KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
MĚSTA POČÁTKY
Palackého náměstí 7
Počátky CZ-39464
tel.: 561 034 920
mobil: 602 223 732
[email protected]
www.pocatky.cz
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
3/2015
cena 8,- Kč / předplatné 7,50 Kč
CITÁT MĚSÍCE:
POČÁTECKÝ FINANČNÍ ODBOR SE PŘESTĚHOVAL
Finanční odbor městského úřadu v Počátkách se v polovině měsíce února přestěhoval z 1. patra
do přízemí budovy na Palackého náměstí čp. 1. Nově zrekonstruovány byly dvě kanceláře v přízemí
vlevo, hned po vstupu do průjezdu budovy městského úřadu. Dříve zde bylo možno podávat žádosti o
státní dávky sociální podpory spadající pod úřad práce. Nyní v první kanceláři nově přestěhovaného
finančního odboru naleznete pokladnu s přepážkou, kterou ocení zejména pokladní Věra Dubská a
„Jestli najdeš v životě cestu
bez překážek, určitě
nikam nevede.“
Arthur Charles Clarke
Z OBSAHU:
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE
SOUPIS STANOVIŠŤ NA BIOODPAD
POČÁTKY POMÁHAJÍ RECYKLOVAT
ZKAZKY A POVĚSTI OD JAVOŘICE
NEJSTARŠÍ OBYVATELKA POČÁTEK
KONEC ROKU V DOMOVĚ
A SOCIÁLNÍCH LŮŽKÁCH
INFORMACE O ŠACHOVÉM ODDÍLU
BRUSLENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
MASOPUSTNÍ REJ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTOKARA BŘEZINY
PES, KTERÝ BYL PŘEDSTAVEN KRÁLI
POČÁTECKÝ ZÁŽITEK
MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ
KNIHOVNA POČÁTKY
GENERAČNÍ ZPOVĚĎ – JAN VOHARČÍK
RESORT SVATÁ KATEŘINA
MC LVÍČEK
KINO POČÁTKY
účetní Hana Šelová. V této kanceláři můžete v řádném termínu
(pro občany s trvalým pobytem
do konce měsíce března) uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů.
Podrobně jsme se výši poplatků věnovali s vedoucí finančního odboru Ivanou Hůšovou
v minulém čísle Počáteckého
zpravodaje. Vedoucí finančního
odboru naleznete ve druhé samostatné kanceláři.
Interiéry voní novotou a člověk
se tam cítí velice příjemně.
Pro výběr poplatků jsou stanoveny tyto pokladní hodiny:
PO a ST:
8.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00 hodin
Běžná pracovní doba finančního odboru je shodná
s ostatními odbory MěÚ Počátky takto:
PO a ST: 7:00 – 16:30 hod.
úřední den
ÚT a ČT: 7:00 – 15:30 hod.
PÁ:
7:00 – 13:30 hod.
Text, foto: Lí
STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
POČÁTKY – MÁME FIRMU
Dle řádného Protokolu
otevírání obálek doručených
do soutěže a jejich vyhodnocení s kontrolou úplnosti i s
posouzením kvalifikace, byla
dne 12.1.2015 v sídle Stavební poradny, spol. s r.o. v Českých Budějovicích, která je
pověřená výkonem zadavatelských činností, vybrána firma
SATES ČECHY s.r.o. se síd-
lem v Telči. Ta bude v našem
městě rekonstruovat Palackého náměstí. Celkově si zadávací dokumentaci vyžádalo
11 dodavatelů, pouze 6 jich
stihlo podat nabídku v řádné
soutěžní lhůtě a splňovalo kritéria stanovená zadavatelem.
Se zástupci vítězné firmy i s
vedením našeho města se setkáme v tomto měsíci březnu v
počátecké Sokolovně, kde na
veřejném projednávání budeme mít možnost vyslechnout si
plány s harmonogramem prací
a plánu jednotlivých uzavírek.
Termín této schůzky bude včas
ohlášen městským rozhlasem
a vylepen na plakátovacích
plochách.
Lí.
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
I s téměř měsíčním odstupem se musím vrátit k mimořádné události, kdy byla Vysočina
skloňována s respektem a obdivem v médiích téměř celého
světa. Závody Světového poháru v biatlonu v Novém Městě
na Moravě sledovalo začátkem
minulého měsíce za tři dny sto
tisíc nadšených diváků přímo na
místě a zprostředkovaně miliony
televizních diváků v nejrůznějších zemích téměř všech světadílů. Na přípravě a vlastním průběhu soutěží se podílely stovky
obětavých lidí. Skvělí byli diváci,
kteří vytvořili báječnou atmo-
sféru. V hledišti panovala velmi
kamarádská nálada bez ohledu
na to, jakým jazykem diváci hovořili. O velmi dobré organizaci,
velkolepé kulise hovořili s obdivem všichni čeští i zahraniční
sportovci a hosté. Jsem rád, že
také Kraj Vysočina přispěl svým
podílem na přípravě a organizaci k výraznému úspěchu akce. A
nejednalo se jen o současnost.
Důležitým předpokladem pro takovou špičkovou akci světového
významu byla i skutečnost, že
dlouholetým společným úsilím
zainteresovaných bez ohledu
na politickou příslušnost se povedlo úctyhodné dílo – už při
předešlých akcích návštěvníky
z celého světa obdivovaný sportovní areál „Vysočina Arena“.
Výsledkem je účinná propagace
Vysočiny, která se může podstatně odrazit i v návštěvnosti
našeho kraje. Těšit se z úspěchů Vysočiny při akci světových
rozměrů je velmi příjemné, podstata mé funkce ale spočívá
v něčem jiném. V každodenní
běžné práci, při níž se snažím
prosadit potřeby regionu. Mimo
jiné například vyjednáváním
v poslanecké sněmovně a na
ministerstvech. Zároveň se po
celé své volební období snažím
systematicky poznávat všechny
kouty Kraje Vysočina a problémy konkrétních míst. Naposledy
byla cílem mé výpravy severovýchodní část kraje. V Jimramově jsme při setkání s vedením
obce diskutovali témata dopravní obslužnosti, údržby silnic i
potíže při výkupu pozemků nutných pro realizaci projektu protipovodňových opatření. Svratka
je zase zvláštní tím, že se jedná
o jedno z nejvýše položených
měst Vysočiny a s tím je spojená i nesnadná údržba silnic v
zimních měsících. Potíže městu
přináší i klesající počet obyvatel a jejich migrace do okolních
obcí. Důvodem je zejména nedostatek stavebních parcel pro
individuální výstavbu. Ač se vedení města snaží o zasíťování
nových pozemků, není v možnostech rozpočtu města uspokojit všechny potřeby zájemců,
a to ani s využitím dostupných
státních dotačních titulů. Naopak velkou spokojenost vyjádřil starosta Svratky František
Mládek s investicemi kraje do
rekonstrukcí silnic v okolí města. Jednou z rozhodujících podmínek dobrého života kdekoliv
je jednoznačně zaměstnanost.
Proto jsem se tak jako jindy i
tentokrát nevyhnul jednání s
podnikateli. Navštívili jsme jednoho z významných zaměstna-
vatelů na Vysočině, žďárskou
společnost TOKOZ. Společná
diskuse s generálním ředitelem
firmy Vladimírem Chládkem se
týkala především zaměstnanců,
jejich dopravy do zaměstnání i
spolupráce ve vzdělávání žáků
technických škol. Jinou náplň
měla naše návštěva v sídle
nestátní neziskové organizace
Fokus Vysočina v Havlíčkově
Brodě. Ta se věnuje poskytování sociálních služeb pro duševně nemocné. Vyjasňovali jsme
si tedy s ředitelkou organizace
Annou Šimonovou své pohledy a zkušenosti vzhledem k
připravované transformaci psychiatrické péče v rámci České
republiky, která se zařízení tohoto typu úzce dotýká. Při tomto
připomenutí svých nedávných
prožitků jsem si uvědomil, že je
to u mne stejné jako v každém
jiném všedním životě – chvíle
slavnostní se střídají s běžnou
každodenní prací. Ta mě zatím
velmi těší, protože cítím její
smysl, což je podle mě na práci
každého to nejpodstatnější.
Jiří Běhounek
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 3 ZE DNE 14. LEDNA 2015
RADA SCHVALUJE
• rozdělení odpovědnosti členů rady města podle specializace za příslušnou oblast v samostatné působnosti města:
• starosta města Mgr. Karel
Štefl: plní zákonem dané povinnosti, např. svolává zasedání zastupitelstva města a
předkládá program jednání,
stanovuje pravidla jednání
rady města a předkládá návrh
jednacího řádu rady, řeší vnější
vztahy města (zastupuje město navenek) a dále plní úkoly
-2-
v oblasti přenesené působnosti, integrovaného záchranného
systému,
protipovodňových
opatření, hasičského záchranného sboru a jeho zásahové
jednotky, školství, odpovídá za
informování veřejnosti, podílí
se na spolupráci a sdružování
města, zaměstnanosti, projednává záležitosti s dlužníky a
náhrady škod podle § 38 odst. 6
a 7 zákona o obcích, odpovídá
za otázky občanství, oslav, soutěží a akcí pod patronací města, odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví,pohřebnictví,
předkládá návrhy v rámci rozvojového plánu města, územního plánu města a rozpočtového výhledu města, dohlíží na
ochranu majetku města (pozemky, budovy, bydlení), prodeje (zcizení) majetku města,
účastní se na finančních kontrolách (závěrečný účet města,
přezkum hospodaření města)
• místostarosta Ing. Drahoslav Kadlec: řeší vnější vztahy
města (zastupuje město navenek), propaguje město, spra-
vuje webové stránky města,
vyhledává nové technologie
komunikace,kontroluje úroveň
elektronizace jednotlivých provozů městského úřadu a příspěvkových organizací města,
odpovídá za cestovní ruch, kulturu, kulturní rozvoj, plní úkoly
na úseku sboru dobrovolných
hasičů a jejich zásahové jednotky (JPO II)
• člen rady p. Karel Šimánek:
plní úkoly v oblasti památkové
zóny města a na úseku památkové péče, dohlíží na stavební
pokračování na další straně

// březen //
•
•
•
•
•
práce, dopravu, dopravní značení, působí na úseku pečovatelské služby a péče o starší
občany
člen rady p. Martin Pavlíček:
působí na úseku sociální oblasti, podnikatelského prostředí,
řeší otázky zdravotnictví a hygieny, odpovídá za volnočasové a sportovní aktivity a dohlíží
na činnost spolků ve městě
člen rady p. Štěpán Černoš:
dohlíží na parkové úpravy, plochy městské zeleně, květinovou
výzdobu, veřejná prostranství
podle § 34 zákona o obcích,
péči o zvířata, na Vodotechnické služby s.r.o. (veřejné osvětlení, čistotu města, zásobování
pitnou vodou, na kanalizaci a
čističku odpadních vod), řeší
odpadové hospodářství, působí na úseku muzejnictví
(pro všechny členy rady platí
v rámci své odpovědnosti za
příslušnou oblast aktivita pro
vyhledávání vhodných dotačních titulů)
vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+1 o
výměře 49,29 m2(celková výměra 56,29 m2), v přízemí zadní
části domu č.p. 21 na Palackého náměstí, Počátky, s koupelnou, WC a předsíní, vybaveného přímotopy, sporákem a
elektrickým boilerem, za cenu
nájmu minimálně 2.000,- Kč/
měsíc a stanovené zálohy na
služby, s možností pronájmu
od 1.3. 2015 na dobu určitou
– na dobu 1 roku, s podmínkou bezdlužnosti zájemce vůči
městu, předplacení nájemného
na 1 měsíc a úhrady kauce ve
výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní
smlouvy; v případě neplacení
nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy může
pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc; rada si vyhrazuje
právo nevybrat žádného ze
zájemců
rozpočtové změny roku 2014
dle usnesení Zastupitelstva
města Počátky č.3/2010 ze dne
30.12.2010 bod J)
poskytnutí finančního příspěvku registrovanému spolku
SRPDŠ při Základní škole Otokara Březiny Počátky, Komenského sady č.p. 387, Počátky, ve
výši 2.000,- Kč z rezervního fondu rady, na pořádání dětského
karnevalu dne 17.1. 2015; kar-
nevalu se účastní i děti, které
základní školu nenavštěvují
• revokaci aktualizace Přílohy
č. 1 „Smlouvy o výpůjčce“ uzavřené mezi Městem Počátky
(půjčitel) a příspěvkovou organizací Základní škola Otokara
Březiny Počátky (vypůjčitel)
dne 9.8. 2011, schválené radou
usn. 2/2014 dne 17.12. 2014
bod II. odst. 3, z důvodu navýšení hodnoty budovy č.p. 387 o
provedenou rekonstrukci plynové kotelny v budově ZŠ (rekonstrukce otopné soustavy) o
částku 2.254.444,32 Kč, tzn. s navýšenou hodnotou č.p. 387
na 27.122.906,82 Kč a celkovou
hodnotou majetku ve výpůjčce
33.460.765,82 Kč, přičemž do majetku ve výpůjčce byly zahrnuty pozemky na bývalé školní zahradě v ceně 10.252,- Kč,
které byly již dříve z výpůjčky
vyjmuty
• aktualizovanou Přílohu č.
1 „Smlouvy o výpůjčce“ uzavřenou dne 9.8. 2011 mezi
Městem Počátky (půjčitel) a
příspěvkovou organizací Základní škola Otokara Březiny
Počátky (vypůjčitel), z důvodu
navýšení hodnoty budovy č.p.
387 o provedenou rekonstrukci
plynové kotelny v budově školy(rekonstrukce otopné soustavy) o částku 2.254.444,32
Kč, tzn. nová hodnota č.p. 387
je 27.122.906,82 Kč a celková
hodnota majetku ve výpůjčce
je 33.450.513,82 Kč
• podání žádostí o dotaci na
Reprodukci požární techniky
od Ministerstva vnitra - GŘ HZS
ČR ve výši 2,5 mil. Kč a o dotaci
z rozpočtu Kraje Vysočina ve
výši min. 0,5 mil. Kč na zakoupení nového prvovýjezdového
vozidla pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Počátky
(zařazená do kategorie JPO
II – poloprofesionální jednotka, musí zajistit výjezd k řešení mimořádných událostí,
dopravních nehod atd. do 5
minut, ročně provede více než
50 výjezdů); jedná se o dotace obcím na rok 2016, žádosti
musí být podány do konce
dubna 2015; celkové náklady
na pořízení nového zásahového vozidla činí cca 6 mil. Kč, k
povinné spoluúčasti města na
případně poskytnuté dotace by
byla použita i částka 0,2 mil. Kč,
předpokládaná z prodeje stávajícího vozidla; nové vozidlo
•
•
•
•
•
by nahradilo dosavadní techniku CAS 20 Liaz, která je v provozu více než 30 let a náklady
na udržení akceschopnosti se
neustále zvyšují
úpravu Domovního řádu
domů s pečovatelskou službou
- DPS I. v ulici Tyršova č.p.256 a
DPS II. v ulici Nádražní č.p. 542,
kterým vlastník Město Počátky
upravuje podmínky a způsob
užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domů
přílohu č.17 ke Smlouvě o
dílo ze dne 25.4.2003, uzavřenou mezi Vodotechnickými
službami s.r.o. Počátky a Městem Počátky, pro specifikaci
cen prací a služeb dle schváleného rozpočtu města Počátky
na rok 2015, ve výši 4.650.000,Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem
aktualizovaný Plán zimní
údržby místních komunikací a
chodníků ve městě Počátky a
jeho místních částech, předložený jednatelem fi. Vodotechnické služby s.r.o. Počátky; plán
určuje počet pracovníků podle
povětrnostních
podmínek,
upřesňuje využití techniky v závislosti na pořadí důležitosti
údržby komunikací, chodníků
a počtu pracovníků, obsahuje
mapové přílohy s vyznačením
jednotlivých tras údržby (komunikací, chodníků, zpevněných ploch a parkovišť) a používané techniky
smlouvu o zřízení věcného
břemene na p.p.č. 4524/41 v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky,uzavřenou mezi Městem Počátky a
E.ON Distribuce, a.s.- investor
stavby, na umístění podzemní přípojky středotlakého plynovodu pro stavbu „Příp. STL,
Počátky, Havlíčkova 198“, za
jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 500,- Kč
bez DPH dle platného ceníku
schváleného radou města
smlouvu o zřízení věcného
břemene na p.p.č. 4468/3 v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky, uzavřenou mezi Městem Počátky a
E.ON Distribuce, a.s.- investor
stavby, na umístění podzemní přípojky středotlakého plynovodu pro stavbu „Příp. STL,
Počátky, Tyršova P4468/3“, za
jednorázovou úplatu věcného
břemene ve výši 10.745,- Kč
bez DPH dle platného ceníku
3/2015
schváleného radou města
• pronájem části p.p. č. 144/2
o výměře 41 m2 v k.ú. Počátky
(zahrádka za domem č.p. 537
v ulici Stodolní), předem určenému zájemci p. Vlastimilu
Míkovi, trv. bytem Počátky, Stodolní č.p. 536, za cenu pronájmu 2,- Kč/m2/rok, s možností
pronájmu od 1.1. 2015 na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou
3 měsíce; pronajatý pozemek
může být oplocen, ale nesmí
na něm být vybudována žádná
stavba spojená se zemí pevnými základy
• přijmutí p. Libora Krejčího,
jako dalšího nájemníka bytu v budově Sokolovny č.p. 252, ulice Tyršova v Počátkách, pronajatého od 1.12. 2014 pí. Nikole
Neuberové
• nejvýhodnější
nabídku
předloženou F. M. PARTNER
spol. s r.o., České Budějovice,
na sjednání pojištění s Kooperativa pojišťovna a.s. pro 25
členů zásahové jednotky SDH
Počátky, v rozsahu pojištění:
smrt následkem úrazu s pojistnou částkou 200.000,- Kč,
trvalé následky úrazu s plněním od 0,1% s pojistnou
částkou 300.000,- Kč a tělesné
poškození způsobené úrazem
s pojistným plněním ve formě
podílu z PČ s pojistnou částkou
50.000,- Kč za roční pojištění
ve výši 2.183,- Kč; k posouzení
byly předloženy nabídky od 3
pojišťoven
• nabídku
předloženou
F.M.PARTNER spol. s r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České
Budějovice, na rozšíření podmínek při plnění sjednaného
pojištění s Kooperativa pojišťovna a.s. v rozsahu: zvýšit limit pojistného plnění v případě
odcizení a vandalismu u souboru vlastních a cizích budov a
staveb na 500 tis. Kč, vč. kašny
(odcizení LP 500 tis. Kč, SÚ 1
tis. Kč; vandalismus LP 500 tis.
