4/2012
SEZNAMTE SE – MARIE POVOLNÁ
Co znamená 100 let? Přemýšleli jste
někdy nad touto otázkou? Z pozice
naší matičky Země skoro nic. Však
z pozice lidského bytí je představa
100 let neuchopitelná a nepředstavitelná! V současnosti se díky civilizačním chorobám dožíváme čím dál
méně a stoletých lidí je mezi námi
čím dál méně. A mnozí z nás při této
představě raději křičí: „Jen to ne! Ať
se toho raději nedožiji, být nemohoucí někde na posteli a odkázán na
pomoc druhých! To ne!“
A vidíte! Mezi námi máme stoletou paní, která když se v roce 1912
narodila, tak za měsíc ztroskotal
Titanik. V témže roce byly vydány
základy junáctví a uspořádán první
letní skautský tábor a také začala
Balkánská válka. Polský biochemik
objevil první vitamín. A když jí byly
2 roky, pocítila následky 1. světové
války a ve svých 27 letech prožívala vyčerpávající 2. světovou válku. Po válce v roce 1948, se svým
manželem koupila dům na Palackého náměstí v Počátkách, ve kterém
žije doposud. Poté za deset let, ve
46. letech ovdověla a nikoho jiného
si už nenašla. V Počátkách byla známá se svým modistickým salónem
a její krásné šité klobouky zdobily
hlavy různých sličných, nejen počáteckých, dam. Do svého důchodu
pracovala v rakvárně.
Mluvím zde o počátecké občance
Marii Povolné, která se za svých prožitých sto let, může pochlubit 3 dětmi, 6 vnuky, 11 pravnuky a 2 prapravnoučky. Když jsem se paní Povolné
zeptala na recept na dlouhověkost,
prozradila mi: „Každý má svůj život
a každý ho má naplnit. Mě vede Bůh,
abych zde naplnila svoji úlohu.“ Od
její dcery, která se o ní v Počátkách
stará, vím, že paní Povolná má ráda
pestrou stravu, mastné i ostré. Miluje buchty i koláče. Každý den jí před
spaním nosí jablíčko, bylinkový čaj
a sušenku.
Paní Povolná má také zájem
o dění ve městě. Ráda si počte
v našem Počáteckém zpravodaji.
A toto také potvrdila při návštěvě
zástupců města, kteří jí byli k jejímu životnímu jubileu gratulovat.
Vzpomínala na Valchu a lázně ve
Svaté Kateřině. Gratulanty překvapila pohotovou otázkou: „Jaké jsou
vyhlídky na rozvoj našeho města?“
Po celou dobu návštěvy u ní se člověk cítil velice příjemně a s úctou
vnímal její věk, krásné bělavé vlasy
i myšlenky, kterými promlouvala.
Přeji paní Marii Povolné krásné
další dny, třeba nad jejími tradičními
výšivkami. Pevné zdraví a stále krásnou rodinu kolem ní, která se o ní
pečlivě stará a bez kterých, jak sama
přiznává, by se jí nevedlo takto, jako
nyní.
Foto i text: Ludmila Marková
VESELÉ VELIKONOCE
přeje VŠEM
kolektiv KZM Počátky.
POZOR je přestupný rok!
Letos mrskají děvčata!
Z obsahu:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Slovo hejtmana
Z jednání Rady města
Z jednání Zastupitelstva
Policie
Pozvánka – na 1. MÁJ
Nejen pro pamětníky
Lyžařský výcvik na ZŠ
Knihovna Počátky
Beseda s Arnoštem Vašíčkem
Naše počátecká kuchařka
My obyčejní a neobyčejní lidé
Kino Počátky
Jaký byl festival Jeden svět
MC Lvíček – program
Zasaď si svůj strom
Co po těžkém úrazu?
Nezmaři – koncert
V Resortu Svatá Kateřina…
Vznikne Dívčí klub?
J.K.Tyl a ŠVAGŘIČKY
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Jarní úklid Vysočiny
akcí formuje pohled na přírodu a dotváří jejich hodnotové
žebříčky. Chce se mi věřit, že příští generace ovlivňované současnou masivní environmentální výchovou budou
k ochraně životního prostředí přistupovat komplexněji, to
znamená, nebudou se zbavovat pokoutně odpadu a akce
Čistá Vysočina bude moci hrdě zaniknout.
Lidé si mohou sami určit, kde přesně budou odpadky
na území Kraje Vysočina sbírat. Důležité ale je, aby dali
organizátorům vědět, kde pytle s odpadem nechali, pak je
spolupracovníci z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
mohou odvézt. Více informací o aktivitě Čistá Vysočina je
k dispozici na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
Jakmile skončí zima, nastává čas na pořádný úklid.
Začátek jara je tedy ideální dobou pro změnu a očistu.
Kraj Vysočina pravidelně v tuto roční dobu vyhlašuje dobrovolnou „úklidovou akci“ Čistá Vysočina. V termínu od 13.
do 20. dubna se tisíce spoluobčanů stanou dobrovolníky
a v pracovních rukavicích začnou čistit okolí svých domovů, oblíbených stezek, koryt řek, parků. Budou vidět všude. Důvody, které nás – veřejnost vedou k jarnímu úklidu,
mohou být různé. Poskytují nám radost z přírody, zábavu a některým i aktivní odpočinek. Někteří už nemají sílu
dívat se, jak se příroda v jejich okolí mění ve skládku. V
loňském roce se do akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo
sebráno 84 tun odpadků. Plné pytle roztříděných odpadků
míří na skládku nebo k dalšímu zpracování a všichni mají
radost z toho, že udělali něco pro přírodu i ostatní lidi.
Hlavním přínosem celé kampaně Čistá Vysočina je
však fakt, že posiluje zodpovědnost každého z nás za
stav našeho životního prostředí, což přináší velký význam
zejména u dětské populace, která si pomocí takovýchto
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou
ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
2
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 22 ZE DNE 20. ÚNORA 2012
RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA
SCHVÁLIT
• vyhlášení záměru na majetkoprávní vypořádání
nemovitostí – směnu nemovitostí z majetku města
v k.ú. Počátky a v k.ú. Léskovec s majetkem předem
určeného zájemce, formou směnné smlouvy takto:
– město Počátky převede předem určenému
zájemci – Agrodružstvo Počátky, p.p.č. 3472/46 o
výměře 168 m2 v k.ú. Počátky (manipulační plocha v areálu družstva) a dále p.p.č. 156/2 o výměře
334 m2 a p.p.č. 149 o výměře 104 m2 v k.ú. Léskovec (pozemky užívané jako vjezd do areálu družstva
v Léskovci) s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň
z převodu nemovitostí a náklady spojené se směnnou smlouvou zájemce
– Agrodružstvo Počátky převede na město Počátky p.p.č. 944/2 o výměře 252 m2 a p.p.č. 1120/7 o
výměře 335 m2 (lesní pozemky v lokalitě Jihlávecké
serpentiny) v k.ú. Počátky
Agrodružstvo Počátky původně žádalo o odprodej uvedených poz. parcel, s případnou směnou pozemků však
souhlasí; směnou parcel by došlo k ucelení lesních
pozemků v majetku města; sítě v majetku města nebo
správě VTS s.r.o. Počátky se na pozemcích nenacházejí; stavební odbor majetkoprávní vypořádání formou
směnné smlouvy doporučuje
• vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku
města v k.ú. Léskovec - p.p.č. 610 o výměře 2.571
m2 v k.ú. Léskovec, předem určenému zájemci – p.
Ladislavu Švandovi, trv. bytem Častrov, který předloží
nabídku ve výši minimálně 10,- Kč/m2 s podmínkou,
že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí
a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním
prodeji; jedná se o nefunkční polní cestu, která vede
mezi pozemky žadatele, na pozemky ve vlastnictví
města Počátky nenavazuje a pro potřeby Agrodružstva
Počátky je neprůjezdná
• Obecně závaznou vyhlášku města Počátky č.
1/2012, o zrušení části obecně závazné vyhlášky č.
1/2011, o místních poplatcích, s účinností od 1.4. 2012;
v Čl. 1 Úvodního ustanovení se v odst. 1 ruší písm.e)
– poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu a dále se ruší
ustanovení HLAVY V., čl. 25 až 29; na základě zák.č.
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením
jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových
a pojistných zákonů, pozbyly obce s účinností od 1.1.
2012 oprávnění zavést a následně vybírat na svém
území tento místní poplatek
bytem Počátky; pozemek není udržován, je v blízkosti bydliště žadatelů, kteří by jej využili k sečení trávy
pro drobná hospodářská zvířata; sítě v majetku města
nebo správě VTS s.r.o. Počátky se na pozemku nenacházejí, je zde 14 vzrostlých ovocných stromů; v dosud
platném ÚPN SÚ je určena jako rezervní plocha pro
průmyslovou výrobu a dle nově navrhovaného územního plánu má parcela stávající využití, tj. zemědělská
plocha; rada města doporučuje řešit žádost dlouhodobým pronájmem pozemku v rámci vlastní kompetence
RADA SCHVALUJE
• odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku
příspěvkových organizací Základní škola Otokara Březiny Počátky a Městské muzeum Počátky pro rok 2012,
dle předložených soupisů majetků
• novou konzultantku do Kontrolního výboru zastupitelstva města - paní Marii Salavovou, pracovnici MěÚ
Počátky, která bude pověřena vedením zápisů z jednání tohoto výboru
• pronájem části pozemku z bývalé školní zahrady
panu Jaroslavu Marcínovi, bytem Počátky, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem zřízení zahrádky; jedná se o část pozemku o výměře 185
m2 označeného v záměru č. 15/2011 jako díl č. 11, se
stanovením nájemného 2,- Kč/m2/rok
• nejvýhodnější nabídku předloženou na zakázku „Výměna oken v domě č.p. 21 na Palackého nám.
v Počátkách“ podanou fi. Jiří Kantor, Kamenice nad
Lipou a pověřuje správce bytového a nebytového fondu
města RK Koubská s.r.o. Pelhřimov přípravou smlouvy
o dílo se stanovením ceny dle nabídky na výměnu 4
ks dvoudílných oken s vyšším koeficientem prostupu
tepla (U=1,18 W/m2K) ve výši 30.974,- Kč vč. DPH, s
termínem doby realizace díla a se zárukou 60 měsíců; k posouzení byly předloženy nabídky od čtyř specializovaných firem; o výměnu oken zažádal z důvodu
značné netěsnosti nájemník bytu p. Jiří Houha s tím, že
potřebné zednické práce zajistí na vlastní náklady
RADA NESCHVALUJE
• žádost manželů Jany a Františka Přibylových, trv.
bytem Počátky, o prominutí úroku z prodlení z důvodu nezaplacení dohodnuté kupní ceny za část p.p.č.
