Důlní noviny
LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
19
2
strana
|
24. října 2013 | ročník 16 | ZDARMA
6
8
Volby do PSP ČR
strana
Postoje
politických stran k hornictví
/ EDITORIAL
Milí
čtenáři
už zítra a v sobotu
rozhodneme o složení nové
Poslanecké sněmovny
a vlády v nejbližších letech.
Z hlediska energetiky
a osudu našeho regionu
bude podoba vlády i dolní
komory parlamentu velmi
důležitá.
Na vládu čeká aktualizace
energetické koncepce
i surovinové politiky, bude
se rozhodovat o pokračování
těžby uhlí.
strana
Hlasování
o podpoře projektů
Rozhovor
se starostkou Havraně
Vážené kolegyně a kolegové,
jak jsem slíbil v minulém čísle DN, přináším
vám informaci o postoji politických stran k nám,
horníkům. Hornický odborový svaz zaslal politickým
stranám výzvu k jednání o hornických požadavcích.
Na tuto výzvu reagovala KSČM, ČSSD a SPOZ.
Bez jakékoliv reakce zůstaly výzvy zaslané KDU-ČSL
a ANO. ODS a TOP 09 výzvu k jednání neobdržely,
jelikož nás v posledním volebním období, kdy vládly,
neustále přesvědčovaly o svém negativním postoji
k horníkům.
Pokračování na straně 2
Jaromír Franta, předseda SOO CCG.
Hraje se o osud každého
z nás a vhození volebního
lístku je tím nejmenším, co
pro sebe a region můžeme
udělat.
I proto se dnes na stránkách
Důlních novin dozvíte,
jak která strana slyší na
požadavky zaměstnanců
v lomech i elektrárnách.
Odboráři si dali tu práci
a obešli či jinak kontaktovali
představitele politických
stran. Jaký to mělo výsledek
a co slyšeli, si můžete přečíst
v těchto Důlních novinách.
Tento sloupek není
návodem, koho máte volit.
Jen si prosím pozorně
přečtěte reakce těch, kteří
chtějí váš hlas.
A potom určitě jděte
k volbách. Zítra a pozítří
totiž nejde jen o jedno
či dvě procenta daní,
ale o to, zda budeme mít
práci a region šanci
důstojně přežít.
Těžba uhlí v lomu ČSA.
Foto: (má)
19
24. října 2013
ZDARMA
ročník 16
LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
Volby do PSP ČR
Pokračování ze strany 1
Výsledky jednání:
KSČM
Jak na celostátní, tak krajské úrovni má platné usnesení o podpoře prolomení limitů těžby za předpokladu splnění veškeré legislativy a vypořádání střetu
zájmů dle horního zákona. Osobně jsem byl ujištěn
hejtmanem Ústeckého kraje a zároveň předsedou
krajské organizace panem Bubeníčkem, že usnesení
jsou a budou platná i v následujícím období. Předseda
hornického svazu pan Sábel byl při schůzce s vedením KSČM ujištěn o neměnném názoru strany k problematice limitů. Z výše uvedeného lze konstatovat
s určitou mírou jistoty, že u KSČM máme podporu.
SPOZ
Osobně jsem se sešel s předsedou krajské organizace panem Součkem a lídrem ústecké kandidátky
panem Tomanem (současný ministr zemědělství).
Oba podporují pokračování těžby uhlí. Vedením
strany zastoupeným panem Pecinou, lídrem
v Moravskoslezském kraji (současný ministr průmyslu a obchodu vnitra), jsme byli ujištěni, že podporují naše hornické požadavky včetně zrušení limitů těžby. Mohu konstatovat, že i u této strany je
vysoká míra jistoty, že bude podporovat horníky i po
volbách.
ČSSD
Na místní, okresní i krajské úrovni má strana schváleno usnesení o podpoře prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Vedení hornického svazu se sešlo s předsedou strany panem Sobotkou a stínovým ministrem
průmyslu panem Urbanem. Probrali jsme všechny
naše požadavky. K otázce pokračování těžby uhlí na
Ze stanoviska
Odborového svazu PHGN:
2. sněm OS PHGN i Rada svazu
uložila vedení svazu zahájit
jednání s politickými stranami
o podpoře při volbách za realizaci
hornických priorit.
lokalitě ČSA jsme se setkali s pozitivním postojem,
zejména projekt společného podniku státu a těžební
společnosti je vítaným krokem. Pozitivního přístupu
k hornické problematice si u pana předsedy Sobotky
vážím hlavně z toho pohledu, že jak napovídají volební průzkumy, bude ČSSD na rozdíl od jiných stran,
které mají nižší preference, muset vše, na čem jsme
se dohodli, plnit. Je však nutné zmínit i to, že zástupci ČSSD poznamenali, že naplňování těchto postojů
bude možné jen za předpokladu, že případná vláda
ČSSD bude mít natolik silný mandát, že nebude nucena jít do koalice se stranou, která nebude domluve-
ODS
Ve volebním programu se strana o problematice nerostného bohatství a přístupu k němu vyjadřuje celkem přijatelně, ovšem chování jejích zástupců v minulosti mě přesvědčilo o tom, že hornictví vymění za
cokoliv pro ně důležité, tak jako tomu bylo v případě
církevních restitucí a horního zákona!!!
