12/2013
Citát měsíce
Jaroslav Vrchlický
VÁNOCE
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká,
dnes všechny struny v srdcích znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy se střech visí dolů k zemi
jak varhan dlouhé píšťaly.
Zem jak by liliemi zkvetla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
Žít je nejvzácnější dar na světě,
neboť většina lidí jenom existuje.
Oscar Wilde
A staré písně v duších znějí,
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří –
ó Vánoce, ó Vánoce !
Vánoce jsou svátky,
kdy zdobíme stromeček svými nadějemi
a do balicího papíru vkládáme
radost pro své nejbližší, a proto mi dovolte,
abych i já vám popřál
... ať se všechny sny v pohodovém a nikým
nerušeném vánočním čase vyplní!
starosta města
Karel Štefl
Z obsahu:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Slovo hejtmana Kraje Vysočina
Z jednání rady města
Redakce informuje čtenáře
Co vás zajímá: policie
Počátky jsou zase o krok blíže
k Praze
My obyčejní a neobyčejní lidé
Naše žákovská knížka
125 let počátecké tělovýchovy
Kaple sv. Anny
Počátecký DJ opět bodoval
Těšení se na Vánoce s MC Lvíček
Akce Sokolovna
MC Lvíček
Knihovna Počátky
Zemřeli jsme pro Anglii
S humorem a optimismem…
Kino Počátky
Pozvánky
Naše počátecká kuchařka, aneb
dnes vařím já…
Počátečtí včelaři slaví 100 let
SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Ať už o Vánocích napíšu cokoli, nebude to nic nového. Vždy půjde o opakování nebo připomenutí něčeho už jednou
vysloveného. A snad proto – nebo právě proto – bych si se vší pokorou rád vypůjčil slova geniálního Jana Wericha z
knihy Listování: „…Přesto, že žijeme ve světě, ve kterém měníme hodnoty slov a činů tak, aby jak slova, tak činy vyhovovaly, zapadaly do mozaiky našich programů – tj. přesněji našich těch kterých ideologií, těch kterých hospodářských
situací, plánů, výhledů, záměrů, prostě kdy říkáme a tiskneme všechno, jen jak se nám to hodí – zbyla tu jedna instituce
v civilizovaném světě, jedno údobíčko, kdy se nám v mysli vynoří pojem, lidi dobré vůle“ ... lépe bych Vánoce nevystihl.
Doba adventu a Vánoc není jen obdobím radosti a štěstí, ale i příležitostí předávat poselství a přání, na která jsme během
celého roku zapomínali, odkládali je nebo nám jejich vyslovení připadalo banální. Přál bych si, aby lidé měli dostatek
práce, nemuseli se obávat o budoucnost. Přál bych si, aby se zlepšily vztahy mezi lidmi, abychom si uvědomili, že krátký
čas, který je nám dán k tomu, abychom chodili po tomto světě, si můžeme buď prožít, nebo užít. Záleží na každém z nás.
A když už mluvíme o čase a příležitostech, o dobrých skutcích… napadá mě, že bych vám rád představil jeden skoro
vánoční dárek, který si Vysočina rozbalí sice až v lednu 2014, ale těší se a připravuje se na něj už nyní. Za pár týdnů
bude hostit Kraj Vysočina jednu z největších sportovních mládežnických akcí – Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže.
Radost ze sportu a chuť vítězit si k nám přijede „prožít“ více než tisícovka mladých sportovců z celé České republiky.
Tento mimořádný dárek ale kromě Kraje Vysočina věnují sportovcům v podobě připravených sportovišť i spolupořadatelská města: Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí. Stuha na dárku pak
bude opravdu velká díky obrovské podpoře regionálních sponzorů a mediálních partnerů. Díky všem organizátorům
a donátorům je pořadatelství olympiády jeden z nejhezčích dárků, které mohla Vysočina dostat a zároveň jej darovat,
protože uměním je dárek i přijmout.
Přeji vám všem klidné Vánoce, vašim blízkým a rodinám pěkné společné chvíle u vánočního stromku a v novém roce
hlavně hodně zdraví, klidu a pohody.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 46 ZE DNE 4. LISTOPADU 2013
RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT
• vyhlášení záměru na převod části p.p.č. 4542/13
o výměře cca 8 m2 a části p.p.č. 4524/18 o výměře
cca 20 m2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci
E.ON Česká republika s.r.o., České Budějovice, za
účelem výstavby nové kioskové trafostanice, za cenu
minimálně 150,- Kč/m2 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s
uzavřením smlouvy a dále na vlastní náklady zabezpečí přeložení stávajících sítí vodovodního potrubí a
rozvodu veřejného osvětlení ve vlastnictví VTS s.r.o.
Počátky do nových tras tak, aby nedošlo k překrývání ochranných pásem vodovodu a elektrických rozvodů; pozemkové parcely se nachází pod křižovatkou
ul. Lázeňská a Tovární (zatravněná stráň)
• vyhlášení záměru na převod p.p.č. 152/73 o výměře
168 m2 v k.ú. Horní Vilímeč, předem určenému zájemci – Ing. Michalu Eisnerovi, trv. bytem Počátky, za
účelem pastvy ovcí, za cenu minimálně 10,- Kč/m2 s
tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy; pozemková parcela navazuje na sousední pozemky ve
vlastnictví žadatele - p.p.č. 322 „Dolní rybník“ a p.p.č.
152/5; Ing. Eisner dále žádá o převod p.p.č. 152/56 o
výměře 1.872 m2 – trvalý travní porost, kterou má v
pronájmu Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách; podle vyjádření Agrodružstva Počátky by prodej p.p.č. 152/56 znesnadnil obhospodařování celé
plochy, neboť sousední úzký pruh pozemků p.p.č.
162 a 159 nelze při současných pravidlech přiorat k
sousední orné půdě a v případě vyhlášení záměru
na převod p.p.č. 152/56, má Agrodružstvo rovněž zá-
jem o její odkoupení; sítě v majetku nebo správě VTS
s.r.o. Počátky se na uvedených parcelách nenachází
• Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi zřizovatelem Městem Počátky a
příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky dle §34 zák. č.250/2000 Sb.,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, k poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci ve výši
316.103,- Kč za účelem předfinancování schváleného projektu „Dny česko-rakouské kultury“; v nastaveném rozpočtu KZM Počátky pro rok 2013 nebylo s
takto velkým projektem počítáno
RADA SCHVALUJE
• úpravy rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky na rozpočtových položkách:
„Drobný hmotný majetek“ - navýšení o 20.000,- Kč a
„Programové vybavení“ snížení o 10.000,- Kč „Opravy a udržování“- snížení o 10.000,- Kč na základě
přidělení účelové dotace od Kraje Vysočina na realizaci akce „Nová digitalizace a evidence sbírek Muzeum Počátky“ bylo z důvodu plné kompatibility nutné
pořídit výkonnější počítač, na který nebyly náklady v
roce 2013 rozpočtovány
• plán účetních odpisů za období 9/2013; byla navýšena pořizovací cena u budovy č.p. 556 – mateřská
škola, dále přibyly odpisy zděné pokladny v areálu
fotbalového stadionu, chodníku a parkoviště v ulici
Nádražní (DPS II. a GASKOM) a napájecího bodu
veřejného osvětlení s veřejným osvětlením
• plán inventur na rok 2013 a opatření k provedení
inventarizace majetku a závazků za rok 2013 (ke dni
2
RADA BERE NA VĚDOMÍ
• vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce
leden – říjen 2013 v porovnání se stejným obdobím
v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu
ke schválenému rozpočtu
• porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – říjen 2013 s daňovými příjmy za stejné
období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu
• přehled hospodaření města Počátky k 30.9.2013,
předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky
• čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní
zařízení města Počátky za 3. čtvrtletí 2013 a období
leden – září 2013
• čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Městské
muzeum Počátky za období leden – září 2013
• čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky za období leden
– září 2013
• čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky za období leden – září 2013
• přehled ekonomických výsledků KINA Počátky za
3. čtvrtletí roku 2013 v porovnání se stejným obdobím let 2012 a 2011, předložený příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky
• přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných
v Počátkách v listopadu 2013, předložený vedoucí
příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky
• Kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. 46-7394/2013, vydaný stavebním odborem MěÚ Počátky
jako doklad o povoleném účelu užívání stavby „Stavební úpravy MŠ v Počátkách snížení energetické
náročnosti stavby“ na pozemku st.p. 783 v k.ú. Počátky, provedené podle stavebního povolení ze dne
17.2. 2012 pod č.j. 8-121-3/2012st.; závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 25.10.2013 s výsledkem – stavba je dokončená a schopná užívání
• Kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. 45-7404/2013/st., vydaný stavebním odborem MěÚ Počátky
jako doklad o povoleném účelu užívání stavby „Veřejné osvětlení lokality Nad Lipárky v Počátkách“ na
pozemku p.p.č. 3452/1, 4468/1, 4468/3 a 4469 v k.ú.
Počátky, provedené podle stavebního povolení ze
dne 17.6. 2013 pod č.j. 34/13; závěrečná kontrolní
prohlídka byla provedena dne 15.10.2013 s výsledkem – stavba je schopna bezpečného užívání
• výroční zprávu o činnosti Základní školy Otokara
Březiny Počátky za období školního roku 2012 až
2013; výroční zpráva byla projednána se všemi zaměstnanci školy na pedagogické radě dne 16.9.2013
a schválena školskou radou dne 23.9.2013
• informaci o řešení nevhodného chování některých
žáků Mateřské školy Počátky
• Zápis z jednání Komise pro partnerskou spolupráci konané dne 3.10. 2013 ve věci vyřizované
korespondence, umístění obdržených propagačních
materiálů, zhodnocení cest do Švýcarska a na Slovensko a navrhovaných změn v členské základně
komise
31.12.2013); v souladu se Směrnicí pro inventarizaci majetku a závazků ustanovuje ústřední inventarizační komisi ve složení – předseda Mgr. Karel Štefl,
členové PharmDr. Otmar Krásl, Václav Marek a dílčí
inventarizační komise pro jednotlivá zařízení města;
seznamy složení dílčích inventarizačních komisí jsou
uvedeny v příloze
• pronájem části p.p.č. 156/3 o výměře cca 60 m2 v
k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p. Josefu
Míkovi, trv. bytem Počátky, za účelem zřízení zahrádky, za cenu pronájmu 2,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s podmínkou
bezdlužnosti žadatele vůči městu Počátky; jedná se
o část pozemku za domem č.p. 408 vedle příjezdové
cesty ke garážím; případné oplocení zahrádky musí
být provedeno bez pevných základů a souhlas rady
nenahrazuje stavební povolení
• uzavření Smlouvy č. 12125503 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se
sídlem Praha 11 a Městem Počátky v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Snížení
energetické náročnosti objektu MŠ Počátky“
• Smlouvu o dílo na zakázku „Energetické služby pro
objekt sportovní haly Počátky“ dle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi zhotovitelem - Ing. Jaroslav Bártl
- Jihlava a objednatelem - Město Počátky, předmětem
smlouvy je kontrola stávající projektové dokumentace ve vztahu k dotačnímu titulu 3.2 SFŽP budovy
sportovní haly, zpracování energetického auditu (EA)
v rozsahu dle zák.č. 318/2012 Sb., optimalizace a
zpracování žádostí o dotaci v rámci operačního programu životního prostředí, včetně metodické kontroly
při tvorbě a zajištění potřebných příloh a metodické i
přímé vedení dotačního managementu dle požadavků objednatele; odměna zhotoviteli je stanovena ve
výši 38.000,- Kč (k cenám nebude účtována DPH); v
případě přidělení dotace, objednateli ze strany zprostředkujícího subjektu zvoleného programu (SFŽP)
náleží zhotoviteli smluvní odměna, vypočítaná jako
2,5 % z přiznané částky dotace
• označení vyhrazené parkovací plochy uvnitř obytné
zóny před bytovým domem č.p. 573 – 574 svislou
dopravní značkou pro p. Jitku Přádnou, trv. bytem
Počátky; důvodem je umístění dodatkové tabulky s
vyznačením registrační značky osobního automobilu
žadatelky, která je těžce zdravotně postižená (označení 01) a je držitelkou průkazu ZTP a parkovacího
průkazu; zpevnění parkovací plochy před bytovým
domem bylo schváleno usnesením rady č. 17/2007
ze dne 5.11.2007
• pořádání kulturní akce „Vánoce s Duší“ na Palackého náměstí v Počátkách, ve dnech 30.11. a 1.12.
2013, organizované manž. Eva a Rémi Decroix a týmem BISTROT de PAPA Počátky; na akci se dále
spolupodílí Kulturní zařízení města Počátky, Jan
Voharčík s týmem studia TWO J., portál fler.cz – tisíce originálů a CBI production; akce bude pořádána
pod záštitou města Počátky a rada souhlasí s umístěním znaku Města Počátky na reklamních plakátech
3
• Zápis z jednání Komise pro regeneraci Městské
památkové zóny v Počátkách konané dne 8.10.2013
ve věci vyhodnocení čerpání dotací na opravu památek v roce 2013 a projednání zařazení památek do
Programu regenerace MPZ v roce 2014
• základní informace o vzniku společnosti SAL
s.r.o., Počátky, dále obecný popis stavu budovy č.p.
