svojom príhovore riadi­
teľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.­
„Do uzávierky tohto ročníka sme do­
stali 67 žiadostí o grant. Som ra­
da, že sa nám zakaždým podarí vy­
brať vyše desať kvalitných projektov,
do ktorých sú zapojení ľudia z komu­
nít a zamestnanci U. S. Steel Košice
a že takýmto spôsobom môže Karpat­
ská nadácia svojou troškou prispieť
k skvalitneniu prostredia v jednotli­
vých komunitách a k zlepšeniu spolu­
práce na miestnych úrovniach,“ uvied­
Verejnosť už vie, že v sobotu
10. marca 2012 poškodil najkraj­
ší stredoveký hrad na Slovensku zo
14. storočia rozsiahly požiar. Oheň
zničil strechu celého hradu a časť za­
riadenia. Zachrániť sa podarilo asi
90 percent muzeálnych zbierok.
V snahe pomôcť Krásnej Hôrke,
významnej kultúrnej pamiatke, vyhlá­
sila Karpatská nadácia, nezávislá ne­
zisková mimovládna organizácia so
sedemnásťročnou tradíciou podpory
verejnoprospešných aktivít nezisko­
vých organizácií a samospráv, v part­
nerstve s Rozhlasom a televíziou Slo­
venska verejnú zbierku.
„Karpatská nadácia pracuje pria­
mo v regióne východného Sloven­
ska. Tu sme doma a aj preto sa nás
toto nešťastie veľmi dotklo“, pove­
dala Laura Dittel, riaditeľka nadácie.
„Navyše, od svojho založenia sa Kar­
patská nadácia veľmi angažovala
v ochrane karpatského kultúrneho
dedičstva. Táto zbierka je teda pri­
rodzenou súčasťou našej snahy o za­
chovanie bohatstva nášho regiónu.“
Karpatská nadácia oslovuje dar­
cov na Slovensku, no aj v zahraničí
prostredníctvom svojich partnerských
nadácií v piatich krajinách Karpatské­
ho regiónu.
Verejnú zbierku Karpatskej na­
dácie povolilo Ministerstvo vnút­
ra Slovenskej republiky rozhodnutím
č. SVS-OVVS3-2012/ 009380 zo dňa
19. marca 2012.
Riaditeľky nadácie sme sa opýtali,
na čo budú použité vyzbierané finan­
čné prostriedky.
“Získané dary budú použité na
práce spojené s úpravou, opravou
a rekonštrukciou interiéru hradu
a zbierkových predmetov. Z darov
budú uhradené náklady, ktoré nepo­
kryje poistenie. O výške vyzbieraných
prostriedkov a o použití financií bu­
de Karpatská nadácia priebežne in­
ky. Vybudovať chceme maličké mú­
zeum, kde by sme prezentovali rôzne
exponáty a potom by sme radi pre
návštevníkov obce sprístupnili aj ma­
lú banskú štôlňu.“
Ako naložia s 1 919 eurami akti­
visti v obci Zemplínska Široká? „Je to
dedinka pri Michalovciach,“ spres­
nil jej starosta Vladimír Mati. „Záme­
rom nášho projektu, ako to vyplýva aj
z jeho názvu, je vrátiť Močidlu, čo mu
patrí. Prečo? V dávnej minulosti vy­
užívali naši predkovia tento priestor
na močenie konopí, neskôr sa tu kú­
pavali deti, chytali ryby a v zime hra­
li hokej. V súčasnosti je to skládka
komunálneho a stavebného odpadu.
My ju však chceme premeniť na od­
dychovú zónu...“
Magdaléna FECURKOVÁ
Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
Pavol Piatrov z Domky – Združenia saleziánskej mládeže v Rožňave preberá symbo­
lický šek v prítomnosti Eleny Petráškovej a Davida J. Rintoula z rúk riaditeľky Karpatskej
nadácie Laury Dittel.
la a pridala ďalšiu dobrú správu. „Naše
analýzy ukazujú, že každé euro inves­
tované do programu Spoločne pre re­
gión bolo znásobené pridaním ďalších
2,29 eura­ vďaka vkladom zo strany
podporených organizácií.“
Tohtoročné projekty hodnotila de­
saťčlenná komisia, ktorá bola zložená
Na pomoc Krásnej Hôrke
Karpatská nadácia
vyhlásila verejnú
zbierku
zo zástupcov rôznych typov organizá­
cií v regióne a spoločnosti U. S. Steel
Košice. Podporu nakoniec získalo jede­
násť zaujímavých a inovatívnych pro­
jektov. Ich hlavní aktéri si symbolické
šeky prevzali z rúk Davida J. Rintoula
a Laury Dittel, ku gratulantom sa pri­
dali aj Elena Petrášková a Martin Pito­
rák. Slávnostnú chvíľu umocnil hudob­
ný program v podaní Ladislava Bubnára
a Petra Tomiho.
Grantu vo výške 2 414 eur sa mi­
moriadne potešil Marián Jančura
z Občianskeho združenia Hnilčík pre
prítomnosť, pre budúcnosť. „Penia­
ze použijeme na realizáciu projektu
Banský skanzen v Hnilčíku. Hnilčík je
stará banícka obec s mnohými post­
industriálnymi pamiatkami. Naším
cieľom je využiť ich pri miestnom roz­
voji prostredníctvom náučnej turisti­
formovať na svojich web stránkach
a v sociálnych médiách,” uviedla
L. Dittel a dodala, že využitie finan­
čných prostriedkov bude komuniko­
vané priamo s kompetentnými pracov­
níkmi Slovenského národného múzea
a múzea na hrade Krásna Hôrka.
Rekonštrukciu požiarom zniče­
ného hradu Krásna Hôrka môžu
záujem­covia podporiť darom na účet
292 487 2414/ 1100 alebo zasla­
ním SMS správy na číslo 877 s tex­
tom DMS KRASNAHORKA. Cena SMS
je 1 euro. Podpora je možná aj pros­
tredníctvom online daru na darcov­
skom portáli www.ludialudom.sk/
krasnahorka.
-c,d-
Kto získal grant a na čo
• OZ Deťom Šariša,
Veľký Šariš
Názov projektu: Dopravné ihris­
ko v Materskej škole vo Veľkom Šari­
ši (3 000 eur)
• OZ Hnilčík pre prítomnosť,
pre budúcnosť,
Hnilčík
Názov projektu: Banský skanzen
v Hnilčíku (2 414 eur)
• Obec
Zemplínska Široká
Názov projektu: Vráťme „Močid­
lu“ čo mu patrí (1 919 eur)
• Obec Michaľany
Názov projektu: Prvé detské ih­
risko v obci Michaľany (2 900 eur)
• OZ Francesco regionálne autistické centrum,
Prešov
Názov projektu: Aj autisti chcú
športovať (2 900 eur)
• Obec Péder
Názov projektu: Vytvorenie cen­
tra na zachovanie tradičného ľudové­
ho umenia (2 095,42 eura)
• OZ Zemplínsko užská hradná cesta,
Strážske
Názov projektu: Živá dielňa – let­
ná škola remesiel 2012 (2 881 eur)
• Obec Kluknava
Názov projektu: Viacúčelová
športová plocha pri ZŠ v Kluknave
(2 820 eur)
• OZ Domka – Združenie salezián­
skej mládeže, stredisko Rožňava
Názov projektu: Spoločne urobí­
me viac (2 799,10 eura)
• OZ Romano Kham, Drienovec
Názov projektu: Krok za krokom
(2 010 eur)
• OZ Santiago, Veľký Šariš
Názov projektu: Obnova stredove­
kého bojiska Chyžka (1 261,48 eura)
Opýtali sme sa spoluautorov víťazných projektov
Čím je váš projekt výnimočný?
Marek ZAJAC,
DZ Oceliareň
Projekt je výnimočný tým, že pomá­
ha obciam a školám. Ide o prvé detské
ihrisko v Michaľanoch. Naším cieľom je
zlepšiť prostredie pre deti, aby mali kde
zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Ihris­ko
chceme vybudovať v blízkosti základ­
nej školy. Sme veľmi radi, že nás vy­
brali, pretože naša obec takýto projekt
potre­buje.
Štefan GLADIČ,
DZ Studená valcovňa
Náš projekt pomáha deťom posti­
hnutým autizmom a pokrýva množstvo
aktivít. Predovšetkým ide o šport. Vďa­
ka grantu budeme môcť organizovať
športové stretnutia rodín s autistický­
mi deťmi s ich zdravými súrodencami
či kamarátmi. Aktivity zahŕňajú jazde­
nie na koni, kúpanie, prípadne pobyty
v prírode.
Juraj VARGA,
OZ KOVO
Je to priblíženie udalostí zo stredo­
veku. Návštevníci hmatateľne uvidia,
ako sa niekedy v dávnych časoch žilo,
ako sa bojovalo a všetko, čo s tým sú­
viselo. Podobne ako na kultúrnych po­
dujatiach, ľudia sa budú môcť vžiť do
stredovekej atmosféry. To v nich urči­
te zanechá emócie. Preto sa tomu tak
iniciatívne venujeme.
Pavol FERENČÁK,
Harsco Metals Slovensko s. r. o.
Výnimočný je tým, že chceme pomá­
hať deťom v našej základnej škole v Kluk­
nave. Aby všetky, ktoré ju navštevujú, ma­
li lepšie podmienky na využívanie voľného
času. Doteraz žiadne ihrisko v našej obci
nemáme, a tak to chceme zmeniť. Osoh
z toho samozrejme budú mať aj deti z oko­
lia, pretože našu školu navštevujú chlapci
i dievčatá z troch ďalších obcí.
Pýtal sa: Richard DREISIG
Foto: Jana Šlosárová a Silvia KOVAČOVÁ
Mikuláš SZABÓ,
DZ Radiátory a rúry
Hlavným cieľom nášho projek­
tu je udržať tradíciu starých mate­
rí. Aby sme niečo za sebou zanecha­
li a aby sme odovzdali kúsok histórie
ďalšej generácii. Obec Péder ponúka
viacero tradičných remesiel. Nachá­
dza sa v nej aj stará kováčska dielňa,
ktorú chceme rekonštruovať a ukázať
návštev­níkom.
Jana ŠLOSÁROVÁ,
vedenie spoločnosti
Umožníme deťom a mládeži­
z miestnej komunity rozvíjať talent
a kreativitu v tvorivých dielňach, s po­
mocou lektorov sa naučia novým zruč­
nostiam. Výsledné práce budeme vy­
stavovať v exteriérovom prostredí,
v malom parčíku v obci Drienovec.
Do prípravy výstavnej plochy zapojíme
miestnu komunitu.
• publicistika •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 8/2012 • strana Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa blížia
Do šiesteho ročníka Dní dobrovoľníkov U. S. Steel Košice ostáva už len čosi vyše mesiaca. V piatok 18. mája 2012 ich odštartujú, ako už tradične, Hut­
nícka kvapka krvi a zbierka šatstva, posteľnej bielizne, kuchynských potrieb a trvanlivých potravín. V sobotu 19. mája 2012 veľmi radi privítajú ochotné a ši­
kovné ruky košických hutníkov v Autistickom centre Rubikon, v botanickej i zoologickej záhrade, detskom domove, v Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov, Únii
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stredisku krízovej intervencie i v Športovom areáli na Kojšovskej holi. Už od pondelka, 16. apríla 2012, spustia orga­
nizátori podujatia prihlasovanie na internete, ktoré ukončia 3. mája 2012. Do prihlášky treba uviesť všetky vyznačené údaje a kontakty. Len výlučne v prí­
pade, že prístup na intranet nemáte, budete sa môcť prihlásiť aj telefonicky, a to na telefónnych číslach 0904 704 112 alebo 0917 704 068.
-c-
Vdýchneme život zimnej záhrade
Aj v Detskom domove na Uralskej ulici v Košiciach sa zídu šikovné ruky
V sobotu 19. mája 2012 budú do­
brovoľníkov z radov košických ocelia­
rov očakávať aj v Detskom domove
na Uralskej ulici v Košiciach. Aj keď,
poprav­de, neprejde vari ani týždeň, aby
sa zopár z nich, predovšetkým z radov
nežnejšieho­ pohlavia, medzi chlapca­
mi a dievčatami nezastavili. Mnohokrát
nielen kvôli doučovaniu, či už matema­
tiky, slovenčiny alebo angličtiny, do ta­
jomstiev ktorej chodia s Mary Rintoulo­
vou, manželkou prezidenta U. S. Steel
Košice, zaúčať deti aj ďalšie partner­
ky amerických topmanažérov v Koši­
ciach. Ale len tak. Vzájomné putá, ako
načrtla v rozhovore Elena Petrášková,
vice­prezidentka pre riadenie externých
služieb a vzťahov, chcú všetci častejší­
mi návštevami viac utužovať. Deti po­
trebujú lásku, pozornosť a pochopenie
stále. Po celý rok. Nielen občas, a nie­
len na Vianoce... Hutníčky, ktoré medzi
chovancov detské­ho domova prichá­
dzajú so železnou pravidelnosťou, ma­
jú rovnaký názor. Výskumníčka Lucia
Hrabčáková, ktorá si spolu s kolegyňou
Alicou Mašlejovou zobrala prípravu bri­
gády po organi­
začnej stránke
na starosť vraví,
že Dni dobrovoľ­
níkov U. S. Steel
Košice sú ďalšou
príležitosťou na to, aby ženy z hnutia
Women's Network deťom opäť pomohli.­
A čím konkrétne?
„Aj keď bývalá škôlka, dnešný det­
ský domov, bola premenená na vcelku
príjemné bývanie pre deti rôzneho ve­
ku v piatich rodinkách, najmä v záhra­
de a v zimnej záhrade je stále čo robiť.
Úlohou dobrovoľníckej aktivity v tom­
to roku bude maľovanie zimnej záhra­
dy a oprava múrikov terás, ale v bu­
dúcnosti tam chceme urobiť viac. To,
čo sa volá zimná záhrada, bol pôvod­
ne prístrešok pre detské kočiariky. Te­
raz je to nevľúdny tmavý priestor, cez
ktorý sa dá prejsť, ale nikomu sa tam
nechce ani posedieť. Dobrovoľníci
urobia z toho, čo sa len zimnou záhra­
dou volá, naozajstnú zimnú záhradu
tými najjednoduchšími prostriedkami
– farbami a kvetinami,“ načrtla zámer
Lucia Hrabčáková. „Druhým problé­
mom sú poškodené omietky múrikov
terás pred obývačkami rodiniek, ktoré
sa nachádzajú na prízemí budovy. Ich
oprava bude viac ako užitočná. Veľké
plochy stien obložia dobrovoľníci spo­
lu so staršími deťmi z domova mozai­
kou z odpadových obkladačiek podľa
návrhu, ktorý pripraví psychoterapeut­
ka detského domova. Pri maľovaní
stien, dverí a stĺpov v zimnej záhra­
de a pri skladaní mozaiky určite uplat­
nia svoje estetické cítenie a zruč­
nosť nielen ženy z Women’s Network
a deti z domova. Vítaní sú všetci, že­
ny aj muži, tak ako na každej aktivite
Women’s Network,“ vyslovila presved­
čenie Lucia Hrabčaková.
Niet nad dobrých partnerov. Tím
z košickej botanickej záhrady k nim ne­
sporne patrí. Napríklad Peter Fridman,
podľa ktorého by bola rekonštrukcia
zimnej záhrady dobrým riešením. Ria­
diteľka detského domova Andrea Ma­
tisová ju rada odobrila. „Bolo by to
naozaj fajn. Priestor, ktorý sme v ta­
kejto podobe zdedili, je vskutku ne­
Tento priestor sa má vďaka dobrovoľníkom premeniť na skutočnú zimnú záhradu.
vľúdny,“ povedala na margo plánova­
ných aktivít. Slovo nakoniec dalo slovo.
Ak všetko dobre pôjde a celé átrium bu­
de do dňa brigády hotové, to zname­
ná vybavené novými polykarbonátový­
mi doskami a vyplnenými dilatačnými
špárami, a steny počas sobotňajšie­
ho dopoludnia skrášlia novou maľbou
dobrovoľníci, môže sa zimná záhrada
stať naozaj centrom relaxu a pohody.
A to tiež aj vďaka daru botanickej záh­
rady v podobe dvoch druhov pekných
kvetín. Chcete k tomu prispieť aj vy?
Že ako? Jednoducho. Máte doma kve­
tinu, ktorá je síce nádherná, neradi by
ste sa jej vzdali, ale jej rozmery nepus­
tia a zaberá vám v byte veľké miesto,
ktoré by ste chceli využiť inak? „Môže
to byť napríklad­ palma, oleander, čín­
ska ruža, citrusy (okrem grepu), trpas­
ličí banánovník, brečtany, rôzne druhy
fikusov, dracén alebo júk,“ konkretizu­
je Peter Fridman z botanickej záhrady.
Oslovili sme vás? Možno práve tie va­
še kvety sa v pripravovanej zimnej záh­
rade zídu. Potreby sú však limitované.
Ak máte záujem, volajte S. Tvrdoňovú,
0917 704 467, 673 4915.
Magdaléna FECURKOVÁ
Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
Dvor rozihrajú farby a pribudne aj domček so šmýkačkou
Malí obyvatelia krízového strediska v Čani
sa už tešia na vynovený areál
Zanedba­
né,
zneužíva­
né, týrané... Nie­
koľkotýždňové
bábätká i deti
predškolského
veku s ohroze­
nou, narušenou alebo zanedbanou vý­
chovnou starostlivosťou nachádzajú
útočisko v krízovom stredisku v neďa­
lekej Čani. Miesto je súčasťou Stredis­
ka krízovej intervencie zriadeného Ko­
šickým samosprávnym krajom, ktoré
tiež organizačne zastrešuje zariadenie
núdzového bývania a krízové stredisko
na Adlerovej ulici v Košiciach.
Nenápadný bývalý rodinný dom
na okraji obce poskytuje odbornú sta­
rostlivosť už viac ako dvadsať rokov.
„Zariadenie vykonáva opatrenia so­
ciálnoprávnej ochrany a sociálnej ku­
rately a je určené pre vekovú skupinu
nula až šesť rokov,“ informuje tunaj­
šia vedúca PaedDr. Danuše Kuruco­
vá. „Spravidla tu máme deti, ktoré bo­
li predbežným opatrením súdu vyňaté
z rodiny buď preto, že boli týrané ale­
bo žili v nevyhovujúcich bytových, so­
ciálnych a výchovných podmienkach,
hladovali alebo boli zanedbané, čím
bol ohrozený aj ich život a zdravie. Do­
časný domov vieme naraz poskytnúť
dvanástim deťom. Ráta sa s krátko­
dobým pobytom, šesť až dvanásť me­
siacov, počas ktorých sa hľadá pre
ne najvhodnejšie riešenie. Ak sa po­
darí ozdraviť, sanovať rodinu, vraca­
jú sa do nej, prípadne súd zverí deti
do pestúnskej či náhradnej starost­
livosti alebo ich umiestni v detskom
domove.“
Pre malých je čaniansky dom sku­
točnou záchranou pred nepriazňou
osudu. Majú strechu nad hlavou, čistú
posteľ a oblečenie, môžu sa dosýta na­
jesť, za pomoci vychovávateliek poma­
ly vytesniť z hlavy spomienky na kruté
zaobchádzanie.
Krízové stredisko je skromne,
ale účelne zariadené. Postarší dom
Dobrovoľníci opravia pieskovisko, pri ktorom postavia drevený domček so šmýkačkou. Nové nátery dostanú aj
preliezačky a kolotoč.
foto: Milan KATUNSKÝ
z osemdesiatych rokov však trpí ne­
duhmi vtedajšej výstavby. Pred ča­
som sa podarilo opraviť strechu, vy­
meniť všetky okná za plastové, avšak
zišlo by sa ešte zateplenie. Na väčšie
opravy alebo skrášlenie sa snažia zís­
kať finančné či nefinančné prostriedky
i z mimorozpočtových zdrojov.