Co říci závěrem:
né postupy v hornických záležitostech podporovat.
○ vyzývám Vás k volební účasti!
Všeobecně lze konstatovat, že v každé straně jsou
jednotlivci – skupiny, které se neztotožňují s názorem vedení strany.
○ Větší šanci mají odbory na prosazení požadavků
u ČSSD, KSČM a SPOZ.
○ Strany zastoupené v Topolánkově a Nečasově vládě neměly pro hornictví pochopení, lépe řečeno
nebyli jsme mezi předními prioritami těchto stran.
Co jsme zjistili o:
○ Jsem přesvědčen,
nepochodili.
KDU-ČSL
Nereagovali na výzvu k jednání. Lídr ústecké kandidátky je zásadně proti prolomení územně ekologických limitů těžby. Na celostátní úrovni jsme
zaznamenali vyjádření, která nekorespondují s našimi požadavky. Ve volebním programu jsme nezaznamenali podporu uhlí. Je asi jasné, proč se s námi
nechtěli zástupci strany sejít.
ANO
Nereagovali na výzvu k jednání, z volebního programu není jasný postoj strany k uhlí.
TOP 09
V uplynulém období se zástupci strany jasně negativně stavěli k těžbě uhlí za limity. Ve volebním
programu se v otázkách energetiky vyjadřují, jak
je u politických stran obvyklé, velmi nekonkrétně
a mluví o vyváženém energetickém mixu.
že
u
KDU-ČSL
bychom
○ Věřím, že máme stejný názor na nově vzniklé politicko-podnikatelské strany, které nám v minulosti ukázaly, oč jim jde. Rád bych věřil, že obdobné projekty jako byly VV a LIDEM se již nebudou
opakovat.
Považuji za důležité zvolit takovou vládnoucí garnituru, která bude více nakloněna problematice hornictví a o důležitých věcech bude rozhodovat na základě diskuse a odborných názorů prospěšných pro
hornictví, stát a jeho občany a nikoliv na základě politických handlů a půtek.
Přeji vám šťastnou ruku a Zdař Bůh.
Jaromír Franta,
předseda SOO CCG
Svaz v tomto smyslu vyzval k jednání strany ČSSD, SPOZ, KDU - ČSL, ANO a KSČM s tím, že nás zajímá
jejich postoj k řešení situace v OKD, a.s. a dalších hornických regionech, dále jejich stanovisko k energetické
a surovinové politice ČR včetně problematiky limitů těžby a institutu vyvlastnění v horním právu, a dále
řešení problematiky „hornických“ důchodů.
Stranám bylo sděleno, že o výsledcích jednání, popř. o jeho neuskutečnění, budou naši členové informováni
tak, aby mohli tyto informace zohlednit při rozhodování, komu dají ve volbách svůj hlas. Strany TOP 09
a ODS osloveny nebyly, neboť svůj postoj k uvedené problematice dostatečně a opakovaně projevovaly
jakožto strany vládní koalice.
Jednání se uskutečnila se stranami ČSSD, SPOZ a KSČM. Strany KDU - ČSL a ANO na naši výzvu nijak
nereagovaly.
Všechny tři strany, s nimiž jednání proběhlo, se vyjádřily v tom smyslu, že hornické požadavky považují
za opodstatněné a přislíbily pokračovat v jednáních o jejich realizaci i po volbách.
Dne 15. září 2013 jednala Rada ČMKOS a pro nadcházející volby vyjádřila podporu levicovým stranám.
Z EVROPSKÉ ENERGETIKY
Bogdanka má
ambiciózní cíle
Do roku 2015 chce polský
černouhelný důl Bogdanka
zdvojnásobit těžbu a prodloužit
svou životnost do roku 2050.
strana 2
Dobyvatelné zásoby plánuje Bogdanka
rovněž zdvojnásobit, a to na 450 milionů tun. Má potřebná těžební povolení do roku 2034 a nyní usiluje o získání licencí pro těžbu v nových perspektivních polích do roku 2050. V roce 2011
Důl Bogdanka vytěžil téměř šest milionů tun černého uhlí. Do roku 2015 hodlá těžbu zdvojnásobit na 12 milionů tun.
V roce 2012 vytěžil již téměř osm milionů
tun, meziročně o dva miliony tun více.
Hlubinný důl Bogdanka je nejefektivnějším a nejmodernějším černouhelným dolem v Polsku. Jeho produktivita je přibližně třikrát vyšší než národní průměr. Je největším producentem
energetického uhlí v Polsku a podle své
strategie má v úmyslu zdvojnásobit podíl na výrobě elektřiny z 10 % v roce 2011
na 20 % v roce 2015.
Představitelé dolu Bogdanka informovali o svých záměrech v Evropském
parlamentu na zářijovém Kulatém stolu o uhlí, který organizoval EURACOAL.