90, využití provozu ordinací praktických a odborných
lékařů a přehled výnosů a nákladů společnosti v kalendářním roce
• žádost FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod, o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2014 z rozpočtu
města Počátky na provoz střediska Pelhřimov, tj. na
chod týmu podpory v zaměstnanosti, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení, chráněné dílny a
dobrovolnická centra
nese proto plnou zodpovědnost za škody způsobené
netěsností přípojky; o chybné napojení se v tomto
případě nejedná
• žádost p. Marie Holé, trv. bytem Počátky, na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Žižkova směrem k přilehlé zahrádkářské kolonii s tím, že tělesa veřejného
osvětlení jsou instalována pouze v místech s trvale
obydlenými domy; žádost podpořilo podpisy sedm
dalších uživatelů zahrádek
• žádost majitelů bytových domů č.p. 571–572, Sídliště, Počátky, o vybudování nových parkovacích míst
v prostoru travnaté plochy proti nově budované trafostanici
• Smlouvu o dílo pro vytvoření grafického díla od
zhotovitele ARBOR servis s.r.o., se sídlem Chodov,
kterou Městu Počátky nabízí odběr zpracované knihy
„Velká encyklopedie měst a obcí ČR“ spolu s datovým nosičem, v cenových relacích dle předložené
smlouvy; při prvotním kontaktu požadoval zpracovatel pouze poskytnutí údajů pro přesnou specifikaci
grafického díla a neučinil žádnou nabídku k odběru
díla
• nabídku společnosti OUR MEDIA a.s., Praha 3
(provozovatel zpravodajského serveru Krajskelisty.cz a Regionalninovinky.cz) na možné uveřejnění
bannerů Města Počátky na serverech společnosti,
kompenzací za přejímání obsahu z Krajských listů a
Regionálních novinek
RADA NESCHVALUJE
• žádost p. Jaroslava Marcína, trv. bytem Počátky, o
náhradu škody vzniklé v souvislosti s chybným napojením okapových svodů a spodní vody na městskou kanalizaci; unikající dešťová voda vymlela
postupem času kaverny, čímž došlo k porušení základů a propadu podlahy uvnitř místnosti (pořízena
fotodokumentace); na základě vyjádření jednatele
VTS s.r.o. Počátky je majitelem kanalizační přípojky
žadatel (§3 odst. 3 a 5 zákona č. 274/2001 Sb.,,o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) a
REDAKCE INFORMUJE ČTENÁŘE A PŘEDPLATITELE
POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE
Vážení čtenáři,
současné uhrazené předplatné Počáteckého zpravodaje (PZ) vyprší vydáním čísla prosinec 2013. Pokud chcete i nadále dostávat PZ do své poštovní schránky vždy na začátku měsíce, ještě před jeho distribucí do počáteckých obchodů,
je nutné obnovit si předplatné na rok 2014. Cena PZ pro předplatitele se nemění a je stanovena na 7,50 Kč, v počáteckých obchodech je volně v prodeji za 8,- Kč. Dále upozorňujeme, že na webové stránky města www.pocatky.cz je PZ
v elektronické podobě úmyslně umisťován s cca 20ti denním zpožděním po jeho distribuci v tištěné podobě.
Roční předplatné pro doručování PZ v Počátkách (leden – prosinec 2014) činí 90,- Kč (12 výtisků á 7,50 Kč). Pro doručování mimo Počátky = zasílání poštou činí cena 318,- Kč (PZ 7,50 Kč, poštovné 17,- Kč, obálka 2,- Kč). Předplatné
je možné uhradit hotově v Turistickém informačním centru na Palackého náměstí 7 nebo poštovní poukázkou typu C
na jakékoliv pobočce České pošty.
Kulturní zařízení města Počátky
CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE
se snaží s věřiteli domluvit například na nižších splátkách a
problém řeší včas. Spousta lidí ale vzniklý problém odkládá a začíná jej řešit až tehdy, kdy věřitel hrozí exekucí za
nesplacený úvěr a podobně. Poté sáhnou po nejrychlejším
způsobu řešení a to je ve většině případů zažádat o další půjčku s tím, že takto získanými penězi splatí předchozí
úvěr. Potíž je v tom, že pokud dlužník přizná v žádosti svoji skutečnou finanční situaci, nemusí jeho žádosti peněžní
ústav vyhovět. Lidé proto do žádostí uvádí různé zkreslené
údaje o svých příjmech, případně falšují potvrzení o výši
příjmů od svých zaměstnavatelů nebo uvádějí zaměstnavatele, u kterého nepracují. Neuvědomují si, že již tímto jedná-
NEBEZPEČÍ PŘI UZAVÍRÁNÍ ÚVĚRŮ
Policisté v Kraji Vysočina šetřili od začátku letošního roku
do konce října 161 případů úvěrových podvodů. Je to o 72
případů více než za stejné období v roce 2012. Policistům
se daří tuto trestnou činnost v téměř 90 procentech objasnit.
Ve většině případů se jedná o uvedení nepravdivých údajů
při samotné žádosti o úvěr. Narůstá počet lidí, kteří si v minulosti půjčili od bankovních i nebankovních ústavů peníze
a zjistili, že nejsou schopni úvěry splácet. Důvodů je mnoho.
Někteří přišli o zaměstnání, jiní měli neočekávané výdaje a
mnoho dalších důvodů. Důsledek je pouze jediný – platební
neschopnost dlužníka. Lidé tyto situace řeší různě. Někteří
4
Jak předejít tomu, abychom se nedopustili trestného činu
úvěrového podvodu? Musíme dodržet několik zásad:
• před tím, než zažádám o úvěr, tak si musím pečlivě rozmyslet, zda ho budu schopen splácet
• do žádosti vždy píšu pravdivé údaje
• před podpisem smlouvy se pečlivě seznámím s jejím obsahem
• v případě, že budu mít jakékoli finanční problémy, které mi
zabrání včas a řádně splácet půjčku, vždy o nich neprodleně informuji věřitele a společně s ním se snažím najít
řešení situace
• neřeším problémy s jedním úvěrem uzavřením další
smlouvy o půjčce
• musím být ostražitý při uzavírání nebankovních půjček
(například po telefonu a podobně). Samozřejmě nejlepší
prevencí je nepůjčovat si peníze, pokud to není nutné. Dovolená na splátky nebo pořízení nejnovějšího typu mobilního telefonu není určitě nejdůležitější věcí v životě.
ním naplňují skutkovou podstatu trestného činu úvěrového
podvodu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Velmi často si lidé půjčují peníze právě v nadcházejícím období vánočních svátků. Pokud později úvěr nesplácí, prověřuje věřitel finanční situaci dlužníka za pomoci údajů, které
dlužník uvedl ve své žádosti o úvěr. Pokud zde zjistí nesrovnalosti, pak celou věc oznámí policistům.
Policisté nezřídka zjistí, že dlužník již dříve uvedl nepravdivé
údaje u několika předchozích žádostí, díky kterým mu byly
poskytnuty úvěry. I když tyto půjčky má dlužník řádně splaceny, dopustil se i přes to úvěrového podvodu.
Například v srpnu letošního roku zahájili policisté trestní stíhání pětapadesátiletého muže z Pelhřimovska, který byl obviněn ze spáchání trestných činů podvodu a úvěrového podvodu. Muž měl od roku 2004 do roku 2012 uzavírat u různých
finančních společností smlouvy o poskytnutí finančních
úvěrů. Při žádostech o poskytnutí úvěru ale uváděl údaje,
které se neshodovaly se skutečností. Uváděl zejména vyšší
příjmy a zatajoval skutečnou výši svých měsíčních výdajů a
splátek. O úvěry žádal i tehdy, kdy věděl, že je nebude moci
řádně splácet, neboť byl již v tíživé finanční situaci. Celkem
tak různým finančním společnostem způsobil škodu za více
jak 600.000 korun. Vzhledem ke způsobené škodě teď hrozí
muži až pětiletý trest odnětí svobody.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR - nprap. Martin
Dušek - koordinátor prevence
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475,
e-mail: [email protected]
JEDNATEL SPOLEČNOSTI NEVEDL ŘÁDNÉ ÚČETNICTVÍ
Pelhřimovští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestačtyři- přiznání. Svým jednáním tedy ohrozil včasné a řádné vycetiletého muže z Pelhřimovska. Muž je obviněný z toho, měření daní.
že jako osoba fakticky vystupující a jednající za obchod- Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání muže jako obviněného
ní společnost se sídlem na Pelhřimovsku od února roku z přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.
2008 do února 2011 bezdůvodně řádně nevedl účetnictví Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na dva roky
a účetní záznamy, například účetní knihy a další záznamy nebo zákaz činnosti.
sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku společpor. Bc. Monika Pátková, komisař
nosti. Za stejné období navíc nepodal předepsaná daňová
PACHATEL SE VLOUPAL DO KŮLNY U CHATY
V letošním roce prověřovali policisté zatím 249 případů
krádeží vloupáním. Humpolečtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v noci z pondělí na úterý vloupal do kůlny u rekreační chaty u obce Petrovice. Pachatel
vypáčil dveře kůlny a zevnitř odcizil elektrocentrálu, křovinořez, motorovou pilu a další nářadí. Celkem způsobil
škodu za patnáct tisíc korun. Policisté případ prověřují pro
podezření z přečinu krádeže.
Od začátku letošního roku do konce měsíce října prověřovali policisté na Pelhřimovsku celkem 249 případů krádeží
vloupáním. Nejčastěji se pachatelé vloupali do rekreačních chat, následovaly obchody. Policisté na Pelhřimovsku
objasnili bezmála 27 % těchto případů.
por. Bc. Monika Pátková, komisař
TEST NA DROGY BYL POZITIVNÍ – ŘIDIČ BYL POD VLIVEM MARIHUANY A PERVITINU
14.listopadu před třetí hodinou odpoledne zastavili policisté ve Starém Pelhřimově osobní automobil. Řidiče vozidla po předložení dokladů potřebných k řízení vyzvali k
provedení dechové zkoušky na alkohol. Její výsledek byl
negativní. Protože byl ale dvacetiletý muž zjevně ovlivněn
návykovou látkou, provedli u něho i test na přítomnost
drog. Ten byl pozitivní na marihuanu a amfetamin. Policis-
té pak muže převezli na lékařské vyšetření do pelhřimovské nemocnice. Další jízdu mu zakázali. Případ nyní řeší
jako přestupek na úseku zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Pro další kvalifikaci bude rozhodující výsledek expertizy z oboru toxikologie.
por. Bc. Monika Pátková, komisař
OTEC NEPLATÍ ALIMENTY – NA VÝŽIVNÉM DLUŽÍ PŘES PADESÁT TISÍC
Policisté šetří případ neplnění vyživovací povinnosti. Sedmačtyřicetiletý muž od měsíce března letošního roku do
současné doby neplatí soudem stanovené výživné na své
tři nezletilé děti, které po rozvodu žijí s matkou na Pelhřimovsku. Jeho dluh se už vyšplhal na částku převyšující
padesát tisíc korun. Policisté muži sdělili podezření z pře-
činu zanedbání povinné výživy a věc řeší ve zkráceném
přípravném řízení. Vzhledem k tomu, že muž tím, že výživné neplatí, vydal své děti nebezpečí nouze, hrozí mu trest
odnětí svobody na jeden rok až pět let.
por. Bc. Monika Pátková, komisař
5
AZUTOBUS MĚL DVACET TECHNICKÝCH ZÁVAD
Policisté z dopravního inspektorátu v Pelhřimově kontrolovali v rámci běžného výkonu služby při součinnostní akci společně s pracovníky mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu nákladní vozidla a autobusy projíždějící po
silnici I/24 v katastru obce Dehtáře na Pelhřimovsku.
Tato silniční kontrola byla zaměřená na dodržování všech právních norem, především sociálních předpisů AETR ze strany
řidičů a provozovatelů nákladních vozidel a autobusů. Policisté se zaměřili také na kontrolu technického stavu vozidel a na
správné uložení a zajištění převáženého nákladu. Na těchto typech kontrol nákladních vozidel se v našem kraji prioritně
podílejí dopravní policisté zařazení v rámci speciálního týmu Kamion, který působí v našem kraji od roku 2011.
Policisté ze speciálního Kamion týmu od začátku letošního roku zkontrolovali na silnicích našeho kraje celkem 2 748 vozidel provozujících osobní silniční a nákladní dopravu. Jednalo se o autobusy i nákladní automobily. Při těchto kontrolách
bylo zjištěno 754 porušení, nejčastěji u tzv. sociálních předpisů – nedodržení doby řízení a nedodržení doby odpočinku.
Při kontrolách bylo zjištěno 19 porušení při kontrolním vážení vozidel, pět vozidel porušilo předpisy při přepravě nebezpečných látek a sedm porušení jsme zjistili při kontrole autobusů. Policisté za zjištěná protiprávní jednání zahraničním řidičům
uložili 106 kaucí v celkové částce 2 042 000 korun.
POČÁTKY JSOU ZASE O KROK BLÍŽE K PRAZE
Všimli jste si, že se nám nějak vyklidilo sídliště? Není to tím, že by VTS začali lépe a svědomitě uklízet, ale auta ze silnice skrz sídliště zmizela. Dočkali se ti, kdo před několika měsíci v sokolovně chtěli sídliště bez aut. Dočkali se ti, kdo si
v obytné zóně chtěli a chtějí hrát. Dočkali se i ti ostatní, kdo nemohli zaparkovat u svého paneláku a vyložit si auto třeba
s nákupem. Dočkali se hasiči, záchranáři, popeláři, kteří si stěžovali, že nemohou zajet ke všem panelákům po cestě.