Kč, SÚ 10% min. 1 tis. Kč); vedle
zvýšení limitu pojistného plnění u vandalismu se pojištění
vztahuje i na škody způsobené
malbami, nástřiky (např. spreji
a barvami) nebo polepením;
roční pojistné po 15% slevě je
celkem 13.838,- Kč, pojištění
monolitního sloupu s kašnou
(živel, vandal) umělecká hodnota 20 – 25 mil. Kč, (PČ 25
mil. Kč, SÚ 1 tis. Kč, „povodeň,
sesuv“ 10% min. 20.000,- Kč);
pokračování na další straně

-3-
pravodaj
roční pojistné po 15% slevě je
3.825,- Kč, zvýšit limit pojistného plnění v případě poškození,
zničení elektroniky nebo elektrického zařízení na 500 tis. Kč
včetně přepětí a zařízení starších 5ti let (PČ 500 tis. Kč, SÚ 1
tis. Kč, „povodeň“, sesuv“ 10%
min. 20.000,- Kč; roční pojistné po 15% slevě je 6.715,- Kč,
zvýšit limit pojistného plnění
u obecné odpovědnosti na 30
mil. Kč na všechny pojistné
události během roku (LP 30 mil.
Kč, SÚ 1 tis. Kč); roční pojistné
po 15% slevě je 25.840,-Kč
• povoluje používání sídla
spolku JUNÁK – svaz skautů a
skautek ČR, oddíl „Sušený tresky“, Počátky, na adrese Palackého nám. 1, 394 64 Počátky,
v důsledku administrativního i
faktického převzetí skautského
střediska – pobočného spolku
Přístav „Modrá kotva“, Žirovnice, oddílem „Sušený tresky“,
Počátky; souhlas je vydán
pro potřeby přepsání údajů ve
spolkovém rejstříku
• vydání souhlasu s pokácením vzrostlého stromu – jasanu ztepilého, rostoucího u
vjezdu do garáže p. Martina
Janko, Počátky, který o jeho
odstranění opakovaně žádá,
pouze však za předpokladu,
že z odborného posudku dendrologů o zdravotním stavu
stromu vyplyne možné riziko
ohrožení na zdraví a okolním
majetku; strom roste na kraji
místní komunikace p.p.č. 4469
v k.ú. Počátky a je vlastnictvím
města Počátky; dle aktuálního
posouzení zdravotního stavu
stromu orgánem životního
prostředí MěÚ Počátky nejeví kmenové těleso napadení
žádnými houbovými chorobami ani škůdci, pouze ve výši 1
metru má kmen mechanické
poranění, kde nyní roste nová
dřevní hmota; ze stromu byly
uříznuty v průběhu posledních
let 2 kosterní větve z důvodu
bezpečnostního odlehčení
RADA BERE NA VĚDOMÍ
• přehled hospodaření města
Počátky k 30.12.2014, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky
• porovnání daňových příjmů
města Počátky za měsíce leden – prosinec 2014, s daňovými příjmy za stejné období
let 2013, 2012, 2011 a 2010, ve
-4-
vztahu k upravenému rozpočtu
• vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden
– prosinec 2014 v porovnání
se stejným obdobím v letech
2013, 2012, 2011, 2010, 2009 a
2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
• doložení použití investičního
příspěvku ve výši 1.325.000,Kč poskytnutého Městem Počátky Českému rybářskému
svazu, Jihočeskému územnímu svazu České Budějovice se
sídlem v Boršově nad Vltavou,
ve věci financování projektu
„Odbahnění a rekonstrukce
rybníka Velkého jezera Valcha“;
Město Počátky je vlastníkem
rybníka Velké jezero Valcha a
ČRS JÚS České Budějovice má
rybník v dlouhodobém pronájmu a byl investorem uvedeného projektu
• vyúčtování ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Města Počátky ve výši 100.000,Kč na činnost Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou
(pobočky Počátky) v roce 2014
na základě usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 18 ze
dne 17.12.2013
• oznámení ředitele Základní
školy Otokara Březiny Počátky o konání zápisu do 1. tříd
pro školní rok 2015/2016 dne
29. ledna 2015 od 13,00 hod.
do 18,00 hod. v budově základní školy
• přehled všech prodejních,
klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v lednu
2015, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní
zařízení města Počátky
• přehled všech společensko kulturních a sportovních akcí,
plánovaných ve městě Počátky
v roce 2015, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky
• Protokol o kontrole č. 11/
CZ.1.11/2.1.00/02.00431 příjemce dotace z Regionálního
operačního programu NUTS
2 Jihovýchod, provedené dne
17.12. 2014 v sídle příjemce
– Město Počátky, Palackého
nám. 1 a v místě realizace Naučná stezka k pramenům
Počátek a okolí; dílo odpovídá
stavu způsobenému vlivem povětrnostních podmínek, údaje
uvedené v Monitorovací zprávě
o zajištění udržitelnosti projek-
•
•
•
•
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
tu jsou v souladu se skutečným
stavem projektu a prohlídkou
místa realizace projektu nebyly
zjištěny závažné nedostatky
žádost občanů trvale bydlících v lokalitách Mariánského
náměstí a Tovární ulice, o opravu povrchů místních komunikací a přilehlých chodníků, ve
směru k Moravské ulici a Palackému náměstí, vč. schodů v ul.
Tovární a pověřuje stavební odbor MěÚ Počátky provedením
průzkumu rozsahu poškození
povrchů, stavu sítí a posouzení
již dříve zpracované studie rekonstrukce Mariánského nám.
od fi. H. Projekt Jindřichův Hradec
oznámení ředitelky Nemocnice Počátky s.r.o., Havlíčkova 206, Počátky, o ukončení
poskytování Lékařské služby
první pomoci pro dospělé ke
dni 31.12.2014; vedení nemocnice vyhodnotilo nízkou četnost využívání LSPP, přičemž
z celkového počtu ošetřených
byla pouze cca 1/3 občanů
z Počátek a okolí, náklady na
ošetření 1 pacienta měly stoupající tendenci a smlouva s VZP
byla proto ukončena.
přidělení bytu č. 4 o velikosti
1+0 v přízemí Domu s pečovatelskou službou v Počátkách,
Tyršova ul. č.p. 256, paní Drahomíře Křížkové, t.č. bytem Počátky, pronájem bude sjednán
zpětně od 1.2. 2015
nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení projektu
„Stavební úpravy Palackého
náměstí Počátky“, registrační
číslo: CZ.1.11/3.3.00/36.01456,
předloženou fi. SATES ČECHY
s.r.o., se sídlem Radkovská
252, 588 56 Telč, v celkové
ceně díla 12.353.120,00 Kč bez
DPH; výběrové řízení bylo zadáno jako veřejná zakázka ve
smyslu aktuálního znění zák.
č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách; kompletní zadávací dokumentaci si vyžádalo
celkem 11 dodavatelů a z nich
podalo nabídku ve stanovené
lhůtě k účasti ve výběrovém
řízení celkem 6 dodavatelů;
výběr zpracovatele doporučila
hodnotící komise předložením
Protokolu po posouzení a hodnocení nabídek; nabídky všech
zúčastněných firem byly doručeny v řádné soutěžní lhůtě a
splňovaly kritéria stanovená
zadavatelem
• Smlouvu o dílo uzavřenou
podle ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku č.
89/2012 Sb., v platném znění,
na stavební zakázku „Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky“, registrační číslo
CZ.1.11/3.3.00/36.01456, mezi
Městem Počátky, a SATES ČECHY s.r.o., se sídlem Radkovská
252, 588 56 Telč, IČ 25172654,
DIČ CZ25172654 (zhotovitel);
práce budou provedeny v celkové ceně 12.353.120,00 Kč bez
DPH, s lhůtou výstavby max. 8
měsíců od zahájení stavebních
prací, se zárukou o dílo 12 měsíců na rostlinný materiál a 60
měsíců na ostatní části díla;
projekt je spolufinancován Evropskou unií
• nejvýhodnější
cenovou
nabídku na provedení akce
„Komplexní údržba Rekreační
a klidové zóny Valcha, údržba
naučných stezek v okolí města
Počátky“, předloženou fi. Truhlářství Libor Skokan,Počátky,
s cenami prací 380,-Kč/hod. na
sečení zahradním traktorem
s odvozem, 280,- Kč/hod. na
sečení křovinořezem, 200,- Kč/
hod. na provedení ostatních
prací a oprav a 240,- Kč/hod.
na případnou dopravu při provádění ostatních prací a oprav;
kompletní zadávací dokumentace na uvedené práce byla v poptávkovém řízení zaslána
celkem 3 dodavatelům, dva
z nich podali kompletní nabídku ve stanovené lhůtě, třetí se
omluvil z kapacitních důvodů
• podnájem nebytových prostor třetí osobě na sobotu 14.2.
2015 – zastřešené terasy (5x6
m) bistra „U Krobijána“ na autobusovém nádraží, pronajaté
p. Simoně Vávrové, trv. bytem
Říčany s tím, že umožní-li nájemce užívat věc třetí osobě,
odpovídá podle ust. § 2216 občanského zákoníku pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám
• nákup prezentu „Víno s příběhem - Müller Thurgau a
Otokar Březina Počátky“ (nové
snoubení jakostního vína s přívlastkem pozdní sběr ze sklepů
Maryša s městem Počátky a
jeho rodákem Otokarem Březinou) dodávaného p. Kamilem
Přechem, VINOTHEKE CZ za
cenu 490,- Kč/kus(láhev jakostního vína s přívlastkem pozdní
sběr, bílé, polosladké, Vinařská
pokračování na další straně

// březen //
oblast Morava,Velkopavlovická oblast + dřevěná kazeta
s popisem příběhu a s obrázky
rodného domu Otokara Březiny umístěnými vně a uvnitř
kazety) a souhlasí s prezentací
městského znaku na reklamních letácích nabízejících tento produkt; prezent v počtu 10
ks za celkovou cenu 4.900,- Kč
(včetně DPH) bude objednán
společně s dalšími kusy pro
příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení města (KZM)
Počátky; částka bude pokryta
z rezervy rady
RADA NESCHVALUJE
• prodej 7 ks silničních betonových panelů p. Vladimíru
Fickovi, bytem Počátky, panely
jsou uloženy na městské sklád-
ce materiálu a zůstanou ponechány pro budoucí potřeby
města
RADA POVĚŘUJE
• vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města
Počátky p. Ludmilu Markovou
a úsek životního prostředí MěÚ
Počátky p. Pavla Hůšu k uspořádání společensko-kulturní
3/2015
akce „Den přírody 2015“ v prostoru „Rekreační a klidové zóny
Valcha“; termín byl stanoven v
přehledu společensko-kulturních a sportovních akcí, plánovaných ve městě Počátky v kalendářním roce 2015 na sobotu
30. května; v rozpočtu města
pro letošní rok je pro realizaci
uvedeného projektu vyhrazeno
120.000,- Kč
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 4 ZE DNE 10. ÚNORA 2015
RADA SCHVALUJE
• termín konání 5. zasedání
rady města ve středu 11.3.2015
od 15,15 hodin v kanceláři starosty města
• rozpočtové změny roku 2015
dle usnesení Zastupitelstva
města Počátky č.3/2010 ze dne
30.12. 2010 bod J),
RADA BERE NA VĚDOMÍ
• sdělení Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program
regenerace městských památkových rezervací, městských památkových zón o rozdělení státní finanční podpory v Programu
pro rok 2015; město Počátky
získalo finanční prostředky ve
výši 525.000,- Kč (využití je podmíněno 50 % spoluúčastí)
• seznam dárců Základní školy Otokara Březiny Počátky
v roce 2014, předložený ředitelem školy na základě ustanovení Zřizovací listiny:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. - (finanční
dar účelově neurčený – 3.000,- Kč)
HOLZ INVEST s.r.o. Horní Cerekev - (finanční dar účelově
neurčený – 5.000,- Kč)
LESY CHALUPA s.r.o. Velké
Meziříčí - (finanční dar účelově
neurčený – 5.000,- Kč)
MAHA Consulting s.r.o. Praha
10 - (finanční dar účelově neurčený – 20.000,- Kč)
SETORA spol. s r.o. Počátky (dřevěné polotovary na pracovní vyučování)
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Praha 1- (finanční dar určený
na obědy pro děti ze sociálně
slabých rodin – 28.768,- Kč)
Truhlářství Libor Skokan, Počátky - (dveře k vestavěné skříni do ŠD)
• Zápis ze schůze Komise pro
partnerskou spolupráci konané dne 22.1.2015 ve věci informace o provedené inventuře
zboží ke dni 19.1. 2015 a projednání prezentací počátec-
kých občanů na připravované
akci „Ukázka řemesel GEWERBESCHAU“, která proběhne
ve Švýcarsku (Konolfingen) ve
dnech 3. – 6. 9. 2015
• Zápis ze schůze Komise pro
vzdělávání a spolkovou činnost
konané dne 26.1.2015 ve věci
návrhu na jmenování předsedy
komise a schválení obsahu „Výzvy k předkládání projektů na
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Počátky na rok 2015“
a způsobu jejího zveřejnění
• výpis Usnesení č. 1 Školské
rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne
19.1.2015; byla
provedena
volba předsedy (Mgr. Dana
Kuklová), místopředsedy (Radek Šindelář) a zapisovatele
(Vladimíra Doležalová), dále
byl schválen nový Jednací řád
Školské rady se zpětnou účinností od 1.1. 2015 a vzato na
vědomí místo pro získávání
podkladů pro jednání Školské
rady a informace o novém zabezpečení vstupů do ZŠ
• protokol o otevírání obálek
a kontrole úplnosti nabídek
(posouzení kvalifikace) podaných při výzvě na akci „Stavební
úpravy Palackého náměstí Počátky“; otevírání obálek v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a
následná kontrola úplnosti
se uskutečnila dne 12.1.2015
v 10:00 hod. v sídle Stavební
poradny, spol. s r.o., České Budějovice (společnosti pověřené výkonem zadavatelských
činností); komise pro otevírání
obálek ve složení Ing. Martina
Gabrielová, Kristýna Soukupová a Petr Zadák převzala celkem
6 nabídek, které byly podány
v řádné soutěžní lhůtě a splňovaly kritéria stanovená zadavatelem; jednalo se o firmy:
Porr a.s., Dubečská 3238/36,
100 00 Praha Strašnice; IČ:
43005560
EUROVIA CS, a.s., Národní
138/10, 113 19 Praha 1; IČ:
45274924
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s., Mlýnská 388/68,
602 00 Brno; IČ: 25317628
STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec; IČ:
46679120
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa;
IČ: 25018094
SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč; IČ:
25172654
• protokol o otevírání obálek
podaných při průzkumu ceny
na provedení akce „Komplexní údržba Rekreační a klidové
zóny Valcha, údržba naučných
stezek v okolí města Počátky“;
otevírání obálek poptávkového řízení a následná kontrola
úplnosti se uskutečnila dne
9.2.2015 v 15:00 hod.v sídle
Městského úřadu Počátky, komise pro otevírání obálek ve
složení: Štěpán Černoš, Pavel
Hůša a Mgr. Karel Štefl převzala celkem 2 nabídky, které byly
podány v řádné soutěžní lhůtě
a splňovaly kritéria stanovená
zadavatelem (3. nabídka –
Údržba zeleně Jiří Přibyl, Horní
Cerekev, IČ: 69097712 se omluvil z kapacitních důvodů); jednalo se o:
Truhlářství Libor Skokan, Stodolní 663, 394 64 Počátky; IČ:
13524861
Vodotechnické služby s.r.o.,
Horní 87, 394 64 Počátky; IČ:
26048477
• žádost manželů Lenky a Miloslava Valentových, trv. bytem Počátky, o prodej části p.p.č.
3453 o výměře cca 450 m2 v k.ú.
Počátky za účelem výstavby
rodinného domu;podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu
zákonu musí být stavba rodinného domu umístěna 2 m od
hranice sousedního pozemku a
7 m od stávající stavby sousedního rodinného domu,vzhledem k limitujícím parametrům
a poloze požadované parcely
pak rada požaduje upřesnění záměru na umístění stavby
doplněním o situační plánek s
vyjádřením stavebního odboru,
dále o souhlas majitelů sousedních nemovitostí, vč. uvedení
následného záměru žadatelů
k poloze stávajících stromů
rostoucích v blízkosti parcely a
v případě požadavku na jejich
odstranění pak požaduje vyjádření orgánu životního prostředí
• Zápis z kontrolního dne č. 1
stavby „Statické zajištění domu
č.p. 30 Počátky“, konaného
dne19.1. 2015 na staveništi za
účasti zástupců zhotovitele fi.
AGOS stavební a.s., Pelhřimov,
MěÚ Pelhřimov, projektanta a
města Počátky
• Krycí listy rozpočtů pro další
využití domu č. 186 v Počátkách
zpracované fi. AGOS stavební
a.s., Pelhřimov, Pelhřimov, IČ
46679626 Krycí list rozpočtu –
rekonstrukce stávající budovy
č.p. 186 s celkovými náklady
8.034.611,32 Kč (včetně DPH) Krycí list rozpočtu – novostavba budovy č.p. 186 s celkovými náklady
7.735.110,40 Kč (včetně DPH)
• žádost Občanského sdružení
LUNGTA o projednání možnosti
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“; Město
Počátky morálně podporuje
vzpomínku na povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu,
ale v den 56. výročí povstání
nebude na budově úřadu, ani
na jiném místě k tomu určeném,
tibetskou vlajku vyvěšovat.
RADA JMENUJE:
• předsedu Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost v novém
volebním období: Ludmilu Nováčkovou
-5-
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE
POLICISTÉ POMÁHAJÍ OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
vykázali ze společného obydlí
v průběhu loňského roku na Vysočině celkem 74 agresorů.
Oběťmi domácího násilí jsou většinou ženy. Člověk,
kterému jeho blízcí ubližují, ať
se již jedná o psychické nebo
fyzické násilí, by měl co nejdříve oznámit případ policistům.
Mnohdy oběť domácího násilí otálí s oznámením útoků.
V těchto případech by měli oběť
podpořit přátelé nebo příbuzní
a zároveň jí napadání pomoci
na policii oznámit.