„Veľa peňazí „zhltne“ každodenný
chod strediska. Strava, plienky, oble­
čenie...,“ hovorí D. Kurucová. „Za ve­
ľa vďačíme sponzorom. Pred piatimi
rokmi nám pomohli s nábytkom, jed­
notlivci nám ponúkajú zachované ve­
ci po svojich deťoch. Vážime si aj pod­
poru tunajšieho starostu a obyvateľov
obce, ktorí nás prijali za svojich.“
Domáci však nečakajú iba na po­
moc cudzích a nesedia so založenými
rukami. Čo zvládnu, urobia sami. A to
aj za pričinenia rodinných príslušníkov
tohto osemčlenného, čisto ženského
kolektívu. Či už ide o maľovanie alebo
menšie úpravy v priľahlom dvore. Ro­
boty je však stále dosť a ochotné ruky
sa zídu ako soľ.
„Radi by sme za pomoci železia­
rov nanovo natreli plot strediska,
opravili a natreli lavičky i ohradenie
pieskoviska, v blízkosti ktorého chce­
me umiestniť drevený domček so
šmýkačkou. Dostali sme ho darom,
potrebujeme ho poskladať a upevniť
do zeme,“ približuje plány tohtoročnej
dobrovoľníckej májovej soboty vedúca
strediska. „Ak by pršalo, môžeme sa
pustiť do opravy omietok a maľova­
nia kuchyne a sociálnych zariadení.“
Práce sú vhodné pre mužov i ženy.
Pätnásť dobrovoľníkov z U. S. Steel Ko­
šice podporí desať párov rúk z Čane.
O malých obyvateľov krízového stredis­
ka sa postarajú študentky. Ak vás tá­
to aktivita zaujala, poznačte si dátum
16. apríla 2012. Je to deň, odkedy sa
môžete prihlásiť.
Iveta FIALOVÁ
Počas 6. ročníka dní dobrovoľníkov železiari zavítajú aj do Kavečian
Nový náter skrášli areál Afrika
Zoologická
záhrada v Koši­
ciach je už sta­
bilným miestom,
kam smerujú kro­
ky našich kolegov
počas Dní dobrovoľníkov. A inak tomu
nebude ani tento rok. Šikovní dobrovoľ­
níci sa zídu ako soľ, pretože rok 2012
je pre košickú ZOO obdobím mnohých
zmien. Dôvodom je aj pripravované val­
né zhromaždenie Únie českých a slo­
venských zoologických záhrad, ktoré
sa uskutoční práve v kavečianskom
údolí. Už teraz si nemožno nevšimnúť
rekonštrukciu administratívnej budo­
vy, skrášľovanie záhrady a novinkou
tejto sezóny by malo byť aj vybudova­
nie vtáčej cesty.
Aké práce na hutníkov čakajú? Do­
minovať budú, tak ako vlani, činnosti
súvisiace s maľovaním. Kým pred ro­
kom dobrovoľníci pomáhali natierať
voliéry hrabavého vtáctva, ploty chov­
ných zariadení tiav či koní Przewalske­
ho, tentoraz skrášlia „príbytky“ iných
zvierat. „Všetky práce plánujeme sú­
strediť do areálu Afrika, do výbehu
antilop. Dobrovoľníci budú natierať
vonkajšie, ako aj vnútorné oplotenie.
Výbeh antilop sa rozprestiera na plo­
che približne dva hektáre,“ rozvádza
sumár činností Eva Malešová z odde­
lenia vzdelávania a marketingu ZOO
Košice, ktorá bude počas dní dobro­
voľníkov hlavnou koordinátorkou prác.
A prečo práve antilopy? „Oplotenie
je skutočne už veľmi staré, s množ­
stvom hrdze. Navyše, medzi antilopa­
mi máme nové prírastky, chceme aby
vyrastali vo vynovenom prostredí. Ne­
dávno sa nám narodili dve mláďatká,
ktoré priviedli na svet vodárka lečve
a vodárka jeleňovitá.“
Zoologická záhrada v Košiciach
má pomerne početnú rodinku antilop.
Sú zastúpené v piatich druhoch a tvo­
ria 24-členné stádo. V súčasnosti sú
ešte počas chladných nocí ustajnené,
cez deň sa otužujú v soláriách. Dobro­
voľníci budú maľovať nielen vonkajšiu
ohradu, ale aj vnútorné oplotenie, kto­
ré slúži na oddelenie niektorých sam­
cov. Čerstvý náter dostanú aj prístrešky
v areáli antilop, ktoré už tiež potrebu­
jú vynoviť.
A čo budú robiť dobrovoľníci v prí­
pade nepriazne počasia? „Máme pre
nich pripravený aj náhradný program.
Ak bude pršať, dobrovoľníci pomôžu
s hygienickým náterom maštalí a roš­
tov pre antilopy,“ uzatvára E. Malešo­
vá.
Tak ako pred rokom, aj tentokrát
je pre oceliarov, ktorí chcú v košickej
zoolo­gickej záhrade priložiť ruku k die­
Novú „fazónu“ dostanú aj prístrešky. Pôvodná farba stĺpikov už riadne vybledla.
lu, vyhradených 30 miest. Tretiu májo­
vú sobotu sa k nim pridá aj desať za­
mestnancov zoologickej záhrady. Vítaní
sú i dospelí rodinní príslušníci železia­
rov. Ak sa chcú do 6. ročníka Dní dobro­
voľníkov zapojiť aj zamestnanci s malý­
mi deťmi, ktoré počas brigády nemajú
komu zveriť, ZOO je opäť tým vhodným
miestom. K dispozícii im totiž budú po­
čas celého dňa animátorky.
Richard DREISIG
Foto: autor
• SPEKTRUM•
OCEĽ VÝCHODU
6. Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice 2012, 18. – 19. máj 2012
Komu a pri čom môžeme pomôcť?
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: L. Hrabčáková, 0917
952 685, [email protected]
18. máj 2012 (piatok)
• HUTNÍCKA KVAPKA KRVI
Miesto realizácie: Hematologickotransfúziologické oddelenie, Nemocni­
ca Košice-Šaca, 1. súkromná nemoc­
nica, poliklinika Vstupný areál USSK.
Kapacita: 100 dobrovoľníkov
Čas: 6.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704
112, [email protected]
www.nemocnicasaca.sk
• ZBIERKA ŠATSTVA, POSTEĽNEJ
BIELIZNE, KUCHYNSKÝCH POTRIEB,
TRVANLIVÝCH POTRAVÍN
Darovanie zachovanej a čistej spod­
nej bielizne a ošatenia pre deti od 0 do
18 rokov, školských potrieb, hračiek,
kočiarov, spodnej bielizne a ošatenia
pre dospelých, posteľnej bielizne, ute­
rákov, prikrývok a trvanlivých potravín
pre krízové centrum a charitný dom.
Miesto realizácie: OZ Jeseň živo­
ta, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchod­
ného centra Lunik II)
Miesto realizácie: Arcidiecézna
charita, Dom pokojnej staroby, Južná
trieda 2, Košice
Čas: 12.00 - 18.00 hod.
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704
467, [email protected]
www.charita-ke.sk, www.oaza-na­
dej.org
19. máj 2011 (sobota)
• AUTISTICKÉ CENTRUM RUBIKON
Dokončovacie práce na detskom ih­
risku, úprava kríkov, natieranie oplote­
nia, maľovanie stien, natieranie okien.
Miesto realizácie: Myslavská 41,
Košice-Myslava
Kapacita: 32 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: S. Kovačová, 0917 952
148, [email protected]
www.acrubikon.sk
• BOTANICKÁ ZÁHRADA
Natieranie lavíc a drevených altán­
kov, zemné práce na zriadenie potôči­
ka, záhradnícke práce v okrasnej škôl­
ke, údržbárske práce v skleníkoch.
Miesto realizácie: Mánesova 23,
Košice
Kapacita: 50 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: I. Falatová, 0903 656
460, [email protected]
www.upjs.sk/pracoviska/botanic­
kazahrada
• DETSKÝ DOMOV
Natieranie oplotenia areálu, prá­
ce v záhrade, interiérové práce v zim­
nej záhrade.
Miesto realizácie: Uralská 1, Ko­
šice
Kapacita: 20 dobrovoľníkov
Tricky Words
in this week‘s OVI:
Sign and signature. First of all
pronunciation: /sájn/ and /sig­
niče/. Now meaning: signature­
means „podpis“, and there are
typi­cal sentences like “Put your
signature here, please.” A signa­
ture tune is a song or melody
which everybody associates with
a specific singer or band. “Sign”
is more tricky, because it can be
a verb, “to sign”, when it means­
„podpísať“ (“Just sign on the
dotted line”), but more often it’s a
noun, “a sign”, and then it means­
„znamenie“ (“Black clouds are a
sign of rain”, or “What star-sign
are you?”), or „znak“ (“The Sign
of Zorro”), or „značka“, as in „do­
pravná značka“ (road sign), but
not „obchodná značka“ (trade
mark, or brand). People who can
read and write have their own sig­
nature, but illiterate people have
to put their sign on a document,
usually a shaky sort of cross like­
this:
• STREDISKO
KRÍZOVEJ INTERVENCIE
Natieranie oplotenia, oprava a ná­
ter lavičiek, ohradenie pieskoviska,
oprava omietok a maľovanie kuchyne
a sociálnych zariadení.
Miesto realizácie: Osloboditeľov
174, Čaňa
Kapacita: 15 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: F. Gregor, 0917 656
248, [email protected]
www.skrin.sk
• ŠPORTOVÝ AREÁL KOJŠOVSKÁ
HOĽA, LK TJ METROPOL
Úprava bežkárskej trate, orezáva­
nie krovín, vytvorenie zvodov pre od­
tok dažďovej vody.
Miesto realizácie: Kojšovská hoľa
Kapacita: 18 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704
112, [email protected]
www.lkmetropol.sk
• ÚNIA NEVIDIACICH
A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA
Bezpečnostný náter zárubní, zá­
bradlí, schodov, maľovanie miestnos­
tí a okenných mreží.
Miesto realizácie: Park obrancov
mieru 1, Košice
Kapacita: 25 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: Ľ. Šipošová, 0903 656
601, [email protected]
www.unss.sk
• ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI
ĽUDÍ A PSOV
Úprava priestoru cvičiska, kosenie,
rezanie dreva a ďalšie práce v exteriéri.
Miesto realizácie: Útulok pre
psov, Haniska
Kapacita: 22 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: E. Svrčeková, 0917 656
271, [email protected]
www.uvp.sk
• ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Ošetrenie ohrád a oplotenia von­
kajším náterom, ochranný náter
v maštaliach, natieranie roštov.
Miesto realizácie: ZOO Kavečany
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt: M. Belušková, 0917 704
182, [email protected]
www.zookosice.sk
• ZBIERKA ŠATSTVA, POSTEĽNEJ
BIELIZNE, KUCHYNSKÝCH POTRIEB,
TRVANLIVÝCH POTRAVÍN
Darovanie zachovanej a čistej spod­
nej bielizne a ošatenia pre deti od 0 do
18 rokov, školských potrieb, hračiek,
kočiarov, spodnej bielizne a ošatenia
pre dospelých, posteľnej bielizne, ute­
rákov, prikrývok a trvanlivých potravín
pre krízové centrum a charitný dom.
Miesto realizácie: OZ Jeseň živo­
ta, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchod­
ného centra Lunik II)
Miesto realizácie: Arcidiecézna
charita, Dom pokojnej staroby, Južná
trieda 2, Košice
Čas: 8.00 – 15.00 hod
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704
467, [email protected]
www.charita-ke.sk, www.oaza-na­
dej.org
ČO TREBA VEDIEŤ
Čas na vybratie aktivity, ktorá je
vám blízka, máte od 16. apríla 2012,
keď organizátori dobrovoľníckych dní
spustia na intranete prihlasovanie,
ktoré potrvá do 3. mája 2012. V prípa­
de, že prístup na intranet nemáte, pri­
hlásiť sa budete môcť aj telefonicky,
a to na číslach 0904 704 112 alebo
0917 704 068 alebo e-mailom z do­
mu na adresy [email protected],
alebo [email protected]
Doprava
Doprava na miesta brigád je indi­
viduálna, v prípade záujmu bude na
vzdialenejšie miesta zabezpečená
mikrobusom:
• Únia vzájomnej pomoci ľudí
a psov, Haniska
• Zoologická záhrada Košice
• Kojšovská hoľa
• Stredisko krízovej intervencie,
Čaňa
Svoj záujem o dopravu mikro­
busom nahláste po zaslaní prihláš­
ky koordinátorovi príslušnej aktivi­
ty. Odchod autobusov bude 19. mája
o 7.30 hod. z parkoviska za Východo­
slovenským múzeom Košice (námes­
tie MMM).
Pre každého tričko
a občerstvenie
Každý z dobrovoľníkov, ktorý sa za­
pojí do niektorej z plánovaných aktivít
(okrem zbierky šatstva), dostane trič­
ko, počas brigády malé občerstvenie
a dobrý guláš po práci. Zároveň bude
zaradený, na základe prihlášky a účas­
ti na aktivite, do žrebovania o rodinný
víkendový pobyt v Doškoľovacom stre­
disku Medzev.
Pracujme bezpečne
Akákoľvek manuálna práca je spo­
jená s rizikom menšieho či väčšieho
poranenia. Aby sme mu predišli, pra­
cujme bezpečne a používajme ochran­
né pomôcky. Do terénu treba prísť
vhodne oblečený, zoberte si prime­
ranú (pevnú a uzatvorenú) obuv, a to
v závislosti od počasia a druhu práce.
Ak máte možnosť, zoberte si so sebou
aj náradie vhodné na prácu a aktivitu,
ktorú ste si vybrali. Špeciálne ochran­
né pomôcky, vrátane pracovných ruka­
víc, ako aj špeciálne pracovné nástro­
je budú zabezpečené.
-c-
Zo zasadnutia Rady odborov OZ KOVO
Pravidelné zasadnutie Rady odbo­
rov dňa 28. 3. 2012 sa zaoberalo prie­
behom a závermi rokovaní poradných
komisií.
Odborový predák Ján Šlauka
z DZ Doprava informoval o rokovaní
dopravnej komisie. Upozornil na plat­
nosť nového grafikonu vnútrozávodnej
dopravy a realizovanie každoročnej kon­
trolnej jazdy v spoločnosti za účelom
zmapovania stavu dopravných uzlov.
Pripomenul, že platnosť pôvodnej zmlu­
vy medzi U. S. Steel Košice a DPMK bo­
la predĺžená o jeden mesiac.
Informácie zo stravovacej komisie
podal Jozef Veselý, odborový predák
Teplej valcovne, ktorý hovoril o vyhod­
notení ankety o kvalite podávanej stra­
vy a riešení pripomienok stravníkov. Za
týmto účelom je potrebné zintenzívniť
kontroly v stravovacích zariadeniach
a bufetoch. Pripomenul, že zámer v ob­
lasti opráv a modernizácie niektorých
stravovacích zariadení bude pokračo­
vať aj v tomto roku.
Zasadnutie sociálnej komisie, kto­
rá sa počas kolektívneho vyjednávania
neschádza, sa konalo mimoriadne z dô­
US Ambassador Theodore
Sedgwick visits steelmakers
(text & photo p. 2)
On March 29, U. S. Steel Košice
was visited by the Ambassador of the
United States of America in the Slovak
Republic, Theodore Sedgwick, as part
of his working stay in Košice. He had
a meeting with USSK President David
J. Rintoul, and went on a plant tour of
several of the steelworks operations.
Ceremony marks Ford’s
certificate award
(text & photo pp. 1, 2)
The Q1 certificate from leading
automobile manufacturer Ford has
been on display in a place of honor­
since­ March 30. This document
confirm­ing the quality of our products­
was hung in a frame on the vestibu­
le wall in the Company’s main admin
building dur­ing a small ceremony at­
tended by U. S. Steel Košice Presi­
dent David J. Rintoul and other Com­
pany managers. Another feature of
this prestigious­ award is the Q1 flag,
which now flies from one of the flagpo­
les outside the main building.
Results for fifth year
of Together for the Region
grant program
(text & photo pp. 1, 3)
Tuesday, April 3, saw the official
vodu veľkého množstva žiadostí o po­
skytnutie sociálnych výpomocí, o kto­
rých bolo potrebné rozhodnúť.
V ďalšej časti rokovania sa Rada
odborov zaoberala stanoviskami všet­
kých výborov základných organizácií
týkajúcich sa ďalšieho postupu pri ko­
lektívnom vyjednávaní. Kompromisný
návrh prednesú kolektívni vyjednávači
počas kolektívneho vyjednávania. Jeho
prijatie by znamenalo posun k dohode.
Rozhodujúce bude stanovisko zamest­
návateľa k uvedenému návrhu, čím sa
zároveň potvrdí, že na kompromis je pri­
pravená každá zo strán.
Rokovanie Snemu Konfederácie­
odborových zväzov, ktoré sa dňa
27. 3. 2012 konalo v Bratislave za
účasti budúceho premiéra SR, pri­
blížil Karol Krišica, odborový predák
Centrálnej údržby. Nosnou témou za­
sadnutia boli tézy do programového
vyhlásenia novej vlády SR a príprava
VII. zjazdu Konfederácie odborových
zväzov SR. Ten rozhodne o ďalšom
smerovaní odborových zväzov združe­
ných v tejto konfederácii.
-mh-
Dinománia – výtvarná súťaž pre deti od 8 do 15 rokov
Pre víťaza atraktívna cena
v hodnote 100 eur
Spoločnosť U. S. Steel Košice, útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy, vyhlasu­
je pre deti zamestnancov firmy, ale aj zo širokého okolia, pri príležitosti blížiace­
ho sa Dňa detí výtvarnú súťaž na tému Dinománia.
Deti, namaľujte nám svojho obľúbeného dinosaura. Je to Tyrannosaurus
Rex alebo Triceratops, dlhokrký Diplodokus alebo lietajúci Pterodaktyl?
Najkrajší obrázok použijeme ako podklad na reklamu k podujatiu, ktorým
tradične vyvrcholí oslava Medzinárodného dňa detí. Program plný zábavy sa
uskutoční v sobotu 2. júna 2012 o 14. hodine v košickej zoologickej záhrade.
Každý, kto sa do výtvarnej súťaže zapojí, dostane poštou, ako každý rok,
sladký symbolický darček. Víťaz výtvarnej súťaže získa atraktívnu cenu v hod­
note 100 eur – rodinnú večernú jazdu so sprievodcom po zoologickej záhra­
de, ktorú ukončia spoločnou večerou a na pamiatku dostanú darčekové ba­
líčky. S touto novinkou pre návštevníkov a milovníkov zvierat prichádza ZOO
Košice. Zapojte sa do výtvarnej súťaže a možno práve vy so svojou rodinou bu­
dete prví, kto absolvuje toto dobrodružstvo večernou zoologickou záhradou na
terénnom vozidle.
Výkresy A4, ale i väčšie formáty, kreslené na výšku, posielajte najneskôr do
2. mája 2012 na adresu: Vonkajšie vzťahy, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54
Košice, alebo ich prineste osobne do budovy Vonkajších vzťahov, 2. posch.,
č. d. 205. Každý výkres musí byť na zadnej strane označený menom a priez­
viskom autora. Pripojiť treba vek, adresu, telefonický kontakt, prípadne miesto
pracoviska rodiča. Do súťaže sa môžu zapojiť aj deti, ktorých rodičia nepracujú
v U. S. Steel Košice. Súťaž je určená pre deti od 8 do 15 rokov. Dovolené je po­
užiť všetky výtvarné techniky, okrem kreslenia fixkami. Viac informácií poskyt­
neme na tel. č.: 055/ 673 40 06, 055/ 673 52 37. Tešíme sa na vaše obráz­
ky.
Ľubica ŠIPOŠOVÁ
Kto vyhral knihu Príbehy z Tokaja?
Kultúrne centrum Košického samo­
správneho kraja. Taká bola správna od­
poveď na otázku: Kto vydal knižku Prí­
behy z Tokaja? Začítať sa do nej budú
môcť už čoskoro aj naši piati vyžrebo­
vaní výhercovia. Po knihu si môžu do
redakcie prísť Jolana Bodnárová, Erik
Sládek, Eva Vnenčáková, Peter Szeles
a Marek Deák. Gratulujeme.
