Žamberské
Žamberské listy
www.zamberk.cz
LISTY
Zveme Vás na Žamberskou pouť,
která se koná ve dnech 1. a 2. září 2012
na Masarykově náměstí v Žamberku.
V sobotu 1. září v 16:30 hod. se v kapli sv. Rozálie uskuteční mše svatá.
V neděli 2. září v 9:15 hod. se v kostele sv. Václava uskuteční mše svatá
s doprovodem chrámového sboru.
č.14/2012
31. srpna 2012
ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA
1
2
www.zamberk.cz
Zprávy z radnice
Zveme Vás na
zasedání zastupitelů
města Žamberka,
které se uskuteční
18. září 2012 od 15:00 hod.
v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní ul. 833.
Na programu jednání:
finance l majetek l různé
Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce.
Potřebujete informace o sociálních službách
v Žamberku? Potřebujete pomoc a nevíte,
kdo Vám pomůže?
Město Žamberk ve spolupráci s poskytovateli
sociálních a doprovodných služeb v Žamberku a
blízkém okolí Vás zvou na
3. VELETRH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
který se koná
ve čtvrtek 13. září 2012
od 9 do 16 hod.
v Centru sociální péče („Penzion“), Albertova 357.
Program:
9:30 zahájení veletrhu, vystoupení žáků Speciální střední školy a základní školy Žamberk,
14:00 vystoupení hudebního souboru Barbušáci z Domova pod hradem Žampachem.
Součástí veletrhu bude prezentace kompenzačních pomůcek pro občany sluchově a zrakově
postižené, zdarma měření cukrů v krvi, prodejní
výstava výrobků.
Informace budou podávat:
Centrum sociální péče města Žamberka, Albertinum Žamberk, Centrum pro zdravotně postižené
Ústí n.O., Pečovatelská služba Pastviny, Pečovatelská služba Jablonné n.O., Pečovatelská služba
Letohrad, Domov na skalách Žamberk, Klub bez
klíče, Dům na půl cesty, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí n.O., Centrum pro rodinu
Žamberk, Obč. sdr. Amalthea, Domov pod hradem Žampachem,o.s., Péče o duševní zdraví,o.s.,
Šťastný domov Líšnice, Charita Letohrad, MO SPCCH, MO Svaz diabetiků, MO Český červený kříž,
Klub důchodců, Český klub nedoslýchavých HELP
Ústí n.O., Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých SONS Česká Třebová, Tyfloservis
Hradec Králové, o.s.Změna, Domov pro seniory
Ústí n.O., Domov pro seniory Červená Voda, Domov pro seniory Lanškroun, odbor sociálních věcí
a zdrav. MěÚ Žamberk.
Tento den také můžete navštívit
Den otevřených dveří
v zařízeních:
Domov na skalách
9 – 16 hodin
Dům na půl cesty
9 – 16 hodin
Pedagogicko-psychologická
poradna Žamberk
9 – 13 hodin
Dům s pečovatelskou službou
Žamberk
9 – 13 hodin
OLÚ Albertinum
sociální lůžka a LDN
13-16 hodin
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za realizační tým Mgr. D.Ducháčková, vedoucí SOCZ
Foto na titulní straně Z. Vanický
Žamberské listy
Stav povrchu komunikace ul. Klostermannova
Na základě četných dotazů ve věci stavu povrchu vozovky komunikace v ul. Klostermannova, v úseku od
kruhového objezdu k železničnímu přejezdu Dlouhoňovice, Vám sdělujeme následující stanovisko.
Předmětný úsek Klostermannovy ulice je silnicí
č.II/312 v majetku Pardubického kraje, který zajišťuje opravy a údržbu prostřednictvím své organizace
Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
O špatném stavu této komunikace se ví již několik
let, a proto již pro r. 2008 bylo majitelem komunikace naplánováno zahájení celkové rekonstrukce. Byla
zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a byl vybrán dodavatel stavby. Po krajských volbách 2008, kdy došlo ze strany nového vedení Pardubického kraje k přehodnocení všech investičních akcí, byla tato akce pozastavena na neurčito. Město Žamberk
v minulosti již několikrát poukazovalo na neutěšený stav vozovky a výsledkem je, dle posledních informací, že
Pardubický kraj se chystá potřebnou opravu – rekonstrukci - realizovat. Přesný termín však není bohužel znám.
Současně s touto opravou by město Žamberk mělo provést rekonstrukci povrchu stávajícího chodníku od autobusového nádraží po ulici Na Rozárce. Do budoucna se plánuje také výstavba podélné cyklostezky, která by měla
navázat na síť cyklostezek směrem do Litic a zároveň by sloužila jako stezka pro pěší z lokalit „Špitálka“ a letiště.
V současné době bylo zadáno zpracování studie pro případnou realizaci. Ing. Vladimír Fabián, investiční technik
Město Žamberk VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY
dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka sociálně potřebným občanům.
Adresa bytu: Revoluční ul. č.p. 651, č. bytu 5,
564 01 Žamberk, velikost bytu : 1 + 1 , nadzemní podlaží 3, podlahová plocha bytu včetně sklepu a dřevníku celkem 51,73 m2. Základní měsíční nájemné cca
1.890,- Kč / měsíc. Podmínkou pro přidělení bytu je
složení kauce ve výši 5.000,- Kč před převzetím bytu.
Prohlídka bytu je možná
v pondělí 3. září 2012 od 13:00 do 13:25 hod.
Adresa bytu: Čs.armády čp.457, 564 01 Žamberk
Velikost bytu : 1 + 1 , nadzemní podlaží 1, podlahová
plocha bytu včetně sklepu a dřevníku celkem 56,50 m2
Základní měsíční nájemné cca 2.440,- Kč / měsíc
Podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce ve výši
5.000,- Kč před převzetím bytu.
Prohlídka bytu je možná
v pondělí 3.září 2012 od 13:30 do 13:55 hod.
POSLEDNÍ MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ: středa 5.září 2012 do 17:00 hod.
na Městský úřad Žamberk (radnici) do sekretariátu starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádostí, které
také můžete získat na internetových stránkách www.zamberk.cz („městský úřad – formuláře“).
Bc.Kamila Borovičková, asistentka starosty
(podrobné informace:www.zamberk.cz, úřední deska)
Město Žamberk VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU NA DOBU URČITOU FORMOU LOSOVÁNÍ
Dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka platných od 3.7.2012.
Adresa bytu: ul.Čs.armády čp.1021, č. bytu 9, 564 01 Žamberk. Velikost bytu : 1 + 2 , nadzemní podlaží 3,
podlahová plocha bytu včetně sklepu a dřevníku celkem 56,86 m2. Základní měsíční nájemné cca 2.420,- Kč/
měsíc. Podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce ve výši 5.000,- Kč před převzetím bytu.
Prohlídka bytu je možná v pondělí dne 3. září 2012 od 14:00 do 14:30 hod.
Veřejné losování o právu uzavření nájemní smlouvy na byt 1021/9 mezi oprávněnými zájemci
se uskuteční 6. září 2012 ve 14:00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk-budova radnice, Masarykovo náměstí 166.
Slovo zastupitele
Byla odstraněna diskriminace menších měst – samozřejmě i Žamberka
Senátoři udělali na svém zasedání v polovině srpna definitivní tečku za procesem, který trval celých šest let.
Schválení změn v rozpočtovém určení daní (RUD) tak prokázalo, že Starostové a nezávislí (STAN) jsou schopni
plnit i velké předvolební sliby. V senátu potvrzená novela RUD ubírá z rozpočtu velkým metropolím, Praze 653
milionů, Brnu 204 milionů, Ostravě 159 milionů a Plzni 90 milionů ročně. Tím se snižuje rozdíl mezi průměrem
příjmů největšího sídelního celku Prahou a ostatními obcemi přibližně na 3,2 násobek oproti 4,5 násobku. Současně dochází ke zvětšení podílu samospráv na státním rozpočtu, resp.na výběru tzv. sdílených daní. Dvanáct
miliard korun navíc do obecních a městských rozpočtů, konec diskriminace menších sídel ve prospěch čtyř velkých metropolí a zásadní omezení korupčního potenciálu v dotační politice – to jsou hlavní změny, které reforma
rozpočtového určení daní přináší.
Co to konkrétně znamená pro Žamberk? Městská pokladna posílí již příští rok o přibližně 12 mil.Kč!
V minulém roce přes odpor opozičních zastupitelů byla schválena pro každého občana našeho města vyšší daň
z nemovitosti, ač toto zvýšení neměla v programu žádná zvolená strana nebo uskupení. Vzhledem k tomu, že
navíc vybrané peníze z této zvýšené daně v letošním roce ve schváleném rozpočtu nejdou proti investicím, jak
poukázal hned na začátku tvorby rozpočtu zastupitel Mgr.Richard Neugebauer, někteří zastupitelé se snažili
prosadit na mimořádném ZM vrátit daň pro naše občany na původní hodnotu. Bohužel mimořádně svolané ZM
si neschválilo jakýkoliv program jednání. I přesto vzhledem k uvedeným skutečnostem (posílení rozpočtu RUD)
budou opoziční zastupitelé dále usilovat, aby daňová zátěž občana Žamberka byla co nejmenší.
Petr Andrle, zastupitel za STAN
Žamberské listy
www.zamberk.cz
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
PARDUBICKÉHO KRAJE
KONANÉ VE DNECH 12. A 13. ŘÍJNA 2012
Dne 29. června 2012 byly rozhodnutím prezidenta republiky č. 224/2012 ve Sbírce zákonů vyhlášeny volby do
zastupitelstev krajů, a to na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012, kdy vlastní hlasování proběhne ve volebních
místnostech tradičně v pátek od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Organizačně technickým zabezpečením voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje za
Městský úřad Žamberk byly starostou města pověřeny: JUDr. Jitka Kubová tel. 465 670 215
Hana Borovičková tel. 465 670 216
Kontaktní adresa: Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166
Odbor právní (Nádražní 833), 564 01 Žamberk
e-mail: [email protected] ID datové schránky: ia9b3gu
Právní úprava: Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“); vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Žamberku
Starosta města podle § 15 písm. f) zákona o volbách informuje: Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou ve dnech 12. a 13. října 2012 v Žamberku v následujících volebních okrscích, jejichž sídly jsou:
Volební okrsek č. 1 CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE Albertova čp. 357 – tělocvična
Volební okrsek č. 2 RADNICE Masarykovo náměstí čp. 166 – obřadní síň
Volební okrsek č. 3
ŠKOLNÍ DRUŽINA nám.Gen. Knopa čp. 433 – učebna
Volební okrsek č. 4
MĚSTSKÝ ÚŘAD Nádražní čp. 833 – zasedací místnost
Volební okrsek č. 5
MATEŘSKÁ ŠKOLA Tylova čp. 1244 – učebna
Minimální počet členů okrskových volebních komisí ve všech volebních okrscích je stanoven v počtu 6.
DELEGOVÁNÍ ČLENŮ DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
§ 17 odst. 2 a 3 zákona o volbách
Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do
okrskové volební komise.
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno
a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce politické strany,
politického hnutí nebo koalice. Seznam může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.
Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi nejpozději do 12. září 2012.
PRÁVO VOLIT
§ 4 zákona o volbách
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
§ 26a odst. 1 a 2 zákona o volbách
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na
jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to
osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v
elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech
voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu. Písemné žádosti o vydání voličského průkazu je potřeba doručit na odbor právní Městského
úřadu Žamberk, Nádražní 833 nejpozději do 5. října 2012. Voličské průkazy budou právním odborem zdejšího
úřadu vydávány buď osobně žadateli nebo zasílány žadateli poštou. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat na odboru právním Městského úřadu Žamberk, Nádražní 833 nejpozději do 16:00 hod. dne 10. října 2012.
Bližší informace o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje naleznete na internetových stránkách
Městského úřadu www.zamberk.cz - úřední deska - volby, nebo je obdržíte na odboru právním Městského
JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru
úřadu Žamberk.
Změna v zastupitelstvu města Žamberka za Sdružení nezávislých kandidátů
„Nezávislí“ vedené Mgr. Tomášem Kalousem.
Dne 4. července t.r. se vzdal mandátu, z pracovních a osobních důvodů, zastupitel pan Zdeněk Železo.
Po vzdání se mandátu náhradníků, kteří se po komunálních volbách umístili v pořadí: Ing. Oldřich Talacko,
Milan Křen, Jan Kulhánek a Daniel Balcar přijala mandát člena zastupitelstva města paní Odorica Ballová.
Odstoupivšímu členu zastupitelstva panu Z. Železovi děkuji za práci, kterou pro město vykonal a přeji mu vše
dobré v osobním a pracovním životě. Nově nastoupené zastupitelce paní O. Ballové přeji, aby svými rozhodnutími byla pro město přínosem.
Za město Žamberk Jiří Dytrt, starosta
3
Nositele ceny hejtmana “Duhové křídlo 2012”
můžete vybrat i Vy!
Pardubický kraj ve spolupráci s Pardubickou
krajskou radou osob se zdravotním postižením
připravuje ocenění organizací a jednotlivců za činnost ve
prospěch osob se zdravotním postižením tzv. „Duhové
křídlo 2012“. „Oceněni budou organizace a jednotlivci,
kteří se profesně nebo osobně věnují pomoci lidem se zdravotním postižením, usilují o zlepšení jejich životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných
bariér. Toto ocenění považujeme za velmi významné,“ říká
hejtman Radko Martínek. Nominace do první kategorie
organizace a druhé kategorie jednotlivci mohou podávat
fyzické i právnické osoby s krátkým odůvodněním, a to
na příslušných formulářích. Ty jsou ke stažení na webových stránkách Pardubického kraje (http://www.pardubickykraj.cz/pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim) a
Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením
(http://www.nrzp.cz/cinnost-v-krajich/krajske-rady-ozp/401-pardubicka-krajska-rada.html). Vyzvednout
si je můžete také na podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje nebo v sídle Pardubické krajské rady
osob se zdravotním postižením. Vyplněné formuláře
je nutné odeslat nejpozději do 10. září 2012 na e-mail
[email protected] nebo poštou na adresu NRZP ČR,
B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice. Vyhodnocení nominací proběhne v průběhu září 2012. Celá akce bude
zakončena slavnostním předáním cen 11. října 2012 v
Integračním centru Kosatec v Pardubicích.