Útoky násilníka se většinou
časem zintenzivňují. Chování
agresora může začít v zamezování oběti ve styku s přáteli
a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým útokům,
které obvykle začínají fackami
či ranami pěstí. Ty ale mohou
velmi rychle vystřídat i útoky se
zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít řešit včas
a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny. Je také třeba, aby
okolí nebylo k jednání agresora
lhostejné. Oběti mohou pomoci
také sousedé nebo kolegové
v práci. Vždy je nejdůležitější,
aby oběť nezůstala na problém
sama.
Poté, co je policii násilí
na oběti oznámeno, na místo okamžitě vyjíždějí policisté.
Zabrání útočníkovi v dalším
napadání oběti a zajistí pro ni
lékařské ošetření. Policisté provedou šetření a zjistí všechny
nezbytné skutečnosti. V odůvodněných případech, obecně pokud se pachatel dopustí
závažného jednání, policisté
ho zadrží a umístí do policejní
cely. Pokud je útočník pod vlivem alkoholu a vznikne podezření, že bude ve svém jednání
pokračovat, policisté ho zajistí
a převezou na protialkoholní
záchytnou stanici. V obou případech by se ale mohl útočník
v poměrně krátké době vrátit
zpět za obětí. Policisté mají ale
velmi účinné oprávnění a to
útočníka na deset dní vykázat
ze společného obydlí a okamžitě mu tak zamezit přiblížit
se k ohrožené osobě, což je
pro ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je optimální
na to, aby si oběť zvážila další
postup, vyřešila nejdůležitější
záležitosti nebo např. kontaktovala a požádala o radu odborníky. Obrátit se může například
na intervenční centrum, které
sídlí v Jihlavě, bližší informace lze nalézt na internetových
stránkách. Oběti domácího násilí zde mohou vystupovat anonymně a poskytovaná služba je
bezplatná.
Vykázání je velmi dobrý
způsob, jak pomoci ohrožené
osobě okamžitě. O vykázání
útočníka rozhodne policista
s ohledem na předcházející
Kraj Vysočina rok
počet vykázaných osob
2007
32
2008
26
2009
39
2010
útoky agresora a lze-li důvodně předpokládat, že se dopustí nebezpečného útoku proti
životu, zdraví anebo svobodě
nebo zvlášť závažného útoku
proti lidské důstojnosti. Policista je oprávněn vykázat násilníka z bytu nebo domu společně
obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí a to i v jeho nepřítomnosti.
Vykázání trvá po dobu deseti
dnů. Tuto dobu nelze zkrátit ani
se souhlasem ohrožené osoby,
lze ji ale prodloužit. Vykázaný násilník je povinen opustit
neprodleně prostor vymezený
policistou, zdržet se
vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování
kontaktu s ohroženou
osobou a vydat policistovi všechny klíče
od společného obydlí.
Vykázaná osoba
má právo vzít si ze
společného
obydlí
věci sloužící její osobní potřebě, osobní
cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro její podnikání
nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze
v přítomnosti policisty. Policista poskytne
vykázané osobě informace o možnos-
tech jejího dalšího ubytování
a v souvislosti s tím nezbytnou
součinnost. Institut vykázání
násilné osoby je platný od roku
2007. Od této doby mají policisté velmi účinný prostředek,
jak obětem domácího násilí pomoci okamžitě a zamezit agresorovi, aby se dopouštěl dalšího násilného jednání. Zákon
umožňuje i přísně postihovat
osobu, která rozhodnutí o vykázání poruší. Ohrožená osoba
má možnost využít psychologických, sociálních nebo jiných
služeb v oblasti pomoci obětem
násilí.
Důležité kontakty:
instituce
telefonní kontakt
e-mail
Policie ČR
158
51
DONA linka
2 51 51 13 13
[email protected]
2011
42
Bílý kruh bezpečí
606 631 551
[email protected]
2012
43
Intervenční centrum Jihlava
567 215 532, 606 520 546
[email protected]
2013
75
2014
74
POLICISTÉ VYKÁZALI Z BYTU AGRESIVNÍHO MUŽE
V pondělí 16. února přijali
vaném bytě napadnout svoji
humpolečtí policisté oznámení
bývalou manželku. Z prvotních
o fyzickém napadení v jednom
šetření vyplynulo, že muž má
ženu opakovaně slovně i fyzicz humpoleckých bytů. Devětačtyřicetiletý muž měl v neděli
ky napadat již od měsíce února
loňského roku. Žena musela
odpoledne ve společně obý-
-6-
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence nprap. Martin Dušek - koordinátor prevence
Ilustrační foto zdroj: http://domaci-nasili.zdrave.cz
v několika případech vyhledat
i lékařské ošetření.
Policisté na základě provedených šetření případ vyhodnotili jako domácí násilí
a muže vykázali na deset dní
z bytu. Napadení, ke kterému
došlo v neděli, šetří jako přestupek proti občanskému soužití. Za ten muži hrozí pokuta až
dvacet tisíc korun.
por. Bc. Monika Pátková, komisař
pokračování na další straně

// březen //
3/2015
MUŽ POSKYTOVAL DALŠÍM OSOBÁM MARIHUANU
že pravděpodobně od začátPelhřimovští
kriminalisté
zahájili trestní stíhání čtyřiaku roku 2013 poskytl nejméně
ve dvaceti případech zdarma
dvacetiletého muže, který měl
dalším osobám poskytovat make společnému kouření dalrihuanu a to přesto, že byl v poší osobě marihuanu. Ve svém
jednání pokračoval i poté, co si
sledních třech letech za takový
čin odsouzen. Nyní mu hrozí až
v březnu stejného roku převzal
desetileté vězení.
usnesení o zahájení trestního
Čtyřiadvacetiletý muž z Pelstíhání pro přečin nedovolehřimovska je obviněn z toho,
né výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy. Přinejmenším
do konce minulého roku poskytl opět zdarma ke společnému
kouření, případně daroval marihuanu nejméně dalším třem
osobám a to téměř ve dvou
stech případech.
Vyšetřovatel zahájil trestní
stíhání muže pro zločin nedo-
volené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Vzhledem
k tomu, že byl v posledních
třech letech za takový čin již
odsouzen, hrozí mu v případě
prokázání viny trest odnětí svobody na dva roky až deset let.
POLICISTÉ DOPADLI PACHATELE LOUPEŽE
sedmé ráno vstoupil do prodejV sobotu 24. ledna došlo
v prodejně v Žirovnici k louny muž maskovaný upravenou
pežnému přepadení. Pachatel
tmavou čepicí s otvory na oči,
tmavým šátkem přes ústa
s maketou pistole odcizil z pokladny finanční hotovost 500
a tmavými brýlemi. „V ruce
držel krátkou střelnou zbraň,
korun. Ještě tentýž den byl
ve spolupráci se zásahovou
kterou namířil na prodavačku
jednotkou zadržen a obviněn
a požadoval vydání peněz“,
řekl vedoucí oddělení obecné
z trestného činu.
V sobotu 24. ledna po sedkriminality npor. Mgr. Luboš Jakoubek. Na zdůraznění svých
mé hodině ráno přijali policisté
na tísňové lince 158 oznámení
požadavků před ženou vložil
o odcizení finanční hotovosdo zbraně zásobník a pistoli natáhl. Poté se nahnul přes
ti v prodejně v obci Žirovnice.
Na místo ihned vyjela hlídka
pult, otevřel pokladnu, ze ktepolicejní stanice v Počátkách.
ré vzal hotovost 500 korun
a z prodejny utekl.
Provedeným šetřením na místě policisté zjistili, že kolem půl
Po zjištění prvotních infor-
mací byla na místo vyslána
výjezdová skupina pelhřimovského územního odboru a kriminalisté ihned začali pátrat
po pachateli. Na základě provedených šetření a vyhodnocení
informací byl vytipován možný
pachatel. Protože měli kriminalisté informaci, že muž byl při
loupeži ozbrojen střelnou zbraní, povolali k jeho zadržení zásahovou jednotku Jihočeského
kraje. Mezitím policisté zajistili
přístupové cesty k bytu podezřelého. „Po třinácté hodině
byl muž zásahovou jednotkou
v bytě zadržen a poté byl eskortován do budovy územního
odboru v Pelhřimově“, dodal
npor. Jakoubek.
Jedná se o jednadvacetiletého muže z Pelhřimovska, který dosud nebyl soudně trestán.
Dalším šetřením kriminalisté
zjistili, že zbraň, kterou mladík
mířil na prodavačku, je pouze
maketou pistole. Zadržený se
ke svému jednání kriminalistům
přiznal. Vyšetřovatel ještě v sobotu zahájil jeho trestní stíhání
pro zločin loupeže, muž je vyšetřován na svobodě. Za spáchaný trestný čin mu hrozí trest
odnětí svobody na dva až deset let.
por. Bc. Monika Pátková, komisař
por. Bc. Monika Pátková, komisař
CO VÁS ZAJÍMÁ: SOUPIS STANOVIŠŤ NA BIOODPAD V NAŠEM MĚSTĚ
Seznam deseti stanovišť v našem městě s místními názvy, kde jsou kontejnery hnědé barvy na bioodpad
umístěny. Popelnice o objemu 240 litrů jsou instalované na zimní měsíce.
1. pod prodejnou FLOP – 1 ks
2. na „Moravě“ – 1 ks
3. Pešinova ulice – 1 ks
4. pod nemocnicí – 1 ks
5. Žirovnická ul. – naproti čerpací
stanici – 1 ks
6. za prodejnou JEDNOTA – 1 ks
7. na Sídlišti u č.p. 571 – 2 ks
8. na Sídlišti za hospodou – 2ks
Text: Pavel Hůša, úsek životního prostředí v Počátkách
-7-
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
MĚSTO POČÁTKY POMÁHÁ RECYKLOVAT CARTRIDGE A TONERY
Každý rok skončí na
skládkách 500 miliónů
cartridgí a tonerů bez možnosti
recyklace. Firma Cart4Future
přišla s myšlenkou a ekologickým programem
na sběr použitých inkoustových cartridgí a
laserových tonerů do tiskáren, pomocí
sběrných boxů rozmístěných
po celém území ČR. Program
je určen pro širokou veřejnost,
která nemá jinou možnost recyklace tohoto odpadu. Použité cartridge a tonery nepatří
do komunálního odpadu stejně jako žárovky, baterie a i
přesto každoročně skončí na
skládkách. Zdarma odhozením použité náplně z tiskáren
do připravených papírových
kontejnerů se zapojujete do
ochrany životního prostředí.
Zprávy o globálních katastrofách, jakými jsou úniky ropy, se
šíří rychlostí blesku, málokdo
ale ví, že během
výrobního procesu
tonerové kazety se
spotřebuje přibližně
3,5 litru ropy. Navzdory tomu většina tonerů končí na
skládkách a jejich
možná
recyklace
téměř nikoho nezajímá. Plasty, ze
kterých jsou cartridge a tonery
vyrobeny se rozkládají 4501000 let!
FAKTA
• Ročně se na celém světě vyhodí přes 500 milionů inkoustových cartridgí a laserových tonerů!
• Celková hmotnost vyhozených cartridgí a tonerů je stejná jako hmotnost 112 463 osobních automobilů!
• Pokud všechny vyhozené cartridge a tonery poskládáte vedle sebe, obepnou 3x rovník!
• Plasty, ze kterých jsou cartridge a tonery vyrobeny se rozkládají 450-1000 let!
• Cartridge a tonery můžou být znovu použity až 4x!
V Počátkách naleznete papírové boxy na cartridge a tonery:
1. V průjezdu městského úřadu po pravé straně
2. V budově KZM Počátky u vchodu do knihovny
3. V průjezdu budovy sídla České pošty a stavebního odboru
Text: Pavel Hůša, úsek životního prostředí v Počátkách
Zdroj:http://www.cart4future.cz
ZKAZKY A POVĚSTI OD JAVOŘICE
Čtení na pokračování ze sešitu Ludvíka Sadílka „Zkazky a pověsti od Javořice“, které je pokračováním „Výběru lidových pověstí ze
Studenska“, vydaného jako sborníček prací členů Národopisného kroužku při Jihočeském muzeu.
U KŘÍŽE
Po levé straně silnice u
staré cesty z Horního Pole do
Studené stojí ve stráni starý
kříž s pěkně upraveným žulovým podstavcem. Praskliny
v kameni svědčí o jeho stáří.
Cesta kolem tohoto kříže se
jmenuje „Umrlčí“. Chodily po ní
pohřební průvody ještě potom,
když už byla postavena silnice.
Než rakev se zemřelým opustila vesnici, zastavoval zde průvod a jeden z občanů pronesl
„vejpros“: „Prosím vás jménem
zesnulého, jestli vám kdy ublížil, abyste mu odpustili.“ Tak se
ptal se stupňovanou naléhavostí třikráte. Sbor občanů odpovídal: „Odpusť mu, Pánbu!“
Věřilo se, že i největší zatvrzelec odpustí, aby zemřelý došel
pokoje.
K tomuto kříži váže se i
stará pověst o lakomém sedlákovi, který vlastnil lány polí
kolem. Jen dřel a sháněl. Od
rána do noci celý týden, aby
ani ve sváteční dni si nedal pokoje. Čeládku nutil do práce i v
neděli. Však odcházeli mnohdy
-8-
ze služby, aniž vyčkali Nového
roku, kdy se služby měnily.
Byly Velikonoce a na Velký
pátek měl sedlák největší pilno. „Je třeba vozit hnůj a zítra
orat“, řekl sedlák ženě a čeledi. Žena odporovala: „Však víš,
že bys orat neměl, protože na
Velký pátek a Bílou sobotu se
nemá hýbat zemí.“ Sedlák však
na její řeči nedbal. Rychle jezdil
s fůrami hnoje, který čeleď na
dvoře nakládala. Potom však
přiběhli koně s potrhanými postraňky, bez vozu a bez hospodáře. Splašili se, sjeli z příkré
stráně a hospodář zůstal pod
vozem mrtev. Pohřbili ho, ale v
místech neštěstí bylo slyšet v
noci divné vzdychání. Rodina
tam nechala postavit kříž, aby
jeho vina byla usmířena.
Umrlčí cesta Hůrkou je nyní
opuštěna a průvody se loučí u
kříže, který je postaven při silnici na konci katastru obce.
Vyvýšený starý kříž zůstal
jako triangulační bod v mapách
a plánech. Také jej navštěvuje
každoročně skupina koledníků
před velikonočními svátky, když
s řehtačkami a klapačkami obcházejí ves. Třikrát obejdou kříž
s říkankou:
Lidi nevěrní, hříšníci černí,
kopali jámu, Ježíši Pánu,
aby ho jali, ukřižovali,
na Velký pátek do hrobu dali,
na Bílou sobotu zmrtvých vstal.
A znovu spustí zvučná náhrada zvonů „odlehlých“ do Říma.
Potom je tu zase ticho, jen rozkvétající šeřík, který kříž divoce obepíná, tiše ševelí, jako by
šeptal staré zkazky.
Příště: Kámen bratří u Hůrky
NEJSTARŠÍ OBYVATELKA POČÁTEK
Přesně na Štědrý den oslavila paní Marie Procházková,
nejstarší obyvatelka města
Počátky a zároveň nejstarší
klientka Domova se zvláštním
režimem Nemocnice Počátky,
pokračování na další straně

KONEC ROKU V DOMOVĚ
A SOCIÁLNÍCH LŮŽKÁCH
Vánoční čas je již dávno za
námi, je tu nový rok 2015, ale
i přesto okamžiky, které naši
klienti Domova a Sociálních lůžek prožili, jsou stále živé.
Rádi bychom se ještě na
okamžik ohlédli na závěr uplynulého roku, kdy naši klienti
prožili spoustu zajímavých
chvil. Chtěli bychom ukázat, že
senior v pobytové sociální službě může s pomocí okolí zažít
mnoho krásných okamžiků,
zkusit něco nového a cítit se
stále užitečný a milovaný.
Začínal advent a stejně
jako si děti odpočítávají každý
den do příchodu Ježíška, tak
i naši klienti se mohli vrátit do
dětství a odpočítávat také. Děti
doma většinou dostávají kupované adventní kalendáře a každý
den otvírají jedno okénko, pod
kterým se skrývá čokoládka.
Protože jsou ale naši klienti šikovní, trošku jsme jim to ztížili. Adventní kalendář si museli
vyrobit sami. Jejich hlavním
úkolem bylo vyrobit si krabičky
na laskominy. My jsme jim pak
krabičky naplnili dobrotami a
pověsili na pokoj. Někteří klienti doufali, že když udělají větší
krabičky, budou mít laskomin
víc. Ale bohužel. Největší krabička a nejvíc dobrot bylo jako
vždy pouze pod číslem 24.
Většina klientů poctivě každý den otvírala krabičku po krabičce a objevovala, co dobrého
tam najde. Našlo se ale i pár jedinců, kteří adventní kalendáře
vzali útokem a otevření jedné
krabičky denně jim nestačilo.
Asi se už nemohli dočkat Štědrého dne.
Jen co jsme dodělali adventní kalendáře, blížící se
příchod vánočních svátků nám
přišli připomenout žáci místní
ZUŠ se svými učiteli. Koncert
byl moc hezký. Řada krásných
melodií nám připomněla známé i méně známé písně a naši
klienti si tak mohli připomenout
písničky, které si kdysi zpívávali.
Mladí hudebníci byli moc
šikovní a pro všechny to byly
velice hezky prožité chvíle plné
dojetí. Moc jim za to všem děkujeme.
Stejně jako každý rok, tak
i letos jsme nemohli zapomenout na pečení perníčků. A tak
jsme se jedno odpoledne do
toho pustili. Klientům to šlo od
ruky, ale protože ruce některých nejsou už jak zamlada,
uvítali jsme opět pomoc šikovných děvčat z místního VÚDDŠ
a jejich paní vychovatelky.
S pomocí děvčat se výroba
perníčků rozjela natolik, že za
chvíli už nebylo co vykrajovat.
Při výrobě nemohli chybět sa-
vzpomínka
Za Nemocnici Počátky, s.r.o.
sociální pracovnice Mgr. Kateřina
Lodínová
vzpomínka
zrcátka, aby viděla, jestli jí to
sluší. Má ráda kvetoucí květiny,
ráda se dívá a poslouchá dechovky, radost jí udělá i úplná
maličkost, je za vše moc vděčná. Dokonce si i s chutí dá stopečku vaječného likéru.