Nedočkali se ti, kteří přijedou o víkendu za příbuznými na návštěvu. Ti, kteří přijedou večer z práce domů, o víkendu
déle než večer z návštěv, nákupů. Ti nenajdou místo na parkování, aby nestáli v obytné zóně, kde je parkování zakázáno.
Už dvě soboty za sebou hledám vždy místo, kde zaparkovat. Na parkovišti, které je
označeno cedulí „P“ není místo, na sídlišti jen jedno označeno dopravní značkou. Hledám
tedy místo u plochy, které se
bere jako parkoviště, u paneláku čp.624. Pod stromem, který
se za chvíli vyvrátí nebo mu
upadne větev na zaparkovaná
auta pod ním, taky místo nenacházím. Zkouším se vytočit
mezi auty, abych neodřel stojící auta a moje auto, a vyrážím na poslední možné místo,
opět nazývané jako parkoviště. Značku „parkoviště“ by jste
opět hledali marně. Po projetí
místa zkouším „druhé kolo“.
Naštěstí přede mnou někdo
odjíždí a já parkuji. Jsem rád,
právě včas. Přijíždí Octávie a
paní při odstavení auta za restaurací se jen směje a říká: „Taky si hledal místo na zaparkování, to je
hrozný“. Bere to s humorem. Já ne.
Nedovedu si představit, až bude zima. Kdo bude z míst používaných na parkování odklízet sníh. Kam se bude odklízet? Kdo všechno se bude rvát o místa
na parkování? Kdo mi stoupne na mnou odklizené místo, než přijedu z práce?
Počátky se přiblížili zase o krok k Praze. V Praze taky na sídlištích těžko zaparkujete. Návštěvníci musí parkovat na okraji města, na odstavných parkovištích. Ještě že u hřbitova je místo na parkování. Ale až tam bude plné,
když dneska je v rodině i více aut, těžko říct, kde budeme parkovat. Na to,
až se to stane, bude pozdě vymýšlet, kde postavit parkoviště, nemyslíte?
Jaroslav Vitků, Počátky
6
MY OBYČeJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ
Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání…
PŘÍBĚHY O HUDBĚ
Hudba je fenomén. Není třeba slov. Je v ní tělo i duše, zvuk,
souzvuk, melodie, síla, hlas. Vděčím rodičům, že nepolevili
a umožnili mi (někdy mne také donutili) navštěvovat hudební školu pana Mikody. Neprojevil jsem se i s kamarády jako
nadaný student. Vždyť naše houslové kvarteto dosáhlo jen
na krajské kolo soutěže, vánoční produkci v kostele společně s naším učitelem hrajícím na varhany a některá místní
vystoupení. Při přípravě operety Mamzelle Nitouche nás p.
Mikoda (dirigent a náš učitel) raději zařadil do zpívajícího
sboru důstojníků 27. pluku dragounů, než do orchestru. I tak
po letech strávených na střední a vysoké škole bez možnosti
pokračovat v rozvoji hudebního nadání zůstává v nás úcta k
těm, kteří to s hudebními nástroji opravdu umí. Dovedeme
posoudit a ocenit obtížnost hry
i schopnost souladu vyznění
díla v širším obsazení jejich
producentů. Žánry se časem
mění, podléhají momentálním
náladám, ale vztah k hudbě
jako takové zůstává. Od vojenského pochodu, přes ostruhy
drčící country hudby až po
specifikum hudby na tympány, nebo dlouhou pasteveckou
hornu. Když hudbu obohatíte
o projev taneční, pak zážitky
kvalitativně vzrostou. I zde je
jedno, je-li to čardáš, či noblesní valčík, kozáček, elektrizující španělské tance, argentinské tango, nebo rytmické africké
tance, stoličkový bulharský tanec, slovenský kloboukový tanec, nebo rázný pochod mažoretek. Připojíme-li k hudbě text,
pak ji to může obohatit, ale současně se stává srozumitelnější pro menší množinu posluchačů.
Vzpomínám na svou babičku, která mi velmi procítěně zpívala naši hymnu. Bylo krátce po válce a hymna byla za Hitlera
zakázána. Vzpomínám na harfenistku, která navštívila naší
střední školu a vysvětlující slova ke Smetanově Vltavě doplňovala názorně procítěnou hrou onoho díla od zurčícího pramene vody, přes bublající potok, sílící řeku protékající okolím
Tábora přes Libušinu Prahu s Vyšehradem až k soutoku s
Labem. Slyšeli jsme tyto tóny později. To, když se po roce
1989 mohl z emigrace konečně vrátit světově známý dirigent
Rafael Kubelík a společně s Českou filharmonií nám připomněl, kde jsou kořeny našeho domova. Pokud nemám vážný
důvod k neúčasti, chodím si ji vždy poslechnout 17. listopadu
v 18 hodin na počátecké náměstí.
Asi jako každý rodič si musí projít dobou dospívání svých
ratolestí holdující v tomto období života hlučné provokující
hudbě. Zažil jsem, jak mi oblíbené basové pasáže jinak docela dobrých děl následníci trůnu umožňovali nevyžádaně poslouchat z jejich pokoje doma až do nedalekého lesa sbíraje
houby. Přešel čas a vzájemně se překvapujeme, která hudba,
či dílo je v té oné době naším oblíbeným.
Velcí hudebníci, pokud vlastní i pedagogický um jsou výborným příkladem pro mládež. Takový byl i Leonard Bernstein-
známý dirigent a skladatel hudby například ke klasickému
muzikálu West Side Story- ke zhudebněnému a příslušně
upravenému (zmodernizovanému) Romeo a Julie. Nevím
přesně. Snad to bylo v Metropolitní opeře, kde Leonard Bernstein uváděl pro mládež jakýsi výklad základů hudby. Bylo to
poučné a úžasné. Zmiňovaný muzikál byl světoznámý, ale u
nás jsem jej mohl za totáče pouze poslouchat v pražském
Divadle hudby. Muzika byla doplněna promítáním diapozitivů
z představení v New Yorku. To dnes některá naše kina mají
přímé spojení s Metropolitní operou a můžeme být „ skoro
přímo“ u provedení díla.
Ze studentských let vzpomínám na zážitek z koncertu světové trumpeťácké jedničky „Setschma“ Louise Armstronga
s jeho orchestrem v Praze, či
jeho klarinetistovi společně s
orchestrem Gustava Broma
na pouti v zahradě hospody v
Jihlávce. V tehdy nové Holešovické sportovní hale nás fascinoval Acker Bilk se svým klarinetovým sólem „ Cizinec na
pobřeží“ a z rakouského rozhlasového pořadu Autofahrer
unter Weg (automobilistům na
cestě) jsme milovali orchestrální skladby altových saxofonů
od Billyho Woma..
Velkým hudebním gigantem v blízkosti naší země je zcela určitě orchestr vídeňských filharmoniků. Když si má neteř brala
Australana bylo zde hodně cizinců. Jeden z nich vzal do ruky
housle a všichni jsme zmlkli. Montiho čardáš hrál s lehkostí a
grácií. Pak překvapil výbornou němčinou. Jeho žena je Rakušanka, bydlí ve Vídni a on působí u filharmoniků. Od té doby
pravidelně sleduji v televizi jeho a jejich Novoroční koncert.
Orchestru je 169 let, z toho 73 let hrají ve Zlatém sále hudebního spolku ve Vídni na Nový rok odpoledne. Od roku 2004
účinkují též pravidelně, zpravidla v květnu v Schönbrunnu u
Neptunovy kašny a to zdarma. Jejich koncerty jsou jinak vyprodané i při vysokých cenách vstupenek, ale jednou do roka
hrají svým Vídeňanům zdarma. Chvályhodný čin.
Přijedete-li do německého Bonnu jeho obchody jsou plné
Ludwiga van Beethovena. V Salzburgu - rodišti Mozartově vládne přirozeně jeho duch. Dokonce nedaleké rodiště
jeho matky přejmenovali na St. Wolfgang a přilehlé jezero
na Wofgangsee. Též naše hlavní město je právem městem
Wofganga Amadea Mozarta. V dobových krojích vám denně
u Karlova mostu nabízí vstupenky na provedení některých
jeho děl v okolních kostelích a sálech. Jen Janáčka, Mahlera,
nebo Martinů a jiné české klasiky bychom zde těžko hledali.
Docela škoda, protože při zahraničních parlamentních cestách byly např. CD s nahrávkou Mé vlasti s nelíčenou radostí
přijímány.
Příště: Příběhy o soběstačnosti a samostatnosti
J. Třebický
7
PODĚKOVÁNÍ
Rodina po zesnulé paní
Marii Švobové
děkuje touto cestou všem, kteří se s ní přišli naposledy rozloučit dne 23. 11. 2013. Děkuje i za projevenou soustrast a květinové dary.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 14.11.2013 naposledy rozloučit s naším tatínkem a dědečkem panem
Slávkem VOBREM.
Velký dík patří Mysliveckému sdružení Lísek Počátky a panu Jaromíru Doležalovi za důstojné vypravení pohřbu.
Děkuje rodina
ŠIPKOVANÁ
Dne 10.10.2013 měly děti ze ŠD připravenou hru „ŠIPKOVANÁ“, při které
plnily vědomostní i pohybové úkoly. Děti, po dvou hodinách hravého „bloudění
městem a jeho okolím“, hnány zhoršujícím se počasím, rády uvítaly připravené občerstvení na základně MO ČRS Počátky. Opekly si buřty a své zážitky
ze hry prodiskutovaly nad hrnkem teplého čaje v klubovně MO ČRS Počátky.
Na závěr si vyzkoušely skládání obřího domina.
A tak chceme touto cestou ještě jednou poděkovat MO ČRS Počátky za spolupráci a bezplatné zapůjčení jejich prostor.
Děkujeme!
Děti a vychovatelky ze ŠD
o
8
PŘIJEDE K NÁM CIRKUS!
A všichni jste srdečně zvaní!
Už druhým rokem se jako spolek sdružení rodičů a přátel dětí
školy ( SRPDŠ) snažíme dětem nabídnout tradiční karneval tak
trochu jinak.
Minulý rok jsme se všichni ocitli v království, kde děti provedli celým
hravým odpolednem král, královna, princezna, pážata, šašci a prostě všichni zapálení rodiče, kteří karneval pořádají, se stali alespoň
na chvíli součástí dětského světa. A věřte mi, že jsme si to celé užili
stejně jako naše, vaše ratolesti..
Naší snahou je během celého sobotního odpoledne zabavit všechny věkové
skupiny, zdravě si zasoutěžit, zatancovat, pobavit děti, rodiče i sebe…
I na příští karneval jsme připravili bohatý program, tentokrát vám nabídneme přímo cirkusové šapito, soutěže
pohybové, výtvarné i naučné, pro malé
i větší děti, perfektního diskžokeje a
samozřejmě nakonec malou odměnu
pro každého v masce (maminky, tatínci, babičky, dědečci jste vítáni!!)
Takže všechny ještě jednou zveme na
společné dovádění v sobotu 18.1.2014
ve 14 hodin v počátecké sokolovně… s
sebou potřebujete pouze dobrou náladu a chuť si hrát..
Za SRPDŠ Hana Hejdová
UKÁZKOVÁ HODINA V PRVNÍCH TŘÍDÁCH
Chodili do školky a už jsou z nich školáci! Možná jste také jako já, konstatovali, jak to všechno pádí kupředu, rychlým úprkem! Co my, dospěláci
se cítíme stále stejně. Tento běh času nejvíce postřehneme právě na našich dětech… „Zvyk je železná košile!“ a těžko se mění navyklé cestičky
a trasy. A tak se nám stalo, když jsem zadala zbytku rodiny, vyzvednout
malého školáčka po vyučování ze školy, že jejich kroky směřovaly do mateřské školky!
Od uvedení našich mrňousů do školních lavic utekly dva měsíce a my
rodiče, babičky i dědečkové jsme se mohli v úterý 19. listopadu po celé
vyučování zúčastnit ukázkové hodiny v prvních třídách.
Za každým přicházejícím rodičem se příslušnému dítku rozzářily očička,
ve kterých se dalo vyčíst: „MOJE mamka přišla!“ Ranní rozespalost se s
přibývajícím časem měnila v dokonalou aktivitu. (pokračování na str. 10)
OZNÁMENÍ
Kulturní zařízení města Počátky oznamuje, že vyprazdňuje sklad.
Pro vášnivé sběratele máme staré kalendáře s historickými fotografiemi a malovaný kalendář s kresbami Počátek.
Výběr je možný z:
Kalendář z roku 2010 s názvem Počátky na dobových pohlednicích
Kalendář z roku 2011 s kresbami Počátek
Kalendář z roku 2012 s názvem Počátky retro objektivem
Každý kalendář je možné zakoupit za 20,- Kč/kus.
Kalendáře můžete zakoupit v Infocentru Počátky na Palackého náměstí 7.
9
Děti se hlásily o sto šest! Ukázněně odpovídaly na otázky paní učitelky a
četly slabiky, z kterých skládaly slova na promítané tabuli. Při prvouce soustředěně (s vystrčeným jazykem) rozstříhaly obrázek, který následně sestavovaly ve správném pořadí. Děti, co už byly hotové, pomáhaly ostatním.