Bc.Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pk
Návštěva hejtmana v Žamberku
V pondělí 6.8.2012 dopoledne navštívil město Žamberk pan Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje. Cílem jeho návštěvy byla prohlídka areálu
Pod Černým lesem a seznámení se s průběhem realizace projektu „Areál aktivní turistiky II“, na který město
obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod. Pan hejtman se zajímal jak o
již realizovanou část projektu – víceúčelové hřiště s
umělým povrchem, které bylo vybudováno v r. 2011,
tak o další plánované části projektu, jejichž realizace
byla zastupitelstvem města posunuta na r. 2013.
K těmto dosud nerealizovaným částem projektu patří:
lvýstavba příjezdové komunikace a parkoviště k
zimnímu stadionu,
lmodernizace vaku přírodního koupaliště na řece
Orlici,
l modernizace masážní vany na koupališti, dnes již
zcela nevyhovující,
l vybudování outdoorové horolezecké stěny,
l výstavba 2 srubových chatek apartmánového typu.
Pan hejtman si též prohlédl již vybudované prvky
předcházejícího projektu „Areálu aktivní turistiky“
(dětské hřiště vedle tenisových kurtů, dětské brouzdaliště na koupališti a srubové chatky), informoval se o
návštěvnosti kempu i aquaparku a celkové ziskovosti
areálu. Konstatoval, že celý areál je velmi pečlivě udržovaný a je jedním z mála, kde je možno trávit volný
čas tolika různými způsoby včetně možnosti koupání
v bazénu i v přírodní nádrži. Vyjádřil přesvědčení, že
se celý projekt podaří dokončit co nejdříve.
Mgr.Šárka Strnadová, manažerka dotací REÚP
4
www.zamberk.cz
Policie ČR v Žambreku informuje
Ani teplé letní počasí neodradilo pachatele trestné činnosti. Od počátku prázdnin OOP ČR Žamberk eviduje celkem 66 událostí. V 16 případech trestné činy, a to převážně majetkového charakteru, dále trestné činy hospodářské jako padělání a pozměňování platebního prostředku, nebo trestný čin nebezpečné vyhrožování a zanedbání
povinné výživy. Ze zaznamenaných událostí se policisté dále věnovali dokumentaci 50 přestupků spáchaných v
dopravě, proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Množství přestupků, a to spáchaných na úseku proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, bylo vyřízeno v blokovém řízení. S příchodem
prázdninových dnů se policisté zaměřili na dodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích.
Při silniční kontrole prováděné hlídkou v nočních hodinách dne 13.7.2012 v Žamberku v Nádražní ulici, byl
odhalen mladý řidič osobního motorového vozidla, který před jízdou požil alkohol. Provedenou dechovou zkouškou mu byla naměřena hladina alkoholu v dechu až 2,69 promile. Řidiči byl za jeho nezodpovědné chování,
kterým ohrožoval nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu, na místě zadržen řidičský průkaz. Pokud
bude řidič zpytovat své svědomí, neměl by zapomenout, že ho za jeho protiprávní jednání čeká tučná pokuta a
trest spočívající v několika měsíčním zákazu řízení. Tento skutek byl zadokumentován jako přečin ohrožení pod
vlivem návykové látky. Do protialkoholní záchytné stanice putoval mladík ze Žamberka, který první červencový
víkend trávil hojným popíjením alkoholu. Na oznámení o silně podnapilém mladém muži, který svým chováním
pobuřuje okolí, vyjížděli policisté do ulice Pionýrů v Žamberku. Dechovou zkouškou byla mladíkovi naměřena
hodnota až 2,23 promile alkoholu v dechu. Mladík, který ještě nedovršil osmnácti let a jeho dva starší kamarádi,
se v noci dne 16.7.2012 rozhodli, že si zpestří noční hodiny tím, že se vloupou do garáže v Žamberku. Z této následně odcizili travní sekačku, plechová kamna a jiné železné suroviny, které následující den zpeněžili ve zdejších
sběrných surovinách. Za pomoci poškozeného a Policie ČR byla část odcizených věcí nalezena ve sběrném dvoře
a pachatele, kteří se k činu doznali, dopadeni. V období od 20.7. do 21.7.2012 došlo k dalšímu vloupání do dílny
v Dlouhoňovicích, kde neznámý pachatel rozbitím okna vnikl dovnitř a odtud odcizil pracovní nářadí v celkové
hodnotě převyšující 100.000,- Kč.
V prověřování policie je i přečin nebezpečné vyhrožování, ke kterému došlo dne 27.7.2012 v Helvíkovicích. Zde
měl téměř sedmdesátiletý muž smrtí vyhrožovat smrtí své rodině. Své výhrůžky podezřelý umocňoval šermováním kuchyňského nože.
Hned první srpnový den policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví pětačtyřicetiletému muži ze Žamberka. Tomu bylo kladeno za vinu, že v posledním červnovém dnu v jednom z místních barů před zraky dalších hostů, po kterých nevybíravým způsobem požadoval cigarety, alkohol
a peníze, fyzicky napadl dva muže. Při incidentu došlo k poškození zařízení baru s vyčíslenou škodou 650,- Kč.
V průběhu prázdnin byla neznámými pachateli odcizena 2 dětská jízdní kola, a to ze stojanu u koupaliště Pod
Černým lesem v Žamberku i přes to, že kola měly poškozené majitelky zajištěny bezpečnostním zámkem. K
velmi výhodnému lupu si přišel neznámý pachatel krádeží zcela nového horského kola u prodejny Konzumu,
kde ho rovněž neodradila překážka v podobě zámku. K jeho činu mu postačilo pouze pár minut nepozornosti
nakupující majitelky. Bohužel, ani na tak frekventovaném místě nebyla důsledným šetřením Policie ČR zjištěna
skutečnost, která by vedla k dopadení pachatele. Rovněž další krádeží jízdního kola si přilepšil neznámý pachatel
v Tovární ulici v Žamberku. Žádáme tak veřejnost, která by měla jakékoliv informace vedoucí k odhalení dosud
neznámých pachatelů a vypátrání odcizených jízdních kol, aby kontaktovala policisty na bezplatné lince 158
nebo na lince Obvodního oddělní policie ČR Žamberk.
Nešťastně začal druhý prázdninový měsíc pro nezletilou dívku, která trávila prázdniny se svou matkou v autokempu Pod Černým lesem v Žamberku. K této vyjížděli policisté v souvislosti s oznámením dopravní nehody,
při které měla být dotyčná zraněna. Na místě policisté zjistili, že řidič osobního motorového vozidla, rovněž
návštěvník autokempu, se nedostatečně věnoval řízení a při couvání přehlédl dívku hrající si za vozidlem. Ta
byla s podezřením na pohmožděnou nohu převezena rychlou záchrannou službou do nemocnice. U řidiče bylo
provedenou dechovou zkouškou vyloučeno, že by před jízdou požil alkohol či jiné návykové látky. Věc je v současné době v šetření.
prap. Denisa Kočová, Policie ČR
Výstavba kontaktních a koordinačních center
V rámci Krajského ředitelství policie Pardubického kraje probíhá na devíti místech výstavba Kontaktních a
koordinačních center. Jde o rozsáhlý projekt, který je z 85% spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci implementace
Integrovaného operačního programu (Prioritní osa 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“,
oblast intervence 3.4 „ Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“). Vybudované prostory by se
měly stát přirozeným centrem organizace v případě jakýchkoliv vážných a mimořádných událostí nebo
živelných katastrof, při nichž by tato místa fungovala jako klíčový prvek Integrovaného záchranného systému. Hlavním cílem celého projektu je zajištění podmínek pro nepřetržitou pohotovost, pro příjem ohlášení
vzniku mimořádné události, její vyhodnocení, neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění
podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací.
Kde tato místa vznikají?
Jsou to Obvodní oddělení policie: v Žamberku, Husovo nábřeží 314, Letohradě, Požárníků 330, Moravské Třebové, Komenského 396, Králíkách, 5. Května 422, Litomyšli, Ropkova 1142, Vysokém Mýtě, Gen.
Závady 176, České Třebové, Riegrova 272, Hlinsku, Ležáků 1351, Pardubicích, J. Zajíce 946.
Řídícím orgánem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj, zprostředkujícím subjektem je Odbor strukturálních fondů MV ČR, dále Centrum pro regionální rozvoj a integrovaný operační program.
por. Bc. Iveta LEHKÁ , komisařka
Žamberské listy
Z redakční pošty
Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko
redakční rady a nejsou redakčně upravovány
OZNÁMENÍ
Výbor SPCCH v Žamberku pro své členy a jejich
rodinné příslušníky připravil
rekondiční pobyt
v jihočeském městě Sezimově Ústí u Tábora.
Pobyt se uskuteční od 22.do 29.září 2012.
Cena za osmidenní pobyt : 5.500,-Kč.
DOPLATEK ve výši 2.500,- Kč nutno uhradit
10.září od 9-11 hod. v zasedací místnosti MěÚ,
Nádražní 833 (pošta), v I.poschodí,
kde Vám budou poskytnuty informace o odjezdu.
Marek Rybár, místopředseda organizace SPCCH
ZAHRÁDKÁŘI OTEVŘOU NOVOU MOŠTÁRNU
Po téměř čtyřiceti letech moštování, se naší organizaci
podařilo vybudovat vlastní moštárnu.Tato je v areálu
bývalých kasáren naproti jídelně Gastro-royal.
Zveme veřejnost a všechny členy organizace
k prohlídce nové moštárny
31. 8. od 13:00 -18.00 a 1. 9. od 08:00 - 12:00 hod.
Zájemce o brigádnickou činnost zveme taktéž.
Moštování bude zahájeno výkupem ovoce 12.září
od 13:00hod.
Za ZO ČZS Žamberk Ing. Josef Mrhal,jednatel
l
l
l
„POHLED K NEZAPLACENÍ“
Při mém letním cestování po Orlických horách jsem
mj. navštívila také město Žamberk. Na Masarykově
náměstí, kde je po celý den čilý ruch, mne zarazilo,
že na chodníku před restaurací Panský dům byl
dán, díky postavené dosti podivné předzahrádce,
velice zúžený prostor nejen chodcům, ale i maminkám s kočárky (při střetu s chodcem dokonce jedna
musela sjet do vozovky). Když jsem se vracela Nádražní ulicí zpět na Masarykovo náměstí, byla u
chodníku v daném místě zaparkovaná dvě auta a
korunou všeho bylo zaparkované kolo do stojanu,
který je na chodníku rovněž umístěn. Řeknu Vám
– pohled k nezaplacení. Prosím toho, kdo takové
„předzahrádky“ povoluje, aby se příště přesvědčil,
zda je to vůbec na takovém místě vhodné.
text a foto: Dagmar Krejčíčková, Brno
Žamberské listy
www.zamberk.cz
5
Vzpomíná a píše o druhých
...je to pan Miroslav Vondřich, předseda organizace diabetiků. Nemám mandát od ostatních, ale jistě by
gratulaci podepsali. V posledních ŽL č.13 byla informace, že koncem srpna slaví p. Vondřich narozeniny.
Mirku, přeji Ti k narozeninám hodně zdraví v životě a moc síly k vykonávání funkcí.
Jaroslav Jegor, člen.org.diabetiků
Re: Dědictví
REKONSTRUKCE POŠTY
Vážení spoluobčané, v září t.r. začne rekonstrukce
přepážek a zázemí na poště v Žamberku. Důvodem
této rekonstrukce je především zvětšení odbavovacího
prostoru pro zákazníky, bude také spuštěn vyvolávací
systém, čímž bude zabezpečena větší diskrétnost Vašich transakcí. V průběhu rekonstrukce budou změněny otevírací hodiny pro veřejnost a částečně omezen
počet přepážek.
Pondělí - pátek 9:00 – 17:00 hod.
(přes poledne otevřeno)
Sobota 8:00 – 10:00 hod.
Předpokládané ukončení rekonstrukce 4. 11. 2012.
Za snížené pohodlí v průběhu rekonstrukce se omlouváme a děkujeme předem za trpělivost a pochopení.
Za zaměstnance České pošty Žamberk
Marie Mihulková, vedoucí
Turistické informační
středisko Žamberk
Nabízí v prodeji vstupenky:
14.9.2012, Letohrad, Kunčice „Pod Lipami“, od
19 hod. Ready Kirken, Charlie Straight, Eddie
Stoilow. Cena v předprodeji 190,- Kč (na místě
240,- Kč).
Prodej a rezervaci vstupenek v síti TICKETPORTAL, na webových stránkách www.ticketportal.cz
je prezentována široká nabídka vstupenek na kulturní či sportovní akce.
Nabízí v prodeji zboží:
papírové modely Rodného domku Prokopa Diviše
a domek 7, Divadla Prokopa Diviše, Rozhledny a
chaty na Suchém vrchu.
Nabízí zdarma: zpravodajský týdeník 5+2 dny, ve
kterém najdete novinky z regionu a ČR, akce, televizní program a další informace.
Kontakt: Kostelní 446, 564 01 Žamberk,
tel. 465 612 946, email: [email protected]
Kateřina Šípková, vedoucí IS
Provozní doba
v občanské poradně od 1.9.2012
Pondělí 9 – 12 (pouze pro objednané) 13 - 16
Úterý 9 – 12 lichý týden – Letohrad
sudý týden - Králíky
Středa 9 – 12 1. a 3. v měsíci - Vysoké Mýto
2. a 4. v měsíci - Lanškroun
Čtvrtek 9 – 12 13 – 16 (pouze pro objednané)
Pátek zavřeno
Iva Marková
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
tel. 465 620 249, www.uo.charita.cz
Moje snaha o čistější řeku a řádnou údržbu kanalizačního sběrače na ČOV se začíná měnit
v nekonečný seriál. Dne 4.4.2012 jsem požádal VAK Žamberk, v.o.s., o nahlédnutí do zápisu z poslední valné
hromady. 20.4.2012 jsem obdržel vyjádření o zamítnutí mé žádosti. Vzhledem k tomu, že jsem žádal veřejnou
obchodní společnost vlastněnou městem (chápu tedy v přeneseném slova smyslu jako námi všemi občany města…), přišlo mi toto vyjádření přinejmenším docela zvláštní. Dobře tedy, jako celoživotní občan města nemám
právo znát veřejné informace … Napadá mě tedy jediné, co je tak tajného ve společnosti VAK Žamberk, v.o.s.,
provozovateli vodovodních a kanalizačních řad, zdrojů pitné vody a dvou čistíren odpadních vod, majetku
města - nás občanů (nejen statutárních zástupců), když nenechá občana města přečíst zápis z valné hromady?