„Sranda musí bejt“, říkává
102letá paní Procházková. A
to je možná i tajemství jejího
vysokého věku. A co jí popřát?
Určitě hodně zdraví a stále tolik
radosti a úsměvu.
vzpomínka
s.r.o., krásné 102. narozeniny.
Kromě rodiny a personálu
Domova, jí přišla blahopřát jak
paní ředitelka Nemocnice Počátky, s.r.o., Ing. Marie Hrnčířová, tak i pan starosta Počátek,
Mgr. Karel Štefl.
Paní Procházková měla
z přání obrovskou radost, hlavně z kvetoucí kytičky a z balíčku sladkostí, které má moc
ráda. I když je nyní upoutána
na lůžko a nemá již tolik elánu
jako dříve, životní optimismus a
úsměv jí ale neopouští. Stále o
sebe pečuje a ráda se dívá do
vzpomínka
// březen //
3/2015
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.
Dne 21. února 2015 uplynul 1 rok,
co nás navždy opustil náš manžel,
tatínek a dědeček pan
Karel NOVOTNÝ
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, jen vzpomínku
na Tebe zanechal.
Dne 13.března 2015 uplyne 21 smutných let, kdy nás navždy opustila milovaná maminka a babička paní
Olga
KAŠPARŮ – LEPEŠKOVÁ
Kdo jste ji znali a měli rádi, připomeňte si její památku.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.
Rána v srdci stále bolí a zapomenout
nedovolí, vzpomínky na tebe krásné
máme, které si po celý život uchováme.
Dne 28. března 2015 uplyne 20 let
od úmrtí syna a bratra
Petra KOKTÁNA
S láskou vzpomíná maminka a sestra s rodinou.
Zapalte svíce, kdo jste ji rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ní prožívali.
Dne 5.3.2015 uplynulo 6 let, co nás
náhle opustila paní
Marie UXOVÁ
Vzpomínají dcery s rodinami.
mozřejmě ani naši chlapi. Jen
co se dozvěděli, že nám budou
opět pomáhat mladá děvčata,
museli být u toho. Perníčky se
povedly a klienti si pak na nich
s radostí pochutnali.
Hned druhý den k nám zavítal Svatý Mikuláš. Příchod svatého Mikuláše, kterého doprovází anděl a dva čerti je u nás
velkou událostí. Všichni jsou
netrpěliví, kdy už přijdou, nastražují uši, aby slyšeli cinkání
řetězů a hlahol čertů. Naši čerti
ale nejsou zlí. Sice postraší, ale
je s nimi sranda a po celém oddělení je veselo. Svatý Mikuláš
opět nepřišel s prázdnou, každému daroval balíček s dobrotami.
Blížila se třetí adventní
neděle, vánoční atmosféra
byla patrná na každém kroku, a děvčata z VÚDDŠ spolu
s paní vychovatelkou a panem vychovatelem nám přišly
pokračování na další straně

-9-
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
zahrát a zazpívat nejznámější vánoční koledy.
Setkání bylo velice dojímavé. Zpěváci byli výborní. Zpívali
ty nejkrásnější české vánoční koledy, které známe, a tak
není divu, že naši klienti zpívali
s nimi. Skoro všem se v očích
zaleskly slzy dojetím. Vzpomínali, jak zpívali tyto koledy
doma. Na závěr ještě děvčata
právěly své zvyklosti z domova.
Vůně vánočního cukroví se
vinula po celém zařízení a za
odměnu si pak mohli všichni
své výrobky ochutnat. Tímto
bychom chtěli moc poděkovat
děvčatům z VÚDDŠ a jejich
vychovatelům za velkou pomoc
při pečení a za ochotu připravovat pro naše klienty různá
vystoupení a besídky.
vánoční koledy.
Děti pro nás ale na závěr
měly ještě jedno překvapení.
Pod vedením paní učitelky Mgr.
Marie Blechové a paní učitelky Mgr. Dany Kuklové pro nás
děti ze ZŠ OB vyrobily nádherné ručně vyrobené papírové
svícínky. Klienti byli nadšení.
Všem dětem, které nám zpívaly a vyráběly dárečky a jejich
darovala našim klientům ručně vyrobená přáníčka. Všem
děvčatům proto moc děkujeme.
Doma už začínalo vonět
napečené cukroví, a tak ani my
jsme nemohli zůstat pozadu.
Opět nám přišla pomoct děvčata z VÚDDŠ s paní vychovatelkou, ještě navíc nám pomohla
dvě děvčata na praxi. Není tedy
divu, že naši chlapi chtěli pomáhat stůj, co stůj. Dostali tedy na
starosti šachovnici. Klientky dělaly rohlíčky, vykrajovaly linecké
a kakaové kytičky. Všechny to
moc bavilo a vzájemně si vy-
Než nastala poslední adventní neděle, přišly nás
navštívit děti z místní ZŠ OB.
Pod vedením paní učitelky Mgr.
Blanky Lahodné a paní učitelky
Blanky Vopravilové si pro nás
připravily pásmo vánočních
písní a básní. Dětem to šlo moc
hezky. Zazpívaly krásné vánoční písničky a koledy, zarecitovaly hezké básně s vánoční tématikou. Dokonce i paní
učitelka Lahodná zarecitovala
jednu svoji oblíbenou báseň.
Nakonec jsme si ještě všichni
společně zazpívali nejznámější
paním učitelkám a panu řediteli
moc děkujeme. S blížícími se
svátky jsme nemohli zapomenout ani na duchovní stránku
života našich klientů. Proto se
i před Vánoci uskutečnila pravidelná mše svatá. Mše svaté
jsou u nás pravidelně každý
druhý čtvrtek v měsíci od 14
hodin. Mše svaté jsou nejen
pro naše klienty, ale i pro pacienty nemocnice a srdečně
zvaní jsou i ostatní farníci z Počátek a okolí. Panu faráři a jeho
dvěma pomocnicím děkujeme,
že si pro nás udělají vždy čas
- 10 -
a přichystají pro nás důstojné
slavení mše svaté.
Ještě než nastal Štědrý
den, zažili naši klienti ještě jedno překvapení. Členky místního klubu seniorů se rozhodly,
že našim klientům udělají radost, a tak pro ně vyrobily krásné vánoční dárečky (svícínky
z perníku, papírové ozdoby,
ozdobné krabičky, přáníčka….).
Klienty dárečky moc potěšily a
měli z nich obrovskou radost.
Moc za to všem členkám klubu
seniorů děkujeme.
Přípravy na vánoční svátky skončily, nastal Štědrý den,
Boží hod vánoční, Štěpán.
Někteří klienti strávili vánoční
svátky u svých blízkých, někteří
je strávili u nás.
Ještě jednou bychom chtěli
tímto poděkovat všem okolním
organizacím (ZŠ Otokara Březiny, ZUŠ Kamenice nad Lipou
- Počátky, VÚDDŠ, Klub seniorů…), které našim klientům
celý rok pomáhají a zpříjemňují
jim pobyt v našem zařízení.
Bez jejich pomoci bychom tak
hezké chvíle pro naše klienty
připravit nedokázali.
Nesmíme zapomenout poděkovat ještě našim kuchařkám
a paní vedoucí, které neúnavně
pro nás každý den připravují jídlo na celý den, starají se,
abychom neměli hlad, aby nám
chutnalo, a když si vymyslíme
něco navíc, bez problému nám
vyhoví. Děkujeme.
Na závěr se sluší jen popřát, abychom prožili ten letošní rok 2015 ve zdraví, abychom
měli hodně štěstí, zdraví, lásky,
radosti a osobních úspěchů.
Za Nemocnici Počátky, s.r.o.
Sociální pracovnice Kateřina Lodínová
// březen //
3/2015
INFORMACE O ŠACHOVÉM ODDÍLU TJ SPARTAK POČÁTKY
Šachový oddíl Spartak Počátky byl založen v roce 1985.
Zakládající členové byli pánové
Karel Kapoun, Vladimír Hájek
a Jan Cervan. Oddílová členská základna se pohybovala
mezi 10 – 15 členy. Zúčastňovali jsme se různých šachových
soutěží pořádaných na pelhřimovském okrese.
V roce 2003 náš ŠO pře-
stoupil do Jihočeského šachového svazu. V této sezóně
2014 – 2015 hrajeme ve 2. divizi. Bližší informace o výsledcích našeho oddílu je možno
se dovědět ve vitríně TJ Spartaku Počátky, která je umístěna
v Tyršově ulici, na budově „Trafiky U Klokana“ Stanislava Štefla
a na internetových stránkách
TJ Spartaku Počátky – šachy
(www.tjspartak.pocatky.cz).
A nyní k současnému stavu
oddílu. V sezóně 2014 – 2015
má náš oddíl 11 hráčů. Z nichž
jsou 4 z Počátek, 3 z Telče a po
1 členu je z Jarošova nad Nežárkou, z Mrákotína, z Prahy a
Žirovnice. Náš věkový průměr
je poměrně vysoký (59 let).
Přivítali bychom, kdyby se řady
našeho oddílu rozšířily o nové
členy.
Přijďte si zahrát šachy. Nemusíte se bát, že to neumíte,
my Vás to naučíme. Scházíme
se každý čtvrtek od 18 do 21
hod. v Kulturním zařízení města Počátky, v klubovně č. 2.
Těšíme se na další spoluhráče.
Za ŠO TJ Spartak Počátky Mir. Jelínek,
kapitán, tel.:603 712 604
BRUSLENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Již dvanáctým rokem jezdí Mateřská škola Počátky bruslit na Zimní stadion do Pelhřimova. Předškolní děti ze třídy SLUNÍČEK
a HVĚZDIČEK se učí pod vedením trenérů základy bruslení.
- 11 -
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
MASOPUSTNÍ REJ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Masopust je veselý svátek, který oslavily i děti z MŠ Počátky. V jednotlivých třídách si vyráběly masky, učily se říkanky a písničky a
seznámily se s masopustními obyčeji.
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
Ve čtvrtek 29. ledna byl
slavnostním dnem pro děti,
které se chystají nastoupit do
prvních tříd naší školy. Celé odpoledne přiváděli rodiče své ratolesti do připravené třídy. Tam
na ně čekaly předpokládané
budoucí paní učitelky prvňáčků
– Mgr. Marie Blechová a Mgr.
Marie Bušková. S dětmi si povídaly a hravou formou v duchu
večerníčkových pohádkových
postaviček sledovaly jejich
schopnosti a znalosti potřebné
k nástupu do školy. Malou odměnou pro děti byly sladkosti
od "medvědí rodinky" a drobné
upomínkové dárky ze školní
- 12 -
družiny, od GE Money Bank a
Gabriely Muzikářové.
U zápisu nechyběly ani
paní učitelky z mateřské školy
– paní Zvolánková, paní Ficková i paní ředitelka Trkolová. Administrativní záležitosti zajišťovali pan ředitel Blažíček a paní
hospodářka Šafránková, kteří
rodičům ihned vydávali rozhodnutí o přijetí jejich dětí.
Ve vzájemné dobré pohodě
mezi zúčastněnými uběhlo odpoledne, ve kterém bylo do naší
školy zapsáno celkem 42 dětí.
Pochopitelně jsme velmi rádi,
že tím pádem můžeme i v příštím školním roce 2015/2016
otevřít opět dvě první třídy. Tento fakt je důležitý pro to, aby
dětem byla poskytnuta co největší individuální péče, což by
ve velkém počtu žáků v jedné
společné třídě bylo mnohem
obtížnější.
Rodiče mají samozřejmě
ještě do 22. května možnost
podat žádost o odklad, které
bude vyhověno, pokud ji schválí
pedagogicko-psychologická poradna a dětská lékařka.
Takových dětí však dle našich
dojmů ze zápisu jistě nebude
mnoho.
Přejeme novým prvňáčkům
úspěšný a radostný vstup do
školních let a těšíme se na práci s nimi.
Text: Mgr. Marie Bušková
Foto: Karel Slavíček
pokračování na další straně

// březen //
3/2015
KRÁSNÉ TŘETÍ MÍSTO
Naše škola se každoročně přihlašuje na různé sportovní soutěže, ať jsou kolektivní, či soutěže jednotlivců. Mezi ty kolektivní,
mimo jiné, patří i sálová kopaná. Protože se do této soutěže přihlašují skoro všechny ZŠ, tak se nejdříve odehrají tzv. okrsková kola.
Těchto okrsků bylo vytvořeno pět. Naše ZŠ tato utkání odehrála
v sousední Žirovnici, kde se ml. žáci postupně utkali se Žirovnicí,
s Kamenicí nad Lipou a Černovicemi. Tuto skupinu vyhráli a postoupili do okresního finále, které se uskutečnilo 10. 2. 2015 ve
sportovní hale v Pelhřimově.
Naše družstvo nastupovalo v základní pětce ve složení:
Körber Martin
Soukupová Natálie
Severa Lukáš
Smejkal Kryštof
Ort Lukáš
doplňována dalšími žáky:
Bárta David
Havlů Ondřej
Pastušek Michal
Marek Lukáš
V tomto již silném finále družstvo odehrálo tato utkání s těmito výsledky:
S celkovým počtem 6 bodů a skórem 11 : 10 obsadili krásné třetí
místo, když s 10 body vyhrála ZŠ Pacov před ZŠ Humpolec Hálkova, která získala 7 bodů.
Všem našim žákům patří poděkování za příkladnou reprezentaci školy.
ZŠ Počátky - ZŠ Pacov
0:3
ZŠ Počátky - ZŠ Pelhřimov Pražská
3:1
ZŠ Počátky - ZŠ Humpolec Hálkova
0:2
ZŠ Počátky - ZŠ Nový Rychnov
8:4
Foto, text: Stanislav Háva
- 13 -
pravodaj
- 14 -
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
// březen //
3/2015
PES, KTERÝ BYL PŘEDSTAVEN KRÁLI
Příběhy malého čtyřnohého kamaráda našich letců, Antise, který s nimi létal bombardovat Německo a po válce s nimi pochodoval Prahou
při jejich návratu do vlasti.
Ant v nebezpečí života
Uprchlíci byli již unaveni, ale
zpráva o vlaku je natolik vzpružila, že pokud to šlo, spěchali k
mostu, zvláště když slyšeli, jak
se všech stran se blíží němec-
ká palba. Protože už se sami
sotva vlekli, musel i Antek pěšky. Ale po několika krocích se
zastavil a dal se do žalostného
kvílení. Prášek zaklel. Prohlásil,
že by bylo nejlépe psa zabít a
hnal se po něm. Bozděch ho
předešel, vzal Anta opět do náruče a vlekl se s ním k mostu,
za nímž po chvíli skutečně bylo
slyšet supění lokomotiv.
Než ještě jedna překážka
se uprchlíkům postavila v cestu. Na mostě stála už němec-
ká stráž a pod mostem druhá.
Němec na mostě byl opilý a
nechtěl naše kamarády pustit
dále. Začali s ním vyjednávat
a posléze mu nabídli 80 franků. Dal si říct. Za 80 franků je
pustil a prozradil jim heslo, jež
jim mělo umožnit projít dalšími
strážemi. To se pak skutečně
také podařilo.
Na nádraží stál vlak o 25
vozech a se třemi lokomotivami. Byl přeplněn civilními
uprchlíky. Ti se ustrnuli nad
českými letci, vyčerpanými hladem a únavou a umožnili jim
nastoupit do vlaku, který brzy
potom opustil nádraží směrem
k jihu. Byla chyba, že vlak měl
všechny tři lokomotivy vpředu.
Ukázalo se to cestou, když se
vlak dvakrát přetrhl a zavazadla padala cestujícím na hlavu.
Bylo dost boulí, odřenin a nadávání. Antek se samozřejmě
ocitl pokaždé pod nějakými
krabicemi a naříkal, jako by jej
na nože brali. Ale přežil to a po
zdlouhavém cestování celkem
šťastně dorazili i s kamarády
do jihofrancouzského přístavu
Cette. Přijeli tam právě včas,
aby zahlédli, jak z přístavu vyplouvá loď s posledními zbytky československých vojáků
opouštějících břehy Francie.
Než poslední zbytky jsou
posledními jen relativně, to jest
do té doby, dokud se nevyskytnou zbytky nové. A jejich základ
se vyskytl už v našich kamarádech. Oba Francouzové, Jajlle i
Collin, se zde s nimi rozloučili,
ale zato přicházeli další Češi
a Slováci, jak se jim dařilo dostat se k moři z různých končin
Francie. Všichni hledali cesty
na nové základy, z nichž by
mohli pokračovat v boji proti
nepříteli Evropy a světa.
Čtyřnohý černý pasažér
Po několika dnech čeští a
slovenští uprchlíci ze všech
končin Francie, shromáždění v Cette, nastoupili na francouzskou loď, která v přístavu
kotvila. Mezi nimi i Bozděch
se svými kamarády a Antem.
Když však francouzské úřady
nepovolily lodi odplout, přestěhovali se Češi a Slováci na loď
tureckou, rovněž v přístavu kotvící. Ale ani tu nechtěly úřady
pustit z přístavu. Teprve když
připluly britské torpédoborce,
hrozby jejich zbraní způsobila,
že turecká loď s Čechy a Slováky na palubě se mohla vydat
na cestu.
Plula do Gibraltaru, kde byli
cestující převedeni na britskou
uhelnou loď. Jenže psi na loď
nesměli. To bylo nepříjemné
překvapení, ale kamarádi Anta
neopustili. Albrech vzal pod
paži Bozděchovu leteckou výzbroj, čímž se vyprázdnil Bozděchův letecký vak …. a rozhlíželi se, který opovážlivec si to
dovolil. Bylo pochopitelné, že
hledali psa na zemi. Jak by je
mohlo napadnout dívat se po
leteckých vacích. To bylo Antovo štěstí. Zatím co strážníci
se rozhlíželi po zemi, podal
Bozděch vak se psem svému
sousedu, ten zase dalšímu a
tak se Ant dostal za zády policie řetězem letců až do vlaku,
zatím co strážníci jej ještě stále
hledali po zemi.
Vlak odvezl české letce do
Cosfordu, který byl poslední
stanicí jejich společného putování. Odtud se rozdělily cesty
i dvou nejvěrnějších Antových
ochránců. Albrecht byl brzy
odeslán ke 311. bombardovací
peruti, kdežto Bozděch putoval
ke 312. peruti stihací, a to nejprve do Düsseldorfu, později
do Liverpoolu. Ant se musil s
jedním z nich rozloučit a byl to
Bozděch, s nímž sdílel další
své osudy.