(re)
www.czechcoal.cz — [email protected] — tel.: 478 002 222
číslo
19
24. října 2013
ZDARMA
ročník 16
LIST ZAMĚSTNANCŮ SEVERNÍ ENERGETICKÉ
PŘÍLOHA
Elektrárna Chvaletice převzala osvědčení
Bezpečný podnik
V úterý 22. října proběhlo v Kaiserštejnském paláci v Praze
slavnostní předání osvědčení „Bezpečný podnik“. Z rukou
náměstka ministra práce a sociálních věcí Romana Chlopčíka
převzal osvědčení spolu se symbolickou plaketou generální
ředitel Elektrárny Chvaletice a.s. Luboš Pavlas.
Generální ředitel Luboš Pavlas (vlevo) při převzetí ocenění.
Elektrárna Chvaletice se jako první
elektrárna v České republice přihlásila
k programu „Bezpečný podnik“ a první
osvědčení převzala již v roce 2002. „Já
si vážím toho, co lidé ve Chvaleticích
kolem bezpečnosti a bezpečného podniku udělali a slibuji za vedení a majitele nové Elektrárny Chvaletice, že
pro podnik, co se týče bezpečnosti, ale
Foto: (kapr)
i ochrany životního prostředí, uděláme
vše, nejméně na úrovni jako ČEZ a pokud možno ještě lépe,“ řekl generální ředitel Luboš Pavlas při převzetí ocenění
„Bezpečný podnik“. Za správnou implementaci a udržování systému v souladu s programem „Bezpečný podnik“ je
pověřen představenstvem společnosti
Roman Pulicar, koordinátor BOZP.
Osvědčení „Bezpečný podnik“ převzalo spolu s Elektrárnou Chvaletice a.s.
dalších 15 firem z různých odvětví.
úkolů stanovených v zájmu zvyšování
bezpečnosti práce Národní politikou
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Náměstek ministra práce a sociálních
věcí Roman Chlopčík omluvil ministra
Františka Koníčka, který se z důvodu
jiných pracovních povinností nemohl slavnostního předávání zúčastnit.
„Pro všechny zde přítomné není zcela
jistě bezpečnost práce ve vztahu k zaměstnancům jenom povinností danou
zákonem, ale vnímám to z jejich strany
jako dobrovolný závazek managementu k vytváření neustále se zlepšujících
pracovních podmínek, a to v mnoha
případech nad rámec zákonných požadavků.“ řekl Roman Chlopčík.
Program „Bezpečný podnik“ má za cíl
zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, zároveň tím docílit
i vyšší úrovně kultury práce a pracovní
pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení.
Garantem programu je Státní úřad inspekce práce. Od roku 2003 je program
„Bezpečný podnik“ součástí realizace
Požadavky na systém řízení BOZP specifikované v programu „Bezpečný podnik“ vychází z principu a zásad uplatňovaných systémovými normami (ISO
14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ILO-OSH
2001), což umožňuje sladit systém řízení
BOZP se systémem řízení jakosti a systémem environmetálního řízení. Při
ověřování shody systému řízení BOZP
s požadavky programu „Bezpečný
podnik“ se ověřuje funkčnost systému v rámci všech procesů a činností
realizovaných v právním subjektu.
Program je svými požadavky zaměřen
především na prevenci. Důraz je také
kladen na plnění požadavku neustálého zlepšování. Účast na programu je
dobrovolná, ale právní subjekt, který se
k programu přihlásí, se zavazuje řídit
se stanovenými požadavky. Osvědčení
„Bezpečný podnik“ je platné tři roky
a v průběhu tohoto období musí právní
subjekt provést minimálně dva audity
systému řízení BOZP.
(kapr)
Její práce představuje časté cestování
a nejen do Bruselu, což bývá často jen
na otočku. Jednání a konference se
konají i po celé republice. „I přesto, že
to znamená moji častou absenci v ro-
a setkávám se i s dalšími. Prostě žena
už není v evropské energetice bílou
vránou,“ dodává s úsměvem. Když má
volno, vše rodině včetně dvou vnoučat
vynahrazuje. A své další lásce – chalu-
dině a její fungování je proto i složitější, práce mne i po letech stále baví.
Energetika je dynamický obor, každý
den mne nutí sledovat a učit se něčemu
novému, neztrácet kontakt s informacemi, doplňovat si přehled. A že jsem
žena? V poslední době se i v tom evropském měřítku v oboru stále častěji objevují ženy. Třeba Španělsko má předsedkyni zaměstnavatelského svazu,
pě a zahrádce. „Muž měl jako lékař také
velmi náročné povolání, časté služby
v nemocnici, operace. Naučili jsme se
doplňovat jeden druhého a podporovat
se navzájem. Kdo byl doma, zajišťoval
chod rodiny. Bez mého muže bych svoji
práci nemohla dělat naplno,“ předala životní zkušenost a využitelný recept na
spokojené manželství.
(má)
LIDÉ OD NÁS
Naše žena v Evropě
Žena, kterou bychom vám tentokrát rádi přiblížili, si do
dotazníku píše akademický titul doktorky filozofie. Talent
na cizí jazyky zúročila jejich studiem. Na Mostecko ji prý
před desetiletími přivedl prozaický důvod následovat svého
muže-lékaře.