Zvláštní je i skutečnost, kterou jsem mimo jiné také zjistil, že pokud město vlastní čistírnu odpadních vod
(ČOV), ukládá vodní zákon již z r. 2001 majiteli nemovitosti, který odvádí splaškové vody přes septik nebo vyvážecí jímku, povinnost odvádět/napojit tyto splaškové vody přímo na ČOV, pokud tomu nebrání/nejsou technické
překážky (tlakové přečerpávání a jiná nedostupnost napojení na sběrač splaškové kanalizace). Pan Fiala uvádí
ve svém článku v ŽL č.8, str.5, že na mé fotografii je výusť z odlehčovací komory u lávky pod kasárnami (to
skutečně je) a že tato komora je součástí „zatrubněného“ potoka z Kotle a slouží zejména k odvádění dešťových
a spodních vod z území Kotle. Do potrubí je zaústěno asi (?) 8-9 přepadů ze septiků domů v prostoru Kotle, což je
zcela zanedbatelné množství … a to, co je na fotografii vidět je spláchnutá půda z území Kotle během a po větších
deštích, která nemá nic společného s odpadní vodou, a proto je odvedena do vodního toku přes tuto komoru,
jak sám pan Fiala uvádí hned na začátku svého vysvětlení. Tomu bych rozuměl, pokud by mi nebylo několikrát
z vodoprávního oddělení úřadu i samotným správcem kanalizace (p.Venclem) sděleno, že se jedná o vyúsť s
klapkovým uzávěrem z odlehčovací komory přivaděče splaškové kanalizace na ČOV ! (Krom toho musím v
této souvislosti podotknout, že jsem schopen rozeznat zeminu od odpadu, ale uznávám, že čtenář z fotografie v
ŽL nikoliv). Proč je tedy tato „čistá voda“ vypouštěna do vodního toku přes komoru, která je odlehčovací komorou splaškové kanalizace? Co může vytékat do řeky, když se propojí „čistá voda“ (zatrubněný potok z Kotle) se
splaškovou kanalizací (sběrač na ČOV)? To mi trochu nedává rozum! Jistou logiku v tom případě sice dává fakt,
že do této „čisté vody“ z území Kotle jsou zaústěny přepady z asi 8-9 septiků…je to pak ale stále „čistá voda“? V
Kotli je, pokud vím, více než 8-9 domů, tak kam jsou potom napojeny ty ostatní a bývalý hotel, benzínová pumpa,
bytové domy ...? Jak je možné, že správce vůbec povolí napojení přepadů ze septiků do „čisté vody“ a ani neví
kolik jich je? Měl by mít přece přehled kolik připojení přesně je, jakým způsobem jsou napojeny a jestli je to v
pořádku. Platí majitelé těchto nemovitostí stočné za připojení, vyvážení septiků nebo obojí? Předpokládám, že
správce kanalizace zná zákon a v souladu s ním jsou tyto domy napojeny na splaškový sběrač a ČOV. Pak ovšem
v žádném případě nemůže jít o „čistou vodu“ ! Suma sumárum, nepřipadá mi v pořádku ani jedna varianta
vysvětlení pana Fialy. Pokud se jedná o „čistou vodu“, neměli by do ní být napojeny septiky (a tedy inkasováno
stočné od majitelů nemovitostí = porušení zákona), jak uvádí p.Fiala a pokud jde o splaškovou vodu, pak mi
vysvětlení prokuristy společnosti připadá řekněme nepravdivé! Jenže ono je těžké se v tom vyznat, když majitel
ani provozovatel nevlastní projektovou dokumentaci a evidentně každý tvrdí úplně něco jiného a přesně neví!
Mimochodem, na stavebním úřadě kde jsem také „pátral“ mi bylo sděleno, že majitel má zákonnou povinnost
dokumentaci vlastnit!
U mé druhé fotografie je moje pozastavení nad vysvětlením totožné, jen se týká jiného území města. Pokud by se
jednalo o vyústění opravdu jen dešťových a spodních vod, neměl bych k tomu jedinou připomínku. Plně souhlasím s tím, že snižování ztrát ve vodovodní síti má jednoznačně pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí…
ale mám obavy, zda absolutně nejnižší cena vodného a stočného v celé ČR není vykoupena naopak negativním
Vladimír Středa
dopadem na životní prostředí.
6
www.zamberk.cz
Žamberské listy
ORLICKÁ BRÁNA POŠESTÉ
Pomyslným klíčem od Orlické brány jsme otočili letos
už pošesté a otevřeli tak na dva dny areál pod Tyršovou
rozhlednou dětem i dospělým a nabídli všem pestré kulturní vyžití. Pátek byl určený všem, kdo mají rádi dobrou
muziku. Program zahájily žamberské hiphopové Sestry
v rýmu a svou energii okamžitě přenesly na všechny přítomné.
Mladá písničkářka Jana Vébrová předvedla vynikající
zpěv a hru na akordeon a svou křehkostí a poetikou zamířila přímo do srdcí posluchačů. Nabízí se otázka, co
vedlo ke spojení tak subtilní bytosti s tak těžkým nástrojem? „Akordeon je takovej štít o který se můžu opřít a do
kterýho se prostě musím opřít!“
Písníčkářka z Valmezu Lucie Redlová přijela se svoji doprovodnou skupinou Garde. Představila se jako skvělá
folkrocková zpěvačka s velkým citem. Díky tomu, že pochází z Valašska, objevuje se v její muzice folklór úplně
přirozeně. A nejen folklór. „Jsem prostě svá,“ říká o sobě
písničkářka, autorka a neobyčejně vřelá osoba s kytarou
přes rameno.
Kapela Citizen 37 z České Třebové se zpěvačkou Bárou
Soukupovou se hlásí k britské nezávislé scéně a indie
kytarovkám i grunge kapelám z 90.let. Nevím, zda se
při koncertu podařilo spojení mezi nimi a vesmírem, jak
si přejí, ale propojení mezi kapelou a posluchači bylo
dokonalé. Mimochodem, víte proč právě 37? Když se
jednomu z členů kapely narodil syn, v porodnici dostal
náramek s číslem 37.
Noční projekci snímku Alois Nebel sledovalo velké
množství diváků, které neodradila ani poměrně chladná noc. Zabaleni v dekách a zachumláni v bundách si
nenechali ujít jedinečný filmový zážitek, českou filmovou
událost, která překročila naše hranice.
Pro případ tropických veder jsme byli připraveni návštěvníkům festivalu nabídnout ochlazení v podobě sprchy s rozprašovačem, tropická ani jiná vedra nenastala,
přesto byli diváci několikrát „osvěženi“drobným deštíkem. V těchto chvílích byly využity stany, které poskytly
pohodlné přístřeší.
Sobotní ráno se tvářilo velmi přívětivě a tak jsme doufali
a pevně věřili v to, že sobota bude „v suchu“.
Od desáté hodiny dopolední veselé pohádky bavily děti
i dospělé. Herci divadla Kapsa se svými pohádkami a
písničkami hned na začátku zasloužili o vytvoření pohodové, veselé a chce se mně říci až rodinné festivalové
atmosféry. Místa k sezení byla v 10 hodin téměř zaplněna, přinášeli jsme další a další lavičky. Děti se smály
i chechtaly, pohádky byly “ prošpikované“ i vsuvkami
pro dospělé, kteří se tak výtečně bavili společně se svými
ratolestmi. Bylo až neuvěřitelné, co dokáží dva herci,
kteří vystřídali spoustu postav, jejichž otočnou scénou
, kostymérnou, chalupou, statkem či rybníkem byla
obří papírová krabice. Marjánka byla chvíli Marjánka,
chvíli opeřená husa, chvíli selka. Přes svou prostorovou
výraznost se sebeironicky podivila:“Čím to je, že když se
schovám, tak mě vždycky kousek kouká?“ Její znělý hlas
. „Andulko šafářováááááá…..“ se rozléhal areálem tak,
až to vypadalo, že má nejméně dva mikrofony. Neměla
ani jeden, přísahám. Výpravná pohádka havlíčkobrodského Mraku s téměř skutečným mlýnem a točícím se
mlýnským kolem, s živým vodníkem v životní velikosti,
který se dostal do křížku s hamižnou selkou, byl tak
napínavý a veselý, že děti zapomínaly lízat zmrzliny,
okusovat kukuřici, uždibovat cukrovou vatu a vůbec se
věnovat občerstvení, které jim rodiče nakoupili, protože mnohé z nich ani kvůli zmrzlině nehodlaly přerušit
podívanou. Uvádím autentická slova jednoho z přítomných tatínků: „To jsem ještě neviděl, aby náš kluk seděl
tři hodiny s otevřenou pusou a sledoval pohádky!“
Pražský varietní cirkus Cecilka děti rozpohyboval, plavaly, tančily, mávaly, tleskaly, k vidění byla sousta cirkusových čísel, kouzel a čar, i cvičení pejsci. Právě při
vystoupení s pejsky asi tak tříletý chlapeček v tatínkově náručí vztahoval ruce k pódiu „Já tam chci, já tam
chci….!“ Obří potlesk, který po produkci následoval,
musel bezpochyby vyplašit všechna divoká prasata, o
kterých jsme se domnívali, že sledují program z přilehlých lánů vzrostlé kukuřice. Několik humorných a zároveň poučných příběhů na motivy díla Jana Wericha nastudovaly děti z divadelního kroužku při SVČ ANIMO.
A ve všech jim šlo o duši, tu divákovu. Českobrodská
kapela Celé Znova skvěle otevřela hudební scénu festivalu. Úkol to byl trochu nevděčný, ale kapela se ho zhostila se ctí a svým výkonem potěšila i nadchla nejednoho
rockového fanouška. Energie valící se z pódia se přelila
na všechny přítomné. Ve čtyři odpoledne přitáhlo českobudějovické nezávislé divadlo Kvelb svou Káru komediantů. Herci nenechali diváky posedět, se svou originální
televizí – nádherným starým loutkovým divadlem – se
přesouvali z kuchyně do obýváku, ložnice nebo možná
koupelny, na tom se nedokázali dohodnout, protože jsou
i tací, kteří mají „bedýnku“ i v koupelně. Předvedli parodii na nekonečné seriály a telenovely, s vtipem a chytrým
humorem se dotkli i naší politické scény…Dobrovolně
putující diváci i ohromný potlesk byli dokladem toho, že
první moderní loutkový seriál svého druhu si okamžitě
našel své příznivce. Mnozí z nás ještě dnes při zapínání
televize slyší pokyny: „Sledujte seriály! Sledujte seriály!
Žijte seriálově!“ Alernativní Kvelb byl dosud se svým
programem přítomen na každém ročníku našeho /vašeho festivalu, kde předvedl sedm různých představení.
Projevili jsme obavu,zda jsme tímto nevyčerpali veškerý
repertoár. Jsme klidní, nevyčerpali. A až se tak stane,
máme přislíbeno, že „kvelbáci“ vymyslí něco přímo pro
náš festival. Žamberská skupina historického a scénického šermu Mortem Iter překvapila svou profesionalitou, vybavením a hlavně výkony. Souboje zasazené do
historických reálií doprovázené slovem i vtipem charismatického člena souboru byly skutečným zážitkem.
Nemusím ani dodávat, že nabídce osahat , potěžkat a
opatrně vyzkoušet některé zbraně neodolala spousta
nejen malých, ale i dospělých diváků.
První zahraniční host hudební scény, slovenská kapela
Plastic Swans (pro neangličtináře Plastové labutě) přijel z Banské Bystrice. „Vo výnimočnom výraze a zvuke
kapely bolo znať, že každý zanecháva v skladbách kúsok
seba. Ich piesne nás prenesly cez čokoľvek všedné. Boli
naozaj skvelí.“ Taneční skupinu Neon nemusím snad
ani představovat. Jejich streetdancová letní taneční
show diváky uvedla doslova do varu. Hned poté po přesunu na hudební scénu za rozhlednou si stávající i nově
příchozí návštěvníci nenechali ujít koncert legendární
a originální skupiny Vltava v čele s Robertem Nebřenským. Její největší devizou je původnost a nezávislost na
jakýchkoli žánrech. Velký areál před hudební scénou byl
téměř plný, reakce nadšených posluchačů byly možná
slyšet až na žamberské náměstí. A pokud bylo někde nějaké místo, při koncertu jedné z nejlepších současných
slovenských zpěvaček Kataríny Knechtové bylo okamžitě zaplněno. Někdo tančil, někdo se jen tak pohupoval,
všichni ale intenzívně vnímali hudbu a při poslední
skladbě zpíval s Katarínou celý areál. Posluchači ji
doslova nechtěli pustit z pódia. „Je úžasné, že existujú
festivaly. Je to príjemná zmena po dlhej zimnej sezóne,
kedy sa hrávaju hlavne klubové koncerty. Festivaly majú
svoju atmosféru a čaro. Hrá sa mi na nich veľmi dobre.“
K.K. Mezitím jsme měli možnost vidět pražské autorské
generační divadlo VOSTO5. Jejich Stand´artní kabaret
byl čistou improvizací od začátku do konce. „Brokátovou kůži ořežu svým tupým prstem.....smažu křížek
křídlem a napíšu ho zobákem... dáváte si mé dítě kolem
krku?...porodil jste hranostaje!....“ Byl nepopsatelný,
nezařaditelný, neskutečně vtipný, směšný, absurdní a
díky improvizaci neopakovatelný. Diváci se smáli tak, že
by zubaři měli radost, někteří si po shlédnutí stěžovali
na bolest bránice, zatuhlost pantů a nemožnost zavřít
ústa. Bylo jasné, že na noční představení „Vostopětky“
bude zase plno. Po hudebním zážitku – koncertu Kataríny Knechtové - se diváci usadili a sledovali první divadelní automat možná na světě, u nás určitě, Teatromat.