Pokračování příště
Napsal: Josef Kovařík
Připravil: Miroslav Skokan
Foto: Damien Levi
POČÁTECKÝ ZÁŽITEK
Chci se s vámi podělit
o zážitek z letošní zimy, o zážitek, který máme na dosah
necelé 4 kilometry od Počátek, aniž o této možnosti málo
kdo ví. Nápad jsem dostala
při silvestrovském výstupu na
Lísek, kdy jsme cestou potkali psí spřežení na saních (tzv.
mushing) vedené Milošem Mikoláškem a poněvadž jsem dítě
tak trochu vychované ve psí
smečce, hned se mi vybavily
vzpomínky z dětství, jak mě
taťka při trénincích psích spřežení vozil na saních či káře, na
nadržené psy toužící po pohybu, na povely k tomu dané (levá
HAW a pravá GEE). A protože
je moje dcera Zuzi velkou milovnicí psů, věděla jsem hned,
že to bude zážitek přesně pro
ní.
Domluvili jsme se s Milošem na jedno sobotní odpoledne, sraz si dali u něho v kennelu nahoře na kopci směr
Jihlava. A mezitím co se Zuzi
seznamovala se psy, Miloš
vybral 12 alaskanů (mimochodem má jich celkem 33), dal jim
postroje, některým speciální
„botičky“, aby jim nepopraskaly
tlapky a společně jsme je zapřáhli do saní. My ženské jsme
se usadily za sebe, zabalily do
deky, nasadily ochranné brýle a
za štěkotu jsme vyrazili na 18
km trasu okolo Počátek. Byla to
jedním slovem NÁDHERA, pořád cítím velký respekt ke psí
poslušnosti, jejich síle a osobi-
tosti každého psa, krásná zimní krajina, mufloni, kteří nám
přeběhli přes cestu, rychlost
smečky a Miloš jako musher profesionál dotvořil celý příběh
k dokonalosti.
Tento článek nepíšu proto,
abych sdělovala, co jsem kdy
a kde dělala, ale jako výzvu
všem, kdo touží po dobrodružství a zároveň připomenutí, že
i v našem malém městě je někdo, kdo dělá zajímavou práci
– zálibu na vysoké úrovni, dělá
pokračování na další straně

- 15 -
pravodaj
jí i přesto, že je fyzicky, časově a hlavně finančně náročná
(jen za měsíc je potřeba tuna
masa), dělá ji 28 let především
s láskou.
Myslím si, že žijeme v době,
kdy jsme lačni snad více po
zážitcích než statcích, projíždíme portály typu Kudy z nudy
atd., jen abychom našli něco
nevšedního. Za zážitky jezdíme
na sever, východ, západ, ale
mnohdy nám uniká, co se děje
za „humny“.
Mám ráda a vážím si lidí,
kteří jsou podnikaví v jakémkoli
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
oboru, málokdo z nás si dovede
představit, co to znamená věnovat se něčemu naplno a s duší a
co to všechno obnáší. Jaké jsou
ztráty a na druhé straně výhry.
Takže kdo má chuť se dozvědět více o práci, výsledcích a
možnostech adrenalinového vyžití počáteckého mushera může
navštívit jeho webové stránky:
www.mikokennel.cz.
Podotýkám, že oproti ceníku, který na
jeho stránkách naleznete, mají
počátečtí zájemci slevu!
Hana Hejdová
MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ
Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání…
PŘÍBĚHY O PIVU II.
O českém pivu lze psát ódy.
Přesto je potřebné
si takovou pozici
umět hájit.
Konkurence nespí a
největší pivovary jsou
v
Holandsku,
Belgii, Německu
a Dánsku. Prosazují se však Číňané i Rusové
– zatím především v domácím
prostředí. České pivo se prezentovalo svou typickou chutí,
řízem, kvalitou, naši předkové
uměli přidat vhodnou reklamu.
Tou nejlepší byly soutěže právě
s evropskými konkurenty. Četl
jsem o jedné takové z dob první
republiky. Detaily si příliš nevybavuji. U stolu seděli soutěžící.
K dispozici byl dostatek číšníků
a na stole byly k zakousnutí jen
plátky šunky. Kolegové, kteří
četli článek se mnou propočítali, že vítěz po několika hodinách
měl průměr času na jedno pivo
4,5 minuty. Když si uvědomíte,
že kapalina musela též opustit
- 16 -
tělo soutěžícího – nedovedu si
to moc představit. Mimochodem vyhrál Belgičan. Kvalita
surovin byla tehdy špičková. Co
by s jeho tělem udělalo pivo za
současných podmínek opravdu, ale opravdu nevím.
V čem se pivo mění a proč?
Částečně si za to můžeme
sami. Pivovarů vzniklo více, než
sami doma vypijeme. Pivo se
musí vyvážet. K tomu je nutné
zvýšit jeho trvanlivost. V lahvích
se pasterizuje. Stabilitu zvyšují dříve nepoužívané suroviny
např. z rýže a pšenice. Těch
stabilizátorů je i několik desítek. Výrobci trochu spoléhají
na fakt, že chuťová paměť příliš
u lidí nefunguje. Běžné užívání kvalitního českého chmele
odrůdy žateckého červeňáku
postupně vytlačil chmelový extrakt. To je vodní a chemický
výtažek ze chmelových hlav.
Nepoznáte z jakého chmele
a z jaké země je vyroben. A
k tomu trochu nezbytné chemie.
Téměř před padesáti lety jsem
v tomto oboru dělal svou diplomovou práci. A při realizaci za
pár let při úniku oné chemické
látky zemřel jeden náš montér.
Mění se obaly z přírodních materiálů na kovy. Tzv. štěně, což
býval sud o obsahu 25 litrů, se
měnil na větší půlku a později i
hektolitr- pak sudy nahradily nerezové nádoby- malé, i cisterny.
Dřívější u hospod typické kuckání vzduchového kompresorustlačeným vzduchem bylo pivo
vytlačováno ze sudu k pípě, se
změnilo na vytlačování oxidem
uhličitým. Pivo se tolik nekazí
nečistotami ze vzduchu, vydrží déle, ale napít se takového
piva ve větším množství, vás
nafoukne jak průzkumný balón.
Dřívější výrobní postup chladil
a od nečistot usazováním ve
velkých otevřených nádobách
čistil mladinu (mladé pivo).
Když v létě bylo ve vzduchu
hodně pylu, pak pivo po několika měsících (v době zrání švestek) mělo horší chuť. Postup se
změnil na výrobu v uzavřených
nádobách, čistí se odstředivou
silou a rychle, jen chuť se přiblížila standardním europivům.
Slabé pivo sedmička se po-
užívalo v horkých provozech.
K jídlu je pivo vždy vhodnější
než limonáda. Chilské loďstvo
požádalo naší zemi, jak by bylo
možné podávat i jim slabé pivo.
Problémem byl omezený prostor lodi. Vyzkoumali jsme vaření vícestupňového piva. Pivo
23 se dá pít, ale nic zvláštního.
Ochutnal jsem i pivovici- destilované silné pivo. Myslím, že se
neujalo. Bylo vymyšleno zařízení, jak silné pivo ředit odsolenou
vodou pro námořníky. Velké bohaté pivovary využily nápadu
a vaří silnější pivo, potřebují
méně skladovacího prostoru i
nádob a pivo ředí vodou jako
doma sirup a to podle požadavku zákazníků. Není nad nápoj
z malých a chudších pivovarů,
které na takové zařízení zatím
nemají a produkují každý chuťově jiný a dosud solidní nápoj.
Zvláštní kapitolou jsou piva tzv.
ovocná, ale to už jsou příběhy
opravdu o něčem jiném.
Příště: Příběhy o Dánském
království
J. Třebický
// březen //
3/2015
PODĚKOVÁNÍ  SPONZOŘI VALENTÝNSKÉHO PLESU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Agrodružstvo Počátky
Autokomplet Ižovský Martin, Počátky
Auto Neza s. r. o., Pelhřimov
Autoservis Povolný Aleš, Počátky
Bapon – Štepon, Počátky
Bistrot de Papa, Počátky
Cukrárna Šárka, Počátky
Cukrářství Červenková, Drážďany
Český rybářský svaz, místní organizace
Počátky
Drogerie – N. Hernová + A. Herna, Počátky
Elektra A až Z Janků, Počátky
Elektra Janková Jana, Počátky
Elektro Bouzek, Počátky
Ford Fopo s. r. o., Počátky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Galanterie Křížová Milena, Počátky
Hotel Artaban, Žirovnice
IPC plast spol. s r. o., Žirovnice
I. S. POL Poláček Radek, Počátky
Jan Kukla – produkce – obchod – služby,
Počátky
JOPRA – Preisinger Josef, Počátky
Kadeřnictví For You, Marešová Andrea,
Počátky
KBNK s. r. o., Žirovnice
Kuchyňka Váňová, Počátky
Lékárna Pod Javořicí, Počátky
Lékárna U sv. Kateřiny, Počátky
Lesy města Počátky
Letohrádek Sv. Vojtěch, Počátky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Masný průmysl Prantl Jan, Žirovnice
Mlékárna Nechyba Pavel, Žirovnice
Oriflame studio Bulíčková Lucie, Počátky
Pekárna Velíšek Zdeněk, Kamenice nad
Lipou
Pevný a spol., s. r. o., Žirovnice
Pokrývačství, klempířství, tesařství Přech
& spol.
Potraviny FLOP, Počátky
Produktion Sito, s. r. o., Starý Pelhřimov
RAIN tiskárna s. r. o., Jindřichův Hradec
Restaurace a pizzerie U Karásků, Počátky
Resort Svatá Kateřina, Počátky
Rodinný pivovar Bernard a. s., Humpolec
Setora spol. s r. o., Počátky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sklárna Janštejn s. r. o.
Slunovrat Matoušková Lenka, Počátky
Stárkovi, Počátky
Štěrba Stanislav – Dřevovýroba, Strmilov
Švaříčková Monika – Kosmetické služby,
Počátky
Titan servis s. r. o., Pelhřimov
Turistické informační centrum Žirovnice
Uzenářství Vojta, Počátky
Velkoobchod JIP, Humpolec
Vinotéka Přech Kamil, Počátky
Voharčík Jan, Počátky
Zelenina Smrčka Petr, Počátky
Zlatnictví – hodinářství Brož Jan, Počátky
KNIHOVNA POČÁTKY  NOVÉ KNIHY
Pro dospělé:
Boj s démony aneb učebnice magie – Renata Šťastná
Cesta za „hranice“ – Danka Šárková
Bez požehnání – Vlasta Javořická
Ze života šamanky – Renata Šťastná
Od Šumavy k Novohradským horám – Jan Bauer
Spoutaná láskou – Dana Baumruková
Jihlavský zlý duch – Jan Bauer
Nechtěj nic vědět – Lisa Jackson
Panenské hříchy - Anna Randol
Ďáblův sluha – Vlastimil Vondruška
Obžalovaná Adina Mandlová – Radek Žitný
Navěky – Jude Deveraux
Na vlastní pěst – Patrik Rozkovec
NOVINKA – V KNIHOVNĚ
NALEZNETE ČASOPIS dTest
Od nového roku nabízíme našim čtenářům spotřebitelský časopis dTest. Březnové vydání dTestu přichází s pěticí testů. Jeden
z nich je zaměřen na potraviny, konkrétně na lovecké salámy. K
našemu nepříjemnému překvapení jsme zjistili, že několik z nich by
vzhledem k nedodržení legislativy vůbec nemělo nosit název lovecký salám. Zimní sezona se chýlí ke svému konci, a proto vám již
tradičně přinášíme test letních pneumatik. Tentokrát jsme se zaměřili na rozměry 185/60 R14 a 205/55 R16. Ukázalo se, že rozdíly
v kvalitě výrobků jsou značné. Také byste neměli příliš věřit údajům
uvedeným na energetických štítcích. Po čase jsme si opět posvítili
na kvalitu žehliček. V jejich případě je třeba dávat si pozor zejména na kvalitu dílenského zpracování. Především některé levnější
modely vám v tomto ohledu mohou připravit nejednu potíž. V testu
tiskáren jsme ozkoušeli populární multifunkční inkoustové modely,
ale i několik černobílých laserových výrobků. Máte malé dítě? V tom
případě jste už možná uvažovali o koupi dětské bezpečnostní zábrany, jejímž úkolem je minimalizovat riziko pádu ze schodů. Mezi
dvanácti testovanými výrobky se objevily hned čtyři, které více či
méně porušují bezpečnostní normy. V právní rubrice se zabýváme problematikou kolem nákupu a prodeje použitých věcí. Ve
finanční sekci se soustředíme na hypotéky a možnosti jejich
budoucího vývoje.
dTest je nezisková organizace založená v roce 1992 pod názvem Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Jejím posláním je poskytnout spotřebiteli komplexní spotřebitelský servis. Na stránkách
časopisu dTest, webových stránkách www.dtest.cz, prostřednictvím
jejich brožur i na poradenské lince publikují každý měsíc testy výrobků, srozumitelně přibližují práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů služeb. Radíme, jak je aplikovat v běžném
životě a na co si dávat pozor.
Pro děti a mládež:
Jsem průšvih jménem KLAUDIE – Milena Durková
Malá baletka – Ela a narozeninové představení –
Darcey Bussellová
Rozdělená srdce – Bettina Belitz
Včelka Mája – Pohádky na dobrou noc 7
Zvědavá okénka – Hasiči
Medvídek Pú – Plujeme po řece
Neuvěřitelný svět ! Ohromující obrazová srovnání
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
!!! POZOR ZMĚNA !!! Výpůjční doba !!!
8:00 – 11:30
12:00 – 16:30 hod.
8:00 – 11:30
12:00 – 16:30 hod.
7:15 – 11:30
12:00 – 15:45 hod.
7:15 – 11:30
12:00 – 15:45 hod.
Knihovnice:
Pavla Suchánková, tel.: 561 034 922
e-mail: [email protected], www.knihovna.pocatky.cz
- 17 -
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
GENERAČNÍ ZPOVĚĎ – JAN VOHARČÍK
danou věc mezi lidi, dlouho o
ní přemýšlím, zda je to ono.
Nechci se přece za svou práci stydět, chci, aby měla vždy
jasnou tvář.
Honzo, v roce 2009 jsi opustil
počáteckou základní školu,
kam jsi šel potom na studia?
Hezký den,
po základní škole jsem šel studovat uměleckou školu grafickou do Jihlavy. Za toto rozhodnutí jsem velmi rád, protože mi
dala široký rozhled, možnost
se rozvíjet a tvořit v tom, co mě
baví a naplňuje v podstatě až
do teď. Udala mi směr, kterého
jsem se pevně chytnul a doufám, že se ještě dlouho udržím. Po maturitě jsem odešel
do Prahy, kde studuji sociální
a mediální komunikaci, možná se zdá, že jsem až příliš
odbočil z toho „umělečna“, ale
opak je pravdou. Pro mne je to
možnost, jak spojit dvě věci,
které mám velmi rád v jeden
ucelený balík a ten pak prezentovat svým klientům. Má
práce, jak jí mám postavenou
a jak jí chci vést dál, by nebyla
bez toho druhého.
A jak na sobě po stránce
profesní pracuješ nyní?
Stále se učím, obrovskou výhodou v mém učení však je, že
se vzdělávám praxí. Přímo při
reálných projektech s klienty,
kteří se na mě obrací. Je to až
neuvěřitelné, že kluk si dal ve
svých náctiletých letech cíl a
ten se teď stává skutečností a
nadále se rozvíjí. K rozvoji samozřejmě patří i návštěvy galerií, různých výstav, či sledování
tvorby jiných, zejména pak zahraničních umělců. Upřímně,
pracuji na sobě dost usilovně,
bude to asi i tím, že jsem velký perfekcionista a než pustím
- 18 -
V listopadu 2009 jsi měl
v městském muzeu, jako 15ti letý, svoji první výstavu
fotografií. V době, kdy ostatní v tomto věku vysedávali
u počítače, honili jeho myš
a televizi znuděně přepínali
dálkovým ovladačem, Ty jsi
mačkal spoušť fotoaparátu.
Jak jsi se dostal k focení a
jaká byla tvá první fotografie?
Jestli si dobře vzpomínám, i já
seděl u televize, a jak popisuješ, přepínal program dálkovým ovladačem, ale měl jsem
i jiné zájmy, mezi ně patřila
fotografie. Vůbec poprvé jsem
dostal možnost pořídit svůj
první snímek v rámci výletu
do Prahy se základní školou,
kdy mi rodiče půjčili fotoaparát. Už tehdy jsem byl ze samotného focení nadšený. Bod
zlomu přišel, když jsem si v
Kolíně nad Rýnem (Německo)
zakoupil svůj první digitální
fotoaparát a spolu s ním jsem
se následně toulal Počátkami
a hledal neobjevené. Za svou
první fotografii tedy považuji
právě tu z tohoto období. Na
snímku jsou vyfoceny červené
dveře s velice výraznou klikou,
Foto: Archiv Jan Voharčík
jejichž klíčová dírka nevede
nikam. Lehce tajemné, možná
až symbolické, naproti tomu mi
tyto dveře otevřely můj sen.
V dubnu 2011 jsi pořádal
druhou charitativní výstavu
fotografií nazvanou Generační zpověď a v dubnu 2012
to byla třetí výstava LaLaLá, kterou jsi uspořádal se
svými spolužáky – studenty
z Umělecké školy grafické
v Jihlavě. Obě výstavy využily sklepní galerii KZM Počátky a měly svojí vernisáž
s kulturním zážitkem. Plánuješ opět něco zajímavého
v našem městě uspořádat?
V mé mysli je toho mnoho, co
bych rád uskutečnil, ne však se
mi to vždy podaří. Pár projektů
mám připravených, ale stejně
jako ředitel, v programu v televizi, i já čekám na to správné
načasování, kdy daný projekt
nasadit – tak aby zaujal a já
z něj měl přinejmenším dobrý
pocit. Už teď však vím o jednom
velkém projektu, který bych rád
uskutečnil na jaře 2016. Pro
letošní rok mám v hlavě spíše
menší projekty – malé noci,
které budou určeny více vyhraněnému stylu publika, než
masám široké veřejnosti. Tyto
malé noci, plánuji ve svém novém ateliéru na náměstí.
Na náměstí v Počátkách nelze přehlédnout Tvůj ateliér.