3248/58 o výměře 741 m2 v k.ú. Počátky ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě č.j. 980/2011/st. a upozorňuje
žadatele, že pokud kupní cenu vč. sjednaného úroku
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení neuhradí do 31.5. 2012, podá rada návrh
zastupitelstvu města na revokaci usnesení o převodu uvedené nemovitosti ze dne 6.9. 2011 a následné
odstoupení od kupní smlouvy
RADA NEDOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA
SCHVÁLIT
• vyhlášení záměru na převod nemovitosti v k.ú. Počátky
– p.p.č. 4117/1 o výměře 3.388 m2, předem určeným
zájemcům – manželům Jiřímu a Daně Kuklovým, trv.
3
RADA BERE NA VĚDOMÍ
• zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne 31.1.2012 s programem rozvoje další
spolupráce s městy Lokca, Vitis a Konolfingen, dále
pak plánovanou prezentaci delegace z Konolfingenu
na „Dni přírody 2012“ a přípravu na oslavu 20. výročí
spolupráce mezi partnerskými městy
• dvě varianty na řešení křižovatky uvažované v místě
napojení plánované přeložky na silnici č. II/132, zpracované projektantem při zohlednění námitky proti návrhu Územního plánu města Počátky, kterou podal Ing.
Lukáš Janko; navrhované varianty zohledňují optimální
poloměr oblouku v místě napojení silnic a reálné zvětšení plochy pro umístění rodinného domu, které je však
limitováno izofonou hluku
• poděkování občanského sdružení Centrum LADA
Pacov za dosavadní podporu umožňující poskytovat
klientům sociální služby rodinného charakteru a pozvání k osobní návštěvě v prostorách sdružení, dále pak
žádost o poskytnutí finančního daru pro účely krytí
nákladů spojených s provozem centra
• oznámení Ekologického institutu Veronica Brno
o celosvětové akci na ochranu klimatu „Hodina Země
2012“, s výzvou připojit se k dalším městům a firmám
z celého světa a podpořit tuto iniciativu v sobotu 31.3.
2012 v době od 20,30 do 21,30 hodin vypnutím veřejného osvětlení či jeho části, vypnutím osvětlení dominant,
případně zhasnutím světel v domácnostech i firmách.
• přehled hospodaření města Počátky k 31.12. 2011,
předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky
• vyúčtování spotřeby plynu příspěvkové organizace
Kulturní zařízení města Počátky za rok 2011v objektech sokolovny a multifunkčního kulturního centra
(MFKC)
• čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní
zařízení města Počátky za období leden až prosinec
2011, prosinec 2011 a leden 2012 s tím, že předložené
čerpání rozpočtu není úplné a u 20-ti položek na výdajové stránce došlo k překročení rozpočtovaných položek
o 10 až 100 %
• přehled a vyúčtování akcí realizovaných příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky ve
4. čtvrtletí 2011
• informaci příspěvkové organizace Kulturní zařízení
města Počátky o plánovaném malování sálu a přísálí
sokolovny, vynucené opravě kotle a následné výměně
termohlavic u radiátorů
• informaci příspěvkové organizace Kulturní zařízení
města Počátky o provedené revizi vzduchotechniky
v MFKC, revizí hydrantů a hasicích přístrojů v MFKC
a sokolovně a o proškolení zaměstnanců v oblastech
BOZP a PO vč. zpracování potřebných dokumentací
• seznam přijatých sponzorských darů pro Základní
školu Otokara Březiny Počátky od všech dárců v roce
2011, předložený ředitelem v souladu s č l. 6, písm. B),
odst.1a zřizovací listiny základní školy
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 23 ZE DNE 23. ÚNORA 2012
RADA SCHVALUJE
• záměr SDH Počátky na praní hasičských zásahových obleků pro okolní hasičské sbory; praní bude
prováděno ve vlastní pračce se sušičkou v prostorách
hasičské zbrojnice, příjmem a výdejem obleků bude
pověřena jedna osoba; dále schvaluje stanovení cen
za provedené služby dle předložené kalkulace nákladů
na jednotlivé úkony:
- praní kompletního obleku - kabát a kalhoty s vložkou:
250,- Kč
- praní obleku bez vložky: 200,- Kč
v konečné ceně bude připočtena DPH ve výši dle platné legislativy
• pronájem bytu č. 2 v č.p. 442, Počátky, ul. Žirovnická,
o velikosti 4+1 s výměrou bytu 99,7 m2, celková výměra
113,5 m2, paní Květě Drechslerové, t.č. bytem Počátky,
za cenu nájmu 4.500,- Kč/měsíc dle předložené nabídky, dále pak poplatek za vybavení bytu 351,- Kč/měsíc
a zálohy na služby ve výši 700,- Kč/měsíc/osoba, s
možností pronájmu od 1.4. 2012 na dobu určitou – na
dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy
• pronájem bytu č. 5 v 1. patře zadní části domu č.p.
21 na Palackého náměstí, Počátky, o velikosti 2+1, s
výměrou bytu 66,78 m2, celková výměra 71,44 m2, paní
Radce Třebické, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu
2.800,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a stanovené
zálohy na služby, s možností pronájmu od 1.3. 2012 na
dobu určitou – na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady
ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy
• pronájem bytu č. 6 v přízemí zadní části domu č.p.
21 na Palackého náměstí, Počátky, o velikosti 2+1,
s výměrou bytu 49,29 m2, celková výměra 56,29 m2,
panu Zdeňku Potůčkovi, t.č. bytem Počátky, za cenu
nájmu 3.000,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a stanovené zálohy na služby, s možností pronájmu od 1.3.
2012 na dobu určitou – na dobu 1 roku, s podmínkou
úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu
nájemní smlouvy
RADA BERE NA VĚDOMÍ
• sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny
Počátky o provozu školy v průběhu jarních prázdnin
v době od 27.2 do 2.3.2012; školní družina bude uzavřena (nepřihlásil se žádný zájemce), provoz ve školní
jídelně nebude omezen (vaření pro cizí strávníky); běžný provoz školy bude obnoven od 5.3. 2012
4
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POČÁTKY ČÍSLO 9 ZE DNE 13. BŘEZNA 2012
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
• vyhlášení záměru na majetkoprávní vypořádání
nemovitostí – směnu nemovitostí z majetku města
v k.ú. Počátky a v k.ú. Léskovec s majetkem předem
určeného zájemce, formou směnné smlouvy takto:
- město Počátky převede předem určenému zájemci – Agrodružstvo Počátky, p.p.č. 3472/46 o výměře
168 m2 v k.ú. Počátky (manipulační plocha v areálu
družstva) a dále p.p.č. 156/2 o výměře 334 m2 a p.p.č.
149 o výměře 104 m2 v k.ú. Léskovec (pozemky užívané jako vjezd do areálu družstva v Léskovci) s tím,
že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí
a náklady spojené se směnnou smlouvou
- zájemce – Agrodružstvo Počátky, převede na město Počátky p.p.č. 944/2 o výměře 252 m2 a p.p.č.
1120/7 o výměře 335 m2 (lesní pozemky v lokalitě
Jihlávecké serpentiny) v k.ú. Počátky
• vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Léskovec - části p.p.č. 610 o výměře cca 2.571 m2 v k.ú. Léskovec, předem určenému
zájemci – p. Ladislavu Švandovi, trv. bytem Častrov,
který předloží nabídku ve výši minimálně 10,- Kč/m2
s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu
nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy
o konkrétním prodeji; jedná se o nefunkční polní cestu, která vede mezi pozemky žadatele, na pozemky ve
vlastnictví města Počátky nenavazuje a pro potřeby
Agrodružstva Počátky je neprůjezdná
• Obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 1/2012,
o zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 1/2011,
o místních poplatcích, s účinností od 1.4.2012; v Čl. 1
Úvodního ustanovení se v odst.1 ruší písm. e) – poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a dále se ruší ustanovení HLAVY V., čl. 25 až 29
• přijetí námitky proti návrhu Územního plánu města
Počátky, podané Ing. Lukášem Janko, bytem Počátky,
při veřejném projednání dne 9.2.2012 ve smyslu ust.
§ 52 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu a úpravu návrhu Územního plánu
města Počátky se zapracováním podané námitky
• Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné
finanční výpomoci uzavřenou mezi zřizovatelem
Městem Počátky a příspěvkovou organizací Kulturní
zařízení města Počátky, k poskytnutí návratné finanční
výpomoci příspěvkové organizaci ve výši 450.000,- Kč
za účelem předfinancování dvou projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie prostřednictvím
Fondu malých projektů – projekt Mezinárodní festival dechových hudeb a projekt Kopaná bez hranic
“O Křišťálový pohár” – 57. ročník; lhůta k navrácení je
dodatkem prodloužena do 31.3. 2013
• rozdělení prostředků od Ministerstva kultury ČR
z dotace Programu regenerace MPZ a MPR na rok
2012, ve výši kvóty pro město Počátky 465.000,- Kč, na
připravené akce dle doporučení Komise pro městskou
památkovou zónu takto:
Vlastník
v Kč
Město
v Kč
Dotace
v Kč
Martin Šimánek, Božejov čp.
