DŮLNÍ NOVINY
NOVINY CZECH COAL GROUP
číslo 6
červen 2014
ZDARMA
Pracovníkům
Rekultivací bude
v létě horko
Boj se zloději
těžaři rozhodně
nevzdávají
Bohatá obec
láká nové
obyvatele
Kandidát
na čtvrtý titul
“Furt v ...práci”
Limity jsou
nástrojem
politického boje
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
8
9
12
Odboráři píší premiérovi, ať zastaví likvidaci horníků
Novela Horního zákona, kterou připravuje ministerstvo financi, se nelíbí odborům.
Předseda Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu Jan Sábel se
proto dopisem obrátil na premiéra Bohuslava Sobotku. V rozhovoru vysvětlil, co od něj
odboráři požadují.
Co vám vadí na chystané
novele Horního zákona?
Podle našeho názoru se jedná
o zcela nekoncepční krok. Dílčí novela by se totiž měla týkat
pouze problematiky úhrad placených těžebními společnostmi. Všem těžebním společnostem by se mělo procento úhrady z vydobytého nerostu zvýšit
na dvojnásobek, hnědouhelným společnostem až na nepochopitelný desetinásobek.
Jak vám v tomto ohledu může
pomoci premiér?
Na Bohuslava Sobotku se obracíme s požadavkem, aby byl
nejprve předložen koncepční materiál, jehož obsahem bu-
de energetická koncepce a surovinová politika státu. Vše samozřejmě postavené na reálných základech a s důrazem
na maximální využívání domácích zdrojů a samozřejmě na
bezpečnost dodávek surovin.
Jsme zároveň přesvědčeni, že
do Horního zákona je bezpodmínečně nutné vrátit vyvlastňovací paragrafy a navrhujeme
i zrušit usnesení vlády č. 444
z roku 1991 o těžebních limitech.
Pokud by vám vláda vyšla
vst㶣íc, jste ochotni o změnách
úhrad za vydobytý nerost
ještě jednat?
Pokud budou tyto materiály předloženy, jsme připrave-
ni diskutovat o výši úhrad za
vydobytý nerost. Ovšem diskuzi chceme vést pouze za
předpokladu, že změna nebude znamenat ztrátu pracovních míst nejenom v těžebních a servisních organizacích, ale i ve irmách, které
jsou existenčně spojené s těžbou hnědého uhlí. Rozhodně
ale odmítáme podpořit současný návrh, ve kterém se počítá s tím, že dojde ke změně
poměru přerozdělení peněz
z úhrad ve prospěch státního rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že minimálně pětasedmdesát procent vybraných prostředků musí zůstat v obcích,
regionu a kraji, z kterého jsou
úhrady placeny.
Co by podle vás znamenalo,
kdyby se poda㶣ilo sou㶜asný návrh Horního zákona prosadit?
Došlo by k dalšímu zvýšení nezaměstnanosti v regionech,
které se s ní již dnes nejsou
schopny potřebným způsobem
vypořádat. Nemluvě o dalších
dopadech, jako nárůstu kriminality a státních výdajů na sociální politiku. Když připočteme vyjmutí vyvlastňovacích paragrafů z Horního zákona a neustálé oddalování strategických
rozhodnutí, jedná se o další
krok, který ohrožuje zaměstnance těžebních společností, rozvoj regionů, ale i cenově
dostupné teplo a v neposlední
řadě energetickou bezpečnost
a soběstačnost státu.
(red)
Místo oprav kolejí kradli železo
Se šesticí zaměstnanců traťového hospodářství se na přelomu května a června rozloučila
kolejová doprava společnosti Coal Services.
Důvodem pro jejich odchod byly opakované
krádeže železného šrotu.
Pro montérky nově už jen na Hrabák
Jeden ze skladů odboru nákupu Coal Services na lokalitě ČSA na konci července
de initivně končí.
„Konkrétně se jedná o sklad číslo 4404 v objektu bývalé dílny oprav motorů. Vydává se
zde drobný spotřební materiál,
osobní ochranné pomůcky ne-
bo opravárenská chemie. Příjem materiálu bude ukončen ke
konci června. Výdej ale bude pokračovat až do konce července,“
informoval vedoucí odboru nákupu Coal Services Tomáš Škaloud. Zbylý materiál pak bude
přestěhován do skladu na Hrabák. Ten budou využívat ostat-
ní zákazníci Coal Services, například dceřiné společnosti. Zrušení skladu se ale nedotkne příjmu a výdeje motorové
nafty, technických plynů, maziv, olejů a tuků. Pro ty si budou zákazníci jezdit i nadále do
skladu za objektem jídelen na
lokalitě ČSA.
(pim)
„Podle našich zjištění tato
skupina zaměstnanců, kterou tvořilo pět dělníků
a jejich předák, opakovaně
vyvážela železniční drezínou železný šrot z areálu
Vršanské uhelné,“ informoval ředitel společnosti Coal
Services Vladimír Souček.
Obvykle tito, dnes už bývalí,
zaměstnanci využívali preventivních odstávek a oprav
na trati. S drezínou naloženou šrotem vyráželi až do
železniční stanice Počerady,
kde na ně čekala dodávka.
Tam náklad přeložili a odváželi pryč. Odhalení krádeží
nebylo snadné, protože skupina s sebou brala vždy jen
takové množství železa, aby
vznikl dojem, že jej potřebuje ke své práci na opravě
trati.
Přesně zdokumentovat se
podařilo dva případy těchto
krádeží. „Se všemi zaměstnanci jsme se okamžitě rozešli, a to včetně nadřízeného technika. Ten totiž svou
nedostatečnou
kontrolní
činností vytvořil podmínky
k páchání trestné činnosti.
V celé věci ale v současnosti
probíhá další šetření. Je proto možné, že po jeho skončení budou následovat ještě
další postihy,“ doplnil ředitel
Souček. Vzniklá škoda se
podle prvotních odhadů pohybuje v řádech desítek tisíc
korun.
(red)
> 2 | Zprávy ze skupiny
EDITORIAL
S dovolením….
…si dovolím zaskočit za
dovolujícího se, dovolenkujícího se generálního ředitele. Tedy samozřejmě jen
a jen na tomto místě.
Čas k jídlu, čas k dílu, čas
k práci, čas k odpočinku.
A jak k jídlu, rozuměj odpočinku, tak pak k dílu. Určitě
snad každý z nás už dopřemýšlel, jak a kde prožije čas
dovolených. Každý máme
jinou představu. Všichni
nemusejí k moři a další zase nestojí o to, mordovat se
čtrnáct dnů na kole. Jeden
z mých dobrých známých,
mimochodem tvrdě fyzicky pracující člověk, se každý rok těšil na léto. Na dovolenou, kterou trávil pravidelně budováním svého
domku, své chaty, domku
syna, domku dcery. Vždycky se vrátil zpráskaný jako pes, ale spokojený. A odpočinutý. Jeho milující žena
ale usoudila, že takhle tedy
už ne a odjeli odpočívat na
pláž. Naštěstí v zemi, kde
byla v dosahu odpovídající lékařská péče. Z infarktu se léčil dalšího půl roku.
Z čehož vyplývá, že na moře další rok nebylo a on se
spokojeně sedřel na jiném
staveništi.
Kamarádka se zase ráda
vypravovala do úžasných
míst, kde na každém kroku číhala nějaká turistická
zajímavost. Jenže ona z hotelového areálu paty nevytáhla. Pláž, lehátko, bar
a znovu do kola. Nikdo nechápal. Ona ale díky technickým vymoženostem dohnala celoroční absťák po
knize, hudbě a každý den
si dělala na pokoji ilmový
festival.
Ať na chatě, kole či u moře, hlavně přeji odpočinek.
Každý podle svého gusta –
a proti gustu žádný dišputát.
S přáním krásné dovolené
v zastoupení
Liběna Novotná
vedoucí regionální komunikace Vršanské uhelné
DN / číslo 6 / červen 2014
Pracovníkům Rekultivací bude v létě horko
Konec května je tradičně dobou, kdy společnosti Rekultivace začíná hlavní sezona. Horko
bude jejím zaměstnancům, i kdyby teploty nebyly tak úplně letní.
„Zjednodušeně řečeno, skončily nám okopávky a mohli
jsme se vrhnout na vyžínání
lesních sazenic, sečení trávy
a údržbu zeleně,“ informoval
ředitel Rekultivací Tomáš
Šolar. Rozsah prací je ale samozřejmě větší. Na pracovníky Rekultivací je možné
narazit v areálech těžebních
společností při údržbě zeleně, stejně jako na lokalitě
Jan Šverma, kde připravují
takzvané oplocenky nebo
dělají zemní práce. „Hlavní sezona skončí v září, ale
počet sezonních pracovníků,
které najímáme na jaře, držíme až do konce roku. Pokračuje totiž výsadba, nátěry
dřevin a takzvané zimní okopávky,“ vysvětlil ředitel.
Přísné požadavky
V současnosti mají Rekultivace devadesát zaměst-
nanců, přičemž zhruba
sedmdesát procent lidí,
kteří jsou na jaře přijímáni
na sezonní práce, už tvoří
stabilní tým. „Představa, že
rekultivace jsou příjemná
letní brigáda, je všeobecně
rozšířený omyl. Na naše zaměstnance jsou kladeny poměrně přísné požadavky. Od
technických znalostí a dovedností až například po
zdravotní způsobilost. Jen
málokdo si totiž uvědomuje, jak je tato práce náročná. Třeba proto, že naši lidé
pracují od časných ranních
hodin do odpoledne v otevřeném terénu, bez ohledu
na povětrnostní podmínky,“
dodal Tomáš Šolar.
Stovky hektarů
Největší letošní zakázkou
irmy je 6. až 8. etapa rekultivací lomu Vršany. Pro
Vršanskou uhelnou tak společnost zajišťuje kompletní
rozsah prací, od terénních
úprav, přes biologickou rekultivaci až po prořezávky
na 340 hektarech. Část zakázek mají Rekultivace na
externím trhu. Tou největší
je 4. až 8. etapa rekultivace
lomu Obránců míru, kde práce probíhají na přibližně 315
hektarech.
(pim)
Zprávy ze skupiny | 3
DN / číslo 6 / červen 2014
Boj se zloději těžaři rozhodně nevzdávají
Železo, barevné kovy a kabely. Tři nejčastější terče krádeží nejen na
šachtách, ale i v okolí. Zloděje těžební lokality přitahovaly odjakživa. Ostraha a ochrana rozlehlých areálů ale není jednoduchá a věcí
k ukradení poměrně hodně. Jen za loňský rok způsobili ve společnostech skupiny Czech Coal a Severní energetické škody za více než čtyři
miliony korun.
„Už při vzniku samostatné
Vršanské uhelné v roce 2008
jsme se shodli na tom, že všechny krádeže, bez ohledu na výši
škody, budeme hlásit policii.
Je to i proto, abychom měli co
nejpřesnější údaje a mohli dělat patřičná opatření,“ vysvětlil výrobní ředitel Vršanské
uhelné Miroslav Borovský.
Jedním z úspěchů, kterých se
v posledních letech podařilo
dosáhnout, je radikální snížení zaměstnanecké kriminality. „Za poslední tři roky
nebyl ve Vršanské uhelné zaznamenán jediný případ, kdy
by musel být zaměstnanec
propuštěn kvůli krádežím,“
doplnil výrobní ředitel. Většina krádeží tak jde na vrub
pachatelů „z vnějšku“.
Investice do ostrahy
Trestné činnosti se daří úspěšně čelit jak díky vlastním investicím do technických prostředků na ochranu majetku,
tak díky úzké spolupráci s irmou Securitas, která zajišťuje
pro společnosti skupiny Czech
Coal ostrahu areálů. Díky tomu
se zvýšil počet zadržených pachatelů. Jen v roce 2011 regis-
trovala Vršanská uhelná dvacet
případů krádeží se škodou ve
výši 500 tisíc korun. O rok později se počet zdvojnásobil a celková škoda stoupla na zhruba
900 tisíc korun. V roce 2013 už
Vršanská uhelná registrovala
60 případů s přímou způsobenou škodou kolem jednoho
a půl milionu korun.
Gang chytili na Vršanech
Od března roku 2014 se ale
počet krádeží radikálně snížil.
„Podařilo se totiž ve spolupráci
s policií, kriminální službou, výjezdovou skupinou společnosti
Securitas i odbornými útvary
Vršanské uhelné zadržet přímo
v lokalitě Vršany organizovanou
Po opravách dozer omládnul
Jako nový se po šesti týdnech v opravě vrátil
společnosti Czech Coal Power dozer Caterpillar CAT D8 T.
„Nejednalo se o klasickou generální opravu, přesto dozer prošel zcela zásadními opravami.
Mimo jiné proběhla generální
oprava motoru, převodovky,
stranových převodů, brzdy
a spojky. Došlo také na chladicí systém, opravily se měniče
kroutícího momentu, vyměnily
pryžové části, magnety, čidla, solenoidy a elektroinstalace. Takže
se oprava rozsahem generálce
velmi přiblížila,“ vysvětlil ředitel
Czech Coal Power Vojtěch Bögi.
Rychlá oprava
Tento druh opravy se odborně
nazývá Certi ied Rebuild Power
Train a společnost ho využila
mimo jiné i proto, že pro ni byl
v současné situaci také inančně
výhodný. „Důvodů, proč jsme se
rozhodli takto, bylo několik. Věděli jsme, že investovat přibližně
dvanáct milionů korun do nákupu nového stroje si v současnosti
nemůžeme dovolit. Navíc je tato
forma opravy rychlá, je na ni poskytována dlouhodobá záruka
a inancování se dá rozložit na
delší dobu,“ doplnil ředitel. Proto by chtěli v Czech Coal Power
postupovat tímto způsobem
i v budoucnu. Ostatně, další
stroj do mosteckého servisního
střediska odjel vzápětí.
Czech Coal Power má dozerů typu Caterpillar CAT
D8 T ve svém majetku celkem sedm, pět jich jezdí na
lokalitě ČSA, další dva ve
Vršanské uhelné. Používají se hlavně na těžké zemní
práce, přípravu plání a podobně. Obvykle je jejich
životnost, mimo podvozkových částí, kolem 20 tisíc
motohodin. Většina dozerů Caterpillar, které jsou
v těžebních společnostech
používány, byla nakoupena
kolem roku 2007. „Záleží
hodně na tom, v jakých podmínkách je stroj používán.