Kromě hezkého prostředí
z dobře sladěného interiéru
ateliéru nám nabídneš jaké
služby?
Děkuji za pochvalu. Jsem moc
rád, pokud toto pro mě tvůrčí
prostředí bude hezky působit
i na mé klienty, nebo i na návštěvníky, kteří si přijdou jen
popovídat o umění. Ateliér
jako takový nabízí především
prostor pro setkávání s klienty, se kterými pracuji, či teprve
začínám jednat. Ateliér je pro
mne showroom, kde každému
kdo přijde, přiblížím svou práci, svou lásku. Klíčový však je
profesionálně vybavený fotografický ateliér, k dispozici je
hned několik různých barevných pláten, stálá i záblesková
světla apod. Samozřejmě zde
nechybí ani plyšáky pro děti,
různé dekorace, rekvizity...
Mé služby? Složitá otázka a
ještě těžší odpověď. Jednotlivcům, rodinám, podnikatelům a
firmám nabídnu jejich jasnou
tvář. Ať už se jedná o rodinné
fotografování, portrétní snímky,
či fotky maminek s bříškem,
nebo focení malých ratolestí a
následnou realizaci výsledné
fotografie. Firmám a podnikatelům nabízím vytvoření jejich
značky (loga), tvorba vizitek,
plakátu, bannerů, razítek, ale
také vytvoření velkých reklamních kampaní, či radu jak pracovat s novými médii, jejich
využití v prezentaci firmy apod.
Nejedná se vždy o radikální
změnu, či tvorbu něčeho zcela
nového. Pracuji i na redesignu
jejich bývalé tváře, zde zachovám jejich základní rysy, ale
dám jim novou, svěží, moderní podobu. Myslím si, že lidé a
majitelé firem na tuto prezentaci své firmy, velice často zapomínají. Já jim chci ukázat, že
správný vizuál či dobře zvolená
kampaň jim dokáže přivést velký přísun nových zákazníků,
pro které je i tato složka prezentace velmi důležitá.
Nebojíš se vrhnout i na větší
zakázky různého charakteru. Co tě nejvíce zaujalo natolik, že jsi se do zakázky ponořil a nebral to jako práci?
Můžeme Tvé zakázky někde
vidět?
Nejraději pracuji na tvorbě celkového firemního vizuálu. Je
to sice práce na delší čas, ale
ten výsledek, kdy od první skici budujete něco, co bude následně viděno na billbordech
po celé ČR, to nemá chybu. A
jako velký přínos k tomu všemu
je lidská radost z toho, že jim
při začátcích podnikání pomáháte vytvořit jejich vlastní tvář,
kterou jim už nikdo nevezme.
Dalším projektem, který mám
rád a kde zapomínám na to,
že jsem v práci, jsou kampaně. Zejména pak na Francouzských trzích.
Mou práci můžete spatřit jak
reálně na již realizovaných projektech, nebo na mém webu:
janvoharcik.cz
Rád bych ještě zmínil, že nepracuji pouze v okolí Počátek,
pokračování na další straně

// březen //
má práce má dosah do Prahy,
Brna či Liberce.
Rád si hraješ se slovy jako
například: „Soupis slov mi
tu tiše leží. A já poskládat je
neumím.“ a ostatní Tvé texty
na FCB mají nádech poezie,
koketuješ s ní! Máš nějaké
básnické úmysly?
Myslím si, že to tak nějak k mé
„ umělecké „ duši trochu patří.
Facebook mě osobně nebaví, ale jelikož tam mám pouze
opravdu své přátelé, nebojím
se, nebo spíše se nebráním
tomu, se tam uvolnit a čas od
času tam něco takového napsat. Ty, které ve svém seznamu přátel mám, to pochopí a
jsou na to zvyklí. A básnické
úmysly, ano mám.
Honzo, Praha nebo Počátky?
Po střední jsem měl jasno, samozřejmě to byla Praha. Nyní
už jsem pevně rozhodnut, že
se v Praze neusídlím, ona
je krásná a jak jsem psal na
svém profilu na facebooku, je
to pro mě třpytící se skvost,
kterým nechci plýtvat. Počátky
jsou pro mě krásným městem,
ke kterému mám velký vztah
i přesto, že jste zde pod věčným dohledem. Ale zřejmě
to k tomuto městu a nejen k
němu patří. Zvykl jsem si na
to a není to nic, co by ničilo můj pohled na toto město
a jeho okolí. Možná i tento
fakt, věčná pomluva, závist a
neupřímnost mě nutila směřovat svůj život někam jinam,
v Praze jsem dospěl, naučil
jsem se tyto věci neřešit, naopak dělat si z nich srandu a
tak jsem tady, v Počátkách a
žiji si krásný život, na který si
nemohu stěžovat, kde úsměv
a láska je na denním pořádku.
Rád bych podotknul, že jsem v
Praze své studium neukončil,
pravidelně tam dojíždím dvakrát do týdne. Jedním z dalších důvodu, proč jsem tady
rád, je nepřeberné množství
inspirace v přírodě.
A co zahraničí? Už jsi poznal
různé kouty světa. Neláká Tě
to nejen pracovně, ale i zkusit tam žít?
Stejně jako s Prahou jsem měl
takové ideje, ale prozatím musím říci že ne, ale kdo ví, třeba jednou skončím v ulicích
New Yorku a budu tam chodit
do skvostných galerií se svojí rodinou. Všeobecně cestuji
velice rád a to do nejrůznějších koutů světa, zrovna nyní
plánuji letošní cestu nejspíše
na Zanzibar a Tanzánii. Vše je
však teprve na začátku a také
si uvědomuji, že již tu mám
také určitý závazek v podobě
klientů, ateliéru apod.. A tak si
nemohu dovolit odjet na několik týdnů pryč.
Co Tvůj osobní život? Jak se
Ti daří? Máš partnerku? Oženit se ano či ne? Jaký máš
3/2015
na tento stav názor?
Můj osobní život řeší všichni
kromě mne. Nějak na něj nezbývá čas, já jsem nyní opravdu zahlcen prací, která mě baví
a dává mi vášeň, ale i lásku a
ke všemu nade mnou drží i
pevnou ruku.
K tvojí otázce - svatba, samozřejmě bych se rád oženil, ale
myslím si, že toto téma je mi
prozatím daleko vzdálené. Jedno však vím jistě, až budu mít
na to, abych uživil svou rodinu,
postavil dům a dal svým dětem
to, co dali ku příkladu naši mně,
ožením se se slečnou, s kterou
nás láska bude spojovat.
Je mnoho starších lidí, kteří si
nedávají cíle. Ty mezi ně nepatříš, jaká je Tvoje vize, Tvůj
smysl života, čím se chceš
v budoucnu zabývat?
Být šťastný a dělat lidi šťastnými.
Děkuji Honzovi Voharčíkovi za rozhovor.
Text: Lí.
RESORT SVATÁ KATEŘINA NEJLEPŠÍ HOTEL PRO INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKU V ČR
Před 8 lety se dětská ozdravovna Svatá Kateřina proměnila
v Resort Svatá Kateřina, změnila svého majitele, a ten se pustil
do naprosto rizikového investičního záměru. Realizoval tak
rozsáhlou rekonstrukci všech
budov, jejich exteriéru i interiéru
a neopomněl ani na prostředí,
cesty, alej a okolní louky. Začínali s pozvánkami do „Krajiny štíhlé linie“ a pokračovali
s mottem „harmonie našla své
jméno“. Velice dobře si vybavuji
první rozhovor s ředitelem Martinem Pavlíčkem, který po prvním
roce provozu (2008) bilancoval
s návštěvností 8.000 hostů za
rok a již tenkrát si laťku zvyšoval
a přál si návštěvnost vyšší. Za
loňský rok 2014 již měli úctihodných 14.000 hostů.
Mnoho se za ta léta změnilo,
a tak se nám v lesích kousek za
Počátkami odehrává skutečný
příběh, který stojí na pilíři velké
dřiny, ale i toho krásného. Za
vším hledejme dobrý podnikatelský záměr, marketingové plány, hodně práce a samozřejmě
spolehlivé zaměstnance, kterým
vládne přísná, ale spravedlivá
ruka. A že tomu tak opravdu je,
a že jsou na správné cestě, bylo
potvrzeno na slavnostním galavečeru, který se konal ve středu
18. února 2015. Zde si vedení
Resortu Svatá Kateřina v pražském hotelu Boscolo převzalo
cenu TTG Travel Awards 2014
(Travel Trade Gazette Awards)
a to tu nejvyšší. Z vyhlášených
13 kategorií si Resort Svatá
Kateřina přivlastnil 10. kategorii
„Nejlepší hotel v ČR pro individuální turistiku“, kterou vyhráli
a byli tak na 1. nejvyšším místě.
Jedná se o prestižní anketu,
která se vyhlašuje více než 40
let ve všech zemích, kde vychází magazín TTG Travel. České
noviny pro cestovní ruch TTG
Czech pořádaly celostátní anketu již po sedmnácté. Celkem
6.581 odborníků z cestovního
ruchu hodnotilo kvalitu, zodpovědnost, opravdovost a rozdalo
tak svým favoritům hlasy. Tato
anketa probíhala pod záštitou
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR a agentury Czech Tourism.
Nejlépe hodnocené subjekty
v cestovním ruchu byly odměněny, tak jako v minulých roční-
cích, cenou ve tvaru pyramidy
-tentokrát vyrobenou ze zlatého
onyxu a symbolizující cestu k
vrcholu.
Už v minulém ročníku 2013
si Resort Svatá Kateřina odnášel „bramborové“ 4. místo v kategorii Nejlepší hotel v ČR. Zařadil se tak mezi významné hotely
a dokázal konkurovat mnoha-
je přestali dávno počítat. V Resortu Svatá Kateřina za 8 let
provozu pochopili návštěvníka
a to po čem touží. „V současné
době je důležité nabízet neustále něco nového. Poskytujeme
samozřejmě klasické hotelové
služby a navíc se snažíme klientům nabízet hlavně zážitky. Sledujeme nové moderní trendy a
hvězdičkovým hotelům patřícím
mezi nadnárodní řetězce.
Ale to, že si v Resortu Svatá
Kateřina na hvězdičky nehrají,
víme už dávno. Lidé, hosté, návštěvníci a ti, co se zde rekreují,
neustále obměňujeme wellness
terapie. Zavádíme nové víkendové pobyty jako třeba teď hodně
populární Cross training víkend,
kde v rámci kruhového tréninku
si tělo posilujete převážně jeho
pokračování na další straně

- 19 -
pravodaj
Ředitel Martin Pavlíček
Resort Svatá Kateřina. Foto: Lí
vlastní vahou. K tomu máme
v resortu 7 cvičebních sálů,
specializované trenéry a vzdělaný personál. Velkému zájmu se
poslední dobou těší také jógové,
ajurvédské a detoxikační pobyty. Vše je o šíři, kvalitě služeb a
nezbytném servisu. Dnešní host
se nechce pouze dobře vyspat
a najíst, chce si pobyt také užít.
V současné době, zejména o
víkendech, tu míváme až 150
hostů, kteří si dopřávají relax,
wellness a pohodu. A čím dál
častěji se musíme i omlouvat, že
máme plně obsazeno.“ prozradil
mi ředitel Pavlíček a pokračoval:
„V celém tomto systému jsou
však velmi důležití naši zaměstnanci. Jelikož se snažíme mít
zpětnou vazbu, vyplňují nám
naši hosté před odjezdem anonymní dotazník, v kterém mají
možnost připomínkovat vše, co
se jim zde líbilo a naopak. My
tak máme přímou zpětnou vazbu a můžeme tak případně okamžitě reagovat. A tak víme, že
naši zaměstnanci umí správně
reagovat, jsou milí, loajální, a
dokáží vytvořit rodinnou pohodu a atmosféru.“ chválil své zaměstnance ředitel Pavlíček.
Také zdůraznil, že tato práce
není vůbec jednoduchá. Zaměstnanci v resortu pracují 365
dní v roce. Ani jeden den v roce
není zavřeno. Je rád, že jim
může nabídnout stabilitu a jistotu. Třeba v tom základním, že
mají vždy výplatu včas na svých
účtech. Toto není v současné
době bohužel pravidlem všude.
Dále svým zaměstnancům poskytuje výhody spojené s provozem. Kdy mohou například za určitých podmínek využívat služeb
a nabídek ze sortimentu resortu.
Vedení dále 1x ročně pořádá
setkání se všemi zaměstnanci,
kterých je v současné době 115.
Z toho je 55 zaměstnanců trva-
- 20 -
lých na pracovní smlouvu a 60
externích pracovníků. Z Počátek
a nejbližšího okolí zde našlo práci 70 lidí; 45 jich má trvalou pracovní smlouvu a 25 je externistů.
Resort Svatá Kateřina také
pravidelně podporuje místní
počátecké spolky, jako je třeba
dětský aerobik patřící pod SPV.
Děvčata zde několikrát zažila vyhlašování Dívky aerobiku
a v loňském roce to měla i s
noclehem. Dětem z počátecké
mateřské školky vedení resortu
umožňuje návštěvu například
u koní a další zajímavé aktivity.
A tyto jejich krásné koně s dozorem pravidelně vídáme na
kulturních akcích, třeba kdy i
s kočárem se nebojí zamíchat
mezi čerty, Mikuláše a anděla a
povozit tak rodiny s dětmi.
Martin Pavlíček, jakožto radní i zastupitel města Počátky,
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
začátku po zahájení provozu
moc neřešilo, mi ředitel Pavlíček
bez dlouhého přemýšlení odpověděl: „Cizinci. Většina našich
hostů jsou sice Češi, ale jelikož
máme šikovné marketingové a
obchodní oddělení se sídlem
v Praze, začínáme mít čím dál
častěji také hosty ze zahraničí.
A to z celého světa. Nyní například z Izraele a Iránu. Začínáme
si tak pohrávat i s myšlenkou
vlastní dopravy z pražského letiště Václava Havla. Je čím dál
častější, že si zahraniční hosté
koupí třeba jogínský detoxikační balíček. Přílivem cizinců je
kladen větší nárok na provoz.
Proto, jak jsem již zmínil, upravujeme jednotlivé terapie. Na
samém počátku jsme nabízeli
masáže thajské a nyní máme i
indonéské, polynéské, indické
a další, které poskytují vyško-
Nejlepší hotel v ČR pro individuální turistiku – předávání cen. Na snímku
zleva: Petr Zempliner, majitel Resortu Svatá Kateřina, Michal Pelikán, generální ředitel Hotelu Růže Český Krumlov, Ekaterina Mezhová, zástupkyně hotelového řetězce Sandals&Beaches, a Amara Zemplinerová.
Foto: Luděk Neužil
je rád, že hosté po příjezdu do
Resortu Svatá Kateřina navštíví
i město Počátky s okolní přírodou, kterou Vysočina nabízí. Na
své si tedy pak přijdou i částečně obchodníci, ale i počátecké
infocentrum.
Klienti, kteří navštěvují resort, nejsou moc z Vysočiny,
ale spíše z celé České republiky. Počátečtí a lidé z nejbližšího
okolí využívají hlavně wellness
programů a asi nejvíce boduje
blahodárná koupel v bublající
mineralizované vodě ve spojení
s nadnášením, teplem a masáží, kterou nabízí hydromasážní
venkovní jacuzzi. Velký zájem
je také o dárkové certifikáty na
poskytované služby.
Na moji otázku, co se na
lení lidé. Zaměstnáváme tak
zaměstnance (terapeuty) ze Srí
Lanky, Indie či dokonce z Bali.
Také musíme dokázat řešit to,
jak vyhovět různým náboženským kulturám a skloubit vše,
k plné spokojenosti i ostatních
hostů. Kdy například jedna jinak
nábožensky založená rodina je
schopná po určitou dobu blokovat celé wellness prostory.
Také jsme se museli přizpůsobit době plné počítačů,
tabletů a telefonů. A tak si náš
host může pobytové balíčky zarezervovat třeba právě i z tabletu a mobilního telefonu, kdy
se mu zachce. Naleznete nás i
na celosvětových rezervačních
portálech. Náš adresář hostů již
obsahuje desetitisíce kontaktů,
a tak si naše klienty oslovujeme
sami. Nabízíme jim různé poukázky či vyhlášené mimořádné
slevy. Inzerujeme v časopisech,
novinách po celém světě a zejména na internetu. Pronajímáme si reklamní plochy (billboardy) po celé ČR. Je toho opravdu
hodně, ale bez toho to dnes dost
dobře ani nejde. V žádném případě ale nejdeme cestou slevomatů. Celý obchod si tak řídíme
sami a na nikom nejsme závislí.“
odpověděl ředitel Pavlíček.
V provozu také v loňském
roce zvětšovali prostory restaurace, která už hlavně v sezóně
kapacitně nevyhovovala, a tak
se rozšiřovaly venkovní terasy.
Po osmi letech provozu také již
musíme bohužel realizovat řadu
větších standardních oprav a
údržby objektů a technologie .
A co plánují v Resortu Svatá
Kateřina v letošním roce? „Na
konci loňského roku byl na louce
za resortem postavený kamenný magický kruh z obrovských
kamenů. Bude sloužit převážně
hostům resortu pro meditaci a
cvičení. Pojmenovali jsme jej
Kamenný kruh Druidů. Letos na
jaře ho chceme oficiálně uvést
do provozu. Toto místo bude určitě předmětem velkého zájmu
a místem opakovaných návštěv.
Není to žádný anglický Stonehenge, ale replika megalitické
stavby s živými kameny. Jsme
na Vysočině a celé ČR jediní,
kteří něco tak rozsáhlého vybudovali. Ale určitě si o tom popovídáme více, až to bude aktuální a
budeme jej uvádět do provozu.“
tvářil se tajemně Martin Pavlíček. Přesto mi prozradil, že na
webových stránkách resortu již
můžeme najít první základní informace o této stavbě. Bylo mi
jasné, že na toto téma více asi
až příště. A tak v samém konci
ještě uvedu jednu raritu, kterou
je Resort Svatá Kateřina známý.
Každé manželství zde uzavřené
má výsadní právo si zde vysadit
svoji lípu. A jak pan ředitel na závěr podotkl: „Manželé se k nám
vrací a navštěvují si svůj strom.
A to je to nejkrásnější, protože
v cestovním ruchu obecně platí,
že nejlepší host je ten, který se
vám vrátí.“
Děkuji
panu
Martinovi
Pavlíčkovi za rozhovor a přeji
nadále hodně úspěchů v jistě
nelehké práci a mnoho spokojených klientů.