-c-
OCEĽ VÝCHODU INTERNATIONAL
Occupational safety
and health protection
is solely in our hands
(text & photo p. 1)
This idea is currently being pro­
pagated by more than fifty billboards
placed in workplaces in USSK’s divi­
sional plants and subsidiary compa­
nies, as well as in the public access
areas around the steelworks. Emplo­
yees’ signatures, which are gradually
being added to the billboards, declare­
each person’s commitment to work­ing
safely. The first to sign the billboards­
on Wednesday, March 28, were the
top managers of U. S. Steel Košice led
by President David J. Rintoul. This sig­
nature drive is just one of many activi­
ties implemented by Company mana­
gement in a continuing effort to raise
employees’ awareness of occupatio­
nal safety.
číslo 8/2012 • strana Corporate safety
audit
carried out
(text & photo p. 2)
At the end of March the regular
corporate safety audit was carried
out at USSK. The eight-member group
of auditors from the United States,­
made­ up of representatives from the
U. S. Steel Corporation operations
Sedem mýtov
o vyučovaní
jazykov
Existujú tvrdenia o vyučova­
ní jazykov, ktoré sú založené na dl­
hodobých mýtoch. A keďže dobrá
komunikácia sa stáva čoraz roz­
hodujúcejšou pri dosahovaní ob­
chodných úspechov v globálnom
prostredí, ich objasnenie je dôle­
žitejšie než kedykoľvek predtým.
V tomto a nasledujúcich vydaniach
Ocele východu vám postupne pri­
bližujeme sedem mýtov o vyučova­
ní jazykov.
Mýtus č. 6
Prekladateľské nástroje
sú dosť dobré na to,
aby mi pomohli
Je ľahké vidieť ako sa tento mý­
tus šíri, keď sa prekladateľské ná­
stroje na internete stávajú ove­
ľa spoľahlivejšími. Prekladateľské
nástroje môžu napomôcť k okam­
žitému zvýšeniu produktivity, no
neposky­tujú možnosti na praktizo­
vanie a rozvíjanie interaktívnych
a dialógových zručností, ktoré sú
v centre efektívnej obchodnej ko­
munikácie a ani nebudujú spôsobi­
losť ovládania angličtiny zo stredno­
dobého či dlhodobého hľadiska.
Rečnícke zručnosti, ako na­
príklad vyjednávanie, poskytovanie
stanovísk, vyjadrovanie názorov, či
presviedčanie sú v akejkoľvek ob­
chodnej situácii podstatné a pod­
porujú úspešnú komunikáciu. Tie­
to kritické komunikačné zručnosti
podstatnou mierou presahujú do­
sah prekladateľských nástrojov.
Preklady, aj keď sú dokonca pres­
né, nemôžu byť vhodné pre maily­
alebo konferenčné hovory a takis­
to nemôžu byť primerané pre ústne­
prezentácie. Predstavme si zamest­
nanca zúčastneného na živej kon­
ferencii. Keď prezentujúci vysloví
slová „časovo rozlíšený príjem“, za­
mestnanec môže síce použiť prekla­
dateľský nástroj vo svojom počítači
alebo mobile, aby zistil ich význam,­
ale bez znalosti gramatickej kon­
štrukcie nebude schopný dať do­
kopy komplexnú otázku, ktorá by
prehĺbila jeho chápanie kontextu
prezentácie.
Spracovala:
Magdaléna FECURKOVÁ
Zdroj: GlobalEnglish
spomienka
Dňa 16. 4. 2012 ubehnú už 3 roky, čo nás náhle a ne­
čakane opustil náš najbližší a váš kolega zo Studenej val­
covne
Ján KONDÁŠ
Venujte mu prosím tichú spomienku.
Manželka, dcéry a blízka rodina
www.usske.sk/ov
announcement at U. S. Steel­ Koši­
ce of the results for the fifth edition­
of the annual grant program named­
Together for the Region,­ a joint
undertak­ing of USSK and the Carpat­
hian Foundation.­ Symbolic checks for
the implementation­ of public-benefit
projects, were handed over to repre­
sentatives of eleven non-profit orga­
nizations and municipalities by USSK
President David J. Rintoul and Carpat­
hian Foundation Director Laura Dittel.
There were originally 67 applications
for grants, and the eleven interesting
and innovative projects which ultima­
tely gained support will involve Com­
pany employees in their implementa­
tion.
Učíte sa angličtinu?
and its top management, concentra­
ted primarily on an in-depth verifica­
tion of the understanding of the lifethreaten­ing­ situations programs. At
the same time they undertook a large
number of safety conversations with
employees.
Traffic playground
for children
(text & photo p. 11)
The Galaktická Street kinder­
garten in Košice, thanks to financial
support from U. S. Steel Košice, now
boasts a new children’s traffic play­
ground. The Safely on the Roads ini­
tiative was one of the projects that
gained funding in last year’s Together
for the Region grant program, which
USSK jointly organizes with the Car­
pathian Foundation. The playground
is intended for children as a means of
preventing road traffic accidents. The
official opening on March 28 was also
attended by the wife of the USSK Pre­
sident, Mary Rintoul.
Translated by:
Andy BILLINGHAM
Anglické jazykové okienko
ANDY’S WORDSHOP
This week’s question is in fact
about answers, in particular the way
people react to questions when they
don’t really know the answer. In Slo­
vak you say for example „z brucha“,
which would be “at a guess”­ in En­
glish, or “taking a shot in the dark”.
The English idea of “talking from
your stomach” is a kind of entertain­
ment provided by a ventriloquist
(from Latin, literally „bruchovravec“)
such as Jeff Dunham. It’s possib­
le to answer a question with an
“educa­ted guess”, when you know
something but not everything, and
you say: “Off the top of my head, I’d
say…” Another way of responding
in Slovak is „spakruky“ or „ledabo­
lo“. These are fantastic words, but
I suspect they’re not used so often
these days. There might be an upto-date English equivalent, though,
in the catch-all, “couldn’t-care-less”
response “Whatever” – “She just
tossed her head and went (i.e. said)
like, whatever.”
• životné prostredie •
OCEĽ VÝCHODU
Podporme Deň Zeme
Viete aký deň sa vo svete spája
s dátumom 22. apríl? Tušíte? Väčši­
na asi áno. Je to Deň Zeme, deň našej
modrej planéty, nášho domova v ne­
konečnom vesmíre. Už štyridsiaty dru­
hý rok. Iniciátorom oslavy je Gaylord
Nelson, environmentálny aktivista,
poznámka
senátor Spojených štátov amerických
z Winsconsinu. Cieľom Dňa Zeme, kto­
rý sa začal oslavovať od roku 1970,
bolo a je pripomenúť si závislosť ľud­
stva na cenných daroch Zeme. Skutoč­
ne svetovým sa stal Deň Zeme od ro­
ku 1990, keď v americkom Stanforde
v Kalifornii začalo iniciatívne a koordi­
načne pôsobiť Medzinárodné ústredie
Dňa Zeme. Aktivizovalo sa vtedy viac
ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch
sveta, vrátane Československa.
Zem je jedinečná, ale aj krehká
a zraniteľná a jej zdroje nie sú nevy­
čerpateľné. Uvedomme si to so všet­
kými dôsledkami a venujme sa inten­
zívnejšie než doteraz otázkam nášho
životného prostredia. Aby sme pokla­
dy Zeme zachovali pre naše deti, vnú­
čatá i všetky budúce generácie. Nie­
len environmentalisti vravia, že každý
deň by mal byť Dňom Zeme. Naša pla­
néta si to určite zaslúži. Každý z nás
môže v jej prospech niečo urobiť. Sta­
čí naozaj málo. Chcete príklad? Vy­
berte sa aspoň raz za čas na rodinný
výlet po svojich a auto nechajte do­
ma v garáži. Alebo, žiarovky v byte vy­
meňte za ekologickejšie a úspornej­
šie, trieďte odpady, nevylievajte oleje
a chemikálie do vodovodného odtoku,
učte svoje deti ekologickému správa­
niu, postarajte sa o poriadok a čistotu
v okolí svojich domovov, vysaďte stro­
my, kríky, zabráňte tvorbe nelegálnych
„čiernych“ skládok... Aktivít, ktoré po­
máhajú našej planéte prežiť a ktoré
môžeme pre jej záchranu urobiť, je na­
ozaj veľmi veľa. Hovorí sa, že spoloč­
nými silami sa dá veľa dosiahnuť. Ak
každý z nás priloží ruku k dielu, naša
krásna modrá planéta sa nám odvďa­
čí. Určite.
-c-
Recykluj a vyhraj
Zo starého nové
Nielen environmentalisti sú zajed­
no. Triedenie a následná recyklácia
odpadov šetrí prírodné zdroje a opro­
Súťaž
ti likvidácii v spaľovni aj celkom pek­
né množstvo energie. Viete, že máme
okolo seba celý rad príkladov, ako po­
užiť nepotrebné a nechcené odpady
na výrobu užitočných produktov? Vô­
bec teda nemusia skončiť na skládke.
Najlepšími príkladmi sú kov, sklo či pa­
pier, z ktorého sa dá dokonca po no­
vom vyrobiť aj izolácia. Alebo počuli ste
už o tom, že z obyčajných nápojových
kartónov sa budujú v zahraničí pasívne
nízkoenergetické domy? Aj vyzbierané
plasty možno ekologicky zhodnotiť. Kto­
vie, možno aj váš záhradný nábytok mal
kedysi podobu fliaš, z ktorých ste si dá­
vali chutnú minerálku... Príkladov opä­
tovného použitia napríklad aj textilu či
polystyrénu je viac než dosť.
Aké sú vaše skúsenosti? Podarilo
sa aj vám zhodnotiť starý a zničený ma­
teriál, ktorý by inak skončil na skládke
a vyrobiť z neho nové a pekné veci? Na­
píšte nám o nich a podeľte sa so svo­
jimi dobrými praktikami aj s ostatnými
košickými hutníkmi. Alebo viete o svo­
jom kolegovi, že dokáže zužitkovať na
prvý pohľad nepotrebné, na nič súce
materiály? Všetky vaše tipy radi priví­
tame, stretneme sa s vami a o vašich
dobrých myšlienkach a nápadoch na­
píšeme. Autorov praktických námetov
zaradíme do žrebovania o ekologické
výrobky. Píšte na e-mailovú adresu mfe­
[email protected], t. č. 0917 704
342 alebo svoje tipy vhoďte do niekto­
rých zo schránok Ocele východu roz­
miestnených v areáli spoločnosti.
-c-
Domaša po topení snehu,
číslo 8/2012 • strana Informácia o stave životného prostredia
za mesiac marec 2012 v okolí U. S. Steel Košice, s.r.o.
(v zmysle zákona č. 17/1992 Zb.
o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)
Ukazovatele znečistenia odpadových vôd
Recipient: Sokoliansky potok
UKAZOVATEĽ
OBDOBIE 3/2012
JEDNOTKA
pH-
Nerozpustené látky (105 0C)
mg.l-1
0
Rozpustené látky (105 C)
mg.l-1
Rozpustené látky (550 0C) mg.l-1
Železo celkové
mg.l-1
Chloridy mg.l-1
Sírany mg.l-1
Kyanidy celkové
mg.l-1
Fenolový index mg.l-1
+
N-NH4 mg.l-1
CHSKCr mg.l-1
NEL mg.l-1
LIMIT
mesačný PRIEMER
6,0 – 9,0
40
900
740
2,7
250
250
0,1
0,05
2
35
* 1,5
8,1
7
852
721
1,1
203
204
0,05
0,01
0,4
20
* 0,3
* - bodová vzorka
• Uvedené výsledky sú denne stanovované z 24-hodinových zlievaných vzoriek, odoberaných na odtoku z ČOV
Sokoľany do recipientu Sokoliansky potok, analyzovaných akreditovaným laboratóriom útvaru GM pre environment.
• Rozsah stanovení a limity znečistenia sú určené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Košice,
č. 4996-26600/2011/Hut/570021406/Z17 zo dňa 20. 9. 2011, s účinnosťou od 19. 1. 2012.
Celkové množstvo vyčistenej odpadovej vody vypustenej do Sokolianskeho potoka 1 719 464 m3
Celkové množstvo vyčistenej odpadovej vody vrátenej do U. S. Steel Košice, s.r.o. 201 408 m3
PRAŠNÝ SPAD V OKOLÍ U. S. Steel Košice, s.r.o.
TYP
VZORKY
LIMIT
NAMERANÉ HODNOTY
POČET
MERACÍCH
MIEST
POČET
VZORIEK
Celkový
32
22
12,5
2,9
7,5
1,1
3,0
Anorganický
32
22
-
1,7
3,7
0,9
1,5
(g.m-2.30 dní)
PRIEMER MAXIMUM
MINIMUM
PRIEMER
1-3/2012
Limit znečistenia je stanovený podľa „Záväzného opatrenia Ministerstva zdravotníctva SSR, čiastka 5 – 8 z roku 1981.
GRAF PRAŠNÉHO SPADU
LIMIT 12,5 g.m-2/30 dní
a čo ďalej?
Domaša 19. marca 2012.
„Posledné zásoby snehu v povodí
Domaše odtiekli iba pred niekoľký­
mi dňami, v utorok 27. marca, pred
touto pracovnou poradou,“ konšta­
toval zástupca Slovenského vodohos­
podárskeho podniku, š.p. na už štvr­
tom pracovnom stretnutí, ktoré zvolal
na 30. marca 2012 Krajský úrad ži­
votného prostredia v Prešove.
Ďalej konštatoval, že do nádrže
dotieklo 52 miliónov metrov kubic­
kých vody a hladina vody sa zdvih­
la o šesť metrov, ale v nádrži zostá­
va ešte deficit vody v množstve vyše
60 miliónov metrov kubických. V ča­
se najintenzívnejšieho topenia snehu
pritekalo do nádrže až 50 metrov ku­
bických vody, k čomu prispeli aj men­
šie prítoky Ondavy, napríklad Chot­
čianka. Na sklonku marca bol prítok
do nádrže už len 7,2 m.s-1, čo ešte dá­
va nádej na minimálny „prírastok cen­
timetrov“ vodného stĺpca.
Aj keď na predošlom stretnutí
sa už nerátalo s tým, že mimoriad­
na manipulácia s vodou bude pre­
trvávať aj v mesiaci apríl, na návrh
niekoľkých účastníkov - vzhľadom
na predpokladané chladnejšie po­
časie – predsa len od 1. apríla do
10. aprí­la ostalo ešte v platnosti mi­
nimálne prepúšťanie­ vody do Onda­
vy pod nádržou na úrovni 2,5 m.-s-1
a od 11. apríla do 30. aprí­la 2012 sa
zvýši vypúšťanie­ vody z priehrady do
Ondavy na 3,5 m.s-1.
Pred koncom tejto mimoriadnej
manipulácie by sa pravdepodobne
naposledy v blízkom období stretli zá­
stupcovia pozvaných orgánov a orga­
nizácií a je viac ako pravdepodobné,
že aj keby dotácia dažďových zrážok
nebola výdatná, od 1. mája, aj vzhľa­
dom k nárastu teplôt ovzdušia, sa pri­
kročí k minimálnemu zaručenému
biologickému množstvu vypúšťaných
vôd 4,9 m.s-1, čo je množstvo vody ga­
rantované platným manipulačným po­
riadkom.
Podobná situácia je aj na Ru­
žínskej nádrži, kde by podľa prepoč­
tov vodohospodárov malo z topiace­
ho snehu pritiecť niekoľko desiatok
milió­nov kubíkov vody, ale pritieklo
niečo cez dva milióny kubíkov. Väč­
šia časť snehu sublimovala, lebo pô­
da je napriek­ roztopenému snehu
suchá, podobne ako nad Domašou,
kde môže niektorým obciam, najmä
vyššie položeným, hroziť nedostatok
spodnej vody.
Stanislav GÉCI,
foto autor
Lovili drobizg, ale aj „matky“
Jarné výlovy rybníkov sa zača­
li aj v rybničnom stredisku na Gemeri
v Uzovskej Panici. Lovil sa rybník, v kto­
rom prezimovala takmer tona malých
kapríkov, ale aj desiatky matečných
kaprov, ktoré v priemere dosahovali se­
dem kilogramov, ale najväčšie kapry vá­
žili až nad desať kilogramov.
Ryby boli dočasne umiestnené do
sádok, kaprí drobizg bude pretriedený
a zbavený burinnej ryby hrúzovca sieťo­
vaného a následne bude vysadený do
väčších chovných rybníkov a od veľkých
rýb sa očakáva nové potomstvo.
Stanislav GÉCI,
foto: autor
STAV KVALITY OVZDUŠIA V OKOLÍ U. S. Steel Košice, s.r.o.
ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA
COSO
MIESTO
DÁTUM
NO2Ozón
prach - PM10
2
(mg/m3)
(µg/m3 )
(µg/m3 )
(µg/m3 ) (µg/m3 )
MERANIA
max. denný
24-hod. max. 1-hod. max. 1-hod. max. denný
24-hod. SOKOĽANY – ČOV VEĽKÁ IDA
ŠACA
CESTICE
1. 3. 2012
2. 3. 2012
3. 3. 2012
4. 3. 2012
5. 3. 2012
9. 3. 2012
10. 3. 2012
11. 3. 2012
12. 3. 2012
16. 3. 2012
17. 3. 2012
18. 3. 2012
19. 3. 2012
30. 3. 2012
31. 3. 2012
8-hod. priemer
priemer
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
1,0
1,0
1,3
0,1
0,5
0,6
0,7
0,4
0,1
0,1
10
22
28
13
13
*
*
13
17
*
*
19
21
*
*
24
125
priemer priemer
28
68
230
74
15
13
16
7
13
27
13
106
16
61
46
50
16
3
17
82
29
51
27
50
21
55
24
28
30
27
350
200
LIMITNÁ HODNOTA
8-hod. priemer
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
120
priemer
25
26
10
12
*
*
56
60
*
*
49
44
*
*
24
50
* - nedostatok údajov na stanovenie 24-hod. priemernej hodnoty
** - porucha analyzátora / výpadok elektrickej energie
Poznámka:
Limit pre 24-hod. priemer u PM10 v mieste merania Veľká Ida bol prekročený 10. a 11. 3. 2012. Limit pre početnosť
prekročení za rok u PM10 stanovený vyhláškou MPŽP a RR SR č. 360/2010 nebol v roku 2012 prekročený.
Limitná hodnota znečistenia je stanovená vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regio­
nálneho rozvoja SR č. 360/2010 Z. z. zo dňa 12. 8. 2010.
KOMENTÁR: V priebehu hodnoteného mesiaca nedošlo k žiadnej ekologickej havárii a nebolo štátnou správou za­
počaté konanie za porušenie legislatívy v oblasti životného prostredia.
Predložené informácie o stave ŽP v U. S. Steel Košice, s.r.o. môžu byť reprodukované len za podmienky publikovania
v nemennej podobe. V prípade, ak v predložených informáciách budú realizované zmeny bez vedomia hovorcu U. S. Steel
Tibor Duchonovič, GM pre environment
Košice, s.r.o., za obsahovú náplň predkladaných informácií neručíme.
Vo vaničke viditeľne väčšie kúsky, ktorým sa podarilo dlhú zimu šťastne prežiť.
• spektrum/inzercia •
Chcete zmeniť profesiu?
U. S. Steel Košice, s.r.o., generál­
ny manažér pre zabezpečenie a rozvoj
ľudských zdrojov, vypisuje riadený vý­
ber z radov zamestnancov U. S. Steel­
Košice, s.r.o. na obsadenie pracov­
ných miest:
re min. 2 roky, vítaný preukaz viazača
alebo žeriavnika, vysoké pracovné na­
sadenie a zodpovednosť v práci, zdra­
votnú spôsobilosť na prácu v prevádzke­
(hluk, práca vo výške, chemické fakto­
ry, zmennosť).
Operátor viazacích strojov
(DZ Teplá valcovňa)
Požadujeme: stredoškolské od­
bor­né vzdelanie s hutníckym zamera­
ním, kurz viazača bremien, žeriavnický
preu­kaz A3, vysoké pracovné nasadenie
a zodpovednosť v práci, zdravotnú spôso­
bilosť na prácu v prevádzke (zmennosť,
hluk, prach, práca vo výškach a s bre­
menami), paličský preu­kaz vítaný.
Prevádzkový elektrikár
(DZ Údržba)
Požadujeme: úplné stredo­školské
elektrotechnické vzdelanie, prax v od­
bore min. 2 roky, absolvovanie skúšky
podľa § 21-23, Vyhl. č. 508/2009, vy­
soké pracovné nasadenie a zodpoved­
nosť v práci, zdravotnú spôsobilosť na
prácu v prevádzke (hluk, práca vo výš­
ke, chemické faktory, zmennosť).