Díky zvolenému způsobu
opravy se jeho životnost
zhruba o čtyři roky prodloužila,“ doplnil ředitel. (pim)
Laboratoře byly převedeny Z Bulharska na Vršanskou
„Součástí dohody je také majetkové vyrovnání a přechod
všech zaměstnanců laboratoří a vzorkoven. Konkrétně
se jedná o akreditovanou
laboratoř paliv, olejovou laboratoř a o všechny pracovnice oddělení vzorkoven,“ informoval vedoucí laboratoří
František Vacek.
Jednou z nejdůležitějších
částí příprav na převod je
akreditace laboratoře, aby
mohla začít působit pod názvem Vršanská uhelná a.s. –
laboratoř. „V současné době
probíhá posuzování žádosti
k vydání osvědčení o akreditaci Českým institutem pro
akreditaci v Praze. Veškeré
přípravy jsou naplánovány
tak, aby byl celý proces dokončen k prvnímu červenci,“
dodal Vacek.
(pim)
Zástupce bulharské těžební
společnosti Maritza - Istok
přivítali v polovině června
ve Vršanské uhelné a následně ve společnosti Renogum.
„Na sever Čech je přivedly obchodní povinnosti. Navštívili tu
několik těžebních společností.
V našem případě je nejvíc zajímalo, jak postupujeme při
renovaci dopravního pásma,
ale i modernizace a provoz
dálkové pasové dopravy,“ sdělil technický ředitel Vršanské
uhelné Petr Procházka. Ve Vršanské uhelné nejprve dostali
základní informace o společnosti a následně se vydali
do lomu Vršany. „Zaujaly je
například frekvenční měniče
na pasové dopravě, které jsme
jim ukázali přímo v provozu.
Pak jsme pokračovali na dispečink, aby se dozvěděli také
něco o tom, jak funguje logika
řízení pasové dopravy,“ doplnil
technický ředitel. Následně
se celá skupina přesunula do
dílen společnosti Renogum na
lokalitě Ležáky, kde si přímo
na místě prohlédli technologii
renovace dopravního pásma.
Maritza – Istok je největší bulharskou těžební společností,
produkcí dosahující zhruba
35 milionů tun uhlí ročně.
Tento státní podnik zaměstnává zhruba sedm tisíc zaměstnanců.
(red)
ZEPTALI
JSME SE…
Prodloužená životnost
Pracovníci spole㶜nosti Rekultivace se mají co ohánět. Jen pro Vršanskou uhelnou obhospoda㶣ují plochu na zhruba 340 hektarech. Foto: archiv Rekultivace
Laboratoř Coal Services přechází od července pod Vršanskou uhelnou. Na základě dohody mezi oběma společnostmi dojde k převodu
poskytovaných laboratorních služeb a služeb
vzorkoven.
skupinu zlodějů, kteří v uplynulých dvou letech způsobili významné škody nejen Vršanské
uhelné, ale i v dalších okolních
povrchových lomech. Jsou ve
vazbě a čekají na soud,“ dodal
výrobní ředitel. Právě součinnost s dalšími společnostmi je
jedním z důvodů, proč se daří
s kriminalitou bojovat. „Funguje výměna informací například
se Severní energetickou, protože zloději obvykle nechodí jen
na jedno místo. Velmi se během
let zlepšila spolupráce s policií.
Mnohem víc případů se dnes podaří vyšetřit, pachatelům dokázat trestnou činnost a dostat je
před soud,“ připomněl Miroslav
Borovský.
(pim)
Jaromíra Franty,
předsedy Sdružení
odborových
organizací Czech
Coal Group
Na hipodromu se za㶜átkem
㶜ervna konal seminá㶣 o Státní
energetické koncepci a surovinové politice státu. O co se
konkrétně jednalo?
Jednalo se o jeden z úvodních seminářů projektu, který
z prostředků státního rozpočtu připravují Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového
průmyslu společně s Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového
průmyslu. Naše sdružení je
v projektu jako jedna z členských organizací. Mosteckého semináře se zúčastnilo na
padesát zástupců těžebních
společností, působících na severu Čech.
Na co je projekt zamě㶣en?
Kvůli opravám byl dozer mimo provoz šest týdnů. Te㶞 je opět v provozu. Foto: (pim)
Cílem projektu, který bude
probíhat až do června příštího roku, je připravit stanoviska k zásadním vládním dokumentům, ať už jde o zmiňovanou energetickou koncepci a surovinovou politiku, ale
třeba také Horní zákon a další legislativní normy, které se
bezprostředně dotýkají těžebního průmyslu. Chtěli bychom docílit toho, aby vláda dělala nejprve systémové
kroky. Nikoli jen dílčí úpravy
a změny, které však mohou
mít na těžební průmysl velmi
negativní dopad.
A pokra㶜ování?
Projekt probíhá ve čtyřech regionech. V severozápadních a středních Čechách a také na severu a jihu Moravy. Všude budou
během roku probíhat semináře a na závěr se v severních Čechách a na severní
Moravě uskuteční dvě velké konference. Jejich výstupy by pak měly být podkladovým materiálem pro zaměstnavatelský svaz i odbory k jednání v tripartitě.
Jaká jsou stanoviska Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal?
Naše názory se nijak nemění. Pro nás je velmi důležité, aby se jednotlivá témata řešila v souvislostech
a nikoli jednotlivě. Jedním
z nejaktuálnějších, které s celou problematikou
také bezprostředně souvisí, jsou například úhrady za vydobytý nerost. Návrh Ministerstva financí na
změnu směrování peněz ve
prospěch státního rozpočtu považujeme za nekoncepční a nepřijatelný. Jsme
přesvědčeni o tom, že by
tak jako doposud tři čtvrtiny z těchto prostředků měly i do budoucna zůstávat
v regionu.
(pim)
> 4 | Zprávy ze skupiny
ANKETA
Kam jedete letos na
dovolenou?
Lubomír Holý,
SOO CCG
Již 28. sezonu strávím
část prázdnin na dětském
táboře ve Vrbně, letos jako zástupce hlavního vedoucího. A vyrazím ještě
do Řecka na ostrov Limnos v Egejském moři. Nejsem „grilovací“ typ, tak
spojím koupání s turistikou a poznáváním ostrova.
DN / číslo 6 / červen 2014
Na šachtě se kropí nejen ve vedrech
Nejen ve dnech, kdy teploty dosahují tropických teplot, ale během celého roku probíhá v provozech Vršanské uhelné tzv. skrápění. Toto opatření je jedním z mnoha, kterými se snižuje prašnost v šachtě.
„Uhlí se skrápí už při těžbě.
Když se plánovala generální
oprava uhelného rýpadla K96,
počítalo se s ním v projektové
dokumentaci na pasech celého bagru. Následně se uhlí
skrápí i na všech přesypech na
pásových dopravnících,“ uvedl
vedoucí úseku uhlí Vršanské
uhelné Zdeněk Pták. Vše navíc běží bezobslužně, po zatížení dopravníku materiálem
se systém skrápění automaticky zapne. To ale neznamená, že by se vše nedalo nijak
regulovat. „Na nakládacím
zásobníku jsou další přídavné
trysky, které může obsluha během nakládky do vlaků zapojit,“ doplnil vedoucí úseku.
Mlžná stěna
Také skládkový stroj USSK3
má takzvaný atomizér, který
skrápí uhlí a je nainstalovaný
přímo pod kolesem. Novinkou je u skládkového stroje
USSK 3 takzvaná mlžná stěna. „Tvoří ji šest sedmimetrových sloupů, které pokrývají
celou zhruba stometrovou
šířku zdejší skládky uhlí,“ informoval vedoucí skládkového stroje Vlastimil Moni.
I v tomto případě vše pracuje v automatickém režimu.
Zařízení se spouští ve chvíli,
kdy je splněno několik základních parametrů. Jakých?
Záleží na směru i rychlosti
větru a také vlhkosti vzduchu. Výhodou mlžné stěny je
skutečnost, že z jednotlivých
sloupů není voda rozstřikována pouze v jednom směru.
Zařízení, která na vrcholcích
stožárů vytváří „vodní mlhu“,
se zároveň otáčejí. „Obrovskou výhodou mlžné stěny je
možnost jejího celoročního
využití. Voda se ve chvíli, kdy
jí není zapotřebí, ze sloupů
automaticky vypouští. V zimě
tak nedochází k zamrzání,“
doplnil Moni.
Kropicí vozy
„Sprchování“ se ale netýká jen
uhlí na dopravnících. V nejteplejších červnových dnech
se po lokalitě Vršany pohybovalo šest kropicích vozů, tři
z nich využíval úsek skrývky,
tři úsek uhlí na skrápění cest
a jejich okolí.
(pim)
Na prohlídce u lékaře
O zdraví zaměstnanců těžebních společností se
dlouhodobě stará irma
Kardia. Ordinaci smluvního lékaře lze najít v v bývalém sídle Zaměstnaneckého centra, kam se chodí na
pravidelné lékařské prohlídky.
„V minulosti na každé lokalitě
působil lékař, který se věnoval
kurativě i prevenci. Postupem času ale lékaři odcházeli
a kromě toho přibývalo i legislativních omezení. Rozhodli
jsme se proto svěřit preventivní péči externí irmě, která pro
nás tyto služby komplexně zajišťuje. Navíc ordinace smluvního lékaře disponuje i patřičným vybavením potřebným
pro prohlídky u většiny profesí,“ sdělil personální ředitel
Vršanské uhelné Petr Mrvík.
Obecně platí, že každá profese má svá rizika a tomu
odpovídající pravidelné období, kdy je nutné absolvovat
lékařskou prohlídku. Tyto
záležitosti upravují jak zákony, tak v případě společností
skupiny Czech Coal rovněž
Jana Kandrová,
Vršanská uhelná
Po pěti letech si dopřeji
delší dovolenou, pojedeme na deset dní do Chorvatska. Jinak dávám přednost kratším poznávacím
zájezdům a také moc ráda
chodím a jezdím po Čechách.
Pavel Štefánik,
Czech Coal Power
Letos jedu po čtyřech letech znovu do ciziny, tentokrát do Španělska. Rád
cestuji také po tuzemsku.
Jsem letní typ, takže mířím do nížin, k vodě.
vnitřní předpisy. „Naši administrátoři vždy v předstihu
zaměstnance oslovují a na
prohlídky k lékaři je posílají
s připraveným formulářem.
Velkou výhodou je i fakt, že lékař pravidelně chodí také do
provozu a ví, co která profese
obnáší a potřebuje,“ doplnil
personální ředitel.
Jen za rok 2013 provedla
Kardia pro tři společnosti
skupiny Czech Coal a Severní energetickou celkem
2 378 lékařských prohlídek.
Nejvíce, celkem 1 923, bylo
periodických
lékařských
prohlídek. Statistické údaje
mimo jiné ukázaly, že největší zdravotní problémy
u zaměstnanců způsobuje
kouření. Týká se 30 procent
mužů a devíti procent žen,
kteří se podrobili lékařské
prohlídce. K dalším častým
zdravotním problémům patří u mužů zvýšený krevní
tlak a u žen alergie. Na třetím místě se podle statistik
objevoval u zaměstnanců
syndrom bolesti zad a páteře.
(pim)
Zaměstnanci mluví o svém zdraví
Lom před vodou chrání příkop
Josef Zuzčak,
Czech Coal Power
Dovolenou už mám za sebou. Byl jsem v Maroku.
Snažím se jezdit do zahraničí každý rok hlavně
kvůli vnoučatům. Nejraději cestuji s manželkou,
máme stejné zájmy a cestování a poznávání nás
baví.
Zlepšit ochranu lomu Vršany by měl pomoci zhruba půlkilometrový příkop,
který vznikl směrem od
šachty na vrch Ressl.
„Příkop, který vede do míst
bývalého kamenolomu na Resslu, má chránit lom Vršany
před povrchovou vodou, která tudy přitékala,“ vysvětlil
Petr Sigmund, hlavní inženýr
dceřiné společnosti Humeco.
Ta celou akci pro Vršanskou
uhelnou zajišťovala. „Kromě
příkopu jsme ale během prací
odvodnili a určitým způsobem
obnovili cestu, po níž vedou
turistické stezky a cyklotrasy,“ doplnil hlavní inženýr.
Veškeré práce byly prováděny tak, aby došlo k co
nejmenším zásahům do krajiny, takže příkop bude ponechán otevřený. Voda tudy
poteče takzvaně gravitačně
do stávajících koryt, která
navazují na odvodnění Resslu.
(pim)
Co všechno obnáší starat
se o zdraví zaměstnanců
společností skupiny Czech
Coal? Nejen na to jsme se
zeptali MUDr. Jiřího Vytlačila, odborného ředitele
společnosti Kardia, která
pro těžaře již několik let
zajišťuje lékařskou preventivní péči.
Má práce pro těžební a obslužné spole㶜nosti z pohledu léka㶣e nějaké zvláštnosti?
Určitě ano. Jednak je nutná
dokonalá znalost pracoviš-
tě, protože jsou zde různá
zdravotní rizika – prach,
hluk, nadměrná fyzická zátěž a podobně. Navíc je průměrný věk pracovníků skupiny Czech Coal poměrně
vysoký a všichni již nejsou
univerzálně
zařaditelní.
Dobrý pracovní lékař musí
vědět nejen to, co dotyčný zaměstnanec už nemůže vykonávat, ale také to,
kterou z profesí by zvládl
i s omezením.
Pokračování na straně 12
Rozhovor | 5
DN / číslo 6 / červen 2014
První promítačskou kabinu měl na půdě
Potkáváte ho v ulicích Mostu. Nenápadný starý pán, připomínající pohádkového dědečka.
Jen ta pověstná hůlka, přestože mu táhne už na
osmdesátku, mu chybí. Těžko byste ale uhodli,
kdo to je, a to i přesto, že jen málokdo by o sobě
řekl, že nerad chodí do kina. Je to proto, že promítačskou legendu, Zdeňka Bartoníčka, prostě
jen těžko bylo možné vidět usazeného v hledišti. Přesto v kině strávil většinu života. Dobře
ukrytý v kabině, odkud nám pouštěl na plátno
díla domácích i světových tvůrců. A že těch
promítacích kabin za svůj život prošel nemálo.