Renata Eisenvortová, vedoucí referátu evropských záležitostí Czech
Coal a.s., začínala ve VÚHU, v oddělení informatiky a mezinárodní spolupráce. Následovalo ředitelství SHD
a zanedlouho šéfovala mezinárodní
spolupráci celého revíru. Po jeho privatizaci přešla na tehdejší MUS. Dnes
v Evropě zastupuje nejen mostecké těžební společnosti, ale hlavně celý český
uhelný průmysl prostřednictvím organizace Euracoal. „Je velmi důležité být
v centru evropského dění, nejen situaci
v našem oboru monitorovat, ale aktivně evropskou legislativu i ovlivňovat,“
upřesňuje a vzpomíná na konkrétní
případy, kdy se to prostřednictvím
Euracoal podařilo. „Bylo to například
u směrnice o nakládání s těžebními odpady. Hrozilo, že skrývka bude brána
jako odpad. V době českého předsednictví EU se nám zase podařilo zmírnit
směrnici o průmyslových emisích na
přechodné období,“ doplňuje se slovy,
že cílem Euracoal je zamezit tomu, aby
příloha č. 19
nebyla pokud možno přijímána diskriminační legislativa pro uhlí. „Nyní
zpracováváme návrhy na dalších 20 až
Je velmi důležité být
v centru evropského dění,
nejen situaci v našem oboru
monitorovat, ale aktivně
evropskou legislativu
i ovlivňovat.
Renata Eisenvortová
vedoucí referátu evropských záležitostí
30 let,“ říká R. Eisenvortová. Informace
z Evropy předává nejen těžebním společnostem, ale prostřednictvím zahraničního výboru Zaměstnavatelského
svazu se je snaží využít ve prospěch
celé české energetiky.
Renata Eisenwortová stále studuje závěry konferencí a usnesení EU.
Foto: (má)
strana 3
19
číslo
24. října 2013
ZDARMA
ročník 16
LIST ZAMĚSTNANCŮ SEVERNÍ ENERGETICKÉ
PŘÍLOHA
Chvaletický komín bude v knize
Fakulta architektury ČVUT v Praze chystá knihu o významných
komínech České republiky. Mezi ty patří i komín chvaletické
elektrárny, který se uvádí jako nejvyšší železobetonový,
průmyslový komín v České republice.
V září loňského roku navštívili Elektrárnu Chvaletice za účelem vyfotografování si našeho komína Ing. Martin Vonka s Ing. Arch. Janem Ri.erem ze stavební
fakulty ČVUT v Praze. Architekt si komín také přeměřil. A výsledek? Kombinací
polární metody ze tří stanovisek a ručního měření v rozsahu spodních dvou
ochozů byla stanovena výška litinového zaklopení koruny komína nad terénem
u paty komína 300,8 m. Obvod komína u jeho paty je 92 m, obvod na prvním ochozu pak 83 m. Komín má celkem 8 ochozů. Komín vykazuje vychýlení vertikální
osy ve směru sever – jih, směrem k jihu cca 200 mm, ve směru východ západ nebyl
komín zaměřován. V České republice byly tři komíny s uváděnou výškou 300 m.
Jeden ve Chvaleticích, další v Elektrárně Tušimice, který byl v rámci modernizace elektrárny v roce 2005 zbourán, a třetí v Elektrárně Prunéřov II. Martin
Vonka, fotograf, autor budoucí publikace o komínech a především nadšenec pro
technické stavby si ale liboval: „Nevím, jestli je vyšší než prunéřovský, ale určitě
je nejhezčí. Podívejte, jakou má krásnou linii,“ zaradoval se.
Zajímavosti v České republice
Nejvyšší komín z 19. století v ČR je
v Mladé Boleslavi v údolí řeky Jizery
a má výšku 74 metrů. Komín patřil
k bývalé textilní továrně, dnes je zde
Škoda Auto – vývojové centrum.
Nejvyšší zděný tovární komín je
v kolínské elektrárně, jeho architektem byl Jaroslav Fragner a stavitelem
fi rma J. Hukal z Prahy. Postaven byl
v roce 1932 a jeho současná výška je
117 metrů.
Nejvyšší průmyslovou stavbou v ČR
je Vysílač Liblice B s výškou 355 m.
Zajímavosti ve světě
Nejvyšší zděný komín světa je
Anaconda Smelter Stack, Anaconda,
Montana, USA, jehož výška činí 178 m.
Nejvyšší zděný komín Evropy
je Halsbrücker Esse, Halsbrücke,
Německo s výškou kolem 140 m
z roku 1889.
Nejvyšší komín na světě je železobetonový komín elektrárny GRES II,
Ekibastuz, Kazachstán z roku 1987,
který dosahuje výšky 420 m.
Chvaletický komín považuje autor snímku Martin
Vonka za nejkrásnější.
Titulem nejvyšší průmyslový komín
Evropy se se svými 362 m pyšní komín tepelné elektrárny v Trbovljích ve
Slovinsku z roku 1976.
(kapr)
Hory Doly
na hradě
Celkem 66
velkoformátových
fotografií nezdolné krajiny
severních Čech vystavuje
mostecký fotograf Jan
Hodač v prostorách
litoměřického hradu.