9, - restaurování průjezdu a
303.600,vrat u domu č.p. 9 na Palackého náměstí v Počátkách
3.600,-
0,-
300.000,-
Římskokatolická
církev
- oprava oken ve zvonici a
oprava střechy nad vstupem 128.600,do věže kostela Sv. Jana Křtitele na Palackého náměstí
12.860,-
25.740,-
90.000,-
Město Počátky - oprava fasády a vnitřních prostor domu
150.142,č.p. 224, Rodný dům Otokara
Březiny
0,-
75.142,-
75.000,-
Žadatelé
Celkem
Celkem
v Kč
582.342,-
16.460,-
100.882,- 465.000,-
• rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok
2012, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního
odboru MěÚ
• uvolnění finančních prostředků ze schválených
rezerv:
a) na vlastní investiční činnost a opravy většího rozsahu v Základní škole Otokara Březiny Počátky
v celkové výši 436.000,- Kč:
- oprava kanalizační přípojky
96.000,- Kč
- nábytek do jedné třídy
100.000,- Kč
- rekonstrukce podlahy v učebně č. 32 na II. stupni
90.000,- Kč
- přestavba WC - dívky včetně kanalizace v budově
č.p. 387 150.000,- Kč
b) na rekonstrukci veřejného osvětlení v maximální výši
200.000,- Kč
• pověřuje stavební odbor MěÚ Počátky zpracováním
a podáním žádosti o dotaci z Fondu Vysočina k programu Sportoviště 2012 na opravu a modernizaci sportovišť v Počátkách; konkrétně se jedná o opravu oplocení vč. záchytných sítí na fotbalovém stadionu, opravu
oplocení venkovního sportoviště za ZŠ, opravu vstupního schodiště do sportovní haly a opravu oplocení
antukového kurtu na fotbalovém stadionu; žádost bude
podána do 25.3. 2012 v celkové výši 250.000,- Kč
• termín konání 10. zasedání zastupitelstva města se
bude konat dne 29.5. 2012 od 18,00 hodin v zasedacím
sále č.p. 87 – 1. poschodí, ul. Horní, Počátky
ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE
• vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku
města v k.ú. Počátky – p.p.č. 4117/1 o výměře 3.388
m2, předem určeným zájemcům – manželům Jiřímu
a Daně Kuklovým, trv. bytem Počátky, pozemek není
udržován, je v blízkosti bydliště žadatelů, kteří by jej
využili k sečení trávy pro drobná hospodářská zvířata
5
ZASTUPITELSTVO NEPŘIJÍMÁ USNESENÍ
• poskytnutí peněžitého příspěvku Římskokatolické
farnosti Počátky, Palackého nám. 2, 394 64 Počátky, ve
výši 12.860,- Kč, určeného jako podíl vlastníka nemovitosti na opravu oken ve zvonici a opravu střechy nad
vstupem do věže kostela sv. Jana Křtitele na Palackého
náměstí
rekonstrukce části povrchů na Palackého náměstí
(navrženo 9 x)
•
rekonstrukce domu č.p. 186 (navrženo 7 x)
•
postupná rekonstrukce veřejného osvětlení
(navrženo 4 x)
•
rekonstrukce povrchu místní komunikace ul.
V Cihelnách (navrženo 3 x)
•
rekonstrukce domu č.p. 30 na Palackého náměstí
(navrženo 2 x)
•
výkup pozemků pro novou výstavbu + inženýrské
sítě (navrženo 2 x)
•
dokončení zateplení a zpevnění sportovní haly
(obvodové stěny) (navrženo 2 x)
•
rekonstrukce povrchů na místních komunikacích
ulic: Horní, Sládkova, Zahradní, Na Hradbách a v
místní části Heřmaneč (navrženo 1 x)
•
rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní, Hejmanecká, Na Výsluní a Zahradní (navrženo 1 x)
•
rekonstrukce kanalizace v ul. Spojovací a Sládkova
(navrženo 1 x)
•
provedení parkových úprav (navrženo 1 x)
•
oplocení hřiště a dětského hřiště u sportovní haly
(navrženo 1 x)
•
vnitřní úpravy v mateřské škole (navrženo 1 x)
• rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne 30.12. 2010 bod
J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření
v souladu s rozpočtovými pravidly
•
ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ
• Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 16.1.2012 a Závěrečnou zprávu výboru za rok 2011
• usnesení 2. valné hromady Svazku obcí Lípa (SOL) ze
dne 14.12.2011, kterým bylo 2/3 většinou členů odhlasováno v souladu s čl. XII. odst. 1 Stanov SOL, zrušení
tohoto mikroregionu s tím, že:
•
do 30.6. 2012 provede dosavadní předseda SOL
likvidaci
•
následně bude proveden výmaz SOL z registru
vedeného u Krajského úřadu Kraje Vysočina
•
budou zrušeny všechny smlouvy uzavřené ke dni
31.12.2011
• možnosti využití finančních prostředků ze zbývající části investiční rezervy, které budou v souladu
s požadavky investičních a větších oprav v roce 2012
rozděleny na dalších zasedáních ZM dle četnosti priorit
navržených 11 členy zastupitelstva:
CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE
ÚNOROVÁ DOPRAVNÍ NEHODOVOST
Jedna nehoda pod vlivem alkoholu
Při rekapitulaci nehodovosti v únoru 2012 si musíme
připomenout velké změny a teplotní rozdíly, které nám přichystalo počasí. Na řidiče, ale i na policisty, bylo z pohledu
dopravy a sjízdnosti silnic, kladeno velké nasazení a psychické i fyzické vypětí.
V letošním únoru policisté zadokumentovali 20 dopravních nehod, což je o čtyři nehody méně než v loňském
únoru. Čtyři osoby byly zraněny těžce a tři osoby
utrpěly lehké zranění. Následky nehod v únoru
2011 byly tři těžká zranění a šest zranění lehkých. Naštěstí při únorových nehodách ani
v jednom roce nezemřela žádná osoba.
V únoru byla celková hmotná škoda vyčíslena na 1,2 milionu korun, což je téměř stejná
částka jako v únoru roku 2011.
Stejně jako v loňském únoru, tak i letos byla
v devíti případech rychlost jízdy nejčastější příčinou
dopravní nehody. V šesti případech nehodu nezavinili řidiči.
Do nehod nezaviněných řidičem patří zejména střety se
zvěří. V letošním únoru jsme zadokumentovali pět nahlášených střetů se zvěří, kdy hmotná škoda na vozidlech
byla vyčíslena na 156.000 korun. Pět nehod bylo zapříčiněno špatným způsobem jízdy. Pod vlivem alkoholu byla
zaviněna jedna nehoda.
Jízda pod vlivem alkoholu se nevyplatila pětačtyřicetiletému řidiči, který havaroval v pondělí 27. února v obci
Rozkoš. Řidič nezvládl řízení svého vozidla Škoda Felicia
a s vozidlem vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do
drátěného oplocení firmy. Při nárazu do oplocení poškodil
čtyři vozidla zaparkovaná v objektu. U řidiče byla pozitivní
dechová zkouška s výsledkem 2,18 promile alkoholu v dechu. Způsobená škoda byla vyčíslena na
45.000 korun.
Rizikovými dny v nehodovosti se staly 7. a 9.
únor a 15. a 16. únor. Od ranních hodin ve čtvrtek 9. února na Pelhřimovsku padal sníh, na silnicích ležela vrstva sněhu a pod ní byly namrzlé silnice. Mnoho řidičů se potýkalo s jízdou na
namrzlé silnici a následným smykem. Některé kolize končily pomačkanými plechy, bohužel jiné měly za
následek zranění.
Vážná nehoda se stala u obce Čejov na Humpolecku.
Řidička vozidla Škoda Octavia při projíždění táhlé levotočivé zatáčky v mírném klesání na zasněžené vozovce
dostala s vozidlem smyk, který nezvládla. Vyjela vpravo
mimo vozovku, kde levým bokem narazila do stromu.
Řidička utrpěla zranění a byla převezena do nemocni-
6
ce v Brně. Hmotná škoda na vozidle byla vyčíslena na
55.000 korun.
Po dva dny 15. a 16. února bylo Pelhřimovsko zasypáváno přívaly sněhu. Policisté v tyto dny vyjížděli ke čtrnácti
dopravním kolizím. Vzhledem k silnému sněžení a sněhu
na silnicích jezdila většina řidičů pomalu a proto docházelo k lehkému poškození vozidel. Problémy na silnicích tvořily kamiony, které blokovaly dopravu na silnicích I. třídy.
Řidič vozidla Renault Midlum jel po silnici II. třídy ve
směru od obce Čechtice na Košetice. Při průjezdu pra-
votočivé zatáčky dostal na zasněženém povrchu vozovky
s vozidlem smyk a vyjel vlevo mimo vozovku, kde havaroval. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 500.000 korun.
Řidič autobusu jel od Počátek na Žirovnici. Na přímém
úseku se míjel s vozidlem Renault Scenic, jehož řidička
zastavila při pravém okraji vozovky. V době míjení vozidel došlo na zasněženém povrchu k sesunutí zadní části
autobusu do středu vozovky a nárazu do levé přední části
Renaultu. Hmotná škoda 15.000 korun.
NEBUĎTE SLEPÍ K DOMÁCÍMU NÁSILÍ
Oběť potřebuje pomoc
Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se
většina lidí domnívá. Je to chování, které v partnerském
soužití nebo v rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově,
sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Domácí násilí
může probíhat mezi manželi, dětmi a rodiči, obětí mohou
být senioři.