Jak jste se k filmu vlastně
dostal?
Kino, to bylo pro mě neuvěřitelné lákadlo, už když jsem
byl malý kluk. Vždycky jsem
s úžasem sledoval ten úzký
pruh světla, který vycházel
z promítací kabiny. Doma
jsem vymýšlel, jak to kouzlo
co nejvíce a co nejlépe napodobit. Rodiče pro mě naštěstí měli velké pochopení,
takže mi snad ani nedalo vel-
v Citadele a pomáhal oživit
letní kino na Loučkách.
Z litvínovských promíta㶜ských kabin jste ale pak
doputoval do mosteckých...
V polovině šedesátých let
jsem už měl za sebou mistrovské zkoušky v technickém
učilišti v Klánovicích u Prahy
při Ústřední půjčovně ilmů,
a dostal jsem tam nabídku na
práci. Nechtěl jsem odcházet
„Kino mě lákalo už jako kluka. Vždycky
jsem s úžasem sledoval ten úzký pruh světla, který vycházel z promítací kabiny.„
kou práci, uprosit je, aby mi
koupili dětský diaprojektor.
A pak se rozhodla podpořit
mě i teta z Bratislavy, která mi
poslala projektor, se kterým
se dalo už skoro normálně
pracovat. Nakonec jsem si
doma, v Chudeříně, vybudoval vlastní půdní minibiograf.
Ale od tak㶣ka na koleni
vytvo㶣eného biografu může
být daleko k uskute㶜nění
dětského snu. Nebo jste se
vydal rovnou na profesionální dráhu?
Dlouhou dobu to byla jen radost po práci. Jsem vyučený
elektrotechnik, původně jsem
pracoval v litvínovských chemických závodech. Potom
jsem nějaký čas dělal na
šachtě, na Centrumce, a také
v Krušnohorských strojírnách. Takže promítačem jsem
byl opravdu jen a jen jako
vedlejšák.
Doma na půdě?
Ta už mi nestačila. Poprvé
jsem do normální promítačské kabiny vstoupil v roce
1951. To bylo v litvínovském
kině Svět. A pak přišla další
litvínovská kina. Kino Oko, na
Osadě Lidová scéna, byl jsem
u rozjezdu dnešního kina
bez toho, že bych měl nástupce. Toho jsem si stihl vychovat. A když jsem se chystal na
stěhování do Klánovic, zasáhl
v roce 1968 osud. Naštěstí přišla další nabídka, a to
z Mostu. V roce 1969 jsem nastoupil na Správu městských
kin v Mostě. Tehdy pod ni
spadala kina Hněvín, Mír, Svět
a Oko ve starém Mostě. Ty
pak na začátku sedmdesátých
let nahradilo dnes už jediné
mostecké kino Kosmos. Mimochodem, jeho provoz jsme
chtěli zahájit ilmem Kleopatra, nakonec jsme otevírali ilmem Osvobození.
Tehdy už jste tu zakotvil
natrvalo?
Ještě jednou jsem odešel do
Litvínova. V polovině sedmdesátých let jsem, jak se říká,
„odpálil“ dnešní Citadelu.
První byl ilm Noc na Karlštejně. Nastoupil jsem tam v roce
1976, ale už za čas jsem jezdil
promítat také na Zahražany.
De initivně jsem se do Mostu
vrátil v roce 1989.
Podíval jste se díky své
profesi i na nějaká zajímavá
místa?
Ani příliš ne, jen v roce 1970
jsem se díky spolupráci
Zdeněk Bartoní㶜ek je mimo jiné také sběratelem promíta㶜ek a kamer, k jeho vášním pat㶣í i fotografování.
Foto: (pim)
s podnikem Kinotechnika
dostal do Moskvy a promítal
na výstavě o Československu.
Ale s kolegy jsme jezdili a užívali si ilmové festivaly. Byl
jsem v Praze, když se tam snažili vytvořit konkurenci karlovarskému festivalu. Přímo do
Karlových Varů jsem v jejich
novodobé historii jezdil také
velmi často. Dokonce pamatuji i ročník, kdy byl největší
hvězdou herec Gregory Peck,
kterého tu hospitalizovali se
zánětem slepého střeva. Přivezl tehdy sestřih ze svých
nejslavnějších ilmů a shodou
hospitalizován, a my máme
ilm pustit celý, bez přerušování. Většinu fanoušků tím
zarmoutil, nám promítačům,
s trochou nadsázky řečeno,
naopak ulehčil práci.
Filmová technika i technologie se během let neuvě㶣itelně změnily. Nestýská se vám
v digitalizovaných kinech
po klasických filmových
pásech?
Po technické stránce je dnes
ilm dokonalý, má skvělou
ostrost i zvuk. Do kin přichází už kompletní program,
„Film mám v srdci odmalička. Myslím, že
bez toho by to dělat ani nešlo.“
okolností jsem s kolegou dostal za úkol na slavnostním
večeru jej promítnout. S tím,
že ilm budeme zastavovat
a herec ke každé ukázce něco
řekne. Těsně před zahájením
za námi ale přišli, že Gregory
Peck nedorazí, protože byl
který obsahuje vše, včetně
reklam, upoutávek i samotného ilmu. I když se rovněž
k natáčení často využívá digitální technika, pořád se
ještě natáčí také na klasický
materiál. A stále se i promítá z klasických pásů. Třeba
v kinosále mostecké knihovny, pásma dětských pohádek.
Většinou…
Když mluvíme o filmech, které máte vy osobně nejraději?
Jsem milovník českých, hlavně starých ilmů. Mám rád
Buriana, Voskovce a Wericha
a spoustu dalších. Velmi mi
ladí ilm Hej rup!, který je tak
nadčasový, že by se měl hrát
neustále. Když je mi smutno,
vezmu do ruky knihu Český
hraný ilm, což je vlastně katalog vydaný Národním ilmovým archivem, a probírám
se stránkami s ilmy, jejichž
velkou část jsem měl možnost
promítat. Tím ale nechci říct,
že bych neměl rád zahraniční
ilmy.
Jak se vůbec dá získat láska
k filmu?
Já mám ilm v srdci odmalička. Myslím, že bez toho by to
dělat ani nešlo. Vždycky jsem
říkal, že v kině jsem se narodil
a v kině i skončím.
(pim)
> 6 | Z regionu
DN / číslo 6 / červen 2014
Koně, kola i kopání do míče, to je dnes mostecký hipodrom
Na mosteckém hipodromu bylo v posledních týdnech rušno. A to nejen kvůli koním. Během krátké doby se tu sešli kromě příznivců dostihů také cyklisté a příznivci fotbalgolfu.
Poslední květnový den proběhl ve znamení dostihů. Na Dostihový den Vršanské uhelné
zavítaly stovky návštěvníků.
Vrcholem sobotního odpoledne byla Cena společnosti Vršanská uhelná – Cena Jezdectví. Již poněkolikáté zavítala
na mostecký hipodrom i zpěvačka Helena Vondráčková.
„Ke koním mám velmi blízko.
Pocházím totiž z kraje, ke kterému tahle ušlechtilá zvířata
patří. Pokud bude možnost,
ráda sem přijedu opět,“ řekla
přední česká zpěvačka.
Po koních i horská kola
Jen o týden později se hipodrom zaplnil opět. Tentokrát koně nahradila horská
kola. Startoval zde další
ročník závodu Specialized
Extrem Bike Most 2014.
Letos s rekordní účastí téměř tisícovky jezdců, kteří
si mohli vybrat z několika
různě dlouhých a obtížných
tras. Nejdelší a nejnáročnější dvaasedmdesátikilometrový okruh zavedl závodníky na většinu kopců
v okolí Mostu. Závodníci
museli překonávat převýšení 2108 metrů. Připraveny
ale byly i okruhy pro méně
náročné cyklisty. Vítězem
hlavního závodu, který byl
zároveň součástí Českého poháru MTB, se v čase
3:15:39 stal Jan Jobánek ze
Superior Rubena Teamu.
Novinkou je fotbalgolf
Jen o den později se závodiště otevřelo pro zájemce
nové sportovní disciplíny,
fotbalgolfu. Jeho historie se
datuje teprve od roku 2009.
Pravidla i hřiště se podobají
golfu. Míč i způsob, kterým
ho hráči dopravují do jamky,
pochází z fotbalu. Překážky
na trati zase připomenou
minigolf. Podstatné ale je,
že fotbalgolf je sport, který zvládne prakticky každý, bez ohledu na věk nebo
sportovní nadání. „Unikátem zdejšího hřiště je umístění poloviny z osmnácti jamek
přímo v prostoru dostihové
dráhy,“ vysvětlil ředitel hipodromu Josef Pouzar. Provoz fotbalgolfového hřiště
odstartoval po slavnostním
přestřižení pásky turnaj
osobností. Své dovednosti
prověřily týmy házenkářek
mosteckých Černých andělů,
fotbalistů Mostu a FK Teplice, hokejistů pražské Sparty
a litvínovského HC Verva.
Koně nepřijdou zkrátka
Aby byl výčet aktivit na hipodromu kompletní, sluší se
zmínit i Červnové parkurové závody, které zdejší kolbiště hostilo o víkendu 14.
a 15. června. Na programu
bylo celkem třináct soutěží všech stupňů obtížnosti.
Příznivci parkurů budou mít
na hipodromu šanci opět
v srpnu. Do té doby se ale
na závodišti uskuteční ještě
celá řada akcí. Od klasických
dostihů, přes dětské dny, až
po letošní novinku, svatební
obřady.
(red)
Den dětí slavila zhruba tisícovka návštěvníků sportovního areálu
Doslova hlava na hlavě. Tak
vypadaly oslavy Dne dětí
ve Strupčicích, které se
v areálu koupaliště konají.
Jestliže sezonu zahajovalo
několik stovek návštěvníků, bez ohledu na tropické
počasí se jich na dětské
veselení sjelo okolo tisícovky. Akci pořádají společně
obce Strupčice a Vrskmaň
a také strupčická základní
škola.
„Každoročně se nám do soutěží přihlásí kolem tří stovek
dětí. Letos se jich do dvanácti disciplin přihlásilo 330,“
doplnil starosta obce Luděk
Pěnkava. Sportovní areál
ale kromě toho hostí během
roku řadu kulturních a společenských akcí. Například
v červenci se tu uskuteční
Letní strupčické hrátky, na
konci srpna se tu budou děti
loučit s prázdninami a jako
každý rok se tu sejdou Švermováci, tedy bývalí i současní
zaměstnanci těžební lokality
Jan Šverma.
(pim)
Lyžaři našli útočiště na havraňském koupališti
Na koupališti v Havrani už si nějaký pátek
v létě nezaplavete. Naopak tu ale během letní
sezony potkáte lyžaře nebo snowboardisty.
Ve zdejším areálu už totiž třetím rokem sídlí
jumpark, kam se sjíždějí adrenalinoví sportovci z celých Čech. Koncem května si tu odbyli jednu z největších akcí, netradiční Den dětí
nazvaný Jumpmaster. Potkali jsme se tu s Romanem Daleckým. Je jedním ze zakladatelů
jumparku a také trenérem české reprezentace
v akrobatickém lyžování. Navíc má za sebou
účast na olympiádě v Soči.
Pro㶜 jste si vybrali Havra㶡
a zdejší bývalé koupaliště?
Nejprve jsme přemýšleli
o vodní nádrži Matylda, ale
tam nám to nevyšlo. Takže
jsme zapátrali na internetu
a narazili na Havraň. Zkusili
jsme to, zeptali se a po dohodě s radnicí získali bývalé koupaliště na dvanáct let
do pronájmu. A právě díky
dlouhodobé smlouvě se
nám snad podaří získat i dotace z ministerstva školství,
abychom mohli pokračovat
v budování areálu.
Jak je jumpark využitý?
Zřejmě nejvíc jsou tu vidět
freestyle lyžaři. Už proto,
že tu dvakrát týdně trénuje
mládež, juniorská reprezentace v tomto sportu.
Víkendy jsme vyhradili pro
veřejnost a pravidelně se
sem každý týden sjíždí ně-
kolik desítek lidí prakticky
z celých Čech. Jumpark ale
není určen jen lyžařům, jezdí sem třeba snowboardisté
nebo bikeři. K dispozici tu
kromě můstku s molitanovým doskočištěm jsou
trampolíny, hřiště na beach
volejbal, vodní hladina na
další sporty a ještě jedna
víceúčelová plocha, aby si tu
každý našel, co ho bude bavit. Na veřejnost se chceme
soustředit i dál, plánujeme
třeba akce pro školy. Rádi
bychom přitáhli k našemu
sportu mládež, třeba se nám
tu podaří najít další talenty
do reprezentace.
Když je 㶣e㶜 o reprezentaci,
㶜eské freestylové lyžování
má za sebou hodně dobrou
sezonu.
Marek Skála, reprezentant
v disciplíně slopestyle, se
probojoval na olympiádu
do Soči, což je pro české
freestyle lyžování obrovský
úspěch. Už proto, že pro
kvalifikaci na olympiádu se
musel v konkurenci zhruba
tří set závodníků umístit
do třicátého místa. A jeho
šestadvacátá příčka v Soči je
také úspěch.
Vra㶇me se ale do Havraně.
Kolik lidí se o chod a provoz
jumparku stará?
V tuto chvíli jde o pětičlenný
tým. Dá se říct, že je to optimální počet, protože každý
má svou roli. Někdo má na
starosti správu areálu, někdo technické záležitosti,
další shánění dotací.
Když už jste zmínil dotace
a finance, jaké máte s areálem plány?
Plánů máme samozřejmě
hodně, ale vše závisí na
penězích. Pokud se nám
podaří sehnat dotaci, rádi
bychom pořídili nový, modernější molitan do doskočiště. Kromě toho chceme
v budoucnu zastřešit doskočiště, aby lépe odolávalo
povětrnostním vlivům. Zní
to možná jednoduše, ale jen
pořízení nového molitanu je
několikamilionová položka.
Nebude to snadné, ale i díky
tomu, že máme výborné
vztahy s havraňskou radnicí,
věřím, že nám všechny plány vyjdou.