Opět těžko popsatelné představení. Když se dozvíte, že
zde byl ztvárněn příběh Aleny, která přijela do Prahy na
herecký konkurz, zní to velmi suše a nezáživně. Opak
byl ale pravdou. Neskutečně vynalézavý projekt , který v
sobě kombinoval činohru a filmovou projekcí, excelentní
herecké výkony a hlavně zábavu, lehkost, parodii, smích
a radost ze hry. Děj diváci určovali silou potlesku. Má
se Alena vdát, když teď se dávají zásnubní prstýnky do
kindervajíček a ten její „prostě vytáhnul tři Braníky než
přišla, rozumíš?“, má se Alena dostat do divadla Na
Zábradlí, když u konkurzu recituje „Kapičku rtuti“,
slézá z pódia a utíká do orlických polí? Vskutku nepopsatelné. O tom, že se diváci výborně bavili svědčí i fakt,
že i když asi 20 minut před koncem Teatromatu začalo
pršet, nikdo z diváků se nezvedal a neodcházel. Kdo měl
deku, přehodil přes hlavu, kdo měl kapuci, nasadil, kdo
neměl nic, nechal tak. Anglicky zpívané písně, uhrančivý projev a předlouhé vlasy jedné z našich nejlepších rockových zpěvaček Hanky Kosnovské - to byla kapela Nil,
jejíž půlnoční koncert uzavíral hudební stage a vlastně
celý festival. Déšť, který vtipně měnil intenzitu a když už
Žamberské listy
www.zamberk.cz
to vypadalo, že ustane, opět nabral na síle, rockovým fanouškům nevadil, Nil byl strhující a energický.
A déšť byl vytrvalý a studený, proto jsme se, ač neradi,
rozhodli zrušit noční projekci hudebního snímku Doors.
Budeme se snažit jej uvést v budoucnu v programu naše
nově digitalizovaného kina.
Stálí návštěvníci zaznamenali letos několik novinek.
Festival byl tentokrát rozšířený co do plochy (areál
za rozhlednou), i co do délky (pátek, sobota), měl dvě
stage, neboli pódia neboli scény. Divadelní a hudební.
Mezi jednotlivými koncerty a divadly nedocházelo k
prodlevám, divák měl čas si tak akorát u některého z
dobře zásobených stánků zakoupit občerstvení a už se
zase mohl nechat unášet hudbou nebo bavit divadlem.
Nelze nezmínit i herní stan pro děti SVČ Animo, který
sice není festivalovou novinkou, zato byl stoprocentně
využitý. Hry a zábava, malování barvami na obličej a
henou kamkoliv, opět slavily velký úspěch a tak nebyla
nouze o setkání s piráty, kočičkami, princeznami, tygříky, kteří pobíhali areálem. Někteří tvrdili, že už se nikdy
nebudou mýt. Musím se podělit i o malé postřehy z festivalu – prvním sobotním divákem, resp.divačkou, byla
malá Kačenka s culíkem, která už asi od půl desáté seděla před divadelní scénou v první řadě a trpělivě čekala
na pohádky. Nejmladšímu účastníkovi festivalu, který
vydržel téměř celý den (jen s přestávkami na kojení) bylo
pouhých pět týdnů.
Všichni, dospělí i děti, nám svými reakcemi a především
potleskem, který patřil účinkujícím, dávali dostatečně
najevo, že se jim program líbí, že je baví. Všem patří
dík, protože atmosféra, kterou společně vytvořili, byla
opravdu pohodově uvolněná. A dítě zmítající se večer odcházející mamince v náručí se vzlykotem: “Já tady eště
buuuduuuu!“ je pro nás malým vyznamenáním. A nejen
pro nás, ale i pro Město Žamberk, bez jehož podpory by
festival nejenže nevznikl, ale ani nepokračoval.
Jsme rádi , že se nám podařilo naplnit motto festivalu
Orlická brána – festival pro celou rodinu.
Alena Urbánková, FIDIKO
ORLICKÁ BRÁNA 2012
V tradičním termínu třetího červencového víkendu
proběhl 6. ročník festivalu Orlická brána, který pořádalo FIDIKO Žamberk a město Žamberk v areálu u Tyršovy rozhledny zvaném též Na Rozálce.
Letošek přinesl řadu novinek. Především dvě
pódia, hudební a divadelní, která umožnila efektivnější využití času, představení se střídala a
návštěvníci tak nemuseli čekat. Díky tomu se podařilo posílit hlavně dětský a divadelní program.
Poprvé také proběhl páteční podvečer a večer
věnovaný tentokrát ženskému zpěvu v různých
stylových podobách a letnímu kinu. Areál se díky
pochopení majitele pozemku podařilo zvětšit, což
návštěvníci i účinkující velmi ocenili.
Jako pořadatelé jsme rádi, že návštěvnost i částka
vybraného dobrovolného vstupného byla větší než
minulý rok. Nejmarkantněji to bylo znát na účasti
rodičů s dětmi, a to nás těší dvojnásob. Festival navštívilo více než dva tisíce diváků, vystoupilo 111
účinkujících. Podle reakcí diváků a odezvy, kterou
po festivalu máme, jsme rádi, že program byl přijat bez výhrad kladně. Novinky, ať to byl cirkus pro
děti, dvě pódia, větší areál i propracovanější propagace, chápeme jako posun vpřed a věříme, že se
nám podaří je udržet i příště. V kontextu nákladů,
návštěvnosti, šíře a kvality programu se Orlická
brána řadí určitě na čelo kulturních počinů našeho regionu. Obdobné akce mívají často milionové
rozpočty, náš festival dokazuje, že i řádově nižší
náklady mohou přinést srovnatelné ovoce.
Daniel Kubelka, ředitel MKP FIDIKO
7
Prezident E. Beneš před 75 lety v Žamberku
26. srpna 1937 se uskutečnila inspekční cesta po opevněních, která byla ukončena
odjezdem zvláštního vlaku z nádraží v Žamberku. Prezident Dr. Edvard Beneš tak
neoficiálně navštívil město Žamberk, a přestože přislíbil další návštěvu v našem městě, k tomu již nikdy nedošlo. Protože se na nás obracejí pamětníci i současní badatelé,
přinášíme Vám příspěvek, který zaznamenal o této významné události redaktor Josef
Fryč v roce 1937.
„…Při návštěvě pana presidenta Dra Eduarda Beneše občanstvo celého Žamberka
plně a od srdce manifestovalo nejen svojí četnou účastí, nýbrž i ozdobou svých
domů prapory a vlajkami, jak v městě tak i všude, kudy pan prezident projížděl.
Náměstí a hlavní ulice směrem k nádraží byly zaplněny řadami krojovaných spolků, Sokola, hasičů, D.T.J., Těl. jedn. Orla, strážce svobody, korporací, školních
dětí a obecenstva, zatím co před vkusně ozdobeným nádražím po obou stranách
ve dvojřadí stála posádka, u čekárny ženy v národních krojích, vojenská hudba a
čestná rota hranič. praporu 3, pak zástupci města Žamberka a Kyšperka. Vpředu stáli členové okres. výboru a
zastupitelstvo, důstojnictvo a na levém křídle legionáři. Sluší podotknouti, že bezpečnostní opatření jak služby
veřejné, tak i tajné dostálo plně svému zodpovědnému úkolu a fungovalo bezvadně.
Pan president, který ten den prožil tolik namáhavých chvil při průjezdu všemi místy, kde byl očekáván, kvitoval
a opětoval projevy vítajících jej spoluobčanů až k nádraží žamberskému, kam přijel o ½ 5 hod. odpol. těsně za
bezpečnostním autem s četníky. Za ním následovala auta jeho družiny. Na nádraží pan president byl uvítán
fanfárami a po hlášení plukovníka J. Skály a po přehlídce čestné roty, kterou pozdravil „Na zdar!“, byl mu okres.
hejtmanem Drem B. Gillernem, který jej po uvítání z hranic okresu doprovázel s přednostou stát. polic. úřadu
Zemanem z Králík, ač od oficielních uvítacích proslovů bylo upuštěno, představen starosta města Žamberka
Mazura, jemuž pan president, jakož i všem přítomným děkoval za srdečné přijetí a pravil, že tato jeho návštěva
je konána jen „na černo“, ale že opět Žamberk navštíví. Korporacím, krojovaným dívkám a všem přítomným několikrát provolal „Na zdar!“, načež nastoupil se svojí družinou do připraveného vlaku. Ještě dlouho kynul rukou
na rozloučenou z vlaku. V těch několika chvílích, které pan president strávil v Žamberském okresu, podalo jeho
obyvatelstvo důkaz upřímné lásky a oddanosti. Přes to, že následkem úředního zákazu odpadlo jakékoliv oslovování pana presidenta, což dle všeobecného úsudku by jej bylo přimělo k určitému význačnému projevu jako všude jinde, kde zavítal a vyzněl by jistě ozvěnou demokratických jeho zásad, radostné a živé uvítání dětí a obecenstva v městě i kolem nádražní budovy dodala průjezdu pana prezidenta ráz mnohem srdečnější a slavnostnější,
nežli němý, trapně působící postoj některých representantů na nádraží čestnému občanu města. Všeobecně mile
překvapilo, že průmyslové místní firmy poskytly svým zaměstnancům dovolenou, aby i dělnictvo mohlo uvítati
pana presidenta a chvályhodným pro firmu Žid a spol. je ochota zapůjčení květin k dekoraci nádraží, kterou
Pro ŽL připravila: Vlaďka Šulcová
vhodně upravil prý zahradník jmenované továrny.“
Pozvánka do Městského muzea Žamberk na výstavu
Na měsíc září je v městském muzeu připravena výstava
Výtvarný Žamberk. Opět po dvou letech se budou prezentovat místní výtvarníci, fotografové a jejich hosté. Současně
budou vystaveny obrazy Oldřicha Kotyzy z Kameničné u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin.
Šestý ročník představí celkem 9 místních jmen. Výtvarníky ze
Žamberka zastoupí Tomáš Čečetka, Lenka Kosohorská, Luboš Kosohorský, Zuzana Mitvalská, Jan Polanský, Zdeněk
Přívratský a Martina Novotná z České Rybné. Uměleckou
fotografii představí Hana a Martin Sklenkovi. Letos poprvé přijala pozvání jako host Helena Bednářová z Dobrušky.
Druhým hostem je Jaromír Krosch z Chocně. Výstavu doplní suché vazby Věry Jeništové. Vernisáž proběhne
v neděli 9. 9. 2012 v 15 hodin. Výstavu zahájí ThMgr. Ervín Kukuczka a vystoupí žáci ZUŠ Petra Ebena.
Lucie Raliková, ředitelka MM
Mosilana opět otvírá své brány
V rámci Dnů evropského dědictví (http://www.shscms.cz/ehd/cz/) se uskuteční Den otevřených dveří ve
Vonwillerově textilní továrně (bývalá Mosilana) v Žamberku. Průmyslový areál pochází z roku 1833 – 1834. Až
do roku 2005 byla textilka jedním z klíčových zaměstnavatelů v regionu. Dnes je areál v majetku Muzea starých
strojů a technologii, o.s., a jeho brány se znovu otevřou veřejnosti v sobotu 15. září 2012 od 10 do 17 hod.
Návštěvníci budou moci v doprovodu průMuzeum starých strojù a technologií, o.s. poøádá
vodců projít celý areál továrny a nahlédnout
do hotových i připravovaných expozic muzea.
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ V BÝVALÉ MOSILANÌ
Největším lákadlem ale pravděpodobně bude
interaktivní prezentace Muzea starých strojů.
15. 9. 2012
Jak už napovídají změny, které se v továrně a
10:00
- 17:00
jejím blízkém okolí poslední rok dějí, v hlavní
roli tohoto představení budou stroje z počátku
www.starestroje.cz
20. století. Historická technika je totiž hlavním
objektem zájmu Muzea starých strojů. Můžete
se těšit na dva funkční parní válce, parní lokomobilu s cirkulárkou i parní automobil z roku
1902. Ti odvážnější se mohou na parním válci
Prohlídka areálu a pøipravovaných expozic - Provozní parní válce Parní lokomobila - Parní automobil a jiné více než 100 let staré stroje
projet, případně pomáhat s jeho obsluhou.
ve spolupráci s
Zora Strelcova
PØIJÏTE SE SVÉZT - VSTUP ZDARMA
8
www.zamberk.cz
Žamberské listy
KVALITNÍFilmový
FILMY
V KVALITĚ KINA
klub Žamberk žije
program září 2012
1. září – sobota ve 20:00 hod.
2. září – neděle ve 20:00 hod.
Svatá čtveřice
ČR
Před několika lety byl Žamberský filmový klub v rozkvětu. Dnes na tyto filmy chodí sotva sedm „statečných“.
Lidé lákají více filmy, které vidí v reklamách, na billboardech nebo dokonce na obalu Jupíka či čokolády. Avšak
někteří se těmito komerčními filmy nenasytí. Proto bylo před nedávnem založeno občanské sdružení Filmového
klubu Žamberk. Zatím je vše na začátku, plánuje se však několik oživení…Projekce bude každý druhý pátek v
Divišově divadle, každý měsíc bychom chtěli filmy tematicky zaměřit (např.: měsíc norského filmu, měsíc hudebních filmů, měsíc českých dokumentů,…). K filmům plánujeme připravit úvodník a po skončení projekce
prostor pro diskuzi. V průběhu roku bychom na tyto diskuze rádi zvali různé hosty, kteří by k danému filmu
měli co říci. Také bychom rádi jednou za čtvrtletí pořádali různé filmové festivaly nebo alespoň maratony. Na
pokladně Fidika jsou k dispozici průkazky Filmového klubu, s nimiž budete mít nárok na levnější vstupné. Více
se dozvíte přímo ve Fidiku nebo na facebooku. Tak přijďte! Budeme rádi za každého diváka, za každý názor. Na
závěr použiji citát jednoho českého dokumentaristy Karla Vachka: „Jsou filmy, kterými se myslí a filmy, které
Za o.s. Filmového klubu Žamberk Monika Krajčírová
nemyslí.“ Co myslíte Vy? DIVADLO
15. září – sobota v 19:00 hod.