Proč je domácí násilí nebezpečné?
Před zraky veřejnosti i státních orgánů je skryté. Narůstá
pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již
vztah není bezpečný. Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného,
a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít. Má špatný
dopad na děti, které jsou násilí přítomné. Děti pak získávají negativní vzory a považují je za normální. Domácí násilí
má vzrůstající tendenci. Zpočátku se jedná o útoky proti
lidské důstojnosti, jako jsou urážky, vydírání nebo ponižování. Pak následují útoky proti zdraví. Facky, bití nebo škrcení. Toto jednání může vyústit až v útoky proti životu.
Typické znaky domácího násilí
Probíhá mezi blízkými osobami v soukromí, beze svědků, často jsou účastníky děti. Násilí není jednorázový incident, dlouhodobě se opakuje, jde o násilí na pokračování.
Domácí násilí se stupňuje, přechází od jednotlivých útoků
v pravidelné násilí, od urážek k fyzickému napadání, až
k možnému ohrožení života. Role ohrožené a násilné osoby jsou jasně a nezaměnitelně rozděleny.
Pelhřimovští policisté zadokumentovali případ domácího násilí koncem února. Čtyřiadvacetiletý mladík, který
byl v podnapilém stavu, se začal hádat se svojí matkou.
Tato hádka, která probíhala v rodinném domě na Pelhřimovsku, přerostla ve fyzické napadání matky. Syn jí nakonec začal vyhrožovat, že ji zabije. Toto jednání u matky
vzbudilo obavu o život a po vyhledání lékařského ošetření
vše oznámila na policii. Napadení synem matka již zažila
vícekrát, ale nikdy nic neohlásila. Policisté na základě zjištěných skutečností muže vykázali ze společného obydlí.
V roce 2011 šetřili pelhřimovští policisté 29 případů, které vykazovaly znaky domácího násilí. Z toho
šest agresorů bylo vykázáno ze společného obydlí.
Vykázání představuje intervenci ze strany státu jako
reakci na aktuálně páchané násilí a budoucí hrozící nebezpečí vyplývající pro ohroženou osobu ze soužití s osobou
násilnou. Úkolem Policie ČR v případech oznámení incidentu je nejen šetření v rámci přestupkového nebo trestního řízení, ale zejména ochrana ohrožené osoby.
7
Oprávnění vykázat násilnou osobu je upraveno v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, kde je v ust. § 44 uvedeno, že vykázání je využití oprávnění policisty, na základě
něhož je násilná osoba povinná po dobu 10 dnů opustit
společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení a tuto
dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby.
V případě ohrožení se mohou oběti domácího násilí
obrátit o pomoc na:
Policii České republiky
Intervenční centrum
Městskou policii
Přestupkovou komisi
Orgán
sociálně-právní
ochrany dětí
Zdravotnická centra
Azylová zařízení
Manželské
a
rodinné
poradny
por. Bc. Hana Kotková
tisková mluvčí Preventivně informační skupiny
ÚO Policie ČR Pelhřimov
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme KZM v Počátkách, které nám pomohlo s uspořádáním výstavy v nové místní galerii. Bez jejich iniciativy a podpory by výstava zůstala pouhým nápadem.
Nemůžeme opomenout ani rodinu a přátele, za podporu,
pomoc a to i finanční. Naše poděkování patří též všem, co
jste si našli čas v tomto nečase na návštěvu výstavy,
Váš zájem nás velice potěšil.
Lenka Přechová a Renata Pospíchalová
NEJEN PRO PAMĚTNÍKY
Na náměstí Štítného stával známý a oblíbený zájezdní
hostinec Rudolfa Kašky. Sídlila zde Řemeslnicko-živnostenská beseda. Hostinec nabízel českobudějovické pivo,
cizokrajná vína, výbornou kuchyni. Interiér byl vyzdoben
mysliveckými trofejemi. Před hostincem byla čerpací
benzínová pumpa, která sloužila až do první poloviny
70. let. Hostinec zanikl koncem 50. let a jeho zbytky byly
odstraněny po výstavbě nové prodejny zeleniny (pozdější Bravoll).
Jiz
8
CO SE DĚJE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
NÁŠ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Konečně jsme se dočkali. Je pátek 17.2.2012 a my plni
očekávání odjíždíme na týden do Krkonoš na náš lyžařský
výcvik.
Po příjezdu do Rokytnice nad Jizerou jsme si odpočinuli a vybalili si. Poté jsme odhodlaně vystoupali na nedalekou sjezdovku, kde si nás vedoucí Mgr. Stanislav Háva,
Mgr. Roman Šohaj a Mgr. Miroslava Šteflová rozdělili do
tří družstev. Po večeři se každý večer konala nějaká přednáška a po ní jsme se věnovali zábavnému programu, který jsme si sami připravovali.
Druhý den jsme se vydali na sjezdovku Modrá hvězda,
kde jsme strávili celé dopoledne a část odpoledne.
V pondělí dopoledne jsme zamířili ,,Ke kapličce“, kde
jsme jezdili na běžkách. Po náročném dopoledni se jelo do
Liberce do plaveckého bazénu. Po koupání jsme se vrátili
zpátky na chatu Alpin.
Celé úterý jsme pobývali na Modré hvězdě s výjimkou
1. družstva, které se odpoledne vydalo na vedlejší sjezdovku Bahýnka.
KNIHOVNA POČÁTKY
NOC S ANDERSENEM
Stejně jako každý rok se i letos připojila počátecká knihovna k celostátní akci Noc s Andersenem.
Zúčastnilo se 27 dětí ve věku od osmi do deseti let.
Pro děti byl připraven zajímavý a bohatý program,
složený z různých her, soutěží, kvízů, vyhledávání
knih v knihovně a čtení pohádky Sněhová královna
od H. Ch. Andersena. Nesměla samozřejmě chybět
před spaním ani noční stezka odvahy, kterou si děti
s chutí užily. Druhý den ráno po snídani se dětem
rozdaly pamětní listy na letošní Noc s Andersenem
a dárkové balíčky a pak už si pro děti přišli rodiče.
Myslím si, že letošní Noc s Andersenem se nám opět
povedla. Tímto bych chtěla poděkovat za pomoc při
této akci Evě Vichrové a Hance Přesličkové.
Pavla Kolářová
Ve středu jsme první polovinu dne strávili volným lyžováním a odpoledne jsme měli opět běžecký výcvik.
Poslední den se uskutečnily závody. Ač nám dopoledne počasí moc nepřálo, mohli jsme, rozděleni do kategorií chlapci, dívky a ,,světový výběr“ odjezdit slalom, sjezd
a běžecké závody. Poslední večer jsme se bavili na diskotéce v nedalekém Šnekolandu, kde jsme si to velice užili.
A nastal pátek, den odjezdu. I když se většina lidí těšila
domů, byli zároveň smutní, že to vše končí.
A tak bychom chtěli poděkovat panu Škorpíkovi, který nás bezpečně dopravoval po celou dobu LVZ, učitelům
(instruktorům), kteří nás mnoho nového naučili, majiteli
pensionu Alpin a personálu za pohostinnost i zdravotnici Haně Lisé, která o nás všechny také dobře pečovala.
Jsme rádi, že se nikomu nic vážného nestalo a nikdo si
nezpůsobil žádný vážný úraz.
Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek, na který
si za několik let určitě rádi vzpomenou.
Tereza Kybová, Žaneta Rychtová, Denisa Körberová
9
KNIHOVNA POČÁTKY – NOVÉ KNIHY
PRO DOSPĚLÉ:
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Klub čarodějek - Trable s koštětem
– Thomas C. Brezina
Duhová kouzla – Evelína, mlhová
víla – Daisy Meadowsová
Expedice Kolumbus – Poklad Černého žraloka – Thomas C. Brezina
Medvídek Pú – Kniha dobrých způsobů
Popelčina kletba – Krystyna Kuhn
Krtek a léto
– Zdeněk Miler, Kateřina Miler
Malá baletka – Ela a kouzelné baletní střevíčky
– Darcey Bussellová
Twilight sága – Rozbřesk
– Oficiální ilustrovaný průvodce filmem
– Mark Cotta Vaz
Krtek a podzim - Zdeněk Miler, Kateřina Miler
Krtek a zima – Zdeněk Miler, Kateřina
Miler
Duhová kouzla – Hromnice, bouřková víla – Daisy Meadowsová
Hraní s básničkami
– Josef Václav Sládek, Josef Kožíšek
DAČICKO-SLAVONICKO-TELČSKO
Raspenava – město na Smědé
Růže pro císařovu milenku
– Anna Březinová
Indická nevěsta – Karin Fossumová
Jahody se šlehačkou – Hana Prošková
Pozdravy z doby kamenné – Kdo
nevěří, ať se podívá – Erich von
Daniken
Dívka za zrcadlem – Cecelia Ahernová
Žena v černém – Susan Hillová
Devátý soud – James Patterson
Hazard – Felix Francis
Šestý smysl – Na stopě záhadným
skutečnostem – Rainer Holbe
Pelhřimov – město poutníkovo
Zdeněk Martínek
Tajná kniha – Irena Obermannová
Zákon přitažlivosti – Nora Robertsová
Rodina – Martina Cole
Slavnostní pečení s Ivetou
– Iveta Fabešová
Potíže v ráji – Stanislava Chmelová
Vražda v ambitu – Vlastimil Vondruška
Džungle, tygři, jinovatka – Moje
Malajsie – Iva Pekárková
Na ostří – David Morrell
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Výpůjční doba:
7:15 – 11:30 12:00 – 15:45
7:15 – 11:30 12:00 – 15:45
7:15 – 11:30 12:00 – 15:45
9:30 – 11:30 12:00 – 18:00
Knihovnice:
Pavla Kolářová
Tel.: 561 034 922
e-mail: [email protected]
www.knihovna.pocatky.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA POČÁTKY
Vás zve 17. 4. 2012 na
FANTASTICKÉ ZÁHADY
Beseda se spisovatelem a záhadologem
ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
V 18:30 hodin, klubovně č. 2 KZM
vstupné: 30,- Kč
10
ARNOŠT VAŠÍČEK
Píše a cestuje do míst, kam běžný turista nevkročí. Tajemno je pro něho denním
chlebem. Ve svých knihách a filmech
vychází především z osobních zkušeností. Při svých výpravách za neodhalitelným tajemstvím naší planety navštívil
již více než 80 zemí na pěti kontinentech
a také četné ostrovy v Tichomoří a v
Indickém oceánu.