(pim)
Nejvíce jsou v jumparku vidět freestyle lyža㶣i. Dvakrát týdně zde trénuje juniorská reprezentace. Foto: (pim)
V Čepirohách se střílelo Ervěnické děti vyrazily do Kožlan
Dětský den se ve Strup㶜icích vyvedl. Jenom soutěží se zú㶜astnily p㶣es t㶣i stovky dětí. Foto: (pim)
Každý rybník s vlastním vodníkem Strupčický bazén odemčený
V prostoru odpočinkové
zóny v Poleradech budou
první prázdninový týden
opět trávit řezbáři. Okolí
rybníka by jim mohlo letos sloužit i jako inspirace, protože témata, která
budou muset ztvárnit, se
vody bezprostředně týkají.
„Už v minulých letech jsme
nevolili žádné abstraktní
náměty, řezbáři vytvářeli
své sochy podle toho, kam
jsme je chtěli následně v obci
umístit,“ vysvětlil starosta
Polerad Pavel Novák. Le-
Z regionu | 7
DN / číslo 6 / červen 2014
tos by proto měl vzniknout
rybář, vodník a fotbalista.
Lidé si budou moci výsledná díla prohlédnout během
Poleradských slavností, které se uskuteční v sobotu 5.
července na obecním hřišti.
Na jejich pořádání, stejně
jako na přípravu řezbářského sympozia, obec využívá
peníze, které dostává od Vršanské uhelné v rámci partnerské spolupráce.
„Už nyní víme, že jeden z hastrmanů, který vznikl během
sympozia v minulých letech,
najde místo u rybníka v od-
počinkové zóně. Druhou
sochu vodníka bychom rádi
v budoucnu umístili do prostoru rybníka v centru obce.
Ten jsme před nedávnem
vyčistili i díky technice, kterou nám poskytla Vršanská
uhelná,“ doplnil starosta.
V Poleradech v současnosti
probíhají rozsáhlé úpravy
ve středu obce, okolí rybníku bylo nově vydlážděno, dostalo nové zábradlí,
přibyla zde nová parkovací
místa, ale také třeba nástupní ostrůvek pro autobusy.
(pim)
Sportovní areál ve Strupčicích se poprvé otevřel
před osmi lety. Start letošní sezony byl, jako každý
rok, velkolepý. Celodenní
program zahájily farmářské trhy, zábavné odpoledne pro děti sice zkomplikovalo bouřkové počasí,
ale hlavní program už proběhl pod čistou oblohou.
Tradicí je již i to, že každou
sezonu zahajuje a symbolicky odemyká bazén známá
osobnost. Tentokrát to byl
místní rodák Ladislav Močko. „Na slavnostní otevření
areálu kdysi přijeli Maxim
Turbulenc a následně se sem
pak ještě jednou vrátili. Vloni
odemykal bazén Luděk Sobota ve stylu své role v seriálu
Okresní přebor. Letos jsme
ale chtěli, aby se této role
ujal někdo z místních rodáků,
který v obci zanechal nějakou výraznou stopu. Proto
jsme oslovili Ladislava Močka. Svůj osud ve Strupčicích
spojil se školou jako ředitel,
a také s fotbalem, který ho
sem kdysi vlastně přivedl,“
vysvětlil starosta Strupčic
Luděk Pěnkava.
(pim)
Na střelnici SSK Čepirohy se soutěžilo o pohár I.
místopředsedy Sdružení
odborových
organizací
Czech Coal Group (SOO
CCG). Třetí z letošních deseti odborářských sportovních turnajů pro zaměstnance skupiny Czech
Coal a Severní energetické přilákal příznivce
střelby z velkorážních
zbraní.
Střeleckou soutěž provázely příjemné počasí i dobrá
nálada účastníků. Tým organizátorů pod vedením
nestárnoucího
Vratislava
Mareše připravil dokonalé
střelecké zázemí. V soutěži
družstev zvítězila trojice
Jiří Netolický, Jan Černý
a Margita Holečková s nástřelem 459 bodů z možných 600. Na druhém místě
skončili Andrej Kohút, Karel Mareček a Jiří Cingr, kteří nastříleli 446 bodů. Třetí
místo obsadili Jaroslav Kutner, Miroslav Pilík a Jiří Pém
s 419 body. Mezi registrovanými střelci se dařilo Pavlu
Šimkovi, kterému do maxima 200 bodů scházelo pouhých devět zásahů. Loni byl
ještě o dvě trefy úspěšnější,
nastřílel 193 bodů. Neregistrovanému střelci Tomášovi
Chudomelovi stačilo na vítězství 173 z 200 bodů. Kategorii žen ovládla Margita
Holečková nástřelem 185
z 200 bodů, čímž vyrovnala
svůj loňský výkon.
Ve střelbě na malovaný terč
byl nejúspěšnější Vlastimil
Koula. Naopak střelec, kterému se na turnaji nedařilo
a podal nejslabší výkon, nastřílel pouhých sedm bodů
z 200.
Po prázdninové přestávce
budou odborářské turnaje
pokračovat tenisovou soutěží O pohár personálního ředitele Coal Services. (red)
Dárek ke Dni dětí v podobě víkendového pobytu
v Kožlanech dostaly takřka
tři desítky ratolestí členů
Územní odborové organizace Ervěnice.
„Tradice víkendových pobytů ke
Dni dětí trvá už zhruba dvacet
let. Zpočátku jsme jezdili na tábor do Vrbna, ale postupně jsme
hledali bližší místa. Několikrát
jsme byli v Oparnu, potom opa-
kovaně v Peruci a letos jsme už
počtvrté využili střediska Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova v Kožlanech,“ sdělil
předseda ÚOO Ervěnice a místopředseda SOO CCG Arnošt
Ševčík. A protože s sebou měla
celá výprava k dispozici i autobus dopravního podniku, vyráželo se i do okolí. Třeba na zámek v Manětíně nebo do nově
otevřené expozice v bývalém
klášteře v Mariánské Týnici.
„Celkem s námi bylo šestadvacet dětí členů ervěnické územní odborové organizace, která
ale dnes sdružuje zaměstnance
Severní energetické i dceřiných
společností skupiny Czech Coal,“
doplnil předseda. Vloni totiž
došlo ke sloučení tří odborových organizací - ředitelství
a DTS Vrbenský pod hlavičkou
ÚOO Ervěnice.
(pim)
Vrskmaň a Zaječice ozdobí sochy
Osm nových dřevěných
skulptur získala v létě
obec Vrskmaň na Chomutovsku. Ve druhé půli června se tam totiž sešli umělci, kteří tvořili pod širým
nebem ze dřeva.
Do Vrskmaně se sochařské sympozium přesunulo
z Droužkovic, kde se tesalo
a řezalo vloni. Osm regionálních umělců pracovalo
od 23. června v prostorách
víceúčelového hřiště ve Vrskmani, na jehož vybudování přispěla Vršanská uhelná.
Podívat se na jejich práci
a popovídat si mohl přijít
kdokoliv. „Sochy zůstanou
obci a rozmístíme je jak ve
Vrskmani, tak v Zaječicích.
Chtěl bych, aby se naše obce
zaplnily díly, vytvořenými
lidmi z tohoto regionu,“ vy-
světluje starosta Vrskmaně
Václav Hora.
Sochařské sympozium vyvrcholilo v sobotu 28. června. Dopoledne ve Vrskmani
uspořádalo MAS – Sdružení
západní Krušnohoří venkovské farmářské trhy. Po poledni se veřejnosti představily
hotové sochy. Vše zakončila
večerní zábava pod širým
nebem.
(kat)
> 8 | Z regionu
DN / číslo 6 / červen 2014
Rozhovor | 9
DN / číslo 6 / červen 2014
Malé Březno: Bohatá obec láká nové obyvatele
Kandidát na čtvrtý titul: „Furt v…práci“
Celou zimu ovoce pro děti, permanentky na
plavání, příspěvky na školní pomůcky, na dětské tábory... Jen v málokteré obci mají obyvatelé tolik výhod a služeb jako v Malém a Vysokém Březně na Mostecku. Díky penězům,
které obec dostává od těžařů za vydobytý
nerost, patří totiž k nejbohatším v republice.
Zřejmě i to sem láká přespolní, počet obyvatel
za poslední léta vzrostl na 235. O rozvoji obce
i o jejím bohatství i mnoha letech, prožitých
na tamní radnici, jsme si povídali se starostou
Radimem Novákem.
S Karlem Novotným, bývalým náměstkem primátora Mostu a současným náměstkem ministra průmyslu a obchodu jsem se poprvé setkala před mnoha lety. Přesněji, setkat jsem se
chtěla. Nakráčela jsem do vrátnice mosteckého Prioru a jako novinář s drzým čelem jsem
se dožadovala setkání s jeho šéfem. Nebo alepoň domluvy na termínu schůzky. A protože
tehdy šlo o nějaký problém, světe, div se, pan
ředitel mi po deseti minutách čekání vzkázal,
že se se mnou bavit nebude. Sice jsem jeho jméno v dalších letech slyšela čím dál častěji, ale
nakonec jsme se osobně poznali až v roce 2006,
kdy začal působit v mosteckém zastupitelstvu.
S p㶣elomem tisíciletí se
trend obrátil a po㶜et obyvatel roste. Navíc věkový
průměr je poměrně nízký ‒
33 let. Hlásí se vám zájemci
o bydlení?
Zájem o bydlení u nás trvá,
ale to je spíš obecný trend,
že se lidé stěhují z měst.
Šli jsme opačnou cestou
než ostatní – místo privatizace jsme kupovali domy
a budovali v nich nové byty.
Bohužel nemáme moc rozvojových lokalit pro stavbu
rodinných domků, jsme obklíčeni soukromými pozemky a územní plán tak řeší
jen pár stavebních parcel,
kde do budoucna mohou
vyrůst domy.
Láká lidi do B㶣ezna i fakt, že
jde o velmi bohatou obec?
Pravdou je, že lidé zvenčí jsou
vždy překvapeni, co všechno
obec pro své občany dělá, co
všechno mají zadarmo. Místní už si to moc neuvědomují.
Někdy si říkám, že bohatství je
neštěstím této obce. Peníze tu
lidi spíš rozdělily.
Co se všemi těmi penězi,
které obci plynou z důlní
㶜innosti, děláte?
V minulosti se hodně investovalo – do cest a chodníků, do
bydlení, postavilo se hřiště,
koupaliště, opravila knihovna,
kostel, kaple, hasičská zbrojnice. V poslední době se investice zastavily, protože se nedo-
Radim Novák, starosta Malého B㶣ezna, by rád pokra㶜oval v modernizaci obce. Plánů má více než dost. Foto: (kat)
kážeme dohodnout. Já bych
třeba rád podpořil podnikání,
abychom tu udrželi drobné
podnikatele a měli tak zajištěn
daňový výnos i do budoucna.
Máme tu několik brown ieldů,
bývalých statků, které by bylo
třeba zrenovovat a využít je
k ekonomické činnosti. Modernizaci potřebuje také náš
sportovní areál, zejména povrchy už nevyhovují. Chceme
udělat hřiště na hokejbal, teni-
sový kurt a také kurty s umělou trávou na nohejbal, který
se tu teď asi hraje nejvíc. Přibýt by mělo i sociální zařízení
a šatny a zvažujeme i rozšíření
o lanový park.
Jste starostou Malého B㶣ezna
šestnáctým rokem. Budete
na podzim znovu kandidovat?
Nikdy jsem vlastně neměl
žádné politické ambice, ale
když jsem se sem přistěhoval,
měl jsem malé děti a v obci
nebylo vůbec nic, žádné hřiště, žádné vyžití. Bavilo mě
budovat, dělat něco pro lidi,
být pořád venku, organizovat. Bohužel byrokracie stále
přibývá, a tak je teď starostování spíš kancelářská práce.
Navíc si ale myslím, že člověk
by měl umět včas odejít. Chci
dělat pro obec dál, ale už ne
jako starosta.
(kat)
Návrh vesnice vynesl studentům Olověného Dušana
Čtveřice studentů architektury ČVUT získala
za svou práci na téma Malé a Vysoké Březno
prestižní cenu pro studentské práce – Olověného Dušana. Posluchači ateliéru Jana Šépky
a Mirky Tůmové řešili v zimním semestru 2013
otázky dalšího rozvoje, hledali možnosti propojení obou obcí, bytové výstavby či identifikaci centra.
Tým Jany Kusbachové, Evy
Kubjátové, Petra Čermáka
a Michala Deckera se soustředil především za de inování
centra obce. Studenti navrhli
výstavbu nové radnice, mateřské školy, hospody se sálem či
bezbariérových bytů. Nosnou
částí jejich projektu ale bylo
využití bývalého statku na výrobní objekt. „Statek stojí přímo v centru, patří obci a zatím
pro něj nemáme využití. Návrhy
studentů jsou smělé, ale použitelné. Další z nich navrhovali
třeba vybudovat v areálu penzion nebo skleníky,“ říká k návrhům starosta Radim Novák.
Hlavní centrum obce studenti
posunuli a zastavěli. „Náves
získává menší měřítko a stává
se uchopitelnější. Koncentrujeme sem veřejnou vybavenost,“
říkají o svém návrhu studenti,
v jejichž plánech se počet obyvatel zdvojnásobil.
Porota soutěže ocenila zejména fakt, že návrh neřešil jen
budovy, ale také život v nich,
vzájemné vztahy a propojení
podnikání a venkovského života. „Bohužel ve své zálibě ve
stavbách často mluvíme radši
o domech než o tom, co se v nich
odehrává nebo odehrávat bude.
Práce čtveřice studentů je příkladem, kdy autoři domýšlejí
budoucnost a promítají ji do
urbanismu,“ vysvětlila své rozhodnutí porota Olověného Dušana. Zatímco oceněný návrh
nechal obce oddělené, další
Jeden ze soutěžních návrhů 㶣ešení náměstí Malého B㶣ezna. Foto: arachiv obce
ze studií se zabývaly otázkou
propojení Malého a Vysokého
Března, ať už bytovou výstavbou nebo přenesením sportovního areálu do prostoru mezi
obcemi.
„Studenti nedostali žádné omezující podmínky, dělali to tak,
jak to cítili, ale nás bohužel
omezuje vlastnictví pozemků.