Elektrikár
(DZ Zušľachťovne a obalová vetva)
Požadujeme: úplné stredo­školské
elektrotechnické vzdelanie, prax v od­
bore min. 2 roky, absolvovanie skúš­
ky podľa § 21-23, Vyhl. č. 508/2009,
ovládanie práce na PC, vysoké pracov­
né nasadenie a zodpovednosť v práci,
zdravotnú spôsobilosť na prácu v pre­
vádzke (hluk, práca vo výške, chemické
faktory, zmennosť).
VEDÚCI POSUNU
(DZ Radiátory a rúry)
Požadujeme: úplné stredoškol­
ské technické vzdelanie, prax v odbore
min. 2 roky, viazačský preukaz,­ odbor­
nú spôsobilosť Posun bez lokomotívy,
vysoké pracovné nasadenie a zodpo­
vednosť v práci, komunikačné­ zručnos­
ti a zručnosti práce v tíme, zdravotnú
a zmyslovú spôsobilosť na požadovanú
profesiu (hluk, zmennosť).
ZORAĎOVAČ
(DZ Zušľachťovne a obalová vetva)
Požadujeme: úplné stredoškolské
technické vzdelanie, prax v odbore min.
2 roky, viazačský preukaz, obsluhovateľ
vyhradených tlakových nádob stabilných,
vysoké pracovné nasadenie a zodpoved­
nosť v práci, zdravotnú spôsobilosť na
prácu v prevádzke (hluk, zmennosť).
Žeriavnik
(DZ Radiátory a rúry)
Požadujeme: učňovské odborné
vzdelanie, žeriavnický preukaz­ A3, kurz
viazača bremien, znalosť práce s PC,
vysoké pracovné nasadenie a zodpo­
vednosť v práci, zdravotnú spôsobilosť
na prácu v prevádzke (zmennosť, hluk,
práca v koľajisku a vo výškach).
Prevádzkový zámočník
(DZ Údržba)
Požadujeme: úplné stredoškol­
ské strojárske vzdelanie, prax v odbo­
KONTROLÓR ULTRAZVUKOM
(DZ Radiátory a rúry)
Požadujeme: úplné stredoškol­
ské technické vzdelanie, odbornú prax
predaj
• 2-izbový byt na Pajerovej ul. č. 7,
čiastočne rekonštruovaný. Dohodou.
Tel.: 0917 055 042, 055/622 42 50.
• Letné, málo používané pneumati­
ky Good Year, 185/65 R15. Tel.: 0907
923 634, 3-8307.
• VW Golf 5 1,9Tdi/66 kW, rok
výroby 2006, 5-dver., biela farba,
128 000 km, servisná kniha, servo,
centrál, 4 x elektrické okná, elektrické
a vyhrievané spätné zrkadlá, 10 x air­
bag, ABS, ESP, klimatizácia, hmlovky,
sezónne prezutie. Cena: 6 990 a. Tel.:
0905 990 733.
• Včelí med kvetový a lesný. Cena:
5 a. Tel.: 0904 278 701, 055/466 44
24, 3-8451.
• Plastové sudy - cca 220-litrové,
s dvomi otvormi na vrchnej časti. Foto
pošlem emailom. Cena: 15 a/kus. Viac
na [email protected] Tel.: 0903
831 175.
• Škoda Octavia 1,9 TDI/81 kW,
rok výroby 2004, 96 000 km, servisná
kniha, tmavá modrá metalíza, servo,
centrál, elektrické a vyhrievané spät­
né zrkadlá, 2 x airbag, ABS, ASR, klima­
tizácia, PC, rádio na CD, sezónne pre­
zutie. Cena: 5 500 a. Tel.: 0905 990
733.
• Elektrický šijací stroj v dobrom
stave a jednoradový a dvojradový ple­
tací stroj Dopleta. Cena dohodou. Tel.:
055/684 10 72.
• 2-izbový družstevný byt na KVP,
Bauerova ul., 52 m2, 2. posch., loggia­
z kuchyne, výhodná poloha. Tel.: 0907
638 830.
• Výborný agátový včelí med. Cena:
6 a. Tel.: 055/466 53 14.
• Letné pneumatiky, 4 ks, jazdené
jednu sezónu, Optimo K 415, 185/65/
R15. Cena za 1 ks: 20 a. Tel.: 0908
393 739.
INŠPEKČNÝ ZÁMOČNÍK
(Spoľahlivosť zariadení
valcovní a finálnej výroby)
Požadujeme: úplné stredoškol­
ské technické vzdelanie, prax v odbore
3 roky, znalosť práce s PC (Excel, Word,
F2000), vysoké pracovné nasadenie
a zodpovednosť v práci, zdravotnú spô­
sobilosť na prácu v prevádzke (hluk).
VODIČ NÁKLADNEJ DOPRAVY
(DZ Doprava)
Požadujeme: stredoškolské tech­
nické vzdelanie, prax minimálne 2 roky,
vodičské oprávnenie skupiny C, vysoké
pracovné nasadenie a zodpovednosť
v práci, zdravotnú spôsobilosť na prá­
cu v prevádzke.
ODLIEVAČ
DO KRYŠTALIZÁTORA
(DZ Oceliareň)
Požadujeme: stredoškolské ale­
bo učňovské odborné vzdelanie s hut­
níckym resp. strojníckym zameraním,
vysoké pracovné nasadenie a zodpo­
vednosť v práci, zdravotnú spôsobi­
losť na prácu v prevádzke (zmennosť,
hluk, prach, práca vo výškach a s bre­
menami).
PALIČ – ŽERIAVNIK
(DZ Vysoké pece)
Požadujeme: stredoškolské resp.
učňovské odborné vzdelanie s technic­
kým zameraním, kurz viazača bremien,
žeriavnický preukaz A3, vysoké pracov­
né nasadenie a zodpovednosť v práci,
zdravotnú spôsobilosť na prácu v zme­
novej prevádzke (hluk, prach, pevný
aerosól, práca vo výškach a s breme­
nami).
ŽERIAVNIK
(DZ Expedícia)
Požadujeme: stredoškolské tech­
nické vzdelanie, prax v odbore min.
2 roky, žeriavnický preukaz A3, kurz
viazača bremien, znalosť práce s PC,
vysoké pracovné nasadenie a zodpo­
vednosť v práci, zdravotnú spôsobi­
losť na prácu v prevádzke (zmennosť,
hluk, vibrá­cie, práca v koľajisku, práca
vo výškach).
Prihlášky do riadeného výberu
doručte na adresu: U. S. Steel Ko­
šice, s.r.o., GM pre zabezpečenie
a rozvoj ĽZ, Nábor a výber, 044 54
Košice.
1. Máte problémy pri čítaní novín, časopisov a kníh?
2. Neviete prečítať čísla a mená v telefónnom zozname?
3. Keď prechádzate cez cestu, zdá sa vám, že sa autá objavujú znenazdania?
4. Stáva sa vám, že nezbadáte schod alebo okraj chodníka?
5. Máte problémy s čítaním etikiet na liekoch?
6. Máte ťažkosti pri zisťovaní cien v obchodoch?
7. Ťažko rozoznávate tváre svojich známych?
8. Máte problémy s videním v šere?
9. Povedal vám očný lekár, že silnejšie okuliare vám už nepomôžu?
Ak ste na väčšinu otázok odpovedali kladne a želáte si odstrániť spomenuté ťažkosti, obráťte sa na nás. Radi vám po­
môžeme.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Dom aktívneho videnia
Park obrancov mieru 1, Košice
• Lúpané orechy, 1 kg za 4 a, aj vo
väčšom množstve. Tel.: 055/466 53
14, 0907 623 883.
• Opel Vectra Caravan 2.0 DI, rok vý­
roby 1998, 60 kW, diesel, 173 000 km,
bordová metalíza, centrál, klíma, rádio,
el. predné okná, EK, STK do 8/2013.
Cena: 1 900 a. Tel.: 0903 113 106.
• Drevenú detskú postieľku s roš­
tom a matracom za 30 a, cestovnú
skladaciu postieľku s matracom za
30 a a detskú trojkolku s vaničkou (od­
montovateľnou) a možnosťou tlačenia
za 15 a. Tel.: 0908 445 340.
teriálu, ako sú odznaky, medaily, vy­
znamenania a rôzna literatúra. Akcia
sa uskutoční na Jedlíkovej ulici v Koši­
ciach dňa 15. apríla 2012 v čase od
7.00 do 13.00 hod.
-r• Používanú kuchynskú linku. Ce­
na: 50 a. Dohoda istá. Tel.: 0902 140
042, 0903 608 920.
• Ročný chlapčenský bicykel 16“,
vhodný pre 5–7-ročných, kupovaný
v Dráčiku. Cena: 60 a + dohoda. Det­
skú štvorkolku na baterku žlto-červenej
farby. Cena: 40 a + dohoda. Tel.: 0905
524 588.
• Plynový sporák Mora 218 U 2ACH
STAV a cestný bicykel Favorit, upravený.
Treba vidieť. Tel.: 0949 707 428.
• Maďarské knihy. Tel.: 055/622
51 77.
• Vlašské orechy. Tel.: 0902 701
575.
• Renault Megan, 1,4/16, ventilo­
vý, 72 kW, červený, 87 000 km, kom­
pletná výbava, klíma, elektrovýbava,
STK do 2013. Cena: 6 000 a, dohoda
možná. Tel.: 0917 618 356.
• RD na Dobogove, rekonštrukcia
nutná. Tel.: 0915 850 836, 0905 425
969.
• Lacno predám domácu pe­
rinu, rozmer 175 x 125 cm a van­
kúš 90 x 70 cm. Cena dohodou. Tel.:
055/622 51 77.
• Málo jazdené zliatinové disky DE­
ZENT, 6,5J x 15H2, ET40, 5-dierové, ro­
zostup 114,3, s letnými pneumatikami
MATADOR Elite3, 195 x 65 R15 91H,
vhodné na MAZDU 6. Cena: 150 a. Tel.:
0907 632 238.
• Detský kočiar Bebetto Magnum
(kombinácia sivej a zelenej) kupovaný
v septembri 2010, využívaný cca 7 me­
siacov - alumíniová konštrukcia, nastavi­
teľná rukoväť, hlboká vanička, športová
časť, vrátane nánožníkov a reflexných
prvkov, pršiplášť, slnečník, taška, nafu­
kovacie kolesá - predné s otočným reži­
mom a možnosťou zablokovania. Cena:
200 a. Tel.: 0908 445 340.
• Stavebný pozemok v Košiciach
Šaci, na Némešániho ulici, parcela
358/54 rozmerov 20 x 47 m, 945 m2,
rovina. Tel.: 0903 157 091.
• Alfa Romeo 156 SW 1,9 JTD/
85 kW, r. v. 2005, 185 500 km, tma­
vošedá metalíza, dobrá výbava, slušný
stav. Cena: 4 500 a - dohoda možná.
Tel.: 0905 317 223.
• 4 ks letné pneumatiky na plecho­
vých diskoch - 175 x 70 x 13, značky
BARUM, najazdené cca 5 000 km. Ce­
na: 30 a/ks, dohoda možná. Tel.: 0915
104 662.
• Veľký RD v MČ KE-Sever, 4-á po­
zemku. V dome sú tri samostat­né troj­
izbové byty s príslušenstvom po kom­
pletnej rekonštrukcii. Vhodný aj na
podnikateľské účely-sídlo firmy, zriade­
nie zdravotníckych amb., projektových
a iných kancelárií. Dohodou. Tel.: 0903
655 410.
• Octaviu 1.9 tdi, červenú, 1998,
66 kW, 245 000 km, alarm + diaľkový
start magicar 9000, airbag 2 x, posil­
ňovač riad, ABS, klimatizácia, centrál,
el. predné a zadné okná, el. zrkadlá,
rádio/CD+MP3 DVD, vonkajší teplo­
• Tehlový 2-izb. byt, v OV, pôvodný
stav, 56 m2, v KE - medzi Astóriou­ a ne­
mocnicou L. Pasteura. Cena dohodou.
Tel.: 055/674 53 31, 0917 704 082.
• Stavebný pozemok s projektom
na atraktívny bungalov na pilieroch,
v obci Janík, 20 minút od USSK. Cena
dohodou. Tel.: 0907 932 905.
• Veľmi dobré domáce červené ví­
no. Cena: 1 l/2 a. Tel.: 055/466 53
14.
• Obilie. Tel.: 0902 701 575.
• Kúpim 3-izbový byt na KVP,
na Jasuschovej,­ Čordákovej alebo
Operátor
moriacej linky
(DZ Studená valcovňa)
Požadujeme: úplné stredoškol­
ské vzdelanie s technickým zamera­
ním, vítaná prax v oblasti obsluhy stroj­
ných agre­gátov, kurz viazača bremien,
vysoké pracovné nasadenie a zodpo­
vednosť v práci, zdravotnú spôsobilosť
na prácu v nepretržitej prevádzke (hluk,
chemické faktory).
Otestujte si svoj zrak
Celoslovenské
stretnutie zberateľov
Slovenská numizmatická spo­
ločnosť, pobočka Košice, usporiada
61. celoslovenské stretnutie zbera­
teľov a v rovnakom termíne zároveň
68. aukciu numizmatického materiá­
lu a rôzneho iného zberateľského ma­
2 roky, 1. kvalifikačný stupeň certifiká­
cie NDT podľa EN 473 - nedeštruktívne
ultrazvukové metódy skúšania – vítaný,
zraková spôsobilosť pre požadovanú
profesiu, práca s PC (MS Office), vysoké
pracovné nasadenie a zodpovednosť
v práci, zdravotnú spôsobilosť na prá­
cu v prevádzke (zmennosť, hluk, prá­
ca so zobrazovacími jednotkami, optic­
ké žiarenie).
Náplň práce: vykonávanie­ ultra­
zvukových skúšok zvarov a základ­
ných materiálov pri výrobe špirálovo
zváraných rúr na automatických ultra­
zvukových linkách.
číslo 8/2012 • strana • FORD Ka 1,3, r. v. 1998, po vý­
mene tlmičov, čapov, oleja + filtre, nová
batéria, nové brzdy, nová spojka (všet­
ko cez servis, viem zdokladovať), sezón­
ne prezutie na diskoch, letné na elek­
trónoch, mierna korózia. STK + EK do
10/2013. Cena: 950 a. Tel.: 0908 534
418.
• Škodu Felicia 1.3, Mpi, r. v. 2000,
50 kW, Mystery Edition, 150 000 km,
benzín, zelená metalíza, nikdy nebúra­
ná, výborný stav, STK/EK do 6/2012,
výbava: rádio s CD, elektrické sťahova­
nie okien, hmlovky, alarm, airbag vodi­
ča, sezónne prezutie, rozporná tyč, po­
ťahy, nefajčiar. Tel.: 0907 218 127.
• Vinicu s vínnym domčekom v to­
kajskej oblasti v katastri obce Viničky,
65 km od Košíc. Foto a bližšie info po­
šlem e-mailom. Cena: 14 000 a. Tel.:
0905 988 681.
• Zvukovú a hudobnú aparatúru,
4 + 2-vstupový MIX SOUNDKING, od­
posluch 250 W, elektrické gitary, Jolana
JANTÁR, a Jolana DIAMANT (v čiernom)
v kufri, nové, chrómované snímače,
veľmi dobrý stav. Cena dohodou. Tel.:
0915 220 030, zmena C, 3-3320.
• 4-izbový byt, 81 m2 + lodžia, OV, aj
na úver, sídlisko KVP, Košice. Tel.: 0907
376 661.
• RD v Košiciach s veľkou záhradou
po kompletnej vnútornej rekonštrukcii
vody, plynu, elektriny, kúrenia a výme­
ne plastových okien. Možná aj výmena
za váš byt s vaším doplatkom. Cena do­
hodou. Tel.: 0915 911 342.
• Skúter DOMINI 49 cm3. TP + EČV.
Tel.: 0904 630 118.
• 3-izbový byt v centre Košíc, ul. Čs.
armády 7 (OV), 70 m2, 3. posch. tehla,
zateplený, plast. okná, parkety. V pô­
vodnom stave. Cena: 80 000 a. Tel.:
0907 949 014.
12/08/1
OCEĽ VÝCHODU
mer, hliníkové disky, hmlovky, imobili­
zér, palubný počítač, tónované sklá, vy­
hrievané sedadlá, vyhrievané zrkadlá,
sezónne prezutie, elektrický šíber, čer­
vené podsvietenie, pri 220 tis. km vý­
mena štartéra, alternátora + komplet
rozvodov. Cena: 3 100 a. Tel.: 0915
933 609.
• Hyundai Accent, 1,3i, 62 kW,
rok výroby 4/2004, 145 000 km, ABS,
EBD, BA, 4 x el. okná, ťažné, hmlovky,
PC, klíma, elektróny + plechové disky,
farba sivá metalíza. Cena: 2 000 a (do­
hoda). Tel.: 0905 346 210.
• Zostavu: CPU Intel Pentium 4 2,8
Ghz, pamäť RAM 1 Gb, HDD 80 GB-sa­
ta, graf. karta INNO 3D GF 5200 FX
128 MB, DVD, napaľovačka Pioneer,
zvuk 4-kanál, 4 x USB vzadu, 2 x pred­
ný panel, monitor 19“ CRT, klávesnica,
myška, bez repro, možná dohoda. Ce­
na: 73 a. Tel.: 0904 554 650.
• Interiérový posuvný systém JAP
Paralel (puzdro na dvere) - pravé 180
(2 x 90 cm). Cena dohodou: Tel.: 0917
704 497.
• Detský kočík Espiro GT (dvoj­
kombinácia) hlboká a športová časť,
tyrkysovej farby. Cena dohodou. Tel.:
0917 704 497.
• 3-izbový byt v OV prerobený, v Mol­
dave nad Bodvou. Cena 46 000 a. Tel.:
0918 321 541.
• Stavebný pozemok v Poľove 1 490 m2, prístup na všetky IS. Veľmi
pekný - treba vidieť. Cena dohodou. Tel.:
0902 308 891, 0910 975 753.
• Detský bicykel Leaderfox 12“
s pomocnými kolieskami, zachovaný,
vo veľmi dobrom stave. Cena 45 a. Tel.:
0918 321 183.
• 1 ks železné dvere, zasklené, 254
x 120 cm, 1 ks železné okno, za­sklené,
245 x 155 cm a 145 x 155 cm, vhod­
né na skleník alebo verandu. Tel.: 0907
640 686.
• Zachovaný dámsky trekingový bi­
cykel s predným tlmičom. Tel.: 0944
195 262.
• MZ 150, vo výbornom stave, nový
poťah sedadla, nové spätné zrkadlá, TP,
STK do 2013, najazd. 8 000 km. Cena:
450 a. Tel.: 0911 241 592.
Rôzne
Dénešovej ulici. Vo vežiaku, 64 m2,
loggia­ z kuchyne, OV nie je nut­
né, pôvodný stav neprekáža, príze­
mie a posledné poschodie nie. Tel.:
0907 638 830.
• Kúpim 2 ks plechové sudy s odní­
mateľným vekom, v dobrom stave. Tel.:
0910 482 871.
• Dám do podnájmu RD – Turňa
nad/Bodvou - 17 km od USSK, veľká
záhrada, s možnosťou odkúpenia. Tel.:
0917 799 341.
• Kto najhlbšie navŕta studňu? Tel.:
0905 932 978.
• Hľadám spolucestujúcu na trase
Družstevná - USSK cez Triedu SNP na
rannú zmenu - iba tam, brána č. 3, 2.
Tel.: 0902 201 778.
• Hľadám spolucestujúcich na tra­
se Sečovce-Vstupný areál USSK ale­
bo Valcovne, zmena D 12 h. Tel.: 0907
947 653.
• Odkúpim byt v Košiciach alebo
v Šaci, rýchle a seriózne jednanie. Tel.:
0904 319 922.
• Dám do prenájmu 3-izbový za­
riadený byt v rod. dome na Seve­
re v Košiciach. Cena dohodou. Tel.:
0903 655 410.