Zajímal se o pozůstatky primitivních
kmenů, které přežívají na úrovni doby
kamenné. Pobýval mezi Védy na Srí
Lance, Dajáky na Borneu a u etnických
skupin Mentawai na Siberutu, Kubu, na
Sumatře, mezi Antanosy na Madagaskaru a mnoha dalšími.
Předmětem jeho zájmu jsou především
nerozluštěné archeologické nálezy, prokazatelně zaznamenané nevysvětlitelné
úkazy a tajemné jevy a také utajované
rituály a legendy, naznačující kontakty s
jinými světy.
Je autor televizních seriálu Ďáblova lest,
Strážce duší a Planeta záhad. Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné
úkazy a paranormální jevy naznačují, že
minulost naší planety je daleko tajemnější než si vůbec dovedeme představit.
Arnošt Vašíček představí nejzajímavější objevy ze svých cest do více než
osmdesáti zemí: Vraždící rituály mágů
- Trosečníci z hvězd - Utajované mumie
mimozemšťanů - Záhadná hrobka - Podzemní města - Dračí monstrum z jezera
Chini - Zapovězená tajemství starověkých civilizací - Trpaslíci z Jávy - V zajetí
nadpřirozených sil- Co skrývá Voynichův
rukopis - Konec světa klepe na dveře?
Besedu doplňuje promítání unikátních videozáznamů.
POZVÁNKA
MO ČSSD zve všechny občany na
POSEZENÍ S POČÁTECKOU
DECHOVKOU
dne 1.5.2012 do místní SOKOLOVNY.
Začátek je v 11:00 hodin.
Občerstvení zajištěno.
Přijďte se pobavit při dobré muzice.
POJEĎTE V LÉTĚ
S POČÁTECKOU DECHOVKOU
na pobřeží pomerančového květu do ŠPANĚLSKA.
V termínu 17.8. – 25.8. 2012
Ubytování v apartmánech Playa Morro de Gos s bazénem,
50 – 120 m od moře, 6.250,- Kč / 250 Euro
V ceně: ubytování, doprava lux busem, český delegát/průvodce, spotřeba energií a plynu, užívání kuchyňského vybavení, zákonné pojištění
cestovní kanceláře.
Fakultativně: Stravování formou švédských stolů včetně nápojů.
Kdo má zájem, volejte Petra Dvorského:
Tel.: 728 853 378, e-mail: [email protected]
11
NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, aneb dnes vařím já…
Další recept jsem vybrala právě pro tyto aprílové a sychravé dny a hlavně pro posílení imunity v době chřipek.
ZÁZVOROVÝ ČAJ
Čaj prohřeje celý organismus, má jemně povzbuzující účinky, mnoho zdraví prospěšných látek a pročišťuje
organizmus. Zázrak jménem Zázvor obecný (Zingiber officinale) je vytrvalá bylina, která se pěstuje pro dužnaté,
hlízovité oddenky, které bývají až 10 cm dlouhé. Obsahují 2% éterického oleje, zázvorovou silici a štiplavě ostrou
látku zvanou gingerol. Zázvor je jedno z nejstarších tropických koření, původem z asijského kontinentu. V přírodní medicíně a kulinářství je využíván nejméně 3.000 let.
Píše se o něm v čínských análech a zmiňují se o něm
staroindické záznamy psané sanskrtem. Byl znám starým
Římanům i Řekům, protože se o něm rozepisuje Plinius
i Dioskorides. Arabští obchodníci dlouho tajili původ, který opřádali tajuplnými a smyšlenými historkami. Pravděpodobně Féničané jej ochutnali v Číně a Indii, okouzlil je
v podobě kandované dobroty a jako součást kari koření,
a dovezli jej do Evropy. Evropu opanoval zázvor až do
středověku a to už byl zázvor používán po celém světě.
Dnes je zázvor levným a všeobecně rozšířeným kořením
a má nemalé použití i v lidovém lékařství.
Na 1 litr tohoto úžasného lahodného a voňavého čaje
budeme potřebovat:
10g čerstvého zázvoru = (2 – 3 lžičky)
1 citron
3 hřebíčky
1 kousek skořice celé
1 badyán
1 vanilkový cukr
med / cukr
Zázvor oloupeme škrabkou, nastrouháme na struhadle
a dáme do konvičky. Přidáme koření, plátky z jedné poloviny umytého citronu a vanilkový cukr. Vše zalijeme vroucí vodou a necháme 5 minut odstát. Poté přidáme šťávu
z druhé poloviny citronu a med. Hotový čaj scedíme přes
sítko do hrnečků a dle chuti osladíme medem či cukrem.
Na co si dát pozor? Nepředávkujte zázvor! Čaj na jazyku
chutná jemně, ale v útrobách silně prohřívá. Když kupujete zázvor, podívejte se důkladně na všechny záhyby,
jestli někde není světlá či zelená plíseň. Pozor! Nepijte čaj
i s kousky zázvoru – jeho šťáva prohřívá, ale kousky se
vyznačují silou, že mohou popálit žaludeční stěnu.
Jak zázvor působí? Pomáhá relaxovat – při přičichnutí
k naříznutému oddenku nás vůně zanese až do dalekých
exotických krajin. Současně pozitivně ovlivňuje naše zažívání, pomáhá odbourávat tuk, aktivuje srdeční a cévní systém, pomáhá při žaludečních a zažívacích potížích. Pálivá
chuť zázvoru zahřívá tělo. Je antibakteriální, protizánětlivý
a fungicidní. Celkově působí proti nevolnostem, plynatosti a nadýmání. Rychle ulevuje při kašli, rozpouští hleny.
Při chřipce a nachlazení pomáhají zázvorové koupele
a napařování. Snižuje hladinu cholesterolu v krvi. S úspěchem se používá při kinetózách (cestovní nevolnosti) a při
těhotenských nevolnostech (zde pouze v malém množství
a ne v pokročilém těhotenství). V játrech zvyšuje produkci
žluče. Uklidňuje a zmírňuje bolesti hlavy a stavy napětí.
Podporuje trávení a chuť k jídlu. Zpomaluje některé druhy
rakoviny.
Recept ze své kuchařky vybrala Ludmila Marková
Vzpomínka
Vzpomínka
Dne 20. dubna 2012 vzpomeneme rok ode dne úmrtí
Kdo měl rád, nezapomíná ...
Dne 11. dubna 2012 uplyne
20 let, kdy nás bez slůvka rozloučení opustil
manžela Antonína KOTTA.
Stále vzpomínají manželka
Ludmila a děti s rodinami.
pan Jaroslav BUDEK.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera a syn s rodinami.
12
MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ
Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání...
PŘÍBĚHY FINANČNÍ ABECEDY II.
Často se mne lidé tázali, kam bezpečně uložit své
peníze. Náš okres byl v republice na třetím, či čtvrtém
místě od konce v průměrné mzdě, v úsporách byl naopak
na čelním místě. Odpověď na dotaz nemohla být jednoznačná. Vždy závisí na vaší důvěře k onomu finančnímu
ústavu. Obecné zásady doporučují dělit majetek na nemovitý, movitý a finance. Ty pak dále diversifikovat (rozdělit)
do péče více a větších důvěryhodných finančních ústavů.
Jak to provést, když největší – Komerční banka byla svou
velikostí v rámci Evropy v pořadí daleko za číslem 400.
Dobře reagovat nebylo zejména v začátcích éry rozvoje počtu komerčních bank nic lehkého. V návaznosti na
malou a velkou privatizaci majetku státu se zvyšoval tlak na
potřebu většího počtu bank. V roce 1990 existovalo pro 15
milionů obyvatel jen 5 bank, z toho 4 státní peněžní ústavy
a Živnobanka s částečnou zahraniční účastí. Během 3 let
vzrostl počet bank na 58. Vedle Stavební spořitelny vznikaly
i Hypoteční banky, pojišťovny, leasing a Spořitelní družstva
(dříve známé jako Kampeličky). Kde ale na ně vzít kvalitní
lidi? Na konci roku 1993 na jednu jednotku (pobočku, jednatelství, expozituru) bank připadalo 2941 lidí a na jednoho
pracovníka banky 194 lidí. U nás počet lidí v bankovnictví
rostl, Evropa již šla cestou technického pokroku, bankomatů, bankovních karet a počet lidí na typických přepážkách
klesal. Některé naše banky kvalitou a zaměřením svých
„vrcholových členů“ směřovaly nezadržitelně do transformační pasti. Chvátaly uspokojit své kamarády dříve, než
vstoupí na celoevropský trh, který konečně zavede pravidla obezřetného finančního podnikání. Pravidla známá ve
finančním světě pod názvem Basel II.
Bankovní dohled České národní banky nad komerčními a obchodními bankami to měl v takovém „ fičáku“ obtížné a svou úlohu nezvládl. Míra zavinění centrální banky
spočívá též v nepříliš šťastném udělování bankovních
licencí, následném restriktivním určování úrokových sazeb a povinné míry rezerv. To se podepsalo na konkrétní
situaci mnoha firem, které nebyly schopny splácet vysoké
úroky a zavinilo pokles naší ekonomiky.