DS Pilgrimova truhla Žamberk
romantická komedie l Nejnovější film Jana Hřebejka
řeší častý problém většiny manželství - nudu v posteli.
Dva manželské páry, které spolu žijí v sousedské harmonii, dostanou nabídku práce v exotickém Karibiku.
A právě tam se zrodí plán, po kterém sexuální život
těchto párů, už nikdy nebude stejný a hlavně nudný.
česky / 78 min. / od 15 let / 100,- Kč
5. září – středa v 17:00 a ve 20:00 hod.
Let´s Dance: Revolution
USA
hudební, romantický l Sean vede kontroverzní pouliční taneční hnutí MOB, jehož myšlenkou je tančit
všude, kde to působí rozruch. Ať už na rušné křižovatce, v bance nebo muzeu. Emily přijíždí do Miami tančit na profesionální úrovni, ale po setkání se Seanem
se stane hlavní tanečnicí jeho skupiny. To se ale nelíbí
jejímu bohatému otci…
titulky / 93 min. / od 12 let / 100,- Kč
8. září – sobota ve 20:00 hod.
9. září – neděle ve 20.00 hod.
Poslední výkřik
ČR
horor l Iveta Bartošová a Miro Šmajda ve vedlejších
rolích jednoho z nejkontroverznějších filmů poslední
doby. Horor, kde neznámý sériový vrah postupně vyvraždí půl malého města Petrovice,
Vás přiková do sedaček. Jenže na rozdíl od podobných
zahraničních snímků, kde Vás většinou ovládne smrtelná hrůza, se Vám může stát, že budete buď šokovaně zírat na plátno, nebo se devadesát minut smát.
česky / 90 min. / od 15 let / 80,- Kč
12. září – středa ve 20:00 hod.
Méďa
USA
komedie, fantasy l Plyšový medvěd je skvělý společník když je vám pět. Když je vám ale třicet, máte problém. Jako malý osamělý chlapec pronesl John pošetilé přání a jeho medvěd Ted obživl. Po mnoha letech
jsou John a Ted stále nejlepší přátelé, ale jejich způsob
života ustrnul kdesi v pubertální fázi.
titulky / 106 min. / od 15 let / 80,- Kč
16. září – neděle v 17:00 hod.
Rebelka
USA
animovaný, dobrodružný l Výpravná akčně-dobrodružná pohádka protkaná kouzlem a folklórem skutečného Skotska. Nový rodinný fantasy „animák“ o
odvážné rusovlásce Meridě, která si chce o životě rozhodovat sama a jít vlastní cestou.
česky / 100 min. / přístupný / 100,- Kč
THE SEPTEMBER CONCERT 2012
Hra o dědictví
aneb Tohle jste dělat neměli
V úterý 11. září si budou lidé na celém světě opět připomínat smutné výročí útoku na Světové obchodní
centrum v New Yorku v roce 2001. Při této příležitosti zní již po řadu let z nejrůznějších míst naší planety
Drazí Žamberáci / Milí spoluobčané / Ahoj všichni!
Jak jistě mnozí z vás vědí, v Žamberku vznikl nový
Divadelní spolek Pilgrimova truhla. Náš spolek se
skládá převážně z mladých lidí, kteří milují divadlo
a rádi připravují představení pro své přátele a spoluobčany. Po pohádce, kterou připravila a na Orlické
bráně 2011 uvedla Vendula Bendlová, jsme pro Vás
přichystali komedii s názvem Hra o dědictví aneb
Tohle jste dělat neměli!, která měla úspěšnou premiéru letos v květnu. Tuto bláznivou komedii plnou
nečekaných zvratů můžete opět shlédnout 15. září
2012 v Divišově divadle v Žamberku v 19:00. Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že Vás pobavíme
a příjemně naladíme.
Více informací na www.pilgrimovatruhla.cz
zpěv a hudba amatérských i profesionálních hudebníků, kteří chtějí společně „zaplnit nebe“ a podpořit tak
myšlenku celosvětového přátelství. V Žamberku se
vzpomínkový koncert uskuteční pod záštitou ŽIFA
v 10:00 hod. před budovou Městského úřadu (poštou). Vystoupí dětský pěvecký sbor Viola a jeho hosté
z gymnázia, speciální základní školy, Anima a další.
Pokud by se našli i další zájemci a měli chuť vystoupit,
budeme rádi. Všichni jste srdečně zváni.
(Václav Roman)
Bláznivá komedie plná humoru, vypočítavosti,
hlouposti i překvapení. Repríza.
Režie: Lucie Krajčírová.
vstupné 60,- Kč
Za Divadelní spolek Pilgrimova truhla – Lucie Krajčírová
Za ŽIFA J.Žejdlík
1. rocník
ÈESKÉ PETROVICE
COUNTRY
FOLK
AREÁL U KOUPALIŠTÌ
BLUEGRASS
vstupné 140,1. 9. 2012 od 13,00 pøedprodej
100,-
TOMÁŠ LINKA & TRUMF,
ZIGGY HORVÁTH, SVATA KOTAS BAND,
MADALEN, TRAUTENGRASS, MADAM,
A.M.ÚLET, MIROSLAV KAPLAN
SHOW S KONMI - MANZELÉ TOMKOVI, JIRÍ VOKSA - HONÁCKÉ BICE
country tance TS ALABAMA
od 22,00 COUNTRY BÁL hraje TRUMF
STÁNKY S OBÈERSTVENÍM, GRILOVANÉ SPECIALITY,
SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY,STANOVÁNÍ V AREÁLU,
WIFI zdarma, pro dìti: soutìže o ceny, obøí skluzavka DINO,
V PØÍPADÌ NEPØÍZNÌ POÈASÍ AKCE ZASTØEŠENA PÁRTY STANY
TOMBOLA
PØEDPRODEJ: Jablonné n.O. Hotel Medvìd, Èeské Petrovice Infocentrum,
Žamberk Divadelní restaurace Mathys´s, Pastviny Infocentrum,
Králíky Infocentrum Evropský dùm, Letohrad Infocentrum, Rokytnice v O.H.
Infocentrum.
více na: www.kovarnafest.cz
obec Èeské Petrovice
Žamberské listy
www.zamberk.cz
Společenská rubrika
Diamantová svatba
Manželství na radnici v Žamberku uzavřeli:
28.7.2012
Miroslav Jirčík a Iva Macáková
Záchlumí 8
Karel Suchánek a Vendula Táborská
17. listopadu 1131, Žamberk
Vzpomínáme
24.07. Jarmila Skalská Vrchlického 788
28.07. Miloš Javůrek
Pionýrů 1331
06.08. Josef Vanický
Albertova 274
07.08. František Šnajdr
Albertova 357
Čest jejich památce.
I když nejsi mezi námi,
v našich srdcích žiješ dál.
1.9.2012 uplynou tři roky,
co nás navždy opustila
Liduška Kainková.
Dne 10.9.2012 by oslavila
80. narozeniny.
S láskou vzpomíná rodina
88 let
86 let
86 let
83 let
83 let
82 let
Blahopřejeme
manželům Stanislavu a Marii Vlčkovým,
kteří dlouhá léta žili v Žamberku
a 9. srpna 2012 oslavili diamantovou svatbu.
V současné době bydlí v Ústí nad Orlicí.
redakce ŽL
82 let
82 let
81 let
l l l
Zlatá svatba
83 let
55 let
88 let
Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel
BRONZOVÉ
PLASTIKY
Padesát let společného života si v sobotu 4. srpna
2012 v obřadní síni v Žamberku připomněli manželé
Jaromír a Marie Matyášovi. Slavnostní obřad vedla
MUDr. Jiřina Jirešová, 2. místostarostka města.
Micha³ Wysocki
plastiky
4. srpna 2012 oslavili padesát let společného života také manželé František a Marie Matějíčkovi. Za
město Žamberk jim k významnému jubileu poblahopřála MUDr. Jiřina Jirešová, 2. místostarostka města a
předsedkyně SPOZ Mgr. Bronislava Havlíková.
Manželským párům k významným jubileím blahopřejeme. Prožijte mnoho dalších společných let ve zdraví,
lásce a vzájemném porozumění.
Ma³gorzata Zukterowska
obrazy
28. srpna - 11. záøí 2012
Galerie
Kandela
Žamberk
28.
srpna
- 11. záøí
2012
Vernisáž v úterý 28. srpna 2012 od 18 hodin
Prodejní výstavu je možno shlédnout
v prodejně Kandela svítidla, Divišova 450, Žamberk
pondělí - pátek 8 - 12 13 - 17 hod., sobota 8 - 11 hod.
Dne 6.září 2012 tomu bude 40 let
co nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, strýc a kamarád,
automechanik a sportovec
pan Jan Holeček.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka, synové Jan a Jiří
„Kdo žije v našich srdcích,
nebude nikdy zapomenut.“
V neděli 16.září 2012
si připomeneme 9. výročí úmrtí
paní Aleny Vavřičkové
ze Žamberka.
Věnujte ji v tento den společně s námi vzpomínku.
Děkujeme.
Synové Jindřich, Jaroslav, Karel a přítel František
18.září 2012 si připomeneme
smutné 10.výročí úmrtí
pana Antonína Chládka
ze Žamberka.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
v tento den společně s námi
tichou vzpomínku.
manželka Věra
Zdeněk, Antonín a Věra – děti s rodinami
60 let
Stanis³aw
Wysocki
Dne 25. srpna 2012 oslavil své narozeniny pan
Miroslav Vondřich, předseda Územní organizace
svazu diabetiků v Žamberku. Za jeho úspěšnou činnost mu přejí členové organizace hodně zdraví a úspěchů v dalším životě.
VZPOMÍNÁME
94 let
STAN
WYS
2012
BLAHOPŘEJEME
Jaromír Petr, za organizaci DIA
Bc. Petra Šulcová, matrikářka
BLAHOPŘEJEME
02.09. Marie Kaplanová
Albertova 357
14.09. Květoslava Fojtíková
Nádražní 671
24.09. Adolf Černohous
U Daliborky 1025
20.09. Milada Vojtová
Albertova 357
19.09. Milena Reslová
28. října 1016
25.09. Milena Lesáková
Pionýrů 1335
15.09. Blanka Charfreitagová
Zámecká 531
21.09. Hana Pešková
Nádražní 687
26.09. Marta Přerovská
Albertova 357
27.09. Jolana Salfická
U Polikliniky 1056
9
lll
Za SPOZ Zuzana Žváčková
U této příležitosti žádáme jubilanty, kteří ve společném manželství žijí 25, 50 a více let, aby přijali
pozvání do obřadní síně a formou společenské události si tak připomněli společně prožitá léta. Pokud
se rozhodnete, že naše pozvání přijmete, kontaktujte
referentku pro kulturu, vzděláváni a sport paní Zuzanu Žváčkovou. Dále žádáme manželské páry, které
uzavřely manželství jinde než v Žamberku a rádi by
oslavily významné jubileum, aby nás též kontaktovaly. Slavnostní akt může být i vhodným dárkem jako
Za SPOZ Z.Žváčková
projev úcty od dětí rodičům. Fotografie a zážitky Martina Vítka
z cyklistického přejezdu USA
od Atlantiku k Pacifiku.
Tříměsíční putování, které začalo
pod newyorskými mrakodrapy
a skončilo na mostě Golden Gate
v San Franciscu.
7 600 kilometrů přes prérie,
národní parky i nejvyšší silnici
Severní Ameriky.
4. září 2012
v 18 hodin
v prodejně Kandela svítidla
Divišova 450, ŽAMBERK
10
www.zamberk.cz
SVČ
Žamberk
na tel. 465 614 555 nebo 608 621 301 (Lucie Malá).
Podrobné informace o jednotlivých aktivitách a zájmových kroužcích budou od 30. srpna zveřejněny
na našich webových stránkách www.cema-nno.cz.
Všechny naše připravované akce také zveřejňujeme
na našem facebooku, http://www.facebook.com/
ObcanskeSdruzeniCemaZamberk a na stránkách
města Žamberka www.zamberk.cz v sekci „Kalendář
města“.
Ing. Gabriela Šelongová
Oznámení o výběrovém řízení
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, zastoupené ředitelkou Alenou Němcovou vyhlašuje výběrové
řízení na pozici:
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
pracovní poměr na dobu určitou
(do 31.12.2013 – zástup za stáž),
zkrácený pracovní úvazek (0,75)
pedagogické vzdělání – min. úplné
středoškolské s maturitní zkouškou, práce na PC,
organizační schopnosti, flexibilitu, samostatnost,
komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
lPředpoklady: dosažení věku 18 let, právní způsobilost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
lPracovní doba: nerovnoměrně rozvržená, 30 hodin týdně.
lNáplň práce: přímá výchovně-vzdělávací činnost
(min. 4,5 h/týdně), administrativní práce spojené s
chodem SVČ ANIMO.
lPředpokládaný termín nástupu: 1. 10. 2012
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí
obsahovat tyto náležitosti: jméno příjmení, datum
a místo narození, státní příslušnost, kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání, strukturovaný životopis, datum a podpis zájemce, kontaktní spojení.
Přihlášky doručte
nejpozději do 10. 9. 2012 včetně na adresu:
Alena Němcová, SVČ ANIMO Žamberk,
28. října 713, 564 01 Žamberk.
Městská
knihovna
POPRVÉ DO ŠKOLY, POPRVÉ DO KNIHOVNY
lPožadujeme:
SVČ ANIMO ve školním roce 2012/2013
Je školské zařízení pro volnočasové aktivity všech
věkových skupin – zajišťuje výchovnou, vzdělávací a
rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých. Ve
více než 50ti zájmových kroužcích každoročně nalezne svůj program téměř 700 účastníků. V průběhu
školního roku připravují pracovníci SVČ příležitostné
akce pro veřejnost a každé léto tábory pro děti a pobytové zájezdy k moři. Široká nabídka je nachystaná také
pro základní a střední školy, a to ve formě výukových
programů a adaptačních kurzů. Pro firmy nabízí SVČ
pořadatelství různých akcí nebo taneční vystoupení.
Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková
Dětské dopravní hřiště
I v měsíci září nabízíme veřejnosti návštěvu dětského
dopravního hřiště u Penny marketu v Žamberku, a to
se spuštěnou signalizací na vlakovém přejezdu, v těchto pravidelných časech:
PONDĚLÍ 9:30 – 11:30 15:00 – 17:00
STŘEDA 9:30 – 11:30
PÁTEK
9:30 – 11:30 15:00 – 17:00
SOBOTA
9:30 – 11:30 15:00 – 17:00
NEDĚLE 15:00 – 17:00
(kola a koloběžky s sebou…)
Alena Němcová, ředitelka
Žamberské listy
– již tradičně zveme všechny prvňáčky v první školní den také k návštěvě knihovny. Dětem i jejich rodičům se budou věnovat knihovnice – ukáží jim dětské
oddělení, řazení knih podle věku dětí i žánrů, vysvětlí,
jaké jsou výpůjční podmínky, doporučí vhodnou literaturu pro začínající čtenáře atd. Každý prvňáček,
který během 3. září do knihovny zavítá, získá navíc
čtenářský deníček ŠKOLA NARUBY, který vybízí ke
společnému čtení rodičů a dětí. S těmito deníčky budeme pak společně s dětmi dále pracovat na pravidelných Čtenářských hodinkách pro prvňáčky konaných
každé první pondělí v měsíci.
CENTRUM PRO RODINU – PROGRAM NA ZÁŘÍ
Centrum pro rodinu bude v novém školním roce otevřeno od středy 5. září 2012 (tj. Maceška, Klub bez
klíče, herna rodinného centra včetně dopoledních programů pro rodiny s dětmi 0-6let).
Pravidelné zájmové kroužky pro děti i dospělé
budou zahájeny v týdnu od 24. září (tj. výtvarný
kroužek (děti 6-12let) s Laďkou Stejskalovou, Šikovné včeličky (děti 4-6let) s Alicí Venclovou, Jóga pro
dospělé s Hanou Lhotskou, Angličtina pro dospělé s
Lucií Podzemnou.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. 465 614 555, mobil
608 621 301, mailem – [email protected] nebo
osobně v kanceláři Centra pro rodinu, Nádražní 22,
Žamberk (pod Penny marketem).
POZOR!!! Schůzka zájemců o kurz angličtiny
pro dospělé a rozdělení do skupin se bude
konat v úterý 18. září od 18:00hod.
KURZ PRO SENIORY 55+
Vzdělávací kurz pro seniory realizujeme ve spolupráci s KONEP, o. s. a Vzdělávacím centrem IdeaHelp v
rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Kurz bude probíhat v termínu 20. 27. září (vždy od 9:00 do 12:00 hod.) s časovou dotací
kurzu 18 hodin (6 setkání po 3 hodinách). Kapacita
kurzu je 10 osob ve věku nad 55let. Cena za kurz
(celkem 6 lekcí) je 250,- Kč za účastníka.
Místo konání kurzu je Rodinné centrum Pohoda, Nádražní 22, 564 01 Žamberk. Obsahovou náplní kurzu
budou základy práce s počítačem, používání internetu
a e-mailu, dále se účastníci kurzu naučí, jak sledovat
sdělovací prostředky reálnýma očima a zachovat si
zdravý rozum. Kurz se koná za finanční podpory Pardubického kraje, pod záštitou radního Pardubického
kraje zodpovědného za neziskový sektor Ing. Pavla
Šotoly. Informace a přihlášky do kurzu získáte v
kanceláři Centra pro rodinu, Nádražní 22, Žamberk,
lPUTOVÁNÍ
S FELIXEM – celoprázdninová
akce pro děti inspirovaná knihou A. Langenové a C.
Dropové „Dopisy od Felixe“. Až do 7. září mohou děti
nosit do knihovny pohlednice, fotografie či obrázky z
prázdnin. Příspěvky dětí vystavíme a odměníme.
l VÝSTAVA - JAROSLAV VRCHLICKÝ
(*17.02.1853 - †09.09.1912)
srdečně zveme na výstavu v čítárně knihovny ke
stému výročí úmrtí známého českého spisovatele. J.
Vrchlický měl vztah i k Žamberku, pobýval zde na pozvání svého přítele MUDr. Eduarda Alberta a k tomuto období se vztahuje jeho báseň „Žamberské zvony“.
Výstava potrvá od 3. září až do uzavření knihovny
10.září. Je vhodná i pro školní kolektivy, informační
panely připravili jazykovědci z Ústavu pro jazyk český
Akademie věd ČR.
lUpozorňujeme
čtenáře, že knihovna bude z důvodu revize knižního fondu a malování v době od
10. září do 21. září uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk
Žamberské listy
www.zamberk.cz
Školní rok 2012/2013 začíná v pondělí 3. září 2012
11
Náš rozhovor
Všem prvňáčkům přejeme, aby zahájení školní docházky prožili co nejradostněji a aby pro ně
byla škola hrou plnou krásných zážitků. Ostatním žákům, studentům, učitelům a pracovníkům škol a školských zařízení přejeme úspěšné zahájení nového školního roku.
l
l
l
l
l
l
l
Prázdniny ve školním roce 2012/2013
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování
začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne v okrese Ústí nad Orlicí budou trvat od pondělí 4. února do neděle
10. února 2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Školní rok 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
Andrea Fišerová, oddělení školství MěÚ Žamberk
Zahájení nového školního roku v ZUŠ Petra Ebena
Hudební obor v pondělí 3. 9. ve 13:00 v sále
Paličkování
Taneční obor v úterý 4. 9. od 13:30 hod.
LDO
Výtvarný obor v úterý 4. 9. od 15:00 hod.
Všechny obory (kromě hudebního) zvou k zápisu i nové zájemce!
v úterý 4. 9. od 14:00 hod.
v pondělí 3. 9 .ve 13:30 hod.
Dar pro výtvarný obor ZUŠ
Když na jaře probíhala
v městském muzeu výstava obrazů nedávno zemřelého senftenbergského malíře Kurta Hübnera, byla na vernisáži přítomna i
jeho žena Sigrid. Protože se jí v Žamberku velmi líbilo a snaží se
dobře pečovat o odkaz svého manžela, nabídla žamberské Základní
umělecké škole pec na vypalování emailu. A protože učitel výtvarného oboru Tomáš Čečetka projevil velký zájem o možnost rozšířit
pro žáky nabídku výtvarných technik, domluvili jsme s paní Sigrid Hübner předání peci. To proběhlo 13. 7. 2012 za přítomnosti
žamberského starosty, který zároveň navštívil naše mládežníky
na probíhajícím mezinárodním táboře mladých v Senftenbergu.
Paní Hübner nás moc hezky přijala, předala nám jak pec, tak barvy, pomůcky a odbornou literaturu.
Ještě jednou tedy děkujeme za dar, který umožní našim žákům naučit se další a dosti vzácné výtvarné
technice – emailérství (smaltování).
Ve dnech 27. – 30. září bude ZUŠ Petra Ebena a město Žamberk hostit žáky a učitele
ze 4 evropských partnerských škol na projektu mezinárodního akordeonového orchestru.
PhDr.Chvátilová Hana, ředitelka školy
TURISTICKÝ KURZ V CHORVATSKU
ZŠ Nádražní 743
Dne 15. 6. 2012 v 18:00 hodin jsme se vydali na turistický kurz do Chorvatska. Cesta byla pro některé dlouhá,
ale také velmi zábavná. Když jsme dojeli na určené místo, zaujaly nás rozsáhlé hory, kopce a celé prostředí.
Ihned nás pláclo do obličeje veliké teplo, takže každý byl hned unavený ze sluníčka. Moře bylo krásně teplé
a čisté. Nejlepší zážitek jsme prožili v apartmánu, kde
jsme měli moc „milou“ paní domácí. Přes noc bylo veliké teplo a nedalo se spát. Několikrát jsme se vydali na
menší túru, ale přes veliké teplo jsme se moc daleko nedostali a brzo se vrátili do apartmánu, ale přesto jsme
viděli spoustu zajímavých míst NP Velká a Malá Paklenice. Všichni se krásně opálili a někteří až ošklivě spálili.
Museli jsme si vařit, což pro některé byl velký oříšek. Shrnutí celého zájezdu? Jedna velká sranda, kterou kdybychom mohli, tak hned zopakujeme. Děkujeme.
třída 9.A
Cyklistický kurz ve dnech 18. 6. – 22. 6. 2012
Již tradičně se na sklonku školního roku vydali žáci osmého ročníku (doplněni o pár jedinců deváté třídy) na
cyklistický kurz do krásného prostředí turistické oblasti Králického Sněžníku. Rozděleni do dvou výkonnostních skupin si studenti užívali předem pečlivě naplánovaných tras, které vedly převážně kopcovitou krajinou
česko-polských hranic a ústily vždy v nějaký příjemný kulturní zážitek. Žáci tak měli možnost pohlédnout v dál
z rozhledny Klepý či Val, napít se z pramene Tiché Orlice, zdolat nejvyšší horu Hanušovické vrchoviny Jeřáb,
navštívit Klášter na Hedeči, nebo si zadovádět na letní bobové dráze v obci Dolní Morava. Ti nejlepší tedy měli
po pěti dnech v nohách až 240 ujetých kilometrů a nastoupáno více než 5000 výškových metrů! Zaslouženého
odpočinku po náročných trasách se jim pak dostávalo v prostředí Severo Moravské chaty, kde trávili čas hraním
her, případně osvěžením v místním bazénu. K celkové pohodě přispíval i po celou dobu příjemný personál. Cyklistický kurz nakonec proběhl bez vážnějších defektů a odřenin a žáci si domů odváželi spoustu hezkých zážitků
a vzpomínek.
–rp-
Představujeme Vám nového ředitele žamberského
gymnázia pana Mgr. Ing. Jaroslava Kvapila.
ŽL: „Odkud pocházíte a kolik Vám je let ?“
JK: „Rostu v místě kořenů mých předků, kteří je zapustili již před několika staletími v Kyšperku, v
Letohradě. Jsem beran ročník 1977“.
ŽL: „Co bylo důvodem přihlásit se do výběrového
řízení právě do Žamberka?“
JK: „Jinam než na místní gymnázium jsem se nehlásil. Jsem jeho absolventem, stejně jako můj tatínek nebo jedna ze sester. Po studiích a pracovních zkušenostech v Praze jsem se vrátil a přijal
zde místo učitele. Doplnil jsem si tak studentský pohled pohledem kantorským. Získal jsem
celkem ucelenou mozaiku. Důvod nebyl jenom
jeden. Důležitým byla především vyjádřená podpora některými kolegy a kolegyněmi“.
ŽL: „Dojde pod Vaším vedením k nějaké zásadní
změně?“
JK: „Zásadní…Každý jsme jiný. Školu vybavujeme z
projektu „EU peníze středním školám“ výpočetní
technikou. Přichází tři noví učitelé, všichni pod
40 let. Stylem vedení budu chtít povzbudit kantory v jejich práci, být připraven naslouchat jejich
nápadům a připomínkám. Chci, aby studenti
vlastními smysly zjistili, že se jim dostává nových
podnětů. Bude to od nás všech vyžadovat zvýšené
úsilí. Analyzoval jsem zbývající rozpočet a místo
investování budeme muset najet na úsporný režim. Alespoň nás to naučí hospodařit a začneme
si vážit i samozřejmých věcí. Má-li někdo zájem
u nás pracovat na jakékoli možné pozici nebo má
nápad jak naši školu podpořit, najde na nás kontakty na www.gyzamb.cz“.
ŽL: „ Budete podporovat výměnná přátelská setkání v rámci partnerských styků?“
JK: „Rád bych aby se ještě více rozvíjela. Cítím na
naší straně velký dluh, z těch výměn těžíme hlavně my. Budu se snažit hledat cesty, jak to našim
partnerům vracet. Učitel z Rice Lake pan Dennis
Villeneuve nás 15. srpna dopoledne ve škole navštívil, tak jsem se mu za nevyváženost ve vztahu
omluvil“.
ŽL: „Vaše vize do příštího období?“
JK: „Po postupném zjišťování reálií dochází k její
úpravě, ale její podstata – vzájemným respektem
k hrdým absolventům - zůstává“.
Děkuji za rozhovor. Ptala se Vlasta Pavlousková
12
www.zamberk.cz
PRVNÍ ČESKÝ SKAUTSKÝ TÁBOR
Příručky jsou jistě dobrá pomůcka, ale
skauting žije hlavně praxí - a samozřejmě nejlépe v přírodě. Na jaře 1912
se A. B. Svojsík pečlivě připravoval na
první tábor. Obrátil se na Zemskou komisi pro ochranu dětí a pro tábor získal podporu 300
korun (průměrný měsíční plat byl tehdy 40-50 korun).
Stačilo to na nákup nádobí, nářadí a vozíku, po vzoru
anglických skautů - dvoukoláku. Stany - důležité vybavení - půjčila armáda a sportovní náčiní žižkovská
reálka. Svojsík pozval na tábor i mimopražské zájemce, aby byla skupina chlapců pestrá a práce s ní o to
zajímavější. Přihlásili se odvážlivci ve věku 11 až 18 let
z různých měst a společenských vrstev. S tábořištěm si
nelámal hlavu. Se svými junáky se vydal do známých
míst v okolí vorlovské hájovny, kde u svého tchána
rytíře Stránského strávil předchozí léto. V sobotu 13.