Většina možných propojení obcí
je na soukromých pozemcích,“
říká k této problematice Radim
Novák. Za zamyšlení podle něj
stojí návrh na posunutí hlavní
silnice, které by donutilo projíždějící řidiče v obci zpomalit.
„Líbilo se mi, že studenti vraceli
obec více k venkovskému stylu
života. Třeba vrátili na náves
rybníček s rákosím,“ hodnotí
práce starosta Malého Března.
Trojrozměrné
urbanistické
návrhy i vytištěné studie zůstaly v obci, která teď hledá
vhodný prostor, kde by je mohla vystavit.
(kat)
Neodpustím si rýpnutí: dneska
už vám noviná㶣i tolik ur㶜itě
nevadí?
Upřímně řečeno, jak kteří. Ale
politici na jakékoli úrovni je
prostě musejí brát jako součást svého života. Někdy je to
k vzteku. Nevadí, když někdo
kritizuje a hledá problémy,
ostatně, to dělá noviny zajímavé. Vadí mi ale nekorektnost
Když mi porostou doma na
zahradě brambory, nebudu si
v obchodě kupovat drahé batáty. Když se budu chtít věnovat
výrobě brambůrek z vlastních
brambor, nepostavím si linku
na druhém konci světa. Je logické, že v regionu s tak obrovským nerostným bohatstvím
jsou také elektrárny, teplárny
a chemičky. Turistický ruch
„Řekl jsem, že chci, aby město Most bylo
opět městem horníků. Ať si každý myslí, co
chce, účelovost v tom nebyla.“
a přístup z pozice moci. Sedmé
velmoci. Ty si říkej, co chceš,
já si to stejně napíšu po svém.
A vlastně nemáte možnost se
bránit.
nás tu fakt neuživí. Udělalo
a dá se udělat hodně, aby vedle
sebe mohl existovat průmysl
a lidé. Za poslední čtvrtstoletí
je to jasně vidět.
Já bych 㶣ekla, že jste si toho ze
strany noviná㶣ů zase tolik neužil. Snad jen v době posledních komunálních voleb, kdy
jste vyrukoval se sloganem
proti limitům těžby hnědého
uhlí. Mimochodem, na jednu
stranu v té době jako že odvaha, na stranu druhou vám
vy㶜ítali, že si takhle chcete
získat voli㶜ské hlasy haví㶣ů.
Sociální demokraté na
Mostecku se proslavili ale
i dalšími kontroverzními
volebními hesly: Pro㶜 bych
měl litovat, že jsem ve svém
domově národnostní většinou
a Jeden stát, jedna pravidla.
Zase populistická struna, bylo
slyšet. A taky cosi o rasismu,
vzpomínáte?
Ať si každý myslí, co chce, účelovost v tom nebyla. Řekl jsem,
že chci, aby město Most bylo
opět městem horníků. A nic
bych na tom neměnil, i když
mi to asi zrovna havíři nevěřili, soudě podle výsledků voleb.
Horníci jsou „a“, ale pak je tu
ono „b“: práce pro lidi v dodavatelských irmách, službách,
obchodu..
...to je sice slyšet ze všech
stran i dnes. Nicméně tam,
kde se o osudu uhelných regionů rozhoduje, se již několik
let 㶣eší kroky namí㶣ené proti
nim.
Nechci zabíhat do politických
polemik, za sebe jen říkám:
Rozhodně odmítám jedno
i druhé. Co se stane s dítětem,
kterému v rámci, podle své,
tedy, více než vlídné výchovy
umetáte cestičku, dovolujete
mu porušovat řád, zavíráte oči
před jeho průšvihy, omlouváte
Karel Novotný, mostecký zastupitel, náměstek ministra, knihomol a sportovec. Foto: archiv redakce
k tomu spěli. Nebo dospěli.
A teď si určitě vysloužím další
anonymy, zdvižené prsty a tak
podobně.
Asi ano, ale kdo se bojí, nesmí
do politiky. Mimochodem ‒
a bez ironie ‒ některá vaše
rétorická vystoupení právě
díky formulacím p㶣ipomínají
u㶜itele za katedrou...
Vystudoval jsem Pedagogickou
fakultu Karlovy univerzity.
Takže to máme vysvětlený
titul p㶣ed jménem. Ale vy jste
otitulovaný i za ním…
To je vlastně splněný sen. Já
se po maturitě na mosteckém
gymnáziu nedostal na práva.
Tak jsem si dopřál alespoň
MBA se zaměřením na první
oblast ve veřejné správě, a titul LL.M. V tomto případě šlo
o korporátní právo. Podotýkám, že za vlastní peníze.
„Když mi porostou doma na zahradě
brambory, nebudu si v obchodě kupovat
drahé batáty“
neomluvitelné? Zatímco jeho
sourozenec má otěže přitaženy mnohem pevněji? Za prvé,
z toho prvního vyroste fracek,
a za druhé, mezi sourozenci
určitě nebudou dobré vztahy.
Češi nejsou rasisté, ale udělalo
se všechno možné pro to, aby
Karlova univerzita ale p㶣išla až
dlouho po maturitě a p㶣i práci.
A mezitím?
Hotelová škola. Bylo to zajímavé. Praxi jsem absolvovat ve
Špindlerově Mlýně, v hotelu
Savoy, v Hradci Králové v hotelu Černigov, v Liberci, v Ústí nad
Labem v hotelu Bohemia a dalších místech. Dokonce jsem
majitelem bronzové medaile
z Gastropragu v roce 1986. Pak
pokusy o drobné podnikání,
několikaleté působení v kdysi
vyhlášené mostecké restauraci
A to posilovna s knihami nejde dohromady? Přijeďte se
podívat na moji knihovnu.
Rád si čtu, kde se dá. A sport
mám rád, lyže, kolo, fotbal.
Hrál jsem mnoho let basketbal za Baník Most. To, společ-
„A to posilovna s knihami nejde dohromady? Přijeďte se podívat na moji knihovnu.
A sport mám rád, je to ventil, jak upustit
stres“
Quattro. A ve 29 letech jsem
se stal ředitelem obchodního
domu Prior v Mostě. Na téměř čtrnáct let. Pak jsem pracoval deset měsíců pro ROP
Severozápad a v komunálních
volbách v roce 2010 jsem byl
zvolen náměstkem primátora.
Nezůstalo va㶣ení a míchání
nápojů alespo㶡 vaším koní㶜kem?
Dneska už mi kuchyň moc neříká. Spíše se zajímám o vína
a zaujala mě kávověda. Ale
pamatuju si, že na Gastropragu
před těmi 28 lety jsme s kamarádem míchali izz a lip. Flambovali palačinky a dranžírovali
pstruha.
P㶣i pohledu na vás bych ne㶣ekla, že vaším dalším hobby
jsou historické romány a literatura faktu. Spíš vypadáte,
že bydlíte v posilovně.
ně s tou posilovnou, je takový
můj ventil, jak upustit stres.
Letos jste skon㶜il ve
funkci náměstka primátora
a p㶣esedl na židli náměstka
ministra. Velký rozdíl?
Velká zkušenost, po všech
stránkách. To ale neznamená, že mě Most přestal zajímat, jsem dál v zastupitelstvu a doufám, že v něm budu
i po komunálních volbách.
Co 㶜áste㶜nému p㶣estupu 㶣íká
rodina? Máte šestnáctiletého
syna, t㶣ináctiletou dceru...
Nevím, jestli by to má žena
Markéta, která se mnou má
trpělivost už dvacet let,
neřekla drsněji, ale když
to shrnu do několika slov,
tak... kandidát na titul „Furt
v….práci“. Jen nevím, jestli bude před, nebo za jménem.
(LiNo)
> 10 | Jídelní lístek
DN / číslo 6 / červen 2014
DN / číslo 6 / červen 2014
Jídelní lístek | 11
> 12 | Zprávy ze skupiny
DN / číslo 6 / červen 2014
Podporujeme | 13
DN / číslo 6 / červen 2014
Hüner: Limity a poplatky jsou nástroji politického boje
Chytré hlavy pomohly gymnáziu s učebnou biologie
V minulém vydání Důlních novin jsme informovali o novém předsedovi dozorčí rady Vršanské
uhelné, kterým se stal Tomáš Hüner. Při této příležitosti jsme mu položili dotazy, s jakým cílem
přichází do těžební společnosti a jaké jsou jeho
názory na ožehavá hornická témata.
Laboratorní práce z biologie mohou být zábavné. Obzvlášť, když jste v učebně, kde se
vám líbí a máte k tomu odpovídající vybavení.
Možná i takhle nějak uvažovali v Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě, když v loňském
ročníku Chytrých hlav pro Sever požádali
o grant od Vršanské uhelné. Úspěšných projektů má střední škola na svém kontě během
posledních let už několik.
Do skupiny Czech Coal p㶣icházíte jako respektovaný odborník v oblasti energetiky. Jaká
bude vaše role ve firmě, která se zabývá těžbou hnědého uhlí?
Určitě do Czech Coal Group nepřicházím proto, abych lidem
říkal, jak a co těžit (smích).
Mám sice ostravské kořeny, ale
s uhlím jsem přišel do styku
pouze jako se surovinou, kterou jsme využívali v teplárnách
a elektrárnách, v nichž jsem působil. Z diskuzí o mém případném nástupu vyplynulo, že skupina hledá člověka s širším rozhledem, který zná trh energetiky i z jiného pohledu, než je
pouze těžba. Mým primárním
úkolem proto bude kromě výkonu funkce předsedy dozorčí rady především komunikace
s odbornou veřejností, zastu-
pování a prezentace skupiny
v jednáních s úřady a institucemi.
Jaký máte coby odborník názor na budoucnost hnědého
uhlí v souvislosti s aktuálními
otázkami prolamování těžebních limitů a p㶣ípadného zvyšování poplatků z vytěženého uhlí?
Řešit limity či nesystémové
zvyšování poplatků dokud není jasně de inovaný samotný
základ, a to energetická koncepce státu, není šťastné řešení. Nedává žádný smysl bavit se
o prolamování nebo neprolamování limitů, když vůbec netušíme, jaké záměry má stát v
energetice v dlouhodobějším
horizontu. A netýká se to pouze
limitů. Je evidentní, že energetika je obor, který je velmi úzce
Tomáš Hüner pat㶣í mezi respektované 㶜eské energetické odborníky. Foto: (pim)
spjat s politikou. A stejně tak je
bohužel jasné, že ať už nedávné
diskuze ohledně limitů nebo aktuální téma zvyšování poplatků
z vytěženého hnědého uhlí, není
nic jiného než ryze politický boj.
Jednotliví politici tím sice mož-
ná získávají kladné body, nicméně tyto mnohdy nelogické závěry a rozhodnutí citelně poškozují českou energetiku jako celek.
Jedním z příkladů může být stav
českého teplárenství, které patří
k nejvyspělejším systémům své-
ho druhu v Evropě. Systém zásobování teplem nyní ale u nás
prochází destrukcí. Byla by obrovská škoda, kdyby se celý tento systém rozpadl na základě
nekoncepčních politických rozhodnutí.
(red)
Tábor ve Vrbně letos ovládnou samurajové Coaltv.cz: Video kanál nejen o uhlí
Sezona v Letním dětském táboře ve Vrbně
startuje tradičně už v květnu. O její bezproblémový průběh se i letos stará vedoucí provozní
jednotky Miloš Holý.
Jaké novinky jste pro letošní rok
pro návštěvníky p㶣ipravili?
Jako každý rok probíhají před začátkem sezony v táboře nezbytné
opravy a úpravy. Tentokrát jsme
dokončili vnitřní rekonstrukci
osmi chatek a vymalovali devět
srubových chatek. Už v květnu
jsme tu měli první návštěvníky
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také studenty SPŠ a VOŠ z Volyně.
Vrbno je ale známo hlavně
jako místo pro rekreaci dětí.
I letos sem na první t㶣i týdny
v 㶜ervenci zamí㶣í na dvě
stovky dětí zaměstnanců spole㶜ností skupin Czech Coal
a Severní energetická. Na co
se mohou těšit?
Chystáme se na příjezd 203
dětí, celý běh se naplnil do posledního místečka. Budeme tu
tak mít celkem 18 oddílů. Pro
děti je připravena celotáborová hra „Samurajové a Ninjové“
a v tomto duchu se bude odvíjet celá řada her a soutěží.
Více bych ale zatím prozrazo-
vat nechtěl, ať mají děti nějaké
překvapení. Myslím si , že o zábavu nouzi mít nebudou.
Není žádným tajemstvím,
že Vrbno své služby nabízí
i ve㶣ejnosti. A mohou se
zájemci o pobyt u vás mimo
hlavní sezonu ještě hlásit,
p㶣ípadně kde?
Co se týká nasmlouvaných
akcí, tak srpen už je naplněn,volná místa zbývají. K dispozici jsme ale návštěvníkům také v září, objednat
si u nás lze pobyt třeba jen
na víkend, na procházky
do přírody nebo houbařské
výpravy. Bližší informace
najdou zájemci na webu
www.czechcoal.cz.
(pim)
Po webových stránkách přichází Czech Coal Group se
svým dalším novým online
projektem, a to „uhelným video kanálem“. Prostřednictvím krátkých video reportáží skupina propaguje hnědé
uhlí, včetně přínosů, které jeho těžba přináší regionu.
Projekt pojmenovaný Coaltv.
cz, který je k vidění na doméně www.coaltv.cz, se zaměřuje na problematiku těžby hnědého uhlí v širším slova smyslu - od přínosu této strategické
suroviny pro společnost až po
úskalí, která jsou s těžbou hnědého uhlí spojena. Dlouhodobým cílem Coaltv.cz je mapování významu, vztahů a dopadů,
které má těžba hnědého uhlí na
všechny, kdo se s ní dostávají do
kontaktu.
„Coaltv.cz se zaměřuje nejen na
problematiku těžby, strategický
význam hnědého uhlí či na změny báňské legislativy. Přináší také aktuality a zajímavosti spojené s hornickým řemeslem či
zprávy z obcí a měst na Mostecku, které jsou v bezprostředním
kontaktu s těžbou hnědého uhlí. Projekt také nabízí jiný pohled
na Mostecko všem, kdo sem ještě
neměli možnost zavítat,“ uvádí
David Vidomus, vedoucí komunikace Czech Coal Group. Základem celého video kanálu jsou
krátké reportáže. Aktuálně jich
je na coaltv.cz šest, přičemž každý měsíc by měly přibýt tři až
čtyři nové.