Pak následoval bankovní šok. Nejdříve družstevní
záložny, pak mnohé banky padaly jedna za druhou, jiné
se před problémy raději slučovaly samy. Fronty lidí před
zavřenými pobočkami byl běžný obrázek té doby. Socialistické poskytování úvěrů skončilo, nastala éra spojování našich finančních institucí s mohutnějšími evropskými
ústavy.
Mnozí jsme si oddechli. Další základní krok k tržnímu systému hospodaření se stal skutečností. Mezitím
v relativním klidu se„ smrskla“ naše armáda do rozumnějšího a konečně internacionalistického rozměru v rámci
NATO. Konečně se můžeme věnovat více jiným vnitřním
záležitostem. Postavení státu v ekonomice oproti světu
bylo stále s nadměrnými zásahy do hospodářství, nedostatečné právní prostředí, které by stimulovalo k podnikatelské činnosti, téměř pětina stále regulovaných cen
(zejména byty, energie..), nedostatečná demonopolizace
a deregulace především síťových odvětví (plyn, elektřina,
voda, kanalizace, telekomunikace), nedokončená privatizace velkých společností (železnice, letecká doprava,
doly, železárny, ČEZ..), nedostatečný výkon státních institucí, přílišná byrokracie ekonomiky, nutná radikální změna
daňové soustavy, pravidel sestavování státního rozpočtu (realizace tzv. státní pokladny), reforma zdravotnictví,
penzí, státní správy a školství.
To vše bylo a ještě bude potřebné pro naše dobro vykonat. Jen neznatelné množství lidí u nás mělo stále před
svými zraky obrázek onoho Angličana pravidelně při ranní
kávě studujícího vlivy celosvětových
trendů finančního světa, odhadujíce
dopady do své země. Vyplatilo se.
V době celosvětové finanční krize
nebylo sice v silách nikoho zabránit
následným dopadům do ekonomiky,
ale naše finančnictví, naše vklady
byly a stále jsou na takovou situaci
vzorně připraveny- vzorově jištěny.
My jsme nezažili opětovné fronty
klientů před pobočkami bank jako
v zemích s mnohem delší a větší
bankovní kulturou. Bylo příjemné
s jakou úctou nás v té době ve světě
přijímali, aby vyslechli a dozvěděli
se, jak jsme se poučili z problémů
před deseti lety my.
Příště: Příběhy o nanotechnologiích
J. Třebický
13
13
KINO
JAKÝ BYL FESTIVAL JEDEN
SVĚT POČÁTKY?
POČÁTKY
DUBEN 2012
HURÁ DO AFRIKY
1.4.2012 – neděle – 17:00 hodin – 90 Kč
93 minut – Německo – český dabing
Animovaný, rodinný, Přístupný
SHREK 3
2.4.2012 – pondělí – 9:30 hodin – 15 Kč
93 minut – USA – český dabing
Animovaný, komedie, rodinný, Přístupný
POUPATA
7.4.2012 – sobota –19:00 hodin – 80 Kč
95 minut – ČR – české
Drama, Nevhodné do 12-ti let
ČTYŘI SLUNCE
8.4.2012 – neděle – 17:00 hodin – 80 Kč
105 minut – ČR – české
Drama, komedie, Nevhodné do 12-ti let
PRCI, PRCI, PRCIČKY: Školní sraz
14.4.2012 – sobota – 19:00 hodin – 90 Kč
113 minut - USA – české titulky
Komedie, romantický, Nevhodné do 15-ti let.
JÁ, PADOUCH
15.4.2012 – neděle – 17:00 hodin – 70 Kč
95 minut - USA – český dabing
Animovaný, komedie, rodinný, sci-fi, Přístupný
VRÁSKY Z LÁSKY
21.4.2012 – sobota – 19:00 hodin – 100 Kč
101 minut - ČR – české
Drama, komedie, Přístupný
LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
22.4.2012 – neděle – 17:00 hodin – 55 Kč
97 minut - USA – český dabing
Animovaný, dobrodružný, fantasy, Přístupný
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
28.4.2012 – sobota – 19:00 hodin – 100 Kč
102 minut - ČR – české
Komedie, Přístupný od 12-ti let
Ve dnech 19. - 25.3. 2012 proběhl v Počátkách první
ročník festivalu Jeden svět, kterého se zúčastnilo téměř
1.300 diváků.
Od 19. do 23. března shlédlo denní projekce pro
základní a střední školy devětsetdvacet mladých diváků.
Žáky a studenty snímky zaujaly a aktivně se zapojovali i do následných debat. Přehlídku kladně hodnotili také
pedagogové a řada z nich se bude festivalovým tématům
věnovat i dále při výuce.
Hlavní část festivalu s mottem „Protesty, Nepokoje,
Revolta“ se uskutečnila o víkendu od 23. do 25. března.
Dokumenty na téma bouřlivých světových událostí, ekologie, globalizace a humanitární pomoci shlédlo třistapadesát diváků. V divácké anketě byl hodnocen nejlépe
německý snímek Z popelnice do lednice o praktikách
supermarketů a našem vztahu k jídlu. Druhý nejoblíbenější byl český film Závod ke dnu o bolestné proměně Česka
z průmyslové země do země služeb a třetí místo obsadil
dokument Martina Marečka Pod sluncem tma o úskalích
rozvojové pomoci.
To, co dělá festival Jeden svět výjimečným, jsou debaty s diváky. Díky zajímavým hostům a přemýšlivým divákům, kteří svými dotazy směřovali k pochopení problémů
do hloubky, se často přetahovalo. V počáteckém kině diskutoval režisér Vít Janeček, rozvojový expert Milan Smrž,
arabistka Zora Hesová, Jiří Pykal z Biofarmy Sasov, bývalý starosta a člen povodňové komise ve Veselí nad Lužnicí
Petr Hynek.
Jeden svět letos zavítal na Vysočinu poprvé. Jen o pár
dnů dříve proběhl v Třebíči. Počátky však mají jeden primát – jsou nejmenší ze všech čtyřiceti měst, kde se letos
přehlídka konala. Festival, který zaštítil Stanislav Bernard,
měl i bohatý doprovodný program. Bylo možné shlédnout
výstavy fotografií, navštívit koncert Jiřího Schmitzera.
I rockový koncert kapel Danny Poeta & Neřev, Munchies
a Čerstvý schody se velice vydařil.
Velký dík patří všem, bez kterých by se festival nemohl
uskutečnit - městu Počátky, jehož nově zrekonstruované
kino i výstavní prostory výborně vyhovovaly potřebám
festivalu, všem regionálním sponzorům, Ludmile Markové
z kulturního zařízení města, organizátorům z občanského
sdružení Javořice i dalším dobrovolníkům, kteří ve svém
volném čase odpracovali stovky hodin na přípravě a zajištění festivalu.
Přejme si, aby se v příštím roce podařilo uskutečnit i další
ročník!
PIRÁTI
29.4.2012 – neděle – 17:00 hodin – 110 Kč
102 minut – VB, USA – český dabing
Animovaný, dobrodružný, rodinný
Přístupný
Hana V. Konvalinková (hlavní koordinátor)
+"3/±5"+&/,07¦
4065ƆÂ0,63;
"/(-*ƀ5*/:
-&5/±,63;:"/(-*ƀ5*/:7-*5&
1PǥÃE/&.-67±5&BOHMJDLZ .ÃUFUFDŽNPßOPTU
TUSÃWJUMÊUPTBOHMJǁUJOPV;ÃQJTEPMFUOÎDIUJ
EFOOÎDIJOUFO[JWOÎDILVS[DzQSÃWLJQSPCÎIÃ
;LVTUFTJWÝVLVOBWMBTUOÎLDzßJOBCF[QMBUOÊVLÃ[LPWÊIPEJOLJW+JIMBWLJB1FMIǥJNPWLJ
1PØMFUFOÃNPEQPWLJDŽBWZISBKUF
RIDDLE 2/8:
What can´t you eat?
a cake, soup, a shoe, a cucumber, cabbage
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
14
XXXMJUFD[
KJIMBWB!MJUFD[
5FM
FESTIVAL JEDEN SVĚT POČÁTKY OBRAZEM
ŘÁDKOVÁ INZERCE
•
•
15
BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES – prodám štěňátka bez PP,
očkovaná, odčervená, odběr koncem května.
Info na tel.: 773 296 31
Dlouhodobě pronajmu garsonku na Palackého náměstí
v Počátkách. Byt je po rekonstrukci.
Více informací na tel. čísle: 737 868 333
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Místní sdružení ODS Počátky cítí potřebu vyjádřit rezolutní nesouhlas s tímto záměrem rady města. Důvod našeho
nesouhlasu spočívá ve skutečnosti, že obě tyto organizace
fungují bez jakýchkoli problémů a dokonce se dá říci, že
v regionu patří k těm nejlepším.
Zákon 472/2011Sb. § 166 dává možnost zřizovateli toto
výběrové řízení vyhlásit, není to však jeho povinnost. Pochopili bychom to, kdyby nastaly takové skutečnosti, které by
nutily zřizovatele k takovémuto kroku. Ovšem proklamace
typu „je potřeba čerstvý vítr do plachet“ k tomuto kroku
rozhodně nestačí. Takzvaný čerstvý vítr do plachet by
potřebovaly spíše jiné společnosti zřízené a vlastněné
městem Počátky.
Přejeme vedoucím pracovníkům, kteří budou obhajovat
své pozice, aby uspěli a dál pracovali s nasazením pro
nás všechny.
MS ODS Počátky
PODĚKOVÁNÍ
Kulturní zařízení města Počátky děkuje všem sponzorům tradičního Valentýnského plesu:
Agrodružstvo Počátky
Allianz pojišťovna a. s., Kyba Pavel
Autokomplet Ižovský Martin, Počátky
Auto Neza Pelhřimov s. r. o.