7. 1912 se od žižkovské reálky vydala pěšky směrem
na Vysočinu skupina 13 až 15 chlapců (prameny se v
počtu účastníků různí). Šli v civilu, neboť kroje ještě
nebyly. Cestou se střídali v tlačení dvoukoláku, vážícího s nákladem přes 300 kg. Svojsík, jako jediný dospělý, samozřejmě s nimi. Trasa vedla přes Uhříněves, Říčany, Kostelec nad Černými lesy, Zásmuky, Suchdol,
Kutnou Horu, Čáslav, Horku, Golčův Jeníkov, Habry,
Světlou nad Sázavou, Dolní Město a Kejžlici. K myslivně dorazili večer po čtyřdenním putování. Druhý
den začali stavět tábor, který trval čtyři týdny. Na tábořišti stály čtyři stany áčka a zvoňák, dále polní kuchyně, sklípek a také dvě lávky přes potok. Tábor byl postaven podél cesty k Bratroňovu, ale kde přesně se už
dnes neví. Na tomto místě je třeba připomenout spisovatelku Popelku Biliánovou, která ve stejný čas jako
A. B. Svojsík uskutečnila v Chodouni u Prahy první
letní prázdninový výchovný pobyt pro dívky. Nespaly ještě pod stany a nevedly skutečný táborový život,
ale pro zpestření programu využívaly různé skautské
prvky. Žily velmi skromně, spaly sice pod střechou,
ale na slámě, koupaly se v rybníce, konaly vlastivědné
vycházky, hrály hry, ale také pracovaly na poli, cvičily,
zpívaly a tančily národní
tance. Popelka Biliánová
znala a pochopila skautskou myšlenku a jako
první se pokusila o její
zavedení mezi dívkami.
V roce 1914 dokonce vydala publikaci O dívčím
skautingu.
Svojsíkův tábor ve vorlovských lesích byl v roce
1912 prvním a jediným
stálým táborem. Ovšem
ještě během prázdnin putoval Miloš Seifert s deseti
chlapci z Domažlic do Sušice. Na Čerchově postavili
svůj první stan, ve kterém přenocovali. Tuto událost
můžeme nazvat prvním putovním táborem. Družina
se později scházela v Berouně a konala vycházky do
okolí. Seifert se věnoval hlavě ideovému zaměření
činnosti a přírodě, jeho školní kolega Miloš Maixner
řemeslným dovednostem a organizaci. Oba byli ještě
ovlivněni Svojsíkem, ale když na přelomu let 1912 a
1913 získal Seifert literaturu E. T. Setona, začali se
více přiklánět k tomuto vzoru.
Táborem ovšem Svojsíkovi skautské prázdniny neskončily. Ještě v srpnu uspořádal propagační tábor v
Tróji. Skauting propagoval nejen v Praze, ale vyjížděl
do dalších měst, kde zaséval semínka skautingu. Byl
například v Domažlicích, Brně či Jičíně. Psal do časopisů Sokol, Sokolský věstník, Sokolské besedy, Časopis turistů, Výchova tělesná, Pedagogický rozhled
a všude šířil skautské myšlenky. První fotografie ze
Žamberské listy
5.pokračování
života družin se objevily ve Světozoru a dalších časopisech a novinách. Přes všechnu snahu se ale někteří
představitelé Sokola strachovali, že by děti pod vlivem
skautingu byly vychovávány podle cizích vzorů, v militaristickém duchu a odcizily se národu a vlasti.
Hned po prázdninách v září 1912 byl založen junácký (skautský) odbor při Svazu spolků. Naši první
skauti tak získali v tomto spolku právní ochranu, jakési zázemí a neomezenou vnitřní samostatnost. Od
léta 1912 je tedy český skauting organizován - i když
ke své samostatné organizaci musel ještě dva roky
dozrávat. Čeští junáci začali používat své legitimace,
měli svoji kancelář ve Spálené ulici i razítko se štítkem
s hlavou psa. Rok 1912 byl i rokem prvních pokusů o
vodní skauting. Josef Rössler-Ořovský na olympiádě
ve Stockholmu viděl švédské skauty-vodáky a ihned se
pro ně nadchl. Po návratu zavedl vodní skauting pro
dorost Českého Yacht Klubu. Také František Drtina v
Praze ustavil skupinu vodních skautů Vysokoškolského sportu a ještě v tomtéž roce pluli na vorech z Českých Budějovic do Prahy.
Nezávisle na Svojsíkově propagaci, pod vlivem Hofmeisterovy Americké kolonie, založil 8. prosince 1912
mlynář František Barvíř v Třebechovicích pod Orebem Kroužek skautů, a to dokonce se schválenými
stanovami. Byl to vlastně první samostatný skautský spolek v Čechách. Kroužek existoval několik let
a v roce 1917 vstoupil do spolku Junák - český skaut.
Prameny uvádějí, že koncem roku 1912 bylo v Praze
kolem padesáti skautů, kteří se scházeli k družinovým
schůzkám. Měli nadšení, ale téměř žádné zkušenosti,
žádnou praxi. První družiny mimo Prahu vznikaly v
Berouně, Nymburce, Domažlicích, Benešově a Jičíně.
Stezka se rozšiřuje. V následujících letech dominovaly v propagaci skautingu kurzy, přednášky a další
tábory. Na jaře 1913 Svojsík uspořádal školení pro budoucí vůdce skautských oddílů. Přihlásilo se na 60 posluchačů. Na kurzu se už Benjamin mohl opřít o zkušenosti z prvního tábora. Pomáhali mu nejen někteří
jeho účastníci, ale i další studenti, se kterými od roku
1911 podnikal vycházky do Prokopského údolí i jinam. Kurz končil přenocováním v hlubočepském údolí. Velký ohlas měl slavnostní večer v Obecním domě
v Praze, který se konal 29. března 1913 pod záštitou
Svazu spolků. Úvodní slovo přednesl univerzitní profesor František Čada. Jeho vystoupení vyšlo za měsíc
tiskem pod názvem Význam skautování a patří mezi
nejzdařilejší popisy skautingu. Pak si vzal slovo Svojsík. Jeho přednáška byla doprovázena „světelnými obrazy“ - kolorovanými diapozitivy ze skautské činnosti.
O prázdninách 1913 Svojsík opět vedl tábor ve vorlovských lesích, ale navštívil i další tábory. Pod hlavičkou junáckého odboru Svazu spolků tábořilo patnáct
skupin. Na táborech se učili všichni - jak zatím málo
zkušení vůdci, tak samotní chlapci, kterých bývalo 8
až 32. V létě 1913 se skauti poprvé představili veřejnosti v krojích jako pořadatelé při divadelních hrách
Prodaná nevěsta a Jan Výrava v Divoké Šárce. Hlídali
zde nově vysázené stromky, aby je diváci nezašlapali,
strážili místa nad nebezpečnými skalními srázy a po
skončení pomáhali s úklidem. Osvědčili se, a tak dostali další příležitost koncem téhož roku při letecké akrobacii francouzského aviatika Pégouda na Letné, kde
navíc prodávali pohlednice. Počátkem podzimu (28.
září 1913) se uskutečnil ukázkový tábor v Královské
oboře a pro velký zájem se po týdnu opakoval. Junáci
zde opět zazářili v plné parádě - v nových krojích.
Z knihy Skautské století, Šantora Roman et al.,
vydané Junákem (TDC) a Mladou frontou a.s. v Praze 2012,
vybral Jan Adamec – Středisko Junáka Žamberk
11. srpna se v Žamberku uskutečnil WESTERNOVÝ DEN. Zima a chvílemi déšť – prostě počasí nepřálo,
a to se odrazilo i ve skromné divácké návštěvnosti. Přesto Alabama předvedla, ke svému 20. výročí trvání,
přítomným návštěvníkům originální kousky – viz foto, na své si přišly zejména děti.
Více fotografií na: http://verunkah.rajce.idnes.cz/11._srpen_2012_-Westernovy_den_Zamberk/ -red.-
Žamberské listy
www.zamberk.cz
13
40. ročník „Srpnového turnaje v odbíjené mužů“
Krátce po přehoupnutí do roku 2012 začalo volejbalové družstvo mužů TJ Sokola Žamberk přemýšlet, jak vyšperkovat jubilejní 40. ročník Srpnového turnaje v odbíjené mužů. Nejlepší způsob, jak se s tímto úkolem popasovat, se nakonec ukázal v uspořádání menšího exhibičního zápasu veteránů, tedy hráčů, kteří nejen že Srpnový
turnaj v odbíjené mužů založili, ale po celé roky táhli a pořádali.
V sobotu 4. srpna 2012 se tak za krásného letního počasí (naštěstí) mohlo na hřišti u sokolovny sejít 9 družstev
nejen z blízkého okolí (mj. Nový Jičín, Brno, Praha), aby poměřili své síly a um pod vysokou sítí. Turnaj se hrál
systémem každý s každým ve dvou skupinách, přičemž nejlepší dva z každé skupiny postoupili do skupiny finálové, zbylá pětka si to rozdala o konečné umístění. Mimo tato utkání byl k vidění právě zmíněný exhibiční zápas
veteránů, který nabídl nejednu podařenou volejbalovou akci, celková atmosféra dokázala potěšit nejen diváky,
kterých letos přišlo opravdu hodně (za což velice děkujeme), ale hlavně samotné hráče. Celkovým vítězem se po
celodenním klání stalo družstvo z Rybníka, posílené o hráče z České Třebové, které ve finálové skupině na druhé
místo odsunulo tým z Nového Jičína, hrající II. volejbalovou ligu. Třetí místo obsadil mladý tým složený z hráčů
Ústí nad Orlicí, který v minulé sezoně vybojoval postup do extraligy juniorů. Za bezproblémový průběh turnaje
nezbývá než poděkovat členům pořádajícího oddílu TJ Sokola Žamberk, všem účastníkům turnaje a především
sponzorům turnaje.
Autokemp v Žamberku
byl oceněn zlatem
Prázdninový inspektor TV Nova zamířil 11. 8. do
Orlických hor, konkrétně do kempu v Žamberku.
Ten od inspektora získal po zásluze zlato.
BLAHOPŘEJEME!
-redhttp://tn.nova.cz/zpravy/prazdninovy-inspektor/
kemp-v-zamberku-ziskal-zlatou-medaili.html
Neváhejte a přijďte závodit!
Současně bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat všem bývalým a současným členům volejbalového
oddílu TJ Sokola Žamberk, kteří stáli u zrodu tohoto krásného turnaje, a po celé roky neváhali věnovat spoustu
času při jeho přípravě a samotném pořádání.
Sponzoři turnaje: Město Žamberk, Jan Kulhánek – UNIKA Žamberk, GAF, s. r. o., Pivnice Na Hřišti – Tomáš
Toman, Řeznictví Milan Musil, Laktos, s. r. o. – Jaroslav Ramba, Sport Milena Bulíčková, Žamberk, Galanterie
Helena Hájková, Žamberk, SAZKA Bohumil Keprta, Modelářské potřeby, Zdeňka Novotná, Nábytek Kosařovi,
s. r. o., Petr Hovádek – TEPVOS, s. r. o., Restaurace u Forchů Letohrad, Tomáš Hubálek, Stany zapůjčili Michal
Pavelka a TS Žamberk, s.r.o. Všem děkujeme!
Máte auto 4x4 tzv. offroad, chcete si ho vyzkoušet v
terénu a nemáte kde? Právě pro Vás připravili pořadatelé seriálu závodů SHOCK CUP 2012 Mistrovství
České republiky v off road tech trialu nové, tzv. „volné
třídy“ pro začínající závodníky a všechny ostatní, kteří si chtějí svoje řidičské umění a odvahu vyzkoušet v
opravdovém závodu.
Kdy a kde? V sobotu 01.09.2012
a v neděli 02.09.2012 v Žamberském kotli.
B l a h o p řá n í
V blízkém časovém období oslaví dva členové a bývalí aktivní hráči volejbalového oddílu TJ Sokola Žamberk,
kteří náš oddíl několik desetiletí reprezentovali v nejvyšších krajských soutěžích, významná životní jubilea.
Tímto BLAHOPŘEJEME PhDr. Zdeňku Hiršovi a Václavu Šepsovi vše nejlepší !!!
Za volejbalový oddíl mužů TJ Sokola Žamberk, Jan Hlavsa
Volejbalový oddíl žen TJ Sokol Žamberk pořádá
v sobotu 22.9.2012
TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC
VE VOLEJBALE
Prezentace:
Na volejbalových kurtech u sokolovny
od 9:00 – 9:30 hod.
Startovné: 150,- Kč za dvojici
Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny
Registrovaným hráčům povolen start pouze
do výše krajských přeborů!
Všichni příznivci volejbalu jsou srdečně zváni.
KANOISTIKA
MISTROVSTVÍ ČR
Poslední víkend v červenci 26. – 29. 7. 2012 se závodníci kanoistického oddílu SK Žamberk zúčastnili v
Račicích Mistrovství ČR v kanoistice na tratích 200,
500 a 1000 m. Titul Mistr ČR a zlatou medaili přivezl Stejskal Václav. Stříbrnou medaili Strnad Jiří,
Paďourová Zdislava, Paďourová Klára, Procházka
Vojtěch, Stejskal Jakub a Kubíček Patrik a bronzovou medaili Paďour Jiří a Procházka Ondra.
Stejskal Jakub a Kubíček Patrik zkusili start ve vyšší
věkové kategorii, ale neúspěšně.
Ostatní výsledky najdete na webové stránce:
www.sportorlice.wz.cz
- vkalZVU VÁS NA
LEHKÉ KONDIIČNÍ CVIČENÍ
středa 17h – 18:15 h
POWERJOGA
čtvrtek 18h -19:15 hod. malý sálek ZŠ 743
Zahájení 19. září 2012,
cena: 720,- Kč do konce ledna.
Těší se na Vás Jarmila Kulhavá
Uskuteční se zde 4. závod letošního seriálu SHOCK
CUP 2012 (Žamberské listy č. 13/2012). V rámci tohoto závodu si můžete zazávodit ve „volných třídách“.
Pořadatelé vytvořili podmínky pro všechny zájemce,
kteří si na „ostrý závod“ zatím netroufají, ale chtějí si
jízdu v terénu vyzkoušet. Že neznáte pravidla? Nevadí.
Před závodem budete o všem důležitém informováni a
Vaše jízda v terénu bude pod dohledem zkušeného závodníka a Mistra ČR v off road tech trialu. Podmínkou
pro účast je motoristická přilba a vozidlo s registračními značkami a zaplaceným zákonným pojištěním.