Lí.
// březen //
3/2015
ČTVRTÝ ROK KLUBU DESKOVÝCH HER
Milí čtenáři, na následujících
řádcích bych rád shrnul minulý rok našeho deskovkářského
klubu a zároveň nastínil akce,
které nás čekají v roce následujícím. Uplynulý rok byl pro Klub
deskových her svým způsobem
zlomový. Díky internetovému
pořadu Deskofobie (nejsledovanější pořad o deskových hrách u
nás), který k nám zavítal a vznikl
tak díl věnovaný výhradně našemu klubu (možnost zhlédnout na
Youtube), jsme získali důvěru u
předních českých vydavatelů
deskových her (Blackfire, MindOk, REXHry, ALBI) a můžeme
tak nakupovat hry pro potřeby
klubu s výraznými slevami. Zároveň jsme začali představovat moderní deskové hry i za
hranicemi Počátek, konkrétně
na žirovnické základní škole a
ve Studené ve spolupráci se
Studenským čtyřlístkem. Díky
těmto přespolním akcím, a také
prezentaci při Václavských slavnostech, jezdí do našeho klubu
pravidelně trávit volný čas lidé z
Pelhřimova, Dolní Cerekve, Studené, Žirovnice a z dalších obcí
a měst.
Co se týče turnajů, tak jsme
opět pořádali místní turnaj ve hře
Dominion, který je součástí celorepublikové soutěže Dominion
Tour vrcholící vždy na podzim
mistrovstvím ČR v této hře. Vítěz našeho turnaje (Petr Plášil,
Studená) postoupil a účastnil
se mistrovství ČR, kde sice již
výraznější výsledek nezaznamenal, ale možnost zahrát si
se zkušenými hráči je minimálně zajímavý zážitek. Také jsme
se účastnili turnaje tříčlenných
družstev Ježkohraní v Jihlavě.
Sestavili jsme tým ze dvou dorostenců (Karel Krejčí, Ondřej
Smeták) a jednoho dospěláka
(Štěpán Černoš) a vydřeli jsme
4. místo. Při účasti pěti týmů to
sice není zrovna oslnivý výsledek, nutno však podotknout, že
náš klub není zaměřen na turnajové hraní s ambicemi konkurovat těm nejlepším, ale spíše na
otevření se veřejnosti a nabízení lidem aktivní trávení volného
času. Kluci však při své premiéře rozhodně nezklamali a dokázali ve svých partiích porážet
řadu svých soupeřů. Dále jsme
se opět podíleli se svým stanovištěm na Pohádkovém lese a
společně s Městskou knihovnou
Počátky jsme uspořádali akci
Noc s hrou a knihou pro děti ze
ZŠ Počátky.
V následujícím roce opět
proběhne místní turnaj v Dominionu a to již v sobotu 14. března
od 10 hodin, tak si přijďte zahrát.
V dubnu pak uspořádáme turnaj
ve hře Ticket To Ride s vláčkovou
tématikou. Do obou turnajů chystáme pěkné ceny, tak se nebojte
a přijďte si hry vyzkoušet. Rovněž bychom rádi opět vyrazili do
Jihlavy na Ježkohraní, každopádně chceme letos nastartovat dlouhodobou soutěž v rámci
našeho klubu, jejímž cílem je
její účastníky seznámit s co nejširším spektrem her a zároveň
nenarušit pohodovou atmosféru,
která v klubu vždy panuje. Rovněž se chceme letos podílet na
Dnu přírody a Pohádkovém lese
(doufáme, že se nám podaří být
na obou akcích). O podrobnostech budeme nadále informovat.
V minulém roce jsme také
poprvé úspěšně požádali o příspěvek od města na činnost našeho klubu. Přidělených 7 000
Kč jsme použili na nákup nových
her, cen do turnaje Dominion
Tour a třeba materiálu na výrobu
bludiště v rámci Pohádkového
lesa. Společně s dobrovolnými
příspěvky od návštěvníků klubu
jsme tak mohli rozšířit seznam
klubových her na krásných 72
kusů. Celkem však disponujeme,
započítáme-li i hry jednotlivých
členů - zakladatelů klubu, s více
jak 130 hrami. Troufám si tvrdit,
že si již opravdu každý u nás
nalezne minimálně jednu hru,
která ho zaujme. Takže děkujeme městu za podporu, KZM za
klubovnu a prostor pro uskladnění her a hlavně všem, kteří si
chodí do našeho klubu zahrát se
svými přáteli, dětmi či celými rodinami - bez vás by klub nemohl
existovat.
Na závěr několik postřehů z
internetových diskuzí od hráčů
ze všech koutů "Československa" po odvysílání Deskofobie z
našeho klubu:
Opčík:
super reportik!
..dnes som sa prave bavil s Kubou o klube.. mate moj velky respekt, klobuk dolu za vasu pracu.. fandime!
ValMor:
Smutne je ze ve 100 tisicovem
HK mame zoufalejsi deskoherni
klub nez v Pocatcich :/
Tom:
Som rád keď vidím, že sa darí
zakladať kluby. Sám sa momentálne snažím v Nitre trochu prebudiť komunitu. Klub nám funguje už asi mesiac, otvárame ho
každú sobotu na 2 hodiny a raz
do mesiaca na 4 hodiny. Chodí
nás tam väčšinou okolo 5-6 ľudí,
ale naposledy nás už bolo asi 12
Ide to pomaly a o niečom takom
ako "klubových hrách" sa nám
môže iba zdať, každý si nosí len
svoje. Ale ak sa to mohlo rozbehnúť v troj tisícovom meste, tak
v takmer 90 tisícovom sa to podariť musí.
Takže díky za povzbudzujúcu reportáž
Jeny:
Moc pěkný díl a je radost vidět klub, kterému se takto daří
zvlášť v takovém malém městě
Přeji hodně štěstí do budoucna
za Klub deskových her Počátky
Štěpán Černoš
ZEMNÍ
ZEMNÍ PRÁCE
PRÁCE
ZEMNÍ PRÁCE
PÁSOVÝM BAGREM ATLAS 3,5 TUNY
PÁSOVÝM BAGREM ATLAS 3,5 TUNY
KOPÁNÍ ZÁKLADŮ,
KANALIZACÍ, ATLAS
VODOVODŮ,3,5
MELIORACE,
PÁSOVÝM
BAGREM
TUNY
STUDNY,ÚPRAVA
TERÉNU,
VRTÁNÍ DĚR
O PRŮMĚRU
40 CM, ATD.
KOPÁNÍ ZÁKLADŮ,
KANALIZACÍ,
VODOVODŮ,
MELIORACE,
STUDNY,ÚPRAVA TERÉNU, VRTÁNÍ DĚR O PRŮMĚRU 40 CM, ATD.
K DISPOZICI LOPATY O ŠÍŘI 30, 40, 60 CM
ZÁKLADŮ, KANALIZACÍ,
MELIORACE,
AKOPÁNÍ
HYDRAULICKY
NAKLÁPĚNÁ
K
DISPOZICI
LOPATY
OVODOVODŮ,
ŠÍŘISVAHOVÁ
30, 40,
60LŽÍCE
CM
STUDNY,ÚPRAVA TERÉNU, VRTÁNÍ DĚR O PRŮMĚRU 40 CM, ATD.
A HYDRAULICKY NAKLÁPĚNÁ SVAHOVÁ LŽÍCE
KONTAKT:
MARTIN
K DISPOZICI LOPATY
O ŠÍŘI FILSOCH
30, 40, 60 CM
A HYDRAULICKYBABORY
NAKLÁPĚNÁ
SVAHOVÁ
LŽÍCE
KONTAKT:
MARTIN
FILSOCH
809,
ŽIROVNICE
KONTAKT:
BABORY
809,74
ŽIROVNICE
TEL:
723
77 84
MARTIN
FILSOCH
E-MAIL: [email protected]
TEL:
723
74
77 84
BABORY 809, ŽIROVNICE
E-MAIL: [email protected]
TEL: 723 74 77 84
- 21 -
E-MAIL: [email protected]
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
• Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost
• On-line přehled nad svým
účtem
• Transparentnost
• Pojištění schopnosti splácet
tel.: 731 658 841
ZÁMEČNICTVÍ
Samec Jiří
svařování železa a nerezu
výroba a montáž
POZVÁNKA
CESTY ZA POZNÁNÍM
MEDITACE JAKO LÉK
přednášející je Lenka Losertová
(též prodej mandal a kalendáře s mandalami)
12.března 2015 v 18:00 hodin
v klubovně č.1 KZM Počátky
Kulturní zařízení města Počátky
Vás zve na výstavu kreseb a obrazů Josefa Bouchala
Začněte s námi!
Přijmeme obchodní zástupce
Nabízíme
•
Podporu nové silné
české společnosti
•
Pravidelnou týdenní výplatu
provizí
•
Podíl na zisku 20%
•
•
•
Možnost dalšího, pasivního
zisku
Bezplatné profesionální
zaškolení
Otevřenost a férovost
CESTA KE SVĚTLU
ve sklepní GALERII KZM Počátky
od 4.února do 31. března 2015
Výstava potrvá do úterý 31. března 2015
Mimo vernisáž je vchod do sklepní galerie přes infocentrum
Otevřeno: po, st: 8.00 - 16.30 hod. / út, čt, pá: 7.00-15.30 hod.
- 22 -
Knihovnice:
Pavla Suchánková
Tel.: 561 034 922
e-mail.: [email protected]
www.knihovna.pocatky.cz
Nový kalendář na rok 2015
// březen //
3/2015
MC LVÍČEK JEŠTĚ ZVE
V Infocentru Počátky možno zakoupit nový kalendář na rok 2015
„POČÁTKY VE VZPOMÍNKÁCH“ za cenu 95,- Kč.
SOKOLOVNA
AKCE ÚNOR 2015
P.a. (zkratka) – prodejní akce
13.2. 2015 VALENTÝNSKÝ PLES – KZM Počátky
19.2. 2015 P.a. f. ETCIMEX – Secondhand
25.2. 2015 P.a. f. OPATEX – Secondhand
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
podáte i v Počátkách!
BURZA
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A JINÉHO
Opět máte možnost podat svá
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
zde v místě bydliště!
Finanční úřad pro Kraj Vysočina zajistil pracovníky
územního pracoviště v Pelhřimově,
kteří za námi přijedou do Počátek ve dnech:
středa – 4.3.2015 od 8:00 do 16:00 hodin
středa – 18.3.2015 od 8:00 do 16:00 hodin
Vybírat se budou řádně vyplněná
„Přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob“.
Poskytnuté budou i konzultace ke správnému vyplnění.
Naleznete je v klubovně číslo 2 KZM Počátky
v počátecké Sokolovně
ČTVRTEK 23.4.2015
8:30 - 15:30 hodin
Chystání stolů proběhne ve středu 22.4.2015
od 18:00 do 20:00 hod a před zahájením burzy.
Prodej a rezervaci stolu je nutné nahlásit předem
u paní Barbory Smejkalové – tel.: 608 774 491
(vchod jako do knihovny – Palackého náměstí 7, vedle Infocentra Počátky)
SOKOLOVNA
AKCE BŘEZEN 2015
P. a. (zkratka) – prodejní akce
3.3. P.a. f. TROJAN – Obuv
19.3. P.a. f. ETCIMEX – Secondhand
30.3. P.a. f. OPATEX – Secondhand
INTERNET AŽ NA 4 MĚSÍCE ZDARMA !!!
Značkový router NETIS, instalace a TV
ZDARMAR
ZDARMA!!! Dostupnost internetu v 70
městech s rychlostí až 50 Mb/s. Více www.pcsestav.cz
[email protected] | Hradecká 751, 394 68 Žirovnice
| 728 406 298 | 723 656 941 | Od 100 Kč měsíčně
- 23 -
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
OZNÁMENÍ
ZMĚNY ORDINAČNÍ DOBY
KOŽNÍ AMBULANCE
od 25. 2. 2015
bude kožní ordinace MUDr. Květy Rytířové
ve středu od 12:00 do 16:00 hodin
budova SAL s.r.o., Horní ulice 90, Počátky
KURZ
francouzštiny
Přijďte si obohatit své jazykové znalosti
a poslechnout si zajímavosti ze současného života
i z historie Francie a dalších frankofonních zemí.
Kurz se koná každý čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin
v KZM Počátky, Palackého náměstí 7
tel.: 561 034 921, 602 223 732
MO ČSSD
pořádá tradiční
prvomájové posezení
v místní Sokolovně
s Počáteckou dechovkou
začátek v 11:00 hodin
občerstvení zajištěno
srdečně zvou pořadatelé
- 24 -
// březen //
3/2015
3
K I NO
Mateřské centrum Lvíček
v klubovně č. 1, v budově
KZM Počátky
hrací dopoledne pro děti
s říkankami a tvořením
vždy od 9:00 do 11:00 hod.
PROGRAM
BŘEZEN 2015
3.3.2015
Téma: „Krabičkové tvoření“
První březnové dopoledne se ve Lvíčku pustíme do výroby dopravních prostředků z čajových krabiček.
Čekají nás auta, vlaky, traktory nebo autobusy.
10.3.2015
Téma: „Kelímky s překvapením“
I s kelímky od jogurtů se dají dělat divy. Zahrajeme si
hru chytání korálků a pak si vyrobíme domečky pro myšky.
17.3.2015
Téma: „Kočky“
Tentokrát u nás ve Lvíčku budou mňoukat kočky.
Schválně, na kolik písniček a básniček o kočkách si společně vzpomeneme. A vytvoříme si kočičí záložky do knížky.
24.3.2015
Téma: „Sluníčka“
Jaro je tu, a protože není nic hezčího než jarní sluníčko, uděláme si své soukromé, které nám bude svítit pořád
a nikdy se před námi neschová za mraky.
28.3.2015
SOBOTA – „Výlet vlakem do Hopsária
v Českých Budějovicích“
Sraz v sobotu 28.3.2015 na vlakovém nádraží ve Stojčíně v 8 hod. Vlak odjíždí v 8:17 hod. Plánovaný pobyt
v Hopsáriu 10 – 15 hod. Odjezd z vlakového nádraží
v Českých Budějovicích v 16:04 hod. Plánovaný příjezd
do Stojčína v 17:38 hod. (www.hopsarium.cz)
31.3.2015
Téma: „Velikonoční ZOO“
Velikonoce jsou za dveřmi a tak je oslavíme i u nás
ve Lvíčku. Vrhneme se na barvení vajíček voskovkami
a vyrobíme si netradiční zvířátka z vajec – velikonočního
slona, žirafu nebo papouška.
!!! POZOR !!!
V úterý 10.3.2015 a 24.3.2015
je pro všechny, kteří si chtějí pohrát, MC Lvíček otevřen
také odpoledne od 15 do 17 hod.!!!
Počátky
březen 2015
ZVONILKA A TVOR NETVOR
1.3.2015 – neděle – 17:00 hodin – 100 a 120 Kč
76 minut – USA – český dabing
Animovaný, dobrodružný, rodinný, fantasy
Přístupný
KAMARÁDI Z TELEVIZE IV.
2.3.2015 – pondělí – 9:30 hodin –20 Kč
66 minut – ČR – české
Pásmo animovaných pohádek nejen pro MŠ.
Přístupné
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
7.3.2015 – sobota – 19:00 hodin – 120 Kč
124 minut – USA – české titulky
Drama, romantický
Nepřístupné do 15-ti let
BABOVŘESKY 3
8.3.2015 – neděle – 17:00 hodin – 80 Kč
103 minut – ČR – české
Komedie
Přístupný
KOBRY A UŽOVKY
14.3.2015 – sobota – 19:00 hodin – 120 Kč
111 minut – ČR – české
Drama
Nepřístupné do 15-ti let
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
15.3.2015 – neděle – 17:00 hodin – 110 Kč
85 minut – USA – český dabing
Animovaný, komedie, rodinný
Přístupné
AMERICKÝ SNIPER
21.3.2015 – sobota – 19:00 hodin – 100 Kč
133 minut – USA – české titulky
Životopisný, akční, drama, válečný
Nepřístupné do 15-ti let
PÍSEŇ MOŘE
22.3.2015 – neděle – 17:00 hodin – 80 Kč
93 minut – Irsko, Dánsko, Belgie, Lucembursko,
Francie – český dabing
Animovaný, rodinný, fantasy
Přístupný
LOVCI A OBĚTI
28.3.2015 – sobota – 19:00 hodin – 110 Kč
104 minut – ČR – české
Akční, drama
Nevhodné do 12- ti let
KONEČNĚ DOMA
29.3.2015 – neděle – 17:00 hodin – 100 a 125 Kč
92 minut – USA – český dabing
Animovaný, rodinný, fantasy, dobrodružný, sci-fi
Přístupný
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
- 25 -
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
POČÁTKY - KALENDÁŘ AKCÍ BŘEZEN 2015
KDY
1.3.2015
dle
otev. doby
1.3.2015
dle
VÝSTAVA CESTA KE SVĚTLU
Sklepní
Výstava kreseb a obrazů Josefa Bouchala.
Vstupné dobrovolné. Otevřeno dle otevírací doby Informačního centra Počátky.
GALERIE
15:55
UČÍME SE ANGLICKY - lektorka Irena Pazourová
19:45
až
20:45
3.3.2015
9:00
až
11:00
3.3.2015
9:30
KZM Počátky
15:55 - 17:15 hodin = pokročilí
Klubovna č. 2 KZM
Je to práce s tělem, dechem a myslí, která umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid.
Hatha jóga působí na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energet. rovnováhu organismu.
Klubovna č. 1 KZM
18:30
17:30
KZM Počátky
17:15 - 18:30 hodin = začátečníci
18:30 - 20:00 hodin = pokročilejší
17:15
2.3.2015
ve 2. patře
Výstava grafik akademického malíře Josefa Herčíka mladšího i staršího.
Vstupné dobrovolné. Otevřeno dle otevírací doby Informačního centra Počátky.
TIC
2.3.2015
KDE
Výstavní síň Herčíka
VÝSTAVA GRAFIKA - RYTINA - GRAFICKÁ TVORBA
TIC
otev. doby
2.3.2015
AKCE
HODINA
HATHA JÓGA - instruktorka Irena Flídrová
SPV Počátky - oddíl JÓGA
Klubovna č. 1 KZM
Odpočinek, protáhnutí, relaxace, posílení a ohřátí se s Marianem Slípkou.