Autoservis Povolný Aleš, Počátky
Autoškola Nevrkla, Dačice
Bapon – Štepon, Počátky
Bouzková Vlasta, Počátky
Bulíček Václav – Zednictví, Počátky
PROGRAM
MC LVÍČEK
v klubovně č. 1, v budově KZM
Počátky
hrací dvouhodinovky s říkankami
a tvořením
1) pro NEŠKOLKOVÉ
děti od 9 do 11 hod.
2) pro ŠKOLKOVÉ děti
od 15 do 17 hod
3.4.2012
Téma „Velikonoční tvoření“
10.4.2012
!!! POZOR !!! pouze dopoledne!!!
Téma „Omalovánky“
17.4.2012
Téma „Jaro“
24.4.2012
Téma „Čtení – projekt CČČD“
Bulíčková Lucie, Počátky
Centropen a. s., Dačice
Cukrárna Šárka, Počátky
Cukrářství Červenková, Drážďany
DEKTRADE a. s., Pelhřimov
Drogerie – N. Hernová + A. Herna,
Počátky
Dům kultury Milevsko
Elektra A až Z Janků, Počátky
Elektra Janková Jana, Počátky
Elektro Bouzek, Počátky
Elektro Skokan, Hříběcí
Ford Fopo s. r. o., Počátky
Galanterie Křížová Milena, Počátky
G Móda, Počátky
Hotel Artaban, Žirovnice
IPC plast spol. s r. o., Žirovnice
JAFRA Štanclová Vladislava, Počátky
Jan Kukla – produkce – obchod
– služby, Počátky
JOPRA – Preisinger Josef, Počátky
Kadeřnictví Přechová Eva, Počátky
KBNK s. r. o., Žirovnice
Kulturní zařízení města Počátky
Lékárna Pod Javořicí, Počátky
Lesy města Počátky
Městská knihovna Počátky
Mlékárna Nechyba Pavel, Žirovnice
Moser Legno s. r. o., Pelhřimov
Orion, Norek Ludvík
PALSTAV Stojčín
Papírnictví, hračky, sport – Skalický
Jaroslav
Pavel Žák, Počátky
Petrů Libor a Andrea, Hříběcí
Pevný a spol., s. r. o., Žirovnice
Pokrývačství, klempířství, tesařství
Přech & spol.
Potraviny Zmeškal, Počátky
První chodská stavební společnost,
spol. s r. o., Pelhřimov
16
Restaurace a pizzerie U Karásků,
Počátky
Resort Svatá Kateřina, Počátky
RICC Dvořák Martin, Počátky
Rodinný pivovar Bernard a. s.,
Humpolec
Setora spol. s r. o., Počátky
SIAD Vobr Vladislav, Počátky
Sklárna Janštejn s. r. o.
Skokan Martin, Hříběcí
Slavíček Karel – Fotografické služby, Počátky
Slunovrat Matoušková Lenka,
Počátky
Solárium Šárka Škodová, Počátky
Stárkovi, Počátky
Stavební firma JAVOS s. r. o.,
Počátky
Strašík Miloš, Klátovec
Švaříčková Monika – Kosmetické
služby, Počátky
Tesařová Leona, Počátky
Titan servis s. r. o., Pelhřimov
Truhlářství Hric – Smejkal, Vesce
Truhlářství Valeš a syn, Počátky
Uzenářství Mareček, Počátky
Uzenářství Vojta, Počátky
Velkoobchod JIP, Humpolec
Vichrovi – Tabák, Počátky
Vinotéka Nekola Jaroslav, Počátky
Vinotéka Přech Kamil, Počátky
Vodotechnické služby s. r. o.,
Počátky
Vrábel Jaroslav a syn, Počátky
Zelenina Smrčka Petr, Počátky
Zelenková Miroslava – ZEPA,
Žirovnice
Zlatnictví – hodinářství Brož Jan,
Počátky
ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY ZVE
ZASAĎ SI SVŮJ STROM – 5. ROČNÍK
Město Počátky – odbor životního prostředí a skautský
oddíl Sušený tresky zvou rodiny s dětmi i ty ostatní na
tradiční počáteckou akci nazvanou „Zasaď si svůj strom“,
která se koná v sobotu 21.4.2012 od 9:00 hodin. Sraz
účastníků je u památné lípy směrem na Stojčín, kde bude
osázena úvozová cesta.
Sazenice, opěrné kůly, ochrana proti okusu zvěří a voda
na zalití je zajištěna. S sebou si přineste vlastní nářadí:
rýč, lopatu a motyku. Na stanoveném místě si každý sám
musí vykopat jamku pro vysazovaný strom. K dispozici
budou skauti z oddílu Sušený tresky. U nich si také v závěru akce můžete opéct vlastního buřtíka.
Pavel Hůša
Úsek životního prostředí MěÚ Počátky
Fotografie ze 4. ročníku, kdy se osazovala cesta nad
rozvodnou E-Onu.
OBČANŮM PO TĚŽKÉM ÚRAZU MŮŽE POMOCI PROJEKT AMADEO
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková událost
změní celý další život, zdraví, možnosti...
Co lze nárokovat v takové situaci?
• Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně
nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista,
účastník hromadné dopravy, chodec).
• Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů.
• Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv, zda
poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo
životní pojistku.
• Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí
dopravní nehodu, je mu však zohledněna spoluvina,
nicméně má nárok na alespoň částečné plnění.
• Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému
i v případě, že viník nehody nemá „povinné ručení“
nebo škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy
řidič z místa nehody ujel.
• Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví.
• U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kva-
druplegie, ztráta končetiny, poškození mozku apod.)
je nutné obrátit se na soud. Jedná se o další zvýšení
odškodnění za trvalé následky úrazu.
• Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok
promlčen.
Smyslem projektu je pomoci poškozeným či pozůstalým získat odpovídající informace o náhradě škody na zdraví formou bezplatné telefonické konzultace. Ta zahrnuje poradenství v konkrétní situaci, pomoc
při posouzení správnosti již vyplaceného odškodného
a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou.
Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu:
723 203 036 nebo prostřednictvím e-mailu: [email protected]
Jan Malík – autor sociálně právního projektu
MO ČRS Počátky
PRODEJ RYB
Každou sobotu 8:00 – 12:00 hodin
na rybárně
Celoročně: KAPR
Od dubna: PSTRUH duhový
Aktuální ceny a další nabídku druhů ryb najdete na
vývěsce budovy ČRS Počátky nebo na
www.mocrspocatky.cz
17
Centrum pro zdravotn postižené Kraje Vysoina
pracovišt Pelhimov, Na Obci 1768
(vedle tenisové haly, u mstských sad)
tel.: 565 324 806
e-mail: [email protected]
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
TÝKAJÍCÍ SE OSOB
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP)
x Došlo ke zmn v posuzování nároku na píspvek na péi,
x Nov budou existovat pouze dva píspvky pro OZP – píspvek na
mobilitu (400,-K/msíc) a píspvek na zvláštní pomcku,
x Stávající prkazy TP, ZTP i ZTP/P budou platit do ukonení jejich
platnosti, nejdéle však do data 31. 12. 2015.
x Dávky pro OZP budou nyní vyizovat Úady práce
x Do 31. 12. 2012 je nutné vymnit parkovací prkazy oznaující vozidlo
pepravující osobu tžce zdravotn postižnou.
V souvislosti s tmito zmnami Vám
nabízíme pomoc pi:
™
získání informací o tom, jak postupovat
pi vyizování píspvk
™
vyplnní nových tiskopis potebných
k vyplácení píspvk
Tyto služby poskytujeme všem klientm ZDARMA.
Pondlí
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30
12:30 – 14:30
Steda
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00
tvrtek
8:00 – 11:30
Pátek
8:00 – 11:30
12:30 – 14:30
-pro objednané klienty
Dagmar Vaněčková, DiS.
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov
18
CENY TTG TRAVEL AWARDS 2012 SE OPĚT UDĚLOVALY V RESORTU SVATÁ KATEŘINA
Bylo tomu právě v roce 2008, krátce po otevření zrekonstruovaného areálu Resortu Svatá Kateřina, kdy se
celý areál zaplnil hosty nejen z různých koutů Čech, ale
i okolních zemí, aby převzali ceny TTG Travel Awards. Hosté již tenkrát nešetřili chválou a zůstali okouzleni z krásného až pohádkově příjemného prostředí, jaké Resort Svatá
Kateřina naskýtá.
Uplynuly 4 roky a vítězové TTG Trawel Awards 2012 se
v únoru sešli, na 14. ročníku, opět v Resortu Svatá Kateřina nejen proto, aby převzali ocenění, ale aby se během
víkendového pobytu naladili do pohody a příjemně zrekreovali.
Letošní ročník TTG Travel Awards probíhal pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a generálním partnerem
se stala společnost Sdovolená.cz. Celý slavnostní večer
moderoval Ondřej Hejma. Předávány byly tradiční ceny,
pyramidy symbolizující cestu k vrcholu.
Profesionálové-odborníci vybírali v cestovním ruchu
ty společnosti, které považují ve svém oboru za nejlepší
a prostřednictvím internetu hlasovali ve dvanácti kategoriích: Nejlepší cestovní kancelář ČR, Nejlepší touroperátor
pro Evropu, Nejlepší touroperátor pro Ameriku, Nejlepší touroperátor pro Asii, Nejlepší touroperátor pro Afriku
a střední východ, IATA agentura s nejlepším zákaznickým
přístupem, Nejlepší letecká společnost, Nejlepší hotel
v České republice, Nejlepší cestovní kancelář v domácím
cestovním ruchu, Nejlepší incomingová agentura, Nejlepší zahraniční centrála sídlící v České republice, Pojišťovna
s nejlepším cestovním pojištěním.