Prezentace je v sobotu od 07:30 do 08:30 hod. na závodišti v Žamberském kotli.
Více informací naleznete na www.shockcup.cz .
14
www.zamberk.cz
Fitmami v Žamberku
V pondělí 6. 8. proběhla v Žamberku v Zámeckém parku první ukázková hodina cvičení Fitmami (cvičení maminek s kočárky, miminky
a malými dětmi cca do 4 let). V horkém letním
odpoledni se sešlo 8 maminek, vybavených
kočárky s ratolestmi. Byl představen program
Fitmami a řekly jsme si, jak bude vypadat následujících 60 minut. Běh, rychlá chůze, atletická
abeceda, různé posilovací cviky a samozřejmě
pořádné protažení nechybí v žádné hodině tohoto cvičebního programu. Lekce jsou obohaceny různými hrami,
říkankami a básničkami, které budou bavit Vás i Vaše děti. A jaké jsou hlavní přednosti cvičení Fitmami? Cílem
je umožnit sportovat maminkám malých dětí, pro něž jsou jinak možnosti velmi omezené. Za hezkého počasí
probíhají lekce v přírodě, nemusíte si hledat hlídání pro Vaše děti, máte možnost se dostat zpět do kondice po
porodu a Vašim dětem budete od útlého věku příkladem v dobrém vztahu ke sportu. Další hodiny budou probíhat ve středu od 16 do 17 hodin (informace o místě a případných změnách najdete na www.fitmami.cz nebo se
můžete informovat na tel. 602 130 259, případně na e-mailu [email protected]).
Andrea Dostálková
Maminky, neváhejte! Cvičení Fitmami zvládne každý!
Žamberské listy
BĚŽECKÝ POHÁR ISCAREXU
Běh Skuhrov n.Bělou – Velká Deštná
V neděli 5.8.2012 se běžel velmi těžký závod ze
Skuhrova n.B. přes Luisino údolí až na vrchol Velké
Deštné v nadmořské výšce 1 115 m. Závod byl dlouhý
13 km, převýšení 750 m. Ze Žamberka se ho zúčast-
DRAČÍ LODĚ
V sobotu 18. srpna 2012 se
konal atraktivní závod dračích lodí na Pastvinské přehradě na trati dlouhé 250 m. Pořadatelem akce byl SKI klub Pastviny. Pořadatelé v čele
s ředitelem závodu Josefem Strnadem a neúnavným řečníkem Zdeňkem Frankem se akce zhostili dobře. Počasí bylo ideální, po celou dobu svítilo sluníčko. Závodu přihlíželo i velké množství
diváků. K závodu se přihlásilo 29 posádek, které
dopoledne absolvovaly trénink a odpoledne přes
rozjížďky finálové jízdy. Pořadí posádek mohlo ovlivnit chování dvou kormidelníků, kteří během jízdy zvedli
kormidlo nad vodu čímž zmenšili odpor a loď jela rychleji. Tím nastaly nestejné podmínky pro všechny lodě.
Dekorování vítězů a zábava s hudbou proběhla v restauraci Na vleku.
Byly vyhodnoceny posádky na 1.-3.místě, nejatraktivnější posádka a nejstarší posádka seniorů Žamberka jejichž
věkový průměr byl 65,2 let. Výsledky žamberských posádek mužů: 2. Vodáci Žamberk s velitelem Vaškem Jedličkou, 7. Vodáci Žamberk s velitelem Jindrou Koblížkem, 12. Vodáci Žamberk s velitelem Petrem Stejskalem.
Výsledky žamberských posádek žen: 1. Dámská jízda s velitelkou Yvčou Frankovou, 2. 3D Fitnes s velitelkou
Evou Hemalovou. Celkové výsledky a další dokumenty k závodu najdete na stránkách: www.sportorlice.wz.cz
-vkal-
Oddíl orientačního běhu T.J.Sokol Žamberk informuje
Orientační běh stále patří mezi lidmi k méně známým sportům a mnozí si ani pod tímto názvem neumí představit, co přesně znamená. Při tom ti, kdo
se pro tento sport nadchnou, se mu mohou věnovat
téměř bez věkového omezení, zkrátka, dokud to
zdraví a chuť dovolí.
Členové našeho oddílu mají za sebou jarní běžeckou
sezonu s velmi pěknými výsledky. Družstvo žáků se
po jarní sezoně umístilo na 11.místě ze 20.hodnocených.V soutěži dospělých a veteránů se již tradičně umístily naše opory oddílu mezi prvními deseti
: Šponarová Lucka, Kalousová Dana, Martincová
Helena, Dušek Martin, Levý Tomáš, Šponar Josef,
Tobiška Václav. Od září nás čekají podzimní kola soutěže Východočeského poháru. V neděli 30.9.2012 bude
závodníky z celé oblasti opět hostit náš oddíl. Závody pořádáme na mapě Orlička II. a shromaždiště bude v
Pastvinách u restaurace Pod vlekem. Pravidelné tréninky opět zahajujeme ve středu 5.9.2012 v 16:00 hod.
u SVČ Animo. Více se dočtete na našich nových oddílových stránkách: www.obzam.wz.cz
Za T.J.Sokol Žamberk, oddíl OB Renata Karlíková a Václav Tobiška, za SVČ Animo Žamberk: Vlaďka Valdová
Fotbal
Výsledky mistrovských utkání 11.-12.8.
Muži B: Rudoltice - 1.FC Žamberk B 3:1(J.Huška)
Muži A: 1.FC Žamberk - Dobříkov 3:2(Matoulek 2,Jírů)
Výsledky mistrovských utkání 18.-19.8.
Dorostenci: Hlinsko B - 1.FC Žamberk 4:1(Jelínek)
Muži B: 1.FC Žamberk - Lichkov 2:1(Ulvr,Dvořák)
Muži A: Vysoké Mýto - 1.FC Žamberk 2:0.
(kor)
Pozvánka na Den Regionu Orlicko - Třebovsko
Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko zve všechny
své příznivce a cyklisty v pátek 7. září 2012 na tradiční cyklojízdu starostů členských obcí a měst. Akce,
při níž region představí svou činnost za uplynulý rok,
bude startovat ve 13.30 hod. ze Sportovního areálu Srnov v Rybníku u České Třebové. K cyklojízdě je možné
se připojit v 15 hod. ve SkateParku v Ústí nad Orlicí (areál bývalé Prefy). Cyklojízda bude ukončena ve
Sportovním areálu v Němčicích u Litomyšle.
PhDr. Jana Staňková, poradenství v regionálním rozvoji
nil v kategorii muži A(20-39 let) Kalous Petr a v kategorii muži B(40-49 let) Belobrad Ivan (na snímku).
Podrobnější výsledky najdete na webové stránce:
www.sportorlice.wz.cz
- vkal-
FIT STUDIO
ŠÁRKA
Rozvrh hodin-začínáme 4.9.2012
Úterý 18:45 Naďa
-aerobic- dance aerobic, step aerobic, p-class,
posilování s činkami,gumičkami, cvičení s overbally
a na gymbalech, strečink.
Čtvrtek 18:15 Alena
-aerobic- step aerobic, p-class, posilování s činkami,
gumičkami, cvičení s overbally a na gymbalech
a strečink.
POWER JÓGA
dynamické cvičení asán – pozic vycházející z klasické
jógy, techniky dýchání, uvolnění, relaxace.
Každé pondělí od 18:00 (fitko u tenisových kurtů)
Každé úterý od 18:30 (TS Neon,bývalá jídelna Elitexu)
Každý čtvrtek od 19:00 (fitko u tenisových kurtů)
Začínáme opět první týden v září od 3.9.2012
Těším se na naše příjemná setkání. Cviková Lenka
ŘÁDKOVÁ INZERCE
lHLEDÁME!
Otec samoživitel a dvě děti hledají
levný, trvalý pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 na mnoho let - blízko školy 28.října v Žamberku. Starším
lidem vypomůžeme v domácnosti apod.
Nabídky na tel. 605 031 791
lPRODÁM
byt 4+1 v řadovém domě v Žamberku,
lodžie, dva sklepy, garáž plynové topení, zahrádka.V blízkosti centra, poliklinika, škola i školka. Cena
1.400.000,-Kč. Kontakt: tel. 728 102 756
lPRODÁM hoblovku –protahovačku stolní, ASIST
1.500W. Maximální šířka hoblování 254 mm. Málo
používaná. Cena: dohodou.
Kontakt: tel. 465 614 306, 732 779 427
lSTŘÍHÁNÍ
A TRIMOVÁNÍ PSŮ, Jablonné nad
Orlicí. Postaráme se o Vašeho čtyřnohého miláčka.
Kontakt: tel. 733 486 878
Žamberské listy
www.zamberk.cz
15
Jste nezaměstnaní a hledáte práci? Nemůžete najít uplatnění
ve svém oboru? Zapojte se do realizace projektu:
Perspektivní zaměstnání
s rekvalifikací Prodavač
Účastníci absolvováním projektu získají odbornou kvalifikaci
pro profesi prodavač a praktické zkušenosti v rámci praxí u
zaměstnavatele. V rámci projektu získá 50 účastníků pracovní
uplatnění.
Bližší informace naleznete na http://ideahelp.cz/prodavac
Účastníci dostanou příspěvek na jízdné, stravné a zdravotní
průkaz. Všechny aktivity projektu včetně výukových materiálů
jsou zdarma.
KOUPÍM
STARŠÍ
JÍDELNÍ STŮL
120 x 60cm.
Zachovalý.
Nabídky na
tel. 721 575 612
Výběrový seminář pro okres Ústí nad Orlicí
se koná 19.9.2012 v 10:00 hod. - Úřad práce v Ústí n.O.
Pokud máte zájem se zúčastnit:
kontaktujte na Úřadu práce svého zprostředkovatele zaměstnání, který Vám poskytne bližší informace nebo kontaktujte realizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s.;
kontaktní osoba: Ing. Dana Marková, tel.734 578 768,
e-mail: [email protected]
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním
rozpočtem České republiky.
PRONAJMU
v Žamberku v ul. Polní (za bývalými kasárny)
350 m2 zateplených ploch
+ 1.000 m2 manipulačních ploch
vhodné jako výrobní prostory.
Vše v přízemí – možnost manipulace s destou.
Kontakt: tel. 606 561 143
ŘEZNICTVÍ MYŠÁK
čerstvé maso přímo od farmářů
ROZVOZ FARMÁŘSKÝCH BALÍČKŮ ZDARMA
každý čtvrtek 15-17
nebo v pátek od 13-18 hod.
Objednávky na
tel. 774 985 148, 465 582 039
www.JIDELNA-MYSAK.cz
Pěstitelská pálenice
Dlouhoňovice
PŘEJÍMÁ OVOCE
od 15. září 2012 každou sobotu
od 15:00 do 17:00 hod.
Informace na č.telefonu: 607 838 392.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
RESTAURACE na letišti v Žamberku
TERMINÁL JIH
otevřeno so 12:00 – 20:00
ne 12:00 – 18:00 hod., ostatní po dohodě.
FLY PUB . . . .jednou zažít je víc, než třikrát slyšet
Více informací na www.terminaljih.cz
nebo volejte na tel.606 512 834
16
www.zamberk.cz
grafika
tisk
signmaking
reklamní předměty
razítka
Žamberské listy
CNC laser
řezání, gravírování...papír, plast, sklo...
formát 2500 x 1300 mm
Helvíkovice 113, 564 01 Žamberk tel.: 465 612 774, 777 624 680, e-mail: [email protected]
KAMENICTVÍ RAŠKA
www.kamenictviraska.cz
nejlevnější světlou žulu v regionu
pomníky moderních a klasických
tvarů v různých barvách
a nejnižších cenách
hotové pomníky skladem
schody, parapety, obklady
561 14 České Libchavy 89,
tel. +420 465 582 130, mob.603 281 830-831
e-mail: [email protected]
www.setservis.cz
malířská a natěračská firma
PETR MALEČEK
tel.: 737 164 272
provádí veškeré
malířské
a natěračské práce
KLUB POLABINY IV, s. r. o. Pardubice
středisko jazykového a kvalifikačního vzdělávání
Mozartova 456, 530 09 Pardubice
Kam po maturitě
2012 -2013
JEDNOLETÝ
POMATURITNÍ
KURZ ANGLIČTINY
výuka v Žamberku
intenzivní příprava ke složení státních
a mezinárodně uznávaných zkoušek
jsme zařazeni do vyhlášky MŠMT ČR
pomaturitní kurzy u nás již od r. 1993
statut studenta * daňové zvýhodnění
placené zdravotní pojištění celý rok
přijímáme přihlášky
www.klubpolabiny4.cz, [email protected]
 466415718
lektorka AJ Žamberk: Dagmar Všetičková  465613467
SERVIS KLIMATIZACÍ
autoopravna
diagnostika
lakovna
pneuservis
odtahová služba
prodej autobaterií
dovoz automobilů ze SRN
autobazar
prodej použitých dílů
PŘESTAVBA VOZIDEL NA E85
CEBIA ověření vozidel
a pískování skel
JOSEF VESELÝ
Nádražní 945, 564 01 Žamberk
tel./fax: 465 611 459
mobil: 602 371 774
724 202 344
e-mail: [email protected]
www.autoopravnavesely.cz
Rodinná farma Žabka Polsko-Šanderova 473, Žamberk
NABÍZÍ KVALITNÍ
KONZUMNÍ BRAMBORY
- ručně tříděné - přímo od pěstitele - výběr z několika
odrůd všech varných typů.
- Dále nabízíme práce s traktorem s čelním nakladačemnakládka a vykládka palet, sypkých materiálů a dalších.
Nosnost do 2 tun -přeprava s traktorovým přívěsem.
Kontakt: tel. 465 614 906, mob. 739 040 275
Uzávěrka č. 15/2012
3. 9. do 10:00 hod., vyjdou 14. 9. 2012
ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E 12836.
Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, IČO: 00279846.
Náklad 1.050 ks, cena 15,- Kč. Redakce e-mail: [email protected] cz, tel. 465 670 305. Tiskárna Kerschbaum, tel. 465 613 578.
Download

0503efc533da6c.pdf