Vernisáž výstavy mosteckého autora nazvaná „Hory doly“ měla i bohatý doprovodný program, včetně živé hudby v konferenčním sále hradu a později i v degustační místnosti, kde proběhla ochutnávka vín pocházejících ze Zámeckého vinařství Třebívlice. Výstavu podpořila Severní
energetická a.s.
strana 4
Těžit uhlí není ani zločin,
ani hanebnost
Pokračování těžby hnědého
uhlí v severních Čechách
a nástroje ke snižování
nezaměstnanosti, jsou
klíčové problémy, k jejichž
řešení chce co nejdříve
po volbách vyzvat novou
politickou reprezentaci
Hospodářská a sociální rada
Mostecka (HSRM). Shodli se
na tom její zástupci na
říjnovém jednání.
mateřské společnosti ČEZ. Stále se však
nedaří vyřešit otázku pokračování těžby za hranicí územních limitů těžby,
která se týká v případě Severní energetické lokality ČSA a zásob uhlí pod
obcemi Horní Jiřetín a Černice. Stát
by se podle generálního ředitele Petra
Na programu zasedání Hospodářské
a sociální rady Mostecka byly v říjnu
dva stěžejní body. Tím prvním byla prezentace společnosti Severní energetická, jejíž generální ředitel Petr Kolman
představil vize firmy i skupiny Severní
energetická. Ta kromě nástupnické
společnosti Litvínovské uhelné zahrnuje ještě elektrárnu Chvaletice a společnosti hipodrom a Důl Kohinoor.
Kolmana měl rozhodnout, zda uhlí pod
Horním Jiřetínem potřebuje. „Těžit uhlí
totiž není zločin a vůbec ne hanebnost,“
uvedl generální ředitel, který dále zdůraznil daňovou výtěžnost státu z těžby uhlí, ale upozornil také na rizika
ukončení těžby v lomu ČSA před limity
pro 1 200 zaměstnanců firmy a dalších
zhruba 5 000 lidí v regionu, na sociální
a ekonomické dopady na stát. O liknavém přístupu státu k energetice a ke
svému majetku, kterým vyhrazený nerost uhlí je, svědčí podle jeho slov i fakt,
že poslední vládou schválená Státní
energetická koncepce pochází z roku
2004.
Podle Petra Kolmana se vznikem nové
společnosti, zaměřené na domácí trh
podařilo uzavřít energetický řetězec,
od těžby hnědého uhlí, přes jeho úpravu až po výrobu elektrické energie a její
prodej zákazníkům. To vše ale za dodržení přísných podmínek, mimo jiné
oddělením bývalé Litvínovské uhelné
od skupiny Czech Coal a totéž v případě elektrárny Chvaletice a její bývalé
Z diskuse vyplynulo, že svůj názor
by měli vyjádřit i zástupci regionu.
Představitelé Hospodářské a sociální
rady proto v usnesení z jednání uložili předsednictvu HSRM, aby vyvolalo jednání s poslanci z regionu i nově
zvolenou vládou bezprostředně po mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny s cílem dosáhnout co nejrychlejšího řešení této problematiky.
(red)
ZEPTALI JSME SE
ředitele Hipodromu Most
Josefa Pouzara
Jaká byla právě ukončená dostihová sezona?
„Začala Cenou první dámy ČR a pro nás bylo velkou ctí uvítat novou první
dámu Ivanu Zemanovou, které se v Mostě hodně líbilo, a tak předpokládáme,
že bude zahajovat sezonu i v příštích letech. Sezona také znamenala šest
plánovaných dostihových dnů a sedmý mimořádný, kdy si situace v zaplavené
Chuchli vyžádala přemístění prestižního Českého derby.
Jsme rádi, že to byl právě mostecký dostihový areál, který Prahu mohl
zastoupit. V září u nás proběhlo výjimečné mistrovství Evropy ve
vytrvalostních závodech koní, a to určitě pro všechny byla také velmi zajímavá
podívaná. Pokud připočítáme ještě několik víkendů, kdy na hipodrom přilákali
příznivce parkurové soutěže, ale také naše pikniková zóna, můžeme v oblasti
návštěvnosti být docela spokojeni.
V příštím roce by se počet dostihů neměl měnit, plánujeme opět šest
dostihových dnů.“
(má)
Jedna z fotografi í výstavy Hory Doly.
„Je úžasné, jak mistrovsky jsi dokázal nafotit krajinu, kterou nejdříve vykutají a pak zvelebují,“ uvedl přítomný Antonín
Kratochvíl, držitel tří cen prestižní fotografické soutěže World
Press Photo,
Fotografie zachycují krajinu severočeských hnědouhelných lomů
v podhůří Krušných hor, plánované změny v krajině v souvislosti
s postupem těžby, následným zahlazováním stop a průběhem rekultivace, až po fi nální etapy, jakou je například jedinečné napouštění obřího mosteckého jezera. Jan Hodač nabídl odlišný pohled
na tento kraj. „Jde o fenomén neustálé přeměny a zrodu, který je
úžasným svědectvím o působení člověka v krajině v celoevropském měřítku,“ uvedl autor výstavy.
Poslední dostihový den se uskutečnil minulou sobotu.