Veřejnost si vybírala a hlasovala v pěti kategoriích:
Nejoblíbenější zahraniční destinace v roce 2011, Nejlepší
cestovní kancelář pro dovolenou u moře, Nejlepší cestovní kancelář pro dovolenou na horách, Nejlepší turistické
místo v České republice a Pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním.
Držitelem ocenění v nejprestižnější kategorii hlasování profesionálů – Nejlepší cestovní kancelář v ČR – se
stal Čedok. Nejoblíbenější zahraniční destinací roku 2011
zvolila veřejnost Chorvatsko. Síň slávy získala už druhého
člena, pana Radima Jančuru, generálního ředitele Student Agency.
Pro neznalé, co že to TTG znamená? Travel Trade
Gazette jsou noviny pro každého, kdo má co do činění
s cestovním ruchem, nebo se o tento obor zajímá. Mají
za sebou 50-ti letou tradici, po kterou pravidelně vycházejí v desítkách zemí, jako listy profesionálů cestovního
ruchu. A právě TTG noviny pořádají tuto prestižní anketu TTG Travel Awards. Na letošním ročníku nechyběli ve
Svaté Kateřině zástupci cestovního ruchu: z Chorvatska,
Německa, Slovenska, Srbska, Černé Hory, Dominikánské
republiky a dalších. Mezi významné osobnosti večera patřili: prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky
pan Václav Stárek a generální ředitel hotelu Hilton Prague
Michael Specking.
Ředitel Resortu Svatá Kateřina Martin Pavlíček dle
osobních setkání potvrdil spokojenost hostů a to nejen
s průběhem celého slavnostního večera, ale i s následným
víkendovým pobytem. Potěšením pro něho bylo i konstatování hostů, kteří byli mile překvapeni jaké služby, na jaké
úrovni a v jakém nádherném prostředí jsou poskytovány.
„Osobně si myslím, že vyhlašování výsledků TTG Travel Awards 2012 v Resortu Svatá Kateřina, a to podruhé během čtyř let, velmi prospělo podpoře Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu.“ řekl Martin Pavlíček. A já
mohu jenom přidat dovětek, že takovéto krásné akce
s mezinárodní účastí prospívají i našemu městu Počátky.
Foto i text: Ludmila Marková
19
Základní organizace SCH v Poátkách upozoruje obany Poátek a
širokého okolí, že PIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA KUICE A
KOHOUTKY. Kuice jsou vyšlechtny na vysokou snšku, což potvrzují
výsledky minulých let. Kuice jsou v barv ervené a erné + kropenaté
ve stáí 12 týdn. Cena za kus 85,- K.
Objednávky pijímá pan Václav Vyvadil, Nádražní ulice 469, Poátky.
Objednávat mžete osobn nebo písemn (uvete jméno, telefon, obec, poet
kuic, kohoutk a barvu – mžete vhodit do schránky) a také telefonem na
ísle 565 496 489 nebo 608 808 899 i SMS.
Odbr objednaných kuic a kohoutk bude v sobotu
12. kvtna 2012 od 13:00 hod. do 15:00 hod. v Poátkách,
Moravská ulice na námstíku u kížku, jako obvykle.
20
VZNIKNE NOVÝ KROUŽEK - DÍVČÍ KLUB….?
Našel se další ochotný človíček, který má zájem vést kroužek pro děti při KZM Počátky, kterým je Lenka Seidlová. Lenku můžete vídat,
se svými výtvory, na našich počáteckých Velikonočních i Vánočních trzích – pravidelně je i na Dnu přírody. A myslím si, když si pročtete, co vše umí, že Vám má co předat - co nabídnout. Oslovuji právě vás děvčátka: „Chcete se naučit různé ruční techniky? Chcete
si zhotovit pro sebe krásné výrobky a třeba i dárky pro své blízké?“ Právě pro Vás je tady nový kroužek s pracovním názvem DÍVČÍ
KLUB. Máte-li zájem, aby se klub otevřel a vy se naučily něco nového, přihlaste se na KZM Počátky. Jelikož bude kroužek nákladný na
materiálové zázemí, budeme potřebovat spoluúčast od rodičů (120,- Kč na měsíc). Plánované je setkávání jedenkrát týdně.
A co se můžete naučit?
1.Šití (veškeré dětské a dámské oblečení, bytový textil, dekorace, hračky)
2.Pletení (veškeré vzory včetně ažurových, norských, od šál
po svetry)
3.Základy háčkování (základní sloupky, pouzdra, tašky)
4.Malba na hedvábí (na rámu, bez rámu, zažehlovacími barvami, kravaty, šály, šátky, vitráže)
5.Batika na hedvábí (sypaná, vosková, shibori, arashi, twist,
šátky, šály)
6.Šperky z hedvábí (pomocí zažehlovací a lepící fólie, hedvábných kokonů a ručně barveného hedvábí)
7.Plstění jehlou (suché, šperky, drobné doplňky, dekorace)
8.Mokré plstění (pouzdra, tašky, kabelky, pokrývky hlavy)
9.Šperky z křišťálové pryskyřice (resin, zalévání kovových
lůžek s obrázky pryskyřicí)
10.Plotýnkový smalt (zdobení měděných výseků smaltovacími
pudry za pomocí elektrického vařiče, výroba šperků)
11.Kanzashi kytičky (japonská technika šití kytiček z látek,
brože, vlasové ozdoby, módní doplňky)
12.Šití z filcu (šperky, brože, pouzdra, jídlo pro panenky, vánoční a velikonoční ozdoby)
13.Mozaika (nalepování skla a pryskyřicových kamínků na dekorační předměty, šperkovnice, krabičky na čaj, na kapesníčky)
14.Decoupage (ubrousková technika, zdobení dekoračních
předmětů, květináčů, krabiček)
15.Cardmaking, scrapbook, embossing (hrátky s papírem,
výroba přání, albumů, krabiček)
16.Organzové a mušelínové kytičky (šperky, vlasové ozdoby, dekorace)
17.Obšívaná kulička (obšívání dřevěných a plastových kuliček
rokajlem, výroba šperků)
18.Patchwork, quilt, rag quilt, crazy patchwork (šití tašek, bytového textilu, dekorací)
19.Korálkování, ketlování (výroba šperků z korálků, jehel, nýtů)
20.Floristika (výroba dekorací z květin, sušin, věnce, ozdoby)
21.Batikování (vázaná, sypaná batika na bavlnu, trička, mikiny,
šaty, šátky)
22.Malba, savování textilu (dekorace a zdobení bavlněného oblečení)
23.Malba na sklo (slupovací a vypalovací barvy)
24.Šperky z Fimo hmoty (modelování z Fima)
25.Jídlo pro panenky z Fima (modelování, výroba miniatur z Fima)
26.Kresba (pastelky, suché pastely, uhel, rudka, tužka)
27.Malba (akvarel, olejomalba, tempera, akryl)
28.Malování na kameny (malba akrylovými barvami na kameny a oblázky)
29.Šperky technikou Tiffany (náročnější technika, výroba cínovaných šperků ze skla a minerálů)
30.Šití medvídků a panenek
31.Vyšívání (křížkové, plný steh – malba jehlou)
Samozřejmě k základům každé dívky je umět vařit a stolovat.
I toto bude součástí našeho klubu. Děvčata i já mohu potvrdit
pořekadlo: „Co se v mládí naučíš – ve stáří jako když najdeš!“
21
Těšíme se na Vás! Ludmila Marková
Levné ubytování
HOTEL JELEN
Nová Včelnice
Snídaně, hotovky, minutky, saláty,
pizza denně do 21.00 hod, Pá+So do 22.00 hod.
Polední menu 69,- Kč
Nově - svačiny 7.00 – 10.00 hod.
pechova sekaná, saláty, dršťková …
Nově: Pravý medovník, každý víkend tatarák
Kulturní akce:
4.4. Senior Klub
8.4. od 20.00 Rockové Velikonoce ( 4 kapely)
7.4. od 16.00 Odpolední kino
7.4. od 20.00 Kino
14.4. od 20.00 Disco, DJ Lukáš
20.4.- 22.4. Cmundové hody v restauraci
21.4. Plavci – Rangers (předprodej od 2.4. v restauraci)
1.5. prvomájové posezení s dechovkou
www.hotel-jelen.cz
tel.: 775 976226
!"
P. a. (zkratka) - prodejní akce
!!"#
$!"%!&&
&'*
SOKOLOVNA
AKCE DUBEN 2012
17.4.2012 P.a. studio
f. BELLITEX – Jana
Secondhand
Nehtové
Jana Šteflí ková
! "#
$"%#
!"#$%
&'
()$'#*+'-+#$)
!
"
Nehtové studio Jana
Jana Šteflíková
Prodávámestešníkrytiny,klempíské
prvky,stešníokna,izolace,trámy,lat,
prkna,palubky,spojovacímateriál,
maltovésmsi,náadíBosch
Poátky, Na Výsluní 636
tel.: 724 273 954
ž nehtu P-Shine,
manik ra a možnost
zakoupení dárkových poukaz.
KLEMPÍSTVÍPOKRÝVASTVÍ
KARELJANOUŠs.r.o.
DrahoovuKamenicenadLipou
Tel.:[email protected]
22
Optika Jaro
Horní 91, Počátky
otevírací doba
Po, Čt 8:00 – 11:30
Út, St, Pá 13:00 – 17:00
So 8:00 – 11:00
Nová kolekce brýlí pro rok 2012
Kvalitní práce
Klientský přístup
Bezkonkurenčně nízké ceny
Ordinace očního lékaře beze změn
Objednací doby na čas
tel.: 605 179 426
23
24
Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky 394 64, tel.: 561 034 920, [email protected] Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se
stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č.j. 0330014687. Náklad 500 ks. Sazbu a tisk
provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 512 Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.
Download

4/2012 Z obsahu