• Hľadám spolucestujúcich na
trase sídlisko Ťahanovce - Valcovne
USSK­ (Hydrostav), zmena C, 8-hodi­
nový pracovný čas, 5-zm. Tel.: 0907
924 452.
• Ubytovanie dlhodobo v Šaci pre
2 až 3 zamestnancov v súkromí rodin­
ného domu (kuchyňa, kúpelňa,TV) Tel.:
0911 704 856.
• Mám voľné miesto v aute na tra­
se Medzev, Jasov, Moldava n/B., USSK,
zmena A, 8-hod. prac. čas, brána č. 3.
Tel.: 0904 550 154.
• Hľadáme spolucestujúcich na tra­
se Ťahanovce - USSK (valcovne, VA), 8hod. prac. čas, zmena A. Tel.: 0903 545
141.
• Hľadám spolucestujúceho na
trase Prešov - USSK, brána č. 2, alebo
6. Pondelok - piatok od 6.00 hod. - do
14.00 hod. Tel.: 0907 457 497.
Kupón na bezplatnú riadkovú inzerciu Ocele východu
Meno, priezvisko:
Osobné číslo:Číslo strediska:
Znenie inzerátu:
Tel.:
• šport •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 8/2012 • strana V hre o deviaty titul stav vyrovnaný
V nedeľu 8. apríla 2012 sa začala finálová séria hokejovej
Tipsport extraligy medzi HC Košice a Slovanom Bratislava
Každý z finalistov by mal byť po pr­
vých dvoch finálových stretnutiach spo­
kojný. A to najmä po výkonoch, ktorými
sa mužstvá v oboch dueloch prezentova­
li. Košičania i Bratislavčania vyhrali po
jednom z dvoch zápasov na ľade v Steel­
aréne, ale viac radosti v šatni bolo v tej
bratislavskej, pretože v Košiciach do­
siahli to, čo si predsavzali – aspoň­ jed­
no víťazstvo. Dosiahli ho hneď v prvom­
súboji, v ktorom jasne dominovali hráči
Slovana a vyhrali 5:2. V druhom boli pre
zmenu lepší domáci majstri HC Košice,
ktorí belasých zdolali 4:2.
Stav finálovej série je na zápasy vy­
rovnaný 1:1. Vyrovnaná je aj bilancia
oboch finálových súperov zo vzájom­
ných stretnutí v základnej časti tejto se­
zóny. Obaja mali na svojom konte po tri
víťazstvá i tri prehry. O vyrovnanosti ho­
kejistov Košíc a Bratislavy svedčí aj tá­
to malá štatistika. Súperi bojujú v hoke­
jovej histórii o svoj deviaty triumf. Oba
tímy majú osem majstrovských titulov,
Košičania šesť slovenských a dva fede­
rálne, Slovan sedem slovenských a je­
den federálny. V najvyššej hokejovej
súťaži na Slovensku sa súperi od roku
Radosť našich hráčov Dušana Pašeka (vľavo) a Martina Chovana (vpravo) so
strelcom tretieho nášho gólu Vladimírom Draveckým (v strede). Z druhého finálo­
vého súboja HC Košice - Slovan Bratislava 4:2. Foto: Arpád KÖTELES
1993 doteraz stretli vo finále päťkrát
a lepšie je na tom Slovan, ktorý vyhral
tri razy (v rokoch 1998, 2003 a 2008),
kým Košice len dvakrát (v rokoch 1999
a 2010).
Obhajca titulu HC Košice vyhral
zaslúžene základnú časť hokejovej
extra­ligy a keďže Slovan skončil až na
3. mieste, domáci vstupovali do tejto
série ako favoriti. Lenže v prvom zá­
pase nehrali zverenci trénera Miro­
slava Ihnačáka podľa svojich pred­
stáv. Nezachytili nástup súpera a po
hrubých individuálnych chybách a ne­
využitých presilovkách prehrali úvod­
nú tretinu. A keďže aj v ďalšom dej­
stve im nevychádzali kombinácie,
hrali nervózne a nesústredene, úvod­
ný duel prehrali.
Naši majstri však na druhý deň na
tento neúspech zabudli a začali hrať
svoju hru, založenú na rýchlosti, dôra­
ze v osobných súbojoch i presnejšej
streľbe. Už v 41. sekunde sa Košiča­
nia dostali do vedenia, čo ich na ľade
naštartovalo a súpera potom prevýši­
li vo všetkých činnostiach. Z dvoch gó­
lov v bránke Slovana sa tešil náš ka­
nonier Michel Miklík, ktorý po druhom
zápase takto vyznal svoje pocity: „Všet­
ci sme si uvedomili, že sme v nedeľu
odohrali zlý zápas. Každopádne sme
sa v druhom meraní síl so Slovanom
zlepšili. Vyšiel nám vstup do stretnu­
tia, čo mužstvo upokojilo. Teší nás,
že sme potom našli na súpera recept
a úspech by sme radi zopakovali aj
v ďalších dueloch na ľade v Bratisla­
Foto: Arpád KÖTELES
Kapitán nášho tímu Miroslav Zálešák sa dostal do dobrej streleckej pozície až pred brankára hostí Konráda, ten mu však
v poslednom okamihu šancu zlikvidoval. Snímka je z prvého finálového duelu HC Košice- Slovan Bratislava 2:5.
ve. Na Slovan cestujeme s vedomím,
že chceme získať späť to, čo sme do­
ma stratili, teda aspoň raz vyhrať. Mňa
osobne teší, že som sa po čase znovu
strelecky presadil. Pri mojom druhom
góle, po ktorom sme sa dostali do ve­
denia 2:1, nám konečne vyšla presi­
lovka. V obidvoch zápasoch sme ich
mali dosť, no nejako sa nám v nich ne­
darí. Nevyužili sme ani početnú preva­
hu piatich proti trom, ale verím, že sa
to zmení a opäť sa nám bude dariť ich
realizovať tak, ako to vieme.“
Po dvoch dňoch oddychu pokra­
čuje finálové séria dnes a zajtra
Desať mužstiev bude bojovať vo futbalovom šampionáte o titul majstra USSK
Premiérový zápas už o týždeň
Oproti minulým rokom sa dlhodobý
futbalový turnaj o majstra U. S. Steel­
Košice pre rok 2012 a o Pohár prezi­
denta spoločnosti koná v rámci XXII.
ročníka letnej olympiády o niečo skôr.
Úvodný premiérový zápas šampioná­
tu Energetika - Technológia odohra­
jú mužstvá už vo štvrtok 19. apríla
2012 o 15.30 hod. na štadióne Tech­
nickej univerzity na Watsonovej ulici
v Košiciach. Do turnaja sa prihlásilo
desať tímov, medzi nimi aj obhajco­
via vlaňajšieho titulu, futbalisti z Vyso­
kých pecí. Organizátori vyžrebovali de­
siatku mužstiev do dvoch päťčlenných
skupín, v ktorých sa bude hrať systé­
mom každý s každým. Oproti ostatným
ročníkom futbalových majstrovstiev sa
už nebude hrať štvrťfinále. Do závereč­
ných bojov postúpia iba prvé dve muž­
stvá zo skupín. V semifinále sa stret­
ne víťaz A skupiny s druhým tímom zo
skupiny B a naopak. Druhý z A skupi­
ny bude hrať s víťazom B skupiny. Víťa­
zi semifinálových bojov postúpia do fi­
nále a porazení budú hrať o 3. miesto.
V skupine A sa vo vzájomných
súbojoch­ stretnú: Vedenie, Vysoké pe­
ce, Studená valcovňa, Teplá valcov­
ňa a Koksovňa. V B skupine budú hrať
Zušľachťovne + oba­lová vetva, Dopra­
va, Energetika, Technológia a nové
mužstvo RMS (Refractory&Metallurgy
Services).
Turnaj sa začína vo štvrtok 19. ap­
rí­la už spomínaným zápasom Ener­
getika - Technológia. V ten istý­ deň
sa o 16.45 hod. stretnú Vedenie –
Koksovňa a o 18. hodine budú hrať
Vysoké pece – Studená valcovňa.
Program ďalších zápasov v skupi­
nách: utorok 24. apríla o 15.30 hod.
Zu + OV – RMS, o 16.45 hod. Dopra­
va – Energetika, o 18.00 hod. Teplá
valcovňa – Koksovňa, streda 2. má­
ja o 15.30 hod. Vysoké pece – Tep­
lá valcovňa, o 16.45 hod. slávnostné
otvorenie futbalového šampionátu,
o 17.00 hod. Vedenie – Studená val­
covňa a o 18.15 hod. Technológia –
RMS, piatok 4. mája o 15.30 hod.
Zu + OV – Energetika, o 16.45 hod.
Doprava – Technológia, streda 9. má­
ja o 15.30 hod. Vysoké pece – Kok­
sovňa, o 16.45 hod. Vedenie – Teplá
valcovňa, o 18.00 hod. RMS – Ener­
getika, piatok 11. mája o 15.30 hod.
Zu + OV – Technológia, o 16.45 hod.
Doprava – RMS, o 18.00 hod. Stude­
ná valcovňa – Koksovňa, pondelok
14. mája o 15.30 hod. Studená val­
covňa – Teplá valcovňa, o 16.45 hod.
Vedenie – Vysoké pece, o 18.00 hod.
Zu + OV – Doprava.
V pondelok 21. mája je na progra­
me semifinále. O 16.00 hod. 1 A – 2 B,
o 17.30 hod. 1 B – 2 A. Záverečné zá­
pasy, vyhlásenie výsledkov a odovzdá­
vanie cien trom najlepším mužstvám
a najlepšiemu brankárovi, obranco­
vi, hráčovi a strelcovi, sa uskutočnia
v piatok 25. mája. Najprv sa o 16.00
hod. bude hrať o 3. miesto a finále má
začiatok o 17.30 hod.
Bežci už zbierajú body
V rámci tohtoročnej Východosloven­
skej veľkej ceny vytrvalcov sa od začiat­
ku marca uskutočnili už tri preteky. Pre­
miérovým podujatím bol beh Olšavskou
dolinou v Blažiciach, o ktorom sme v na­
šich novinách už písali. Dva ostatné be­
hy sa konali v Sačurove a v Kysaku. Na
obidvoch tratiach štartovali aj rekreační
bežci z U. S. Steel Košice a členovia be­
žeckého klubu BK Steel.
• V Sačurove odštartovalo v ne­
deľu 25. marca na 15-km trať 105 vy­
trvalcov. Víťazstvo si vybojoval maďar­
ský bežec Kovács v čase 46:58 min.
Ženskú kategóriu vyhrala jeho krajan­
ka Pappová, ktorá sa časom 1:01:56
hod. umiestnila v celkovom poradí na
29. mieste. Umiestnenie našich bež­
cov: 9. Jakubášek 54:26 min., 16. Re­
pák 58:01 min., 17. Seman 58:09
min., 22. Madár 58:53 min., 31. Tisza
1:02:06 hod., 34. Sopko 1:02:42 hod.,
65. Smriga 1:09:32 hod., 69. Tiszo­
vá 1:10:55 hod. (víťazka medzi žena­
mi v kategórii nad 40 rokov), 77. Ša­
mudovská 1:12:18 hod., 88. Rybár­
OCEĽ VÝCHODU
Traja najlepší bežci v Kysaku v hlavnej kategórii mužov. Zľava druhý v cieli
náš Imrich Pástor, víťazný Eduard Hapak z Poľska a tretí v poradí Anatolij Malyj
z Ukrajiny.
Foto: Milan KATUNSKÝ
1:16:42 hod., 93. P. Korotvička
1:19:53 hod.
• Na štart jubilejného 30. ročníka
behu Hornádskou dolinou v Kysaku sa
v nedeľu 1. apríla postavilo 110 preteká­
rov. Najlepšie si počínal Poliak Hapak,­
ktorý polmaratónsku trať zabehol v ča­
se 1:11:57 hod. Na 2. mieste skončil
náš Pástor, ktorý mal čas 1:12:42 hod.
V prvej desiatke sa z našich na 5. mies­
te umiestnil Bogár s časom 1:18:34
hod. a na 10. mieste skončil Verba
1:24:32 hod. Umiestnenie ďalších že­
leziarov: 12. Madár 1:25:33 hod. (ví­
ťaz v kategórii mužov nad 60 rokov),
13. Repák 1:25:34 hod., 16. Tisza
1:27:22 hod. (tretí v kategórii mu­
žov 50-59 roční), 28. Stanovčáková
1:30:37 hod. (tretia medzi ženami do
35 rokov), 29. Sciranko 1:31:00 hod.,
56. Huszár 1:42:16 hod., 60. Tiszo­
vá­ 1:43:36 hod. (víťazka v kategó­
rii žien nad 50 rokov), 67. Katunský
1:48:02 hod., 70. Rybár 1:49:19 hod.,
75. Brandis 1:49:48 hod., 84. Vrábeľ
1:52:14 hod.
(12. a 13. aprí­la) v Bratislave. Nech
už obidva súboje dopadnú akokoľvek,
piaty zápas sa bude hrať v Košiciach
v pondelok 16. apríla so začiatkom
o 18. hodine. Podobne ako vo štvrťfi­
nále a v semifinále, aj vo finále sa hrá
na štyri víťazstvá.­ Prípadný šiesty vzá­
jomný duel bude na programe v stre­
du 18. aprí­la v Bratislave a rozhodu­
júci siedmy súboj by hokejisti odohrali
v sobotu 21. apríla 2012 v košickej
Steel aréne.
Pre milovníkov pešej turistiky
Výstup na Hradovú
Klub turistov VÍKEND Košice or­
ganizuje v sobotu 28. apríla 2012 pre
milovníkov pešej turistiky autobusový
zájazd na 29. ročník výstupu na Hra­
dovú. V rámci akcie vystúpia účastní­
ci zájazdu na Tisovskú Hradovú, výraz­
ný samostatne stojaci vrch na okraji
Národného parku Muránska planina
s dominantou tvorenou bralom Okrúh­
la skala. Účastníci túry navštívia zrúca­
niny Starého hradu a tí odvážnejší mô­
žu preliezť ostrým skalným hrebeňom
k zvyškom Nového hradu na Okrúhlej
skale. Počas tejto akcie sa budú môcť
pokochať nádhernými výhľadmi do Ri­
mavskej doliny. Túra sa začína a kon­
čí v Tisovci, účastníci absolvujú 13-kilo­
metrovú trasu a prekonajú 476-metrové
stúpanie i klesanie.
Autobus bude pristavený na parko­
visku pred Spoločenským pavilónom
o 5.45 hod. Odchod do Tisovca je na­
plánovaný na šiestu hodinu. Cena zá­
jazdu 8,50 eura na osobu zahŕňa do­
pravu autobusom do Tisovca a späť.
Záujemcovia z radov zamestnan­
cov U. S. Steel Košice sa môžu prihlá­
siť u Jany Kupcovej na mobilnom telefó­
ne 0903 054 413. Účasť na akcii je na
vlastné riziko.
-jg-
Celoročná súťaž vytrvalcov
2012
Košický maratón sa stal na ce­
lom Slovensku inšpiráciou pre stov­
ky a tisíce organizátorov, ktorí vo svo­
jich regiónoch založili a organizujú
bežecké podujatia. Mnohé z nich už
majú svoju bohatú históriu, ďalšie
postupne vznikajú, aby poskytli elit­
ným i rekreač­ným bežcom možnosť
konfrontovať svoje sily a schopnos­
ti so súpermi na rôznych pretekoch.
V rámci východoslovenského regiónu­
je množstvo takýchto podujatí, kto­
ré vďaka Maratónskemu klubu v Ko­
šiciach boli vyprofilované do seriálu
pretekov s názvom Východosloven­
ská veľká cena vytrvalcov (VVCV). Do
tejto súťaže je každoročne zarade­
ných šestnásť pretekov. V celkovom
poradí budú hodnotení len tí bežci,
ktorí absolvujú minimálne šesť prete­
kov. Keď sa niekto zúčastní väčšieho
počtu pretekov, do konečného pora­
dia sa mu započíta hodnotenie maxi­
málne zo šiestich bežeckých podujatí,
na ktorých dosiahol pretekár najviac
bodov. Súťažiť sa bude v štyroch ve­
kových kategóriách mužov a v dvoch
kategóriách žien. O poradí v jednotli­
vých kategóriách rozhoduje súčet zís­
kaných bodov pridelených za dosiah­
nuté časy, ale tento súčet sa môže
zvýšiť o päť bodov za každé absolvo­
vané preteky zaradené v tomto roku
do tejto dlhodobej súťaže.
V rámci VVCV sa od marca usku­
točnili už tri bežecké preteky. Tohto­
ročnú premiéru mal beh Olšavskou
dolinou v Blažiciach, ktorý sa konal
v nedeľu 4. marca. Nasledoval XVII.
ročník cestného behu v Sačurove, kto­
rý sa uskutočnil v nedeľu 25. marca
na 15-kilometrovej trati pod názvom
Sačurovská pätnástka. Do tretice,
v nedeľu 1. apríla, zorganizovali be­
žeckí nadšenci na polmaratónskej tra­
ti v Kysaku jubilejný 30. ročník behu
Hornádskou dolinou. Ďalšie z nomino­
vaných tohtoročných pretekov sa bu­
dú konať v týchto termínoch: 14. ap­
ríla Furčiansky maratón, Memoriál
Štefana Semana v Košiciach na Fur­
či, 22. apríla Budimírsky polmaratón
v obci Budimír pri Košiciach, 1. mája
Podvihorlatský maratón v Michalov­
ciach, 13. mája Kajňanská desiatka
v Slovenskej Kajni, 10. júna Šebeš­
ská sedemnástka vo Vyšnej Šebas­
tovej, 23. júna Polmaratón Košice –
Seňa, 8, júla Malý Štrbský maratón
v Štrbe, 15. júla Bančanská desiat­
ka v obci Banské, 29. júla Laborecká
pätnástka v Strážskom, 19. augusta
Stropkovská dvadsiatka v Stropko­
ve, 8. septembra Beh kapušianskou
pláňavou na 15 km vo Veľkých Ka­
pušanoch 23. septembra Sečovská
desiatka v Sečovciach a 7. októbra
MMM v Košiciach.
V prípade, že sa niektoré z tých­
to pretekov neuskutočnia, náhradný­
mi pretekmi budú 1. septembra Malý
Pieninský maratón v behu na 18 km
v Červenom Kláštore a 15. septem­
bra Gemerský polmaratón v Rožňa­
ve.
šport pripravil:
Milan Katunský
Noviny U. S. Steel Košice, s.r.o. • Vydáva: U. S. Steel Košice, s.r.o. • Adresa redakcie: Oceľ východu, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice, e-mail: [email protected], www.usske.sk/ov • Vychádzajú každú druhú stredu, uzávierka v piatok do 8.00 hod.
• Vedúca vydania: Iveta Fialová, tel.: 673-5292, fax.: 673-0330 • Redaktori: Magdaléna Fecurková, tel.: 673-3611 • Milan Katunský, tel.: 673-4405 • Richard Dreisig, tel.: 673-9580 • Grafika: Jana Šlosárová, tel.: 673-0825 • Riadková inzercia: 673-0825,
[email protected] • Plošná inzercia: Hi-Reklama, s.r.o., Komenského 11A, 040 01 Košice, tel.: +421 55 62 333 72, 62 319 27, +421 918 789 063, fax: +421 55 62 333 72, 62 319 27, [email protected] • Noviny sú registrované pod evidenč­
ným číslom OÚ-KE-m 51/95 • Osvit: Compugraph, Košice • Tlač: Rotaprint, s. r. o., Košice. Publikovanie textu, fotografií a grafov, vrátane údajov v elektronickej podobe z Ocele východu je možné len s predchádzajúcim súhlasom vedúcej vydania.
• spektrum •
OCEĽ VÝCHODU
číslo 8/2012 • strana Kariérne poradenstvo a tútorstvo
pre vysokoškolákov aj v našom meste
OCEĽ
Mentor Network Košice
Program Mentor Network pre vyso­
koškolákov, ktorý vznikol z iniciatívy Re­
gional Business Council v USA a ktorý
v našej krajine organizuje CSI Leasing
v spolupráci s Americkou obchodnou
komorou na Slovensku (AmCham) a Veľ­
vyslanectvom Spojených štátov americ­
kých v SR, už spoznali, po Bratislave, aj
mladí ľudia v Košiciach.