My rodiče jsme žasli při odpovědích nad pojmem RODINA. Některé odpovědi byly k zasmání a jiné zase smutné až k zamyšlení, to když si malý
mrňous, o kterém si myslíme, že ještě nemá ze všeho rozum, rozpovídá:
„Rodina je maminka a tatínek. A já moc chci, aby byl tatínek s námi doma.
Ale on je daleko.“ V tu chvíli vás zamrazí! Vždyť jsou to prvňáčci, ale jak
jsou citliví! V tomto případě jsem obdivovala odpověď paní učitelky: „Tatínek i maminka tě mají rádi stejně – rovným dílem, i když je jeden z nich
daleko.“
Po této hodině ve mně vzrostl ještě větší respekt a obdiv k pedagogům.
Tráví s našimi dětmi někdy i více času denně než my rodiče. V ukázkovém
dopoledni jsem na stupínku viděla pedagoga, ale i psychologa, který byl
trpělivý a spravedlivý. Učitelka vždy zasáhla včas, aby žáček necítil křivdu.
A nemyslete si, děti se umí ozvat: „Paní učitelko, vy jste mě ještě nevyvovala!“ a následovaly slzičky! Nebo: „Mně to nejde stříhat, já to neumím.“
a následovaly slzičky. Nebo další smutný žáček: „Paní učitelko, maminka
slíbila, že za mnou dneska přijde a ještě tady není.?!“
Jedno školní dopoledne, to jsou čtyři hodiny, a zážitků je tolik! Nejsou
všechny děti stejné. Některé je zdatné ve čtení a jiné zase v pracovních
činnostech. Jiné zase krásně zpívá. Počátečtí pedagogové jenom neučí
potřebnou teorii, ale hlavně dodávají sebevědomí tam, kde je potlačené a
dostávají žáčka do rovnováhy. V některých situacích mám pocit, že zjemňují a zachraňují křivdy z rodin. Ne vždy to je ale ovlivnitelné. To, co se
doma nepovede, škola horko těžko zachraňuje. Zjistila jsem, že učitel je i
kamarád! Ale vážení rodiče, zázraky neumí….a čarovat také ne. Nevyučují zde Brumbálové, tak jako v Harry Potterovi a nejsme v Bradavicích,
ale v Počátkách. A co víc, naši učitelé jsou také jenom lidé, kteří mají své
starosti, radosti, rodiny a děti.
Tak hluboce mě ovlivnilo jedno ukázkové dopoledne v první třídě! A vy
rodiče, kteří jste zapomněli, či z jakéhokoli jiného důvodu jste na ukázkové
hodině nebyli, nesmutněte! Po dohodě vám bude umožněn individuální
vstup do vyučovacího dne. A věřte mi, jak si u svých dětí šplhnete!
Lí.
PLAVECKÝ VÝCVIK
Od středy 18.9. byl zahájen v naší škole plavecký
výcvik. Druhé a čtvrté
třídy jezdí do Pelhřimova
každou středu. První a
třetí třídy mají plavecký
výcvik naplánovaný na
čtvrtky.
VÁNOCE SE BLÍŽÍ
Spolu s žáky chystáme
výrobky a výzdobu pro
vánoční akci nazvanou
„Vánoce s Duší“ pořádané v neděli 1.prosince
na Palackého náměstí od
10:00 do 18:00 hodin.
10
125 LET POČÁTECKÉ TĚLOVÝCHOVY
III. část
Tradice a současnost sportovních oddílů TJ Spartak Počátky
FOTBAL
Kopaná patří nesporně k nejpopulárnějším sportům a
nikdy nebude možno zjistit začátek jejího provozování v
Počátkách. Stačil ke hře nějaký pověstný plácek, jakýkoliv
míč a třeba i brambor, kaštan apod. poháněné nohama od
branky k brance, vyrobené ze dvou kamenů nebo třeba
jen čepic. Něco jiného je ovšem skutečný fotbal organizovaný v nějakém klubu a řídící se přesnými pravidly.
Nejstarší zprávy o kopané z Počátek říkají, že se hrávalo
na bývalém tržišti v místech dnešních objektů ICOM. Sledujeme-li však organizovanou tělovýchovu, můžeme začít
teprve rokem 1932. Tehdy tu vznikl sportovní klub. Bylo
třeba zajistit hřiště. Pomohl tehdy pan Kotál, který za minimální poplatek propůjčil klubu své pole při cestě k Valše.
Klub se přihlásil k Jihočeské župě fotbalové a po kratším
období, kdy se hrály jen přátelské zápasy s okolními kluby,
byl zařazen do II. třídy této župy. V této době byl zorganizován poprvé turnaj o stříbrný pohár. Politické události ovšem kolem roku 1938 přinesly pro počátecký fotbal
útlum a okupace dočasné zastavení činnosti. Brzy potom
však válečné poměry, kdy ustala téměř veškerá spolková
činnost, povzbudily snahu obnovit fotbalový klub, jehož
existenci okupanti nezakazovali. Došlo k tomu r. 1943 pod
jménem AFK Počátky. Chybělo hřiště, a tak se dočasně
hrálo v Horním Vilímči. Poté byl konečně získán pozemek
u silnice směrem na Žirovnici a jako hřiště pak sloužil příštích 12 let.
V reorganizaci po únoru 1948 vystupoval klub krátce pod
jménem Sokol Počátky. Ale již v novém rozdělení krajů
hraje II. třídu Jihlavského kraje, brzy už pod názvem Spartak Počátky. Dosavadní hřiště nebylo příliš vhodné, proto
se po válce brzy uvažovalo o novém. Počítalo se i s hřišti
pro další hry a to na vybraném pozemku za vilou Pazdernou, kde bylo třeba náročných terénních úprav. Ke slavnostnímu otevření došlo při okrskové spartakiádě před I.
celostátní spartakiádou v Praze v roce 1955. Stadión se
dál vylepšoval a roku 1960 byly vybudovány zděné kabiny,
později zastřešená tribuna.
V dalším období se střídají období úspěchů i útlumů v I.A,
I.B třídě kraje i okresním přeboru. Navíc v dnešní době,
kdy má mládež spousty dalších možností využití volného
času, se bohužel projevuje menší zájem o sport a rozvoj kolektivního sportovního ducha dětí. A proto u kopané, která je bezesporu náročným sportem na počet hráčů
(sportovců) dochází ke spojování mládeže do společných
družstev (například se sousední Žirovnicí), aby vůbec
mohl být tento kolektivní sport provozován v organizovaných soutěžích. Tento jev není problémem pouze Počátek, ale celé současné společnosti a většiny sportovních
odvětví.
ODBÍJENÁ
Volejbal patří k nenáročným sportům, které nepotřebují
ani rozsáhlejší prostor, ani zvláštní zařízení. Stačil poměrně malý plácek, lehký míč a třeba jen provaz místo sítě.
Proto můžeme říci, že se v Počátkách hrál na různých
místech prakticky nepřetržitě nejméně od 1. světové války. Byli to především studenti, hlavně o prázdninách, kteří
vždy našli vhodný prostor a scházeli se denně k několika
hodinám hry. Tak tomu bylo i v okolních místech a obcích
a vyvrcholením bývaly jednorázové turnaje. Nejčastějším
soupeřem Počáteckých bylo silné mužstvo Janštejna.
Hrávalo se na hřišti vedle sokolovny. Při turnajích tam
bývala hřiště dvě. Tato situace existovala i po 2. světové
válce. Pak už staré pískové hřiště u sokolovny nevyhovovalo, proto se hrálo v Lázních. Později byl vybudován kurt
na stadiónu. Nový rozmach nastal až po roce 1978, kdy
žákovské družstvo přešlo do dorostu a vyhrálo krajskou
soutěž. Dorosteneckou ligu však hráli počátečtí hráči už
pod hlavičkou Spartak Pelhřimov. Od roku 1980 začal stejnou cestou postupovat i oddíl žaček. Velkým přínosem pro
oddíl odbíjené bylo vybudování nové sportovní haly. Tím
se umožnilo hrát organizované soutěže v přijatelných podmínkách i v zimním období. V dnešní době oddíl odbíjené
hraje pouze rekreační a přátelské zápasy. A je jistě velkou
škodou, že nepokračuje v úspěšné historii v organizovaných soutěžích.
TURISTIKA
Stopy počátecké turistiky můžeme sledovat po celé období TJ, kdy oddíl byl jedním z nejstarších v Počátkách.
Doklady o tom najdeme i v počáteckém muzeu.
Skutečná organizovaná turistika začala v Počátkách mnohem později. V březnu 1923 tu byl založen odbor Klubu
československých turistů. Brzy získal asi 100 členů. Pořádaly se vycházky do okolí, autokarové a vlakové zájezdy,
kdy organizace měla výhodnou slevu na dráze. Později
činnost stagnovala a byla oživena až v roce 1934.
Vedle vlastní turistiky prováděl odbor řadu záslužných činností. Snad nejvíc musíme dnes ocenit, že v Počátkách a
okolí byly pamětními deskami označeny všechny domy,
kde žily v minulosti významné osobnosti. Ve válce byly
desky ukryty a po válce znovu vráceny na své místo. Dále
členové upravili hrob rodičů básníka Otokara Březiny a
starali se o jeho úpravu. Odbor měl vlastní turistickou noclehárnu, kde cizí návštěvníci Počátek našli čistý a levný
nocleh. V okolí Počátek bylo provedeno značkování turistických cest a často byly organizovány přednášky doplněné promítáním. Roku 1939 vydal odbor brožuru Stezkou
Otokara Březiny. Určitě je velkou škodou, že nebyl uskutečněn další záměr. A to postavit na Lísku rozhlednu, na
níž se už shromažďovaly peníze.
K významnému obnovení činnosti došlo v šedesátých letech, kdy vlastivědný kroužek devítiletky přešel jako dětský odbor turistiky do Spartaku. Hlavní činností bylo plnění
odznaku 100 jarních kilometrů, vycházky do okolí města
pro děti i dospělé. Úspěšná byla družba s podobnou organizací z Pervomajska nedaleko Sokolova na Ukrajině.
Roku 1977 vyšla z počátecké školy iniciativa k pochodu
po Březinově stezce Počátky - Telč, a tak vznikl pochod,
který dosud probíhá za hojné účasti každoročně. Turistický oddíl Spartaku dnes již neexistuje. Zanikl roku 1992.
Jeho činnost na sebe postupně převzal SPV – Sport pro
11
všechny. Sport pro všechny je oddíl, který provádí velmi
pestrou činnost nejen pro své členy, ale i ostatní občany
Počátek a širokého okolí. Soustřeďuje se především na
cvičení ve sportovní hale, turistické zájezdy po republice,
ale i zahraničí a také pořádání různých volnočasových aktivit pro veřejnost. Jenom si dovolíme připomenout takové
akce jako „Jízda po lávce“, „Pohádkový les“,“Branný závod pro děti“, „Loučení s prázdninami“, „Drakiáda“, „Dopravní soutěž pro děti“ a řada dalších.
ŠACHOVÝ ODDÍL
V roce 1986 je založen nejmladší oddíl TJ. A to oddíl šachový. Jeho členové hrají organizované soutěže a pravidelně reprezentují počáteckou tělovýchovu v širokém
okolí.
ZIMNÍ SPORTY
Vysoká poloha Počátecka, zimy s dostatkem sněhu,
množství rybníků s ledovými plochami lákaly zřejmě vždy
děti a mládež k využití pro klouzačku a zimní hry na sněhu
a ledu. Ale poměrně brzy tu došlo k organizované sportovní činnosti, jejíž rozsah nás dnes překvapuje. Ke konci
předminulého století byly k nám přineseny lyže a vedle
Krkonoš byly to i naše končiny, kde se lidé seznamovali s
jejich využitím pro přitažlivý sport, i pro denní použití při
zdolávání vzdáleností v zasněženém terénu.
Před 1. světovou válkou sdružoval lyžaře Český spolek
pro zimní sporty. Členové z Počátek a z Jihlavy využívali
terénů kolem Lázní sv. Kateřiny. Na začátku února 1911
tu byly uspořádány 1. lyžařské závody na Českomoravské
vysočině. Po setkání účastníků 1. února v Jihlavě proběhlo příští den celkem 9 závodů různých kategorií. Příštího roku 1912 v lednu uspořádal spolek lyžařský kurs. 18.
ledna došlo ke srazu účastníků a prohlídce terénu kolem
Svaté Kateřiny, Jihlávky a Heřmanče. Příští den se cvičila Pod Lipárky jízda po rovině, obraty s holí a bez hole,
odpoledne následovala jízda k Budínu, sjezd a výstup na
kopec a cesta do Žirovnice. Další den cvičení pokračovalo, dokonce se skákalo z malého můstku. Všechna cvičení
řídil vzácný host, královský norský nadporučík U.R. Oestgaard z Kristianie (Osla). Ten měl večer teoretický výklad
v hotelu Vůle o jízdě na lyžích, výstroji a výzbroji. Kurs
byl zakončen 4.den v neděli 21. ledna 1912. Během kursu
probíhala výstava norských lyží.