(red)
Zaměstnanci se nebojí s lékařem otevřeně mluvit o svém zdraví
Pokra㶜ování ze strany 4
Jaká je spolupráce mezi léka㶣em, p㶣ípadně poskytovatelem
léka㶣ské pé㶜e, a zaměstnavatelem?
Bez nadsázky, příkladná. Vnímáme u personálního vedení všech společností skupiny
Czech Coal skutečný zájem
o zdraví jejich pracovníků, a to
nejen z pohledu zdravotní způsobilosti k práci. U složitějších
případů tzv. komisního řízení,
na které každou středu jezdí
vedoucí lékař Kardia, probíráme rovnou s vedoucími pracovníky, od personálních ředitelů
až po mistry, možné změny pracovního zařazení zaměstnanců
se zdravotním omezením. Tak,
aby závěry z prohlídek byly
i sociálně přijatelné. Díky tomu
se jen výjimečně stává, že by zaměstnanci nějaké údaje o svém
zdravotním stavu zatajovali.
Vědí, že pokud to bude jen trochu možné, najde se pro ně po
dohodě zaměstnavatele s lékařem odpovídající zařazení.
Tohle u jiných zaměstnavatelů
vidíme jen zřídka.
Velmi pozitivně je hodnoceno
vybavení ordinace smluvního
léka㶣e ...
Snažíme se minimalizovat odborná vyšetření na externích
pracovištích. Šetříme tím čas
a peníze nejen zaměstnavateli,
ale i zaměstnancům. Vlastními
silami proto provádíme vyšetření v audiokomoře u zaměstnanců vystaveným riziku hluku,
vyšetření funkce plic u profesí
v prašném prostředí a vyšetření EKG u profesí s nadměrnou námahou. K externímu
vyšetření zasíláme jen ty
profese, které vykonává málo
pracovníků a nevyplatilo by
se pro ně pořizovat nákladné
vybavení do závodní ordinace.
Nejrozší㶣enějším rizikovým
faktorem ve spole㶜nostech
skupiny Czech Coal bylo
v uplynulém roce kou㶣ení.
Má to nějaký specifický
důvod?
Kouření je celospolečenský
problém a v tzv. „dělnických
profesích“ zejména. Není to
tedy speci ikum u pracovníků
skupiny Czech Coal. Protože
kouření vyvolává poměrně
silný stupeň závislosti, je třeba se ve většině případů svěřit
do rukou odborníků. Šťastlivců, co dokázali sami přestat,
se odhaduje něco mezi 5 – 10
%, zbytek by měl vyhledat odbornou pomoc. Kde, to by měl
umět poradit každý praktický
lékař.
(pim)
„Podařilo se nám uspět s projektem modernizace výukového
areálu biologie. V podstatě to
znamenalo kompletní rekonstrukci učebny, doslova od podlahy,“ sdělil ředitel Podkrušnohorského gymnázia v Mostě
Karel Vacek. Kromě stavebních
úprav byla učebna následně
vybavena i moderními technologiemi. Dnes už téměř nezbytnou multimediální tabulí,
dataprojektorem, ozvučením,
ale také třeba špičkovým mikroskopem, který s novými
technologiemi dokáže komunikovat. „Obnovili jsme i sbír-
kové skříně a nezapomněli jsme
ani na vybavení nábytkem. Velmi důležité také je, že zatímco
v minulosti se do učebny vešla
jen polovina třídy, rekonstrukcí
se její kapacita takřka zdvojnásobila,“ doplnil ředitel s tím, že
díky 380 tisícům korun z grantu od Vršanské uhelné se nyní
dá hovořit o skutečně odborném centru biologie.
Dlouholetá spolupráce
Vršanská uhelná s mosteckým gymnáziem spolupracuje už dlouhá léta. Jednou
z prvních společných akcí
U㶜ebna biologie v Podkrušnohorském gymnáziu prošla kompletní rekonstrukcí. Foto: (pim)
byla modernizace počítačové sítě. V následujících letech za peníze od Vršanské
uhelné prošla zásadní proměnou laboratoř chemie,
výukový areál světa práce,
dvě odborné učebny pro
výuku základů společenských věd, učebna zeměpisu
a nyní i biologie. „Do letošního ročníku Chytrých hlav
jdeme s projektem výukové-
ho areálu fyziky. Doufáme,
že se nám podaří uspět, protože bez finanční podpory
partnerů bychom si podobné
akce nemohli dovolit,“ dodal
ředitel.
(pim)
Jak hodnotí Chytré hlavy ředitelé škol
O grant usiluje patnáct projektů
a obohatit. Techniku, kterou
jsme získali prostřednictvím
projektu Chytré hlavy, využíváme nejen pro naše žáky, ale
plánujeme širší využití a další
aktivity. Naši žáci například
připravují pro žáky základních škol projekt, kde využívají získanou technologii,
konkrétně tablety s GPS. Při
společné hře budou poznávat
náš region. Tím budou peníze
od Vršanské uhelné využity
pro větší okruh žáků a za to jí
patří opravdu velký dík.
Patnáct projektů ze základních a devět ze
středních a jedné vysoké školy obdržela Vršanská uhelná do uzávěrky přihlášek letošního pátého ročníku grantového programu
Chytré hlavy pro Sever 2014. Výsledky budou
oznámeny na začátku nového školního roku.
Proč jste se zapojili do grantu Chytré hlavy
pro Sever, co si myslíte o významu takovýchto iniciativ a jak konkrétně vám Chytré hlavy
pomohly? Tyto otázky jsme položili několika
zástupcům regionálních škol.
Naše škola se do projektu
přihlásila, protože vítáme
jakoukoli možnost zkvalitnit
naši práci a zlepšit podmínky pro výuku. Jsme rádi, že
se významný zaměstnavatel
snaží o totéž a každou takovouto možnost vítáme. Každá
pomoc v našem pod inancovaném školství je prospěšná
a podpora, kterou poskytuje
Vršanská uhelná, patří mezi
největší, jaké lze dosáhnout,
protože objem prostředků je
značný.
ku přírodovědných předmětů. V rámci tohoto programu
jsme mohli zmodernizovat
laboratoře pro výuku chemie
a biologie, pořídit elektronickou laboratoř fyziky se
vzdáleným přístupem do experimentálních prostor Matematicko – fyzikální fakulty
v Praze, vybudovat odborné
centrum geogra ie, odborná centra pro výuku základů
společenských věd, učebny
pro výuku předmětu svět práce. Projekty zpracovávají naši
učitelé s ohledem na potřeby
žáků v konkrétních předmětech.
Karel Vacek, 㶣editel Podkrušnohorského gymnázia Most
Jana Synková, 㶣editelka SOŠ
InterDACT Most
Roman Ziegler, 㶣editel Základní školy, Most, Vítězslava
Nezvala 2614
Program Chytré hlavy pro
Sever jednoznačně vítám
jako neocenitelnou podporu rozvoje podmínek pro
vzdělávání v našem regionu.
Naše škola s ním má velmi
dobré zkušenosti, když jeho
prostřednictvím zrealizovala
několik projektů, které by bez
pomoci společnosti Vršanská
uhelná nikdy nevznikly. Mohu
zmínit především modernizaci odborných center pro výu-
Velice vítáme a oceňujeme
snahu Vršanské uhelné a její
projekt Chytré hlavy pro
Sever, který pomáhá školám s moderním vybavením
a podporuje další aktivity.
Do projektu jsme se zapojili
a již dvakrát získali podporu
a jsme za to nesmírně vděční. Umožňuje nám učitelům
a především žákům využívat nejmodernější způsoby
výuky a tím ji zatraktivnit
Jitka Hašková, zástupce
㶣editele VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ
Most
Naše škola nabídky grantu
Chytré hlavy využívá od jeho
vzniku. Hlavním důvodem
zapojení je zajištění inančních prostředků, díky kterým se zlepšuje vybavenost
odborných učeben školy, například učebny zdravotnické
školy pro výuku odborných
předmětů, učebny pro výuku
předmětů založených na informačních a komunikačních
technologiích. Je to jedna
z možných cest jak udržovat
střední a vyšší školu jako subjekt, který drží krok s dobou
a nabízí při výuce moderní
technologické
prostředky,
a současně jako subjekt, který
chce žáky a studenty vybavit
dovednostmi, aby byli konkurenceschopní a mohli se dobře realizovat na trhu práce.
Počet přihlášených projektů
se shoduje s loňským ročníkem. Dokonce i jejich zastoupení v obou vyhlašovaných kategoriích (kategorie
základní školy a kategorie
střední a vysoké školy) kopíruje loňský grant s jedinou
výjimkou, že se letos opět přihlásila i jedna vysoká škola.
Různorodé zaměření
Zaměření projektů je různorodé. Převládá vybavení odborných učeben na přírodovědné a technické předměty.
Stálicí mezi projekty zůstávají
jazykové učebny. Objevily se
i záměry na vybudování venkovní učebny, provozování
školní televize, na přeměnu
školní knihovny nebo na zřízení mini IQ parků. Finanční
náročnost přihlášených projektů se pohybuje řádově od
desítek do stovek tisíc korun.
Celkově se jejich hodnota
blíží devíti milionům korun.
Hodnocení známkováním
O přidělení grantové podpory se letos nerozhoduje
hlasováním, ale známkováním jednotlivých projektů
zúčastněnými školami. Přehled s jejich stručnou charakteristikou již obdržely
a do 4. července je ohodnotí
známkou jako ve škole – od
jedničky do pětky. „Projekt
s nejnižším součtem známkového ohodnocení v obou
soutěžních kategoriích získá
podporu. O dalších podpořených záměrech rozhodne
vedení společnosti,“ připomněla Liběna Novotná,
vedoucí regionální komunikace Vršanské uhelné.
„V případě úspěchu v letošním grantu budeme moci
vybudovat další moderní
výukové centrum, které
zapadá do širší koncepce
rozvoje inovace našich odborných pracovišť,“ poznamenal Karel Vacek, ředitel
Podkrušnohorského gymnázia Most. Za dobu pětileté existence grantu Chytré
hlavy pro Sever podpořila
Vršanská uhelná vzdělávání
v regionu již šesti miliony
korun.
(rot)
> 14 | Rekultivace
DN / číslo 6 / červen 2014
Zprávy ze skupiny | 15
DN / číslo 6 / červen 2014
Bývalá šachta Matylda dnes láká sportovce i rybáře
Soutěž o 10 tisíc korun pokračuje. Máme prvního vítěze!
Vodních ploch určených k rekreaci a vyžití obyvatel má město Most
ve svém okolí několik. Ne vždy jde ovšem o přírodní jezera, ale o vodní
plochy, které vznikly zatopením a rekultivací bývalých povrchových
lomů. K nejpopulárnějším z nich patří vodní nádrž Matylda, která
vznikla na začátku devadesátých let jako součást rekultivace výsypky
lomu Vrbenský.
V uplynulém vydání Důlních novin jsme spustili velkou dotazníkovou soutěž spojenou
s krátkými online dotazníky. Prostřednictvím
chytrých telefonů od vás zjišťujeme zpětnou
vazbu na vybraná témata a zároveň nabízíme
možnost být zařazen do náhodného výběru.
Každý měsíc je z došlých odpovědí vybrán jeden z došlých dotazníků, jehož odesilatel získává poukaz v hodnotě 500 Kč na konzumaci
ve vybrané mostecké restauraci.
Velmi často bývá Matylda
srovnávána s Benediktem,
který slouží stejnému účelu na opačné straně města.
Společné mají hlavně to, že
se jedná o úspěšné rekultivační projekty a místa, kam
se lidé naučili chodit a užívat
si volných chvil. „Matylda je
v současné době v majetku
města Mostu. O jeho správu
a údržbu se starají technické služby, které tu mají také
správce areálu. Protože vodní
plocha má rozlohu téměř devětatřicet hektarů, bylo možné ji
rozdělit na tři části. První část
je určena ke koupání. Ve druhé,
prostřední, jsou povoleny vodní
sporty, včetně například vodního lyžování. Třetí část jezera je
vyčleněna pro rybáře,“ uvedla
náměstkyně primátora Mostu
Hana Jeníčková.
Čtyřkilometrová dráha
Matylda ale neláká návštěvníky jen svou rozlehlou vodní
plochou. „Jedním z největších
zdejších lákadel je in-line drá-
ha. Má totiž zhruba čtyři kilometry a jezdí sem bruslaři až
z Prahy. Momentálně se jedná o tom, že by se tu dokonce
mohly ve druhé polovině září
konat závody Českého poháru,“ doplnila náměstkyně.
K in-line dráze se váže i jeden
z projektů spolupráce města
a Vršanské uhelné. Těžební
společnost totiž před několika
lety poskytla městu peníze na
vybudování skříněk na odkládání drobných věcí.
Chybějící infrastruktura
Matylda byla před čtyřmi lety
vybavena vodními atrakcemi, k dispozici jsou i loďky
a šlapadla. Kolem in-line dráhy byly nedávno instalovány
cvičební stroje. Další plány na
další rozvoj tohoto areálu ale
brzdí zásadní nedostatek, chybějící infrastruktura. „Chtěli
jsme získat prostředky z takzvaných patnácti miliard, určených na zahlazování škod po
těžbě uhlí. Dostali jsme zhruba
dvacet milionů korun na úpra-
Co o Matyldě možná nevíte

Nejstarší zpráva o těžbě v těchto místech pochází
z roku 1811. K nejznámějším zdejším šachtám patřily
Carolina, Saxonia a hlubinná Matylda.

V roce 1946 byla Matylda přejmenována na Vrbenský a začalo se zde těžit povrchovým způsobem.

Těžba zde skončila v roce 1976. Území bývalého lomu
Vrbenský o rozloze 500 hektarů bylo nejprve zasypáváno vnitřní výsypkou a následně výsypkou z lomu
Jan Šverma.

Rekultivace tu začaly už v roce 1965, zalesňováním
vnějších výsypek.

V roce 1975 odstartovaly rekultivační práce na části vnitřní výsypky lomu Vrbenský, kde následně vznikl
(a v roce 1983 byl otevřen) autodrom.