Ovládněte a uvolněte své tělo, osvoboďte svou mysl, najděte svůj vnitřní klid…
MC LVÍČEK
Téma: KRABIČKOVÉ TVOŘENÍ
Vyrobíme si dopravní prostředky z čajových krabiček, čekají nás auta, traktory, vlaky i autobusy.
PRODEJNÍ AKCE
SOKOLOVNA
Firma TROJAN (9:30 - 17:00 hodin)
Prodej kvalitní obuvi z dovozu.
3.3.2015
17:30
HATHA JÓGA - instruktorka Irena Flídrová
Je to práce s tělem, dechem a myslí, která umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid.
Hatha jóga působí na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energet. rovnováhu organismu.
4.3.2015
8:00
18:00
Klubovna č. 2 KZM
RELAXAČNÍ CVIČENÍ - SPOJENÍ S DUŠÍ
Klubovna č. 1 KZM
Uvolňující cvičení pod vedením Anny Marie Tomsové.
S sebou si vemte pohodlné oblečení a pití. Vstupné: 30,- Kč
5.3.2015
14:00
SENIORKLUB POČÁTKY
Klubovna č. 2 KZM
Setkávání, vzdělávací aktivity, praktická činnost a zábava.
5.3.2015
16:30
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE - UČÍME SE FRANCOUZSKY - lektorka Dr. Marie Fronková
Klubovna č. 1 KZM
16:30 - 17:30 hodin
Učíme se francouzsky, ale i francouzské reálie, geografii, historii, o módě apod.
5.3.2015
18:00
TJ SPARTAK POČÁTKY - ODDÍL ŠACHY
Klubovna č. 2 KZM
18:00 - 21:00 - dospělí - trénink
relaxace a logika
5.3.2015
15:55
UČÍME SE ANGLICKY - lektorka Irena Pazourová
17:15
9:00
až
7.3.2015
15:55 - 17:15 hodin = pokročilí
17:15 - 18:30 hodin = začátečníci
18:30 - 20:00 hodin = pokročilejší
18:30
7.3.2015
13:50
13:00
MARIÁŠOVÝ TURNAJ
17:30
19:45
až
20:45
10.3.2015
9:00
až
10.3.2015
10.3.2015
10.3.2015
Klubovna č. 1 KZM
Odpočinek, protáhnutí, relaxace, posílení a ohřátí se s Marianem Slípkou.
Ovládněte a uvolněte své tělo, osvoboďte svou mysl, najděte svůj vnitřní klid…
MC LVÍČEK
13:00
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
16:00
MŠ Počátky zve všechny děti s rodiči do mateřské školy k zápisu na školní rok 2015/2016.
Zápis se koná v úterý 10. 3. 2015 v Mateřské škole Počátky, Komenského sady 556, od 13:00 do 16:00 hodin.
15:00
MC LVÍČEK
17:00
Téma: KELÍMKY S PŘEKVAPENÍM
I s kelímky od jogurtů se dají dělat divy. Zahrajeme si hru na chytání korálků a vyrobíme si domečky pro myšky.
17:30
HATHA JÓGA - instruktorka Irena Flídrová
Je to práce s tělem, dechem a myslí, která umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid.
Hatha jóga působí na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energet. rovnováhu organismu.
11.3.2015
18:00
16:30
18:00
18:00
- 26 -
10:00
15:55
17:15
18:30
Sál Kina
Klubovna č.1 KZM
TJ SPARTAK POČÁTKY - ODDÍL ŠACHY
Klubovna č. 2 KZM
KLUB DESKOVÝCH HER - DOMINION
Opět pořádáme místní turnaj ve hře Dominion Tour, který vrcholí vždy na podzim mistrovstvím ČR v této hře.
Pojďte mezi nás, kdo si hraje, nezlobí… procvičte si s námi logiku.
16.3.2015
Klubovna č. 1 KZM
CESTY ZA POZNÁNÍM - MEDITACE JAKO LÉK
18:00 - 21:00 - dospělí - trénink
relaxace a logika
14.3.2015
Klubovna č.1 KZM
Klubovna č. 1 KZM
Přednášející je Lenka Losertová. Meditace vede k vnitřnímu klidu, harmonii, rozpouští emoce, učí nás hledat
lásku sami k sobě a uvědomit si sebe sama. Hledáme tak odpovědi na otázky, které v sobě máme.
12.3.2015
MŠ Počátky
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE - UČÍME SE FRANCOUZSKY - lektorka Dr. Marie Fronková
16:30 - 17:30 hodin
Učíme se francouzsky, ale i francouzské reálie, geografii, historii, o módě apod.
12.3.2015
Klubovna č.1 KZM
JARNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT - ZUŠ Počátky
Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou pobočka Počátky pořádá JARNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT, který se koná
ve středu 11.3.2015 od 18:00 hodin v sále Kina Počátky.
12.3.2015
Klubovna č. 1 KZM
SPV Počátky - oddíl JÓGA
Téma: KELÍMKY S PŘEKVAPENÍM
I s kelímky od jogurtů se dají dělat divy. Zahrajeme si hru na chytání korálků a vyrobíme si domečky pro myšky.
až
Na Sídlišti
HATHA JÓGA - instruktorka Irena Flídrová
11:00
až
Sportovní hala
Restaurace
Je to práce s tělem, dechem a myslí, která umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid.
Hatha jóga působí na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energet. rovnováhu organismu.
9.3.2015
Klubovna č. 2 KZM
HEJBEJTE SE NEJEN S HANKOU KYNYCHOVOU - SPV Počátky
TJ Spartak Počátky, oddíl SPV Vás zve na HEJBEJTE SE NEJEN S HANKOU KYNYCHOVOU.
Vstupné: celodenní 300,- Kč, 1 hodina lekce 100,- Kč. Předprodej vstupenek na KZM Počátky, nebo na: 561 034 921.
Aleš Pokorný a Restaurace Na Sídlišti pořádají MARIÁŠOVÝ TURNAJ, který se koná v sobotu 7.3.2015 od 13:00 hodin
v Restauraci Na Sídlišti. A jestli jste si jej hráli jen tak, tak si pojďte vyzkoušet si jej zahrát v turnaji.
9.3.2015
Klubovna č. 1 KZM
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ PODÁTE I V POČÁTKÁCH!
Finanční úřad pro Kraj Vysočina zajistil pracovníky územního pracoviště
v Pelhřimově, kteří za námi přijedou do Počátek ( 8:00 - 16:00 hodin).
4.3.2015
Klubovna č.1 KZM
UČÍME SE ANGLICKY - lektorka Irena Pazourová
Klubovna č. 2 KZM
15:55 - 17:15 hodin = pokročilí
17:15 - 18:30 hodin = začátečníci
18:30 - 20:00 hodin = pokročilejší
Klubovna č. 2 KZM
ve středu 11.3.2015 od 18:00 hodin v sále Kina Počátky.
12.3.2015
16:30
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE - UČÍME SE FRANCOUZSKY - lektorka Dr. Marie Fronková
Klubovna č. 1 KZM
16:30 - 17:30 hodin
Učíme se francouzsky, ale i francouzské reálie, geografii, historii, o módě apod.
12.3.2015
18:00
CESTY ZA POZNÁNÍM - MEDITACE JAKO LÉK
Přednášející je Lenka Losertová. Meditace vede k vnitřnímu klidu, harmonii, rozpouští emoce, učí nás hledat
lásku sami k sobě a uvědomit si sebe sama. Hledáme tak odpovědi na otázky, které v sobě máme.
12.3.2015
18:00
// březen //
TJ SPARTAK POČÁTKY - ODDÍL ŠACHY
10:00
KLUB DESKOVÝCH HER - DOMINION
Opět pořádáme místní turnaj ve hře Dominion Tour, který vrcholí vždy na podzim mistrovstvím ČR v této hře.
Pojďte mezi nás, kdo si hraje, nezlobí… procvičte si s námi logiku.
16.3.2015
15:55
UČÍME SE ANGLICKY - lektorka Irena Pazourová
16.3.2015
19:45
až
20:45
17.3.2015
9:00
až
17.3.2015
15:55 - 17:15 hodin = pokročilí
Klubovna č. 2 KZM
Je to práce s tělem, dechem a myslí, která umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid.
Hatha jóga působí na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energet. rovnováhu organismu.
Klubovna č. 1 KZM
18:30
17:30
HATHA JÓGA - instruktorka Irena Flídrová
SPV Počátky - oddíl JÓGA
Klubovna č. 1 KZM
Odpočinek, protáhnutí, relaxace, posílení a ohřátí se s Marianem Slípkou.
Ovládněte a uvolněte své tělo, osvoboďte svou mysl, najděte svůj vnitřní klid…
MC LVÍČEK
11:00
Téma: KOČKY
Tentokrát u nás budou mňoukat kočky. Na kolik písniček a básniček o číčách si společně vzpomeneme?
17:30
HATHA JÓGA - instruktorka Irena Flídrová
Je to práce s tělem, dechem a myslí, která umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid.
Hatha jóga působí na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energet. rovnováhu organismu.
18.3.2015
8:00
9:30
14:00
PRODEJNÍ AKCE
SOKOLOVNA
SENIORKLUB POČÁTKY
Klubovna č. 2 KZM
Setkávání, vzdělávací aktivity, praktická činnost a zábava.
19.3.2015
16:30
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE - UČÍME SE FRANCOUZSKY - lektorka Dr. Marie Fronková
Klubovna č. 1 KZM
16:30 - 17:30 hodin
Učíme se francouzsky, ale i francouzské reálie, geografii, historii, o módě apod.
19.3.2015
18:00
TJ SPARTAK POČÁTKY - ODDÍL ŠACHY
Klubovna č. 2 KZM
18:00 - 21:00 - dospělí - trénink
relaxace a logika
21.3.2015
8:00
HRY BEZ HRANIC - SPV Počátky
SPV Počátky vás srdečně zve na HRY BEZ HRANIC, které se konají v sobotu 21.3.2015 od 8:00 hodin ve sportovní
hale v Počátkách.
23.3.2015
15:55
UČÍME SE ANGLICKY - lektorka Irena Pazourová
23.3.2015
19:45
až
20:45
24.3.2015
9:00
až
24.3.2015
11:00
17:30
15:55 - 17:15 hodin = pokročilí
Klubovna č. 2 KZM
Je to práce s tělem, dechem a myslí, která umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid.
Hatha jóga působí na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energet. rovnováhu organismu.
Klubovna č. 1 KZM
18:30
17:30
HATHA JÓGA - instruktorka Irena Flídrová
SPV Počátky - oddíl JÓGA
Klubovna č. 1 KZM
Odpočinek, protáhnutí, relaxace, posílení a ohřátí se s Marianem Slípkou.
Ovládněte a uvolněte své tělo, osvoboďte svou mysl, najděte svůj vnitřní klid…
MC LVÍČEK
Téma: SLUNÍČKA
Jaro je tu a není nic krásnějšího než jarní sluníčko. Uděláme si každý své, které nám bude svítit pořád.
15:00
až
26.3.2015
17:00
Téma: SLUNÍČKA
Jaro je tu a není nic krásnějšího než jarní sluníčko. Uděláme si každý své, které nám bude svítit pořád.
16:30
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE - UČÍME SE FRANCOUZSKY - lektorka Dr. Marie Fronková
18:00
8:00
TJ SPARTAK POČÁTKY - ODDÍL ŠACHY
Klubovna č. 2 KZM
MC LVÍČEK
Téma: HOPSÁRIUM - výlet do Českých Budějovic
Sraz v sobotu na vlakovém nádraží ve Stojčíně. Vlak odjíždí v 8:17 hod. Pobyt v hopsáriu 10:00 - 15:00 hodin.
28.3.2015
15:00
9:30
Klubovna č. 2 KZM
PRODEJNÍ AKCE
SOKOLOVNA
Secondhand - firma OPATEX (9:30 - 17:00 hodin)
Prodej kvalitního tříděného second hand oblečení, bot, hraček, bytového textilu.
30.3.2015
15:55
UČÍME SE ANGLICKY - lektorka Irena Pazourová
Klubovna č. 2 KZM
Je to práce s tělem, dechem a myslí, která umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid.
Hatha jóga působí na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energet. rovnováhu organismu.
Klubovna č. 1 KZM
18:30
30.3.2015
17:30
19:45
až
31.3.2015
HATHA JÓGA - instruktorka Irena Flídrová
SPV Počátky - oddíl JÓGA
20:45
Odpočinek, protáhnutí, relaxace, posílení a ohřátí se s Marianem Slípkou.
Ovládněte a uvolněte své tělo, osvoboďte svou mysl, najděte svůj vnitřní klid…
15:00
MC LVÍČEK
až
17:00
15:55 - 17:15 hodin = pokročilí
17:15 - 18:30 hodin = začátečníci
18:30 - 20:00 hodin = pokročilejší
17:15
30.3.2015
České Budějovice
KLUB DESKOVÝCH HER
Pojďte mezi nás, kdo si hraje, nezlobí… procvičte si s námi logiku. Mnoho zábavných
deskových her, pro které je potřeba vzít s sebou náladu, logiku a taktiku.
30.3.2015
Klubovna č.1 KZM
Klubovna č. 1 KZM
18:00 - 21:00 - dospělí - trénink
relaxace a logika
28.3.2015
Klubovna č. 1 KZM
MC LVÍČEK
16:30 - 17:30 hodin
Učíme se francouzsky, ale i francouzské reálie, geografii, historii, o módě apod.
26.3.2015
Klubovna č.1 KZM
HATHA JÓGA - instruktorka Irena Flídrová
Je to práce s tělem, dechem a myslí, která umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid.
Hatha jóga působí na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energet. rovnováhu organismu.
24.3.2015
Sportovní hala
17:15 - 18:30 hodin = začátečníci
18:30 - 20:00 hodin = pokročilejší
17:15
23.3.2015
Klubovna č. 1 KZM
Klubovna č. 2 KZM
Secondhand - firma ETCIMEX (9:30 - 17:00 hodin)
Prodej kvalitního tříděného second hand oblečení, bot, hraček, bytového textilu.
19.3.2015
Klubovna č.1 KZM
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ PODÁTE I V POČÁTKÁCH!
Finanční úřad pro Kraj Vysočina zajistil pracovníky územního pracoviště
v Pelhřimově, kteří za námi přijedou do Počátek ( 8:00 - 16:00 hodin).
19.3.2015
Klubovna č. 2 KZM
17:15 - 18:30 hodin = začátečníci
18:30 - 20:00 hodin = pokročilejší
17:15
16.3.2015
3/2015
Klubovna č. 2 KZM
18:00 - 21:00 - dospělí - trénink
relaxace a logika
14.3.2015
Klubovna č.1 KZM
Téma: VELIKONOČNÍ ZOO
Oslavíme Velikonoce! Vrhneme se na barvení vajíček voskovkami a vyrobíme zvířátka z vajec.
Klubovna č. 1 KZM
Klubovna č.1 KZM
Chcete zařadit Vaši počáteckou akci
do tohoto kalendáře?
Pošlete nám informace či plakátek na e-mail: [email protected], nebo [email protected]
- 27 -
pravodaj
Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek
POTRAVINY
Horní 97, Počátky
Prodejní doba: Po - Pá: 6.30 - 18.00 hod., So: 7.00 - 12.00 hod., Ne: 8.00 – 11.00 hod.
Na prodejní ploše 280 m
2
zákazníkům nabízíme cca
6000 položek ze sortimentu čerstvých potravin a drogerie.
Zákazníkům také nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash back.
Také si u nás můžete dobít mobilní telefon.
Každý den čerstvé pečivo z naší pekárny!!! NOVĚ do sortimentu zařazeny domácí potřeby a kuchyňka!!!
V letákové akci od 2.3. do 15.3.2015 mimo jiné nabízíme:
JČ mléko lahodné polotučné 1l
JČ tvaroh polotučný 250g
JČ eidam 30 % 100g
Madetka 45 % 200g
Monte čoko kelímek 150g
Krajanka jog. 150g 8,5 %
Uzená krkovice SK 1kg
Herkules 100g
16,90
16,90
15,90
24,90
14,90
8,90
109,90
15,90
Tenké párky 100g
Párky 100g
super cena !!!
Jiternice a Jelítka špejlová 100g
Kuřecí stehna mražená 500g
Kuřecí polévková směs 1kg
Míša 55ml různé druhy
Listové těsto SLÁMA 500g
6,90
5,90
8,90
34,90
19,90
11,90
23,90
Bageta sýrová 200 g
Vlašský salát 140g
Špičky makové, tvarohové + duetky 220g
Magnesia přírodní 1,5l
Jupík 0,5 l různé druhy
super cena !!!
Coca Cola, Sprite, Fanta 1,5l
Gambrinus 10 0,5l
Staropramen 12 ležák 0,5l
Zlatopramen 11 MAXI 1,5l
Be Be Brumík 30g různé druhy
Piškoty FLOP 250g
super cena !!!
Tatranky 30g různé druhy
Miňonky 50g různé druhy
Flora 250g
Jihlavanka standard 250g
24,90
14,90
18,90
12,90
11,90
21,90
9,90
11,90
27,90
6,90
17,90
3,90
8,90
26,90
39,90
Slunečnicový olej 1 l
super cena !!!
Cukr moučka 1kg
Mouka hrubá 1kg
super cena !!!
Domestos 24H 750ml
Ariel prášek 280g
ZP Colgate Herbal 75ml
Každý měsíc losujeme 8 zákazníků,
kteří ve věrnostní soutěži vyhrávají:
5 x poukázku na nákup za 200,- Kč
3 x drobný dárek
Bližší informace obdržíte na prodejně.
!!! SUPER CENA!!!.........................!!! SUPER CENA !!!.........................!!!SUPER CENA!!!
Víkendová nabídka: 5.3. - 8.3. 2015
Slovenský
SLOVENSKÝ
točený
SALÁM
salám
100g
100g
3,90
Víkendová nabídka: 12.3. - 15.3. 2015
PEPO
Zlaté polomáčené
podpalovač 280g100g
6,90
FLOP JE VAŠE JISTOTA!
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, 394 64 Počátky, tel.: 561 034 920, [email protected]
Počátecký zpravodaj je vydáván 12× ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č. j. 0330014687. Náklad 400 ks. Sazbu a tisk
provádí: RAIN s. r. o., Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 512 Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.
- 28 -
29,90
16,90
9,90
34,90
29,90
26,90
Download

Počátecký zpravodaj 3/2015