Dnes se usmíváme, sledujeme-li na dochovaných fotogra-
fiích tehdejší oblečení hlavně cvičících dam v dlouhých
sukních s velikými módními klobouky na hlavách, většinou
s jedinou vysokou a silnou holí.
Válka utlumila tento nadějný rozmach lyžování. Po ní se
však lyžování stalo běžným sportem mladých i starších.
Téměř každou zimu byly pořádány lyžařské závody – běh
terénem na různé vzdálenosti podle kategorií. Nejlépe vyhovovaly terény kolem Svaté Kateřiny. Poslední lyžařskou
akcí bývala „Kateřinská stopa“. Velice zajímavým a oblíbeným bývaly také závody psích spřežení v Lázních sv.
Kateřiny. V této době 80. - 90. let minulého století vzniká
také oddíl běžeckého lyžování žáků, který v zimním období trénuje společně s oddílem z Jindřichova Hradce na
běžeckých trasách v okolí Svaté Kateřiny a v letních měsících se věnuje převážně přespolním běhům.
Vedle lyžování bývalo běžnou zimní zábavou bruslení.
Kousek ledové plochy bylo možno celkem snadno upravit. I jednoduchý hokej využíval jakéhokoliv kluziště. Roku
1922 byl založen bruslařský odbor Sokola. To už se také
začínal hrát hokej, zpočátku jen rekreačně. Největšího
rozmachu dosáhl za okupace, kdy HC Počátky hrály mistrovskou soutěž s mužstvy sousedních měst. Obvykle se
hrávaly v neděli dopoledne mistrovské zápasy, odpoledne
zápasy přátelské. Ledová plocha byla připravována většinou na Továrním rybníku, ale také na Šafkově rybníku,
buď u elektrárny nebo za lávkou na Moravu. Jindy bylo
hřiště U vrbiček směrem ke Stojčínu na zaplavených loukách. Je třeba ocenit obětavost organizátorů i sportovců,
protože zřizování hřiště bylo velmi náročné na práci. Po
válce se hokej hrál na umělém kluzišti na stadiónu, ale
dřevěné mantinely se poměrně brzy rozpadly. Příprava
ledu, jeho polévání za mrazivých nocí a především mírné zimy, kdy nebylo možno ledovou plochu při oblevách
udržet, způsobily zánik soutěžního hokeje, takže se hrálo
už jen rekreačně většinou na odhrnuté ploše na Továrním
rybníku. Až v roce 1994 se na několik soutěžních ročníků
zakládá hokejový oddíl pod TJ, který hraje soutěžní utkání
na hřišti v Telči. V následujícím období až do dnešních dnů
je oddíl s názvem HC Devils Počátky samostatný a není
organizován a řízen místní TJ.
Příště: IV. část – Ostatní a sportovní tělovýchovná činnost
Ke 125-ti letému výročí napsal:
Martin Pavlíček – předseda TJ Spartak Počátky
KAPLE SV. ANNY – SBOR KNĚZE MARTINA Z POČÁTEK
Kapli sv. Anny založil spolu s přilehlou budovou špitálů počátecký občan Ludvík de Gregorio v roce 1694. Jde o ranně
barokní stavbu. Je osmiboká, uvnitř mírně eliptická, s vnitřním průměrem 7,5 metru. Kaple sloužila svému účelu až
do 23. května 1821, kdy celá shořela. Dochovaly se pouze obvodové zdi. Až do roku 1834 byla budova neopravena,
avšak v tomto roce došlo k celkové rekonstrukci. Při ní přibyla na vrcholu novogotická vížka a v této podobě se kaple
dochovala dodnes.
Jak bylo uvedeno, stavbu založil a financoval soukromý občan, a proto se mi nepodařilo zjistit, zda a kdy byla převedena do majetku římskokatolické církve. Zdá se, že protože šlo o kapli špitální, byla majetkem obce. Ta si později ponechala špitál a kapli pronajala církvi. O tom svědčí nalezené archivní doklady. V 2. polovině 19. století přibyl na stěně
kaple reliéf svaté Anny. Budova byla církví využívána k občasným bohoslužebným účelům. Jisté je, že v 1. polovině 20.
století přestala sloužit svému účelu a stalo se z ní spíše skladiště nepotřebných věcí.
Dne 8. ledna 1920 byla v Praze založena Církev československá (dnes Církev československá husitská). Od počátku
měla tato nová církev své příznivce a příslušníky i zde v Počátkách. Nejprve se scházeli v bytech příslušníků církve,
později v záložně. Farář dojížděl z J. Hradce. Tak tomu bylo až do začátku 50. let minulého století. V roce 1952 vznikla
12
samostatná náboženská obec Církve československé v Počátkách. Tehdejší Městský národní výbor, majitel kaple sv.
Anny, byl požádán o vyjádření, zda by kaple sv. Anny mohla být zdejší Církví československou využívána k jejím shromážděním. Věc byla projednána na církevním oddělení KNV v Jihlavě a (paradoxně k situaci na počátku 50. let v Československu) vyřízena kladně. MěstNV Počátky jako
majitel kaple projevil souhlas s jejím využíváním Církví
československou již 1. 6. 1952, českobudějovická kapitulní konsistoř jako dosavadní uživatel souhlasila 5. 5.
1953 a 12. 5. 1953 byla podepsána dohoda o pronájmu
kaple pro CČS na 99 let. Za MěstNV Počátky smlouvu
podepsal předseda B. Malý, navíc R. Novák jako člen
rady města. Za CČS se podepsal farář Z. Svoboda a A.
Vlček jako předseda Rady starších.
Církev československá (husitská) tak užívá objekt kaple i dnes. Po stavební stránce byl objekt běžně udržován, ale kvůli vlhkosti pronikající do neizolovaných zdí
se stav budovy stále zhoršoval. V roce 2002 došlo tedy
ke generální opravě kaple. Kromě vnější fasády byl za
asistence památkářů opraven hlavně vnitřní prostor
budovy. Ve štukovém rámu na vrcholu stropu kaple
byl odkryt erb aliance rodů Sternberg/Schwarzenberg.
Jde o erb manželského páru Františka Leopolda hr. ze
Šternberka a na Žirovnici (9. 7. 1681 – 17. 5. 1745) a Marie Anny hr. ze Schwarzenbergu (23. 11. 1688 – 26. 9. 1757).
Manželé byli oddáni v roce 1708, takže malba erbu vznikla někdy po tomto roce. Kromě erbu se z původní omítky nezachovalo téměř nic. V současné době je objekt v dobrém, udržovaném stavu.
Kaple je využívána k bohoslužebným účelům a kromě toho se v ní každý druhý čtvrtek budou konat hodinová setkání
nad Biblí. O jejich začátku bude tento zpravodaj informovat. Zájemci, kteří se chtějí víc dovědět o této památce Počátek,
prohlédnout si ji nebo je zajímá i činnost Církve čs. husitské v Počátkách, se mohou obrátit na kazatele místního sboru
této církve, tel. 565 493 479, příp. 604 623 244.
Milan Morava, kazatel,
Církev čs. husitská, Počátky
POČÁTECKÝ DJ OPĚT BODOVAL
Vašek Tunkl – alias DJ Flux, o kterém jsme se již několikrát
zmiňovali, byl i v letošním roce nominován za ČR a SR na
mistrovství světa WORLD FINAL DMC 2013 do Londýna.
V celostátním kole se v kategorii „jednotlivec“ umístil na 2.
místě a v kategorii „tým“ byl první. Toto celosvětové mistrovství bylo letos pořádáno 5.10.2013 a to již po 30-té. V kategorii World Team DMC se dvojice TROUBLE TEAM (Flux a
Friky) umístila na krásném 3. místě!
Gratulujeme!
Lí.
TĚŠENÍ SE NA VÁNOCE V MC LVÍČEK
Vánoce - ten nejkrásnější čas pro děti – se nezadržitelně
blíží. Přípravy, úklid, pečení, to jsou myšlenky, které nyní
zaměstnávají nejen maminky. Toto vše pak děláme s přáním, abychom našim dětem a rodinám připravily krásné
Vánoce. I proto se v mateřském centru na období adventu
náležitě připravujeme – na konci listopadu jsme měly možnost inspirovat se ochutnávkou netradičního cukroví, a ani
děti nepřišly zkrátka – vyrobily si vlastní cukrátka. Jedno
listopadové odpoledne jsme také věnovaly pletení adventních věnců.
V prosinci nás čeká tradiční mikulášské dopoledne, a i když
Mikuláše dovnitř raději nepustíme (abychom naše nejmenší nerozplakaly), určitě na děti s nadílkou nezapomene - na
to byly naše ratolesti samozřejmě příliš hodné! Rozhodně
nevynecháme ani vánoční besídku - zpívání koled,
ochutnávka cukroví a rozdávání dárečků nesmí ve Lvíčku
chybět. Kromě těchto tradičních akcí pořádáme ve spolupráci s Klubem deskových her v sobotu 21.12.2013 od 13
do 15 hodin mimořádné hrací odpoledne, které je určené
pro děti navštěvující mateřskou školku – tedy především
pro ty, kteří si rádi zahrají – ať už pexeso, domino, člověče
nezlob se
(pokračování na str. 14)
13
e 1998 dok další výé podpoře
ckého sporyž z bývaléskového soho hřiště je
ováno zcela
víceúčelové
s umělým
em a atleběžeckým
vod pozemků
dování veřejhřiště slouží
oké veřejnosti
oře místní těošlo k rekondionu s vybuhřiště vodou
e v předstihu
(Auto či Krteček - varianty pro menší děti), či nějakou novou neozkoušenou hru. Každý malý „hráč“ dostane dárkový balíček.
Přijďte si mezi nás pohrát a vánočně se naladit! Těšíme
se na vás!
Za Mateřské centrum Lvíček Kateřina Burešová
Sokolovna Akce prosinec 2013
P. a. (zkratka) – prodejní akce
kými přijmi TJ a tudíž
neschopností zajištění
dalšího provozu veřejných sportovišť pro
širokou veřejnost. TJ si
následně tento majetek
od města dlouhodobě
smluvně pronajala s
předem jasně stanovenými podmínkami
provozu jednotlivých
sportovišť v Počátkách.
V dalších řádcích chceme přiblížit historii jednotlivých oddílů nebo
činností, které se v
Rok 1988 – slavnostní otevření
dlouhé historii počátecké tělovýchovy podílejí sportovní haly Na fotografii naleznete předsedu NV p. Matouška,
na utváření sportovníA.
Jandovou a tajemníka M. Vichra
ho, ale i volnočasového
vyžití v Počátkách. Z důvodu dlouhé historie a spousty aktivních
členů nelze v těchto pár řádcích vyjmenovat všechny ty, kteří se
významnou měrou podíleli osobně na rozvoji a propagaci sportu a tělovýchovy v Počátkách. Proto z
úcty ke všem, kteří dobrovolně a nezištně pracují ve svém volném čase pro
ostatní nebudeme jmenovat a uvádět
konkrétní osoby počátecké tělovýchovy.
Příště: III. část - Tradice a současnost sportovních oddílů TJ Spartak
Počátky
05 – slavnostní otevření víceúčeloho hřiště s umělým povrchem
atletickým běžeckým oválem
K 125. letému výročí napsal:
Martin Pavlíček – předseda TJ
Spartak Počátky
Foto: Městské muzeum Počátky
bedra tak, abyste
l naší spolupráce
rku nadbytečně.
spokojenosti
eny.
listiky a mezd
í firmy = s.r.o.,
izace, občanská
dnotek, vlastníků
nství a daňové
enství a pomoc
(OSVČ).
ců agentur práce
Pelhřimov, Nový
Lenka Losertová
– Secondhand
– Secondhand
– Vánoční trhy
MC Lvíček - prosinec 2013
vždy od 9 – 11 hodin
3.12.2013
Téma: „Mikulášské dopoledne“
Toto prosincové dopoledne nemůže být věnované
nikomu jinému než čertům, andělům a Mikuláši, který s nadílkou na naše nejmenší určitě nezapomene!
Společnými silami si postavičky také vyrobíme.
10.12.2013
Téma: „Sněžítka“
Nebudeme spoléhat na počasí venku
a zasněžíme si sami
- vyrobíme si těžítka - sněžítka
17.12.2013
Téma: „Vánoční besídka ve Lvíčku“
Stromeček, dárečky, zpívání koled a vytváření vánočního přáníčka čeká na děti poslední dopoledne v
tomto roce!
21.12.2013 od 13 – 15 hod.,
MIMOŘÁDNÁ AKCE:
„Vánoční sobotní odpoledne pro školkové děti“
MC Lvíček ve spolupráci s Klubem deskových her
zve všechny, kteří si rádi hrají,
na odpoledne plné deskových her pro děti,
a to v sobotu
21.12.2013 od 13 – 15 hod.,
v klubovně č. 1, v budově KZM Počátky.
Každé dítě obdrží dárkový balíček.
24. a 31.12.2013
je MC Lvíček zavřeno.
Přejeme všem dětem a jejich rodinám
krásné Vánoce
KZM Počátky vydalo NOVÝ KALENDÁŘ na rok 2014 s názvem„VČERA A
DNES“, můžete si ho zakoupit v Infocentru Počátky za cenu 95,- Kč.