Hlavným zámerom programu je
sprostredkovať budúcim absolventom
vysokých škôl možnosť kariérneho po­
radenstva a tútorstva prostredníctvom
priamej a osobnej komunikácie so zá­
stupcami podnikateľského prostre­
vo svete
dia. V priestoroch Štátnej vedeckej
knižnice sa koncom marca tohto roku
stretli štyridsiati poslucháči Technic­
kej univerzity v Košiciach, Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach a Prešovskej
univerzity v Prešove so zástupcami Am­
Cham, americkej ambasády a s bezmá­
la dvadsiatkou topmanažérov z podni­
kateľského prostredia. V príjemnom
prostredí diskutovali mladí ľudia o rôz­
norodých témach, či už z akademic­
kej, pracovnej alebo manažérskej ob­
lasti, a konfrontovali svoje názory so
zástupcami praxe.­ Medzi účastníkmi
z firemnej sféry nechýbali ani mana­
Viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák (druhý zľava) a generálny ma­
nažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča (vpravo) v družnej
diskusii s účastníkmi Mentor Network Košice.
Študentky Technickej univerzity v Košiciach a Ekonomickej univerzity Bratislava veľa hovorili aj s viceprezidentkou pre ria­
denie externých služieb a vzťahov Elenou Petráškovou (vľavo).
žéri z U. S. Steel Košice – viceprezi­
dentka pre riadenie exter­ných služieb
a vzťahov Elena Petrášková, vicepre­
zident pre ľudské zdroje Martin Pito­
rák a generálny manažér pre zabezpe­
čenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan
Polča.
„Študenti štvrtých a piatych roč­
níkov univerzít z Košíc a Prešova,
ktorí sa na mentoringovom progra­
me zúčastňujú, prešli najprv na pôde
jednotlivých fakúlt a potom aj pros­
tredníctvom zástupcov Americkej
obchodnej komory na Slovensku dô­
kladným výberom,“ uviedol koordiná­
tor projektu z CSI Leasing Martin Kar­
doš. To dáva záruku, ako konštatoval,
že príležitosť dostanú najlepší študen­
ti, takí, ktorí na svojom osobnom roz­
voji a budúcom kariérnom raste ma­
jú seriózny záujem. „Stretnutie so
zástupcami firiem je pre študentov
vskutku veľmi zaujímavé a inšpirujú­
ce. Ja sám som v USA tento program
absolvoval a veľmi mi pomohol, posu­
nul ma dopredu.“
Po nadviazaní kontaktov budú
nasledovať osobné stretnutia študen­
tov s mentormi priamo na pôde firiem.
Po ich absolvovaní je už akákoľvek bu­
dúca komunikácia iba v ich rukách.
Program je teda skvelým nástrojom
na to, aby sa študenti dostali do kon­
taktu so skutočným podnikateľským
prostredím, aby získali vedomosti, ra­
dy a know-how priamo od skúseného
manažéra.
Cieľom je, čo potvrdil aj riaditeľ Am­
Cham v Košiciach Rastislav Pucha­
la, zvýšiť povedomie vysokoškolákov
o úspešných firmách na Slovensku, po­
vzbudiť ich, aby po ukončení školy osta­
li v rodnej krajine a uplatnili sa tu, ako
aj vyslať univerzitám signál, že pred­
stavujú najhodnotnejšie prostredie pre
vznik vedomostnej spoločnosti.
Magdaléna FECURKOVÁ
Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
Poprední experti na oceliarstvo medzi košickými hutníkmi
Nedávna prítomnosť profesora
Hardyho Mohrbachera, popredného
experta a šéfa spoločnosti NiobelCon,
ktorá poskytuje konzultačné služby
pre oceliarsky priemysel, v U. S. Steel­
Košice, potešila najmä výskumní­
Prednáška popredného odborníka na oceliarstvo profesora Hardyho Mohrba­
chera zaujala najmä našich výskumníkov a vývojárov.
(dokončenie z 1. str.)
„Napríklad Východoslovenský­ onko­
logický ús­tav v Košiciach získal 58 ti­
síc eur. Vďaka tejto finančnej injekcii
sme mohli začať využívať pri liečbe
rakoviny ďalšiu možnosť – špecifické
ožarovanie do vnútra telesných dutín.
Ide napríklad o gynekologické nádo­
rové ochorenia u žien, ale aj nádory
prs­níka, prostaty. Spomínaná metó­
da je dôležitá najmä preto, že umož­
ňuje ohraničiť ožarovaný terén, čím
sa okolité tkanivo natoľko nepoško­
dzuje.“ Finančnú pomoc získali v na­
šom meste vďaka minuloročnej zbier­
ke na rozvoj nových techník a metód
v prevencii, diagnostike a liečbe aj Uni­
verzitná nemocnica L. Pasteura­ v Ko­
šiciach a Inštitút nukleárnej a mo­
lekulárnej medicíny v Košiciach, na
psychosociálnu starostlivosť o onkolo­
gických pacientov a ich rodiny aj nezis­
ková organizácia Svetielko pomoci.
„Tohtoročnú zbierku Deň narci­
sov v Košiciach odštartujú aktivisti
Ligy proti rakovine tak ako po minu­
kov a vývojárov. Dve prednášky, kto­
ré mal 28. marca na pôde našej firmy,
sa stretli s veľkým záujmom tunajších
odborníkov.
„Vzácny hosť prednášal na té­
my Kombinovaný potenciál mikrole­
govania nióbom pre zjemnenie zrna
a precipitačné spevnenie ultravy­
sokopevných automobilových ocelí
a Pôsobenie nióbu a ďalších legujú­
cich prvkov pri výrobe za tepla a za
studena valcovaných dvojfázových
ocelí. Na vývoji a zlepšovaní vlast­
ností týchto ocelí pracujú aj košickí
výskumníci,“ priblížil obsah stretnu­
tia riaditeľ pre výrobkovú metalurgiu
a výrobné postupy Výskumu a vývoja
USSE Vladislav Jurko. Ako dodal, ak­
cia sa uskutočnila aj vďaka brazílskej
spoločnosti CBMM (predtým Niobium
Company), ktorá prostredníctvom svo­
jich skúsených kon­zultantov ponúkla
technickú podporu.
„Experti v oblasti mikrolegova­
ných ocelí poskytujú technické infor­
mácie a prednášky vybraným partne­
Hardy MOHRBACHER
rom z oceliarskeho priemyslu. Prvé
kolo prednášok priniesol do Košíc
15. februára Dr. J. Malcolm Gray, kto­
Deň narcisov
Mária Wagnerová
lé roky­ o piatej hodine ráno v areáli­
U. S. Steel­ Košice. Priamo v meste to
bude o niekoľko hodín neskôr. Zač­
ne sprievodom po Hlavnej ulici, v kto­
rom nebude chýbať primátor Košíc
Richard Raši, či predseda KSK Zden­
ko Trebuľa o desiatej hodine dopolud­
nia. Potom je už všetko na študentoch
stredných a vysokých škôl a na akti­
vistoch Ligy proti rakovine,“ uviedla
M. Wagnerová a dodala, že tak, ako po
iné roky, aj tentoraz bude v OD Tesco
konzultačno-poradenské centrum Ligy
proti rakovine, v ktorom budú onkoló­
govia a ďalší špecialisti pripravení od­
povedať na otázky záujemcov. V dobrej
tradícii plánujú pokračovať aj múzejní­
ci, pridajú sa galérie i knižnice. Každý,
kto v piatok 13. apríla­ príde do múzea
alebo galérie s pripnutým žltým kviet­
kom nádeje, bude mať vstup zadarmo.
K dispozícii bude počas zbierky 50 ti­
síc umelých a 5 tisíc živých narcisov.
Kvietok dostane každý, kto prispeje.
Navyše, na Hlavnej ulici sa o 16. ho­
dine začne kultúrny program, ktorý
pripra­vujú žiaci základných a stred­
ných škôl v Košiciach.
Čo by teda Mária Wagnerová od­
kázala ľuďom, ktorí ešte váhajú či
prispieť­ alebo nie?
„Dnes, žiaľ, každý tretí-štvrtý
človek má zhubný nádor. Je to veľ­
mi vážna výzva pre odborníkov, aby
zvládli nápor, ktorý toto ochore­
nie so sebou prináša. Niektoré ma­
jú ťažší priebeh, iné menej ťažký, no
treba povedať, že viac ako 50 per­
cent z nich sa dá dnes úplne vylie­
čiť. Tu však treba zdôrazniť že len
v prípade, ak je ochorenie odhale­
né zavčasu. Preto je prevencia mi­
moriadne dôležitá. Ak niekoho tá­
to zákerná choroba neobíde, zrazu
sa mu zrúti celý svet a treba mu po­
máhať. Keď totiž takýto človek vyj­
de z ambulancie, mnohokrát ani ne­
vie, čo mu to vlastne povedali, nevie
sa rýchlo zorientovať... Musí nastú­
piť pomoc, prejavy spolupatričnos­
ti... čo je vlastne cieľom Ligy proti
rý predtým pracoval aj vo výskume
U. S. Steel Corporation v Pittsburg­
hu. Jeho prednáška bola venovaná
vysokopevným mikrolegovaným oce­
liam pre plynovody s dôrazom na ma­
teriály vhodné na transport korózne
agresívnej ropy a plynu s obsahom
sírovodíka.
Obidve stretnutia s renomovaný­
mi odborníkmi boli zamerané na as­
pekty vzájomného pôsobenia jednot­
livých legúr a parametrov výrobného
procesu na kvalitu a mechanické
vlastnosti ocele,“ informoval V. Jur­
ko.
Prof. Dr. Ing. Hardy Mohrbacher žije
v súčasnosti v Belgicku. Bol výskumní­
kom vo Fraunhofer inštitúte v Nemecku­
a vo výskumnom centre OCAS v Bel­
gicku. Pôsobil v spoločnostiach­ SID­
MAR, Thyssen Krupp a dlhé roky
pracuje aj pre Niobium Products Com­
pany (CBMM), prednáša na univerzi­
tách v Leu­vene a v Šanghai.
-ifFoto: Jana ŠLOSÁROVÁ
rakovine. Liga teda pomáha nielen
tým, že dáva peniaze na osvetu a má
preventívne programy a snaží sa ľu­
dom priblížiť nové moderné diag­
nostické metódy a liečby, ale v ča­
se, keď už nastúpi choroba, snaží sa
pacientov veľmi významne podporo­
vať. Aby prekonali prvý šok z diagnó­
zy a zvládli problémy počas náročnej
liečby.“ Určitý prejav spolupatričnos­
ti s chorými na rakovinu dnes vidíme
na celom svete. Deň narcisov vznikol
pred mnohými rokmi v Írsku a veľmi
rýchlo sa rozšíril po Európe. Organizu­
je sa v USA, aj v ázijských krajinách.
Na druhej strane je dobré vedieť, že
ak sa rozhodneme prispieť, tak po­
máhame nielen chorým, ale zároveň
sa zamýšľame aj nad svojím zdravím.
Možno to ľudí osloví aj v tom, aby sa
o svoje zdravie viac starali a že za to,
v akej je človek kondícii, môže naozaj
každý sám. Aj v tom treba vidieť vý­
znam Dňa narcisov.
Magdaléna FECURKOVÁ
Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
Severstaľ
investuje do ekológie
Pre Severstaľ je v tomto roku­
prio­ritou ekológia. Vo svojej do­
movskej továrni v meste Čerepo­
vec plánuje investovať viac ako
42 milió­nov eur do nových „zele­
ných“ projektov, čo je o 57 percent
viac ako vlani. Najväčší ruský výrob­
ca ocele už v týchto dňoch buduje
nový emisný systém za 96 miliónov
eur. Ukončiť by ho mali koncom ro­
ka 2014. V tomto roku ešte rátajú
aj s inštaláciou systému na vysokej
peci č. 1, ktorý má znižovať podiel
vysokopecného plynu počas výroby
železa, ako aj filtračné zariadenie
v prevádzke aglomerácie. Tlačová
správa ďalej uvádza, že Severstaľ
preinvestuje do environmentálnych
projektov v priebehu troch rokov
takmer 375,5 milióna eur.
Rautaruukki
redukuje prašnosť
v konvertoroch
Fínsky výrobca ocele Rauta­
ruukki montuje v závode Raahe no­
vý sekundárny odprašovací systém
pre konvertory. Ekologické zariade­
nie, ktoré bude spustené do pre­
vádzky v roku 2013 pomôže zní­
žiť emisie pod predpísané hodnoty.
Filter umožní zachytiť až 1,7 milió­
na metrov kubických prachu za ho­
dinu. Závod v Raahe je najväčšou
oceliarňou v Škandinávii, má dve
vysoké pece, tri kyslíkové konverto­
ry a tri zariadenia na plynulé odlie­
vanie ocele. Ročne vyprodukuje až
2,8 milióna ton ocele.
Európa recykluje
71 percent ocele
Podľa najnovšieho priesku­
mu Asociácie európskych výrobcov
obalovej ocele (APEAL) ostáva oceľ
najrecyk­lovateľnejším materiálom.
V krajinách EÚ 27, vrátane Švaj­
čiarska a Nórska, sa v roku 2010
opätovne použilo až 71 percent
oceľového materiálu. K najekologic­
kejším krajinám sa zaradilo Belgic­
ko, ktoré recyklovalo až 98 percent
obalov, za ním nasleduje Holandsko
s 88 percentami a na treťom mies­
te Švajčiarsko s 84 percentami. Na
chvoste sa prekvapivo umiestni­
la Veľká Británia, kde sa opätovne
využíva len 59 percent materiálu.
Z krajín strednej a východnej Euró­
py sa najlepšie umiestnilo Maďar­
sko a Rumunsko (zhodne 74 per­
cent). Dlhodobým cieľom APEAL-u je
dosahovať stupeň recyklácie obalo­
vých materiálov na hodnote 80 per­
cent a do roku 2020 je to až 100
percent.
Duferco zatvára
svoj závod Carsid
Najväčší výrobca ocele v Belgic­
ku Duferco definitívne zatvára svoj
závod Carsid pri meste Charleroi.
Ako uviedol sekretár miestneho od­
borového združenia, firma sa snaži­
la už dlhší čas nájsť vhodného in­
vestora, avšak pre pretrvávajúcu
nepriaznivú situáciu na európ­skom
trhu, sa to nepodarilo. Podnik zápa­
sil s vysokými výrobnými nákladmi,
ktoré priviedli oceliareň do neudrža­
teľnej situácie. Závod pred svojím
odstavením v roku 2008 dodával
plechy do najbližších valcovní­ v La
Louviere a taktiež´Clabecq v Bel­
gicku.
Vláda v Čile
podporí aj hutníkov
V nasledujúcich piatich rokoch
chce čilská vláda podporiť oceliar­
sky, banícky a energetický sektor
sumou takmer 92 miliónov americ­
kých dolárov. Dôvodom je oživenie
výroby a zvýšenie dopytu po oceli.
Tri štvrtiny investície by mali prísť zo
súkromných zdrojov, zvyšok zafinan­
cuje vláda.
Podľa zahraničnej tlače
pripravil
Richard DREISIG
• zo života oz kovo u. s. steel košice•
OCEĽ VÝCHODU
číslo 8/2012 • strana 10
Dnes vám opäť prinášame informácie z konferencií základných organizácií OZ KOVO U. S. Steel Košice, na ktorých odborári bilancovali svoju činnosť za uplynulý rok. Ob­
sah rokovaní približujú predsedovia základných organizácií Zušľachťovne a obalová vetva, Doprava, Centrálna údržba a OBAL-SERVIS. Každoročné hodnotenie práce odboro­
vej organizácie zavŕši konferencia Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice. Pôvodne avizovaný termín 19. apríla 2012 zrušili, konferencia sa uskutoční 25. mája 2012.
Konferencia ZO OZ KOVO Zušľachťovne a obalová vetva
Kritizovali zastavenie JOBS-u
Odborári divízneho závodu Zušľachťovne a obalová vetva mali výhrady k po­
zastaveniu programu JOBS a poukázali aj na nedostatočný počet zamestnancov
zmenovej strojnej údržby. Snímka približuje predsednícky stôl minulotýždňovej
konferencie ZO OZ KOVO. Uprostred predseda základnej organizácie Miroslav Ka­
lina, vľavo Kamil Golenya, ktorý konferenciu riadil a vpravo hospodárka základnej
organizácie Renáta Lukáčová.
Foto: Mikuláš ŠULEK
Hodnotiaca konferencia Základ­
nej organizácie OZ KOVO Zušľachťov­
ne a obalová vetva sa uskutočnila
26. marca 2012. Pozvanie na roko­
vanie prijali titulárny podpredseda
OZ KOVO­ Dušan Štefáni, podpredseda
Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Ko­
šice Juraj Antalík a člen predsedníc­
tva Rady odborov OZ KOVO USSK Jo­
zef Greško, riaditeľ DZ Zušľachťovne
a obalová vetva Tibor Kovács a hlav­
ný manažér pre podporu DZ Expedícia
Ladislav Matesz.
Správu o činnosti predniesol pred­
seda ZO OZ KOVO Miroslav Kalina.
Po vyhodnotení uznesení z predošlej­
konferencie a zhodnotení kolektív­
nych zmlúv pripomenul, že rok 2012
je posledným rokom pred voľbami do
orgánov odborov, ktoré sa uskutočnia
v marci 2013. V dokumente venoval
pozornosť najmä pracovnému prostre­
diu a pracovným podmienkam zamest­
nancov divízneho závodu. Kriticky sa
vyjadril k spôsobu šetrenia a vydáva­
nia osobných ochranných pracovných
prostriedkov, hlavne v zimných mesia­
coch a spôsobu prideľovania termobie­
lizne. Odborový predák poukázal aj na
to, že program JOBS bol vlani zastave­
ný a nepokračuje sa v ňom ani v tomto
roku, hoci to vedenie spoločnosti sľúbi­
lo. Tým je, uviedol, porušený­ Zákonník
práce § 119 a – mzda za rovnakú prá­
cu a za prácu rovnakej hodnoty. Zdôraz­
nil tiež, že mzdy zamestnancov by mali
rásť vyšším tempom, pretože produkti­
vita práce sa zvyšuje.
Z hostí ako prvý vystúpil riaditeľ DZ
Zušľachťovne a obalová vetva Tibor Ko­
vács, ktorý zhodnotil minuloročné hos­
podárske výsledky i plán výroby na ten­
to rok. V diskusii žiadal Ľudovít Šoltés
(KŽ1) doplniť vozík YALE o klimatizá­
ciu, Maroš Čeremšák (PZ3) mal pripo­
mienky k prideľovaniu teplej bielizne
a pracovných kabátov, Kamil Golenya
(EÚ) poukázal na nedostatočne vybave­
né výdajne­ náradia a Peter Milke (SÚ)
kritizoval aktuálny stav zamestnancov
zmenovej strojnej údržby, kde je na
všetky linky jeden zámočník.
Odboroví predáci Juraj Antalík a Jo­
zef Greško stručne analyzovali prie­
beh roka 2011 z pohľadu Rady odborov
a komisií a informovali o kolektívnom
vyjednávaní, podpísaní Dodatku č. 6
ku KZ a stave aktuálneho vyjednávania
v U. S. Steel Košice.
Konferencia odsúhlasila a schváli­
la čerpanie rozpočtu základnej organi­
zácie za rok 2011 a návrh rozpočtu na
rok 2012, ktorý predložila hospodárka
ZO Renáta Lukáčová, a schválila zme­
ny v zásadách hospodárenia základnej
organizácie po zmene jej názvu. Zvolila
delegátov na konferenciu Rady odborov
OZ KOVO U. S. Steel Košice.
Na záver vystúpil titulárny podpred­
seda OZ KOVO Dušan Štefáni, kto­
rý sa odborárom poďakoval za aktív­
ny prístup a podporu pri odborárskych
akciách­ v roku 2011 a tlmočil pozdrav
predsedu OZ KOVO Emila Machynu.