Foto: (pim)
příloha č. 19
19
24. října 2013
ZDARMA
ročník 16
LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
/ STRAVOVÁNÍ
Jídelní lístek
teplá a chlazená jídla
28
29
pondělí
Státní svátek
4
1. Vepřový plátek gyros,
dušená rýže
2. Domácí jitrnice, brambory,
dušené zelí
3. Kynuté povidlové knedlíky
s mákem
5
pondělí
1. Frankfurtská vepřová pečeně,
těstoviny
2. Přírodní kuřecí roláda,
brambory
3. Žemlovka s jablky, čaj
30
úterý
1. Sekaná svíčková, houskové
knedlíky
2. Zapékané těstoviny se
špenátem a uzeným masem
3. Zeleninový talíř se sýrem,
tmavé pečivo
6
úterý
1. Vepřové srdíčko na smetaně,
houskové knedlíky
2. Smažený karbanátek,
brambory, okurka
3. Kynutý závin s tvarohem,
bílá káva
31
středa
čtvrtek
1. Uzené maso, bramborové
knedlíky, dušené zelí
2. Vepřová játra po uhersku,
dušená rýže
3. Koblihy, bílá káva
7
středa
1. Babiččiny bramborové knedlíky,
dušené zelí
2. Masová směs s rajčaty, špagety
se sýrem
3. Zeleninový talíř s vejci,
bílé pečivo
čtvrtek
1. Hornický guláš, houskové
knedlíky
2. Pečené kuře, kari těstoviny
3. Smažené zeleninové placičky,
brambory
1
pátek
1. Cikánský guláš, těstoviny
2. Přírodní sekaný řízek,
bramborová kaše
3. Bramborák, bílá káva
8
pátek
1. Hovězí plec na zázvoru,
dušená rýže
2. Uzené maso, bramborová kaše
3. Fazolový guláš s Robi masem,
chléb
mražená jídla
28
29
pondělí
Státní svátek
4
30
úterý
1. Řecké ragů z kuřecího masa,
těstoviny
2. Hornická klobása, westernové
fazole
5
pondělí
1. Frankfurtská vepřová pečeně,
těstoviny (možno objednat
i houskové knedlíky)
2. Těstovinová rýže s vepřovým
masem
1. Sekaná svíčková, houskové
knedlíky
2. Zapékané těstoviny
se špenátem a uzeným masem
3. Kuřecí maso po čínsku,
dušená rýže
6
úterý
1. Vepřové srdíčko na smetaně,
houskové knedlíky
2. Kynuutý závin s tvarohem
3. Mexický guláš, dušená rýže
31
středa
čtvrtek
1. Uzené maso, bramborové
knedlíky, dušené zelí
2. Vepřová játra po uhersku,
dušená rýže
3. Skořicové kroucánky
7
středa
1. Babiččiny bramborové knedlíky,
dušené zelí
2. Masová směs s rajčaty,
špagety se sýrem
3. Vepřová kýta pečená,
dušená rýže
čtvrtek
1. Hornický guláš, houskové
knedlíky
2. Pečené kuře, kari těstoviny
3. Přesnídávková polévka:
Frankfurtská, chléb
1
pátek
1. Cikánský guláš, těstoviny
(možno objednat i houskové
knedlíky)
2. Džuveč s vepřovým masem,
pečivo
8
pátek
1. Hovězí plec na zázvoru, dušená
rýže (možno objednat i houskové
knedlíky)
2. Uzené maso, bramborová kaše
Sdružení odborových organizací Czech Coal Group
Sdružení odborových organizací Czech Coal Group
pořádá pro zaměstnance skupiny Czech Coal Group,
pořádá pro zaměstnance skupiny Czech Coal Group,
Severní energetické a.s., DTS Vrbenský a.s. a KSK
Severní energetické a.s., DTS Vrbenský a.s. a KSK
Předvánoční turnaj v kuželkách
Turnaj v sálové kopané
o pohár generálního ředitele Coal Services a.s.
o pohár výrobního ředitele Vršanské uhelné a.s.
Turnaj se koná dne 14. 11. 2013 od 16.00 hodin
v hotelovém komplexu Širák v Mostě.
Turnaj se koná dne 23. 11. 2013 od 08.00 hodin
ve sportovní hale v Bečově.
Soutěží tříčlenná družstva v mužské kategorii, ženy soutěží jednotlivě. Prezence bude provedena v místě konání soutěže. Bližší informace podá pořadatel turnaje p. Černošek Pavel
– tel. č. 725 239 644,e-mail [email protected]
Každý účastník si přinese čistou sportovní obuv se světlou podrážkou a svou identifi kační
kartu nebo potvrzení zaměstnavatele, které je na požádání pořadatele povinen předložit.
www.czechcoal.cz — [email protected] — tel.: 478 002 222
Přihlásit se mohou desetičlenná družstva nejpozději do 20. 11. 2013 p. Černoškovi
na tel. č. 725 239 644 popřípadě na e-mail [email protected]
Každý účastník si přinese čistou sportovní obuv se světlou podrážkou a svou identifi kační
kartu nebo potvrzení zaměstnavatele, které je na požádání pořadatele povinen předložit.
strana 5
19
24. října 2013
ZDARMA
ročník 16
LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
strana 6
www.czechcoal.cz — [email protected] — tel.: 478 002 222
PO PRÁCI
Příloha Důlních novin o dění v našem regionu
19
LIST ZAMĚSTNANCŮ
CZECH COAL GROUP
A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
Sportovce v hale vystřídaly střední školy z Čech i Saska
Česko-saský veletrh vzdělávání hostila 20. a 21. října mostecká
sportovní hala. Veřejnosti se tu během dvou dnů představilo
třicet středních a vyšších odborných škol a pět partnerských
institucí ze sousedního Saska. Hlavním organizátorem byla
Okresní hospodářská komora v Mostě. Mezi partnery, kteří
pořádání veletrhu podpořili, byla i Vršanská uhelná.