Kulturní zařízení města Počátky Vás zve na výstavu
3.12. 2013 P.a. f. ETCIMEX 3.12. 2013 P.a. f. BELLITEX 1
14.12. 2013 KZM 14
knihovna počátky - nové knihy
Pro dospělé:
Kvik pluje na jih – Richard Kubeš, Luděk Janda
Hněv bohů – Rick Riordan
Krtek a medvědi – Zdeněk Miller
Čtyři kamarádi v akci – Záhada sněžné příšery – Thomas
Brezina
Anglické prázdniny – Therese Mohn
Krysáci jsou zase spolu – Jiří Žáček
Údolí – Hra - Sezona 1 – Krystyna Kuhn
Deník malého poseroutky 4 – Psí život – Jeff Kinney
Medvídek Pú – Medová dobrodružství – Isabela Gaines
Myška Peliška a myška Dobříška a jejich veliké dobrodružství – Milena Durková
O zvířátkách pana Krbce – Stanislav Havelka
Zrádný anděl – Ulrike Bliefert
Rozhodující bitva – Rick Riordan
Příběhy z tribuny – Zuzana Maléřová
Deník Bridget Jonesové – Helen Fieldingová
Říkal jsi ti amo – Eva Rýznerová
Druhá – Táňa Keleová – Vasilková
Životní příběh – Věra Řeháčková
Všechny matčiny hříchy – Danielle Steel
Odvážná nevěsta – Stephanie Laurens
Mlčící dívka – Tess Gerritsenová
Zmizelá – Gillian Flynnová
Zítra bude po všem – Lee Child
Manželská repríza – Nora Robertsová
Každý má motiv – J. D. Robb
Po strništi bos – Zdeněk Svěrák
Krajina snů – Tamara McKinley
Krvavý kotel – Leo Kessler
Krása je rozmanitost plazů – Cesty k Navahům: vědět
odkud přicházíme – Václav Cílek
Vlastní spravedlnost – Camilla Läckberg
Černý lev – Jude Deveraux
Obětovaná – Táňa Kubátová
Pondělí:
Středa: Čtvrtek: Pátek: Pro děti a mládež:
Splněná přání – Plnokrevník – Joanna Cambell
Deník malého poseroutky 3 – Poslední kapka – Jeff Kinney
15
Výpůjční doba:
7:15 – 11:30 12:00 – 15:45
7:15 – 11:30 12:00 – 15:45
7:15 – 11:30 12:00 – 15:45
9:30 – 11:30 12:00 – 18:00
Knihovnice:
Pavla Kolářová, Tel.: 561 034 922
e-mail: [email protected], www.knihovna.pocatky.cz
ZEMŘELI JSME PRO ANGLII
STOPA MIZÍ VE FRANCII Václav Tikovský – I. část
Loď, která odvážela čtveřici československých letců do Francie, se jmenovala Dacia a vyplula z Constanty 3.
října 1939 v 0:15. Černé moře – druhé
moře, které dýchlo na mladé chlapce
odkudsi ze středu Evropy v krátkém
rozpětí několika měsíců, leželo potopené ve tmě. Odpoledne Dacia proplula Bosporem a František si poznamenal: 15:00 Istanbul.
V Istanbulu loď bezpochyby kotvila,
neboť další záznam je ze středy 4.října a zní:
9:00 Istanbul
17:00 Dardanely
19:00 V deset hodin následujícího dne Dacia přistane v Aténách a zvedne kotvy až v 18:00. Je klid. Po dnech nabitých událostmi přichází
náhle dlouho oddechová pasáž, přívětivé, teplé moře, bezmála
turistický zájezd se stanicemi Kypr, Haifa, Bejrút, Alexandria. Pět
dní plavby Středozemním mořem a před čtyřmi letci z Československa se objeví břehy Francie.
„Dovolená“ na moři končí, z podivných turistů z malé neznámé
země, za kterou se nechtělo nikomu umírat, budou zanedlouho
opět vojáci. Půjdou do vřavy světa a tři z nich v ní zůstanou.
20. října 1939, kdy vstoupili do Marseille na francouzskou půdu,
na to patrně žádný nepomyslí. Mají sice dosud před očima polskou válku, ale tohle je Francie, velmoc, tady se něco podobného
nemůže opakovat. Druhou porážku už nezažijí!
Je podzim 1939. Cesta pilota Františka a jeho kamarádů je stále
zřetelná. U data 20.10. je záznam: Marseille – Odjezd vlakem do
L. Pol. Lyon Stopa se tedy dosud neztrácí. Pojďme po ní.
„Události dostaly opět rychlý spád“, vypráví o francouzském pobytu Josef Balejka. „V noci 21. října jsme již seděli v rychlíku, který
uháněl k Paříži. Náš rychlý odjezd se uskutečnil více méně na zásah polského konzula, který se nějak dozvěděl o našem příjezdu.
Vyhledal nás, a když zjistil, že máme polské doklady, prohlásil, že
jsme polští letci, a žádal, abychom byli odesláni do Paříže. Poláci
tam měli v Le Bourget středisko, kde soustřeďovali své letce.
Neměli jsme celkem námitky, toto rozhodnutí se nám hodilo, protože Paříž byla stejně cílem naší cesty. Chtěli jsme se tam hlásit
na československém konzulátě.
Dojeli jsme do Paříže druhého dne – byla neděle – ve 14:30 a byli
jsme ubytováni v kasárnách Boulevard v Le Bourget.
Na konzulát jsme se vypravili 30. října, říkalo se mu Bourdonka.
Mám-li být upřímný, nerad na tuto návštěvu vzpomínám a nemluvil bych o ní, kdyby neměla jistý vliv na naše další osudy. Navíc
se domnívám, že objasní jeden důležitý moment ve Františkově
životě, a tak tedy ..
Byli jsme v civilu, když jsme vešli do kanceláře, kde seděl major
v československé uniformě. „Pane majore, poddůstojníci František, Pavlovič, Košař a Balejka se hlásí. Přijeli jsme z Polska do
Francie a žádáme o zařazení do některé československé letecké
jednotky!“
Major vzhlédl na Františka, který stál vypjatý jak struna. Voják,
sice opět v civilu, ale voják.
„Z Polska? Vždyť transporty z Polska jsou už dávno tady! Kde jste
se to sakra, chlapi, flákali?“
Snad to nemyslel
tak, jak to řekl. A
snad už vůbec ne
tak, jak to zaznělo. Ale otázka byla
venku a nedala
se vzít zpátky.
Avie B 534 v polském markingu
Kde jsme se flákali?
Franta zrudl. Byl hrdý, byl voják a měl svou čest. A vracel se z
fronty.
Nepamatuji se už přesně na každé slovo rozhovoru, který se v
zápětí rozvinul, ale mám takový dojem, že když František polkl
a mohl zase promluvit, že otázku obrátil: To bychom se snad my
mohli zeptat pana majora, ne? My byli na frontě, jestli pan major
dovolí …
Příště: Stopa mizí ve Francii – II. část
16
Připravil: Miroslav Skokan
Z veršů Josefa Nejedlého
ANGLICKÁ KŘÍDLA
Tenkrát jste byli mladí kluci, chtěli jste lítat, milovat a žít,
když přišla válka, řekli jste si kruci, tak jdi do toho, Fricek bude bit!
Sbalit si ruksak, holce pusu, mámě sbohem dát,
pak cesty klikatý, Francouzi adie!
Je slyšet siréna spolu s lodním zvonem,
hallo boys, nalodit, čeká Vás Anglie.
Anglická křídla se staly Vaším osudem,
po čaji brífink, ahoj a rolovat!
A potom dole Škoda lásky nebo Requiem,
tu sázku o život znal každej kamarád.
Curtis Hawk, Spitfire nebo Hurikán
a s palcem nahoru s mašinou jsi šel,
knipl svý perutě znal seržant nebo kapitán
a komu štěstí přálo, zpátky doletěl.
Kolik prima kluků startovalo naposled,
František, Vella, Hamšík nebo Gabriel,
jejich letoun už ke stojánce nedosed –
- Kde domov můj, byli jste OK, very well.
A přišel mír, tak buď sbohem stará Anglie,
život je krásnej a co bylo dál?
Zase doma, srdce v krku jako zvon bije,
místo díků Vás čekal kriminál.
Přes hořký léta pod srpem a kladivem,
vzpomínky zůstaly a vlasy jako sníh,
stojíme tiše a pak trochu whisky nalijem,
tak číše hore, místo slzí radši smích!
Anglická křídla se staly Vaším osudem,
po čaji brífink, ahoj a rolovat!
A potom dole Škoda lásky nebo Requiem,
tu sázku o život znal každej kamarád.
(Píseň byla složena u příležitosti
„VIII. setkání čs. válečných letců
v Jindřichově Hradci“)
OZNÁMENÍ
Kulturní zařízení města Počátky oznamuje, že vyprazdňuje sklad.
Pro vášnivé sběratele, kterým by chybělo nějaké číslo Počáteckého zpravodaje od roku 2010 do konce roku 2011, nabízíme
možnost zakoupení Počáteckého zpravodaje za 4,- Kč/kus.
Dále máme pro sběratele staré kalendáře s historickými fotografiemi a malovaný kalendář s kresbami Počátek.
Výběr je možný z:
Kalendář z roku 2010 s názvem Počátky na dobových pohlednicích
Kalendář z roku 2011 s kresbami Počátek
s humorem a optimismem
Kalendář z roku 2012 s názvem Počátky retro objektivem
Každý kalendář je možné zakoupit za 20,- Kč/kus.
KINO
prosinec 2013
ON
POČÁTKY
Palackého náměstí 7
Počátecký
zpravodaj
Miláčku,
mohu atikalendáře můžete zakoupit v Infocentru Počátky na Palackého náměstí 7 do KONCE LISTOPADU 2013.
MADAGASKAR 2: Útěk do Afriky
s něčím pomoci?
2.12.2013 – pondělí – 9:30 hodin – 20 Kč
86 minut – USA – český dabing
ONA
Ano, miláčku!
Dobrodružný, animovaný, komedie, akční
Na svátek zesnulých
Vidíš ten pytlík
Kdo znal, vzpomene,
Přístupné
s bramborama?
kdo měl rád, nezapomene.
Meluzína z dálky slabě kvílí,
Z veršů Karla Křepinského
Vzpomínka
Polovinu oloupej
v tísnivém
šeru
každou chvíli
a dej je
vařit!
jdeme zahradou mrtvých lidí,
kteří z hrobů na nás hledí.
Vidí, jak se marně snažíme,
do budoucna nic nevidíme,
spějeme pod desku náhrobní,
za rok, týden nebo v jednom
dni.
SEVERA
Dne 15. listopadu 2013 uplyne
KŘÍDLA
VÁNOC
10 let, kdy
nás náhle opustil
náš
drahý
manžel,
a
7.12.2013 – sobota – tatínek
19:00 hodin
– 120 Kč
pan
110 minutdědeček,
– ČR – české
Romantický
JAN•HANZáLeK•
Přístupný
KAMENICTVÍ
KAREL
z Polesí,
Vzpomínají manželka a dcery
PŘIJDE LETOS
JEŽÍŠEK?
s rodinami
8.12.2013 – neděle – 19:00 hodin – 110 Kč
100 minut – ČR – české
Komedie
Nevhodné do 12-ti let
KŘEMEŠNICKÁ 1946
393 01 PELHŘIMOV
TEL.: 565 323 360,777 162 132
Čeká nás konec snažení,
ve• VÝROBA
spěchuAživota
dění,
MONTÁŽE POMNÍKŮ,RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK
odebereme
se do věčnosti,
• ZHOTOVENÍ
ZÁKLADŮ POD POMNÍKY
• PRODEJjen
HŘBITOVNÍCH
na zemi zůstanou
naše kosti.DOPLŇKŮ
393 01 PELHŘIMOV
Vzpomínka
• ZHOTOVENÍ NÁPISŮ A PŘÍPISŮ
• PEČÍCÍ KAMENY
•
vychází smutný vzdech,
Z hrobů
SLEVA 10%
toťNAnebožtíků
dech, DO KONCE ROKU 2013
UZAVŘENÉ
ZAKÁZKYdusný
na smuteční vrbě sedí havrani,
ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU
PŘIJEDEME
kvílivě kvákají do černa
zbarveni.SJEDNAT OSOBNĚ
Dne 2. listopadu 2013 uplynulo pět let od úmrtí našeho
HOBIT: Šmakova
bratra dračí poušť
14.12.2013 – sobota – 19:00 hodin – 110 Kč
JUDR.•IVANA•SMeJKALA
161
minut – USA, Nový Zéland – český dabing
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Dobrodružný, fantasy
Tradiční prodej vánočních stromků bude zahájen 6.12.2013 u Fialů ve Vesci 41.
Zemřel ve věku 57 let.
Přístupný
14.12.2013 se budou vánoční stromky prodávat na vánočních trzích
Děkujeme všem známým
u Sokolovny v Počátkách.
a kamarádům, kteří si na něj
vzpomenou.
Prodejní doba:
NIKO
2
Karel
a
Milan Smejkalovi
pondělí – sobota 9:00 – 11:30 13:30 – 17:00
15.12.2013
– neděle – 17:00 hodin – 90 Kč
Tel.: 607 936 298, 723 830 835
75 minut – Finsko – český dabing
Animovaný, dobrodružný, komedie
Přístupný
Děkujeme za slova útěchy a lásky, květiny a písemné projevy účasti všem kamarádům, přátelům,
příbuzným a známým, kteří dne 14. 9. 2013 doprovodili na poslední cestě pana PHMR. Pavla Kešnera.