-mk-
Nespokojní
s
rozdielnou
úrovňou
miezd
O sociálne výpomoci je stále záujem
Konferencia ZO OZ KOVO OBAL SERVIS
Odborári ZO OZ KOVO OBAL SER­
VIS sa zišli na svojej konferencii
28. 3. 2012 za účasti predsedu Ra­
dy odborov OZ KOVO USSK Mikulá­
ša Hintoša, titulárneho podpredsedu
OZ KOVO Dušana Štefániho, ako aj od­
borových predákov - Evy Mihalikovej
z Energetiky, Jozefa Greška z Koksov­
ne a Ivana Dávida z divízneho závodu
Radiátory a rúry. Na rokovaní boli tiež
prítomní generálny riaditeľ a predse­
da predstavenstva spoločnosti OBALSERVIS, a.s. Miroslav Grela, finančno
– obchodný riaditeľ a člen predstaven­
stva Vasiľ Mackaľ a riaditeľ pre bale­
nie a služby a člen predstavenstva Pe­
ter Bílek.
Správu o činnosti základnej organi­
zácie za uplynulý rok predniesla pred­
sedníčka Monika Jeniková. Zhodnotila
výsledky v sociálnej a mzdovej oblas­
ti, ako aj bezpečnosti a ochrany zdra­
via pri práci (BOZP), stav a pohyb člen­
skej základne a odborársku činnosť.
Poďakovala sa tiež podpredsedovi Ma­
rekovi Kimákovi za zastupovanie po­
čas svojej materskej dovolenky, ako
aj predsedovi Rady odborov OZ KOVO
USSK Mikulášovi Hintošovi za podpo­
ru a pomoc základnej organizácii a tiež
všetkým členom výboru za ich doteraj­
šiu činnosť, aktivitu a angažovanosť pri
presadzovaní záujmov a zlepšovaní so­
ciálnych podmienok odborárskej obce
v spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Zdôraz­
nila, že vplyv odborov pri obhajobe za­
mestnancov v rámci sociálneho dialógu
nezoslabne a že odbory sú si vedomé
najbolestivejších dopadov finančnej krí­
zy súvisiacich so zamestnanosťou. Naj­
dôležitejšie pre tím spoločnosti bolo,
konštatovala, ako sa vyrovnala s cyklic­
kými výkyvmi predaja tovarov a služieb,
ako dokázala predvídať a v predstihu
sa pripraviť na zásadné zmeny v globál­
nom prostredí. Riešenie týchto problé­
mov, podotkla, nemožno uskutočňovať
na úkor zamestnancov prepúšťaním, či
znižovaním ich sociálneho statusu.
Prvoradou a najvyššou prioritou od­
borov je bezpečnosť a ochrana zdravia
zamestnancov. Apelovala na všetkých,
aby dodržiavali bezpečnostné predpisy,
Kardinálne pravidlá, správne používali
osobné ochranné pracovné prostriedky
a vyvarovali sa tak nežiaducim udalos­
tiam a pracovným úrazom.
Činnosť ZO OZ KOVO bola v minu­
lom roku zameraná hlavne na poskyto­
vanie nenávratných, ako aj návratných
sociálnych výpomocí rôzneho druhu pre
členov, o ktoré je, v súvislosti so zvyšu­
júcimi sa životnými nákladmi rodín, stá­
le vysoký záujem. V súčasnosti bude
najdôležitejšou úlohou odborov kolek­
tívne vyjednávanie.
Nový generálny manažér Miroslav
Grela vo svojom príhovore ocenil prog­
res, ktorým spoločnosť OBAL-SERVIS
od svojho vzniku prešla. Konštatoval,
že má dobrý základ, schopných mana­
žérov i zamestnancov, čo potvrdil aj ne­
dávny korporačný bezpečnostný audit,
ktorý vyzdvihol dobre organizovanú prá­
cu a hlavne poriadok na pracoviskách.
Apeloval na všetkých zamestnancov,
aby dodržiavali bezpečnostné predpisy.
Zdôraznil tiež, že bude rád, ak sociálny
dialóg s odbormi nezoslabne. Finančno
– obchodný riaditeľ Vasiľ Mackaľ upria­
mil pozornosť na vývoj spolupráce s od­
bormi, informovanosť odborov o hos­
podárskych výsledkoch firmy, ako aj
účasť odborov v sociálnej komisii. Vý­
robný riaditeľ Peter Bílek uviedol, že je­
ho štvormesačná misia v tejto pozícii sa
zamerala na podmienky, v akých ľudia
pracujú.
Po prestávke v diskusii vystúpil od­
borár Miroslav Seliga, ktorý sa zau­
jímal o mzdový vývoj zamestnancov
a tiež o doplatok z kolektívnej zmlu­
vy za rok 2011. Štefan Királi pouká­
zal na oblasť bezpečnosti práce, kon­
krétne na prácu žeriavnikov a možné
riziká v divíznom závode Zušľachťovne
a obalová vetva (PDL1). Marek Kimák
v súvislosti s problematikou dodržiava­
nia bezpečnosti práce baličov uviedol,
že je potrebné zmeniť aj ich mzdové
ohodnotenie. Na problematické nose­
nie ochranných štítov - hustá sieť znižu­
je viditeľnosť zamestnancov pri balení
– upozornil Michal Rusnák.
Predseda ZO OZ KOVO Koksovňa
Jozef Greško zhrnul prebiehajúce ko­
lektívne vyjednávanie a informoval tiež
o nákladoch na pracovnú silu v spoloč­
nosti OBAL-SERVIS. Predseda Rady od­
borov OZ KOVO Mikuláš Hintoš zhodno­
til najdôležitejšie činnosti Rady odborov
v minulom roku a podstatnú časť svoj­
ho príspevku upriamil na kolektívne vy­
jednávanie o novej kolektívnej zmluve
U. S. Steel Košice. Zároveň prítomných
informoval o projekte FEO II, ktorý rieši
zamestnanosť v administratíve. Titulár­
ny podpredseda OZ KOVO Dušan Šte­
fáni pripomenul najmä minuloročné
protestné akcie OZ KOVO a KOZ za za­
chovanie Zákonníka práce.
Prítomných delegátov informovala
tiež zástupkyňa doplnkovej dôchodko­
vej spoločnosti STABILITA o hospodáre­
ní za rok 2011.
-mj-
Konferencia ZO OZ KOVO Doprava
Pozastavenie JOBS-u prehlbuje
rozdiely v odmeňovaní
Sedemdesiat delegátov Základnej­
organizácie OZ KOVO Doprava­ sa na hod­
notiacej konferencii zišlo 30. 3. 2012.
Pozvanie na rokovanie prijal predseda
Rady odborov OZ KOVO USSK Mikuláš
Hintoš, predsedníčka Základnej orga­
nizácie OZ KOVO Energetika Eva Miha­
liková, za hospodárske vedenie ge­
nerálny manažér pre podporu výroby
Jaroslav Mikláš, riaditeľ divízneho zá­
vodu Doprava Peter Balog a vedúci ma­
nažéri jednotlivých prevádzok.
V júni 2011 došlo k zmene na pos­
te predsedu základnej organizácie, keď
Petra Pasternáka vystriedal súčasný
predseda Ján Šlauka. Ten sa v úvode
správy o činnosti poďakoval bývalému
predsedovi za jeho pôsobenie a prácu
v základnej organizácii, ktorej organizo­
vanosť predstavuje 76,1 percenta. Tých­
to odborárov zastupuje 15 členov výbo­
ru základnej organizácie, ktorí pracujú
v komisiách zriadených pri Rade odborov
OZ KOVO a v divíznom závode Doprava.­
Jednou z najdôležitejších komisií je
komisia BOZP, ktorá sa stretávala v pra­
videlných mesačných intervaloch pri
riešení problémov a podnetov týkajú­
cich sa bezpečnosti práce, zadávaných
prostredníctvom Aktivity zástupcov za­
mestnancov v aplikáciách EWA. Predse­
da vyzval 29 zástupcov zamestnancov
k aktívnej účasti na zlepšovaní pracov­
ných podmienok v oblasti bezpečnosti.
V mzdovej oblasti poukázal na pozasta­
venie systému JOBS, ktoré má za násle­
dok veľký rozdiel v mzdovom ohodnote­
ní medzi zamestnancami spoločnosti na
rovnakých pracovných pozíciách. Analý­
za priemernej mzdy v divíznom závo­
de ukázala, že v roku 2011 v porovna­
ní s rokom 2010 klesla o 2,7 percenta.
Dôvodom je zníženie počtu hodín nad­
časovej práce, ale aj nárast dlhodobej
práceneschopnosti zamestnancov, až
o 80 percent.
V ďalšej časti správy sa predseda
venoval aktivitám základnej organizácie
v roku 2011. Jednou z nich bola aj pod­
pora odborárov počas dlhodobej práce­
neschopnosti, kde ZO zaznamenala vý­
razný nárast vyplatených príspevkov.
Okrem toho zorganizovali pre svojich
členov Deň detí v ZOO, bowlingový tur­
naj, školenie zástupcov zamestnancov
a stretnutie bývalých kolegov - odborá­
rov. Finančne, formou zakúpenia dar­
čekových predmetov, prispela ZO aj na
organizovanie osláv 50. výročia DZ Do­
prava, ktoré sa však z rozhodnutia vede­
nia spoločnosti neuskutočnilo. Odborári
sa v priebehu roka zúčastňovali pro­
testných akcií a mítingov zameraných
hlavne proti zmenám v Zákonníku prá­
ce, Zákone o BOZP a pripravovanej da­
ňovo-odvodovej reforme. Posledná časť
správy bola venovaná podnetom za­
mestnancov, predneseným na predošlej
konferencii, a ich plneniu, ako aj blížia­
cim sa voľbám v orgánoch ZO OZ KOVO.
K delegátom sa prihovorili aj riadi­
teľ divízneho závodu Doprava Peter Ba­
log a generálny manažér pre podporu
výroby Jaroslav Mikláš, ktorí zhodnoti­
li rok v oblasti bezpečnosti a ochrany
Konferencia
ZO OZ KOVO
Centrálna údržba
Odborári ZO OZ KOVO Centrálna
údržba sa zišli na konferencii v Jum­
bo centre ako poslední spomedzi zák­
ladných organizácií, v utorok 3. aprí­
la 2012. Na rokovaní, ktorého úlohou
bolo vyhodnotiť plnenie programu zá­
kladnej organizácie za predchádza­
júci rok, sa zúčastnili predseda Ra­
dy odborov OZ KOVO USSK Mikuláš
Hintoš, titulárny podpredseda OZ KO­
VO Dušan Štefáni a tiež pozvaní
predsedovia základných organizá­
cií v U. S. Steel­ Košice. Hospodárske
vedenie zastupovali generálny mana­
žér pre podporu výroby Jaroslav Mik­
láš a riaditeľ divízneho závodu Údržba
Henrich Klajber.
Predseda základnej organizácie Ka­
rol Krišica v úvode svojej správy o čin­
nosti zhodnotil priebeh dielenských
konferencií a vyjadril poďakovanie všet­
kým predsedom za ich aktívnu činnosť
počas roka. Činnosť odborov priblížil aj
v obrazovej forme, čo sa u delegátov
stretlo s kladným ohlasom.
Prvoradým cieľom odborovej orga­
nizácie, zdôraznil predseda, je dôsled­
ne chrániť záujmy členov v oblastiach
ekonomických, výrobných, mzdových,
sociálnych, zdravotných, nemocen­
ských, dôchodkových a vytvárať kva­
litné pracovné podmienky pre zamest­
nancov. Tie sa, konštatoval, zhoršujú,
zamestnanci sú vystavovaní stresom
a časovej tiesni pri opravách a prá­
ve odborová organizácia je tu na to,
aby členovia v nej mali oporu pri rie­
šení svojich problémov. Organizova­
nosť v základnej organizácii OZ KOVO
je v súčasnosti viac ako 74-percent­
ná. Stav členskej základne patrí me­
dzi prio­rity odborárov a má prvoradé
miesto v programových cieľoch zá­
Delegáti konferencie počas hlasovania.
kladnej organizácie, uviedol predse­
da. Podrobne tiež zhodnotil činnosť
jednotlivých komisií a poukázal na
všetky problémy, ktoré riešili priebež­
ne s cieľom uspokojiť členov. Vyzdvi­
hol aj prácu zástupcov zamestnancov
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci. Ako tiež konštatoval, činnosť ZO
OZ KOVO bola v minulom roku ešte vý­
raznejšie zameraná na poskytovanie
nenávratných, ako aj návratných so­
ciálnych výpomocí rôzneho druhu pre
členov, o ktoré je stále vysoký záujem
z dôvodu zvyšujúcich sa životných ná­
kladov rodín.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa
zameral na hospodárske výsledky na­
šej spoločnosti a odmeňovanie. Kriti­
zoval rozdielnu úroveň priemerných
miezd v jednotlivých divíznych závo­
doch, na čom má veľký podiel miera
nadčasov a zaradenie zamestnancov
do JOBS-u.
Delegáti konferencie si vypoču­
li aj príhovor generálneho manažéra
pre podporu výroby Jaroslava Miklá­
ša, ktorý informoval o aktuálnej situá­
cii v U. S. Steel Košice.
V prvej časti diskusie smerom
k hospodárskemu vedenie diskuto­
Foto: Róbert MEDVE
valo päť delegátov. Hovorili o prístu­
pe nadriadených k zamestnancom,
pracovných podmienkach, osobných
ochranných pracovných prostried­
koch, cenách v Sodexe, financiách,
opravách dopravných prostriedkov
a spôsobe „jobsovania“. Na tieto otáz­
ky čiastočne odpovedal Jaroslav Mik­
láš a ostatné otázky budú zodpoveda­
né písomne.
Predseda Rady odborov OZ KOVO­
U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš
v druhej časti diskusie zhodnotil prie­
beh a aktuálny stav v kolektívnom vy­
jednávaní. Podrobne uviedol ďalšie
možné kroky odborov, ktoré umožňu­
je Zákon o kolektívnom vyjednávaní
s cieľom dosiahnuť dohodu pri uzatvá­
raní novej kolektívnej zmluvy.
Titulárny podpredseda OZ KOVO­
Dušan Štefáni pripomenul hlavne pro­
testné akcie OZ KOVO a KOZ, ktoré sa
uskutočnili v minulom roku a tlmočil
pozdrav predsedu OZ KOVO Emila Ma­
chynu.
Na záver sa predseda VZO CÚ po­
ďakoval všetkým funkcionárom za akti­
vitu v roku 2011 a vyzval všetkých prí­
tomných, aby dbali na bezpečnosť
práce.
-mk-
Odborári divízneho závodu Doprava si so záujmom vypočuli správu
o činnosti základnej organizácie OZ KOVO v minulom roku.
zdravia pri práci, technického rozvoja
divízneho závodu, mzdovej a personál­
nej oblasti.
Predseda Rady odborov Mikuláš
Hintoš stručne zhodnotil činnosť rady
v roku 2011 a venoval sa prebiehajú­
cemu kolektívnemu vyjednávaniu. Zá­
roveň vysvetlil ďalšie právne aspekty
v prípade sporu o uzavretie novej ko­
lektívnej zmluvy.
V diskusii Stanislav Nikitinskij
z prevádzky Cestná doprava pouká­
zal na množstvo disciplinárnych ko­
misií, ich zloženie a navrhované výš­
ky trestov. Jeho kolega Ladislav Juhás
kritizoval, že na úseku údržby nebol
doteraz žiadny zamestnanec zarade­
ný do systému JOBS. O opravy koľají
a výhybiek v obvode dopravného úse­
ku Expedície sa zaujímal Pavol Greško­
vič. Zamestnanec dopravného úseku
Oceliareň Edmund­ Erdélyi chcel vedieť
viac o práve sa rozbiehajúcich stretnu­
tiach generálneho manažéra pre pod­
poru výroby so zamestnancami. V dru­
hej časti diskusie sa delegáti zaujímali
o ďalší postup v kolektívnom vyjedná­
vaní a vyjadrili podporu vyjednávačom
za stranu zamestnancov.
-jšFoto: Veronika HUDÁKOVÁ
• spektrum/inzercia•
OCEĽ VÝCHODU
Škôlkarov naučia, ako sa správať
v premávke
Dopravné ihrisko pri MŠ Galaktická
slávnostne otvorili
Opäť sme prispeli na dobrú vec. No­
vé detské dopravné ihrisko pri mater­
skej škole na Galaktickej ulici vyrástlo
aj vďaka finančnej podpore U. S. Steel
Košice. Projekt Bezpečne na ceste sa
v uplynulom roku zaradil medzi ocene­
né v programe Spoločne pre región, kto­
rý firma organizuje spoločne s Karpat­
skou nadáciou.
Deťom ihrisko oficiálne slúži od
stredy 28. marca 2012, keď ho za
prítomnosti zástupcov rodičovského
združenia školy, partnerov projektu,
hlavných sponzorov a zástupcov mes­
ta slávnostne otvorili. Ide o ojedinelý
projekt, pretože, ako povedala riaditeľ­
ka MŠ Galaktická Anna Magdoško­
vá, v Košiciach sa v žiadnej inej ma­
terskej škole dopravné ihrisko tohto
typu a rozmerov nenachádza. Pre de­
ti v predškol­skom veku má veľký vý­
znam. „Ihrisko bude slúžiť najmä
ako prevencia pred dopravnými ne­
hodami, pretože deti majú na nej veľ­
ký podiel. Budú sa vzdelávať cielene
v rámci edukačných hodín. Ihrisko
využijeme aj počas pohybových akti­
vít, chlapci i dievčatá ho budú využí­
vať denne.“
Spoločnosť U. S. Steel Košice za­
stupovala na slávnostnom otvorení
manželka prezidenta železiarov Ma­
ry Rintoulová, ktorá s námestníkom
primátora mesta Košice Ladislavom
Lazárom prestrihla symbolickú stu­
hu. Ako povedala, aj v Amerike kla­
dú na dopravnú výchovu detí veľký vý­
znam. „U nás fungujú kurzy, na ktoré
rodičia môžu svoje ratolesti prihlásiť.
V nich sa deti vzdelávajú v oblasti do­
pravnej výchovy a na výučbu sa pou­
žívajú podobné ihriská, aké môžeme
vidieť aj v tejto materskej škole. Toto
je však väčšie ako u nás. Deti sú za­
členené do skupín a kurzy sú deťom
k dispozícii od piatich rokov.“ V Spoje­
ných štátoch majú pre chlapcov a diev­
čatá v predškolskom veku pripravené aj
iné kurzy. „Učíme ich napríklad aj ako
sa správať k cudzím ľuďom. Je to dô­
ležité. Majú byť milé, ale nie až príliš,
musia si uvedomiť určité nebezpečen­
stvá,“ uviedla na margo kurzov pre naj­
menších M. Rintoulová.
Dopravné ihrisko pri MŠ Galaktickej
v Košiciach je k dispozícii aj deťom zo
susedných materských škôl a tiež žia­
kom prvého stupňa základných škôl.
Richard DREISIG
Foto: autor
číslo 8/2012 • strana 11
Tematickým týždňom prichádzajú hutníci na chuť
Najväčší záujem
o ryby a dary lesa
Zaregistrovali ste už v našich bu­
fetoch, bistrách, závodných jedál­
ňach či výdajniach stravy plagátik
informujúci o projekte firmy Sodexo
pod názvom Tematické týždne? Vie­
te kedy a ako vznikli, kto ich pripra­
vuje a kto sa podieľa na nich realizá­
cii? Opýtali sme sa za vás manažérky
závodnej jedálne Vstupný areál Evy
Zlackej.
„Už sedem rokov sa snažíme
vniesť do našich závodných jedál­
ní pestrosť, sviežosť, ale hlavne po­
trebnú a tak často zákazníkmi po­
žadovanú zmenu. Robíme tak aj
prostredníctvom projektu Tematic­
ké týždne, ktorý vznikol na základe
inšpirácie z Čiech v roku 2007. Náš
zámer, ponúkať našim stravníkom
zaují­mavejšie, chutnejšie a pestrej­
šie jedlá, jednoducho zmenu, ktorá
poteší oko i chuťové poháriky, je od­
vtedy rovnaký. Na jedálnych lístkoch
sa tak vždy jeden týždeň v mesiaci
objavujú napríklad jedlá vždy­ inej
zahraničnej kuchyne, rôzne sezón­
ne špeciality, jedlá, ktoré odrážajú
udalosti u nás doma i vo svete, či pri­
pomínajú sviatky v danom mesiaci.
V tomto roku už máme za sebou týž­
deň mexických jedál, zabíjačkových
a tzv. zelených dobrôt, apríl patrí va­
jíčkovým hodom. Májovou akciou
bude Jar na tanieri, júnovou Rizotá
po našom, v júli a auguste sa môžu
stravníci tešiť na Barbecue a Chuť
Balkánu. September bude patriť
knedliam, októ­ber jedlám z babički­
nej špajze, november gulášu a de­
cember rybám.“
Zdá sa, že hutníci prichádzajú no­
vinkám na chuť. Denné rozpätie pre­
daja jedál z tematicky zameraných
týždňov­ k celkovému počtu vydaných
jedál v našich závodných jedálňach sa
pohybuje v priemere od 5 do 32 per­
cent. Najväčší­ záujem bol vlani o špe­
ciality z rýb a darov lesa.
-c-
Pomôžme pomáhať
Už ste sa rozhodli, komu venujete svoje dve percentá zo zaplatenej dane? Uchádza sa o ne aj Nadácia U. S. Steel Ko­
šice, ktorá chce zo zaslaných dvoch percent zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb na svoj účet podporiť okrem­ verejno­
prospešných aktivít v zdravotníctve, školstve, vede, kultúre, športe a charite aj liečbu malých onkologických pacientov.
Ak ste si ju vybrali, stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzic­
kej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré dostal každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom v marcovom vý­
platnom termíne a odovzdáte ho najneskôr do 20. apríla 2012 svojej mzdovej účtovníčke.
Nasledovné údaje poslúžia tým, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: 044 54 Košice Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891
12/08/2
Dopravné ihrisko pri MŠ Galaktická je k dispozícii i deťom z okolitých materských škôl, ako aj žiakom prvého stupňa
základných­ škôl.
Ak sa však rozhodnete pre iný subjekt, musíte postupovať inak. Vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výš­
ky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej
činnosti doručíte na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska sami. V obidvoch prípadoch musíte prevzatie
tlačiva – Potvrdenie o zaplatení dane podpísať v daňovom vyhlásení vo vašej mzdovej učtárni.
Všetkým podporovateľom ďakujeme.
-c-
• spEktruM •
Projekt Európske hlavné mesto kultúry prináša novú víziu aj pre metropolu východného Slovenska
Košice chcú byť kreatívne
Projekt Košice – Európske hlavné
mesto kultúry 2013 (EHMK) dáva metro­
pole východného Slovenska jedinečnú
príležitosť. Jedným z kľúčových pilierov
projektu je rozvoj kreatívnej ekonomi­
ky. Predstavitelia regionálnej a miest­
nej samosprávy, podnikateľskej sféry
a univerzít môžu nadviazať na doteraj­
šie aktivity v podpore tvorivosti založe­
ním kreatívneho klastra. Traja zahranič­
ní experti na kreatívnu ekonomiku na
prijatí v Historickej radnici koncom mar­
ca tohto roku potvrdili primátorovi mes­
ta Košice a prezidentovi Koalície 2013+
Richardovi Rašimu, zástupcom vede­
nia mesta Košice a členom projektové­
Hľadajú sa dobrovoľníci, hudobní­
ci, tanečníci, športovci a odvážlivci, kto­
rí by sa chceli stať súčasťou 4. ročníka
festivalu USE THE C!TY. Prihlásiť sa mô­
Chcete byť súčasťou
jedinečného festivalu
v Košiciach?
žu prostredníctvom formulárov uverej­
nených na festivalovej stránke www.
usethecity.sk
Jedinečný festival svojho druhu na
Slovensku znovu prebudí verejný pries­
tor zo zimného spánku a Košice sa na
niekoľko dní, od 24. do 27. mája 2012,
stanú dejiskom umenia a zábavy.
„Tohtoročný festival bude ešte
tvorivejší a zábavnejší. Dobrovoľní­
ho tímu Košice – EHMK 2013, že Koši­
ce majú reálne predpoklady na to, aby
sa stali kreatívnym mestom.
„Projekt Košice – Európske
hlavné mesto kultúry 2013 budú­
cim rokom neskončí. naopak. Chce­
me zhodnotiť a rozvinúť vedomostný
a tvorivý potenciál nášho mesta a re­
giónu. V Košiciach má silné zázemie
školstvo s kvalitnými univerzitami vrá­
tane fakulty umení, ďalej veda a vý­
skum, ako aj podnikateľský sektor,
ktorý sa rozvíja smerom k vývoju mo­
derných technológií. Vďaka projektu
Košice – EhMK 2013 získame vhod­
nú infraštruktúru na podporu malého
a stredného podnikania v kreatívnych
odvetviach a vytvoríme podmienky pre
nové zahraničné investície v tejto ob­
lasti. Dáme tak nášmu mestu novú ví­
ziu – rozvoj kreativity,“ hovorí primátor
mesta Košice Richard Raši.
Dôležitým krokom na ceste k do­
siahnutiu tohto cieľa bola trojdňová mi­
sia (26. ­ 28. 3. 2012) medzinárodného
expertného tímu na kreatívnu ekonomi­
ku v Košiciach. Autor filozofie projektu
a jeho spoluautor Michal hladký z pro­
jektového tímu Košice – EHMK 2013 ho­
vorí, že pripravenosť Košíc posúdi v štú­
dii trojica expertov zo zahraničia. „Tom
Fleming je okrem iného oficiálnym po­
USE THE C!TY
ci dostanú možnosť nahliadnuť do
tajomstiev umeleckej tvorby vo ve­
rejnom priestore. Potrebujeme ľudí,
ktorí nám pomôžu najmä so starost­
livosťou o umelcov, pri kontakte s ve­
rejnosťou a s technickým zabezpeče­
ním,“ povedal manažér festivalu USE
THE C!TY Christian Potiron.
Príležitosť dostanú aj hudobní­
ci, speváci, kapely. Mesto plné hudby
je podujatie pre všetkých bez rozdielu
žánru, veku a skúseností. Ponúka exklu­
zívnu možnosť zaznieť v centre mesta.
Jedinou podmienkou je chuť zahrať si
a podeliť sa o radosť z hudby s okolím.
Tí, ktorí sa prihlásia do 30. apríla, si bu­
dú môcť prednostne vybrať z takmer
40­tich miest v centre, v prípade potre­
by im zabezpečia elektrinu a stanú sa
súčasťou oficiálneho programu.
Bodies in urban spaces je názov ta­
nečného predstavenia, ktoré na Sloven­
sko po prvýkrát prináša rakúsky súbor
Cie. Willi Dorner. Jedinečná interakcia
medzi tanečníkmi a mestskou archi­
tektúrou či fasádami umožňuje získať
publiku iný pohlaď na to, čo ho obklo­
puje. „hľadáme dvadsať tanečníkov,
akrobatov, breakdancerov, horolez­
cov a športovcov, ktorí sa zúčastnia
trojdňového workshopu pod vedením
rakúskeho choreografa Willi Dornera
O zmierňovaní chudoby
Téme, predstavujúcej aktuálny a dl­
hodobý problém, ktorého včasné a ad­
resné riešenie je podmienkou kvality
života a je v záujme všetkých sekto­
rov spoločnosti, bol venovaný seminár
Zmierňovanie chudoby na východnom
Slovensku. V Košiciach ho 29. marca
2012 zorganizovala nezisková organi­
zácia Karpatská nadácia spolu s Ame­
rickou obchodnou komorou na Slo­
vensku. Na podujatí, ktoré moderoval
Vladimír Benč, riaditeľ Výskumného
centra Slovenskej spoločnosti pre za­
hraničnú politiku, diskutovali o výcho­
diskách chudoby, rôznych otázkach,
ktoré s ňou súvisia, prístupoch a mož­
nostiach jej zmierňovania odborníci,
zástupcovia podnikateľského sekto­
ra, akademickej obce i samospráv. Po
panelovej diskusii, ktorú rozprúdili pre­
zentácie Michala Vašečku z Centra pre
výskum etnicity a kultúry, Laury Dittel,
riaditeľky Karpatskej nadácie a Vasi­
la hudáka, zástupcu medzinárodnej
banky JPMorgan Chase z Londýna, sa
účastníkom predstavila skupina Phi­
lantrophy Band, ktorej poslaním je zvi­
radcom UnESCO pre kreatívnu ekono­
miku, poradcom Rady Európy a Európ­
skej komisie. Paul Bogen je riaditeľom
Kultúrneho centra v Cambridge a za­
kladateľom niekoľkých kreatívnych
klastrov v Európe. Leo Van Loon zalo­
žil úspešný projekt Creative Factory
v Rotterdame, v ktorom funguje okolo
70 kreatívnych firiem. Ich skúsenosti
a odporúčania budú pre nás mimoriad­
ne cenné. Všetci traja majú za sebou
bohatý program stretnutí so zástupca­
mi všetkých záujmových skupín, ktoré
sa môžu podieľať na vybudovaní krea­
tívneho klastra v Košiciach. Dohodli
sme sa, že do začiatku mája expertný
tím spracuje materiál s plánom projek­
tu a odhadovanými nákladmi na jeho
realizáciu.“
­v­
a nacvičené dielo predvedú počas fes­
tivalu,“ dodal Ch. Potiron. Tanečníci sa
môžu prihlásiť do 20. apríla do 16.00
hodiny.
Festival USE THE C!TY predstavu­
je rôzne formy, žánre a podoby ume­
nia vo verejnom priestore. V programe
spája tvorbu slovenských a zahranič­
ných umelcov a rôzne formy komunit­
ných aktivít laickej verejnosti. Vyzýva
svojich užívateľov, Košičanov, použiť
mesto, vyjsť do ulíc, aktívne sa zapo­
jiť do verejného života, začať komu­
nikovať s kultúrou a umením, ktoré
mestský priestor ponúka. Festival pat­
rí medzi hlavné podujatia neziskovej
organizácie Košice – Európske hlavné
mesto kultúry 2013.
­e­
diteľňovať verejnoprospešné iniciatívy.
V hudobnom programe vystúpili Theo­
dore Sedgwick, veľvyslanec USA na
Slovensku, nikolaos Kanellos, veľvys­
lanec Grécka na Slovensku, Florin Vo­
dita, veľvyslanec Rumunska na Sloven­
sku, Richard Ďurana, riaditeľ INESS,
Grigorij Mesežnikov, prezident IVO, Ja­
net Livingstone, členka správnej rady
NOS – OSF a primátor Banskej Bystrice
Peter Gogola.
­c­
číslo 8/2012 • strana 12
Čas Tomáša Buranovského
Foto: Lenka IMRICHoVá
Album Tomáša Buranovského ( druhý zľava) pokrstil frontmen No NAME Igor Timko (vpravo).
Verí, že sa jeho debutové cédeč­
ko, ktoré nazval Čas, bude ľudom pá­
čiť, že si každý z neho zoberie to svo­
je. Vložil doň to najlepšie zo svojho
nesporného talentu. Tomáš Bura­
novský z Malej Idy, víťaz Košického
zlatého pokladu spred dvoch rokoch,
semifinalista SuperStar i účastník po­
pulárnej súťaže Česko Slovensko má
talent, na ňom pracoval štyri roky. Mi­
nulý mesiac, 7. marca 2012, presne
na jeho meniny, mu jeho prvý album
pokrstil frontmen NO NAME Igor Tim­
ko. Koncert pri tejto príležitosti otvoril
dokumentárny film mapujúci hudobný
životopis speváka, vystúpili na ňom aj
Silvayovci, s ktorými Tomáš Buranov­
ský spolupracuje a tiež vystupuje na
predstaveniach. Milým prekvapením
bol list od Karla Gotta, ktorý Tomášo­
vi zagratuloval k debutovému albumu
a poprial mu úspech.
Cédečko, ako talentovaný spevák
prezradil, vznikalo v Malom Šariši pri
Prešove a obsahuje hity z jeho účinko­
vania v súťažiach. Hudbu tvoril spolu
s producentom Jozefom Harničárom,
s textami mu pomáhali James Evans
a Silvia Kaščáková. Jeho fanúšikovia
tu nájdu dovedna štrnásť piesní, me­
dzi inými Skús odomknúť, Every Heart
Beat, Viem, The Day či Blízko cieľa, je­
ho víťaznú skladbu zo súťaže Košický
zlatý poklad. A prečo názov Čas? Vra­
ví, že to nie je len názov jednej z pies­
ní na albume, ale aj istý obraz. „Veď
každý z nás je denne konfrontovaný
s časom a chápe ho po svojom.“
A čo hovorí o svojich plánoch do
budúcna? „Spočívajú v ďalšej syste­
matickej práci, koncertovaní, discip­
líne a presvedčení, že to, čo robím,
je správne,“ prezradil talentovaný vý­
chodniar, ktorý sa snaží, aby sa jeho
hudba viac dostala k ľuďom. Uvedo­
muje si, že presadiť sa dá len tvrdou
prácou. Na budúci mesiac plánuje kon­
certovať v Košiciach, Michalovciach,
Bardejove i Spišskej Novej Vsi.
­c­
Súťažte o CD
Radi by ste získali debutové al­
bum mladého talentovaného spevá­
ka? Šancu majú traja naši čitatelia.
Podmienkou na zaradenie do žrebo­
vania je uhádnuť správnu odpoveď
na otázku:
• Ako sa nazýva nové cédečko
Tomáša Buranovského?
Odpoveď spolu s kupónom treba
zaslať na adresu Ocele východu ale­
bo vhodiť do niektorej zo schránok
redakcie v areáli firmy do 23. apríla
2012. Nezabudnite uviesť svoje me­
no a priezvisko, osobné číslo a telefo­
nický kontakt. Mená výhercov uverej­
níme v Oceli východu č. 9.
KUPÓn
OCEĽ VÝCHODU
ALBUM ČAS
Listujeme v archíve Ocele východu. Čo priniesol rok 1963
Zdar náročného Náš prvý kandidát vied
technického diela
Za tri roky výstavby Východoslovenských železiarní vyrástlo už mohutné
dielo, predstavujúce hodnotu vyše 1,6 miliardy korún. Tam, kde pred troma rokmi bola len pustá rovina, dnes stoja obrovské stavby. K oblohe sa
vypína už sedem komínov. Medzi hlavné objekty hutníckeho cyklu patrí
vysokopecný závod, odkiaľ je náš obrázok, zachycujúci homogenizačnú
skládku železnej rudy a časť rudného mostu. V pozadí je komín koksovne.
Foto: VTP – J. Kočiš
(OV č. 18 – 3. V. 1963)
Stavba číslo 1
Na stavbe teplárne sa robí všetko pre to, aby sa dodržal stanovený termín uvedenia do prevádzky.
Pozornosť sa v posledných dňoch
sústredila na dokončievacie práce a začiatok skúšok na chemickej
úpravni vody a na 100 kV rozvodni. V chemickej úpravni vody začali
s individuálnymi skúškami elektročasti a na 110 kV rozvodni odstránili stavebné nedorobky, aby mohli
práve v týchto dňoch odovzdať stavebnú časť.
-r(OV č. 37, 13. 9. 1963
– krátené)
Pracovníci n.p. Potrubí majú položiť vyše 600 m potrubia
veľkého priemeru, ktorým pôjde vysokopecný plyn do objektov studenej valcovne. Všetky diely majú už pripravené
a doteraz zmontovali vyše 200 metrov.
Foto: VTP – J. Kočiš
Pracovníci Hydrostavu, ktorí
pracujú na okujovom vodnom hospodárstve slabingu VSŽ splnili
20. októbra daný sľub, keď sa im
podarilo v stanovenom termíne založiť čerpaciu stanicu okujovej jímky
vo forme spúšťanej studne do úrovne -20,10 m. Tento úspech hydrostavákov je o to cennejší, že išlo o nezvyčajné zakladanie, s ktorým sme
sa na VSŽ ešte nestretli, dokonca je
to prvá stavba svojho druhu na Slovensku.
Zakladanie na studniach je
u nás bežne známy spôsob najmä
vo vodnom staviteľstve. Na rozdiel
od doterajších spôsobov spúšťania
studní bol v tomto prípade využitý
patent inž. Fínu z Konštruktívy Teplice, t.j. spustenie studní spolu s ob-
vodovou izoláciou. Podzemná voda,
v ktorej sa studňa zakladala, je veľmi agresívna, preto musel byť betón
chránený izoláciou z PVC.
Studňa o rozmeroch 19 x 17 m
vážila vyše 1200 ton a bola najprv
vybetónovaná na pracovnej plošine,
z ktorej bola po vybudovaní spustená na terén a tým pripravená pre
vlastné spúšťanie. Pritom sa využila vlastná váha a brit podhrabávali
väčšinou ručne.
Celý postup spustenia bol sťažený pomerne silným prítokom spodnej vody, ktorý v poslednej fáze dosiahol vyše 30 litrov za sekundu.
Preto si treba tento úspech hydrostavákov ceniť o to viac.
Inž. Rudolf SCHUSTER
(OV č. 43, 25. 10. 1963)
„Vysoká škola chemicko –technologická v Praze si Vás dovoluje pozvat na SLAVNOSTNÍ ODEVZDÁVÁNÍ DIPLOMU KANDIDÁTA VĚD
ve velké aule Karolina v Praze, dne
9. 11. 1963 o 9. hodině.“
Dodatočne vyšlo najavo, že pozvánka patrí vedúcemu prevádzky chémie
koksovne VSŽ inž. Jánovi Neiserovi,
ktorý – mimochodom, nechcel dovoliť, aby sa to redaktor dozvedel. Nie že
by nebol hrdý na dosiahnutý úspech,
ktorý je plodom usilovného päťročného štúdia, ale predovšetkým preto,
ako potom prezradil, že vraj s tým ešte nič nedokázal. Až v roku šesťdesiatompiatom pri uvádzaní koksovne do
prevádzky, tam sa potom ukáže, že
neštudoval iba pre titul. A len vtedy
– podľa jeho mienky – bude vhodné
písať o prvom kandidátovi vied vo Východoslovenských železiarňach. -r(OV č. 44 - 1. 11. 1963,
krátené)
Keď má prísť návšteva
Keď sa zdôrazňuje, že musíme
zabezpečiť poriadok na pracovisku,
keď sa upratujú cesty a rýchle sa zabezpečujú ďalšie veci, na pracoviskách sa povráva: „Zas niekto príde.“
Keby tak chodili častejšie, aj ten poriadok by bol lepší.
Je v tom kus veľkej pravdy. Vtedy, keď sa čaká návšteva, vtedy vieme urobiť v odstraňovaní niektorých
nezdravých zjavov za jeden deň toľko, ako inokedy neurobíme za celé týždne. Z jedného dňa na druhý
sa zlepší stravovanie, doprava, poriadok na pracoviskách a pod. Ba aj na
úseku agitácie a propagácie sa uro-
bia priam skoky. Vieme za jeden deň
narobiť heslá, ktoré vítajú budovateľov a ďakujú im za ich prácu. Vieme
urobiť propagačné tabule, panely,
galérie najlepších pracovníkov.
Sú to všetko krásne a užitočné
veci. Škoda však, že tak rýchlo ako
sa tieto veci zrodia aj rýchlo odumierajú. Vyzerá to tak, akoby sme ich
urobili len na niekoľko hodín. Na
poriadok na pracoviskách sa znova zabúda, propagačné tabule sa ničia, heslá vyblednú a všetko beží po
starom.
L.F.
(OV č. 42, 18.10.1963, krátené)
Pre ďalší rozvoj športu
TJ Lokomotíva VSŽ Košice je jednou z najväčších telovýchovných jednôt v ČSSR. Má dva odbory a dvadsaťjeden oddielov, pekný športový
areál, chatovú turistickú základňu
v Dedinkách a ďalšie objekty. Po zlúčení s TJ VSŽ vyvstala tu prvoradá
úloha rozšíriť telovýchovnú činnosť
medzi masami pracujúcich vo VSŽ
a pre túto činnosť zabezpečiť prípadne vybudovať ďalšie potrebné objekty. Na uskutočnenie tohto cieľa treba
predovšetkým získať mládež. Jednotlivé oddiely uskutočnia v zimnom období 1963/1964 niekoľko akcií v Košiciach i v okolitých obciach. Bude to
okrem bežných zápasov a vystúpení
jednotlivých športových zložiek poskytnutie odbornej pomoci pri zakladaní a rozvíjaní rôznych športov.
Výbor TJ
(OV č. 46 – 15. 11. 1963,
krátené)
Zostavila: Iveta FIALOVÁ
Download

Oceľ východu