„Navazujeme na tradici středoškolského vzdělávacího veletrhu Sokrates,
který se v Mostě konal už desetkrát,
ale jako česko-saský veletrh se letos
akce koná podruhé,“ informoval předseda OHK Most Rudolf Jung. Podle
jeho slov hodlá hospodářská komora
v této tradici pokračovat i v budoucnu, i když už pořádání této akce nebude fi nančně podpořeno z prostředků
Evropské unie, protože letošní ročník
se uskutečnil i díky fi nanční podpoře
z programu Ziel 3.
Kromě
standardního
předvedení
vzdělávacích a výukových programů
jednotlivých škol, které bylo určené
hlavně veřejnosti, měl veletrh v letošním roce na programu i jednu novinku pro odbornou veřejnost. „Pod
hlavičkou odborné komise pro rozvoj
lidských zdrojů Hospodářské a sociální rady Mostecka se diskutovalo
u kulatého stolu o problematice vzdělávacích systémů v regionu severozápadních Čech. Cílem této doprovodné
akce bylo vytvořit prostor pro diskusi
mezi institucemi, zaměstnavateli i dalšími odborníky, kteří se v této oblasti
pohybují, aby si mohli vyměnit názory
a zkušenosti. Neměla přinést konkrétní řešení nebo závěry, šlo vlastně o jakousi generální zkoušku na příští rok,
kdy bychom chtěli v Mostě uspořádat
konferenci na téma vzdělávání,“ dodal
Rudolf Jung.
Podle organizátorů měli návštěvníci
unikátní možnost využít kromě studijních oborů českých středních škol také
Veletrhu se zúčastnilo celkem třicet pět českých a německých středních a vyšších odborných škol.
nabídku saských partnerů, například
z Hospodářské komory v Chemnitz.
Ta nabízela šanci studovat řemesla
v Německu a získat zde mistrovské
osvědčení, což český vzdělávací systém neumožňuje.
(pim)
Neziskovky opět po roce
Krátce z regionu
Ve čtvrtek 17. října odpoledne vyvrcholila
v obchodním domě Central v Mostě letošní kampaň
Říjen pro neziskovky, během níž se tyto organizace
představují veřejnosti.
Pro příznivce výtvarného
umění připravila galerie
v Mostě výstavu Romana
Erbena pod názvem EVENTS.
Vernisáž se uskuteční 25. října
od 18.30 hodin. Výstava potrvá do 15. ledna 2014.
Každá ze zúčastněných 22 neziskových organizací regionu
připravila zajímavou prezentaci, ve svých stáncích se snažily
nejen ukázat, co vše dělají, ale hlavně návštěvníky vtáhnout
alespoň na chvíli do své činnosti. Podařilo se však i dát dětem
možnost si vyzkoušet různé dovednosti, zábavu, dospělým pak
zase možnost si zakoupit některý z výrobků. O kulturní program se postarali především klienti jednotlivých organizací,
jako je Klub národnostních menšin nebo obrnické centrum sociálních služeb.
(má)
Na půdě se spisovatelem Jiřím
Švejdou. Autoři obnovených
Hovorů Na půdě v litvínovském Radničním sklípku si
tentokrát pozvou spisovatele,
filmového scénáristu a někdejšího politika Jiřího Švejdu.
Autor vydal jedenáct románů
a povídek, z nichž některé
byly zfilmovány jako Havárie,
Požáry a spáleniště. Jiří
Svejda se ovšem podílel také
na uvedení Troškovy komedie
Slunce, seno, jahody. Beseda se
uskuteční ve čtvrtek 31. října
od 18 hodin.
Na mosteckém hipodromu skončila v sobotu letošní dostihová sezona. Hlavní dostih
– Českomoravská cena Ústeckého kraje – patřil nakonec předpokládanému favoritu, valachu Kendymu v sedle s žokejem Radkem Koplíkem. Cenu vítěznému žokeji a stáji předal
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (na snímku vlevo).
Foto: (pim)
Děti se měly dobře
Radost z vlastnoručně vytvořeného zvířátka u stánku pionýrské skupiny Rozmarýn byla velká.
Foto: (má)
www.czechcoal.cz — [email protected] — tel.: 478 002 222
Foto: (pim)
Již několik let umožňuje těžební skupina Czech Coal dětem
z Dětského domova v Mostě a krizového zařízení Mosťáček pobyt
v dětském letním táboře Vrbno. Za letošní prázdninové osmnáctidenní radovánky děti i vedení domova hezky poděkovaly a ocenily, že na
ně každý rok těžební fi rma s pobytem myslí.
Síla v nás – takový je název
výstavy studentských prací,
která proběhne v Městském
divadle v Mostě od 7. listopadu do 31. prosince.