Zvláštní poděkování patří panu faráři Edwardu Makovi a jáhnovi Jaroslavu Pekárkovi za poslední pozemskou službu duši našeho drahého zesnulého. Dík patří též hudbě Luboše Krejčího, varhanici Janě
Panáčkové, zpěvákům a pohřební službě pana Jaromíra Doležala za důstojné vypravení pohřbu.
PODĚKOVÁNÍ
Zarmoucená rodina
12
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
17
akciová společnost
přijme ihned pro provoz Počátky
•
STROJÍRENSKÉ DĚLNÍKY
obsluha CNC dělících pilek
požadujeme - vyučen ve strojírenském oboru nebo praxe
- vícesměnný provoz
- znalost technické dokumentace
•
OPERÁTORY CNC – LASER
požadujeme - střední vzdělání strojního zaměření (vyučen nebo maturita)
- vícesměnný provoz
- znalost technické dokumentace
•
•
SVÁŘEČE KOVŮ – RUČNÍ SVAŘOVÁNÍ
OPERÁTORY SVAŘOVÁNÍ
požadujeme - odbornost na ZK 135 W01 (ZM 1)
vyučen ve strojírenském oboru nebo praxe
vícesměnný provoz
znalost technické dokumentace
Svářeče kovů a operátory svařování zaškolíme ve firmě!
Nabízíme:
zajímavou práci v perspektivní firmě
další profesní rozvoj
závodní stravování
případně i ubytování
Vaše přihlášky a telefonické spojení zasílejte na adresu:
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Personální útvar
U nádraží 1967
393 12 Pelhřimov
nebo E mail - [email protected]
Bližší informace na telefonu 565 360 208.
18
pozvánky
CESTY ZA POZNÁNÍM – JÍDLEM K ROVNOVÁZE A ZDRAVÍ…
Kulturní zařízení města Počátky zve své příznivce na pravidelný cyklus přednášek CESTY ZA POZNÁNÍM,
konané opět první čtvrtek v měsíci, tentokrát v prosinci. Na téma: JÍDLEM K ROVNOVÁZE A ZDRAVÍ. Tentokrát nás navštíví: Iva GEORGIEVOVÁ, která se zabývá otázkou, jak si pomocí jídla napravit či udržet celkové
zdraví, a to včetně psychického. Poradí nám krátkodobé očistné kúry, kdy dochází k pročištění organizmu
pomocí jídla a pití. Jedná se o jednoduché recepty, které často navazují na již zapomenutou stravu našich
předků. Celé směřování je pak v duchu praktické Ayurvedy, kterou se autorka zabývá už od roku 1997.
Dozvíme se jak pochopit sebe sama a přitom si zlepšit svůj zdravotní stav. Na základě zájmu posluchačů
zmíněných přednášek začala psát knihy, v kterých představuje nové, jednoduché a chutné bezmasé recepty,
které obohatí nejen náš žaludek, ale podpoří naši stabilitu a zdraví. U každého receptu je poznámka, co
nám může pomoci napravit a také kdy bychom si ho neměli vařit. Pokud máme vyzdvihnout nejvýraznější
klad této zajímavé publikace, byla by to právě jednoduchost, která zaručuje každému
čtenáři, že ona navržená a v praxi ověřená
cesta ke změně, je opravdu dostupná. Knihy budou na přednášce k nahlédnutí či si je
můžete zakoupit.
Kdy: 5.12.2013
Kde: v klubovně č. 1 KZM Počátky
Vstupné: 30 korun
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Skautský oddíl SUŠENÝ TRESKY a Kulturní zařízení města Počátky Vás zvou na akci BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Těšíme se na
dobrou spolupráci při šíření Betlémského světla i v tomto roce.
A nejen to, přijďte si s námi zazpívat a třeba ochutnat „skautský
svařáček“.
Kdy: 21.12.2013
V kolik: 17:00 hodin
Kde: ÁČKO – Letní amfiteátr KZM POČÁTKY
VÁNOČNÍ KONCERT S LYRIKOU
Kulturní zařízení města Počátky Vás srdečně na VÁNOČNÍ KONCERT do sálu KINA.
O příjemnou atmosféru a naladění do vánoční pohody se postará kapela LYRIKA.
Kapela Lyrika vznikla už asi před deseti lety. Za tu dobu se několikrát změnila sestava
členů a po několikaleté pauze se k sobě vrátili: Radek Novotný, Petr Slanina, Jan Hejda,
Petra Kusiová. Už po pár měsících zkoušení se rozhodli vystoupit na zámku v Žirovnici
a po až nečekaném pozitivním ohlase Lyrika přislíbila další vystoupení do konce tohoto
roku. Lyrika hraje s radostí pro radost ostatním. Veškeré texty píše Radek a všichni se
snaží zpívat a hrát přímo od srdce. Je těžké tuto kapelu zařadit do některého žánru, ale
dá se říct, že nejblíže jsou folku.
Přijďte si poslechnout písně, které jistě znáte a poslechněte si i nové a třeba i ty vypůjčené. Společně se vánočně naladíme!
Kdy: 21.12.2013
V kolik: 19:00 hodin
Kde: v sále KINA Počátky
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti zdarma
19
NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, ANEB DNES VAŘÍM JÁ…
Určitě mi dáte zapravdu, že smažený sýr milují nejen naše děti, ale jednou za čas si na něm pochutnáme i my dospělí.
Často si jej vybereme v restauraci právě proto, že na jídelním lístku nás nic nezaujalo. Při domácí přípravě řešíme kvalitu sýru, protože i když jej obalíme 3x ve vajíčku a strouhance, stejně nám často na pánvi vyteče. Recept, který máme z
e-mailové pošty, nás opravdu zaujal. Sami se přesvědčte, že jej kuchař pro vás připravil svědomitě. Dokonce jej krásně
vyfotografoval. Jelikož je ale přeposílaný bez podpisu z adresy na adresu, nevíme komu poděkovat.
SMAŽENÝ SÝR BEZ SMAŽENÍ V HRNEČKU
Toto je tip na výbornou a rychlou večeři, přičemž odpadá obalování sýra v trojobalu. Není to tak tučné a sýr nevytéká
na pánev. Postup je velmi jednoduchý.
Suroviny:
150 g tvrdého sýra
6 celých vajec
strouhanka 200 g šunky
6 čajových šálků
tuk na vymaštění hrnečků
Hrnky řádně vymastíme,
vysypeme strouhankou.
Sýr nastrouháme a šunku najemno
nasekáme na malé kousky.
Hrnky plníme střídavě
sýrem a šunkou.
Po prvních vrstvách sýru a šunky
rozklepneme na šunku 1vajíčko.
Na vajíčko opět navrstvíme šunku.
A nakonec následuje opět vrstva
strouhaného sýra.
Naplněné hrnky vložíme do vyššího
pekáčku, který zalijeme vroucí vodou,
tak do ½ výšky hrnečků
Pak vše vložíme do ropálené trouby
a pečeme při vysoké teplotě cca 230° C.
Po dobu cca 20 minut do zlatohnědé
barvy
Již upečený sýr.
Podáváme s vařenými
nebo opečenými bramborami
a tatarskou omáčkou.
Je to výborné a přejeme dobrou chuť.
Děkujeme a recept, který jistě vyzkoušíme...Lí.
20
POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET
Psal se rok 1913, kdy byl v Počátkách založen včelařský
spolek. Od té doby až po současnost se mnoho změnilo,
ale včelařský spolek - nyní pod názvem „Český svaz včelařů, o.s.; okresní výbor Pelhřimov – Základní organizace
Počátky“ fungují dodnes. Za uplynulých sto let měla základna střídavě více či méně členů, tak jako v jiných spolcích a podle toho se odvíjelo i množství včelstev.
Nyní má tato organizace 32 členů a 3 včelaři, kteří se již
letos zapojují, se stanou členy počátkem příštího roku.
Toto množství členů dá dohromady 329 včelstev. Jeden
včelař se průměrně stará o 10 včelstev. Nejstarší včelař
pan Bohuslav Bárta v lednu 2014 oslaví 91 let a stále se
stará o 5 včelstev! Nejmladšímu je 25 let. Spolku předsedá Karel Šimánek, jednatelem je Karel Parkan a o finance
se stará a pokladníkem je Pavel Gašpar. Jejich průměrná
věková kategorie je 58 let.
Pod tuto ZO Počátky patří celkem devět obcí či místních
částí: Počátky, Heřmaneč, Leskovec, Horní Vilímeč, Stojčín, Prostý, Polesí, Veselá a Ctiboř.
I tato organizace myslí na informovanost svých členů, a
proto každý rok pořádá přednášky pro včelaře, týkající se
nových trendů ve včelařině. Ta letošní, v pořadí druhá, se
konala 1.12.2013 s tématikou „Ošetřování včelstev během
kalendářního roku“ a přednášejícím byl Jaroslav Sedláček
z Příchovic u Plzně. Krom toho, se členové účastní včelařských výstav či exkurzí na včelínech u velkochovatelů
včel. My jsme naše včelaře měli možnost vidět několikrát
na akci Den přírody, kde byl lákadlem skleněný úl s živými
včelami a přístroj na umělou inseminaci včel. Včelaři se
také zapojovali do akcí Václavské slavnosti či Velikonoční
nebo Vánoční trhy v Sokolovně, kde jsme mohli ochutnat
jejich medovinu a koupit si med a jiné včelí produkty.
Na letošní slavnostní schůzi, konané 9.11.2013 v restauraci Na Sídlišti spolek bilancoval a také děkoval nejdéle
pracujícím členům. Hosty této výroční schůze byl starosta
města Mgr. Karel Štefl, pan Jaromír Doležal, předseda OV
ČSV v Pelhřimově pan Jaroslav Bártl, zástupci okolních
včelařských organizací a fotograf Karel Slavíček.
Nejdéle vykonávající funkci v ZO byl předseda Jan Lehejček 39 roků; pokladník Josef Váňa 37 roků a jednatel
Karel Parkan 28 let, který svoji funkci vykonává doposud.
Současný předseda spolku Karel Šimánek je ve funkci od
roku 2010 a pokladník Pavel Gašpar od roku 2009.
Český svaz včelařů, o.s. ZO Počátky děkují:
• Městu Počátky, které se každoročně spolupodílí na
úhradě léčiva pro včelstva.
• Předsedovi Agrodružstva Počátky panu Oldřichu
Jelínkovi, který, ač byl na výroční schůzi pozván, se
omluvil a poslal dopis se zdravicí, kde mimo jiné přislíbil dar 2.000,- Kč na činnost organizace. Včelaři si moc
chválí spolupráci s Agrodružstvem Počátky, protože
jsou včas informováni o postřicích na polích, a tyto postřiky jsou také realizovány v časných ranních hodinách,
kdy včelky ještě nelétají. Pesticidy mají různé účinky na
včely. Kontaktní insekticidy, to jsou ty, co zabíjí dotykem
organismu, působí na včely dělnice přímým postřikem.
Systemické insekticidy, ty co jsou zabudovány do ošet-
řených rostlin, mohou kontaminovat nektar nebo pyl, a
zabíjí včely v úlu. Prach a zvlhčené prášky mají tendenci
být rizikovější včelám než roztoky nebo emulsivní koncentráty. Skutečné poškození včelí populace je funkce
stupně toxicity sloučeniny, v kombinaci se způsobem
aplikace; vysoce potentní insekticid aplikovaný pouze
na půdu, například, by se očekávalo, že zabije hlavně
hmyz v půdě, jako jsou červi nebo krtonožky a nikoli
včely.
• Panu Jaromíru Doležalovi, který společně se svými syny zajistil přípravné
práce pro zasazení památeční lípy uskutečněné
18.10.2013, včetně památníku s pamětní deskou a to
vše zdarma. Pan Doležal
už jako žák na základní
škole navštěvoval včelařský
kroužek vedený při ZŠ.
•
Památník ke stému výCo je to vlastně med?
ročí od založení spolku
Budete asi překvapeni, ale
včela medonosná - Apis melifera, NENOSÍ med. Včely si
do úlu přináší suroviny na výrobu medu - květový nektar
nebo medovici. Nektar je výměšek rostlinných žláz, které
se nachází nejčastěji ve květu. Rostlina používá nektar
jako lákadlo na včely i jiný hmyz, který ji má opylit. Medovice je hustá sladká šťáva, kterou producenti medovice,
nejčastěji listové mšice, mery a puklice, živící se rostlinnou šťávou, vylučují na větvičky jehličnatých a listy listnatých stromů. Je to ta šťáva, kterou mají rádi i mravenci.
Včely přinášejí nektar nebo medovici do úlu a předávají je
úlovým včelám, které je pomocí šťáv vylučovaných hltanovými žlázami a odpařováním vody zpracovávají na med.
Nektar obsahuje 30 % až 95 % vody a 5 % až 70 % cukrů,
medovice obsahuje zpravidla méně než 25 % vody a více
než 30 % cukrů. Včelami zpracovaný zralý med obsahuje
pouze 17 % až 20 % vody, především proto je mikrobiálně stálý. Med s vyšším obsahem vody může začít kvasit.