Stavba vodní nádrže začala v roce 1986 po dosypání původní zbytkové jámy lomu Vrbenský.

Napuštění Matyldy proběhlo v roce 1992 přivaděčem z Nechranic.


Vodní plocha má výměru necelých 39 hektarů, je
zhruba 2 kilometry dlouhá, 300 metrů široká, průměrná hloubka je 3,5 – 4 metry.
Kolem Matyldy vede zhruba čtyři kilometry dlouhá
a pět metrů široká in-line dráha.
vy břehových linií a vybudování
in-line dráhy. Na další věci už
ale nezbylo a pro rozpočet města by to bylo příliš velké sousto,“
vysvětlila Jeníčková.
Naposledy jsme se vás ptali na
tři jednoduché otázky spojené
s novou podobou Důlních novin. Hlasovali jste také? Zajímá
vás, jak celý miniprůzkum dopadl a jak si nové Důlní noviny stojí? Výsledky najdete ve
spodním článku „Důlní noviny
se v novém kabátě líbí, nejvíce
čtete Zprávy ze skupiny“.
I tento měsíc pro vás máme
připravený nový dotazník,
prostřednictvím kterého se
tentokrát ptáme na oblast
související s podporou a sponzoringem skupiny směrem do
regionu. Pro vyplnění dotazníku postupujte stejně jako
minule. Načtěte nový QR kód
zobrazený na této stránce,
vyplňte jednoduchý dotazník
Výhodou je dostupnost
Nyní má město v plánu dosázet vzrostlejší stromy, aby
návštěvníci na travnatých
plochách měli i trochu přirozeného stínu. Na Matyldě přibývá i kulturních akcí. Městská policie tu pořádá akce
pro děti, obyvatelé Mostu si
oblíbili závody dračích lodí
a novodobou tradicí může
být festival Country Matylda,
jehož první ročník proběhl
vloni. „Výhodou je, že areál
leží v bezprostřední blízkosti
města a je velmi dobře dostupný. Jeho součástí je velké
záchytné parkoviště, které je
už vybaveno i kamerou městské policie. Parkovací místa se
navíc v případě pořádání akcí
dají rozšířit o travnaté plochy
v areálu,“ dodala náměstkyně
primátora.
(red)
Závody dra㶜ích lodí jsou na Matyldě oblíbenou atrakcí. Foto: (pim)
O bezpečí kolem vody se na Matyldě starají záchranáři
Čím více lidí se kolem jezera Matylda pohybuje, tím větší hrozí riziko úrazu. O to, aby
k ničemu takovému nedošlo, se stará i Vodní
záchranná služba. Sdružení, které vzniklo už
v roce 2008 a na Matyldě našlo své útočiště.
Činnost i plány nastínil jeho předseda, Martin Nebesař.
Jak vůbec vznikla Vodní
záchranná služba na Mostecku?
Jde vlastně o partu zhruba
patnácti lidí, kteří v minulosti jezdili na jezeře Dřínov,
kde byla loděnice. A před
pár lety jsme se dali znovu
dohromady, protože nám
vznikající jezero Most přišlo
jako vhodná náhrada za tuto
zaniklou vodní plochu.
Nakonec ale působíte
hlavně na Matyldě, pro㶜 ta
změna?
Jednali jsme s městem Most
i Palivovým kombinátem
Ústí o tom, že bychom poskytovali své služby na jezeře Most. Město mělo zájem,
protože pro tak velkou vodní plochu je vodní záchranná služba nezbytná. Jak se
ale napouštění jezera Most
a jeho předání veřejnosti
protahuje, lidé se stahují na
Matyldu, kde je v teplých
dnech ke čtyřem tisícům návštěvníků denně. Takže než
bude veřejnosti otevřeno jezero Most, jsme na Matyldě.
Třeba ale v budoucnosti budeme působit na obou vodních plochách.
A nápl㶡 vaší práce?
Minimalizovat úrazy a případné ztráty na majetku, což
může být třeba utopení lodi.
Jde v první řadě o laickou
první pomoc, i když máme
v týmu zdravotníky a lékaře.
V případě jakékoli nehody
se samozřejmě okamžitě obracíme na patřičné složky,
ať už záchranného systému
nebo třeba strážníky.
Jaké máte vybavení?
Podařilo se nám získat inance na pořízení člunu, který
bude sloužit na Matyldě, ale
vlastníme i sanitku a samozřejmě další pomůcky, jako
plováky, vesty, záchranné
kruhy a další nezbytné záchranářské vybavení.
Kde vás lidé v p㶣ípadě pot㶣eby na Matyldě najdou?
Prozatím na člunu, v němž
provádíme hlídkovou činnost. Nejde nás přehlédnout. V dohledné době by
ale mělo vzniknout místo
pro kotvení lodí, kde budeme mít zázemí. Chceme se
snažit být na místě co nejčastěji a co nejdéle. I když je
to činnost dobrovolná, bez
nároku na honorář, kterou
všichni členové dělají ve
svém volném čase.
(pim)
a zprávu odešlete. I tentokrát
bude z odeslaných odpovědí
vybrán jeden výherce. Ten pak
získá poukaz v hodnotě 500 Kč
na konzumaci ve vybrané mostecké restauraci.
Pro ty z vás, kteří budou vyplňovat naše dotazníky pravidelně až do posledního letošního
vydání Důlních novin, pak
máme připravenou možnost
získat cenu v hodnotě 10 tisíc
korun. Nemáte chytrý telefon
ani tablet a přesto byste rádi
chtěli svým názorem přispět
do našich miniprůzkumů?
Nevadí. V prostorách hlavního vchodu do budovy Czech
Coal Group v ulici V. Řezáče je
k dispozici tablet, kde můžete
dotazník vyplnit tak.
(red)
Za vyplnění dotazníku na jednoho z vylosovaných 㶜eká každý měsíc poukaz do restaurace. Ilustra㶜ní foto
Máte problém?
Volejte naši
telefonickou podporu
Vyfoťte
QR kód
777 737 810
Dostupnost linky
v pracovní dny
od 9 – 16 hod.
Důlní noviny se v novém kabátě líbí, nejvíce čtete „Zprávy ze skupiny“
Počet vyplněných a odeslaných dotazníků
192
kusů
Jak se Vám líbí Důlní noviny v nové podobě?
(průměrná známka)
1
,54
Které rubriky jsou pro vás nejzajímavější?
101
36
23
22
10
Zprávy
ze skupiny
Rozhovory
Zprávy
z regionu
Rekultivace
Poradna
Které nové rubriky byste uvítali?
114
45
23
22
Historie
těžby uhlí
Zajímavé
stroje
Soutěže
Regionální
sport
> 16 | Poradna pro zaměstnance
DN / číslo 6 / červen 2014
Alimenty. Na co máte nárok a jak si poradit s neplatičem
Každé druhé manželství v Česku končí krachem. Pro spoustu dětí to
znamená život v neúplné rodině. A pro spoustu rodičů boj o výživné.
S jak vysokými alimenty na dítě můžete počítat? A co dělat, když druhý
rodič neplatí – jaké máte páky a zbraně? Čtěte ve speciálu připraveném
s odborným portálem Peníze.cz.
Každý rodič má vyživovací povinnost ke všem svým
(biologickým i adoptivním)
dětem. Platit na dítě musí,
i když se s ním nevídá nebo
má dokonce styk s ním soudně zakázán. Potud hovoří
český právní řád jasnou řečí.
Vzorec výpočtu není
Méně jasno už je ale v tom,
s jak vysokými alimenty na
dítě může rodič, kterému
potomek zůstal v péči, počítat. Žádné jednoduché pravidlo ani vzoreček výpočtu
neexistuje. Zákon nestanovuje ani nic jako minimální
a maximální výši alimentů –
i když pokusy o jejich uzákonění v minulosti byly. Záleží, jak případ od případu posoudí konkrétní soudce – pokud se tedy rodiče dítěte na
výši alimentů sami nedohodnou. Soudem určená výše výživného by se měla odvíjet
zejména od majetkových poměrů rodičů a potřeb dítěte
– jiné a jinak nákladné potřeby má například dítě zdravé,
jiné dítě, které trpí nějakým
zdravotním handicapem.
Ta ukazuje, jak vysoké procento čistých příjmů rodiče
by zhruba mělo putovat na
alimenty na dítě. Cifry ovšem
mají jen doporučující charakter, soudy se jich pevně
držet nemusí. Jinak se ovšem
soudci drží vcelku ustáleného postupu. Základní pravidlo říká, že dítě má právo na
stejnou životní úroveň jako
jeho rodiče. Soud si tedy především vyžádá všechny doklady o příjmech rodiče, potvrzené zaměstnavatelem.
Orientační tabulka
Soudy mají k dispozici orientační tabulku vytvořenou Ministerstvem spravedlnosti.
Zvláštní tabulka
Tabulka, kterou vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti,
ukazuje, jak vysoké procento z čistého příjmu by měl rodič odvádět formou alimentů na své dítě. Informace v ní
jsou však pouze orientační a v případě soudních řízení
mají pro soudce jen doporučující charakter. Pevně se držet
těchto čísel soudy nemusí.
Věk dítěte
Podíl z příjmu rodiče
0–5 let
11–15 %
6 - 9 let
13–17 %
10 - 14 let
15–19 %
15 - 17 let
16–22 %
18 a více let
19–25 %
Zanedbání povinné výživy
Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost
vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři
měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti
vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři
měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až
tři léta.
Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo

b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
Zdroj: Trestní zákoník
Zavádějící daňové přiznání
Pokud váš bývalý partner nebo partnerka podniká, bude
muset dodat daňové přiznání. To může být, jak známo, dost zavádějící, příjmy
se dají hodně srazit, třeba
uplatněním výdajů. Dokonce je možné, že bude podnikatel vykazovat daňovou
ztrátu. Tím se však soud,
ani druhý rodič dítěte nemusí nechat ošálit – soud si
může vyžádat peněžní deník a ověřovat, o jaké výdaje se reálně jednalo. Když
je do nich zařazeno například luxusní auto, může je
soud připočíst k příjmům –
protože je patrné, že si rodič dítěte žije nad poměry.
Vedle příjmů ze zaměstnání a samostatné výdělečné
činnosti budou soud zajímat také případné příjmy
z pronájmu, akcií nebo jiného majetku, případně
příjmy z důchodů a rent.
Zjišťovat bude i rozsah rodičova majetku. Když bude-
te příjem kamuflovat prací
na černo, může se stát, že
se soud začne zajímat, proč
vám náhle tolik klesly (oficiální) příjmy a jestli jste
se kupříkladu bez zásadního důvodu nevzdali výnosnější činnosti nebo zaměstnání.
Počítají se z 85 tisíc
Když
soudu
nevyjdete vstříc a nedodáte mu
všechny požadované doklady, podle kterých by mohl
posoudit vaše příjmy a majetkové poměry, může vás
to přijít dost draho. Soudce
totiž v takovém případě bude podle nového občanského zákoníku vycházet z toho, že vaše příjmy dosahují pětadvacetinásobku životního minima – což dnes
dělá 85 250 korun! A z této
částky vám pak bude soud
výživné na dítě vyměřovat.
Co dělat s neplatičem? Možností je poměrně
spousta, od exekuce až po trestní oznámení
Jako u řady jiných sporů, i u neplacení výživného přirozeně platí, že byste je nejprve měli
zkusit řešit domluvou. Jenže ta nemusí být
v porozvodovém (nebo „porozchodovém“) dusnu – zvlášť když jde o peníze – snadno dostupná. Zákon vám proto nabízí i další, poněkud
razantnější kroky.
peníze z dlužníka dostat,
zda má jít o srážky z příjmu,
prodej nemovitosti, nebo
uspokojení pohledávky přímo z jeho účtu.
Trestní oznámení
Jedním z nich je návrh na exekuci. Když druhý rodič neplní
svou vyživovací povinnost
k dítěti a alimenty neplatí,
můžete se s rozsudkem o výši
výživného vydat k libovolnému exekutorovi a podat u něj
návrh na exekuci. V něm uvedete, kolik vám druhý rodič
na alimentech dluží, a připojíte úředně ověřenou kopii rozsudku o výši výživného s doložkou právní moci. Poplatků
se obávat nemusíte, náklady
exekuce totiž hradí dlužník.
Pozastavená platnost
Od loňska navíc mají exekutoři na neplatiče alimentů
jednu novou a vcelku účinnou zbraň – můžou neplatiči
pozastavit platnost řidičského průkazu do doby, než
alimenty doplatí do poslední
koruny. Což hodně dlužníků
motivuje k tomu, aby se „rozplatili“. Netýká se to však rodičů, kteří potřebují auto pro
svou obživu, tedy například
řidičů autobusů a kamionů
nebo taxikářů.
Když rodič na dítě neplatí
alimenty čtyři měsíce, dopouští se trestného činu
zanedbání výživy. Můžete
na něj tedy na policii podat
trestní oznámení. Potřebovat k tomu budete několik
dokladů. Vedle svého dokladu totožnosti také rodný
list dítěte, rozsudek o rozvodu (pokud jste byli svoji),
rozsudek o svěření dítěte
do péče a rozsudky o výši
výživného. Přinést byste
měli také výpisy z účtu nebo
útržky složenek, které prokazují dříve uhrazené výživné a zároveň fakt, že druhý
rodič již nějaký čas neplatí.
Obstavení účtu
Soudní výkon rozhodnutí
Platit mohou i prarodiče
Když exekuční soud exekuci
posvětí, postupuje exekutor
klasickým způsobem – obstaví bankovní účet neplatiče,
případně u zaměstnavatele
zajistí srážky ze mzdy nebo
přistoupí k zabavování a následnému prodeji majetku
v dražbě. Výživné je přitom
považováno za přednostní
pohledávku, která má přednost před ostatními dluhy
a věřiteli neplatiče.
Alternativou k exekuci je
soudní výkon rozhodnutí.
Rozhodnutím je myšlen verdikt soudu o výši výživného.
Když druhý rodič dítěte pravidla stanovená rozhodnutím soudu nedodržuje a alimenty v určené výši neplatí,
můžete požádat soud o vynucení tohoto rozhodnutí.
V návrhu na soudní výkon
rozhodnutí byste měli sami
stanovit, jakým způsobem
Pokud se vám z dlužníka
nepodaří žádným z uvedených způsobů peníze dostat
– třeba proto, že nepracuje
a nemá žádné příjmy, zbývá
ještě možnost uplatnit nárok na výživné u prarodičů
dítěte. Vyživovací povinnost
totiž nemají pouze rodiče
k dětem – za určitých okolností musí výživné člověk
vyplácet například i bývalému partnerovi či partnerce.
Zdroj: www.penize.cz
| 17
DN / číslo 6 / červen 2014
DTS Vrbenský, a.s.
Pronájmy
Výhodný pronájem kancelářských prostor
Nabízíme pronájem moderních kancelářských prostor v areálu DTS Vrbenský, a.s. v Souši. Jedná se o 7 vybavených kanceláří o velikosti 14,5 m2
v prvém podlaží budovy DTS Vrbenský, a.s. Všechny kanceláře jsou klimatizované. Kanceláře mají společné technické zázemí, kuchyňku, WC. V ceně nájmu
je zahrnuta ostraha. Kanceláře jsou kompletně zasíťované a připraveny pro internet. V budově jsou EZS a EPS. Podlahy mají vysokozátěžové koberce,
na chodbách linoleum, v oknech žaluzie, osvětlení zářivková stropní tělesa. Vytápění ÚT s termostatickými hlavicemi pro úsporné vytápění. Klidné prostředí,
možnost parkování na přilehlém zaměstnaneckém parkovišti. Spojení MHD z Mostu. Ihned k pronajmutí!
Exkluzivní komerční objekt - vytápěná hala s kancelářemi
Nabízíme k pronájmu halu v prostorách areálu DTS Vrbenský, a.s. Opravárenská hala o délce cca 60m a šířce cca 33m a světlostí 12m, je kompletně
vytápěná, s vjezdy pro nákladní vozidla. V hale je zabudován mostový jeřáb o nosnosti 12,5t. V hale jsou kompletní rozvody tlakového vzduchu, elektrické
energie 230/ 380V. Budova má skladové zázemí a dílny. V prostorách haly se nacházejí montážní kanály pro opravy dopravní techniky a osobních aut.
Po celé délce haly je přístavba, kde jsou umístěny klimatizované kanceláře o rozměrech 2,7m x 4,0m, šatny a sociální zařízení. Kanceláře mají ústřední
vytápění, v oknech vertikální žaluzie, na podlahách linoleum a jsou kompletně zasíťované. Před halou je k dispozici velká manipulační plocha včetně
parkoviště u kanceláří. Hala je umístěna v oploceném, hlídaném areálu s kamerovým systémem. Vjezd do areálu je umožněn přes vrátnici s bránou.
DTS Vrbenský, a.s.
Souš čp. 7, 434 03 Most
tel.: +420 476 205 140, fax: +420 476 707 972
www.dts-as.cz, [email protected]
Kontaktní osoba pro prohlídky
p. Radovan HELT - Technik správy majetku
Tel.: +420 47620 5183, GSM: +420 724076523
[email protected]
> 18 | Různé
DN / číslo 6 / červen 2014
DN / číslo 6 / červen 2014
Křížovka | 19
Kam za kulturou a sportem v měsíci červenci
KULTURNÍ TIPY
 5. 7. - Den otevřených
bran v oboře Fláje. Zájemci
se budou moci volně projít po
značené trase napříč oborou
v sobotu 5. července od 9:00
do 15:00 hodin.
 5. 7. - Poleradské slavnosti. Tradiční obecní oslavy
bude i letos doprovázet kulturní program, z něhož si vybere každý. Vše odstartuje
V 9:00 Sváťovo dividlo s pohádkou pro nejmenší, na programu je vystoupení kladenských heligonkářů, skupin
Tuláci, Retro band a nakonec Úlet. Součástí akce bude
i předvedení práce řezbářů,
kteří budou v obci trávit týden
od 30. června na sympoziu.
Nebudou chybět ani sportovní
turnaje v kopané a volejbalu.
 11. 7. - Den otevřených
bran v oboře Fláje. Brány
obory Fláje se otevřou široké
veřejnosti formou předvádění lesnických činností a myslivosti, děti budou moci na jednotlivých stanovištích plnit
úkoly a soutěžit. Od 9:00 do
15:00.
 14. 7. - 26. 7. - Sochařské sympozium Most 2014.
V areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie se i v letošním
roce sejdou sochaři, kteří budou z pískovce vytvářet díla
na téma Kamenná voda. Diváci
budou mít šanci sledovat práci Josefa Zedníka, Terezie Regnerové, Milana Bezaniuka, Petera Yarwooda (GB) a Roberta
Vlasáka. Jejich díla budou vyhodnocena v divácké anketě
během Folkového Mostu v neděli 27. 7.
 20. 7. - Stará sešlost.
K tanci a poslechu hraje na
Benediktu oblíbená mostecká kapela. Akce začíná v 15:30
hodin.
 26. 7. – Letní hrátky, letní noc. Soutěž družstev v netradičních disciplínách je pro
všechny odvážné připravena ve sportovním areálu ve
Strupčicích. Akci doprovodí vystoupení skupiny Žízeň ELÁN revival.
 27. 7. - Folkový Most –
V areálu kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě se uskuteční další ročník folkového
festivalu. Na pódiu se vystřídají skupiny Poutníci, Album,
Garcia, Druhá tráva, Vítr ve
vlasech, Voila a vrcholem večera bude Spirituál kvintet.
 Do 6. 9. - Odkaz mosteckých měšťanů. Městská
knihovna v Mostě připravila do
expozice starého Mostu (bývalá kavárna Poezie) výstavu připomínající minulost města
Mostu v letech 1610 - 1792.
SPORTOVNÍ TIPY
DOSTIHY
 19. 7. - OAKS. V pořadí
již 69.OAKS. Jeden z vrcholů dostihové sezony na Hipodromu Most. V programu
je i Velká mostecká steeplechase. Začátek ve 13.00 hodin.
TENIS
 30. 6. – 4. 7. - Turnaj MČR staršího žákyň na
kurtech Tenisového klubu
Most.
 8. – 13. 7. - Mistrovství
ČR jednotlivců v kategorii
mladších žáků. Na dvorcích
Tenisového klubu Most.
Blahopřání
Červenec láká na hrady a zámky
Životní jubilea oslaví v červenci dva zaměstnanci Czech
Coal Power. Vedení společnosti jim přeje hodně štěstí,
zdraví a pracovních úspěchů do dalších let.
 Zámek Krásný Dvůr
– Workshopy pro děti i dospělé, na nichž bude možné vyzkoušet si netradiční výtvarné techniky, nabídne Zámecké výtvarné léto. 5.
a 6. července bude na programu batika, 9. a 10. srpna
papír. Silácké klání v tradičních skotských disciplínách,
vystoupení dudáků, tanečnic, šermířů, koňskou show,
ukázky sokolnictví – to vše
čeká návštěvníky Skotačení se Skoty které se koná 12.
a 13. července.
 Zámek Duchcov - 19.
července čekají návštěvníky
unikátní prohlídky s operou
a baletem Letní milostná ladění s Casanovou. Hlavními
protagonisty akce je baletní
mistr Vladimír Gončarovov
společně se členy Severočeského divadla opery a baletu
v Ústí nad Labem.
 Skanzen Zubrnice – jak
vypadala na vsi opravdová
pouť s procesím, mší, řemeslným trhem i tancovačkou,
bude možné vyzkoušet 19.
července. Pouť je zasvěcena
svaté Máří Magdaleně.
 Zámek Libochovice –
Tradiční prodejní letní vý-
16. července
Petr Remuta - řidič dozeru
23. července
Pavel Šlehufer - řidič nákladního automobilu
Inzerce
 Nabízím dlouhodobý
pronájem luxusního bytu
1+1 v Mostě, v soukromém vlastnictví po kompletní rekonstrukci. Plastová okna se žaluziemi,
nové rozvody vody, elektřiny, nové radiátory, dlažba, plovoucí podlahy, bezpečnostní dveře. Koupelna
- sprchovací kout větších
rozměrů, dlažba, obklady, úložný prostor. Kuchyně - rohová kuchyňská linka na míru s vestavěnými
spotřebiči, dlažba. V celém
bytě snížené stropy s bodovým osvětlením. Byt zůstává zcela vybaven - lednice, pračka, myčka, plynový
sporák, kožená sedací souprava s konferenčním stolem, ložnice, vestavěné
skříně na míru, nábytek,
stůl + židle, nádobí. Nájemné ve výši 7.500,- Kč/
měsíc + elektřina, plyn.
Volný ihned. Kontakt:
775 144 017
 Prodám družstevní
byt 1+1 v Mostě, 38 m2,
v 1. patře cihlového domu
s výtahem, blízko středu
města, v klidném, zeleném
prostředí. Cena 166 000
Kč. Tel. 721 828 879 Realitní kanceláře - NEVOLAT !
 Pronajmu
částečně
zařízený družstevní byt
1+1 v Mostě, v 1. patře, výtah, blízko centra. Nájem 4
600 Kč/měsíc + platba plynu a elektřiny individuálně.
Požaduji 2 nájmy předem 1 je vratná kauce. Tel 777
136 060 - volat po 13. hod.
Realitky - NEVOLEJTE !!!
 Nabízím k prodeji byt 1+2 s balkonem
v ulici Zdeňka Fibicha
v klidné části centra Mostu. Ulice je známa svou alejí japonských třešní – sakur. Byt se nachází ve 2.
Podlaží tichého, nájemníky pečlivě udržovaného
čtyřpodlažního domu, který prošel v nedávné době
celkovou
rekonstrukcí:
zateplení, výměna oken,
kompletní výměna rozvodů, generální oprava střechy. V bytě je k dispozici
přípojka ke kabelové televizi a vysokorychlostnímu
internetu. Samozřejmostí
je vlastní skladovací sklepní prostor. Cena 220 000
Kč. Tel: 732 875 353 nebo
605 833 285
stava bonsají bude probíhat
od 28. 6. do 6. 7. a v závěru ji o víkendu doplní také
výstava exotického ptactva
s možností prohlídek zámeckých skleníků.
 Zámek Benešov nad
Ploučnicí – na léto připravuje zámek noční prohlídky
v doprovodu strašidel a dobových postav. V červenci se budou konat 5. a 19.,
vždy od 20,00 hodin.
 Horní Hrad nebo-li
Hauenštejn – zámek a hrad
u Stráže nad Ohří bude hostit od 5. do 13. července
umělce všeho druhu. Umělecké sympozium nabídne
možnost nahlédnout pod
pokličku řezbářům, malířům, kameníkům, paličkářům, drátkařům... Otevřeno
denně od 9 do 19 hodin.
 Nový Hrad v Jimlíně – divadla a koncerty na
nádvoří zámku čekají návštěvníky během víkendů
v červenci a srpnu, kdy bude probíhat 3. zámecké kulturní léto, od 21. do 24. července se navíc na zámku zastaví Kinematograf bratří
Čadíků (promítání od 21.30
hodin).
 Zámek Klášterec nad
Ohří – týden plný koncertů vážné hudby a setkání s umělci nabízí 10. ročník Kláštereckých hudebních
pramenů (od 6. do 13. 7.), jejichž hlavním protagonistou
je houslista Jaroslav Svěcený. Na zámku bude po celé léto otevřena výstava minerálů
a hornin.
 Drážďany - 12. července
se koná Drážďanská muzejní noc, kdy můžete za jedno
vstupné nahlédnout do desítek muzeí a galerií a ještě využít místní MHD.
 Zámek Albrechtsburg
Míšeň – od 12. července je
otevřena unikátní výstava
čínských trojrozměrných obrazů Umění jsi ty! Autoři výstavy přímo vybízejí návštěvníky, aby vstoupili do obrazů
a stali se jejich součástí.
 Zámek Weesenstein –
od 4. do 6. 7. se v zámeckém
parku koná královská saská
zahradní slavnost.
 Hrad Stolpen – 20. července se na hradě koná historická slavnost, která připomíná drsné mravy z Třicetileté války, kdy město a hrad
obléhali Chorvaté
Strom oblečený v pěkném listí … (dokončení v tajence) - brazilské přísloví. Správné znění tajenky z květnových DN: Nežeň se pro peníze, můžeš si je vypůjčit
levněji. Výhru získávají: Jarmila Zikmundová, Most; Ondřej Kočina, Vršanská uhelná; Michal Barna, Vršanská uhelná. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: [email protected] Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce.
Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.
> 20 | Fotoreportáž
DN / číslo 6 / červen 2014
Hipodrom na konci jara nepatřil jen koním
Mostecké závodiště už dávno není jen místem,
kde se scházejí příznivci dostihů a parkurů.
Na přelomu května a června se zde konalo
hned několik akcí, které přilákaly stovky příznivců zcela odlišných sportů. Na této straně
vám přinášíme obrazovou ukázku toho, jaká
zde panovala atmosféra, ať už během startu
letošního ročníku závodu Specialized Extrem
Bike Most 2014 nebo otevírání fotbalgolfového
hřiště. A nechybí samozřejmě ani ukázky tradičních sportů. Tedy dostihů, tentokrát pod
hlavičkou Vršanské uhelné, a také parkurů.
Není se proto co divit, že i na hipodrom vedly
kroky komisařů, kteří rozhodují o udělení titulu Evropské město sportu. O něj se totiž město
Most pro příští rok uchází.
Vítězem květnové Ceny Vršanské uhelné se stal Petr Foret na koni Honzik. Foto: (pim)
Parkury se na hipodrom vrátí zase v srpnu. Foto: (pim)
Na své si p㶣išli profesionálové i nejmenší cyklisté. Foto: (pim)
Na dostihy se p㶣ijela podívat i zpěva㶜ka Helena Vondrá㶜ková. Foto: (pim)
Letošní ro㶜ník Specialized Extrem Bike Most 2014 p㶣ilákal na start témě㶣 tisícovku jezdců. Foto: (pim)
Polovina fotbalgolfových jamek se nachází p㶣ímo na dostihové dráze. Foto: (pim )
Petr Johana p㶣i otev㶣ení fotbalgolfového h㶣iště. Foto: (pim)
Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 7 000 kusů.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: [email protected] Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most
Download

Důlní noviny ročník XVII číslo 6