Blahopřání
Životního jubilea 60 let se
dožívá Zdeněk Farář z úseku
Ostatních činností Severní
energetické. Do dalších let
všechno nejlepší, pevné zdraví
a pohodu přejí kolegové.
strana 7
PO PRÁCI
Příloha Důlních novin o dění v našem regionu
Jedničkou k Citadele
Havraň mládne
Zděnka Smetanová je starostkou v Havrani. Na místní radnici úřaduje již
třetí volební období, od roku 2002. Podle zaujetí, s jakým vyprávěla o své
obci, ji práce starostky nejspíš baví.Kromě Havraně se stará i o Saběnice
a Moravěves. Z osmimilionového ročního rozpočtu obce, ale také z dotačních
programů i dalších forem podpory se snaží zajistit 570 obyvatelům podmínky
pro spokojený život. Od loňského roku Havraň patří do osmičky partnerských
měst a obcí Vršanské uhelné. Její podpora pomohla obci vybudovat dětské
hřiště s prolézačkami i kolotočem.
Bydlí v Havrani spíše starousedlíci
nebo mladší lidé?
Tak půl na půl. V posledních letech se
obec docela omladila. Právě připravujeme každoroční vítání občánků
a máme šest nových obyvatel.
Máte mladým co nabídnout, včetně
možností pro bydlení?
Na víc než třicet let se nás dotkla stavební uzávěra, ale od roku 2009 se
v obci staví. Třináct nových domků
vzniká v lokalitě u kostela. Obec zaplatila zasíťování pozemků a jejich majitelé teď musí hlavně postavit a do příštího roku zkolaudovat. Územní plán
počítá i s dalšími plochami pro rodinnou výstavbu, které je třeba zasíťovat.
Je v obci škola?
Ne, jen mateřská. Je to organizační složka obce, kterou fi nancujeme
z vlastních peněz. V současné době do
ní chodí 25 dětí, ale zájem je mnohonásobně větší. V mateřince si sami vaříme a kromě stravy pro děti se zde připravují i obědy pro seniory.
Staráte se o seniory ještě jiným
způsobem?
Povedlo se nám přestavět bývalou školu na sedm bytů pro seniory. Vyjádření
samotných nájemníků nás přesvědčilo,
19
LIST ZAMĚSTNANCŮ
CZECH COAL GROUP
A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
že to byla povedená přestavba, neboť ji
ocenili slovy, že si nikdy nepomysleli,
že prožijí takové stáří.
Jak je to s pracovními příležitostmi
v Havrani a okolí?
Dříve to bylo jednoznačné – buď lidé
pracovali v chemičce, nebo na šachtě
a v zemědělství. V současné době je to
různorodější. Dojíždějí stále na šachtu,
pracují tady v zóně Joseph nebo různě
u soukromých fi rem. Nezaměstnanost
u nás není žádným zvláštním problémem. Myslím, že situace je obdobná
jako v mnoha jiných obcích na severu.
Co byste v Havrani nejvíc
potřebovali?
Opravit komunikace a vybudovat
chodníky a pro Saběnice zajistit dopravní obslužnost. Jednáme s krajem,
aby zajistil dva až tři autobusové spoje
denně.
Daří se vám udržovat vzájemnou
pospolitost, která bývá spojována
s menšími obcemi?
Myslím, že docela ano. Díky aktivním
organizacím žen nebo myslivců se
v obci konají různé společenské akce
v sokolovně, o které je poměrně zájem. K nejvíce navštěvovaným patří
dětský den nebo Mikulášská nadílka.
Obec pořádá také autobusové zájezdy. Uhradíme dopravu a jedeme do divadla nebo navštívíme nějaké hrady
a zámky. Nedávno jsme byli na západě Čech, v Lokti a Bečově nad Teplou.
I tyto výlety mají své příznivce.
Připravujete něco, co by podle vás
mohlo udělat vašim obyvatelům
radost?
Multifunkční sportovní hřiště. Měli
bychom ho dokončit v roce 2014.
Peníze na projektovou dokumentaci
jsme získali z fondu Ústeckého kraje
a na realizaci v současné době hledáme
vhodné dotační zdroje. Zájemci si na
něm budou moci zahrát hlavně míčové
hry, třeba volejbal nebo nohejbal. (rot)
/ KŘÍŽOVKA
Správné znění tajenky z minulého čísla: „Měla nevšedního manžela, viděla ho jen v neděli.“ Vylosovaní výherci: Marie Jančíková – Lovosice; Marcela Horáčková – Czech
Coal a.s.; Soňa Holečková – ÚUK. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce DN poštou (V. Řezáče 315, 434 67 Most), e-mailem: [email protected]
cz (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat.
Důlní noviny – V. Řezáče 315, 434 67, Most, tel.: +420 222 183 111, fax: +420 222 183 494, www.czechcoal.cz, e-mail: [email protected] IČ: 257 642 84, čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou
potřebu. Toto číslo vychází v nákladu 15 000 výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na www.czechcoal.cz. Registrační číslo MK ČR E 11596 – ISSN 1804-896X.
Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 24. října 2013.
strana 8
www.czechcoal.cz — [email protected] — tel.: 478 002 222
Download

Důlní noviny ročník XVI číslo 19