Pak včela svými enzymy přemění převažující sacharózu
na jednoduché cukry a navíc takto zpracovanou surovinu
obohatí o další enzymy. Poté med uloží v plástvích úlů a
tyto plástve zakonzervuje voskovými víčky. Tam med dozrává do své lahodné podoby. Při tomto procesu vynaloží
včela obrovské úsilí. Jen pro představu, pro získání 1000g
(to je objemově 0.7 litru) medu musí včely sesbírat nektar
z jednoho milionu květů, což představuje asi 150 tisíc výle-
21
tů pro nektar a pro
včely navíc obrovskou vzdálenost.
Je nutné podotknout, že počátečtí
včelaři, tak jako
ostatní
včelaři
v celé EU nepoužívají pro léčení
včelstev antibiotika. Abychom porozuměli tomu, v
čem spočívá kvalita medu, začneme
z opačného konce.
Jedním ze zdrojů
znečištění medu
jsou právě léčiva.
Zjistí-li se mor včelího plodu, tak se
napadená včelstva
musí spálit i s úly.
Akce: Den přírody
V jiných zemích,
a živý úl ZO Počátky
například v Číně,
USA, je povoleno léčit antibiotiky. Tato antibiotika se pak
mohou dostat do medu, a tak i na náš trh. Český včelař
musí ze zákona léčit včely proti varoáze způsobem, který
mu nařizuje veterinární správa. Varoáza je rozšířena po
celém světě, takže se problémům s ní nevyhne nikdo. Zde
je potřeba zdůraznit, že české metody léčení zanechávají
nejméně reziduí ve vosku a medu. Zejména aerosolová
metoda zimního léčení včel je pro včely a med šetrná. Léčení kyselinou mravenčí v létě je také bezpečná metoda.
Pokud včelař vytočí dobře vyzrálý med s obsahem vody
18% (maximální přípustná
hodnota je 20%) a med dále
nezahřívá, má ten nejkvalitnější produkt. Další manipulace může med jenom poškodit.
Zpracovatelé zahřívají med
nad teploty 50°C, filtrují pylová
zrna, aby med vydržel co nejdéle v tekutém stavu, nebo přidávají do medu náhražky vyrobené ze škrobu. Tyto závady u
prodávaných medů na našem
inseminace včelí matky trhu zjistila také Státní zemědělská a potravinová inspekce
(SZPI). Z toho vyplývá jednoduchý závěr: Nejlepší med
dostanete přímo od včelaře, pokud má ve svém „provozu“
lidské hygienické podmínky a nevytáčí med v nevyhovující kůlně. Nejlepší je med co nejdříve dostat do čistých a
horkem dezinfikovaných sklenic, abychom si ušetřili práci
s dalším rozehříváním krystalického medu. Je jednoduché
pravidlo: Zkrystalizovaný med je pravděpodobně kvalitní.
Krystalizaci podporuje převaha glukózového cukru, kterého je více v květovém medu. Z hlediska dietního (jednoduché cukry glukóza a fruktóza) je květový med pro člověka
nejlepší.
Nezbývá než našemu včelařskému spolku popřát mnoho
úspěšných let, pokračující generaci a zdravá včelstva!
22
Fotografie z letošní výroční schůze Českého svazu
včelařů, o.s.; - Základní organizace Počátky
VÁNOČNÍ
AKCE ORIFLAME STUDIA
Řádková inzerce
V POČÁTKÁCH
USNADNĚTE VAŠEMU DÍTĚTI UČENÍ
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
RADY I PRO RODIČE
EFEKTIVNÍ POMOC SE
ČTENÍM, PSANÍM, PRAVOPISEM,
MATEMATIKOU A UČENÍM
v sobotu 23.11.2013,
od 3+1
9 do 15
hodin na sídlišti Lipárky v Po• Prodám
zděný byt
s garáží
Přijďte si prohlédnout
zboží z vánočního
katalogu Oriflame, líčení, účesy a péče
čátkách.
Cena dohodou.
Tel.: 777 612 356
o ruce. Na místě bude i prodej adventních věnců a dekorace.
Přijďte před
adventem
nasát vánoční
inspiracispolupracovníky
a nápady na dárky,
• Resort
Svatá
Kateřina
hledáatmosféru,
další nové
dát
si
kafíčko
a
cukroví!
na pracovní pozici „pokojská“. Jedná se o nepravidelnou
Při objednávce
nebo nákupu
zboží na tétodobou.
akci dostanete
adventní
výpomoc
s pružnou
pracovní
Nejedná
sedárek!
o trvalý
pracovní poměr. Po zaškolení nástup možný ihned. Bližší
ORIFLAME STUDIO
Č. 806mob. 739 763 468 .
informace
u paníPOČÁTKY
Jany Vitků
Horní 87 (budova Pošty), 394 64 Počátky
• Prodám byt 4+1 s balkónem, předělaný na 3+1 se šatnou
(81Myslivecké
m2). Bytsdružení
je 3 roky
poPočátky
rekonstrukci. Nové rozvody vody,
Lísek
nová
elektřina
srdečně
zve na v mědi, zděné jádro, nová kuchyňská linka,
vestavné skříně, nové podlahy. Byt je zateplen, plastová
okna. K bytu náleží 2 sklepy, sušárna, dílna, kočárkárna,
výtah. SPĚCHÁ z důvodu stěhování. Nutno vidět. Foto
23. listopadu
od 20:00 hodin
možno zaslat na e-mail. Mobil:
608 772013
44 91
v Sokolovně v Počátkách
725 774 710, 775 040 808
PRÁZDNINÁCH,
LETNÍ
TÁBORY.
725DOUČOVÁNÍ
774 710,I O775
040 808,
724
709 986
PŘÍPRAVA NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY.
Studijní centrum BASIC – Jihlava, o.p.s.
Havlíčkova 30, 586 01 Jihlava, [email protected], www.basic.cz
Studijní centrum BASIC – Vysočina, o.p.s.
Svatovítské nám. 128, 393 01 Pelhřimov, [email protected], www.basic.cz
podporuje: AUTONOT v. o. s. – www.autonot.cz
Přednáška:
Jak se učit s dětmi 3.12.2013 od 17.00 h. Jak se učit s dětmi 17.12.2013 od 17.00 h.
● Hraje: Portál
● Zvěřinová2013
tombola
OSLAVTE S NÁMI VÁNOCE
● Občerstvení ze zvěřiny
speciální nabídka 300 minut zdarma ● Vstupné: 100,- Kč
neomezené volání T‐Mobile za 315 Kč. Neomezený mobilní tarif za 557 Kč. Internet přes ADSL Předprodej vstupenek v Infocentru v Počátkách, tel.: 561 034 921.
a VDSL v celé ČR za 430 Kč. Více www.pcsestav.cz [email protected] | Hradecká 751, 394 68 Žirovnice | 728 406 298 | 723 656 941 | (VOLAT PO 18:00 !!!) POTRAVINY
Horní 97, Počátky
Prodejní doba: Po - Pá: 6.30 - 18.00 hod., So: 7.00 - 12.00 hod., Ne: 7.00 – 11.00 hod.
2
Na prodejní ploše 280 m zákazníkům nabízíme cca 6000 položek ze sortimentu čerstvých potravin a drogerie.
Zákazníkům také nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash back.
PF
2014
Také si u nás můžete dobít mobilní telefon.
Každý den čerstvé pečivo z naší pekárny!!!
V letákové akci od 11.11. do 24.11.2013 mimo jiné nabízíme:
Milkin smetana na vaření 200 g 12%
10,90
Zavináče v nálevu 200 g
Mouka hladká 1 kg
10,90
Mléko čtrnáctidenní 1 l polotučné
15,90
Žmolenkový rohlík 2 ks 140g
7,90
Cukr krupice 1 kg
24,90
Smetanito 150 g přírodní
23,90
Koblih s ovocnou náplní 50 g
4,90
Poleva tmavá a světlá 100g
12,90
Damsi plátkový sýr 80g
13,90
Magnesia 1,5l
12,90
Svatomartinské víno 0,75 l
69,90
23,90
Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru
a spolupráci v uplynulém roce
a pøejeme mnoho osobních a pracovních
úspìchù v novém roce.
Zároveò se tìšíme na další spolupráci.
Activia bílá + ochucená 2 x 120 g
16,90
Kofola 2 l různé druhy
Listové těsto 500 g
21,90
Caprio pomeranč, multivitamín 2l
SLÁMA
super cena !!!
16,90
PERNÍK Mikuláš, Anděl a Čert 180 g
15,90
26,90
Pe-Po
24,90
Uzený bok s kostí 1 kg
89,90
Gambrinus světlé výč. 0,5l
9,90
Selská tlačenka 100 g
7,90
Braník světlé výčepní 0,5l
6,90
Poličan 100 g
14,90
Šunkový salám 100 g
8,90
Šunkové párečky 1 kg
Kuřecí játra 500 g mr.
109,90
super cena !!!
19,90
Mandle 80 g
18,90
Každý měsíc losujeme 8 zákazníků,
kteří ve věrnostní soutěži vyhrávají:
5 x poukázku na nákup za 200,- Kč
3 x drobný dárek
11,90
Bližší informace obdržíte na prodejně.
KV jablko 190 g
9,90
Rozinky 100g
6,90
Lísková jádra 80 g
super cena !!!
Kuře 1 kg mražené
54,90
Kokos 200 g
Jarní zeleninová směs 350 g
14,90
Tatranky 33 g různé druhy
Školní bageta 110g
super cena !!!
15,90
BeBe 130 g různé druhy
Víkendová nabídka:
. . . . . . . . . . . . .! ! POÈÁTKY
! SUPER CENA ! ! ! . . . . . . . . . . . . . . . .
14.11. - 17.11.
Máslo čerstvé
250 g
Víkendová nabídka:
21.11. - 24.11.
FLOP JE VAŠE JISTOTA !!!!
super cena !!!
Kakao VAN
15,90
3,90
14,90
75 g
34,90
9,90
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky 394 64, tel.: 561 034 920, [email protected] Počátecký zpravodaj je vydáván 12× ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se
stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č. j. 0330014687. Náklad 500 ks. Sazbu a tisk
provádí: RAIN s. r. o., Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 51223
Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.
POTRAVINY
Horní 97, Počátky
Prodejní doba: Po - Pá: 6.30 - 18.00 hod., So: 7.00 - 12.00 hod., Ne: 7.00 – 11.00 hod.
2
Na prodejní ploše 280 m zákazníkům nabízíme cca 6000 položek ze sortimentu čerstvých potravin a drogerie.
Zákazníkům také nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash back.
Také si u nás můžete dobít mobilní telefon.
Každý den čerstvé pečivo z naší pekárny!!!
V letákové akci od 9.12. do 31.12.2013 mimo jiné nabízíme:
Madetka 45 % 200 g
Mléko čtrnáctidenní 1 l polotučné
JČ EIDAM uzený 44% 100 g
JČ smetana trvanlivá 31% 250ml
Krajanka jog. 8,5% 150 g
Listové těsto 500 g
SLÁMA
Uzené vepřové ocásky 1 kg
Šunka od kosti 100 g
Poličan 100 g
Gothajský salám 100 g
Vinná klobása 1 kg
Kuřecí prsní řízky 500 g
Kuře 1 kg mražené
Hranolky Nowaco 1 kg
Bramborový salát 500g
super cena !!!
23,90
15,90
16,90
17,90
7,90
21,90
99,90
13,90
Vlašský salát 500 g
14,90
5,90
99,90
19,90
54,90
29,90
33,90
Bohemia Regent 10o 0,5l
Vánočka s rozinkami 400 g
Coca Cola, Sprite, Fanta 2 l
Mattoni ochucená 1,5 l
Kofola 2 l různé druhy
super cena !!!
Happy day džus pomeranč 100% 1 l
Velkopovický Kozel 11 0,5 l
Pilsner Urquel 0,5 l
HERA 250 g
super cena !!!
Čokoláda na vaření Figaro 100 g
Dětské piškoty 240 g
Majonéza 100g
Tatarská omáčka 100 g
Sekt Sovetskoe Igr. 0,75 l
35,90
25,90
24,90
12,90
16,90
29,90
9,90
19,90
6,50
14,90
12,90
19,90
7,90
6,90
84,90
Mouka polohrubá 1 kg
super cena !!!
Cukr moučka 1 kg
Boh. Chips 150 g + 30% různé druhy
Merlot rose 0,75 l
Vánoční čaj
Okurky 7 – 9 cm 580
super cena !!!
9,90
22,90
29,90
69,90
19,90
19,90
Každý měsíc losujeme 8 zákazníků,
kteří ve věrnostní soutěži vyhrávají:
5 x poukázku na nákup za 200,- Kč
3 x drobný dárek
Bližší informace obdržíte na prodejně.
. . . . . . . !!! SUPER CENA !!!. . . . . . . . . . . . . !!! SUPER CENA !!!. . . . . . . . . . . . .!!! SUPER CENA !!!. . . . . . .
Víkendová nabídka:
12.12. - 15.12.
Máslo čerstvé
Víkendová nabídka:
19.12. - 22.12.
Jihlavanka standard
FLOP JE VAŠE JISTOTA !!!!
250 g
34,90
1 kg
109,90
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky 394 64, tel.: 561 034 920, [email protected] Počátecký zpravodaj je vydáván 12× ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se
stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č. j. 0330014687. Náklad 500 ks. Sazbu a tisk
provádí: RAIN s. r. o., Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 512 Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.
Download

Z obsahu: